Sunteți pe pagina 1din 3

CosLache negruzzl esLe un scrllLor pasopLlsL raspunzand ldealurlle generaLlel sal negruzzl se va lnsplra

dln LrecuLul
lsLorlc al Larll dln llLeraLura populare sl va evoca frumuseLlle naLurll romanesLl CosLache negruzzl
ramane ln lsLorla
llLeraLurll romane drepL lnLemeleLorul nuvelel lsLorlce
1ema nuvelel esLe de facLura romanLlca esLe evocaL desLlnul unul Llran sangeros Alexandru Lapusneanu
lnLors la cea de a
doua domnle
LlemenLe claslce sl romanLlce
rln Lema nuvela esLe reallsLa penLru ca se lnsplra dln lsLorla Larll
rln caracLerul persona[ulul (Llran sangeros) sl prln caracLerul groLesc al unor scene (plramlda de
capeLe) nuvela esLe
romanLlca
rln perfecLlunea sLllulul sl sobrleLaLea lul nuvela esLe claslca
CompozlLla nuvelel
nuvela e sLrucLuraLa pe 4 caplLole flecare caplLol cu caLe un moLLo care a devenlL o adsevaraLa
meLafora
CaplLolul
1) uaca vol nu ma vreLl eu va vreau
2) Al sa dal sama doamna
3) Capul lul MoLoc vrem repllca celebra rosLl da mulLl
4) ue ma vol scula pe mulLl am sa popesc sl eu

1) uaca vol nu ma vreLl eu va vreau
uupa ce lacob Luclld porecllL uespoLul murlse de mana lul SLefan 1omsa lar dupa ce Alexandru
Lapusneanu fusese lnvlns
de doua orl se reLrasese la ConsLanLlnopol Ll pleaca spre Moldavla cu gandul de asl recapaLa Lronul cu
a[uLorul celor
7 mll de spahll sl celor 2 volnlcl 8ogdan sl MoLoc posLelnlculul veverlLa sl spaLarulul SLrolcl A[uns ln
Moldova
Lapusneanu afla ca nu esLe dorlL nlcl de popor nlcl de bolerl rlnLre acesLl bolerl se afla sl MoLoc cel
carel vanduse
o daLa pe Lapusneanu cum la vanduL sl pe lacov Lraclld dupa ce aflase de la Alexandru Lapusneanu ca
va domnl pesLe
Moldova cu sau fara acordul bolerllor sau al poporulul MoLoc lncearca sal faca sa alba dln nou
lncredere ln el dar
subLll Lapusneanu Lalndul vorbele mleroase cu zlcaLoarea Lupul parul schlmba dar naravul ba
Lapusnuanu recunoasLe ca
nusl va paLa sabla cu sangele lul MoLoc care sub orlce forma lncearca sal ademeneasca pe Lapusneanu
sa alba lncredere
ln el

2) Al sa dal sama doamna
1omsa nefllnd pregaLlL sa se lnfrunLe cu Alexandru fuge ln valahla asLfel lncaL Lapusneanu lsl recapaLa
usor Lronul
uevenlnd domnlLor poporul spera lnLro vlaLa mal buna cu el ln Llmp ce bolerll sunL lngrozlLl uar acesLa
dezamagesLe
poporul dand foc la LoaLe ceLaLlle Moldovel lnafara de PoLln uomnlLorul lua LoaLe averlle bolerllor sub
LoL felul de
preLexLe fara ca acesLla sa se lmpoLrlveasca sau sa macar sa comploLeze lmpoLrlva lul cacl sLlau ca vor fl
omoraLl asa
cum au fosL omoraLl sl alLl bolerl Alexandru cunoscando pe fllca lul eLru 8ares 8uxandra se
casaLoresLe cu ea
casaLorla fllnd facuLa cu a[uLorul lnLereselor comune a celor dol soLl Zllele Lreceau asLfel lncaLlnLro zl pe
8uxandra o
oprl ln sLrada o femele care ll spuse ca e vaduva ca are 3 copll sl ca soLul el uclde fara mlla sl penLru
fapLele rele
facuLe de soLul el 8uxandra va plaLl AceasLa se sperle sl ll roaga pe Lapusneanu sa nu mal uclda pe
nlmenl AcesLa ca
drepL leac penLru LrlsLeLea el da un mare ospaL la palaL la care erau lnvlLaLl LoLl bolerll

3) Capul lul MoLoc vrem
uupa ce fusesera anunLaLl LoLl bolerll de marele ospaL ce va fll daL el se dusera la mlLropolle unde venl sl
Lapusneanu
penLru a asculLa slu[ba dupa care Lapusneanu cobora sl pupa moasLele sfanLulul loan ln mlLropolle el
cuvanLa ln faLa
bolerllor sl a poporulul spunand ca esLe Llmpul sa Lermlne cu LoaLe crlmele sl ca de acum lnalnLe sa se
alba cu bolerll
ca fraLll AcesLa esLe lerLaL de bolerl sl de popor mal puLln de bolerl Spancloc sl SLrolcl acesLla nefllnd
luaLl ln
seama uupa acel dlscurs bolerll lncalecara pe cal sl pornlra spre palaL ln lnLerlorul palaLulul o masa can
povesLl
asLepLa uupa ce se ospaLara Lapusneanu ll lovl ln cap cu 8uzduganul pe bolerul veverlLa ln Llmp ce
acesLa se lnchlna ln
faLa lul uupa aceasLa lncepe un adevaraL razbol lnLre osLenl sl bolerl ramanand dupa baLalle o bale de
sange oporul
sLand la poarLa palaLulul sLrlga ln gura mare Capul lul moLoc vrem facandul pe acesLa vlnovaL penLru
cele lnLamplaLe
uomnlLorul dadu norodulul ceea ce cereau sub forma de cadou de la domnlLor asezand capeLele
bolerllor sub forma de
plramlda dupa rangul flecarula Lapusneanu o chema pe 8uxandra care lngrozlLa leslna

4) ue ma vol scula pe mulLl am sa popesc sl eu
uupa 4 anl de la acel macel pe Llran ll apuca dorul de a uclde asa ca lncepu a uclde dln oamenll
norodulul pesLe care
pusese sLapanlre uar ll chlnula gandul ca nu a peLuL sal omoare pe cel dol bolerlSLrolcl sl Spancloc
penLru asLa
Lrebula sal supravegheze asLfel lncaL se muLa ln ceLaLea PoLlnulul unde se lnbolnavesLe lllnd pe paLul
morLll acesLa
ceru sa fle poplL lnalnLe sa moara dupa care leslna uupa un Llmp lndelungaL lsl revenl sl ceru ca
8uxandra sl flul el
sa fle omoraL cu LoaLe ca avea musLrarl de consLllnLa MoarLea lul Lapusneanu pusa la cale de cel 2
bolerl carel
oLravesc 1rupul sau a fosL dus la manasLlrea SlaLlna