Sunteți pe pagina 1din 305

Stimate Client, Vq mul]umim pentru cq a]i ales Alfa Romeo.

Alfa 156 a fost conceputq pentru a vq oferi siguran]q, confort [i o utilizare agreabilq, tipice pentru Alfa Romeo.
Acest manual vq va explica modul de func]ionare [i caracteristicile vehiculului dvs.

Paginile urmqtoare con]in toate informa]iile necesare pentru a putea men]ine Alfa 156 la standardele \nalte care o caracterizeazq \n ceea ce prive[te performan]a, calitatea, siguran]a [i protec]ia mediului \nconjurqtor.

De asemenea \n CARNETUL DE GARAN}IE sunt con]inute reglementqri, certificatul de garan]ie [i un ghid al serviciilor oferite de Alfa Romeo.

Aceste servicii sunt esen]iale deoarece atunci c`nd a]i ales Alfa Romeo a]i ob]inut nu doar un vehicul, ci siguran]a pe care v-o oferq o companie cunoscutq, binevoitoare [i eficientq care vq stq la dispozi]ie pentru rezolvarea oricqror probleme.

Mai mult, fiecare component Alfa 156 este reciclabil \n \ntregime. Dupq o utilizare \ndelungatq [i plinq de satisfac]ii, orice reprezentan]q Alfa Romeo va face cu plqcere aranjamentele necesare reciclqrii vehiculului dvs ( \n acord cu reglementqrile \n vigoare).

Aceasta oferq douq beneficii majore pentru mediul \nconjurqtor: lipsa poluqrii \n urma aruncqrii pieselor [i reducerea cererii de materie primq. Vq urqm cqlqtorie plqcutq.

Acest manual descrie toate modelele Alfa 156. Lua]i \n considera]ie doar informa]iile referitoare la nivelul de echipare, tipul de motor [i caroserie ale vehiculului pe care l-a]i cumpqrat.

FOARTE IMPORTANT!
COMBUSTIBIL

Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95. Motoare Diesel: folosi]i doar combustibil Diesel care \ndepline[te cerintele Specifica]iei Europene EN590.

PORNIREA MOTORULUI

Motoare pe bazq de benzinq cu transmisie mecanicq: asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, apoi roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul.

Motoare pe bazq de benzinq cu transmisie Selespeed sau Q-Sistem: ]ine]i pedala de fr`nq apqsatq complet; roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul; transmisia se va regla automat \n pozi]ie neutrq (dis play-ul aratqpozi]ia N).

Motoare Diesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i astepta]i stingerea semnalelor luminoase [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul. PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE

[i

; roti]i cheia la AVV

|n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul peste iarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu.

PROTEC}IA MEDIULUI

Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apament.

ACCESORII ELECTRICE

Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqrii treptate a bateriei), vizita]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru a vi se calcula consumul electric [i verifica dacq sistemul electric existent \l poate suporta. CARDUL CODE

Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupra dvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornirea de urgen]q.

PLANUL DE \NTRE}INERE

|ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare, pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de \ntre]inere de-a lungul timpului. MANUALUL DE \NTRBUIN}ARE CON}INE...

... informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs. [i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului), (buna stare a vehiculului).

Orice \ntrebqri referitoare la \ntre]inerea vehiculului trebuie adresate reprezentan]ei de la care a fost achizi]ionat acesta sau oricqrei alte reprezentan]e a companiei. CARNETUL DE GARAN}IE ALFA ROMEO

CARNETUL DE GARAN}IE este livrat \mpreunq cu fiecare vehicul nou [i con]ine reguli referitoare la opera]iunile service oferite de Alfa Romeo [i de condi]iile de garan]ie.
Ghidul de servicii

Acesta con]ine Service-urile Autorizate Alfa Romeo. Ele pot fi recunoscute prin prezen]a logo-ului Alfa Romeo. Compania Alfa Romeo din Italia poate fi gqsitq la litera A din cartea de telefon.

Nu toate modelele descrise \n acest manual sunt disponibile \n orice ]arq. Doar unele din dotqrile descrise aici sunt standard. Lista accesoriilor disponibile trebuie procuratq de la reprezentan]ii Alfa Romeo.

Simbolurile de pe aceast pagin nso]esc subiectele crora trebuie s li se acorde aten]ie special.

SIGURAN}A PERSONAL~ Avertisment. Nerespectarea par]ial sau total a acestor reguli poate cauza daune majore.

PROTEC}IA MEDIULUI |n paragrafele respective sunt indicate procedurile corecte ce trebuie urmate pentru a mpiedica poluarea mediului nconjurqtor.

SIGURAN}A VEHICULULUI

Avertisment. Nerespectarea totalq sau par]ial a acestor reguli poate cauza deteriorarea grav a vehiculului, ceea ce, n unele circumstan]e, duce la anularea certificatului de garan]ie.

Textele, ilustra]iile [i specifica]iile din acest manual se refer la starea vehiculului din momentul n care acesta a fost publicat. Deoarece mbunt]irea constant a produselor noastre este o preocupare major, Alfa Romeo \[i rezerv dreptul de a efectua modificri tehnice n timpul procesului de produc]ie, astfel nct specifica]iile [i dotrile pot fi schimbate fr alt preaviz. Pentru mai multe detalii n aceast privin], contacta]i departamentul de vnzri al companiei.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SIMBOLURILE FOLOSITE N ACEST MANUAL

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA VEHICULULUI
SIMBOLURI
Ve]i gsi etichete colorate lng sau pe suprafa]a unora dintre piesele componente Alfa 156. Aceste etichete poart simboluri pentru a v aminti de msurile de precau]ie ce trebuie luate cu privire la piesa respectiv. Pentru a spori protec]ia antifurt, vehiculul este dotat cu un sistem electronic de blocare al motorului (Alfa Romeo CODE) care se activeaz automat ori de cte ori cheia este scoas din contact. Fiecare cheie con]ine un dispozitiv electronic care, n momentul pornirii motorului, moduleazq un semnal de radiofrecven] transmis printr-o anten ncorporat n comutatorul de pornire. Acest semnal este "parola" prin care unitatea de control recunoa[te cheia, iar vehiculul nu poate fi pornit dect n aceste condi]ii.

SISTEMUL ALFA ROMEO CODE

CHEILE

Odatq cu vehiculul vi se furnizeazq [i cheia acestuia n douq exemplare (Afig. 1), una care con]ine telecomanda si una metalicq. Cheia cu telecomandq ac]ioneazq: - deschiderea/\nchiderea u[ilor centralizatq - deschiderea/\nchiderea portbagajului centralizatq - activarea/dezactivarea sistemului de alarma (unde este cazul).

fig.1

Cheia cu telecomandq (fig. 3 ) con]ine:

ATEN}IE Pentru a asigura func]ionarea perfectq a dispozitivelor electronice din interiorul cheilor, acestea nu trebuie expuse niciodatq direct razelor solare.

-o parte metalicq (A) care poate fi rabatatq \n carcasa cheii -un buton (B) pentru deschiderea /\nchiderea u[ilor de la distan]q, cu dezactivarea/activarea simultanq a alarmei electronice -un buton (C) pentru deschiderea de la distan]q a portbagajului. -inel deta[abil (D) -un buton (E) pentru deschiderea pqr]ii metalice. |n cazul v`nzqrii ma[inii, toate cheile [i card-ul CODE trebuie \nm`nate noului proprietar.

fig.2

fig.3

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Cheia metalicq ac]ioneazq: -contactul -\ncuietoarea u[ilor din fa]q -dezactivarea airbagului pasagerului

Card-ul CODE (fig. 2) este de asemenea furnizat cu ma[ina [i con]ine codurile cheilor (mecanice [i electronice pentru pornirea de urgen]q). Numerele de cod de pe card-ul CODE trebuie pqstrate \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. {oferul trebuie sq aibq \ntotdeauna asupra lui codul de pe card-ul CODE (scris pe o h`rtie separatq) pentru a-l folosi \n cazul unei porniri de urgen]q.

CHEIA CU TELECOMAND~

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Cheia metalicq (A) opereazq: -contactul de pornire -\ncuietorile u[ilor -dezactivarea airbag-ului de pe partea pasagerului. Pentru a scoate cheia metalicq din compartimentul squ, apqsa]i butonul (E). Pentru a deschide/\nchide u[ile de la distan]q, apqsa]i butonul (B). La ma[inile prevqzute cu alarmq electronicq, apqsarea butonului (B) produce dezactivarea/activarea acesteia. ATEN}IE Anumite dispozitive radio pot afecta frecven]a telecomenzii. |n acest caz telecomanda poate func]iona gre[it.

Pentru a introduce cheia metalicq \n carcasq, ]ine]i butonul (E-fig. 3) apqsat [i \mpinge]i cheia \n direc]ia indicatq de sqgeatq p`nq c`nd se aude clicul de blocare.

DESCHIDEREA PORTBAGAJULUI

Atunci c`nd apqsa]i butonul (E), ave]i grijq ca ie[irea cheii metalice din compartimentul squ sq nu vq rqneascq. Acest buton trebuie apqsat doar c`nd cheia este depqrtatq de corp, \n mod special de ochi, [i de obiecte ce pot fi deteriorate (cum ar fi hainele). Asigura]i-vq cq nimeni \n afarq de dvs. nu are acces la cheie, \n special copiii care pot apqsa accidental butonul (E).

Portbagajul poate fi operat din exterior prin apqsarea butonului (C - fig. 3) de pe telecomandq, chiar dacq este activatq alarma electronicq. Dacq vehiculul e prevqzut cu alarmq electronicq, atunci c`nd portbagajul e deschis sistemul de alarmq dezactiveazq protec]ia volumetricq [i senzorul de pe hayon, iar sistemul va emite un semnal sonor de douq ori (cu excep]ia modelelor pentru anumite pie]e) [i luminile de direc]ie se aprind pentru aproximativ 3 secunde. Dacq hayonul este \nchis, func]iile de control se reactiveazq, iar sistemul emite de douq ori un semnal sonor (cu excep]ia modelelor pentru anumite pie]e), [i luminile de direc]ie se aprind pentru aproximativ 3 secunde.

Ori de c`te ori cheia de contact este rotitq n pozi]ia STOP, sistemul Alfa Romeo CODE dezactiveazq func]iile unitq]ii electronice de control al motorului. Atunci c`nd vehiculul e pornit prin rotirea cheii de contact la MAR, sistemul Alfa Romeo CODE trimite un cod de recunoa[tere unitq]ii de control al motorului pentru a dezactiva blocajul. Codul e criptat, variind \ntre 4 miliarde de combina]ii posibile, [i nu este trimis dec`t dacq sistemul de control recunoa[te codul transmis de cheie. Cheia con]ine un transmi]qtor electronic ale cqrui mesaje sunt receptate de o antenq situatq \n jurul contactului.

Codul oricqrei chei care nu a fost prezentq pentru procedura de memorare va fi [ters din sistem. Astfel se asigurq faptul cq orice cheie pierdutq sau furatq nu va putea fi folositq pentru a porni motorul.

fig.4

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

OPERARE (fig. 4)

Acest lucru este indicat de aprinderea semnalului luminos (A) de pe bord. |n cazul \n care codul nu este recunoscut, semnalul luminos (A) rqm`ne aprins \mpreunq cu semnalul luminos (B). Dacq aceasta se \nt`mplq, cheia trebuie rotitq la pozi]ia STOP, iar apoi din nou la MAR; dacq sistemul rqm`ne blocat, \ncerca]i [i cu cealaltq cheie care vi s-a furnizat. Dacq nici acum nu pute]i porni ma[ina, urma]i instruc]iunile pornirii \n caz de urgen]q din capitolul "|n caz de urgen]q", apoi contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

ATEN}IE Fiecare cheie are propriul squ cod care trebuie memorat de cqtre unitatea de control. Pentru memorarea unor noi chei, p`nq la un maxim de 8, merge]i numai la reprezentan]ele Alfa Romeo, lu`nd cu dvs. toate cheile de care dispune]i, card-ul CODE, un document de identitate [i actul de proprietate al ma[inii.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ATEN}IE dacq se aprinde semnalul luminos CODE ( ) \n timpul deplasqrii, c`nd cheia de contact e la MAR: 1) Dacq semnalul se aprinde \n timpul deplasqrii, aceasta \nseamnq cq sistemul efectueazq un autotest (de exemplu \n cazul unei cqderi de tensiune). La prima oprire ve]i putea testa sistemul. Astfel opri]i motorul prin rotirea cheii de contact \n pozi]ia STOP; apoi roti]i cheia din nou \n pozi]ia MAR: semnalul luminos se aprinde [i se stinge \n aproximativ o secundq. Dacq semnalul rqm`ne aprins repeta]i procedura, lqs`nd cheia \n pozi]ia STOP mai mult de 30 de secunde. Dacq acest inconvenient persistq, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. 2) Dacq semnalului luminos clipe[te \nseamnq cq vehiculul nu mai e protejat de sistemul de blocare al motorului.Contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo pentru introducerea tuturor cheilor \n memorie.

Dacq dupq aproximativ 2 secunde cu cheia de contact, \n pozi]ie MAR semnalul luminos ( ) se aprinde din nou cu lumina intermitentq, aceasta \nseamnq cq nu s-a produs memorarea codurilor cheilor, prin urmare vehiculul nu este protejat de sistemul antifurt Alfa Romeo CODE. |n acest caz contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru \nregistrarea \n memorie a codurilor cheilor. ATEN}IE Sistemul este protejat de o siguran]q de 10 A aflatq \n suportul pentru siguran]e situat sub bord (vezi Dacq se arde o sigurantq in capitolul In caz de urgen]q).

|NLOCUIREA BATERIEI DE LA TELECOMAND~

Dacq, atunci c`nd apqsa]i butoanele (B sau C fig. 5), ledul (B) controlul nu este permis, trebuie \nlocuitq bateria cu una nouq de acela[i tip. Dacq vehiculul este dotat cu o alarmq electronicq, necesitatea \nlocuirii bateriei este indicatq de aprinderea semnalului luminos de pe bord aflat l`ngq aeratoarele centrale.

fig. 5

10

(unde este dispusq)

DESCRIERE

Sistemul include: un transmi]qtor, receptor, unitate de control cu sirenq [i senzori volumetrici ([i senzorii antiprindere). Alarma electronicq e controlatq de receptorul din interiorul ma[inii [i poate fi activatq/dezactivatq cu ajutorul telecomenzii din cheie ce trimite codul variabil. Alarma electronicq ac]ioneazq n cazul: deschiderii for]ate a u[ilor, capotei [i hayonului (protec]ie perimetricq), operqrii cheii de contact, tqierii cablului bateriei, prezen]ei unor corpuri mobile n habitaclu (protec]ie volumetricq), oricqrei ridicqri/cobor`ri anormale \n pozi]ia vehiculului (pentru anumite pie]e) [i \nchiderea centralizatq a u[ilor. Este posibilq dezactivarea protec]iei volumetrice.

ATEN}IE Func]ia de blocare a motorului este garantatq de sistemul Alfa Romeo CODE care se activeazq automat la scoaterea cheii din contact.

fig. 6

fig. 7

11

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Bateriile folosite sunt dqunqtoare pentru mediul \nconjurqtor. Ele trebuie aruncate conform prevederilor legale \n containere speciale. Evita]i expunerea directq la flacqrq sau temperaturi \nalte. Nu le lqsa]i la \ndem`na copiilor.

|nlocuirea bateriei (fig. 7): -mi[ca]i partea metalicq (A) \n pozi]ia de deblocare -\ntoarce]i acul (B), lu`nd drept punct de reper pozi]ia UNLOCK (2) -roti]i dispozitivul de deschidere (C) [i extrage]i compartimentul bateriei (D); -\nlocui]i bateria (E) asigur`ndu-vq cq polaritatea e cea corectq; -reintroduce]i compartimentul bateriei \n cheie [i \nchide]i-l, [i roti]i acul (B) \n pozi]ia LOCK (1).

ALARMA ELECTRONIC

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TELECOMANDA (fig. 8) Telecomanda este \ncorporatq \n cheie, cu butonul care activeazq comanda corespunzqtoare (B-fig 8). Receptorul recunoa[te p`nq la 5 chei cu telecomandq \ncorporatq. Dacq, indiferent de motive, ave]i nevoie de o nouq cheie cu telecomandq, merge]i la o reprezentan]q Alfa Romeo, av`nd cu dvs. cardul CODE, un act de identitate [i documentele ce dovedesc cq sunte]i proprietarul ma[inii. CUM SE ACTIVEAZ ALARMA Cu u[ile, capota [i portbagajul \nchise [i cheia de contact \n pozi]ia STOP sau PARK (cheia scoasq), \ndrepta]i cheia cu telecomandq n direc]ia ma[inii [i apqsa]i, apoi elibera]i butonul. Cu excep]ia c`torva pie]e, sistemul emite un semnal sonor [i se produce \ncuierea u[ilor.

SOLICITAREA DE CHEI CU TELECOMENZI ADI}IONALE

Activarea alarmei este precedatq de un test de autodiagnosticare indicat de aprinderea intermitentq (cu o frecven]q diferitq) a ledului aferent de pe panoul central (A-fig. 9). Dacq se detecteazq o eroare, sistemul va emite un semnal sonor.

Supraveghere

Dupq activare, clipirea ledului aferent (A-fig. 9) de pe bord indicq faptul cq sistemul de supraveghere e n func]iune. |n toatq aceastq perioadq ledul va clipi.

ATEN}IE Operarea alarmei electronice este adaptatq regulilor specifice fiecqrei ]qri.

fig. 8

fig. 9

12

Dacq dupq activarea alarmei se aude un al doilea semnal sonor, opri]i sistemul apqs`nd butonul, verifica]i dacq u[ile, capota [i hayonul sunt \nchise corect, dupq care activa]i din nou alarma prin apqsarea butonului. |n caz contrar, capota, hayonul sau u[a care nu e \nchisq corespunzqtor nu vor fi protejate de sistemul de alarmq. Dacq u[ile, capota [i portbagajul sunt \nchise corect, \nsq semnalul sonor se repetq, \nseamnq cq sistemul de autodiagnosticare a detectat o eroare de operare. |n acest caz e necesar sq contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

Pentru dezactivarea alarmei apqsa]i butonul de pe telecomanda de la cheie. Sistemul va rqspunde \n felul urmqtor (except`nd anumite pie]e): -douq clipiri scurte ale semnalizatoarelor -douq semnale sonore scurte ale sirenei -descuierea u[ilor ATEN}IE Dacq atunci c`nd sistemul este dezactivat, ledul aferent (A-fig. 9) rqm`ne aprins (maxim 2 minute sau p`nq c`nd cheia de contact este adusq \n pozi]ia MAR), trebuie sq re]ine]i urmqtoarele informa]ii: -dacq ledul rqm`ne aprins , \nseamnq ca bateriile telecomenzii trebuiesc schimbate;

Clipe[te o datq: u[a fa]q dreapta De 2 ori: u[a fa]q st`nga De 3 ori: u[a spate dreapta De 4 ori: u[a spate st`nga De 5 ori: senzori volumetrici De 6 ori: capota De 7 ori: portbagajul De 8 ori: s-a umblat la cablurile de alimentare. De 9 ori: s-a umblat la cablurile bateriei sau au fost tqiate cablurile cheii de urgen]q De 10 ori: cel pu]in 3 dintre cauzele enumerate mai sus.

13

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]iile de autodiagnosticare [i controlul u[ilor, capotei, hayonului CUM SE DEZACTIVEAZ ALARMA

-dacq ledul continuq sq clipeascq, dar la intervale diferite dec`t \n mod normal, aceasta \nseamnq cq s-au produs \ncercqri de pqtrundere prin efrac]ie. Dupq numqrul de clipiri e posibilq identificarea tipului de \ncercare de efrac]ie:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ACTIVAREA AUTOMAT~ A ALARMEI


(op]ional)
Dacq alarma nu a fost activatq din telecomanda se va activa automat dupq un timp stabilit de 30 secunde din momentul \n care cheia de contact a fost rotitq \n pozi]iile STOP sau PARK [i una din u[i sau portbagajul au fost deschise [i apoi \nchise.Aceasta este indicatq de luminarea intermitentq a ledului din ma[inq [i de semalizarea descrisq anterior. Pentru a activa alarma apqsa]i butonul de pe telecomandq. Alarma este de asemenea, activatq automat \n momentul \n care u[ile sunt \nchise cu cheia. C`nd alarma este activatq automat u[ile nu sunt \ncuiate. C`nd sistemul este activat, alarma se declan[eazq \n urmqtoarele cazuri: -deschiderea uneia sau mai multor u[i, a capotei sau portbagajului; -deconectarea bateriei sau tqierea unuia dintre cablurile electrice; -pqtrunderea \n habitaclu, de exemplu spargerea geamurilor (protec]ie volumetricq); -\ncercarea de a porni motorul (cheia \n pozi]ia MAR); -ridicarea/cobor`rea anormalq a vehiculului (pe pie]ele unde e valabil). |n func]ie de ]arq, declan[area alarmei cauzeazq pornirea sirenei [i a luminilor de avarie (pentru aproximativ 26 de secunde). Modul de operare [i numqrul ciclurilor poate diferi de la ]arq la ]arq. Este totu[i prevqzut un numqr maxim de cicluri. Dupq ce ciclul alarmei s-a terminat, sistemul \[i reia func]ia normalq de supraveghere.

CND SE DECLAN{EAZ ALARMA

DEZACTIVAREA ALARMEI

Pentru a dezactiva alarma apqsa]i butonul de pe telecomandq sau, dacq s-au terminat bateriile urca]i-vq \n ma[ina, introduce]i cheia \n contact [i roti]i-o \n pozi]ia MAR.

ATEN}IE Dacq este necesarq sta]ionarea vehiculului pentru o perioadq lungq de timp (peste 3 sqptqm`ni) \nchide]i vehiculul folosind cheia, pentru a dezactiva alarma.

14

Pentru a garanta buna func]ionare a sistemului de protec]ie, geamurile laterale [i trapa glisantq (dacq existq) trebuie sq fie \nchise corect. Aceastq func]ie poate fi dezactivatq (dacq, de exemplu, lqsa]i animale \n interiorul ma[inii) prin ac]ionarea urmqtoarelor comenzi \n succesiune rapidq: \ncep`nd cu cheia de contact \n pozi]ie MAR, roti]i cheia la STOP, apoi imediat \napoi la MAR [i apoi din nou la STOP, dupq care scoate]i cheia din contact. Ledul aferent de pe bord se aprinde pentru circa 2 secunde pentru a confirma dezactivarea func]iei. Dacq atunci c`nd, cu protec]ia volumetricq dezactivatq, ave]i nevoie sq opera]i o comandq controlatq de cheie \n pozi]ia MAR (cum ar fi deschiderea automatq a geamurilor): roti]i cheia \n pozi]ia MAR, ac]iona]i comanda respectivq [i roti]i cheia \napoi la pozi]ia STOP \n mai pu]in de 30 de secunde. Astfel protec]ia volumetricq va rqm`ne dezactivatq.

Dacq dori]i sq renun]a]i la semnalul acustic al sirenei ]ine]i butonul (B-fig. 10) de pe telecomandq apqsat timp de 4 secunde \n momentul \n care activa]i alarma. Aceastq opera]ie este semnalatq de o serie de 5 beep-uri care apar dupq semnalele acustice [i vizuale normale apqrute \n momentul activqrii alarmei. C`nd sistemul este activat ulterior, func]ionarea normalq a sirenei este setatq automat.

fig. 10

15

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

PROTEC}IE VOLUMETRIC
Pentru a reactiva protec]ia volumetricq, roti]i [i men]ine]i cheia de contact \n pozi]ia MAR pentru mai mult de 30 de secunde.

OPRIREA FUNC}ION~RII SIRENEI (unde este prev`zut)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

AUTORIZA}IE MINISTERIAL |n concordan]q cu legisla]ia \n vigoare din fiecare ]arq cu privire la frecven]ele radio, dorim sq vq aducem la cuno[tin]q cq: -numerele de autorizare \n func]ie de pia]q sunt specificate \n ultimele pagini ale acestui manual, \nainte de indexul alfabetic (pentru unele ]qri sunt incluse [i documentele de autorizare); -pentru pie]ele \n care este obligatorie marcarea transmi]qtorului, numqrul de \nregistrare e \nscrip]ionat pe carcasa cheii. (|n func]ie de model/pia]q, codul poate fi trecut [i pe transmi]qtor [i/sau receptor). Sistemul este alcqtuit dintr-un receptor aflat \n vehicul [i dintr-un emi]qtor (telecomanda) \ncorporatq \n cheie. Pentru a \ncuia/descuia \ncuietorile, \ndrepta]i emi]qtorul spre vehicul [i apqsa]i butonul (B-fig 11).

SISTEM BLOCARE U{I CU TELECOMANDA

ATEN}IE Dacq dori]i sq programa]i [i alte telecomenzi, contacta]i o Reprezentan]q ALFA ROMEO.

fig. 11

16

CONTACTUL (fig. 12) Cheia poate fi rotitq n una din cele patru pozi]ii: -STOP: motorul oprit, cheia poate fi scoasq, se activeazq blocarea motorului [i a volanului, se dezactiveazq diverse func]ii except`ndu-le pe cele alimentate direct (de exemplu, luminile de avarie). -MAR: pozi]ia de mers. Motorul este deblocat [i toate dispozitivele electrice sunt alimentate. ATEN}IE Nu lqsa]i cheia \n aceastq pozi]ie atunci c`nd motorul e oprit.

ATEN}IE dacq motorul nu porne[te, roti]i cheia \napoi la STOP [i repeta]i procedura. Contactul (dispozitivul de pornire) e prevqzut cu un dispozitiv de siguran]q care \mpiedicq trecerea la AVV dacq motorul e deja pornit. -PARK: motorul oprit, cheia poate fi scoasq, se activeazq blocarea motorului [i a volanului, luminile de pozi]ie se aprind automat. ATEN}IE pentru a roti cheia n pozi]ia PARK, trebuie apqsat \nt`i butonul (A) de pe dispozitivul de pornire.

Dacq cineva a umblat la dispozitivul de pornire (de exemplu \n cazul unei tentative de furt) merge]i la o reprezentan]q Alfa Romeo pentru verificarea acestuia \nainte de \nceperea unei noi cqlqtorii.

fig. 12

17

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DISPOZITIVUL DE PORNIRE

-AVV: pozi]ie instabilq pentru pornirea motorului.

Atunci c`nd pqrqsi]i vehiculul scoate]i \ntotdeauna cheia din contact pentru a \mpiedica activarea accidentalq a comenzilor de cqtre pasagerii rqma[i \nquntru. Nu lqsa]i niciodatq copiii nesupraveghea]i \n ma[inq. Nu uita]i sq trage]i fr`na de m`nq [i, dacq vehiculul e parcat \n rampq, sq ac]iona]i treapta I de vitezq. Dacq vehiculul este situat \n pantq, cupla]i treapta de mers \napoi.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BLOCAREA VOLANULUI Blocarea: -pozi]iona]i cheia la STOP sau PARK, apoi scoate]i cheia [i roti]i u[or volanul pentru a facilita ac]iunea de blocare. Deblocarea: -roti]i cheia la MAR mi[c`nd u[or volanul dintr-o parte \n alta. Nu scoate]i niciodatq cheia din contact n timpul deplasqrii. Volanul se va bloca automat dacq \ncerca]i sq \l mi[ca]i. Acela[i lucru se \nt`mplq [i atunci c`nd vehiculul este remorcat. U[ile fa]`: -pentru deschiderea u[ii, roti]i cheia (n sensul acelor de ceasornic pentru u[a [oferului, \n sens invers pentru u[a pasagerului), apoi scoate]i cheia [i apqsa]i butonul(A-fig. 13). ran]q. DESCHIDEREA/|NCHIDEREA DIN EXTERIOR |nainte de a deschide o u[q, asigura]i-vq \ntotdeauna cq aceasta se poate face \n sigu-

U{ILE

-pentru \nchiderea u[ii, roti]i cheia \n yalq \n sensul opus celui de deschidere.

U[ile din spate

-Pentru a deschide u[a, doar cu butonul interior ridicat (A-fig. 14) trage]i de maneta de deschidere (A-fig. 15).

-Pentru a \nchide u[a, apqsa]i butonul (A- fig. 14) [i apoi \nchide]i-o.

fig. 13

fig. 14

18

U[ile din fa]q -Pentru a deschide u[a, trage]i de m`nerul (A-fig. 16) indiferent de pozi]ia butonului B. -Pentru a \mpiedica deschiderea din exterior, apqsa]i butonul (A).

U[ile din spate pot fi deschise doar dacq a fost dezactivat dispozitivul de siguran]q \mpotriva manevrqrii de cqtre copii -Pentru a deschide u[a, trage]i maneta (B-fig. 17) -Pentru a \nchide u[a, apqsa]i butonul rotund (A) chiar dacq m`nerul este deschis [i apoi \nchide]i m`nerul . Daca portbagajul nu este \nchis corect, semnalul luminos se va aprinde pe tabloul de bord sau (unde este cazul) pe display-ul central.

Acesta permite \nchiderea centralizatq a u[ilor, at`t din fa]q, c`t [i din spate. Pentru a activa \nchiderea centralizatq, u[ile trebuie sq fie perfect \nchise. |n caz contrar, \ncuietorile u[ilor nu se vor bloca. La unele versiuni \nchiderea centralizatq depinde de \nchiderea completq a u[ilor [i a bortbagajului.

- Din exterior: \n momentul \n care u[ile sunt \nchise, introduce]i cheia \n una din u[ile din fa]q si roti]i-o - Din interior: \n momentul \n care u[ile sunt \nchise, apqsa]i unul din butoanele(A-fig. 16) pentru activare/ dezactivare sistem \nchidere centralizatq aflate pe u[ile din fa]q.

fig. 15

fig. 16

fig. 17

19

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DESCHIDEREA/|NCHIDEREA DIN INTERIOR

U[ile din spate

SISTEMUL DE |NCHIDERE CENTRALIZAT

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Prin apqsarea butonului(A-fig. 17) aflat pe u[a din spate va fi blocatq doar usa respectivq. ATEN}IE La u[ile din fatq nu este posibilq apqsarea butonului (A-fig. 16) dacq acestea nu sunt \nchise corespunzqtor. ATEN}IE |nchiderea centralizatq poate fi dezactivatq prin deschiderea din interior a uneia din u[ile fa]q, av`nd ca efect deblocarea tuturor u[ilor. n cazul unei pene de curent (siguran]q arsq, baterie deconectatq,etc.) este \ncq posibilq \ncuierea manualq. DISPOZITIV DE SIGURAN} PENTRU COPII (modele cu 5 u[i) U[ile din spate sunt prevqzute cu un dispozitiv de siguran]q (fig. 18) care \mpiedicq deschiderea lor din interior. ATEN}IE Fiecare dispozitiv ac]ioneazq doar asupra u[ii pe care este montat. Dispozitivul poate fi activat doar cu u[ile deschise: pozi]ia1 - dispozitiv activat (u[a \ncuiatq); pozi]ia 2 - dispozitiv dezactivat (u[a poate fi deschisq din interior).

ATEN}IE Interven]ia sistemului de \ntrerupere automatq a alimentqrii cu combustibil cauzeazq deblocarea automatq a u[ilor [i previne \ncuierea acestora timp de aproximativ 30 de secunde. Dupq acest interval, unitatea de control a \nchiderii centralizate \[i reia func]ionarea normalq.

Utiliza]i \ntotdeauna acest dispozitiv atunci c`nd transporta]i copii.

Dupq cuplarea dispozitivelor de siguran]q de pe ambele u[i din spate, asigura]i-vq \ncerc`nd sq le deschide]i din interior.

fig. 18

20

Reglarea pozi]iei scaunelor se face doar atunci c`nd vehiculul sta]ioneazq. Fig. 19: echipament standard; Fig. 20: locuri sport; Fig. 21: locuri sport si airbag-uri laterale;

Ridica]i maneta (A) [i \mpinge]i scaunul n fa]q sau \n spate; pozi]ia optimq pentru condus este atunci c`nd m`inile stau pe marginea volanului, iar bra]ele sunt u[or \ndoite.

Dupq eliberarea manetei verifica]i \ntotdeauna dacq scaunul este bine fixat \ncerc`nd sq-l deplasa]i \nainte [i \napoi. Atunci c`nd nu a fost bine fixat, existq riscul ca \n timpul deplasqrii scaunul sq se mi[te brusc, cauz`nd cosecin]e periculoase.

Pentru a ridica scaunul, trage]i maneta (B) n sus, apoi ac]iona]i aceastq manetq (\n sus [i \n jos) p`nq c`nd ajunge]i la nql]imea doritq, dupq care elibera]i-o. Pentru a cobor\ scaunul, apqsa]i maneta (B) n jos [i apoi mi[ca]i-o n sus [i n jos p`nq ajunge]i la pozi]ia doritq.

ATEN}IE Pentru efectuarea acestor modificqri trebuie sq sta]i a[ezat pe scaunul [oferului.

REGLAREA SP~TARULUI

Roti]i de (C) p`nq c`nd ajunge]i la pozi]ia doritq. Scaunele sport echipate cu airbag-uri laterale au reglare electricq; folosi]i butonul ( D fig. 21 ) aflat pe partea lateralq a scaunului pentru a ajunge la nivelul dorit.

fig. 19

fig. 20

21

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SCAUNELE DIN FA}


REGLAREA SCAUNULUI

REGLAREA |N |NAL}IME A SCAUNULUI {OFERULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REGLAREA ELECTRIC~ A SP~TARULUI (op]ional) Poate fi realizatq prin apqsarea butonului (D) aflat \n partea lateralq a scaunului. COTIERELE CENTRALE (unde este cazul) Pentru a folosi cotiera, cobor`]i-o ca \n figurq. |n interiorul cotierei se gqse[te un compartiment special (B fig. 22) pentru depozitarea lucrurilor mqrunte. Pentru a-l folosi, ridica]i capacul (A). Roti]i (E) p`nq c`nd ob]ine]i cea mai confortabilq pozi]ie.

REGLAREA SPTARULUI |N ZONA LOMBAR~ (op]ional)

|NC~LZIREA SCAUNELOR ( fig. 23) ( prezent` la unele modele,)

Op]iunea de nclzire a scaunelor, este operatq cu ajutorul comutatorului (A) din partea interioarq a scaunului; la scaunele sport apqsati comutatorul (Ffig.21) din partea exterioarq a scaunului. Pornirea acestei func]ii e indicatq de aprinderea ledului (B) de pe comutator.

fig. 21

fig. 22

fig. 23

22

Pentru a spori siguran]a pasagerilor, tetierele sunt reglabile \n \nql]ime, iar la modelele cu scaune Recaro sunt reglabile [i la unghi. Pentru a regla \nql]imea: mi[ca]i tetiera \n sus sau \n jos, apoi elibera]i-o [i asigura]i-vq cq este blocatq \n pozi]ia reglatq anterior. Pentru reglarea unghiului: apuca]i tetiera mi[ca]i-o \n pozi]ia doritq. BUZUNARELE DIN SPATE (fig.25) ATEN}IE Forma tetierelor variazq \n func]ie de model. Scopul ilustra]iei este de a arqta doar cum se regleazq.

COTIERA SPATE (fig. 28)

Pentru a folosi cotiera , cobor`]i-o trqg`nd de (A) a[a cum se aratq n ilustra]ie.

Scaunele din fa]q sunt prevqzute cu c`te un buzunar n partea din spate a spqtarului.

fig. 26

fig. 24

fig. 25

fig. 27

23

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REGLAREA TETIERELOR (fig.24 )

Re]ine]i cq tetierele trebuie potrivite astfel \nc`t sq sus]inq capul [i nu ceafa. Doar n aceastq pozi]ie oferq protec]ie n cazul unei coliziuni din spate.

SCAUNELE DIN SPATE

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

COMPARTIMENTUL SKI (unde este cazul) Acest compartiment este folosit pentru transportul obiectelor lungi.

Pentru a avea acces la acest compartiment, cobor`]i cotiera, trage]i de prinderea(A-fig. 27) a capacului [i cobor`]i-l pe cotierq.(fig. 28) Compartimentul poate fi extins prin mutarea cotierei: cu cotiera coboratq, apqsati cele douq butoane (B-fig. 29) aflate \n interiorul cotierei, la bazq, [i scoate]i-o. Apoi trage]i capacul [i cobor`]i-l pe scaunul din spate (fig. 30).

REGLARE TETIERE

Se pot fixa douq tetiere pentru locurile laterale [i n func]ie de model, poate fi adqugatq o a treia tetierq pentru locul central. Dacq este necesar tetierele se pot scoate \n felul urmqtor: -ridica]i tetiera la \nqltimea maximq; -apqsa]i ambele butoane (A [i B-fig. 31) [i scoate]i-o.

fig. 28

fig. 29

fig. 30

fig. 31

24

Este posibilq reglarea \nql]imii [i \nclina]iei volanului. OGLINDA INTERIOAR~ Aceasta se face trqg`nd clapeta (Afig. 32) \nspre volan. Dupq ce a]i reglat volanul n cea mai convenabilq pozi]ie, fixa]i-l pe loc \mping`nd clapeta n fa]q p`nq la capqt.

Reglare electricq (fig. 34) Reglati oglinda folosind butonul (A).

Oglinda, prevqzutq cu un dispozitiv de siguran]q care o elibereazq n cazul unei ciocniri violente, poate fi reglatq prin intermediul levierului (A-fig. 33) n douq pozi]ii diferite: normal [i antiorbire.

-rqsuci]i butonul (A) spre (B) pentru a regla oglinda din partea st`ngq; -rqsuci]i butonul (A) spre (D)pentru a regla oglinda din partea st`ngq; -pozi]iona]i apoi, butonul (A) n pozi]ia centralq de fixare(C)

Orice reglare a volanului se face doar n condi]iile n care vehiculul este sta]ionat.

ATEN}IE Reglarea e posibilq doar c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR.

fig. 32

fig. 33

fig. 34

25

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REGLARE VOLAN

REGLARE OGLINZII RETROVIZOARE

OGLINZILE EXTERIOARE

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Plierea (fig. 35) -La nevoie (de exemplu n cazul n care oglinzile fac imposibilq trecerea vehiculului prin spa]ii \nguste), este posibilq plierea oglinzilor mut`ndu-le din pozi]ia (A) n pozi]ia (B). Atunci c`nd conduce]i oglinzile trebuie sq fie ntotdeauna n pozi]ia (A). Oglinda [oferului fiind curbatq, poate duce la aprecierea inexactq a distan]elor. Oglinzile electrice sunt prevqzute cu dispozitive de nclzire care intrq n func]iune simultan cu func]ia de dezaburire a lunetei, prin apqsarea butonului (A). ATEN}IE Aceastq func]ie e temporizatq [i va fi dezactivatq automat dupq c`teva minute.

Dezaburire/dezghe]are (fig. 36)

GEAMURILE CU AC}IONARE ELECTRIC~ FA}~

ATEN}IE Cu cheia de contact scoasq sau n pozi]ia STOP, geamurile electrice rqm`n activate aproximativ 2 minute [i se dezactiveazq automat n momentul deschiderii oricqrei u[i.

Partea conducqtorului (fig. 37-39)

Pe u[a din partea conducqtorului se aflq butoanele care controleazq urmqtoarele geamuri atunci c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR: A -geamul din st`nga fa]q B -geamul din dreapta fa]q. C-geamul din st`nga spate (unde este cazul) D -geamul din dreapta spate (unde este cazul) E - \ncuietoare hayon (dacq este valabil) (c`nd \ncuietoarea e activatq butonul e \n sus, apqsa]i-l din nou pentru a reactiva butoanele din spate).

fig. 35

fig. 36

26

Partea pasagerului (fig. 38) Butonul (A) controleazq geamul de pe partea pasagerului. ATEN}IE Geamul pasagerului este prevqzut cu dispozitivul de "operare automatq continuq" at`t pentru cobor`re c`t [i pentru ridicarea sa. Acesta func]ioneazq la fel ca cel de pe partea conducqtorului.

Geamurile din spate pot fi ac]ionate cu ajutorul butoanelor aflate pe panourile de pe u[i. La cerere, la unele versiuni, u[ile din spate pot avea geamuri electrice care pot fi ac]ionate at`t de la butoanele de pe u[a [oferului (C [i D-fig.39),c`t [i de la cele aflate pe u[ile din spate ( A-fig. 40 ). Cu cheia de contact \n pozi]ia MAR, apqsa]i butonul pentru a mi[ca geamul \n jos; trage]i butonul pentru a-l ridica.

fig. 39

fig. 37

fig. 38

fig. 40

27

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ATEN}IE Geamul conducqtorului este prevqzut cu dispozitivul de "operare automatq continuq" at`t pentru cobor`rea, c`t [i pentru ridicarea sa. O apqsare scurtq pe partea de sus sau de jos a butonului va cauza mi[carea continuq a geamului, fie n sus fie n jos: geamul poate fi oprit printr-o a doua apqsare a pqr]ii de sus sau jos a butonului. SPATE (unde este prev`zut)

Folosirea necorespuzqtoare a geamurilor electrice poate fi periculoasq. |nainte [i n timpul folosirii, asigura]i-vq ntotdeauna cq pasagerii nu se expun riscului lovirii directe de cqtre geamurile n mi[care sau a rqnirii indirecte prin prinderea n mecansim a obiectelor personale.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

C`nd pqrqsi]i vehiculul scoate]i ntotdeauna cheia din contact pentru a preveni ac]ionarea accidentalq a geamurilor electrice [i rqnirea vreunuia dintre pasageri.

CENTURI DE SIGURAN}~
FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURAN}Q Centura trebuie purtatq ]in`nd pieptul drept [i rezemat de spqtarul scaunului. Lua]i capqtul metalic(A-fig.41) [i introduce]i-l \n zqvor(B), p`nq c`nd se aude clicul de blocare. Dacq la scoatere aceasta se blocheazq, lqsa]i-o sq se deruleze pu]in, apoi trageti-o din nou fqrq sq o brusca]i.

Apqsa]i butonul (C) pentru eliberarea centurii. Ghida]i centura cu m`na \n timp ce se deruleazq pentru a evita rqsucirea ei.

Nu ]ine]i butonul apqsat dupq ce geamul s-a \nchis sau deschis complet. Versiunile care nu sunt dotate cu geamuri electrice au o manivelq (A fig. 40a) pentru a mi[ca geamul manual.

Nu apqsati niciodatq butonul C \n timpul deplasqrii.

Datoritq mecanismului de rulare, centura se adapteazq automat n func]ie de corpul celui care o poartq, \ngqduind libertatea de mi[care.

Dacq ma[ina e parcatq pe o pantq abruptq, mecanismul de rulare se poate bloca; acest lucru este normal.

Dispozitivul de blocare a centurii intrq n func]iune de fiecare datq c`nd aceasta este trasq brusc, cum ar fi n cazul fr`nqrii bru[te sau al coliziunilor.

fig. 40a

fig. 41

fig. 42

28

fig. 44

fig. 43

fig. 45

fig. 46

29

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Scaunele din spate sunt dotate cu centuri de siguran]q cu trei puncte de fixare [i mecanism de rulare pentru locurile laterale, [i centurq cu douq puncte de fixare n cazul locului central (A-fig. 42). La unele modele, chiar [i locul central poate fi dotat cu tetierq [i centurq cu trei puncte de fixare.(fig. 44) Pentru a evita fixarea incorectq, por]iunile metalice ale centurilor laterale nu sunt compatibile cu zqvoarele corespunzqtoare locului central.(fig. 43)

Pentru a vq oferi protec]ie maximq, centurile de siguran]q din spate trebuie fixate a[a cum se aratq n fig. 42 [i fig. 44.

In ceea ce prive[te modelele Sportwagon, centura de siguran]q a locului central poate fi folositq doar dacq spqtarul scaunului este corect fixat \n zqvoarele sale. Acesta presupune c`nd butonul ( A fig. 46) de l`ngq m`nerul (B) este retras.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Re]ine]i cq n cazul unei coliziuni violente ocupan]ii locurilor din spate care nu poartq centura de siguran]q, pe l`ngq riscul la care se expun ei \n[i[i, constituie un pericol serios pentru cei de pe locurile din fa]q. CENTURA PENTRU {OLDURI DE PE LOCUL CENTRAL (fig. 48) Fixa]i centura prin introducerea capqtului metalic (A) n zqvorul (B) p`nq c`nd se aude clicul de blocare. Pentru reglarea centurii, trece]i centura prin inelul (D), trqg`nd de partea (E) pentru a o str`nge sau de partea (F) pentru a o slqbi. Pentru desfacerea centurii, apqsa]i butonul (C). ATEN}IE Centura este bine purtatq atunci c`nd stq fixatq pe [olduri. C`nd locurile din spate nu sunt ocupate, folosi]i spa]iile speciale din pernq (A-fig. 47) pentru fixarea centurilor de siguran]q; fixati capqtul centurii pentru [olduri de pe locul central (B) \n zqvorul (C).(vezi urmqtorul paragraf)

DEPOZITARE CENTUR~ PENTRU {OLDURI DE PE LOCUL CENTRAL (fig. 49)

C`nd centura pentru [olduri de pe locul cental nu este folositq, prinde]i suportul metalic (A) \n suportul special (B) care se aflq pe spqtarul scaunului.

|ntotdeauna prinde]i capqtul centurii c`nd aceasta nu este folositq pentru a evita lovirea pasagerilor \n cazul unui accident.

fig. 47

fig. 48

fig. 49

30

Inelul de reglare al centurilor din spate poate fi fixat n pozi]ii diferite n ceea ce prive[te \nql]imea. Regla]i ntotdeauna nl]imea centurii de siguran]q n func]ie de persoana care o poartq. Aceastq mqsurq de precau]ie \i va spori eficien]a, reduc`nd substan]ial riscul rqnirii n cazul unui accident. Centura este reglatq corect atunci c`nd trece la jumqtatea distan]ei dintre umqr [i g`t.

fig. 50

fig. 51

31

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

REGLAREA CENTURILOR FRONTALE {I DIN SPATE (doar la modelele Sportwagon) Pentru reglare, ridica]i sau cobor`]i dispozitivul de blocare (A-fig. 50), deplas`nd \nspre \n fa]q sau spate n acela[i timp inelul (B) n pozi]ia doritq.

Dupq reglare, asigura]i-vq ntotdeauna cq inelul (B) e bine fixat \ntr-una din pozi]ii. Pentru a verifica, fqrq sq apqsa]i butonul (A-fig.50) sau (A-fig.51), trage]i de centurq pentru a permite ancorei de fixare sq se pozi]ioneze n cazul n care acest lucru nu s-a produs \ncq.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SISTEM DE PRETENSIONARE
Pentru a spori eficien]a centurilor de siguran]q, Alfa 156 este dotat [i cu un sistem de pretensionare. Acest sistem "simnte" prin intermediul unui senzor atunci c`nd se produce o coliziune puternicq [i trage centurile de siguran]q \napoi cu c`]iva centimetri. Astfel se asigurq cq centurile vor adera pe corpul purtqtorului \nainte de \nceperea propriu-zisq a ac]iunii de re]inere. Centura se blocheazq, indic`nd faptul cq sistemul a fost activat; centura nu poate fi trasq \napoi nici chiar dacq se \ncearcq manual. Pretensionerele de pe locurile din fa]q nu se activeazq dec`t \n condi]iile \n care centurile de siguran]q sunt bine fixate \n zqvoarele lor.

ATEN}IE Pentru ca protec]ia sq fie maximq, centura trebuie sq fie bine fixatq n jurul pieptului [i al [oldurilor purtqtorului.

Acest dispozitiv este de unicq folosin]q. Dacq a fost declan[at n timpul unei coliziuni, chiar fqrq ca centurile de siguran]q sq fi fost cuplate, va trebui \nlocuit la o reprezentan]q Alfa Romeo. Durata de via]q a dispozitivului este de 10 ani de la datq fabrica]iei \nscrisq pe etichetq. |nlocui]i-l atunci c`nd se apropie acest termen.

Este posibilq producerea unei cantitq]i mici de fum. Acest fum nu este toxic [i nu prezintq pericol de incendiu. Sistemul de pretensionare nu necesitq \ntre]inere specialq sau lubrifiere. Orice modificare a stqrii ini]iale va duce la pierderea eficien]ei sale. Dacq sistemul a intrat n contact cu apq sau noroi n urma unor catastrofe naturale inunda]ii, furtuni, etc.) va trebui neapqrat \nlocuit.

Opera]iunile care implicq lovituri, vibra]ii sau temperaturi nalte (peste 100 de grade C timp de maxim 6 ore) n zona din jurul senzorilor, pot cauza declan[area sau defectarea acestora. Vibra]iile produse n timpul deplasqrii pe teren accidentat nu au nici un efect asupra senzorilor. Dacq totu[i ave]i nevoie de ajutor contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

32

Conducqtorul auto ([i to]i ceilal]i pasageri) trebuie sq se supunq reglementqrilor locale n ceea ce prive[te folosirea centurilor de siguran]q. |ntotdeauna prinde]i-vq centurile de siguranta \nainte de a porni. Pentru a asigura protec]ie maximq, vq recomandqm sq ]ine]i spqtarul scaunului n pozi]ie verticalq [i centura bine fixatq n jurul pieptului [i al [oldurilor. To]i pasagerii, at`t din fa]q c`t [i din spate, trebuie sq poarte centurile de siguran]q. Deplasarea fqrq a purta centurile de siguran]q spore[te riscul rqnirii grave sau al decesului n urma unui accident.

|n nici un caz nu interveni]i asupra mecanismului centurilor de siguran]q sau pretensionatoarelor. Orice opera]ie trebuie \ndeplinitq de un personal autorizat. |ntotdeauna contacta]i o Reprezentan]q Autorizatq Alfa Romeo.

fig. 52

33

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Este absolut interzisq manevrarea sau nlturarea componentelor acestor senzori. Orice interven]ie trebuie efectuatq de cqtre un personal calificat [i autorizat. Contacta]i ntotdeauna o reprezentan]q Alfa Romeo. INSTRUC}IUNI GENERALE CU PRIVIRE LA FOLOSIREA CENTURILOR DE SIGURAN}~

Centura nu trebuie sq fie rqsucitq ci bine pozi]ionatq pe corp. Partea superioarq trebuie sq treacq peste umqr [i \n diagonalq peste piept. Partea inferioarq trebuie sq traverseze [oldurile [i \n nici un caz sq apese peste stomac pentru a evita alunecarea \nspre \n fa]q (fig. 52). Nu folosi]i obiecte ( clipsuri, etc.) care sq \ndepqrteze centura de corp.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dacq centura a fost solicitatq intens, de exemplu n cazul unui accident, va trebui \nlocuitq complet (zqvoare, [uruburi, pretensionqri). Chiar [i atunci c`nd centura nu prezintq defec]iuni vizibile, e posibil sq-[i fi pierdut rezisten]a.

Centurile de siguran]q trebuiesc purtate [i de femeile gravide; riscul de rqnire \n cazul unui accident este redus, atat pentru ea, c`t [i pentru copil. Femeile \nsqrcinate trebuie sq fixeze partea de jos a centurii foarte jos, sub abdomen (fig 54).

-Dupq un accident serios, \nlocuiti centura purtatq \n acel moment, chiar dacq nu pare afectatq. |ntotdeauna \nlocui]i centura de siguran]q dacq sistemul de pretensionare a fost activat;

Nu transporta]i copii n bra]e folosind o singurq centurq pentru protec]ia am`ndurora (fig. 53). Nu prinde]i alte obiecte de corp.

CUM SE PSTREAZ CENTURILE EFICIENTE |N PERMANEN}~ -Ave]i grijq ca centura sq fie ntotdeauna bine \ntinsq, niciodatq rqsucitq; verifica]i dacq rularea se poate face fqrq impedimente.

-Pentru curq]area centurilor, folosi]i un sqpun neutru [i spqla]i-le cu m`na. Lqsa]i-le sq se usuce la umbrq. Nu folosi]i niciodatq detergen]i puternici, \nqlbitori, vopsele sau alte substan]e chimice care ar putea slqbi ]esqtura. -Nu lqsa]i apa sq pqtrundq n mecanismul de rulare: func]ionarea lor eficientq e garantatq numai dacq nu au fost niciodatq udate. -nlocui]i centura dacq prezintq semne de uzurq sau tqieturi.

fig. 53

fig. 54

34

PERICOL MARE: Nu plasa]i niciodatq leagqnele sau scaunele speciale pentru copii pe locurile din fa]q dacq acestea sunt prevqzute cu airbag deoarece activarea air-bagului poate cauza rqnirea gravq sau chiar moartea. Vq recomandqm ca transportul copiilor sq se facq \ntotdeauna pe locurile din spate, \ntruc`t aceasta este pozi]ia cea mai protejatq \n caz de accident.Oricum, scaunele copiilor nu trebuie \n nici un caz plasate pe locul din fa]q atunci c`nd existq airbag, pentru ca umflarea acestuia poate cauza rqnirea gravq sau chiar moartea, indiferent de gradul de gravitate al accidentului care l-a declan[at.

Acest lucru este deosebit de important n cazul copiilor.

Capul unui copil este mai mare [i mai greu dec`t cel al unui adult n raport cu greutatea corporalq, n timp ce structura sa muscularq [i osoasq nu este \ncq pe deplin dezvoltatq. Acestea sunt motivele pentru care copiii necesitq sisteme de re]inere speciale, diferite de cele ale pasagerilor adul]i.

fig. 55

35

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TRANSPORTUL COPIILOR |N SIGURAN}~

Copiii pot fi transporta]i pe locurile din fa]q \n vehiculele prevqzute cu o func]ie de dezactivare a airbag-ului. |n acest caz, este absolut necesar sq verifica]i dacq semnalul luminos( ) de pe panoul de bord este aprins, pentru a vq asigura cq dezactivarea a avut loc (consulta]i paragraful "Airbaguri frontale [i laterale" din sec]iunea "Airbag-urile pasagerilor din fa]q"). Scaunul pasagerului din fa]q trebuie potrivit c`t mai \n spate posibil pentru a se preveni orice contact \ntre scaunul copilului [i bord.

Pentru protec]ie maximq n cazul unei ciocniri, to]i pasagerii trebuie sq fie a[eza]i [i sq poarte sisteme de re]inere adecvate.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Rezultatele cercetqrilor cu privire la sistemele de re]inere cele mai eficiente pentru copii sunt descrise n Standardul European ECE-R44. Acest Standard recomandq folosirea sistemelor de re]inere clasificate n patru grupe: GRUPA 0 [i 0+ Copiii a cqror greutate nu depq[e[te 13 kg trebuie a[eza]i \ntr-un suport de tip leagqn care sq le sus]inq capul cu fa]a n sensul invers direc]iei de mers (fig. 56) pentru a nu se exercita presiune pe g`tul copilului n cazul decelerqrilor bru[te. Leagqnul trebuie fixat cu centurile de siguran]q a[a cum se aratq n ilustra]ie, iar copilul trebuie fixat la r`ndul squ de leagqn cu centurile acestuia. Figura reprezintq doar un exemplu. Urma]i instruc]iunile specifice pentru fixarea sistemului de protec]ie pentru copii, pe care \l folosi]i. Grupa 0 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Dupq cum pute]i observa, aceste grupe se suprapun par]ial, [i aceasta din cauza faptului cq existq sisteme care acoperq mai mult dec`t o singurq grupq de greutate.(fig. 56) Toate sistemele de re]inere trebuie sq prezinte datele de omologare [i control pe o etichetq fixatq solid pe suprafa]a lor [i care nu poate fi \nlqturatq. Copiii care c`ntqresc mai mult de 36 de kg [i sunt mai \nal]i de 1.50 m sunt, n ceea ce prive[te sistemele de re]inere, considera]i adul]i, put`nd purta centuri de siguran]q obi[nuite. Pentru orice grupq de greutate, recomandqm sistemele de re]inere pentru copii din gama Lineaccessori Alfa Romeo, aceste sisteme fiind special concepute [i testate pentru vehiculele Alfa Romeo. fig. 56 greutate 0 - 10 kg greutate 9 - 18 kg greutate 15 -25 kg greutate 22 - 36 kg

GRUPA 1

Copiii n greutate de peste 9 kg (p`nq la 18 kg ) pot fi a[eza]i cu fa]a n direc]ia de mers, pe scaune speciale pentru copii prevqzute cu perne frontale (fig. 57). Centura de siguran]q a vehiculului fixeazq at`t scaunul c`t [i copilul.

Figura reprezintq doar un exemplu. Urma]i instruc]iunile specifice pentru fixarea sistemului de protec]ie pentru copii, pe care \l folosi]i.

fig. 57

36

Pentru copii cu greutate mai mare de 15 kg (p`nq la 25 kg) se pot folosi direct centurile de siguran]q ale vehiculului. Singurul rol al scaunului special este de a pozi]iona corect copilul fa]q de centurq, astfel \nc`t aceasta sq treacq n diagonalq peste piept, niciodatq peste g`tul copilului, iar por]iunea orizontalq sq fie fixatq peste [olduri, [i nu peste abdomen (fig. 58).

Pentru copii a cqror greutate depq[e[te 22 kg (p`nq la 36 kg ) este nevoie doar de o pernq care sq-i ridice (fig. 59). Pieptul copilului este destul de mare ca sq nu mai solicite un sprijin pentru spate. Copiii mai \nal]i de 1.5 m pot purta centuri de siguran]q la fel ca adul]ii.

Figura reprezintq doar un exemplu. Urma]i instruc]iunile specifice pentru fixarea sistemului de protec]ie pentru copii, pe care \l folosi]i.

Figura reprezintq doar un exemplu. Urma]i instruc]iunile specifice pentru fixarea sistemului de protec]ie pentru copii, pe care \l folosi]i.

fig. 58

fig. 59

37

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Existq sisteme de re]inere pentru copiii din grupele 0 [i 1 care se fixeazq cu ajutorul centurilor de siguran]q ale vehiculului prin partea din spate, dar care au [i propriile lor centuri pentru fixarea copilului. Din cauza greutq]ii scaunele pentru copii pot fi periculoase atunci c`nd nu sunt bine fixate (de exemplu, dacq se plaseazq o pernq \ntre scaun [i centuri). Urma]i ntotdeauna cu aten]ie instruc]iunile de fixare specifice ale sistemului de re]inere pentru copii, pe care \l utiliza]i. GRUPA 2

GRUPA 3

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CONFORMITATEA SCAUNELOR PASAGERILOR PENTRU FOLOSIREA SCAUNELOR PENTRU COPII

Alfa 156 este \n acord cu noile directive CE 2000/3 pentru folosirea scaunelor de copii \n diverse configura]ii ale scaunelor conform tabelului: Scaune spate pentru versiunea Saloon si Sportwagon

Legenda :

U = potrivit sistemelor categoria Universal, \n acord cu Standardele Europene ECE-R44. L = Potrivit unor sisteme disponibile la Lineaccessorii Alfa Romeo (*)= scaunul nu poate fii instalat la scaunul central prevqzut cu o centurq \n 2 puncte.

38

1) Locul recomandat pentru instalarea sistemelor de protec]ie pentru copii este cel din spate, \ntruc`t aceasta e zona cea mai protejatq n cazul unei ciocniri. Dacq airbag-ul pasager este activ, copiii nu trebuie sq cqlqtoreascq \n fa]q 2)Atunci c`nd dezactiva]i airbag-ul frontal al pasagerului, asigura]i-vq ntotdeauna cq s-a produs dezactivarea sistemului, verific`nd dacq s-a aprins semnalul luminos de pe bord. 3) Urma]i cu aten]ie instruc]iunile specifice furnizate de fabricantul sistemului de re]inere pe care \l folosi]i. Pqstra]i n ma[inq instruc]iunile de instalare ale sistemului de re]inere, \mpreunq cu actele vehiculului [i cu acest manual. Nu folosi]i niciodatq un sistem de re]inere pentru copii fqrq a avea instruc]iunile sale la \ndem`nq 4) Asigura]i-vq ntotdeauna cq centura e bine fixatq trqg`nd de ea. 5) Fiecare sistem de re]inere e destinat unui singur copil: nu a[eza]i nicio-

Alfa 156 este creatq pentru a putea permite montarea sistemului de protectie pentru copii Isofix. Isofix este un sistem european standardizat pentru montarea unor restrictii pentru copii. Este o op]iune adi]ionalq care nu \mpiedicq folosirea sistemelor tradi]ionale de restric]ii pentru copii. Datoritq sistemului sau diferit de fixare, scaunul pentru copii Isofix va fi fixat cu ajutorul aplicelor de metal a[ezate \ntre spqtarul locurilor din spate [i perna sau \n husa scaunelor din spate.

Este posibilq montarea at`t a sistemului tradi]ional , c`t [i sistemului Isofix, unul pe partea st`ngq [i celqlalt pe cea dreaptq.

Datoritq faptului cq mqrimile diferq, este posibilq instalarea a maxim trei scaune tradi]ionale pentru copii pe locurile din spate, pe c`nd cuplqrile Isofix sunt doar douq. Pe locul pasagerului din fa]q este posibilq montarea doar a scaunelor tradi]ionale pentru copii.

39

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

O recapitulare a mqsurilor de precau]ie ce trebuie urmate atunci c`nd se transportq copii:

datq doi copii \ntr-un singur sistem 6) Asigura]i-vq ntotdeauna cq centurile de siguran]q sq nu fie n jurul g`tului copilului. 7) |n timpul deplasqrii, nu lqsa]i copilul sq stea incorect [i nu desface]i centurile de siguran]q. 8) Nu transporta]i copii n bra]e, nici chiar c`nd sunt foarte mici. Nimeni, oric`t ar fi de puternic, nu poate oferi protec]ie unui copil n cazul unei ciocniri. 9) |n caz de accident, \nlocui]i sistemul de protec]ie a copilului.

MONTAREA SISTEMULUI DE PROTECTIE PENTRU COPII ISOFIX

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Vehiculul este dotat (la unele modele) [i cu scaunele kiddy Isofix pentru copiii cu o greutate de p`nq la 18 kg care trebuiesc pozi]ionate cu fa]a \n direc]ia deplasqrii [i scaunele pentru copiii cu o greutate de p`nq la 13 kg, care trebuiesc pozi]ionate invers (grupele 0, 0+ [i 1). Aceste scaune pentru copii sunt recomandate deoarece au fost proiectate special pentru Alfa 156.

Scaunele Kiddy Isofix au fost atestate de Standardele Europene ECER44/03. Scaunul Isofix trebuie ancorat de cele douq aplice din metal, a[ezate \ntre spqtarul scaunului din spate [i perna, care pot fi identificate \n deschizqtura husei scaunelor (A-fig. 60).

Montarea scaunului pentru copii se realizeazq doar c`nd ma[ina sta]ioneazq. Sistemul Isofix este ancorat corespuzqtor de aplicele de montare \n momentul \n care auzi]i clic. |n orice caz, respecta]i instruc]iunile de instalare care vq sunt oferite de producqtorul sistemelor respective.

Scaunele Isofix acoperq 3 grupe de greutate : 0, 0+ [i 1

Instalarea scaunelor grupele 0 si 0+

Pentru copiii din grupele de greutate 0, 0+ (copii p`nq la 13 kg), scaunele pentru copii sunt a[ezate cu spatele la direc]ia deplasqrii [i copilul este \ncorsetat de centurile scaunului respectiv (D-fig.61).

fig. 60

40

Pentru o montare corectq proceda]i dupq cum urmeazq:

-gqsi]i aplicele (A), apoi pozi]iona]i sistemul cu ajutorul dispozitivelor de fixare (C).

-verifica]i dacq p`rghia de eliberare (B-fig.62) se aflq \n pozi]ia de repaus (interior); -gqsi]i aplicele (A), apoi pozi]iona]i sistemul cu ajutorul dispozitivelor de fixare (C) -\mpinge]i sistemul de restric]ie pentru copii p`nq c`nd auzi]i clicurile specifice blocqrii; Dacq sistemul Isofix este a[ezat cu spatele la direc]ia deplasqrii, scaunul pasagerului va trebui tras \napoi p`nq c`nd atinge spatele scaunului pentru copil.

fig. 61

fig. 62

41

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru o montare corectq proceda]i dupq cum urmeazq: -verifica]i dacq p`rghia de eliberare (B-fig.61) se aflq \n pozi]ia de repaus (\n interior);

-\mpinge]i sistemul de restric]ie pentru copii p`nq c`nd auzi]i clicurile specifice blocqrii; Pe mqsurq ce copilul cre[te, trec`nd la grupa de greutate 1, scoate]i scaunul de la bazq [i pozi]iona]i-l cu fa]a \n direc]ia deplasqrii.

Instalarea scaunelor Grupa 1

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

AIRBAGURILE FRONTALE {I LATERALE


Descriere [i operare Airbag-urile din fa]q (ale conducqtorului [i pasagerului) sunt ni[te dispozitive de siguran]q care intervin n cazul unei coliziuni frontale. Vehiculul este echipat cu airbag pentru conducqtor (fig. 63), pentru pasager (fig. 64), airbag lateral (fig. 65) [i window bag (fig. 66).

AIRBAG-URI FRONTALE

Airbag-ul constq dintr-o pernq cu umflare instantanee, con]inutq \ntr-un compartiment special: -n centrul volanului pentru [ofer; -\n bord, cu o pernq mai mare, pentru pasager.

Airbag-urile din fa]q (pentru conducqtor [i pasager) au fost concepute pentru protec]ia ocupan]ilor n cazul unor accidente frontale de severitate mediegravq, prin plasarea pernei de aer \ntre [ofer [i volan sau \ntre pasager [i bord.

|n cazul unui accident, o unitate de control electronicq proceseazq semnalele primite de la senzorul de decelerare [i, atunci c`nd este necesar, declan[eazq umflarea pernelor.

fig. 63

fig. 65

Perna se umflq instantaneu, interpun`ndu-se \ntre corpul ocupan]ilor din fa]q [i structurile ce pot cauza rqnirea acestora. Perna se dezumflq imediat dupq aceea.

fig. 64

fig. 66

42

Airbag-urile frontale ( conducqtor [i pasager) nu trebuie considerate o alternativq ci un complement al centurilor de siguran]q, care trebuie ntotdeauna purtate, dupq cum este obligatoriu prin lege n Europa [i majoritatea ]qrilor neeuropene. |n caz de accident, persoanele care nu poartq centuri de siguran]q pot fi propulsate n fa]q, \nainte ca perna sq se fi umflat complet. |n aceste condi]ii, protec]ia oferitq de airbag este redusq. |n cazul coliziunilor frontale u[oare (pentru care ac]iunea de re]inere oferitq de centurile de siguran]q este suficientq), airbag-urile nu se declan[eazq. A[adar, nedeclan[area airbag-urilor n astfel de condi]ii nu reprezintq defec]iuni ale sistemului. AIRBAG-UL FRONTAL AL PASAGERULUI Airbag-ul frontal al pasagerului a fost conceput [i dezvoltat pentru a spori protec]ia oferitq de centura de siguran]q. C`nd este umflatq maxim, perna de aer umple spa]iul dintre pasager [i bord. Airbag-urile frontale sunt destinate protectiei pasagerilor \n cazul coliziunilor frontale [i de aceea neactivarea lor \n cazul altor coliziuni (laterale, spate, rostogoliri...) nu poate fi consideratq o defec]iune a sistemului.

43

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|n timpul coliziunilor cu obiecte u[or deformabile sau mobile (semne de circula]ie, troiene de zqpadq, vehicule parcate, etc.) [i n cazul pqtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (de exemplu sub un camion sau o barierq feroviarq), airbag-urile nu intrq n ac]iune deoarece nu oferq protec]ie adi]ionalq fa]q de centurile de siguran]q, iar declan[area lor ar fi inutilq.

PERICOL GRAV: Vehiculul este prevqzut cu airbag pe locul pasagerului. Nu monta]i scaune speciale pentru copii pe acest loc deoarece activarea airbag-ului poate cauza rqni grave, chiar mortale. |n caz de nevoie, dezactiva]i ntotdeauna airbag-ul pasagerului atunci c`nd transporta]i copii pe locul din fa]q.Scaunul pasagerului trebuie sq fie reglat \n pozi]ia cea mai \ndepqrtatq de bord pentru a evita orice contact \ntre scaunul copilului [i bord. Chiar dacq nu este impus de lege, vq recomandqm sq reactiva]i imediat airbag-ul dupq ce transportul unui copil pe acest loc nu mai e necesar.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DEZACTIVAREA MANUAL~ A AIRBAG-ULUI DIN FA}~ AL PASAGERULUI Dacq transportul unui copil pe locul din fa]q este absolut necesar, airbag-ul frontal al pasagerului poate fi dezactivat. Dezactivarea/activarea poate fi efectuata cu cheia de contact \n pozi]ia STOP [i prin introducerea cheii de contact n orificiul special din partea dreaptq a bordului (fig. 67). Accesul la acest comutator este posibil doar c`nd u[a e deschisq. (pozi]ia OFF ), semnalul luminos de pe panoul central e aprins; pute]i transporta copii pe scaune protectoare speciale instalate pe locul din fa]q. Semnalul luminos de pe panoul central rqm`ne aprins permanent p`nq la reactivarea airbag-ului frontal al pasagerului. Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului nu afecteazq func]ionarea airbag-ului lateral. C`nd u[a e deschisq, cheia poate fi introdusq [i rotitq n oricare din cele douq pozi]ii.

AIR-BAGURILE LATERALE (SIDE BAG -WINDOW BAG)

Folosi]i comutatorul numai cu motorul oprit [i cu cheia de contact scoasq. Acest comutator (fig. 67) are douq pozi]ii: 1) Airbag frontal pasager activat (pozi]ia ON ), semnalul luminos de pe panoul central e stins; n aceste condi]ii e absolut interzis transportul unui copil pe locul din fa]q. 2) Airbag frontal pasager dezactivat

fig. 67

Scopul airbag-urilor laterale este de a mqri protec]ia ocupan]ilor n cazul unei coliziuni laterale de severitate mediegravq. Ele se compun dintr-o pernq cu umflare instantanee: -Side bag-ul (pernq lateralq) se aflq n spqtarul locurilor din fa]q; aceastq dispunere face posibilq plasarea optimq a pernei pentru ocupant, indiferent de pozi]ia scaunului; -Window bag-ul este format din perne protectoare de tip perdea, situate n carcase speciale din pqr]ile laterale ale capitonajului, aceastq dispunere permi]`nd desfq[urarea pernelor n jos pentru a proteja capul. Astfel, ocupan]ilor li se oferq protec]ie maximq n cazul unei coliziuni laterale. Asemqnarea cu perdelele le face mai eficiente datoritq suprafe]ei mai mari de protec]ie [i a posibilitq]ii de autosus]inere n lipsa altui suport; se oferq de asemenea protec]ie pentru ocupan]ii locurilor din spate. |n cazul unei ciocniri laterale unitatea de control proceseazq semnalele primite de la senzorul de decelerare [i, atunci c`nd este necesar, declan[eazq umflarea pernelor.

44

|n cazul coliziunilor minore (pentru care este suficientq ac]iunea de re]inere oferitq de centurile de siguran]q) airbag-urile nu se declan[eazq. De asemenea, \n acest caz, este foarte important sq purta]i centurile de siguran]q deoarece \n cazul unor coliziuni laterale ele garanteazq pozi]ionarea corectq a ocupan]ilor [i \mpiedicq aruncarea ocupan]ilor \n exterior \n cazul accidentelor violente. A[adar, airbag-urile laterale nu trebuie considerate o alternativq ci un complement al centurilor de siguran]q, care trebuie ntotdeauna purtate, dupq cum este obligatoriu prin lege n Europa [i majoritatea ]qrilor neeuropene. Airbag-urile laterale nu se dezactiveazq odatq cu airbag-ul frontal al pasagerului.

Niciodatq nu vq sprijini]i capul, bra]ele sau coatele pe u[q, pe geam sau pe zona window bag-ului pentru a preveni rqnirea \n timpul fazei de activare. ATEN}IE Airbag-urile frontale [i/sau cele laterale se pot declan[a dacq vehiculul este supus unor lovituri puternice sau accidente care implicq partea inferioarq, cum ar fi ciocnirile violente de borduri, trepte sau alte obstacole joase, cqderea vehiculului n ad`ncituri sau gropi de pe suprafa]a de drum.

Niciodatq nu scoate]i capul, bra]ele sau coatele pe u[q, pe geam

ATEN}IE Dacq semnalul luminos se aprinde sau semnalul luminos clipe[te n timpul deplasqrii, indic`nd o eroare, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo pentru remedierea ei. Valabilitatea airbag-urilor este de 14 ani. C`nd se apropie expirarea acestei perioade, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru \nlocuirea lor.

45

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pernele se umflq instantaneu, interpun`ndu-se \ntre corpul pasagerilor de pe locurile din fa]q [i u[ile vehiculului. Dezumflarea se produce imediat dupq aceea.

ATEN}IE |n eventualitatea unei coliziuni laterale, pute]i ob]ine cea mai bunq protec]ie din partea sistemului printr-o pozi]ie corectq pe scaun, permi]`nd desfacerea corectq a window bag-ului.

ATEN}IE La declan[area airbagurilor o cantitate micq de praf este pulverizatq n aer. Acest praf nu e dqunqtor [i nu semnaleazq \nceputul unui incendiu; de asemenea, acest praf poate acoperi suprafa]a airbag-ului [i interiorul vehiculului, ceea ce poate duce la iritarea ochilor [i a pielii. Dacq a]i fost expus, vq recomandqm sq vq spqla]i bine folosind apa [i sqpun neutru.

ATEN}IE Dacq n timpul unui accident airbag-ul a fost declan[at, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru \nlocuirea \ntregului mecanism de protec]ie (unitate de control, centura, sistem de pretensionare) [i verificarea sistemului electric. Toate opera]iunile de verificare, reparare [i nlocuire care implicq sistemul airbag trebuie efectuate de cqtre personalul reprezentan]elor autorizate Alfa Romeo. Dacq la sf`r[itul duratei de via]q vehiculul urmeazq a fi distrus, trebuie sq contacta]i mai \nt`i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru dezactivarea sistemului. Dacq vinde]i vehiculul, noului proprietar trebuie sq i se aducq la cuno[tin]q func]ionarea airbag-urilor [i mqsurile de precau]ie care trebuie luate. Trebuie de asemenea sq i se \nm`neze acest manual. AVERTISMENTE GENERALE C`nd cheia de contact e pozi]ionatq la MAR semnalul luminos se aprinde [i se stinge dupq aproximativ 4 secunde. Dacq semnalul luminos nu se aprinde sau rqm`ne aprins, sau dacq se aprinde n timpul deplasqrii, contacta]i urgent o Reprezentan]q Alfa Romeo. Nu acoperi]i spqtarele scaunelor din fa]q cu huse sau haine. Nu cqlqtori]i niciodatq cu obiecte n bra]e, n fa]a pieptului sau cu pipq, creioane, etc. \n gurq; risc de rqnire n cazul declan[qrii airbag-ului. ATEN}IE Unitatea de control decide n mod diferit declan[area sistemului de pretensionare, a airbag-urilor frontale [i a celor laterale, n func]ie de tipul accidentului. Neactivarea uneia sau a mai multor func]ii nu \nseamnq cq sistemul nu func]ioneazq corect.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

}ine]i ntotdeauna m`inile pe volan n timp ce conduce]i, astfel \nc`t, n cazul declan[qrii airbag-ului sq nu existe obstacole n calea acestuia care v-ar putea rqni grav. Nu conduce]i cu corpul \nclinat \nainte, men]ine]i spqtarul scaunului n pozi]ie verticalq [i sprijini]i-vq spatele de el.

Dacq ma[ina a fost furatq sau supusq unei tentative de furt, dacq a fost supusq unor acte de vandalism sau inunda]ie, sistemul airbag trebuie verificat de o reprezentan]q Alfa Romeo.

46

Re]ine]i cq atunci c`nd cheia e n pozi]ia MAR, chiar dacq motorul este oprit [i vehiculul sta]ioneazq, rqm`ne posibilq declan[area airbag-urilor n cazul n care sunte]i lovit de un alt vehicul n mers. A[adar, chiar [i cu ma[ina opritq, copiii nu trebuie a[eza]i pe locul din fa]q.Pe de altq parte, re]ine]i cq atunci c`nd vehiculul sta]ioneazq, iar cheia nu se aflq n contact sau nu este rotitq, airbag-urile nu se vor declan[a n caz de impact; n aceste condi]ii, nedeclan[area airbag-urilor nu este un semn de nefunc]ionalitate a sistemului. Nu spqla]i spqtarul scaunului cu apa sub presiune sau abur la centrele de spqlare automatq.

Nu prinde]i obiecte dure de m`nerele pentru viraje [i de supor]ii pentru haine.

Scopul airbag-ului nu este sq \nlocuiascq centurile de siguran]q ci doar sq le sporeascq eficien]a. Mai mult, din moment ce airbag-urile nu se declan[eazq n cazul impacturilor frontale la vitezq micq, al coliziunilor laterale, al ciocnirilor din spate sau al rqsturnqrii ma[inii, singura protec]ie oferitq ocupan]ilor este cea a centurilor de siguran]q, care trebuie ntotdeauna purtate.

47

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

C`nd cheia de contact e pozi]ionatq la MAR, semnalul luminos (atunci c`nd comutatorul de dezactivare al airbag-ului frontal al pasagerului este n pozi]ie ON/pornit) se aprinde pentru aproximativ 4 secunde (lumina fixq) [i clipe[te \ncq 4 secunde, pentru a vq reaminti cq airbag-ul pasagerului se va declan[a n caz de accident, dupq care se stinge.

Airbag-ul se declan[eazq n cazul unor [ocuri mai puternice n intensitate dec`t cele care pun n func]iune sistemul de pretensionare. |n cazul impacturilor cu intensitate cuprinsq \ntre aceste douq praguri, nu se va declan[a dec`t sistemul de pretensionare al centurilor de siguran]q.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

COMENZI VOLAN
Dispozitivele [i func]iile controlate de comenzile volanului pot fi ac]ionate numai c`nd cheia de contact e n pozi]ia MAR. Luminile de pozi]ie (fig. 69) Luminile de pozi]ie sunt activate prin rotirea inelului de la O la . Simbolul corespunzqtor de pe bord se aprinde. Luminile de \ntlnire (fig. 70) Acestea se activeazq prin rotirea inelului de la la . LEVIERUL DIN STNGA Levierul din st`nga ac]ioneazq luminile exterioare, cu excep]ia proiectoarelor de cea]q [i a luminilor de cea]q spate. Odatq cu luminile exterioare se aprind [i diverse lumini de pe bord, \n func]ie de comenzile primite. C`nd cheia de contact e n pozi]ie PARK, indiferent de pozi]ia levierului, luminile de pozi]ie rqm`n aprinse. C`nd sqgeata de pe inelul levierului este n dreptul simbolului O, luminile exterioare sunt stinse.

Stingerea luminilor (fig. 68)

Lumini de drum (fig. 71)

C`nd inelul e n pozi]ia, lumina farurilor poate fi schimbatq de la faza scurtq la faza lungq prin \mpingerea levierului cqtre bord. Simbolul corespunzqtor de pe bord se va aprinde.

Trage]i tija \nspre volan pentru a stinge luminile de drum [i a rqm`ne cu cele de \nt`lnire.

fig. 68

fig. 69

fig. 70

48

Pentru a face farurile sq clipeascq trage]i levierul \nspre volan (pozi]ie temporar) indiferent de pozi]ia inelului. Simbolul corespunzqtor de pe bord se aprinde. |n sus - semnalizatoarele din dreapta; |n jos - semnalizatoarele din st`nga. ATEN}IE Clipesc doar luminile de drum (faza lungq). Urma]i regulile locale pentru a evita contraven]iile. Unul din cele douq semnale luminoase ( sau ) de pe bord se va aprinde odatq cu ele. Levierul revine n pozi]ie neutrq, iar semnalizatoarele se sting automat atunci c`nd volanul e \ndreptat.

Mutarea levierului n urmqtoarele pozi]ii stabile va ac]iona:

fig. 71

fig. 72

fig. 73

49

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnalizare intermitent (fig. 72)

Semnalizatoare direc]ie (fig. 73)

ATEN}IE Dacq dori]i sq semnaliza]i o schimbare de bandq pentru care e necesarq doar o rotire u[oarq a volanului, ridica]i sau cobor`]i levierul fqrq a-l \mpinge p`nq c`nd face clic. Imediat ce i se dq drumul, levierul va reveni n pozi]ie neutrq.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

LEVIERUL DIN DREAPTA Splare-[tergtoare parbriz (fig. 74-75) Levierul poate fi mi[cat n 5 pozi]ii diferite, care corespund urmqtoarelor comenzi: A - {tergqtor oprit (OFF). B - Intermitent. Cu levierul n pozi]ia(B), sunt posibile 4 viteze prin rotirea inelului (F): - intermitent lent. - intermitent mediu. - intermitent mediu-rapid. - rapid intermitent. Levierul din dreapta controleazq spqlarea [i [tergqtoarele parbrizului [i lunetei. Odatq cu spqlarea parbrizului se activeazq [i func]ia de spqlare a farurilor (dacq existq).

C - Continuu, lent. D - Continuu, rapid. E - Rapid, temporar.

Func]ionarea n pozi]ia (E) este limitatq de durata timpului de re]inere a levierului n aceastq pozi]ie. C`nd i se dq drumul, acesta revine automat n pozi]ie (A) oprind [tergqtoarele.

fig. 74

fig. 75

50

Tragerea levierului \nspre volan (fig. 76) (pozi]ie temporarq) activeazq func]ia de spqlare a parbrizului. Cu levierul tras, este posibil ca dintr-o singurq mi[care sq fie ac]ionate simultan at`t jetul de lichid c`t [i [tergqtoarele; acestea din urmq intrq n func]iune automat dacq levierul este apqsat mai mult de jumqtate de secundq. {tergqtoarele de parbriz se mai mi[cq de c`teva ori dupq eliberarea levierului. Dupq c`teva secunde [tergqtoarele se mai mi[cq o datq pentru a \ncheia ciclul.

Senzorul de ploaie (A), prezent doar la anumite modele, este un dispozitiv electronic care, alqturi de [tergqtoarele de parbriz, are scopul de a regla automat, n timpul func]ionqrii intermitente, frecven]a mi[cqrilor n func]ie de intensitatea ploii. Toate celelalte func]ii controlate de levierul din dreapta rqm`n neschimbate. Senzorul de ploaie este activat automat c`nd levierul din dreapta este mi[cat n pozi]ia (B-fig. 74) [i are o gamq de reglaje merg`nd de la sta]ionare ([tergqtoarele nu se mi[cq) atunci c`nd parbrizul e uscat, p`nq la viteza constantq (continuu, lent) atunci c`nd plouq abundent.

= sensibilitate ridicatq

La punerea n func]iune a spqlqtorului de parbriz atunci c`nd senzorul de ploaie este activat (levier n pozi]ia B), se va efectua ciclul normal de spqlare, dupq care senzorul de ploaie \[i va relua func]ia automatq.

Rotirea cheii de contact la STOP dezactiveazq senzorul de ploaie, iar la urmqtoarea pornire a motorului (pozi]ie MAR) acesta nu se va reactiva chiar dacq levierul a rqmas n pozi]ia (B).

fig. 76

fig. 77

51

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

FUNC}IA SPQLARE INTELIGENTQ"

Senzorul de ploaie (fig. 77) (unde este prevqzut)

Roti]i inelul (F fig. 75) pentru a stabili nivelul de sensibilitate al senzorului de ploaie: = sensibilitate scazutq

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

C`nd senzorul este reactivat n acest fel, [tergqtoarele efectueazq cel pu]in o mi[care, chiar dacq parbrizul e uscat, pentru a semnala reactivarea. ATEN}IE |n cazul defec]iunii senzorului de ploaie, opera]ia realizatq de [tergqtorul de parbriz cu p`rghia de pe partea dreaptq la (B) va fi realizatq intermitent. Senzorul de ploaie este situat n spatele oglinzii retrovizoare interioare n contact direct cu parbrizul [i n zona de ac]iune a [tergqtoarelor. Senzorul controleazq o unitate electronicq iar acesta controleazq la r`ndul squ motorul de ac]ionare a [tergqtoarelor. Senzorul de ploaie este capabil sq recunoascq [i sq se adapteze automat urmqtoarelor condi]ii care necesitq o sensibilitate diferitq: -impuritq]i pe suprafa]a de control (sare, mizerie, etc.) -urme de apq cauzate de lamela uzatq a [tergqtorului; -diferen]a \ntre zi [i noapte (ochiul uman este mai afectat pe timp de noapte de suprafa]a udq a parbrizului).

La fiecare pornire, senzorul de ploaie se stabilizeazq automat la temperatura de 40 de grade C pentru a mpiedica formarea condensului [i a ghe]ii n suprafa]a de control.

{tergqtoare faruri (fig. 78 ) (la unele versiuni) Acestea sunt activate \n momentul \n care farurile sunt aprinse [i [tergqtorul de parbriz este pornit.

fig. 78

52

(op]ional pentru versiuni/pie]e unde este prevqzut) ASPECTE GENERALE Sistemul de men]inere constantq a vitezei de deplasare (Cruise Control) este controlat electronic [i face posibilq conducerea vehiculului la viteza doritq fqrq a apqsa pedala de accelera]ie. Astfel este redusq oboseala la volan n timpul cqlqtoriilor mai lungi deoarece viteza memoratq se va men]ine automat. ATEN}IE Func]ia poate fi ac]ionatq numai la viteze cuprinse \ntre 30 [i 190 km/h. Func]ia poate fi ac]ionatq numai cu treptele de viteza 4, 5, 6. Cqlqtorind \n pantq cu func]ia ac]ionatq, viteza vehiculului poate cre[te, datoritq schimbqrii sarcinii motorului.

Sistemul Cruise Control e comandat de inelul (A) cu pozi]iile ON/OFF, de inelul (B) cu pozi]iile +/- [i de butonul RES (C).

Inelul (A) are 2 pozi]ii: -OFF dacq sistemul e dezactivat; -ON: pozi]ia de func]ionare normalq. C`nd sistemul este n func]iune, semnalul luminos de pe panoul central se aprinde.

Inelul (B) este folosit pentru memorarea [i men]inerea vitezei vehiculului sau pentru cre[terea sau scqderea vitezei memorate.

Roti]i inelul (B) la(+) pentru a memora viteza din momentul respectiv sau pentru a mqri viteza memoratq.

fig. 79

53

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CRUISE CONTROL (MEN}INERE CONSTANT~ A VITEZEI DE DEPLASARE)

Sistemul este deconectat automat \ntr-unul din urmqtoarele cazuri: -apqsarea pedalei de fr`nq; -apqsarea pedalei de ambreiaj; -interven]ia sistemelor ASR sau VDC; -schimbarea treptei de vitezq la vehiculele cu transmisie Selespeed sau -System -viteza este sub limita cerutq.

COMENZI (fig. 79)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Roti]i inelul (B) la (-) pentru scqderea vitezei memorate. CUM SE MEMOREAZ~ VITEZA Pune]i inelul (A) n pozi]ia ON [i accelera]i p`nq la viteza doritq. Roti]i inelul (B) la + pentru cel pu]in 3 secunde [i elibera]i-l. Viteza a fost memoratq [i este posibilq eliberarea pedalei de accelera]ie. Vehiculul va continua sq se deplaseze constant cu viteza memoratq p`nq c`nd survine una din urmqtoarele situa]ii: -apqsarea pedalei de fr`nq; -apqsarea pedalei de ambreiaj; -interven]ia sistemului ASR sau VDC; -schimbarea treptei de vitezq Selespeed sau -System. ATEN}IE La nevoie (de exemplu c`nd depq[i]i) accelerarea este posibilq prin apqsarea pedalei de accelera]ie; dupq aceea, dacq elibera]i pedala de accelera]ie vehiculul va reveni la viteza memoratq anterior. Ori de c`te ori e ac]ionat inelul viteza va cre[te sau va scqdea cu aproximativ 1 km/h. }in`nd inelul rotit viteza se va schimba continuu. Noua vitezq activq va fi men]inutq automat. Butonul RCL (C) reseteazq viteza memoratq. ATEN}IE Rotirea cheii de contact la STOP sau a inelului (A) la OFF va cauza [tergerea vitezei memorate [i dezactivarea sistemului. Inelul (A) poate fi lqsat pe pozitia ON \n mod constant fqrq ca acesta sq afecteze dispozitivul. Totu[i, vq sfqtuim sq deconecta]i dispozitivul \n momentul \n care nu este folosit, prin rotirea inelului p`nq \n pozi]ia OFF, pentru a evita memorqrile \nt`mplqtoare de vitezq.

REVENIREA LA VITEZA MEMORAT~

Dacq sistemul a fost dezactivat, de exemplu prin apqsarea pedalei de fr`nq sau a ambreiajului, viteza memoratq poate fi resetatq dupq cum urmeazq:

-accelera]i treptat p`nq ajunge]i la o vitezq apropiatq de cea care a fost memoratq;

-selecta]i treapta de vitezq ac]ionatq atunci c`nd s-a produs memorarea (a patra, a cincea sau [asea);

- apqsa]i butonul RCL (C).

54

1) Apqs`nd pedala de accelera]ie [i apoi introduc`nd n memorie noua vitezq atinsq (rotirea inelului B pentru mai mult de 3 secunde); sau 2) Rotirea inelului (B) la +: fiecare apqsare va corespunde unei cre[teri u[oare a vitezei (aproximativ 1 km/h), n timp ce apqsarea continuq va corespunde unei cre[teri continue a vitezei. La eliberarea inelului (B) noua vitezq va fi memoratq automat. SC~DEREA VITEZEI MEMORATE Viteza memoratq poate fi scqzutq n douq feluri: 1) dezactivarea sistemului (de exemplu, prin apqsarea pedalei de fr`nq) [i apoi memorarea unei noi viteze (prin rotirea inelului (B) la (+) cel pu]in 3 secunde); km/h.

RESETAREA VITEZEI MEMORATE Viteza memoratq se va reseta automat odatq cu oprirea motorului sau rotirea inelului (A) la OFF. C`nd vq deplasa]i cu sistemul Cruise Control activat, nu muta]i schimbqtorul de viteze n pozi]ie neutrq.

Sistemul Cruise Control poate fi activat numai la viteze cuprinse \ntre 30 km/h [i 190

Dacq apar erori n sistem sau acesta nu func]ioneazq, roti]i inelul (A) la OFF [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo dupq ce a]i verificat dacq siguran]a de protec]ie este intactq.

55

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CRE{TEREA VITEZEI MEMORATE Viteza memoratq poate fi crescutq n douq feluri:

2) men]in`nd apqsat inelul (B) la (-) p`nq c`nd se ajunge la viteza doritq care va fi memoratq automat.

Vq recomandqm sq activa]i sistemul Cruise Control doar atunci c`nd condi]iile de drum [i trafic permit circularea n siguran]q, de exemplu: pe suprafe]e plane, uscate, drumuri cu mai multe benzi de circula]ie, autostrqzi, trafic fluent [i carosabil lin. Nu ac]iona]i Cruise Control-ul n condi]ii de trafic intens.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 56

PLAN{~ BORD

1. 1. Aeratoare laterale -2.Aeratoare dezaburire geamuri laterale - 3. Aeratoare parbriz bord - 4.Butoane radio volum - 5. Levier lumi2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. ni exterioare - 6.Vitezometru (kilometraj) - 7.Tablou bord - 8.Turometru - 9.Levier [tergqtor parbriz - 10.Indicator carburant 11.Aeratoare centrale - 12.Display infocenter - 13.Ceas - 14.Indicator temperaturq motor - 15.Sistem audio(la cerere) - 16.Air-bag pasager - 17.Torpedo - 18.Butoane \ncqlzire, ventila]ie [i climatizare - 19.Scrumierq [i brichetq - 20.Lumini avarie - 21.Contact 22. 23. 24 25. 26. pornire - 22.Levier reglare volan - 23.Airbag [ofer [i claxon - 24 Levier cruise control - 25.Levier capotq motor - 26.Levier reglare. iluminare

lampq de avertizare pentru versiuni/piete unde este aplicabilq fig. 81 modele T.SPARK

A. Vitezometru (kilometraj) - B.Display multifunc]ional (kilometraj cu dubla func]ie (total si partial)- C. Display de verificareD.Turometru- E Indicator nivel combustibil cu semnal luminos rezervq- F.Ceas- G.Indicator temperaturq lichid de rqcire motor cu semnal luminos pentru temperatura maximq -H. Semnale luminoase de avertizare.

57

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

PANOUL CENTRAL TABLOUL DE BORD

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

lampq de avertizare pentru versiuni/piete unde este aplicabilq

fig. 81a modele JTS si T. SPARK dotate cu sistem VDC

A. Vitezometru (kilometraj)- B.Display multifunc]ional (kilometraj cu dubla functie (total si partial)- C. Display de verificareD.Turometru- E Indicator nivel combustibil cu semnal luminos rezervq- F.Ceas- G.Indicator temperaturq lichid de rqcire motor cu semnal luminos pentru temperatura maximq -H. Semnale luminoase de avertizare.
58

fig. 82 modele 2.5 V6 24V

A. Vitezometru (kilometraj) - B.Display multifunc]ional (kilometraj cu dubla functie (total si partial)- C. Display de verificareD.Turometru- E Indicator nivel combustibil cu semnal luminos rezervq- F.Ceas- G.Indicator temperaturq lichid de rqcire motor cu semnal luminos pentru temperatura maximq -H. Semnale luminoase de avertizare.

59

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

lampq de avertizare pentru versiuni/piete unde este aplicabilq

fig. 83 modele diesel ( dotate cu sistem VDC )

A. Vitezometru (kilometraj) - B.Display multifunc]ional (kilometraj cu dubla functie (total si partial)- C. Display de verificareD.Turometru- E Indicator nivel combustibil cu semnal luminos rezervq- F.Display ceas- G.Indicator temperaturq lichid de rqcire motor cu semnal luminos pentru temperatura maximq -H. Semnale luminoase de avertizare.
60

lampq de avertizare pentru versiuni/piete unde este aplicabilq

fig 83a modele diesel

A. Vitezometru (kilometraj) B.Display multifunc]ional (kilometraj cu dubla func]ie (total [i par]ial)- C. Display de verificareD.Turometru- E Indicator nivel combustibil cu semnal luminos rezervq- F.Ceas- G.Indicator temperaturq lichid de rqcire motor cu semnal luminos pentru temperatura maximq -H. Semnale luminoase de avertizare

61

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TUROMETRU Por]iunea periculoasq (ro[ie) indicq supraturarea motorului. Nu cqlqtori]i mult timp cu acul indicator n aceastq por]iune. ATEN}IE Sistemul electronic de injec]ie reduce treptat cantitatea de combustibil cu care e alimentat motorul atunci c`nd acesta este supraturat, ceea ce duce la o pierdere treptatq de putere a motorului. C`nd motorul merge n gol, turometrul poate indica o cre[tere treptatq sau bruscq a tura]iei, acest fenomen fiind normal [i put`nd apqrea atunci c`nd este activat sistemul de climatizare sau ventilatorul. Schimbarea lentq a vitezei de mers previne descqrcarea bateriei. Acesta aratq cantitatea de combustibil din rezervor. Semnalul luminos se aprinde atunci c`nd n rezervor au mai rqmas aproximativ 7 litri de combustibil. ATENTIE |n anumite condi]ii (ex: drum in pantq), valoarea afi[atq de indicator poate diferi de valoarea realq a combustibilului din rezervor [i schimbqrile nivelului pot fi indicate mai t`rziu. Aceastq func]ie apare pentru a evita o afi[are instabilq datoratq miscqrii compustibilului \n timpul deplasqrii. ATEN}IE Realimentarea trebuie fqcutq \ntotdeauna cu cheia la STOP. Dacq motorul este oprit dar cheia este la MAR pentru un timp un nivel eronat al combustibilului poate fii afi[at. Aceasta se datoreazq logicii sistemului [i nu poate fi considerat ca un defect.

INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL CU INDICATOR REZERV~

INDICATOR TEMPERATUR~ LICHID DE R~CIRE MOTOR {I MARTOR DE AVERTIZARE TEMPERATUR~ MAXIM~

Acesta indicq temperatura lichidului de rqcire a motorului [i intrq n func]iune atunci c`nd temperatura depq[e[te 50 de grade C. |n condi]ii normale, acul ar trebui sq oscileze la jumqtatea scalei. Dacq acul se apropie de por]iunea de sus (ro[ie) \nseamnq cq motorul trebuie solicitat mai pu]in. Aprinderea semnalului luminos ( \mpreunq cu mesajul de pe display-ul central) indicq faptul cq temperatura lichidului de rqcire e prea ridicatq; n acest caz , opri]i motorul [i contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

ATEN}IE C`nd vq deplasa]i cu vitezq micq, e posibil ca acul sq se apropie de por]iunea ro[ie, n special dacq temperatura de afarq este ridicatq. |n acest caz vq recomandqm sq sta]iona]i [i sq opri]i motorul. Dupq c`teva minute vq pute]i continua drumul, de preferat cu o vitezq mai mare.

62

Display-ul aratq: - kilometrajul total pe primul r`nd (6 cifre) - kilometrajul par]ial pe al doilea r`nd (4 cifre) Pentru a reseta kilometrajul par]ial, ]ine]i apqsat c`teva secunde butonul (A-fig. 84).

Aceastq func]ie permite ajustarea luminozitq]ii (redus/intens) de pe tabloul de bord, \n timpul nop]ii sau \n timpul zilei. Pentru a ob]ine intensitatea doritq (zi sau noapte), folosi]i butoanele + sau -, ]in`nd cont de: -daca luminile din exterior sunt aprinse, va apqrea pe display urmqtorul mesaj: BRIGHTN.ADJUST.NIGHT (fig. 85) -dacq luminile din exterior sunt stinse, va apqrea pe display urmqtorul mesaj:BRIGHTN.ADJUST.DAY (fig. 86 ).

Apqsand butonul ,sau dupq trecerea a 5 secunde dupq ce a fost efectuatq ultima opera]ie, vq ve]i \ntoarce la ecranul anterior. ATENTIE |n timp ce este indicatq o defec]iune, luminozitatea nu poate fi reglata deoareca \n aceste condi]ii display-ul afi[eaza automat luminozitatea maximq.

fig. 84

fig. 85

fig. 86

63

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

KILOMETRAJ (cu indicator dublu)

DISPLAY-UL INFOCENTER REGLARE REOSTAT LUMINI (unde este prev`zut)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DISLPLAY-UL INFOCENTER
(unde este prevqzut) Display-ul infocenter afi[eazq toate informa]iile folositoare [i necesare \n timp ce conduce]i, [i \n special: INFORMATII AFI{ATE PE ECRANUL STANDARD -Data (A-fig.87) -Temperatura exterioarq (B) -Simboluri de avertizare (ex:posibila prezenta ghe]ii pe [osea C) INFORMA}II REFERITOARE LA STAREA VEHICULULUI - expirarea programului de \ntre]inere - trip computer - reglare lumini (reostat) - nivelul uleiului de motor (doar versiunile JTD) Mai mult, existq un meniu care permite [oferului, prin butoanele de control (vezi Butoane de control \n paginile urmqtoare), operarea urmqtoarelor controale:

Ecranul standard va rqm`ne aprins p`nq c`nd este activatq o func]ie care trebuie afi[atq pe ecran.

Meniul set-up

LIMITQ VITEZA -activare/dezactivarea indica]iei corespunzqtoare (ON/OFF) - setarea limitei de vitezq TRIP B - activare/dezactivare a func]iei corespunzqtoare (ON/OFF) DATQ - setarea zilei - setarea lunii - setarea anului - setare orq - setare minut LIMBQ - selectarea limbii pentru mesajele afi[ate.

fig. 87

64

BUZZER - reglare volum sonor buzzer. LIMITATOR VITEZQ PNEURI IARNQ Limitatorul de vitezq pentru cauciucurile de iarnq. - activarea/ dezactivarea func]iei (ON/OFF) - setarea valorii limitatorului (160km/h, 190km/h sau 210km/h. ADJUSTAREA DISPLAY-ULUI CONTARSTULUI

- Activarea/dezactivarea func]iei (ON/OFF).

IE{IRE MENIU

-Ie[irea din meniu

Setare luminozitq]ii display-ului (luminozitate/\ntunecare).

ATEN}IE Folosirea geamurilor polarizate poate reduce vizibilitatea displayului central.

65

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SELECTARE UNITQ}I - selectarea urmqtoarelor unitq]i de mqsurq: km, mile, 0C, grade 0F, km/l, l/100 km, mpg.

PLANUL DE |NTRE}INERE - afi[eazq data expirqrii urmqtoarei interven]ii service (\n rela]ie strictq cu Planul de |ntre]inere Programatq).

RESETAREA VALORIILOR STANDARD

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BUTOANE DE CONTROL (fig. 88-89)

Pentru a beneficia de informa]ia pe care o oferq display-ul multifunc]ional reprogramabill (cu cheia n pozi]ie MAR), vq rugqm mai \nt`i sq vq familiariza]i cu butoanele de comandq (situate pe panoul de pe consola centralq [i pe v`rful levierului din dreapta), folosindu-le a[a cum se descrie mai jos. |nainte de a \ncepe utilizarea lor, vq recomandqm citirea integralq a acestui capitol. Butoanele [i

Pentru a schimba display-ul [i func]iile corespunzqtoare n sus sau pentru a mqri valoarea afi[atq, dupq caz

- Apqsa]i pentru mai pu]in de 2 secunde (impuls), ceea ce vom numi n schemele urmqtoare, pentru a confirma alegerea fqcutq [i/sau a trece la ecranul urmqtor sau a accesa Meniul. - Apqsa]i pentru mai mult de 2 secunde, ceea ce vom numi n schemele urmqtoare, pentru a confirma alegerea fqcutq [i a reveni la ecranul standard. fig. 88

- Pentru a schimba display-ul [i func]iile corespunzqtoare n jos sau, dupq caz, pentru descre[terea valorii afi[ate

Butonul SET Apqsa]i pentru mai pu]in de 2 secunde (impuls), ceea ce vom numi n schemele urmqtoare, pentru a trece la urmqtorul ecran Apqsa]i pentru mai mult de 2 secunde, ceea ce vom numi n schemele urmqtoare, pentru a reseta [i a \ncepe \nregistrarea unei noi cqlqtorii

fig. 89

66

Meniul include o serie de func]ii dispuse n mod circular, care pot fi selectate prin intermediul butoanelor [i cu scopul accesqrii diverselor func]ii de selectare [i setqri (vezi exemplele LIMBQ [I DATQ de mai jos); pentru mai multe detalii, consulta]i [i pasajul "Accesarea meniului principal" din capitolul urmqtor.

67

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DESCRIEREA MENIULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TESTUL INITIAL

C`nd cheia este pozi]ionatq la MAR, display-ul central aratq mesajul CHECK ACTIVE: aceasta este faza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale ma[inii; procesul dureazq c`teva secunde (doar n cazul modelelor diesel, display-ul aratq [i nivelul uleiului de motor, consulta]i paragraful "Verificarea nivelului uleiului de motor" de mai jos). Dacq nu se detecteazq nici o eroare, mesajul CHECK OK" va fi afi[at odatq cu pornirea motorului.

Dacq display-ul prezintq un mesaj de eroare, consulta]i explica]iile din capitolul Semnale luminoase;

68

continuarea din pagina anterioarq

69

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Programul de |ntre]inere Programatq include revizia ma[inii la fiecare 20.000 de km (sau 12.000 mile) sau o datq pe an; aceasta este indicatq automat cu cheia de contact \n pozi]ia MAR \ncep`nd cu 2.000 km (sau 1.240 mile) sau 30 de zile de la data limitq [I apoi este arqtatq la fiecare 200 de km ( sau 124 mile) sau 3 zile. C`nd un interval de revizie (cupon) se apropie, cu cheia \n pozi]ia MAR, pe display va apqrea mesajul SCHULED SERVICE WITHIN urmqrind numqrul de kilometri, zile sau mile dupq programul de \ntre]inere al vehiculului. PROGRAMUL DE |NTRE}INERE este afi[at \n kilometri mile sau zile \n conformitate cu programul de \ntre]inere. Valoare de kilometri, mile sau zile este indicat de fiecare datq c`nd cheia de contact este rotitq \n pozi]ia MAR, mesajul SCHULED SERVICE EXPIRED, urmqrind numqrul de kilometric, mile sau zile. |n acest caz pentru a reseta informa]iile contacta]I o Reprezentan]q Alfa Romeo.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Verificare nivel ulei de motor (la modelele diesel) Aduc`nd cheia de contact \n pozi]ia MAR, display-ul reprogramabil vq informeazq asupra nivelului uleiului de motor pentru aprox. 3 secunde. |n acest interval, dacq dori]i sq [terge]i informa]ia [i sq trece]i la ecranul urmqtor apqsa]i . ATEN}IE Pentru a vq asigura cq nivelul uleiului de motor este corect afi[at, efectua]i aceastq verificare doar c`nd vehiculul se gqse[te pe teren plan.

Fig. 90 prezintq display-ul corect al nivelului uleiului de motor. Pe mqsurq ce nivelul scade, dreptunghiurile pline dispar, fiind nlocuite de cele goale.

Fig. 91 si 92 prezintq display-ul corespunzqtor situa]iei n care nivelul uleiului a trecut de limita minimq prevqzutq. |n acest caz, dreptunghiurile sunt toate goale.

fig. 91

fig. 90

fig. 92

70

motor.

Nu adquga]i ulei cu proprietq]i diferite de cele ale uleiului deja folosit de motor.(vezi Lichide si lubrifian]i \n capitolul |ntre]inerea autovehiculului).

fig. 93

71

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Restabili]i nivelul corect al uleiului de motor(vezi paragraful Verificare nivel lichide \n capitolul |ntre]inerea vehiculului).

Fig. 93 Prezintq display-ul corespunzqtor situa]iei n care nivelul uleiului depq[e[te limita maximq prevqzutq. |n acest caz dreptunghiurile sunt toate pline (colorate).

Contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru a restabili nivelul corect al uleiului de

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 72

ACCESUL LA FERESTRELE MENIULUI

Dupq TESTUL INI}IAL, este posibilq accesarea ferestrelor meniului: apqsa]i Pentru a vq deplasa n meniu, folosi]i butoanele [i . ATEN}IE Dacq accesati meniul [i nu realiza]i nici opera]ie timp de 60 secunde, sistemul pqrqse[te automat meniul [i afi[eazq ecranul setat anterior. |n acest caz, ultima opera]ie selectatq, dar neconfirmatq (cu ajutorul butonului ), nu este memoratq; \n acest caz, opera]ia trebuie efectuatq din nou. -C`nd vehiculul se deplaseazq, poate fi accesat doar meniul scurt (setare LIMITQ VITEZQ) -C`nd vehiculul este oprit, poate fi accesat meniul extins. |n figura urmqtoare ave]i o descriere a celor men]ionate:

Aceastq func]ie face posibilq stabilirea unei limite a vitezei de deplasare care, dacq este depa[itq, activeazq automat un buzzer pentru a-l alerta pe [ofer. Pentru a stabili limita de vitezq, proceda]i n felul urmqtor:

Folosind butoanele sau pentru a stabilii limita de vitezq doritq. |n timpul setqrii valorile vor clipii pe ecran. Setqrile sunt posibile \ntre 30 si 250Km/h sau 20 si 150 mph, depinz`nd de unitatea de mqsurq setatq anterioarq. Fiecare apqsare a butonului cre[te sau descre[te cu c`te o unitate. Dacq ]ine]i butoanele apqsate ve]i ob]ine o cre[tere sau descre[tere rapidq. C`nd se apropie de valoarea doritq elibera]i butonul [i continua]i manual.

73

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

LIMITAREA VITEZEI (SPEED)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
Exemplu de mesaj c`nd valoarea setata este 120 km/h.

Depa[irea limitei de viteza

|n momentul \n care este depq[itq limita de viteza, va fi afi[at automat urmqtorul mesaj, \mpreunq cu sunetul unui buzzer.

74

Aceastq op]iune face posibilq activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) func]iei TRIP B (deplasare par]ialq) care afi[eazq valorile de la rubricile CONSUM MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMP CQLQTORIE, DISTAN}A CQLQTORIE B referitoare la o "deplasare par]ialq" inclusq n cea generalq. Pentru mai multe informa]ii consulta]i "General trip - Trip (B).

75

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TRIP B (ON/OFF) (TRIP B)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
Pentru a seta data (zi-luna-an) si ora (ore-minute), procedati in felul urmator:

SETARE DATA/ORA (DATE )

76

77

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 78

SELECTARE LIMB~ (LANGUAGE )

Mesajele pot fi afisate pe ecran \n mai multe limbi (italianq, englezq, spaniolq, francezq, portughezq,danezq) Pentru a selecta limba doritq, proceda]i \n felul urmqtor:

Aceastq func]ie permite selectarea unitq]ilor de mqsurq pe care dori]i sa le folosi]i. Pentru selectarea lor, proceda]i n felul urmqtor:

79

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

UNIT}I (UNIT)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 80

BUZZER

Semnalul sonor care \nso]e[te comenzile vehiculului [i orice fel de mesaje de eroare poate fi reglat n func]ie de o scarq prestabilitq prin intermediul butoanelor [i/sau . Pentru dezactivare (OFF) sau reglare, proceda]i n felul urmqtor:

Cu aceasta func]ie este posibilq setarea unei limita de vitezq \n momentul \n care cqlqtori]i cu cauciucura de iarnq.Limita poate fi aleasq dintre: 160 km/h, 190 km/h sau 210 km/h. (vezi paragraful Cauciucuri de iarnq \n sec]iunea Utilizarea corectq a ma[inii )

81

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

LIMITA DE VITEZ~ PENTRU CAUCIUCURILE DE IARN~

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 82

PROGRAM MENTENAN}~ (SERVICE)

Func]ia SERVICE face posibilq primirea informa]iilor privitoare la \ntre]inerea corectq a vehiculului. Pentru a consulta aceastq func]ie, proceda]i dupq cum urmeazq:

83

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ATENTIE Produsele afi[ate pe ecranul SERVICE [i cele folosite pentru programul de mentenan]q pot suferi modificari.Vezi paragraful Fluide [i lubrifian]i \n sec]iunea Specifica]ii tehnice. Programul de |ntre]inere Programatq include revizia ma[inii la fiecare 20.000 de km (sau 12.000 mile) sau o datq pe an; aceasta este indicatq automat cu cheia de contact \n pozi]ia MAR \ncep`nd cu 2.000 km (sau 1.240 mile) sau 30 de zile de la data limitq [I apoi este arqtatq la fiecare 200 de km ( sau 124 mile) sau 3 zile. C`nd un interval de revizie (cupon) se apropie, cu cheia \n pozi]ia MAR, pe display va apqrea mesajul SCHULED SERVICE WITHIN urmqrind numqrul de kilometri, zile sau mile dupq programul de \ntre]inere al vehiculului. PROGRAMUL DE |NTRE}INERE este afi[at \n kilometri mile sau zile \n conformitate cu programul de \ntre]inere. Valoare de kilometri, mile sau zile este indicat de fiecare datq c`nd cheia de contact este rotitq \n pozi]ia MAR, mesajul SCHULED SERVICE EXPIRED, urmqrind numqrul de kilometric, mile sau zile. |n acest caz pentru a reseta informa]iile contacta]I o Reprezentan]q Alfa Romeo.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI Aceastq func]ie permite reglarea luminozitq]ii display-ului central. Pentru a regla, proceda]i \n felul urmqtor. 84

REGLARE CONTRAST (INTENSITY)

Func]ia urmqtoare: -Dacq este activatq afi[eazq: Limitq vitezq, Trip B, Luminq reostat, Limbq, Temperaturq, Kilometraj, Nivel consum, Buzzer, Pneuri de iarnq, Contrast, cu urmqtoarele valori: Limitq vitezq=120 km/h, Trip B ON, Luminq reostat, ON=4, Luminq reostat OFF=1, Limbq=italianq, Temperaturq= oC, kilometraj=km, Nivel consum=l/100 km, Buzzer=2, Pneuri de iarnq OFF( valoare setatq la 160km/h), Contrast=3 -Dacq este dezactivatq, valorile parametrilor de mai sus pot fi seta]i manual.

85

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

RESETAREA FUNCTIEI STANDARD (DEFAULT VALUES)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
Cu aceastq func]ie este posibilq ie[irea din meniu [i \ntoarcerea la ecranul anterior.

IE{IRE MENIU (MENU OFF)

86

Pornirea unei proceduri (reset) Pentru a monitoriza \n GENERAL TRIP o nouq cqlqtorie, cu cheia de contact la MAR, apqsa]i butonul de control)

cu

(vezi Butoane

Opera]ia de resetare (se apasq butonul

) cu ecranul n modul GENERAL TRIP face deasemenea posibilq resetarea TRIP B.

Opera]ia de resetare (se apasq butonul ) cu ecranul n modul TRIP B face posibilq resetarea doar a informa]iilor asociate acestei func]ii. ATEN}IE Informa]iile Distan]q [i Consum nu pot fi resetate.

87

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

GENERAL TRIP - TRIP B Computerul TRIP furnizeazq informa]ii privitoare la starea de func]ionare a vehiculului pe display-ul multifunc]ional reprogramabil. Aceastq func]ie con]ine GENERAL TRIP ce prive[te deplasare generalq a ma[inii [i TRIP B ce prive[te deplasarea par]ialq. Aceastq func]ie ( ca n figura de mai jos) este con]inutq n deplasare generalq. Ambele func]ii sunt resetabile. GENERAL TRIP afi[eazq informa]iile privitoare la AUTONOMIE, DISTAN}Q PARCURSQ, CONSUM MEDIU, CONSUM INSTANTANEU, VITEZQ MEDIE, TIMP CQLQTORIE (timp cqlqtorie complet). TRIP B (cu resetare automatq la cel pu]in 2 ore scurse de la oprirea motorului) afi[eazq informa]ii referitoare la CONSUMUL MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMPUL DEPLASQRII B, (timpul cqlqtoriei par]iale), DISTAN}A DEPLASQRII B.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI 88

ATEN}IE La \nceputul unei noi cqlqtorii, datoritq reconectqrii bateriei, valoarea consumului mediu este data de consum mediu standard care este egal cu 9 l/100 km (pentru versiunile 1.6 T.SPARK, 1.8 T.SPARK, 2.0 JTS [i 2.0 JTS Selespeed), 12 l/100km (pentru versiunile 2.5 V6 24V si 2.5 V6 24V versiunile Q System) [i 6.5 l/100 km (numai pentru versiunile diesel). Informa]iile cumputerului TRIP sunt afi[ate \n felul urmqtor:

89

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dupq ce reseta]i func]ia TRIP prin apqsarea butonului Resetare GENERAL TRIP

mode, display ul va afi[a urmqtoarele func]ii:

Resetare TRIP B

90

A) Valorea autonomiei a scqzut sub 50 km (aproximativ 31 de mile) (dupq mesajul de autonomie scazutq)

B) Vehiculul a fost parcat cu motorul \n stare de func]ionare sau viteza acestuia a coborat sub 4 km/h pentru mai mult de 5 minute.

DISTAN}A DEPLASARE = distan]a parcursq de vehicul din momentul \nceperii unei noi deplasqri (*).

CONSUM MEDIU = consumul mediu actual \n l/km sau l/100 km, \n func]ie de unitatea de mqsurq selectatq.

CONSUM INSTANTANEU = consumul vehiculului recalculat la aproximativ fiecare 5 secunde. Dacq se parcheaza cu motorul pornit sau viteza coboarq sub 4 km/h display-ul va arqta "- - - -". Algoritmul pentru consumul instantaneu, conform procedurii descrise mai sus, se reia de \ndatq ce viteza vehiculului atinge sau depqse[te 4 km/h.

VITEZA MEDIE = viteza medie a vehiculului ca func]ie a timpului total de deplasare din momentul \nceperii unei noi deplasqri (*). TIMP DE DEPLASARE = timpul scurs din momentul \nceperii unei noi deplasqri (*).

(*) CQLQTORIE NOUA:= \ncepe din momentul \n care se efectueazq resetarea "manualq" prin apqsarea butonului respectiv.

ATEN}IE GENERAL TRIP se reseteazq automat atunci cand distan]a parcursq atinge 9999,9 km (sau mile), c`nd timpul de deplasare este 99:59 (99 de ore [i 59 de minute) sau dupq reconectarea bateriei.

ATEN}IE Dacq nu este disponibilq nici o informa]ie, to]i parametrii computerului de bord (TRIP COMPUTER) vor indica " * * * * " \n locul unei valori, \mpreunq cu descrierea tipicq a fiecqrui parametru. C`nd se reia operarea normalq, afi[area diversilor parametri este reluatq, fqrq sq fi fost resetate valorile afi[ate anterior [i fqrq a se fi \nceput o nouq misiune.

91

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

AUTONOMIE = distan]a (\n km sau mile) care mai poate fi parcursq \nainte de a fi necesarq realimentarea cu combustibil, \n cazul \n care condi]iile de drum rqm`n acelea[i. Afi[ajul va arqta "- - - -" \n urmqtoarele situa]ii:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
AVERTISMENT GENERAL

SEMNALE LUMINOASE {I INDICA}II

Indica]iile referitoare la defec]iuni care apar pe afi[ajul multifucn]ional Infocenter, \nso]ite de un semnal sonor (reglabil) [i de aprinderea martorului luminos corespunzqtor (dacq existq), sunt acompaniate de mesaje de avertisment specifice (ex: "Merge]i la reprezentan]q", "Opri]i motorul", "Nu continua]i", etc). Aceste avertismente sunt concise [i sugereazq adoptarea unor mqsuri de precau]ie, rolul lor fiind de a vq ajuta sa ac]ionati prompt \n cazul \n care o astfel de defec]iune survine. Cu toate acestea, aceste avertismente nu trebuie considerate complete [i/sau alternative la sugestiile din Manualul de |ntrebuin]are, care trebuie \ntotdeauna citite cu aten]ie. C`nd apare o defec]iune, consulta]i \ntotdeauna informa]iile din acest capitol.

ATEN}IE |n cazul unei defec]iuni, display-ull multifunc]ional prezintq luminozitate maximq. La apqsarea butonului ( ) mesajele de avertisment dispar iar simbolul referitor la defec]iunea respectivq este redus la un desen \n partea de jos, dreapta, a afi[ajului.

ATEN}IE Avertismentele de defec]iuni care apar pe display-ul Infocenter sunt \mpartite \n douq categorii: foarte grave [i grave. Defec]iunile foarte grave sunt afi[ate pe o duratq de timp nedefinitq, \ntrerupand orice mesaj arqtat anterior pe afi[aj, [i sunt din nou afi[ate ori de c`te ori cheia este rotitq la MAR, p`nq c`nd defec]iunea \n cauzq este remediatq. Mai mult, "ciclul" poate fi \ntrerupt prin apqsarea butonului ( ): \n acest caz, simbolul referitor la defec]iune va fi arqtat \n partea din dreapta, jos, a display-ului p`nq la remedierea acestei probleme.

Defec]iunile grave sunt afi[ate timp de aproximativ 20 de secunde dupa care dispar, dar sunt reafi[ate ori de cate ori cheia de contact este rotitq la MAR. La finele ciclului de afi[are, egal cu aproximativ 20 de secunde, sau la apqsarea butonulu ( ), simbolul referitor la defec]iune va fi arqtat \n partea din dreapta, jos, a display-ului p`nq la remedierea problemei respective.

92

NIVEL SCZUT LICHID DE FRN {I/SAU FRN~ DE MN TRAS Atunci c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR, semnalul luminos se aprinde, dar n mod normal se stinge dupq c`teva secunde. Acest semnal se aprinde (\mpreunq cu mesajul+simbolul afi[ajul pe display) atunci c`nd nivelul lichidului de fr`nq din rezervor scade sub limita minimq, din cauza unor posibile scurgeri, sau atunci c`nd fr`na de m`nq este trasq.

Dacq semnalul luminos se aprinde n timpul deplasqrii, verifica]i dacq este trasq fr`na de m`nq. Dacq semnalul rqm`ne aprins atunci c`nd fr`na de m`nq nu este trasq (la unele modele simbolul apare [i pe display-ul multifunc]ional \nso]it de un mesaj) opri]i imediat vehiculul [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

UZUR~ PL~CU}E FRN~ (RO{U)

Semnalul luminos se aprinde atunci c`nd e apqsatq pedala de fr`nq ( se activeazq pe display [i un mesaj \nso]it de simbolul aferent) dacq plqcu]ele frontale de fr`nq sunt uzate; n acest caz \nlocui]i-le c`t mai cur`nd posibil.

ATEN}IE Deoarece vehiculul este prevqzut cu senzori de uzurq doar pentru plqcu]ele frontale de fr`nq, atunci c`nd le \nlocui]i verifica]i de asemenea [i plqcu]ele din spate.

93

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at TEMPERATUR~ MARE LICHID R~CIRE (ro[u)

C`nd motorul este foarte \ncins, nu desface]i bu[onul vasului de expansiune: pericol de ardere

C`nd cheia este la MAR semnalul de avarie trebuie sq se aprindq dar trebuie sq se stingq dupq c`teva secunde.

Semanlul de avarie al temperaturii lichidului de rqcire se aprinde (\mpreuna cu mesaj+simbol pe display) C`nd motorul este supra\ncqlzit -condi]ii normale de condus: opri]i ma[ina, opri]i motorul [i verifica]i dacq nivelul lichidului este sub limita admisq MIN |n acest caz a[tepta]i c`teva minute pentru a permite motorului sq se rqceascq, apoi deschide]i bu[onul \ncet [i cu aten]ie, umple]i-l cu lichid, asigura]i-vq cq nivelul este \ntre MIN [i MAX. Deasemenea verifica]i vizual dacq existq scurgeri de lichide. Dacq semnalul de avertizare se aprinde iarq[i la urmqtoarea pornire a motorului, contacta]i o Reprezentan]a Alfa Romeo - condi]ii foarte severe (ex. tract`nd o remorcq \n pantq sau vehicul plin): \ncetini]i [i dacq semnalul de avarie rqm`ne aprins opri]i ma[ina, face]i o pauzq de 2-3 minute, ]in`nd motorul u[or accelerat pentru a facilita o mai bunq circula]ie a lichidului, apoi opriti motorul. ATEN}IE |n cazul folosirii intense a ma[inii este recomandabilq men]inerea motorului u[or accelerat c`teva minute \naintea opririi.

94

DEFEC}IUNE AIRBAG (ro[u) Semnalul se aprinde atunci c`nd cheia este rqsucitq \n pozi]ia MAR, dar n mod normal se stinge dupq c`teva secunde. Semnalul rqm`ne aprins, cu lumina continuq, dacq existq defec]iuni la sistemul Airbag.

Dacq semnalul nu se aprinde, rqm`ne aprins sau se aprinde n timpul deplasqrii, opri]i imediat motorul [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

Dacq semnalul luminos este defect (nu se aprinde), aceasta se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung dec`t cel normal de 4 secunde a semnalului luminos de dezactivare a airbag-ului frontal al pasagerului .

DEFEC}IUNE AIRBAG PASAGER (galben) Semnalul luminos se aprinde \n momentul \n care airbag-ul frontal al pasageului este dezactivat prin rotirea cheii de contact. Semnalul se aprinde atunci c`nd cheia este \n pozi]ia MAR [i airbag-ul frontal al pasagerului este activat,dar se stinge dupq aprox. 4 secunde.

Semnalul luminos de dezactivare a airbag-ului frontal al pasagerului mai indicq si o defec]iune a semnalului luminos ; aceasta se va indica prin clipirea pentru un interval mai lung dec`t cel normal de 4 secunde a semnalului luminos de dezactivare a airbag-ului frontal al pasagerului. |n acest caz, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

95

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at PRESIUNE SCAZUT~ ULEI DE MOTOR (ro[u)

C`nd cheia este la MAR se va aprinde semnalului luminos, dar n mod normal acesta se stinge imediat ce este pornit motorul.

Pentru toate modelele, dacq semnalul se aprinde n timpul deplasqrii vehiculului (la unele modele apare [i un mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional), opri]i imediat motorul [i contacta]i o reprezentan]q AlfaRomeo. BATERIE DESCRCAT~ (ro[u)

Rotirea cheii la MAR va cauza aprinderea semnalului, dar n mod normal acesta se stinge imediat ce este pornit motorul (dacq motorul merge n gol, stingerea acestuia se poate produce cu o micq \nt`rziere). Dacq semnalul rqm`ne aprins contacta]i imediat o reprezentan]q Alfa Romeo.

NEFIXAREA CENTURILOR DE SIGURAN}~ (ro[u)

Semnalul luminos se aprinde cu luminq continuq atunci c`nd cheia de contact e rotitq la MAR, iar centura [oferului nu e fixatq corect.

96

|NCHIDEREA INCORECT~ A U{ILOR

Mesajul + simbolul afi[ate pe display indicq faptul cq una sau mai multe u[i sau hayonul nu sunt \nchise corespunzqtor. Semnalul luminos se aprinde atunci c`nd una sau mai multe u[i sau hayonul nu sunt \nchise corespunzqtor.

Semnalul luminos se aprinde numai la modelele IMPRESSION.

97

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

DEFEC}IUNE LA SISTEMUL DE CONTROL AL MOTORULUI (EOBD) ( [i JTD 20V Multijet) (galben)

|n condi]ii normale,rotirea cheii la MAR va produce aprinderea semnalului, \nsq acesta se stinge imediat ce este pornit motorul. Aprinderea ini]ialq indicq faptul cq semnalul func]ioneazq corect. Dacq semnalul rqm`ne aprins sau se aprinde n timpul deplasqrii (la unele modele, fiind \nso]it de un mesaj + simbol pe display):

- cu lumina continuq - indicq o defec]iune la sistemul de alimentare/aprindere, cu posibile consecin]e precum cre[terea emsiilor toxice, scqderea performan]ei,manevrabilitate dificilq [i nivel ridicat de consum.|n aceste condi]ii vq pute]i continua deplasarea \nsq fqrq a solicita prea mult motorul sau a rula la viteze mari.|ntrebuin]area prelungitq a vehiculului c`nd acest semnal este aprins poate cauza deteriorarea sa.Contacta]i c`t pute]i de repede o Reprezentan]q Alfa Romeo.

Semnalul se stinge dacq defec]iunea este remediatq, \nsq va fi memorat de sistem; - cu lumina intermitentq - posibilq deteriorare a catalizatorului (consulta]i "Sistemul EOBD" din acest capitol). Dacq semnalul luminos clipe[te, trebuie redusq viteza vehiculului p\nq la stingerea semnalului luminos; continua]i-vq cqlqtoria cu vitezq moderatq, \ncerc`nd sq evita]i situa]iile care ar putea cauza reaprinderea semnalului [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Alfa Romeo.

Dacq, atunci c`nd cheia e rotitq la MAR, semnalul nu se aprinde sau dacq se aprinde, cu lumina continuq sau intermitentq, n timpul deplasqrii, contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo. Func]ionarea semnalului luminos poate fi verificatq de agen]ii de trafic cu un echipament corespunzqtor, a[adar trebuie sq respectati regulamentele [i legile \n vigoare din ]ara \n care cqlqtori]i.

98

DEFEC}IUNE LA SISTEMUL DE CONTROL AL MOTORULUI (modele JTD 16V {I JTD Multijet ro[u)

|n condi]ii normale, semnalul se aprinde odatq cu rotirea cheii la MAR, dar se stinge dupq c`teva secunde. Dacq semnalul rqm`ne aprins sau se aprinde n timpul deplasqrii, \nso]it de apari]ia unui mesaj + simbol aferent pe display, \nseamnq cq sistemul de injec]ie nu func]ioneazq corect, urmqrile posibile fiind scqderea performan]ei manevrabilitatea dificilq [i consumul crescut. |n aceste condi]ii vq pute]i continua deplasarea \nsq fqrq a solicita prea mult motorul sau a rula la viteze mari. |n orice caz, contacta]i c`t mai cur`nd posibil o reprezentan]q Alfa Romeo.

ATEN}IE Aprinderea ocazionalq pentru c`teva clipe a semnalului luminos nu are nici o semnifica]ie. SISTEMUL CODE ALFA ROMEO (galben)

Semnalul se aprinde odatq cu rotirea cheii la MAR; acesta clipe[te o datq iar apoi se stinge. Dacq atunci c`nd cheia e la MAR, semnalul rqm`ne aprins, aceasta indicq o posibilq defec]iune:"Sistemul Alfa Romeo CODE". ATEN}IE Aprinderea simultanq a semnalelor CODE. [i

indicq o defec]iune la sistemul

Dacq, atunci c`nd motorul func]ioneazq, semnalul clipe[te, aceasta \nseamnq cq vehiculul nu este protejat de dispozitivul de blocare a motorului (v. "Sistemul Alfa Romeo CODE"din acest capitol). Contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru memorarea tuturor cheilor n sistem.

99

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

BUJII INCANDESCENTE (modele diesel) (galben)

Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR [i se stinge atunci c`nd bujiile ating temperatura prestabilitq. Porni]i motorul imediat dupq stingerea semnalului.

ATEN}IE Atunci c`nd temperatura exterioarq e ridicatq, este posibilq aprinderea semnalului pentru o duratq imperceptibilq de timp. La anumite modele, dupq ce a]i pornit motorul, semnalul luminos clipe[te timp de aprox. 30 secunde, ceea ce \nseamnq cq existq o defec]iune la sistemul de \ncqlzire al bujiilor. |n acest caz, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

PREZEN}A APEI |N FILTRUL DE COMBUSTIBIL (modele diesel) (galben)

Mesajul \nso]it de simbolul aferent sunt prezentate pe display-ul multifunc]ional atunci c`nd se detecteazq prezen]a apei n filtrul de combustibil.

Prezen]a apei n circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravq a \ntregului sistem de injec]ie [i func]ionarea neregulatq a motorului. |n acest caz, contacta]i urgent o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru remedierea acestei probleme. Dacq avertismentul respectiv apare imediat dupq ce a]i fqcut alimentarea, indicq faptul cq existq apq \n rezervor: opri]i motorul imediat [i contactati o Reprezentan]q Alfa Romeo.

100

DEFEC}IUNE SENZOR ULEI (modele diesel)

Mesajul apare pe display-ul multifunc]ional pentru a semnala o defec]iune la senzorul pentru nivelul de ulei de motor. Contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo c`t mai cur`nd posibil pentru remedierea defec]iunii.

COMUTATORUL INER}IAL DE |NTRERUPERE A ALIMENTARII CU COMBUSTIBIL

Mesajul apare pe display atunci c`nd comutatorul iner]ial \ntrerupe alimentarea cu combustibil, \nso]it de semnalul luminos la unele modele.

Dacq dupq afi[area mesajului se observq scurgeri sau miros de combustibil, nu ac]iona]i comutatorul pentru a evita riscul incendiului.

101

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

DEFICIEN}~ SISTEM ABS Semnalul se aprinde c`nd cheia este rotitq la MAR, dar n mod normal se stinge dupq c`teva secunde.

Semnalul se aprinde ( \nso]it de mesaj + simbol pe display) atunci c`nd sistemul e ineficient. |n acest caz, sistemul de fr`nare este n stare de func]ionare, dar fqrq asisten]q suplimentarq ABS.Vq recomandqm sq fi]i prudent, mai ales atunci c`nd aderen]a la drum e scqzutq. De asemenea, este necesar sq contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo.

Ineficien]a distribuitorului electronic al for]ei de fr`nare (EBD)

Vehiculul este dotat cu un dispozitiv electronic de distribuirea for]ei de fr`nare (EBD). Aprinderea simultanq a semnalelor [i (la unele modele \nso]ite de mesaj + simbol pe display) atunci c`nd motorul func]ioneazq indicq o defec]iune la sitemul EBD; n acest caz fr`narea violentq poate produce blocarea prematurq a ro]ilor din spate, cu riscul derapajului. Conduc`nd extrem de atent,contacta]i cea mai apropiatq reprezentan]q Alfa Romeo pentru verificarea sistemului.

102

SISTEM VDC (CONTROL DINAMIC AL VEHICULULUI) (galben) (op]ional unde este prev`zut)

Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR [i se stinge dupq cateva secunde. Dacq semnalul nu se stinge, sau dacq rqmane aprins (\nso]it de mesaj + simbol pe display si de aprinderea ledului de pe butonul ASR ))n timpul deplasqrii vehiculului, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo. Clipirea semnalului n timpul deplasqrii indicq intrarea n func]iune a sistemului VDC.

DEFEC}IUNE SISTEM DE ILUMINARE (galben)

C`nd cheia e rotitq la MAR semnalul se aprinde [i se stinge dupq c`teva secunde.Semnalul apare pe display atunci c`nd se detecteazq o eroare la: -lumini st`nga/dreapta -lumini de fr`nq [i siguran]q corespunzqtoare -lumini cea]q spate -lumini plqcu]q \nmatriculare Defec]iunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzate de: unul sau mai multe becuri arse, o siguran]q de protec]ie arsq sau o conexiune electricq \ntreruptq.

103

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

REZERV~ COMBUSTIBIL (galben) Semnalul se aprinde atunci c`nd n rezervor au mai rqmas aproximativ 7 litri de combustibil [i, la unele modele, atunci c`nd distan]a rqmasq ce poate fi parcursq este sub 50 km.

DISTAN}~ REDUS~ Acest mesaj este afi[at c`nd distan]a posibil de parcurs este sub 50 km/h.

DEP~{IRE LIMIT~ DE VITEZ~ Mesajul +simbolul aferent sunt afi[ate, \nso]ite [i de semnalul sonor, atunci c`nd vehiculul depq[e[te limita de vitezq prestabilitq (vezi Limitq vitezq din acest capitol).

PLAN DE |NTRE}INERE Acestq imagine apare pe display cu 2000 km \nainte de termenul stabilit n Planul de |ntre]inere (o datq la 20,000 km) [i se repetq la intervale regulate, la fiecare 200 km, atunci c`nd cheia de contact e rotitq la MAR.

104

LUMINI DE CEA}~ SPATE (galben)

Semnalul luminos apare c`nd luminile de cea]q din spate sunt aprinse.

LUMINI DE CEA}~ FA}~ (verde)

Semnalul luminos apare c`nd luminile de cea]q din fa]q sunt aprinse.

SEMNALIZATOR STNGA (INTERMITENT) (verde)

Semnalul se aprinde atunci c`nd maneta pentru control semnalizare e deplasatq n jos sau \mpreunq cu indicatorul dreapta, atunci c`nd este apqsat butonul de avarie.

SEMNALIZATOR DREAPTA (INTERMITENT)(verde)

Semnalul se aprinde atunci c`nd maneta de semnalizare e deplasatq n sus sau \mpreunq cu indicatorul st`nga, atunci c`nd e apqsat butonul de avarie.

105

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

LUMINI DE POZI}IE SI DE |NTLNIRE (FAZA SCURT~) (verde)

Semnalul se aprinde atunci c`nd sunt activate luminile de pozi]ie sau de \nt`lnire.

MENTINEREA CONSTANT~ A VITEZEI DE DEPLASARE (CRUISE CONTROL) (verde)

Semnalul se aprinde , cu inelul de comandq al func]iei de men]inere constantq a vitezei de deplasare la ON , c`nd dispozitivul \ncepe sq ac]ioneze asupra motorului.

LUMINI DE DRUM (FAZA LUNG~) (albastru)

Semnalul se aprinde atunci c`nd sunt puse n func]iune luminile de drum.

106

INDICATORI DE DIREC}IE DAC~ SE TRACTEAZ~ O REMORC~

Lampa de avertizare se prinde c`nd levierul indicatoarelor de direc]ie este ac]ionat \n sus sau \n jos sau c`nd butonul de avarie este ac]ionat.

POSIBILA PREZEN}~ A GHE}EI PE {OSEA

C`nd temperatura exterioarq este egalq sau sub 3 0C apare mesajul + simbolul pe bord acompaniat de semnalul sonor cu scopul avertizqrii eventualei prezen]e a ghe]ii pe [osea.

Buzzerul func]ioneazq aproximativ 2 secunde \n timp ce mesajul este afi[at 10 secunde dupq aceasta va rqm`ne doar simbolul p`nq ce temperatura va depq[ii 60C sau motorul se va oprii.

Dacq \n timpul deplasqrii, dupq ce prezen]a ghe]ii a fost semnalatq, temperatura cre[te peste 60C simbolul va dispqrea [i va fii disponibil din nou de la 3 0C un nou mesaj.

107

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Semnale luminoase

Semnal afi[at

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SISTEMUL DE CONTROL AL CLIMATIZ~RII

fig. 94

1 Aeratoare centrale fixe pentru dezaburire sau dezghe] parbriz - 2 Aerator superior mobil - 3 Aeratoare fixe pentru dezaburirea/dezghe]area geamurilor laterale -4 Aeratoare laterale reglabile - 5 Aeratoare superioare reglabile- 6 Aeratoare centrale mobile reglabile - 7Aeratoare ventila]ie frontale pentru zona picioarelor - 8 Aeratoare ventila]ie spate fixe pentru zona picioarelor 9 Aerator spate reglabil.

108

REGLARE AERATOAR CENTRAL FIX (fig. 95) Aeratorul prezintq o comandq pentru deschidere/\nchidere: - \nchis complet. - deschis complet. Fiecare aerator are o comandq care face posibilq direc]ionarea fluxului de aer. Pentru reglarea fluxului de aer, folosi]i butonul din centru: - \nchis complet. - deschis complet

REGLARE AERATOARE CENTRALE (fig. 96)

REGLARE AERATOARE LATERALE

La capetele bordului se afla aeratoarele reglabile (A) pentru interior, si aeratoarele pentru dezaburirea si dezghetarea (B) geamurilor laterale. Pentru reglarea fluxului de aer, folosi]i butonul (C): - \nchis complet. - deschis complet.

fig. 95

fig. 96

fig. 97

109

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

AERATOARE REGLABILE SPATE


Fig.98: locuri fa]q (aflate la capatele bordului) Fig.99: locuri spate (aflate pe consola dintre scaune)

Pentru reglarea fluxului de aer, apqsati rozeta (A) pentru deschidere [i inchidere. Fluxul de aer poate fi direc]ionat prin rotirea rozetei.

SISTEM CLIMATIZARE MANUAL

COMENZI (unde este prev`zut) (fig. 99a)

1. Rozetq reglare temperaturq aerului (amestec aer cald/rece) 2. Buton pornit/oprit (on/off) pentru compresor climatizare

3. Buton pentru recircularea aerului din interior

4. Rozeta ventilator 5. Buton pentru dezghe]/dezaburire maximq pentru parbriz, geamuri fa]q [i oglinzi. 6. Buton pentru \ncqlzire/dezghet geam spate. 7. Rozetq pentru distribu]ia aerului

fig. 98

fig. 99

110

Pentru a ob]ine temperatura necesarq proceda]i dupq cum urmeazq: - Roti]i butonul (1) la maxim \n sensul acelor de ceasornic - roti]i butonul (4) \n sensul acelor de ceasornic la vitezq cerutq. - roti]i butonul (7) pentru a direc]iona aerul dupq cum urmeazq; pentru a \ncqlzi picioarele [i dezaburirea parbriz pentru a \ncqlzi picioarele [i aer rece la nivelul fe]ei (func]ie pe douq nivele) \ncqlzirea pqr]ii frontale compartimentului pasagerilor \n fa]q [i \n spate pentru ventila]ie de varq pentru dezghe]/dezaburire parbriz oprirea recirculqrii aerului la interior ( dacq este pornit) Apqsa]i butonul (5) pentru dezghe]/dezaburire rapidq a parbrizului [i a geamurilor fa]q (func]ia MAX-DEF) Func]ia dezghe]/dezaburire rapidq va fi activatq.

Dezghe]/dezaburire rapid` a geamurilor fa]` (Func]ia MAXDEF)

Pentru a opri aceastq func]ie , apqsa]i butonul (5) din nou (ledul se va stinge) sau roti]i orice buton sau orice buton al sistemului de climatizare. Dupq dezghe]/dezaburire, opri]i func]ia MAX-DEF pentru a ob]ine condi]ii maxime de vizibilitate.

fig. 99a

111

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|NCQLZIREA

C`nd aceastq func]ie este selectatq ledul de pe buton va fi aprins.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Procedura de prevenire a aburirii |n caz de ploaie [i/sau umezealq mare diferen]e de temperaturq mari \ntre interiorul [i exteriorul vehiculului este preferabil sq proceda]i dupq cum urmeazq pentru dezaburirea geamurilor. Apqsa]i butonul (6) pentru dezghe]/dezaburire lunetq [i oglinzi retrovizoare. C`nd func]ia este activatq ledul de pe buton va fi aprins. Pentru a opri func]ia apqsa]i din nou butonul [i ledul de pe buton se va stinge. ATEN}IE Nu aplica]i abzibilduri pe interiorul lunetei acestea put`nd deteriora sistemul de dezaburire. - opri]i recircularea aerului ( dacq este pornit) - roti]i butonul (1) la maxim \n sensul acelor de ceasornic - roti]i butonul (4) \n sensul acelor de ceasornic la viteza intermediarq sau dacq - roti]i butonul (7) la geamurile nu se dezaburesc. Sistemul de contol climatic este foarte util pentru a grqbi dezaburirea. Selecta]i sistemul dupq cum urmeazq [i porni]i sistemul de control climatic apqs`nd butonul (2) .

Dezaburire/dezghe] luneta [i oglinzile retrovizoare( unde este cazul)

REGLAREA VITEZEI VENTILATORULUI

Pentru a ventila compartimentul pasagerilor corespunzqtor proceda]i dupq cum urmeazq:

- deschide]i complet aeratoarele centrale [i laterale. - roti]i butonul (4) la viteza doritq - roti]i butonul la - opri]i recircularea aerului (dacq este pornitq).

112

PORNIREA FUNC}IEI DE RECIRCULARE


Apqsa]i butonul (3) pentru pornirea func]iei de recirculare. C`nd func]ia este activq butonul corespunzqtor este aprins. Vq sfqtuim sa folosit]i aceastq func]ie in blocaje sau in tuneluri pentru a \mpiedica pqtrunderea aerului poluat din exterior. Totu[i utilizarea \ndelungatq ar trebuii evitatq, mai ales cu mai multe persoane la bord, pentru a nu se produce aburirea geamurilor.

CONTROLUL CLIMATIZ~RII (R~CIRE)

Proceda]i astfel: - roti]i butonul (1) \n sens antiorar la maxim (ledul albastru l\ngq indicatorul TEMP) - roti]i butonul (4) la viteza doritq - roti]i butonul (7) la ; - apqsa]i butonul (2) [i (3) [i ledul corespunzqtor se va aprinde.

113

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ATEN}IE Folosirea func]iei de recirculare face posibilq atingerea temperaturii dorite mai repede.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Regaare aer rece Proceda]i \n felul urmqtor: -opriti func]ia de recirculare a aerului din interior (dacq este activatq) -roti]i butonul (1) \n sensul invers acelor de ceasornic pentru a reduce temperatura; -roti]i butonul (4) \n sensul invers acelor de ceasornic pentru a reduce fluxul de aer; Pe perioada anotimpului de iarnq sistemul trebuie pornit cel putin o datq pe lunq timp de c`teva minute. |nainte de anotimpul de varq adresa]ivq unei Reprezentan]e Alfa Romeo pentru o verificare a sistemului.

|NTRE}INEREA SISTEMULUI

SISTEMUL AUTOMAT BIZONAL DE CLIMATIZARE

Pentru a porni sistemul (fig. 100):

-roti]i butonul pentru temperatura doritq ([ofer-pasager).

-apqsa]i butonul AUTO.

ATEN}IE Sistemul de control al climatizqrii face posibilq personalizarea temperaturii dorite pentru cele douq zone de control cu o diferen]q maximq de 7OC \ntre zona [oferului [i cea a pasagerului.

ATEN}IE Compresorul sistemului de climatizare func]ioneazq doar cu motorul pornit [i la temperaturi exterioare de peste 2OC.

114

ASPECTE GENERALE

Autoturismul este echipat cu un sistem de climatizare cu douq zone de control, comandat de o unitate centralq electronicq ce face posibilq reglarea independentq a temperaturii aerului pentru zona [oferului [i cea a pasagerului.

Pentru mai multe detalii cu privire la acest sistem [i la modul squ de utilizare, citi]i instruc]iunile din paginile urmqtoare.

Pentru a ob]ine controlul optim al temperaturii n cele douq zone ale compartimentului pasageri, sistemul are un senzor exterior, unul interior, [i un senzor bizonal pentru razele de soare.

La unele modele sistemul e prevqzut cu un senzor antiaburire situat n spatele oglinzii retrovizoare, capabil sq controleze o suprafa]q prestabilitq de pe parbriz [i a cqrei ac]iune previne sau reduce aburirea, prin intermediul unor opera]iuni precum: pornirea func]iei de recirculare a aerului, activarea compresorului, direc]ionarea fluxului de aer cqtre parbriz, selectarea unei viteze a ventilatorului sufiecientq pentru dezaburire; n cazul aburirii puternice, activarea func]iei MAX-DEF.

fig. 100

115

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Atunci c`nd temperatura exterioarq este sub 2OC, compresorul nu func]ioneazq. De aceea este recomandatq neutilizarea comenzii de recirculare a aerului c`nd temepratura exterioarq e scazutq, geamurile put`ndu-se aburi rapid.

Agentul de rqcire folosit de sistem este R134a respect`nd reglementqrile n vigoare [i fqrq a polua mediul \nconjurator n cazul unei scurgeri accidentale. Este interzisq folosirea unui alt lichid de rqcire incompatibil cu componentele sistemului.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru a asigura func]ionarea corectq a senzorului antiaburire, nu trebuie aplicate autocolante (de]inqtor de licen]q, cartele, etc.) n zona de control dintre senzor [i parbriz. De asemenea, por]iunea trebuie curq]atq periodic, evit`ndu-se acumularea de praf sau alte substan]e.

ATEN}IE Func]ia de dezaburire e acitvatq ori de c`te ori cheia e rotitq la MAR sau se apqsq butonul AUTO. C`nd aceastq func]ie e activq ea poate fi dezactivatq prin apqsarea unuia din butoanele urmqtoare: compresor, recirculare aer, direc]ionarea fluxului de aer, debitul de aer. Aceastq opera]iune blocheazq semnalul senzorului de aburire p`nq c`nd butonul AUTO e apqsat din nou sau cheia este rotitq la MAR. La unele modele, sistemul include un senzor antipoluare capabil sq porneascq automat recircularea aerului pentru a mic[ora efectele pqtrunderii aerului poluat din zone urbane, blocaje rutiere, tunele [i n cazul spqlarii parbrizului (cu mirosul specific de alcool).

ATEN}IE Func]ia senzorului antipoluare este subordonatq condi]iilor de siguran]q; a[adar, senzorul se dezactiveazq atunci c`nd e oprit compresorul sau c`nd temperatura exterioarq este sub 40C. Senzorul poate fi reactivat prin apqsarea butonului de recirculare p`nq la reluarea modului automat.

Senzorul antipoluare este plasat \n fa]a filtrului cu cqrbune activ [i ca urmare, trebuie protejat \mpotriva unor eventuale jeturi de aer comprimat produse de curq]area echipamentului. De asemenea, apa colectatq de [tergqtoarele de parbriz nu trebuie sq intre \n contact cu senzorul \ntruc`t ar produce avarierea func]iei de recirculare pentru un timp.

116

117

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Un filtru combinat de carbon activ [i particule combinate efectueazq controlul calitq]ii aerului. Sistemul de climatizare controleazq [i regleazq automat urmqtoarele func]ii [i parametri: - temperatura aerului introdus n habitaclu (pentru [ofer [i pasagerul din fa]q, separat) - viteza ventilatorului - distribu]ia aerului - pornire/oprire recirculare aer - pornire/oprire compresor

Setqrile pot fi schimbate [i manual pentru urmqtoarele func]ii: - vitezq ventilator - distribu]ia aerului - pornire/oprire recirculare aer - pornire/oprire compresor. - dezaburire/dezghe] geamuri. Controlul func]iilor neschimbate manual rqm`ne automat [i n orice caz temperatura aerului introdus n habitaclu este controlatq automat n func]ie de temperaturile stabilite pe display-ul [oferului [i al pasagerului.

ATEN}IE Selec]iile manuale au prioritate asupra celor automate [i rqm`n setate astfel p`nq c`nd este reintrodus controlul automat. Setqrile selectate manual sunt memorate la oprirea motorului [i reluate la urmqtoare pornire.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

COMENZI (fig. 101) 1. Buton reglare temperaturq interioarq (pe partea conducqtorului) 2. Display temperaturq interioarq (pe partea conducqtorului) 3.Buton reglare vitezq ventilator [i dezactivare sistem 4. Setare vitezq ventilator [i display dezactivare sistem (OFF) 5. Display temperaturq interioarq (pe partea pasagerului) 6. Buton reglare temperaturq interioarq (pe partea pasagerului) 7. Buton pornit/oprit recirculare aer (manual/automat) 8.Comenzi pentru distribu]ia aerului 9. Buton pornit/oprit nclzire lunetq [i dezghe] oglindq retrovizoare

10.Buton pornit/oprit func]ia dezghe]/dezaburire maximq pentru parbriz, geamuri laterale fa]q,nclzire lunetq [i oglinzi retrovizoare (func]ia MAX-DEF ) 11. Buton pentru a aduce temperatura din partea pasagerului la aceea[i valoare cu cea a [oferului MONO

12 Buton pornit/oprit compresor 13.Senzor pentru temperatura aerului interior 14.Buton pentru selectarea modului automat AUTO

fig. 101

118

SFATURI PENTRU FOLOSIREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE AUTOMAT BIZONAL (fig. 101) ATEN}IE Inelele rozetelor nu se opresc mecanic; a[adar, chiar [i c`nd a fost atinsq valoarea maximq sau minimq, acestea pot fi rotite n ambele sensuri. Sistemul poate fi pornit n mai multe feluri, dar este de preferat ca \nt`i sq potrivi]i temperaturile dorite pe afi[aje, dupq care sq apqsa]i butonul AUTO (14). Astfel, sistemul va \ncepe sq func]ioneze complet automat ating`nd temperaturile stabilite c`t mai repede posibil [i men]in`ndu-le. Atunci c`nd sistemul func]ioneazq complet automat, temperaturile pot fi schimbate oric`nd dori]i: sistemul \[i va schimba automat setqrile pentru a satisface noile cerin]e.

Selec]iile fqcute automat de sistem pot fi schimbate manual pentru urmqtoarele comenzi: - reglare vitezq ventilator (3) - comenzi distribu]ie aer (8) - buton pornit/oprit recirculare aer (7) - activare climatizare (12) . Selec]ia manualq a uneia sau a mai multora dintre aceste func]ii este \nso]itq de stingerea ledului din dreapta de pe butonul (14) AUTO.

De fapt, n aceastq situa]ie aerul introdus n habitaclu nu poate fi mai rece dec`t aerul exterior; aceasta se indicq prin stingerea celor douq leduri de pe butonul (14) AUTO [i clipirea display-ului (2) [i/sau (5), privitor la temperatura selectatq care nu poate fi ob]inutq.

119

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ATEN}IE Pentru a putea fi acceptatq de sistem, diferen]a de temperaturq dintre partea conducqtorului [i cea a pasagerului nu trebuie sq fie mai mare de 7o C.

C`nd una sau mai multe func]ii sunt activate manual, reglarea temperaturii aerului introdus n habitaclu continuq sq fie controlatq automat (ledul din st`nga, buton 14 AUTO aprins) except`nd situa]ia n care compresorul este oprit.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
Prin rotirea rozetelor (1 sau 6) n sensul acelor de ceasornic sau n cel invers, se ob]in temperaturi mai \nalte, respectiv mai joase ale aerului n zona din st`nga (rozeta 1) sau cea din dreaptq (rozeta 6) ale habitaclului. Temperaturile selectate sunt arqtate pe afi[ajele (2) [i (5) aflate sub rozete. Activarea separatq a temperaturilor alese se reia automat cu ajutorul butonului (6). Prin rotirea inelelor rozetelor n sensul acelor de ceasornic sau n cel invers p`nq c`nd se ating extremele HI sau LO, se activeazq func]iile maxime de rqcire sau nclzire:

REGLARE TEMPERATUR AER (fig. 102)

fig. 102

120

Func]ia HI (putere de \nclzire maximfig. 103) Aceasta se activeazq c`nd pe display este selectatq o temperaturq peste 32.50C [i poate fi pornitq independent pentru partea [oferului sau a pasagerului sau ambele; aceastq setare aduce sistemul la modul monozonal [i e prezentatq pe ambele display-uri. Func]ia poate fi activatq atunci c`nd se urmare[te \ncqlzirea c`t mai rapidq a habitaclului, exploat`nd la maxim poten]ialul sistemului. Aceastq func]ie utilizeazq temperatura maximq a lichidului de \ncqlzire, viteza ventilatorului Toate setqrile manuale sunt posibile atunci c`nd aceastq func]ie e pornitq. fig. 103 Pentru oprire, roti]i inelul rozetei (1) sau (6) la o temperaturq sub 32.50 C; display-ul celqlalt va arqta 32.50 C.

Prin apqsarea butonului (14) AUTO se ob]ine afi[area unei temperaturi de 32.50C [i revenirea la condi]ia de operare cu reglare automatq a temperaturii.

121

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
Aceastq func]ie se activeazq prin setarea unei temperaturi mai mici de16.5o C; Mesajul LO apare pe ambele display-uri. Func]ia poate fi activatq atunci c`nd e necesarq rqcirea c`t mai rapidq a habitaclului, prin exploatarea maximq a poten]ialului de rqcire. Func]ia \ntrerupe \ncqlzirea aerului, porne[te recircularea aerului (pentru a mpiedica pqtrunderea aerului cald n habitaclu) [i compresorul selecteazq pozi]ia pentru distribu]ia aerului [i viteza a 5-a a ventilatorului. Toate setqrile manuale pot fi posibile c`nd func]ia e activq. Pentru oprire, roti]i inelul rozetei (1) sau (6) la o temperaturq peste 16.5o C; display-ul celqlalt va aratq 16.5o C. fig. 104 Prin apqsarea butonului (14) AUTO se ob]ine afi[area unei temperaturi de 16.5o C [i revenirea la condi]ia de operare cu reglare automatq a temperaturii.

Func]ia LO (putere maxim de rcire fig. 104)

122

BUTON MONO PENTRU OB}INEREA UNEI SINGURE TEMPERATURI (fig. 105) Prin apqsarea butonului MONO (11) se ob]ine automat aducerea temperaturii de pe partea pasagerului la acela[i nivel cu cea de pe partea conducqtorului; a[adar, ob]inerea unei singure temperaturi pentru ambele zone este posibilq doar prin rotirea inelului (1) de pe partea conducqtorului. Rolul acestei func]ii este de a simplifica reglarea temperaturii din habitaclu atunci c`nd la bord se aflq numai conducqtorul. Operarea separatq a temperaturilor se reia automat c`nd pasagerul manevreazq rozeta (6) sau apasq butonul (11) MONO.

fig. 105

123

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
Prin rotirea inelului (3) n sensul acelor de ceasornic sau invers se ob]ine cre[terea/descre[terea vitezei ventilatorului, adicq a cantitq]ii de aer introduse n habitaclu; cele 16 viteze posibile sunt indicate de liniu]e (la fiecare 3 clicuri) p`nq la un maxim de 6 liniu]e afi[ate pe display: - viteza maximq = toate liniu]ele afi[ate; - viteza minimq = o singurq liniu]q afi[atq . Ventilatorul poate fi oprit (toate linu]ele stinse) doar dacq [i compresorul a fost oprit prin apqsarea butonului (12) . Pentru a reseta controlul automat al vitezei ventilatorului, apqsa]i butonul (14) AUTO. Rotirea completq a inelului (3) n sensul invers acelor de ceasornic dezactiveazq sistemul: display (2) stins; display (5) stins; display central (4) cu mesajul OFF aprins [i ledul st`ng de pe butonul (7) de recirculare a aerului aprins. fig. 106 ATEN}IE Prin apqsarea butonului de recirculare a aerului (7), devine posibilq pqtrunderea n habitaclu a aerului exterior.

SELECTARE VITEZ VENTILATOR (fig. 106-107)

124

ATEN}IE La pornirea ventilatorului, func]ia de recirculare a aerului revine la selectarea fqcutq \nainte de oprire.

fig. 107

125

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru a porni din nou sistemul, roti]i inelul (3) n sensul acelor de ceasornic sau apqsa]i orice buton cu excep]ia celui de recirculare a aerului (7) [i nclzire a lunetei (9): aceastq opera]ie va repune sistemul \n func]iune cu setqrile anterioare.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
Apqs`nd butonul MODE (8) devine posibilq selectarea manualq a uneia dintre cele 5 configura]ii posibile de distribu]ie a aerului: Flux de aer prin aeratoarele din centrul bordului, cele laterale [i din spate. |mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele din partea inferioarq a habitaclului (aerul mai cald) [i aeratoarele laterale, din spate [i din centrul bordului (aerul mai rece). Aceastq distribu]ie e deosebit de utilq primqvara [i toamna, c`nd soarele e puternic. fig. 108 |mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele de dezghe]/dezaburire ale parbrizului [i geamurilor laterale [i partea inferioarq a vehiculului. Acest tip de distribu]ie permite \ncqlzirea suficientq a habitaclului \mpiedic`nd n acela[i timp posibila aburire a geamurilor. Flux de aer direc]ionat \nspre pqr]ile inferioare din fa]q [i spate ale habitaclului. Lu`nd n calcul tendin]a naturalq a aerului cald de a circula n sus,acest tip de distribu]ie permite \ncqlzirea habitaclului n cel mai scurt timp cu putin]q, conferind de asemenea o senza]ie de cqldurq acelor pqr]i ale corpului uman mai expuse rqcirii.

SELECTARE DISTRIBU}IE AER (fig. 108)

Flux de aer \nspre parbriz [i aeratoare geamuri laterale pentru dezghe]/dezaburire. Pentru a reveni la controlul automat al distribu]iei aerului dupq o operare manualq, apqsa]i butonul (14) AUTO.

126

BUTON PORNIT/OPRIT COMPRESOR (fig. 109) Compresorul este pornit prin apqsarea butonului (12) . Ledul de pe buton se aprinde. C`nd compresorul e oprit, ledurile de pe butoanele (14) AUTO [i (12) se sting; controlul automat al func]iei de recirculare a aerului e exclus (ambele leduri de pe butonul 7 stinse); care ntotdeauna sunt nchise pentru a preveni aburirea chiar dacq nu e recomandabil, pute]i reveni la operarea automatq a func]iei de recirculare a aerului prin apqsarea butonului (7) .

fig. 109

127

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
Dezactivarea compresorului rqm`ne n memorie chiar [i dupq oprirea motorului. Pentru a restabili controlul automat pentru pornirea compresorului, apqsa]i din nou butonul (12) , ledul de pe buton se aprinde, [i apqsa]i butonul (14) AUTO; n acest caz, totu[i, celelalte setqri manuale se vor anula.

Cu compresorul oprit, n habitaclu nu poate fi admis aer cu o temperaturq mai scqzutq dec`t cea exterioarq; n acest caz, valoarea temperaturii care nu poate fi atinsq clipe[te pe display [i ledul st`ng de pe butonul (14 AUTO fig. 110) se stinge.

fig. 110 Operarea compresorului e necesarq pentru rqcirea [i eliminarea umiditq]ii aerului; vq recomandqm sq men]ine]i ntotdeauna activq aceastq func]ie, pentru a preveni aburirea geamurilor.

128

BUTON PORNIT/OPRIT RECIRCULARE AER (fig. 111) Recircularea aerului din interiorul vehiculului e controlatq n func]ie de trei moduri de operare - control automat, indicat de aprinderea ledului din drepta de pe buton; - angajare for]atq (recircularea aerului activq permanent), indicatq de aprinderea ledului din st`nga de pe buton ([i de stingerea simultanq a ledului drept); - oprire for]atq (recircularea aerului opritq permanent, lqs`nd sq pqtrundq aerul din exterior), indicatq de stingerea ambelor leduri. Aceste condi]ii de operare sunt ob]inute apqs`nd repetat butonul de recirculare a aerului (7) . C`nd recircularea aerului este controlatq automat de sistem, ledul din drepta de pe butonul (7) rqm`ne aprins permanent, iar ledul din st`nga aratq condi]ia de recirculare: on = recirculare aer activatq; off = recirculare aer dezactivatq. fig. 111 Dacq func]ia a fost opritq sau pornitq manual, ledul de pe butonul (14) AUTO se stinge.

|n cadrul operqrii automate, recircu larea aerului se activeazq automat c`nd senzorul antipoluare detecteazq prezen]a aerului poluat, de exemplu n ora[e, blocaje rutiere, tunele sau func]ionarea spqlqtorului de parbriz (cu mirosul de alcool caracteristic).

129

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

C`nd temperatura exterioarq este sub 2oC, compresorul nu poate func]iona. A[adar nu vq recomadqm folosirea func]iei de recirculare a aerului c`nd temperatura exterioarq e scazutq, exist`nd riscul aburirii geamurilor.

Sistemul de recirculare a aerului face posibilq atingerea mai rapidq a condi]iilor de nclzire sau rqcire. Cu toate acestea, nu vq recomandqm folosirea sa pe vreme rece/ploioasq \ntruc`t ar cre[te considerabil riscul abuirii geamurilor n interior, n special dacq sistemul de climatizare este oprit.

|n anumite condi]ii climaterice (de ex., c`nd temperatura exterioarq e de aprox. 00C) [i c`nd func]ia automatq de recirculare a aerului e pornitq, este posibilq aburirea geamurilor. |n acest caz apqsa]i butonul de recirculare a aerului (7) pentru oprirea func]iei [i dacq este necesar mqri]i fluxul de aer direc]ionat spre parbriz.

Vq recomandqm activarea func]iei de recirculare a aerului atunci c`nd vq afla]i n blocaje rutiere sau tunele, pentru a evita pqtrunderea n habitaclu a aerului poluat din exterior. Cu toate acestea, evita]i folosirea \ndelungatq a acestei func]ii, mai ales atunci c`nd n vehicul se aflq mai multe persoane, pentru a preveni aburirea geamurilor.

130

BUTON AUTO PENTRU OPERARE AUTOMAT~ (fig. 112) C`nd butonul (14) AUTO e apqsat sistemul regleazq automat cantitatea [i distribu]ia aerului introdus n habitaclu, anul`nd toate setqrile manuale fqcute anterior. Aceastq condi]ie este indicatq de aprinderea ambelor leduri de pe buton. C`nd ledul din dreapta de pe butonul (14) AUTO este stins, aceastq \nseamnq cq una sau mai multe opera]ii manuale au fost efectuate [i prin urmare controlul automat nu e total (except`nd controlul temperaturii care este ntotdeauna automat), ceea ce se indicq prin aprinderea ledului din st`nga, sau cq sistemul este oprit (OFF). fig. 112

131

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
C`nd butonul (10) este apqsat, se activeazq automat operarea temporizatq a tuturor func]iilor necesare dezghe]ului/dezaburirii rapide a parbrizului [i geamurilor laterale din fa]q, dupq cum urmeazq: - pornire compresor; - oprire func]ie de recirculare a aerului dacq aceasta era activq (ambele leduri stinse); - selectare temperaturq maximq a aerului (HI) pe afi[ajele (2) [i (5); - selecteazq o vitezq prestabilitq a ventilatorului; - direc]ioneazq fluxul de aer \nspre parbriz [i aeratoarele laterale pentru geamuri; - porne[te func]ia de nclzire a lunetei [i, dacq existq, a oglinzilor retrovizoare. fig. 113 C`nd func]ia dezghe]/dezaburire maximq este pornitq, ledul de pe butonul (10) , cel de pe butonul pentru \ncqlzlirea lunetei (9) [i cel de pe butonul (12) se aprind; simultan, ledul de pe butonul (7) se stinge.

BUTON PENTRU DEZGHE} {I DEZABURIRE RAPID GEAMURI (func]ia MAX-DEF ) (fig.113)

ATEN}IE dacq motorul nu e destul de \ncqlzit, viteza prestabilitq a ventilatorului nu va intra imediat n func]iune, limit`nd pqtrunderea n habitaclu a aerului insuficient de cald pentru dezaburirea geamurilor.

132

(11) MONO, (14) AUTO sau (12) , sistemul \ntrerupe func]ia dezghe]/dezaburire maximq, relu`nd condi]iile de operare selectate anterior pornirii sale, pe l`ngq activarea ultimei func]ii cerute, dacq este cazul. BUTON PENTRU DEZGHE} {I DEZABURIRE LUNET {I OGLIND RETROVIZOARE (fig. 114) Func]ia pentru dezghe] [i dezaburire lunetq [i, dacq sistemul e prevqzut, oglinzi retrovizoare, se activeazq prin apqsarea butonului (9) . Pornirea acestei func]ii e indicatq de aprinderea ledului de pe buton. Func]ia e temporizatq [i se opre[te automat dupq 20 de minute sau atunci c`nd butonul e din nou apqsat; func]ia se mai dezactiveazq [i odatq cu oprirea motorului [i este reluatq atunci c`nd motorul e pornit din nou.

fig. 114 ATENTIE Activarea/dezactivarea manualq a functiei de incqlzire a geamurilor din spate predominq activarea automatq realizatq de sistemul de control.

133

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

C`nd func]ia dezghe]/dezaburire rapidq e pornitq, singurele opera]ii care se pot efectua manual sunt reglarea ventilatorului [i oprirea \ncqlzirii lunetei. Dacq se apqsq din nou unul din urmqtoarele butoane: (10) , (7) ,

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Func]ia e temporizatq [i se opre[te automat dupq 20 de minute sau atunci c`nd butonul e din nou apqsat; func]ia se mai dezactiveazq [i odatq cu oprirea motorului [i este reluatq atunci c`nd motorul e pornit din nou. FILTRU COMBINAT DE PARTICULE {I CARBON ACTIV Filtrul are proprietatea specificq de a combina filtrarea mecanicq a aerului cu un efect electrostatic astfel \nc`t aerul exterior introdus n habitaclu sq fie purificat [i curq]at de particule de praf, polen, etc. Pe l`ngq cele de mai sus, se reduce n mod eficient concentra]ia de poluan]i, datoritq unui strat de carbon activ din suprafa]a inferioarq a filtrului. Ac]iunea de filtrare este efectuatq n toate condi]iile de admitere a aerului n habitaclu [i este, n mod evident, mai eficientq atunci c`nd geamurile sunt \nchise. Starea filtrului trebuie verificatq la o reprezentan]q Alfa Romeo cel pu]in o datq pe an, de preferat la \nceputul sezonului cald. ATEN}IE Sistemul porne[te automat func]ia de nclzire a lunetei dacq temperatura este sub 30C. ATEN}IE Nu aplicati autocolante pe partea din interior a geamurilor din spate peste filamentele de incqlzire pentru a evita defectarea acestora. ATEN}IE Dupq ce deconectati borna negativq de la baterie, a[tepta]i 2 minute \nainte de a \ntoarce ATEN}IE C`nd reconecta]i cablul negativ al bateriei dupq o deconectare prealabilq, a[teptati 2 minute \nainte de a roti cheia de contact pentru a permite sistemului de climatizare sq se reseteze adecvat.

Dacq vehiculul e folosit frecvent n zone cu mult praf sau poluate, filtrul trebuie verificat [i, dacq e necesar, schimbat la intervale mai scurte.

Dacq filtrul nu e \nlocuit la timp eficien]a sistemului de climatizare poate scqdea considerabil, devenind posibilq blocarea fluxului de aer din aeratoarele de ventila]ie.

134

NCLZITOR SUPLIMENTAR
(modele diesel) (pentru versiuni/pie]e unde este prev`zut)

COMENZI
DESCHIDERE HAYON (fig. 115) Pentru a deschide hayonul, trage]i maneta (A) de l`ngq scaunul [oferului.

LUMINI DE AVARIE (fig. 116)

Se activeazq c`nd e apqsat butonul (A) de pe panoul central, indiferent de pozi]ia cheii de contact.

Vehiculul este prevqzut cu un ncqlzitor adi]ional care ajutq motorul pe vreme rece sau de iarnq n scopul atingerii unei temperaturi confortabile n habitaclu. ncqlzitorul func]ioneazq atunci c`nd motorul este pornit, iar temperatura exterioarq este sub 200C [i motorul nu a atins \ncq temperatura normalq de func]ionare.

C`nd luminile de avarie sunt aprinse, comutatorul \nsu[i \ncepe sq clipeascq \mpreunq cu semnalizatoarele [i indicatoarele de direc]ie de pe panoul de bord. Aceastq func]ie se dezactiveazq prin apqsarea butonului.

Nu ac]iona]i aceastq manetq \n timpul deplasqrii.

Luminile de avarie trebuie folosite n concordan]q cu regulamentele locale.

fig. 115

fig. 116

135

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

LUMINI CEA} (fig. 117) (unde este prev`zut) Se aprind c`nd este apqsat butonul (A) si c`nd farurile fiind deja aprinse. Ledul de pe buton se aprinde simultan. Rotirea cheii de contact la STOP determinq stingerea automatq a luminilor de cea]q care nu se vor aprinde c`nd motorul este pornit din nou, except`nd cazul n care se apasq butonul (A). Apqsa]i din nou butonul (A) pentru oprire. ATEN}IE Luminile de cea]q frontale trebuie folosite n concordan]q cu legile rutiere locale. Se aprind, c`nd luminile de \nt`lnire sau luminile de cea]q sunt pornite; n acela[i timp se aprinde [i ledul de pe butonul (B). |n acela[i timp lampa de pe bord se aprinde. Rotirea cheii de contact la STOP cauzeazq oprirea automatq a luminilor de cea]q, care nu se vor aprinde c`nd motorul e pornit din nou, except`nd cazul n care se apasq butonul (B). Pentru a le opri, apqsa]i butonul (B). ATEN}IE Folosi]i ntotdeauna stopurile de cea]q, n concordan]q cu regulamentul local.

STOPURI DE CEA} (fig. 117)

REGLAREA LUMINILOR DE PE BORD

Cand luminile exterioare sunt aprinse, luminile de pe bord pot fi reglate prin apqsarea butonului (A).

Fiecare apqsare a butonului (A) selecteazq pe rand cele trei nivele de intensitate: scqzut-mediu-ridicat.

fig. 117

fig. 118

136

|NTRERUP~TORUL INER}IAL AL ALIMENTRII CU COMBUSTIBIL (fig. 119) Acesta este un dispozitiv de siguran]q automat, i, care se declan[eazq n cazul unei coliziuni de o anumitq intensitate, \ntrerup`nd alimentarea cu combustibil. Interven]ia acestei func]ii este indicatq pe display-ul central prin mesajul + simbolul respectiv. (vezi Display-ul central \n acest capitol ) [i de deblocarea u[ilor.

DESCHDEREA CAPACULUI DE LA REZERVOR (fig 120)

Capacul de la rezervor este deshis din interiorul vehiculului prin ridicarea pqr]ii din fa]q a manetei (A).

Verificati cu aten]ie pentru a fi siguri cq nu existq scurgeri, de exemplu, \n compartimentul motorului, sub vehicul squ \n zona rezervorului. Dacq nu se observq scurgeri, vehiculul poate fi pornit din nou. Apqsa]i butonul (A) pentru a fi reluatq alimentarea cu combustibil. |n urma unui accident, nu uita]i sq roti]i cheia \n pozi]ia STOP pentru a nu descqrca bateria.

fig. 119

fig. 120

137

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dacq n urma unui accident sim]i]i miros de combustibil sau observa]i scurgeri, nu reseta]i butonul pentru a evita riscul de incendiu.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DISPOZITIV DE REGLARE A POZI}IEI FARURILOR (fig. 121) Dacq ma[ina este dotatq cu faruri cu xenon, reglarea pozi]iei farurilor este relizatq electronic [i de aceea butonul de pe panoul din partea lateralq a volanului: (A) nu existq Farurile trebuie pozi]ionate corect n func]ie de \ncqrcqtura vehiculului. Pentru a face aceasta, folosi]i butonul A de pe panoul din partea lateralq a volanului: -pozi]ia 0: una sau douq persoane pe locurile din fa]q, rezervor plin, incqrcqturq prezentq -pozi]ia 1: cinci persoane

-pozi]ia 2: cinci persoane + \ncqrcqturq maximq(aproximativ 50 kg.) -pozi]ia.3:[ofer + 300 kg. \n portbagaj

FRNA DE MN (fig. 122)

Levierul fr`nei de m`nq este situat \ntre cele douq scaune din fa]q.

Pentru a opera fr`na c`nd vehiculul sta]ioneazq, trage]i levierul (A) n sus p`nq se ob]ine puterea de fr`nare doritq.

Regla]i farurile de fiecare datq c`nd \ncqrcqtura se schimbq.

C`nd cheia de contact este la MAR, semnalul luminos de pe tabloul de bord se aprinde.

fig. 121

fig. 122

138

SCHIMBTORUL DE VITEZE (fig. 123)

Pentru a elibera fr`na de m`nq: -ridica]i u[or levierul (A) [i apqsa]i butonul (B). -men]n`nd butonul apqsat, cobor`]i levierul; semnalul luminos de pe panoul de bord se stinge. Pentru a preveni mi[carea accidentalq a ma[inii, ]ine]i pedala de fr`nq apqsatq atunci c`nd ac]iona]i fr`na de m`nq.

|n func]ie de model, vehiculul are cutie manualq de vitezq cu 5 sau 6 trepte.(vezi Specifica]ii tehnice) Pozi]ia treptelor de vitezq este ilustratq n schema de pe m`nerul schimbqtorului de viteze. C`nd schimba]i treapta de vitezq, apqsa]i ntotdeauna p`nq la capat pedala de ambreiaj. |nainte de a ac]iona mar[arierul (R) a[tepta]i ca vehiculul sq fie oprit pe loc.

fig. 123

139

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dupq c`teva clicuri ale fr`nei de m`nq, ro]ile trebuie sq fie blocate. Dacq aceasta nu se \nt`mplq, contacta]i o reprezentan]q ALFA ROMEO pentru reglarea fr`nei de m`nq.

ATEN}IE Levierul fr`nei de m`nq (A) este prevqzut cu un dispozitiv de siguran]q care mpiedic eliberarea fr`nei atunci c`nd, cu levierul tras, se apasq butonul (B). A[adar, pentru a elibera fr`na, pe l`ngq apqsarea butonului (B) este necesar [i sq trage]i levierul (A) n sus pentru a dezactiva dispozitivul de siguran]q, apoi cobor`]i levierul complet.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

La versiunile 2.5 V6 24V [i la cele diesel, pentru a ac]iona mar[arierul (R), trebuie sq a[tepta]i ca vehiculul sq sta]ioneze, apoi ridica]i inelul de sub prindere (cu degetele aceleia[i m`ini cu care ]ine]i levierul) Dupq ce a]i ac]ionat mar[arierul, elibera]i inelul. Nu este necesar sq ridica]i inelul \n momentul \n care schimba]i din mar[arier \ntr-o altq treaptq de vitezq.

ATEN}IE Mar[arierul poate fi ac]ionat doar c`nd vehiculul sta]ioneazq complet. Cu motorul pornit, \nainte de a angaja mar[arierul este necesar sq a[tepta]i cel pu]in trei secunde cu pedala de ambreiaj apqsatq la maxim pentru a preveni posibilq deteriorare a pinioanelor din cutia de viteze.

Nu conduce]i cu m`na sta]ionatq pe schimbqtorul de viteza, deoarece for]a aplicatq, de[i este micq, poate, \n timp, sq dquneze pqr]ilor din interiorul cutiei.

Pentru a schimba u[or vitezele, pedala de ambreiaj trebuie apqsatq p`nq la capat. A[adar, nu trebuie sq existe obstacole pe podea sub pedalq: carpetele trebuie sq fie bine \ntinse [i sq nu \mpiedice pedalele.

140

TRANSMISIE SELESPEED (disponibil la anumite modele)


Motorul 2.0 JTS poate fi dotat cu transmisie mecanicq, controlatq electronic, numitq Selespeed. ATEN}IE Pentru a folosi Selespeed, vq recomandqm integralq a acestui capitol cu \n]elegerii de la bun \nceput a ]iunilor care trebuie \ndeplinite. Dispozitivul include o cutie de viteze conven]ionalq cqreia i s-a adqugat un dispozitiv electrohidraulic cu gestiune electronicq, pentru a controla automat angajarea vitezelor [i a ambreiajului. Pedala de ambreiaj a fost eliminatq, astfel \nc`t vehiculul poate fi deplasat doar prin folosirea pedalei de accelera]ie. corect citirea scopul opera-

Cu ajutorul levierului pute]i solicitq o cre[tere/descre[terea vitezei angajate sau ac]ionarea mar[arierului (R) sau a pozi]iei neutre (N). Mai existq douq butoane pe volan (fig. 125) prin care, doar atunci c`nd vehiculul se deplaseazq cu o vitezq peste 0,5 km/h, este posibilq schimbarea treptei de vitezq cu una mai micq sau mai mare.

fig. 124

fig. 125

141

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Cutia de viteze are douq moduri de operare: - modul semiautomat (MANUAL) n care conducqtorul solicitq direct schimbarea treptelor de vitezq prin intermediul levierului de pe consola centralq sau apqs`nd clapetele de pe volan; - modul automat, numit CITY, n care sistemul decide direct schimbarea treptelor de vitezq (acest mod se selecteazq prin apqsarea butonului B-fig. 124).

Schimbarea vitezelor se face prin levierul de control (A fig. 124), de tip mobil cu o singurq pozi]ie centralq stabilq.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|n modul de operare CITY, treptele de vitezq pot fi schimbate manual(suggested gear) folosind schimbqtorul de vitezq sau butoanele de pe volan Schimbqtorul \n pozi]ia CITY. Acest lucru este indicat de un mesaj apqrut pa ecranul turometrului.(fig. 126) N = neutru (punct mort) 1 = treapta 1 de vitezq 2 = treapta 2 de vitezq 3 = treapta 3 de vitezq 4 = treapta 4 de vitezq 5 = treapta 5 de vitezq R = treapta de mers \napoi Semnalul luminos (B fig. 126) \mpreunq cu un semnal sonor atrage aten]ia [oferului n cazul unei defec]iuni sau a condi]iilor de drum critice pentru starea vehiculului sau pentru componentele sistemului de transmisie (ex: ambreiaj supra-\ncqlzit). Sistemul Selespeed simplificq substan]ial ntrebuin]area vehiculului, reduc`nd oboseala la volan n zone urbane n care este necesarq schimbarea frecventq a treptelor de vitezq [i oferind n acela[i timp performan]e excelente.

Simbolurile arqtate pe display sunt urmqtoarele:

ACTIVAREA SISTEMULUI

ATEN}IE C`nd este deschisq u[a conducqtorului Selespeed \ncepe sq ac]ioneze partea hidraulicq pentru a se pregqti la pornirea motorului. Aceastq func]ie (semnalatq de pornirea pompei electrice) se dezactiveazq dupq 10 deschideri/\nchideri de u[a care nu au fost urmate de activarea propriu-zisq a sistemului prin rotirea cheii n contact.

C`nd cheia e rotitq la MAR toate segmentele dysplay-ului (A fig. 126), simbolul defec]iunii transmisiei, (B fig.126) [i cuv`ntul CITY se aprind dupq aprox. o secundq, display-ul multi-func]ional va arqta viteza ac]ionatq (N, 1, 2, 3, 4, 5, R); din acest moment, sistemul Selespeed e gata sq accepte comenzile legate de schimbarea treptei de vitezq.

fig. 126

142

OPERARE CU MOTORUL OPRIT ATEN}IE |nainte de a manevra schimbqtorul de viteze, verifica]i ntotdeauna treapta de vitezq afi[atq (N, 1, 2, 3, 4, 5, R). Cu motorul oprit [i vehiculul sta]ionat este posibilq angajarea tuturor treptelor de vitezq. Cu vehiculul oprit [i pedala de fr`nq apqsatq, cererile de a schimba treapta de vitezq se acceptq doar prin intermediul levierului de pe consola centralq.

fig. 127

143

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

ATEN}IE Dacq dupq 10 secunde display-ul nu aratq viteza ac]ionatq sau semnalul luminos de avarie rqm`ne aprins, roti]i cheia la STOP [i a[tepta]i stingerea display-ului, apoi repeta]i opera]iunea de pornire. Dacq eroarea persistq, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

Pentru a solicita schimbarea vitezei, pe l`ngq men]inerea apqsatq a pedalei de fr`nq este necesar: - pentru a schimba cu o treaptq mai mare (+) (fig. 127) \mpinge]i levierul n fa]q (dacq ma[ina e n treapta 1 va trece n 2, dacq e n 2 va trece n 3 [i tot a[a p`nq la treapta 5 de vitezq). - pentru a schimba cu o vitezq inferioarq (-) (fig. 127), \mpinge]i levierul n spate (dacq ma[ina e n treapta 5 de vitezq va trece n 4, dacq e n 4 va trece n 3 [i tot a[a p`nq la treapta 1 de vitezq).

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

- pentru a trece \n pozi]ia neutru (N) cu ma[ina sta]ionatq [i pedala de fr`nq apqsatq, este necesarq ac]ionarea levierului \nspre dreapta (fig. 128).

Din orice treaptq de vitezq (N, 1,2, 3, 4, 5), c`nd ma[ina e sta]ionatq este posibilq solicitarea mar[arierului prin \mpingerea levierului n dreapta [i n spate (fig. 129). Dacq vehiculul se deplaseazq, cererea nu va fi acceptatq. A[tepta]i ca ma[ina sq se opreascq [i solicita]i din nou schimbarea vitezei.

ATEN}IE Odatq ce a fost schimbatq o treaptq de vitezq, e necesar sq elibera]i imediat levierul. O manevrq prelungitq (peste 10 secunde) va cauza ac]ionarea automatq a func]iei CITY; acestea se \ntrerup c`nd levierul e eliberat. ATEN}IE C`nd parca]i vehiculul \ntro pantq abruptq [i angaja]i o treaptq de vitezq pentru a-l men]ine imobilizat, verifica]i ntotdeauna dacq pe display se indicq noua treaptq selectatq [i a[tepta]i \ncq o secundq sau douq \nainte de a elibera pedala de fr`nq, pentru a permite angajarea completq a ambreiajului.

fig. 128

fig. 129

144

PORNIREA MOTORULUI Motorul poate fi pornit fie c`nd o traptq de vitezq este angajatq fie n modul (N), cu condi]ia ca pedala de fr`nq sq fie apqsatq complet. ATEN}IE }ine]i pedala de fr`nq apqsatq \n timpul procedurii de pornire. Dacq pedala este apqsatq de mai multe ori cand motorul este oprit, pentru a-i permite pornirea este necesarq cre[terea for]ei exercitatq asupra pedalei. Dupq pornire, cutia de viteze selecteazq automat punctul mort, display-ul reconfigurabil prezinta literq (N) iar sistemul trece n modul de operare anterior selectat. Dacq motorul nu porne[te cu treapta de vitezq angajatq, conducqtorul este informat despre situa]ia probabil periculoasq datoratq faptului cq schimbqtorul este n pozi]ie neutrq de buzzer [i display-ul multifunc]ional. Prin rotirea cheii la STOP se ob]ine oprirea motorului, \nsq sistemul Selespeed continuq sq fie activ a[tept`nd ca vehiculul sq se opreascq de tot; dupq aprox. 2-4 secunde de la rotirea cheii la STOP partea hidraulicq e dezactivatq [i display-ul se stinge imediat dupq aceea; doar n acest moment se produce dezactivarea sistemului Selespeed. Treapta de vitezq selectatq \nainte de oprirea motorului rqm`ne angajatq. Dacq motorul e oprit c`nd cutia de viteze e n modul (N) neutru, un semnal sonor atrage aten]ia [oferului pentru ca vehiculul sq fie lqsat n condi]ii de siguran]q, prin angajarea treptei 1(1) sau a mar[arierului (R). |n acest caz, cheia de contact trebuie rotitq la MAR [i, cu pedala de fr`nq apqsatq, treapta 1 (1) de vitezq sau mar[arieru (R) trebuie ac]ionate.

OPRIREA MOTORULUI {I DEZACTIVAREA SISTEMULUI

Nu scoate]i niciodatq cheia din contact n timp ce vehiculul se deplaseazq. Pe l`ngq faptul cq sistemul Selespeed nu va func]iona corect p`nq la oprirea ma[inii, se va produce [i blocarea volanului la prima \ncercare de a-l rotii.

Este absolut necesar ca atunci c`nd opri]i motorul [i sistemul Selspeed pedala de fr`na sq fie apasatq: elibera]i pedala DOAR DUPQ stingerea display-ului de pe tabloul de bord.

145

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Nu lqsa]i niciodatq vehiculul cu schimbatorul de viteze n N.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

PORNIREA DE PE LOC Cu motorul pornit [i vehiculul sta]ionat, treptele de vitezq ce pot fi selectate pentru a \ncepe deplasarea sunt doar (1),(2) [i/sau (R) mar[arier. Pentru a le ac]iona, ]in`nd pedala de fr`nq apqsatq, este posibilq doar folosirea schimbqtorului de viteze de pe consola centralq, deoarece butoanele de pe volan permit schimbarea treptei doar c`nd viteza de deplasare este mai mare de 0,.5 km/h. ATEN}IE Mar[arierul (R) poate fi ac]ionat c`nd vehiculul e n oricare din urmqtoarele condi]ii: punct mort (N), treapta (1) sau (2) de viteze. Dacq vehiculul e n mi[care, cererea nu va fi acceptatq, trebuie sq a[tepta]i oprirea completq \nainte de a solicita din nou trecerea n mar[arier. {oferul e informat asupra intrqrii n mar[arier prin mesajul de pe display [i sunetul intermitent al buzzer-ului. ATEN}IE Dacq atunci c`nd trece]i din (R) \n treapta (1) sau din (N) \n treapta (1) se produce blocarea treptei (1) de vitezq, sistemul va ac]iona automat treapta (2).

Aceasta nu constituie o eroare deoarece face parte din logica de operare. Din acela[i motiv, n cazul blocqrii mar[arierului sistemul debreiazq u[or pentru a permite selectarea vitezelor; n acest caz angajarea mar[arierului se va produce mai greu dec`t de obicei. Ma[ina se deplaseazq c`nd: 1) este eliberatq pedala de fr`nq; 2) pedala de accelera]ie e apqsatq treptat. Cu cqt este mai apqsatq pedala de accelera]ie cu at`t va cre[te cuplul motorului. Dupq ce solicita]i schimbarea treptei de vitezq cu vehiculul sta]ionat, \nainte de a apqsa pedala de accelera]ie pentru a pune vehiculul n mi[care, verifica]i ntotdeauna display-ul pentru a vq asigura cq a fost selectatq treapta de vitezq doritq.

AVERTISMENTE

- cu vehiculul sta]ionat [i o treaptq de vitezq angajatq, men]ine]i ntotdeauna pedala de fr`nq apqsatq p`nq c`nd decide]i sq vq pune]i n mi[care;

- n timpul opririlor prelungite cu motorul pornit vq recomandqm men]inerea cutiei de viteze n pozi]ia neutrq(N);

- c`nd vehiculul sta]ioneazq n rampq, nu folosi]i manevra de punere n mi[care pentru a-l men]ine imobilizat; folosi]i pedala de fr`nq [i apqsa]i accelera]ia doar atunci c`nd vq decide]i sq vq pune]i n mi[care;

- folosi]i treapta 2 de vitezq doar c`nd e nevoie de un control mai mare pentru efectuarea manevrelor la vitezq micq;

- dacq atunci c`nd ma[ina e n mar[arier se angajeazq treapta 1 sau viceversa, schimba]i treapta de vitezq doar dupq ce vehiculul s-a oprit complet [i cu pedala de fr`nq apqsatq.

146

C`nd vq deplasa]i n pantq cu o treaptq angajatq [i pedala de accelera]ie liberq, n condi]iile n care se depa[e[te o vitezq prestabilitq sistemul va selecta automat o treaptq de vitezq inferioarq pentru a transmite la ro]i o fr`nq de motor adecvatq.

- se produce supra\ncqlzirea ambreiajului. |n acest caz grqbi]i pornirea evit`nd ezitqrile sau, dacq vehiculul este \n pantq, elibera]i acceleratorul [i fr`na]i pentru oprirea sa. - vehiculul se deplaseazq n direc]ia opusq treptei angajate (de ex., merge \nainte c`nd e selectat mar[arierul); n aceastq situa]ie, opri]i vehiculul [i selecta]i treapta corectq de vitezq, men]n`nd apqsatq pedala de fr`nq.

- nu se apasq pedalele de fr`nq/accelera]ie timp de cel putin 50 de secunde; - pedala de fr`nq e apasatq mai mult de 10 minute; - u[a conducqtorului e deschisq iar pedala de fr`nq sau accelera]ie nu sunt atinse cel putin 1 secundq.

147

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

De[i nu vq sfqtuim, dacq \n anumite circumstan]e, c`nd vq deplasa]i \n pantq este angajat modul neutru (N) [i este necesarq schibarea treptei de vitezq se va selecta automat treapta optimq n func]ie de viteza vehiculului, pentru a permite transmiterea corectq a momentului la ro]i.

Din motive de siguran]q sistemul Selespeed activeazq semnalul sonor atunci c`nd:

Tot din motive de siguran]q, atunci c`nd ma[ina sta]ioneazq, cu motorul pornit [i treapta (1), (2) sau (R) angajatq, se va emite semnalul sonor iar sistemul va trece automat n (N) c`nd:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

OPRIREA VEHICULULUI Pentru orpirea vehiculului elibera]i pedala de accelera]ie [i, dacq e necesar, apqsa]i pedala de fr`nq. Indiferent de treapta angajatq [i modul de operare activat (manual sau CITY) sistemul va selecta automat o treaptq de vitezq inferioarq. (MANUAL~) Dacq dori]i sq vq continua]i deplasarea \nainte de a fi oprit complet vehiculul, treapta cea mai potrivitq va fi disponibilq atunci c`nd accelera]i din nou. C`nd vehiculul e oprit, sistemul angajeazq automat treapta 1 de vitezq.

OPERAREA SEMIAUTOMAT
|n modul de operare MANUAL, display-ul prezintq treapta de vitezq selectatq. |n acest mod de operare, decizia de a schimba treapta de vitezq \i apar]ine conducqtorului. Trecerea n altq treaptq de vitezq se poate face cu ajutorul: - schimbqtorului de viteze de pe consolq centralq (A-fig. 130);

- clapetelor de pe volan (fig. 131) care pot fi ac]ionate doar dacq viteza e peste 0,5 km/h.

Modul de operare MANUAL se selecteazq: - c`nd, n timp ce modul CITY e activ: sunt folosite schimbatorul de viteze sau clapetele de pe volan; butonul CITY (A-fig. 130) este apqsat din nou, anul`nd modul selectat anterior.

fig. 130

fig. 131

148

Un numqr de dispozitive automate [i de siguran]q faciliteazq folosirea vehiculului n modul MANUAL: - |n cazul unei fr`nqri par]iale sistemul selecteazq o treapta de vitezq inferioarq, fiind astfel pregqtit oric`nd pentru o nouq accelerare; \n acela[i timp la oprirea ma[inii sistemul selecteazq automat treapta I (1) de vitezq; - cererile de schimbare a treptei de vitezq care ar duce la supraturarea sau subturarea motorului nu sunt acceptate;

ATEN}IE Vq recomandqm sq a[tepta]i sf`r[itul ac]iunii de schimbare a treptei de vitezq \nainte de a solicita o nouq schimbare, pentru a evita succesiunea prea rapidq a comenzilor.

149

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

C`nd schimba]i treapta de vitezq nu e necesarq eliberarea pedalei de accelera]ie deoarece sistemul Selespeed controleazq direct motorul astfel \nc`t: - sq reducq [i apoi sq mqreascq momentul motor; - sq adapteze tura]ia motorului n func]ie de utlima treaptq de vitezq angajatq. C`nd trece]i \ntr-o treaptq inferioarq, se produce dublu debraiaj (motorul este accelerat automat pentru a se ajunge la tura]ia corespunzqtoare noii trepte de vitezq) automat.

C`nd accelera]ia e apqsatq la mai mult de 60% din cursa posibilq iar motorul depq[e[te 5000 rpm (rota]ii pe minut), schimbarea treptelor de vitezq se face mai repede.

- dacq motorul atinge tura]ia maximq permisq [i se continuq accelerarea (fqrq a fii necesarq interven]ia sistemului VDC), o treaptq de vitezq superioarq va fi selectatq automat; cu sistemul VDC activa]i cu maximum de rpm, schimbarea treptelor de vitezq este exclusq. - dacq se produce un blocaj n timpul trecerii de la o treaptq la alta, sistemul va \ncerca mai \nt`i sq angajeze treapta de vitezq doritq [i, dacq aceasta nu se poate face, va selecta automat treapta imediat superioarq celei solicitate pentru a evita intrarea n pozi]ia neutrq.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

OPERAREA AUTOMAT (CITY) Modul de operare automat (CITY) e pus n func]iune prin apqsarea butonului (A-fig. 132) de la baza schimbqtorului de viteze sau activ`nd Cruise Control (unde este prevqzut). Pe l`ngq treaptq selectatq, pe display va apqrea [i termenul CITY. Sistemul decide n mod direct schimbarea treptelor de vitezq n func]ie de tura]ia motorului, pozi]ia pedalei de accelera]ie c`t [i de viteza cu care aceasta a fost ac]ionatq. C`nd se elibereazq rapid pedala de accelera]ie sistemul nu angajeazq o treaptq de vitezq superioarq, conducqtorul auto beneficiind de fr`na de motor. Defec]iunile cutiei de viteze Selespeed sunt indicate de aprinderea semnalului luminos (A fig. 133) pe display. C`nd sistemul e pornit (prin rotirea cheii la MAR), semnalul respectiv se aprinde [i se stinge dupq aprox. 4 secunde. Dacq semnalul rqm`ne aprins cu lumina intermitentq, \nseamnq cq s-a detectat o eroare la cutia de viteze; simultan, un semnal sonor va fi emis pentru 4 secunde pentru a-l alerta pe [ofer.

SEMNALARE DEFEC}IUNI

Dacq semnalul continuq sq clipeascq, defec]iunea trebuie remediatq de urgen]q la o reprezentan]q Alfa Romeo.

|n cazul unei defec]iuni a schimbqtorului de viteze, sistemul va angaja automat modul automat CITY, fqc`nd posibilq deplasarea la cea mai apropiatq reprezentan]q Alfa Romeo pentru efectuarea repara]iilor necesare.

|n cazul unei defec]iuni la celelalte componente ale cutiei de viteze, sistemul va permite doar selectarea urmqtoarelor trepte: (1), (2) sau (R).

|n cazul unei defec]iuni la cutia de viteze , contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo urgent pentru verificarea sistemului.

fig. 132

fig. 133

150

SEMNALE SONORE (BUZZER) Semnalele sonore sunt emise c`nd: - este angajat mar[arierul (R); - vehiculul e parcat cu schimbqtorul de viteze in pozi]ia N (neutru) selectatq; acest semnal intervine c`nd cheia e rotitq la STOP; - se produce supra\ncqlzirea ambreiajului c`nd se dore[te pornirea de pe loc; - vehiculul se deplaseazq n direc]ia opusq treptei de vitezq angajate (ex: ma[ina merge \nainte c`nd este selectatq treapta de mers \napoi); - sistemul a trecut automat la (N) (pozi]ia neutrq) atunci c`nd: nu a fost ac]ionatq pedala de accelera]ie [i/sau de fr`nq pentru mai mult de 3 minute. pedala de fr`nq a fost apasatq mai mult de 10 minute; u[a conducqtorului a fost deschisq dar nu au fost ac]ionate pedalele de fr`nq/accelera]ie timp de cel pu]in o secundq; s-a detectat o defec]iune la cutia de viteze. Pentru parcarea vehiculului n siguran]q e absolut necesarq selectarea treaptei (1) de vitezq sau mar[arierului (R) [i de asemenea a fr`nei de m`nq atunci c`nd este n pantq. C`nd opri]i motorul cu vehiculul n rampq [i o treaptq de vitezq selectatq, este absolut necesar sq a[tepta]i stingerea display-uluil \nainte de a elibera pedala de fr`nq. Dacq pozi]ia N (punct neutru) e selectatq [i dori]i sq trece]i la o treaptq de vitezq n vederea parcqrii, trebuie angajatq treapta (1) sau (R) men]in`nd pedala de fr`nq apqsatq.

PARCAREA

REMORCAREA VEHICULULUI

ATEN}IE Urma]i reglementqrile locale atunci c`nd trebuie sq remorca]i vehiculul. Asigura]i-vq cq treapta N (neutrq) a fost selectatq (verific`nd dacq ma[ina se deplaseazq atunci c`nd e \mpinsq) [i urma]i procedurile de remorcare pentru cutia de viteze mecanicq, precum se descrie n capitolul "|n caz de urgen]q".

Dacq trecerea n treapta (N) este imposibilq, vehiculul nu trebuie remorcat; contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

C`nd vehiculul este remorcat nu porni]i motorul.

151

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TRANSMISIE AUTOMAT~ Q-SYSTEM


(op]ional pentru anumite modele /pie]e) Motorul 2.5 V6 24V poate fi dotat cu transmisie automatq care, pe l`ngq func]iile normale, face posibilq [i schimbarea vitezelor manual prin deplasarea levierului de selec]ie \n sectorul special prin intermediul dispozitivului System. ATEN}IE Pentru a folosi corect cutia de viteze automatq, vq recomandqm citirea integralq a acestui capitol \n scopul \n]elegerii de la bun \nceput a opera]iunilor care trebuie \ndeplinite, \n special cu privire la dispozitivele de siguran]a Shift-lock [i Key-lock din cadrul cutiei de transmisie. Motorul poate fi pornit c`nd este angajatq treapta de vitezq (fig. 134) P sau N. Din motive de siguran]q, va recomandqm ca pedala de fr`nq sa fie apqsatq la pornirea motorului. ATEN}IE C`nd se \ncepe deplasarea, dupq pornirea motorului, nu apqsa]i pedala de accelera]ie \nainte [i \n timpul operqrii schimbqtorului de viteze. Acest lucru este de o importan]q deosebitq atunci c`nd motorul este rece.

PORNIREA MOTORULUI

PORNIREA DE PE LOC

Dupq pornire, cu motorul merg`nd [i men]in`nd pedala de fr`nq apqsatq (dispozitiv de siguran]a Shift-lock), muta]i schimbqtorul de viteze (fig. 134) \n pozi]ia D sau \n pozi]ia manualq. Elibera]i pe-dala de fr`nq [i apqsa]i treptat pedala de accelera]ie.

ATEN}IE Mutarea schimbqtorului din pozi]ia P, cu cheia de contact la MAR, nu se poate face dec`t cu pedala de fr`nq apqsatq (dispozitiv de siguran]q Shift-lock).

Pentru a deplasa levierul, ridica]i inelul (A-fig. 134) de sub maneta acestuia.

fig. 134

152

SELECTAREA TRANSMISIEI AUTOMATE/MANUALE

Apqsa]i dispozitivul de eliberare (Afig. 136) de l`ngq contact, extrqg`nd \n acela[i timp cheia cu degetele rqmase libere. Nu \ncerca]i sq ob]ine]i performan]e maxime p`na c`nd motorul nu a atins temperatura normalq de func]ionare.

Principala caracteristicq a acestui tip de transmisie este posibilitatea de a fi folositq fie automat fie manual. Alegerea modului de operare se face prin pozitionarea schimbatorului de viteze in sectorul din dreapta (transmisie automatq) sau stangq (transmisie manualq).

ATEN}IE C`nd cheia este \n pozi]ia STOP nu poate fi scoasq din contact dec`t atunci c`nd schimbqtorul de viteze e \n pozi]ia P (Key-lock).

Modul de operare al transmisiei [i treapta selectatq sunt aratate pe display \n interiorul turometrului (A-fig. 137).

fig. 135

fig. 136

fig. 137

153

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|n caz de urgen]q (defec]iuni, descqrcarea bateriei, etc.) este posibilq deplasarea levierului din pozi]ia P prin apqsarea butonului mecanic special de sub capacul schimbqtorului de viteze, din zona (A-fig. 135); simultan muta]i levierul din pozi]ia P \n pozi]ia doritq. Dacq porne[te motorul, muta]i levierul \n pozi]ia N, aceasta fiind singura posibilitate pentru operarea vehiculului \n astfel de circumstante.

|n caz de urgen]q (defec]iuni, descqrcarea bateriei, etc.) este posibilq scoaterea cheii din contact chiar dacq levierul de selec]ie nu este pozi]ionat la P.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

OPERARE AUTOMAT~ Levier de selec]ie Pentru transmisia automatq, deplasa]i schimbqtorul de viteze \n sectorul drept (fig. 132) \ntr-una din pozi]iile urmqtoare: - de la N la R. P - Parcare Pentru a preveni selectarea accidentalq, mutarea levierului \n pozi]ia P se poate face doar simultan cu ridicarea inelului (A-fig. 138) de sub maneta schimbatorului de viteze. Cand dori]i sa parca]i vehiculul, muta]i levierul \n aceastq pozi]ie. Un dispozitiv din componenta cutiei de transmisie va bloca ro]ile motoare. P - parcare (motorul poate fi pornit) R - mar[arier N - neutru (motorul poate fi pornit) D - treapta pentru deplasare automatq. - de la P la R [i viceversa

Ridica]i inelul (A-fig. 132) de sub maneta schimbqtorului de viteze pentru trecerea:

Trage]i intotdeauna fr`na de m`nq complet \nainte de a pqrqsi vehiculul. Muta]i schimbqtorul de viteze din pozi]ia P \nainte de pqrqsirea vehiculului dacq motorul rqm`ne pornit.

R - Mar[arier Mutati schimbqtorul de viteze la R cu vehiculul sta]ionat, motorul pornit [i pedala de fr`nq apqsatq. Pentru a preveni selectarea accidentalq mutarea levierului \n pozi]ia R se poate face doar simultan cu ridicarea inelului (A-fig. 138) de sub maneta schimbqtorului de viteze. C`nd levierul este \n pozi]ia R luminile de mers \napoi se aprind [i un semnal sonor este activat pentru a indica angajarea mar[arierului.

fig. 138

154

ATEN}IE Chiar daca ati deplasat levierul in pozitia R, mar[arierul nu va fi activat daca viteza vehiculului este peste limita stabilita. Cand viteza scade sub aceasta limita, marsarierul va fi angajat si va rqm`ne astfel chiar daca viteza depq[e[te din nou limita. N - Neutru Aceasta este pozi]ia neutrq care trebuie angajatq atunci cand urmeazq ca vehiculul sq fie \mpins sau remorcat. C`nd levierul este mutat \n pozi]ie N cu motorul pornit, vehiculul va tinde sq se deplaseze chiar dacq se aflq pe o suprafa]q planq: ]ine]i apasatq pedala de fr`nq atunci c`nd schimbqtorul este \n pozi]ia N.

Aceasta este pozi]ia care trebuie \ntotdeauna folositq \n condi]ii normale de deplasare, de exemplu pe [osele sau \n zone urbane [i atunci c`nd dori]i sq reduce]i consumul de combustibil (\n combina]ie cu modul de operare CITY). Cu levierul \n aceastq pozi]ie, transmisia selecteazq automat una din cele patru viteze automate. Aceasta este pozi]ia necesarq pentru modul de operare ICE.

Dacq este necesarq accelerarea puternicq (de exemplu, pentru depq[ire) apqsarea completq (peste pucntul de rezisten]q) a pedalei de accelera]ie va produce kick down automat dacq viteza motorului [i conditiile de deplasare o permit.

La eliberarea pedalei de accelera]ie de \ndatq ce a fost depq[it punctul de rezisten]q cutia de transmisie va trece \n treapta optimq \n func]ie de modul de operare [i pozi]ia selectorului.

Cu motorul pornit [i levierul \n pozi]ia D vehiculul va tinde sq se deplaseze: ]ine]i \ntotdeauna apqsatq pedala de fr`nq p`nq \n momentul \nceperii deplasqrii.

Functia Kick-down trebuie folositq doar pentru depq[ire [i accelerare rapidq \n scopul evitqrii consumului sporit de combustibil.

Func]ia Kick-down este intreruptq automat \n modul de operare ICE (Ghea]q).

155

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|nainte de a deplasa levierul, apqsa]i pedala de fr`nq: vehiculul trebuie sq fie sta]ionat.

D - Deplasare automatq

Trecerea \ntr-o treapta inferioarq (Kick down)

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SELECTAREA MODULUI DE OPERARE Transmisia automatq a vehiculului este controlatq electronic [i include trei moduri de operare diferite, oferind astfel performan]e optime \n ceea ce prive[te confortul la volan, nivelul de consum, condusul sportiv [i siguran]a pe drum. Cele trei moduri de operare, CITY, SPORT [i , pot fi selectate cu ajutorul celor 2 butoane de pe consola centralq (fig. 139). Butonul (A fig. 139) selecteazq func]iile CITY sau SPORT iar butonul (B fig. 139) selecteazq modul Cu cheia de contact la MAR, modul de operare selectat este indicat prin aprinderea cuv`ntului corespunzqtor pe display (turometru): Apqsarea butonului CITY ( fig. 139): ) (AApqsarea butonului SPORT ( ) (A-fig. 139): Prin aceastq selec]ie se ob]in performan]e maxime ale vehiculului pentru un stil de conducere sportiv sau pe drumuri solicitante. Conducerea \n modul SPORT este inso]itq de cre[terea consumului de combustibil. ATEN}IE Modurile de operare CITY sau SPORT pot fi selectate \n orice circumstan]e (cu vehiculul sta]ionat sau \n mi[care). ATEN}IE C`nd este pornit vehiculul cu motorul rece, sistemul va selecta modul SPORT, chiar dacq a fost \n prealabil selectat CITY, p`nq c`nd motorul atinge temperatura normalq de func]ionare.

Apqsarea butonului ICE ( 133):

) (B-fig.

Acest mod de operare este recomandat atunci c`nd suprafa]a de rulare oferq aderen]q scazutq (zqpadq, ghea]q, etc.) Punerea \n mi[care a vehiculul se face \n treapta a 2-a de vitezq.

Modul de operare ICE poate fi angajat doar cu levierul de selec]ie \n pozi]ia D.

Dacq levierul e mutat din pozi]ia D modul ICE va fi \ntrerupt automat.

ATEN}IE Modul de operare ICE poate fi activat prin apqsarea butonului corespunzqtor chiar [i atunci c`nd vehiculul este \n mi[care, cu condi]ia ca viteza sq fie sub 45 km/h.

Se folose[te \n condi]ii normale de operare; se oferq prioritate unui stil de conducere confortabil [i unui consum echilibrat, select`nd trepte la o vitezq relativ scazutq.

fig. 139

156

MOD DE ACTIVARE AUTOMAT, ACTIVARE Q-SYSTEM Pentru modul de operare manual, muta]i levierul \n sectorul st`ng (fig. 140). Mutarea levierului \n sectorul manual se poate face numai din pozi]ia D. Trecerea \n modul de operare manual este posibilq \n orice circumstan]e; cu toate acestea, sistemul va permite doar angajarea acelei trepte de vitezq care este compatibilq cu tura]ia motorului [i viteza actualq a vehiculului. Schimbarea vitezelor se face la fel ca pentru orice cutie de vitezq manualq obi[nuitq.

OPRIREA VEHICULULUI

Pentru a opri vehiculul, apasa]i pedalq de fr`nq, indiferent de pozi]ia schimbqtorului de viteze.

La mutarea levierului \napoi \n pozi]ia D transmisia i[i va relua instantaneu operarea automatq, select`nd treapta de vitezq compatibilq cu condi]iile deplasqrii [i modul de operare selectat.

Atunci cand motorul e pornit, chiar dacq va afla]i pe o suprafa]q planq, ma[ina tinde sq se deplaseze dacq pedala de fr`nq nu este apasatq.

fig. 140

157

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Cand este selectatq operarea manualq (dispozitiv -System) [i este angajatq o treaptq de vitezq superioarq, pentru accelerarea rapidq, de exemplu \n cazul unei depq[iri, este necesarq schimbarea manualq la o treaptq inferioarq, ca pentru orice vehicul cu transmisie mecanicq.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SEMNALARE DEFEC}IUNI Defec]iunile transmisiei automate sunt indicate de aprinderea semnalului luminos ( ) (A-fig. 141) pe panoul de bord dupq cum urmeazq: - lumina de avertizare fixq = temperatura maximq a uleiului de transmisie; - lumina de avertizare intermitentq = defec]iune la cutia de transmisie automatq. Atunci c`nd cheia de contact e rotitq la MAR acest semnal luminos se aprinde [i se stinge dupa aprox. 4 secunde. Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins sau se aprinde \n timpul deplasqrii, \nseamnq cq existq o defec]iune la cutia de viteze (lumina intermitentq) sau uleiul de transmisie e supra\ncqlzit (lumina fixq). Dacq semnalul luminos se aprinde cu luminq fixq \n timpul deplasqrii vehiculului, \nseamnq cq uleiul de transmisie a atins temperatura maximq permisq. Sistemul de control automat oferq un program de urgen]q. Cu toate acestea, este recomandat sq opri]i vehiculul, sq muta]i levierul de la P la N [i sq lqsa]i motorul sq meargq \n gol p`nq la stingerea semnalului luminos. Apoi relua]i-vq cqlqtoria fqrq a suprasolicita motorul. Dacq semnalul luminos se aprinde din nou, este necesar sq opri]i din nou lqs`nd motorul sq meargq \n gol p`nq la stingerea semnalului. Dacq intervalul dintre aprinderile semnalului luminos este de sub 15 minute, vq recomandqm sq opri]i vehiculul, sq opri]i motorul [i sq a[tepta]i rqcirea completq a grupului motor cutie de viteze.

Lumina de avertizare fix`

Lumina de avertizare intermitent`

Dacq semnalul luminos se aprinde cu lumina intermitentq \n timpul deplasqrii vehiculului, \nseamnq cq a survenit o defec]iune a cutiei de viteze automate. Sistemul de control automat oferq un program de urgen]q. |n aceste circumstante, vq recomandqm oprirea vehiculului [i a motorului; de fapt, la urmqtoarea pornire a motorului, sistemul de diagnozq ar putea remedia problema care va fi cu toate acestea memoratq de cqtre dispozitivul de control electronic. |nsa dacq defec]iunea e semnalatq \n continuare (semnal luminos A-fig. 141), va fi necesarq selectarea manualq a treptelor de vitezq la fel ca pentru un vehicul obi[nuit, re]in\nd faptul cq singurele trepte disponibile sunt a 2-a [i a 4-a, dupq cum se aratq \n tabelul de mai jos:

Treapta de vitezq manualq 1 2 3 4

Treapta de vitezq disponibilq

fig. 141

2 2 4 4

158

SEMNALUL SONOR

Dacq semnalul luminos continuq sq clipeascq, contacta]i c`t mai cur`nd posibil o reprezentan]q Alfa Romeo pentru remedierea problemei. Dacq la pornirea motorului se indicq o defec]iune, \nseamnq cq sistemul de control al transmisiei a detectat [i memorat aceasta defec]iune \n timpul deplasqrii dinaintea ultimei opriri a motorului. C`nd vq deplasa]i cu o cutie de transmisie defectq, conduce]i cu cea mai mare grijq, evit`nd solicitarea performan]elor maxime (\n ceea ce prive[te accelerarea [i viteza) ale vehiculului.

Acesta intra \n func]iune pentru aprox. 18 secunde atunci c`nd:

- u[a [oferului este deschisq [i/sau motorul este oprit cu levierul \n orice pozi]ie \n afarq de P;

- pozi]ia R (mar[arier) este selectatq.

C`nd vq deplasa]i cu o cutie de transmisie defectq, este posibil ca blocarea mar[arierului sq nu func]ioneze: nu muta]i niciodatq levierul \n pozi]ia R \n timpul deplasqrii vehiculului.

PORNIREA INER}IAL~ A VEHICULULUI PRIN |MPINGERE SAU TRAGERE

Pornirea motorului prin \mpingere sau tractare a vehiculului nu este posibilq. |n caz de urgen]q, dacq s-a produs descqrcarea bateriei, porni]i ma[ina cu o baterie auxiliarq, urm`nd instruc]iunile din capitolul "|n caz de urgen]q".

159

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Este posibilq angajarea mar[arierului.

{i \n acest caz contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru verificarea cutiei de transmisie automate.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TRACTAREA VEHICULULUI ATEN}IE Urma]i reglementqrile locale atunci c`nd trebuie sq tracta]i vehiculul. De asemenea, urmati instruc]iunile din capitolul "|n caz de urgen]q". Dacq vehiculul urmeazq sq fie tractat, urma]i sfaturile de mai jos: - dacq este posibil, sui]i ma[ina pe un vehicul special pentru transport; - dacq nu este posibil, tracta]i vehiculul cu ro]ile din fa]q ridicate de la pamant; - dacq nici acest lucru nu e posibil, vehiculul nu va putea fi tractat dec`t pe o distanta de 50 de km la o vitezq de sub 50 km/h. Schimbqtorul de viteze trebuie sq fie \n pozi]ia N \n timpul tractqrii.

Nu porni]i motorul \n timpul tractqrii vehiculului.

Nerespectarea indica]iilor de mai sus poate duce la deteriorarea gravq a transmisiei automate.

Vehiculele dotate cu sistem de transmisie automatq nu pot fi remorcate decat pe distan]e mici [i cu viteza scazutq: dacq tractarea se face pe distante mai lungi, ro]ile motoare trebuie ridicate pentru a \mpiedica intrarea \n rota]ie a transmisiei \n timpul tractqrii.

160

ECHIPAMENTE INTERIOARE
TORPEDOU Pe bord se gqse[te un compartiment cu luminq [i incuietoare. Pentru a-l deschide/inchide folosi]i cheia de contact. Nu cqlqtori]i niciodatq cu compartimentul deschis: capacul ar putea rqni pasagerul n caz de accident. C`nd compartimentul este deschis iar cheia este n pozi]ia MAR, o luminq interioarq se aprinde (B-fig.143). Un loca[ adi]ional (C-fig. 143) se aflq pe capac, drept suport pentru un pix sau un stilou.

MNERE DE SUS}INERE (fig. 144)

M`nere adecvate de sus]inere se gqsesc deasupra u[ilor din fa]q.

Douq m`nere de sus]inere (A) dotate cu un c`rlig pentru haine (B) sunt ampalsate deasupra locurilor din spate.

fig. 142

fig. 143

fig. 144

161

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru a deschide torpedoul folositi levierul (A-fig. 142).

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

LUMINI PLAFONIERE Vehiculul este dotat cu lumini plafoniere \n habitaclu (fa]q/spate)cu aprindere/stingere treptatq. Temporizqrile, definite ca intervalul dintre atingerea intensitq]ii maxime [i momentul \nceperii aprinderii treptate, sau dintre stingerea totalq [i momentul inceperii stingerii treptate, sunt dupq cum urmeazq: 1) Aproximativ 6 secunde c`nd: - u[ile sunt deschise manual sau cu ajutorul telecomenzii - inchiderea u[ii [oferului dupq intrarea acestuia \n vehicul [i introducerea cheii \n contact - scoaterea cheii din contact LUMIN PLAFONIER FA}~ (fig. 145) Lumina plafonierq se compune din douq lumini cu comenzi separate. Cu butonul (A) n pozi]ie centralq, (1) ambele lumini se aprind la deschiderea unei u[i. C`nd u[ile sunt \nchise se activeazq o temporizare de 7 secunde pentru a permite pornirea vehiculului. Luminile se sting c`nd cheia e rotitq la MAR (cu u[ile inchise).

2) Aproximativ 3 minute de la deschiderea u[ii. ATEN}IE Cu cheia de contact la STOP sau c`nd este deschisq o u[q sau hayonul, se activeazq o temporizare de 15 minute, dupq care luminile plafoniere se sting. Temporizarea este reluatq de fiecare datq c`nd este deschisq o u[q sau hayonul.

Dacq se deplaseazq butonul (A) n partea st`ngq (poz. 0) luminile vor rqm`ne stinse (OFF).

Butonul (A) apqsat la dreapta (pozi]ia 2) ambele lumini rqm`n aprinse.

Butonul (B) ac]ioneazq luminile individual.

Butonul (B) la st`nga (poz. 1) produce aprinderea luminii din st`nga. Apqsarea la dreapta (poz. 2) produce aprinderea luminii din dreapta.

Butonul (B) n pozi]ie centralq (poz. 0) luminile rqm`n stinse.

ATEN}IE |nainte de a pqrqsi vehiculul asigura]i-vq cq ambele butoane sunt n pozi]ie centralq. Fqc`nd aceasta, ve]i ob]ine stingerea luminilor odatq cu \nchiderea u[ii. Dacq uita]i o u[q deschisq, luminile se vor stinge automat dupq c`teva secunde.

Pentru a le aprinde din nou, deschide]i altq u[q sau \nchide]i-o pe cea \n cauzq [i deschide]i-o din nou.

fig. 145

162

Lumin` oglind` parasolar "De curtoazie" (fig. 146) (unde este prev`zut) C`nd cobor`]i parasolarul de pe partea pasagerului, lumina de curtoazie se aprinde n col]urile oglinzii. Aceasta luminq permite folosirea oglinzii atunci c`nd condi]ile de iluminare din interiorul vehiculului sunt slabe. La modelele Sportwagon exista o lumina de curtoazie [i sub parasolarul [oferului. Folosi]i comutatorul (A) pentru a o aprinde sau stinge, cu cheia de contact la MAR. Existq cate o luminq care se aprinde automat odatq cu deschiderea fiecarei u[i din spate. Aceste lumini sunt temporizate [i func]ioneazq la fel ca si cele pentru usile din fata. Pot fi aprinse/stinse manual prin apqsarea carcasei transparente (A) pe conturul circular.

Lumin` plafonier` spate (fig. 147) (exceptand modelele cu trapa glisant`)

Lumin`plafonier` central` spate (fig. 148) (doar pentru modelele cu trapa glisant`)

Aceasta luminq are un comutator cu trei pozi]ii pe carcasq.

C`nd butonul (A) este \n pozi]ia centralq (0) lumina plafonierq se aprinde automat la deschiderea unei u[i.

Aprinderea este temporizatq [i se desfq[oara la fel ca pentru lumina din fa]q.

fig. 146

fig. 147

fig. 148

163

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dacq butonul e apqsat n dreapta (poz. 1), lumina rqm`ne stinsq. BRICHETA {I SCRUMIER~ FRONTAL~ (fig. 149) Pentru a avea acces la scrumierq impinge]i [i elibera]i capacul acesteia. Pentru a folosi bricheta, cu cheia la MAR, apqsa]i butonul (B); dupq c`teva secunde butonul va reveni automat n pozi]ia ini]ialq, iar bricheta va fi gata de folosire. Pentru curq]are, scoate]i [i goli]i scrumiera (A). Dacq butonul e apqsat n st`nga (poz. 2) lumina rqm`ne aprinsq tot timpul. ATEN}IE |nainte de a pqrqsi vehiculul, asigura]i-vq cq butonul (A) este n pozi]ia centralq (0) astfel \nc`t lumina plafonierei sq se stingq odatq cu \nchiderea u[ilor.

Bricheta atinge temperaturi foarte nalte. M`nui]i-o cu grijq [i \mpiedica]i folosirea ei de cqtre copii: risc de incendiu [i arsuri.

Asigura]i-vq de fiecare datq cq bricheta s-a stins.

Nu arunca]i h`rtii n scrumiera: pericol de incendiu n contact cu ]igqrile aprinse.

fig. 149

164

SCRUMIERE SPATE (fig. 150) Existq cate o scrumierq lateralq (A) pentru fiecare u[q din spate. Pentru a le folosi trage]i n direc]ia indicatq de sqgeatq. Pe consola centralq, l`ngq frana de mana, se gqsesc urmqtoarele spa]ii pentru depozitare: - depozitare lucruri mqrunte (A) [i (B) - spa]iu monezi (C);

SPA}II DEPOZITARE DE PE CONSOLA CENTRAL (fig. 151)

SPATII DEPOZITARE DE PE BORD

Compartiment stanga (fig. 152)

Un compartiment pentru depozitare lucruri mqrunte (A) se alfq \n partea inferioarq a bordului, la st`nga volanului.

fig. 150

fig. 151

fig. 152

165

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SPA}II DEPOZITARE {I COMPARTIMENTE DE PE U{ILE DIN FA}~ (fig. 153) Fiecare u[a din fa]q are un compartiment pentru depozitare lucruri mqrunte (A). Parasolarele pot fi potrivite n fa]q sau lateral. |n spatele parasolarelor se aflq c`te o oglindq cu capac glisant (A-fig. 154) [i luminq (B).

PARASOLARE

Pe parasolarul pasagerului este vizibil un simbol cu privire la \ntrebuin]area corectq a scaunelor speciale pentru copii n prezen]a airbag-ului pentru pasager (fig. 155). Pentru mai multe detalii, citi]i sec]iunea "Airbag-ul pasagerului" din cadrul acestui capitol.

fig. 153

fig. 154

fig. 155

166

SET TELEFON MOBIL


(la cerere pentru anuminte modele/ pie]e) La cerere, vehiculul poate fi prevqzut cu un set pentru instalarea telefonului mobil. Acest set constq din: - sistem audio cu antenq cu dublq \ntrebuin]are + telefon mobil; - cabluri de legqturq [i alimentare cu conector special pentru op]iunea voice.

ACCESORII ADAUGATE DE CUMPRTOR

Dacq dupq achizi]ionarea vehiculului decide]i instalarea unor accesorii care necesitq alimentarea permanentq cu energie (alarmq antifurt, set voice, navigator radio cu antifurt prin satelit, etc.) sau orice alte accesorii care vor consuma din rezerva de energie, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo al cqrei personal calificat vq va sugera aparatura cea mai adecvatq din gama Alfa Romeo Lineaccessori [i care va evalua de asemenea necesarul de energie, verific`nd dacq sistemul electric al vehiculului \l poate suporta sau dacq e nevoie de integrarea unei baterii mai puternice.

Setul voice trebuie achizi]ionat separat de utilizator, \ntruc`t trebuie sq fie compatibil cu telefonul acestuia.

167

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru instalarea telefonului n vehicul contacta]i numai o reprezentan]q Alfa Romeo; astfel vi se vor garanta rezultate de calitate fqrq posibile inconvenien]e care ar putea compromite siguran]a vehiculului.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

TRANSMI}~TORI RADIO {I TELEFOANE MOBILE


Telefoanele mobile [i alte dispozitive cu transmitere radio (de exemplu CB) nu pot fi folosite \nquntrul vehiculului dacq nu s-a montat o antenq separatq n exterior. Eficien]a transmisiei [i recep]iei acestor dispozitive poate fi redusq de efectul de ecranare al caroseriei vehiculului. Trapa culisantq poate fi ac]ionatq numai cu cheia \n pozi]ia MAR.

TRAP CULISANT(op]ional)

Nu deschide]i trapa atunci c`nd pe ea se aflq ghea]q sau zqpadq; posibilq deteriorarea.

Folosirea telefoanelor mobile, a transmi]qtorilor CB sau a altor accesorii asemqnqtoare n interiorul habitaclului (fqrq o antenq exterioarq) produce frecven]e radio cu c`mpuri electromagnetice care, amplificate de efectele de rezonan]q din habitaclu, pot cauza, pe l`ngq eventualele riscuri ale sqnqtq]ii utilizatorilor, proasta func]ionare a sistemelor electronice ale vehiculului, cum ar fi unitatea de control a motorului, unitatea ABS/EBD, etc, cu efecte negative asupra siguran]ei la volan.

Folosirea inadecvatq a trapei culisante poate fi periculoasq. |nainte [i n timpul operqrii, asigura]i-vq cq nici unul din pasageri nu se expune riscului de rqnire gqsindu-se n calea trapei n mi[care sau prin posibilitatea antrenarii obiectelor personale de cqtre aceasta.

C`nd pqrqsi]i vehiculul cheia de contact trebuie scoasq pentru a preveni manevrarea accidentalq a trapei de cqtre copii [i posibila rqnire a persoanelor rqmase \nquntru.

168

CULISAREA |NAINTE/|NAPOI (fig. 156-157) Apqsati butonul (A) pe partea din spate(1) pentru a deschide trapa; apqsati pe parte din fatq (2) pentru a o \nchide. |n momentul \n care butonul este eliberat, trapa se va opri in acea pozitie. La anumite versiuni, \n timpul deschiderii trapei, aceasta se opre[te \ntr-o pozi]ie intermediarq numitq Comfort, care este potrivitq pentru vitezq medie. |n acest caz, deschiderea completq este posibilq prin apqsarea pe partea din spate (1) a butonului (A) din nou. |n momentul \nchiderii trapa nu se mai opre[te \n pozi]ia Comfort.

RIDICAREA |N POZI}IE |NCLINAT~

Perdeaua e antrenatq de trapq n momentul deschiderii [i e \mpinsq complet n compartimentul de pe acoperi[ atunci c`nd trapa e complet deschisq. C`nd se produce mi[carea de \nchidere, ea va ie[i par]ial astfel \nc`t sq poata fi apucat m`nerul (A-fig. 158).

Aceasta poate fi ac]ionatq (fig. 159) doar c`nd trapa este complet \nchisq (A fig. 160) Apqsa]i partera din spate (1) a butonului (A fig. 160) pentru a revenii cu trapa \n pozi]ia orizontalq (trapa \nchisq).

Deschide]i [i \nchide]i trapa doar c`nd vehiculul sta]ioneazq.

fig. 156

fig. 157

fig. 158

169

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Trapa e prevqzutq cu o perdea glisantq \mpotriva radia]iilor solare [i care poate fi trasq [i fixatq cu m`na cu ajutorul unui m`ner special.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

AC}IONAREA DE URGEN} Dacq nu func]ioneazq controlul electric, trapa poate fi operatq manual dupq cum urmeazq: - apqsa]i n punctele indicate de sqge]i [i \ndepqrta]i panoul (D-fig. 160); - folosi]i [urubelni]q sau cheia specialq (B-fig. 160) livrate pe versiunile/ pie]ele unde sunt prevqzute, [i introduce]i-le \n loca[ul special rotindu-l (C fig. 161) \n sensul orar pentru deschidere sau antiorar pentru \nchidere.

ATEN}IE La sfar[itul opera]iei, \nainte de a scoate [urubelni]a sau cheia, este necesar sq o roti]i o jumqtate de turq \n direc]ia opusq, p`nq se aude un clic.

PORTBAGAJ

Hayonul poate fi deschis dinquntrul [i din afarq vehiculului. - din afara vehicolului cu telecomanda -dinquntrul vehicolului apqs`nd butonul (A-fig. 153).

ATEN}IE Dacq portbagajul nu e \nchis corect, semnalul luminos se va aprinde (pe tabloul de bord sau (unde este prevqzut) pe display-ul Infocenter \mpreunq cu un mesaj).

fig. 159

fig. 160

fig. 161

170

DESCHIDEREA DIN INTERIOR (fig. 162) Pentru a deschide portbagajul din interiorul vehiculului trage]i maneta (A), care se aflq l`ngq scaunul [oferului. Folosi]i maneta numai c`nd vehiculul este sta]ionat. Acestea au fost concepute pentru a asigura ridicarea corectq a hayonului lu`ndu-se n considera]ie masele prevqzute de fabricant. Adqugarea altor articole (precum spoilere, etc.) poate compromite func]ionarea corectq [i siguran]a utilizqrii hayonului.

DESCHIDEREA CU TELECOMAND~ (fig. 163)

Hayonul poate fi deschis din exterior cu telecomanda, apas`nd butonul (C) chiar [i atunci c`nd e activatq alarma. (unde este prevqzut).

Dacq vehiculul e dotat cu alarmq electronicq, odatq cu deschiderea portbagajului sistemul va dezactiva protec]ia volumetricq [i senzorul de control al portbagajului; se emite un semnal sonor de douq ori (except`nd unele pie]e).

C`nd portbagajul e din nou \nchis, func]iile de control sunt reluate iar sistemul emite douq beep-uri (except`nd unele pie]e).

fig. 162

fig. 163

171

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Ridicarea hayonului e facilitatq de un set de telescoape.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|NCHIDEREA PORTBAGAJULUI Pentru \nchidere, cobor`]i hayonul [i apqsa]i p`nq c`nd se aude un clic. C`nd hayonul e deschis lumina A se aprinde automat n partea de sus a portbagajului. C`nd este \nchis, lumina se stinge automat, sau dupq c`teva minute (\n jur de15) \n cazul \n care portbagajul este lqsat deschis. |n acest caz, pentru a reaprinde lumina, \nchide]i portbagajul [i apoi deschide]i-l.

ILUMINAREA PORTBAGAJULUI (fig. 164)

FIXAREA |NCRCTURII (fig. 165-166)

|ncarcqturile transportate se pot fixa cu ajutorul unor benzi care se prind n inele speciale din interiorul portbagajului. Inelele servesc deasemenea pentru fixarea plasei pentru bagaje, dacq este prezentq (disponibilq la reprezentan]ele Alfa Romeo).

fig. 164

fig. 165

fig. 166

172

MSURI DE PRECAU}IE CU PRIVIRE LA |NCRCTURI C`nd vq deplasa]i pe timp de noapte cu \ncqrcqturq n ma[inq este necesarq potrivirea nl]imii farurilor (consulta]i sec]iunea "Faruri" din acest capitol). Pentru a \ntrebuin]a corect dispozitivul de reglare, asigura]i-vq cq greutq]ile pe care le transporta]i nu depq[esc valorile maxime admise specificate n sec]iunea men]ionatq. Nu depq[i]i greutatea maximq admisq (v. "Specifica]ii tehnice"). Asigura]i-vq de asemenea cq obiectele din portbagaj sunt bine fixate pentru a preveni deplasarea lor n habitaclu [i rqnirea pasagerilor \n cazul unei fr`nqri bru[te.

CAPOTA

Dacq dori]i sq transporta]i combustibil de rezervq \ntr-o cansitrq, respecta]i reglementqrile locale folosind doar o canistrq autorizatq, fixatq corespunzqtor cu benzile din portbagaj. Chiar [i astfel, riscul de incendiu n caz de accident cre[te considerabil.

Maneta pentru deschiderea capotei se gqse[te sub tabloul de bord, \n st`nga. Ca sq deschide]i:

- trage]i maneta (A-fig. 167) p`nq c`nd se aude clicul de deschidere a capotei.

Aceastq opera]ie se efectueazq doar cu ma[ina sta]ionatq.

fig. 167

173

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|ncqrcqturile grele care nu au fost bine fixate pot cauza rqnirea gravq a pasagerilor.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|nainte de a ridica capota ave]i grijq ca [tergqtoarele sq nu fie ridicate de pe parbriz. - \mpinge]i levierul de siguran]q (B-fig. 168) n sus. - ridica]i capota.

ATEN}IE Ridicarea capotei se face cu ajutorul a douq telescoape. Nu umbla]i la aceste telescoape [i direc]iona]i capota cu m`nq n timpul ridicqrii. C`nd efectua]i verificqri sau opera]iuni de \ntre]inere la compartimentul motorului, ave]i grijq sq nu vq lovi]i capul de capota ridicatq.
PERICOL - RNIRE GRAV.

Dacq sunt necesare verificqri la compartimentul motorului atunci c`nd acesta e cald \ncq, nu vq apropia]i de ventilator: acesta poate porni chiar [i cu cheia de contact scoasq. A[tepta]i rqcirea motorului.

E[arfele, cravatele [i alte articole de \mbrcqminte se pot prinde n pqr]ile mobile.

fig. 168

174

- cobor`]i capota p`nq la aprox. 20 cm deasupra compartimentului motorului, apoi lqsa]i-o sq cadq, asigur`ndu-vq cq s-a \nchis bine [i nu este fixatq doar de dispozitivul de siguran]q. Atunci c`nd capota nu s-a \nchis corect nu o apqsa]i n jos ci deschide]io din nou [i repeta]i opera]iunea de mai sus. Vehiculul este pregatit pentru montarea unui suport pentru bagaje pe acoperi[. Suporturile, create special pentru aceastq ma[ina, trebuie prins pe zonele de ancoraj (A-fig. 169), ca \n figurq.

SUPORT BAGAJE ACOPERI{

Asigura]i-vq ntotdeauna cq a]i \nchis corect capota pentru a preveni deschiderea sa n timpul deplasqrii.

Dupq ce parcurge]i c`]iva kilometri, asigura]i-vq cq [uruburile de fixare sunt bine str`nse.

Urma]i regulile locale cu privire la normele de vizibilitate

fig. 169

175

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Ca sq \nchide]i:

Distribui]i uniform \ncqrcqtura [i, n timpul deplasqrii, nu uita]i de cre[terea sensibilitq]ii vehiculului fa]q de v`ntul lateral.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

FARURI
REGLAREA FASCICULULUI LUMINOS ATENTIE Reglarea farurilor este de importan]q maximq n ceea ce prive[te siguran]a [i confortul dvs. dar [i al celorlal]i participan]i la trafic. Reglarea farurilor trebuie sq se facq n conformitate cu legisla]ia n vigoare. Pentru a vq oferi dumneavoastrq, c`t [i celorlal]i [oferi, cele mai bune condi]ii de vizibilitate \n timp ce conduce]i, vehiculul trebuie sq aibq farurile reglate corespunzqtor. Contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo pentru reglarea corectq a farurilor. IMPORTANT Interiorul farului se poate aburi ;aceasta nu \nseamnq o defec]iune, fiind un fenomen obi[nuit datorat temperaturilor scqzute [i gradului de umiditate din aer; va dispqrea odatq cu aprinderea farurilor. Prezen]a unor picqturi \n interiorul farurilor aratq faptul cq se infiltreazq apq: \n acest caz, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo. fig. 170 Dacq ma[ina este dotatq cu faruri cu xenon, reglarea pozi]iei farurilor este relizatq electronic [i de aceea butonul de pe panoul din partea lateralq a volanului: (A) nu existq. C`nd transporta]i \ncqrcqturi, raza farurilor se ridicq din cauza \nclinqrii spre spate a vehiculului. |n acest caz farurile trebuie potrivite corect. Ca sq face]i acest lucru, folosi]i butonul (A) de pe panoul din partea lateralq a volanului. CUM S COMPENSA}I DECLIVITATEA (fig. 170)

Farurile trebuie pozi]ionate corect n func]ie de \ncqrcqtura vehiculului: -pozi]ia 0: una sau douq persoane pe locurile din fa]q, rezervor plin, \ncqrcqturq prezentq. -pozi]ia 1: cinci persoane -pozi]ia 2: cinci persoane + \ncqrcqturq maximq(aproximativ 50 kg.) -pozi]ia.3:[ofer + 300 kg. \n portbagaj.

Verifica]i pozi]ia farurilor ori de c`te ori \ncqrcqtura transportatq se schimbq.

176

FARURI CEA}~
REGLAREA FASCICULULUI LUMINOS (pentru versiunile/ pie]ele unde este prev`zut) Pentru a regla \nql]imea farurilor de cea]q fa]q, folosi]i (A- fig.171) Becurile cu xenon constau in descarcarea unui arc electric \ntr-un mediu saturat cu xenon aflat sub presiune . Rezultatul este o ilumunare mai bunq dec`t becurile clasice, cu o luminq mai clarq [i o arie mai mare de luminozitate. Printre avantajele unei bune iluminqri ( duce la o obosire mai micq a ochilor conducqtorului [i o mai bunq vedere \n cazul \ntoarcerilor) \n special pe vreme rea, cea]q [i/sau indicatoare insuficiente mul]umitq unei iluminqri mai bune a marginilor [oselei.

|N GAZ (pentru versiunile/ pie]ele unde este prev`zut)

FARURI CU DESC~RCARE

Acest tip de faruri ajung la parametri optimi de func]ionare dupq aproximativ 15 secunde dupq ce au fost aprinse.

Contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru a regla corect farurile de cea]q.

Lumina intensq produsq de acest tip de faruri necesitq folosirea unui sistem automat pentru a men]ine pozi]ia luminii constantq pentru a nu deranja vehiculele care vin din partea opusq \n caz de fr`nare, accelerare sau \ncqrcqturi mai mari.

fig. 171

177

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Marirea razei de vizibilitate duce [i la cre[terea siguran]ei astfel fiind mai u[or vizibili cei afla]i pe marginea [oselei (bicicli[ti, motocicli[ti).

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI
Dacq este necesar verifica]i [i repara]i sistemul (dacq existq) numai la o Reprezentan]q Alfa Romeo.

Becurile cu xenon au o periadq foarte lungq de func]ionare.

178

ABS
Vehiculul e prevqzut cu un sistem ABS \mpotriva blocqrii ro]ilor n timpul fr`nqrii, fqc`nd posibilq exploatarea maximq a condi]iilor de aderen]q la drum [i pqstrarea controlului asupra direc]iei vehiculului n cazul situa]iilor de urgen]q. |n timpul fr`nqrii o pulsa]ie u[oarq \nso]itq de un zgomot poate fi sim]itq pe pedala de fr`nq datoritq interven]iei sistemului ABS. Aceasta nu reprezintq o defec]iune la sistemul de fr`nare. Astfel i se semnaleazq [oferului cq ABS a intrat n func]iune: este un avertisment cq vehiculul circulq la limita aderen]ei iar viteza ar trebui adaptatq condi]iilor de drum. Sistemul ABS reprezintq o parte adi]ionalq a sistemului clasic de fr`nare: n cazul unei defec]iuni va fi dezactivat, lqs`nd sistemul de fr`nare n condi]ii de operare identice cu cele ale unui vehicul fqrq ABS. |n cazul unei defec]iuni c`nd asisten]q antiblocare nu se mai produce, capacitatea de fr`nare a vehiculului nu este afectatq negativ.

Avantajul sistemului ABS fa]q de un sistem conven]ional este reprezentat de posibilitatea ob]inerii celui mai \nalt grad de manevrabilitate n timpul fr`nqrii chiar [i n condi]ii de aderen]q scqzutq la drum, deoarece se mpiedic blocarea ro]ilor. Cu toate acestea, nu vq a[tepta]i ca distan]a de fr`nare sq fie mai scurtq cu ABS: de exemplu, pe surpafe]e moi cum ar fi nisipul sau zqpada, sau pe cele alunecoase, distan]a ar putea fi mai mare.

ABS exploateazq mai bine condi]iile de aderen]q prezente, \nsq nu le poate \mbunqtq]i; nu vq asuma]i riscuri inutile c`nd circula]i pe suprafe]e alunecoase ci dimpotrivq, fi]i extrem de prevazqtor.

C`nd sistemul ABS intervine aceasta \nseamnq cq aderen]a la drum este la limitq minimq: a[adar e necesarq reducerea vitezei pentru ca vehiculul sq se adapteze la condi]iile de aderen]q existente.

179

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Dacq nu a]i condus niciodatq o ma[inq dotata cu ABS, va recomandqm sq exersa]i pe o suprafa]q alunecoasq, binein]eles n condi]ii de siguran]q [i n conformitate cu codul rutier. De asemenea, trebuie sq citi]i cu aten]ie urmqtoarele instruc]iuni.

Pentru o exploatare optimq a poten]ialului ABS n caz de nevoie, sfaturile date mai jos trebuie urmate.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

|n cazul unei defec]iuni a sistemului, semnalatq de aprinderea luminii de pe panoul central, duce]i urgent vehiculul la o reprezentan]q Alfa Romeo, conduc`nd extrem de atent, pentru restabilirea eficien]ei maxime. ATEN}IE Pentru ma[inile dotate cu ABS trebuie folosite numai ro]i, jante [i pneuri de tipul [i marca indicate de fabricant. Sistemul e completat de EBD (distribuitor electronic al for]ei de fr`nare) pentru cq for]a de fr`nare sq poatq fi distribuitq cu ajutorul unitq]ii de control [i a senzorilor ABS. Vehiculul e dotat cu un distribuitor al for]ei de fr`nare (EBD). Dacq semnalele luminoase [i se aprind simultan n timpul func]ionqrii motorului \nseamnq cq existq o defec]iune la sistemul EBD; n acest caz fr`narea violentq poate cauza blocarea prematurq a ro]ilor din spate, cu posibilitatea derapajului. Conduc`nd extrem de atent, merge]i la cea mai apropiatq Reprezentan]q Alfa Romeo pentru verificarea sistemului. Ac]iona]i cu aten]ie sporitq c`nd fr`na]i n curbe, chiar [i atunci c`nd beneficia]i de asisten]q ABS. Cel mai important sfat dintre toate este urmqtorul: C`nd sistemul ABS intervine [i pute]i sim]i pulsa]ia pedalei de fr`nq, nu mic[ora]i presiunea ci men]ine]i fqrq teamq `pedala ferm apqsatq; astfel vehiculul se va opri cel mai repede posibil, n condi]iile de drum existente.

Dacq urma]i aceste sfaturi ve]i ob]ine cele mai bune condi]ii de fr`nare n orice circumstan]q.

Dacq se aprinde semnalul indic`nd un nivel scqzut al lichidului de fr`nare, opri]i imediat vehiculul [i contacta]i cea mai apropiatq Reprezentan]q Alfa Romeo. Orice pierdere de lichid din sistemul hidraulic va afecta negativ func]ionarea sistemului de fr`nare at`t de tip conven]ional c`t [i cu ABS.

Dacq numai semnalul luminos se aprinde c`nd motorul func]ioneazq \nseamnq cq s-a detectat o defec]iune doar la sistemul ABS. |n acest caz fr`narea e \ncq eficientq, de[i fqrq dispozitivul antiblocare. Eficien]a sistemului EBD poate fi redusq. {i n acest caz, vq sfqtuim sq merge]i urgent la cea mai apropiatq Reprezentan]q Alfa Romeo pentru verificarea sistemului, conduc`nd astfel \nc`t sq nu fie nevoie sq fr`na]i violent.

180

SISTEMELE VDC {I ASR


SISTEM VDC (unde este prev`zut) (Control al dinamicii vehiculului) VDC este un sistem electronic ce controleazq stabilitatea vehiculului, intervenind asupra cuplului motorului [i produc`nd fr`narea de maniera diferen]iatq a ro]ilor n condi]ii de aderen]q scqzutq, ajut`nd la restabilirea direc]iei corecte a vehiculului. |n timpul deplasqrii vehiculul e supus for]elor laterale [i longitudinale care pot fi controlate de [ofer at`ta vreme c`t pneurile aderq corespunzqtor la drum; c`nd aderen]a scade sub limita minimq, vehiculul \ncepe sq devieze de la cursul cerut de conducqtor. Mai ales atunci c`nd se circulq pe suprafe]e neregulate (cum ar fi piatra cubicq sau n prezen]a apei, a ghe]ei sau a pqm`ntului) schimbqrile de vitezq (accelerare sau fr`nare) [i/sau de direc]ie (viraje sau ocolirea obstacolelor) pot cauza pierderea aderen]ei la drum.

FUNC}IONAREA SISTEMULUI VDC

Performan]a sistemului, n ceea ce prive[te siguran]a, nu trebuie sq-l determine pe conducqtor sq-[i asume riscuri inutile [i fqrq rost. |n orice caz, stilul de conducere trebuie adaptat la condi]iile de drum, vizibilitate [i trafic. |ntotdeauna responsabilitatea privitoare la siguran]a pe drum \i revine conducqtorului. Sistemul VDC \l ajutq pe conducqtor sq men]inq vehiculul sub control n cazul unei pierderi a aderen]ei pneurilor. For]a indusq de sistemul VDC pentru a controla stabilitatea vehiculului depinde ntotdeauna de aderen]a dintre pneu [i suprafa]a de drum.

Sistemul VDC se activeazq automat odatq cu pornirea vehiculului [i nu poate fi dezactivat.Se poate, totusi, \ntrerupe sistemul ASR prin apqsarea butonului corespunzqtor de pe centrul consolei. Componentele de bazq ale acestui sistem sunt:

- o unitate electronicq de control care proceseazq semnalele primite de la diver[i senzori adopt`nd strategia optimq \n condi]iile date; - un senzor care oferq informa]ii asupra pozi]iei volanului - patru senzori care furnizeazq informa]ii asupra vitezei fiecqrei ro]i; - un senzor care urmare[te rota]ia vehiculului n jurul axului squ vertical; - un senzor care detecteazq accelera]ia lateralq (for]a centrifugq).

181

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

C`nd senzorii detecteazq condi]ii de drum care pot cauza derapajul, sistemul VDC intervine asupra motorului [i a sistemului de fr`nare produc`nd un cuplu al motorului stabilizator.

"Creierul" sistemului VDC e reprezentat de unitatea de control electronicq, prin care, n urma datelor primite de la senzori, se calculeazq for]a centrifugq produsq atunci c`nd vehiculul vireazq. Senzorul giroscopic, preluat din industria aeronauticq, oferq informa]ii asupra rota]iei \n jurul propriei axe verticale, \n timp ce senzorul de accelera]ie laterealq dq informa]ii despre for]a centrifugq ce apare la viraje. Ac]iunea stabilizatoare a sistemului VDC se bazeazq pe calculele unitq]ii de control, care proceseazq semnalele primite de la senzorul de rota]ie a volanului, cel de accelera]ie [i cele de detectare a vitezei fiecqrei ro]i. Aceste semnale \i permit unitq]ii de control sq recunoascq manevra doritq de conducqtor atunci c`nd se rote[te volanul. Pentru ca sistemul VDC sq func]ioneze corect, pneurile trebuie sq fie de acela[i tip [i marcq la toate ro]ile n stare perfectq [i, foarte important, de tipul, marca [i dimensiunile specificate. Atunci c`nd folosi]i roata compactq de rezervq, sistemul VDC continuq sq func]ioneze. Trebuie sq re]ine]i cq din moment ce roata de rezervq este mai micq dec`t una normalq, aderen]a sa la drum e mai scazutq dec`t a celor normale. Unitatea de control proceseazq informa]ia primitq de la senzori [i urmare[te \n fiecare moment pozi]ia vehiculului, compar`nd-o cu cursul care ar trebui urmat de [ofer. |n cazul unei discrepan]e, unitatea de control selecteazq \ntr-o frac]iune de secundq cea mai potrivitq interven]ie pentru aducerea imediatq a vehiculului la cursul cerut: fr`narea uneia sau a mai multor ro]i cu intensitate diferitq [i, la nevoie, reducerea puterii transmise de motor.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Ac]iunile de corec]ie sunt modificate [i controlate continuu n procesul de adaptare la cursul dorit de [ofer. Ac]iunea sistemului VDC \mbunq tq]e[te considerabil condi]iile de siguran]q ale vehiculului n situa]ii critice [i este extrem de utilq atunci c`nd aderen]a la drum e precarq.

SISTEMUL ASR

(controlul trac]iunii):

Func]ia ASR completeazq sistemul VDC si controleazq mi[carea vehiculului [i intervine automat atunci c`nd una sau ambele ro]i din fa]q patineazq.

|n condi]ii de patinare sunt activate douq sisteme de control diferite:

1) Dacq patinarea se produce la ambele ro]i din fa]q, din cauza puterii excesive care se transmite, dispozitivul ASR intervine reduc`nd puterea transmisq de motor.

2) Dacq intervine alunecarea unei singure ro]i, sistemul ASR se activeazq automat fr`n`nd roata care alunecq, cu un efect similar cu cel al unui diferen]ial autoblocant.

182

ACTIVAREA FUNC}IEI ASR Func]ia ASR se activeazq automat ori de c`te ori este pornit motorul. |n timpul deplasqrii, dispozitivul poate fi dezactivat [i activat prin apqsarea butonului (A-fig.172) de pe consola centralq. C`nd dispozitivul este dezactivat aceasta se indicq prin aprinderea ledului de pe buton. Dacq func]ia este dezactivatq n timpul deplasqrii, ea se va activa automat la urmqtoarea pornire a motorului. ATEN}IE C`nd cqlqtori]i cu lan]uri de zapadq, poate fi util sq dezactiva]i func]ia ASR: de fapt, n aceste condi]ii, alunecarea ro]ilor din fa]q n timpul deplasqrii faciliteazq conducerea vehiculului.

LUMINA DE AVERTIZARE

- patinarea ro]ii interioare n timpul unui viraj, din cauza schimbqrii \ncqrcqrii dinamice sau a accelerqrii excesive. - prea multq putere transmisq ro]ilor n rela]ie cu starea carosabilului. - accelerarea pe suprafe]e alune coase, acoperite de zqpadq sau ghea]q. - n cazul pierderii aderen]ei pe suprafe]ele acoperite de apq (acvaplanare). INTERVEN}IA SISTEMULUI VDC Interven]ia sistemului VDC e indicatq de clipirea semnalului luminos de pe tabloul de bord, care informeazq [oferul asupra condi]iilor critice de stabilitate [i aderen]q.

C`nd cheia este \n pozi]ia MAR, lumina de avertizare se aprinde, dar se stinge dupa c`teva secunde. Dacq aceasta nu se stinge, sau dacq rqm`ne aprinsq (\mpreunq cu mesajul +simbolul aferent, [i cu aprinderea ledului de pe butonul ASR) \n timpul deplasqrii, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo. Clipirea \n timpul deplasqrii a semnalului de avertizare indicq activarea sistemului VDC.

Defec]iuni la sistemul VDC

|n cazul unei defec]iuni sistemul VDC se dezactiveazq automat [i semnalul de pe tabloul de bord se aprinde, \mpreunq cu mesajul de pe display.

|n cazul unei defec]iuni a sistemului VDC vehiculul se comportq la fel ca unul la care acest sistem nu este prezent: n orice caz, vq recomandqm contactarea urgentq a unei Reprezentan]e Alfa Romeo.

fig. 172

183

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Ac]iunea ASR este extrem de utilq n urmqtoarele circumstan]e:

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

SISTEMUL EOBD
(doar la modelele pe baza de benzinq [i la modelele JTD 20V Multijet) Sistemul EOBD (European On Bord Diagnosis) cu care e prevqzut vehiculul este n concordan]q cu Directivele Europeane 98/69/CE (EURO 3) [i 2001/1/EC, nivel B(EURO 4) pentru modele 2.0 JTS, 2.0 JTS Selespeed [i JTD 20V Multijet. Acest sistem permite diagnosticarea continuq a componentelor vehiculului n ceea ce prive[te emisiile; de asemnea \l alerteazq pe [ofer, prin aprinderea semnalului (la unele modele cu un text \nso]itor pe display) de pe tabloul de bord atunci c`nd aceste componente [i-au pierdut din eficien]q. Obiectivele sunt: -pqstrarea eficien]ei sistemului sub control; - avertizarea [oferului atunci c`nd o defec]iune cauzeazq depq[irea nivelului de emisii toxice stabilit de legile europene; - avertizarea atunci c`nd unul din componente trebuie \nlocuit;

Sistemul e prevqzut [i cu un dispozitiv de diagnosticare care face posibilq citirea codurilor de eroare memorate de cqtre unitatea de control, \mpreunq cu un set de parametri specifici pentru operararea [i diagnosticarea motorului. Dacq atunci c`nd cheia e rotitq la MAR semnalul luminos nu se aprinde sau dacq se aprinde cu luminq fixq sau intermitentq n timpul deplasqrii (la unele modele \mpreunq cu un mesaj+simbol pe display) contacta]i urgent o Reprezentan]q Alfa Romeo. Func]ionarea luminii de avertizare poate fi verificatq cu echipamente speciale de cqtre ofi]erii de trafic. Respecta]i legile \n vigoare din ]ara \n care cqlqtori]i. ATEN}IE Dupq remedierea problemei, pentru a vq asigura de eficien]a sistemului, Reprezentan]a Alfa Romeo trebuie sq efectueze un test la fa]a locului sau, dacq este necesar, chiar un test la drum lung.

SISTEMUL DE SUNET

(la cerere)

Aparatul fix de radio cu casetofon sau cu CD a fost conceput pentru a satisface caracteristicile speciale ale habitaclului, av`nd o forma personalizatq [i bine adaptatq stilului aparaturii de bord. Instruc]iunile de folosire sunt descrise \n suplimentul ata[at.

184

ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL
MODELE PE BAZ DE BENZIN Dispozitivele antipoluante din cadrul vehiculului fac obligatorie folosirea n exclusivitate a benzinei fqrq plumb, av`nd cifra octanicq (R.O.N.) egalq sau mai mare de 95. Nu folosi]i niciodatq benzinq cu plumb ntruc`t ar duce la deteriorarea iremediabilq a catalizatorului. Dacq se introduce benzinq cu plumb n rezervor, indiferent \n ce cantitate, NU PORNI}I MOTORUL. Nu \ncerca]i sq dilua]i combustibilul din rezervor, ci goli]i-l complet, scurg`nd bine circuitul de alimentare [i rezervorul. MODELE DIESEL Vehiculul trebuie alimentat numai cu combustibil ale cqrui caracteristici respectq specifica]iile europene EN590. Folosirea altor produse sau amestecuri poate duce la deteriorarea iremediabilq a motorului [i de asemenea la anularea certificatului de garan]ie. |n cazul alimentqrii accidentale cu alt tip de combustibil, nu porni]i motorul [i goli]i rezervorul. Dacq motorul a fost pornit, fie chiar [i pentru un timp foarte scurt, pe l`ngq golirea rezervorului va fi necesarq [i golirea ntregului circuit de alimentare.

Un catalizator ineficient duce la emiterea gazelor toxice extrem de dqunqtoare mediului nconjurqtor.

A[adar, pentru a evita inconvenientele, tipuri diferite de combustibil se comercializeazq n func]ie de sezon (combustibil de varq sau de iarnq).

Cu toate acestea, n timpul anotimpurilor intermediare, caracterizate de o diferen]q mare \n temperatura exterioarq (de la 0 la +150C), calitatea combustibilului de la sta]iile de alimentare poate fi neadecvatq.

|n acest caz, [i mai ales atunci c`nd folosirea vehiculului implicq opriri [i porniri dese la temperaturi joase (ex: \n zone montane), asigura]i-vq cq rezervorul con]ine combustibil de iarnq; n caz contrar, vq recomandqm amestecarea combustibilului cu un aditiv DIESEL MIX \n propor]iile indicate pe ambalaj, pun`nd mai nt`i aditivul n rezervor [i apoi combustibilul. Aditivul DIESEL MIX trebuie folosit nainte ca frigul sq fi nceput sq-[i facq efectul. Dacq \l adquga]i dupq producerea acestui fenomen va fi inutil.

185

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

Pentru a preveni folosirea accidentalq a benzinei cu plumb, diametrul orificiului de alimentare este de dimensiuni incompatibile cu pompa de alimentare a acestui tip de combustibil.

La temperaturi joase gradul de fluiditate al combustibilului poate deveni necorespunzqtor, duc`nd la formarea de dopuri [i astuparea filtrului.

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

BU{ONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL (fig. 173) Bu[onul rezervorului se deschide din interiorul ma[inii prin ridicarea pqr]ii centrale a manetei (A). Bu[onul rezervorului (A-fig. 174) are o legqturq (B) care l fixeazq de capacul rezervorului (C). ATEN}IE |nchiderea ermeticq a rezervorului cauzeazq uneori formarea unei presiuni u[oare n interior. Este normalq producerea unui f`[`it u[or n timpul de[urubqrii bu[onului.

ATEN}IE Pentru siguran]a dvs., nainte de a porni motorul asigura]i-vq [i cq pompa de alimentare e pozi]ionatq corect n loca[ul squ.

La nevoie, \nlocui]i bu[onul rezervorului doar cu unul original, pentru a mpiedica scqderea eficien]ei sistemului de recuperare a vaporilor de combustibil.

Nu apropia]i flacqri sau ]igqri aprinse \n vecinqtatea pompei de benzinq: pericol de incendiu! Nu vq apropia]i cu fa]a de pompq pentru a evita inhalarea vaporilor toxici.

DISPOZITIVUL PENTRU DESCHDEREA DE UERGEN}~ A BU{ONULUI

Dacq maneta (A) nu func]ioneazq, este posibil sq deschide]i bu[onul prin tragerea coardei (A-fig. 175) care se aflq \n partea dreaptq a portbagajului.

fig. 173

fig. 174

fig. 175

186

SENZORII DE PARCARE
(unde este prev`zut) (op]ional pentru versiunile/pie]ele unde se aplic`) Sistemul de parcare detecteazq obstacolele exstente \n spatele ma[inii [i \l informeazq pe [ofer (printr-un semnal acustic). Semnalul este activat automat \n momentul \n care este angajat mersul \napoi. Semnalul acustic: -cre[te \n intensitate oadatq cu apropierea de obstacol; -devine continuu c`nd distan]a dintre vehicul [i obatacol este mai micq de 30 cm [i se opreste dacq distan]a cre[te; -este constant dacq distan]a nu variazq. Dacq aceastq situa]ie are loc,\n cazul senzorilor laterali semnalul se opre[te dupq aproximativ 3 secunde pentru a \mpiedica indica]iile sonore \n cazul manevrelor \n apropierea pere]ilor.

SEMNALUL ACUSTIC SEMNALUL ACUSTIC

PROTEC}IA MEDIULUI

Structura [i componen]a vehiculului au fost dezvoltate nu doar \n spiritul ob]inerii celor mai bune condi]ii de siguran]q [i performan]q, ci [i al protec]iei fa]q de mediul nconjurqtor, un factor din ce \n ce mai important.

ACTIVARE ACTIVARE Senzorii sunt activa]i automat \n momentul \n care este angajat mar[arierul. Sunetul produs de alarma acusticq devine continuu c`nd distan]a dintre vehicul [i obatacol este mai micq de 30 cm.

Alegerea materialelor, a tehnicilor de fabrica]ie [i a pieselor componente sunt rezultatul unei dorin]e de a reduce drastic efectele nocive ale vehiculului asupra mediului ncojurqtor, garant`nd respectarea celor mai stricte reguli interna]ionale.

FOLOSIREA MATERIALELOR ECOLOGICE (NON-TOXICE)

Nici un component al vehiculului nu con]ine azbest. De asemenea sistemul de climatizare nu con]ine CFC care este rqspunzqtor de deteriorarea stratului de ozon. Agen]ii coloran]i [i anticorozivi utiliza]i la piuli]e, [uruburi [i bol]uri nu mai con]in cadium care putea polua atmosfera [i apa. fig. 176

187

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

CUNOA{TEREA AUTOVEHICULULUI

DISPOZITIVE DE REDUCERE A EMISIILOR TOXICE (modele pe benzinq) Catalizatorul trivalent Sistemul de e[apament e dotat cu un catalizator format din aliaje de metale pre]ioase; acesta se gqse[te ntr-un compartiment de o]el inoxidabil rezistent la temperaturile \nalte de func]ionare. Sistem anti-evaporare |ntruc`t, chiar [i cu motorul oprit, este imposibil de prevenit formarea vaporilor de combustibil, s-a recurs la un sistem care atrage vaporii \ntr-un container special cu carbon activ. C`nd motorul func]ioneazq ace[ti vapori sunt direc]iona]i cqtre galeria de admisie. Catalizatorul transformq hidrocarburile nearse, monoxidul de carbon [i oxidul de azot din gazele de e[apament (chiar [i c`nd acestea sunt \n cantitq]i minime, datoritq sistemului electronic de aprindere [i injec]ie) \n produ[i nepoluan]i. Deoarece \n timpul func]ionqrii catalizatorul poate atinge temperaturi foarte \nalte, vehiculul nu trebuie parcat peste materiale u[or inflamabile (h`rtii, carburan]i, iarbq, frunze uscate, etc.) Senzorii Lambda mqsoarq con]inutul de oxigen prezent n gazele de e[apament. Semnalul trimis de senzori e folosit de sistemul electronic de aprindere [i injec]ie pentru reglarea amestecului de aer-combustibil.

Senzori Lambda

DISPOZITIVE DE REDUCERE A EMISIILOR TOXICE (modele diesel)

Catalizator oxidant

Acesta transformq substan]ele poluante din gazele de e[apament (monoxid de carbon, hidrocarburi nearse [i particule) n substan]e inofensive, reduc`ndu-se fumul [i mirosul tipic al gazelor de e[apament de la motoarele diesel.

Catalizatorul e format dintr-un container de o]el inoxidabil care con]ine o structurq de ceramicq n formq de fagure pe care este aplicat metalul pre]ios care ndepline[te ac]iunea catalizatoare.

Sistem de recirculare a gazelor de e[apament (E.G.R.)

Acesta produce recircularea, adicq refolosirea, unui procent din gazul de e[apament, n func]ie de condi]iile de operare ale motorului. C`nd e necesar, este folosit pentru men]inerea oxidului de azot sub control.

188

PORNIREA MOTORULUI
ATEN}IE Vehiculul este dotat cu un dispozitiv electronic de blocare a motorului. Dacq motorul nu porne[te, consulta]i sec]iunea despre Sistemul Alfa Romeo CODE. |n completarea notelor [i specifica]iilor oferite mai jos, vq recomandqm ca n perioada ini]ialq sq nu exploata]i vehiculul la maxim (de exemplu, prin accelerare excesivq, parcurgerea unor distan]e lungi cu viteze mari, fr`nare violentq, etc.). Func]ionarea motorului \n zone \nchise este extrem de periculoasq. Motorul consumq oxigen produc`nd n schimb monoxid de carbon, un gaz foarte de toxic ce se poate dovedi fatal.

Contactul de pornire este prevqzut cu un dispozitiv de siguran]q care obligq [oferul sq roteascq cheia la STOP nainte de repetarea procedurii de pornire n cazul n care motorul nu a pornit de la prima ncercare. |n mod similar, c`nd motorul e n stare de func]ionare, dispozitivul mpiedicq rotirea cheii de la MAR la pozi]ia AVV. C`nd motorul e oprit nu lqsa]i niciodatq cheia \n pozi]ia MAR pentru a preveni consumul inutil de curent [i descarcqrea bateriei.

PORNIREA LA MODELELE PE BENZIN

ATEN}IE Este important ca niciodatq sq nu apqsa]i pedala de accelera]ie nainte de pornirea motorului. 1) Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq. 2) Pozi]iona]i schimbatorul de viteze \n punctul neutru. 3) Apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj, astfel nc`t demarorul sq nu fie obligat sq roteascq [i pinioanele din cutia de viteze 4) Asigura]i-vq cq sistemul [i dispozitivele electrice, n special cele care consumq cantitq]i mari de energie (cum ar fi func]ia de dezaburire a lunetei) sunt oprite. 5) Roti]i cheia la AVV [i da]i-i drumul imediat dupq pornirea motorului. 6) Dacq motorul nu porne[te, roti]i din nou cheia la STOP [i apoi repeta]i procedura. ATEN}IE Pentru a preveni deteriorarea catalizatorului, nu repeta]i de prea multe ori procedura de pornire atunci c`nd nt`mpina]i greutq]i ci contacta]i \n schimb o Reprezentan]q Alfa Romeo.

189

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

|NTREBUIN}AREA CORECTQ A VEHICULULUI

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

ATENTIE La modelele 2.0 JTS, tineti pedala de franq apqsatq \n momentul in care porni]i motorul.Dacq o apqsa]i \n mod repetat, cu motorul oprit, aceasta se intqre[te. |n acest caz, pentru a porni motorul, este necesar sq mqri]i for]a exercitatq asupra pedalei. PORNIREA LA MODELELE DIESEL 1) Asigura]i-vq cq fr`nq de m`nq e trasq. 2) Pozi]iona]i schimbatorul de viteze n pozi]ie neutrq. 3) Roti]i cheia la MAR. Pe display va apqrea simbolul . 4) A[tepta]i ca semnalul sq se stingq (aceasta se va produce cu at`t mai repede cu c`t motorul este mai cald). C`nd motorul e foarte ncqlzit, semnalul se aprinde [i se stinge at`t de repede nc`t poate trece neobservat. 6) Roti]i cheia de contact la AVV imediat dupq stingerea semnalului luminos . Dacq a[tepta]i prea mult ve]i pierde avantajul oferit de ncqlzirea bujiilor. ATEN}IE Dispozitivele electrice care consumq o cantitate mare de energie (climatizare, \ncqlzire lunetq, etc.) se ntrerupt automat n timpul pornirii. Dacq motorul nu porne[te de la prima ncercare, roti]i cheia la STOP nainte de a ncerca din nou. Dacq nt`mpina]i greutq]i (atunci c`nd sistemul Alfa Romeo CODE func]ioneazq corect) nu insista]i \ncerc`nd de prea multe ori. Folosi]i o baterie auxiliarq numai n cazul n care bateria este descqrcatq. Nu folosi]i nicodatq un redresor de baterii pentru pornirea motorului. (vezi Dacq bateria este descqrcatq in capitolul In caz de urgen]q).

5) Apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj.

NCLZIREA MOTORULUI

-|ncepe]i deplasarea ncet, cu tura]ii medii, fqrq a accelera brusc.

-Nu ncerca]i sq atinge]i performan]e maxime ncq de la primii kilometri parcur[i. A[tepta]i p`nq c`nd lichidul de rqcire a motorului atinge 50-60 de grade C.

OPRIREA

-Elibera]i pedala de accelera]ie [i a[tepta]i p`nq c`nd motorul merge \n gol.

-Roti]i cheia de contact la STOP [i opri]i motorul.

ATEN}IE Dupq o calqtorie foarte solicitantq a[tepta]i ca motorul sq-[i recapete "suflul", lqs`ndu-l sq meargq o vreme n gol pentru ca temperatura din compartimentul motorului sq scadq.

190

ATEN}IE Dacq motorul se opre[te \n timpul deplasqrii, la urmqtoarea pornire e posibil ca semnalul luminos Alfa Romeo CODE sq se aprindq. |n acest caz, opri]i [i porni]i motorul cu vehiculul sta]ionat, verific`nd dacq semnalul rqm`ne stins. Dacq acesta se aprinde, contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

Dacq sistemul Alfa Romeo CODE nu recunoa[te codul transmis de cheia de contact (semnalul de pe tabloul de bord e aprins cu luminq constantq) pute]i recurge la pornirea de urgen]q folosind codul de pe card-ul CODE. Pentru procedura corectq consulta]i |n caz de urgen]q. Nu \mpinge]i (pe teren plan sau \n pantq) sau remorca]i niciodatq vehiculul \n vederea pornirii \ntruc`t aceastq manevrq ar avea drept urmare pqtrunderea combustibilului \n catalizator, cauz`nd deteriorarea iremediabilq. Re]ine]i cq fr`na asistatq [i servodirec]ia nu func]ioneazq \nainte de pornirea motorului, astfel \nc`t e necesar mult mai mult efort dec`t \n mod normal pentru apqsarea pedalei de fr`nq [i rotirea volanului.

C`nd a]i parcat vehiculul, proceda]i dupq cum urmeazq: -Opri]i motorul. -Trage]i fr`na de m`nq. -Selecta]i treapta I de vitezq dacq vehiculul este \n rampq sau mar[arierul dacq este \n pantq. -Roti]i ro]ile din fa]q \n a[a fel \nc`t dacq fr`na de m`nq va scqpa vehiculul sq se poatq opri.

Pentru a evita consumul inutil de energie [i posibila descqrcare a bateriei, nu lqsa]i niciodatq cheia de contact la MAR atunci c`nd motorul nu func]ioneazq.

Nu lqsa]i niciodatq copii nesupraveghea]i \n vehicul. Scoate]i \ntotdeauna cheia din contact [i lua]i-o cu dvs. atunci c`nd pqrqsi]i vehiculul.

191

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

|n special pentru ma[inile cu turbocompresor, dar \n general pentru toate ma[inile este recomandat sq se evite accelerarea bruscq \nainte de oprirea motorului. Aceastq manevrq este absolut inutilq, av`nd drept rezultat consumul de combustibil fqrq rost [i deteriorarea lagqrelor turbinei. PORNIREA DE URGEN}

PARCAREA

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

CONDUCEREA N CONDI}II DE SIGURAN}


Unul din scopurile esen]iale \n concep]ia modelului Alfa 156 a fost crearea unui vehicul capabil sq ofere siguran]q maximq pasagerilor sqi. Cu toate acestea, unul din factorii decisivi \n ceea ce prive[te siguran]a pe drum continuq sq fie comportamentul [oferului. Mai jos ve]i gqsi o serie de reguli simple pentru deplasarea \n siguran]q \n diverse circumstan]e. Cu siguran]q multe dintre ele vq sunt cunoscute, \nsq considerqm util ca toate regulile sq fie citite cu aten]ie [i respectate. NAINTE DE A PORNI LA DRUM -Asigura]i-vq cq sistemul de iluminare este \n stare de func]ionare. -Regla]i scaunul, volanul [i oglinzile retrovizoare \n scopul ob]inerii unei pozi]ii corecte pentru condus. -Regla]i spqtarul scaunului [i ]ine]i capul c`t mai aproape de tetiere.

-Potrivi]i cu grijq tetierele astfel \nc`t ele sq sprijine capul, [i nu ceafa. Asigurati-vq ca nu existq nimic (carpete, etc.) sub pedale. -Verifica]i ca toate sistemele de protec]ie a copiilor (scaune, leagqne, etc.) sq fie instalate corect pe locul din spate. -Aranja]i cu grijq obiectele din portbagaj astfel \nc`t \n cazul fr`nqrii bru[te acestea sq nu fie aruncate \n fa]q. -Evita]i mesele prea bogate \naintea cqlqtoriei. O masq u[oarq vq ajutq la men]inerea reflexelor. Mai presus de orice, nu consuma]i alcool. Aminti]i-vq sq verifica]i periodic: -presiunea [i starea pneurilor; -nivelul uleiului de motor; -nivelul lichidului de rqcire a motorului [i starea sistemului; -nivelul lichidului de fr`nq; -nivelul lichidului servodirec]ie; -nivelul lichidului de spqlare a parbrizului.

N TIMPUL CLTORIEI

-Prima regulq este sq conduce]i cu grijq. -Conducerea cu grijq implicq [i posibilitatea anticipqrii ac]iunilor celorlal]i participan]i la trafic. -Respecta]i cu stricte]e regulile rutiere ale ]qrii \n care vq afla]i, \n mod deosebit pe cele privitoare la limitele de vitezq.

-Asigura]i-vq cq at`t dvs. c`t [i ceilal]i pasageri ave]i fixate centurile de siguran]q, copiii sunt transporta]i \n scaune speciale iar animalele se gqsesc \n compartimente adecvate. -Distan]ele lungi trebuie parcurse \n condi]ii de sqnqtate deplinq.

Conducerea sub influen]a drogurilor sau/[i a unor medicamente este extrem de periculoasq pentru dvs. [i ceilal]i participan]i la trafic.

192

Ave]i grijq atunci c`nd monta]i spoilere adi]ionale, jante din aliaj sau capace de ro]i: acestea pot reduce ventilarea fr`nelor, [i astfel eficien]a lor, \n cazul fr`nqrii repetate [i violente pe drumuri lungi \n pantq. Nu cqlqtori]i niciodatq cu obiecte pe podea n fa]q scaunului [oferului: acestea se pot \n]epeni sub pedale fqc`nd imposibilq accelerarea sau fr`nqrea.

Apa, ghea]a [i sarea de pe drum se pot depune pe discurile de fr`nq, reduc`nd eficien]a acestora la prima folosire. -Nu conduce]i perioade lungi fqrq sq lua]i o pauzq. |n timpul pauzelor cobor`]i din vehicul [i mi[ca]i-vq pu]in pentru a alunga somnolen]a. -Asigura]i-vq cq aerul din habitaclu este schimbat constant. -Nu sta]iona]i niciodatq \n pantq cu motorul oprit: va fi necesar un efort mult mai mare pentru apqsarea pedalei de fr`nq sau rotirea volanului. CONDUCEREA PE TIMP DE NOAPTE Iatq c`teva sugestii pentru conducerea pe timp de noapte. -conduce]i cu aten]ie sporitq: pe timp de noapte este necesar un grad mai mare de concentrare.

-men]ine]i o distan]q mai mare dec`t pe timp de zi fa]q de vehiculul din fa]a dvs.: viteza unui vehicul e mult mai greu de estimat c`nd tot ceea ce pute]i vedea sunt farurile.

-asigura]i-vq cq farurile sunt pozi]ionate corect: dacq sunt prea jos, se reduce vizibilitatea ceea ce vq va obosi vederea. Dacq sunt prea sus, e posibil sq \i deranjeze pe ceilal]i conducqtori.

-folosi]i luminile de drum doar \n afara zonelor urbane [i doar c`nd sunte]i sigur ca ceilal]i participan]i la trafic nu vor fi deranja]i.

-c`nd se apropie vehicule din sens opus stinge]i luminile de drum folosindu-le doar pe cele de \nt`lnire. -men]ine]i curate farurile. -\n afara zonelor urbane fi]i atent la posibila prezen]q a animalelor pe carosabil.

193

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

Fixa]i \ntotdeauna centurile de siguran]q, pe locurile din fa]q [i din spate precum [i cele de pe scaunele speciale pentru copii. Cqlqtorind fqrq centuri de siguran]q riscul rqnirii grave sau al decesului \n urma unui accident cre[te considerabil.

Asigura]i-vq cq toate carpetele sunt de dimensiunile adecvate: chiar [i \n cazul unei defec]iuni minore la sistemul de fr`nare poate deveni necesarq o cursq mai mare a pedalei dec`t \n mod obi[nuit.

-reduce]i viteza, \n special pe drumurile neiluminate. -la primele semne de obosealq opri]i ma[ina: continuarea cqlqtoriei ar constitui un pericol at`t pentru dvs. c`t [i pentru ceilal]i participan]i la trafic. Relua]i-vq cqlqtoria doar dupq ce v-a]i odihnit suficient.

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

CONDUCEREA PE TIMP DE PLOAIE Ploaia [i drumurile ude pot fi periculoase. Dacq suprafa]a carosabilului e udq, aderen]a dintre pneu [i asfalt se reduce mult, cresc`nd astfel distan]a de fr`nare [i reduc`ndu-se controlul asupra ma[inii. Iata c`teva sugestii \n caz de ploaie: -reduce]i viteza [i mqri]i distan]a fa]q de vehiculul din fa]q. -ploaia abundentq reduce de asemenea vizibilitatea; \n acest caz, aprinde]i farurile chiar [i pe timp de zi pentru a fi mai u[or de observat de cqtre ceilal]i [oferi. -nu conduce]i cu viteza peste bql]i, [i ]ine]i str`ns volanul: e posibilq pierderea controlului asupra ma[inii (acvaplanare). -pozi]iona]i butoanele sistemului de ventila]ie pentru dezaburire (a[a cum se descrie \n capitolul Cunoa[terea vehiculului), pentru a preveni \nrqutq]irea vizibili]q]ii. -verifica]i periodic starea [tergqtoarelor. -dacq cea]a e foarte densq, evita]i, pe c`t posibil, sq porni]i la drum. Atunci c`nd cqlqtori]i pe timp de cea]q: -conduce]i la viteze moderate -chiar [i \n timpul zilei aprinde]i farurile, luminile de cea]q din spate [i din fa]q. Nu folosi]i luminile de drum. ATEN}IE dacq \n unele zone se \mbunatq]e[te vizibilitatea, opri]i luminile de cea]q din spate; lumina intensq e supqrqtoare pentru cei din vehiculele aflate \n spatele dvs. -re]ine]i cq pe timp de cea]q [i asfaltul este ud, toate manevrele devin mai dificile iar distan]ele de fr`nare sunt mai lungi. -mqri]i distan]a fa]q de vehiculul din fa]q. -dacq e posibil, evita]i schimbarile bru[te de vitezq. -pe c`t posibil, nu depq[i]i alte vehicule. -dacq sunte]i nevoit sq opri]i (defec]iuni, imposibilitatea de a continua din cauza vizibilitq]ii scqzute, etc.) mai \nt`i \ncerca]i sq ie[i]i de pe carosabil. Apoi aprinde]i luminile de avarie [i luminile de \nt`lnire. Claxona]i ritmic dacq auzi]i cq se apropie altq ma[inq.

CONDUCEREA PE TIMP DE CEA}

CONDUCEREA N ZONE MONTANE

-c`nd cqlqtori]i \n pantq folosi]i fr`nq de motor prin selectarea treptelor inferioare de vitezq pentru a preveni supra\ncqlzirea fr`nelor.

-nu circula]i niciodatq \n pantq cu motorul oprit sau \n punctul neutru [i mai ales cu cheia de contact scoasq.

-conduce]i cu vitezq moderatq [i evita]i tqierea curbelor.

-re]ine]i cq depq[irea \n rampq este mai lentq, necesit`nd o distan]q mai mare de drum liber. Dacq sunte]i depq[it \n rampq, face]i loc pentru ca celqlalt [ofer sq poatq trece \n siguran]q.

194

Iatq c`teva sugestii pentru conducerea \n aceste condi]ii: -conduce]i foarte \ncet -pe un drum \nzapezit, monta]i pneurile de iarnq sau lan]uri de zqpadq; consulta]i paragrafele corespunzqtoare din acest capitol. -folosi]i fr`na de motor atunci c`nd e posibil, evit`nd fr`narea bruscq. -evita]i manevrele bru[te accelerarea [i schimbarile de direc]ie. -pe vreme rece chiar [i drumurile aparent uscate pot fi acoperite cu ghea]q pe alocuri. Ave]i mare aten]ie c`nd conduce]i pe drumuri umbrite de st`nci sau copaci unde ghea]a ar putea persista. -mqri]i distan]a fa]q de vehiculul din fa]a dvs.

Sistemul ABS e parte a sistemului de fr`nare oferind \n principiu 2 avantaje: 1) previne blocarea, [i deci deraparea ro]ilor \n timpul fr`nqrii de urgen]q, \n special \n condi]ii de aderen]q scqzutq. 2) permite concomitent fr`narea [i virarea vehiculului, astfel \nc`t sq pute]i ocoli obstacolele nea[teptate sau sq direc]iona]i ma[ina \n sensul dorit atunci c`nd fr`na]i, \n func]ie [i de gradul de aderen]q lateralq al pneurilor. Pentru a valorifica la maxim sistemul ABS: -\n cazul fr`nqrii de urgen]q sau c`nd aderen]a e scqzutq ve]i sim]i o pulsa]ie u[oarq a pedalei de fr`nq: aceasta \nseamnq cq sistemul ABS a intrat \n func]iune. Nu elibera]i pedala, ci continua]i sq o apqsa]i pentru ca ac]iunea de fr`nare sq nu se \ntrerupq. -ABS previne blocarea ro]ilor \nsq nu poate \mbunqtq]i condi]iile de aderen]q la drum. A[adar, c`nd vehiculul este dotat cu ABS, pqstra]i o distan]q suficientq fa]q de vehiculul din fa]q [i mic[ora]i viteza c`nd vq apropia]i de curbe. ABS este destinat sq vq ofere un control mai bun asupra vehiculului, nu sq vq faciliteze deplasarea cu viteze mari.

Urm`nd c`teva reguli simple, este posibilq reducerea cheltuielilor de \ntre]inere [i reducerea emisiilor toxice.

CONSIDERA}II GENERALE

|ntre]inerea vehiculului

Starea vehiculului reprezintq un factor esen]ial \n ceea ce prive[te consumul de combustibil, precum [i siguran]a [i durata de via]q a acestuia. Pentru acest motiv, vq recomandqm \ndeplinirea la timp a tuturor opera]iunilor de \ntre]inere, verificare [i ajustare specificate \n Planul de |ntre]inere (consulta]i sec]iunile despre buji, filtru aer, temporizare, etc.)

195

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

CONDUCEREA PE DRUMURI ACOPERITE CU ZPAD {I GHEA}

CONDUCEREA CU ABS

REDUCEREA COSTURILOR DE |NTRE}INERE {I A POLURII

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

Pneuri Verifica]i periodic (cel pu]in o datq la 4 sqptqm`ni) presiunea pneurilor: dacq e prea scqzutq, rezisten]a la rulare va fi mai mare, duc`nd la cre[terea consumului de combustibil. Trebuie men]ionat ca \n aceste circumstan]e cre[te [i uzura pneurilor iar performan]ele vehiculului, precum [i siguran]a oferitq, sunt mai scqzute. |ncqrcqturi inutile Nu cqlqtori]i niciodatq cu portbagajul supra\ncqrcat. Greutatea vehiculului (special \n traficul urban) [i geometria sq afecteazq puternic nivelul de consum [i stabilitatea. Suportul de bagaje/schiuri de pe pavilion |ndepqrta]i suportul de bagaje/schiuri de pe pavilion atunci c`nd nu \l folosi]i. Aceste accesorii mqresc rezisten]a la naintare nt`mpinatq de autovehicul duc`nd la cre[terea consumului de combustibil. Dacq trebuie sq transporta]i obiecte foarte voluminoase este de preferat folosirea unei remorci. Sistemul de climatizare reprezintq o sarcinq suplimentarq care afecteazq considerabil nivelul de consum (cu p`nq la +20 % \n medie). Dacq temperatura exterioarq o permite, folosi]i ventilatoarele de aer. Accesoriile aerodinamice Folosirea accesoriilor aerodinamice neautorizate poate afecta negativ consumul de combustibil. Sistemul de climatizare Folosi]i accesoriile electrice doar \n mqsura \n care acestea vq sunt necesare. |ncalzirea lunetei, farurile adi]ionale, [tergqtoarele de parbriz [i radiatorul consumq o cantitate substan]ialq de energie, duc`nd la cre[terea consumului de combustibil (p`nq la +25 % \n trafic urban).

Accesorii electrice

STILUL DE CONDUS

Pornirea

Nu ncalzi]i motorul cu ma[ina sta]ionatq (la tura]ia de mers ncet n gol) sau la viteze mari de deplasare: \n aceste condi]ii ncalzirea motorului se face mult mai lent, sporind consumul de combustibil [i nivelul emisiilor. Vq recomandqm prin urmare sq porni]i imediat, \ncet, evit`nd vitezele mari. \n acest fel motorul se va ncqlzi mai rapid.

Manevre inutile

Evita]i accelerarea atunci c`nd a[tepta]i la stopuri sau \nainte de oprirea motorului. Aceastq manevrq, precum [i dublu debraiajul, sunt absolut inutile la ma[inile moderne, nefqc`nd dec`t sq sporeascq poluarea [i consumul de combustibil.

Schimbarea treptelor de vitezq

Atunci c`nd condi]iile de trafic [i de drum o permit, nu ezita]i sq folosi]i o treaptq de vitezq superioarq. Dacq folosi]i o treaptq inferioarq pentru performan]e maxime, consumul de combustibil, emisiile [i uzura motorului se vor intensifica.

196

Consumul de combustibil cre[te considerabil odatq cu viteza: re]ine]i cq atunci c`nd trece]i de la o vitezq de 90 km/h la una de 120 km/h consumul cre[te cu aprox. +30 %. Trebuie sq men]ine]i o vitezq c`t se poate de constantq, evit`nd fr`narea inutilq urmatq de o nouq accelerare, care au drept rezultat cre[terea consumului [i a emisiilor toxice. Vq recomandqm a[adar adoptarea unui stil constant de condus, ncerc`nd sq anticipa]i manevrele necesare pentru a evita obstacole imediate [i respect`nd distan]a fa]q de vehiculul din fa]q dvs. pentru a evita decelerarea bruscq. Pornirea la rece Cqlqtoriile scurte [i pornirea frecventq la rece nu-i permit motorului sq atingq temperatura optimq de func]ionare. Rezultatul este o cre[tere semnificativq a consumului de combustibil (de la +15 la +30 % n traficul urban) [i a emisiilor de gaze nocive. Condi]iile de trafic [i de drum Nivelele nalte de consum sunt asociate cu traficul intens, cum ar fi \n cazul blocajelor rutiere c`nd se folosesc frecvent treptele de vitezq inferioare sau \n ora[e cu semafoare frecvente. De asemenea, drumurile montane cu serpentine [i suprafe]ele accidentate afecteazq negativ consumul. Oprirea \n trafic |n timpul opririlor prelungite (ex.la semafoare, la trecerea la nivel cu calea feratq) vq recomandqm oprirea motorului. Accelerarea Accelerarea puternicq [i aducerea vehiculului la o vitezq foarte mare au un efect negativ asupra nivelului de consum [i emisii toxice; vq recomandqm accelerarea treptatq, fqrq a depq[i tura]ia de moment maxim.

Protec]ia mediului a fost unul dintre principiile de bazq \n dezvoltarea modelului Alfa 156.

Cu toate acestea, fiecare dintre noi este dator sq acorde cea mai mare grijq mediului \nconjurqtor.

Urm`nd c`teva reguli simple pute]i evita cu succes poluarea mediului, limit`nd \n acela[i timp [i consumul de combustibil. Sfaturile utile pe care vi le dqm \n aceastq privin]q vin \n completarea celor marcate cu simbolul din parcursul acestui manual.

Vq rugqm sq le citi]i cu mare aten]ie.

197

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

Viteze de v`rf CONDI}II DE UTILIZARE

O EXPLOATARE ECONOMIC CE RESPECT MEDIULNCONJURTOR

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

|NTRE}INEREA DISPOZITIVELOR ANTIPOLUANTE |ntrebuin]area corectq a dispozitivelor antipoluante nu garanteazq doar respectarea mediului \ncojurqtor ci [i performan]ele vehiculului. Pqstrarea acestor dispozitive \n stare bunq de func]ionare este cea mai importantq regulq at`t \n ce prive[te protec]ia mediului c`t [i conducerea economicq. Prima masurq de precau]ie constq \n urmarea strictq a Planului de |ntre]inere . Pentru modelele pe bazq de benzinq folosi]i doar benzinq fqrq plumb (RON 95) iar pentru modelele JTD folosi]i combustibil diesel (\n concordan]q cu specifica]iile EN590). Dacq \nt`mpina]i dificultq]i la pornirea motorului nu insista]i cu \ncercqri repetate. Evita]i \n special pornirea prin \mpingere sau remorcare: acestea pot duce la distrugerea catalizatorului. |n caz de urgen]q, folosi]i doar o baterie auxiliarq pentru pornire. Dacq \n timpul deplasqrii motorul func]ioneazq iregulat, continua]i-vq drumul solicit`ndu-l mai putin [i contacta]i urgent o reprezentan]q Alfa Romeo.

C`nd se aprinde semnalul indic`nd limita minimq de combustibil, realimenta]i c`t de cur`nd posibil. Un nivel scqzut de combustibil poate cauza alimentarea neregulatq a motorului, duc`nd inevitabil la cre[terea temperaturii gazelor de e[apament; aceasta are drept consecin]q deteriorarea gravq a catalizatorului. Nu lqsa]i niciodatq, nici chiar \n cazul unei testqri, motorul sq func]ioneze cu una sau mai multe bujii deconectate. Nu \ncqlzi]i motorul las`ndu-l sq meargq \n gol \nainte de a \ncepe deplasarea, \n afarq de cazul \n care temperatura exterioarq e foarte scqzutq [i, chiar [i \n acest caz, nu pentru mai mult de 30 de secunde. Nu monta]i alte ecrane termice [i nu le \ndepqrta]i pe cele existente aferente catalizatorului [i galeriei de evacuare.

Nu direc]iona]i spray-uri asupra catalizatorului, senzorului lambda [i al ]evii de e[apament.

|n timpul func]ionqrii normale catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Prin urmare nu parca]i vehiculul deasupra materialelor inflamabile (iarba, frunze uscate, conuri de brad, etc.): pericol de incendiu.

Nerespectarea acestor reguli poate duce la incendiu.

198

AVERTISMENTE {I SUGESTII Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor, vehiculul trebuie prevqzut cu un dispozitiv autorizat de tractare [i un sistem electric adecvat. Instalarea trebuie fqcutq de un personal autorizat care trebuie [i sq elibereze documenta]ia necesarq pentru a putea circula pe drumurile publice \n aceste condi]ii. Instala]i orice oglinzi retrovizoare speciale [i/sau adi]ionale dupq cum este prevqzut de lege. Re]ine]i cq atunci c`nd tracta]i o remorcq este mai dificil sq urca]i drumuri cu \nclina]ie abruptq, distan]ele de fr`nare se mqresc iar depq[irea dureazq mai mult \n func]ie de greutatea totalq. Ac]iona]i o treaptq de vitezq inferioarq atunci c`nd circula]i \n pantq \n loc sq folosi]i frecvent fr`na. Greutatea pe care remorca o exercitq asupra vehiculului reduce cu aceea[i valoare greutatea maximq admisq a vehiculului.

Conduce]i cu viteza permisq pentru vehicule cu remorci \n ]ara \n care vq afla]i. |n orice caz, viteza maximq nu trebuie sq depq[eascq niciodatq 100 km/h. Sistemul ABS cu care este dotat vehiculul nu controleazq [i remorca acestuia. Ave]i prin urmare mai multq grijq pe suprafe]ele alunecoase. Sub nici o formq nu trebuie modificat sistemul de fr`nare al vehiculului astfel \nc`t sq poatq controla [i remorca. Sistemul de fr`nare al remorcii trebuie sq fie complet independent de cel al vehiculului.

Dispozitivul de tractare trebuie fixat de corpul ma[inii de cqtre un personal autorizat, \n func]ie de instruc]iunile [i/sau orice informa]ii adi]ionale furnizate de fabricantul dispozitivului. Dispozitivul trebuie sq \ndeplineascq cerin]ele curente prevqzute de Directiva 94/20/EEC [i amendamentele sale ulterioare. Dispozitivul de tractare folosit trebuie sq fie \n conformitate cu greutatea admisq pentru remorcare a vehiculului pe care urmeazq sq fie instalat.

Pentru conexiunea electricq trebuie folosit un conector care \n general este situat pe un suport special fixat chiar pe dispozitivul de tractare.

199

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

TRACTAREA UNEI REMORCI

Pentru a vq asigura cq nu depa[i]i greutatea maximq admisq (specificatq \n cartea de proprietate), trebuie sq ]ine]i cont de greutatea totalq a remorcii, incluz`nd acceosriile [i bagajele personale.

INSTALAREA DISPOZITIVULUI DE TRACTARE

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

Pentru conexiunea electricq trebuie folosit un dispozitiv 12 VDC cu 7 pini (conform standardelor CUNA/UNI 9128 Standard ) respect`nd orice instruc]iuni furnizate de fabricantul vehiculului [i/sau al dispozitivului de tractare. SCHEMA DE INSTALARE (fig. 1) Dispozitivul de tractare trebuie fixat \n punctele indicate de simbolul cu ajutorul unor [uruburi 4 M8 [i 7 M10. Placa (2) trebuie sq aibq o grosime minimq de 6 mm. Placa (3)) trebuie sq aibq o grosime minimq de 4 mm. Placa (4) trebuie sq aibq o grosime minimq de 5 mm. Punctele de fixare (1) trebuie prevqzute distan]iere de 25mm diametru [i 6mm grosime. Orice fr`nq electricq trebuie alimentatq direct de baterie printr-un cablu cu o sec]iune transversalq de nu mai pu]in de 2.5 mm2. Pe l`ngq legqturile electrice, sistemul electric al vehiculului poate fi conectat la cablul de alimentare doar pentru o fr`nq electricq [i la cablul pentru iluminarea interioarq, fqrq sq depq[eascq 15 W.

ATEN}IE Este obligatorie fixarea unei etichete (la vedere) dintr-un material [i de o mqrime adecvatq cu urmqtorul mesaj:

|NCQRCQTURA MAX. PE BARA DE TRACTARE 60 kg.

Dupq asamblare, punctele de fixare trebuiesc sigilate pentru a preveni infiltrarea gazului de e[apament.

200

201

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

PNEURI DE IARN
Aceste pneuri sunt concepute special pentru deplasarea pe zqpadq [i ghea]q, \nlocuindu-le pe cele obi[nuite deja montate pe vehicul. Folosi]i pneuri de iarnq de aceea[i mqrime cu cele folosite \n mod obi[nuit. Orice reprezentan]q Alfa Romeo vq va ajuta cu plqcere n alegerea anvelopelor de iarnq, ]inqnd cont [i de ntrebuin]area pe care vre]i dumneavoastrq sq le-o da]i. C`t despre tipul de pneuri care trebuie folosite, diversele specifica]ii [i presiunea de umflare potrivitq se gqsesc \n capitolul "Specifica]ii tehnice". Caracteristicile speciale ale acestui tip de pneuri se reduc considerabil atunci c`nd profilul scade sub 4 mm. \n acest caz, ele trebuie schimbate. Din cauza acestor caracteristici, \n condi]ii normale de utilizare sau \n cqlqtorii lungi pe autostradq, performan]a acestor pneuri e mai scqzutq dec`t a pneurilor obi[nuite. ATEN}IE C`nd viteza maximq permisq pentru pneurile de iarnq este sub cea care poate fi atinsq de vehicul (mai mult cu 5 %), pune]i o notq la vedere \n habitaclu con]in`nd viteza maximq admisq pentru aceste pneuri (dupq cum impune Directiva CE). Pune]i acela[i tip de pneu la toate ro]ile (marcq [i profil) pentru o siguran]q mai mare \n cazul fr`nqrii [i o manevrabilitate mai bunq. Re]ine]i cq nu e indicatq schimbarea direc]iei de rota]ie a pneurilor.

A[adar, este necesarq limitarea \ntrebuin]qrii lor doar \n scopul pentru care au fost concepute.

LAN}URI DE ZPAD

Folosirea lan]urilor de zqpadq trebuie sq respecte regulile locale.

Folosi]i lan]uri de zqpadq de dimensiuni mici cu proeminen]a maximq peste profilul pneului de 12 mm.

Lan]urile de zqpadq nu pot fi folosite la pneuri de tip 205/55 R16'' sau 215/45 R17'' din cauza interferen]ei cu bra]ul fa]q de suspensie.

Lan]urile de zqpadq trebuie fixate doar la ro]ile motoare (fa]q). |nainte de achizi]ionarea lan]urilor de zqpadq vq recomandqm sq contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo. Viteza maximq pentru pneurile de iarnq cu semnul Q este de160 km/h, cu semnul T 190 km/h si cu semnul H 210 km/h. Totu[i, trebuie respectatq limita de vitezq admisq.

Verifica]i dacq lan]urile sunt bine str`nse dupq primii c`]iva metri parcur[i.

202

C`nd circula]i cu lan]uri de zqpadq montate, reduce]i viteza. Nu depq[i]i 50 km/h. Evita]i gropile, treptele [i bordurile pentru a preveni deteriorarea pneurilor, a suspensiei [i a sistemului de direc]ie.

Dacq urmeazq ca vehiculul sq nu fie folosit timp \ndelungat, trebuie luate mqsurile de precau]ie de mai jos: -duce]i vehiculul \ntr-un loc uscat [i, pe c`t posibil, aerisit. -cupla]i o treaptq de vitezq. -verifica]i ca fr`na de m`nq sq nu fie trasq. -curq]a]i [i acoperi]i caroseria cu cearq protectoare. -deconecta]i borna negativq (-) a bateriei [i verifica]i \ncqrcqtura acesteia. Aceastq verificare trebuie efectuatq o datq la trei luni. |ncqrca]i bateria dacq indicatorul aratq o culoare \nchisq exceptand zona centralq verde.

ATENTIE Unde este cazul, opri]i alarma cu telecomanda.

203

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

Nu se pot fixa lan]uri de zqpadq la roata compactq de rezervq. Astfel, dacq ave]i panq la una din ro]ile din fa]q, trebuie sq o \nlocui]i cu una din ro]ile din spate (umfla]i c`t de cur`nd posibil pneurile la presiunea potrivitq) iar roata de rezervq trebuie montatq \n spate. Astfel, av`nd douq ro]i normale \n fa]q, pute]i monta lan]urile de zqpadq pe ele \n caz de urgen]q.

PERIOADELE DE LUNG STA}IONARE

-curq]a]i [i proteja]i pqrtile din metal folosind produse speciale. -pune]i pudrq de talc pe marginea de cauciuc a parbrizului [i pe [tergqtoare si ridica]i-le de pe sticlq. -deschide]i geamurile u[or. -acoperi]i vehiculul cu o husq de p`nzq sau din plastic perforat. Nu folosi]i huse de plastic compacte care \mpiedicq evaporarea umiditq]ii de pe suprafa]a vehiculului. -umfla]i pneurile la o presiune cu 0.5 bar peste valoarea normalq si verifica]ile la anumite intervale de timp. -dacq nu deconecta]i bateria de la sistemul electric, verifica]i \ncqrcqtura acesteia \n fiecare lunq [i \ncqrca]i-o dacq indicatorul aratq o culoare \nchisq except`nd zona centralq verde. -nu goli]i sistemul de rqcire al motorului.

|NTREBUIN}AREA CORECT~ A AUTOVEHICULULUI

REUTILIZAREA VEHICULULUI |nainte de a folosi din nou vehiculul dupq o perioadq lungq de inactivitate, vq recomandqm \ndeplinirea urmqtoarelor opera]iuni: -nu [terge]i de praf exteriorul vehiculului. -verifica]i dacq nu s-au produs scurgeri de lichid (ulei, lichid de fr`nq, lichid de rqcire, etc.). -schimba]i uleiul de motor [i filtrul. -Verifica]i nivelul: -lichidului de fr`nq -lichidului de rqcire motor. -verifica]i filtrul de aer [i la nevoie schimba]i-l. -verifica]i presiunea pneurilor [i suprafa]a lor. Dacq observa]i urme de deteriorare, crqpqturi sau tqieturi, schimba]i-le.

-verifica]i starea centurilor de siguran]q. -reconecta]i borna negativq (-) a bateriei dupq ce a]i verificat starea de \ncqrcare a acesteia. -\n trepta de vitezq neutrq, porni]i motorul [i lqsa]i-l sq meargq \n gol c`teva minute, apqs`nd repetat pedala de ambreiaj.

Aceastq ultimq opera]iune trebuie \ndeplinitq \n aer liber. Gazele de e[apament con]in monoxid de carbon, o substan]q extrem de toxicq ce se poate dovedi fatalq.

204

PORNIREA DE URGEN}
Dacq dezactivarea dispozitivului de blocare nu poate fi realizatq prin sistemul Alfa Romeo CODE, semnalele luminoase [i rqm`n aprinse, iar motorul nu porne[te. Va fi necesarq \ndeplinirea opera]iunii pentru pornirea de urgen]q. ATEN}IE Vq recomandqm citirea cu aten]ie a \ntregii proceduri \nainte de a o duce la \ndeplinire. Dacq \n timpul pornirii de urgen]q are loc o eroare, cheia de contact trebuie rotitq la STOP [i apoi opera]iunea trebuie reluatq de la \nceput (pasul 1). 1) Citi]i codul electronic alcqtuit din 5 caractere de pe card-ul CODE. 2) Roti]i cheia de contact la MAR.

3) Apqsa]i p`nq la capqt pedala de accelera]ie [i men]ine]i-o apqsatq. Semnalul luminos se aprinde pentru 8 secunde; dupq stingerea sa pute]i elibera pedala de accelera]ie. 4) Semnalul luminos \ncepe sq clipeascq: dupq ce a clipit de un numqr de ori egal cu prima cifrq de pe card-ul CODE, apqsa]i pedala de accelera]ie [i ]ine]i-o a[a p`nq c`nd semnalul luminos se aprinde (pentru 4 secunde) [i se stinge ; abia acum pute]i elibera pedala de accelera]ie. 5) Semnalul luminos \ncepe sq clipeascq: dupq un numqr de clipiri corespunzqtor celei de a doua cifre de pe card-ul CODE, apqsa]i pedala de accelera]ie [i ]ine]i-o apqsatq. 6) Repeta]i aceastq procedurq pentru toate cifrele de pe card-ul CODE. 7) Dupq introducerea ultimei cifre, ]ine]i pedala de accelera]ie apqsatq. Semnalul luminos se aprinde (timp de 4 secunde) iar apoi se stinge; acum elibera]i pedala de accelera]ie.

8) O clipire rapidq a semnalului luminos (pentru aprox. 4 secunde) confirmq \ndeplinirea corectq a opera]iunii.

9) Porni]i motorul rotind cheia de contact de la MAR la AVV fqrq a reveni la pozi]ia STOP.

Dacq \nsq semnalul rqm`ne aprins, roti]i cheia la STOP [i repeta]i \ntreaga procedurq \ncep`nd cu pasul 1.

ATEN}IE Dupq pornirea de urgen]q vq recomandqm sq contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo, deoarece \n caz contrar va trebui sq repeta]i aceastq opera]iune ori de c`te ori ve]i dori sq porni]i ma[ina.

205

|N CAZ DE URGEN}~

N CAZ DE URGEN}Q

|N CAZ DE URGEN}~

PORNIREA CU AJUTORUL UNEI BATERII AUXILIARE Dacq bateria s-a descqrcat (cazul bateriilor cu hidrometru optic: culoare \nchisq fqrq verde \n centru), este posibilq pornirea motorului folosind o baterie auxiliarq de capacitate identicq sau pu]in mai mare cu cea a bateriei descqrcate. Proceda]i ca \n fig.1: 1) |nlqtura]i capacul protector al bateriei, apqs`nd pe butoanele de deschidere (din fa]q), apoi conecta]i bornele pozitive ale bateriilor (de l`ngq semnul +) cu ajutorul unui cablu special. 2) Conecta]i capqtul celui de-al doilea cablu negativ (-) la bateria auxiliarq cu un punct de \npqm`ntare pe motor sau cutia de viteze a vehiculului care urmeazq a fi pornit. 3) Porni]i motorul. 4) Dupq pornirea motorului, \ndepqrta]i cablurile \n ordine inversq celei de instalare. Dacq dupq c`teva \ncercqri motorul nu porne[te, nu insista]i ci contacta]i cea mai apropiatq Reprezentan]q Alfa Romeo.

ATEN}IE nu conecta]i direct terminalele negative ale celor douq baterii: sc`nteile rezultate pot cauza aprinderea gazului provenit din baterie dacq bateria auxiliarq e instalatq pe altq ma[inq; preveni]i contactul accidental dintre pqr]ile de metal ale celor douq ma[ini.

Aceastq procedurq de pornire trebuie dusq la \ndeplinire de cqtre un personal autorizat pentru ca orice gre[ealq poate avea drept rezultat descqrcqri electrice de o intensitate considerabilq. Lichidul con]inut \n baterie este otrqvitor [i coroziv. Evita]i contactul cu pielea [i ochii. Nu expune]i flqcqri [i ]igqri aprinse l`ngq baterie [i nu produce]i sc`ntei.

Conectarea si deconectarea terminalelor bateriei genereazq curent ce poate dqunq sistemulul electric al vehiculului.De aceea, aceastq procedurq de pornire trebuie dusq la \ndeplinire de cqtre un personal autorizat. Nu folosi]i nicodatq un \ncqrcqtor de baterii pentru pornirea motorului \ntrucqt acesta ar putea deteriora sistemele electronice din componen]a vehiculului, \n special unitq]ile de control pentru aprindere [i alimentare.

fig.1

206

Nu \mpinge]i sau remorca]i niciodatq vehiculul pentru a-l porni. Este posibilq pqtrunderea combustibilului \n catalizator [i deteriorarea iremediabilq a acestuia. Re]ine]i cq servoasistarea mecanismelor de fr`nare [i direc]ie nu func]ioneazq \nainte de pornirea motorului, astfel \nc`t va fi nevoie de un efort mult mai mare dec`t \n mod obi[nuit pentru a apqsa pedala de fr`nq [i a roti volanul.

ATEN}IE Dacq vehiculul este echipat cu trusa pentru repara]ii rapide Fix&Go,vezi instruc]iunile din capitolul urmqtor. INSTRUC}IUNI GENERALE Schimbarea ro]ii [i folosirea corectq a cricului [i a ro]ii de rezervq necesitq luarea unor mqsuri de precau]ie dupq cum urmeazq:

207

|N CAZ DE URGEN}~

PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELOR INER}IALE (MPINGEREA)

N CONDI}IILE N CARE AVE}I O PAN~ DE CAUCIUC

Semnala]i prezen]a vehiculului sta]ionat \n func]ie de regulamentul local: lumini de avarie, triunghi reflectorizant, etc. To]i pasagerii trebuie sq iasq din ma[inq [i sq a[tepte \ntr-un loc ferit de trafic. Dacq a]i oprit \n pantq sau pe o suprafa]q accidentatq, bloca]i ro]ile cu piedici pentru a \mpiedica deplasarea vehiculului. Nu porni]i niciodatq motorul c`nd ma[ina e suspendatq pe cric. Dacq ave]i o remorcq, deta[a]i-o \nainte de ridicarea ma[inii.

Roata de rezervq compactq este destinatq folosirii doar pe vehiculul dvs. Nu o folosi]i pentru alte modele [i nu folosi]i ro]i de rezervq de la alte modele pentru vehiculul dvs. Dacq tipul de roatq trebuie schimbat (jantq din aliaj \n loc de o]el) va fi necesarq schimbarea \ntregului set de prezoane de fixare cu altele de mqrime corespunzqtoare. Roata de rezervq compactq e mai \ngustq dec`t ro]ile normale, a[adar folosirea ei e recomandatq doar pentru distan]a necesarq gqsirii unui punct de service, unde roata defectq poate fi reparatq. |n timpul folosirii ro]ii de rezervq vehiculul nu trebuie sq depq[eascq 80 km/h.

Pe roata de rezervq se gqse[te un autocolant cu principalele mqsuri de precau]ie privitoare la \ntrebuin]area [i limitqrile sale. Acest autocolant nu trebuie niciodatq \ndepqrtat sau acoperit. Pe el sunt scrise urmatoarele, \n 4 limbi diferite: ATEN}IE! NUMAI PENTRU UZ TEMPORAR! MAX. 80 Km/h! A SE SCHIMBA CU O ROATQ NORMALQ C~T MAI CUR~ND POSIBIL. NU ACOPERI}I ACEASTQ ETICHETQ. Nu monta]i niciodatq capace de ro]i pe o roata de rezervq compactq. Vehiculul se va comporta diferit atunci c`nd are o roatq de rezervq montatq: evita]i fr`narea [i accelerarea violentq, virajele str`nse la viteze mari.

Durata de via]q a ro]ii de rezervq este de aprox. 3000 km. Dupq parcurgerea acestei distan]e trebuie sq o \nlocui]i cu alta de acela[i tip. Nu \ncerca]i niciodatq sq monta]i un pneu conven]ional pe o jantq conceputq pentru o roatq de rezervq. Duce]i roata la reparat [i monta]i-o la loc c`t mai repede posibil. Nu trebuie niciodatq sq folosi]i simultan douq sau mai multe ro]i de rezervq. Nu lubrifia]i capetele prezoanelor \nainte de a le instala; e posibil sq se desfacq. Cricul serve[te doar pentru schimbarea ro]ilor la ma[ina cu care a fost furnizat sau la ma[ini de acela[i model. Nu trebuie niciodatq folosit \n alte scopuri cum ar fi suspendarea unor ma[ini de alt tip. |n nici un caz nu trebuie folosit pentru efectuarea repara]iilor sub ma[inq. Pozi]ionarea incorectq a cricului poate avea drept rezultat cqderea vehiculului. Nu folosi]i cricul pentru greutq]i mai mari dec`t se specificq pe eticheta sa.

|N CAZ DE URGEN}~ 208

Lan]urile de zqpadq nu pot fi montate pe roata de rezervq. A[adar, dacq una din ro]ile din fa]q a fqcut panq [i trebuie sq folosi]i lan]uri de zqpadq, trebuie montate douq ro]i normale pe puntea fa]q, iar roata de rezervq sq fie fixatq \n spate. Astfel, cu douq ro]i normale \n fa]q, pute]i fixa lan]urile de zqpadq \n caz de urgen]q. Nu umbla]i niciodatq la valva de umflare. Nu introduce]i scule \ntre jantq [i pneu. Verifica]i [i la nevoie regla]i presiunea pneurilor [i a ro]ii de rezervq la valorile men]ionate \n capitolul "Specifica]ii tehnice".

(ob]ional pentru versiuni/pie]e unde este prev`zut) Vq rugqm lua]i notq: -masa cricului este de 2,100 kg -cricul nu are nevoie de reglaj -cricul nu poate fi reparat. |n cazul unei defec]iuni, trebuie sq fie nlocuit cu alt cric original. -nici un instrument except`nd manivela nu poate fi folosit cu cricul. Pentru a schimba o roatq, proceda]i n felul urmqtor: -opri]i ma[ina astfel nc`t sq nu constituie un pericol pentru traficul n desfq[urare, pentru a putea schimba roata n condi]ii de siguran]q. Dacq e posibil, parca]i pe o suprafa]q planq, compactq.

fig.1a

fig.2

209

|N CAZ DE URGEN}~

SCHIMBAREA RO}II

-opri]i motorul [i trage]i fr`na de m`nq. -selecta]i treapta I de vitezq sau mar[arierul. -ridicati capacul rigid si prinde]i-l ca \n figurq.(fig.1a) -slqbi]i dispozitivul de fixare (A-fig. 2).

|N CAZ DE URGEN}~

-scoate]i trusa de unelte (B) [i pune]io n apropierea ro]ii pe care dori]i s-o schimba]i. -lua]i roata de rezervq (C). -ndepqrta]i capacul ro]ii (A-fig. 3) (doar la modelele cu jantq de o]el). - B-fig. 4), slqbi]i [uruburile de fixare cu aproximativ o rota]ie.

-plasa]i cricul sub vehicul, l`ngq roata ce urmeazq a fi schimbatq, av`nd grijq sq nu deteriora]i bara protectoare de plastic. -cu ajutorul manivelei (A-fig. 5) ridica]i cricul p`nq c`nd suportul (B-fig.6) din partea sa superioarq se fixeazq corect pe caroserie (C-fig.6) la aprox. 40 cm de pasajul ro]ii. -ridica]i cricul astfel nc`t roata sq ajungq la c`]iva centimetri deasupra solului. -desface]i complet [urburile (B-fig.4) [i ndepqrta]i roata. -asigura]i-vq cq suprafe]ele de contact dintre roata de rezervq [i butuc sunt curate [i fqrq impuritq]i care ar putea cauza mai t`rziu slqbirea [uruburilor.

-monta]i roata de rezervq astfel nc`t orificiul (A-fig. 7) sq se potriveascq cu bol]ul corespunzqtor (B-fig.7). - str`nge]i cele 5 [uruburi de fixare. -cobor`]i ma[ina [i ndepqrta]i cricul.

fig.3

fig.6

fig.4

fig.5

fig.7

210

REINSTALAREA UNEI RO}I NORMALE -urm`nd procedura descrisq anterior, ridica]i vehiculul [i scoate]i roata de rezervq. La modelele cu jante de o]el: -fixa]i roata normalq av`nd grijq ca orificiul (B-fig. 7) sq se potriveascq cu bol]ul corespunzqtor (A fig.7). -asigura]i-vq cq suprafe]ele de contact dintre roata de rezervq [i butuc sunt curate [i fqrq impuritq]i care ar putea cauza mai t`rziu slqbirea [uruburilor. Pentru modelele cu jante din aliaj:

-depozita]i roata de rezervq n compartimentul special din portbagaj.

-introduce]i cricul n compartimentul squ for]`ndu-l u[or pentru a preveni vibrarea sa n timpul deplasqrii.

-pune]i uneltele folosite n compartimentele lor.

-str`nge]i bol]ul filetant (A-fig. 9) ntrunul din orificiile [uruburilor de fixare de pe butucul ro]ii. -introduce]i roata pe bol] [i, cu ajutorul cheii, str`nge]i cele 4 [uruburi. -ndepqrta]i bol]ul (A-fig. 9) [i str`nge]i [i ultimul [urub de fixare. -cobor`]i ma[ina [i ndepqrta]i cricul. -cu ajutorul cheii, str`nge]i [uruburile complet n ordinea arqtatq n (fig. 7). ATEN}IE Fixarea incorectq poate cauza desprinderea capacului \n timpul deplasqrii ma[inii.

-a[eza]i cutia cu unelte peste roata de rezervq [i fixa]i-o cu ajutorul dispozitivului (A-fig. 2).

fig.8

fig.9

211

|N CAZ DE URGEN}~

-cu ajutorul cheii, str`nge]i complet [uruburile n ordinea indicatq n (fig. 8).

- str`nge]i [uruburile. -cu ajutorul cheii, str`nge]i bine [uruburile n ordinea indicatq n (fig. 7). -plasa]i capacul pe roata astfel nc`t ventilul pentru umflare sq poatq ie[i prin deschizqtura specialq de pe capac.; apqsa]i pe circumferin]a capacului, pornind de la pqr]ile de l`ngq valva de umflare p`nq c`nd se fixeazq complet.

Dupq ce a]i pus la loc o roatq:

|N CAZ DE URGEN}~

TRUSA DE SCULE PENTRU REPARATII RAPIDE (FIX &GO) Pentru versiunile/pie]ele unde este prev`zut
Autovehiculul poate fi dotat cu o trusq de scule pentru repara]ii rapide, numitq FIX & GO, aceasta \nlocuind trusa obi[nuitq [i roata de rezervq.

Aceasta trusq se aflq \n portbagaj, \ntr-un container special.(A-fig.10) Con]ine urmqtoarele: -un instrument A pentru scoaterea valvei; -un compresor B care include un istrument de m`surq, [i cuplaje.

-un cilindru (C) care con]ine un lichid pentru lipit cu un furtun [i un autocolant cu inscrip]ia Maxim 80 km/ora care trebuie aplicat \ntr-o pozi]ie vizibilq pentru [ofer dupq ce a schimbat cauciucul. -o ]eavq D care trebuie conectatq cu furtunul.

fig.10

fig.11

212

Gqurile si avariile de pe partea lateralq a cauciucului nu pot fi reparate; repara]iile avariilor localizate la p`nq 25 mm de partea lateralq a cauciucului nu sunt garantate. Nu folosi]i trusa pentru repara]ii rapide dacq p`nq este datoratq deplasarii cu cauciucul desumflat. De aceea este necesarq o verificare corectq a pqr]ilor laterale ale cauciucurilor.

Cilindrul contine propilen glicol; aceastq substan]q poate fi dqunqtoare [i iritantq: nu \nghi]i]i [i evita]i contactul cu ochii, pielea [i hainele; \n caz contrar clqti]i imediat cu apq. Anun]a]i medicul \n cazul apari]iei unor reac]ii alergice. }ine]i cilindrul \n locul special [i departe de cqldurq [i de copii.

fig.12

213

|N CAZ DE URGEN}~

IMPORTANT Dacq pana a fost cauzatq de corpuri strqine, repararea cauciucului este posibilq doar dacq aceasta are diametrul de maxim 4mm.

Figura 12 aratq: (A) zonele cauciucului care pot fi reparate (gquri cu diametru de maxim 4 mm). (B) zonele cauciucului care NU pot fi reparate.

Repara]iile nu sunt posibile \n cazul defec]iunilor jantelor sau \n cazul \n care cauciucul nu corespunde cerin]elor anterior descrise. Nu scoate]i corpurile strqine ([uruburi sau cuie) care au penetrat cauciucul.

|N CAZ DE URGEN}~

TREBUIE S~ V~ AMINTI}I C~:


PROCEDURA DE UMFLARE (fig. 13-14-15-16-17-18-19) Proceda]i dupq cum urmeazq: 1) pozi]iona]i roata respectivq cu valva de umflare (A) a[ezatq ca \n figurq, apoi trage]i fr`na de m`nq. 2) \n[uruba]i tubul (B) \n cilindrul (C); 3) slqbi]i capacul valvei de umflare, scoate]i elementul intern cu ajutorul unei chei potrivite (D), av`nd grijq sq \l proteja]i \mpotriva nisipului [i noroiului. 4) potrivi]i furtunul (B) \n valva de umflare a ro]ii, ]ine]i cilindrul (C) cu furtunul \n jos pentru a permite lichidului de lipit sq curgq \n cauciuc; Compresorul nu trebuie folosit mai mult de 20 minute. Risca]i sq se supra\ncalzeascq. Lichidul pentru lipit con]inut de trusq, eficient la temperaturi externe cuprinse \ntre -300C si +800C, nu este potrivit pentru o repara]ie finalq. Lichidul din interiorul cauciucului poate fi u[or eliminat cu apq. Lichidul pentru lipit are un termen de garan]ie nelimitat.

5) reitroduce]i elementul intern folosind cheia(D) 6) lega]i [i apoi bloca]i furtunul compresorului (F) de valva de umflare, cu ajutorul parghiei (E); 7) porni]i motorul,[i umfla]i cauciucul la presiunea corespunzqtoare introduc`nd priza (G) \n soclu brichetei (sau adaptor 12V). Verifica]i presiunea cauciucului cu ajutorul aparatului de mqsurq (H) oferit de compresor , pentru a ob]ine o citire corectq.

fig.13

fig.14

214

-Dacq nu se poate atinge presiunea corespunzqtoare, mi[ca]i ma[ina \n fa]q sau \n spate aproximativ 10 metri pentru a distribui \n mod egal lichidul de lipit \n interiorul cauciucului [i apoi repeta]i opera]ia de umflare; -Dacq dupq aceasta opera]ie tot nu este posibilq atingerea presiunii corespunzqtoare, opri]i ma[ina [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Alfa Romeo -Dupq ce a]i atins presiunea corespunzqtoare, deplasa]i-vq cu autovehiculul pentru a distribui uniform lichidul \n interiorul cauciucului. Dupq aproximativ 10 minute, opri]i si verifica]i din nou presiunea cauciucului; trage]i fr`na de m`nq;

fig.15

fig.16

215

|N CAZ DE URGEN}~

Aplica]i autocolantul \ntr-o pozi]ie vizibilq pentru [ofer pentru a indica faptul cq pana a fost reparatq cu ajutorul trusei de scule pentru repara]ii rapide. Conduce]i cu grijq \n special la curbe. Nu depq[i]i 80 km/ora [i evita]i fr`narea sau accelerarea bruscq;

Dacq presiunea este sub 1.3bar, opri]i imediat [i contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo. Dacq presiunea este de cel putin 1.3bar, reintroduce]i presiunea corespunzqtoare (cu motorul pornit [i cu fr`na de m`nq trasq) [i apoi conduce]i cu grijq.

|N CAZ DE URGEN}~

Dacq \n timp ce restabili]i presiunea nu se poate atinge cel pu]in 1.8bar, opri]i imediat deoarece daunele sunt prea mari [i trusa de scule pentru repara]ii rapide nu poate garanta o repara]ie potrivitq; contacta]i o Reprezntan]q Alfa Romeo.

Pana reparatq cu ajutorul trusei de scule pentru repara]ii rapide este temporarq.

Conduce]i cu grija p`nq la cea mai apropiata Reprezentan]q Alfa Romeo pentru a va verifica, repara sau \nlocui cauciucul.

Este foarte important sq specifica]i faptul cq pana a fost reparatq cu ajutorul trusei de scule pentru repara]ii rapide.

fig.17

fig.18

fig.19

216

Modificqrile sau repara]iile la sistemul electric care nu au fost \ndeplinite corect [i fqrq a se fi luat \n seamq specifica]iile sistemului pot cauza defec]iuni [i risc de incendiu.

Becurile cu halogen trebuie manevrate doar prin atingerea pqr]ilor metalice. Dacq se atinge becul transparent cu degetele, intensitatea de luminare [i chiar durata sa de via]a vor fi reduse. Dacq l-a]i atins accidental, freca]i becul cu un material \mbibat cu alcool metilic [i lqsa]i-l sq se usuce.

O posibilq \nlocuire a unei lumini cu o lampq cu xenon trebui efectuatq de o Reprezentan]q Alfa Romeo.

Dacq e posibil, recomandqm contactarea unei Reprezentan]e Alfa Romeo pentru schimbarea becurilor. Func]ionarea corectq [i pozi]ionarea farurilor exterioare sunt vitale pentru siguran]a vehiculului [i a pasagerilor sqi [i constituie subiectul unor legi specifice.

Becurile cu halogen con]in gaz sub presiune [i pot exploda \n cazul n care sunt sparte.

217

|N CAZ DE URGEN}~

NLOCUIREA UNUI BEC

|N CAZ DE URGEN}~

INSTRUC}IUNI GENERALE -Dacq nu func]ioneazq un bec, nainte de a-l schimba verifica]i dacq siguran]a corespunzqtoare e intactq. -Pentru localizarea siguran]elor, consulta]i sec]iunea "Dacq se arde o siguran]q" din acest capitol. -|nainte de a schimba un bec verifica]i dacq nu s-au oxidat contactele. -Becurile arse trebuie nlocuite cu altele de acela[i tip [i intensitate. -Verifica]i ntotdeauna cum lumineazq farul dupq schimbarea unui bec pentru a vq asigura cq pute]i circula \n condi]ii de siguran]q. B. Becuri tip baionetq Apqsa]i becul, roti]i \n sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate din suportul squ. C. Becuri tubulare Elibera]i-le din contacte pentru de a le scoate. |n interiorul vehiculului existq mai multe tipuri de becuri: A.. Becuri de sticlq Aceste becuri trebuie apqsate pentru a le scoate, trage]i de ele.

TIPURI DE BECURI (fig. 20)

D. Becuri cu halogen Pentru a le scoate, trage]i clema de fixare.

fig.20

218

BECURI Fazq lungq Fazq scurtq Lumini pozi]ie Lumini cea]q (unde este prevqzut) Lumini de direc]ie fa]q Lumini de direc]ie laterale Lumini de direc]ie spate Lumini de pozi]ie /STOP A treia luminq STOP Lumini de mers \napoi Lumini cea]q spate Lumini numqr \nmatriculare Plafonierq fa]q Luminq portbagaj Plafonierq spate Luminq parasolar Luminq torpedou D D B D B A B B B A B B A C C C C

FIG 20

TIP H1 H7 HGW H1 PY21W W5W P21W P21/5W P21W P21W P21W W5W C10W C10W C5W C5W C5W

PUTERE

55W 55W 6W 55W 21W 5W 21W 21W/5W 21W 21W 21W 5W 10W 10W 5W 5W 5W

219

|N CAZ DE URGEN}~

|N CAZ DE URGEN}~

DAC SE ARDE UN BEC EXTERIOR


UNIT~}I DE ILUMINARE FRONTALE Unitq]ile de iluminare frontale includ indicatorii de direc]ie, lumini de pozi]ie, luminile de drum, luminile de nt`lnire. Pentru schimbarea acestor lumini, ndepqrta]i capacul rotindu-l \n sensul invers acelor de ceasornic. Becurile sunt dispuse n interiorul unitq]ii dupq cum urmeazq (fig. 21): (A) lumini de direc]ie (B) lumini de nt`lnire; (C) lumini pozi]ie/ lumini de drum. ATEN}IE Consulta]i capitolul anterior "Schimbarea becurilor" pentru informa]ii asupra tipului de bec [i a intensitq]ii. Modificqrile sau repara]iile fqcute sistemului electric incorect sau fqrq a se lua \n calcul specifica]ile tehnice pot cauza defec]iuni [i risc de incendiu.

Dupq nlocuire pune]i corect capacele la loc rotindu-le \n sensul acelor de ceasornic, verific`nd sq fie bine fixate.

Fig.22: lumini de nt`lnire cu xenon.

A. lumini pozi]ie/ lumini de drum. B. lumini de nt`lnire;

fig.21

fig.22

220

(op]ional pentru versiuni/pie]e unde este prev`zut) Becurile cu xenon au o via]q foarte lungq, deci arderea lor este pu]in probabilq. Lumini \nt`nlire

Dacq este necesar, adresa]i-vq numai unei Reprezentan]e Alfa Romeo pentru a vq verifica [i repara sistemul. Ve]i gqsi imediat descrierea proceduriii corecte de \nlocuire a becurilor cu Xenon

Pentru schimbarea becului, proceda]i n felul urmqtor: -desface]i cele trei [uruburi (B-fig.23) [i ndepqrta]i capacul protector (A).

fig.25

fig.23

fig.24

221

|N CAZ DE URGEN}~

|NLOCUIREA UNUI BEC CU XENON

Orice opera]ie cu privire la unitq]ile de iluminile frontale trebuiesc efectuate cu luminile stinse [i cheia de contact scoasq: existq riscul descqrcqrilor electrice.

-rotiti conectorul (B-fig.24) al lqmpii cu xenon cu un sfert de turq, \n sensul invers acelor de de ceasornic, ca \n figura 25 [i scoate]i-l.

|N CAZ DE URGEN}~

Becul cu Xenon trebuie manevrat ating`nd numai partea metalicq. Dacq atinge]i partea transparentq, [terge]i-o cu un material curat umezit \n alcool metilic [i lqsa]i-l sq se usuce \nainte de a-l pune. ATEN}IE Dupq ce a]i terminat opera]ia, aprinde]i luminile de \nt`lnire [i verifica]i dacq farul poate fi reglat. Dacq nu, refixa]i becul.

-Roti]i inelul (A-fig.26) \n sensul invers acelor de ceasornic [i scoate]i-l. -Scoate]i becul cu xenon (B-fig.26) -Pune]i un bec nou, av`nd grijq sq-l potrivi]i corect n soclul squ -Monta]i la loc capacul protector.(Afig. 23).

Lumini de drum

Pentru schimbarea becului, proceda]i dupq cum urmeazq: -roti]i capacul protector \n sensul invers acelor de ceasornic (C-fig.23) pentru a ajunge la bec.(A-fig.24). -demonta]i conectorul electric (A fig.27),elibera]i clema (B) becului [i scoate]i becul. -pune]i un bec nou. -monta]i corect capacul protector.(Cfig. 23).

fig.27

fig.27

fig.28

222

Pentru schimbarea becului, proceda]i dupq cum urmeazq: -Roti]i capacul protector \n sensul invers acelor de ceasornic (A-fig.29) -Roti]i clema becului (B) \n sensul invers acelor de ceasornic. -Scoate]i becul apqs`nd u[or [i rotind \n sensul invers al acelor de ceasornic. - Pune]i un bec nou.

Pentru schimbarea becului, proceda]i dupq cum urmeazq: -Roti]i capacul protector(C-fig. 23) \n sensul invers acelor de ceasornic . -Scoate]i becul (A-fig.28) din soclul squ (B) apqs`nd u[or [i rotind \n sensul invers al acelor de ceasornic. -Pune]i un bec nou \n soclul squ (Bfig. 28). -Monta]i corect capacul protector(Cfig. 23).

Pentru schimbarea becului (portocaliu), proceda]i n felul urmqtor: -Roti]i suportul becului (A-fig. 30) n sensul invers acelor de ceasornic [i \ndepqrta]i-l. -Scoate]i becul (B-fig.31) din soclul squ (A-fig. 31) apqs`ndu-l u[or [i rotindu-l \n sesul invers acelor de ceasornic. -nlocui]i becul.(B-fig.31)

fig.29

fig.30

223

|N CAZ DE URGEN}~

Semnalizatoare de direc]ie

Semnalizatoare laterale

SEMNALIZATOARE DIREC}IE FRONTALE

|N CAZ DE URGEN}~

-Repune]i \n pozi]ie suportul de bec (A-fig.31) rotindu-l n sensul acelor de ceasornic, verific`nd apoi dacq este bine fixat. LUMINILE DE |NTLNIRE (fig. 32) Pentru schimbarea becului, proceda]i n felul urmqtor: -|ndepqrta]i capacul protector, desfqc`nd clemele de fixare; -Demonta]i conectorul electric (A); -Elibera]i clema becului (B); -Scoate]i becul [i \nlocui]i-l;

-Pune]i un bec nou, av`nd grijq sq-l potrivi]i corect n soclul squ, apoi fixa]i-l cu ajutorul clemei (B); -Rebran[a]i conectorul electric (A); -Monta]i la loc capacul protector.

fig.31

fig.32

224

Pentru a schimba becul, proceda]i dupq cum urmeazq: -Demonta]i conectorul electric (A-fig. 33)).; -Roti]i suportul becului (B-fig. 33) n sensul invers acelor de ceasornic [i \ndepqrta]i-l. -Demonta]i cablul de alimentare(Cfig. 34). -Elibera]i clema (D-fig.34) [i scoate]i becul. -Introduce]i becul nou, av`nd grijq sq potrivi]i corect partea metalicq a acestuia n soclul squ (D-fig. 34);

Eficien]a luminilor va fi scazutq [i poate deranja ceilal]i [oferi dacq luminile nu sunt reglate corespunzqtor. Contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru a le verifica [i dacq este cazul, pentru a le regla.

fig.33

fig.34

225

|N CAZ DE URGEN}~

LUMINI DE CEA}~ FA}~ (unde sunt prev`zute)

-Rebran[a]i cablul de alimentare (Cfig. 34). -pune]i corect la loc capacul protector (B-fig. 33) [i rebran[a]i conectorul (Afig. 33).

Pentru a regla luminile de cea]q contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

|N CAZ DE URGEN}~

LUMINILE DE POZI}IE Pentru schimbarea becului, proceda]i n felul urmqtor: -|ndepqrta]i capacul protector (A-fig. 35). -Extrage]i extensia care este solidarq cu suportul becului (B-fig.35). -Scoate]i becul (C-fig. 36) mping`ndu-l u[or [i rotindu-l \n sensul acelor de ceasornic. -Schimba]i becul [i reintroduce]i suportul (B-fig. 36) asigur`ndu-vq cq se aude clicul de fixare. -Pune]i corect la loc capacul protector(A-fig. 35). Pentru schimbarea becului, proceda]i dupq cum urmeazq: -|ndepqrta]i capacul protector, desfqc`nd clemele de fixare (A). -Demonta]i conectorul electric (B). -Desface]i becul (C). -Reconecta]i cablul de alimentare (B) la bec.

LUMINI DE DRUM (fig. 37)

-Pune]i un bec nou,[i potrivi]i corect partea metalicq a acestuia n soclul squ. -Fixa]i becul cu clema (A). -Monta]i corect capacul protector.

fig.35

fig.36

fig.37

226

-|mpinge]i capacul transparent nspre partea din spate a ma[inii pentru a desface clema (A-fig.38). Elibera]i partea din fa]q [i \ndepqrta]i aceastq piesq. -Roti]i suportul becului (B-fig.39) n sensul invers acelor de ceasornic [i scoate-]i-l din capac.(D-fig.39) toarele.

Blocul optic spate con]ine luminile de mers \npoi, luminile cea]q spate, semnalizatoarele laterale, luminile placu]q \nmatriculare, stop, lumini laterale [i a 3-a lampq de stop

Ave]i grijq sq nu strica]i capacul protector \n momentul \n care schimba]i semnaliza-

LUMINI MAR{ARIER {I LUMINI CEA}~ SPATE

Pentru a schimba becurile, proceda]i dupq cum urmeazq:

-Deschide]i portbagajul -|ndepqrta]i capacul, cu ajutorul extensiei [i al [urubelni]ei din dotare, slqbi]i [uruburile de fixare (A sau B-fig. 40) \n conformitate cu lumina doritq. -trage]i n afarq unitatea de iluminare.

fig.38

fig.39

fig.40

227

|N CAZ DE URGEN}~

SEMNALIZATOARE LATERALE

DIREC}IE

-Scoate]i becul ( C fig. 39) [i nlocui]i-l. -Introduce]i suportul de bec (B-fig. 39) n capacul transparent (D-fig.39), apoi pozi]iona]i ansamblul asigur`nduvq cq s-a auzit clicul de fixare al dispozitivului de sus]inere (A-fig.38 )

BLOCUL OPTIC SPATE

|N CAZ DE URGEN}~

-Cobor`]i capacul garniturii \n zona corespunzqtoare [i scoate]i suportul de bec (C-fig. 41) eliber`nd agrafa de re]inere (B-fig. 41). -|ndepqrta]i becul sferic apqs`ndu-l u[or [i rotindu-l n sensul invers acelor de ceasornic.(fig. 42): (D) bec mar[arier (E) bec lumni cea]a

-|nlocui]i becul, apoi pune]i la loc suportul de bec [i [tr`nge]i [uruburile (B-fig.41) -fixa]i garnitura prin str`ngerea [uruburulor desfqcute anterior.

LUMINI DE POZI}IE SPATE SEMNALIZATOARE DIREC}IE SPATE -STOPURI FRN~.

Pentru a schimba becurile, proceda]i dupq cum urmeazq: -deschide]i portbagajul -deschide]i capacul (B-fig.43), slqbind [uruburile (A-fig.43). -trage]i n afarq unitatea de iluminare (A-fig.44) desfqc`nd clipsurile de fixare (B-fig. 44).

fig.41

fig.42

fig.43

228

(D) - bec pentru semnalizare direc]ie spate. -Pune]i la loc unitatea de iluminare pe caroserie cu ajutorul clipsurilor (Bfig.44). -|nchide]i capacul (B-fig. str`ng`nd piuli]ele (A-fig. 43). 43),

Pentru schimbarea becurilor proceda]i n felul urmqtor: -|ndeparta]i unitatea de iluminarea folosind o {urubelni]q izolatq(A-fig. 46). -Scoate]i unitatea (B-fig. 46).

fig.46

fig.44

fig.45

fig.47

229

|N CAZ DE URGEN}~

-Scoate]i becul care urmeazq sq fie schimbat apqs`ndu-l u[or [i rotindu-l \n sensul invers acelor de ceasornic (fig. 45): (C) - bec pentru lumina de fr`nq pozi]ie. LUMINA PL~CU}EI DE NMATRICULARE

-Scoate]i suportul de bec (C-fig. 47) rotind u[or, [i \nlocui]i becul (D-fig.47) -Pune]i la loc suportul de bec (Cfig.47) rotind u[or; -Pune]i la loc \ntrega unitate (B-fig. 46) asigur`ndu-vq cq s-a auzit clicul de fixare al clemei (A-fig.46).

|N CAZ DE URGEN}~

LUMINA DE FRN ADI}IONAL (A TREIA LUMIN DE STOP) Pentru schimbarea becurilor proceda]i dupq cum urmeazq: -Deschide]i portbagajul. -Slqbi]i [uruburile (A-fig. 48),p`nq c`nd se elibereazq garnitura. -Slabi]i butonul (B-fig.49) [i scoate]i \ntreaga unitate. -Slqbi]i [uruburile (C-fig.50). -Scoate]i capacul transparent (Dfig.51) [i \nlocui]i becul.

-Pune]i la loc capacul transparent [i instala]i \ntreaga unitate bloc`nd-o cu ajutorul butonului (B-fig. 49). -Repozitiona]i garnitura [i strange]i butoanele (A-fig. 48).

DAC SE ARDE UN BEC INTERIOR

LUMINA PLAFONIER FA}

Pentru schimbarea becurilor proceda]i n felul urmqtor: -Scoate]i unitatea de iluminare (Afig.52) apqs`nd n punctele indicate de sqgea]i. -Deschide]i capacul protector (Bfig.53). -|nlocui]i becul ars (C-fig. 53) eliber`ndu-l din legqturile laterale [i asigurandu-vq cq noul bec se fixeazq corect ntre aceste legqturi.

fig.49

fig.48

fig.50

fig.51

230

|n momentul \n care pune]i la loc unitatea de iluminare asigura]i-vq cq firele electrice sunt corect aranjate [i cq nu interfereazq cu marginile lqmpii sau cu clipsurile de fixare.

Pentru a schimba becul proceda]i dupq cum urmeazq: -Scoate]i unitatea de iluminare (A-fig. 54) apqs`nd n punctul indicat de sqgeatq. -|nlocui]i becul (B-fig. 55) [i asigur`ndu-vq cq noul bec se fixeazq corect ntre aceste legqturi. -Repozi]iona]i corect unitatea de iluminare introduc`nd nt`i partea cu conectorul electric, apoi apqs`nd cealaltq parte p`nq c`nd dispozitivul de fixare face clic.

Pentru a schimba becul proceda]i dupq cum urmeazq: -scoate]i unitatea de iluminare (A-fig. 56) apqs`nd n punctul indicat de sqgeatq. -nlocui]i becul (B-fig. 57) eliber`ndu-l din legqturile laterale [i asigur`ndu-vq cq noul bec se fixeazq corect ntre aceste legqturi. -repozi]iona]i corect unitatea de iluminare introduc`nd nt`i partea cu conectorul electric (C-fig. 57), apoi apqs`nd cealaltq parte p`nq c`nd dispozitivul de fixare face clic.

fig.52

fig.53

fig.54

fig.55

231

|N CAZ DE URGEN}~

-Pune]i la loc unitatea de iluminare urma]i procedura \n sens invers. LUMIN PLAFONIER SPATE (cu excep]ia versiunilor cu trapa)

LUMIN PLAFONIER SPATE (numai la versiunile cu trap`)

|N CAZ DE URGEN}~

LUMINA DE CURTOAZIE (unde este prev`zut)


Pentru schimbarea becului proceda]i cum urmeazq:

-Scoate]i capacul transparent (A-fig. 58) apqs`nd n punctele indicate de sqgeatq.

-Scoate]i becul (B-fig. 59) eliber`ndu-l din legqturile laterale; -Pozitiona]i becul nou asigurandu-vq ca este pozi]ionat corect [i prins \n legqturile laterale; -Repozi]iona]i capacul transparent la \nceput \ntr-o parte iar apopi apqs`nd \n partea opusq p`nq se aude clicul.

LUMIN~ TORPEDO

Pentru schimbarea becului proceda]i dupq cum urmeazq: -Scoateti unitatea de iluminare cu ajutorul unei [urubelni]e (A-fig. 60). -Deschide]i capacul protector (Bfig.61).

B
fig.56

fig.59

fig.57

fig.58

fig.60

232

Schimba]i becul proced`nd n felul urmqtor: -Deschide]i portbagajul -Desface]i [uruburile (A-fig. 63) p`nq c`nd se aude clicul [i cobor`]i garnitura. -|ndepqrta]i capacul din plastic transparent (A-fig. 64) [i scoate]i becul folosind o [urubelni]q.

fig.61

fig.64

fig.62

fig.63

fig.65

233

|N CAZ DE URGEN}~

-Schimba]i becul (C-fig. 62). -|nchide]i capacul protector (B-fig. 61). -Repozi]iona]i corect unitatea de iluminare introduc`nd nt`i unul din capete [i apoi pe celalalt p`nq c`nd se aude clicul de fixare.
LUMIN~ PORTBAGAJ

-|nlocui]i becul (B-fig. 65) de forma cilindricq av`nd grijq ca cel nou sq fie corect pozi]ionat \ntre contacte. -Pune]i la loc capacul transparent asigur`ndu-vq cq s-a auzit clicul de fixare.(C-fig. 65)

|N CAZ DE URGEN}~

DAC SE ARDE O SIGURAN}


(B) -siguran]a cu filamentul rupt Scoate]i siguran]a arsq cu ajutorul pensetei din dotare (C), care se gqse[te n cutia de control. Nu nlocui]i niciodatq o siguran]q cu fire de metal sau altele asemenea. Folosi]i ntotdeauna o siguran]q intactq de aceea[i culoare. GENERALIT~}I Siguran]ele (fig. 66) sunt ni[te dispozitive protectoare ale sistemului electric: ele intervin (adicq se ntrerup) n principal din cauza unei defec]iuni sau a func]ionqrii defectuoase a sistemului. C`nd nu func]ioneazq un dispozitiv, verifica]i starea siguran]ei corespunzqtoare. Firul conductor (A-fig. 38) trebuie sq fie intact; dacq nu, nlocui]i siguran]a cu una de acela[i amperaj (aceea[i culoare).

(A) -siguran]a intactq

Dacq siguran]a generalq (MAXI-FUSE sau MEGAFUSE) se arde, nu \ncerca]i sq o repara]i [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Alfa Romeo.

|nainte de \nlocuirea unei siguran]e, asigura]i-vq cq a]i scos cheia din contact [i cq toate celelalte servicii sunt oprite sau dezactivate.

Nu \nlocui]i niciodatq o siguran]q cu alta de amperaj mai mare, PERICOL DE INCENDIU.

Dacq siguran]a se arde din nou, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

fig.66

234

Sigurantele pentru dispozitivele principale se afla \ntr-o unitate de control sub bord, \n partea st`ngq a volanului. Pentru a avea acces la ele, scoate]i panoul (A) eliber`ndu-l din prinderi (B) \n sensul indicat de sqge]i [i desface]i [urubul (C).

fig.67

fig.68

fig.69

fig.70

235

|N CAZ DE URGEN}~

Siguran]a generalq de protec]ie la Alfa 156 se aflq \n compartimentul motor, \n cutia de siguran]e aflatq \n vecinqtatea bornei pozitive a bateriei; pentru a avea acces la siguran]q ridica]i cele douq capace (fig.67 [i fig.68). SIGURAN}A {I RELEELE DIN CUTIA PRINCIPAL (fig. 69)

A. Releu lumini de \ntalnire; B. Releu pentru trapa, \ncqlzire scaune, geamuri ac]ionate electric spate, reglare electricq scaune. Simbolurile care indica componenta electricq principalq protejatq de fiecara siguran]a, sunt afi[ate pe eticheta (fig. 70) de pe partea interioarq a panoului. (A-fig.69) Siguran]ele de rezervq se aflq pe partea dreaptq a unitq]ii de control (D-fig. 69); vq sfqtuim sq aproviziona]i stocul siguran]elor de rezervq dacq acestea s-au terminat.

|N CAZ DE URGEN}~

SIGURAN}ELE DE DEASUPRA CUTIEI CENTRALE (fig. 21) Siguran]ele de protectie ale anumitor dispozitive sunt grupate in trei cutii aflate deasupra cutiei principale la care puteti avea acces prin mutarea panoului.(A-fig. 69). A. releu luminq cea]q. B. temporizator [tergqtor far. SIGURAN}ELE {I RELEELE ACCESIBILE PRIN TORPEDOU Siguran]ele [i releele necesare serviciilor realizate la cerere sau acceisbile doar unor pie]e se aflq \ntr-o aplice \n spatele torpedoului.

Pentru a avea acces la siguran]e trage]i capacul (A-fig. 72). Accesul la relee se realizeazq prin mutarea torpedoului: contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

SIGURAN}ELE {I RELEELE DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI

|n compartimentul motorului, \ntro aplice \n fa]a bateriei [i protejate de un inveli[ special, se aflq un anumit numqr de siguran]e [i relee, \n func]ie de versiune.

ATEN}IE Felul \n care sunt aranjate siguran]ele [i relee poate varia \n func]ie de versiune. |n caz de o neregularitate contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

fig.71

fig.72

fig.73

236

H. Siguran]a \ncqlzire filtru ulei.

B. releu ventilator radiator (viteza 1) pentru rqcire motor C. releu pompq combustibil D. releu sistem electronic de injec]ie E. releu compresor climatizare F. releu variator faze (doar 1.6 T.SPARK) sau viteza 2 ventilator radiator (doar 2.5V6, JTD sau JTD 16V Multijet)

A. MAXI-FUSE 50 A: releu \ncqlzitor adi]ional nivel 2 \n compartimentul pasagerului.

B. MAXI-FUSE 30 A: releu \ncqlzitor adi]ional nivel 1 \n compartimentul pasagerului.

fig.74

fig.74a

fig.75

237

|N CAZ DE URGEN}~

|nlatura]i capacul (A-fig. 73) pentru a avea acces la urmqtoarele siguran]e/relee (fig.74): Pentru versiunile JTD 20v Multijet urmqri]i figura 74/a A. releu ventilator radiator (viteza 2) pentru rqcire motor (la versiunule T.SPARK)

G. Releu incqlzire filtru ulei (numai la versiunile diesel)

La versiunile diesel, in functie de optiunile instalate, exista o a doua aplice in compartimentul motorului pentru urmatoarele sigurante: (fig. 75:)

|N CAZ DE URGEN}~

LUMINI Luminq fa]q lateral st`nga Luminq fa]q lateral dreapta Luminq spate lateral st`nga Luminq spate lateral dreapta Luminq de \nt`nlire st`nga/faruri xenon (op]ional) Luminq de \nt`nlire dreapta/faruri xenon (op]ional) Luminq de drum st`nga Luminq de drum drepta Cruise Control (op]ional) Luminq numqr st`nga Luminq numqr dreapta Luminq mar[arier/sistem audio Luminq cea]q spate st`nga Luminq cea]q spate dreapta Indicator direc]ie - avarii Lqmpi cea]q Luminq plafonierq [i torpedou Sistemul HI-FI BOSE 8 4 2 1 13 7 6 13 7 6 14 16 12-13 9 7 6 6 7

FIGURA

AMPERAJ

SIGURAN}A

10A

69

10A

69

10A

69

10A

69

20A

69

20A

69

10A

69

10A

69

10A

69

10A

69

10A

69

10A

69

10A

69

10A

69

10A

69

15A

71

10A

69

25A

71

238

{tergqtor [i spqlqtor parbriz, [tergqtor lunetq, senzor ploaie(op]ional) Claxon Conexiunea GSM/sistem avertizare electronicq Geamuri electrice fa]q Geam electric spate st`nga Geam electric spate dreapta Sistemul de blocare a u[ilor/ luminq portbagaj Deschidere electricq portbagaj |ncqlzire lunetq Reglaj oglinzi Dezghe] oglinzi Luminq brichetq / senzor odorizant Spqlqtor faruri Sistem reglare faruri Tablou bord Martor faruri pozi]ie Martor \ncqlzire lunetq Sistem audio / prizq diagnostic Sistem electronic de alarmq 5 4 5 3 7 15 13 15 9 1 4 12 2 15 12 12 13 11 10

20A

69

20A

69

10A

69

30A

69

20A

71

20A

71

20A

69

30A

71

30A

69

10A

69

30A

69

15A

69

20A

72

10A

69

10A

69

10A

69

30A

69

10A

69

10A

69

239

|N CAZ DE URGEN}~

SERVICII

FIGURA

AMPERAJ

SIGURAN}A

|N CAZ DE URGEN}~

SERVICII Prizq electricq suplimentarq \n portbagaj (versiunea SPORTWAGON) Telecomandq Comutator faruri / lumini spate Control luminq spate din lateral |ncqlzire scaune / trapq / reglaj electric scaune Sistem air bag Sistem ABS Sistem Alfa Romeo Code Sistemul de control al climatizqrii Ventilatorul de rqcire al motorului Prima vitezq Versiunile T. SPARK [i JTS Versiunile diesel Versiunile 2.5V6 24v Viteza a doua Versiunile T. SPARK [i JTS Versiunile diesel Versiunile 2.5V6 24v 7 7 7 6 6 6 6 8 2(*) 9 11(*) 13 9 3 13 15

FIGURA

AMPERAJ

SIGURAN}A

30A

69

10A

69

10A

71

10A

71

30A

71

10A(*)

71

60A

68

10A(*)

71

7,5A

71

15A

69

50A

68

60A

68

40A

68

30A

68

40A

68

40A

68

240

Ventilator compartimentul pasagerilor (Versiunile benzinq) Ventilator compartimentul pasagerilor (Versiunile diesel) Sistemul electronic de pornire [i injec]ie

Bujiile [i rezisten]a \n filtru de ulei ( Versiunea Diesel) |ncqlzitor filtru ulei (Versiunile JTD, JTD 16v Multijet) Comutator accesorii la pornirea motorului Baterie suplimentarq pentru Alfa Romeo Code / Sistem injec]ie (+15)Alimentare accesorii prin cheie (dispozitiv pornire) Alimentare generalq accesorii versiunile benzinq Alimentare generalq accesorii versiunile diesel Alimentare generalq accesorii |ncqlzitor adi]ional (numai versiunile diesel) Alimentare pompq ulei (numai versiunile Selespeed) cutie de viteze Selespeed (2.0 JTS) Cutie vitezq automatq (2.5V6 24v)

1 4 13 14 15 5 8 H 1 12 2 4 1 3 10 10 7 8 7 8

40A 40A 7,5A 15A 15A 30A 70A 25A 7,5A

68 68 71 71 71 68 68 74 71

7,5A 30A 80A 80A 70A 70A 30A 30A 20A 40A 20A

71 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

*Valorile [i componentele specifice depind de versiune/pie]e. |n cazul unui dubiu, \n special \n cazul circuitelor de securitate ( AirBag, ABS, etc.) este recondabil sq contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo specializatq, [i de asemenea sq localiza]i cauza arderii siguran]ei.

241

|N CAZ DE URGEN}~

SERVICII

FIGURA

AMPERAJ

SIGURAN}A

|N CAZ DE URGEN}~
|nainte de orice, vq recomandqm citirea atentq a mqsurilor din capitolul "ntre]inerea vehiculului", pe care trebuie sq le lua]i pentru a preveni descqrcarea bateriei [i a-i asigura o duratq de via]q lungq. |NC~RCAREA BATERIEI ATEN}IE ATEN}IE Procedura de ncqrcare a bateriei este descrisq aici doar n scop informativ. Aceastq opera]iune trebuie ndeplinitq numai de cqtre un personal calificat de la orice Reprezentan]q Alfa Romeo. ncqrcarea se face lent, cu un curent de intensitate micq, timp de 24 de ore. ncqrcarea pentru mai mult de 24 de ore poate duce la deteriorarea bateriei.

|N CAZUL DESC~RC~RII BATERIEI


|ncqrca]i bateria dupq cum urmeazq: - deconecta]i borna negativ a bateriei (-). - conecta]i cablurile de ncqrcare la bornele bateriei asigurandu-vq cq polaritatea e corectq. - porni]i ncqrcqtorul. - dupq ncqrcare, opri]i ncqrcqtorul nainte de a-l deconecta de la baterie - reconecta]i borna negativq (-) a bateriei.

Nu ncerca]i sq ncqrca]i o baterie nghe]atq: mai nt`i dezghe]a]i-o, n caz contrar ar putea exploda. Dacq s-a produs nghe]area, bateria trebuie verificatq de un personal specializat pentru a vq asigura cq elementele interne nu sunt deteriorate [i carcasa nu e crqpatq, cu riscul scurgerii acidului otrqvitor [i coroziv.

PORNIREA CU AJUTORUL UNEI BATERII AUXILIARE

Lichidul con]inut \n baterie este otrqvitor [i extrem de coroziv. Evita]i contactul cu pielea sau ochii. Opera]iunea de ncqrcare a bateriei trebuie sq se petreacq ntr-un spa]iu bine ventilat, departe de surse de flqcqri sau posible surse de sc`ntei: pericol de explozie [i incendiu.

Consulta]i "Pornirea cu ajutorul unei baterie auxiliare" din cadrul acestui capitol.

242

Inelul de remorcare furnizat odatq cu vehiculul se gqse[te n cutia de unelte de sub carpeta din portbagaj. Pentru instalarea inelului de remorcare, proceda]i dupq cum urmeazq: - scoate]i inelul din trusa cu scule -scoate]i capacul (A) fixat n fa]q (fig. 76) sau pe bara de protec]ie din spate (fig. 77). Pentru a face aceasta, folosi]i [urubelni]a cu lama platq din dotare, acoperindu-i v`rful cu un material moale pentru a evita zg`rierea ma[inii.

-\n[uruba]i str`ns inelul n lqca[ul squ.

nainte de a str`nge inelul curq]a]i cu grijq lqca[ul acestuia. |nainte de a \ncepe remorcarea vehiculului, asigura]i-vq cq inelul e bine fixat \n loca[ul squ.

|nainte de a \ncepe remorcarea, roti]i cheia de contact la MAR [i apoi la STOP fqrq a o scoate din contact. Scoaterea cheii ar cauza blocarea sistemului de direc]ie, av`nd drept urmare imposibilitatea virqrii ro]ilor. |n timpul remorcqrii re]ine]i cq fqrq ajutorul servodirec]iei [i a fr`nei asistate efortul necesar apqsqrii pedalei de fr`nq [i al rotirii volanului este mult mai mare. Nu folosi]i cabluri flexibile pentru tractare [i evita]i smuciturile. |n timpul remorcqrii asigura]i-vq cq dispozitivul fixat de vehicul nu deterioreazq piesele cu care vine \n contact. C`nd remorca]i vehiculul, este obligatoriu sq urma]i regulile rutiere specifice at`t \n ce prive[te deplasarea pe drumuri publice c`t [i dispozitivul de remorcare.

fig.76

fig.77

243

|N CAZ DE URGEN}~

DAC~ VEHICULUL URMEAZ~ A FI REMORCAT

|N CAZ DE URGEN}~

REMORCAREA MODELELOR 2.0 JTS Selespeed ATEN}IE La modelele cu transmisie Selespeed, asigura]i-vq cq schimbqtorul de viteze este \n punctul neutru (N) (verificarea se face vqz`nd dacq vehiculul se mi[ca atunci c`nd e \mpins), apoi proceda]i ca pentru un vehicul cu transmisie mecanicq obi[nuitq, urm`nd instruc]iunile de mai sus. Dacq vq este imposibil sq selecta]i punctul neutru, nu remorca]i vehiculul [i contacta]i o reprezentan]q Alfa Romeo.

REMORCAREA MODELELOR CU CUTIE DE VITEZ~ AUTOMATQ ( 2.5 V6 24V Q system)

Nu porni]i motorul \n timpul tractqrii.

Nu porni]i motorul atunci c`nd vehiculul este remorcat

ATEN}IE Pentru remorcarea vehiculelor urma]i reglementqrile locale. De asemenea respecta]i [i instruc]iunile date mai jos: Dacq este necesarq remorcarea automobilului urmqtoarele recomandqri trebuiesc respectate: - dacq este posibil, urca]i automobilul pe un vehicul de interven]ie specializat. - dacq aceastq ac]iune nu este posibilq tracta]i ma[ina prin suspendarea ro]ilor motoare (fa]q). - dacq [i aceasta nu este posibilq automobilul va fi tractat maxim 50 km cu o vitezq nu mai mare de 50 km/h.

Nerespectarea acestor recomandqri atrage deteriorarea gravq a cutiei de viteze automate.

Automobilele cu cutie de viteze automatq pot fi tractate pe distan]e scurte [i viteze scqzute; dacq este necesarq parcurgerea unor distan]e mai mari se impune suspendarea ro]ilor motoare pentru a \mpiedica rotirea arborilor din cutia de viteze.

244

CU AJUTORUL CRICULUI Consultati paragraful "Panq de cauciuc" din cadrul acestui capitol. Vq rugqm re]ine]i cq: - masa cricului este de aprox. 2,100 kg - cricul nu necesitq reglare - cricul nu poate fi reparat a[a cq \n cazul unei defec]iuni trebuie \nlocuit cu un altul original - nici o unealtq \n afarq de manivelq sa nu poate fi asociatq cu cricul. Cricul este destinat numai pentru \nlocuirea ro]ilor de la vehiculul \mpreunq cu care a fost furnizat sau vehicule de acela[i model. Nu trebuie niciodatq folosit \n alte scopuri, precum ar fi ridicarea unor alte tipuri de vehicule. |n nici un caz nu trebuie folosit pentru efectuarea de repara]ii sub ma[inq.

Vehiculul poate cqdea dacq cricul a fost pozi]ionat incorect. Nu folosi]i niciodatq cricul pentru greutq]i mai mari dec`t cea indicatq pe eticheta sa.

Vehiculul trebuie suspendat pozi]ion`nd cricul sau alt dispozitiv de suspendare doar \n locurile indicate.(fig. 78).

CU AJUTORUL UNEI MACARALE SAU AL UNUI DISPOZITIV DE SUSPENDARE PROFESIONAL Vehiculul trebuie ridicat numai din lateral, cu bra]ele dispozitivului de ridicare \n punctele indicate \n fig. 78, la o distan]q de aprox. 40 cm de la ro]i.

fig.78

245

|N CAZ DE URGEN}~

DAC~ VEHICULUL URMEAZ~ A FI SUSPENDAT

|N CAZ DE URGEN}~

|N CAZ DE ACCIDENT
- E important sq vq pqstra]i calmul - Dacq nu a]i fost implicat direct ,opri]i la cel pu]in c`teva zeci de metri de locul producerii accidentului. - Pe autostrqzi, opri]i fqrq a bloca banda de urgen]q. - Opri]i motorul [i aprinde]i luminile de avarie. - Pe timp de noapte, folosi]i-vq farurile pentru a ilumina locul accidentului - Fi]i precaut, evita]i sq fi]i accidentat de un vehicul \n mi[care. - Semnala]i accidentul prin plasarea unui triunghi reflectorizant la distan]a prevazutq de lege, unde poate fi vqzut. - Chema]i echipajele de urgen]q, d`nd informa]ii c`t mai precise. Pe autostrqzi folosi]i telefoanele speciale de pe marginea carosabilului.

- |n aglomerqri rutiere, \n special c`nd vizibilitatea e proastq, riscul de a fi supus unui alt accident este ridicat. Pqrqsi]i imediat vehiculul [i merge]i \n spatele liniei de protec]ie. - Dacq u[ile sunt blocate, nu \ncerca]i sq ie[i]i din vehicul prin spargerea parbrizului care este stratificat. Geamurile [i luneta sunt mai u[or de spart. - Dacq sim]i]i miros de combustibil sau alte produse chimice nu fuma]i [i sfqtui]i-i pe to]i cei din jur sq \[i stingq ]igqrile. - Pentru stingerea incendiilor, chiar [i a celor de micq intensitate, folosi]i extinctoare, pqturi, nisip sau pqm`nt. Nu folosi]i niciodatq apq. - Dacq nu e necesarq folosirea sistemului electric, deconecta]i borna negativq a bateriei (-).

DAC~ EXIST~ VICTIME

- O persoanq rqnitq nu trbeuie niciodatq lqsatq singurq. Legea obligq chiar [i persoanele neimplicate direct \n accident la ajutarea victimelor. - Nu forma]i mul]imi \n jurul persoanelor accidentate. - Asigura]i persoana rqnitq cq ajutoarele trebuie sq soseascq, [i sta]i l`ngq ea pentru a o ajuta sq depq[eascq panica. - Desface]i sau tqia]i centura de siguran]q re]in`nd persoanele rqnite. - Nu da]i nimic de bqut unei persoane rqnite. - O pesoanq rqnitq nu trebuie niciodatq deplasatq cu excep]ia urmqtoarelor circumstan]e: - |ndepqrta]i persoana rqnitq din vehicul numai \n cazul pericolului de incendiu, cufundare \n apq sau cqdere \n gol a ma[inii. Atunci c`nd scoate]i o persoanq rqnitq: nu o trage]i de membre [i nu \i apleca]i capul. Men]ine]i corpul \n pozi]ie orizontalq (pe c`t posibil).

246

Pe l`ngq trusa de prim-ajutor, vq recomandqm pqstrarea \n vehicul a unui extinctor [i a unei pqturi.

247

|N CAZ DE URGEN}~

TRUSA DE PRIM AJUTOR

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

|NTRE}INEREA VEHICULULUI
PLANUL DE NTRE}INERE
|ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor decisiv \n asigurarea unei durate de via]q lungi \n cele mai bune condi]ii de utilizare. Din acest motiv Alfa Romeo a programat o serie de verificqri [i opera]iuni de \ntre]inere la fiecare 20,000 km parcur[i. ATEN}IE Cu 2000 km \nainte de acest termen afi[ajul va arqta "SCHULED SERVICE WITHIN" ( mesaj aten]ionare pentru urmqtoarea revizie programatq); acest mesaj este repetat atunci c`nd se rote[te cheia la MAR o datq la 200 km. Pentru mai multe detalii, consulta]i "Service" din sec]iunea "Display-ul central" \n capitolul Cunoa[terea vehiculului. Cu toate acestea vq rugqm sq re]ine]i cq planul de \ntre]inere nu acoperq integral toate cerin]ele vehiculului [i \n perioada dinainte de parcurgerea celor 20,000 km [i dupq, \ntre o verificare [i urmqtoarea, rqm`ne necesarq \ndeplinirea unor opera]iuni de rutinq precum verificarea periodicq sau completarea nivelelor lichidelor, verificarea presiunii pneurilor, etc. ATEN}IE Cupoanele Programului de ntre]inere sunt specificate de constructor. Folosirea gre[itq a lor poate provoca pierderea garan]iei. Inspec]iile din cadrul planului de \ntre]inere sunt efectuate de orice Reprezentan]q Alfa Romeo, dupq o programare prealabilq.

Dacq \n timpul acestor opera]iuni se constatq cq este necesarq \nlocuirea sau repara]ia altor componente dec`t a celor programate anterior, acestea vor fi duse la \ndeplinire numai cu consim]qm`ntul explicit al clientului.

ATEN}IE Vq recomandqm sq contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo \n cazul unor defec]iuni minore de func]ionare, fqrq a mai a[tepta urmqtorul cupon.

248

M de k ometr Miiii de kiillometrii

20 20

40 40

60 60

80 80

100 100

120 120

140 140

160 160

180 180

1. Verificare stqrii [i uzurii anvelopelor 2. Verificare uzurq plqcu]e de fr`nq fa]q 3. Verificare uzurq plqcu]e de fr`nq spate 4. Control integritate protec]ii cauciuc (planetare, direc]ie, pivo]i) 5. Verificare vizualq aspect caroserie [i stare tubulaturi alimentare, fr`ne, elemente cauciuc 6. Verificare vizualq curea accesorii Poly-V 7. Verificare [i reglaj levier fr`nq de m`nq 8. Verificare [i reglaj joc termic (tachet) numai versunea diesel 9. Verificare emisii gaze evacuare (versiuni benzinq) 10 Verificare emisii gaze evacuare (fum) versiune diesel 11. |nlocuire filtru combustibil, versiune Diesel 12. |nlocuire filtru aer (versiune benzinq) 13. |nlocuire filtru aer (versiune Diesel)

249

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

PLAN DE INTRE}INERE PLAN DE INTRE}INERE

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

Mii de kilometri 20 14. Completare nivel lichide (rqcire, fr`nq, baterie spqlqtor parbriz ; etc.) 15. Control [i ev. completare ulei cutie viteze Selespeed (2.0 JTS) 16. |nlocuire curea distribu]ie (inclusiv kit rulmen]i \ntinzqtori)* 17. |nlocuire curea arbori echilibrare (numai versiunea 2.0 JTS) 18. |nlocuit bujii (vers. T.SPARK 16V [i 2.5 V6 24V) 19. Verificare func]ionare sistem control motor (priza diagnostic) 20. Control nivel ulei cutie viteze manualq 21. Control ulei cutie viteze automatq (versiune 2.5 V6 24V) 22. |nlocuire ulei motor [i filtru ulei 23. |nlocuire lichid fr`nq (sau la 24 luni) 24. |nlocuire filtru polen (sau \n fiecare an)

40

60

80

100

120

140

160

180

250

este obligatoriu un schimb intermediar ulei motor + filtru \ntre revizii (la fiecare 10.000 km) 60.000 km sau 24 luni

Pentru vehiculele cu un kilometraj anual sub 20,000 km (de exemplu aprox. 10,000 km) recomandqm urmqtorul program de inspec]ie anualq: -Verificare starea/condi]ii de uzurq ale pneurilor [i la nevoie regla]i presiunea (inclusiv pe cea a ro]ii de rezervq) -Verificare func]ionare a sistemului de iluminare (faruri, semnalizatoare, lumini avarie, lumini habitaclu, torpedo, semnale luminoase de pe bord) -Verificare func]ionare a sistemului de spqlare al parbrizului, regla]i duzele -Verificare pozi]ia/gradul de uzurq al [tergqtoarelor de parbriz/lunetq -Verificare stare [i grad de uzurq al plqcu]elor de fr`nq

La fiecare 1000 km sau nainte de cqlqtorii mai lungi se verificq [i la nevoie se completeazq: -lichidul de rqcire motor -lichidul de fr`nq -lichidul de transmisie -lichidul de spqlare al parbrizului /lunetei [i al farurilor -presiunea [i starea pneurilor.

La fiecare 3000 km verifica]i [i la nevoie se completazq nivelul uleiului de motor. Va recomandqm folosirea produselor din gama FL SELENIA, deoarece au fost concepute n mod special pentru vehiculele Alfa Romeo (consulta]i "Alimentarea cu combustibil" din capitolul "Specifica]ii tehnice").

251

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

INSPEC}IA ANUAL

-Inspectare vizualq stare a motorului, cutiei de viteze, a tuburilor (e[apament - alimentare - fr`ne), a pqr]ilor de cauciuc (sabo]i - garnituri - apqrqtoare, etc.), furtunurile de la sistemul de alimentare cu combustibil [i fr`nare -Verificare grad de \ncqrcare al bateriei -Inspectare vizualq stare a diverselor curele de transmisie -Verificare [i la nevoie completare nivel lichide (rqcire motor, fr`ne, spqlqtor parbriz, baterie, etc.) -Schimbare uleiul de motor -Schimbare filtru ulei de motor -Schimbare filtru de carbon activ.

OPERA}IUNI ADI}IONALE

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

ATEN}IE Uleiul de motor Schimba]i uleiul de motor mai des dec`t se specificq n planul de ntre]inere dacq vehiculul e folosit ntr-una sau mai multe din urmqtoarele condi]ii deosebit de solicitante: -pentru tractarea unei remorci sau rulote -pe drumuri prqfuite -n cqlqtorii scurte (sub 7-8 km) [i repetate la o temperaturq exterioarq scqzutq -c`nd motorul merge n gol frecvent sau se parcurg distan]e lungi la viteze mici (ex: taxi sau livrari "din poartq n poartq") sau n cazul n care vehiculul nu este folosit timp ndelungat. Gradele de puritate diferite ale combustibilului diesel din comer] ar putea face necesarq nlocuirea filtrului mai frecvent dec`t se indicq n planul de ntre]inere. Dacq motorul produce rateuri nseamnq cq filtrul trebuie schimbat.

ATEN}IE Filtrul Diesel

ATEN}IE Filtrul de aer

Dacq folosi]i vehiculul n zone cu mult praf schimba]i filtrul de aer mai des dec`t se indicq n planul de ntre]inere. Dacq nu [ti]i exact la ce interval trebuie nlocuit filtrul de aer [i uleiul de motor n func]ie de gradul de activitate al vehiculului, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

252

Vq recomandqm verificarea nivelului de ncqrcare al bateriei, de preferat nainte de sezonul rece, pentru a preveni nghe]area lichidului electrolitic. Aceastq verificare trebuie ndeplinitq mai des dacq vehiculul e folosit n principal pentru cqlqtorii scurte, sau dacq este prevqzut cu accesorii care consumq permanent electricitate, chiar [i c`nd cheia e scoasq din contact, n special n cazul accesoriilor adqugate dupq achizi]ionarea vehiculului. Dacq vehiculul e folosit n zone cu climq caldq sau n condi]ii deosebit de aspre, vq recomandqm verificarea nivelului lichidului din baterie (electrolitul) mai des dec`t se specificq n planul de ntre]inere.

Dacq vehiculul e folosit frecvent n zone extrem de poluate, vq recomandqm nlocuirea elementului de filtrare mai des; n mod special trebuie nlocuit atunci c`nd se constatq reducerea cantitq]ii de aer introduse n habitaclu.

253

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

ATEN}IE Baterie

ATEN}IE Filtrul de carbon activ

ntre]inerea vehiculului trebuie fqcutq de o Reprezentan]q Alfa Romeo. Pentru opera]ii de rutinq pe care le pute]i efectua singur, asigura]i-vq ntotdeauna cq ave]i echipamentul corespunzqtor, piese de rezervq originale Alfa Romeo [i lichidele necesare; totu[i, nu efectua]i aceste opera]iuni dacq sunte]i lipsit de experien]q.

|NTRE}INEREA VEHICULULUI
Nu fuma]i niciodatq n timp ce efectua]i opera]iuni n compartimentul motorului; pot fi prezente gaze [i vapori inflamabili, prezent`nd riscul provocqrii unui incendiu. C`nd completa]i nivelele lichidelor, ave]i grijq sq nu confunda]i diversele tipuri de lichide: acestea sunt incompatibile unul cu celqlalt [i pot produce deteriorarea gravq a vehiculului.

VERIFICAREA NIVELELOR LICHIDELOR

fig.1

1.6 T. Spark, 1.8 T Spark

1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz - 5 Lichid rqcire motor - 6 Lichid servodirec]ie

fig.2

2.0 JTS

254

1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz 5 Lichid rqcire motor - 6 Lichid servodirec]ie

fig.3

2.5V6 24V

1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz 5 Lichid rqcire motor - 6 Lichid servodirec]ie.

fig.4

JTD

255

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

|NTRE}INEREA VEHICULULUI
1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz 5 Lichid rqcire motor - 6 Lichid servodirec]ie. fig.5 JTD 16V Multijet 1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid de fr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz 5 Lichid rqcire motor - 6 Lichid servodirec]ie.

fig.6

JTD 20V Multijet

256

Pentru a \mbunqtq]ii calitatea prezentqrii ilustra]iile sunt fqrq capotq motor

Verificarea uleiului de motor trebuie sq se facq pe o suprafa]q planq, la c`teva minute (aprox. 5) dupq oprirea motorului. Scoate]i joja (A), curq]a]i-o, reintroduce]i-o complet [i verifica]i dacq nivelul se gqse[te ntre limitele MIN [i MAX . Zona cuprinsq ntre semnele MIN [i MAX corespunde cu aprox. 1 litru de ulei.

E[arfele, cravatele [i alte obiecte de \mbrqcqminte mai largi pot fi trase de pqr]ile care se mi[cq.

Dacq nivelul este aproape de sau chiar sub linia MIN, adquga]i ulei prin orificul de alimentare (B) p`nq se atinge limita MAX. ATEN}IE Dacq o verificare de rutinq indicq faptul cq nivelul uleiului este peste limita MAX, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru ajustarea nivelului corect.

fig.7

T.Spark

fig.8

2.0 JTS

fig.9

2.5 V6 24V

257

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

ULEI DE MOTOR Fig. 7: modele T.SPARK Fig. 8: modele 2.0 JTS Fig. 9: modele2.5 V6 24V Fig. 10: modele JTD Fig. 11: modele JTD 16V Multijet Fig. 12: modele JTD 20V Multijet

C`nd motorul e ncins, ave]i grijq sq evita]i arsurile dacq lucra]i n compartimentul motorului. Re]ine]i cq atunci c`nd motorul e ncins, ventilatorul poate ncepe sq func]ioneze: pericol de rqnire.

Nu adquga]i ulei cu alte caracteristici (clasificare, grad de v`scozitate) dec`t cele ale uleiului care se aflq deja n motor.

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

ATEN}IE Dupq ce a]i completat nivelul uleiului, nainte de a-l verifica ncq o datq, porni]i motorul timp de c`teva secunde [i a[tepta]i c`teva minute nainte de verificare. Consumul de ulei de motor Cosumul maxim de ulei este, de obicei, de 400 grame la 1000 km. n perioada ini]ialq de folosire, motorul este ntr-un proces de rodare, astfel nc`t consumul de ulei de motor nu se poate considera stabilizat nainte de parcurgerea primilor 5000 - 6000 km.

ATEN}IE Consumul uleiului de motor depinde de stilul de conducere [i condi]iile de folosire a vehiculului.

Uleiul de motor folosit [i filtrul con]in substan]e nocive pentru mediul nconjurqtor. Contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru schimbarea uleiului [i a filtrului astfel nc`t aceste opera]iuni sq fie ndeplinite n condi]ii speciale, fqrq a dquna mediului sau a ncqlca legile n vigoare.

fig.10

JTD

fig.11

JTD 16V Multijet

fig.12

JTD 20V Multijet

258

Uleiul de transmisie Selespeed trebuie verificat cu vehiculul pe o suprafa]q planq [i cu motorul oprit [i rece. Pentru verificarea nivelului, proceda]i n felul urmqtor: -roti]i cheia de contact la MAR -deconecta]i tubul de aerisire [i scoate]i capacul (A) verific`nd dacq nivelul corespunde liniei MAX de pe joja ncorporatq capacului; -dacq uleiul este sub linia MAX, completa]i p`nq se atinge nivelul corect;

Nu adquga]i ulei cu alte carcateristici dec`t cel care se aflq deja n sistem.

Fi]i foarte atent atunci c`nd efectua]i opera]iuni n compartimentul motorului dacq acesta e ncins: re]ine]i cq n aceste condi]ii ventilatorul poate ncepe sq func]ioneze: pericol de rqnire.

fig.13

259

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

ULEIUL SISTEMULUI HIDRAULIC AL TRANSMISIEI SELESPEED (fig. 13)

-dupq ce a]i potrivit la loc capacul, introduce]i tubul de aerisire complet n orificiul de pe capac [i roti]i cheia de contact la STOP.

Uleiul de transmisie folosit con]ine substan]e dqunqtoare pentru mediul nconjurqtor. Contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru schimbarea uleiului astfel nc`t aceste opera]iuni sq fie ndeplinite n condi]ii speciale, fqrq a dquna mediului sau a ncqlca legile n vigoare.

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

NIVEL ULEI CUTIE DE VITEZE AL SISTEMULUI AUTOMAT Q (fig. 14) Uleiul trebuie verificat cu motorul la ralanti [i cu o temperaturq optimq de func]ionare, cu levierul schimbatorului de viteze \n pozi]ia P [i cu vehiculul pe sol. Pentru verificare, proceda]i dupq cum urmeazq: - \ndepqrta]i joja (A) - curq]a]i-o cu o bucatq de material; - introduce]i joja \n loca[ul squ ap`s`nd-o bine; - \ndepqrta]i-o pentru verificare. Nivelul trebuie sq fie \ntre marcajele MIN [i MAX din sectorul identificat prin cuv`ntul COLD(+ 40oC).

ATEN}IE Dupq cqlqtorii prelungite cu cutia de viteze/diferen]ialul \ncqlzite, nivelul uleiului trebuie sq fie \ntre marcajele MIN [i MAX ale sectorului identificat cu cuv`ntul HOT (+ 80oC)

C`nd motorul este supra\ncqlzit , ave]i grijq c`nd lucra]i \n compartimentul motorului pentru a evita arsurile. }ine]i cont de faptul cq \n momentul \n care motorul este \ncqlzit, ventilatorul poate porni provoc`nd rqni grave.

Dacq nivelul este lqngq sau sub marcajul MIN, adquga]i ulei TUTELA GI/2 prin loca[ul jojei.

Nivelul uleiului nu trebuie sq depqsea[cq marcajul MAX de pe jojq \n partea indicatq COLD dacq nivelul este verificat la rece [i pe partea indicatq HOT dacq nivelul este verficat atunci c`nd cutia de viteze/diferen]ialul sunt fierbin]i.

fig.14

260

Uleiul de transmisie folosit con]ine substan]e dqunqtoare pentru mediul nconjurqtor. Contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru schimbarea uleiului astfel nc`t aceste opera]iuni sq fie ndeplinite n condi]ii speciale, fqrq a dquna mediului sau a ncqlca legile n vigoare.

Nu scoate]i capacul atunci c`nd motorul e ncins: pericol de arsuri. Fig. 15: modele T.SPARK, 2.0 JTS si diesel Fig. 16: modele 2.5 V6 24V Nivelul lichidului de rqcire din rezervor trebuie verificat cu motorul rece [i pe o suprafa]q planq; nivelul trebuie sq fie ntre limitele MIN [i MAX de pe rezervor.

Amestecul antigel din circuitul de rqcire garanteazq protec]ie p`nq la temperaturi de -40 grade C.

Adquga]i doar acela[i tip lichid cu cel care se aflq deja \n circuitul de rqcire. PARAFLU UP (ro[u) nu trebuie amestecat cu PARAFLU 11 (albastru) sau cu alte lichide. Dacq acest lucru se \ntamplq, nu porni]i motorul [i contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

fig.15

Versiunile 2.0 JTS [i JTD

fig.16

2.5 V6 24V

261

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

Nu adquga]i ulei cu alte carcateristici dec`t cel care se aflq deja n cutia de transmisie. LICHID DE R~CIRE MOTOR

Dacq nivelul e scqzut, slqbi]i capacul rezervorului (A) [i turna]i ncet un amestecul specificat in tabelul Lichide si lubrifian]i in sec]iunea Specifica]ii tehnice prin orificiul de alimentare p`nq c`nd atinge]i limita MAX. Aceastq opera]ie trebui efectuatq de o Reprezentan]q Alfa Romeo.

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

ULEIUL SERVODIREC}IEI Fig. 17: modele T.SPARK Fig. 18: modele 2.0 JTS Fig.19: modele 2.5 V6 24V si diesel Verifica]i ca nivelul uleiului din rezervor sq fie la maxim. Aceastq opera]ie trebuie ndeplinitq cu vehiculul pe o suprafa]q planq [i motorul oprit [i rece. Asigura]i-vq cq nivelul atinge semnul MAX de pe rezervor sau coincide cu linia de sus (nivel maxim) de pe joja ncorporatq n capacul rezervorului.

Dacq nivelul uleiului din rezervor este sub limita men]ionatq, completa]i-l numai cu unul din produsele indicate n tabelul "Lichide [i lubrifian]i" din capitolul "Specifica]ii tehnice", proced`nd dupq cum urmeazq: -porni]i motorul [i a[tepta]i ca nivelul de ulei din rezervor sq se stabilizeze -cu motorul pornit, roti]i volanul de la un capqt la altul de c`teva ori -completa]i p`nq la linia MAX, apoi pune]i capacul la loc.

Nu permite]i contactul ntre lichidul servodirec]iei [i piesele fierbin]i ale motorului: acesta este inflamabil.

ATENTIE Contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru \ntre]inere [i repara]ii.

Consumul de ulei este extrem de scqzut, astfel nc`t dacq e din nou necesarq completarea la scurt timp dupq ultima completare, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru a se verifica dacq nu existq scurgeri.

fig.17

fig.18

fig.19

262

Din c`nd \n c`nd verifica]i lumina de avertizare prin apqsarea capacului (B) al rezervorului (A) (cu cheia de contact \n pozi]ia MAR). Atunci c`nd desface]i capacul rezervorului nu permite]i ca lichidul sq vinq n contact cu pqr]ile vopsite. Dacq acest lucru se ntamplq, ndepqrta]i-l imediat cu apq.

Simbolul de pe ambalaj indicq lichidul de fr`nq sintetic, diferit de tipul de lichid mineral. Folosirea lichidelor minerale deterioreazq iremediabil garniturile de cauciuc ale sistemului de fr`nare.

fig.20

263

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

LICHIDUL DE FRNA (fig. 20)

Lichidul de fr`nq este otrqvitor [i foarte coroziv. n cazul contactului accidental, spqla]i imediat pqr]ile expuse cu apq [i sqpun neutru, apoi clqti]i abundent. Merge]i imediat la doctor dacq lichidul a fost nghi]it.

ATEN}IE Lichidul de fr`nq [i ambreiaj este hidroscopic (adicq absoarbe umezeala). Din acest motiv, dacq vehiculul e folosit n principal n zone cu un grad mare de umiditate atmosfericq, lichidul trebuie nlocuit la intervale mai dese dec`t se specificq n planul de ntre]inere.

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

LICHIDUL DE SPALARE PARBRIZ/FARURI Fig. 21: modele T.SPARK, 2.0 JTS si diesel Fig. 22: modele 2.5 V6 24V Deschide]i capacul (A) [i verifica]i nivelul din rezervor.

Dacq e nevoie, completa]i cu un amestec de apq [i lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35 dupq cum urmeazq: -30 % TUTELA PROFESSIONAL [i 70 % apq pe timp de varq; -50 % TUTELA PROFESSIONAL si 50 % apq iarna; -n cazul temepraturilor sub - 20 grade C folosi]i doar lichid TUTELA PROFESSIONAL SC 35.

Nu cqlqtori]i cu rezervorul spqlqtorului de parbriz gol: interven]ia acestui mecanism poate fi hotqr`toare n ce prive[te ameliorarea vizibilitq]ii.

Unele substan]e pentru spqlarea parbrizului care se gqsesc n comer] sunt u[or inflamabile. n compartimentul motorului se gqsesc piese fierbin]i care pot declan[a un incendiu.

Pentru a evita deteriorarea motorului pompei, nu folosi]i spqlqtoarele de parbriz lunetq atunci c`nd rezervorul e gol.

fig.21

fig.22

264

Filtrul de aer este n legqtura cu senzorii debimetrului de aer, care trimit semnale electrice cqtre unitatea de control astfel nc`t sistemul de injec]ie [i aprindere sq poatq func]iona corect. A[adar acesta trebuie sq fie ntotdeauna n condi]ii bune, pentru a se asigura func]ionarea corectq a motorului, consumul scqzut [i un nivel redus al emisiilor gazelor de e[apament. Dacq opera]iunile descrise mai jos cu privire la nlocuirea filtrului nu sunt ndeplinite corect iar mqsurile de precau]ie nu sunt respectate, existq pericolul compromiterii siguran]ei la volan.Vq recomandqm sq merge]i la o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru ndeplinirea acestei opera]iuni.

SCURGEREA CONDENSULUI

Orice ncercare de a curq]a filtrul de aer poate avea drept consecin]e deteriorarea gravq a motorului.

Prezen]a apei n circuitul de alimentare poate produce daune serioase ntregului sistem de injec]ie [i func]ionarea neregulatq a motorului. Dacq semnalul luminos se aprinde nso]it de un mesaj pe display-ul reprogramabil, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo urgent pentru remedierea problemei.

265

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

FILTRUL DE AER

Dacq vehiculul este folosit ndeosebi n zone cu mult praf, filtrul de aer trebuie schimbat la intervale mai scurte dec`t cele men]ionate n planul de ntre]inere.

FILTRUL DE COMBUSTIBIL DIESEL

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

FILTRUL COMBINAT DE CARBON ACTIV SI PARTICULE


Acesta are o ac]iune de filtrare mecanicq/electrostaticq, cu condi]ia ca geamurile [i u[ile sq fie nchise. Filtrul de praf/polen trebuie verificat o datq pe an la o Reprezentan]q Alfa Romeo, de preferin]q la nceputul verii. Dacq vehiculul este folosit n special n zone cu mult praf sau foarte poluate, filtrul trebuie schimbat mai des dec`t se specificq n planul de ntre]inere. ATEN}IE Nenlocuirea filtrului de carbon activ la timp poate avea consecin]e negative asupra eficien]ei sistemului de climatizare. Bateria este de tipul "ntre]inere limitatq" [i este prevazutq cu un indicator optic (A-fig. 23) pentru verificarea nivelului electrolitului [i a gradului de ncqrcare. n condi]ii normale de func]ionare electrolitul nu trebuie completat cu apq distilatq. Pentru a vq asigura cq este n condi]ii bune, verifica]i regulat indicatorul de pe capacul bateriei care trebuie sq fie de culoare nchisq cu o zona verde n centru. Dacq indicatorul este de culoare deschisq, stralucitoare, sau nchisq dar fqrq zona centralq verde, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

BATERIA

Bateriile con]in substan]e nocive pentru mediul nconjurqtor. Pentru schimbarea bateriei vq recomandqm sq contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo unde se gqse[te echipamentul necesar depozitqrii fqrq a dquna mediului [i n deplinq concordan]q cu legea.

Lichidul din baterie este otrqvitor si coroziv. Evita]i contactul cu ochii si cu pielea. Nu aduce]i \n apropierea bateriei flqcqri sau surse de sc`ntei: risc de incendiu sau explozie.

fig.23

266

Dacq bateria e folositq av`nd un nivel scqzut de lichid este posibilq deteriorarea sa iremediabilq, [i chiar pericolul de explozie.

Gradul de ncarcare al bateriei poate fi verificat cu succes prin urmqrirea indicatorului [i ac]ionarea n func]ie de culoarea pe care o prezintq.

Consulta]i tabelul alqturat eticheta (fig. 24) de pe baterie.

sau

Dacq vehiculul urmeazq sq nu fie folosit o perioadq ndelungatq ntr-un climat foarte rece, scoate]i bateria [i duce]i-o ntr-un loc cald, pentru a preveni nghe]area ei.

fig.24

267

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

Instalarea incorectq a accesoriilor electrice poate cauza daune serioase vehiculului. Dacq dupq achizi]ionarea acestuia dori]i sq instala]i accesorii (alarmq, radio, radiotelefon, etc.) contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo pentru a afla care sunt produsele cele mai indicate [i de asemenea dacq este necesarq folosirea unei baterii mai puternice.

C`nd lucra]i la baterie sau n apropierea sa, folosi]i ntotdeauna ochelari de protec]ie.

VERIFICAREA GRADULUI DE |NC~RCARE

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

|NC~RCAREA BATERIEI ATEN}IE Procedeul de ncqrcare a bateriei este descris aici n scop pur informativ. Aceastq opera]iune trebuie dusq la ndeplinire numai la o Reprezentan]q Alfa Romeo. ncqrcarea trebuie sq se facq lent, cu un curent scqzut, timp de 24 de ore. Dacq ncarcqrea dureazq mai mult de 24 de ore bateria se poate deteriora. ncqrca]i bateria dupq cum urmeazq: -deconencta]i borna negativq a bateriei (-). ATEN}IE |n momentul \n care reconecta]i borna negativq , astepta]i timp de 2 minute \nainte sq \ntoarce]i cheia pentru a permite sistemului de climatizare sq se reseteze.

-Conecta]i cablurile de ncqrcare la terminalele bateriei asigur`ndu-vq cq polaritatea e corectq -Porni]i ncqrcqtorul -Dupq ncqrcare, opri]i ncqrcqtorul nainte de a-l deconecta de la baterie -Reconecta]i borna negativq a bateriei (-). ATEN}IE Dacq vehiculul este dotat cu sistem de alarmq, opri]i alarma cu ajutorul telecomenzii [i deconecta]i sistemul rotind cheia de urgen]q \n pozi]ia OFF (vezi Alarma electricq \n capitolul Cunoa[terea vehiculului).

Nu \ncerca]i niciodatq sq \ncqrca]i o baterie \nghe]atq: mai \nt`i trebuie dezghe]atq, \n caz contrar ar putea exploda. Dacq s-a produs \nghe]area, bateria trebuie verificatq \nainte de \ncqrcare de cqtre un personal calificat, pentru a vq asigura cq elementele interne nu sunt deteriorate [i carcasa crqpatq, cu riscul scurgerii acidului toxic [i coroziv.

ATEN}IE Dacq bateria e men]inutq la un grad de \ncqrcare sub 50 % , urmarea va fi deteriorarea ei din cauza sulfatqrii, reduc`ndu-se mult capacitatea de pornire [i cresc`nd riscul \nghe]ului (acesta se poate produce de la -100C). |n cazul nefolosirii \ndelungate, consulta]i sec]iunea "C`nd vehiculul nu este folosit o perioadq \ndelungatq" din cadrul capitolului "|ntrebuin]area corectq a vehiculului". Completa]i nivelul electrolitului Nivel scazut de \ncqrcare Nivel electrolit [i grad de \ncqrcare suficient

Culoare albq strqlucitoare Culoare \nchisq fqrq zona centralq verde Culoare \nchisq cu zona verde \n centru

Contacta]i o Reprezentan]q Fiat

|ncqrca]i bateria (contacta]i o Reprezentan]a Fiat)

Nu face]i nimic

268

C`nd schimba]i bateria trebuie sq o \nlocui]i cu o alta originalq, av`nd acelea[i caracteristici. Dacq noua baterie are caracteristici diferite, intervalele specificate \n planul de \ntre]inere din acest capitol nu vor mai fi valabile, astfel \nc`t va fi necesar sq urma]i instruc]iunile furnizate de fabricantul bateriei \n ceea ce prive[te \ntre]inerea acesteia.

Pentru a evita descqrcarea rapidq a bateriei [i a vq asigura cq func]ioneazq corect, trebuie sq lua]i notq de urmqtoarele: - bornele trebuie sq fie \ntotdeauna bine fixate - trebuie evitatq folosirea accesoriilor electrice pentru o perioadq lungq de timp atunci c`nd motorul e oprit (radio, lumini avarie, lumini parcare, etc.) - atunci c`nd vehiculul e parcat \ntrun garaj, asigura]i-vq cq u[ile, capota, portbagajul [i capacele interioare sunt \nchise astfel \nc`t luminile sq nu rqm`nq aprinse permanent - \nainte de efectuarea oricqrei opera]iuni la sistemul electric, deconecta]i borna negativq al bateriei

269

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

SCHIMBAREA BATERIEI

SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEI DE VIA}~ A BATERIEI

- dacq dupq achizi]ionarea vehiculului dori]i sq instala]i accesorii electrice care necesitq alimentarea continuq cu energie (alarmq, op]iune voce, radionavigator cu satelit func]ie antifurt, etc) sau accesorii care ar \ngreuna sistemul electric, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo al cqrei personal calificat vq poate sugera cele mai potrivite produse, calcul`nd [i consumul total de energie pentru a vq asigura dacq sistemul electric existent este capabil sq suporte consumul necesar, sau dacq trebuie instalatq o baterie nouq, mai puternicq. De fapt, \ntruc`t unele din aceste dispozitive continuq sq consume energie chiar [i c`nd cheia e scoasq din contact (ma[ina sta]ionatq, cu motorul oprit), bateria se va descqrca treptat.

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

Consumul maxim al tuturor accesoriilor (standard [i adqugate dupq achizi]ionare) trebuie sq fie de 0.6 mA x Ah (al bateriei) dupq cum se indicq \n tabelul urmqtor:

UNIT}I ELECTRONICE DE CONTROL


|n condi]ii normale de \ntrebuin]are a vehiculului nu trebuie luatq nici o mqsurq de precau]ie specialq. |n cazul efectuqrii unor opera]iuni la sistemul electric sau al pornirii de urgen]q, instruc]iunile de mai jos trebuie respectate cu stricte]e: - \ntotdeauna opri]i motorul \nainte de a deconecta bateria de la sistemul electric - dacq e necesarq \ncqrcarea bateriei, deconecta]i-o \ntotdeauna de la sistemul electric - c`nd efectua]i o pornire de urgen]q, folosi]i \ntotdeauna o baterie auxiliarq [i nu un \ncqrcqtor de baterii - verifica]i ca polaritatea sq fie corectq [i cq legqturile dintre baterie [i sistemul electric sq fie fqcute \n condi]ii optime - \nainte de a deconecta sau conecta terminalele unitq]ilor electronice, asigura]i-vq cq nu a]i lqsat cheia \n pozi]ie MAR.

Baterie 50 Ah 60 Ah 70Ah Vq reamintim cq func]iile care consumq o cantitate ridicatq de curent electric activate de utilizator, precum: \ncqlzire biberoane, aspirator, telefon mobil, minifrigider, etc., accelereazq procesul de descqrcare a bateriei dacq sunt folosite cu motorul oprit sau merg`nd \n gol. ATEN}IE- c`nd instala]i sisteme adi]ionale \n vehicul, re]ine]i cq legqturile electrice efectuate incorect sunt periculoase, \n special \n ceea ce prive[te siguran]a pe drum.

Consum maxim permis 30 mA 36 mA 42 mA

- nu verifica]i curentul din cabluri scurt-circuit`nd capetele acestora. - dacq trebuie efectuate suduri electrice la caroserie, nu uita]i sq deconecta]i unitq]ile electronice de control sau sq le \ndepqrta]i \n cazul \n care aceste opera]iuni vor avea loc la temperaturi \nalte.

Modificqrile sau repara]iile aduse sistemului electric \n mod necorespunzqtor [i fqrq a se ]ine seama de specifica]iile sistemului, pot cauza defec]iuni de func]ionare [i risc de incendiu.

270

PRESIUNEA PNEURILOR Verifica]i presiunea fiecqrui pneu, inclusiv de la roata de rezervq, o datq la douq sqptqm`ni [i \nainte de cqlqtorii mai lungi. Presiunea trebuie verificatq cu pneul rece, dupq o perioadq de pauzq. Este normal ca presiunea sq creascq atunci cqnd vehiculul este folosit. Dacq reglarea presiunii devine necesarq atunci c`nd pneurile sunt \ncinse, re]ine]i cq valoarea presiunii trebuie sq fie cu 0.3 bari mai mult fa]q de valoarea normalq specificatq. Pentru presiunea corectq de umflare, consulta]i sec]iunea despre ro]i din capitolul "Specifica]ii tehnice". Re]ine]i cq aderen]a la drum depinde [i de presiunea corectq de umflare a pneurilor.

A - presiune normalq: pneu uzat uniform B - presiune scqzutq: pneu uzat \n special pe margini C - presiune prea mare: pneu uzat n special n partea centralq Presiunea excesiv de scqzutq cauzeazq suprancqlzirea pneurilor [i posibila lor deteriorare gravq.

AVERTISMENTE

Pe c`t posibil, evita]i fr`narea bruscq, pornirile violente, etc. Evita]i n special ciocnirile violente cu borduri, gropi sau alte tipuri de obstacole. Deplasarea prelungitq pe terenuri accidentate poate duce la deteriorarea pneurilor. Verifica]i periodic pneurile, cqut`nd urme de tqieturi laterale, umflqturi sau uzurq neuniformq. La nevoie, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo. Evita]i suprancqrcarea vehiculului: aceasta poate cauza deteriorarea gravq a ro]ilor [i pneurilor.

fig.25

271

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

RO}I {I PNEURI
O valoare a presiunii necorespunzqtoare produce uzura neregulatq a pneului fig. 25:

Pneurile trebuie schimbate atunci c`nd profilul lor central scade sub 1.6 mm. n orice caz, urma]i regulamentul local.

n caz de panq de cauciuc, opri]i imediat [i schimba]i-l pentru a evita deteriorarea pneului, a jantei, a suspensiilor [i a sistemului de direc]ie. Pneurile mbqtr`nesc chiar [i fqrq a fi folosite intens. Crqpqturile sunt un semn de mbqtr`nire. n orice caz, dacq pneurile montate pe vehicul au mai mult de 6 ani, vor trebui verificate de un personal autorizat pentru a afla dacq mai pot fi folosite. Nu uita]i sq verifica]i [i roata de rezervq. |n cazul nlocuirii, folosi]i ntotdeauna pneuri noi, evit`ndu-le pe cele de provenien]q necunoscutq. Modelul Alfa 156 necesitq pneuri fqrq camera de aer. Nu folosi]i niciodatq o camerq de aer pentru aceste pneuri. Dacq schimba]i un pneu, schimba]i de asemenea [i ventilul de umflare. Pentru ca pneurile din fa]q [i din spate sq se uzeze uniform, recomandqm ca la fiecare 10-15 mii de kilometrii sq le schimba]i ntre ele, men]in`ndu-le pe aceea[i parte a vehiculului, astfel nc`t sq nu se inverseze direc]ia de rota]ie. (fig. 26) Vopsirea jantelor de aliaj care necesitq temperaturi mai mari de 150o C trebuie evitatq \ntruc`t pot fi afectate caracteristicile mecanice ale acestora.

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

Nu schimba]i partea pe care sunt montate pneurile, invers`ndu-le n cruce.

FURTUNURI DE CAUCIUC

n ceea ce prive[te furtunurile de cauciuc din cadrul sistemului de fr`nare [i alimentare cu combustibil, respecta]i planul de ntre]inere din acest capitol. Ozonul, temperaturile nalte [i lipsa ndelungatq de lichide n sistem poate cauza ntqrirea [i crqparea acestor furtunuri, cu posibile scurgeri. A[adar, este necesarq o verificare amqnun]itq.

fig.26

272

LAMELE Curq]a]i periodic partea de cauciuc, folosind substan]e speciale; recomandqm TUTELA PROFESSIONAL SC 35: Dacq lamelele de cauciuc sunt ndoite sau uzate, va trebui sq le nlocui]i. n orice caz, ele trebuie nlocuite anual. C`teva reguli simple pot reduce posibilitatea deteriorqrii lamelelor: - dacq temperatura scade sub 0 grade, asigura]i-vq cq lamelele nu sunt prinse de parbriz prin nghe]are. Dacq e necesar, folosi]i un produs \mpotriva \nge]ului. - nlqtura]i orice urmq de zqpadq de pe sticlq: pe l\ngq protejarea lamelelor, ve]i preveni suprasolicitarea motorului [i suprancqlzirea. - nu ac]iona]i [tergqtoarele de parbriz sau lunetq pe sticla uscatq.

Schimbarea lamelelor [tergqtoarelor de parbriz (fig. 27) ATEN}IE Lamela de pe partea conducqtorului e prevazutq cu un deflector care amelioreazq contactul dintre [tergqtor [i parbriz n timpul deplasqrii. Pentru a preveni asamblarea incorectq, nainte de nlocuire, verifica]i direc]ia deflectorului de pe lamela care trebuie schimbatq; apoi monta]i-o pe cea nouq n aceea[i direc]ie.

ATEN}IE Lamelele pot diferi \n func]ie de versiune. Oricum, urma]i instruc]iunile furnizate de unitq]ile Autorizate Alfa Romeo.

fig.27

273

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

{TERGTOARE LUNET
Deplasarea cu lamelele [tergqtoarelor uzate constituie un pericol serios, deoarece n cazul nrqutq]irii vremii vizibilitatea va fi compromisq.

PARBRIZ

Proceda]i dupq cum urmeazq: - ridica]i bra]ul [tergqtorului (A) [i pozi]iona]i lamela astfel nc`t sq formeze un unghi de 90 de grade cu bra]ul. - apqsa]i butonul (B) al sistemului de cuplare [i scoate]i lamela care trebuie nlocuitq de pe bra] (A). - potrivi]i noua lamelq, introduc`nd sistemul de cuplare n spa]iul de pe bra]. Asigura]i-vq cq este bine fixatq. - cobor`]i bra]ul [i lamela pe parbriz.

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

DUZE Verifica]i dacq jetul de lichid aruncat de [tergqtoarele parbrizului [i farurilor este adecvat [i direc]ia este corespunzqtoare. Apoi verifica]i dacq orificiile duzelor nu sunt nfundate, la nevoie folosi]i un ac. (op]ional pentru versiuni / pie]e unde este prev`zut) Verifica]i periodic dacq duzele sunt curate [i intacte fig. 28. Dacq este necesarq redirec]ionarea jetului, contacta]i o Reprezentan]q Alfa Romeo.

SPLTOARE FARURI

CAROSERIE

PROTEC}IE |MPOTRIVA AGEN}ILOR ATMOSFERICI

Principalele cauze ale coroziunii sunt: -poluarea atmosfericq -aerul sqrat [i umiditatea (zone maritime, climate calde [i umede) -condi]ii climaterice sezoniere.

De asemenea, nu trebuie subestimatq ac]iunea corozivq a prafului atmosferic transportat de v`nt precum [i a prafului, nisipului, noroiului [i pietri[ului aruncate de alte vehicule. n ceea ce prive[te modelul Alfa 156, compania noastrq a folosit cele mai bune tehnologii de fabrica]ie pentru a ob]ine o protec]ie eficientq a caroseriei mpotriva coroziunii.

Acestea includ: - produse [i sisteme de vopsire care i conferq vehiculului rezisten]q deosebitq mpotriva ruginii [i coroziunii.

fig.28

274

- folosirea tablelor de o]el galvanizate (pretratate), foarte rezistente la coroziune. Protejarea cu ajutorul: - unor produse pe bazq de cearq a compartimentului motor, a pasajelor ro]iilor [i a altor locuri. - unor produse pe bazq de plastic a celor mai expuse zone: por]iunile de sub u[i, pasajele interioare ale ro]iilor etc. - folosirea construc]iilor tip carcasq deschise astfel nc`t sq se previnq condensul [i acumularea umezelii care pot declan[a ruginirea interioarq. SFATURI PENTRU |NTRE}INEREA CAROSERIEI Vopsea Vopseaua nu are doar un rol estetic ci [i de protec]ie a tablei de metal pe care o acoperq. n cazul zg`rieturilor profunde, vq recomandqm sq efectua]i urgent retu[urile necesare pentru a mpiedica formarea ruginii. Numai produsele originale trebuie folosite pentru retu[are (consulta]i "Plqcu]a pentru identificarea vopselelor" din capitolul "Specifica]ii tehnice"). ntre]inerea obi[nuitq a pqr]ilor vopsite constq n spqlarea la intervale regulate n func]ie de condi]iile de utilizare [i mediu. De exemplu, n zone foarte poluate sau dacq pe drum s-a presqrat sare, vq recomandqm spqlarea mai frecventq a ma[inii. GARAN}IE PENTRU EXTERIORUL VEHICULULUI {I {ASIU Alfa 156 este garantatq mpotriva perforqrii provocate de ruginq pentru orice component original din structurq sau caroserie. Pentru termenii gene rali ai acestei garan]ii, consulta]i bro[ura de garan]ie Alfa Romeo.

Pentru spqlarea corectq a vehiculului:

1) ndepqrta]i antena de pe acoperi[ pentru a preveni deteriorarea ei n cazul n care ma[ina e dusq la o spqlqtorie automatq.

2) stropi]i ma[ina cu un jet de apq cu presiune scqzutq.

3) spqla]i caroseria cu un burete nmuiat ntr-o solu]ie u[oarq de detergent; clqti]i des acest burete.

4) clqti]i abundent cu apq, iar pentru uscare folosi]i un jet de aer sau piele de cqprioarq.

C`nd usca]i, ave]i deosebitq grijq de zonele mai pu]in vizibile precum marginile portierelor, capotelor [i mprejurul farurilor unde apa poate stagna. Vehiculul nu trebuie lqsat imediat ntrun spa]iu nchis ci ntr-unul deschis pentru a permite evaporarea apei rqmase.

275

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

Detergen]ii polueazq apa. Vehiculul trebuie prin urmare spqlat n zone echipate pentru colectarea [i purificarea lichidului folosit n procesul de spqlare.

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

Nu spqla]i vehiculul dupq ce a fost expus la soare sau c`nd capota e ncinsq: aceasta poate cauza deteriorarea vopselei de pe caroserie. Pqr]ile exterioare din plastic trebuie curq]ate n acela[i fel ca [i restul vehiculului. Pe c`t posibil, nu parca]i sub copaci; substan]a rq[inoasq pe care o secretq multe specii cauzeazq pierderea luciului [i spore[te posibilitatea declan[qrii procesului de ruginire. Geamuri Folosi]i produse speciale pentru curq]area geamurilor. Folosi]i materiale moi pentru a evita zg`rierea sticlei. ATEN}IE Interiorul lunetei trebuie curq]at u[or cu un material moale, [terg`nd n direc]ia filamentelor pentru a evita deteriorarea dispozitivului de ncqlzire. Compartimentul motorului La sf`r[itul iernii compartimentul motorului trebuie spqlat cu grijq, fqrq a direc]iona jetul de apq asupra unitq]ilor de control electronice. Contacta]i un atelier specializat pentru efectuarea acestei opera]iuni. ATEN}IE Excrementele de pqsqri trebuie spqlate imediat [i cu meticulozitate ntruc`t acidul pe care l con]in este deosebit de agresiv.

Detergen]ii polueazq apa. Vehiculul trebuie prin urmare spqlat n locuri echipate n vederea colectqrii [i purificqrii lichidului folosit n procesul de spqlare.

ATEN}IE Vehiculul trebuie spqlat cu motorul rece [i cheia de contact la STOP. Dupq spqlare asigura]i-vq cq diversele dispozitive de protec]ie (ex: apqrqtoare de cauciuc [i capace) nu au fost deteriorate sau ndepqrtate.

276

Verifica]i periodic dacq nu existq apq sub carpete (n urma scurgerii pantofilor uzi, a umbrelelor, etc.),care ar putea cauza oxidarea podelei .

- Folosi]i o perie moale sau un aspirator pentru ndepqrtarea prafului. Catifeaua se curq]a mai bine cu peria umezitq. - Freca]i scaunele cu un burete nmuiat ntr-o solu]ie de apq [i detergent neutru. CUR}AREA SCAUNELOR DE PIELE - |ndepqrta]i murdqria uscatq cu o piele de cqprioarq sau c`rpq u[or umezitq, fqrq a apqsa. - Curq]a]i petele de lichid [i grqsime cu un material absorbant uscat, fqrq a freca. Apoi [terge]i cu o c`rpq moale sau piele de cqprioarq nmuiatq ntr-o solu]ie de apq [i sqpun neutru. Dacq petele rqm`n, folosi]i produse speciale, urm`nd cu aten]ie instruc]iunile de folosire. ATEN}IE Nu folosi]i niciodatq spirt sau produse pe bazq de alcool.

Folosi]i produse speciale concepute pentru men]inerea aspectului pieselor.

ATEN}IE Nu folosi]i niciodatq spirt sau benzinq pentru curq]area bordului.

Nu folosi]i niciodatq produse inflamabile precum gazolina sau substan]e care con]in petrol pentru a curq]a interiorul ma[inii. ncqrcqturile electrostatice produse n urma frecqrii pot declan[a un incendiu.

Nu pqstra]i tuburi cu aerosoli n vehicul. Acestea pot exploda. Tuburile cu aerosoli nu trebuie niciodatq expuse unor temperaturi de peste 50o C. Temperatura din interiorul unei ma[ini expuse la soare poate depq[i cu mult aceastq valoare.

277

|NTRE}INEREA VEHICULULUI

ECHIPAMENTE INTERIOARE
CUR}AREA SCAUNELOR, {I A TAPISERIEI

P~R}ILE INTERIOARE DE PLASTIC

ALFA 156 SPORTWAGON

ALFA 156 SPORTWAGON ALFA 156 SPORTWAGON


|n acest capitol ve]i gqsi toate informa]iile despre ALFA 156 SPORTWAGON care completeazq capitolul anterior.

U{ILE
U[ile din spate Deschiderea/\nchiderea din interior -Pentru a deschide u[a, cu butonul ridicat (A-fig. 1) [i trage]i de maneta de deschidere (B-fig. 2). -Pentru a \nchide u[a, apqsa]i butonul (A- fig. 1) [i apoi \nchide]i-o.

Deschiderea/\nchiderea din interior

Deschiderea/\nchiderea din interior a u[ilor din spate este posibilq doar cu dispozitivul siguran]a copiilor dezactivat.

-pentru deschiderea u[ii trage]i de maneta de deschidere (A-fig. 3). -Pentru a \nchide u[a, apqsa]i butonul (B fig.3) [i apoi \nchide]i-o.

fig.1

fig.2

fig.3

278

SCAUNELE DIN SPATE Reglare tetiere Vehiculul este dotat cu douq tetiere pentru locurile laterale (fig. 5) [i n func]ie de model, poate fi adqugatq o a treia tetierq pentru locul central.(fig. 6). Pentru a scoate tetiera pentru locul central, trage]i-o p`nq cand auzi]i clicul de oprire.

U[ile din spate sunt prevqzute cu un dispozitiv de siguran]q (A) care \mpiedicq deschiderea lor din interior. ATEN}IE Fiecare dispozitiv ac]ioneazq doar asupra u[ii pe care este montat. Dispozitivul poate fi activat doar cu u[ile deschise: pozi]ia1 - dispozitiv activat. pozi]ia 2 - dispozitiv dezactivat. ATEN}IE Citi]i [i instruc]iunile oferite \n capitolul Cunoa[terea autovehiculului, paragraful Dispozitivul de siguran]q pentru copii.

fig.4

fig.5

fig.6

279

ALFA 156 SPORTWAGON

DISPOZITIV DE SIGURAN} PENTRU COPII (fig. 4)

SCAUNE

Tetiera pentru locul central nu poate fi mi[cata, \n timp ce tetierele pentru locurile laterale se pot scoate \n felul urmqtor: -ridica]i tetiera la o \nql]ime de aproximativ 2 cm. -apqsa]i ambele butoane (A [i B-fig. 5) [i scoate]i-le. -pentru a le a[eza la loc, ]ine]i butoanele (A [i B-fig. 5) apqsate, [i introduce]i-le complet.

ALFA 156 SPORTWAGON

Aminti]i-vq cq tetiera pentru locul central trebuie trasq complet, numai \n aceastq pozi]ie exercit`ndu-[i func]ia de protec]ie \n momentul \n care autovehiculul este lovit din spate.

COMPARTIMENTUL SKI
Acest compartiment este folosit pentru transportul obiectelor lungi. Pentru a avea acces la acest compartiment, cobor`]i cotiera, trage]i de maneta (A-fig. 8) a capacului [i cobor`]i-l pe cotierq.(fig. 9) La modelele dotate cu tetiera pentru locul central, \nainte de a cobora capacul pe cotiera ridica]i tetiera complet [i pune]i protec]ia.

La cerere, compartimentul poate fi dotat cu o geantq pentru ski.

COTIERA SPATE (unde este prev`zut) Pentru a folosi cotiera , cobor`]i-o trqg`nd de maneta (A) a[a cum se aratq n ilustra]ie (fig. 7).

ATEN}IE Pune]i geanta \n compartimentul pasagerului \nainte de a introduce skiurile. Dupq ce le-a]i transportat, lqsa]i geanta sq se usuce (dacq este udq), apoi arnja]i-o corect \n compartiment.

Ave]i grijq ca bagajele sq fie a[ezate corect pentru a evita ca acestea sq fie aruncate spre pasageri \n caz de accident sau fr`nare bruscq.

fig.7

fig.8

fig.9

280

Operarea Este posibilq doar cu cheia de contact \n pozi]ia MAR. Pentru a folosi [tergqtorul roti]i butonul (A) \n pozi]ia . Acesta func]ioneazq intermitent. |mping`nd levierul (B) \nainte jetul strope[te geamul, oprindu-se \n monentul \n care elibera]i levierul. Odatq cu pornirea spqlqtorului pornesc [i [tergqtoarele \n mod automat, \n c`teva secunde.

Odatq cu schimbarea lamelei trebuie schimbat [i bra]ul. Pentru \nlocuire: -Marca]i pozi]ia lamelei fa]q de lunetq, la nivelul celorlalte. - Ridica]i capacul (A) [i ndepqrta]i bra]ul (C) de pe vehicul, de[urub`nd piuli]a (B) montatq pe pivot - pozi]iona]i corect noul bra] [i str`nge]i bine piuli]a. - cobor`]i capacul.

Dacq jetul de lichid e nesatisfqcqtor, verifica]i mai nt`i dacq existq suficient lichid n rezervor. Consulta]i sec]iunea corespunzatoare din capitolul |ntre]inerea autovehiculului. Apoi verifica]i dacq orificiile duzelor nu sunt nfundate, la nevoie folosi]i un ac.

fig.10

fig.11

fig.12

281

ALFA 156 SPORTWAGON

{TERGTOR-SPLARE LUNET

Schimbarea lamelei (fig. 11)

DUZE (fig. 12)

ALFA 156 SPORTWAGON

PORTBAGAJ
Hayonul poate fi deschis dinquntrul [i din afarq vehiculului. ATEN}IE Dacq portbagajul nu e \nchis corect, semnalul luminos se va aprinde (la unele modele \nso]it de un mesaj pe display-ul central) DESCHIDEREA DIN INTERIOR (fig. 13) Pentru a deschide portbagajul din interiorul vehiculului trage]i maneta (A), care se afla l`ngq scaunul [oferului. Ridicarea hayonului e facilitatq de un set de telescoape.

Folosi]i maneta numai c`nd vehiculul este sta]ionat.

DESCHIDEREA CU TELECOMANDA (fig. 14)

Acestea au fost concepute pentru a asigura ridicarea corectq a hayonului lun`duse n considera]ie masele prevqzute de fabricant. Adqugarea altor articole (precum spoilere, etc.) poate compromite func]ionarea corectq [i siguran]a utilizqrii hayonului. .

Hayonul poate fi deschis din exterior cu telecomanda, apas`nd butonul C chiar [i atunci c`nd e activatq alarma. Dacq vehiculul e dotat cu alarmq electronicq, odatq cu deschiderea portbagajului sistemul va dezactiva protec]ia volumetricq [i senzorul de control al portbagajului; se emite un semnal sonor de douq ori (except`nd unele pie]e). C`nd portbagajul e din nou \nchis, func]iile de control sunt reluate iar sistemul emite douq beep-uri (except`nd unele pie]e).

fig.13

fig.14

282

Pentru \nchidere, folosi]i maneta (A).

|ncqrcqturile transportate se pot fixa cu ajutorul unor benzi care se prind n inele speciale din interiorul portbagajului. Inelele servesc deasemenea pentru fixarea plasei pentru bagaje, dacq este prezentq (disponibilq la Reprezentan]ele Alfa Romeo).

C`nd vq deplasa]i pe timp de noapte cu \ncqrcqturq n ma[inq este necesarq potrivirea nl]imii farurilor (consulta]i sec]iunea "Faruri" din capitolul Cunoa[terea autovehiculului). Pentru a \ntrebuin]a corect dispozitivul de reglare, asigura]i-vq cq greutq]ile pe care le transporta]i nu depq[esc valorile maxime admise specificate n sec]iunea men]ionatq.

fig.16

fig.15

fig.17

283

ALFA 156 SPORTWAGON

|NCHIDEREA PORTBAGAJULUI (fig. 15)

FIXAREA |NCRCTURII (fig. 16-17)

MSURI DE PRECAU}IE CU PRIVIRE LA |NCRCTURI

ALFA 156 SPORTWAGON

Nu depq[i]i greutatea maximq admisq (v. "Specifica]ii tehnice"). Asigura]i-vq de asemenea cq obiectele din portbagaj sunt bine fixate pentru a preveni deplasarea lor n habitaclu [i rqnirea pasagerilor \n cazul unei franqri bru[te.

Dacq dori]i sq transporta]i combustibil de rezervq \ntro cansitrq, respecta]i reglementqrile locale folosind doar o canistrq autorizatq, fixatq corespunzqtor cu benzile din portbagaj. Chiar [i astfel, riscul de incendiu n caz de accident cre[te considerabil.

ILUMINAREA PORTBAGAJULUI (fig. 18-19)

|ncqrcqturile grele care nu au fost bine fixate pot cauza rqnirea gravq a pasagerilor.

C`nd hayonul e deschis lumina (Afig. 18) se aprinde automat n partea dreapta a portbagajului \mpreuna cu lumina (B fig. 19) aflatq pe marginea hayonului. |n afara de iluminarea portbagajului, se ilumineaza at`t \ncqrcqtura, c`t [i zona liberq. C`nd este \nchis, lumina se stinge automat, sau dupq c`teva minute (\n jur de 15) \n cazul \n care portbagajul este lqsat deschis. |n acest caz, pentru a reaprinde lumina, \nchide]i portbagajul [i apoi deschide]i-l.

fig.18

fig.19

284

Pe pqr]ile portbagajului sunt douq ascunzqtoare \nchise de un capac. Pentru a deschide capacul, apasq]i butonul (A) [i roti]i-l \n jos. La unele modele compartimentul din partea st`ngq poate fi ocupat cu CD-Changerul.

Acesta se aflq \n partea st`ngq a portbagajului. Pentru a folosi fasungul, deschide]i capacul (A). Acesta este \ncqrcat c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR [i poate fi folosit numai cu accesorii ce absorb maximum 15A (putere 180W). Nu conecta]i accesorii cu un consum mai mare la fasung. Absor]ia de curent prelungitq poate goli bateria, \mpiedic`nd, \n felul acesta, pornirea motorului.

Plasa poate fi prinsq \n pozi]ii diferite (fig. 26-27-28-29) folosind punctele de fixare (A [i B-fig. 23) aflate \n partea din fa]q a portbagajului [i (C [i D-fig.24) aflate \n partea din spate.

fig.20

fig.23

fig.21

fig.22

fig.24

285

ALFA 156 SPORTWAGON

COMPARTIMENTUL SUPLIMENTAR (fig. 20-21)

FASUNGUL (fig. 22)

PLAS~ PERNTRU RE}INERE OBIECTE (op]ional pentru versiuni/pie]e unde este prev`zut`)

ALFA 156 SPORTWAGON

Pentru a fixa plasa, introduce]i c`rligele (A-fig. 25) \n punctele de fixare (B-fig. 25) [i apqsa]i.

Pentru a desprinde plasa, trage]i \n jos ]in`nd punctul de fixare apqsat.(C-fig. 25).

fig.26

fig.28

fig.25

fig.27

fig.29

286

Capacul de la portbagaj (A-fig. 30) poate fi str`ns [i scos. Pentru a-l str`nge, scoate]i cele douq prinderi (B-fig. 31) din punctele \n care sunt fixate. ATEN}IE ATEN}IE C`nd str`nge]i capacul ]ine]i-l de m`ner ( C-fig. 30).

Ridica]i capacul [i scoate]i-l. Pentru a pune la loc capacul, introduce]i capetele rolei \n orificiile speciale, asigur`ndu-vq cq sunt prinse corect, fqc`ndu-se vizibil simbolul verde al butonului respectiv, apoi trage]i de m`ner (C-fig. 30) [i prinde]i cele douq ace (B-fig. 31).

|n caz de accident sau de o fr`nare bruscq, obiectele aflate pe capacul portbagajului pot fi aruncate \n compartimentul pasagerilor, risc`nd o posibilq rqnire a acestora; este recomandatq folosirea plasei care separq compartimentul pasagerilor de portbagaj.

fig.30

fig.31

fig.32

287

ALFA 156 SPORTWAGON

CAPACUL DE LA PORTBAGAJ

Pentru a \ndepqrta capacul rula]i-l [i verifica]i dacq plasa care separq compartimentul pasagerilor de portbagaj este de asemenea rulatq (vezi paragraful urmqtor), apoi trage]i \napoi prinderile (A-fig. 32).

Pentru a evita o eventualq deteriorare a capacului, nu depozita]i obiecte pe acesta.

ALFA 156 SPORTWAGON

PLAS~ SUPERIOAR~ DE SEPARARE A COMPARTIMENTULUI PASAGERILOR (unde este prev`zut) (fig. 33-34) Plasa care separq compartimentul pasagerilor de portbagaj se aflq pe rola capacului de la portbagaj (A). Pentru a desface plasa, scoate]i-o de pe rolq [i prinde]i capetele \n punctele indicate (B).

Pentru a str`nge plasa, elibera]i capetele din punctele de prindere (B) [i direc]iona]i-o \n momentul rulqrii.

PLAS~ INFERIOAR~ DE SEPARARE A COMPARTIMENTULUI PASAGERILOR (op]ional pentru versiuni/pie]e unde este prev`zut) (fig. 35-36)

Plasa care separq compartimentul pasagerilor de portbagaj (A) se aflq pe rola de sub capacul portbagajului. Pentru a desface plasa, scoate]i-o de pe rolq [i prinde]i capetele (B) de inelele corespunzqtoare (C).

fig.33

fig.34

fig.35

288

Scaunele rabatabile din spate fac ca portbagajul sq poatq fi extins par]ial (1/3 sau 2/3) sau total. Pentru a folosi capacitatea maximq de \ncqrcare, scoate]i paravanul pentru bagaje urmqrind instruc]iunile oferite \n paragraful corespondent. Extindere par]ialq 1/3 (fig. 37) Extinderea portbagajului \n partea st`ngq face posibilq transportarea a 2 pasageri pe partea dreaptq a scaunelor din spate.

Extinderea portbagajului \n partea dreaptq face posibilq transportarea unui singur pasager pe partea st`ngq a scaunelor din spate.

fig.36

fig.37

fig.38

289

ALFA 156 SPORTWAGON

Pentru a rqsuci plasa, elibera]i c`rligele (B) din inele (C) si urmqri]i-o \n timp ce se str`nge. EXTINDEREA PORTBAGAJULUI

Extindere par]ialq 2/3 (fig. 38)

ALFA 156 SPORTWAGON

Extinderea total (fig. 39) Rabatarea completq a scaunelor din spate face posibilq folosirea volumului maxim al portbagajului. -Verifica]i dacq centurile de siguran]q (A-fig. 40) sunt n carcasele lor de pe scaun [i dacq centura centralq abdominalq este fixatq \n suport (C-fig. 40) -\ndepqrta]i rola cu capacul portbagajului.

Extinderea portbagajului

-Rabata]i perna doritq trqg`nd de m`nerul din mijlocul acesteia (A-fig. 41), apoi \mping`nd-o;

-Scoate]i tetierele din spate prin tragere [i plasa]i-le n spa]iul disponibil din spatele pernei (fig. 42);

-Dacq autovehiculul este dotat cu o a treia tetierq \n centru, cobor`]i-o complet;

fig.41

fig.39

fig.40

fig.42

290

-Ridica]i spqtarele scaunelor \n pozi]ie verticalq [i asigura]i-vq cq sunt prinse corect.

ATEN}IE Spqtarele sunt prinse corect \n momentul \n care butonul (Afig. 45) aflat l`ngq fiecare m`ner (B-fig. 45) este \n interiorul acestuia.

-Muta]i tetierele [i rabata]i perna, asigurandu-vq cq centurile de siguran]q nu au rqmas rqsucite \n sec]iunea dintre pernq [i spqtarul scaunului. -Fixa]i tetiera. -Fixa]i paravanul pentru bagaje.

fig.43

fig.44

fig.45

291

ALFA 156 SPORTWAGON

-Ridica]i clapeta (A-fig. 43) din partea dreapta [i clapeta (B-fig. 44) care blocheazq spqtarele.

- |mpinge]i-le n fa]q pentru a ob]ine o singurq suprafa]q de \ncqrcare.

Revenirea la pozi]ia ini]ialq

ALFA 156 SPORTWAGON

ACCESORII INTERIOARE
MANERELE PENTRU VIRAJ (fig. 46) Exista doua m`nere de sus]inere \n corespoden]q cu u[ile din fa]q. Douq m`nere (A) sunt deasemenea localizate deasupra u[ilor din spate [i sunt prevqzute cu c`rlige pentru haine (B). DISPOZITIVUL PENTRU DESCHDEREA DE URGEN}~ A BU{ONULUI (fig. 47) Dacq maneta nu func]ioneazq, este posibil sq deschide]i bu[onul prin tragerea corzii (A) care se aflq \n partea dreaptq a portbagajului.

REALIMENTAREA

SUPORTURILE PENTRU SKIURI (fig. 48) (op]ional pentru versiuni/pie]e unde este aplicabil)

Autovehiculul poate fi dotat cu douq bare longitudinale care pot fi folosite, \mpreuna cu accesoriile specifice, pentru transportul diferitelor obiecte (skiuri, placq pentru windsurf...)

Nu depq[iti greutatea maximq specificatq \n capitolul Specifica]ii tehnice.

fig.46

fig.47

fig.48

292

(op]ional pentru versiuni/pie]e unde este prev`zut) Aparatul fix de radio cu casetofon sau cu CD player si a fost conceput pentru a satisface caracteristicile speciale ale habitaclului, av`nd o forma personalizatq [i bine adaptatq stilului aparaturii de bord.Instructiunile de folosire sunt prezentate in suplimentul atasat acestui manual.

PUN}II SPATE (op]ional pentru versiuni/pie]e unde este prev`zut`)

Automobilul este dotat cu un sistem hidropneumatic \ncorporat \n amortizorul spate care are func]ia de a men]ine automat pozi]ia caroseriei fa]q de sol indiferent de sarcina utilq [i de a modifica caracteristica de amortizare func]ie de acesta.

|ncqrcqtura din portbagaj modificq comportamentul dinamic al autovehiculului chiar dacq dispozitivul automat men]ine garda la sol constantq.

293

ALFA 156 SPORTWAGON

SISTEMUL AUDIO

CORECTORUL AUTOMAT AL G~RZII LA SOL AL

C`nd \ncqrca]i portbagajul nu depq[i]i sarcina maximq indicatq \n capitolul Specifica]ii tehnice.

ALFA 156 SPORTWAGON

N CONDI}IILE N CARE AVE}I O PAN~ DE CAUCIUC


ATEN}IE Daca vehiculul este echipat cu trusq pentru repara]ii rapide Fix&GO, vezi instructiunile din capitolul urmqtor. DEPOZITARE RO}II DE REZERV~ {I A SCULELOR (op]ional pentru versiuni/pie]e unde este prev`zut) (fig. 49). Sculele [i roata de rezervq se depoziteazq \n podeaua portbagajului, sub capac. Pentru a avea acces la ele ridica]i suportul portbagajului folosind m`nerul (A-fig. 49).

Pentru a lua trusa cu unelte (B), slqbi]i m`nerul (C). Roata de rezervq (D) poate fi luatq dupq ce a]i scos trusa cu scule.

DAC~ SE ARDE UN BEC EXTERIOR

ATEN}IE |nainte de a schimba un bec, citi]i instruc]iunile oferite \n capitolul |n caz de urgen]q.

LUMINI MAR{ARIER {I LUMINI CEA}~ SPATE

Pentru a schimba becurile,( tipul B, 21W) proceda]i dupq cum urmeazq:

-deschide]i portbagajul -ndepqrta]i capacul (A sau B-fig.50), si trage]i n afarq unitatea de iluminare.

fig.49

fig.50

294

-fixa]i garnitura (A sau B-fig. 50)

Pentru a schimba becurile, (tipul B, semnalizatoare de 21W, stopuri fr`nq de 21W) proceda]i dupq cum urmeazq: -deschide]i portbagajul

-deschide]i capacul (B-fig.53), slqbind [uruburile (A-fig.53).

fig.51

fig.52

fig.53

295

ALFA 156 SPORTWAGON

-scoate]i suportul de bec (D-fig. 51) apqs`nd pe clipsurile de fixare (D -fig. 51) -ndepqrta]i becul apqs`ndu-l u[or [i rotindu-l n sensul invers acelor de ceasornic (fig. 52) [i \nlocui]i-l: (F) bec mers \napoi (G) bec lumni cea]q

-apoi pune]i la loc suportul de bec [i fixati-l corect \ntre clipsurile de fixare (E-fig.51)

LUMINI DE POZI}IE SPATE SEMNALIZATOARE DIREC}IE SPATE -STOPURI FRN~.

ALFA 156 SPORTWAGON

-trage]i n afarq soclul becului (Dfig.51) desfac`nd clipsurile de fixare. (E-fig. 51) -scoate]i becul (sferic cu un cuplaj baionetq) care urmeazq sq fie schimbat apqs`ndu-l u[or [i rotindu-l \n sensul invers acelor de ceasornic (fig. 52): (F) - bec pentru lumina de mers \napoi. (G) - bec cea]q spate. -nchide]i capacul (B-fig. 50).

--pune]i la loc unitatea de iluminare pe caroserie str`ng`nd [uruburile (Efig.51).

LUMINA PL~CU}EI DE NMATRICULARE

Pentru schimbarea becurilor (tipul A, 5W) proceda]i n felul urmqtor: -\ndepqrta]i unitatea de iluminarea folosind o [urubelni]q izolatq (A-fig. 56) -scoate]i unitatea;(B-fig. 56) -scoate]i suportul de bec (C-fig. 57) rotind u[or, [i \nlocui]i becul (D-fig.57)

fig.54

fig.55

fig.56

296

-puneti la loc intrega unitate (B-fig. 56) asigur`ndu-vq cq s-a auzit clicul de fixare al clemei (A-fig.56).

Lumina de frana aditionala se afla in spoilerele din spate (fig. 58). Pentru a inlocui aceasta lumina adresati-va unei Reprezentante Alfa Romeo.

ATEN}IE Inainte de schimba un bec, cititi instructiunile oferite in capitolul In caz de urgenta.

LUMIN~ PORTBAGAJ

Schimba]i becul proced`nd n felul urmqtor: -deschide]i portbagajul - scoateti unitatea de iluminare (A-fig. 59);

fig.57

fig.58

fig.59

297

ALFA 156 SPORTWAGON

-pune]i la loc suportul de bec (Cfig.57) rotind usor; LUMINA DE FRN ADI}IONAL (A TREIA LUMIN DE FRN)

DAC SE ARDE UN BEC INTERIOR

ALFA 156 SPORTWAGON

-scoate]i becul (B-fig. 60) eliber`ndu-l din clipsurile de fixare. LUMIN~ PORTBAGAJ Schimba]i becul (tipul C, 10W) proced`nd n felul urmqtor: -deschide]i portbagajul - scoateti unitatea de iluminare (A-fig. 61), apqs`nd cu [urubelni]a \n locurile indicate de sqge]i. -introduce]i noul bec fix`ndu-l corect. -pune]i la loc unitatea introduc`nd mai \nt`i partea cu conectorul [i apoi apqsa]i p`nq auzi]i clicul de fixare.

- scoate]i becul (B-fig. 62) eliber`ndul din clipsurile de fixare. -introduce]i noul bec fix`ndu-l corect. -pune]i la loc unitatea [i apoi apqsa]i p`nq auzi]i clicul de fixare.

fig.60

fig.61

fig.62

298

Siguran]a specificq modelelor Sportwagon se aflq \n suportul central pentru siguran]e situat deasupra cutiei principale, iar accesul la ea este posibil prin \nlqturarea panoului de protec]ie ATEN}IE |nainte de schimba o siguran]q sau un releu, citi]i instruc]iunile oferite de capitolul |n caz de urgen]q.

fig.63

299

ALFA 156 SPORTWAGON

DAC SE ARDE O SIGURANT

Sistem/Componentq Prizq curent adi]ionalq \n portbagaj

Siguran]a nr. 10

Amperaj 20A

Loca]ie fig. 63

A ABS (Sistem fr`nare 179 antiblocare)..................................... 108-109 Aeratoare......................................... 230-297 A treia luminq de fr`nq.................... 167 Accesorii adqugate de utilizator. Airbaguri 42 -frontale [i laterale ........................... -airbag frontal pasager ...................... 43 -airbaguri laterale (perna geam) .................................... 44 -dezactivare pasager ........................... 44 Alarma electronicq ............................. 11 -descriere ........................................ 11 14 -excludere totalq sistem ........................ -omologare ....................................... 16 13 -dezactivare.............................................. -activare ...............................................12 15 -protec]ie volumetricq .................. Alimentare, specifica]ii .................. 185-305 Ambreiaj -verificare [i completare nivel lichid ............................................... 263 ASR (sistem)................................... 182 Alfa 156 Sportwagon.................. 278 B Baterie -descriere ................................... 269 -\ncqrcare ..................................... 242-268 -\nlocuire ............................................269 -pornire cu ajutorul unei baterii auxiliare ....................................242

Becuri, \nlocuire .................................... 217 Blocare motor (sistem Alfa Romeo CODE) .................... 6 Blocare volan .......................................... 18 Bord ...................................................... 56-61 Bricheta ................................................. 164 Bujii .......................................................... 306

Card CODE .............................................. 7 Caroserie -curq]are, \ntre]inere ........................... 274 -modele ............................................. 300 Catalizator ........................................... 188 57-61 Ceas.................................................. Centuri siguran]q 31 -centura centralq.............................. 35 -centuri siguran]q, copii ................ 31 -frontale [i spate........................... 33 -instruc]iuni generale..................... 34 -\ntre]inere.................................... 32 -limitator sarcinq............................ 31 -reglare fa]q..................................... 32 -sistem de pretensionare............... 28 -utilizare......................................... 7 Cheie/telecomandq........................... 10 -schimbare baterie........................ 56 Claxon................................................ Climatizare 118 -comenzi........................................ -sistem de climatizare.................... 108-109 Climatizare automatq 114 bizonalq........................................... 118 -comenzi..........................................

Combustibil -alimentare................................... 320 -bu[on......................................... 186 -capac rezervor.............................. 137 -consum..................................... 323 -indicator nivel [i rezervq.................................... 62 -\ntrerupere automatq alimentare................................... 137 -rezerva................................... 62 -sistem alimentare............................. 185 -specifica]ii ............................. 320 Compartiment motor -capota.............................................. 173 -spqlare............................................. 276 Computer de bord -General Trip [i Trip B........................ 87 -Trip B (on/off).............................. 75 Conducere economicq respect`nd mediul.................................187 Conducere \n zone montane............................................. 194 Conducere pe timp de cea]q........................................... 194 Conducere pe timp de iarnq.................................................... 195 Conducere pe timp de noapte......................................... 193 Conducere pe timp de ploaie............................................. 194

327

INDEX ALFABETIC

IIN D E X A L F A B E T IIC NDEX ALFABET C

Conexiuni suport bagaje acoperi[........................................... 175 Copii (transport \n siguran]q).................... 31 Cotiere -cotierele centrale.................................... 22 -cotiere spate............................ 23 Cric -avertismente................................... 209 -instruc]iuni de folosire..................... 210 Cruise control .......................... 53 Cunoa[terea vehiculului.................... 6 Curq]are [i \ntre]inere -compartiment motor...................... 276 -caroserie................................ 274 -geamuri................................... 276 -interior........................................ 277 -pqr]i de plastic............................. 277 -scaune piele..................................... 277 -tapi]erie scaune................................. 277

D Dezaburire-dezghe] -luneta....................................... 38-133 26-133 -oglinzi retrovizoare.......................... -parbriz [i geamuri frontale laterale................................. 132 316-317 Dimensiuni vehicul................................ 325 Dioxid de carbon, emisii..........................

Display multifunc]ional -display multifunc]ional digital................................................ 64 -display multifunc]ional reprogramabil...................................... 56 -buzzer................................................ 54 -ceas (reglare).....................................76 -\ntrerupere alimentare combustibil.......................................... 137 -reglarea intensitq]ii luminii.................................................... 84 Display reprogramabil -acces meniu..................................... 67 -butoane de control............................. 66 -buzzer (reglare)................................. 80 -ceas................................................ 76 -data................................................ 76 -General Trip-Trip B........................... 87 -limba (selectare)............................... 78 -limitare vitezq....................................... 73 -meniu (descriere).............................. 67 -meniu OFF......................................... 86 (Display ON/OFF).......................................... 64 -nivel ulei motor..................................... 70 -reglare intensitate lumini (REOSTAT BORD)................................63 -service (\ntre]inere)............................... 82 -test ini]ial.............................................. 68

-Trip B (ON/OFF)....................................... 87 -unitq]i mqsurq (selectare)......................... 79 Display-uri .....................................54-55-5860-80 Dispozitiv pornire (contact)........... 17 Dispozitiv pornire [i volan.............. 17-18 Dispozitiv siguran]q copii................. 35-279 Dispozitiv tractare........................ 243 Duze parbriz/lunetq.................... 274 EOBD............................................. 184

INDEX ALFABETIC

Faruri -reglare....................................... -reglare razq.................................... -spqlare....................................... Filtru aer, \nlocuire........................... Filtru de carbon activ......................

138 138 52 265 266

Fixarea \ncqrcqturii................................ 283 Fluide (specifica]ii)............................. 321-322 -fr`na de m`nq................................ 138 -specifica]ii................................... 306 -verificare nivel lichid [i completare.................................... 263

Geamuri -curq]are........................................ 276 -deschidere electricq.................. 25 General Trip-Trip B.......................... 87

328

I Iarna................................................... 202 Identificare vehicul.................................300 Inactivitate vehicul................................. 203 Inactivitate vehicul, 204 re\nceperea utilizqrii................................... Inspec]ie anualq (\ntre]inere).......................................... 249 Instalare dispozitiv tractare................................................. 199 Interior -curq]are............................................ 277 136 -iluminare bord (intensitate)..................... 162 -iluminare fa]q..............................
-iluminare portbagaj.............................172 232 -iluminare torpedo.................................

Joja ulei motor................................. 257 Kilometraj, \nregistrare...................... 63 Lan]uri de zqpadq................................... 202 Leviere volan..................................... 48-49-50 Lichid fr`nq, ambreiaj..................................... 263 Lichid rqcire motor, mqsurare temperaturq [i semnal avertizare................................. 94 Lichid rqcire motor, verificare [i completare nivel.......................................................... 261 Lichid spqlare parbriz/lunetq/faruri, verificare [i completare nivel.................... 322 Lubrifian]i (specifica]ii)................... 321 Lumini -avarie, pornire........................ 135 -cea]q spate, schimbare becuri........................... 217 -cea]q, pornire................................. 227 -cea]q, schimbare becuri............. 225 -cea]q, tip..................................... 238

|n caz de accident.................................246 |n caz de accident, c`nd 246 existq victime............................................. |n caz de urgen]q................................ 205 |ncqlzirea motorului............................... 190 10 |nlocuirea bateriei de la cheie...................... |ntrebuin]area corectq a vehiculului....................................... 189

Mar[arier, lumini, schimbare becuri....................................227 Meniu Display 56-58 multifunc]ional............................................. Motor 302 -coduri identificare................................... 173 -deschidere capotq................................ -marcaj................................................. 300 303 -specifica]ii..............................................

329

INDEX ALFABETIC

H Hayon -deschidere din interior........................... 135-171 -telecomanda........................................ 8-171

|ntrerupere alimentare combustibil..................................... 137 |ntre]inere -vehicul............................................. 248 -opera]iuni adi]ionale........................ 251 -plan de \ntre]inere........................... 251 -plan anual........................................ 248

becuri fa]q................................................ 238 -drum, schimbare becuri........................... 226 -drum, tip.............................................. 221 -fr`na adi]ionalq..................................... 230 -\nt`lnire, schimbare becuri...................... 224 -\nt`lnire, tip......................................... 221 -laterale, schimbare becuri spate................................................. 227 -oglinda parasolar,descriere..................... 167 -plafoniera frontalq, descriere.................. 162 -plafoniera frontalq, schimbare becuri....................................230 -plafoniera spate, descriere.................................................163 -plafoniera spate, schimbare becuri....................................231

INDEX ALFABETIC

O Oglinzi retrovizoare exterioare........................................ 25 Opera]iuni adi]ionale........................... 251 Oprire motor................................... 190 Panou central, tablou de bord...................................... 56 Parasolare......................................... 166 Parcare................................................. 191 Pqr]i vopsite, \ntre]inere........................ 275 Performan]q vehicul........................... 315 Plqcu]q identificare caroserie..................... 301 Plqcu]q \nmatriculare, lumini schimbare becuri....................... 229 Plan de \ntre]inere.............................. 248 Plasq fixare marfq..................................172 Pneuri -citire corectq................................. 312 -\nlocuire............................................. 209 -pneuri de iarnq.............................. 202 -presiune de umflare....................... 308 -tipuri pneuri [i jante........................ 307-310 Pornire -contact......................................... 17 -cu ajutorul unei baterii auxiliare................................... 242 -de urgen]q............................................. 191 -prin \mpingere.............................. 207

Portbagaj -capactitate................................3418318 descriere iluminare................................ 172 -deschidere din interior........................... 171 -deschidere telecomandq........................ 8-171 -extindere.............................................. 289 -fixarea \ncqrcqturii................................ 172 -lumini............................................... 172-284 -plasq bagaje........................................ 285 -schimbare becuri................................... 233 -sfaturi transport marfq........................... 173-284 Protec]ia mediului..................................... 187 Protec]ie volumetricq.............................. 13 Puncte ridicare vehicul............................ 245

R Rqcire motor, verificare 261 [i completare nivel lichid.......................... 129 Recirculare aer..................................... Reducere costuri 197 de \ntre]inere........................................... 160-244 Remorcarea vehiculului........................ Resetare \nregistrare cqlqtorie............................................... 63 Ridicare vehicul -cu cricul.............................................245 245 -cu o macara........................................ 245 -cu un cric profesional.......................... Ro]i 314 -geometrie................................................ 202 -lan]uri de iarnq.................................... -presiune umflare 311 pneuri....................................................... -roata de rezervq 312 compactq...............................................

Scaune -Scaune fa]q.................................... 21 -Reglare.......................................... 21 -|ncqlzire........................................... 22 -scaune spate,.............................. 23 cotierq centralq................................... 23 cotierq fa]q........................................ 23 -scaune spate, tetiere.......................... 23 Schimbare becuri................................. 218 Schimbare becuri, tipuri de becuri.................................. 218 Schimbare roatq................................. 209 Scrumierq fa]q.................................. 164 Scrumierq spate................................ 165 Semnalizatoare -schimbare becuri frontale................. 223 -schimbare becuri laterale....................227 -schimbare becuri spate.............. 228 -semnale luminoase........................ 92 -tipuri................................................ 238 Senzor ploaie..................................... 51 Siguran]a, dispozitive de reducere a emisiilor toxice.................. 188 Siguran]a, mediului............................. 187 Siguran]e -cutie de control de pe baterie........................................ 236 -cutie de control de sub bord........................................... 236 -cutie de control din compartiment motor.........................237 -generalitq]i [i mqsuri precau]ie............................................... 234

330

- tabel........................................ 238-239 Simboluri....................................... 5 Sistem audio .............................. 184 Spqlare inteligentq........................ 51 Spqlare ma[inq, compartiment motor........................ 276 Spqlare ma[inq, interior.................... 277 Spqlqtor -faruri, func]ionare............................ 52-274 -lunetq, duzq.................................. 281 -parbriz, duze................................ 274 -parbriz, verificare [i completare nivel lichid..................... 264 -spqlqtor-[tergqtoare {tergqtoare parbriz lunetq............................................. 281 {tergqtoare parbriz lunetq, \nlocuire lamele...................... 281 {tergqtor parbriz -func]ionare................................... 50 -\nlocuire lamele........................... 273 -spqlare inteligentq........................... 51 Stil de conducere ............................ 196 Stopuri de cea]q, pornire.................. 136 Suport 292 -bagaje acoperi[.................................. Suspensii.............................................293 56 Tablou de bord....................................... Telecomanda 12 -copii adi]ionale..................................... 11 -\nchidere-deschidere u[i....................... -omologare.......................................... 7 10 -schimbare baterie................................ 11 -sistem alarmq.......................................

Telefon, transmi]qtori radio....................167 Tetiere -fa]q...................................................... 23 -spate.....................................................24 Tipuri becuri, 21 instruc]iuni generale................................. 239 Tipuri becuri, instruc]iuni generale................................. 218 Torpedo -lumini-descriere........................................ 161 -lumini-schimbare becuri........................ 232 199 Tractare remorci............................. Transmisie......................................... 305 Transmi]qtori radio [i telefoane mobile.................................167 19-35 Transport copii \n siguran]q.................. Trapa glisantq 169 -deschidere-\nchidere.......................... -ac]ionarea de urgen]q........................170 169 -ridicare pqr]ii posterioare.................... Trusq prim-ajutor.................................. 247 Turometru.......................................... 62

Ulei de transmisie, verificare [i completare nivel.............................. 321 Ulei motor -consum........................................... 258 -verificare [i completare nivel.......... 257 Ulei servodirec]ie, verificare [i completare nivel...................... 262 Unitq]i electronice de control............... 270 U[i -descuiere prin telecomandq............... 16 -\nchidere centralizatq..................... 19 -\nchidere/deschidere din exterior......................................... 18-278 -\nchidere/deschidere din interior.......................................... 19-278 -telecomanda............................. 7

VDC, sistem................................. Verificare nivele lichide................. Verificare [i completare -nivel lichid de rqcire...................... -nivel lichid fr`nq............................ -nivel lichid spqlare parbriz/ lunetq/ faruri.................... -ulei motor................................. -nivel ulei motor....................... Verificare [i schimbare filtru aer...................................... Vitezometru................................... Volan, claxon.................................. Volan, reglare....................................... Vopsea, coduri culoare....................

181 254

261 263

264 257 257

265 63 56 25 301

331

INDEX ALFABETIC

NOTE 332

NOTE

............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și