Sunteți pe pagina 1din 3

Notiunea si elementele contractului Conform art 666 Cod Civil, contractul este acordul de vointa realizat intre 2 sau

mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifica sau se sting raporturi juridice. Principalele trasaturi caracteristice ale contractului ca act juridic sint: 1. contractul este un acord de vointa realizat intre 2 sau mai multe persoane in fiinta la momentul incheierii contractului 2. acordul este atins prin libera manifestare de vointa 3. contractul are drept scop aparitia, modificarea sau stingerea rapoartelor juridice 4. contractul presupune considerarea ordinei publice si a bunelor moravuri. Elementele contractului sunt: 1. subiectii contractului. (mai sint numiti parti ele contractului) In calitate de subiecti ei contractului pot fi persoane fizice si persoane juridice care dispun de capacitate deplina de exercitiu si pot exercita drepturile si obligatile lor. In dependenta de categoria contractului acestia se numesc diferit. De exemplu: vinzator si cumparator, arendas si arendator, mandant si mandatar, locator si locatar, etc. 2. obiectul contractului reprezinta ceea ce doresc sa obtina partile incheind acest contract. De exemplu la vinzare-cumparare este bunul si banii obiectul contractului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie in circuitul civil sa fie determinat sau determinabil, adica sa poata fi deosebit de alte bunuri prin calitatile sale (culoare, marime, cantitate, localizare s.a.) sa existe la moment sau sa poata exista pe viitor sa fie legal 3. Continutul contractului reprezinta ceea ce doresc sa obtina partile in urma incheierii contractului. Dreptul persoanei reprezinta posibilitatea persoanei de a cere de la cealalta sau celelalte persoane sa aiba o anumita conduita in raport cu sine, sa indeplineasca anumite actiuni sau sa se abtina de la comiterea acestora. De exemplu dreptul de a primi marfuri calitative. Oblgatia persoanei reprezinta indatorirea persoanei de a da, de a face sau de a nu face ceva. De exemplu obligatia de a achita marfa cumparata. Partile contractante pot incheia in mod liber in limitele normelor de drept contracte si pot stabili continutul lor. Contractul incheiat legal obliga partile nu numai la ceea ce au prevazut expres dar si la tot ceea ce rezulta din natura lui in conformitate cu legea, cu uzantele si cu principiile echitatii. Daca una din partile contractante detine o pozitie dominanta pe piata, ea este obligata, sa contracteze in acest domeniu si nu poate sa impuna fara motive temeinice celeilalte parti conditii contractuale disproportionate. Este considerat nul contractul al carui obiect reprezinta o prestatie imposibila Clasificarea contractelor Legislatia in vigoare prevede urmatoarea clasificare a contractelor: 1. in functie de ramura de drept in care isi fac existenta, deosebim: contracte civile contracte comerciale contracte de munca contracte administrative contracte procesual-civile contracte procesual-penale contracte matrimoniale contracte internationale (tratate si conventii) 2. in functie de continutul contractului deosebim:

contracte unilaterale sunt acele contracte la care una din partile la contract isi asuma obligatii fara ca ultima sa/si asume reciproc careva obligatii. De exemplu drept contract unilateral serveste contractul de mandat in care o parte numita mandant nu se obliga fata de cealalta parte mandator referitor la achitarea remunerarii pentru reprezrentare, contractul de depozit cu titlul gratuit contractele sinalagmatice sunt acele contracte in care partile se obliga reciproc adica partile la contract dobindesc reciproc drepturi si obligatii. Majoritatea absoluta a contractelor constituie contractele sinalagmatice. Contractele sinalagmatice imperfecte sunt acele contracte in care la momentul incheierii contractului acesta apare drept un contract unilateral, adica calitatea de debitor o dobindeste si cealalta parte a contractului. Drept exemplu poate servi contractul de mandat cu titlul gratuit in care la momentul incheierii contractului isi asuma obligatii doar mandatarul iar din momentul executarii actului juridic care constituie obiectul reprezentarii, mandantul este obligat sa preia toate efectele acestei realizari. 3. in functie de avantajul pe care il urmaresc partile, deosebim: contracte cu titlu oneros, acele contracte in care fiecare parte urmareste scopul de a obtine un avantaj. La rindul lor contractele cu titlu oneros pot fi divizate in contracte: comutative si aleatorii. Contractele comutative sunt acele contracte unde partile la momentul incheierii contractului cunosc cu certitudine marimea avantajului, pe cind contractele aleatorii sunt acele contracte unde partile nu cunosc cu certitudine marimea avantajului pe care il vor dobindi drept rezultat al executarii contractului. Exemplu clasic poate servi contractul de antrepriza, unde in cazul in care partile convin asupra unui deviz de cheltuieli fix, contractul devine comutativ, pe cind in cazul in care partile convin asupra devizului aproximativ, contractul devine aleatoriu. Contractul cu titlu gratuit este acel contract prin care nu se urmareste obtinerea unui folos patrimonial in schimbul unui echivalent patrimonial. Drept exemplu poate servi contractul de donatie. 4. in functie de efectul produs de contracte, deosebim: contracte generatoare de drepturi (constitutive) sint acele contracte prin incheierea carora se da nastere unor drepturi si obligatii neexistente pina la momentul incheierii contractelor. Astfel majoritatea tratatelor internationale, contractele de munca, contractele administrative precum si unele contracte civile cum ar fi contractul de gaj, respectiv creeaza drepturi si obligatii pe care partile pina la momentul incheierii contractului nu le detineau. contractele translative de drepturi sint acelea care au ca scop transmiterea unui drept sau a unei obligatii existente de la o parte a contractului catre cealalta parte. La rindul lor, contractele translative pot fi : translative de drepturi, translative de obligatii si translative mixte, unde are loc transmiterea concomitenta de drepturi si obligatii, de exemplu prin contractul de donatie are loc transmiterea doar a drepturilor. Prin contractul de cesiune de datorie are loc transmiterea doar a obligatiilor, iar prin contractul de vinzarecumparare au loc transmiterea concomitenta a drepturilor si obligatiilor. Contractele ce privesc stingerea drepturilor sunt acele contracte, incheierea carora are drept scop stingerea unor obligatii, de exemplu acelasi contract de gaj poate servi drept un contract ce priveste stingerea drepturilor, deoarece in cazul in care debitorul obligatiei principale nu asigura executarea obligatiei garantate prin gaj, creditorul poate cere stingerea acestei obligatii prin urmarirea bunului gajat, contractul fiind nu altceva decit un mecanism de stingere a obligatiilor. 5. in functie de continutul sau patrimonial deosebim:

contracte patrimoniale sunt acele contracte ale caror continut poate fi evaluat in bani. Majoritatea contractelor civile, contractele de munca, contractele administrative sunt contracte cu continut patrimonial contracte nepatrimoniale sunt acele contracte ale caror continut nu poate fi evaluat in bani. De exemplu contractul de mandat cu titlul gratuit, unde mandatarul realizeaza reprezentarea intereselor mandantului intr-un proces civil pe o cauza de lezare a unor drepturi personale nepatrimoniale constituie un contract civil cu continut nepatrimonial. 6. in functie de modul lor de formare deosebim: contracte consensuale sunt acele contracte care se considera incheiate si prin urmare produc efecte prin simplul acord de vointa a partilor. Drepr exemplu poate servi contractul de vinzare-cumparare contracte solemne sunt aele contracte care cer respectarea unor formalitati sau conditii de solemnitate care ii atribuie valabilitatea. Drept conditii de solemnitate a inheierii acestor contracte pot fi: - autentificarea notariala - inregistrarea - enuntarea publica a continutului contractului - ratificarea tratatului contracte reale sunt contractele care se considera incheiate, iar prin urmare si produc efecte doar dupa remiterea bunului. Drept exemplu poate servi contractul de donatie. 7. in functie de modul de executare a contractului deosebim: contracte de executare instantanee sunt acele contracte in care

S-ar putea să vă placă și