Sunteți pe pagina 1din 8

Ghiuta Andrei Constantin

Criteriu Cle telui :


Teorem :
Fir (x
n
) , (u
n
) , (v
n
) trei iruri ce satisfac condiiile :
1)u
n
x
n
v
n
, () n, sau ()nn
0
,nIN;
2)
. lim lim a v u
n
n
n
n


Din (1) i (2) rezult c irul (x
n
) este convergent la aceeai limit a .
Demonstraie :
Fie >0 ,arbitrar ales.Cum
a v a u
n n
,
va exista un rang n

n
0
astfel nct
() nn

,s avem : v
n
-a< i u
n
-a>-.De aici () nn

,avem :
-<u
n
-a x
n
-a v
n
-a< , ceea ce arat c
. lim a x
n
n

2
EXERCIII APLICATIVE :
1)Calculai :
.
1
...
2
1
1
1
lim
2 2 2

,
_

+
+ +
+
+
+

kn n n n
n
,kIN.
2)Artai c :
. 1 lim

n
n
n
3)Calculai :
. 0 , ... 2 1 lim > + + +

k n
n k k k
n
4)Calculai : ]. .[
1
lim na
n
n
5)Calculai : .
] [ ... ] 2 [ ] [
lim
3
2 2
n
x n x x
n
+ + +

6)Calculai :
) 2 )...( 2 2 )( 1 2 (
!
lim
n
n
n
+ + +

.
7)Calculai :
. 1 lim
1
2

,
_


n
k
n
n
n
k
8) Calculai : ;
2
1 2
...
4
3
2
1
lim
n n
n n
n
n
n
n
n
+
+

+
+

+
+

9) S se calculeze :
.
sin
...
2
2 sin
1
1 sin
lim
2 2 2

,
_

+
+ +
+
+
+

n n
n
n n
n
10)S se calculeze :
). , 0 ( , , lim +

b a b a
n n n
n
11)S se determine limita irului (a
n
) : { }.
2
n n a
n
+
12)S se calculeze :
{ }. 1 lim
2 2
+ + + +

n n n n
n
13) Calculai : { }. 1
] 2 [
lim
2 2
+ + + +

n n n n
n
n
n
14) Calculai :
.
1
...
1 1
lim
1 0

,
_

+ + +

n
n n n
n
C C C
15). Calculai :
. 2
1
...
1 1
2 lim
1 0

,
_

+ + +

n
n n n
n
C C C
SOLUII :
3
1)
Notez :
kn n n n
a
n
+
+ +
+
+
+

2 2 2
1
...
2
1
1
1
;
Observm c :
) (
1
1
...
1
1
) (
1
...
1
2 2 2 2
ori n k de
n n
a ori n k de
k n kn n
n
+
+ +
+

+
+ +
+

) 1 ( ) ( ,
1
*
2 2
N n
n
kn
a
kn n
kn
n

+

+
Deoarece
n
k
n
kn
kn n
kn
n n
+

+

1
lim lim
2

k
n
k
k
n

+

1
lim
i
.
1
1
lim
1
lim
2
2
k
n
k
n
kn
n n

+

+

Prin urmare
). 2 (
1
lim lim
2 2
k
n
kn
kn n
kn
n n

+

+

Din (1) i (2) folosind criteriul ,,cletelui
. lim k a
n
n


2)
Fie . 1
n
n
n a Observm c a
n
0,() nN, n2 i n=(a
n
+1)
n
. 1 +
n
n
a n
Se poate arta c folosind formula binomului lui Newton c pentru orice a,b0
avem :
+ +

2 ) ( ), ( 1 ) 1 ( } ,..., 1 { ) ( , ) (
2 2
n a C a n k b a C b a
n
n
n
n
n
k k n k
n
n
) 1 ( 0 ) ( ,
1
2
0 2 ) ( ,
2
1
1
2
) 1 (
) 1 (
2 2

+ n
n
a n a
n
a
n n
a
n n n
n
n
Deoarece ,. 0
1
2
lim


n
n
folosind criteriului ,,cletelui i relaia (1)

. 1 lim , 0 lim

n
n
n
n
n unde de a
Consecin:
4
Pentru orice numere naturale a,b,c,d cu a,c 0
. 1 lim +
+

b an
n
d cn
Demonstraie :
Deoarece
( )
b an
d cn
d cn b an
d cn d cn
+
+
+ +
+ +
i irul 1 +
+d cn
n
d cn x ,fiind
subir al irului
1 1 ) ( lim lim
lim
+ +
+
+
+

+

a
c
d an
d cn
d cn
n
b an
n
n n
d cn d cn n
3)
Deoarece
1
) ( ... 2 1 1

+ + +
k n n n k k k n n
n nk n n n n i
1 ) ( lim lim
1

+

k n
n
n
n
n n
, folosind criteriul ,,cletelui
. 1 ... 2 1 lim + + +

n k k k
n
n
4)
Folosind inegalitatea :
na-1< [na] na, () nN
*
a-
n
1
<
n
1
[na] a (1) ,() nN
*.
Deoarece
a a
n
a
n n

,
_


. lim
1
. lim
i are loc relaia (1) folosind teorema ,,cletelui

. ] .[
1
lim a na
n
n


5)
Folosind inegalitiile x-1<[x]<x , ()xR
) 1 (
6
) 1 2 )( 1 (
6
) 1 2 )( 1 (
... 2 ] [ ... ] 2 [ ] [
2 3 3
2 2
3
2 2
n
x n n
n
x
n n n
n
x n x x
n
x n x x + +

+ +

+ + +

+ + +
Pe de alta parte avem :
) 2 (
1
6
) 1 2 )( 1 ( ) 1 ( ... ) 1 2 ( ) 1 ( ] [ ... ] 2 [ ] [
2 2 3
2 2
3
2 2
n n
n n
n
x n x x
n
x n x x

+ +

+ + +

+ + +
Din (1) si (2)
). 3 (
6
) 1 2 )( 1 ( ] [ ... ] 2 [ ] [ 1
6
) 1 2 )( 1 (
2 3
2 2
2 2
n
x n n
n
x n x x
n n
x n n + +

+ + +

+ +
Deoarece
.
3 6
) 1 2 )( 1 (
lim
1
6
) 1 2 )( 1 (
lim
2 2 2
x
n
x n n
n n
x n n
n n

,
_

+ +

,
_

+ +

5
Folosind relatia (3) i teorema ,,cletelui .
3
] [ ... ] 2 [ ] [
lim
3
2 2
x
n
x n x x
n

+ + +

Generalizare :
Fie a
n
i b
n
dou iruri de numere reale ce satisfac condiiile :
Calculai :
1) ;
... 2 1
lim L
bn
an a a
n

+ + +

2) . 0 lim

bn
n
n
Soluie :

Se arat asemntor ca mai sus :

Lx
bn
x a x a x a
b
a x
x a x a x a
b
n
b
a x
n
n
n
n
k
n
n
n n
n
k
n

+ + +
+ + +] [ ... ] [ ] [
lim ] [ ... ] [ ] [
2 1 1
2 1
1
6)
Notez :
) 1 (
2 ) 2 )...( 2 2 )( 1 2 (
!
1

+ + +

n
k
n
k
k
n
n
a
Dar
). 2 (
2
1
2
1
1
2
1
2 n
n
n k
k
k
+

+
Din (1) i (2) a
n

*
) ( ,
2
N n
n
n
n

,
_

+
(3)
Cum 0
2
2
1 lim
2
lim
2
2
lim
2
2
2
2

1
1
1
]
1

,
_

,
_

+

+


e e
n n
n n
n
n
n
n
n
n
n
n
(4).
Din relaiile (3) i (4) folosind criteriul ,,cletelui
. 0 lim

n
n
a
7)
Generalizare :
6
Fie x
n
=

,
_

n
k
n
n
k
1
2
1
Observm c x
n
=
). 1 (
) (
1 1
1 1
1
2
1
2
2
1
2

+ +

+ +

,
_

+
n
k
n
k
n
k n k n n
k
n
k
n
k
n
k
Din (1) observm c x
n

+ +
n
k n n n
k
1
2
) 1 (
=
) 2 (
) 1 ( 2
1
) 1 ( 2
) 1 (
2 2
n n
n
n n n
n n
+ +
+

+ +
+
i x
n

). 3 (
) 1 ( 2
1
) ( 2
) 1 (
) (
2 2
1
2
n n
n
n n n n
n n
n n n n
k
n
k + +
+

+ +
+

+ +

Din (2) i (3)


) 4 ( ) ( ,
) 1 ( 2
1
) ( 2
1
*
2 2
N n
n n
n
x
n n n
n
n

+ +
+

+ +
+
Deoarece
.
4
1
1
1
1
1
1
lim
) ( 2
1
lim
2
2

+ +
+

+ +
+

n
n
n n n
n
n n
Folosind criteriul ,,cletelui i inegalitatea (4)
.
4
1
1 lim
4
1
lim
1
2

,
_


n
k
n
n
n
n
n
k
x
8)
Notez x
n
=
) 3 )...( 4 )( 2 (
) 1 3 )...( 3 )( 1 (
n n n
n n n
+ +
+ +

). 1 (
9
) 1 3 )( 1 (
) 3 (
) 1 3 )( 1 (
) 2 2 (
) 1 2 )( 3 2 (
....
) 4 (
) 5 )( 3 (
) 2 (
) 3 )( 1 (
2
2 2 4 2
2
n
n n
n
n n
n n
n n n n
n
n n
n
n n
x
n
+

+
+ +
+
+ +

+
+ +

Am folosit faptul c dac avem progresie aritmetic a


1
,a
2
,, cu termeni pozitivi
atunci avem
2 ) ( , ,
2
1 1

+
k a a a
k k k

Analog avem :
). 2 ( .
) 2 ( 3
) 1 (
) 2 )( 3 (
) 1 (
) 3 )( 2 3 (
) 1 3 (
....
) 6 )( 4 (
) 5 (
) 4 )( 2 (
) 3 (
2 2 3 2 2
2
+
+
>
+
+

+ +
+

+ +
+

n n
n
n n
n
n n
n
n n
n
n n
n
x
n
Din (1) i (2)
). 3 ( ) ( ,
9
) 1 3 )( 1 (
) 2 ( 3
) 1 (
*
2
2
2
N n
n
n n
x
n n
n
n

+

+
+
7
Deoarece
3
1
9
) 1 2 )( 1 (
lim
) 2 ( 3
) 1 (
lim
2
2

+
+

n
n n
n n
n
n n
i folosind criteriul ,,cletelui
.
3
3
lim
3
1
lim
2


n
n
n
n
x x
9)
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate
8