Sunteți pe pagina 1din 1

1 culegeLl Loamna Larzlu semlnLele de salcam sunL mlcl cam 23 mm dlameLru ln pasLal de 36 cm

lunglme Le pasLraLl pesLe larna lnLrun loc uscaL nelncalzlL afara sa le gerulasca rlmavara ln luna
aprllle le puneLl lnLrun vas sl le acoperlLl cu apa flerblnLe (6070 grd C) Le lasaLl 10 zlle schlmband
apa zllnlc cu alLa proaspaLa la LemperaLura camerel regaLlLl Lerenul pe care veLl face peplnlera ca
la legume sapaL marunLlL lngrasaL eLc SemanaLl semlnLele asLfel pregaLlLe la 1m lnLre randurl sl 20
cm pe rand ln culburl caLe 43 semlnLe la culb la 12 cm adanclme AcoperlLl semanaLura cu folle
penLru pasLrarea caldurll sl a umezelll pana la germlnare udaLl cand e nevole sa fle solul umed
permanenL sl ln 34 sapLamanl veLl avea o peplnlera de salcam anul 1 Cand salcamll au 34 frunze
compleLaLl golurlle cu puleL luaL dln celelalLe culburl ln care aveLl mal mulLl apol dupa prlnderea
rasadulul (caLeva zlle) rarlLl culLura lasand 1 slngur salcam la culb 8asadurlle scoase poL fl
LransplanLaLe ln conLlnuarea celor exlsLenLe ln aceeasl schema (1m x 20 cm) lngrl[lLl culLura ca pe
orlcare alLa udaL praslL evenLual LraLamenLe prevenLlve lmpoLrlva daunaLorllor uupa 2 anl
preferabll ln Loamna LransferaLl puleLll ln peplnlera mare cu o schema de planLare de 2x1 m sau la
locul deflnlLlv de planLare a lor
2 puLeLl lncerca sl lnmulLlrea cu marcoLe de radaclna dar nu da rezulLaLe lnLoLdeauna sapaLl
prlmavara ln [urul unul salcam Lanar max 10 cm dlameLrul Lrunchlulul 3 sanLurl concenLrlce de 30
40 cm adanclme prlmul la 081m de pom al dollea la 132m sl al Lrellea la 23 m 1alaLl LoaLe
radaclnlle lnLalnlLe AsLupaLl sanLurlle pasLrand ln ele LoaLe resLurlle de radaclnl LalaLe udaLl
abundenL LoaLa vara ln Loamna ar Lrebul sa aveLl o mulLlme de puleLl leslLl dln radaclnlle LalaLe pe
care ll puLeLl LransplanLa ln anul urmaLor
1LC1LC
11Lh !anuary 2010 1943
MergeLl sl vol lnLrun lasLarls de salcaml sl scoaLeLl de acolo puleLl sl gaLa! Crlcum salcamul face pul
pe carel puLeLl separa de planLa mama cand sunL suflclenLl de marl