Sunteți pe pagina 1din 2

Independenta koman|e|

se redeschlde ptoblemo otleotolo prln rascoalele anLloLomane dln 8osnla sl PerLegovlna lar ln ln LerlLorlul
loculL de bulgarl

decembrle 1876 8omanla esLe declaraLa provincie privi/eqioto de ConsLlLuLla CLomana
1876 Serbla sl MunLenegru declara razbol lmperlulul CLoman (tevolto joollot totcl%

ouqust 187 Slblu lc 8totlooo se lnLalnesLe cu ltootz Iosepb l lmparaLul AusLrlel
AcotJol Je lo kelcbstoJt 26 lunle / 8 lulle 1876 dlnLre lranLz !oseph l sl Alexandru al lllea 7sa hoLaraL ca AusLro
ungarla sa prela 8osnla sl PerLegovlna

cocetlteo loJepeoJeotel 8omanlel era susLlnuLa ln mod dlferlL de flecare grupare pollLlca
oamenll pollLlcl llbetoll sl mal ales gruparlle radlcale susLlneau co/eo rotboiu/ui
gruparlle coosetvotoote propuneau co/eo dip/omotico

$ looootle 1877 la 8udapesLa sa semnaL onventio secreto dlnLre 8usla sl AusLroungarla prln care aslguranduse
de neuLrallLaLea AusLroungarlel 8usla avea mana llbera penLru razbolul cu 1urcla

e masura ce relaLllle dlnLre 8usla sl lmperlul CLoman se deLerlorau guvernul roman condus de llberalul l C 8raLlanu a
luaL ln calcul lnchelerea unel allanLe cu 8usla AsLfel ln octombtle 187 la ivodio ln ctlmeeo rlmul mlnlsLru l c
8totlooo Larul 8uslel AlexooJto ol ll leo sl cancelarul Al Cotceokov au dlscuLaL despre semnarea unel convenLll
mlllLare rusoromane ln evenLuallLaLea lnceperll unul razbol

4 optllle 1877 onventio kusiei semnaLa de ,lboll koqololceooo sl ulmlttl 5toott
se pteveJeo llbera Lerecere a Lrupelor rusesLl prln 8omanla spre 8alcanl ln schlmbul garanLarl legllor sLaLulul Jteptotlle
polltlce sl a lnLegrlLaLll LerlLorlale loteqtltoteo exlsteoto a 8omanlel de caLre 8usla

optllle 1877 8usla declara razbol lmperlulul CLoman

79otlomeotol tomoo a raLlflcaL convenLla sl a declaraL razbol lmperlulul CLoman la optllle$ mol 1877

21 aprllle Lurcll aLaca locallLaLllle dln sLanga uunarll 8ecbet colofot Olteolo
23 aprllle 1877 lmperlul CLoman rupe relaLllle dlplomaLlce cu 8omanla
La $ mol 1877 Mlhall kogalnlceanu a adopLaL o rezoluLle care conflrma lndependenLa absoluLa a Larll"

porticiporeo /o rotboi

kozbolol tosootomoo a lncepuL ln prlmavara anulul 1877 sl sa desfasuraL pe 2 fronLurl unul ln 8o/coni sl alLul ln
oucot rlnclpalele operaLlunl sau desfasuraL ln 8alcanl

loole Lrupele rusesLl Lrec uunarea la lmolceo sl se lndreapLa pe 3 dlrecLll spre 8alcanl SunL lnsa lnfranLe la
9levoo (8 sl 18 lulle 1877%
19 lulle 1877 AtblJocele Nlcoloe ll cere sprl[lnul lul cotol l sl ll lncredlnLeaza conducerea fronLulul de la levna
30 augusL are loc asalLul general asupra levnel lar reduLa CrlvlLa 1 esLe cucerlLa
9 sepLembrle armaLa romana cuceresLe reduLa 8ahovel
28 nolembrle copltoloteo 9levoel

7Lrupele rusesLl lnalnLeaza pe dlrecLla Adrlanopol Sofla lar cele romanesLl vldln 8elogradchlk
|anuar|e 1 se lnchele armlsLlLlul lnLre 8usla sl lmperlul CLoman lnsa 8omanla nu esLe admlsa la negoclerltrotote/e de poce

@rototu/ de /o 5on 5tefono febtootle 1878
pteveJetl

se recunoasLea lndependenLa 8omanlel sl Serblel auLonomla 8osnlel sl PerLegovlnel organlzarea Marelul rlnclpal al
8ulgarlel
8usla anexa sudul 8asarablel sl oferea ln schlmb 8omanlel uobrogea uelLa uunarll sl lnsula Serpllor
71raLaLul nemulLumesLe AusLroungarla la care se adauga Marea 8rlLanle Cermanla dar sl 8omanla

@rototu/ de /o 8er/in semnaL ln cadrul Congresu|u| de ace de |a 8er||n lnLre loole lolle 1878

pteveJetl

8omanla devenea sLaL suveran egal ln drepLurl cu celelalLe sLaLe europene
cooJltll moJlflcoteo ottlcololol ceLaLenle evrellor sl occeptoteo scblmbolol tetltotlol propus anLerlor la San SLefano
AusLroungarla prlmea spre admlnlsLrare 8osnla sl PerLegovlna lar Marea 8rlLanle prlmea lnsula Clpru nordul 8ulgarlel
devendea prlnclpaL auLonom lar sudul numlL komello Otlootolo era sLapanlL de oLomanl

Mar||e puter| recunosc |ndependenta koman|e| 1 (8usla AusLroungarla lmperlul CLoman% 1 (lLalla%
1 (Anglla lranLa Cermanla%