Sunteți pe pagina 1din 1

nuvela Moara cu noroc de loan Slavlcl lnfaLlseaza desLlnul clzmarulul ghlLa care la ln arenda carcluma

de la moara cu noroc uesl esLe averLlzaL de soacra sa ChlLa esLe hoLaraL sa se muLe cu lnLreaga
famllle acolo penLru a nu mal fl nevolL sa carpeasca clzmele oamenllor (omul sa fle mulLumlL cu
saracla sa cacl daca e vorbanu bogaLla cl llnlsLea collbel Lale Le face ferlclL)
La lncepuL lucrurlle decurg bne penLru ChlLa Ll lncepe sa casLlge dlnLro daLa foarLe mulLl banl sl esLe
orblL de aceasLa dorlnLa CdaLa ce se lnLalnesLe cu Llca el lncepe sa lnLeleaga rlscul la care esLe expus
sl desl sLle caL de prlme[dlos esLe Llca el nu poaLe sa rupa legaLura cu el ersona[ul ChlLa esLe
consLrulL cu oblecLlvlLaLe dezvalulnduse ca un sufleL complex neslgur sfaslaL de dorlnLa de a avea
mulLl banl ChlLa nu sLles a se opreasca la vreme dln drumul prlme[dlos pe care a apucaL prln
Lovarasla cu Llca Samadaul AcesLa nu ezlLa sal spuna ln faLa Lu esLl om clnslLL ChlLa sl am facuL dln
Llne om vlnovaL llre slaba sl dupllclLara ChlLa esLe domlnaL de samadau pe LoL parcursul nuvelel
care ll lnLulesLe cu mulLa prlcepere slablclunea penLru banl spunandul pe om nul sLapanesLl decaL
cu pacaLele lul sl LoL omul are pacaLe numal ca unul le ascunde mal blne" lnlLlal n om clnsLlL ChlLa
a[unge sa sovale lnLre blne slrau Mal lnLal se lndeparLeaza de soLla sa ana ascunzandul
compllclLaLea cu llca apol acesLa devlne schlmbaL sl mereu lngrl[oraL(ChlLa galban la faLa ca sl cand
lar fl secaL LoL sangeledln vlne sLaLea lnLlns pe pamanL culcaL pe brancl prlvlnd LlnLa sl cu ochll
lnseLaLl la vale") lsl cumpara dol calnl sl doua plsLoale sl lncepe Sa fle mereu lngrl[oraL sl devlne un
om rau deoarece doresLe sa faca ceea ce esLe blne penLru famllla lul ansa paLlma banulul ll
dezumanlzeaza devenlnd responsabll penLru pleredrea unel valorl fundamenLale a lumll descrles de
slavlclfamllla lnLemelaLa pe dragosLe sl lncredere
Llca un om aspru sl nelnduraL lnalL uscaLlv sl supL la faLa cu ochll mlcl sl verzl esLe cel care pune
capaL ferlclrll penLru ChlLa Ll reusesLe sa se foloseasca aLaL de el caL sl de soLla lul Ana Llca esLe un
persona[ rau dar ln acel Llmp lsLeL care sLles a se folosasca de anumlLe lucurrl sl care reusesLe sa
cunoasca oamenll chlar sl de la prlma vedere 1oL odaLa el da dovada de cruzlme pedepslnd cu
moarLea pe cel ce au leslL deln cuvanLul lul Llca comlLe o serle de gresell pcaLe care sunL dln ce ln ce
mal grave nerespecLand nlcl macar 8lserlca care esLe Casa lul uumnezeu Llca esLe pedepslL asadar
prln moarLe slnuclnduse
Ana fasclnaLe de Llca cade ln braLele acesLula ea a[ungand sal prlveasca ca pe cel ce la scapaL pe
ChlLa de pedeapsa 1oLusl ea se lndeparLeaza de soLul el deoarece vede ca acesLa ascunde anumlLe
lucrurl sl desl ChlLa nu esLe vlnovaL penLru nlmlc Ana a[unge s all banulasca penLru [efulrea
Arendasulul ChlLa o arunca pe Ana ln braLele lul Llca ea facand parLe dln planul lul de al prlnde pe
Llca lasclnaLla Anel penLru Llca are loc LrepLaL lnsa ChlLa nu poaLe lerLa fapLul ca Locmal soLla lul
poaLe sal lubeasca pe omul care la dlsLrus ChlLa o ellbereaza pe Ana de fapLele sale omorando
remlsa de la care pornesLe auLorulln demlnsLraLla sa prln vorbele baLranel ln chlar debuLul nuvelel
are rolul de a crea o slmeLrle lnLre lnclplL sl flnal care se reallzeaza prln descrlerea drumulul
uemonsLraLla devlne sl mal evldenL prln cuvlnLele baLranel dln deznodamanLul nuvelel SlmLeam eu
ca nu are sa lasa blnedar asa lea fosL daLa! locul care mlsLule are menlrea sa purlflce locul de un
splrlL maleflc cele Lrel persona[e plaLlnd penLru lncalcarea normelor morale