Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Scoala : Şcoala cu clasele I-VIII Bâsca-Chiojdului


Propunător: prof. CIUCĂ V. CRISTINA
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a VII-a
Subiectul lecţiei: Functionarea descrierii in naratiune
Text - suport: „Amintiri din copilarie” de Ion Creanga
Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe

DEMERSUL DIDACTIC

1. MOTIVAŢIA: este o lecţie de transmitere şi fixare a cunoştinţelor, in care se folosesc


procedee şi metode de predare activ - participative , care le permit elevilor să devină
conştienţi de propria gândire şi de folosire a limbajului personal.
2. OBIECTIVUL CADRU: cultivarea receptivităţii literar – artistice a elevilor, cu referire
specială asupra universului epic al operei Amintiri din copilarie de Ion Creanga
3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral;
1.2. să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
3.1. să facă dovada citirii textului literar, demonstrând înţelegerea lui;
3.2. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
4.2. să utilizeze un lexic diversificat , recurgând la categoriile semantice studiate şi la
mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.
4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive:
O1 – să enunţe mesajul textului parcurs;
O2 – să incadreze textul in genul literar caruia ii apartine;
O3 – să identifice procedeele de expresivitate artistică şi să arate semnificaţia lor;
O4 – sa identifice modurile de expunere folosite in fragmentul din manual;
O5 – să evidenţieze sentimentul/ sentimentele dominante ale textului;
O6 - să sesizeze relatia autor – narator – personaj;
O7 – să identifice caracteristicile operei Amintiri din copilarie de Ion Creanga;

5. CONŢINUTURI VIZATE:
C1 – definiţia genului literar epic
C2 – caracteristicile speciei literare povestire si ale genului epic,
C3 – sentimentele exprimate de autor,
C4 – tema si subiectul fragmentului din manual;
C5 – mijloacele de expresivitate artistică si semnificatia lor;
C6 – modurile de expunere folosite in fragmentul din manual;

C O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
C1 * * * *
C2 * * * * *
C3 * * *
C4 * *
C5 * *
C6 * * *

6. CONDIŢII PREALABILE:
* clasă de nivel mediu;
* elevii au formate priceperi, deprinderi şi capacitatea de a comenta un text epic;
* elevii vor lucra pe grupe ( gândiţi- lucraţi în perechi- comunicaţi).
7. EVALUAREA: elevii completează fişele de muncă individuală.

8. RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:


* capacităţi normale de învăţare a elevilor;
* cunoştinţele lor anterioare;
* timpul de învăţare: 50 minute.

9. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, spargerea gheţii, brainstormingul, ciorchinele,


reflecţia, munca în echipă, explicaţia, descoperirea, gândirea critică
10. BIBLIOGRAFIE:
- Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VII-a, Ed. Humanitas;
- Amintiri din copilarie de Ion Creanga (diverse editii);
Scenariul didactic
Cadrul de Timpul Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode de
învăţare de dezvoltare a
lucru gândirii critice
1.Evocarea 5’ 1. Moment organizatoric: Elevii se pregătesc Conversaţie
- organizarea clasei şi pentru oră.
asigurarea climatului
necesar bunei desfăşurări
a lecţiei;
2. Captarea atenţiei: Spargerea gheţii
Vom rezolva un rebus. Elevii răspund ( gândirea
Arătaţi ce cuvânt, ce întrebărilor puse şi vor activă)
noţiune nouă veţi obţine pe obţine pe axa A- B :
verticala A-B.
1. Critic literar, autorul
Istoriei literaturii romane de
la origini pana in prezent
2. Paronimul cuvântului
oral.
3. sinonimul cuvantului
basm
4.Cămaşă femeiască
tradiţională românească.
5. Antonimul cuvântului
harnic.
6. Cărare prin parc.
7. Potrivirea ultimelor
sunete ale versurilor
8. Unitate metrica formata
dintr-o silaba neaccentuata
si una accentuata
9. Verbul a fi la indicativ
imperfect, persoana I
singular

2. 2’ 3. Anunţarea subiectului
Realizarea lecţiei şi a obiectivelor:
sensului Pe axa A –B s-a obţinut
cuvântul COPILARIE. Prin
urmare, astăzi vom trece la
aprofundarea studiului
fragmentului din opera
Amintiri din copilarie de Ion
Creanga
Noţiunea de
amintire/povestire nu vă
este străină.
În clasele a V-a si a VI-a
aţi studiat alte fragmente
5’ din aceasta opera pe care
v-am indicat să o cititi
integral in vacanta si sa
notati in caiete fragmentele
reprezentative pentru
intelegerea operei sau Elevii primesc fişele Gândiţi/Lucraţi/
care v-au impresionat individuale cu Comunicaţi.
4. Reactualizarea ciorchinele desenat şi (Ciorchinele)
cunoştinţelor dobândite sunt invitaţi, ca în urma
prin completarea răspunsurilor corecte
ciorchinelui: să-l completeze
Profesorul a fixat pe un corespunzător.
suport o planşă mare pe Elevii rezolvă corect
care este desenat un ciorchinele (Anexa 1,2)
ciorchine şi adresează
elevilor următoarele Comunicaţi/
întrebări: Apreciaţi.
1. Definiţi genul epic aşa
cum aţi învăţat în clasa a
VI-a.
2. Ce specie literara este
opera Amintiri din copilarie
de Ion Creanga
3. Care sunt caracteristicile
acestei specii si ale genului
epic?
4. Care este relatia autor –
narator – personaj?
5. De unde s-a inspirat
scriitorul în crearea acestei
opere?
6. Care sunt sentimentele,
stările sufleteşti pe care
autorul le exprimă în mod
indirect?
5. Predarea noilor
28’ cunoştinţe Elevii scriu titlul lecţiei
Se anunţă şi se scrie pe în caiete.
tablă titlul lecţiei: Amintiri
din copilarie de Ion
Creanga
Se anunţă obiectivele Receptează
operaţionale.
La sfârşitul orei va trebui
să fiţi capabili să....(.se Elevii ascultă .
enunţă obiectivele 1, 2, 3, Elevii urmăresc textul Lectură
4, 5, 6,7). reprodus în manual. expresivă.
Profesorul solicită elevilor
să realizeze lectura
fragmentului reprodus in Elevii urmăresc textul
manual
Se fac exerciţii de lectură: Elevii citesc cuvintele
citesc 2-3 elevi, respectând necunoscute şi
intonaţia şi punctuaţia. sensurile lor.
Se solicită elevilor să Observa ca
evidenţieze, de la subsolul majoritatea cuvintelor Gândiţi/apreciaţi/
lecţiei, cuvintele explicate sunt comunicaţi
necunoscute sau mai puţin regionalisme
folosite în limbajul literar.

♦ Care este semnificatia Titlul sugereaza


titlului? continutul operei care
cuprinde intamplari din
copilaria scriitorului.
♦ Care sunt sentimentele ● nostalgie, regret
pe care le exprimă scriitorul
fata de trecerea
prin intermediul actiunii si
copilariei, dragoste
personajelor?
fata de locurile natale
Citati pasajele pe care le-
si mandria de a fi
ati notat in caiete si
humulestean
motivati alegerea lor.
● Elevii citesc fragmente Lectură
semnificative care se expresivă.
refera la sat, parinti si
care sunt sugestive
pentru intelegerea
textului.
♦ Opera Amintiri din
copilarie este alcatuita Explicaţia
din patru parti, iar Receptează
fragmentul reprodus in
manual face parte din
capitolul IV, in care
scriitorul evoca
despartirea de sat si
plecarea la Seminarul de
la Socola. Gândiţi/apreciaţi/
comunicaţi
Comparatia sugereaza
♦ Care este semnificatia
legatura personajului cu
comparatiei cu care
locul natal si dragostea
incepe acest capitol?
pentru Humulesti.

♦ Care sunt modurile de Elevii impatiti in trei grupe


expunere folosite de identifica pasajele
scriitor in acest descriptive, narative si
fragment? dialogul (monologul) Gândiţi/apreciaţi/
Activitate pe grupe: comunicaţi
Identificati pasajele in
care sunt folosite aceste
moduri de expunere.

♦ Citiţi pasajele Elevii citesc fragmente Explicaţia


descriptive si observati descriptive, recepteaza.
rolul lor in naratiune:
crearea cadrului si a
atmosferei in care se
deruleaza intamplarea,
conturarea portretului
unui personaj sau o
pauza in ritmul
desfasurarii actiunii, iar la
sfarsitul naratiunii
descrierea surprinde
cadrul in care se incheie
actiunea.

♦ Descoperă cuvinte, ● „ma desfatam, cantand, Brainstorming-ul


expresii populare , chiuind, cea mai mare
proverbe, zicatori prin insufletire, nu se putea sa
care se creeaza o nu-ti salte inima de
atmosfera destinsa, de bucurie, petreceri pline de Descoperirea
voie buna, chiar daca veselie” etc
sentimentul dominant „Ursul nu joaca de
este tristetea. bunavoie”
„sa dea D-zeu sa fie tot
anul sarbatori si numai o
zi de lucru, si atunci sa fie
praznic si nunta”
Se distribuie, la nivelul a Un elev din prima grupă Gândiţi- lucraţi
3. Reflecţia 8’ două grupe , fişe de îşi alege o pereche din în perechi-
lucru, după metoda grupa a II-a , cu care comunicaţi
interactivă ”Gândiţi- discută subiectul propus
lucraţi în perechi- pe fişă, pe care apoi îl
comunicaţi” cu expune întregii clase. Un
următoarele sarcini de elev din grupa a II-a îşi
lucru: alege o pereche din prima
grupă , cu care discută
subiectul propus pe fişă,
pe care apoi îl expune
întregii clase.
Ceilalţi elevi monitorizează
consultările.

Grupa I Elevii vor observa:


Transcrieţi din text ● lexicul este alcătuit din
substantivele care apartin cuvinte denumind
campului lexical al realitatile satului , din
sarbatorilor satului si formulări populare, ceea
expresiile populare ce confera textului
introduse prin formularea simplitate, naturalete,
vorba ceea. Care este oralitate, voiciune si umor.
rolul acestor expresiii?

Grupa a II-a - „mort-copt trebui sa fac


Din dialogul dintre Nica si pe cheful mamei”
parinti se desprind cateva - „...cata sa nu dam
invataturi care par cinstea pe rusine si pacea
rezultatul intelepciunii pe galceava”
populare. Care sunt - „are sa urmeze cum
aceste? stim noi, nu cum vrea el ,
ca dor nu-i de capul sau”

4. Concluzii şi Profesorul formulează Elevii îşi notează tema


aprecieri concluziile referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi
face aprecieri despre
modul în care elevii au
participat la lecţie.
Profesorul fixează tema
pentru acasă a elevilor:
La alegere ex. 4/94 sau
8/96