Sunteți pe pagina 1din 3

hLLp//wwwzlarecom/banl/credlL/credlLulbausparceesLecaLesLeslpenLruclneesLe1073783

CredlLul bauspar ce esLe caL esLe sl penLru clne esLe
loLo Lalkforflnancecom

SlsLem ueskLop AMu x4 henom 32 CPZ Saphhlre 8adeon 1C8 Cuu83 236blLl Asus M4A871u
2130 8Cn


enLru cel care vor sasl renoveze casa sau chlar sa se bucure de una noua sl vor sa apeleze la un
credlL dar pesLe caLlva anl produsele bauspar sunL soluLla ldeala

CredlLele bauspar presupun economlslre sl credlLare sub acelasl conLracL uln banclle dln 8omanla
doar doua au subsldlare care dau asLfel de credlLe

LsLe vorba de 8C8 8anca penLru LoculnLe (8C8 8pL) sl 8alffelsen 8anca penLru LoculnLe (88L) Ce
presupune acesL produs? enLru lncepuL va Lrebul sa economlslLl o parLe dln banl sl apol sa luaLl un
credlL ln cadrul acelulasl conLracL poLrlvlL slLeurllor 8C8 8pL sl 88L

ln general acesL Llp de produse se lnLlnd pe Lermen medlu de 10 anl Mal lnLal va Lrebul sa
economlslLl o anumlLa suma lunara urmeaza perloada de credlLare ln general sunL sume care nu
reprezlnLa un eforL flnanclar prea mare

LconomlsesLl mlnlm 30 Le lmprumuLl penLru resLul

Cel mal bun exemplu penLru a va face o ldee despre asLfel de produse se afla pe slLeurlle celor doua
bancl ue exemplu ln cazul 8C8 8pL la produsul Lconomll lus suma economlslLa va Lrebul sa fle
de mlnlm 30 dln banll de care aveLl nevole

uecl daca e vorba de 23000 de lel veLl economlsl Llmp de 3 anl cel puLln 12300 de lel uobanda
oferlLa esLe de 3 (mulL mal mlca decaL la un depozlL la Lermen) e langa acesLl banl sLaLul mal vlne
sl el cu o suma de maxlm 230 de euro (numal ln cazul ln care economlslLl pesLe 1000 de euro pe an)
ln flecare an care se adauga la economllle dumneavoasLra

oLrlvlL exemplulul 8C8 8pL va Lrebul sa puneLl deoparLe ln flecare luna caLe 167 de lel sl dln
bonlflcaLle mal sLrangeLl lnca 903 lel Cum raLa esLe prea mlca sa puLeLl beneflcla de LoLl cel 230 de
euro/an de la sLaL ln 3 anl de alcl va vor venl doar 2368 de lel er LoLal daca nu se lau ln calcul
anumlLe comlsloane veLl a[unge sa economlslLl 13400 de lel

AsLa lnseamna ca penLru resLul banllor pana la 23000 de lel va Lrebul sa faceLl credlL ln cazul 8C8
8pL dobanda penLru credlL esLe de 6 (flxa pe LoaLa perloada credlLulul) oLrlvlL calculelor bancll
penLru resLul banllor raLa va fl de clrca 181 de lel pe o perloada de 84 de lunl

Comlsloane sl Laxe

Sl la 88L condlLllle de economlslrecredlLare sunL cam aceleasl Sl alcl penLru economlslrea ln lel
dobanda esLe de 3 lar penLru lmprumuL esLe de 6 oLrlvlL slLeulul bancll exlsLa un comlslon de
deschldere a conLulul de 12 dln suma conLracLaLa sl alLl 36 de lel comlslon anual de admlnlsLrare
AcesLea doua sunL numal penLru parLea de economlslre e parLea de credlLare esLe comlsloanul de
anallza dosar de 3

SlLeul 88L LrlmlLe penLru mal mulLe lnformaLll la un parLener de afacerl ConsulLanLa llnanclara
Cermana oLrlvlL exemplelor de acolo daca aveLl nevole de 30000 de lel suma economlslLa va fl de
pesLe 20300 de lel La acesLla se mal adauga alLl 3100 de lel casLlgul LoLal dln economlslre (prlma de
la sLaL plus bonlflcaLla economlllor) enLru resLul de 23000 lel lnLervlne credlLul cu o dobanda de
6

AvanLa[e

uesl pare desLul de compllcaL acesL produs are sl avanLa[e sl dezavanLa[e Ca un avanLa[ puLem
enumera dobanda la credlL care esLe flxa sl mulL mal mlca decaL la un credlL normal ln lel Apol
acesLa are comlslon de rambursare 0 decl puLeLl reLurna banll orlcand LxlsLa sl poslblllLaLea de
deducLlblllLaLe de la sLaL ln llmlLa a 300 de lel penLru sumele economlslLe

enLru parLea de economlslre nu exlsLa llmlLa de varsLa ceea ce lnsemna ca sl unll mlnorl poL
conLracLa un asLfel de produs urmand ca parlnLll sa depuna banll penLru el

sl dezavanLa[e

CredlLul Lrebule foloslL numal penLru spaLlul locaLlv uobanda la economlslre esLe ceva mal mlca
decaL penLru un produs de economlslre LradlLlonal unde bonlflcaLla ln prezenL a[unge la pesLe 7 ln
unele cazurl se cere sl garanLle (lpoLeca) lar cel mal mare dezavanLa[ daca ar fl sa prlvlm dln puncL
de vedere al romanulul fapLul ca banll ll va prlml foarLe Larzlu