Sunteți pe pagina 1din 3

1urnu| |nc||nat d|n |sa Ita||a

CunoscuLa ca sl 1otool loclloot Jlo llso consLrucLla reprezlnLa de fapL clopoLnlLa caLedralel dln lsa
lLalla

lnalL de 33 m cu o groslme a zldulul la baza de 4 m sl o greuLaLe esLlmaLa la 143 Lone Lurnul a
fosL prolecLaL sa sLea verLlcal

uaLorlLa lnsa proasLel callLaLl a solulul fundaLla a lncepuL sa se scufunde lmedlaL dupa lnceperea
consLrucLlel ln anul 1173 provocand lncllnarea Lurnulul spre sud


uea lungul Llmpulul Lurnul a suferlL mal mulLe operaLll de consolldare prln care sa lncercaL sLoparea
sau chlar reducerea lncllnarll Lurnulul


uaLorlLa lmporLanLel sale penLru lndusLrla Lurlsmulul dln lsa guvernul lLallan sa lmpllcaL serlos ln
ulLlma consolldare care a lncepuL ln anul 1


ln decembrle 21 Lurnul a fosL declaraL sLabll sl slgur penLru 3 de anl sl a fosL redeschls accesulul
publlculul
n nu demulL exlsLau Lemerl serloase c celebrul turn |nc||nat d|n orau| |ta||an |sa avea s cad in
cele dln urm dln cauza fapLulul c funda(la sa de;l adnc de 3 meLrl nu fusese LurnaL pe roc solld
uln cauza proasLel callL(l a solulul funda(la a incepuL s se scufunde lmedlaL dup inceperea
consLruc(lel in anul 1173 provocnd incllnarea spre sud a Lurnulul 8ecenL dup flnallzarea unor lucrrl
de resLaurare care au duraL 1 anl sa spus c incllnarea progreslv ;l afundarea Lurnulul au fosL
sLopaLe asLfel c esLe poslbll ca celebra consLruc(le s rmn un oblecLlv LurlsLlc lmporLanL penLru
mulL vreme de acum inalnLe 8mne LoLu;l inLrebarea de ce sa men(lnuL in plcloare aceasL
consLruc(le pe care mal LoaLe llusLraLele o inf(l;eaz ca fllnd pe puncLul s cad?
optofo(o Je sptljlo pe sol jooc oo tol exttem Je lmpottoot io meo(loeteo io pozl(le vettlcol o Jlvetselot
oblecte soo coosttoc(ll enLru nol oamenll aceasL suprafa de spr|[|n esLe daL de felul in care ne
pozl(lonm plcloarele Cu cL mrlm dlsLan(a dlnLre Llplle noasLre cu aLL c;Llgm la caplLolul
sLablllLaLe ln cazul unel blclcleLe lucrurlle sLau desLul de ru Suprafaa de spr|[|n esLe daL de arllle
suprafe(elor de conLacL a cauclucurllor cu solul plus zona dlnLre cele dou suprafe(e de conLacL LsLe
o suprafa de spr|[|n mlc de unde ;l dlflculLaLea pe care o inLmplnam cnd copll fllnd ne [ucam ;l
incercam s (lnem cL mal mulL Llmp in echlllbru sLaLlc blclcleLele noasLre
uac un oblecL nu are sLablllLaLe se poaLe rsLurna exLrem de u;or uar care esLe regula care il confer
sLablllLaLe unul oblecL aflaL in pozl(le verLlcal sau unel consLruc(ll? Jeeo este c oo oblect se vo
tstotoo otoocl coJ ceottol so Je mos vo ojooqe iottoo pooct cote JocoJ petpeoJlcolote pe sol se
vo oflo io ofoto soptofe(el Je sptljlo (vezl lmoqloeo Je mol jos) enLru blclcleLa pomenlL anLerlor esLe
nevole de doar un foarLe mlc lmpuls exLerlor penLru al deplasa centru| de mas in afara suprafee| de
spr|[|n asLfel c sarclna de a (lne o blclcleL aflaL in repaus in pozl(le verLlcal esLe una exLrem de
dlflcll


CenLrul de mas al 1urnulul dln lsa
cade in lnLerlorul suprafe(el de sprl[ln
(schoolswlklacom)
enLru a cre;Le sLablllLaLea unel consLruc(ll esLe inLoLdeauna nevole de o suprafa de spr|[|n cL mal
mare lucru care face aproape lmposlbll deplasarea centru|u| de mas al edlflclulul in afarasuprafee|
de spr|[|n ue plld celebrul 1urn Llffel dln arls a fosL prolecLaL asLfel incL baza sa are o suprafa(
mare lar vrful esLe de dlmenslunl reduse ulmenslunlle par(ll lnferloare a Lurnulul il confer acesLula
o suprafa de spr|[|n conslderabll lar geomeLrla sa pe verLlcal pozl(loneazcentru| de mas al
consLruc(lel mal aproape de sol fcnd pracLlc lmposlbll doborrea consLruc(lel chlar in condl(llle in
care vnLurl exLrem de puLernlce ar deplasa Lemporar centru| su de mas spre marglnlle suprafee| de
spr|[|n AceasLa esLe o problem cu care se confrunL prolecLan(ll de Lurnurl radlo consLruc(llle cel mal
des inLlnlLe in Lopurlle celor mal inalLe cldlrl dln lume ue;l Lurnurlle radlo nu au funda(ll care s le
confere suprafee de spr|[|n foarLe marl ele sunL adesea ancoraLe cu cablurl de sus(lnere care le cresc
sLablllLaLea
ln cazul 1urnu|u| d|n |sa inalL de 3 de meLrl expllca(la penLru men(lnerea sa in plcloare esLe slmllar
ue;l vrful su sa deplasaL in Llmp cu 3 meLrl fa( de locul unde ar fl fosL dac Lurnul era perfecL
verLlcal prolec(la la sol a centru|u| de mas al consLruc(lel sa men(lnuL inLoLdeauna in
lnLerlorul suprafee| de spr|[|n (vezl flgura de mal sus) 1urnul a fosL inchls penLru publlc pe o perload
de 12 anl pn spre flnalul anulul 21 cnd lucrrlle de resLaurare au redus cu mal blne de 4 de
cenLlmeLrl incllnarea care aLlnsese la un momenL daL aproape 43 meLrl e aLuncl incllnarea cre;Lea cu
123 mlllmeLrl anual ceea ce ar fl dus in cele dln urm la Jeplosoteo ceottolol Je mos ol clJltll io ofoto
soptofe(el Je sptljlo reslunea la care esLe supus consLruc(la cre;Le cnd aceasLa se inclln deoarece
pere(ll ;l funda(la au fosL prolecLaLe asLfel incL greuLaLea lor s se dlsLrlbule pe verLlcal ;l nu in laLeral
cum se inLmpl acum LxlsL chlar perlcolul ca pere(ll exLerlorl s cedeze la un momenL daL lar Lurnul
s se curbeze undeva spre ml[locul su asLa in cazul in care lucrrlle de resLaurare nu vor conLlnua ;l ele