Sunteți pe pagina 1din 1

1:n n Ir!

u1n
.D1D!111 n1D ro1In11.

AuLorul acesLel opere esLe nlmenl alLul decaL lon Creanga scrllLor de naLlonallLaLe romana Sa nscuL pe daLa de 1
marLle 1837 dup cum a mrLurlslL inLro schl( de auLoblografle in saLul Pumule;Ll [ude(ul neam(ulul lasa de Sus
dln prln(l romnl 5Lefan a lul eLrea CluboLarlul dln Pumule;Ll ;l so(la sa Smaranda1ralesLe 32 de anlsLlnganduse dln
vlaLa pe daLa de 31 decembrle 1889ln acelasl an cu Lmlnescu
AmlnLlrl dln copllrle esLe una dlnLre prlnclpalele lucrrl ale scrllLorulul romn lon Creang SLrucLuraL in caplLole
separaLe scrlse dea lungul mal mulLor anl (inLre 1881 sl 1888) pr(l dln ea au fosL clLlLe in fa(a cenaclulul llLerar !unlmea
dln lasl 1rel dlnLre cele paLru sec(lunl au fosL publlcaLe in Llmpul vle(ll lul Creang de revlsLa Convorblrl LlLerare ulLlma
parLe rmnnd neLermlnaL dup moarLea scrllLorulul lnLregul LexL a fosL publlcaL sub form de carLe ca sec(lune a
unel culegerl de lucrrl ale lul Creang sub ingrl[lrea lul Cruber a lul A u xenopol sl a lul Crlgore Alexandrescu in 1892
(la rugmlnLea flulul scrllLorulul ConsLanLln) A doua asLfel de edl(le a fcuL parLe sl dln prlma edl(le compleL a operelor
lul Creang publlcaL inLre 1902 sl 1906 de cLre folclorlsLul Cheorghe 1 klrlleanu 1exLul operel esLe de Llp llLerar ln
acesLa gaslnduse orallLaLea de Llp popular procedeele dramaLlce sublecLlvlLaLea sLllul lndlrecL llber vorblrea aluzlva
llmba lnmlresmaLa a persona[elor memorla lnvolunLara ln derularea amlnLlrllor volupLaLea lronlel sl a auLolronlel
precum sl sLraLegllle naraLlve dlverse
lnLamplarlle dln aceasLa opera au avuL loc ln reallLaLe deoarece ln acesLa auLorul lsl descrle proprll anll de copllarleLocul
ln care se desfasoara acLlunea esLe saLul naLal al auLorulul(PumulesLl)lar Llmpul ln care se desfasoara acLlunea ll
consLlLule anll ferlclLl al copllarlelersona[ele operel sunLpersona[e prlnclpale(nlca)persona[e secundare(SLefan al
eLrllSmarandaparlnLele loanbadlLa vaslleSmarandlLa)persona[e eplsodlce(nlc a lul CosLache1razneamaLusa
Marloara)