Sunteți pe pagina 1din 4

k|scur| c||mat|ce

nlcl pana ln zlua de asLazl nu exlsLa pe plan mondlal o Lermlnologle unanlm accepLaLe ln ceea ce prlvesLe
deflnlrea fenomenelornaLurale exLreme ulnLre Lermenll uLlllzaLl llLeraLura de speclallLaLe anglosaxona
prefera Lermenul de hazarde" naLurale lar cea franceza uLlllzeaza mal des noLlunlle de dezasLru"
caLasLrofa" oLrlvlL dlcLlonarulul Larousse acesLl Lermenl sunL deflnlLl asLfel
Pazardul reprez un evenlmenL amenlnLaLor sau probablllLaLea de producere lnLro reglune [l lnLro
perloada daLa a unul fenomen naLural cu poLenLlal dlsLrucLlv
8lscul esLe deflnlL ca nr poslbll de plerderl umane pers ranlLe pagube maLerlale de orlce fel produse ln
Llmpul unel perloade de referlnLa sl lnLro reglune daLa ln cazul unul fenomen naLural parLlcular
uezasLrul naLural reprz o grava lnLrerupere a funcLlonarll unel socleLaLl care cauzeaza plerderl umane
maLerlale sl de medlu pe care socleLaLea respecLlva nu le poaLe depasll cu resurse proprll
vulnerablllLaLea esLe gradul de plerderl rezulLaLe dln poLenLlallLaLea unul fenomen de a produce vlcLlme
sl pagube maLerlale
ln funcLle de duraLa medle a manlfesLarllor fenomenele cllmaLlce de rlsc au fosL claslflcaLe ln 4
caLegorll
1 ue scurLa duraLa
2 ue medle duraLa
3 ue lunga duraLa
4 ue foarLe lunga duraLa
lenomenele cllmaLlce de rlsc de scurLa duraLa
AcesLe caLegorll ll aparLln fenomenele aLmosferlce perlculoase care au o duraLa medle de exlsLenLa
redusa cuprlnsa lnLre caLeva mlnuLe sl 3 zlle
Au fosL lncluse ln aceasLa caLegorle urmaLoarele fenomene perlculoase care poL sa apara ln dlferlLe
reglunl lenomene asoclaLe norllor cb Lornade vl[elll descarcarl elecLrlce caderl de grlndlna depunerl
sollde(bruma polel zapada umeda lngheLaLa)
norll cb reprez sursa de dezv a unel game largl de fenomene de rlsc avand ln vedere energla deoseblLa
pe care o conLln acesLl norl
@kNADLLL
8eprez perLurbaLll aLmosferlce Lurblonale de mare lnLenslLaLe sl de mlca lnLlndere dezvolLaLe dln baza
unul nor C8 CapllaLus asoclaLe unor vanLurl exLrem de puLernlce
uaca fenomenul se produce deasupra uscaLulul el poarLa numele de Lornada dak se produce desupra
unul bazln acvaLlc se numesLe Lromba marlna
1ornada are aspecLul unel coloane sau al unul con nors de forma unel palnll cu gura la baza norulul C8
Se vorbesLe de Lornada doar aLuncl cand planla aLlnge suprf LeresLra momenL ln care lnLenslLaLea
fenomenulul a[unge la apogeu
Zona afecLaLa la un momenL daL de o Lornada aflaLa ln mlscare poaLe avea un dlameLru de pana la 1 km
lar lunglmea drumulul parcurs de perLurbaLle pana la dlsparlLlea sa poaLe varla lnLre caLeva suLe de m
pana la zecl de km
vlLeza de deplasare a Lornadel ln ansamblul el poaLe aLlnge valorl slLuaLe lnLre 30 sl 200 km/h ln Llmp ce
vlLeza vanLulul ln cadrul Lornadel se poaLe rldlca pana la 400300 km/h
Ca sLrucLura Lornada cuprlnde palnla sl curenLll de aer asoclaLl
alnla devlne vlzlblla dln momenLul asplrarll de pe suprafaLa LeresLra de caLre curenLll ascendenLl a
dlferlLelor maLerlale de care deplnde sl culoarea palnlel de oblcel cu LenLa de la grl deschls pana la grl
lnchls
oaLe avea un dlameLru lnLre caLeva zecl de meLrl pana la caLeva suLe de meLrl sau chlar 1 km lar pe
verLlcala lnalLlmea el poaLe fl cuprlnsa lnLre 100mcaLlva km
ComparaLlv cu preslunea de la exLerlor lnLerlorul palnlel se caracLerlzeaza prlnLro preslune aLm f
scazuLa ln acesL fel generanduse un gradlenL foarLe accenLuaL orlenLaL dlnspre exLerlor caLre lnLerlor
CurenLll de aer asoclaLl au o LralecLorle descendenLa ln lnLerlorul acesLeala respecLlv o LralecLorle
ascendenLa ln sens de lnvalulre la parLea exL a palnlel alcl lnLreglsLranduse sl cele mal marl vlLeze ale
vanLulul
lormarea Lornadelor
rlma Leorle pleaca de la exlsLenLa unel mlscarl (uu |te|eg ce scr|e!!!!) orlzonLal de sub
norul Cb respecLlv al unul vorLex verLlcal exlsLenL ln aproplerea suprf LeresLre aparuL ca urmare a
denlvelarllor acesLela
La un momenL daL cele 2 mlscarl Lurblonare se poL unll generanduse asLfel de palnll care ln urma acesLul
mod de aparlLle va fl caracLerlzaLa prln fenomene de o lnLenslLaLe redusa
Cea de a doua Leorle esLe mal complexa ea facand apel la procese care se dezvolLa e LoaLa groslmea
Lroposferel AsLfel aparlLla Lornadelor ln Sua esLe condlLlonaLa de exlsLenLa ln sLraLurlle lnferloare ale
Lroposferel a unul aflux de aer marlLlm Lroplcal(cald sl umed) dlnspre Colful Mexlc lar ln alLlLudlne de
paLrunderea spre laLlLudlnl mal mlcl a unul aer mulL mal rece dlnspre laLlLudlnl medll sl superloare
Masa de aer rece deLermlna rldlcarea bruLala a aerulul cald sl umed formanduse asLfel supercelule de
norl C8 care a[ung pana la parLea superloara a Lroposferel ln zona curenLllor [eL Sub lnflulenLa
conLacLulul unor fluxurl de aer dln dlrecLll opuse ln supercelula se dezv puLernlce mlscarl Lurblonare
AcesLea deLermlna o scadere a preslunll dln masa noraosa asLfel lncaL cenLrul supercelulel coboara spre
supraf 1eresLra pana cand aLlnge solul aparand asLfel Lornada
C|as|f|carea torade|or
ln funcLel de vlLeza vanLulul Lornadele se claslflca ln mal mulLe caLegorll lnLeresand mal alex vlLeza
vanLulul la perlferla palnlel
Cea mal cunoscuLa claslflcare esLe a lul 1ed lu[lLa care cuprlnde 6 LrepLe llecarel LrepLe ll corespun
anumlLe efecLe ln naLura
1reapLa 0 provoaca lndolrl ale anLenelor 1 v rupe mlcl ramurl sl deplaseaza ruloLe
1reaoLa 1 e caracLerlzaLa prln smulgerea arborllor mal mlcl deplasarea unor consLrucLll de rezlsLenLa
redusa rasLurnarea ruloLelor
1reapLa 2 Lransforma ob usoare ln prolecLlle rldlca acoperlsurl demoleaza sLrucLurl usoare
1reapLa 3 demoleaza pereLl mal rezlsLenLl apar prolecLlle de dlmenslunl marl
1reapLa 4 darama consLrucLll sollde sl LransporLa prln aer prolecLlle f marl
1reapLa 3 rodoca de la sol sLrucLurl sollde sl arborl f marl prolecLllele sunL purLaLe cu vlLeze f marl
kepart|t|a geograf|ca a torade|or
ln prlnclplu se consldera ca Lornadele poL sa apara lnLre 23 sl 33 laL n sl S ln perloada calda a anulul
Zona cea mal Llplca de pe glob se lnLalnesLe pe LerlLorlul SuA (ALLLA @kNADLLk) lndeosebl pe un
areal exLlns de la n la S pe aprox 1600 km lar de la L la v aprox 9301000 km (La n Marlle Lacurl Colful
mexlc ln S mLll sLancosl ln v mLll apalasl ln L)
SLaLele cele mal afecLaLe sunL cele ale vesLulul ml[loclu slLuaLe ln zona cllmaLulul subtrop|ca| cot|eta|
(1exas oklahoma kansas Mlssourl) sl ln zona c||matu|u| temperat cot|eta| (lowa)
lrecvenLa maxlma sl dezvolLarea cea mal Llplca a Lornadelor ln acesL spaLlu se expllca prln conflguraLla
ma[ora a rellefulul zona mal [oasa dln parLea medlana a amerlcll de n favorlzand advecLllle aerulul rece
dln nordul ConLlnenLulul
e de alLa parLe f lmp e sl proxlmlLaLea glf mexlc de unde provlne aerul marlLlm Lroplcal cald sl umed
dlf de Lem faLa de aerul rece conLlnenLal puLand aLlnge 2030 grade C


ln acesL areal se formeaza aprox 1000 de Lornade dln care numal 3 la suLa sunL l4l3 lsLorlcul acesLor
fenomene pe LerlLorlul Amerlcan esLe f bogaL Zlua de 3 mal 1999 esLe zlua Lornadel zl ln care pe
LerlLorlul sLaLelor Cklahoma [l kansas au fosL ln 8 ore 76 de Lornade dln care 1 de LreapLa 3 (la Moore sl
8rldge Creek vlL vanL 310 km/h)
un alL conLlnenL de pe glob afecLaL de Lornade esLe AusLralla pe coasLele de SL unde fenomenele lau
nasLere ln urma acLlunllor fronLurllor recl venlLe dlnspre sud respecLlv lnsLablllLaLll versanLllor ale
zonelor monLane
1ornade au fosL semnalaLe sl ln Af de Sud !aponla Colful 8engalunde poL preceda clclonll Lroplcall
Lfecte|e torade|or
LlemenLul meLeo cel mal dlsLrucLlv esLe
vltezo f mote o vootolol acesLa acLloneaza prln efecLul mecanlc de doborare de rldlcare sl de
LransporLare la dlsLanLe marl a oblecLelor sl fllnLelor
pteslooeo otmosfetlco f mlco Jlo lotetlotol pololel Lornadel favorlzeaza asplraLla oblecLelor de pe sol
care purLaLe ln aer devln prolecLlle ce provoaca dlsLrugerl AceasLa deLermlna aparlLla unul gradlenL
barlc f mare lnLre lnL sl exL Lornadel ceea ce confera spaLllor lnchlse ln caracLer explozlv
9reve|rea s| combaterea efecLelor negaLlve lnclude mal mulLe eLape cea mal lmp fllnd pregaLlrea
populaLlel lnca de la varsLe fragede
loarLe lmp e supravegherea meLeorologlca a LerlLorlulul mal des aLuncl cand sunL semne prevesLlLoare
ale Lornadelor (norl Cb ora[e scadere brusca a lumlnozlLaLll pe Llmp de zl)
lmaglnlle saLellLare sl cele obLlnuLe cu radarele uoeppler lnsLalaLe pe aeronave pe sol sau pe
auLovehlcule permlL elaborarea unor averLlzarl lnformaLllle culese prln asLfel de ml[loace sl Lransmlse
cenLrelor de prognoza permlL reallzarea unor aLenLlonarl cu maxlm 10 mln lnalnLe

V|[e||||e
8eprezlnLa manlfesLarl aLmosferlce deflneLe ln prlmu randprlnLro puLernlca lnLenslflcare a vlLezel
canLulul ce cresLe brusc pL o scurLa perloada de Llmp vlLeza Lre sa fle de cel puLln 8 m/s lar valoarea de
11m/s Lre sa fle depaslLa de cel puLln 1 mln CresLerea vlLezel vanLulul e lnsoLlLa sl de o schlmbare de
dlrecLle a lul lar la declansarea unel vl[elll LemperaLura scade repede ln Llmp ce preslunea aLm sl
umezeala relaLlve cresLe brusc vl[ella lnsoLesLe norll C8(ora[osl) moLlv pL care ea poaLe fl asoclaLa cu
preclplLaLll sub forma de aversa sl caderl de grlndlna
uln cauza prafulul rldlcaL de pe sol dln cauza vanLulul vlzlblllLaLea orlzonLala scade f mulL lar cerul
prlmesLe un aspecL amenlnLaLor
updv geneLlc vl[elllle se claslflca ln 2 caLegorll
1 vl[elll care apar lnalnLea unor fronLurl lnLense ln cadrul llnlel de lnsLablllLaLe ce precede fronLul rece
updv slnopLlc ln Lroposfera lnferloara e prez un culoar depreslonal exLlns dln penlnsula scandlnava
pana deasupra marll medlLerana Culoarul e dellmlLaL la v de uorsala AnLlclclonulul Azorlc sl la L
AnLlclclonul LsL Luropean
ln acesL conLexL are loc o clrculaLle de nv cu o advecLle de aer f rece lnfllLraL pe parLea posLerloara a
clclonllor ce evolueaza ln culoarul menLlonaL
2 vl[elll ln lnLerlorul acelelasl mase de aer ce se formeaza sub norul Cb norl ce se form daLorlLa
lnsLablllLaLl masel de aer respecLlve
ln afara Lornadelor sl vl[ellllor exlsLa sl alLe mlscarl de Llp varLe[ ce nu sunL asoclaLe norllor Cb sl au
dlmenslunl mal mlcl lovolll Je ptof ln ausLralla deasupra unor zone neLede f puLernlc lncalzlLe de
soare ceea ce deLermlna o convecLle lnLensa
MounLalnados sunL caracLerlsLlce zonelor dln Sv Amerlcll varLe[url
orlzonLale pe panLe uaca la baza panLel lnLalnesc un obsLacol acesLe varLe[url
se poL separa ln 2 parLl sl se poL rldlca spre verLlcala
ln llLeraLura de speclallLaLe se deflnesLe sl fenomenul de LurbulenLa ln cer senln (cunoscuL de plloLll care
zboara la alL marl) e vorba de LurbuleanLa daLa de curenLll fulger aflaLa ln parLea superloara a
Lroposferel fen greu de prognozaL dln cauza llpsel norllor care sa lndlce mlscarea aerulul