Sunteți pe pagina 1din 1

CamplonaLul mondlal de glmnasLlca

La CamplonaLul Mondlal de ClmnasLlca parLlclpa sporLlvl dln ma[orlLaLea sLaLelor dln Luropa oara
paLru compeLlLll penLru senlorl senloare [unlorl [unloare
SporLlvll care nu au lmpllnlL ln anul curenL varsLa de 16 anl sunL conslderaLl [unlorl
ln compeLlLllle femlnlne se concureaza la 4 aparaLe (sarlLurl sol barna paralele) lar ln
compeLlLllle mascullne se concureaza la 6 aparaLe (sol cal cu manere lnele sarlLurl paralele bara)
uuraLa unul exerclLlu la sol esLe de 70 de secunde penLru baleLl sl de 90 penLru feLe lar exerclLllle
sporLlve sunL acompanlaLe de un fond muzlcal uepaslrlle de Llmp sunL penallzaLe
llecare sporLlv poaLe concura ln compeLlLla pe echlpe ln concursul lndlvldual compus (doar daca
evolueaza la LoaLe aparaLele) sl ln flnalele pe aparaLe daca se callflca lnLre prlmll 8 ln compeLlLla pe
echlpe se callflca prlmele 8 Larl lar la lndlvldual compus prlmll 24 de sporLlvl care au evoluaL la LoaLe
probele La !ocurlle Cllmplce sunL prezenLl mal mulLl arblLrl penLru flecare proba
Se lnLocmesc clasamenLe cu noLele sporLlvllor ue asemenea se cunosc recordurlle prezenLe
penLru flecare proba sporLlva (mondlal ollmplc conLlnenLale) sl acesLea sunL acLuallzaLe mereu ln
cazul ln care sunL depaslLe
Se Llne o evldenLa a medallllor obLlnuLe de flecare sporLlv precum sl un clasamenL al Larllor ln
funcLle de numarul sl culoarea medallel SporLlvll sunL pregaLlLl de unul sau mal mulLl anLrenorl uln
delegaLla flecarel Larl fac parLe cel puLln un medlc sl un preparaLor flzlc AnumlLe delegaLll poL avea
un pslholog sau un nuLrlLlonlsL
uelegaLllle prezenLe la CamplonaLul Mondlal sunL cazaLe ln hoLelurl de mal mulLe caLegorll
SporLlvll au poslblllLaLea de a se anLrena ln alLe Sall de glmnasLlca puse la dlspozlLle de caLre
organlzaLorl
La anumlLe lnLervale sporLlvll sunL supusl LesLulul anLldoplng uaca acesLa esLe pozlLlv el sunL
descallflcaLl sl ll se reLrag evenLualele medalll sl performanLe
1elevlzlunlle dln Larlle parLlclpanLe conLrlbule la LransmlLerea llve sau lnreglsLraLa a concursulul
avand ln componenLa echlpele dlverse sl personal varlaL ue asemenea reprezenLanLll presel scrlse
sunL sl el prezenLl