Sunteți pe pagina 1din 121
| GUVERNUL ROMANIEI Axminster, DEzvoLTARI EGIONALE S$! TURISMULUI ORDINUL | or. 492...din ..82.96,.2011 pentru aprobarea reglementirii tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalafiilor de ventilare si climatizare", indicativ IS - 2010 in conformitate cu prevederile art. 10 si art, 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificiiile ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile de reglementiiri tehnice si de choltuicli aferente activitifii de reglementare in construcii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotfrarea Guvernului nr. 203/2003, cu modificirile si completitile ulterioare si ale Hotirarii Guvernului nr.1016/2004 privind misurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor gi reglementitilor tehnice, precum si al regulilor roferitoare la serviciile sovietitii informationale intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeani, cu modificitile ulterioare, avnd in vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 07.09.2010 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generali din cadrul Ministerului Dezvoltirii Regionale si Turismului si Avizul nr, 3 din 04.11.2010 al Inspectoratului General pentru Situaii de Urgent, fn temeiul art. 5 pet. II fit. ¢) si al art, 13 alin.(6) din Hotrérea Guvemutui nr,1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltirii Regionale gi Turismului, cu modificitile gi completirile ulterioare, ministrul dezvoltirii regionale i turismului emite prezentul ORDI Art. 1. ~ Se aprobii reglementarea tehnick "Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare", indicativ IS - 2010, previzuta in anexa” care face parte integranti din prezentul ordin. Art, 2, — La data inteatii in vigoaro a prezentului ordin Normativul privind proicctarea si executarea instalatiilor de ventilare gi climatizare”, indicativ [5-1998 si Normativul privind exploatarea instalatiilor de ventilare gi climatizare”, indicativ 15/2-1998, aprobate prin Ordinul ministrului lucratilor publice si amenajirii teritoriului nr. 55/N/1998, publicat in Buletinul Construcfiilor nr, 6/1999, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Construcfii si Economia Constructiilor, wlnstructiunile tehnice de proiectare pentru ventilarea sau incZlzirea cu aer cald prin jeturi de ae orizontale”, indicativ 15/1-1994, aprobate prin Ordinul ministrului Tucrarilor publice si amengj teritoriului nr, 15/N/1994, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 9/1994, precum si orice alte dispozitii contrare igi inceteaza aplicabilitatea. Art. 3 — Prezentul ordin se publicé in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I si intr’ in vigoare la 30 de zile de la data publicarii Prezenta reglementare tehnici a fost adoptat& cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/ 741/2010 din 26.11.2010, prevazuta de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementatilor tehnice, publicata in Jumalul Oficial al Comunitijilor Europene L 204 din 21 iul 1998, modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European gi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitafilor Europene L 217 din 5 august 1998. MINISTRU °) Ordinal si anexa se publica si in Buletinul Construefillor editat de cdire Instinitul Nafional de Cercetare-Deavoliare th Construcil, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabilé "URBAN-INCERC" care functioneaz® in coordonarea Ministerului Dezvoltirii Regionate si Turismului H] cuverNuL ROMANIE! Aadmnsrer, DEzvoLTARI Directia Tehnica in Constructii REFERAT DE APROBARE pentru aprobarea reglementirii teh "Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea climatizare", indicativ 15 - 2010 ain, &, stalatiilor de ventilare si Nre 011 Activitatea de reglementare tehnic in domeniul constructiilor este legiferat& prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdtile ulterioare, in temeiul céreia, Ministerul Dezvoltirii Regionale si Turismului, in calitate de autoritate de reglementare in domeniu, asiguré elaborarea, actualizarea si valorificarea pachetului tehnic normativ destinat sectorului constructii, cu respectarea principiilor comunitare privind libera citculafie a produselor si serviciilor, precum si a misurilor pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii niul standardelor gi reglementirilor tehnice, si al regulilor referitoare la serv nformationale intre Roménia si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 1016/2004, cu modificatile ulterioare, Potrivit prevederilor Hotirérii Guvernului nr.1631/2009, cu modificarile si completitile ulterioare, Ministerul Dezvoltirii Regionale si Turismului, prin Directia Tehnic& in Construcfii, stabileste cadrul tematic, organizeaza si finanjeazA programe/proiecte multianuale pentru cercetarea, dezvoltarea gi inovarea sectorial prenormativa, inclusiv activitafi specifice de reglementare in domeniile sale de activitate, $i asiguri valorificarea rezultatelor ca informaii/documente de interes public, destinate beneficiului public. in domeniul proiectarii si executarii instalafiilor de ventilate gi climatizare in cladiri, la nivel nafional, sunt in vigoare reglementirile tehnice: ,,Normativ pentru proiectarea $i executarea instalatiilor de ventilare yi climatizare” indicativ 15-1998, ,,Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau tncéilzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale” indicativ 15/1-1994 gi ;,Normativ privind exploatarea instalayiilor de ventilare $i climatizare”, indicativ 15/2-1998. La nivel european, cu privire la realizarea instalajiilor de ventilare si climatizare din cl&diri, au fost publicate o serie de standarde (preluate de Asociajia de Standardizare din Romania) referitoare la proiectarea, realizarea si menjinerea condifiilor de calitate a aerului interior, cu sau faird tratarea aerului interior/ aer proaspat Lucrarea cuprinde condifii si recomandiri pentru proiectarea, executia si exploatarea intalafiilor de ventilare si climatizare in construcfiile civile, industriale si agrozootehnice sau ale parfilor acestora. - prin ventilare se infelege procesul prin’ care intr (natural sau forfat) aer proaspat in ‘inciperi si prin care, din inciperi se elimin& (natural sau forfat) acrul poluat. Astfel se realizeazi diluarea/eliminarea poluanjilor interiori: umiditate, gaze, vapori, praf, fapt ce constituie functia (obiectivul) ventilarii. Prin ventilare se asigurd calitaten aerului interior, respectiv. limitarea concentrafiei poluantilor gia dozelor admise de polua - prin climatizare se infelege procesul prin care in interiorul incdperilor se asigura temperatura controlati a aerului, indiferent de procesele termice din interiorul sau din exteriorul URISMULUI