P. 1
Lucrare.Licenta

Lucrare.Licenta

|Views: 3,233|Likes:
Published by Elena

More info:

Published by: Elena on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PROIECT PENTRU EVALUAREA FINALĂ
INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR TEHNOLOGII INTERACTIVE STUDIU DE CAZ :

I mpactul utilizării sistemului educațional Advanced e-Learning (AeL)

Profesor coordonator: Prep. Univ. Drd. Șerbu Violeta-Maria Student: Strilciuc Elena Economie

Bucureşti 2011

2

CUPRINS

INTRODUCERE........................................................................................................................3 1. Instruirea didactică și strategiile didactice..............................................................................5 1.1. Strategii de predare-învățare-evaluare.............................................................................5 1.2. Metode și tehnici interactive intra și inter-grupale, componente esențiale ale strategiilor interactive................................................................................................................................6 1.3. Mijloacele de învăţământ.................................................................................................7 2. Instruirea asistată de calculator..............................................................................................8 2.1. Tehnologia in procesul de învăţământ.............................................................................9 1.2. De la tehnologii tradiționale la Noile Tehnologii............................................................9 2.2. De la tehnologii tradiționale la Noile Tehnologii............................................................9 2.3. Predarea şi învăţarea sub asistenţa calculatorului..........................................................11 2.4. Sisteme de instruire asistată de calculator......................................................................13 2.5. E-Learning.....................................................................................................................15 3. STUDIU DE CAZ: Impactul utilizării sistemului educațional Advanced E-Learning (AeL) ...................................................................................................................................................17 3.1. Caracteristici și funcționalități.......................................................................................18 3.2. Recunoaștere la nivel internațional................................................................................19 3.3. Analiză SWOT: Impactul AeL asupra procesului de învățământ ................................20 3.3.1. Metodologia Analizei SWOT.................................................................................20 3.3.2. Câteva rezultate ale chestionarelor TEHNE...........................................................20 3.3.3. ANALIZĂ SWOT...................................................................................................23 CONCLUZII.............................................................................................................................25 Bibliografie...............................................................................................................................26 ANEXE.....................................................................................................................................27

INTRODUCERE
Lucrarea de față dorește să creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului

educațional românesc din prisma evoluției acestuia ca urmare a utilizării unui nou sistem educațional folosit la nivelul Uniunii Europene și anume, Sistemul Educațional Informatizat. La acest nivel, discuția de bază a lucrării are în vedere sublinierea câtorva aspecte importante

3

am deschis lucrarea prin evidențierea principalelor aspecte în ceea ce privește instruirea didactică și strategiile care sunt utilizate pentru a obține rezultate cât mai reprezentative și mai utile din partea elevilor. apariția „e-learning-ului” a revoluționat educația de pretutindeni și a adus atât elevilor cât și profesorilor. posibilitatea învățării-predării-evaluării prin virtualizarea informației. ce impune pe de o parte folosirea tehnicilor și tehnologiilor interactive.astfel: În primă fază. precum și evidențierea anumitor riscuri ce pot apărea odată cu implementarea Sistemului de Educație Informatizat și. utilizate frecvent la clasă de către cadrele didactice. au fost transpuse câteva metode și tehnici interactive intra și inter-grupale. În ultima parte a lucrării am dorit să realizez o analiză a utilizării aplicației AeL (Advanced E-Learning) de-a lungul timpului. 4 . pe care aceasta l-a avut asupra sistemului de educație din România. Astfel. a aplicației de instruire informatizată avută în vedere în studiul de față. Cea de-a doua parte a lucrării se axează pe importanța instruirii asistate de calculator. implicit. În ceea ce privește aceste sisteme de instruire asistată de calculator. Analiza SWOT efectuată. are în vedere obținerea unor rezultate de natură practică privind modul de imbunătățire a utilizării aplicației AeL. subliniind impactul pozitiv și cel negativ. precum și restructurarea metodologiei instruirii în funcție de cerințele europene actuale dar și în funcție de posibilitățile oferite de noul sistem educațional. actualizat și informatizat.

strategii dialectice 3. Strategiile în sens larg.2.5. pe automatism 2. Crenguța-Lăcrămioara. strategii inductive 3.8. strategii frontale 6. strategii acționale sau psihomotorii 1. pp. într-o lucrare adresată acestui subiect:1 1.2. strategii analitice 3. strategii de lucru în perechi (duale) 6. rezolutive 3. 5 . O clasificare a strategiilor didactice a fost citată de către Crenguța Oprea. 2006. strategii bazate pe complexe de deprindeeri 2. strategii interne. Strategii de predare-învățare-evaluare Strategiile didactice reprezintă acel tip de strategie aplicat la nivelul micro aferent activității didactice.4. După implicarea creatoare/noncreratoare a profesorului în activitatea didactică: 2. strategii cognitive (de prelucrare a informațiilor) 1.1. strategii bazate pe obișnuință. După modul de grupare al elevilor: 6.3. strategii algoritmice 4.5.1.1. ludice sau mixte 4.6. strategii analogice (învățare prin construire și prin învășare de modele) 3. strategii afectiv-emoționale (învățare prin trăire emoțională) 2. strategii externe (susținute de cptre profesor) 5.2. proceselor de predare. ce dau frâu liber imaginației 2. După logica gândirii propusă elevilor: 3. originale stimulând gandirea laterală 3. strategii individuale. strategii mixte 4.4.1. se referă la felul în care decide profesorul să conducă activitățile instructiv-educative în situațiile formale.1. Acestea includ norme de comportament didactic și relații socio-afective cu elevii. strategii novatoare. numite și strategii de activitate pedagogică.1. strategii ipotetice.7. strategii euristice 4. București. etc 1 Oprea. Didactică și Pedagogică. După originea motivației învățării: 5.3. Strategii didactice interactive.3. învățare și evaluare de care este interesată teoria și practica instruirii.4.2. După gradul de dirijare al învățării elevului: 4.1.1. de autoconstruire a cunoașterii 6. strategii deductive (axiomatice) 3. strategii integrative sau de sinteză. strategii transductive (divergente). strategii imitative 3.4. După natura activității: 1.3.2. strategii de grup 6. strategii creative 5. strategii de microgrup 6. Ed. INSTRUIREA DIDACTICĂ ȘI STRATEGIILE DIDACTICE 1.2.50-52.3. interpretative. care conduc la elaborarea de soluții alternative.

. în problematizarea ficecărei metode și tenici de învățare. conservatorismul educatorilor. creația în materie de metodologie. București. etc. în valorificarea nooilor tehnologii instrucționale (e-learning). etc. 6 . Ioan. Metode de învățământ. reînnoire și îmbunătățire a condițiilor de muncă în instituțiile școlare. Necesitatea inovării în domeniul metodologiei didactice și a căutării de noi variante pentru a spori eficicența activității instructiv-educative în școală.1. Ed. componente esențiale ale strategiilor interactive Restructurarea de-a lungul timpului a strategiilor didactice s-a realizat pe calea sporirii caracterului activ al metodelor și tehnicilor de învățămînt. 2) Metode și tehnici de fixare și sistematizare aa cunoștințelor și de verificare/evaluare alternativă interactivă: a) harta cognitivă sau conceptuală b) matricele c) diagrama cauzelor și a efectului d) studiul de caz e) investigația. 1997. După funcția didactică principală. rutina excesivă.179-184 Cerghit. înseamnă o necontenită căutare. s-a propus următoarea clasificare a metodelor și tehnicilor interactive de grup:2 1) Metode și tehnici de predare-învățare interactivă în grup: a) metoda predării-învățării reciproce b) mozaicul c) citirea cuprinzătoare d) cascada e) metoda învățării pe grupe mici f) metoda turnirurilor între echipe g) problematizarea pe grup. prin aplicarea unor metode cu un pronunțat caracter formativ. pp.” 3 2 3 Idem. etc. dimpotrivă. indiferența. prin directa implicare a elevului și mobilizarea efortului său cognitiv.2. aducând aastfel o contribuție semnificativă la dezzvoltarea potențialului elevului. etc.. Metode și tehnici interactive intra și inter-grupale. [.] În fond. aduc mari prejudicii efortului actual de ridicare a învățământului pe noi trepte. etc. Didactică și Pedagogică. 3) Metode și tehnici de rezolvare de probleme: a) brainstorming b) metoda pălăriilor gânditoare c) interviul de grup d) controversa creativă e) sinectica (metoda analogiilor sau asociațiilor de idei) f) tehnica focus grup. 4) Metode de cercetare în grup: a) tema sau proiectul de cercetare în grup b) experimentul pe echipe c) portofoliul de grup. consideră că fizitatea metodelor. a fost subliniată de profesorul Ioan Cerghit prin afirmația: „Pedagogia modernă nu caută să impună niciun fel de rețetar rigid.

1. Internet 5 Mişcare. cărţi. se circumscrie criteriului tipologiei stimulilor prezentaţi: Nr. 2 Cuvinte rostite 3 Imagini fixe însoţite de cuvinte rostite 4 Reflectarea în imagini şi obiecte a conţinuturilor teoretice Desene animate.inteligenţa generală a elevilor. oprirea temporară a unei demonstraţii didactice pentru realizarea de comentarii. calculatoare electronice. CD-uri cu înregistrări. Aceste instrumente de lucru ale cadrului didactic contribuie astfel la atingerea finalităţilor informative şi formative şi îl sprijină în respectarea normativelor impuse de teoria didactică. 1 Tipuri de stimuli prezentaţi Cuvinte tipărite Opţiuni pentru mijloace de învăţământ Tablă. modele figurative şi simbolice. aprecieri. televiziune.179-180) 7 . simulatoare didactice.) . abilităţi intelectuale şi practice necesare asimilării noului . evaluări. Elementele care conferă valenţe formative şi informative oricărui mijloc de învăţământ. tabele. pp. fotografii. competenţe. asigurarea feedback-ului formativ şi sumativ Sugestiile oferite de o recentă lucrare de pedagogie editată la Cluj-Napoca. logica. sunt: . înregistrări audio – casete.măsura în care se reuşeşte verificarea/controlarea activităţii intelectuale şi practice a elevilor. filme didactice. modul de abordare al învăţării.3. a repetiţiei şi a exersării noilor achiziţii intelectuale şi practice. jocuri didactice electrotehnice şi electronice.modalitatea concretă de proiectare a curriculumului şcolar. imagini animate pe calculatoare electronice. compact discuri Diapozitive şi diapozitive calculatoare electronice. Mijloacele de învăţământ deţin atât valenţe formative. cuvinte rostite şi alte sunete Sursa: Muşata Bocoş (lucr. modele materiale Demonstraţii exterimentale. tipul de învăţare adoptat şi capacitatea lor de învăţare . respectiv asigurarea caracterului activ şi complementar al activităţii de predare-învăţare (de exemplu antrenarea elevilor în construirea de modele şi în deducerea/descoperirea noului cu ajutorul acestora. înregistrări multimedia. de structurare şi sistematizare a programelor de învăţare.gradul de motivare a elevilor şi configuraţia sistemului lor cognitiv. cât mai ales informative. scheme. instruire programată Mesajul verbal al profesorului. Mijloacele de învăţământ Mijloacele de învăţământ reprezintă un element component al strategiilor didactice ce asigură un fundament intuitiv sau sugestiv pentru actul predării. manuale. respectiv ansamblul de cunoştinţe. planşe. benzi de magnetofon. cit. pentru identificarea şi notarea de către elevi a aspectelor esenţiale ş. adaptate după R. Glaser (1972). compact discuri. natura.a. aparate. dispozitive. discuri pentru pick-up. relevanţa şi structurarea cunoştinţelor. pentru alegerea mijloacelor de învăţământ. competenţelor şi abilităţilor intelectuale li practice care vor fi însuşite.măsura în care se reuşeşte îmbinarea organică a activităţii de predare a profesorului cu activitatea de învăţare a elevilor. instalaţii. măsura în care ele satisfac interesele şi nevoile elevilor . afişe.

4 Adăscăliţei. CAL (Computer Assisted Learning).4 Instruirea asistată de calculator (IAC). Au apărut astfel.tuiasi. Începând cu anii ’90. Adrian.ro/~aadascal/curs_iac/IAC_manl_idd2k5.pdf 8 .2.definirea obiectivelor pedagogice . CBT (Computer Based Training). INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem .stabilirea conţinutului . a fost tradusă de Adăscăliței ca fiind o metodă didactică. Proiectarea instruirii implică organizarea şi ordonarea materialului care urmează să fie predat->învățat->evaluat la nivelul corelaţiei funcţional–structurale dintre profesor şi student.aplicarea metodologiei . instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem.educative respective Proiectarea instruirii asistate de calculator (IAC) poate fi definită ca fiind dezvoltarea sistematică a specificaţiilor procesului de instruire utilizând teoriile învăţării şi instruirii pentru a asigura realizarea unui proces de instruire superior din punct de vedere calitativ. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia. sau o metodă de învăţământ. În accepțiunea lui Adrian Adăscăliţei. ILT (Instructor-Led Training). care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii. în termenii de politică a educaţiei . caracteristice societăţii contemporane . IAC. sursa http://www.definirea obiectivelor pedagogice . caracteristice societăţii contemporane . material de tip curs.aplicarea metodologiei .asigurarea evaluării activităţii didactice / educative respective Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică sau o metodă de învăţământ . Implicarea calculatoarelor personale în asistarea procesului educațional este cunoscută în literatura de specialitate sub denumiri precum: IAC (Instruire Asistată de Calculator) / CAI (Computer Assisted Instruction). Profesorul sau instructorul proiectează o acţiune bazată pe patru operaţii concrete : . în termenii de politică a educaţiei. Instruire Asistată de Calculator.ee. s-au dezvoltat sistemele multimedia și instrumentele software de proiectare pedagogică. sistemele Learningware și Authorware.asigurarea evaluării activităţii didactice . Instructorul proiectează o acţiune bazată pe patru operaţii concrete : . care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii.stabilirea conţinutului .

se observă cum tranziția de la tehnologia analogă la cea digitală denotă gradul crescut de control asupra învățării. 2001.1. Globalization. • adaptarea instrumentului informatic la modurile de percepție și reacție ale omului • facilitarea personalizării mesajului și a interacțiunii. din partea profesorului . Astfel spune Jose Joachin. în special tehnologiile de reţea. De la tehnologii tradiționale la Noile Tehnologii Tehnologiile tradiţionale ale procesului de învăţământ nu mai sunt în mod necesar singurele disponibile pentru predare şi învăţare. În această ilustrare. C.la o rată de 125-200 de cuvinte pe minut pentru mai multe ore pe zi . În încercarea de a găsi o definiție a acestui termen voi expune următoarele: tehnologia didactică a fost văzută încă de la început ca "ansamblul mijloacelor audio-vizuale utilizate în practica educativă". VOL XXXI. 1996) 2. Ed. după cum spune Brunner.2. modalităţile de evaluare" (apud. International Bureau of Education. Education.-coordonator.140 6 9 . printr-o strânsă corelare a lor cu obiectivele pedagogice.18. Informatica instruirii. Cucoş.izolarea şcolii în acelaşi mod în care unul dintre instrumentele formative de învăţare. ci şi pentru a crea un punct de vedere ştiinţific şi tehnologic cetăţenilor cu ştiinţă de carte. 2002. un controversat scriitor. au schimbat una din axiomele de bază ale ordinii şcolii. p. educaţia a fost practic o afacere "low tech".2. în interesele asigurării democraţiei adevărate. făcând uz de vorbire. 5 Roșca. destul utilizatul pe scară largă în întreaga lume. nu numai pentru a realiza o dezvoltare durabilă. puse în aplicaţie în interacţiunea dintre educator şi educat. creta. București. în ilustrarea tehnologiilor de învățare continuă care l-au facut faimos pe acesta din urmă. pe care acele tehnologii îl acordă studentului. în același grup sau în ierarhie de tip șef-executant. are o loc o tranziție către educația de tip „high-tech”. UNESCO Journals. începe să fie înlocuit de hipertext. apare termenul de tehnologie didactică. Ion Gh. and the Technological Revolution. mijloacelor de învăţământ. un ansamblu "structural al metodelor.”6 În orice caz. conţinuturile transmise. retroproiectorul. Economică. textul obişnuit sau liniar. însoțită de asigurarea fixării conceptelor prin utilizarea simultană a mai multor medii • comercializarea și totodată constituirea unui sector economic denumit „industrie a cunoașterii” 2. Tehnologia in procesul de învăţământ Într-o lume în care fiecare aspect al vieţii este din ce în ce mai dependent de progresul ştiinţific şi tehnologic.quarterly review of comparative education. Jose Joaquin. citându-l pe Tapscott. June. Brunner .Folosirea instrumentelor de tehnologie a informației într-un cadru educațional a avut în vedere următoarele caracteristici:5 • accesibilitatea la informație: formarea unei mase de oameni diversificate temporal si din punctul de vedere al localizării dar totuși disponibile pentru receptare • ușurința instruirii de tip tehnic: o activitate de formare poate fi distribuită la agenți care lucrează împreună. ale cărui lucrări scrise pentru publicațiile UNESCO au adus un punct de vedere demn de luat în considerare: „Până în prezent. No. al strategiilor de organizare a predării-învăţării. p.și folosind totodată creionul. ori într-o relație de parteneriat. Astfel. Atunci când se vorbește despre tehnologie în contextul educației. noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţii. PROSPECTS . cuvântul tipărit şi. formele de realizare a instruirii. promovarea capacităţii de construire şi educaţie în ştiinţă şi tehnologie este indispensabilă pentru toate naţiunile. tabla.

Următorul pas în medii de învăţare sunt simulatoarele de realitate virtuală și. conform Tapscott. Tehnologiile de învățare continuă conform lui Tapscott ANALOG DIGITAL PROIECTARE DE LUMINI. Înregistrările video sunt cu un pas mai jos de linia în care acestea permit utilizatorului mai mult control ( când şi unde să le redea). Lecțiile față-în-faţă pot avea o componentă de interactivitate mai mare. după reprezentarea din UNESCO Journals Tehnologiile de învăţare au arătat trecerea de la analogic la digital. domenii multi-user sau MUDS (nămoluri) . „Transmisiunea televizată”. Internetul ca un întreg. în cele din urmă. CURSURI NOTIȚE DIAPOZITIVE de 35mm DIGITALE SIMULATOARE JOCURI CURSURI MUDS WEB TUTORIALE HIPERMEDIA (nămoluri) DIFUZARE LINIA TIMPULUI DE ÎNVĂȚARE INTERACTIV Sursa: Prelucrările autorului. Dar. 10 . saltul cantitativ are loc odată cu apariția mass-mediei digitale. începând cu cele mai de bază instrucţiuni asistate de calculator: tutoriale pre-programate şi jocuri educative. față în față VIDEO TEXTE CONVENȚII ALE IAC MEDII DE ÎNVĂȚARE FORUMURI TV EXERSARE CASETE CĂRȚI. este un exemplu în care toată inteligenţa se află la punctul de origine .Tabel 1. ducând la apariția de forumuri on-line. Acestea au impact mai mare dacă sunt folosite alături de cursurile hipermedia. de la difuzare la interactiv şi de la controlul exogen asupra procesului (în exteriorul studentului) la controlul autonom (al studentului).în acest caz profesorul. toate cele ce pot permite studentului un grad mai mare de control asupra procesului precum şi o varietate de forme interactive."locuri" de pe internet unde utilizatorii creează situaţii virtuale şi iau parte la ele în termeni reali de timp. Cărţile pot fi mutate din loc în loc şi se citesc în ordinea preferințelor.

care asigură valorificarea în practică a celor două tipuri de programe. ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive și. fără orientări pedagogice. necesită un program de instruire. care presupune cu necesitate munca de echipă. calculatorul „construieşte” contexte pentru aplicaţii ale conceptelor. sunt cunoscute sub denumirea de „hardware”. respectiv rezultatul programării pedagogice. în felul acesta. a calculatoarelor şi microcalculatoarelor.2. se oferă elevilor modelări. în toate ţările. oferind celor ce studiază şi limbajul cu ajutorul căruia ei îşi pot descrie propria activitate. care reprezintă un produs informatic. • Realizarea de progrese în domeniul informaticii. Calculatorul electronic simulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. precum şi asigurarea anumitor condiţii. fără o linie didactică bine precizată. Cele două tipuri de programe. Instruirea Asistată de Calculator (IAC). cu ritmuri diferite. a unor demonstraţii experimentale • crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi motivațională pentru elevi sau cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de către elevi • îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă. respectiv programul de instruire şi programul-computer. care se înfăptuieşte. • Informatizarea progresivă şi accelerată a diferitelor sectoare ale vieţii economicosociale . al calculatoarelor şi al tehnologiilor de comunicare. tradiţionale: • simularea unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate şi suplinirea. eliminarea „întârzierii cronice a şcolii în raport cu viaţa". utilizarea calculatorului electronic se impune în secvenţele de instruire pe care profesorul nu le poate organiza şi realiza cu rezultate mulţumitoare în activităţi didactice obişnuite. justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte. difuziunea instruirii asistate de calculator în practica şcolară implică adoptarea unei strategii. Instruirea asistată de calculator nu presupune introducerea empirică a calculatorului electronic în procesul de învăţământ. în acelaşi timp. graţie posibilităţilor de menţinere sub control a activităţii elevilor • desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel 11 . Dezvoltarea explozivă a tehnologiei informaţionale. • îmbogăţirea şi modernizarea permanentă a sistemului metodelor de învăţământ. Astfel. determinat de ştiinţa prelucrării automate a informaţiilor. psihologice şi metodice şi fără cadre didactice cu pregătirea psihopedagogică necesară. Astfel. acesta urmează să fie transpus într-un program-computer.3. a oferit variate posibilităţi de ameliorare şi modernizare a activităţii din toate sectoarele şi a făcut să se constituie. pentru a se putea realiza progrese în toate sectoarele de activitate. cum sunt: • adaptarea educaţiei la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii. prin intermediul lui. treptat.un proces ireversibil. Predarea şi învăţarea sub asistenţa calculatorului In ultimii ani a devenit evident că tindem spre o instrucţie asistată de mijloace tehnice şi în special de calculatorul electronic. un mediu informatizat. în aşa fel încât educaţia să constituie într-adevăr un factor activ al dezvoltării. Astfel. care este un produs pedagogic. Echipamentele electronice propriu-zise. constituie ceea ce informatica numeşte „software”.

Impactul noilor tehnologii ale comunicării și informării asupra didacticii disciplinelor economice. modularitatea. programale configurate cu care acestea sunt dotate. 3. un manual. 9 Idem. bănci de date sau programe de coordonare și instruire la distanță. Era informației în care trăim în prezent. p. pentru profesor și pentru elev. animat de scopuri nobile”8. Daniela Iovan spune însă. Aspecte ale virtualizării formării. este susținută și de Constantin Cucoș care aduce în discuție sintagma „modul de organizare a școlii contemporane pune în umbră statutul vechi al profesorului artizan. Iași.capacitatea de reconfigurare a conținutului în module de învățare pentru beneficiari diferiți și cu domenii de interes diferite. 2006. al imaginii sau al secvenței audio. precum calculatoarele personale și elemente periferice corespunzătoare. Informatizarea în educație. că dialogul profesor-student oferă posibilitatea celui dintâi să își dea seama de cunoștințele studentului. 4. profesorul Daniela Iovan pune problema dacă noile tehnologii de instruire sunt o soluție pentru reconsiderarea didacticii tradiționale. situri Web. 2000. sisteme de tip internet și intranet. granularitatea. 60-62.capacitatea de adecvare la diversitatea așteptărilor indivizilor implicați în educație.acuratețea definirii și descrierii la nivelul textului. p. de autotestare. ASE. ci ne forțează mai degrabă către o informare rapidă. rețelele de telecomunicații și teleinformatice. secvențe audio sau video. Cucoș aduce în discuție apariția unor așa zise obiecte pedagogice ce apar ca urmare a implementării noilor forme de realizare a educației. cu har. p.”10 O definiție lămuritoare ar fi însă urmatoarea: noile tehnologii de informare și comunicare se referă la marile ansambluri informatice.65. Constantin. ne îndeamnă să fim de acord cu această soluție.• • desfăşurarea de activităţi de autoinstruire. Polirom. fără a modifica vreo nuanță a informației. și impactul pe care acestea îl au asupra educației. atât ale actului de invățare cât și de predare. alte echipamente și dispozitive nou produse și existente pe piață. Cucoș acordă credite acestor obiecte pedagogice în măsura în care acestea respectă 4 condiții9: 1. 11 7 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. de exprimare și modul în care face față diferitelor situații din procesul instruirii. Ed. 2.71-73. Aceste obiecte pedagogice apar în forme precum: cărți programate. prin folosirea mijloacelor cele mai la indemână pentru aceasta. interoperabilitatea. 8 Cucoș. sisteme și instrumente multimedia. personalizarea. Ed. 56. pp. vorbind despre mutațiile pe care le provoacă în sistemul de invățământ introducerea unor noi tehnologii: „Noile tehnologii informaționale sunt leviere. Bucuresti. Acesta. Pierderea șansei de a profita de harul uman. face totodată o analiză a noilor tehnologii de informare și comunicare. modul său de gândire. Acesta evidențiază cerințele actuale conforme cu ideea că profesorul de astăzi trebuie să respecte legile eficienței și ale randamentului impuse de organizația de care aparține. în măsura în care timpul nu ne mai oferă libertatea completă de a citi în tihnă o carte.posibilitatea transferării resurselor dintr-un sistem de predare în altul. recapitulative organizarea de jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi abilităţilor sau în scopul îmbogăţirii acestora În cadrul unei lucrări de specialitate7. 10 Idem. p. ale unei noi perspective asupra acțiunilor structurante.63 11 Idem. 12 .

Sisteme utilitare. părți care sunt în număr de trei: cursantul. pe memory-stick.presupune simularea unor situații din lumea reală sau imaginară. p. fără a oferi un răspuns corect ci. Bucuresti. devine astfel un consumator de bunuri si servicii tehnologic-educaționale. respectiv persoana care se dorește a fi educată prin intermediul acestui sistem tehnologic. Informatica instruirii. Cursantul. Sisteme pentru simulare.sunt specializate pe domenii diverse Există mai multe moduri specifice de învățare care au în vedere relația dintre părțile actului educațional. Sisteme de instruire asistată de calculator O clasificare realizată de UNESCO (United Nations Educational. sau pot fi transmise către o altă entitate de memorie cu ajutorul unui cablu USB. să fie stăpânul propriului său parcurs. UNESCO.. 2002. Cele off-line funcționează în întregime local. În aceste condiții. Astfel. off-line și mixte. pe CD/DVD-ROM. Ed. spreadsheet-urile sau sisteme de gesiune a bazelor de date.25 13 .fac referire la instrumentele folosite și anume: procesoarele de texte. În susținerea afirmației sale. pp. cu alte cuvinte. și nu de o adaptare sistemică de efecte la modă” 13 2. puternic industrializată ca urmare a introducerii în folosință a noilor tehnologii informaționale și de comunicare. acest tip de acces fiind 12 13 Idem. Sisteme destinate rezolvării problemelor. Rosca.care oferă spre soluționare diverse probleme generate aleator. 5. Cel de-al treilea principiu face referire la faptul că anumite activități oferă posibilitatea de a prelucra informații numeroase și netriate pentru a-și lăsa instruitul să-și dezvolte propriile capacități de sinteză și să folosească propriile strategii (găsirea propriilor soluții). p. Cele on-line sunt accesibile pe un server în cadrul unei rețele. astfel. 2.Constantin Cucoș12 vorbește despre educație în contextul unei piețe educative.presupune participarea activă a cursanților care. Sisteme tutoriale.65 14 Apud.15 Noile tehnologii din domeniul informației și comunicațiilor au condus la posibilitatea lărgirii plajei de instrumente pentru desfășurarea IAC. obligând la rezolvarea corectă a problemei în cauză pentru a putea trece la o altă problemă. 20-21 15 Roșca. acesta aduce argumentul unui sociolog canadian: „În numele imperativelor tehnice și economice. cursantul își formează o experiență pe baza deciziilor luate în diferite momente critice prin care a trecut. 4. Primul dintre acestea face referire la faptul că informația trebuie să fie prezentată în modul cel mai variat și cel mai accesibil cu putință. mai exact. sistemul de instruire asistată de calculator trebuie să respecte câteva principii. pe calculatorul utilizatorului informațiile fiind stocate pe discul fix al calculatorului. Sisteme pentru antrenare (Drill&Practice). formatorul și cunoștințele. Scientific and Cultural Organisation) împarte sistemele software de instruire în 5 categorii și anume:14 1. București. Ed. Economica. există 3 categorii de soluții pentru IAC: on-line. Un al doilea principiu spune că instruitul are obligativitatea de a exercita un control asupra propriului proces de învățare. Ion Gh.-coord. obligă cursantul să încerce diferite metode de rezolvare până ajunge la răspunsul corect. pentru a avea acces la un suport informațional al instruirii din ce in ce mai bogat și diversificat. 64-65. pot lua inițiativa 3. Idem. p. s-a ajuns să se uite că modernitatea școlii este intim legată de angajamentul ei pe termen lung. Economică.4. 2002. Ultimul principiu subliniază necesitatea disponibilității feed-backului pentru evaluarea progresului realizat.

29-32 14 . 16 Idem. • Computer Based Instruction (CBI) • Computer Based Education (CBE) • Computer Based Learning (CBL) Denumirile sunt considerate ca fiind sinonime. Soluțiile mixte se bazează pe ambele componente.desigur mult mai rapid decât cel prin rețea. iar utilizarea unora sau a altora depinde de aspectul urmărit de sistem. au fost propuse și acceptate următoarele: • Computer Based Training (CBT)-având ca și componente CAI și CMI. încercând să îmbine avantajele acestora și să estompeze din dezavantajele lor. fiecare cursant primește o prescripție generată de calculator. CBL pentru învățare. încorporate sub denumirea de Technology Based Learning (TBL). Astfel. Computer Assisted Instruction (CAI) Are la bază următoarele moduri de lucru pentru instruire: o Tutorial o Exersare (Drill&Practice) o Jocuri pentru instruire (Instructional Game) o Modelare (Modeling) o Simulare (Simulation) o Rezolvarea problemelor (Problem Solving) Computer Managed Instruction (CMI) CMI corespunde folosirii calculatorului pentru conducerea instruirii și are următoarele moduri de lucru: o Testare (Testing) o Generare prescripții (Prescription Generation) o Gestiune înregistrări (Record Keeping) CMI are la bază două funcții care ajută la asistarea și urmărirea planului de instruire individuală a cursanților. p. cu simplul scop de a le trece în revistă. CBE pentru educație. se creează un model de performanță individual. în funcție de diagnosticul obținut. se folosește CBT și CBI pentru instruire. În cele ce urmează voi realiza o scurtă prezentare a noțiunilor ce aparțin conceptului de instruire asistată de calculator. Instruirea Asistată de Calculator (IAC) folosește astfel mai multe tehnologii. ca urmare a diagnosticului obținut în urma acestui tip de instruire. cea de-a doua funcție are caracter prescriptiv întrucât. asumându-mi repetarea unora dintre noțiuni. Pe de altă parte. sub forma unui curs personalizat ce îl va ajuta să-și atingă obiectivele. Astfel. Prima dintre aceste funcții oferă o individualizare a fiecărui cursant în funcție de obiectivele pe care le are și de procentul îndeplinirii acestora.16 Printre abordările referitoare la instruirea în utilizarea calculatoarelor pot fi menționate următoarele: • Computer-Assisted Instruction (CAI) • Computer-aided Instruction (CaI) • Computer-Managed Instruction (CMI) • Internet-Based Instruction (IBI)/ Web-Based Instruction (WBI) Pentru a desemna domeniul cu ajutorul unei singure denumiri.

19 20 SIVECO Romania este liderul caselor româneşti de software şi unul din integratorii software de succes din Europa Centrală şi de Est. Orientul Mijlociu. Proiectul.5. Polirom. Din 2012. Majoritatea celor care nu folosesc aceste soluții (38%) declară că ar dori să le dezvolte în viitorul apropiat . peste jumătate din universități (58%) utilizează soluții de E-Learning în activitatea didactică și nondidactică. care asigura pe de o parte flexibilitatea administrării electronice a procesului educațional prin facilități de administrare specifice unei 17 Brut. (Sursa: Elearning Romania) În ceea ce privește România. 67/2007 încheiat cu AMCSIT. E-Learning O definiție a e-learningului ne este oferită de Mihaela Brut. 18 Grupul INSEEC-Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales (numit și «INSEEC Grande Ecole») este unul dintre cele mai importante organizaţii private de învăţământ din Franța. lansat în 2007 și finalizat în 2010. în ghidul său informatic al profesorului modern: E-learning reprezintă interacțiunea dintre procesul de predare/învățare și tehnologiile informaționale – ICT (Information and Communication Technology)-. Ghidul indormatic al profesorului modern. acoperind un spectru larg de activități. Mihaela.se arată într-un studiu 19 realizat la inițiativa SIVECO Romania. ce are la bază utilizarea calculatorului cu scopul primordial de a accesa informații ce urmează a fi folosite în procesul de instruire. Iași. Printre acestea se numără Grupul francez INSEEC18. Instrumente pentru E-Learning. Programul 5 INOVARE. 2006. acreditată în întregime de guvernul francez. p. și co-finanțat din Planul Național.Alături de cele două componente menționate anterior. Compania asigură dezvoltarea şi exportul de soluţii IT şi de proiecte de consultanţă cu valoare adaugată ridicată către ţări din Comunitatea Europeană. 15 . în baza contractului nr. (Sursa : Elearning Romania) Unul din proiectele care oferă acces studenților și profesorilor la resurse de tip ELearning este PAELIS.10. Africa de Nord şi spaţiul Comunităţii Statelor Independente. care au demarat diverse programe și studii ce au la bază utilizarea unora dintre cele mai noi tehnologii de învățare. CMI și CAI. avem în vedere următoarele: o Baze de date o Telecomunicații o Sisteme expert o Hipermedia 2. care intenționează să se sprijine pe expertiza americană a Career Education Corporation (CEC) pentru a crea o platformă europeană dedicată educației online. a venit în sprijinul universităților oferindu-le un portal e-Learning modular. Astfel. studenții programului Executive MBA de la International University of Monaco (IUM face parte din grupul INSEEC) vor beneficia de aceste noi tehnologii. de la învățământul asistat de calculator (o combinație între practicile tradiționale și cele on-line de învățare) până la învățământul desfășurat în intregime în manieră on-line. realizat în cadrul unui parteneriat între SIVECO Romania20 și Universitatea Politehnica București.17 În susținerea acestui tip de învățământ vin o mulțime de propuneri și decizii luate de instituții naționale și internaționale. Ed. apare și Computer Supported Learning Resources (CSLR).

instituțiile de învațământ își pot adapta oferta educațională la cerințele pieței muncii. cu ajutorul sistemelor informatice. 16 . Unul din cele mai mari proiecte derulate de SIVECO Romania şi unul din cele mai importante programe europene de informatizare a şcolilor din învăţământul preuniversitar. videoconferințe. responsabil tehnic al proiectului. SIVECO Romania furnizează aplicaţii software. a fost lansat în anul 2001 . în cadrul SIVECO Romania. În cadrul acestui program.universități și. simulări) „reprezintă un diferențiator important luat în calcul de mulți tineri în momentul înscrierii la universitate”. a declarat Cătălin Ștefan. conţinut educaţional multimedia şi servicii precum instalarea şi configurarea software. al cărui obiectiv de bază îl reprezintă susţinerea procesului de predare/învăţare în învăţământul preuniversitar. animații. SEI este un program complex implementat de Ministerul Educaţiei. Utilizarea celor mai noi tehnologii” (cursuri "în imagini". „Prin intermediul portalului de eLearning realizat în proiectul PAELIS. În continuare.Sistemul Educaţional Informatizat. asigura eficientizarea procesului de învățare. pe de altă parte. instruirea şi suportul tehnic. prin punerea la dispoziția studenților și a profesorilor a unor module de evaluare online și de lucru la distanță. Cercetării şi Inovării. vom dezvolta acest subiect într-un capitol separat.

dotate cu tehnologie de vârf.000 obiecte interactive de învăţare.ro) 130.000 absolvenţi de şcoală secundară la concursul de admitere liceu (ADLIC) 20012009 mai mult de 1. peste 1.000 de grad doisprezece candidaţi la Bacalaureat (2003-2009) 369 specializate de IT şi a formatorilor AeL certificată (2004-2008) Sursa: www.919 elevi înscrişi în 1. testare și evaluare. Obiectivul principal al programului a fost acela de a oferi acces egal tuturor elevilor și profesorilor din învățământul pre-universitar la instrumente moderne de predare/învățare. profesori. SEI acoperă toate activitățile majore din sectorul educațional: • Pedagogie .advancedelearning.000 laboratoare IT dotate cu tehnologii de vârf 192. management de conținut educațional.709 şcoli generale 687. ce este un program integrat ca și componentă în cadrul reformei educaționale din România. 16.800. • Gestionare a resurselor școlare • Gestionare a educației naționale .3.294 profesori în şcoli generale 3 PC-uri/100 de elevi în şcolile generale 5 PC-uri/100 de elevi în licee 3. Ca program strategic. Cercetării. harta școlară • Comunicare și colaborare .5 PC-uri conectate la Internet/100 de elevi --- Educația în România în prezent (2001-prezent) 7 milioane utilizatori şi beneficiari implicaţi în proiect: studenţi.predare și învățare. școlile românești pun la dispoziția beneficiarilor laboratoare computerizate.300.333 elevi înscrişi în 12.357 licee 64. crescând astfel calitatea procesului educațional (vezi Tabelul 1).ro ♠ Tabelul 1.edu.700 de unităţi de învăţare. pentru 21 de materii peste 2.018 profesori în licee 102. factori de decizie. www.portal. de formare și de perfecționare pentru profesori.com 17 . Tineretului și Sportului a inițiat în 2001 SEI Sistemul Educațional Informatizat.000 de şcoli şi licee conectate la Internet Portal Educaţional SEI (http://portal. În prezent.000 de mesaje peste 1.inclusiv cel mai important portal educațional național. STUDIU DE CAZ Impactul utilizării sistemului educațional Advanced E-Learning (AeL) Ministerul Educației.321. Sistemul educațional înainte și după anul 2001 Educația în Romania înainte de SEI (înainte de 2001) 1.000 utilizatori înregistraţi.000. specialişti în domeniul educaţiei 15.Suportul tehnologiei informației pentru examenele naționale. părinţi.edu. personal administrativ.000 desktop-uri şi laptop-uri livrate în şcoli peste 3. baza de date națională a educației.

flexibilă. Jackrabbit. care este un sistem de predare/învățare și management al conținutului (LMS/LCMS) dezvoltat de SIVECO România. și un server de aplicații bazat pe platforma Java. 21 3. Sunt folosite tehnologii de ultimă oră ca Enterprise Java Beans. ce a pus la dispoziția cititorilor un material aparținând SIVECO România SA din anul 2010. Conţinutul digital educaţional AeL eContent este special dezvoltat pentru a sprijini procesul de predare/învăţare.000 de obiecte individuale de învăţare. Funcționalități AeL permite vizualizarea și administrarea a numeroase tipuri de conținut educațional. configurabilă. cuprinzând peste 16. precum materiale interactive tip multimedia. elevi. Conţinutul educaţional oferit de SIVECO România poate fi tradus în orice limbă şi localizat pentru a respecta curricula şi specificul cultural al oricărei ţări/regiuni. de tip browser web. Platforma este proiectată în sistem multi-strat. servlets. şi contribuie.com) În cele ce urmează. Programul național de informatizare a învățământului preuniversitar românesc. la 21 de materii. 2010 18 . voi prezenta câteva caracteristici ale programului AeL. Biblioteca de materiale educaționale acționează ca un gestionar de materiale: este adaptabilă. la formarea de aptitudini. studenți. folosind o aplicație client standard. fiind proiectat şi prezentat într-o manieră atractivă. JDBC. drepturi de acces Rolurile. precum: materiale interactive. (Sursa: advancedelearning. prin atingerea obiectivelor operaţionale propuse. management și personal administrativ.000 de şcoli şi utilizat de peste 7 milioane de beneficiari la nivel mondial. modernă şi motivantă. SIVECO România a optat pentru portabilitate și ușurință în întreținere. grupuri. Beneficii obținute prin utilizarea AeL AeL este o soluție modernă de eLearning oferind facilități de gestionare și prezentare de diverse tipuri de conținut educațional. destinat utilizării de către toate categoriile de participanți în procesul educațional: profesori. Lecţiile multimedia interactive (vezi Anexa 1) oferă noi metode de învăţare care îmbunătăţesc performanţa şcolară.com. experimente. simulări. applets și este utilizat intensiv XML. AeL eContent este implementat în prezent în mai mult de 15. exerciții. utilizatorii și privilegiile de acces asociate acestora sunt foarte ușor de administrat Bazat pe standarde: AeL este compatibil cu MathMl. abilităţi şi competenţe.1. ghiduri interactive. exerciții. tutoriale.advancedelearning. Caracteristici și funcționalități • • • • • Caracteristici generale Interfață prietenoasă. AeL permite următoarele: 21 SIVECO Romania. indexabilă și permite o căutare facilă.Cel mai important program din cadrul SEI îl constituie AeL. a căror sursă o constituie site-ul www. simulări și teste. AeL eContent este una dintre cele mai bogate şi atractive biblioteci virtuale din lume. SCORM și IMS Ușor de instalat și de administrat Suport multi-lingvistic și regional Caracteristici tehnice În proiectarea și construirea platformei AeL. grupurile. jocuri educative. JSP-s. JBOSS. diferențiată pe roluri.

pentru impactul pozitiv asupra sistemului educaţional românesc.2. testele sunt integrate cu fișele de studiu ale elevilor. În iunie 2005.Competiţia internaţională „eLearning in Praxis”. lecţiile interactive AeL au fost desemnate drept cel mai bun conţinut educaţional din lume. Materialele digitale pot fi folosite în diverse medii de instruire şi acoperă o varietate mare de materii: matematică. la categoria “The best e-Learning project securing widespread adoption”.E-Learning Awards 2010 – Proiectul SEI (Sistemul Educaţional Informatizat) a fost recent nominalizat ca finalist în cadrul compeţiei e-Learning Awards 2010. Lecţiile AeL oferă profesorului flexibilitate şi reprezintă o unealtă excepţională care promovează abordareaa centrată pe student. Prin această recunoaştere România a devenit un nume de referinţă pe harta mondială a învăţământului asistat de calculator. Recunoaștere la nivel internațional Peste 7 milioane de utilizatori din întreaga lume folosesc în prezent cu succes soluţia de eLearning AeL. chimie. informatică. conformându-se celor trei faze succesive care definesc în general procesul de cunoaștere: • Obținerea unui bagaj de cunoștințe de bază • Dezvoltarea gândirii tactice • Dezvoltarea gândirii strategice 3. fizică. lecţiile AeL sunt un exemplu de bună practică pentru noile tendinţe din eLearning. care contribuie în mod semnificativ la înţelegerea conceptelor şi fenomenelor prezentate. Datorită calităţii şi rezultatelor excepţionale obţinute în îmbunătăţirea procesului educaţional. în cadrul prestigioasei competiţii de conţinut digital World Summit Award (WSA).• • • • Învățare sincronă . plăcut. 18-20 Noiembrie 2009 – Proiectul SEI (Sistem Educaţional Informatizat). istorie. organizată în cadrul ediţiei a 7-a a conferinţei internaţionale ICETA (International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications ). Au un design foarte clar.“ Motivaţia juriului internaţional WSA (World Summit Award) 19 . a primit distincţia de “cea mai bună soluţie eLearning”. „Lecţiile AeL reprezintă un execelent exemplu de abordare inovativă a eLearningului. care controlează în întregime lecția.în ritmul fiecărui cursant Proiecte colaborative și învățare la distanță Testare și evaluare. geografie şi tehnologie. Slovacia. biologie. de-a lungul timpului AeL a primit premii prestigioase la nivel internaţional: 2010 . Bogate în funcţionalităţi multimedia.împreună cu profesorul. 2009 . organizate de WSIS (World Summit for Information Society). istorie. coordonează și monitorizează procesul educațional Învățare asincronă/studiu individual . sistemul păstrând evidența evoluției fiecărui elev AeL este construit pe baza unor principii educaționale moderne.

20 . 3. a inițiat o investigație sub forma unor chestionare. În Tabelul 2.2.3.TEHNE. la faptul că utilizarea unui calculator acoperă o masă mai mare de elevi și nu în ultimul rând. Weaknesses (Puncte slabe). sub forma răspunsurilor cumulate la întrebări esențiale pentru analiza de față. profesorul poate astfel lucra simultan cu mai mulți elevi. cât și eventualele lipsuri la nivel administrativ. au fost intervievați manageri de la 1100 de companii si organizații. am pus în evidență condiționările interne (punctele tari și cele slabe) și condiționările externe (oportunitățile și riscurile) cu care se confruntă sistemul educațional românesc. Metodologia Analizei SWOT Conceptul analizei strategice SWOT provine dintr-o cercetare efectuată între anii 1960 și 1970 la Stanford Research Institute din SUA. În ceea ce privește opțiunea conform căreia computerele fac învățarea mai eficientă. Acronimul „SWOT” provine din limba engleză. permițând managerilor decidenți să acționeze proactiv. să apere și să promoveze interesele/obiectivele organizației cu succese mai bune.1. Analiza SWOT a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează și organizează informația critică. Opportunities (Oportunități) și Threats (Amenințări/Riscuri). se face referire la reducerea timpului de lucru. Pentru a înțelege mai bine traseul urmat de investigația demarată de Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație. a interviurilor și a asistențelor la lecții desfășurate în laboratoarele AeL. Investigația a cuprins în primă fază 140 de unități școlare la nivel liceal astfel: • 45 de Colegii Naționaale • 51 de Grupuri Școlare • 44 de Licee: 3 de informatică. 1 liceu de artă și alte specializări În cea de-a doua etapă. pe o plajă de 149 de unități școlare la nivel liceal.3. Câteva rezultate ale chestionarelor TEHNE În cele ce urmează.3. Ca urmare a administrării chestionarelor. analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată pentru înțelegerea poziției strategice a unei întreprinderi/organizații/instituții. la nivel de profesor (vezi Anexa 3) și la nivel de elev (vezi Anexa 4). Centrul pentru Dezvoltare și Inovare în Educație . se pot observa câteva caracteristici ale utilizării computerului în educație. Analiză SWOT: Impactul AeL asupra procesului de învățământ Pentru a observa impactul pe care îl produce utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) în sistemul de învățământ. pe baza cărora am încercat demararea unei analize SWOT menită să evidențieze atât importanța și necesitatea sistemelor AeL în educația românească. Astfel. aplicate la nivel managerial (directori) (vezi Anexa 2). ca urmare a implementării și utilizării unui program educațional de tipul Advanced e-Learning. Pentru alcătuirea metodologiei SWOT.3. au fost cuprinse 9 unități școlare din 8 județe. și are la bază inițialele cuvintelor: Strenghts (Puncte tari). 3. a fost obținută o serie de date relevante. 4 licee pedagogice. voi expune o serie de date obținute în urma chestionarelor.

1 5 3.7 35.1 28.9 12. Impactul formativ al utilizării AeL în educație O problemă frecvent întâlnită atunci când vine vorba de utilizarea sistemelor de învățământ tehnologizate este accesul la componenta fizică a unui computer.5% Acasă Internet Cafe Prieteni Diverse cursuri 14. Tabelul 2.9 4 13.7 3.1 8 3 22.0% 13.3 5.6 Sursa: Prelucrările autorului folosind date din Raportul TEHNE.7 22.7 19.1 19.5 59.0% 60. cu procentul aferent obținut în urma răspunsurilor la chestionare.2 17. În viziunea managerilor școlari.0% Săli de jocuri Numai la ș coală Sursa: Prelucrările autorului după date furnizate de Raportul TEHNE Alte inconveniente sau probleme observate de elevi și care creează un cadru inadecvat pentru buna desfășurare a orelor în interiorul unui laborator tehnologizat sunt enumerate în Tabelul 2. Oportunități de utilizare a computerului 1.9 14. investigația a avut în vedere și urmărirea oportunităților de utilizare pe care elevii îl au în ceea ce privește computerul.8 21. precum și la sistemele software ce sunt necesare rulării diferitelor programe sau aplicații de tipul AeL. (vezi Figura 1) Figura 1.Tabel 2.3 8 7. De aceea.1 19.4 22.0% 9.5% 2.5 15.PENTRU FIECARE ELEV ZGOMOTUL DIN LABORATOR/COLEGI GĂLĂGIOȘI UTILIZEAZĂ PREA PUȚIN CALCULATORUL („STĂM ȘI NE UITĂM LA ELE”) MENȚIONAT DE 12 9. unitățile de învățământ au nevoie de sistemul AeL pentru că: (%) RANG COMPUTERELE FAC ÎNVĂȚAREA MAI EFICIENTĂ COMPUTERUL FACILITEAZĂ ÎNVĂȚAREA INDIVIDUALĂ UTILIZAREA COMPUTERULUI ÎI ATRAGE ELEVII LA ȘCOALĂ COMPUTERUL PROMOVEAZĂ ÎNVĂȚAREA COOPERATIVĂ COMPUTERELE FAC MUNCA PROFESORULUI MAI UȘOARĂ 1 42 22.4 2 19 37. Inconveniente/disfuncționalități în laboratorul TIC din perspectiva elevilor (%) INCONVENIENTE CALCULATOARELE/SERVERUL SUNT NEPERFORMANTE/VITEZĂ DE LUCRU MICĂ/ SE BLOCHEAZĂ NU SUNT DESTULE CALCULATOARE .5 6 5 21 .

controlul permanent asupra activității din timpul lecției/ asupra elevilor Accesibilizarea cunoștințelor/informației Contribuie la dezvoltarea abilităților de lucru cu computerul (la elevi) Învățarea cooperativă. interactică. prin descoperire) Coordonarea bună a lecției de către profesor. Efecte benefice ale implementării la nivelul unității școlare (%) EFECTE Accesibilitatea fenomenelor (experimentul virtual. întrucât aceeași persoană a selectat mai multe răspunsuri la aceeași întrebare.5 3. climat de ecooperare Oferă profesorului o modalitate de urmărire a evoluției nivelului de pregătire Lecții diferențiate (în raport cu nivelul clasei sau al fiecărui elev). facilitatea înțelegerii proceselor dinamice de mare complexitate) Atragerea/motivarea elevilor. învățare diferențiată SELECTAT DE 48 38 34 28 22 20 18 12 12 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 Sursa: Prelucrările autorului folosinf date din Raportul TEHNE. teste de evaluare cu feedback imediat) Învățarea individualizată (ritm propriu. dezvoltarea abilităților de lucru în echipă Sprijinirea procesului didactic. încurajarea inovației didactice Stimulează creativitatea Interactivitatea lecțiilor Îmbunătățește relația profesor-elev (în rezolvarea problemelor).5 4. creșterea randamentului școlar Învățare temeinică. ce pot fi observate în Tabelul 3 se suprapun. Impactul formativ al utilizării AeL în educație 22 . Procentajele de menționare acordate. eficientizarea predării/învățării/evaluării Învățare activă.5 3 Sursa: Prelucrările autorului folosind date din Raportul TEHNE.5 4. evaluare concomitentă/simultană a întregii clase. din perspectiva unității școlare.SUNT PREA PUȚINE ORE ȚINUTE ÎN LABORATOR NU AU VOIE SAU TIMP PENTRU INTERNET SUNT PREA MULTE RESTRICȚII ÎN LABORATORUL TIC PROGRAMELE SE BLOCHEAZĂ SE TEORETIZEAZĂ MAI MULT DECÂT SE PRACTICĂ 4. stil personal. Tabelul 3. Impactul formativ al utilizării AeL în educație În urma implementării sistemelor AeL cadrele didactice au fost rugate să sublinieze câteva efecte benefice aduse de aplicația de învățare avansată asupra sistemului educațional românesc. mărirea gradului de obiectivitate. eficientă Evaluare (unitară. dezvoltarea interesului pentru studiu. ușurarea activității de C-D. participativă Interdisciplinaritatea Autoeducație/autoevaluare Modernizarea actului didactic/învățământului.

telecomunicații etc) care nu pot fi suportate de școli datorită dimensiunii prea mici a bugetului alocat de către stat. ceea ce conduce la o subutilizare a programului AeL Posibilitatea unei refinanțări prin intermediul programelor educaționale. şi filme de prezentare. cu ajutorul unor programe europene sau prin sprijinul financiar al statului  Diversificarea sau completarea softului educațional prin organizarea unor concursuri de creare a lecțiilor interactive AeL. la 21 de materii  Imposibilitatea utilizării AeL la toate disciplinele în conformitate cu planificările calendaristice. cu un loc bine stabilit pe  Incompatibilitatea AeL cu alte ecran. texte. administrativ. evaluări. prin cooperarea cu profesorii de alte discipline   . conform concepțiilor realizatorilor Respectă criteriile de învățare individualizată (ritm propriu. noutăți.ANALIZĂ SWOT A sistemului educațional Advanced E-Learning (AeL) (S) PUNCTE TARI  permanent  lecției  Optimizează timpul de desfășurare al  Permite asigurarea unui feedback  (W) PUNCTE SLABE Lipsa informării la nivel de platformă AeL (documentație. datorită numărului mare de clase Timp mare de conectare/blocaje frecvente/ viteză mică de lucru Departamentele tehnice nu pot acoperi în totalitate cerințele legate de asigurarea și funcționarea echipamentelor    AeL are o structură de date coerentă. ca urmare a interacțiunii cu SE) AeL și deficiențe de instruire ce decurg din aceasta  Crește randamentul profesorului în „ergonomia” lecției  Lecții incomplete sau care nu funcționează  Permite o evaluare imediată a elevului pe baza rezultatului unui test grilă. poate conduce la o ineficiență în răspândirea cât mai rapidă a versiunilor noi ale acestuia Crearea de către profesori a unor lecții greșite din punct de vedere tehnic. care să susțină financiar școlile cu deficiențe în asigurarea necesarului de calculatoare   Crearea unor metode de motivare/ stimulare/ cointeresare a cadrelor didactice în utilizarea AeL. deținând animaţii interactive. direct calculat   Poate interveni oricând în predare. prin  Incompletitudinea aplicației descoperire. la care pot participa atât cadre didactice cât și elevi de liceu Implicarea elevilor care urmează să susțină atestatul în informatică pentru crearea unor lecții noi. pot conduce la o scădere a rentabilității sistemului AeL cât și la o proastă informare a elevului Utilizarea frecventă a calculatoarelor și a Internetului aduc costuri suplimentare (energie. tehnic) Utilizarea sistemului este limitativă.000 de obiecte individuale de învăţare. în conformitate cu recomandările programe aduce deficiențe de funcționare psihologilor (O) OPORTUNITĂȚI   Posibilitatea diversificării sau completării softului educațional  (T) RISCURI Întâmpinarea reticențelor din partea profesorilor în a utiliza la clasă sistemul educațional AeL. ca o completare a activității profesorului AeL oferă o bibliotecă virtuală ce cuprinde peste 16. stil personal. reparații tehnice.

problemă cu care se confruntă încă multe școli din zona rurală. determină imposibilitatea implementării programului AeL în toate regiunile vizate 24 .decât informatica  Instruirea serioasă a profesorilor de către alți profesori special instruiți în acest scop – evitarea efectuării instructajului de către persoane din afara sistemului de învățământ care nu au abilități de predare-instruire  Numărul insuficient de calculatoare care este sub efectivul unei clase (28 elevi).

CONCLUZII Sistemul educațional românesc a suferit numeroase schimbări de-a lungul timpului. priorități precum asigurarea calității în educație. la inceput. a apărut într-un moment nu prea propice pentru o bună dezvoltare educațională. pe trei direcții majore (conform Comisiei Europene): dotarea școlilor. În România. Astăzi. societatea cunoașterii a impus utilizarea Tehnologiei Informației și Comunicării ca punct de referință al schimbărilor de fond în sistemele de învățământ. dar care. sau chiar prost alocate. au fost detaliate și completate. situația financiară precară a stimulat negativ evoluția educației ca urmare a utilizării acestei aplicații. se pregătește terenul/traseul (asigurarea școlilor cu mijloacele tehnice necesare unei bune funcționări a programului AeL și nu numai) odată cu implementarea noului sistem educațional (instruirea profesorilor). Mai exact. nu în ultimul rând. este normal să existe o întârziere a evoluției pozitive la nivelul educației românești. Aplicația virtuală AeL. Incapacitatea proiectelor educaționale românești de a absorbi fondurile europene puse la dispoziție de UE. iar provocările s-au conturat. din cadrul programului Sistem Educațional Informatizat al Ministerului Educației și Cercetării. în ultimul timp par să se fi acomodat și adaptat cerințelor actuale. cea mai drastică dintre ele a venit odată cu sfărșitul anului 1989 și intrarea în secolul al XX-lea. Pe de altă parte. numeroși dascăli și instructori nu pot apela la sisteme avansate de instruire datorită lipsurilor mari cumulate în perioada comunistă: lipsa computerului în învățământ. am ajuns într-un stadiu în care avem „ce face” dar nu avem „cu ce”. Prin urmare. În acest context. deși constituie un mare impuls adus sistemului românesc de învățământ. incapacitatea de adaptare rapidă la noi metode și mijloace educaționale datorită implantării adânci a unui sistem fixist de educație și. . Astfel. pregătirea cadrelor didactice și asigurarea resurselor necesare. un pas important în racordarea învățământului românesc la dinamica socială și educațională existentă în cadrul Uniunii Europene. dar. Ulterior. a constituit și încă mai constituie. se vorbește tot mai mult de o accelerare a procesului. învățarea pe parcursul întregii vieți. întrucât fondurile necesare pentru a asigura un număr adecvat de calculatoare în instituțiile de învățământ nu au fost suficiente. profesionalizarea meseriei didactice. este o dovadă în acest sens. mențin însă părerea că introducerea în învățământul românesc a sistemelor AeL. reticența la nou care ține pur și simplu de factori subiectivi aferenți modului de gândire al unor cadre didactice. însă necesitatea de fundamentare teoretică și pedagogică spre formarea de competențe transferabile și construirea unor mentalități operatorii (regândirea strategiilor) este încă primordială. Efectele părăsirii metodelor educaționale tradiționale se resimt astăzi când.

2004 11.04.2011)(10. Ed.9-13.php?id_categ=2&id_articol=687 (26.ro/~aadascal/curs_iac/IAC_manl_idd2k5. 3.advancedelearning.Romania. (2000).04. IAC. and the Technological Revolution.ro/articol.elearning. CERGHIT. Ed. Strategii didactice interactive. CUCOȘ. Iași.org/new/en/unesco/resources/onlinematerials/publications/unesdoc -database/ (27. Evenimente AeL Educaţional. Impactul noilor tehnologii ale comunicării și informării asupra didacticii disciplinelor economice. Aspecte ale virtualizării formării. pp. Polirom. BRUNNER . 7-11. SIVECO Romania. Ed.pdf 8. ION GH. Instrumente pentru E-Learning. 4. pp. Ghidul indormatic al profesorului modern. CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE ȘI INOVARE ÎN EDUCAȚIE. IOAN (1997) Metode de învățământ. Ed. Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia.2.ee.) (2002). UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL): annual report 2010 http://www. Informatizarea în educație. Polirom. 5. ADRIAN. Ed. București.php/articles/c3 (27. Didactică și Pedagogică DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC.2011) 12.com/index. Siveco România. Impactul formativ al utilizării AeL în educație. ROȘCA.04.2011) 26 . No.140 9. București.BIBLIOGRAFIE 1. UNESCO Journals. Programul național de informatizare a învățământului preuniversitar românesc. PROSPECTS . CONSTANTIN (2006). BRUT. pp.quarterly review of comparative education. MIHAELA (2006).05. VOL XXXI. sursa http://www. Education. material de tip curs. http://www. Didactică și Pedagogică 6. p. Informatica instruirii. Economică.(coord. 60-74. 2001.65-81. Elearning. International Bureau of Education. JOSE JOAQUIN.16-33. Ed. 2010 10.unesco. CRENGUȚA-LĂCRĂMIOARA (2006). ASE. București. June. OPREA.2011) 13. (2010-08-30). Instruire Asistată de Calculator. 7. 2. 58% dintre Universitătile din România utilizează soluții de eLearning http://www. Iași. ADĂSCĂLIŢEI. pp.tuiasi. București. Globalization. București.

ANEXE ANEXA 1 Demonstrație lecție interactivă de psihologie-Tip Evaluare Sursa: http://advancedelearning.com Demonstrație lecție interactivă de economie Sursa: http://advancedelearning.com 27 .

ANEXA 2 Chestionar pentru directori 28 .

29 .

ANEXA 3 Chestionar pentru profesori 30 .

31 .

ANEXA 4 Chestionar pentru elevi 32 .

33 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->