Sunteți pe pagina 1din 109

u

PErullU DE .'
v .

ISTORICE
Rl'1
- 2004 -
Indicath. GEx 008-O-t
COCC-S.A.
B u c u r e t i
INDICATORD
P N
RE STAU
Elaborator:
C.O.C.C. B u c u r e t i
Director general:
Director coordonator:
Unitate de proiectare de specialitate n domeniu:
PRODOMUS S.A.
Director general:
PRODOMUS S.A.
B u c u r e t i
ing. Mihail-Dan POPESCU
ing. Andrei HORVAT
ing. Adrian NICOLAE
Nomenclator de resurse, codificare, coordonare, editare i difuzare: C.O.C.C.
Colectiv de elaborare coordonat de:
ing. Marian ANDREESCU
arh. Niels AUNER
-MAI 2004-
arb. Cristian IACOB
Indicatorul este elaborat n conformitate cu prevederile de
a Guvernului Romniei nr. 6012001 privind publice
ale standard pentru elaborarea prezentarea ofertei
pentru de C.7.1.c. din
generale, care
"INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ SERlA 1981
POT FI FOLOSITE, N MOD ORJENTATIV, ATT DE
PROIECTANT, CT DE OFERTANT
N DESCRIEREA A
DE A A
RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURlLOR SPECIFICE
DE MATERIALE, UTILAJE."
EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU
FOLOSIREA N BAZE DE DATE
SAU SOFT N SCOPURI COMERCIALE SE
FACE NUMAI CU APROBAREA A C.O.C.C.-S.A.,
SINGURA SOCIETATE ABILITAT OFICIAL
DE M.L.P.T.L. EDITEZE
DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE
Toate drepturile asupra acestei sunt rezervate
COCC-SA
Organizare n
m conformItate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
drepturile conexe, art. 7 8.
Calea 8-10, sector 1, 010731
Tel.: 0040-021-2]29841, Fax: 0040-021-312 5641
www.cocc.ro e-mail: cocc@ARtelecom.net
I
ARACO I
ASOCIA A ANTREPREiNORILOR DE
SpiaM Inaep..,de<1\e1nt.202A, cod 71208. >$<tor 6. Buculeeti . l'
Tel. 01212J;191; 01.212.63.02. 01.31?96.26; N!1ail: ;(0 (loeL
MINISTERUL PUBLICE
Reglementarea Publice
Prloritizarea Publice
Domnului Director Ing. VENIAMIN PARASCHIV
Stimate Oomnultl O/rector,
In Standard pentru elaborarea prezentarea ofertei pentru
de cu Ordinul comun al ministrului finan\elor publice
ministrului publice. transporturilor nr. 1014187412001 1<1 e7
aliniatul 'c' a fost redactat un text incomplet In sensul "Indlc:atoarele de lOnne
de deviz, sena 1981, pot fi in mod orientativ.,: in loc de "Indlcatgarele
de nonne de deviz seria 1981. precum ii noi norme orientative revlzllita
completat., aprobate de Minl!lterul Lucr4tilor pUblice, TllIIl8Portufilgr ti
pot fi folosite orientativ, atAt de proieet.tnt c61 ,1 de
antrepreno" .
Aceasta precizare este VnMd seama din anul 1981 i" 2001
au ca urmare tehnologii de mai performante pre;um
materiale noi cu alte consumuri specifice de resurse.
Vi n de a ne confirma prjntr-o scrisoare prop'lnerea
care va trebui fie cu ocazia primei revlzuiri a
Standard.
Cu
L.... ____ .. ___ ____________ ._____________ '
... --"---'---1
/
r------- __ ' ___ .
. I
I ,1
'FINANTELOR PUBLICE
.reglementarea achizitiilor publice
SI pnontl:mre<l inve"ltiilor publice
Nr./62,O/R/6.ll.200/
ASOCIATIA ROMANA
A ANTHEPRENORILOR DE CONSTRUCTJJ
DomnuluI Lh'lu
Direct ... Cen_.,,!
La adresa Dvs, nr. 1321/200 1, va comunicam urmatoarele:
Propunere" dvs este lusffi t' , .
Ichnol
. d '. ' . J lea a awmd In v(.'dcrc cyoluthl Ulwr
ogll e executie prcc m' . .
implicatii ben fi- _ U SI, aparitIa lInor materiale n\li, cu
P
. e lce asupra consumunlor specifice de resurse .
rccwam insa C' l modul d fi I . ' .
din Ordinul MFP'-MLPTL e arc al punctului C.7.! lit. c)
fi' ' ... d' nr. 1014/8,4/2001 nu creeaza obligatia
1 In Icatoarclor de norme deviz _ seri 'l 1901 " ' ,'
Ilnl1tea7.a sub . " fi . . . . ' . o SI I1ICI nu
actu
"" . t" otel O 011113., poslblhtatea utiJiZ<lrii altor llOTl11"
, n Iza e cu atat n' l' ,
, b' . r /li mu t 111 cazul 11\ Cl\re aceSlea din urma 'lr pUlea
aS1gura o tmerea unor economii d -. <
calitate cel PlItili s' ' 1 ) d' , e fmanclara (in conditii de
ImI ara c catre autontattlc contractante.
Cu stima,
I
j
I
I
!
i
i
j
I
1

S.C. C.O.C.C. S.A.
Prin prezenta facem cunoscut n conformitate cu:
- Acordul de principiu mtre MLPAT - Coordonare, Cercetare
Tehnice pentru Comisia pentru
privind codificarea a tuturor resurselor (materiale, meseril pe
grad de calificare utilaje) utilizate n ramura Constructii G
Subsectiunea 45) n cu Clasificarea Economiei
(CAEl\') prin HG 656/1997 Clasificarea Produselor Serviciilor pe
CPSA, a SistemuluI Armonlzat din Tariful vamal de Import al
Romniei prin HG 120/1993 ulterioare;
- Concluziile de avizare ale CI'S-MLPAT privind introducerea noii
unitare a resurselor din noile tehnice privind consumurile de
resurse pe articole de deviz, elaborate ncepnd cu anul 1998;
n vederea unei unitare. cont de cele de mal sus
ca de armonizarea cu codificarea n bazele de date ale utilizatorilor de
programe de o[ertare, a etc. din codificare la nivel de 7
ci/re n nomenclatoarele de materiale elaborate de COCC n anul
1981 n celelalte baze de date pentru utilaj pornind de la sistemul
DOCEC ulterioare,
MLPAT - Coordonare, Cercetare Tehnice
pentru ca n calitate de elaboratori al tuturor
anterioare, n primul semestru al anului 1999 o
codi fi care a nomenclatoarelor dE' material, meserii, utilaj completate cu
resurse noi la ni velul anului 1999 actualizabile permanent. in vederea lor,
Principiul de codificare stabilit cu CNS discutat m de
avizare din CTS-MLPAT cu constructorl este
noul cod va avea o din 13 cifre din care primele 6 reprezintA
incadrarea n noua clasificare CAEN (4 cifre) CPSA (2 cifre), Iar 7 cifre
codurlle vechi existente n bazele de date la nivel de
-a .
... .PiCi 4 C4l1Piti.
S<J5. Pa.iultlril<Jr nI'. 94, Si!ctol' 5,Bucure..iti Tel. 4107720
NI'. Re J40/265-i8/l992. Cod fise<ll 2620769
Cllnt 251l.l.1 l.liRO:L BCR Unirea . fax 411.481:l

PUBLICE
REGLEM.FJ"iIl'J\RtA l'UnUCl<:
PRIORlTIZAREA
Domn1dui Director Vcnillmin Paraschiv
Stimate OomBule Director,
1n standard pentru elabm'area prezentarea of\!rtci pentru
"c'hi:t.l\ia publica de cu ordinul Ministt.'1"ului 'finlU)!clor l'uhlice nI'.
! t> i 4 dill () iunie 2UOI , la pc!. C. 7 aliniatul " C" se " lndicatmn'ele de
'Hirlue de deviz J 9tU pot fi. folIJs,te .. /'
precizare este de unii investitori publici chiur de organe
de w nlJ"Ol ale de contori n sens limitativ, numai indicatoarel e din 1981 pot fi
t1' i(1st e nu cele revizuite completate lu nivelul anului 1999.
Indcatoarele cuprinznd coIISumurile resurse din 1981 sunt ntr-un prot'Cs
dt, f'"<!-vizuire compk13re n cu materialele tclmologiile noi
api\n.ll.e ugrementate pe piaia ca urmare a progresului tehnic sUnt
"" il.ak de c!rt' Ministerul Pu.blice Transporttu:ilor Locuintei .
inierpreiare este n - chiar cu preved"'l-ea de lu uUniut privind
orientativ al acestor indicatoare.
rugam n cu ocazia primei revizuiri, textului
existent ser.ia .1981, cuvintele ., precum cele revizuite. c()mp\ctate :wiz.atc
Cu

n conformitate cu U.E. a Institutului
de codificarea resurselor s-a realizat cu treisprezece
caractere; acestea au fost exemplificate pentru primul articol
RMAOIA.
Codificarea pentru toate articolele de deviz din
indicator se n produsul informatic DELTA 2000 -
COCC - pe care l la cerere.
I

DBLT4 2,{):00
Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru
programarea, dt'contarca de
montaj, de stat sau din alte surse
Consult.n(i , Organizare Cibernet ici in Constructii - eoee " proiec1at a dai ill ,pluatare
slstcmul mformatlc UEl TA 2000, care'
cenntelor socletJtdor de proiectare de exeeullC conslrucpi-molltaJ in chbofarc.
orertelor economice a ntocmirii IUlmor documenldor (fonnularelor)


la I,cltalli conform leglslapei actuale privind Jchl7lpi lc pubilce, p, ecllln a ,NonnclOl
mC!Odologicc' de aplicare a "cesleia
pennJl e programarea, urmarirea uecontarea execut ate pentru IIlvestllii,
indIferent de sursa de "nantarc, CII resJlc(talea condl!iilor conlr,1cluale de Icglslapc;
aplicatia penmte edituca tuturor rapoartelor specifice de IIIvestitli bllgclare
c:\1rabllgctare, I3poartC de lip III11ilar, II1c1uSIV fonnulruelc tip docllmenl pc"tru pre7.entarca la !icltalll;
ofertele pot fi ;nlucmitc prin ape/arca la indicato3l'rlc de norme de devil editllte in: 1 ()111-1982,
1992-1996 1999-2001 in continuare de ('oce, care sunt clabOl ate cu mSliliJl. de
proieclarc dc spcclalltate. IIldl C3toarele elabomte n perioada I 9<}<)-200 I
sunt Indicatoare de norme de devI7 cdl(la 1981-1982 revizuite completilte la /1 CII nonne pentru
materiale tehnologII nOI. p,ecum cu unele modificJn la zi alc unor norme.
aplica!ia DEL1A 2000 este unicat n din punct de vedere al ba7el de date normallve a
care este ,eall7.a1ii n cu ple"edcnll' l.!niunll ""ropen.
\Olllitim ..'ii (OC( l'\' utleial '!/ia ,dlh'll'. \.:1 difu/(".I('
(Onte-n.'ialiavl' .)C'lSh' norme, in urma ("nnlntttcJflr ,,'.," (,";u'(' a\ ut cu 'I( huL I
Pe mdicatoarcle de norme i111llnl llc mai sus., aplicatia pennifc ca utilizatorii (;II.:J nfJrme
proprii, cu consum ur de rcsurse proprii ce se constlfuie in haze de date nOOllulive prl)prii utllizatoniiui
intre lililizatorii earc folosesc siSiemul OEI TA-2000, se pot efeclua automate date
(selectii de devize, de obiecte, o investl!le sau selcc!il de investilil) prin procedeul export /impor! fOilrle rapid
Sislemul DELTA 2000 are clabolate in limbajul Vi.ual Basic (verslunCil 6.0), hazele de dale
gestionalc cu SQL Se ....'cr 7_0 poate fi cxploalat pe calculatoare compalibilc IBM, mOlloposl sau in relea,
pentlu tllilwllori cu Windows 95, WlI1dows 98, WmdolVs NT 4.0 sau Windows 2000
Sistemul DELTA 2000 configuratie calculalOr PC' compatihil
IBM-PENTIUM 200 MHz; J2 Mb RAM. HDD-IGB, FDD_ 3,5", CD-ROM, M IA3
PENTIUM Il ("6-2) la 100 \1H7, 64 Mb RAM Monitor 15")
2tl(jlJ e,te r('alilll! n eonformitH!c ('II IIYtlrdrril,' ,'uprin, e in OnJon",,!, J(
/ Irgrlllj III: 601200111ri ,ill>J Jl uhli", (lentru S<' n icii, prllicdM<' li lucrari.
Societalca pnn colllrac1 Instalarea instruirea asistenta la sediul bcnc.ficiarulUl
I'
rc
ilii de balA penl ru sistemul mf"rmalic DRLTA 2000 esle de 700 S, TVA, la care se adaug,j
contravaloarea di verselor serviCII .
Pcnlfll firmele care au de la COCC versiunea DEl TA, prrlurile "or fi
stabilite pr in negociere
De asemenca. in func!le de societat il or c()mereiale de personal. dOlare
ele.). prc(u ri lr pot deveni negociabile
SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRARI
Simbol Denumire capitol Pagina
capitol
RMA de beton beton armat la 27
urgente
RMB din de 57
RMC nvelitori 94
RMD Finisaje de 118
RME Pardoseli 142
RMF de restaurare la monumente din lemn 164
Liste anexe 207
9
Simbol
capitol
CUPRINS
Denumire capitol
INTRODUCERE
CAPITOLUL RMA
DE BETON BETON ARMAT
LA URGENTE
RMAa - BETOANE
RMA01A Beton simplu clasa C4/5 turnat pentru n conditii
speciale, pe tronsoane etape de lucru, n prezenta .
sprijinirilor (preparat manual turnat) .
RMA02A Beton simplu clasa C6/7.5 turnat n plombe locale la goluri
sau caverne.
Beton armat clasa C12/ 15 turnat n elemente de subzidire
sau de n speciale,
restranse pe tronsoane etape de lucru (preparat manual).
RMA04A Beton armat clasa C12/15 turnat n elemente de consolidare
nscrise n sau n grosimea zidurilor.
RMA05A Beton armat clasa C12/15 preparat manual turnat n
suprabetonarea extradosului bolti lor.
RMAb - COFRAJE' SPRIJINIRI
RMA06A Cofraje din lemn de brad cu jgheab la
partea pentru turnarea beton ului la subzidiri .
inclusiv la 3 m. '
RMA07A Cofraje din lemn de brad cu jgheab la
partea pentru turnarea betoanelor n elemente
nscrise n n grosimea zidului, inclusiv
la 6 m.
RMA08A Sprijiniri de arce, alte elemente cu sustineri
dm bile sau popi din lemn de brad ecarisat, inclusiv
contravnturile.
RMA09A din bile sau manele pentru cofraje situate la
mal man de 5 m inclusiv pentru cruci .
contravnturi, eclise, etc. '
10
Pag.
31
32
32
33
34
37
37
38
Simbol
capitol
RMA10
Denumire capitol
Cintre din lemn pentru arce din de
realizate din lemn ecarisat de brad inclusiv cofrajul
(mantaua) intradosul arcului sau exclusiv esafodajul
de sustinere:
RMA11A Pat de 'mortar de ipsos pentru ntre cintre
arc sau
RMAc - TURI
RMA 12 din beton pentru subzidiri , executate pe
tronsoane limitate ntre 1-3 m, cu petrecerea
Pag.
39
40
conform normativelor n vigoare (fasonat montat) : 41
RMA 13 . din pentru de arce, cupole,
(elemente puternic solicitate): 42
RMA 14 Bare de conexiune n grinzi cuplare, grinzi
longitudinale transversale _ 42
RMAd -INJECTARI FISURI
RMA 15 de fisuri cu deschideri mai mici de 2 mm la ziduri,
arce, din cu lapte de ciment (dozaj 400 kg
ciment la m.c.) 43
RMA 16A Injectarea cu de var+nisip a fisuri lor cu
deschideri mai mari (peste 2 mm) la ziduri , arce, din
44
RMA 17 de orizontale n ziduri masive din n
vederea nscrierii de centuri ngropate sau de agrafe de
tesere, ori buiandrugi din beton armat: 46
, RMAe -
RMA 18 Desfacerea uneia sau mai multor asize de la partea
a zidurilor n vederea creerii pentru
turnarea unei centuri din beton armat: 46
RMA 19 de verticale n din n vederea
nscrierii de stlpi (smburi) din beton armat, n
grosimea zidului: 47
RMA20 de orizontale n ziduri masive din n
vederea nscrierii de centuri ngropate sau de agrafe de
terase, ori buiandrugi din beton armat: 48
RMA21 de verticale n din n vederea
nscrierii de stlpi (smburi) din beton armat, n
grosimea zidului : 48
RMA22 din (cu profilaturi), la
turlelor, la ziduri sau coloane sau n similare, pentru
nscrierea unor elemente noi de consolidare, din beton
armat, forma profilul elementelor originale: 49
RMA23 de sau n din
pentru rezemarea sau ncastrarea elementelor de
consolidare: 50
11
Simbol
capitol
Denumire capitol
RMA24
de sau n din
caraml.da pentru rezemarea sau ncastrarea elementelor de
consolidare:
RMA25 zidurilor din sau (gata
decapate de tencuieli) n vederea retencuirii :
RMA26A canalelor de lemn, nziditi n trecut
In masIvul de .
RMA27A tencuielilor degradate la arce bolti pe
zlda.ne de cu eventualelor fragmente
onglnale de
RMA28 n pentru dornuri cu adncime < 50 cm:
RMA29 de moloz a create pentru dornuri cu
adanclmea < 50 cm'
RMA30 '!l0rtar de cu adaos de aracet pentru
dornun cu adanclmea < 50 cm'
RMA31 dornuri de antrenare pentru dornuri cu adncimea < 50
cm;
RMB01
RMB02
RMB03
RMB04
RMB05
RMB06
RMB07
RMB08
RMB09
CAPITOLUL RMB
DIN DE
RMBa - LUCRARI DE DIN DE

de din tip ... , executate n ziduri
drepte, cu mortar .. ...
de din tip ... , executate n arce
sImple, cu mortar ...
de din tip ... , executate n arce
subliniate, cu mortar.. ... .
de din tip ... , executate n bolti
sau calote sferice, cu mortar .. ... .
de din tip .. . , executate n bolti
cu mortar.... . .
tip .. . , executate n
de zldun drepte cu mortar ... ..
de pentru consolidarea
crapate, cu tip ... , cu mortar .....
pentru consolidarea
clllndnce a calotelor sferice cu
tIp ... , cu mortar ..... < 30 cm):
. _ . RMBb - DE ZIDARIE DIN
d: n la ziduri drepte, la 2 m
In la 2,5 mc per punct de lucru cu
mortar ... . , executate din: '
12
Pag.
50
51
52
52
53
53
54
55
73
74
75
76
76
77
78
79
80
Simbol
capitol
RMB10
Denumire capitol
de n arce, stlpi n la 2.5
mc per punct de lucru, cu mortar.. .. , executate din:
RMB 11 de n la ziduri drepte, la 2 m
n la 2,5 mc per punct de lucru. cu
mortar .. ... executate din:
RMB 12 de la de goluri sau
rentregiri n arce, stlpi , cu mortar. ... , din:
RMB13 Plombe de de la ziduri drepte, n
la 0,200 mc, cu mortar .. .. , din:
RMB14 Plombe de de la arce n
la 0,200 mc, cu mortar. ... , din:
RMB 15 de terase din de sau bolovani de
ru, n vederea n vederea
n ziduri cu grosimea medie de 50 cm. cu mortar.
RMB16 Plombe de de executate la din
la ziduri drepte, cu grosimea medie de 18 32
cm, cu mortar
RMB 17 A Subzidiri cu din sau bolovani de ru.
pe tronsoane de maximum 1,00 m lungime,
pentru de consolidare cu mortar.
RMB 18 de din
tip ... . , n ziduri drepte, n la
2 m 50% 50% cu
mortar ... . rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie
1,25 cm verticale pentru de 2,5 cm
grosime medie pentru de n < 2,5 mc
punct de lucru. _ _ _
RMBc - LUCRARI DE ZIDARIE DE EPOCA MIXTE
RMB19 Plombe de de n n
ziduri drepte, din tip .. . .n
izolate la nivele din n la 2 m
50% 50% cu mortar ... . rosturile
orizontale de 2,5 cm grosime medie 1.25 cm verticale
pentru de 2.5 cm grosime medie pentru
de n < 2,5 mc punct de lucru.
RMB20 Plombe pe din de
cu tip .... Ia ziduri drepte
izolate nivele diferite in reduse, cu grosimea de
1f2 50% 50% cu
mortar ..... , cu rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie
1.25 cm grosime medie pentru de
13
Pag.
81
82
82
83
84
85
86
86
87
88
89
Simbol
capitol
RMB21
RMB22
RMB23
Denumire capitol
Plombe pe din de
cu tip .... Ia ziduri drepte
izolate n reduse, cu grosimea de 1
50% 50% cu mortar. .... , cu
rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie 1,25 cm
grosime medie pentru de
de din
tip ... . , n rentregiri de ziduri
drepte, drepte existente, 50%
cu mortar ... . rosturi le orizontale de 2 5 cm
grosime medie 1 ,25 cm verticale pentru
2,5 cm grosime medie pentru de
n < 2,5 mc punct de lucru.
de tesut n vederea
zidurilor drepte, cu
tip .... 50% 50%
cu mortar tip ... . cu rosturi le orizontale de 2,5
grosime medie 1 ,25 cm verticale pentru de
2,5 cm grosime medie pentru de
CAPITOLUL RMC
NVELITORI
RMCa - DE
RMC01 la avnd structura pe scaune sau
ferme realizate din lemn ecarisat de compuse din
cosorobe, coarde, diagonale, ci , etc.
montare): .
RMC02A la complexe din lemn de brad, scaune
etajate drepte sau nclinate, ferme complexe cu mai multe
nivele.
RMC03 la avnd structura pe scaune sau
ferme realizate din lemn cioplit sau ecarisat de stejar
elemente secundare din lemn de brad
inclusiv grinzile de brad ale tavanului
RMC04A la cupole, turle turnuri izolate pe structuri
complexe din stejar cu elementele secundare
romanate, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv
de fixare montaj
RMC05 Lucarne la avnd stuctura din rigle de
stejar ecarisat e!emente secundare din rigle scnduri de
brad, avnd dimensiunea de 0,5-0,6 mp:
RMC06A Astereala nvelitorii de sau din scnduri de
de 24 mm grosime.
14
Pag.
90
91
92
97
98
99
100
101
101
Simbol Denumire capitol
Pag.
capitol
RMC07 A din lemn de pe o parte,
cu grosimea de 24 mm cu pazie sau rebord cu grosimea
de 28 mm, pe ambele
RMC08A din lemn (brad sau foioase) cu
sau console aparente cu profile gata geluite pe
. precum gata gel pe
inclusiv pazia sau rebordul din scnduri de 28 mm, geluite
pe
RMC09A Geluitul profilatul mecanic manual al elementelor
decorative la console sau la panelor
aparente dela cu
RMC10A Executare din lemn de stejar" cu grinzi din lemn cu
podina din scnduri saudulapi din lemn (stejar) . _.
RMC11A Executare schele din lemn de pentru lucrari
interioare sau exterioare pentru peste 3 m
din lemn de bile, dulapi, scnduri rigle cu toate
materialele de prindere, rigidizate ancorarea schelei de
elementele
RMC12A Demontarea schelei din lemn de pentru la
articolul de deviz RMC11, s<;1rtarea stivuirea.
RMCb - LUCRARI DE INVELITORI
RMC13 nvelitori cu falturi dese din de zinc sau cupru incisiv
pazii, lucarnelor, .
RMC14 nvelitoare din solzi din de zinc sau cupru la
de fiind cuprins solzilor montajul :
RMC15 la elemente ornamentale din de zinc
cupru gata montate prin nlocuirea elementelor detenorate,
cositori rea pieselor desprinse.
RMC16 Montarea elementelor ornamentale la gata
confectionate din de cupru sau zinc, prin prinderea n
cuie, de zinc sau cupru cositori rea
RMC17 Glafuri copertine din de zinc sau cupru avnd:
RMC18 montarea jgheaburilor simple din de
zinc sau cupru fixate cu crlige ornamentale din
RMC19 montarea burlanelor simple
dreptunghiulare din de zinc sau cupru prinse de zid cu
ornamentale din fiind cuprinse toate coturlle
gurile de deversare necesare:
RMC20A nvelitori de 350 X 170 mm coame de 320 mm,
simplu pe de brad cu
legate cu de
RMC21A nvelitori de solzi la cu contur pol igonal
pante mari , dublu pe de brad 3 X 5 cm rigle
de brad.
15
102
103
104
106
107
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
Simbol D . . I
capitol enumlre caplto
RMC22A nvelitori din olane speciale de 300 X 140/100 mm
pe un strat de CA 400 n cuie pe
CAPITOLUL RMD
FINISAJE DE
RMDa- TENCUIELI DE
RMD01 Tencuieli de
RMD02 Tencuieli pline de
RMD03A Tencuieli pline de la de n arce bolti
cupole (3,5 cm). ' . ,
RMD04 Tencuieli de cu mortar n de
pentru '
RMD05 Tencuieli de n care tinciul cu mortar n tehnica
de iar grundul n grosime de 1,5 cm cu mortar var
adaos de ciment (40 kg/mc) :
RMD06 Rostuitul cu mortar de var simplu, avnd rosturile ....
adncimea ..... :
RMDb- DE RESTAURARE LA DIN
LEMN, LAMBRIURI PLAFOANE DIN LEMN
RMD07 Desfacerea, cu mare n vederea
lambriurilor a altor elemente:
RMD08 Restaurare lambriuri tavane din lemn (demontare,
descompunere n piese componente, extragerea pieselor
asamblarea frizurilor orizontale
verticale, remontarea la pe caroiaj existent):
RMD09A chituit locale de max 3 cmp cu din
furnir, de albine, petice ncleiate executate la
sau mici '
RMD10A la profile lambriuri (profil superior de h=11
cm, desf. 25 cm, pe
RMD11 cu alte unelte adecvate a
din lemn ornamentate:
RMD12 montat caroiaj din lemn pentru
montarea lambriurilor, la a tavanelor din lemn:
RMDc- PLACAJE
RMD13A Montat din de travertin,
la stlpi socluri, executate pe un strat
?e M1.00 de 3 cm grosime, cu rosturile n prelungire,
In camp continuu, pe cu contur regulat.
RMD14A Montat din de travertin,
la stlpi socluri, executate pe un strat
de mo.rta; ,M1 de 3 cm grosime, cu rosturi le n prelungire,
cu oglinZI In camp, conform detaliilor din proiect.
16
Pag.
116
125
125
126
127
128
129
130
130
131
132
133
133
134
135
Simbol
Denumire capitol Pag.

RMD15A lustruirea a placajelor din
137
RMD16 Montat ancadramente din la ferestre. 139
RMDd- CONFECTII METALICE
RMD17A Restaurarea grilajelor metalice ornamentale la sau
balcoane, prin: completarea elementelor sudarea
elementelor existente sau desprinse, ndreptarea prin
a pieselor strmbe. 139
RMD18A Refacerea la metalice, portale, balcoane,
parapete etc. 140
RMD19A Consolidare tirant de lemn.
CAPITOLUL RME
PARDOSELI
RMEa - PARDOSELI
RME01 Pardoseli din dublu presate, format special de
tip ... , pe lat, pe un strat de mortar ...
de 3 cm grosime. 147
RME02 Pardoseli din dublu presate, format special de
tip ... , pe muchie, pe un strat de
mortar ... de 3 cm grosime. 148
RME03A pardoselilor din de 149
RME04A Ceruitul lustruitul manual al pardoselilor din de
149
RME05 Pardoseli din dale de ... , n grosime
variabile. 150
RME06 Desfacerea pardoselilor degradate din lespezi de prin
degajarea de jur mprejur, prin cu dalta a
mortarului din rosturi, apoi prin ridicarea dalelor cu ranga, cu
mare n vederea depozitarea n interior
departe de monumentului apoi trasportul n
exteior. 151
RME07 Pardoseli din mozaic tip din de 152
RME08 Pardoseli, plinte, scafe din mozaic, turnate n diverse culori, cu
figuri modele complexe, n cu decrosuri rezalituri . 153
RME09 Pardoseli din de stejar uscat n geluite
n grosime de 32 mm, pe
montate pe: 154
RME10 Pardoseli din de stejar uscat n geluite
n gosime de 42 mm, pe
montate pe: 155
RME11 Frecat, ceruit la diverse tipuri de pardoseli : 157
17
Simbol
Denumire capitol
II

Pag.
Simbol
RME12A Desfacerea pietrelor de mormnt din incinta bisericii , cu
Denumire capitol Pag.
mare pentru a nu se deteriora.
157 RMF10 Executarea de profile la piese din lemn de stejar gata fasonate,
RMEb acestea executndu-se conform modelului original la: 179
RME13A de lemn cu trepte de 1 m lungime cotratrepte, RMF11 A Marcarea pieselor nou introduse n n vederea
inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar.
158 gradului de asupra monumentului. 180
RME14A de lemn cu trepte de 1 m lungime contratrepte), RMF12 cu a de stejar avnd
inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar.
159 diametrele de: 180
RME15A cu la din lemn de stejar.
160 RMF13 cu a de stejar avnd
RME16 Trepte din de tip. II , dublu cu diametrele de: 181
. rosturi de 1 cm grosime, pe muchie, peste din RMF14 Cioplirea pe o a de stejar avnd diametrul de: 182
beton simplu, pe un strat de mortar. .. . 1 cm grosime:
161 RMF15 Executarea de stejar, tipul 183
RME17A Trepte masive din de cu 20 x 40 cm, RMF16 Executarea cepurilor a lor pentru cepuri
cu profil simplu, montate pe de beton existente, inclusiv de stejar: 184
rostuirea cu ciment alb, praf de oxid colorant.
162 RMF17 din lemn de tare (carpen) cuie avnd
RME18A a treptelor contratreptelor din de
162 forma capului : 185
RME19A Lustruirea ceruirea a treptelor din de RMF18 Accesorii metalice forjate pe 185
163 RMF19 Schele de lemn pentru exterioare la 186
CAPITOLUL RMF RMF20 Liftarea asamblelor sau subansamblelor structurale din
DE RESTAURARE LA MONUMENTE DIN LEMN
lemn, n vederea sau a
nlocuirii unor elemente din structurii respective: 187
RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE RMF21 Translarea, rotirea, ansamblelor sau subansamblelor
RMF01 Desfacerea a pieselor componente ale structurii structurale din lemn: 188
monumentelor din lemn:
171
RMF22A Cadre de rigidizare din lemn ecarisat pentru asigurarea
RMF02 Spor de pentru desfacerea elementelor din ansamblelor sau subansamblelor structurale pe
structura din lemn ce bogat perioada de liftare, translare sau rotire: 189
profilate sau pictate:
172
RMF23 Pat suport pentru asigurarea de gl isare-rotire
RMF03 Esafodaje, de elemente de la din realizat din bile de brad: 189
lemn pe perioada
172
RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE
RMF04 Cercetarea, sortarea marcarea pieselor provenite din RMF24 Desfacerea nvelitorilor de la: 190
desfaceri :
173
RMF25 Demontarea n vederea integrale a
RMF05 Revizuire, montare n piese originale cruci lor metalice a accesoriilor acestora (globul
din lemn de stejar la structura monumentelor din lemn:
174
din piesele de fixare) avnd: 191
I
RMF06A Spor de pentru revizuirea pieselor de RMF26 Desfacerea a elementelor de din lemn, n
I
lemn cu ce vederea materialului lemnos: 191

175
RMF27A nvelitoare provizorie de din CA 400 aplicat n 2
RMF07 Revizuirea lor de lemn ce nu se straturi la extradosul (pentru picturii) fixat cu
n vederea ansamblului , n cuie: 192
elementele structurale avnd:
176
RMF28 nvelitoare de de brad n 4 straturi la
RMF08
montat n piese noi din lemn de stejar normale, cu avnd dimensiunile: 193
la structura monumente noi : '
177
RMF29 nvelitoare de de brad n 4 straturi la turle, cu
RMF09
Completarea goluri lor dintre straturile de lemn cu avnd dimensiunile: 194
din lemn original (utilizndu-se material ce nu se RMF30 nvelitoare de de stejar (L.U) n 2 straturi la
cu rostului de:
178
normale, cu avnd dimensiunile: 195
RMF31 nvelitoare de de stejar (L.U.) n 2 straturi la turle,
cu avnd dimensiunile: 196
18
19
Simbol
capitol Denumire capitol
RMF32A din de brad cioplite cu barda din gros, cu
dimensiunile medie de 50 x 80 mm.
RMF33 Pardoseli din dulapi pe rigle de stejar sau
eXistente.
RMF34 Pervazuri din lemn cu de 5 x 10 cm
pe fixate n cuie pe existente:
RMF35 din de brad de 22 mm (finit) n
cuie pe scheletul de lemn:
RMF36 cu:
RMF37 din lemn de stejar pentru acces in podul (sau turnul)

RMF38A speci.ale pentru ferestre fixe din lemn de stejar.
RMF39A CrucI din fier forjat lucrate pe model original.
RMFc - DE PROTECTIE
RMF40 sau de stopare a atacului biologic cu
de tip .. .. prin:
RMF41 Ignifugarea structurilor din lemn cu solutie tip .. .
prin: .
Pag.
197
198
199
200
200
201
202
203
204
205
RMF42A la turnuri etc., cu de
sarma de cu de brad. 205
RMF43A la cu pe elemente
LRM01
LRM02
din dim polistiren de 24 mm, pe o de
4 x 6 cm, fixate n cuie pe din lemn 206
Ciment
Mortar
LISTE ANEXE
20
209
210
GHID STRUCTURALE
NESTRUCTURALE LA
MONUMENTE ISTORICE=--_ __ L-. _ ____ ___ -'
1.
1.1. OBIECT:
1.1.1. Prezentul ghid denumit RM (Restaurare Monumente)
stabilirea de elaborare a normelor (consum urile tehnice
de resurse) pentru de restaurare a monumentelor istorice prin
alegerea celui mai adecvat tip de de consum, pentru cu
pondere mare n activitatea de conservare, protejare restaurare a
monumentelor istorice.
1.1.2. Necesitatea rolul obiectului :
un fond foarte mare de Monumente Istorice (cca 20.000)
care permanente importante specifice, care
fac parte din patrimoniul care sunt protejate prin lege;
imposibilitatea acestor n categoria de
la dintre cele
categorii de care nu pot fi prin
extrapolarea a dinspre cele de
considerate curente, spre cele de restaurare
considerate
asigurarea unor instrumente tehnice de lucru concrete, facile
rapide care contribuie decisiv la eliminarea a
abuzurilor;
eficientizarea de proiectare ndrumare tehnologicp a
lucrprilor de restaurare;
utilizarea ct mai a resurselor financiare.
1.1.3. Metodologia de elaborare
n "Metodologia de elaborare a Ghidului" s-a cont de
multitudinea de parametri pe "categorii de
specificitate" , care i definesc prin.
diversitatea monumentelor dimensiuni , materiale
elemente de specifice) ;
complexitatea specifice;
tehnologice de lucru;
consumurilor unitare.
Criteriul de care a condus la elaborarea capitol elor de norme
care a fost identificat ca un parametru specific deosebit de important
21
este generat de dintre o monument istoric o
anume obligativitatea imaginii
paramentului original , majoritatea traditionale ale
monumentelor fiind subordonate caracterului vizibil
elementului respectiv Acest lucru conduce la concluzia
o lucrare pe un parament ce aparent un
ansamblu sporit de de o lucrare pe un parament ce se

Lund ca exemplu un monument de zid notnd de la A la F (vezi
A.,.F anexate) diferitele fizice pentru paramentul
exterior sau interior, acestea se simplificat astfel :
A. cu parament tencuit avnd un cmp simplu;
B. cu parament tencuit avnd cmpul decorat cu
profilaturi tencuite;
C. Idem, dar profilaturile sunt aparente;
D. avnd paramentul de (sau
simplu ;
E. avnd parament aparent sau cmpul decorat cu
profi le sau aparente;
F. Elemente de de mare complexitate (Ex: baze
stelate la turle avnd retrageri succesive) .
n continuare n tabelul T1-1 diferentierea sporurilor
propuse pentru la de executate pe
aceste diferite tipuri de paramente vizibile.
Au fost considerate "normale" sau "de ce se
pe elemente de avnd paramentul tencuit
simplu, profilaturi urmnd ca pentru celelalte
fie aplicate sporuri variabile de la 5 la 50 % din norma de

n ce la nvelitori - Cap. C - plecnd de
la considerente de ordin structural estetic se propune o ierarhizare
a - tabel T1-2 anexele G, H.
Sunt considerate "normale" la structuri regulate, de sectiuni
verticale simple (triunghiulare) se sporuri de la 50 %
pentru structuri poligonale de complexe combinate
triunghiulare curbe.
La fiecare capitol n parte, n cadrul Ghidului se alte
criterii speciale care au stat la baza ntocmirii normelor.
Avnd n vedere n procesul de n domeniul
de cu calificare care de
22
ori chiar aptitudini artisti ce are o pondere mare "n total
de de foarte multe ori chiar munca ZIS _ necaltflcata
trebuie de muncitori n domeniu, In
orar/u.m. s-au ore medi i urmnd ca fiecare In
functie de situatia structura echipei , In
fel perfect scopului propus.
n ceea ce privesc materialele care intervin n pr0c:.esul de restaurare,
o categorie de materiale care nu se produc In mod (de
ex. de pentru pardoselt anumite
dimensiuni) pentru care va trebui se dezvolte o mica Industrie
pe .
Ghidul pentru consumuri tehnice de resurse la Monumente a
fost denumit de ntocmitor RM - (Restaurare monumente) , ca sa nu
existe n nici un fel posibilitatea suprapunerii peste alte indicatoar_e de
norme anterior pentru a simboliza natura lucranlor
cuprinse.
1.1.4. Utilizatori specifici obiectu lui:
1.2.
1.2.1 .
1.2.2.
de monumente beneficiari de
pentru elaborarea conform n
.
organe centrale teritoriale de coordonre, aprobare,
autorizare angajare a lucranlor; . . .
antreprenori , n dubla calitate de n de
conform n vigoare de In procesul de
decontaffi;
personal tehnic de control a
realizate;
controlul efectuat de organele statului privind modul de
cheltuiffi a banului public;
tehnici
DOMENIUL DE APLICARE
Studiul se acelor specifice de general
aplicabile se n economice pentru
restaurarea monumentelor prin elaborarea unor de deVIZ,
respectiv consumuri specifice de materiale, utilaj cu
caracter orientativ, anume norme speCifice de restaurare,
cu grad mare de repetabilitate.
Ghidul contine de specifice de restaurare.
Nu contine specifice pentru "Componente artistice" pentru

23
1.2.3. Pentru norme cu pondere mica In activitatea de restaurare
care nu se n ghid care nici nu pot fi asimilate
cu norme din alte indicatoare, proiectantul va ntocmi "analize
speciale" pe de detalii la locului, analize ce vor
fi verificate de beneficiar.
1.2.4. Pentru de care se n alte indicatoare de
norme aprobate, proiectantul va ncadra aceste n
indicatoarele respective, acestuia revenindu-i sarcina de a stabili
exact gradul de complexitate al modul de ncadrare al
acestora.
1.3.
1.3.1. Analize cadru pentru de restaurare, consolidarea protejarea
monumentelor istorice (uz intern) elaborate de de proiectare a
D.M.1. n anul 1973, care activitatea de restaurare, n
special pentru de de de
pardoseli de de
1.3.2. Propuneri pentru de conservare restaurare a monumentelor
istorice de - Caiet de Analize Speciale - de
CAPPC - Serviciul de cu antreprize de
specializate (DEDAL - BH, SNC RESTCO SRL
Suceva, CASTRUM SRL COMPACT SRL Rmnicul
RUSTIC SRL Baia Mare, SC ABRAL SRL material
elaborat sub egida UNMRI din Romnia.
1.3.3. Norme de deviz elaborate de arh. Niels Auner pentru activitate
de consolidare restaurare aplicate la restaurarea
monumentelor de lemn aplicate pe un de peste 70 de
cu acest specific.
1.3.4. privind executarea mortarelor de var la de
monumentelor istorice elaborate de
Monumentelor Istorice.
1.3.5. Alte specificate la fiecare capitol n
parte.
1.3.6. "Indicator tehnic de de arh. Victor Asquini , 1942 si
1947.
1.3.7. Concluziile desprinse din "Studiul Indicator pentru eval uarea
de Monumente Istorice - Tema A28 - Analiza parametrilor specifici
24
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
din documentatiile economice privi nd de consolidare
restaurare la monumente istorice".
2. CAPITOLELE SPECIFICE GHIOULUI
RMA - Lucrari beton beton armat la
urgente
2.1.1. RMAa - Betoane
2.1.2. RMAb - Cofraje spriji ni ri
2.1.3. RMAc -
2.1.4. RMAd fisuri
2.1.5. RMAe -
RMB - din de
2.2.1. RMBa - de
2.2.2. RMBb - de de
2.2.3. RMBc - de de
RMC - nvelitori
2.3.1. RMCa -
2.3.2. RMCb - Invelitori
RMD - Finisaje de
2.4.1. RMOa - Tencui eli
2.4.2. RMOb - de resturare la lambriuri plafoane
lemn
2.4.3. RMOc _. Placaje
2.4.4. RMOd - metalice
RME - Pardoseli
2.5.1. RMEa - Pardoseli
2.5.2. RMEb -
2.6. RMF - de restaurare la monumente de lemn
2.6.1. RMFa - Elemente structurale
2.6.2. RMFb - Elemente nestructurale
2.6.3. RMFc - de
25
COliI
CORES, de COCC, are ca scop
documentelor n interiorul unei
Un document este un act (cerere, ordin. proces verbal, fax etc) care are un emitent din
interiorul sau din afara institutiei si care esle trimis spre reLOlvare unuia sau mai multor servirII
(persoane) . Aceste servicii sau persoane l pot transmite, la rndul lor, pe cale
impunndu-Ie sarcini, termene rezolutII . n momentul n care un subordona!
sarcina, el modul de rezolvare data oferind areste inftYmaUI
superiorilor Cnd si-au ndeplinit sarcinile, rJocumentul se fY.)ate consider'a
finalizat poate fi eventual . trimis spre exteriorul In orice moment, un superior poCJte sI!
unde se un document n ce a sale se
Avantajele acestei aplica!11 sunt
a unui document n interiorul institutiei
posibilitatea controlului factorilor de deCIZie asupra ndeplinirii sarc;nilor prr,:ov;]zuk in
documentul respectiv
vitezei de rezolvare a sarcinilor
birocratiei legate de circulatia-Jocumentului
de rapoarte detaliate referitoare la un document
accesul la un dccument numai al persoanelor autorizate
CORES este ca o aplicalie de baze de date, n mediu de prog" Hnar6
ACCESS 97
Ea este n de bp WINDOWS NT, in regim multl -ut;!izatOl Utl!i zat"rll 1)
de la de lucru, avnd asociate dreptUri specifi ce asupra bazei de dale.
este de un administrator, care efectUtl2Za si intreti nerea
de date aferente. .
IIITIX
SI STEM INFORMATI C CU AJUTORUL RESPONSABILUL TEHNIC CU
ARE POSIBILITATEA:
," EVIDENTA DOCUMENTATIILOR TEHNICE PE CARE lE VERIfiC -
CADRUL PE CARE O tA EXECUTAREA UNUI
OBIECT DE
"" N MOD AUTOMAT REGISTRUL DE A
LA CARE ESTE PRIN CONTRACT
CALITATEA DE

CAPITOLUL RMA
o..;

....... "ul) . "' .


ABRAL g .
</1 ARTPRODUCT
DE BETON BETON ARMAT +++
LA INTERVENTII URGENTE ""fi,
.
"=::::--
CAP.RMAa-BETOANE
CAP. RMAb - COFRAJE SPRIJINIRI
CAP. RMAc -
CAP. RMAd DE FISURI
CAP. RMAe -
de zidului)

1. capitolului
Prezentul capitol cuprinde norme de deviz pentru de beton
beton armat la urgente pentru monumente
istorice.
Normele de deviz din acest capitol se la de betoane,
cofraje, de fisuri , n vederea
anume: de de
zidurilor, sprijiniri .
La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a seama de
prevederile normativelor n vigoare.
2_ normelor
2.1. Consumurile specifice de materiale materialele efectiv
introduse n lucrare, precum pierderile tehnologice respective.
dozajele de betoane sunt cele n vigoare la ora
sau vor fi indicate de proiectant pentru fiecare caz n parte.
2.2. Consumurile specifice de de cuprind

2.2_a. Pentru de betoane
Normele din prezentul capitol se la de betoane
la 2,5 m.c. Ia un punct de lucru (prin punct de lucru, n
sensul acestor norme, se locul din
n care se poate turna cantitatea de beton
a schimba frontul de lucru).
n acest caz, betoanele se consider preparate manual pe
(sau cu autobetoniera) , cu respectarea dozajelor
27
I'
indicate de marca betonului, sau n cazuri speciale de
proiectantului de specialitate.
Betonul este trecut n sub sub

Consum urile specifice de de cuprind toate
necesare unui mc de
beton anume:
prepararea pe
tratare prin udare a betonului la lui ;
spalarea create;
de eventuale scursuri de beton;
transportul betonului cu prin pod n cazul
extradosului lor, pe podine special amenajate;
turnarea compactarea a betonului;
manipularea platformelor a podinelor, precum a uneltelor necesare
transportului beton ului
platformelor podinelor de lucru;
transportul materialelor manipularea la 10 m pe
2.2.b. Pentru cofraje
elementelor de cofraj conform detaliilor din proiect ;
asamblarea montarea acestor elemente;
demontarea cofrajelor, a
sortarea stivurea materialelor rezultate din demontare;
transport pe manipularea la nivelul de montare a
elementelor de cofraj la o de 10 m.
2.2.c. Pentru
transportul manual la bancul de fasonare al beton;
ndreptarea a livrat n colaci sau
sortarea cu perie de
betonului cu
fasonarea a
locului de
srmei pentru
legarea barelor;

montarea n dificile cum ar fi : extrem de
nguste, executarea pe tronsoane scurte, de
lucru.
2.2.d. Pentru fisuri
conform procesului descris la fiecare n parte.
28
2.2.e. Pentru de
zidului) .
conform procesului descris la fiecare n parte.
3. de a
3.1. Pentru betoane
se la m.c. , pe baza volumelor real executate.
3.2. Pentru cofraje
se astfel :
pentru RMAb1, RMAb2, RMAbS la m.p. de e!ectiv;
pentru RMAb3, RMAb4 la m.c. de materiallemnos pus In opera.
3.3. Pentru
se la kg.
3.4. Pentru
se la mI.
3.5. Pentru
se astfel :
4. Observatii
pentru RMAe1, RMAe3, RMAe4, RMAeS, RMAe10 la mi,
functie de sectiunea
RMAe2, RMAe7, RMAeB la mc, de
adncimea
pentru RMAe9, RMAe11 la mp;
pentru RMAe12, RMAe13, RMAe14, RMAe1S la buc.
normele din acest capitol se a fi executate la

n cazul la se va acorda un
spor cuprins ntre 5-10 %', de complexitatea
29
LEXCON
t'gentll CCOIlOll11 ci din COnSlft IC!II . pri n nou LK\( 'O' , <i l! la
chspo:tiric un instrnnl cnl t>fi(enL dt, a C:HJTUl li i normat iv ce tic
cunstruct i i- nl ontaj .
PriJllr n pror...edurfl priCICO(l3!-1a Ull pflH! (! IIIOfIltU \:1 lIdnnnn sprl' n tregului C'Ml r l!
ti e aferent unei situatii lege. Dn..lllll<'Ul t a llol;"tr"re de (j1l\'C111
Nonnlt i " Ordll ) Il1l!l isl t:nal .
tnH'nllat l<... ItKltc actele llunnallvc puhlt cah.' i l! \.'1omlonll OiiclJ I al RUlI l;,T II CI
Pal1ca I a<; igurft automat
succesiunea de ilcrual i7ah! a pre\l cc!eli lor Tt.:glemcnt'Jlc adul ini li a l l' lI
{'\ l' Jltuale sa li 11),l!l ;11... (>!1t!
nOn1ulivc dll P" cl'ca te :l s igurli o :Isu pro. unni ael
norma ri\ a fer ent dORlrniul u i
rnre,polldcnta k hJll d t a 'Ielelor 1101IUi1f\ ,'C Drtclt" " tlrma ti ,, !,! llj' rcg' emenC :'lre ru nrtde
norrn at h c d9:h' i n l' '(c("ut arca a r e-stortl lCt'i al t, Ci U\ CnIUh ll :-.:lll v/ci i ne
Tnllll .., tcrnl e, "c ident ifi ci oricr domeni u r egll-nu:, ntat ,",li toa h" actele Il" r mat i vc pana
In I1n"clul nomH:lor 11Ii,:!()(foh)f'ICt' "nil 1l{)llllal t\l' jC}l JI! il pll carc care (tU fi"t )lllbli l':tll' i n
MOllilOiul (lIiel "1 P;U1e" I
sunl ue ;L"CI1l CII("l. 700 lTl -'76 Iw r m:UI\t' Ichn kl' d ilbvl ,' k de
dl\crsc Ill sl JlIJ le dt, i p CCI .l h llllt: n dt)JlJt"ni u
pl upan,'a actelor Iwnnao ".: pc: pt m' j p alf' :
Il rtllll / I'(j. I ,)Il
H \i., II!\l!I \ I'f.I\1 1111 {li( ' I I/I-.C;I ,'Ifi \1 \ alLOR 1'1, \ \11 li I RII II HIIIl" " 1_' ill
UHUI
, I II)i'\ F (' 11' ",' j( 11,1'" >;1111'11111 ' \ >'tl(, 11.1 1 \1.:11 " ,,1. \ 'j 110 \1.1,11 1'1.\ 1111
( , 1\ .'1111 \:1 11.1 \l' I<IJ"II LlII,, \ 1'1 \ 1 Il< (\l /I ,II l riULI!'!,!'l !'II( 1.I'UIIiI 11\11
( 1)\('1 , 1( \ 1 H,I \Li Pl Il li I
1'1ICi Il'.CHRE,I, II lI.I IU \ \J'IIIlI\.\lIE \. I'\H'I!! 1111. \ . IU 111' 11\ ,II \Pf.ll'l l/lln',
('(1 " IRI ('1111 OII
V IIl / IlH!'l'!l1 II I,
( 11.11111 \
1.0('1 .1\ 11 10 \.1 '1111
I'JI( ' f! 1'111" 'Ha'Rl\ r\ '1 \ \ 11111' \ ll'ISI'HI' I IllCi II \\ I1 '\''I.J \\{1 \ Il.mromlll I
1.1 n\.IRII'lHl II E ,1 e ll\S llll nil
1'1:OHII" IU ,I' \lH\U eO\Il:\L !lltRtJl, IXllti 'I!I (JIUJI \( nVl'r\TJ
,1R.I !I)\I/ \ I!! \ U ..\(11 '1<; 1'1 l'IlW '\11 IQ,
Sis1cmul pcnnite (1 a!)upra unui acI nnn nal"
- numitr, tit ll\. Illli)lll liilll r ri \lnJ aClului normall\ n Moni torul
- C' la rifle.re pe stn lctura a\:l ulw l1OIll :all \ 1II 1l1ricapl1olc CII un rC; / U1 11at
ce SinlCf1 7e:v:, J( tei le dm continutlll il L. tultl 110111\all\ .
- Parcurge re u!\t in teg r a l ull pii parcurgcre" pnll1c101 2 Ircr lc CI.o It: Il CCC\:i:u a
cdll arcakOl lsulttu'ea Icxtulll1 rcglemell t:ini
Sistemul informa t ic I. F. X('ON estf" pe supurt magneti c cu sistemul infCl l'ln a lir
STASnOC. Se aSlfel o a de rcglt.' ment ;iri ti in domt.' niu: ade
normati,""c publi cate n Monit orul OtiriaJ. tundardt all e nurme II Ur n181i\'i? in
SISTEMUl . ESTE OT' FR\TI V !'o.\'n: Fl ACHl ZITIO\ \T!
30
RMA01A
Cuprinde
RMAa-BETOANE
Beton simplu clasa C4/5 turnat pentru n
speciale, pe tronsoane etape lucru, n
sprijinirilor (preparat manual turnat)
Betonul se manual se perfect sub talpa
existente folosind sistemul de cofraj cu jgheab _. . _
Se cu mare pentru a preveni degradarea zidanei de epoca
originale.
Se la metru cub.
,-- -
,.sANT.
COD
DENUMIRE
U.M.
Materiale
Ciment , .*)
kg 180
1421 302200458 Bal ast
mc 1,35
4100116202818
mc 0,15
2663102100921 Beton C 4/5
mc (1 ,03)

7123010010110 Betonist
ore 16
TOTAL ore 16
Utilaje
2952270003705
ore 0,3
2952270003716 Vibrator
ore 0,75 __

.. .. ) Se va preciza tipul cimentului conform listei LRM01 .
31
-
I
Beton simplu clasa C6/7.5 turnat n plombe locale la
goluri sau caverne.
Se la metru cub.
: Ciment ... *)
1 Balast
Apa
Betonist
, Betoniera
I Vibrator

DENUMIRE RESURSA
Materiale

TOTAL
- - _.-
.. ,*) Se va preciza tipul cimentului conform listei LRM01.
Cuprinde:
Beton armat clasa C12/15 turnat n elemente de
subzidire sau de n
speciale, restrnse pe tronsoane etape de
lucru (preparat manual).
I
RMA02A betonul
ui
Compactarea beton ului se face manual.
iCANT
U,M
Se la metru cub,
Beton C12/15
Ciment ,*)
Nisip
ciuruit, spalat, sortat
DENUMIRE RESURSA
Materiale
U.M
i
CANT
I
I
mc
\(1.03)1
kg 330 :
mc 0.66 1
mc 0.61 !
kg ! 245 , Apa
mc 0.29 i
mc 1.36

mc ; 0.26 i i Betonist
ore 20
ore
I
18
ore 18
ore : 0.3
ore
175 '
RMA03A
TOTAL
Utilaje
Betoniera
Vibrator

.. . *) Se va preciza tipul cimentului conform listei LRM01.
Cuprinde:
Beton armat clasa C16/20 turnat n elemente de
consolidare nscrise n sau n
grosimea zidurilor.
ore 20
I
ore I 0.3 ;
I 1
ore
1.75 1
RMA04A
?e in etape, tronsoane sau zonei conform ordinei tehnologiei in proiect.
In betonul se in exces cu cofraj sub forma unui jgheab continuu se
manual prin indesare cu re pe cofraj.
La 24 ore turnare, se partea se betonul in exces,
de caz se folosesc cofraje speciale sau jgheab de turnare pentru a
32
33
I
,I
I
Se la metru cub.
------
_.
- -- ------ --
T- r -
CANT
DENUMIRE U.M
,-
i
Materiale
i Beton C16/20 mc /( 1.03)1
Ciment .. .*) I kg 1363
Nisip mc
10.73
ciuruit, spalat, sortat mc 0.67
Apa mc 0.32
I
I Betonist ore 38
TOTAL ore 38
Utilaje
i Betoniera ore I 0.3
I Vibrator ore 0.75

.. .*) Se va preciza tipul cimentului conform listei LRM01 .
RMA05A
Cuprinde:
Beton armat clasa C16/20 preparat manual turnat n
suprabetonarea extradosului
Se n grele incomode, printre elementele pe curbe,
betonul incastrndu-se lateral n special in a
transportul betonului prin pod se face cu sau cu targa pe podine special amenaj ate.
Pentru betonului in rosturile de a acestea se vor in prealabil
de straturile de rosturile adncindu-se cu scoaba la 5 cm.
decaparea adncirea rosturi lor, ntreaga se va cu nct
aceasta nu afecteze tencuiala pictura intradosului.
34
Se cuprinde. transportul betonului prin pod, turnarea curba, ndesarea n rosturi , precum
scli visirea.
Grosimea betonului peste va fi n de de minimum 6 crn.
Nu cuprinde: executarea podinilor, umpluturii , decaparea tencuielii adncirea
rosturil or.
n cazul foarte degradate se va proceda la introducerea de agrafe din cu 0=6 mm n
rosturi la adncimi n de grosimea a n tencuiala intradosului ,
betonarea agrafelor ancorarea lor de suprabetonarii. Agrafele vor fi dispuse cca 4
bue/mp
Se la metru cub.
DENUMIRE
----
\ U.M fCANTI
I 1
'- . 1
Beton C16/20
Ciment .. .*)
Nisip
ciuruit , spalat, sortat
Apa
Betoni st
Betoniera
Vibrator

.. . *) Se va preciza tipul cimentului conform listei LRM01 .
35
mc
kg
mc
me
mc
ore
TOTAL ore
ore
ore
(1 .15)'
363
0.73
0.
67
1
1.
32
;
I
I
40
40
I
I 0.3 I
0.75
1
II I
RMAb - COFRAJE SI SPRIJINIRI
Cofraje din lemn de brad cu jgheab
la partea pentru turnarea
betonului la sUbzidiri, inclusiv la 3 m.
Se la metru
1
I
I
I de brad
I
i Dulapi de brad
i Bile
I Cuie, scoabe
!
I
! Dulgher
I .
I Circul ar
DENUMIRE
Materiale

TOTAL
Utilaje
36
RMA06A
CANT
U.M
i
mc
1 0.01
mc 0.009
mc
1 0.011
kg 0.12
kg 0.1
i ore 4.5
ore 4.5
, ore
' 0.15
Cofraje din lemn de brad cu jgheab
la partea pentru.
betoanelor n elemente nscrise n sapate In
grosimea zidului,
inclusiv la 6 m.
Se la metru
DENUMIRE
Material e
de brad
Dulapi de brad
Bile brad
Cuie, scoabe


I Dulgher
TOTAL

Utilaje
Sprijiniri de arce, alte elemente. cu
sustineri din bile sau popi din lemn de brad ecansat,
. inclusiv contravnturile.
37
RMA07A
U.M
CANT I
mc ! 0.025
mc : 0.01 I
mc : 0.01 I
kg
I
i 0.12 I
kg 0.1
1
I
ore 6
ore 6
ore 0.5
RMA08A
, I
II
Se la metru cub.
,
I Lemn rotund brad
Dulapi de brad
i Grinzi de brad
I Cuie
Scoabe
Bui on M12
Dulgher
I Circular
DENUMIRE
Materiale

TOTAL
din bile sau manele pentru cofraje situate la
mai mari de 5 m inclusiv
pentru cruci, contravnturi, eclise, etc.
Se la metru cub.
Lemn rotund brad
I Scndura de brad
DENUMIRE
Materiale
38
i
CANT
DENUMIRE U.M
L---
L __ _
kg
i
2
U.M
I CANT I Cuie
! Scoabe
kg 2

ore 20
I
ooas l Im'9
h
" mc
mc 003
mc 0.05
kg 2
kg 2
kg
ore , 40
ore 40
ore 4
RMA09A
CANT
U.M
, mc 0.07
mc 10.06
TOTAL ore 20
I
I
I
ore
I
3
Cintre din lemn pentru arce din de
realizate din lemn ecarisat de brad inclusiv
cofrajul (mantaua) intradosul arcului sau exclusiv
esafodajul de
A - ci ntre simple pentru arce plate cu deschidere de 0,5"1 m;
B - ci ntre simpl e pentru arce n plin cintru cu deschidere de 0,5-1 m;
C - cintre simple pentru arce sau in plin cintru cu deschidere de 1-2 m;
D . cintre simple pentru arce plate cu deschidere de 2-3 m;
E - ci ntre simple pentru sau arce in plin cintru cu deschidere de 2-4 m;
Cuprinde:
RMA10
Cintrele din lemn sunt pentru realizarea arcelor din pentru cofrarea
elementelor din beton armat de forma
S-au cteva vari ante uzuale de realizare plecnd dela cea mai (8) spre cintre mai
pentru cu deschideri mai mari 4-6 m (E).
In toate aceste cazuri sistemul este bazat pe realizarea lor unor romanate ce profi lul
ridigizarea acestora, lor calarea pe esafodajul de separat
(se pot utiliza esafodaje de inventar tip E15, E100, popi extensibi li esafodaje din lemn).
Se la metru
39
I
I
DENUMIRE
I
i
Materiale
I de brad
i Grinzi de brad
1 Cuie
metalice

Dulgher
TOTAL
I Circular
Utilaje

I U.M
I A

D E I


I
mc 0.055 10.044 0.034 1 0.027 0032
\ IPsosar
mc
1
kg 0.15 i 0.2
kg
I
ore 10 9
ore 10 9
ore ! 0.15 0.15
0.037 0.027 0032

0.1 5
0.1
7.5 6.5 6.5
7.5 6.5 6.5
0.15 1 0.15 0.15
RMA11A A- OB 37;
B - PC 52;
DENUMIRE"'\} "r"
'$
-
IH
\' :>
\.11 AJmIftODUCT 0./.
\ ' ,1) .+.
"""!t...
" .....
TOTAL
RMAc - ARMATUR I -
(" ifLe
dinYbeton pentru subzidiri,
executate pe tronsoane limitate ntre 1-3 m, cu
petrecerea conform normativelor n vigoare
(fasonat montat):
Pat de mortar de ipsos pentru ntre cintre
arc sau
Se la kilogram.
I
I
CANT 1
U.M
ore . 4.28 !
ore 4.28
RMA12
1,
I
DENUMIRE ! U.M 1
CANT
Cuprinde:
Se prin montare a care
Se la metru

i
I Nisip sortat 0-3 mm
1 Var pasta
I Ipsos

DENUMIRE
Materiale
40
1" " CANT '
__ L '
mc 0.01
mc 0.002
kg 2.45
mc 0.03
I beton
moale
Fierar betonist
I
A 1 B
I
Materiale
kg
1
1
.
O3
! 103 ,
kg 0.01 , 0.01

ore 1.2
TOTAL ore 12
41
RMA13
din .. ... . pentru de
arce, cupole, (elemente puternic sol i citate):
A- OB 37;
B - PC 52;
Cuprinde:
- fasonarea montarea;
Se la ki logram.
DENUMIRE
Materiale
beton 2. 000 LI
Srma moale "3> .2. f 1

Fierar betonist I { .o D
-- -- .-.
U.M
,
kg
I
kg
ore
TOTAL ore
Bare de conexiune n grinzi cuplare, grinzi
longitudinal e transversale
A - OB 37;
B - PC 52;
Cuprinde:
- fasonat montat;
Se la kilogram.
42

CANT
A B
11.03 ; 1.03
0.01 5 0.01 5
0. 9 1.1
0 9 1.1
RMA1 4
CANT
DENUMIRE U.M
A B
Materiale
beton
I Srma moal e
kg I 1.03 : 1. 03
kg ; 0.015 1 0.015 .
I

I Fierar betonist ore 0.9 1.1
TOTAL ore 0.9 1.1
RMAd - INJECTARI FISURI
de fisuri cu deschideri mai mici de 2 mm la
ziduri , arce, din cu lapte de ciment
(dozaj 400 kg ciment la m.c.)
A - ziduri cu grosimea la 30 cm;
B - ziduri cu grosimea 30-55 cm;
C - ziduri cu grosi mea 55-80 cm;
D - ziduri cu grosimea 80-100 cm;
Cuprinde:
RMA1 5
- fisurii cu aer comprimat , cu sub presiune, montarea de injectare
din tuburi de PVC la de 50 cm unul de fi xarea astuparea fisurii pe
ambele prepararea laptelui de ciment, inj ectarea laptelui in fi suri , controlul
demontarea astuparea golurilor.
Se cu mare cu special e de a pi ctate, ornamente,

Se la metru liniar.
43
I
I II
III
DENUMIRE

SE CU MARE pentru protejarea arhitecturii originale a elementelor de
r
__ --1
Materiale
O
----- Majoritatea SE N DIFICILE, la folosind schela att la
interiorul ct la exteriorul
Ciment P40 kg 0.25
!
0.45 0.65 0.8
i Apa mc
I Tub PVC m
! 0.0006 0.0011
. I
0.2
I
0.2
0.0016 ' 0.002 Nu cuprinde: montarea demontarea schelei cu podina de lucru la nici sporurile de
0.2 I 0.2 lucru in exteriorul cldirii .
I Zidar

i
ore 0.8 1.44 207 2.55
Se la metru liniar.
TOTAL ore 0.8 1.44 2.07 2.55 I
-
Injectarea cu de var+nisip a fisurilor
lor cu deschideri mai mari (peste 2 mm) la
ziduri, arce, din
Cuprinde:
- indentificarea traseului lor;
- deschiderii acestora;
- crearea pe ambele ale elementului (Ia gros. de zid> 60-70 cm), cu ajutorul rotopercutorului ,
a orificiilor pentru injectare dispuse pe de 30-50 cm, pe traseul fisurii , cu adncimea de
ce 50% din grosimea elementului ;
- montarea in orificiile practicate a de injectare, din tuburi PVC, pe o adncime de
aproximativ 5 cm;
- prepararea a mortarului cu care se din PVC se la
fisura, pe dintre pe ambele ale elementului ;
- verificarea intre orificiile pentru injectare;
- prepararea (in malaxor cu ax vertical) a pastei de ciment la injectare;
- injectarea fisurilor cu pompa de tip Decalemit;
- fixarea diblurilor din lemn;
- reluarea de injectare cea. 20-30 min;
- controlul prin sondaje locale;
- demontarea astuparea golurilor cu mortar.
44
; Var pasta
Nisip
Tub PVC 0=16 mm
Dibluri de lemn tare)

Energi e electrica
Zidar
Rotopercutor
Malaxor ax verti cal
injectare
DENUMIRE
Materiale

TOTAL
45
U.M
mc
mc
m
buc
mc
kw
ore
ore
ore
ore
ore
' CANT '
1- I
,
I
0.005 ,
0.02 I
0.69
3
0.18
1.4
7
7
0.7
0.2
zidului.
RMA17 - la metru cub
Se mas .
de orizontale n ziduri masive din
n vederea nscrierii de centuri ngropate sau de agrafe
de ori buiandrugi din beton armat:
I
I
DENUMIRE
U.M

CANT
A B
, I A - la 0,045 mp inclusiv;
B - 0,045-0,09 mp inclusiv;
C - 0,09-0,18 mp inclusiv;
I Zidar
TOTAL
ore 100 , 120
I .
100 120
D - peste 0,18 mp;
Se pe tronsoane de lungime n difici le pe la
caz, se sprijiniri local e pentru asigurarea a muncii .
Se la metru liniar
DENUMIRE

U.M - -
I
A B
, C I D

Zidar
ore
TOTAL ore
RMAe - LUCRARI PREGATITOARE
/
j. Desfacerea uneia sau mai multor asize de la partea
a zidurilor n vederea creerii pentru
turnarea unei centuri din beton armat:
A - din
B - din
I
5 [ 8 10 12
5 8 10 12
RMA1 8
Se cuprinde pe a sau a pietrei pe una din laturi astfel nct centura
nu n zidului .
se pe mi ci, izolate cu foarte mare pentru a nu se degrada restul
46
ore
de verticale,n din n
vederea nscrierii de stlpi (sambun) din beton armat,
n grosimea zidului:
A - sectiunea la 0.09 mp inclusiv;
B - la 0,09-0,18 mp inclusiv;
C - peste 0,18 mp;
RMA19
Se n dificile, de pe schele, pe tronsoane de lungime limitate n de caz,
cu de sprijinire provizori e.
Se la metru.
I
I Pietrar
i
U.M
I
r
A B ' C ,
I
ore
I 10 1
14
i 16 I
DENUMIRE

TOTAL ore 10 14 16
47
de orizontale in ziduri masive din
n vederea inscrierii de centuri ingropate sau
de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat:
A - la 0,045 mp inclusiv;
B - 0,045-0,09 mp inclusiv;
C - 0,09-0,18 mp inclusiv;
O - peste 0,18 mp;
RMA20
Se pe tronsoane de lungime in dificile pe la
caz, se spriji niri locale pentru asigurarea a muncii.
Se la metru liniar
DENUMIRE

U.M

Al B C O
,
Zidar ora 3 5 7 9
TOTAL ore 3 5 7 9
ce ..... ....,
de verticale in dill n
vederea nscrierii de stlpi (smburi) din beton armat,
in grosimea zidului :
A - la 0.09 mp
B - la 0,09-0,18 mp inclusiv;
C - peste 0,18 mp;
RMA21
Se in dificile, de pe schele, pe tronsoane de lungime limitate in de caz,
cu de sprijinire provizorie.
Se la metru.
48
Zidar
DENUMIRE
U.M

I ore
TOTAL ore
din (cu profilaturi), la
turle lor, la ziduri sau coloane sau n situatii similare,
pentru inscrierea unor elemente noi de din
beton armat, forma profilul elementelor
originale:
A ziduri drepte cu profilatura
B ziduri cu profilalura sau pe forme curbe;
C - coloane sau la turte;
O - arcade;

IA S' C
1
7 9
11 /
7 9 11
RMA22
Se lucreazA in deosebit degrele, pe schele, la in restrnse in
cerute de tehn<>ogia impus prin proiect
Se la metru cub.
DENUMIRE

U.M
Isl c!
A O
I Zidar

ore
1
1
20 140 160 1180
TOTAL ore 120 140 160 180
49
de sau in din
pentru rezemarea sau ncastrarea elementelor de
consolidare:
A - la 0,09 mp;
adncimea la 0,30 m;
B - secpunea la O,og mp;
adncimea la 0,30 m;

I-
L
DENUMIRE
l UM

I Pietrar
TOTAL
de sau n din
pentru rezemarea sau incastrarea
elementelor de consolidare:
A - la 0,09 mp;
adncimea la 0,30 m;
B - secpunea la 0,09 mp;
la 0,30 m;
DENUMIRE

ore
ore
U.M
RMA23
I CANT i
i Af B
'
1
53
1
70
I
53 70
RMA24
CANT ;
B I
I
; Zidar
ore 135 48
50
DENUMIRE RESURSA
TOTAL ore 35 48
RMA25
zidurilor din sau
(gata decapate de tencuieli) n vederea retencuiril:
se pe din
B . se pe din
C - la exlradosul bolplor;
din adncirea rosturilor pe 3-4 cm in profunzime prin zgriere cu scoaba, perierea
cu peria de a in profunzime a suHarea cu aer sub
presiune.
Se la metru
L- .
I Zidar
DENUMIRE

. U.M
ore 1**1
__ ----' TOTAL ore 2 2.5 3
RMA26A
canalelor de lemn, n
trecut n masivul de
Operapunea se foarte dificil, prin ferestre practicate n zidna de intervale de 1-
51
1,5 m pe la capele, in vederea umplerii canalelor cu belon armat.
Se cupri nde: executarea prin a ferestrelor cu de cca 30X30 cm
adncimea de 5 cm.
Goluri le VOf fi astiel amplasate asHel nct la introducerea
a betonului.
Nu cuprinde: introducerea turnarea betonului astuparea golurilor prin plombare cu
de sau terminarea
Se la metru liniar.


U.M
1
DENUMIRE RESURSA

Zidar ore \ 5 1
TOTAL ore 5
Decaparea tencuielilor degradata la arce pe
de cu eventualelor fragmente
originale de
Se la metru
RMA27A
DENUMIRE
U.M

1
Zidar
ore
1
3
.
9
1
TOTAL ore
3.9
52
RMA28
,
in pentru dornuri cu adncime < 50 cm:
A - in de
B - n de sau beton;
normei
Norma consumurile specifice de uWaj necesare pentru executarea
unei cu diametrul de 15-20 mm pe de 40-50 cm.
Consumul specific de cuprinde:
- trasarea (puncta rea) pe de a
- fora rea ce se oblic de rosturile de in etape;
etapa I - forarea cu burghiu avnd dia metrul din diametrul final ;
etapa II - fararea cu burghiul de dimensiuni maxime;
- in sunt incluse consumurile de necesar frontului de lucru.
Se la
I
f
i
I
U.M DENUMIRE

1 Zidar
ore
TOTAL ore

I CAN1 1
I A
1
0
.45 1
0
.
9
1
0.45 0.9
Pentru darnuri cu adncime> 50 cm, consumurile se cu un procent cuprins intre 50%-
80%.
de moloz a create pentru dornuri cu
adncime a < 50 cm;
A - de
B - de sau beton;
normei :
53
RMA29
Norma cuprinde consumul specific de manopera:
suflarea cu jet de aer a pentru eliminarea mortarului a rupturilor din blocurile de

. cu sub presiune pentru pul verilor, a prafului asigurarea
mortarului de injeclat.
Se la
DENUMIRE RESURSA U.M

CANT
,
A l B i
Zidar ore
1
06
1
12
\
TOTAL
Matare cu mortar de ciment cu adaos de aracet
pentru dornuri cu adncimea < 50 cm;
A - de
B de piatra sau beton;
Conpnutul normei :
ore 0.6 1.2
RMA30
1n sunt cuprinse consumurile specifice de materiale necesare unei
astiel:
executarea de preparare a mortarului , manual, conform
- executarea operapei de a cu pap in exedent a cu ajutorul
pompei de
. executarea de mata re; transportul martarului la frontul de lucru, umplerea cu mortar a
pompei de umplerea cu mortar a ncepnd dinspre spre
Se la
54
I-

I
DENUMIRE
Materiale
Ciment Portiand PA35
i Aracet
I kg : 0.42 I 0.84 :
kg I 0.09 0.18 ,
mc 1000013 10.00026 '
mc I 0.0001 i 0.0002
mc I 0.0045 I 0.009
I Var ptr.
I Nisip sortat
Apa

I Zidar 0.5
___ ________ _______ --' T.::O.:.: TAL -=----"' or.:: e_---" 0.5
are 1 ,
RMA31
dornuri de antrenare pentru dornuri cu
adncimea < 50 cm;
A - de
B . de sau beton;
nonnei :
in consumurile specifice sunt cuprinse de materiale efectiv introduse i n lucrare precum
pierderile tehnologice (2%-50%) iar consumurile de cuprind:
- executarea de indreptare a beton livrat in colaci se face astfel :
pe a colacului prin purtare desfacerea de a
n colac, se bara de troliu manual se
executarea oprapei de fasonare la fece cu mijloace manuale a barelar cuprinde:
transportul execularea ciocului la un transportul barelor la locul de monlare;
executarea de batere a bare lor n create.
Se la
55
1
DENUMIRE
tM I_ >ANT
B
-1

,
Materiale
alei beton
I kg I 1.26 2.52
I

I
Zidar
Fierar betonist
ore 0.1 0.2
ore 0.8 0.15
TOTAL ore 0.9 0.35
t
Utllale
")."1.. Troliu eleclric 5,1-10 tl

electrica de taiat " tel beton
ore
10 .00064 10.0128
ore I 0.0016 0.0032
56
CAPITOLUL RMB
DIN DE
CAP. RMBa - DE
CAP. RMBb - DE DE
CAP, RMBc - DE
CAP, RMBa - DE DIN DE

1. normelor
Normele de deviz din acest subcapitol materialele tor1;a de
necesare pentru executarea unei de lucrare in
de standardele, normativele tehnice n vigoare
,ale unei medii pentru din acest capitol care se
n cadrul monumente lor istorice.
Materialele necesare, de sunt
furnizate loca depozitul de obiect.
2. Consumurile specifice de materiale
2.1. La stabilirea consumurilor specifice de materiale s-a seama de
dimensiunile geometrice specifice ale tip in de
fiecare tip de in unor rosturi orizontale de 3 cm
verticale de 1,5 cm.
Tipurile de de sunt cele conform clasificare Grupa
Proiectare DMIA 1973 i n cadrul "Analize speciale cadru".
Se analitic consumuri de materiale pentru lip 1, lip V, tip VIII ,
din considerente:
- tip I - cel mai mare de I mc
- tip V - cazul cel mai frecvent folosit n procesul de restaurare;
- tip VIII cel mai mic de I mc zidarie.
Pentru celelalte tipuri de consumul de se va
determina cu dimensiunile sau vor fi luate din
tabelul anexat (Tabel nr.l) .
tip I
lip II
lip III
26 x 13 x 4,0 cm
27 x 14 x 4,0 cm
27 x 14 x 5,5 cm
57
tip IV
tipV
tip VI
tip VII
tip VIII
28 x 14 x3,5 cm
28 x 14 x 4,5 cm
30x14x4,Ocm
30 X 15 X 4,0 cm
30 X 15 X 5,5 cm
2.2. rn normele pentru de mortarul este sub
(mc mortar/mc forma n tabelul nr.2
- "Mortare pentru tencuieli pentru restaurare monumente
Istorice". marca mortarului indicndu-se obligatoriu de proiectant n
colaborare cu laboratorul de specialitate.
2.3. La normele de n arce simple, arce subliniate, plombe de
n arce simple. plombe de n arce sub!!niate sunt cuprinse
materialele necesare pentru executarea cofrajelor, cintrelor sustinerilor.
2.4. Normele nu schelele necesare.
3. Consum urile specifice de de

- prepararea a mortarelor pe conform
privind executarea mortarelor de var la de
la monumentele istorice";
- alegerea sortarea n vederea unui parament de
(pentru toate tipurile de
- cioplirea unora dintre (pentru toate tipurile de
- executarea cofrajelor, cintrelor acolo unde este cazul
(vezi pct. 3.3.3.) ;
- practicarea de lateral in adncime cu
precum pentru O racordare ct mai
(plombe pentru rentregiri de ziduri);
- cu a degradarea
paramentului , n vederea scoaterii deteriorate,
zidirea noi , izolat.e pe la capul
de la
desfacerea la de 40-45 cm grosime de cea 50 cm pe
lungimea crearea de cu
cioplirea unora dintre (n cadrul
de pentru consolidarea zidurilor
- desfacerea pe de trei pe lat, pe
intreaga grosime a pe lungimea crearea de
la fiecare al doilea cioplirea unora dintre (in cazul
de pentru consolidarea cilindrice a
calotelor sferice, pentru consolidarea cu
- executarea a manipularea schelelor simple;
58
- transportul pe al materialelor de la depozitul de
obiect la locul de a prin mijloace manuale;
- sunt prezentate,anumite consumuri de de pentru tipul 1, V,
VIII, pentru celelalte tipuri consumurile de de se va calcula
prin interpolare.
4. de a
de de se la U.M. de real
anume:
SIMBOL
RMBa1, RMBa2, RMBa3,
RMBa4, RMBa5, RMBa6,
RMBa7
RMBaB
RMBa9
5.
U.M.
mc real pus n se scad golurile >
0,25 mp
mi pe o pentru ziduri de cca 50 cm
mi
mp
5.1. de de de se neregulat, la
mna cu de muncitori de calificare, la fel
cu
5.2. Consumurile de materiale sunt calculate n conditiile rosturi lor orizontale
de . 3 crn cele verticale de 1,5 cm, pentru ce'lelalte posibile
(orizontale 2,5 cm verticale 1,25 cm, sau orizontale 3,5 cm verticale
1,75 cm etc.) consumurile de mortar se vor deduce
5.3. Pentru Capitolul "Plombele din zidarie de de un capitol
des ntlnit n procesul de restaurare, se fac necesare
indiferent de unitatea de (mc sau mp) :
- consumul specific de de nu cu volumul
sau
- consumul specific de de este diferit la volume egale, dar in
ziduri cu grosimi diferite (ziduri cu grosime de 1/2 la ziduri
cu grosimea de 21/2
- consumul specific de de

diferit in funclie de tipul de
- consumul specific de de diferit in de grosimea
rosturilar orizontale verticale ale plombate.
Lund n considerare parametri variabili , se propune
mod de abordare:
59
- pentru plombele cu volum < 0,25 mc, consumurile specifice de resurse
se vor calcula, de la caz la caz, de proiectant vor fi avizate de
reprezentantul investitorului ;
- pentru plombele cu volum > 0,25 mc se vor aplica normele la
articolele din prezenta de norme;
5.4. Pentru de in arce tronconice, sau pe format deosebit,
care fasonarea prin cioplire a se va majora caz, n
de date de proiect. consumul de materiale
o pierdere de 3 % la consumul de consumul de de
cum
ore 0,155 - pentru fiecare de cu muchia la

ore 0,290 - pentru fiecare de sub unghi la

ore 0,480 - pentru fiecare de sub unghi la

de la mc de care cioplirea
polizarea va fi stabilit n proiect de de proiect (sau n de
confirmat de dirigintele la decantare.
5.5. se a fi executate la lumina n caz de
la lumina se un spor cuprins intre 5-10 %
de complexitatea
60
CAP. RMBb - DE DIN

1. nonnelor
Subcapitolul de cuprinde norme de deviz pentru de
de din de sau bolovani de moloane cioplite
din gros pe moloane brute cioplite regulat pe din
de talie gata plombe zidarii de din
de sau bolovani de ru, toate acestea in cadrul de
restaurare a monumentelor istorice, in de standardele,
normative le tehnice n vigoare ale unei medii
pentru din acest capitol care se n cadrul
monumente lor istorice.
2. Consumurile specifice de materiale
2.1. Consumurile de material cuprind de mortar ce
intr-o unitate de lucrare, piatra considerndu-se se gata
sau se pe iar mortarul se manual pe

Consumul specific de sau bolovani de ru s-a exprimat in
mc in urmnd ca in extrasul de materiale din deviz
acesta se exprime n tone n de greutatea (in
a sortimentului de care se
Consumul specific de gata s-a exprimat in metri cubi ,
volumul fiind determinat pe baza dimensiunilor reale ale pietrei fasonate.
La moloanele cioplite regulat , volumul pietrei s-a considerat este
egal cu de parament a molon cu lungimea cozii
molonului.
2.2. Consumul de mortar este sub (mc mortar I 1
mc forma n tabelul nr. 2 - pentru
tencuieli pentru de monumente istorice", marca
mortarului indicndu-se obligatoriu de proiectant in colaborare cu
laboratorul de specialitate.
n consumurile de materiale nu se cuprind schelele de lucru.
3. Consumurile specifice de de

3.1. Prepararea a mortarului pe conform
privind executarea mortarelar de var la de
monumentelor istorice".
6 1
3.2. Alegerea sortarea pietrei in vederea unui parament de

3.3. Prelucrarea pietrei brute din moloane brute cioplite din gros,
din moloane brute cioplite regulat) .
3.4. Practicarea de la rnduri , amorsarea
cu lapte de ciment a de contact, precum cioplirea unor pietre
in vederea unei perfecte cu di n
de sau bolovani de ru in la de
goluri sau reintregiri n ziduri drepte, arce, stlpi , de din
moloane brute cioplite din gros pe executate n la
de goluri reintregiri de ziduri drepte, arce, stlpi , plombe din
din de sau bolovani de ru, plombe de din
moloane cioplite din gros pe plombe de din maloane cioplite
regulat.
3.5. Manipularea blocurilor ridicarea la din de talie
din blocuri de dimensiuni medii , gata plombe de de
din de talie pe
3.6. Zidirea
3.7. Normele pentru plombe nu desfacerea pentru crearea
de plombat.
3.8. Normele nu rostuitul prelucrarea
3.9. Normele nu contin schele, cofraje, cintre,
4. de a
SIMBOL U.M.
RMBbl , RMBb2, RMBb3, RMBb4, mc real pus n
RMBb5, RMBb6, RMb9
RMBb7 mi
RMBb8 mp
5.
5.1. S-au intocmit norme analitice pentru
- n ziduri la 2 m in cantitate la 2,5 mc per punct de
lucru (Rmbl, Rmb2);
- n cantitate la 0,200 mc per punct de lucru (Rmb5, RMb6)
62
5.2. de din se de muncitori de
calificare, la fel cu cea
5.3. Plombele de de din se neregulat, la mna
de muncitori de calificare, cu atentie pentru
realizarea unui parament de la fel cu cel existent degradarea
acestuia.
5.5. se a fi executate la n caz de
la se un spor cuprins intre 5-10 %
de complexi tatea ,
CAP. RMBc - DE

1. normelor
Subcapitolul de cuprinde norme de deviz pentru de
de din speciale in elevatie la ziduri
drepte, idem n plombe, plombe de din d'e
de in reintregiri la ziduri drepte,
de pentru toate acestea in cadrul
de restaurare a monumentelor istorice, in de
standardele, normativele tehnice n vigoare.
2. Consumuri specifice de materiale
2.1. Consumurile de materiale de mortar
ce ntr-o unitate de lucrare.
2.2. Consumul specific de se conform
subcapitolului a b, considerndu-se este de 50%
50%
in cazul raportului dintre cele 2 materiale, se va recalcula
consumul de materiale
63
3. Consum urile specifice de de
Cuprind
3.1. Prepararea mortarului pe
3.2. Alegerea sortarea a pietrei precum acestora
n fel nct se un parament de
3.3. Tn cazul pietrei pe consumul de de va fi
spori! cu 25%.
3.4. Pentru plombele de consumul specific de forje de
mai cuprinde: practicarea de rea, cioplirea
unora dintre zidirea plombei perfect la

Nu cuprind
- executarea schelelor necesare;
- prelucrarea pietrei n cazul in care aceasta este pe
4. de a
SIMBOL U.M.
RMBc1, RMBc2, RMBc5 mc real pus n
RMBc3, RMBc4 mp
RMBc6 mi pe o pentru de cea 50 cm
5.
5.1. din se neregulat, la mna
de muncitori de calificare, la fel ca
5.2. Consumurile de materiale sunt calculate n rosturilor de 2,5 cm
orizontale 1,25 cm verticale pentru de 2,5 cm pentru
zi a de Pentru alte posibile, consumurile de materiale se vor
deduce .
5.3. se a fi executate la n caz de
la se un spor cuprins intre 5-10 %
de complexitatea
64

privind executarea mortarelor de var la zidurile de
monumentelor istorice
n cazul vechi, a n faptul
au a n majoritea cazurilor au
de ascensiune este necesar ca orice mortare (de
tencuieli exterioare, interioare etc.) fie executate numai din var nisip,
pentru a nu mpiedica transferul de umiditate.
1. MORTARE DE TENCUIELI
Pentru acestor mortare se cere o tehnologie la care se va
tine seama de:
a) mortarului.
b) Materialele componente.
c) Punerea n lucru, n de stratul suport protejarea mortarului
in timpUl de
1.a. mortarului pentru tencuieii interioare exterioare pentru
din
1.a.1. Pentru tencuieli exterioare interioare se va folosi un dozaj (in
volume) de de var nisip cu raportul 1: 3 sau 1 :2.5.
de nisip la aceste tencuieli poate varia n de
starea pe care se aplica de umiditatea mediului ambiant,
de var:nisip la 1 :2. atunci umiditatea stratului suport
este de mare.
1.3.2. mortarului va fi ct mai avnd se
plasticltatea Este mortarul prea moale
pericolul de a tencuielilor prin pierderea a unei
prea mari din apa de amestecare.
1.b. Materiale componente
1.b.1. Varul se la de densitatea
la conul etalon de 12 cm.
Varul trebuie tie foarte bine stins (minimum 8 luni), nu
ca: de var nestins, corpuri organice sau vegetale, nisip,
praf etc.
1.b.2. Nisipul natural de sau de ru trebuie
necesare, fie curat, pulbere de sau materii organice
vegetale.
65
a nisipului :
- pentru grund se va utiliza nisip cu dimensiunea a granulelor de 7
mm, cu
O ...... 1 mm 20 %
1 , ..... 3 mm = 20 %
3 ...... 7 mm 50 %
- pentru tinci se va nisip cu dimensiunea a granulelor
de 3 mm cu
O ..... . 1 mm 40 %
1 ... ... 3 mm 60 %
NOTA: Dimensiunea a granulelor
se poate modifica n de aspectul cerut de proiectant (linci cu
sau mai
naintea primului strat de (grundul) se va se va
uda bine pentru ca aceasta nu prea repede apa din
mortar se astfel fisuri in
1.c. pentru punerea n lucru
1.c.1 . Pe de
grundul - vezi nota: .l
se va zgria, este necesar, intreaga cu mistria pentrl\. a
se adezivitatea celui de-al doilea strat de (finei);
- tinciul se va aplica ce primul strat este zvntat (minimum 4-5 ore
maximum 24 ore);
grosimea tencuielii in de arhitectonice
proiectantului, unnnd ca, atunci cnd tencuiala trebuie aiba
o grosime mai mare de 8 mm, aceasta se execute n mai multe
straturi in fel nct fiecare strat nu fie mai gros de 3-4 mm;
la 24 ore aplicarea ultimului strat de se
efectueze de pe tencuielii cu sau
un care se cnd Incepe
cu excedentul de din stratul inferior.
este absolut pentru unor tencuieli rezistente
fisuri. Astfel de rezultate mecanice se datoresc unor procese chimice
caracteristice varului anume: pasta de var din mortar (hidroxid de
calciu) n contact cu aerul (bioxid de carbon) se transfonmndu-se
n carbonat de calciu. Initial reactie se face numai la
sub de care aerul ui la adncime
respectiv, producerea de in grosimea tencuielii. Prin
presare, de la se sparge, astfel
aerului n profunzime in sa se
procesul de carbonatare pe intreaga a tencuielil. Prin
66
respectarea de mai sus se va cu certi tudine o
cu caracteristicile mecanice necesare cu fisuri.
I.c.2. pentru punerea n lucru a tencuielilor pe de
Pentru mortarului calitatea materialelor componente se vor
respecta de la cap. La. si I.b ..
La de nunerea in lucru a tencuieli lor este din
cauza diferentei de porozitate a stratului suport. Desigur, la
de tencuielilor de var este mai dar
acestea pot fi aplicate pe de
Pentru sunt metode de aplicare a primului strat.
grundul : .
1. Prn zvrlire cu mistria, care se cteva Zile se
usuce. Obtinndu-se n felul acesta o porozitate a primului strat,
acesta poate mai bine apa din stratul
astfel puterea de adezivitate. . _
2. Prin stropire cu de nUiele. metoda
la cu neregulate, deoarece se eVita
aplicarea unui strat prea gros, cum s-ar ntmpla prin cu
mi stria, in timp cu cu un strat care
uniform (3-4 mm) relieful peretelui, o adeZiune
foarte
Tinciul se confonm din cap. I.c.1., pct. 8, 9 10
de punere n lucru a tencuieli lor pentru de
2. TENCUIELI CU MORTAR DE
Cu 3-4 zile inainte de nceperea lucrului , se amestecul de var
cu de necesar pentru cum (se
cazeinat 5-10 % pentru tiviri chituiri) :
- ntr-o de lemn (aprox. 1,25 x 2,00 x 0,30 m) se ntinde un strat de
de var gros de un lat de Se deas,:pra ca
acopere bine intreaga de care au fost In prealabil
ntr-o n de cea 5 mm lungime.
Se inti prin batere cu o vergea apoi , printr-o
greblare pe grosimea pe ambele perpendiculare
ale cutiei , se o penect w
Se de 3-4 ori , se apoi cu o
din lemn se la macerat 3-4 zile, care poate fi pus in manoper.
mortarului de in de stratul din care
este tencuiala.
Pentru grund (primul strat) se un amestec (dozaj n volum)
de 1 parte CU la nisip cu granule la 3 mm.
67
Mortarul astfel preparat se va aplica pe perete prin aruncarea
cu mistria. se sau se zgrie pentru a se
adeziunea la stratul urmtor. Peretele se va imbiba bine cu inaintea
inceperii lucrului.
Pentru al doilea strat (tinciul) sau se cea. 48
ore de la aplicarea primului strat. Mortarul va fi din var
nisip n egale. Nisipul va fi conform n cap.l.b. , pct.
4, cu granule maximum la 1 mm. este cazul , tinciul se n
mai multe straturi succesive la grosimea Nici un strat nu va
grosimea de 3 mm. Aplicarea strat va fi de
de presare care se face conform din cap. I.c. 1., pct.10.
3. MORTAR DE
3.a. Stabilirea
Dozajul se face n volume, cu raportul nisip de 1:3 la 1:
mortarului va fi ca in pentru mortare de
tencuieli .
3.b. Materiale
Pentru var nisip se vor respecta de mai sus, cap. I.b. , pct. 3, 4
5. Pentru compozitia a nisipului se vor respecta
de la cap. I.b., pct. 4 (privitor la grund) .
3.c. punerea n lucru.
sau pietrele vor fi bine udate inainte de a fi puse in lucru. Se va
evita stocarea pe schele, pentru mult timp, a acestor materiale pentru ca ele
nu fie deja uscate in momentul punerii n Pentru
acestui inconvenient, care poate compromite adeziunea
mortarului , pietrele vor fi din nou udate chiar n momentul
mortarului .
ADAOSURILE HIDRAULICE
Adaosurile hidraulice sunt naturale sau artificiale, care n
stare fac se pot numai se n
varului proaspat. Dintre adaosurile hidraulice, cele indicate pentru la
monumentele istorice sunt:
1. Adaos hidraulic natural: trasul.
Acesta este un tuf vulcanic care se n pulbere fin Se
ca adaos la pasta de var n procenle de 15-40 %, mrindu-se
cantitatea de ados de tras cu ct constructia este mai Mortarul de var
este recomandat numai la in subsoluri umede, la intr-un sol
cu o trasului n mortarele de var utilizate in
68
aeriene expuse la soare, vnt climat uscat are un rezultat negativ,
n sensul a mortarului
friabil pulverulent.
2. Adaos hidraulic artificial: praf de
Acest adaos a fost mult utilizat n vechime, lui fiind n
aproape toate mortarele vechi. Praful de se cu pasta de
var in procent de 5-15 %. Se poate utiliza att la in subsoluri ct
la cele aeriene. Deoarece n prezent nu se dect var gras de
este de dorit ca, atunci cnd o permite culoarea tencuielii, fie
intrebuintat adaosul de praf de n mod curent; n felul acesta, prin
hidraulicizarea varului se o a caracteristicilor
mecanice ale mortarului de varnisip. Pentru prepararea cu adaosuri
hidraulice n var, va fi n de domeniul de utilizare;
a). Pentru tencuieli, conf. de la cap. 1.
b). Pentru mortare de conf. de la cap. 3., par. a., b. c.
GENERALE
1. Pe timp att ct tencuielile proaspete trebuiesc
protejate cu un sistem de paravane care timp de 5-6 zile.
2. Este interzis a se executa orice cu mortar de var pe timp friguros
(temperatura + l OC) .
3. nainte de inceperea sau tencuieli cu 'mortar de var) se
vor face probe preliminare de control al mortarului care va fi utilizat.
Probele vor consta din:
- aplicarea mortarului pe executndu-se un panou cu dimensiunea
de cca. 75 x 75 cm;
- respectarea lor cuprinse n STAS 2634-70 "Metode de ncercare
a mortarelor n stare Se vor n plus 6
eprubete, care vor fi pe expuse intemperiilor, in
ca mortarul utilizat n construciii.
Aceste probe vor fi incercate la compresiune cte 3 cuburi la 28 de
zile.
n cazul de urgente inchiderii nainte
de expirarea termenelor de ncercare a probelor de control , acestea se vor
trimite laboratorului de o care cu privire la
mortarului , locul unde a fost pus in data

69
Nr.
ert.
O
1,"'
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CONSUMUL DE MATERIALE PENTRU
DIN DE
TABELUL NR. 1
TIPUL CANTITATI LA 1 MC
MORTAR (mc)
(buc)
1 2 3
) . EPbQA INZIDURI:DREPTE
tipi =26x13x4,Ocm 377 0,515
tip II = 27 x 14 X 4,0 cm 340 0,511
tip III =27x 14x5,5cm 279 0,447
tip IV = 28 x 14 x 3,5 cm 354 0,538
lipV = 28 x 14 x 4,5 cm 307 0,486
tip VI = 30 X 14 X 4,0 cm 309 0,455
tip VII = 30 X 15 X 4,0 cm 289 0,505
tip VIII = 30 x 15 x 5,5 cm 237
i;XECtJTATAfN'ARCE SIMPLE
0,440
tip I = 26 x 13 x 4,0 cm 391 0,561
tip II =27 x 14 x4, Ocm 352 0,557
tip III = 27 X 14 X 5,5 cm 289 0,487
tip IV = 28 X 14 X 3,5 cm 366 0, 586
tipV = 28 X 14 X 4,5 cm 317 0,530
tip VI = 30 X 14 x 4,0 cm 319 0,554
tip VII = 30 x 15 x 4,0 cm 299 0,550
tip VIII = 30 X 15 x 5,5 cm 246 . ' 0,480
PE N.AR<;E 'SUBLINIATE
lip I = 26 X 13 X 4,0 cm 391 0,561
tip II = 27 X 14 x4,0 cm 352 0,557
tip III = 27 x 14 x 5,5 cm 289 0,487
tip IV = 28x14x3,5cm 366 0,586
lipV = 28 X 14 X 4,5 cm 317 0,530
tip VI = 30 X 14 X 4,0 cm 319 0,554
tip VII = 30 x 15 X 4,0 cm 299 0,550
tip VIII = .30 X 15 X 5,5 cm . .. 246 . 0,480
' I:it', CALOTE .
.% ... " <"0 :'.!), ";,\i" ,," <m:",. ,'; >/" - h , }' "'Y,
tip 1 = 26 X 13 X 4,0 cm 391 0,561
tip II = 27 X 14 x4,O cm 352 0,557
tip III = 27 x 14 X 5,5 em 289 0,487
tip IV = 28x14x3,5em 366
l '
0,586
lipV = 28 X 14 X 4,5 cm 317 0,530
tip VI = 30x 14x4,0 em 319 0,554
tip VII = 30 x 15x4,0 em 299 0,550
tip VIII = 30 X 15 X 5,5 cm 246 0,480
70
".
,
. V. DE N
1. lip I = 26 X 13 X 4,0 em 391 0,561
2. tip II = 27 X 14 X 4,0 em 359 0,550
3. tip III = 27 X 14 x 5,5 em 295 0,480
4. tip IV = 28 x 14 X 3,5 em 373 ,0580
5. lip V = 28 X 14 X 4,5 cm 323 0,530
6. tip VI = 30 X 14 x 4,0 cm 325 0,540
7. tip VII = 30 x 15 x 4,0 em 305 0,548
8. tip VIII = 30 x 15 X 5,5 cm 251 0,495
Vl;ZIDARI E DEE:POCA N '. . .,
". RENTREGIRI PE EXIST/:NTE . '1: .... D,.
1. tip I = 26 x 13 x 4,0 cm 381 0,530
2. tip II = 27 x 14 x 4,0 em 343 0,526
3. tip III = 27 x 14 x 5,5 em 282 0,456
4. tip IV = 28 x 14 X 3,5 em 357 0,549
5. tip V = 28 X 14 X 4,5 cm 310 0,501
6. tip VI = 30 X 14 x 4,0 cm 311 0,507
7. tip VII = 30 x 15 x 4,0 em 292 0,520
8. tip VIII = 30 x 15 X 5,5 cm 240 0453
Nr.
ert.
O
1.
2.
3.
TABELUL NR. 2
MORTARE PENTRU TENCUIELI
DOMENIUL DE UTILIZARE
MARCA MORTAR I MATERIAL U.M.
1 2 3
A. de
Marca.4. Mortar de.varsimplu g
Nisip me 1,030
Var me 0,309
.
me . 0,348
Marca4.a .. Mortar de cu 'adaos de 5Q kg ciment" marca P400 " .
Nisip mc 1,030
Var mc 0,309
Ciment P400 kg 50,000
mc 0,348
.r.narca 4.b. Mortar de var'cu adaos de. 70 kg ciment marca P4b
Nisip mc 1,030
Var mc 0,309
Ciment P400 kg 70,000
mc 0,348
71
4. , 4.c. Marta, de var_cu adaos de 100M(;iment marca P400
Nisip mc 1,030
Var mc 0,309
Ciment P400 kg 100,000
mc 0,348
B. de
10. Mortardevar cu ci ment 120 kg ciment marca P400
Nisip mc 1,030
Var mc 0,309
Ciment P400 kg 120,000
mc 0,348
C. Tencuieli
6.' di';ortar_de var sT",plu41p.' j (fara
a. 2 nisip 1 parte var
N_ =
Var mc
Apa mc
b. 1 parte nisip 1 parte var
Nisip mc
Var mc
mc
' .7. ' Mortar de var simplu'tip" (cu
a. Pentru grund 2 nisip 1 parte var

Nisip mc
Var mc
Apa mc
b. Pentru tinei 1 parte nisip 1 parte var

Nisip me
Var mc
I]l C
k
Marca mortarului va fi pri n proi ect
72
0,900
0,300
0,200
0,850
0,400
0,200
0,850
0,400
0,200
0,650
0,600
0,200
3,200
RMBa - LUCRARI DE ZIDARIE DIN CARAMIDA DE
EPOCA
de din tip ... executate n ziduri
drepte, cu mortar .....
A, epoca, Up I 26 X 13 X4 cm;
B caramizi epoca, tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C, epoca, ti p VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se la metru cub.
RMB01
DENUMIRE RESURSA

U.M
A r 8'1 C
Materiale
Caramizi tip I
buc
1
377
1 ' "
Mortar .. ')
mc 0,515 0.486 : 0.44 i
Caramizi tip V buc
I
307 ; I
Caramizi ti p VIII buc
I
1237 '

I Zidar ore
I 27
I
24 I 21 I
TOTAL ore 27 24 21
I
Utilaje
I 0,15 I 0, 14 1012 1
I Malaxor ore

.... ) Se va preciza tipul mortarului conform listei LRM02.
73
RMB02
de din tip ... , executate in arce
simple, cu mortar 0.0
A tip 126 X 13 X4 cm;
B . tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se la metru cub.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Caramizi tip I
Mortar " .')
de brad
1 Lemn rotund brad
I Cuie
C.nimizi tip V
Caramizi tip VII I

Zidar
1 Malaxor
Utilaje

TOTAL
".') Se va preciza tipul mortarului confonn listei LRM02.
74
U,M
buc
mc
mc
mc
kg
buc
buc
ore
ore
ore
-1
A B C
I 391
. I .
, 0,561 0.53 0.48
0.015 0,015
1
0.015 '
0.U25 0.025 0.025 ,
0.4 0.4 ! 0.4
317
246
38 33 30
38 33 30
! 0,17 1 0,16
RMB03
de din tip .. . , executate in arce
subliniate, cu mortar ... ..
A lip I 26 X 13 X4 cm;
B tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C . tip VII I 30 X 15 X5,5 cm;
Se la metru cub.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Caramizi tip I
Mortar ".')
de brad
Lemn rotund brad
Cuie
1 Caramizi tip V
I Caramizi tip VI II

Zidar
Dulgher
Muncitor deservire
I Malaxor
Utilaje

TOTAL
".') Se va preciza tipul mortarului confonn listei LRM02.
75
I UM

1
A
. 1 . I
buc 391
mc 0.561 0.53 0.48 1
mc
0,015 0,015 I O.Q15 1
mc 0,025 0,025 0,025
kg 0.4 0,4 1 0.4
buc 317
I
buc 246
ore
1
28
.
08 28.08 28,08
ore 1.98 1.98 1.98
ore 112,86 12.86 12.86 1
ore 42.92 42.92 42.92
J ore J 0.16 1 0.14 1
RMB04
de din lip ... executate n bolti
cilindrice sau calote sferlce, cu mortar..... .
A - tip I 26 X 13 X4 cm;
B - lip V 28 X 14 X4,S cm;
C - tip VIII 30 X lS XS,S cm;
Se la metru cub.
1 -- -- -
DENUMIRE
r-------------.----- M-. - '.-ri-. - Ie---
I Caramizi tip I
1 Mortar .. :)
I
Caramizi tip V
CAramizi tip VIII
I Zidar


.. :) Se va preciza tipul mortarului conform listei anexa LRM02.
. II '''' I

TOTAL
I
buC 3911- 1- ,
mc 0.561 0.S3 I 0,48 '
I buc - 1317 1 _ '
! buc I - 1 - 1 246
ore 42 37 33
ore 42 37 33
,
I
,
J 1 J O: 16 1 014 1
RMB05
de din lip .. . executate in
cu mortar .. ...
A - tip 126 X 13 X4 cm;
B - tip V 28 X 14 X4,S cm;
C - tip VIII 30 X 15 XS,S cm;
76
Se la metru cub.
Caramizi tip I
Mortar .... )
Caramizi tip V
Caramizi tip VII I
Zidar
I Malaxor

DENUMIRE
Materiale

.. :) Se va preciza tipul morIarului confonm listei anexa LRM02.
TOTAL
ore
ore
I are
52 1 46 1 42
S2 46 42
I
1
RMB06
de din lip .. . , executate n
rentegiri de ziduri drepte existente, cu
mortar .....
A - tip 126 X 13 X4 cm;
B - tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - tip VI II 30 X lS XS,S cm;
Se masoara la metru cub.
DENUMIRE
. I
Al B r
e
_ i
Materiale
i
Caramizi tip I
I buc 1 381 1 - I - I
77
,
DENUMIRE
. -
Mortar .. ') loof
CilrllmizitipVl1I 23()
Caramizi bp v
A B C
U.M I[
------ - .--1 mc 053 0501 0453
buc - - 1 240
buc 1 310 I

Zidar Ol) P
ore 28 24 22
TOTAL ore 28 24 22
Utilaje
. 38--'f:: __ ._. __ _ ore 10 16 10.15 10.13 i

.. .') Se va preciza tipul mortarului confonn listei LRM02.
de pentru consolidarea
zidurilor cu tip ... , cu mortar .....
A - tip I 26 X 13 X4 cm;
8 - tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - tip VIII 30 X 15 X5,5 crn;
Se la metru .
DENUMIRE
Materiale
buc
RMB07
- I -
Crmizi tip I
Mortar .... )
1
86
mc 1013
I
0.125 10115
1 Caramizi tip VIII
I
i _ 62
70 i
buc
tip V buc

Zidar
1 ore 1 12 1 11 .5 1 11
78
DENUMIRE
L

U.M A 1-;;-1: c
TOTAL ore 12 11 .5 11
I
I
Malaxor
J ore 10.05 1 0.05 : 0.05 1

.. :*) Se va preciza tipul mortarului conform listei LRM02.
de pentru consolidarea
cilindrice a calolelor sferice cu
tip __ ., cu mortar ..... < 30 cm) :
A - tip 126 X 13 X4 cm;
B - tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se la metru liniar
RMB08
DENUMIRE RESURSA
_] U.M

A B
1
C
I
I-
I Caramizi tip I
I Mortar .. .')
Materiale
I
buc
1 18 I - I - I
mc I 0.025 , 0.027 ; 0.027 1
Caramizi tip VIII
Caramizi tip V
1 .
ZIdar


TOTAL
.. .. ) Se va preciza tipul mortarului confonn listei LRM02.
79
I
buc
I
62
1
buc 70
1
!
ore 11
1 10 1
10
ore 11 10 10
RMB09
RMBb - LUCRARI DE ZIDARIE DIN PIATRA
de in la ziduri drepte, la 2 m
i n la 2,5 mc per punct de lucru,
cu mortar .. .. , executate din:
A sau bolovani de ru;
a -moloane brute cioplite din gros pe
C . moloane brute cioplite regulat pe
D de lale din blocuri de dimensiuni medii de (30-40) x (40-60) x (30-40) mclbuc, gata

Se la metru cub,
DENUMIRE

U.M
I
A B C
Materiale
mc
1
115 1
mc
' . I
I
D
I
I
mc
. J - I 1.4 1 I
mc
. - 1' i
102
mc '0.32 10.26 0.21 0.21 I
,
ore 16 38 37
1
23
.
5
1

i Zidar
TOTAL ore 16 38 37 23.5
I
ore
I 0,1 I 0.1 1 0.1 I !!:.1

.. .. ) Se va preciza tipul mortarului conform listei LRM02.
80
RMB10
de in arce, stlpi in
la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar .. .. , executate
din:
A - sau bolovani de fiU:
8 molcane brute cioplite din gros pe
C . moloane brute cioplite regulat pe
Se la metru cub.
DENUMIRE
Materiale
bruta sau bolovani de fu
Moloane brute cioplite din gros
Maloane brute cioplite regulat
Mortar .. .. )

U.M 1 .
I A B C
I -
mc 1125 !
me l i 1 1
mc
l
' J ' J14 J
mc 10.32 0.26 0.21
I Zidar ore 305453 1
TOTAL ore 30 54 53
i
I Malax?,- . J ore I 0.1 10.1 I 0. 1

.... ) Se va preciza tipul mortarului conform listei LRM02.
81
de n la ziduri drepte, la 2 m
in la 2,5 mc per punct de lucru,
cu mortar .... , executate din:
A piatra sau bolovani de riu;
B - moloane brute cioptite din gros pe
C - moloane brute cioplite regulat pe
Se la metru cub.
RMB11
L--- ::NUMIRE RESURSA
Materiale
Piatra bruta sau bolovani de riu


A [B

mc 11.15
MoIoane brute cioplite din gros
mc
I Maloane brute cioplite regulat
mc
Mortar .. .')
mc 0.33

Zidar
ore 30
TOTAL ore 30

.. .') Se va preciza tipul mortarul ui conform listei LRM02.
de la de goluri sau
reintregiri n arce, stlpi , cu mortar .... din:
A - bruta sau bolovani de (IU;
B M maloane brute cioplite din gros pe
C - moloane brute cioplite regulat pe
Se la metru cub.
82
1.4
1
0.268 10.216
56 55
56 55
RMB12
DENUMIRE RESURsA
Materiale
Piatra sau bolovani de riu
Moloane brute cioplite din gros
1 Moloane brute cioplite regulat
Mortar . .')
I

1 Zidar
TOTAL

.. .') Se va preciza tipul mortarului conform listei LRM02.
1 UM
l A_

1
c
mc 125
1 I
mc
- 1
1
.4 1 - ,
mc
0;3 10 ;68 10;16 1 mc
I
I
ore 1 41 1 68 1 68
I
ore 41 68 68
RMB13
Plombe de de la ziduri drepte,
in la 0,200 mc, cu mortar .... din:
A sau bolovani de riu;
B - moloane brute cioplite din gras pe
C - moloane brute cioplite regulat pe
Se la metru cub.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
i Piatra bruta sau bolovani de riu
I Moloane brute cioplite din gros
Moloane brute cioplite regulat
Mortar .. :)

Zidar
83
U.M

- A r-s
C I
mc 11184 1 - I 1
mc l' 11
442
1 - I
mc - 1 - 11 442 1'
mc 10 352 i O 286 1 O 231
I
ore 1 36 1 69 1 68 !
I -- ____ _ _ _ ___ I ,'", '
DENUMIRE RESURSA -, 6
TOTAL ore 36 69 68

.. :) Se va preciza tipul mortarului conform listei LRM02.
RMB14
Plombe de de la arce
in la 0,200 me, cu mortar .... , din:
A - sau bolovani de riu;
B - maloane brute cioplite din gros pe
C . maloane brute cioplite regulat pe
Se la metru cub.
[
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Piatra bruta sau bolovani de riu
Moloane brute cioplite din gros
Moloane brute cioplite regulat
Mortar .. ')

Zidar

TOTAL
.. :) Se va preciza ti pul mortarului conform listei LRM02.
64
U.M
mc
mc
mc
mc
ore
ore

.A-T _6
!
I
C
11287 1 -
1 _ 1442
, .
1 - 1 - ' 1442
0.352 0.286 10.231
51 85
1
64
51 85 64
de terase din de sau
bolovani de ru, n vederea n
vederea n ziduri cu grosimea
medie de 50 cm, cu mortar.
A piatr sau bolovani de riu;
B moloane brute cioplite din gros pe
C - moloane brute cioplite regul at pe
Se la metru liniar
RMB15

DENUMIRE
'1-- l
LB Lc -
Materiale
Piatra bruta sau belovani de riu
Mortar .. :)
mc
mc
mc
1
0
.
296
' I
0.088 0.073 10073
0.35 - Moloane brute cioplite din gros
Maloane brute cioplite regulat mc
I
0.35 I

I Zidar
I
I
ore 17 22 29
I
TOTAL ore 17 22 29
,
_J J 003.. [ 003 1 0.03 I

... ' ) Se va preciza tipul mortarului conform listei LRM02.
85
Plombe de de executate la din
la ziduri drepte, cu grosimea medie de 18
32 cm, cu mortar
A - ziduri de 18 cm grosime;
B - ziduri de 32 cm grosime;
Se la metru Ji"1"r.
DENUMIRE
Materiale
J:
RMB16
CANT
I

Piatra bruta sau bolovani de riu
! Mortar .. ")
mc
mc
1
0
.213 i 0.
379
1
0.63 0.114
I Zidar


.... ) Se va preciza tipul mortarului conform listei LRM02.
TOTAL
ore I 12
ore 12
20
20
RMB17A
Subzidiri cu din sau bolovani de
ru, pe tronsoane de maximum 1,00 m
lungime, pentru de consolidare cu mortar.
Se la metru cub.
86
I
I
DENUMIRE
- _ l:tJ
I Piatra bruta sau bolovani de riu
I
1 Mortar ... ')
I Zidar
Materiale
Manopera
I
mc 11.15 i
mc 1034 1
!
ore 122.5 1
TOTAL ore 22.5
I

.. " ) Se va preci za tipul mortarului conform listei LRM02.
RMBc - LUCRARI DE ZIDARIE DE EPOCA MIXTE
de din
tip ... . in ziduri drepte, in
la 2 m SOC% 50%
cu mortar .. .. rosturile orizontale de 2,5 cm
grosime medie 1,25 cm verticale pentru de
2,5 cm grosime medie pentru de
n < 2,5 mc punct de lucru.
A - tip 126 X 13 X4 om;
B - tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - tip VII I 30 X 15 X5,5 cm;
Se la metru cub.
87
Lare 10. 1 I
RMB18
i
Caramizi tip I
Piatra bruia
Mortar .. :)
Caramizi lip V
Caramizi tip VII I
Zidar
DENUMIRE
Materiale

R
1
U.M

1 B i--C
,
,
buc
207 1 - 1 -
1
mc 0.575 10.575 0.575 :
mc
1
0392
0.378 1 0.38 ,
buc
1 - 169 - i
buc
! 1 119 1
ore
122.68 122.68 122.68 1
TOTAL ore 22.68 22.68 22.68
i
L 0.1 1 0.1 1 0.1
ore
1 Malaxor

.. :) Se va preciza lipul morIarului conform lislei LRM02.
Plombe de de in elevatie
in ziduri drepte, din
tip ... .in izolate la nivele din n
la 2 m 50% 50% cu
mortar ... . rosturile orizontale de 2.5 cm grosime medie
1,25 cm verticale pentru de 2,5
cm grosime medie pentru de in <
2,5 mc punct de lucru.
A - tip 126 X 13 X4 cm;
B - tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - lip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se la melru cub.
88
RMB19
- -- --_.
,-
DENUMIRE

U.M
,
I
A B C
Materiale
Caramizi tip I
buc
1 192 1
1
Pialra bruta
m mc 10.592 0.592 ! 0.592
Mortar .. :)
mc
I
0.431 10.429
Caramizi tip V
buc
I
156
i
Caramizi lip VIII
buc
1 121

Zidar
ore
13801 138.01 i 3801
TOTAL ore 38.01 38.01 38.01
I __ .


1 0.1 1 0.1

.. .') Se va preciza lipul morlarului conform listei LRM02.
Plombe pe din de
cu tip .. .. la
ziduri drepte izolate nivele diferite n
reduse, cu grosimea de 112 50%
50% cu mortar ..... , cu rosturi le
orizontale de 2,5 cm grosime medie 1,25 cm grosime
medie pentru de
A - tip 126 X 13 X4 cm;
B - lip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se la metru
89
I
0.1
I
RMB20
I
L-
i
I Caramizi tip I
I
Piatra bruta
Mortar .... )
1 Caramizi ti p V
1 Carami zi tip VIII
I Zidar

DENUMIRE
Materiale

TOTAL
.. :) Se va preciza tipul mortarului confonn listei LRM02.
u.Ml

A 1 B C
_-1.__ -L---
buc
I
44
mc 0.t 4 0.152 0.164 !
mc
buc
buc
10.077 0.08 0.081 1
I
34 I 28 I
I .
ore 10.4 10.4 10.4 i
ore 10.4 10.4 10.4
ore ! 0.1 0. 1 I 0.1
RMB21
Plombe pe din de
cu tip ... .Ia
ziduri drepte izolate n reduse, cu grosimea
de 1 50% 50% cu
mortar ..... , cu rasturile orizontale de 2,5 cm grosime
medie 1,25 cm grosime medie pentru de
A - tip 126 X 13 X4 cm;
B - tip V 28 X 14 X4.5 cm;
C - tip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se la metru

90
I
DENUMIRE
UM I

A B : C
Materiale
I Caramizi tip I
buc
I 66 I - 1 -
j bruta
mc 0.241 10.263 ! 0.28
Mortar .. :)
mc 10.131 0.137 10.138
Caramizi tip V
buc
I
58
I
Caramizi tip VIII
buc
1
48

Zidar
ore
117.6 1 17.6 117.6
TOTAL ore 17.6 17.6 17.6

.. : ) Se va preCiza tipul mortarului confonn listei LRM02.
RMB22
de din
tip .. .. , in rentregiri de
ziduri drepte, drepte existente, 50%
cu mortar .... rosturi le orizontale de 2,5
cm grosime medie 1,25 cm verticale pentru de
2,5 cm grosime medie pentru de
n < 2,5 mc punct de lucru.
A - tip 126 X 13 X4 cm;
B - tip V 28 X 14 X4,5 cm;
C - tip VI II 30 X 15 XS.5 cm;
Se la metru cub.
DENUMIRE
f
Materiale
1 Caramizi tip I

r- B le I
. 1
I buc l 211 11
91
,
r--"
---J
J

I
DENUMIRE U.M J
J
I
A B I C
,
J Piatra bruta mc 0.575
0.575 1 0.575
I Mortar .. .') mc 0.404 0.389 0.356 I
I
!
CaramizitipV buc
!
I 170 1
Caramizi tip VIII buc
1
I 1
131
I

Zidar ore
1
30
1
30
1
30
TOTAL ore 30 30 30

... ) Se va preciza tipul mortarului conform lislei LRM02.
RMB23
de in vederea
zidurilor drepte, cu
tip .... 50% 50%
cu mortar tip .... cu rosturile orizontale de 2,5
grosime medie 1,25 cm verticale pentru de
2,5 cm grosime medie pentru de

A tip 126 X 13 X4 cm;
B" lip V 28 X 14 X4 ,5 cm;
C" lip VIII 30 X 15 X5,5 cm;
Se la melru liniar pe o fa\il pentru ziduri de cea. 50 cm.

1
DENUMIRE RESURSA
1 U.M
A j B I ci
I
Caramizi tip I
Piatra bruta
Mortar .. .')
Materiale
92
buc
mc
mc
1 48
0.1"48 10.1"48 i 0.148
10.099 0.096 1 0.09 1
r ---"
-
- - ---- - .-
- 1
DENUMIRE U.M
!
A
I Caramizi ti p V buc
Caramizi tip VIII btJc 30
I

1 Zidar ore I 17 17 17
TOTAL ore 17 17 17
.- ------_ .. ---"._-_.-

.. .') Se va preciza lipul mortarului conform lislei LRM02.
93

CAPITOLUL RMC
NVELITORI
RMCa - DE
RMCb - NVELITORI
RMCa - DE
1. capitolului
Capitolul cuprinde lucr[ri specifice de dulgherie la pe scaune
sau ferme realizate cu sistem respectiv cu structuri principale din
lemn cioplit sau ecarisat , prin specifice, inclusiv cuie de
lemn modelul original.
fii nd marea varietate a sistemelor ce conduce la o mare
de consum de materiale pe unitatea de am luat ca
unitate de 1 m.p. de pentru
1.1. de pe scaune pentru
normale (rectang.) cu contur regul at, sau la cu contur
neregulat;
1.2. la pe ferme simple cu deschideri de 6-10 m;
1.3. la pentru mansardate n una din cel e
ipoteze anterioare;
Pentru cazul la cu pante foarte mari ,
mari de pod, scaune suprapuse sau ferme complexe cu
complicate de lemn metal am folosit ca unitate de
m.c. de materiallemnos real introdus n
1.4. la pentru nalte, cu deschideri mari cu
structura pe ferme sau scaune etajate, scaune nclinate sau
mixte;
1.5. la de cupole, turle sau turnuri izolate de mare
inaltime dificultate;
n toate normele din prezentul capitol lemnul este cioplit sau
cioplirea se pe urmnd a se (conf. normelor
prezentate la monumente de lemn) manopera de cioplire,
etc.
Piesele se vor n tehnici respectndu-se in
tolalitate modelele originale.
Nu sunt cuprinse n norme pieselor metalice speciale
necesare la fermele complexe ca eclise, bride, etc. , precum
cuiele din lemn separat la cap. Monumente din lemn).
94
1.6. Au fost separat o serie de elemente de dificultate n
realizarea respectiv realizarea la acop.
din lemn.
Sunt prezentate cteva curente de lucrare rampante, lucrare cu
fronton, lucrare cu acoperire n sau trei pante, pentru toate lundu-se
n considerare pentru lemnul ecarisat de iar pentru
lemnul ecarisat de brad.
n cazul unor complexe ce cazuistica se ver
consulta pentru completare normele detailate i n cadrul cap. Monumente din
lemn, respectiv:
prelucrarea materialului lemnos;
realizarea la piesele din lemn;
profilarea a pieselor de lemn.
2. normelor
2.1 . Normele de deviz din acest capitol cuprind toate materialele
necesare conform descrierii de la
fiecare cu respectarea tuturor standardelor
tehnice n vigoare anume :
transportul materialului din depozitUl obiectului la locul de prelucrare;
prelucrarea asamblarea pieselor I conform detaliilor
proiectului;
transportul manual de la locul de prelucrare la locul de punere n
montarea in lucrare a pieselor cont. proiectului detaliilor:
montarea demontarea a scheleler simple (pe
a sculelor.
2.2. Consum urile de de sunt informative, urmnd ca in
de (grad de izotare, pante, complexitate)
se determine de proiectant consumul real.
3. de a
se fac cum
pentru articolele RMCa1 , RMCa3, de se la
m.p. in (Ia
pentru articolele RMCa2, RMCa4 se la m.c. material lemnos
real pus n
pentru articolul RMCa5 la
pentru articolele RMCa8, RMCa10, RMCa11, RMCa12 se la
m.p. ;
pentru articolul RMCa9 se la
95
RMCb - NVELITORI

Marea varietate de nvelitori utilizate in decursul timpului, tehnicile
materialele utilizate, precum varietatea formelor specifice incepand cu
cupolele curbe de culminnd cu turnurile zvelte gotice,
au obligat ntocmitorul elimine din capul locul ui comune
materialele utilizate curent pentru care suficiente norme tehnice.
S-au prezentat astfel nvelitori din de zinc sau cupru cu toate
elementele de tinichigerie specifice, realizate de cu falturi duble dese
pe una sau sau in forma de solzi, precum nvelitori
din materiale ceramice (tigle solzi alane de
cont de formele pante le acestora.
nvelitorile din lemn caracteristice ndeosebi pentru monumentele din
lemn au fost tratate la cap. F, Monumente din lemn.
Normele de deviz cuprind toate materialele necesare pentru
executarea n conformitate cu prevederile standardelor
tehnice in vigoare.
Normele nu cuprind de montare aste diverse
n dificile sau 10 m.
96
RMCa - LUCRARI DE SAR PANTE
la avnd structura pe scaune sau
ferme realizate din lemn ecarisat de
compuse din cosorobe, coarde, diagonale,
, etc. ( montare):
A - cu contur regula' pe scaune;
B - cu contur neregulat pe scaune;
C - pe ferme (6-10 m deschidere);
Cuprinde: montare
RMC01
n cazul variantelor A, B nu este cuielor de lemn separat (Cap
F).
Se la metru n
DENUMIRE
hiANTITATI
U.M
A B I C I
Materiale
0.04 1 Lemn ecarisat brad mc
1
004
Scandur. de brad mc
1
001 0.015 , 0.012
Cuie lemn buc 0.7
I
0.9 I
I CUe
kg I 0.3 0.35 I 0.33
Scoabe kg
I 0.3
0.45 [ 0.33
Legaturi metalice kg 0.1 0.2 0.22

Dulgher ore 7 8.4 10
TOTAL ore 7 8.4 10
97
la complexe din lemn de brad,
scaune etajate drepte sau inclinate, ferme complexe cu
mai multe nivele.
Cuprinde: montare
RMC02A
in cazul variantelor A, B nu este cuielor de lemn separat (Cap
F).
Se la metru cub.
-


DENUMIRE
U.M
Materiale
I
,
1 Grinzi de brad
I
mc ; 0.4
Rigle din lemn de brad
mc
1
03
Dulapi de brad
mc 0.35 ,
CUe lemn buc !
20
Cuie, piroane
kg 5
! Scoabe
kg 3 I
Buion M12
,
kg
10 !
I Dulgher

!
ore
1
120
i
TOTAL ore 120
98
RMC03
la avnd structura pe scaune sau
ferme realizate din lemn cioplit sau ecarisat de stejar
elemente secundare din lemn de brad
inclusiv grinzile de brad ale tavanului
A la pe scaune cu contur regulat;
B - mansarde la pe scaune cu contur neregulat;
C - mansarde la pe ferme (&-8 m deschidere):
Cuprinde confectionarea si montarea.
Se la metru
1
DENUMIRE
--- ---_.-
1 .
Material e
Lemn rotund steJar
Lemn cioplit stejar
1 Grinzi de brad
Rigle din lemn de brad
Dulapi de brad
Cuie lemn
Cuie
Scoabe
Buion M12
I

I Dulgher
TOTAl
99
l U.M
mc
mc
mc
mc
mc
buc
kg
kg
kg
ore
ore
I
..
j

I
A
i
B
I
C
I
,
10031 ! 0038 ! - i
10.024 0.029 0.024 I
10.019 0.019 10.019 1
0.01 4 0.015 ! 0.016 1
0.004
0.005 10.009 !
0.5 0.6 I -
0.3 0.35 I 0.33
0.3
1 0.45 1 0.44
0.1 I 0.1 0.22
1
8 I 9.5
11
8 9.5 11
$arpante la cupole, turle turnuri izolate pe structuri
complexe din stejar cu elementele secundare
romanate, etc.) din lemn ecarisat de brad
inclusiv de fixare montaj
Cuprinde confecti onarea si montarea.
Se la metru cub materiallemnos.
de stejar
Lemn ciopl it stejar
Rigle din lemn de brad
I
Dulapi de brad
Cuie lemn
Cuie
Scoabe
Bul oane
I Dulgher
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Manoperi
RMC04A
mc 11.05
mc ! 0.78
mc 103 1
mc 10.15
buc i 15 I
kg 7.5 I
kg 3 I
kg I (1 5)
I
,
ore 1 150 i
TOTAL ore 150
100
RMC05
Lucarne la avnd stuctura din rigle
de stejar ecarisat elemente secundare din rigle
scnduri de brad, avnd di mensiunea de 0,5-
0,6mp:
A -Iucarne lamparte cu in
B - Iucarne Cu in
C cu i n trei pante;
O cu fmntan triunghiular sau curb;
Se
DENUMIRE RESURSA
Materiale
I Rigle din lemn de stejar 2 't I 5'2-
Rigledinlemndebrad hj'i9H (J-i() 2'!(,fJnr
Scndura de brad l-'jo $/ c; 3
Cuie S8 f 3' 'r (:.

Dulgher Ol> / 0100
TOTAL
I
rd
'
U.M
I--j- sTc
!
,
mc
0.08 1 0.1 1 0.11 1009 !
mc 0.04 0.04 I 0.02 10.02 1
mc
0.1 1 0.12 1 0.05 I
O
.
04
!
kg 0.9 1 0.8 1 0.5 0.5 1
ore
1
143.45 153.79 137.24 126.9 1
ore 43.45 53.79 37.24 26.9
RMC06A
Astereala nvelitorii de sau din scnduri de
de 24 rnm grosime.
Nu cuprinde al te lucrolri de dulghene (pa ne, cpnori etc.)
Nu cuprinde de sau alle prelucrolri.
101
Se la metru real executat.
DENUMIRE
I
U.M
I _ L __
1
Materiale
Scndura de brad
Material de prindere
I Dulgher

TOTAL
din lemn de gel pe o
parte, cu grosimea de 24 mm cu pazie sau rebord cu
grosimea de 28 mm, pe ambele
Se la metru real executat.
DENUMIRE
mc
!
0027
1
kg
I 0.1
ore 2.4
ore 2.4
ore I 0.1
RMC07A
[ CANT 1
U.M
I
r
___ I
de brad
Rigle din lemn de brad
Pervaz profilat
Cuie
Materiale
102
mc 10.037
mc
1
0015
1
m
3.4 I
kg
I 0.2
DENUMIRE
r CANT


I Dulgher
ore 6_6
TOTAL ore 6.6
I tmrJarie
i Circular
Cuprinde:
din lemn (brad sau taioase) cu
sau console aparente cu profile gata geluite pe
precum gata
pe inclusiv pazia sau rebordul din scnduri
de 28 mm, geluite pe
ore i 0.Q1
ore i 0.1
RMC08A
in prezenta norma de deviz sunt cuprinse consumurile de pentru prelucrarea
a geluitul de brad.
se la metru real executat.
de brad
I Rigle din lemn de brad
! Pervaz profilat
, Cuie cu cap conic
DENUMIRE
Materiale
103
U.M
I CANT !
!
I
I
mc
1
0
.
037
1
mc
0.
035
1
m 3.4
kg I 0.22 I
DENUMIRE
I

U.M [- 1

i
Dulgher
ore 5.4 I
deservire
ore 2.7
I tmplarie
I Circ,u,lar ..
TOTAL ore 8.1
01.
in cazurile cu executate din lemn de foioase (stejar) sau tari ,
se adauga:
-- - ._.- .
DENUMIRE
._ ... _----
._" --

Dulgher
Muncitor deservlre
- _._, _'.0".
._------_.
TOTAL
Geluitul profilatul mecanic manual al elementelor
decorative la console sau la panelor
aparente dela cu aste
Cuprinde:
I
ore I 0.1
ore 0.1
U.M
! CANT
I
I
ore 1.08
ore
I 0.54 I
ore 1.62
RMC09A
1. in prezenla de deviz sunt prevazute piese de complexitate medie elemenle
104
I
omamentale sculptate) dimensiunea de 8 X 12 cmsau 10 X 12 cm cu deschidere de 1 _
1,2 m. Pentru alte dimensiuni consumurile de materiale manopera se vor calcula
2. 1n cazul lemnului de stejar, consumul de se cu 25%.
3. Pentru elementele cum ar fi : stlpi , elemente decorative la pridvoare verande, normele de
consum de se vor stabili de la caz la caz n de complexitatea densitatea
elementelor scul ptate (bazorelief, gravate rustice) conform desenului dat de proiect.
4. Pentru elementele decorative sculptate care se vor restaura se va tine seama de gradul de
deteriorare a pieselor respective.
5. La capitolul de sculpturi in lemn sunt prezentate norme orientative pentru acest tip de

Se la bucat.
_._--_.
DENUMIRE
U.M
I CANT
:
Materiale
Lemn ecarisat brad
mc 0.Q18
Hrtie sticlala slefuit
coli
I
1
Ulei de in
kg
1
0056
:
Grinzi din lemn

mc 0.033 :

Dulgher
ore 3
Muncitor deservire
ore 1.5
I Vopsitor
ore
TOTAL ore 5.5
Utilaje
tmplarie tJ" () 1'( R 2- ore
I
006
1
Circular
"Or?t6 it!?
ore 0.08
105
Cuprinde:
Executare din lemn de stejar" cu grinzi din
lemn cu podina din scnduri sau dulapi din lemn
(stejar).
1. Fasonatul. geluitul montajul finisarea a
2. Podina se cu uluc.
RMC10A
3. Montarea se face cu aracet cuie, aracetul se numai este n proiect.
4. Nu sunt cuprinse eventualele de vopsitorie cu ulei de in.
Se la metru
r-
1 I
CANT
DENUMIRE U.M ,.----, ,
Materiale
de brad mc
1
0
.
03
1
i Cuie kg
1
016
1
I Aracet kg 0.2
I
I

1 Dulgher ore
I 59
Muncitor deservire
ore
128
TOTAL ore 8.7
106
Executare schele din lemn de pentru
interioare sau exterioare pentru peste 3 m
din lemn de bile, dulapi, scnduri
rigle cu toate materialele de prindere, rigidizate
ancorarea schelei de elementele
Se la metru
RMCllA
DENUMIRE RESURSA
I
f M,
Bile rasinoase 2. '1 O II ' e;
: Dulapi de brad l. 'i i# Irr,,, 8
I de brad l '16 0\.81D
Cuie f f.
Materiale
Scoabe II l 8
! Material de prindere l> o t> '" kJ l..

Dulgher O o 10 rO.o
Muncitor deservire 00 ' '1 f f)ti)
I
I IH H:J 1', .cB
107
. I I
mc
I 0.
02
1
mc 10.012
mc
1
0
.
008 1
kg
0.5 I
kg
! 0.
75
1
kg
I 0.22 ,
ore 3.6
ore 1.2
TOTAL ore 4.8
ore 0. 1 1

Schelele din prezentul articol se n special la de restaurare a structurii de
finisaje care un timp mai indelungat in de graficul de
a ln cazul in care perimetrul este mare, lemnul se va refolosi pentru montarea schelei
pe tronsoane.
1. Demontarea schelei de recuperare de material lemnos in vederea refolosirii lui pe tronsonul de
se va face cu pentru aceste se vor apli ca norme de deviz conf.
articolului RMC12.
2. 1n consumul de nu este pe a scoabelor sau
a pieselor de prindere.
3. Pentru schelele interioare simple se vor utiliza fie schele metalice fie schele din lemn.
4. Schelele din lemn interioare se vor util iza pe ct posibil pentru ce se la
tavane.
Demontarea schelei din lemn de pentru
la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea
stivuirea.
RMC12A
Se la metru
DENUMIRE

Dulgher Oo!
Muncitor deservire 50 1'19 O P
J U.M lCANTi
- I ore 1075 1
ore 10.75 1
TOTAL ore 1.5 _______
108

RMCb - LUCRARI DE NVELITORI
nvelitori cu dese din de zinc sau cupru
incisiv pazii , lucarnelor,
tabacherelor.
A - cu labla de zinc
B - cu tabla de cupru
Se la metru

RMC13
1---
I
DENUMIRE
---_. __ ._ ..
----
I zinc de 0,5 mm
Materiale
kg 6.9 I
I cupru de 0,5 mm kg 8.55
Cositor aliaj kg 0.152 0. 152
I otel zincata kg 0.64 0.64
I Cuie kg 0.Q18 0.Q18
Material (din val. tabla cositor) % 5 5
1 Ti nichigiu

ore 5.5 5.5
TOTAL ore 5.5 5.5
109
RMC1 4
nvelitoare din solzi din de zinc sau cupru la
de fi ind cuprins
solzi lor montajul :
A 1 - din zinc, avnd dimensiunile solzilor de 29 X 29 COl , avnd de acoperire de 24 X 24
cm (0,058 mp), respectiv 18 buc/mp;
A2 - din cupru, avnd dimensiunile sclzilor de 29 X 29 cm, avnd de acoperire de 24 X
24 cm (0,058 mp), respectiv 18 buc/mp;
81 - din zinc, avnd dimensiunile solzilor de 25 X 25 cm, avnd de acoperire de 20 X 20
cm (0,040 mp), respecti v 26 buc/mp;
82 - din cupru, avnd dimensiunile sclzilor de 25 X 25 cm, avnd de acoperire de 20 X
20 cm (0,040 mp), respectiv 26 buc/mp;
Se la metru ptrat.
DENUMIRE
Tabla zinc de 0,5 mm
Ta!>. cupru de 0,5 mm
Cositor aliaj
Cuie Ia!>a
Chit romalchid
Materiale
Material marunt (din val. tabl ei)

Tinichigiu
TOTAL
110
r l ---
U.M r-Al I A2 r 81 I
82
kg
1 573 1
- 1
614
I
kg
706 . 7.57 i
kg 0.015
0.015 1 0.015 i 0.015 1
kg 0.03 0.03 0.03 I 0.03
kg I 0.01
0.Q1
0.01 I 0.01
%
i
10 10 10
I
10
ore 7.2 7.2
1
10
.4 I
10.4
ore 7.2 7.2 10.4 10.4
A - din zinc
8 - din cupru
la elemente ornamentale din de zinc sau
cupru gata montate prin nlocuirea elementelor
deteriorate, cositorirea pieselor desprinse.
Se la metru
DENUMIRE
U.M
Materiale
Ta!>a zinc de 0,5 mm
kg
,
I Tabla cupru de 0,5 mm
kg
I Cositor aliaj
kg
I Material marunt (din val. tabla si cositor)
%

I Tinichigiu
ore
A din zinc
8 - din cupru
TOTAL ore
Montarea elementelor ornamentale la gata
din de cupru sau zinc, prin
prinderea n cuie. cu de zinc sau cupru
cositorirea
Se la metru liniar perimetru.
111
RMC15
I A [ 8
107 i -,
I 0:3 1
10
1
1
0
1
12
1
12
i
12 12
RMC16
---_._-- ..
-
___ o
DENUMIRE U.M
CANT I
r- .
A B .
Materiale

I
Tabla zinc de 0,5 mm kg
1035 1 - I
Tabla cupru de 0,5 mm kg - 10.43 i
Cuie labla kg 0.05 0.05
aliaj kg 0.02
1
0.02
Material marunt (din val. labla cositor) % 10 I 10

1
Tinichigiu ore I 2.1 I 2.1
TOTAL ore 2.1 2.1
RMC17
Glafuri copertine din de zinc sau cupru avnd:
A1 - din zinc, 0-30 cm;
A2 - din cupru, 0-30 cm;
Bl din zinc, 30-50 cm;
B2 - din cupru, 30-50 cm;
CI - din zinc, 50-100 cm;
C2 - din cupru, 50-100 cm;
Se la metru liniar.
I
I
Materiale
I
L
___ I B2 I CI T C2j
DENUMIRE
Tabla zi nc de 0,5 mm
! Tabla cupru de 0,5 mm
I
Cositor aliaj
Banda
I
kg 2.
07
1 - 1 3.4
5
1 - I 6.9 1 - 1
kg - 2.57 I - 4.28 - 8.55 1
1
kg 0.05 10.05 0.D76 10.D76 I o.152 0152 !
kg ! 0.19 I 0.19 0.37 I 0.37 I 0.64 0.64 I
112
i ---,


1_ _ .. _ UkgM I AI r-A2- S1 1 B2 1 C; C2
Cuie labla 10.009 r 0.009 0.013 0.Ot3 0.018+ 0-.0-18--4
1
,
I Material marunt I % 10 1 10 1 10 10 1 10 10 ,

I Tinichigiu
ore 2.4 2.4 ' 2.85 2.85 I 3.7 3.7
____ ._ TOTAL ore 2.4 2.4 2.85 2.85 3.7 3.7
RMC18
montarea jgheaburilor si mple din
de zinc sau cupru fixate cu crlige ornamentale din
Al - din zinc, jgheaburi semirotunde cu D= 18;
A2 - din cupru, jgheaburi semiratunde cu D=18;
Bl - din zinc. jgheaburi cu 11 X 18 cm;
B2 - din cupru, jgheaburi cu secliune 11 X 18 cm;
Buza jgheabului fi ind cu o vergea de rotund cu 0=6 mm. Sunt cuprinse
de racordare la burlane crligele gata
Se la metru liniar.
DENUMIRE
Tabla zinc de 0,5 mm
I Tabla cupru de 0,5 mm
I Cositor aliaj
I beton cu 0;6 mm
I CrJige zincate sau aramite
I Material marunt
Materiale
113
-. -lr ' 1 J
. _ . U.M 1 AI I A2 I Bl r B2 I
kg I 1.8 1 - 2.41 I - 1
kg I - 2. 5 - I 3 I
kg 10.12 0.12 0.15 i 015
kg 10.23 0.23 0.23 10.23
I 1
5
5 ! 1
5
5 152 1 152 1
DENUMIRE
Al I B2 1
. -,
I
Tinichigiu
I ore I 3.8 I 3.8 I 4.7 I 4.7 I
TOTAL ore 3.8 3.8 4.7 4.7
AMC19
montarea burlanelor simple
dreptunghiulara din de zinc sau cupru prinse de
zid cu ornamentale din fiind cuprinse toate
caturile gurile de deversare necesare:
Al - din zinc, rolunde cu D=15.4 cm;
A2 - din cupru, rotunde cu D=15.4 cm;
B 1 . din zinc, dreptunghiulare 10 X 14 cm;
B2 - din cupru, dreptunghiulare 10 X 14 cm;
Se la metru liniar.
Tabla zi nc
Tabl a cupru
Cositor aliaj
I Bralara
1 Material marunt
I
I Tinichigiu
DENUMIRE RESURSA
Materiale

I
I
.... __ J..
TOTAL
114
U.M
kg
kg
kg
buc
%
ore
ore
i
I

Al ! A2 r 8;-'-B2
I 2.2 ! -
I . 1 3
0.07 10.07
I
3 !
3
3 3
2 15 1 -
2.75
0.08 0.08
0.8 0.8
5 1 5
3 i 3
3 3
nvelitori de 350 X 170 mm coarne de 320 mm,
simplu pe de brad cu ligle
legate cu de
Se la metru
AMC20A

U.M
. _ .. ----
- . I
DENUMIRE RESURSA
Tigle solzi 350X170 mm
Coame pentru ligle 320 mm
I
Rigle din lemn de brad
, Tabla Zn
I Ciment P400
! Material de prindere
t Tinichigiu
Materiale

TOTAL
-_.--- ------
nvelitori de solzi la cu contur
poligonal pante mari , dublu pe de brad
3 X 5 cm rigle de brad.
Cuprinde:
- doliile, paziile, aticelor;
115
,
i
buc
I 39 i
buc

mc
mc
I 0.01
mp 0.4
Kg I 0.2
%
I
5
I
,
I
ore
I 4.5 1
ore 4.5
AMC21A
Nu se cuprinde astereala de de ti nichigerie aferente.
Se la metru
I
r'
DENUMIRE
I
CANT
------
Materiale
Tigl e solzi 350X 170 mm
! Coarne pentru 320 mm
1 rigle brad
1 Aliaj lipit
1 Tabla (0,5) mm
f Ciment P400
1 Material de prindere
I lnvelitor

TOTAIL
nvelitori din olane speciale de 300 X 140/100 mm
pe un strat de CA 400 n cuie pe
Cuprinde:
'- fixarea olanclor se face cu mortar de var adaos de ciment.
Nu se cuprinde astereala lucrarile de tinichigerie
Se la metru
116
buc
1
48
I
buc 1 2 i
'l1C 0015 1
kg 0.008
1
mp 1 0.4
kg
I
0.2 ,
% 5
ore
I
6
!
ore 6
RMC22A
.. _-- ---_._-
I CANT
DENUMIRE RESURSA U.M

Materiale
Olane de presa 300X140/ 100 buc 54
Var pasta mc

Ciment P400 kg
I Nisip mc
10.026 1
' Carton asfaltat CA400 mp 1.25
Cuie tabla kg 0.02
Bitum kg 0.2
Tabla zincata 0,5 mm kg 0.35

I Tnvelitor tinichigiu ore 7.5
TOTAL ore 7.5
117
CAPITOLUL RMD
FINISAJE DE
CAP. RMDa - TENCUIELI DE
CAP. RMDb RESTAURARE LA
LAMBRIURI PLAFOANE LEMN '
CAP. RMDc - PLACAJE
CAP. RMDd - METALICE
CAP. RMDa - TENCUIELI DE

1. capitolului
Capitolul de cuprinde norme de deviz pentru de tencuieli
speciale de precum pentru alte specifi ce suprafetelor la
(rostuiel i). .
2. tehnice speciale avute in vedere la elaborarea normelor
La elaborarea normelor de deviz din acest capitol s-a seama de
privind executarea mortarelor de var la de
monumentelar de de
mortar de var stabilite pe baza acestor de laboratorul de
al DMIA, mortare care au stat la baza intocmirii "Propuneri de
analize speciale cadru" 1973 (DMIA) - (Tabelul 1 de la Cap. RMB -
de
La elaborarea normelor s-a seama de elemente:
natura mortarului folosit, care trebuie cu
mortarul vechi al monumentului istoric;
natura elementelor tencuite: ziduri drepte, arce, cupole;
tipul istoric de n tehnica tencuieli de
de mare grosime (> 3,5 cm) ;
procese tehnologice de executare a diferite de cele folosile n
mod curent in
3. nonnelor
3.1. Consum uri specifice de materiale
3.1.1. Consumurile specifice de materiale s-au stabilit pe baza reletelor de
mortare folosite pe de restaurare ale monumentelor istori ce.
118
Tn consumurile specifice de materiale se cuprind: de materiale
aferente mortarelor pentru grund, stabilit i n de marca acestora
grosi mea medie a tencuielii , dozajele mortarelor fi ind cele din Tabelul nr.1
2.
Mortarele sunt indicate in norma sintetic pentru grund tinci
inclusiv umpleri de rosturi pierderile de mortar in timpul
3.1.2. Toate materialele se aduse la punctul de lucru.
3.1 .3. n norme nu s-au cuprins consumurile de materiale pentru
schelelor simple pe capre a de rulare pentru
mijloacele de transport local (roabe, tomberoane) .
3.2. Consum urile specifice de de
- Toate necesare conform tehnologiei speciale de preparare
a mortarel or speciale de (conf "Instructiuni");
- Executarea a tencuieli lor propriu-zise:
- Montarea, demontarea mutarea schelelor simple;
- Degajarea de materiale moloz a locului de lucru, inclusiv
schelelor, de mortar, sculel or. etc.;
- Tn cazul tencuielilor exterioare se include executarea profilelor trase
cu avnd din la 5 cm
la 20 crn.
4. de a
de tencuieli se la m.p.
La determinarea se vor avea in vedere
4.1. tencuiehlor interioare la sau stlpi se
acestora; ntre a
inferior a superior, cu
lor, intre brute ale peretilor adiacenti
perete, respectiv a stlpilor. .
4.2. in cazul tencuieli lor la tavane boltite sau arcuite, peretelui de
tencuit se la sau arcului.
4.3. La tava ne cu grinzi sau nervuri aparente, la in
se laterale ale grinzi lor sau
nervuri lor.
4.4. Se scad golurile mai mari de 0,50 m.p. dar se
gl afurilor
119
4.5. Profil ele trase cu la cu mai mici de 5 cm
inclusiv, nu se separat nu se scad d,in
5.
Pentru normele de deviz pentru tencuieli speciale de s-au folosit :
1. Analize cadru DMIA - Colectivul de proiectare - 1973
2. privind executarea mortarelor de var la ziduri le de
monurnentelor istorice - (Tabel nr. 1 din
Cap. RMB
3. "Cteva asupra mortarelor folosite n restaurarea
monumentelor istorice de de T atiana Pogonat, reprezentnd
Comunicarea in cadrul Sesiunii anuale de a
DMIA (1416 mai 1974).
4. Indicator tehnic n de arh. Victor Asquini , 1942
1947.
5. de cadrele de specialitate din D.M.1.
D.M.A.S.1. pe de restaurare ale monumente lor istorice
(inainte de anul 1978 anul 1990 in prezent) .
Normele se strict la tencuieli speciale de n de
restaurare a monumentelor istorice cu mortar de var nisip, deci specifice
vechi, care n majoritatea cazurilor de
ascensiune
CAP. RMDb - DE RESTAURARE PENTRU LEMN,
LAMBRIURI PLAFOANE LEMN

1. capitolului
Prezentul capitol norme de deviz pentru:
de a speciale de lemn n vederea

de restaurare a speciale de lemn:
120
2. normelor
2.1. Consumul specific de materiale
Normele materialele specifice pentru asigurarea
de lemn.
Materialele necesare se depozitate n apropierea locului de

2.2. normelor de
Normele de
propriu zise;
manipularea materialelor pe de 10 m;
de finisare
ncheierea deservi rea locului de
fiziologice.
se vor executa cu respectarea tuturor normelor, normativelor,
tehnice in vigoare cu respectarea normelor de tehnica
muncii.
Normele nu
montarea, demontarea schelelor sau manevrarea acestora;
cu folii de molton.
se se la sau
la o medie de 15" C.
Mijloacele de sunt manuale, speCifice meseriei de tmplar:
mici sau mari , rindele duble sau simple, diferite,

3. Procese tehnologice
3.1. Demontarea tmplariei speciale n vederea se va face
cu mare pentru a nu se deteriora mai mult.
Normele cuprind desfacerea a l ocurilor de sau a
cercevelelor, transportul, numerotatul stivuitul in depozitul
lundu-se speciale de De asemenea cuprinde
desprinderea geamurilor chitului.
de se vor lua pentru lambriuri.
Se vor desprinde cu mare de pe perete fri zurile, lambriurile
propriU-Zise, se vor scoate dispozitivele de fixare.
121
3.2. Restaurarea a
degaja rea de elemente deteriorate sau strivite;
n elementul existent;
aplicarea prin incleiere la a elementului nou;
aducerea la planeitate prin rinduire
asamblarea panoului prin ncleiere la prinderea cu cuie wagner,
tipi uri , chit pe spate (in cazul capitale la lambriuri
prin nlocuire de elemente) ;
chituit locale cu din furnir stejar, de
albine, lemn petice de stejar incleiate, executate pe
gata la sau mici de max 3
cmp.
4, de a
Conform specifica1iei de la fiecare
CAP. RMOc - PLACAJE

1. capitolului
Capitalul de cuprinde consumuri de resurse pentru norme de deviz
pentru de montaj la placaje interioare exterioare ce se in
cadrul de restaurare monumente istorice, de complexitate
medie. Deoarece ntlnite in acest capitol sunt de o mare
diversitate, in prezentul capitol nu sau prezentat dect norme pentru cele
mai des ntlnite pentru celelalte cum ar fi : profile din
mini curente, coloane, fri ze, antablamente, baghete etc.), urmnd
a se intocmi analize de pentru fiecare caz in parte, piese ce se vor
in ateliere specializate pe baza detaliilor din proiect , pe
urmnd a se face doar montajul eventuale
2. tehnice speciale
La eleborarea normelor de deviz din acest capitol sa seama de
toate prevederile tehnice n vigoare.
122
3. normelor
n consum urile speCifice de materiale se cuprind toate materialele
necesare unei de lucrare (montaj) de calitate cantitate
aduse la punctul de lucru.
ln consumurile specifice de de sunt cuprinse:
- manipularea materialelor pe de 10 m;
- prepararea laptelui de ciment;
- piesei pentru montaj montare agrafe dornuri) ;
- premontajul necesare;
- montajul definitiv turnarea laptelui de ciment.
n norme nu sunt cuprinse:
- lustruitul, sau gradinatul elementelor de montare

- montarea, demontarea schelelor de orice fel ;
- protejarea pieselor gata montate cu prelate sau alte materiale;
- transportul pieselor pe sau la locul de
montaj .
4. de a
se face n conformitate cu de la fiecare
n parte.
Toate se cu respectarea tuturor normelor de
securitate a muncii.
RMOd - METALICE

1. capitolului
Capitolul de cuprinde consumuri de resurse pentru norme de deviz
pentru de locale de metalice.
2. normelor
123
n consumuri le specifice de materiale se cuprind toate materialele
necesare unei de lucrare, de calitate cantitate
aduse la punctul de lucru.
in consum urile specifice de de sunt cuprinse:
- manipularea materialelor pe o de 10 m;
- prepararea material ului ;
- piesei pentru montaj;
- montarea
3. de
se face conform specifica1iei de la fiecare n
parte.
Toate se cu respectarea tuturor normelor de
securitate a munci i.
124
RMD01
RMDa - TENCUIELI DE EPOCA
Tencuieli de
A pe de la perep;
B Ia tavane plane orizontale);
C pe de sau beton la arce cupole, de aproximativ 2,3 cm grosime;
I
I
1
Cuprinde:
. grund 0,7 cm
- tinei 0,5 cm
Total 1,2 cm
- mortar pentru umplerea golurilor 1,00 cm
5% pierderi
Se la metru
DENUMIRE RESURSA

Materiale
I Zidar

I
UM LA C j
I I sL
me I 0023 ! 0.023 1 O 023 I
ore 3.7 4.6 5.8 I
TOTAL ore 3.7 4.6 5.8
RMD02
Tencuieli pline de
A -Ia de 3,5 cm;
B - Ia de 4,5 cm;
Cuprinde:
125
- grasime mortar grund 1,0 em
- tinei 1,2 em
To1a1 1,2 em
mortar pentru 1,0 em -Ia varian1a A
2,0 cm -Ia varianta B
Pierderi prin manipulari 0,3 cm.
Se la metru patrat.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
CANT
U.M ,
A
:
B
me I 0.035 : 0.045
Mortar var-nisip
I

i Zidar ore
TOTAL ore
Tencuieli pline de la de n arce,
cupole (3,5 cm).
Cuprinde:
- grund 1,0 cm
- linei in trei straluri X 0,004 1,2 em
2,2cm
- mortar umplere rosturi 1,0 em
0,3em
3,5cm
- pierderi
To1a1
Se la melru patrat.
126
4.5 5.2
4.5 5.2
RMD03A
,
,---- _._-- --
-f
l
CANT :
DENUMIRE
U.M 1 I
I M rta ..
Materiale
I me i 0.035 1
l o r var-nIsIp

I
! Zidar
ore 7.5
I
TOTAL
-
ore 75
RMD04
Tencuieli de cu mortar in de
pentru
I
A - pe de caramida la
B - pe de la arce, cupale;
Cuprinde:
- grund 0,07 me
- umplere rosturi 0,01 mc
- pierderi 0,001 me
- tinei
- pierderi
tolal
0,018 me
0,006 me
0,001 me
0,007 mclmp
Se masoara la melru
'
1 Materiale
Mortar simplu pentru grund (1 parte var 2 parti nisip)
DENUMIRE
I
Mortar simplu penlru tinei (1 perte var 1 parte nisip)

127
mc 0.018 I 0.Q18
mc 0.007 10.007
kg 0.8 0.8
DENUMIRE RESURSA

Zidar I ore 7.8 9.75
TOTAL ore 7.8 9.75
RMD05
Tencuieli de n care linciul cu mortar in
tehnica de iar grundul n grosime de 1,5 cm cu
mortar var adaos de ciment (40 kglmc):
I
A - de
B - de
Se la metru
II Mortar pentru grund
Mortar pentru linci
I
I Zidar
DENUMIRE
Materiale

TOTAL
128
U.M
r- A
mc
1
0
.
026 0.037
mc 0.007 0.007 ,
kg
I 0.6 0.6
ore
I 8.25 i 9
ore 8.<5 9
Rosluilul cu mortar de var simplu, avnd
rosturile .... adncimea .. ... :
RMD06
A - de cu avnd rosturile orizontale cu 2,5-3,5 cm, cele verticale
1,25-1.75 cm, iar adncimea de 3 cm;
8 - de de sau avnd rosturile in medie
de 4 cm adncime de 3 cm '
Se cuprinde cu spaclul de lemn, peria de paie cu ap tdre.
Se cu mare de muncitori cu calificare la fel rosluiala de

Se la metru
DENUMIRE
UM I
CANT
J
AI
B
Materiale
0.026 ' 0.03 I
; Mortar
mc
I Col orant oxid
kg 0.075 10.075
Apa tare
0.05 1 0.05

Zidar
ore 3.6 I 3.96 I
TOTAL ore 3.6 3.96
129
RMDb - LUCRARI DE RESTAURARE PENTRU
TMPLARIE DIN LEMN, LAMBRIURI SI PLAFOANE DIN
LEMN
Desfacerea, cu mare in vederea
lambriurilor a altor elemente:
A desfacere lambriuri din panouri monumentale la
B - desfacere imposle (antablament deasupra cu contur poligonal;
C - desfacere ornamentale;
O - desfacere glaswanduri din lemn;
E desfacere tavan din lemn
Se la metru
RMD07
r--
DENUMIRE
I
U.M
A ' B eloi E <

Tmplar
I
I "
ore 6.5 ,1 2 I 2 14.3 ;
TOTAL ore 6.5 1 2 2 4.3
Restaurare lambriuri tavane din lemn (demonta re,
descompunere n piese componente, extragerea
pieselor deteriorate, asamblarea frizurilor
orizontale verticale, remontarea la pe caroiaj
existent):
A -Iambriuri foioase (stejar, paltin, frasin, ulm);
B -Iambriuri moi (brad, plop, tei);
C . tal/ane cu grinzi esen!e faioase;
O tavane cu grinzi m;
130
RMD08
Se la metru
DENUMIRE
Lemn rotund stejar
Lemn rotund brad
Clei oase
Hrtie stielata
I Cuie wagner
I

Aracet
I
I
I Tmplar
Materiale

TOTAL
[--

u.M -
T I
' [
L A J B C . O
mc
10.015 ; - ! 0.027 1 -
mc
1 - 10.012 - 0.022
kg 0.8 I 0.8 0.8 0.8
celi
1
4 6 4
kg 0.06 0.06 0.06
buc
I
12 12 12 12
kg
1 001 001 0.01 0.01
ore 100 75 160 120 !
ore 100 75 160 120
RMD09A
chituit locale de max 3 cmp cu
din turnir, de albine, petice incleiate
executate la sau mici
Se la metru

I Cherestea stejar
I Cl ei oase
! Furnir stejar
DENUMIRE
Materiale
131
fUM
CANT 1
mc
10.0001
kg 0.001
mp I 0.02
-
Ceara de albine
Material marunt
DENUMIRE
U.M [ CANTi
kg 0.02
% 10

Tmplar
ore 9
TOTAL ore 9
RMD10A
Cuprinde:
la profile lambriuri (profil superior de
h=11 cm, desf. 25 cm, pe
- deplacarea de adaosul din spate, pentru indreptarea aducerea la
aliniament drept, replacarea cu profile la
cu alte unelte adecvate a
din lemn ornamentate:
A - elemente CIJ plane - se cu pglingul ;
B - elemente CIJ profilate - se cu din !rusa de 60 buc;
C - elemente scluptate - se cu din trusa de 120 buc;
Se la decimetru
RMD11
r--
,
I
DENUMIRE
- 1
Manopera
O O t; OI () q
ore i 0.5 : 08 ! 25 1
TOTAL ore 0.5 0.8 2.5
A -
B - tavane;
montat caroiaj din lemn
pentru montarea lambriuriJor, la a
tavanelor din lemn:
Se la metru
RMD12
,.
I DENUMIRE
Materiale
I Cherestea
mc 10.015 10.02 ;
133
...
Ghermele
Cuie
Ipsos
I Tmplar
- ---'-
_. __ .. _.
DENUMIRE
i U.M
,
1
buc
kg
1
kg

ore
TOTAL ore
RMOc - PLACAJE
Montat din de travertin,
la socluri, executate pe un
strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturil e in
prelungire, n cmp continuu, pe cu contur
regulat.
Se la metru
CANT

A
I
B
3.5 4
I
, 0.13 0.15
2.4 2.4
3.2 1 4.5 I
3.2 4.5
RM013A
_
fCANT
r
I
DENUMIRE
Pl aci gata
Ciment alb
Ciment
I Var pasla
i Ipsos
Nisip
Apa
Materiale
134
mp
1 102 i
kg
1
0
.
45
1
kg 12.21
mc
1
0
.
002
'
kg
; 3
I
10.041 OlC
mc
1 0.02 I
DENUMIRE
! Crampoane de pentru placaje
Praf de piatra
I (Mortar)
I
I Pietrar

TOTAL
U.M
kg
kg
mc
ore 12
ore 12
I
I
ore
I j ore
Malaxor
, de (flax)


1, Prezenta se la montajul din cu duritate travertin, pentru
din piatra cu duritate mare (Vama, Molid, Baschioi etc.). Pentru se va aplica un
spor de utilaj de 20%.
2. din sau se gata prelucrate din cu grosimea
intre 2,54 cm, care nu majore pe Este indicat ca n comanda la
fabrica de specialitate se extrasul de piese pe dimensiuni, inclusiv grosimea
3. Rosturile sunt de maxim 3 mm.
4. Montajul se doar de muncitori pielrari sau mozaicari n aceste
5. Pentru placarea cu contur neregulat se va aplica un spor de de 15% iar
pentru contur curb un spor de 20%.
Montat din de travertin,
la stlpi socluri, executate pe un
strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in
prelungire, cu oglinzi in cmp, conform detaliilor din
proiect.
Se la metru
135
RM014A
I --- , --
CANT I
L Maleriale
Placi piatra gala mp I 1.02 !
1 Ciment alb
,
kg OA5 i
i Cimenl kg 12.21 i
Var pasla
Ipsos
Nisip
Apa
Crampoane de pentru placaje
Praf de pialra
mc 0.002
kg 3
mc 0.041
mc 0.02
kg 0.38
kg OA
1 (Mortar)
mc '(0.033),

I Pietrar ore 19
TOTAL ore 19
,
I
I
Malaxor
de taiat (flex)
ore I 0.1 I
ore I 0.15 !

1. Prezenta se la montajul din cu duritate travertin, pentru
din cu durilate mare (Vama, Molid, Baschioi etc.). Pentru se va aplica un
spor de utilaj de 20%.
2. din sau se gata prelucrate din cu grosimea
intre 2,5-4 cm, care nu majore pe Este indicat ca n comanda la
fabrica de specialitate se extrasul de piese pe dimensiuni , inclusiv grosimea
3. Rosturile sunt de maxim 3 mm.
4. Montajul se doar de muncitori pietrari sau mozaicari in aceste
5. Pentru placarea cu contur neregulat se va aplica un spor de de 15% iar
pentru contur curb un SPOf de 20%.
136
lustrui rea a placajelor din

Se la metru.
l--
! Piatra abraziva pentru frecat
Acid oxalic
I Ceara
! Crpa plusata
Ciment alb
1
Pietrar

DENUMIRE RESURSA
Materiale

1. Pentru cu fl ex se va aplica o reducere de 50%.
2. Pentru suprafete neregulate sau curbe se va aplica un spor de de 12%.
3. Procesul tehnologic este indentic cu cel prezenlat la capitolul pardoseli.
Montat ancadramente din la ferestre.
A - cu secpuni la 0,04 mp;
B - cu de la 0,041 mp la 0,075 mp:
Se la metrurt.
137
-
RMD15A
RMD16
DENUMIRE
Materiale
Ancadramente din piatra gata pana la 0.04 mp
Domuri 34A2
Ciment z. 4d Or1l1
1 Mortar U 1) 1{1S-
i Ancadramente din pi atra gata peste 0.041 mp
1

Pi etrar (}f) O

TOTAL
Pentru sol bancuri cu de la 40 cm se va aplica
Corectie:
01. Pentru ancadramente curbe,
se adauga:
DENUMIRE

Corectie:
02. Pentru ancadramente profilate,
se adauga:
138
TOTAL
I
U.M
1- CANT
A l B
I
m 1 1.05
kg 1
kg 1 4.5 1 4.5 ;
mc
10.012 10.015 .
m - 1.05
ore 9.5 111 .5
ore 9.5 11 .5
I
CANT
U.M r-
1
-
A B
ore
11.43 11.73
ore 1.43 1.73
Pietrar
DENUMIRE

ore 1.9 2.3
TOTAL ore 1.9 2.3
RMDd - CONFECTII METALICE
Restaurarea grilajelor metalice ornamentale la
sau balcoane, prin: completarea elementelor
sudarea elementelor existente sau desprinse,
indreptarea prin a pieselor strmbe.
RMD17A
Se ki logram (prin tronsonului de grilaj reparat).
JuM

DENUMIRE
!
,
I

Materiale
I
1 0.04 lat kg
$'3 OeI "l. Electrazi kg
1
0005
i
Nituri
7JJ24t O
kg 0.02


tJ()2f4 6()
ore
i
2
TOTAL ore 2
139
Refacerea la metalice, portal e,
balcoane, para pete etc.
RMD18A
Se cuprinde desfacerea vechii ncaslrri, refacerea cu mortar de ciment propti rea
elementului pentru a fixat pe durata martarului.
Se (de incastrare).
L-
I
I Ciment RIM 300
I Nisip
I
I Zidar
Cuprinde:
DENUMIRE
Materiale

Consolidare tirant de temn.
kg I 0.85 I
mc 10.003
l ore
1
1.1 I
TOTAL ore 1.1
RMD19A
/
- spart de degradarea pararnentului, in vederea introducerii ti rantului metalic;
- trasarea liniei tirantului pentru consolidare;
- scobirea a n lemn stejar n vederea tirantului metalic;
- introducerea tirantului metalic n locul creat;
.
- montarea tensjonarea tiranlului metalic;
140
. fasonarea montarea pentru masca rea Urantului metalic.
Se la metru liniar.
L
DENUMIRE
I
alei beton cu D=6 mm
Lemn rotund stejar
1
CaramidO epoca
Mortar de var
I
Placule metalice grosime 10 mm
Piulile
j Dulgher
Materiale

141
TOTAL
kg 11.58
mc 0.0004 I
buc ! 2.5
mc I 0.002
kg 1 0. 14
kg 0.006 1
I are I 3.6 I
ore 3.6

CAPITOLUL RME
PARDOSELI
RMEa-PARDOSELI
Pardoseli din de
- Pardoseli din
- Pardoseli din mozaic
- Pardoseli din lemn
RMEb
CAP. RMEa - PARDOSELI
1. capitolului
1.1 . Capitolul de cuprinde norme de deviz pentru de
pardoseli n cadrul de restaurare a monumente Iar istorice
de
1.2. in norme se de inlocuire a
pardoselilor separat de propriu-zise a unor
de .
1.3. Normele de deviz sunt ntocmite cu respectarea a tuturor
normativelor prescriptiilor tehnice in vigoare.
2. normelor
2.1. Consum urile specifice de materiale
n consum urile specifice de materiale se cuprind toate materialele
necesare de calitatea n aduse pe n
depozitul de obiect (punct de lucru).
in norme sunt cuprinse straturile suport specifice tip de
seama de pierderile tehnologice netehnologice.
n norme nu sunt cuprinse consumurile de materiale pentru
de rulare (dulapi , panouri etc.), pentru mijloacele de
transport local (roabe etc.) precum materialele de a pardoselilor.
2.1.a. Consumurile specifice de materiale pentru pardoselile de
de
speciale de se clasificate n literatura de
specialitate astfel:
tip I - 26 x 13 x 4,0 cm tip VII - 30 x 15 x 4,0 cm
142
tip II
tip III
tip IV
tipV
tipVI
- 27 x 14 x4,O cm
- 27 x 14 x 5,5 cm
- 28 x 14 x 3,5 cm
- 28 x 14 x 4,5 cm
- 30 x 14 x 4,0 cm
tip VIII
tip IX
tipX
tip XI
tip XII
- 30 x 15 x 5,5 cm
-19 x 9 x 4,0 cm
- 24 x 24 x S,O cm
- 30 x 30 x 5,5 cm
- hexag. cu lat. de 11,7
12,5 cm si gros. de 4,0 cm
Normele prezentate se la pardoseli trepte din dublu
presate, format special de pe lat
pe muchie, consumurile specifice de materiale fiind calculate in
Nu se cuprind pardoseli n de parchet sau desen
special pentru care se vor intocmi analize speciale n de desenul
exact al pardoselii de asemenea nu se cuprind treptele din in
de evantai, cele pe lat sau alternant , placat cu stejar sau r rumai cu
muchia treptei din stejar.
Stratul suport este din mortar de 3 cm pe un substrat care poate
fi din beton simplu sau slab armat sau peste un strat de nisip sau balast.
Consumul de de este calculat pentru rosturi de
10 mm care se vor fugui tot cu mortar adaos de Mortarul
este exprimat sintetic.
Din cele 12 tipuri de s-au prezentat norme pentru tipul 1, V,
VIII si XI pentru pardoseli din dublu presate pe lat
pentru tipul II , IV, VI , VIII pentru pardoseli din dublu presate
pe muchie pe care le-am considerat reprezentative din
punct de vedere consum uri de materiale, in camere patrulatere 9J
laturi neegale, iar pentru trepte s-a exemplificat cazul pentru tip II.
2.1.b. Consumuri specifice de materiale pentru pardoseli din
Normele de devi z sunt ntocmite pentru:
2.1.b.1. Pardoseli din .. ....... . , n grosimi variabile, cu figuri regulate
sau poligonale, gata n cu neregulate.
Rostuirea se va face cu chit de ciment alb (praf de cimenl alb
oxid colorant de culoarea pietrei naturale, ngrijit, umplndu-se
la pietrei.
Normele se pentru remontarea pietrei rezultate din desfacere

2.1.b.1 . Pardoseli din dale de cu figuri poligonale neregulate, cu
dimensiuni diferite (n medie 20 x 40 cm) , de grosimi diferite (n medie 8-12
cm) pe pentru marcarea unor ziduri de interes
arheologic descoperite cu ocazia lor de cercetare.
2.1.c. Pardoseli din mozaic (tip din de
pardoseli turnate pe loc)
Consum urile specifice de materiale sunt conform punct 2.1.
143
2.1.d. Pardoseli din lemn
Norma cuprinde consumul de materiale specific fiecarui tip de
- pardoseli din de stejar n grosime de 32 42 mm;
2.2. Consumuri specifice de de
Consumurile specifice de de cuprind toate
necesare de lucrare anume:
- executarea a pardoselilor;
- locului unde se pardoseala;
- degajarea locului de lucru de resturile de lucru;
- anumite specifice tip de n parte anume:
2.2.a. Pardoseli de
- transportul cu roaba a din depozit in incapere;
- alesul , sortatul stivuitul pentru punere n lucru;
- transportul cu targa de la la punctul de lucru pe o
medie de 5 m;
- rectificarea muchiilor prin
- rostuitul cu mortar de var simplu cu amestec de
inclusiv pisarea
- de resturile de mortar;
- cu tare;
- ceruitul lustruitul ;
cioplirea unora din pentru inscrierea lor n

2.2.b. Pardoseli din
- prin pe a dalelor la figurile
dimensiunile diferite indicate n plan;
- indreptarea polizarea a muchiilor;
- rostuirea cu mortar de var cu slab adaos (50 kg) ciment la mc mortar;
- adaos de colorant la culoarea pietrei naturale;
- cu
- ceruire lustrui re.
2.2.c. Pardosell din mozaic
Principalele cuprinse n consumul specific de de sunt:
- udarea pe care se
pardoseala;
- de tip sau a mozaicului ;
144
- de pe de
- montarea frizurilor sau bordurilor din sau
- executarea propriu-zise;
- tarea resturilor de mortar.
Nu sunt cuprinse de luslruirea pardoselilor.
2.2.d. Pardoseli din lemn
_ alegerea pe grosimi a pentru inscrierea n
neregulate ale camerelor;
- la capete pe margini de-a lungul zidurilor.
3. de a
se la mp, mi , dimensiunile ce se iau in
fiind cele ale sau lungimilor real executate.
4.
a). Normele de deviz din acest capitol exemplifice cteva
caracteristice monumentelor istorice, care nu se n alle
indicatoare sau cataloage.
b). Consumurile specifice de de propuse sunt rezultatul
observaVilor pe monumentelor istorice (vezi analize cadru DMI) .
c). Normele toate normativele tehnice in vigoare
precum cele de tehnica muncii.
CAP. RMEa - DE NEORNAMENTALE

Normele de deviz din acest capitol se la executarea de
din'lemn de stejar sau brad, dale de
1. din lemn - CU trepte contratrepte, inclusiv executarea
vangurilor.
2. cu trepte, contratrepte, inclusiv vangurile.
3. cu la din lemn.
4. cu Irepte de de dublu pe
muchie sau pe lat, cu dimensiunile frecvent utilizate pe
de restaurare, de 28x14x 4,5.
5. cu trepte contratrepte placate cu de
6. lustrui rea ceruitul manual al treptelor din de
145
Consumurile specifice de de sunt
prezentate detaliat n normele RMEbl -;- RMEb7
n normele de deviz, materialele utilizate sunt considerate a fi depozitate
la locul de montaj , urmnd ca pentru celelalte se la
consumul de a transportului prin purtare pe orizontala
pe respective.
Pentru executarea unor complexe cu detalii complicate se vor
elabora norme de de proiectant, norme care vor fi aprobate de
beneficiar.
146
RMEOl
RMEa - PARDOS ELI
Pardosel i din dublu presate, format special de
tip ... pe lat, pe un strat de
mortar .. . de 3 cm grosime.
A - tip. 126 X t3 X 4 an;
B - ti p. V 28 X 14 X 4,5 cm;
C - tip. VII I 30 X 15 X 5,5 cm;
D - ti p. XI30 X 30 X 5,5 cm;
E - hexagonale cu latura de 11.7 cm grosime de 4 cm;
Se la metru patrat.
Carami zi tip I
1 Mortar
Apa tare
Benzina
I Caramizi tip V
I
Carami zi tip VIII
Caramizi lip XI
DENUMIRE RESURSA
Materiale
1 Caramizi hexagonale
I Zidar

( Malaxor

U.M
A _C I D 1 E
1
28
1 - - 1 -
1
-
1
mc 1 0.
035
1 0.035 0.036 00331005 1
0.1 0.1 0.1 I 0.1 I 0.1
1
, 0.05 0.05 0.05 0.05 0.051
- 24 - [ -1- [
bile
bue
1 21 1 1 1
I 1
11
29 1
buc
buc
buc
ore 6.1 6.1 6.1 6.1 1 6.1 I
TOTAL ore 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
147
I
0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 10.01 I
RME02
Pardoseli din dublu presate, format special de
tip ... , pe muchie, pe un strat de
mortar ... de 3 cm grosime.
A - lip. 126 X 13 X 4 cm;
B - tip. V 28 X 14 X 4,5 cm;
C - tip. VIII 30 X 15 X 5,5 cm;
O - tip. XI30 X 30 X 5,5 cm;
Se la metru

I Caramizi tip I
Mortar
Apa Iare
Ceara
I Benzina
I
Caramizi tip V
ti p VIII
Caramizi tip XI
Zidar
I
l
DENUMIRE
Materiale

--I:l
,

j
I A
I

c
I
O
I
buc
75 I - I - - I
mc ' 0.061 0.065 0.062 0.057 I
0.15 . 0.15 0.15 10.15 I
kg
0.04 1 0.04
0.04 0.04 I
I 0.05 0.05
0.05 1 0.05 I
buc
1 80 I
I
buc
1
68
1
I buc I
1
52
I I
I
ore
1 8.27 1 8.27 1 7.5 7.5
I
TOTAL ore 8.27 8.27 7.5 7.5
_ L ore 10.018 i 0018 i 0018 1 0018 1
148
RME03A
pardoseli lor din de
Se la melru
I Piatra abraziva pentru frecat
I Apa
I Z'
I Idar

.- ---_ .. -
DENUMIRE
Materiale

TOTAl.
U.M
kg
mc
ore
ore
1. brul se cu pieire de frecai, pietre de polizor cu mare nr. 1 2;
frecarea se face udarea cu a pardoselii conform din proiect.
2.1n faza a II-a se fin cu pietre de polizor nr, 3 4
deosebita resturilor.
3. Nu sunt cuprinse materialele de a pardoselelor.
CANTi
I 015 1
1
0012
i
I
,
!
3.6
3.6
RME04A
Ceruitul lustruitul manual al pardoselilor di n
de
Se melru
149
1 - 'CANT'
1 U.M 1 .
kg
10 12 i
1
0
.
15
1
r
l-
Materiale
DENUMIRE RESURSA
Benzna


ore I 2.2
I
TOTAL ore 2.2

1. Ceruitul lustruitul se numai la pardaseli fin.
2. lucrarea este indicat fie executata de calificate se reali zeze in
stadiu de fi nisare a monumentului istoric.
3. Nu sunt cuprinse material ele de protejare a pardoselilor.
4. se de cea. 3 ori .
Pardoseli din dale de ... , i n grosi me
variabile.
A - dale de cu figuri regulate (fi ni te din
RME05
B - dale de cu figuri poligonale neregulate, cu dimensiuni diferite (in medie 20 x 40 cm)
pe din placaj brut, cu rosturi 1-2 rnrn pentru marcarea unor ziduri de
interes arheologic descoperite cu ocazi a de cercetare.
Se la metru
I -- ----
1-
DENUMIRE RESURSA
I
I Dale de piatra regulate
Mortar
Materiale
Praf de piatra l 2P '''''2
I Colorant oxid , 111 {!, f 3
150
U.M
mp
mc
kg
kg
CA/IT
A B
! 1.03 1
0.032 i 0.037 1
6 6 !
0.07 i 0.07
r
-
I
DENUMIRE RESURSA
U.M
1 Ciment alb
f f?/lio , -
kg
Rumegu$ de lemn
'f 3t, ? , ! 2- kg
I Dale de piatra neregulate mp
I
I Pietrar

ore
TOTAL ore
- - .& _.
Desfacerea pardoselilor degradate din lespezi de
prin degajarea de jur i mprejur, pri n cu
dalta a mortarului din rosturi, apoi prin ridicarea datelor
cu ranga, cu mare in vederea
depozitarea n interior departe de monumentului
apoi trasportul n exteior.
Se la metru patrat.
DENUMIRE

. Pietrar
CANT
I
A I B
1 1
0.1 0. 1
1.4
11 22
11 22
RME06
ore i 2 1
TOTAL ore 2
151
Pardoseli din mozaic tip din de

A - cu contur regulat;
B - cu contur neregulat sau in casete;
C - incaperi cu contur curb;
Se la metru
RME07
1---
DENUMIRE
lu:


A B
1
C
,
Materiale
,
Mozaic venetian kg
65 I
65 65
Ciment alb mc 4 4 4
Mortar mc 0.045 10.045 10.045

Mozaicar ore 1 9.3 110.8 I 111
TOTAL ore 9.3 10.8 11.1
I Malaxor
Utilaje
I i 0.017 1
ore

1. Este obligatoriu ca in proiect se dea detalii privin reteta mortarului desenul
2. Lucrarea se de muncitori mozaicari specializati in acest gen de
3. n consumul de nu sunt cuprinse lustruitul pardoselii.
152
RME08
Pardoseli, plinte, scafe din mozaic, turnate n diverse
culori, cu figuri modele complexe, n cu
decrosuri rezalituri.
A - pardoseli din mozaic color, de 1,5-2 cm grosime
B - pardoseli din mozaic turnate cu modele complexe, de 1,5-2 cm grasime;
C - plinte scale din mozaic color;
Se la metru (variantele A B)
Se la metru liniar la var. C.
I
! Ciment
: Ciment alb
Mozaic granulat
Colorant oxid
1 Nisip
I APa
I
de lemn

1
I Mazaicar

DENUMIRE
Materiale

Pentru reparapi locale, manopera se cu 20%.
153
TOTAL
J

1 - T
B C
kg 1 19.5
kg 1 3.5
kg 1 23.7
kg 1 0.1
mc
mc
kg
mc
ore
ore
0.04
0.02
0.05
0.001
4
4
!
16.5 I 2.04 I
,
6.5 I 0.9
23.7 3.5 I
0.2 10.015 '
0.04 0.005 I
0.02 110001 I
0.05 - 1
0.001 , 0.001
4 35 1
4 3.5
RME09
Pardoseli din de stejar uscat n
geluite in grosime de 32 mm,
pe montate pe:
A - de tutan (80 x 80 mm) direct pe sau beton cu uluc;
8 - de tufan (80 x 80 mm) direct pe sau beton cu fali suprapus;
C - de tufan (80 x 80 mm) direct pe sau beton
D grinzile existente ale de stejar cu uluc;
E - grinzile existente ale de stejar cu suprapus;
F - grinzile existente ale de stejar
G - in bitum cu uluc;
H - in bilum cu falI suprapus;
1- in bilum
Se la metru
de cea. 15 cm.
DENUMIRE

U.M ,""1- -,- I "
_.,L A 8 I C J D I E
1--
I Materiale
'N Z" ,,1 Dulapi de stejar de 40 mm grosime
tufan
29Ha;t,/ Pervaz profilat
SJS36U'1 Cuie
Carbolineum
Petrol
2 gO514 Moloz,
Lucru la
tl'IOll"J Dulgher

1 mc I 0.073 0.073 0.067 0.073 i 0.073 1
mc 0,012 0.012 I 0,012 - I -
m l 1 1 1 1 1 1 1
kg I 0,13 0.13 0.13 I 0.12 I 0.12 I
kg I 0.1 0.1 0,1 II!
0.05 0.05 0.05
mc I 0,09 1 0,09 0.09 I
ore 1.7 1.7 I 1.1 1.7 1.7
ore I 8.4 8.4 5.4
_._ _ _ TOTAL ore 8.4 8.4 5.4
7
7
7
7
154
r
I
DENUMIRE U.M
I

I F 1
I '
1--1
Materiale
Dulapi de stejar de 40 mm grasime
I Pervaz profilal
1 Cuie
Lucru la
mc 10067 10.073 10.073 10.067
m 1 11 ' 1
1
1 1
kg I 0.12 I 0,15 0,15 1 0,15 !
ore i 1.1 I 1.7 1.7 1 1.1 !

Dulgher
TOTAL
ore 4.5
ore 4.5
81
8
8 8
5
5
RME10
Pardaseli din de stejar uscat n
geluite in gosime de 42 mm.
pe montate pe:
A - de tufan (80 x 80 mm) direct pe sau beton cu uluc;
B - de tufan (80 x 80 mm) direct pe sau beton cu fal! suprapus;
C - de tufan (80 x 80 mm) direct pe sau beton
D - grinzile existente ale de stejar cu uluc;
E - grinzile existente ale de slejar cu falI suprapus;
F - grinzile existente ale de stejar
G - in bitum cu uluc;
H - in bitum cu falI suprapus;
I - in bitum
Se la
de cea. 15 cm.
155
DENUMIRE
Materiale
Dulapi de stejar de 40 mm grosime
j tutan
/
Pervaz profilat
Cuie
/
CartJolineum
Petrol
Moloz, zgura
Lucru la
Dulgher

DENUMIRE
Materiale
Dulapi de stejar de 40 mm grosime
Pervaz profilat
Cuie
Lucru la

Dulgher
I u:i


1 --- "1
ci
. , .
i 1
A
I B I

l
mc
10.091 10.091 I 0.084 / 0.091 10091
mc
/ 0.012 0.012 / 0.012 . I . I
m
1 1 1 1 l '
kg
10156 0.156 10.156 0.146 10.146 1
kg 0.1 0.1 0.1
0.05 0.05 0.05
mc 0.09 0.09 0.09
ore
1
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
ore I 9 9 6 8 8
TOTAL ore 9 9 6 8 8
U.M I

F
I.GT H.f i
mc 0.084 0.091 0.019
1
0.084
1
m 1 1 1 I
kg 0.146 0.18
18 1 0.18 I
ore 1.9 1.9 1.9
1
1. 3
I
ore 8.5 8.5
TOTAL ore
6
6 8.5 8.5
7
7
156
RMEll
Frecat, ceru it la diverse tipuri de
pardosell:
A - pardoseli din mozaic: frecat, lustrui t cerui t;
8 - pardoseli din frecat, lustruit ceruit;
C . pardoseli din parche1: lustrun ceruit,
Se metru
DENUMIRE
pentru frecat
I Acid oxalic tehnic
I Ceam de parchet
I Parchetin
Hrtie de slefuit
Frizuri
Materiale

U.M
kg
kg
kg
kg
buc
mp

A
I 0.24 / 0.55
0.015 0.03
0.015 0.015
0.015 0.Q15 1
C
0.08
0.1
1
0.1
1
I
kg
004 1
%
I Aracet
! Material marunt (aci d clorhidric, crpe,
I Parchetar
5 5 5

1 ore 1 5.33 1 6.66 117.88
TOTAL ore 5.33
Desfacerea pietrelor de mormnt din incinta bisericii ,
cu mare pentru a nu se deteriora.
157
6.66 17.88
RME12A
Cuprinde:
Se manual cu dalta mortarul care mormmul de jur imprejur, se
manual de pardoseli din Se un orizonlal de jur
imprejurul pieirei de mormnt pe adncimea de 10-20 cm, apoi cu pene de lemn pe laturi
n aceste spapi prin baterea lor cu ciocanul de cauciuc, se desprinderea pietrei
de mormant de pe locul unde este legarea pietri cu funii de
ei pe un depozitarea provizorie in exteriorul bisericii, n incinta unde va fi
cu folie de pe un schelet de lemri inchis cu PFL.
Pentru a nu se n Umpul transportului pe va trebui cu piese de lemn.
Se la
DENUMIRE U.M
ICANT
I
I Rigle din lemn de brad
I Folie polietilena
I Cuie
I Pietrar
Materiale

TOTAL
RMEb - SCARI
de lemn cu trepte de 1 m lungime cotratrepte,
inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar.
Se la metru liniar.
158
mc
1
005
1
kg
1
12
kg 0.15 t
I
t
2
I
ore
ore 2
RME13A
r-----'---'-'-
DENUMIRE
Materiale
Dulapi de stejar Z 'II 2..f, b
Scnduri de stejar 2- ?o 9)L
Vanguri - rigle de stejar '/.q 1,
Material de prindere 80 00
Material marunt (din val. materialului) !?OOIO 2

Dulgher (ofoLJ
Utilaje
Masina de - geluit 000 '1M32-
I 8 ":'" r,
TOTAL
de lemn cu trepte de 1 m lungime
contratrepte), inclusiv executarea vangurilor, din lemn
de stejar,
Se la metru liniar.
DENUMIRE
Materiale
Dulapi de stejar 2 912(r;"
Grinzi de stejar l -l '1W
I Material de prindere ;f ()" eJ .!f- 92.
159
U.M
t i
I
mc
1
0065
i
mc
0.015 1
mc I 0.04 ,
kg
I 0.07 !
%
I
2
ore 12
ore 12
ore 0.6
ore 0.4
RME14A
U.M iCANTI
,
mc 0.065
mc 0.04
kg 0.05 I

DENUMIRE - f UM
L!
!
Material marunl (din val. materialului) ,'9 Z

Dulgher
TOTAL
I
Utilaje
de tmpl arie - geluit tJ C!o ':f' 112-
1 _ -11 11 t7 ;> {...el>'--------
cu la din lemn de
stejar.
Se la metru liniar.
DENUMIRE
Materiale
Dulapi de stejar 2. 9-{2. b r;; /
de mm SD<>f.> 3' 2.-
. Material de prindere 80('>0 1ol.-
Material marunt (din val. materialului) 2-:ft--

Dulgher lo f Of:)
I de tmplarie - geluit
160
TOTAL
%
I
2
ore 9
ore 9
,
ore
i 0.5
ore i 0.25
J _ _ __
RME15A
I l CANT I
I U.M I ._ i
mc 10008 !
kg I 0. 14 I
kg 0.07 1
% I 2 1
I
ore
1
10
.5 I
ore 10.5
!
ore
I 0.5 i
I
I ]C
ANT
!
1il4l
I DENUMIRE
1- __

Trepte din de tip. II , dublu
cu rosturi de 1 cm grosime, pe
muchie, peste din beton simplu, pe un strat de
mortar .... 1 cm grosime:
A - trepte de 1 1/2 cu completare de pe lat;
B - trepte de 1 1/2 completare de pe lat;
C - trepte de 1 cu completare de pe lat;
D - trepte de 1 oomr'etare de pe lat;
Se la metru liniar.
RME16
I-
I

i
I
DENUMIRE
I
L B J
I
A C D
I
- - .- ___ o
I Cramizi
Materiale
buc
1
45
1 32 1
29
1
22
: Mortar mc
10.02410.02 10.015 10.012
I tare 0.08 0.08 1 0.06 I 0.06
I

! Zidar I are i 10.37 18.83 1 5.75 1 5.19 I
TOTAL ore 10.37 8.83 5.75 5.19
._-- -- . --- -.. -
_._-
161
Trepte masive din de cu 20 x
40 cm, cu profil simplu, montate pe de beton
existente, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de
oxid colorant.
Se la metru liniar.
RME17A
DENUMIRE
1 UM
!CANT I
--_ ..
_._-
I
! Treple de piatra
I Mortar
;
,
I Pietrar {} O ,{ Z '3 tJtJ
Materiale

TOTAL
a treptelor contratreptelor din
de
Se la metru liniar.
DENUMIRE RESURSA
Materiale
Piatra abrazva pentru frecat
162
-1
m
1 02 !
mc 0.003 '
ore
I
5
ore 5
RME18A
, ICAtITl
I U.M t--
1
kg 10.75 1
" "
- 1 I 0.01

I Si efuitor I are I 4.2 I
TOTAL ore 4.2
RME19A
Lustruirea ceruirea a treptelor din de

Se la metru liniar.

DENUMIRE
f
UM lCANTI
L.
I
Materiale
Ceara
I
kg 10.03
1 buc i 2 I
1001 1
I Acid oxalic I
1
,

I 28 !
I Pietrar ore
TOTAL ore 2.8
-- .. -- --
163
CAPITOLUL RMF
DE RESTAURARE LA
MONUMENTE DIN LEMN
RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE
RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE
RMFc - DE PROTECTIE LA
STRUCTURILE DIN LEMN
RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE
RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE

1. capitolului
Specificul de restaurare la monumentele din lemn impune
inventarierea a tuturor pieselor componente, a sistemelor
concrete de prindere, a tehnicilor de asamblare utilizate
precum starea de conservare a acestora, ce conduce n la
stabilirea de restaurare. .
Pentru stabilirea normelor specifice pentru principale privind
de piese noi ce a inlocui pe cele existente
deteriorate, s-a analizat sintetic o serie de monumente de lemn de
complexitate medie att n ce constitutive ca
de piese volum aparent , precum n ce forma acestora,
tipurile specifice de utilizate cu cea mai mare, acestea
conducnd la un consum unitar mediu.
Pentru ce nu se nscriu n cele prezentate privind structura
elementelor constitutive, volum sau sistem de utilizat am prezentat
n detaliu defalcate toate de prelucrare mbinare specifice
de putnd permite specialist suplimentarea
normei de cu specifice astfel analizate.
Normele sunt ntocmite in lucrului la temperatura peste OC,
lucrndu-se la lumina zi lei sau
2. nonnelor
2.1. Consumurile specifice de materiale
Consumurile de materiale materialele efectiv introduse n lucrare,
inclusiv pierderile tehnologice respective.
164
intruct caracteristica a acestor norme este c toate
de debitare, prelucrare, ajustare a pieselor din
lemn se n intregime manual , consumul normat este cu mult
superior celui in care s-ar uliliza material ecarisal, pulnd ajunge diferenlial
pe lucrare la 1.5-1,8 mc bruVmc prelucrat.
Pentru cazul materialului primar debitat ecarisat se va lua n
considerare un consum mediu brut de 1,11,2 mc brut/mc prelucrat, fiind
prelucrarea a tuturor fetelor materialului,
2.2. Consum urile specifice de de
Consumurile de de au n vedere de asemenea sistemul
manual de prelucrare al materialului. randamentul acestor fiind
simlitor redus de cele ce permit mecanizarea
in majoritatea cazurilor prezentate s-a utilizat ca material de lemnul
de stejar, normele fiind concepute n
pentru n care materialul utilizat este din sau
alte moi. se va prevedea o reducere a consumului de cu
25% (respectiv 1:1 ,33).
Sunt cuprinse categOrii de
2.2.1. de desfaceri de elemente componente din sau
finisajul monumentului, fiind cuprinse:
Desfacerea a pieselor. desfacerea folosindu-se
pane de lemn (pentru a nu se deteriora piesele originale);
Transportul in depozitul obiectului, cercetarea. sortarea,

Marcarea numerotarea pieselor, trecerea acestora in piesele
desenate ale proiectului pentru a permite o remontare;
Realizarea de necesare monumentului
pe durata de desfacere.
in totalitatea lor, de desfaceri mai cu cele de desfaceri
pentru elementele structurale, se n maniere distincte
anume:
Desfacerea de sus in jos (de la spre elementele de perete
putnduse accepta varianta unei din monumenl, sau
monumentul n intregime n cazul acestuia pe un
alt amplasament;
De multe ori sunt necesare desfacerea unor din monument de
obicei elementele solicitate la sarcini mari ce au cedat n timp, sau
elemente degradate de intemperii sau proasta exploatare, n acest caz
165
degradate), se poate realiza desfacerea de jos n sus strat
strat, n conditii de lucru celor de la subzidiri.
2.2.2. de revizure, remantare n a pieselor
originale la structura monumentului fiind cuprinse:

deteriorate in conformitate cu de
de proiectant ;
realizarea necesare cuprinzand piesei cu
sistemul de fixare, respectiv tipul originale precum
imbinarea n zona de prelungire, aceasta urmnd de asemenea
proiectantului, astfel:
mbinare la '/2 sau de lup;
fixare n cepuri sau uluc;
fixare n cuie din lemn simple sau cu de blocare;
fixare prin incleiere in cazul zonelor cu pictate etc ..
utilizarea de metalice a fost la
acest gen de consolidare deosebit de controversat pentru
elementele de lemn nefiind recomandat dect n cazuri
fiind pentru asemenea utilizarea
(cont proiectului de a unor materiale inoxidabile sau
protejate anticoroziv, asezate numai n locuri ce
nu tac apei n elementele de
Pentru aceste considerate de se vor ntocmi de
proiectant analize speciale cu specificarea cracteristicilor
pieselor respective;
transportul la locul de punere in
montajul provizoriu in scoabe scnduri ;
ajustarea eventuale dimensionale;
montajul propriu-zis n cuie de lemn.
2.2.3. de montaj a pieselor noi (conf. cu cele
originale deteriorate) la structura monumentului .
geometrice la lungime ale de lemn,
respectiv:

Cioplitul celor 4
este n norme doar pentru elementele
cu dimensiuni mari , ce pentru lemnul brut di ametre mai mari
de 50 cm respectiv - grinzi , etc.);
166
Trasare tuturor necesare _ pentru o
mbinare cu piesele originale ce se In acest scop toate
se cu sporite ce vor fi corectate la
montajul provizoriu; .
Transportul la locul de punere n fiind n calcul o
medie de 20 m pe 6 m pe
Montajul provizoriu n scoabe;
Ajustarea
1.2.4. de n vederea
pe durata fiind cuprinse:
simple tip montate sub elementele ,:tructurale
ce trebuiesc sprijinite, menite sa aSigure
stabilitatea unor structuri n timpul unor de ridicare sau
translare;
schele interioare exterioare.
Toate acestea se exclusiv prin mijloace fiind
realizate n sistem dasic din stlpi , grinzi , rigle din material
rotund sau ecarisat fixte in scoabe cui e.
La realizarea acestora se au n vedere:
am plasamentul izolat;
greutatea mare a elementelor structurale ce se sau se

Tn situatiile a utiliza sisteme mecanice de ridicare
cazul de subansamble sau al ntregului obiectiv, manopera cupnnde
necesare sau respective,
realizarea de ridicare, coborare blocare la cu luarea
tuturor de fiind luat n calcul optim de personal.
2.2.6. de nvelitori specifice, respectiv:
nvelitori din de brad, fiind exemplificate sistemele de batere in 4
straturi cu sau cu variante dimensionale:
nvel itori din de stejar (sau brad) uluc, de asemenea
n variante dimensionale, n 2 straturi.
Pentru ambele tipuri de nvelitori s-au considerat sau
ca fiind achizitionate gata normele doar consumul
mediu necesar ciocului montajului, fiind
prin imersie ntr-o solutie de tip ROMALIT (reteta uzuala):
sulfat de cupru cristalizat
= 3%
167
bicarbonat de sodiu sau potasiu cristalizat
acid boric
=4%
= 3 %
2.2.6. de finisaje de din lemn.
S-au avut in vedere atat caracteristicile traditionale ale prelucrarilor de
suprafata si dimensionale datorate sculelor specifice uzuale, fiind prevazute
prelucrari din gros si de finisare pentru podine, dusumele, captuseli ,
urmarindu-se pastrarea caracterului original datort prelucrarii manuale a
tuturor elementelor componente.
3. Conditii de masurare a lucrarilor
Sunt descrise la fiecare lucrare in parte functie de caracteristica de baza
a elementului constructiv, fiind in esenta:
pentru elemente structurale masive rnc
liniare mi
de suprafata mp
pentru accesorii metalice kg
RMFc - LUCRARI DE PROTECTIE A STRUCTURILOR DIN LEMN
GENERALITATI
1. Continutul normelor
Capitolul de fata cuprinde norme de deviz pentru lucrari de tratamente de
protectie la elementele structurale si nestructurale ale monumentelor din
lemn.
Sunt avute in vedere:
1.1. Tratamente de protectie impotriva atacului biologic:
1.1.1. Tratamente preventive pentru urmatoarele categorii de elemente
structurale ce nu sunt atacate biologic, astfel :
a.
b.
Toate elementele existente ce nu se demonteaza (pereti , bolti ,
sarpanta, turn) tratementul constand in stropirea sau pensularea
suprafetelor (fac excepti e suprafetele ce prezinta pictura) ;
T.oate structurale ce se reconditioneaza (dupa demontare)
SI se. Introduc In opera, sau elemente noi (ce inlocuiesc pe cele
tratamentul de imersare sau stropire si pensulare (i n
primul caz facand exceptie piesele cu suprafete pictate);
168
c. Toate elementele ce prezinta suprafete pictate se trateaza doar la
exterior prin stropire sau pensulare.
1.1.2. T ralamente de stopare pentru toate elementele atacate biologic ce se
pastreaza in lucrare, fiind distincte urmatoarele situatii :
a. Elemente nepictate la care se aplica stropirea sau pensularea
combinata, cand este cazul cu injectarea sau irigarea locala a zonelor
grav afectate.
b. Elementele cu suprafete pictate la care metodele difera functie de
natura materialului suport si sunt de regula stabilite in cadrul proiectului
de restaurare a picturii murale, consolidarea sau tratamentul de
protectie fiind realizat concomitent cu procesul de restaurare a pi cturii
de catre echipa de pictori restauratori, consumurile de manopera si
materialele fiind stabilite cu aceasta ocazie.
1.1.3. Protectii pentru a impiedica in general accesul pasaril or in
interiorul monumentelar si se realizeaza de regula cu plasa din sarma
montate pe rame de lemn.
1.2. Tratamente de protectie la foc - ignifugare.
Avand in vedere caracterul cu totul special al elementelor de arhitectura
ce se protejeaza, respectiv:
monumentele din lemn nu pot fi vopsite, placate sau tratate superficial
cu materiale ce ar denatura aspectul plastic al acestora;
in mare parte structuril e din lemn prezinta suprafete bogat proli late sau
pictate ce nu pot fi protejate direct;
au fost prevazute tratamente prin pulverizare cu instalatii speciale pentru
toate spatiile aflate in exteriorul structurilor complexe, respectiv in podul ,
turnul sau foisorul si coi ful constructiei , protejandu-se totodata si nvelitoarea
de sita (Ia intrados) .
2. Consumuri specifice de materiale.
2.1. Intrucat retetele, concentratiile solutiil or, tipul si provenienta
materialelor sunt stabilite prin proi ect pentru fiecare caz in parte,
consumurile tehnice de materiale corespunzatoare normelor din acest
capitol sunt cele medii general valabile pentru tehnologiile respective.
169
3. Consum urile specifice de forte de munca
3.1 . Consum urile specifice de forte de munca se refera la toate operatiile
necesare realizarii complete a lucraril or
3.2. Lucrarile sunt prevazute in spiritul unor interventii ce nu denatureaza
spectul plastic al monumentului.
3.3. Principala cracteristica a tuturor cestor tratamente este ca opertiunile
se fac de personal instruit si califi cat pentru acest gen de lucrari, dotati
cu echipamnet de protecti e corespunzator si sub o stricta
supraveghere de specialitate, fiind vorb in general de solutii cu un
pronuntat caracter toxic.
3.4. In consumuril e specifice de forta de munca din aceste norme sunt
cuprinse pe langa elementele indicate la fiecare articol , si urmatoarele
operatii:
manipularea materialelor pe distanta de 10 m;
prepararea amestecurilor conform retetelor din proiect:
asigurarea protectiei suprafetelor cu pictura conform indicatiilor din
proiectul de specialitate.
170
RMFa - ELEMENTE STRUCTURALE
Desfacerea a pieselor componente ale
structurii monumente lor din lemn:
A - coif
B - schelet
C - din elemente autoportante grele;
RMF01
D - . . _ . _ .
se de la partea a In JOs dupa luarea masurilor de
sprijinire necesare.
E - talpi; ..
se de jos n sus fiind cuprinsa pe capre de lemn
dispuse perimetra!.
Se la metru cub.
I
r--
I
I
Lemn rotund brad
Scoabe
,
I Dulgher
OENUMIRE
Materiale

mc \ - I -\ -[ \ 0.08 \
kg - 1 - - [ 1.5
[ ore [25.2 [329 [ 213 [ 11 95 [ 60 \
TOTAL ore 25.2 32.9 21.3 11.95 60
.. __ .. _- _ .. -..
171
RMF02
Spor de pentru desfacerea elementelor din
structura din lemn ce suprafete
bogat profilate sau pictate: .
A - elemenle profilale;
B - elemenle pictate.
Se la metru liniar var. A.
Se la metru var. B.
.. _---- -_._--
DENUMIRE

Dulgher
-----
------
TOTAL
Esafodaje. de elemente de la
din lemn pe perioada
[ U.M
i
I
ore
11.*5'
ore 1.5 2.5
RMF03
A de elemente de orizontale: grinzi , popi, babe, contravnluri din
lemn rotund ecarisat:
B - din lemn rotund de brad indusiv contravnturil e la din lemn.
Se la metru plrat var. A.
Se la var. B.
r
DENUMIRE
Materiale
Bile de brad
172
I mc

10004 10 045 1.
DENUMIRE

U.M
. .. 1
A I-B-
Grinzi de brad mc 0.004 10.011
Dulapi de brad
mc 0.001
Cuie
kg 0.05 0.18
Scoabe
kg 0.02 0.205
Buion M1 2 kg 10.004

Dulgher ore
1 1.9 1
6
TOTAL ore
Cercetarea, sortarea marcarea pieselor provenite din
desfaceri:
A - elemente structurale simple;
1.9 6
RMF04
B - elemente ce una sau pictate sau bogat profilate
s fie ambalate;
Este trecerea in planuri a respecti ve pentru a se putea face o remontare

Se la var. A.
Se la metru liniar var. B.
r-
CANT
[
'-
1
DENUMIRE U.M

1 Folie polietilena
Materiale
kg 1 - 10.3
I Dulgher

1 ore 10.5 ! 0.1
173
I
l_' ________ DE_N_U_M_IR_E_R_ESURSA
U,M
I
CANT I
A' B
1
,
TOTAL ore 0.5 0.7
RMF05
Revizuire, montare n piese
originale din lemn de stejar la structura monumente Iar
din lemn:
A
B structura pridvorului;
C
D . din elemente autoportant. grele;
E .
F . schelet tum;
G . structura
H ' coif
Procesul de lucru cuprinde:
A. revizuire
- sortarea materialelor, pieselor, materialului degradat, completari
B. montare:
- manipularea piesei, montarea provizorie, montarea fixarea
Nu sunt cuprinse:
- cuielor de lemn sau a metalice, profilarea sau sculptarea pieselor
Se la metru cub.
DENUMIRE
Materiale
Materiallemnos recuperat
de stejar
174
I
U,M 'A' r B 1 .C. I D I E 'I
L.
mc I 0,8 I 0.8 I 0.8 1 0.8 I 08 I
mc 0.34 i 0.34 0.34 1 0.34 0.34 i
DENUMIRE RESURSA
I
Dulgher

DENUMIRE RESURSA
Materiale
1
t AI B i e I
U.M
. . -l
ore 140.09 i 51 .95 138.1 164.07 16013 1
TOTAL ore 40.09 51.95 38. 1 64.07 60. 13


1
F G
I
H!
recuperat
I de stejar
mc , 0.8 I 0.8 I 0.8
mc 0.34 I 0.34 1 0.34

,
, Dulgher ore : 87.58 1108.15 179.14
TOTAL ore 87.58 108.15 79.14
Spor de pentru revizuirea
pieselor de lemn cu ce

Procesul de lucru cupri nde:
RMFD6A
- revizuirea a pieselor exterioare
deteriorate, protectia pictate cu folie de polietilena, unei piese noi ce va
inlocui partea fixarea de cea
Se la metru
175
-- --- _. _-- --
[ . - [cANTI
DENUMIRE

Materiale
Grinzi de stejar
I Holl>uruburi
Clei oase
I Folie polietilena
I Pnza de casa
I Dulgher

TOTAL
Revizuirea de lemn ce nu se
in vederea
ansamblului. elementele structurale avnd:
A - grad mic de deteriorare;
B - grad mediu de deteriorare;
C grad mare de deteriorare;
Procesul de lucru cuprinde:
I
mc
I 0.05 i
kg 0.25 1
kg i 015 i
i
kg i 0.05 [
mp
I
ore 12
ore 12
RMFD7
- cercetarea strat in parte, verificarea strngerea sau prin
cu pene strngerea cu din beton (strnse cu vrtejul),
fixarea de metalice acolo unde nu este intevenlia cu piese de lemn.
Nu sunt cuprinse:
- pieselor de lemn sau metalice necesare asigurarii
Se la metru
176
I UM
1
_.,
DENUMIRE

I
A
1 BTc
1
Materiale
mc
i 0.005 1 0.
005
1 0.008
kg I 0.5 0.8 1.5
de brad
I beton cu D=6 mm
Manoper;\
Dulgher
ore 3.5 [ 4.5 I 6.5
TOTAL ore 3.5 4.5 6.5
------
RMFDB
Confectionat montat in piese noi din lemn de
. stejar la structura monumente noi:
A -
B - structura pridvorului;
C -
D-
E -
F - schelet tum;
G - structura turn;
H " coif turn;
Procesul de lucru cuprinde:
A confectionare:
_ transportUl manipulara de fasanarea pieselor
B. montare:
_ manipularea piesei, montarea provizorie, montarea fixarea
Nu sunt cuprinse:
_ cuielor de lemn sau a metalice, profilarea sau sculpfarea pieselor
Se la metru cub.
177
DENUMIRE
de stejar
1 Dulgher
de stejar
i Dulgher
Materiale

TOTAL
DENUMIRE
Materiale


re
mc 1 1.25 1 1.7 1 1.68 1 1.55 1 1.29
are 177.84 198.04 172.95 1 113.99 ! 117.33 I
ore 77.84 98.04 72.95 11 3.99 117.33

I UM I F I G I H
mc 1.39 1.26 I 1.28 I
ore 1151 .72 206.92 1145.98
TOTAL ore 151.72 206.92 145.98
RMF09
Completarea golurilor dintre straturile de lemn
cu din lemn original (utilizndu-se material ce nu
se cu rostului de:
A - 0,50-1 cm;
B - 1,00-3,00 cm;
Procesul de lucru cuprinde:
- tierea materialului la dimensiunile rostului prin batere cu ciocanul de lemn.
Se la metru liniar.
178

______
DENUMIRE
Materiale
I Lemn de stejarrecuperat...'1
mc 1 0.0002 ! 0.001 I
ore 1 0.55 ! 0.95 1
1

Dulgher
TOTAL are 0.55 0.95
NOTA:
Acesta este material procurat de beneficiar
RMF10
Executarea de profite la piese din lemn de stejar gata
fasonate, acestea executndu-se conform modeluluI
original la:
A - complexitate - cAriorilor (lung. desf. 0-0,5 mi
B - complexitate medie - contravnturi la turn, pridvor etc. (0,5-1 ,0 mi;
e -complexitate mare - stlpi pridvor etc. (lung. des!. 1-2,0 mi;
Procesul de lucru cuprinde:
. trasarea profilului cioplirea acestuia.
Se la bucat.
DENUMIRE
f
I Dulgher

TOTAL
179
I
! U.M IA Tarc
are 115\3 16
ore 15 36
Este
Marcarea pieselor nou introduse in in vederea
gradului de asupra
monumentului.
RMFllA
- gravarea pe metalice din de 0,75 mm (4 x 8 cm) a reperului din de
anul intervenpei, acestea urmand a fi consemnate in cartea construc!iei, fixarea pe
piesa din lemn.
Se la
DENUMIRE
Materiale
Placule tabla zincata
Cuie pentru
I Dulgher

TOTAL
cu a de stejar
avnd diametrele de:
A - 15-20 cm;
B - 20-30 cm;
C -3040 cm;
D - peste 40 cm;
Procesul de lucru cuprinde:
180

:
I
buc
1
1
! kg
10.05 [
I
ore
I 02
ore 0.2
RMF12
I
manipularea pe de 5 m a materialului nainte fixarea provizorie n scoabe,

Se la
DENUMIRE
I . ____ _
J
I
U.M I 1' -1
[ B _<: J D I
I ore 10.15 1
0
.**8 1 I Dulgher

TOTAL ore 0.15 0.3 0.5 0.8
RMF13
cu a de stejar
avnd diametrele de:
A -15-20 cm:
B - 20-30 cm;
C - 30-40 cm:
D - peste 40 cm;
Procesul de lucru cuprinde:
- manipularea pe de 10 m a materialului nainte fixarea provizorie in
scoabe,
Se la
DENUMIRE
I Dulgher

TOTAL
181
-l
A l B I C ' -oJ
- _.- J. 1
ore 1045 10.58 10.79 10.99 1
ore 045 0.58 0.79 0.99
RMF14
Cioplirea pe o a de stejar avnd
diametrul de:
A - 20-25 cm - adncimea cioplilurii 4-5 cm;
B - 26-35 cm - adncimea ciopliturii 5-6 cm;
C - 36-45 cm - adncimea ciopliturii 5-6 cm;
Procesul de lucru cuprinde:
. manipularea la de 5 m a inainte cioplire, inclusiv fixarea in
scoabe.
Se la metru liniar.
DENUMIRE RESURSA
-
__ o

U.M
C

Dulgher
I Ofe 015 1 0.3 [032 1
TOTAL ore 0.15 0.3 0.32
01 .
Pentru cioplirea pe L se
1--- -
.. _. I '[

DENUMIRE RESURSA
----
U.M A reLe
I Dulgher

02.
Pentru cioplirea pe 3 se
182
1
ore 10 15 1 0.3 10.32 I
TOTAL ore 0.15 0.3 0.32
DENUtJ!RE RESURSA U,M
I 1
,-A 1 B I c , I
ore 1 029 10.58 10.62 1 I Dulgher

TOTAL ore 0,29 0,58 0,62
03,
Penlru cioplirea pe 4 se
DENUMIRE RESURSA
'1"
U.M I j- ,
AJ! [ c

, Dulgher
ore 1 0.44 [ 0.87 1 0.93 1
TOTAL ore 0,44 0,87 0.93
RMF15
Executarea de stejar, tipul

A - in cap (cap la cap);
B - in de dreple (unghi drepl);
C - in de oblic;
D - in de
E -in de pe
F - in de pe o parte din
Procesul de lucru cupri nde:
- manipularea pe max. 5 m a inainte lucrare, fixarea in scoabe,
trasarea acestora.
Se la 100 cmp.
183
DENUMIRE RESURSA
r
U
--.
M
- - -
1 1-;1 sTc t D J
--- -'---

Dulgher
ore 10 17 10.19 10.34 10.34 1024 1 0.32
TOTAL ore 0. 17 0.19 0.34 0.34 024 0.32
RMF16
Executarea cepurilor a pentru ce puri
de stejar:
A - pentru cepuri 100-200 cmp (adncime 10 cm);
S - pentru cepuri 201-400 cmp (adncime 10 cm);
C - cepuri 100-200 cmp (lungime medie 10 cm);
D - cepuri 201-400 cmp (lungime medie 10 cm);
Procesul de lucru cupri nde:
- manipularea pe max. 5 m a inainte executarea cepurilor
fIxarea in scoabe pe durata lucrului.
Se 10 buc. cepun.
DENUMIRE RESURSA
I ".. . -
_ __

Dulgher
ore 121235 112 124
TOTAL ore 2 2.35 1.2 24
184
Confectionat din lemn de tare (carpen) cuie
. avnd forma capului:
A - cap simplu cu grosimea de 25-30 mm, lungimea 25-30 cm;
B - cap profilat cu grosimea de 25-30 mm, lungimea 25-30 cm;
Procesul de lucru cuprinde:
RMF17
. a n scndurele apoi in ce se
cu
Se la
[._---_ ... --_ .... - -
CANT
i DENUMIRE
f-
I
Materiale
de lemn de carpen

Dulgher
TOTAL
Accesorii metalice forjate pe
A - cuie cu D=3-5mm, L=20-30 mm;
B metalice grele;
Se la kg.
185
U.M
B
mc 10.0005510.001
I ore
, 0.6 1.2
ore 0.6 12
RMF18
! I
CANT
DENUMIRE
A B

Materiale
Otel beton
kg
11.05 0.2
Oiellat
kg
,
I
0.55
Buion M12
kg
I
0.25
Carbune
kg 2 0.7

Dulgher
ore 4
TOTAL ore 4
RMF19
Schele de lemn pentru exterioare la
A - grea pentru plane;
B - grea pentru cupole
Sunt cuprinse
- trasarea stai pilor, nivelarea a terenului, trasarea fasanarea
materialului lemnos, montarea longrinelor a lraverselor de
fixarea acestora, contravntuirea pe montarea Iraverselor pentru podine a
parapetelor. Sunt ancoraje melalice la schelei
Se la metru
DENUMIRE RESURSA
Lemn rotund brad
Dulapi de brad
Cuie. buloane. scoabe
Materiale
186
CANT
A_ , -- B
U.M r
mc 10.004 10.008 I
mc I 0.01 1
0
.002 I
kg 0.12 ! 0.25
1

T CANT
DENUMIRE U.M

B
kg 0.05
Cablu otel

I Dulgher 1 ore 1 1.55 1 2.8
TOTAL ore 1.55 2.8
-
. , .. _---..
RMF20
Liltarea asamblelor sau subansamblelor structurale din
lemn, in vederea
sau a inlocuirii unor elemente din
structurii respective:
A - ansamble complexe de mari dimensiuni :
B - subansamble de dimensiuni mici medii;
Sunt cuprinse
_ instalarea cricurilar, manipularea acestora, introducerea rezemelor de la fiecare 5 cm;
Nu sunt cuprinse:
de rigidizare operapunii de liftare nici sau cadrele de
rigidizare necesare n unele specifice, ce se separat.
Se la
DENUMIRE RESURSA U.M
l

1 Dulgher
IGANT
:A\B
ore 110 151
TOTAL
'-
I Cric 6-10 ti 1 orB
187
DENUMIRE RESURSA
Translarea, rotirea, ansamblelor sau subansamblelor
structurale din lemn:
A - ansamble compl exe mari ;
B - subansamble de dimensiuni reduse medii;
Sunt cuprinse:
. instalarea troliilor, de ripare uliliznd parghii '
. instalarea tHocajelor pentru prevenirea '
Nu cuprinde:
- patul pentru glisare pentru var A sau speciale pantru var B;
- funda pile pentru fixarea a troliilor;
RMF21
de translare sau rotire nici sau
cadrele de ngldlzare speciale necesare, ce se cuprind separat.
Se la
DENUMIRE RESURSA

Dulgher
1
!.!!i!lli
T cu aclionare de 10 tf
T rahu mecamc cu de 20 tf
--- ---- ---- -- _ . . -
168
TOTAL
U.M
I CANT
A Is'
ore
110 i 5
ore 10 5
ore
I -
I : I
ore
I 2
J
Cadre de rigldlzare din lemn ecarisat pentru asigurarea
ansamblelor sau subansamblelor structurale
pe perioada de liftare, translare sau rotire:
Sunt cuprinse:
RMF22A
- fasonarea cadrelor din lemn ecarisat, fixarea acestuia solidar cu ansamblul sau subansamblul ce
se
Nu sunt cuprinse:
metal ice de fixare, respectiv bul oane, eobluri gen ' vrtej', bride metalice special
pene metalice etc. ce se separat.
Se la metru cub.
DENUMIRE RESURSA U.M
Materiale
Lemn ecarisat brad mc

Dulgher ore
TOTAL ore

..

11.05
75
75
RMF23
Pat suport pentru asigurarea de glisare-
rotire realizat din bile de brad;
A - ansamble complexe mari:
B - subansamble de dimensiuni reduse medii ;
Este
189
- alegerea de bilelor pe de translare-rotire
Nu este
- nivelarea terenului intre cele 2 amplasamente.
Se la metru
DENUMIRE
Materiale
Bile brad
I Vaselina tehnica
I Dulgher

CANT
___ Al B
mc 10.04 10.04
kg 0.02 1 0.02
1 ore 1 0.5 1 0.5
TOTAL ore 0.5 0.5
RMFb - ELEMENTE NESTRUCTURALE
A - corpul
B - cofful tunei;
Desfacerea invelitorilor de la:
Se recuperarea letuielii originale.
Se la metru
,--
i
I Dulgher
DENUMIRE

190
RMF24
U.M
CANT I
A B
ore
2.5 5
TOTAL ore 2.5 5
r
CANT
DENUMIRE U.M In
l
___ --'---l A ti:'
Demontarea n vederea integrale a
crucilor metalice a accesoriilor acestora (globul
din piesele de fixare) avnd:
A - greutatea medie de 15-25 kg;
B - greutatea medie de 25-50 kg;
Este coborrea in depozitUl
Se la "'.1'" _
DENUMIRE

I Dulgher
RMF25
l U.M
I
I
ore ;2:41
TOTAL ore 2 4
Desfacerea a elementelor de din
lemn, in vederea materialului lemnos:
A - podine din lemn de stejar;
B - la pndvoare, din de brad;
Se la metru ptrat
191
RMF26
DENUMIRE RESURsA
i-- I CANT
I U.M I 1-1

I
Dulgher
ore 106 11.1 1
TOTAL ore 0.6 1.1
nvelitoare provizorie de di n CA 400 aplicat n
2 straturi la extradosul (pentru protect ia
picturii) fixat cu in cuie: .
Procesul de lucru cuprinde:
RMF27A
- derularea sulurilar, fixarea petrecerilor, desfacerea realizarea invelrtorii sau protectiei
definitive. '
Se la metru
Carton asfallal CA400
I Bitum H 80/90
1 de brad
Cuie cap lat
Cuie obisnuite
1 Invelitor
DENUMIRE RESURSA
Materiale

192
TOTAL
l CANT
U.M

I
mp 1 2.3 :
kg l 1.7 1
mc 0.001 1
kg I 0.02
kg I 0.01 i
I
ore 1 0.45 i
ore 0.45
RMF28
nvelitoare de de brad in 4 straturi la
normale, cu avnd dimensi unile:
A - 40 x 6 x 0,5 la 1 cm
B - 40 x 6 x 0,5 la 1 cm cu petrecere 15%-20%;
C - 80 x 6 x 0,5 la 1 cm
D - 60 x 6 x 0,5 la 1 cm cu pelrecere 15%-20%;
Procesul de lucru cupri nde:
- profila rea ciocului in forma de proiect; .
- impregnarea cu fungicide; ROMA L IT
- letuielii din de brad 8 x 5 cm la primele 3-4 rnduri de la podelele
invelitorilor:
- frxarea letuielii pe
- fixarea elementelor de tinichigerie necesare coamelor doliilor;
- fixarea accesoriilor metalice ale coborrii
- baterea rn cuie a
Nu este
- sau a
Se la metru
1
__ __ ...L._ L:.A:.J--=-...L'::""'.L..D=---i'
DENUMIRE RESURSA U.M
Materiale
Bicarbonat de sodiu cristalizat
Sulfat cupru erislalizat
Acid baric cristalizat
I de brad 4X6
! Cuie pentru
I Cuie pt.
I Dulgher

193
kg 1 166 200 I 108 1 130
kg 0.046 0.057 10.029 0.036 [
kg 10.039 0.048 10.025 10.031 i
mc 0.02 0.02 I 0.o16 ! 0.016
kg 1 0.02 0.02 0.02 1 0.02
I 1 1 I O
kg 0.15 I 0.15 O. I .1
I ore [ 5.5 1 6.6. 1 3.8 [ 4.5
DENUMIRE r-

I
U.M , I
__
__ ..:. TO ::..TAL ore 5.5 6.6 3.8 4.5
nvelitoare de de brad n 4 straturi la turle,
cu avnd dimensiunile:
A - 40 x 6 x 0,5 la 1 cm
B - 40 x 6 x 0,5 la 1 cm cu petrecere 15%-20%;
C - 60 x 6 x 0,5 la 1 cm
D - 60 x 6 x 0.5 la 1 cm cu petrecere 15%-20%;
Procesul de lucru cupnnde:
profila rea ciocului n forma de proiect;
impregnarea cu fungicide:
- letuielii din de brad 8 x 5 cm la pnmele 3-4 rndun de la podelele
invelitorilor;
- fixarea letuielii pe suprafata;
fixarea elementelor de tinichigerie necesare coamelor doliilor;
fixarea accesoriilor metalice ale coborrii
- baterea in cuie a
Nueste
- sau a
S. la metru
DENUMIRE
Materiale

Bi e
RMF29
o
brad
de brad
Cuie pentru
buc 1 174 I 210 I 113 I 136 I
mc 0.025 10.025 1 0.02 0.02 I
kg 0.03 0.03 0.03 I 0.03 ,
194
... -- -------
1-:-;-

!
DENUMIRE

A .B C D
1 .. -
kg 0.16 0.16 0. 11 0.1
-1
l eUle pt.
Bicarbonat de sodiu cri stal izat kg 10.046 0.057 0.029 0.036 1
Sulfat cupru cristalizat
I
kg 0.039 0.048 0.025 \ 0.031 I
!
1 0.039 0.048 0.025 0.031 I Acid boric cristalizat kg

I Dulgher I ore I
11 I 13.2 I 7.6 I 9
TOTAL ore 11 13.2 7.6 9

RMF30
nvelitoare de de stejar (l.U) n 2 straturi la-
normale, cu avnd dimensiunile:
A-40 x 7 x 0,5 la 1,5 cm
B - 60 x 7 x 0.5 la 1,5 cm
Procesul de lucru cupri nde:
profila rea ci ocului in fonna de proiect;
impregnarea cu fungicide;
letuielii din de brad 8 x 5 cm la pri mele 3-4 rnduri de la podelele
invelitorilor;
- fi xarea letuielii pe
fixarea elementelor de tinichigerie necesare coamelor dol Hlor;
fixarea accesoriilor metalice al e coborrli
- baterea in cuie a
Nueste
- sau a
Se la metru ptrat.
195
I
-- -- -----
DENUMIRE
Materiale
stejar (brad)
de brad 4X6 cm
Cuie pentru
Cuie pl.
Bicarbonat de sodiu
Sultat cupru
Acid boric

Dulgher
01
Pentru nvelitori din de brad manopera se scade:
DENUMIRE RESURSA

Dulgher
l:L I
CANT
U.M T- ,
I
TOTAL
TOTAL
buc
I 95 I 65 i
mc
10.012 ! 0.008 1
kg
0.1 1 0.01
0.08 0.06 ! kg
kg 0.023 I 0.015 1
0.02 10013 1
kg
kg 0.02 0.013
i
I are I 4.2 I 2.8
1
ore 4.2 2.8
CANT
I
U.M I I
A J B
I are 11.05 I 0.1
ore 1.05 0.1
RMF31
nvel itoare de de stejar (l.U.) in 2 straturi la
turle, cu avnd dimensiunile:
A-40x 7 x 0,5 la 1,5 cm
B -60 x 7 x 0,5 la 1,5cm
196
Se la metru
DENUMIRE
Materiale
I stejar (brad)
Cuie pentru
I Cuie pl.
Bicarbonat de sodiu
I
I Sultat cupru
I Acid boric
I

I Dulgher
01 Corectie
Pentru din de brad manopera se scade:
I
i
DENUMIRE
r Dulgher


- -1
CANT
A [ 8-
TOTAL
TOTAL
buc 100 69
kg 001 0.01
kg 0.08
I
0,06 i
kg 0.023 0.15 I
kg I 0.02 0.013
kg I 0.02 10013
I are I
8.4 5.6
ore 8.4 5.6
UM -hcr
s
--!
ore
ore
I
2.1 I 1.4
2.1 1.4
RMF32A
din de brad cioplite cu barda din
gros, cu dimensiunile medie de 50 x 80 mm.
197
Se la metru liniar.
------- -----
Icoo
DENUMIRE
U.M
r
----- - --- - .
"
1
Materiale
de brad
mc
1
0
.
01
Cuie pentru
kg
,
om

I 0.5 I
Dulgher
ore
TOTAL ore 0.5
RMF33
Pardoseli di n dulapi pe rigle de stej ar
. sau existente.
A - dulapi de brad de 40 mm din gros. simplu pe 10 x 10 cn>'60 cm interax;
B - idem, pe existente sau grinzi
C - dulapi de stejar de 40 mm din gros. simplu pe 10 x 10 eml60 cm interax;
D - Idem, pe existente
Procesul de lucru cuprinde:
. geluirea din gros, executarea la lungime. Fixarea in cuie pe incl usiv
cu rindeaua.
Nu este ceruirea pardoselii.
.-- -
DENUMIRE RESURSA
I
J
U.M
1 >1
Materiale
Dulapi de stejar de 48 mm grosime
I
Dulapi de brad de 48 mm grosime
. stejar 1 OX 1 O cm
198
!
mc 1 - I - 10052 10052
mc [ 0052 0052 1 1 -
mc 0018 1 - 10018 1 1

DENUMIRE
D
[ Cuie pentru

1 Dulgher
ore 1 2.02 I 2.19 I 3.1 2.7
TOTAL ore 2.02 2.19 3.1 2.7
Pervazuri din lemn cu de 5 x 10 cm
pe fixate in cuie pe
existente:
A . din lemn de brad
B din lemn de stejar
Este
RMF34
_ geluirea din gros a vizibile la lungime fixarea n cuie pe

Se la metru liniar.
._ .. _---- --
i
CANT
DENUMIRE
U.M 1- -
l A I B
. .. .. 1
Materiale
Lemn ecarisat stejar
mc
I - 1
0006
Lemn ecarisat brad
mc 0.006 . I
Cuie pentru
kg I 0.05 I 0.05

Dulgher
ore 0.3 I 0.45
TOTAL ore 0.3 0.45
199
RMF35
din de brad de 22 mm (finit)
n cuie pe scheletul de lemn:
A - profilate simplu cu motive geometrice in rosturile fiind acoperite cu de 40
x 22 mm geluite la pndvoare deschise:
B - profilate simplu cu motive geometnce in rostunle fiind acopente cu de 40
x 22 mm geluite la turle, avnd profilate capetele scndurilor;
C - simple neprofilate cu rosturile dintre scndun acopente cu de 40 x 22 mm
geluite la tuMe
Procesul de lucru cuprinde:
la lungime, gelui rea profilului, baterea cu cuie pe scheletul de lemn.
Se la metru
DENUMIRE RESURSA

UM l '
I ' _,A B I C

I
Scndura de brad
, Cuie pentru
,
I Dulgher

mc 10,035 I 0,035 i 0,035
kg O,t I O,t 0_1 I
I ore I 3,5 I 4 I 2
TOTAL ore 3.5 4 2
RMF36
cu:
A - dulapi din stejar uluc cu dimensiuni de (15-17) x (2-4) cm de
in cuie forjate pe nervuri la intradosul bolpi exclusiv nervurile;
B - dulapi din stejar uluc cu dimensiuni de (17-20) x (2,2-2,5) cm de
dreptunghiulara fixati in cuie forjate pe nervuri la extradosul bolpi exclusiv nervurile;
200
Este cuprinsa executarea montajul scndurilor sau dulapilor pe nervuri timpane.
Se la metru
I
DENUMIRE U,M I
,
1
! B i
Materiale
I
I Dulapi de stejar 1
0045
1 - I
mc
I I '
de stejar
mc - I 0.Q3 ,
i Cuie forjate 5-7 cm
buc I 20 I 20 1
1

Dulgher
ore 18 10
TOTAL ore 18 10
RMF37
din lemn de stejar pentru acces in podul (sau
turnul)
A - 2 vanguri la terale din dulapi de stejar 20 x 2 cm la 70 cm interax trepte din dulapi steja 4 x
20 cm la 30 cm interax incastrate in vang la cea 1,5 m, vangurle solidarizate cu buloane M 12
L=82 cm
B - 2 cu 0=12-15 cm la 0,5 m inerax trepte (fustei) cu D=4-5 cm cu L=65 cm
prin cu pene la capete fiind solidarizat intreg sistemul cu buion M12 L=70 cm
C - un cu D=50 cm in care se cio"esc trepte cu h=30-35 cm fiind cioplite toate cele 4
ale
Se la metru liniar.
-- 1
U,M I
A ' B C
_ ____ I _ . .1. __
DENUMIRE
Materi ale
Dulapi de stejar
I mc 10.08 i
201
I
de stejar
Bulan M1 2
I Dulgher
DENUMIRE

TOTAL

U,M
A B
mc
I - 1
0044
kg 0,95 0.95
I ore 1 7.5 1 5
ore 7.5 5
1
C
0.147
11
11
RMF38A
Cercevele speciale pentru lerestr. lixe din lemn de
stejar.
Avnd:
- dimensiunea golului 0,05-0,1 mp
- cercevelei 3 x 4 cm
cu pentru geam ce se cu cerceveaua
Sunt cuprinse:
-geam de4 mm
- metalice
Se la
Dul api de stej ar
Cuie feranene
Geam 4 mm
Muncitor deservire
DENUMIRE RESURSA
Materiale

202
U,M
r eANT I
I ,
I
mc
1
0004
1
kg
I 0.21 r
mp 0. 1 I
I
I are 1
3
.24 i
I
r
r ______ _ _ __ _ : t i
TOTAL ore 8.24
Sunt cupri nse:
Cruci din fier forjat lucrate pe model
original.
RMF39A
_ cucilor indusiv a elementelor de fi xare pe structura de lemn a
executarea din a bulbului de la baza crucii a din pentru

Greutate medie 20 kg.
Se la
r-
.. _--
J UM tAm
DENUMIRE RESURSA
Materiale
lat
kg 1 20
Bul an M12
kg
kg 0.25
I Nituri
Carbune forja
kg 16 I
! Vopsea miniu
kg 0.25 !
I Vopsea ulei
kg 0.25 1
Tabl a zi ncata
kg 3
I I Tabl a cupru
kg 6

I 1
ore I 40
203
L
---.
T LCAt{[ ,
___________ __________________
L1
_U._M_ 1L__1
TOTAL ore 40
RMF40
RMFc - LUCRARI DE PROTECTIE A STRUCTURILOR
DIN LEMN
sau de stopare a atacului biologic
cu de tip .... prin:
A pensulare 2 straturi
B - pulverizare (stropire) 2 straturi
C - imersare
D - irigare
E - injectar.
Se la metru
I

I
DENUMIRE
r
--- .. _-

!
B ) CTD r-E
Materiale
S<>uVe de protectie a lemnului tip
F<>i e PVC plastifiat
de brad
Muncitor calificat
Biolog specialist

1 !ill!m
L Electrocompresor de jOasa presiune _
kg
mc
ore
ore
TOTAL ore
ore
204
1 0,3 0.4 0.6 1.5 1,5
1 0,3
0,3 0.5 0,3 0.3
10,002 0,002 0,008 0,008
0.
008
1
10,14 10.12 10.16 1
0.2
1
0.2
I
1 0,03 I 0,02 0.05 0,3
0.17 0.14 0.21 0.5 1.2
1
-
1 9:0_6 1 _ -__ 1
Ignifugarea structurilor din lemn cu
tip ... prin:
A - pensulare
8 - stropire cu de presiune ridicata.
Se la metru
,
-----_._----.._ .. -- _._.--
DENUMIRE
Materiale
Solutie de protectie a lemnului tip

1 Munci tor calificat
U,M
ore
TOTAL ore
RMF41
CANT
-ATa
104 105 1
I ' I
1
04
1
0
,21
0.4 0.2
I
I
I
Utilaje

___ _ .. i -
la turnuri elc., cu
de de cu de brad.
Se la metru
205
RMF42A
1----
OENUMIRE
l:L:
CANT I
U.M I
I
[ Plasa de zincal cu d=0,8 mm
I Cuie pentru
I de bmd
I Dulgher
Materiale

kg
kg
mc
ore
ore
0.8
I
0.2
I
, 0.005 1
I
1.1
I
1.1
... ---- - --
la cu pe
elemente din lemn, dim polistiren de 24 mm,
pe o de 4 x 6 cm, fixate in cuie pe
din lemn
Se la metru
I
OENUMIRE
!
f--
Placi polistiren 24 mm
Pnza de casa
de brad
Cuie pentru
Muncitor calificat
Pictor specialist
Materiale

I
TOTAL
206
RMF43A
i CANT
U.M
, I
mp I 1.1 I
mp
0.2 I
mc 10005 1
kg I 0.05 i
I
I
I
ore 0.2
ore 0.1
ore 0.3
LISTE ANEXE
207
MATPROD
CATALOG
LA MATERIALE DE
actualizate trimestrial
Q AVANTAJE

- MATERIALE EXISTENTE $1 NOU APARUTE
- PENTRU FIECARE MATERIAl
- MATERIALE OFERITE N JUDET
- PRETURI DE SORTIMENTE
U71UZARE:
- EVALUAREA COSTULUI
NTOCMIREA DEVI ZULUI DE
- CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU
ACHIZITIONAREA MATERIALELOR
AGREMENTE TEHNICE N
Q AVANTAJE

MATERiAlE $1 PRODUSE DIN IMPORT SAU DI N
AVND AGREMENT TEHNIC
FIRME AVND AGREMENTE TEHNICE PENTRU
PRODUSELE PUSE N VNZARE
- VALABILITATEA AGREMENTULUI
- UNITATI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE $1
PRODUSELE
U71UZARE:
- ASIGURAREA ACHIZITIONARII MATERIALELOR $1
PRODUSELOR DE CALITATE
- RESPECTAREA DE H.G. 766/1997 $1
. LEGEA 10/ 1995 PRIVIND CAlITATEA N CONSTRUCTII
>$ INFORMATIILE DIN CATALOG
SUNT PRELUATE DIRECT DE LA DE
MATERIALE DE
PENTRU AGREMENTE TEHNICE, INFORMAT"LE SUNT PRELUATE DE LA
COMISI A DE AGREMENT TEHNIC N CONSTRUCT" DIN M.L. P.T. L.
CATALOGUL SE PERIODIC (TRIMESTRIAL)
208
LISTA ANEXA LRM01
CIMENT
DENUMIRE
CIMENT I 32,5 lP 40) SACI .
CIM.!'.NT I 32,5(P 40) VRAC
CIM.!'.NT II A 32,5 (PA 3_5)
CIMENT II A_32,5(P.A 35) VRAC
CIMENT II B 3,2,5 (M 30) SACI .
CIMENT II B 32,5(M 30) VRAC
CIMENT P 50 S 388 _
PORTLAND ALB TIP 1 75% PA 25 SACI S 7055
CIMENT PORTLAND ENGLEZESC BSS 12-58 VRAC
CIMENT PORTLAND ENGLEZESC BSS 12-71 SACI
CIMENT POR-TLAND GALBEN' P 400 SACI S :7.0.55
CIMENT PORTLAND INTARI.RE RAPIDA RIM 200 VRAC
CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 250 SACI
CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 250 VRAC
CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 300 SACI
CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 30,0 YRAC
CIMENT PORTLAND NEGRU P 400 SACI S 7055
-- -
CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388
CIMENT PORTLA"!D P 45 VRAC S 388
CIMENT PORTLAND P 50 SACI S 388
-- -
CIMENT PORTLAND P 50 VRAC S 388
CIMENT PORTLAND P 55 SACI S 388
CIMENT PORTLAND P 55 VRAC S 388
CIMENT PORTLAND VERDE P 400 S 7055
209
UM
IKG
IKG
IKG
KG
KG
KG
I
KG
KG
IKG
IKG
- IKG
KG
I
KG
KG
IKG
IKG
IKG
IKG
IKG
IKG
KG
KG
KG
KG
LISTA ANEXA LRM02
MORTAR
DENUMIRE
MARCA 4. MORTAR DE VAR SIMPLU
MARCA 4A MORTAR DE VAR CU ADAOS DE 50 KG CIMENT MARCA P400
MARCA 4.8. MORTAR DE VAR CU ADAOS DE 70 KG CIMENT MARCA P400
MARCA4.C. MORTAR DE VAR CU ADAOS DE 100 KG CIMENT MARCA P400
MARCA 10. MORTAR DE VAR CU CIMENT 120 KG CIMENT MARCA P400
MORTAR DE VAR SIMPLU TIP I (FARA CALTI)
MORTAR DE VAR SIMPLU TIP II (CU ADAOS CALTI TEHNiCA
210
UM
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
li
r
.,
. cocc
TEHNICE $1 METODOLOGICE
MATPAOO - Catalog de la materiale de agremente tehnice
Preturi pentru principalele categorii de lucrAri de
Ghidul dlrlgintelul' de specialitate in
Ghid pentru intocmirea tehnice a
Ghid pentru programarea controlului pe
Ghid pentru ntocmIrea caietelor de sarcini structuri metalice
Ghid privind responsabilului tehnic cu
Ghidul responsabilului cu urmArirea rn exploatare a ,
Ghid privind activitatea de pentru investitii
Metodologie pentru asigurarea de calitate ale
contract3te "LA CHEIE"
Consum uri de resurse la apartamente i n blocuri de (2 volume)
Condi tii tehnice pentru executarea
, Betoane

Edilitare
Confectll metalice executate in ateliere
Consumurl specifice de - norme de timp - Tencuieli - Te
Consumuri specifice de manoperl - norme de timp - - A
Consum uri specifice de - norme de timp - Cofraje - C
Consum uri specifice de manoperl - norme de timp - Boloane - B
Consum uri specifice de - norme da timp - si rabil - IA
Consum uri specifice de manoperl - norme de ttmp - si pentru
inchideri interioare
Consumuri specifice de manoperA - norme de timp - - IZ
Consum uri specifice de - norme de timp - Pardoseli - PR
Consum uri specifice de manoperllt - norma de timp - de - le
Colectia de acte normative a achlzltlllor publice - 2 volume
Salarizare '
O de succes. Ghid practic de managemont
Management
Ingineria afacerilor
Organizarea a 1inneklr de Ghid practic
SERVICII
o MANAGRMENT / CONSULTJNG
O TRAI NJNG
O F.DJTARE
O TEHNOREDACTARE
O MULTIPLiCARE
,
COCC
INDICATOARE DE NORME DE DEVIZ
m Indicatoare de norme - editia 1981
C - (4 voI.) .
Iz - Izolatil
D - Drumuri
P - Poduri
T5 - Terasamente
G Ins tala ii gaze'"
I - Instala!ii
5 Instala il sanitare" (2 '0'01. )
A c - Ali mentArl cu canalizare*
E. - I"stalalli electrice'
V Instala II de
RpC (4 voI.)
Rpl -
RpG - gaze'
RpS - sanitare" (2 voI.)
RpAe - alimentArl ap"" canalizare* (2 voL)
RpE - electrice"
RpV - de
RCs restaurar'" (4 vaL)
Rplz: pentru (2 voi )
AUT - Utilaje de
M1 Montaj utilaj tehnologic, conducte"
Tr - Transporturi"
Tf - Termoficare"
Te: -
- Unii electrice de contact, feroviars
Tr - Termoficare
revizuit completat la nivelul anilor 1999 2002
W Norme orientative, aprobate prin:
""
c.
Le
At
V
RpG
Ordinul MlPAT "r. I/N/O:J.O-l.1992:
- cu
- feroviare
- de contact de cai ferate
...., Ordif/uIMLPATnr. 13/N/08.0J. I99&:
-
-
- gaze
PRODUSE I NFORMATICE
DeLTA 2 QOO Sistem informalic pentru e laborarea ofertelor pentru licitatii ,
prograrrwrea. decuntaraa de
de pent ru produsul informatic i nstala t pe un si f)Qur calculator
pentru un si ngur 3ntreprenor
(L/I ace:;! pref se mai adaugtJ cofltrovalo .....,fOa diverselor serwcii pnJ$tatc In
ck fokJsiroa vorswn/l 199:l-1!199 a sistemulUi DELTA. sunt negocisl);/(J)
LEXCON - in
COItI!S - pnvirld urmrirea doc-.uOlentelor i n cad rul unei
docu mentel e privind: sarci ni , termene, in orice moment un s upenor
poate unde se un document fo"ce faza a rezolvAri i se anA)
CAItTI!H - privind intocmirea tehnice a lX>nsh''Uc\ii lor
A DIS privind activitatea dirigtntolui do
MONICON - pentru finalizete. priVInd in exploatara
ItI!STI!X - pontru responsabilul tehnic cu execulia
- In j icc: are de norme de deviz pentru de " 'ltaj,
instal f i 1981, reVldll;; completate permanent,
avnd c: , robare MI_PTL SO ' iHatea fii nd si ngura o' ci
le edlt3ze, distribuie c"difice in conformitate cu normal .- U.E.
- Norme de :onsum orientative pe art icole de deviz aprobate r in ,
MLPAT, n!. I/N/03.04.1992 ordin A! LPAT nr. 13/N/OB.03.
1
,cI',
- Nn' . d muncE. pentru pri ncinalele de conslruc
1
- ;1. .1
- Gni duri lEo,Jdc
l
ogii pentn: prinC" )al de Pctl\ manage Il!.
(Jln sectorul de construc\ I-mol ltaj
- Produse ,nformatice de consulting:
DELTA 2000 - sistem info:matic pentru I
uconorllice a 0 [- -1 j ,,)r programar",a, unT e; ,
1econtarea de
BEt A .. :l0 . - gesti u ' a docum economice I . bf' ne
f
li;
t CON 111 cOl struc\ti
.!. /VI - la zi pentru r.l ateriale de conslruc " .,
,C' Acti vitate de strui re (tral nin9)
!

I.S. B.N.: 973-7941-45-4
I