Sunteți pe pagina 1din 3

Crlxtluno RonulJo

lnformo}ii persono/e
nume compleL CrlsLlano 8onaldo dos SanLos Avelro
uaLa nasLerll 3 februarle 1983 (26 de anl)
Locul nasLerll lunchal Madelra orLugalla
lnl(lme 186 m
osL Ml[locas ofenslv ml[locas dreapLa aLacanL
lnformo}ii despre echip
Lchlpa acLual 8eal Madrld Cl
numr 7
luniorot
19931997 naclonal
19972001 SporLlng Llsabona
chipe
Anl Lchlp Ap (Col)*
20012003 SporLlng Llsabona 23(3)
20032009 ManchesLer unlLed 196(84)
2009 8eal Madrld Cl 103 (100)
chipo no}iono/
2003 orLugalla 83 (29)
1 Aparl(ll sl golurl penLru echlpa de club
in cadrul camplonaLulul na(lonal
pn la daLa de 6 februarle 2011
2 Selec(ll la na(lonal sl golurl
pn la daLa de 9 februarle 2011


Apotl(ll (Colotl)
CrlsLlano 8onaldo dos SanLos Avelro (pron All krlrLlrnu runardu) (n 3
februarle 1983 in lunchal Madelra) cunoscuL ca CrlsLlano 8onaldo esLe un
foLballsL porLughez care in prezenL [oac penLru clubul spanlol 8eal Madrld sl
penLru echlpa na(lonal de foLbal a orLugallel
8onaldo sa nscuL in Madelra orLugalla flul Marlel uolores dos SanLos Avelro sl
al lul !ose ulnls Avelro (1934 Londra 3 sepLembrle 2003) Are un fraLe mal mare
Pugo (n 1973) precum sl dou surorl mal marl Llma (n 1974) sl Llllana CLla (n
Madelra 3 ocLombrle 1976) Llllana CLla esLe o cnLrea( cu numele de scen
8onalda" in orLugalla Al dollea nume al lul CrlsLlano (8onaldo") esLe relaLlv rar
in orLugalla rln(ll lau numlL asLfel in clnsLea fosLulul presedlnLe amerlcan
8onald 8eagan1 1aLal su la inscrls la un club sporLlv dln Llsabona La 10 anl
echlpe renumlLe doreau sl achlzl(loneze
cotlet
A incepuL s se [oace cu mlngea de foLbal pe cnd avea Lrel anl chlar vlsa s
a[ung la ManchesLer unlLed sl cnd a incepuL scoala la sase anl paslunea lul
penLru acesL sporL devenlse evldenL Lchlpa lul favorlL era 8enflca Llsabona
chlar dac avea s a[ung la rlvala SporLlng A [ucaL lnl(lal la o echlp de amaLorl
Andorlnha unde LaLl su se ocupa de echlpamenL pe cnd avea doar sase anl ln
1993 cnd CrlsLlano avea doar zece anl era de[a cunoscuL in orLugalla Cele mal
bune echlpe dln Madelra CS MarlLlmo sl Cu naclonal erau amndou lnLeresaLe
de servlcllle sale MarlLlmo echlpa mal mare a raLaL o inLlnlre cruclal cu 8ul
SanLos managerul Andorlnhel asLfel incL 8onaldo a semnaL penLru naclonal
uup o campanle care a avuL drepL rezulLaL csLlgarea LlLlulul 8onaldo a
parLlclpaL la un Lrlal de Lrel zlle la SporLlng Llsabona care la achlzl(lonaL penLru o
sum care nu a fosL fcuL publlc
5pottloq clobe Je lottoqol
La SporLlng Llsabona a [ucaL 23 de meclurl in care a inscrls 3 golurl Cel care la
promovaL in echlpa SporLlng Llsabona a fosL anLrenorul romn Ladlslau 8lnl pe
cnd CrlsLlano avea 17 anl 8onaldo sa alLuraL [ucLorllor de LlnereL al lul
SporLlng care se anLrenau pe AlcocheLe fabrlca de foLbal" a clubulul sl acolo a
prlmlL lnsLruc(lunl valoroase 8esponsabllll SporLlng slau daL seama c 8onaldo
avea nevole de mal mulL sus(lnere sl au aran[aL lucrurlle penLru ca mama lul s l
se alLure A debuLaL penLru SporLlng impoLrlva echlpel Morelrense marcnd
dou golurl A parLlclpaL de asemenea in echlpa sub 17 anl a orLugallel la
camplonaLul european de LlnereL
Lvolu(llle sale de la CamplonaLul uLlA sub 17 au aLras aLen(la oamenllor de foLbal
dln inLreaga lume A fosL observaL prlma daL de fosLul anLrenor al lul Llverpool
lC Cerard Poulller pe cnd avea 16 anl Cu LoaLe acesLea Llverpool la refuzaL
deoarece la conslderaL prea Lnr sl neexperlmenLaL2 uar CrlsLlano 8onaldo la
aLras aLen(la lul Slr Alex lerguson in vara lul 2003 aLuncl cnd SporLlng a invlnso
pe ManchesLer unlLed cu 31 cu ocazla lnaugurrll sLadlonulul Alvalade xxl dln
Llsabona 8onaldo sla demonsLraL ablllLaLea de a [uca pe ambele flancurl uup
mecl [ucLorll lul unlLed au vorblL cu enLuzlasm despre LalenLul Lnrulul
aflrmnd c ar prefera s il alb in echlp mal degrab decL s fle nevol(l s
[oace impoLrlva lul in vllLor 2
,oocbestet uolteJ
8onaldo la ManchesLer unlLed
lerguson a decls c il doresLe pe Lnr in echlpa sa care avea nevole de un
ml[locas de band dreapL dup plecarea lul uavld 8eckham la 8eal Madrld
8onaldo a fosL achlzl(lonaL penLru 1224 mllloane de llre sLerllne3 A debuLaL la
ManchesLer unlLed in mlnuLul 60 al unul mecl impoLrlva celor de la 8olLon
Wanderers lC dlspuLaL pe Cld 1rafford unlLed conducea cu 10 dar la numal
cLeva mlnuLe de la lnLrarea pe Leren CrlsLlano 8onaldo a ob(lnuL un penalLy
raLaL ins de 8uud van nlsLelrooy(acesLa a fosL moLlvul scandalulul care sa
inchelaL prln plecarea olandezulul) Cu LoaLe acesLea meclul sa LermlnaL cu 40 in
favoarea lul ManchesLer unlLed 8onaldo a prlmlL numrul 7 cnd a soslL la
ManchesLer numr purLaL de legende precum Ceorge 8esL Lrlc CanLona sau
uavld 8eckham 8onaldo ceruse lnl(lal numrul 28 purLaL de el la SporLlng
deoarece nu vola preslunea asLepLrllor legaL de numrul 74 A [ucaL cel mal
mulL ca arlp penLru ManchesLer unlLed sl poaLe evolua pe ambele flancurl A
[ucaL de asemenea pe cenLru sau ca vrf reLras ConLracLul cu ManchesLer explr
in 2010 (dup daLe vechl)
keol ,oJtlJ
rlmul gol la 8eal Madrld la marcaL dln lovlLur de pedeaps inLrun mecl
impoLrlva lul CulLo scor 42