Sunteți pe pagina 1din 2

3MedlLaLla

8omlla
Med|tat|a se pune problema prln unuflcare ln [urul unul cuvanL care
poarLa numele de MAn18A nu dureaza mulL caLeva mln pana la 2030mln
1rebule sa exlsLe o llnlsLe flzlologlca
a se dea la o parLe pre[udecaLlle
LsLe lndlcaLe numal persoanelor adulLe
a nu se medlLeze lmbracaL de sLrada cl ln pa[ama spalaL pe dlnLl
Mantra e secreLul
a de la care plecame ca desl esLl normal esLl zapaclL
Med|tat|a sa nu|t transcedenta|a(ceva mlsLerlos)
1rebu|e ca mlnLea sa fle clarae mlnLea acelulasl membru care care Llne
casa(echlllbrul famlllel)
1kANSCLLN1ALI1A1LA nu trebu|e confundaLa cu 1kANSCLNLN1UL(cel mal
blne e descrles de 8laga)
1kANSCLLN1ALI1A1LA esLe pura lnLelecLuallLaLe
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[


MedlLaLla esLe una dlnLre cele mal cunoscuLe cal de acces la sLarlle modlflcaLe ale consLllnLel
pracLlclle sunL cele orlenLale sl occldenLale
medlLaLla poaLe fl conslderaLa sLare modlflcaLa a consLllnLel sl ml[loc penLru a obLlne modlflcarea
consLllnLel
speclflcul el esLe concenLrarea pe un oblecL asoclaLa cu dlsLrugerea de la alLe oblecLe
medlLaLla vlzeaza cresLerea gandulul de aLenLle pe evenlmenLe oblecLe suneLe eLcpe masura ce
gradul de concenLrare al aLenLlel cresLe confllcLele pslhologlce nerezolvaLe Llnd sa lasa la suprafaLa
lndlvldul lsl consLlenLlzeaza proprllle llmlLe sl lsl poaLe amelolra dezvolLarea sa pslhologlca
lC8ML uL MLul1A1lL
medlLaLla prln concenLrare concenLrarea splrlLulul pe anumlLe oblecLe flzlce sau pslhlce/ un gand /
un senLlmenL exclunzandule pe LoaLe celelalLe
medlLaLla prln percepLle lnLerloara care vlzeaza culLlvarea consLllnLel aLenLlel ln raporL cu ceea
ce consLlLule vlaLa curenLa experlenLa prezenLa
prln acesL proces lndlvldul a[unge sasl raspunda la o serle de lnLrebarl pe nlvele progreslve de
consLllnLa
se culLlva o sLare de splrlL acLlva de permanenLa deschldere de Lralre a unel experlenLe compleLe
ln ceea ce prlvesLe lnLregul complex de reallLaLrl menLale sl flzlce
prln aceasLa aLenLle se poL dezvolLa gradaL consLllnLa concenLrarea lnLelegerea
LlLC1LLL 8CvCCA1L uL MLul1A1lL Dn1 cresLera sLarll de blne de saLlsfacle pslhologlca
conecLarea percepLlllor deformaLe reducerea anxleLaLll ampllflcarea lncrederll ln slne dlmlnuarea
efecLelor negaLlve ale unor fenomene pslhologlce ( sLres frusLrare) vlndecarea unor boll marlrea
capaclLaLll de auLoconLrol
rln medlLaLle se a[unge la o sLare de calm care permlLe larglrea experlenLelor sublecLulul la
o mal mare deschldere fara resLrlcLll sau perLurbarl
1A8LCDL lPCCCMC81AMLn1AL al persoanelor care pracLlca medlLaLla esLe Llplc emoLll
lnLense sl fuglLlve eplsoade de exLrema vlgllenLa sl relaxare profunda percepLll clare sl
preclse procese lnLulLlve scaderea pragurllor de senzorlale lnsoLlLa de cresLerea
senslblllLaLll ampllflcarea gradulul de empaLle
8LAC1llLL nLCA1lvL Dn1 lnLense dar de scurLa duraLa cu rolul de a ellbera amlnLlrlle sl
confllcLele pslhologlce refulaLe
lmpresla generala a celor care pracLlca medlLaLla esLe ca experlenLele LralLe sunL profunde
placuLe semnlflcaLlve
8LZDL1A1L fenomene de hlpomeLabollsm pe duraLa medlLaLlel
cerceLaLlle curenLllor bloelecLrlcl al crelerulul au relevaL exlsLenLa unor Lrasee LLC
caracLrelsLlce medlLaLlel acesLea demonsLreaza o relaxare a coLexulul sl o mare slncronlzare
cu predomlnanLa undelor alfa (813 clcll/sec) la cel care pracLlca medlLraLla de mal mulLa
vreme sau lnreglsLraL relaxarl sl mal accenLuaLe unde LeLa (47 clcll/sec) sa consLaLaL la el o
dezvolLare a capaclLaLllor speclflce emlsferel drepLe