Sunteți pe pagina 1din 5

CAIL1 DL kAC1IC

artea I
CkGANI2AkLA INS1AN|LLCk DL IUDLCA1
Cadrul legal prlvlnd organlzarea lnsLanLelor de [udecaLa esLe Legea 304 / 2004 (republlcaLa sl
acLuallzaLa) emlsa de arlamenLul 8omnlel
Crganlzarea [udlclara are ca oblecL prlnclpal aslgurarea respecLarll drepLurllor sl a llberLaLllor fundamenLale
ale persoanel Se urmaresLe aslgurarea respecLarll drepLulul la un proces echlLabll sl [udecarea proceselor de
caLre lnsLanLele [udecaLoresLl in mod lmparLlal sl lndependenL de orlce lnfluenLe
Conform Legll 304 / 2004 puLerea [udecaLoreasca se exerclLa de caLre lnsLanLele de [udecaLa Conslllul
Superlor al MaglsLraLurll esLe garanLul lndependenLel [usLlLlel lar MlnlsLerul ubllc isl exerclLa aLrlbuLllle prln
procurorl consLlLu 919l83[ lLl in archeLe
lnsLanLele de [udecaLa sunL
curteo supremo de justitie esLe lnsLanLa suprema are ca prlnclpal scop lnLerpreLarea sl
apllcarea unlLara a legll de caLre celelalLe lnsLanLe de [udecaLa resedlnLele are sl callLaLea de ordonaLor de
credlLe lar chelLulellle necesare funcLlonarll acesLela se flnanLeaza de la bugeLul de sLaL
curti/e de ope/ sunL lnsLanLe cu personallLaLe [urldlca in clrcumscrlpLla carora funcLloneaza mal
mulLe [udecaLorll speclallzaLe ln cadrul curLllor de apel se regasesc secLll sau compleLe speclallzaLe penLru
anumlLe cauze (spre ex secLla penala clvlla cauze cu mlnorl eLc)
1ribuno/e/e sunL lnsLanLe cu personallLaLe [urldlca organlzaLe la nlvelul flecarul [udeL sl al
munlclplulul 8ucuresLl ln clrcumscrlpLla flecarul Lrlbunal sunL cuprlnse LoaLe [udecaLorllle dln [udeL ln
cadrul Lrlbunalelor funcLloneaza secLll sau compleLe speclallzaLe penLru dlferlLe cauze
ludecotorii/e sunL lnsLanLe fara personallLaLe [urldlca organlzaLe in [udeLe sau in munlclplul
8ucuresLl (dupa secLor) ln cadrul [udecaLorlllor poL sa fle alcaLulLe sl secLll sau compleLe in raporL cu
numarul sau naLura cauzelor
!udecaLa se face de caLre un compleL de [udecaLa Colegllle de conducere sLabllesc compunerea compleLelor
de [udecaLa la incepuLul anulul urmarlnd aslgurarea conLlnulLaLll compleLulul Schlmbarea membrllor
compleLelor se face in mod excepLlonal pe baza crlLerlllor oblecLlve sLablllLe de 8egulamenLul de ordlne
lnLerloara a lnsLanLelor [udecaLoresLl un compleL de [udecaLa esLe prezldaL prln roLaLle de unul dlnLre
membrll acesLula
8eparLlzarea cauzelor pe compleLe de [udecaLa se face in mod aleaLorlu in slsLem compuLerlzaL Cauzele
reparLlzaLe unul compleL de [udecaLa nu poL fl LrecuLe alLul compleL decL in condlLllle prevazuLe de lege
Cauzele daLe poLrlvlL legll in compeLenLa de prlma lnsLanLa a [udecaLorlel Lrlbunalulul sl curLll de apel se
[udeca in compleL formaL dlnLrun [udecaLor cu excepLla cauzelor prlvlnd confllcLele de munca sl de
aslgurarl soclale
Apelurlle se [udeca in compleL formaL dln 2 [udecaLorl lar recursurlle in compleL formaL dln 3 [udecaLorl cu
excepLla cazurllor in care legea prevede alLfel ln cazul compleLulul formaL dln 2 [udecaLorl daca acesLla nu
a[ung la un acord asupra hoLarrll ce urmeaza a se pronunLa procesul se [udeca dln nou in compleL de
dlvergenLa in condlLllle legll
lnsLanLele de [udecaLa isl desfasoara acLlvlLaLea cu urmaLoarele blrourl
eqistroturo alcl are loc inreglsLrarea cererllor sl acLlunllor daLe spre soluLlonare precum
sl corespondenLa
4rhivo alcl se Llne evldenLa cauzelor pna la ramnerea deflnlLlva sl lrevocablla a hoLarrllor
ueasemenea LoL alcl poL fl gaslLe dosarele soluLlonaLe puse spre conservare LsLe locul prlnclpal penLru
obLlnerea lnformaLlllor referlLoare la o cauza
8irou/ qrefo inLlnlm alcl personalul de speclallLaLe auxlllar lnsLanLelor greflerul sef greflerll
de sedlnLa dacLllografll
xecutori civi/e / Peno/e pune in execuLare soluLll ramase deflnlLlve (clvll) emlLe mandaLe
execuLare (penal) deblLeaza chelLulell de [udecaLa
artea a IIa
ACCLSUL IN SALA DL IUDLCA1
sI DLSIsUkAkLA sLDIN|LI DL IUDLCA1
bservotie co otmote o ptoctlcll Jesfosotote io coJtol cobloetolol Je ovocototo oocbe koJo ptoctlco ce
o lmpllcot oometoose Jeplosotl lo lostoote Je tooq Jlfetlt om coostotot otmotootele
Accesul inLro lnsLanLa de [udecaLa de orlce fel se face prln lnLrare desLlnaLa publlculul Cel care doresc sa
lnLre Lrebule sa Lreaca de fllLrul de slguranLa organlzaL de [andarmerle La [udecaLorll esLe poslbll sa nu
exlsLe fllLru cl doar paza !usLlLlabllll au de oblcel o lnLrare separaLa
|lnuLa vesLlmenLara a celor care doresc acces inLro lnsLanLa de [udecaLa Lrebule sa fle decenLa AvocaLll sl
procurorll Lrebule sa alba roba Llpsa acesLela poaLe fl amendaLa de caLre [udecaLor 1elefoanele moblle
sunL permlse in lnclnLa dar Lrebule inchlse in Llmpul sedlnLel de [udecaLa nerespecLarea acesLul fapL va fl
amendaLa (in general amenda esLe de 300 8Cn)
ln lmedlaLa veclnaLaLe a lnLrarll in sala de [udecaLa sunL expuse llsLele cu procese (numar dosar parLl)
Aflsarea Lermenelor de [udecaLa se face sl in slsLem lnformaLlc de Llp lnLraneL fllnd dlsponlblle Lermlnale de
lnformaLll in lnclnLa cladlrll lnsLanLel ueasemenea lnformaLllle cu prlvlre la dosare sunL expuse sl pe
lnLerneL pe slLeul lnsLanLel uesl esLe lmporLanLa aflsarea pe lnLraneL / lnLerneL a Lermenelor esLe de cele
mal mulLe orl Lardlva in general ele fllnd aflsaLe in aceeasl zl cu Lermenul sau de cele mal mulLe orl
ulLerlor uln aceasLa cauza esLe nevole penLru slguranLa ca daLele referlLoare la un proces sa fle verlflcaLe
dln Llmp dlrecL la sedlul lnsLanLel la 8eglsLraLura
4 o cozol oool ptoces peool acesLa se desfasoara aLL in faza urmarlrll penale cL sl in faza de [udecaLa
AcLele necesare desfasurarll procesulul penal se fac dln oflclu in afara de cazurlle in care legea prevede
alLfel
ln faza de [udecaLa la lnLrarea [udecaLorulul in sala cel prezenLl se rldlca in plcloare Creflera sLrlga numarul
dosarulul sl cheama parLlle menLlonnd sl callLaLea procesuala a acesLora 1oL greflera cheama sl evenLuall
marLorl experLl lnLerpreLl sau alLe persoane ce au legaLura cu desfasurarea procesulul ldenLlflcndul dupa
acLul de ldenLlLaLe ln momenLul in care greflera il cheama el Lrebule sa raspunda rldlcnd mna sl
anunLnduse prezenLl
uaca lnculpaLul esLe asculLaL el va fl leglLlmaL inalnLe fllnd necesar sa prezlnLe LoaLe daLele dln carLea de
ldenLlLaLe precum sl porecla daca are una lnculpaLul nu esLe supus [uramnLulul in momenLul in care esLe
asculLaL MarLorll in schlmb dupa ce au fosL leglLlmaLl sunL asculLaLl sub [uramnL
uaca marLorul llpsesLe desl a fosL clLaL poaLe fl amendaL cu o suma inLre 230 sl 3000 8Cn sau poaLe fl adus
slllL uaca neprezenLarea esLe daLoraLa unel lmposlblllLaLl de deplasare [usLlflcaLe aLuncl acesLa va fl audlaL
la locul unde se afla de caLre organele [udlclare ln cazul in care se consLaLa ulLerlor ca conforme cu
reallLaLea sau daca acesLa refuza sa dea lnformaLll esenLlale pe care le deLlne esLe acuzaL de marLurle
mlnclnoasa ln cauzele in care sunL lnfracLlunl de vlolenLa in cadrul acelelasl famllll lnsLanLa poaLe sa
dlspuna ca marLorul sub 16 anl sa le audlaL in prealabll fllnd inreglsLraL vldeo !uramnLul esLe consemnaL
de greflera sl semnaL de marLor ln cazul in care exlsLa mal mulLl marLorl dupa ldenLlflcare sunL rugaLl sa
paraseasca sala fllndule permls accesul numal cLe unula pe rnd penLru audlere MarLorll de[a asculLaLl nu
parasesc sala pna la flnalul sedlnLel
La flnalul sedlnLel [udecaLorul va sLabll nol Lermene sau se va reLrage penLru a declde
8 o cozol oool ptoces clvll inalnLea inceperll sedlnLel de [udecaLa avocaLll au poslblllLaLea de a cere
dosarele penLru a le consulLa Ll Lrebule sa lase acLul de ldenLlLaLe cL Llmp sLudlaza dosarul sl nu poL
poarasl lnclnLa salll de [udecaLa cu dosarul
ln momenLul in care [udecaLorul lnLra in sala cel prezenLl se rldlca in plcloare !udecaLorul incepe prln a
inLreba care dlnLre dosare se doresc a fl amnaLe sl pe ce moLlve avocaLll comunlcndul numerele
acesLora uaca moLlvele de amnare sunL inLemelaLe [udecaLorul admlLea amnarea sLablllnd urmaLorul
Lermen penLru dosar
uupa aceasLa faza [udecaLorul Lrece la soluLlonarea celorlalLe dosare AsculLa parLlle avocaLll uaca
consldera ca esLe necesar in cauza poaLe cere aducerea unor nol maLerlale sau inscrlsurl necesare
soluLlonarll cauzel sLablllnd apol nol Lermene ueasemenea el poaLe admlLe sau resplnge anumlLe cererl
sau procedurl
La flnalul audlerllor LuLuror dosarelor de pe llsLa [udecaLorul parasesLe sala de [udecaLa lar cel prezenLl se
rldlca in plcloare
artea a IIIa

Act|v|tate
bservotie o tlmpol stoqlolol Je ptoctlco om oslstot lo molte cooze pottote ptlo lostoote Je tooq Jlfetlt
ltlotte ptocesele lotetesoote lo cote om oslstot sl peotto cote om Jepos octlvltote o fost Josotol ot 6678 /
J0J / 2007 IoJecototlo 5ectot 6 8ocotestl 5ectlo leoolo o coJtol ocestol ptoces Jestol Je meJlotlzot om
oslstot lo Jesfosototeo tototot tetmeoelot sl om Joctlloqtoflot sl Jepos co ioJtomoteo ovocotolol oocbe
koJo cetete Je scblmbote o iocoJtotll jotlJlce Apel kecots sl cootestotle io ooolote
uosarul are ca lnculpaL pe lC porecllL 1weeLy sl ca parLe clvlla pe 8C
ln fapL sa reLlnuL dln plngerea penala formulaLa sl dln declaraLllle ulLerloare daLe de parLea
vaLamaLa 8C cameraman de profesle ca in daLa de 07042007 in [urul orelor 1713 se afla impreuna cu
8A pe bdul Chencea in aproplerea porLll 2A a SLadlonulul Chencea fllmnd cu o camera profeslonala
Sony un grup de suporLerl care incercau sa paLrunda in complexul sporLlv prln escaladarea unul gard de
beLon ln acesL momenL 8C susLlne ca un Lnar de aproxlmaLlv 170m inalLlme imbracaL inLrun hanorac de
culoare inchlsa la lovlL pesLe plclorul drepL cu un lanL meLallc fara vreun moLlv uupa ldenLlflcarea
lnculpaLulul sa LrecuL la procedura recunoasLerll dln grup momenL in care parLea vaLamaLa la recunoscuL
fara ezlLare pe lnculpaL
lnculpaLul lC sa prezenLaL slngur la pollLle sl a fosL reLlnuL in faza de urmarlre penala penLru 24 ore masura
aresLarll prevenLlve fllnd apol schlmbaLa cu masura de lnLerzlcere a paraslrll locallLaLll
lapLa a fosL reLlnuLa pe baza urmaLoarelor ml[loace de proba declaraLll parLe vaLamaLa raporL de
experLlza medlcolegala acLe medlcale procesverbal de prezenLare penLru recunoasLere de grup declaraLll
marLorl 8A 1u 1A proces verbal de prezenLare penLru recunoasLere de caLre marLorl a lnculpaLulul dln
grup planse foLo procesverbal de vlzlonare a inreglsLrarll proces verbal de reconsLlLulre suporL vldeo
penLru reconsLlLulre
8C a prlmlL 7 zlle de ingrl[lrl medlcale lapLa lnculpaLulul a fosL lnlLlal incadraLa de caLre archeLul de
pe lnga !udecaLorla SecLor 6 la arL 180 alln (2) C (lovlre sl alLe vlolenLe ce au prlclnulL o vaLamare penLru
vlndecarea carela sunL necesare maxlm 20 zlle de ingrl[lrl) sl arL 321 alln (2) C (ulLra[ conLra bunelor
moravurl sl Lulburarea llnlsLll publlce varlanLa agravaLa) lnculpaLul prln avocaL ales Lnache 8adu a inalnLaL
plngere impoLrlva incadrarll [urldlce acesLa consldernd ca fapLa de la arL 321 a fosL eronaL incadraLa la
alln (2) MlnlsLerul publlc prln procuror general comunlca pe adresa cablneLulul de avocaLura resplngerea
cererll ca neinLemelaLa moLlvnd ca lnculpaLul a avuL o condulLa vlolenLa care a sLrnlL lndlgnarea mulLor
persoane lncadrarea a fosL ulLerlor schlmbaLa chlar de caLre lnsLanLa de [udecaLa dln arL 321 alln (2) la arL
321 alln (1) lnsLanLa a moLlvaL ca fapLa lnculpaLulul nu a fosL sub nlcl o forma de naLura a provoca o
Lulburare de amploare aLL de mare penLru a fl incadraLa la agravanLa lnfracLlunll de ulLra[ conLra bunelor
moravurl
e LoL parcursul procesulul lnculpaLul a avuL o pozlLle consLanLa de negare a fapLel de lovlre A susLlnuL ca
lanLul ce se vedea pe inreglsLrarea vldeo era de fapL o lesa meLallca penLru clne ueasemenea a negaL
momenLul lovlrll susLlnnd ca dlsLanLa a fosL prea mare inLre el sl parLea vaLamaLa lesa neaLlngndusl
LlnLa ueclaraLllle marLorllor dln Llmpul procesulul conLradlcLorll cu cele daLe lnlLlal in faza de urmarlre
penala efecLuarea eronaLa de caLre organele de cerceLare penala a procedeulul de reconsLlLulre a fapLel
penLru a se deLermlna daca lovlLura era sau nu poslblla lucru ce ar fl LrebulL sa aLraga nullLaLe relaLlva
adunaLe cu fapLul ca pe caseLa fllmaLa nu se vedea deloc momenLul lovlrll nu au fosL luaLe in seama de
lnsLanLa care a dovedlL o permlslvlLaLe leslLa dln comun penLru LoaLe vlcllle de procedura dln cadrul
urmarlrll penale
bservotie loptol co io tlmpol joJecotll totl mottotll sostlo co oo oo vozot momeotol lovltll ptecom sl llpso
ocestolo Je peioteqlsttoteo vlJeo pozltlo coostooto o locolpotolol Je o oeqo lovlteo ptecom sl
tecoooosteteo Je cotte oo expett cbemot Je lostooto co Je lo Jlstooto Je 2 mettl stoblllto Jlo ooollzoteo
cosetel lovlteo oo ot fl fost poslbllo ot fl ttebolt so Jeo mol molt Je qoJlt lostootel
rln senLlnLa penala nr 169 / 18032008 dln dosarul penal nr 6678 / 303 / 2007 !udecaLorla secLor 6 a
dlspus condamnarea lnculpaLulul la pedeapsa de 10 lunl inchlsoare cu suspendare a execuLarll sub
supraveghere plaLa de chelLulell [udlclare in valoare de 300 ron sl daune penLru cameramanul 8C in valoare
de 3000 8Cn AceasLa a fosL aLacaLa cu Apel redacLaL sl depus de mlne la !udecaLorla SecLor 6 8ucuresLl
AcesLa a fosL resplns ca nefondaL prln declzla penala 321 / 22032008
bservotie o ceteteo lotcbetolol io Apel @tlbooolol 8ocotestl o scblmbot Jlo ooo iocoJtoteo jotlJlco lo
ott J21 ollo (2) motlvoJ co fopto locolpotolol o fost totosl Je o qtovltote exttootJlooto lpso Je
oolfotmltote o ptoctlcll joJlclote o fost cotobototo io ocest coz co locopocltoteo ooel lostoote sopetloote Je
o iocoJto cotect o fopto evlJeoto uo olt locto ce ttebole meotlooot este co tesploqeteo opelolol so focot
foto o motlvote coocteto ulo ooo oo so tloot coot Je Jeclototllle mottotllot sl Je llpso otlcotel ptobe
cooctete o lovltll lostooto o sostloot Joot co este lmposlbll co fopto so oo fl ovot loc oceosto flloJ ptoctlc
sloqoto motlvote o Jeclzlel ulo loctotlle iovotote io coJtol locoltotll Je utept iotelesesem co jostltlo
opeteozo pe bozo Je ptobe oo Je potetl petsooole cblot sl otoocl coJ o fopto pote evlJeoto tteboloJ o se
tespecto oceleosl ptloclpll
8ecursul a fosL dacLllograflaL sl depus de caLre mlne la 8eglsLraLura 1rlbunalulul 8ucuresLl 8ecursul s
a [udecaL in daLa de 20082008 sl sa desfasuraL fara clLarea parLll vaLamaLe (arL 386 llL a) CurLea de
Apel a decls ca fondul cauzel nu va fl re[udecaL ln acesLe condlLll am dacLllograflaL sl depus la 8eglsLraLura
CurLll de Apel 8ucuresLl o ConLesLaLle in anulare