Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA : "1 DECEMBRIE 1918"

FACULTATEA DE TIIN|E
SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR ID
STUDIU PRIVIND ROLUL MRFURILOR
INFORMATICE IN PROMOVAREA ACTIVIT|II
PRIMRIEI COMUNEI ILIA
Coordonator,
Conf. univ. dr. Popa Maria
AbsoIvent: Iuga (Jit)
Anca Cristina
BibIiografie
Andrica, A., Limbaje si programe si sisteme informatice, Editura Efes, 2007
Avram V, ApostoI C.G., SurceI, T., Avram, D., Birotica profesionaIa, Editura Tribuna
Economica, Bucureti, 2002.
Basca, O., Baze de date. Editura ALL, Bucureti, 1997.
BaIaj P, Vasiu, Partenie V., Tic, M., Cronica de Ia IIia Mureeana, Editura CaIauza, Deva,
2005.
Ciocodeica, M., Standardizarea i roIuI acesteia n asigurarea caIit|ii produseIor i
serviciiIor n contextuI integrrii europene n "ManagementuI caIit|ii i protec|ia
consumatoriIor", voI.I, ASE Bucureti, 1997;
Diaconescu I. Punescu C., AnaIiza senzoriaIa in societ|iIe comerciaIe, Editura Univers,
Bucureti, 2003.
Dinu V., BazeIe merceoIogiei, Editura ASE, Bucureti, 2001
Dinu V., MerceoIogia produseIor neaIimentare, Editura ASE, Bucureti, 2002.
Fotache, D, Fanaru, L., Pia|a mega-apIicatiiIor economice - ERP, in sisteme
informa|ionaIe pentru afaceri, Editura PoIirom, Iai, 2002.
FratiIa R.,Biro, A.Dragan ,M. BazeIe tehnoIogiei i merceoIogiei, Editura Dacia, CIuj -
Napoca, 2000.
Gherasim Z, Andronie M, Popescu Bodorin N, Informatica manageriaIa, Editura Frm,
Bucuresti , 2004
untanu. C., Curs universitar, Sisteme informa|ionaIe apIicate in administrarea afaceriIor,
AIba IuIia, 2010
IIeana. I, Popa M., Birotica si corespondenta comerciaIe, Editura Aeternitas, AIba IuIia, 2003.
Lungu, I., Baze de date - Organizare, proiectare si impIementare, Editura ALL, Bucureti,
1995.
Nica, D., Guvern, cetatean, societate informa|ionaIa, Editura Semne, 2001
OIaru, M. ManagementuI caIit|ii, Editura Economic, Bucureti, 2000 ;
OIaru, M. SchiIeru, I. PamfiIie, R. .a. FundamenteIe tiin|ei mrfuriIor, Editura Eficient,
Bucureti, 1999
Pana, A., Birotica, Editura ALL, Bucureti, 1994
Popa M, Bostan. R., Curs universitar, BazeIe merceoIogiei, AIba IuIia, 2009
Pop, C., MerceoIogia generaIa, Editura Junimea, Iai, 2002
Petrescu, V. Rducanu, I. MerceoIogie industriaI, Editura Sicpress & Design, Bucureti,
1993
Rosca, I, C., Societatea cunoaterii, Editura Economica, Bucureti, 2006.
Rosca, I, C., Internet, Intranet, Editura Economica, Bucureti, 2000
Radu, I, Ursarescu, M.VIadeanu, D., Cioc, M., Informatica si management O caIe spre
performanta, Editura Universitara, Bucureti, 2005
SchiIeru, I. tiin|a mrfuriIor n Romnia -premise i evoIu|ie, CoIec|ia Merx, Editura
QIassorom, Bucureti, 2000;
Stanciu, V., Proiectarea sistemeIor informatice, Editura DuaI Tech.
Sarbu, R. MerceoIogie industriaI, Editura ASE, Bucureti, 2002
Trana, D.M, Trana, R.D., Informatica pentru economiti VoIumuI 3, Sisteme informatice de
gestiune, Editura Sitech, Craiova, 2008
VeIicanu, M., Lungu I., Bodea, C., Ioni|a, C., Badescu, G., Sisteme de gestiune a bazeIor de
date, Editura Petrion, Bucureti, 2000.
* * *
Berinde, M. CaIitatea mrfuriIor n contextuI evoIu|iiIor de integrare economic
european, comunicare n cadruI SimpozionuIui "nv|mnt i cercetare n merceoIogie
i managementuI caIit|ii", Catedra de MerceoIogie i ManagementuI CaIit|ii", ASE
Bucureti, nov.1997 ;
BoIoga, N., Paunescu, C. ImpactuI deciziiIor manageriaIe asupra caIit|ii produseIor n
rev. "Economia" seria Comer|-nr. 1/1998, ASE Bucureti;
Ervine, C., Zaharia, I. LegisIa|ia Romniei i a Uniunii Europene n cadruI IucrriIor
SeminaruIui "LegisIa|ia protec|iei consumatoriIor", Bucureti, martie 1997;
Stanciu, I OIaru, M. BazeIe merceoIogiei, Universitatea Independent "Dimitrie Cantemir",
Bucureti, 1996.
Vasiu, Partenie V., IstoricuI IocaIit|ii IIia din evuI mediu - sesiunea de comunicri
tiin|ifice a cadreIor didactice din jude|uI unedoara, Deva, mai, 1994.
Suport de curs in cadruI proiectuIui infratire institu|ionaIa RO/03/113/OT/01," Infratirea
capacita|ii UCRAP si a re|eIei na|ionaIe de modernizatori".
Strategia de dezvoItare IocaIa 2007-2013, Comunei IIia, Jude|uI unedoara, in coIaborare
cu PDE-Stategii si investi|i externe.
ObiectiveIe studiuIui
PREZENTAREA GENERALA A INSTITU|IEI SI AMPLASAREA
IN ZONA
ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR
CONSIDERA|II PRIVIND MRFURILE INFORMATICE, SISTEME
INFORMATICE DE BIROU
SISTEMELE INFORMATICE UTILIZATE IN PRIMRIE.
STUDIU DE CAZ
CONCLUZII SI PROPUNERI
CAPITOLUL 1
SCURT ISTORIC
Privete aspecteIe Iegate de istoricuI IocaIit|ii, precum si
istoricuI casteIeIor din zona si aezarea geografica
ACTIVITATI SPECIFICE ZONEI SI EVENIMENTE
LOCALE
In acest subcapitoI sunt prezentate activit|iIe economice
principaIe specifice zonei, obiectiveIe turistice, evenimenteIe
IocaIe specifice zonei,
AnaIiza Swot
Analiza Swot este structurata pe domenii de
activitate dup cum urmeaz:
Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
nfrastructura si mediu
Economic
Turism
Educa[ie si cultura
Resurse umane, pia[a muncii
ORGANIGRAMA PRIMRIEI ILIA
PRIMAR
CONSILIUL LOCAL
BIBLIOTECA PC 1
COMPARTIMENT CENTRUL DE ZI PC 2
CAMIN CULTURAL PC 1
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT FPE 1, PC 7
SECRETAR
COMPARTIMENT I.T. PC 2
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA FPE 1 ,
26 de asistenti personali
REGISTRUL AGRICOL FPE 1
COMPARTIMENT STARE CIVILA FPE 1
VICEPRIMAR
COMPARTIMENT AGRICOL FPE 1
BIROU BUGET CONTABILITATE, IMPOZITE SI
TAXE LOCALE FPE 3
CAPITOLUL 2
ASPECTE GENERALE PRVND CALTATEA
SERVCLOR
2.1. Conceptul de calitate
2.2. Factorii de influenta ai calit[ii
2.3. Func[iile calit[ii
2.4. Documente de prescriere si certificare a
calit[ii
2.5. Metode de control si verificare a calit[ii
produselor si serviciilor
2.5.1. Conceptul de produs
2.5.2. Metode de control a calit[ii
2.5.3. Recep[ia produselor
2.5.4. Metode de control statistic prin msurare
2.5.5. Metode de control statistic prin atribute si
defecte
CAPITOLUL 3
CONSDERA| PRVND MRFURLE
NFORMATCE
3. Sisteme informatice de birou
3.1. Clasificarea informa[iilor
3.2. Func[iile unui sistem informatic de birou
3.3. Resurse hardware pentru activitatea de
birotica, structura unui sistem de calcul de tip PC
3.3.1. Unitatea centrala
3.3.2. Unit[ile (dispozitivele) de intrare - ieire
3.3.3. Elemente de multimedia : compact
discuri, placi de sunet, sisteme birotice integrate
3.3.4. Resurse software utilizate in birotica
3.4. Tratarea textelor
3.4.1. Etapele procesului de tratare a textelor
3.5. Procesoare de texte
CAPITOLUL 4
SSTEMELE NFORMATCE UTLZATE N
PRMRE
Dezvoltarea sistemului informa[ional al
administra[iei publice
Structura generala a sistemului informatic si
informa[ional al administra[iei publice
Sistemele informatice si informa[ionale utilizate
de primria comunei lia
Chestionar aplicat privind sistemele
informa[ionale utilizate de primria comunei lia
OBIECTIVELE CESTIONARULUI SUNT:
Gradul de pregtire a personalului institu[iei
Frecventa folosirii sistemelor informa[ionale
Determinarea avantajelor folosirii sistemelor
informa[ionale
Determinarea insatisfac[iilor privind sistemele
informa[ionale
Rolul sistemelor in realizarea unei administra[ii
publice moderne
mpactul in viitor a sistemelor informa[ionale
Clien[ii si utilizatorii cei mai importan[i ai
sistemelor informa[ionale
Concluzionarea ideilor si sugestiilor pentru
imbunatatirea sistemului
REZULTATELE CERCETRII
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
minim
mediu
avansat
Fig. 1. GraduI de pregtire aI personaIuIui din
primrie
- Gradul de pregtire profesionala al angaja[ilor primriei este mediu,
dei acetia ar trebui sa aib o pregtirea profesionala avansata
Fig.2. Frecventa foIosirii sistemeIor informa|ionaIe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
ziIinic
saptamanaI
Iunar
annuaI
-Sistemele informatice si informa[ionale sunt folosite de marea
majoritate a angaja[ilor, zilnic.
Fig. 3. AvantajeIe foIosirii sistemeIor informa|ionaIe
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
minime
medii
mari
foarte mari
- Avantajele folosirii acestor sisteme sunt foarte mari deoarece timpul de
prelucrare a informa[iilor este mai sczut, volumul stocat de informa[ii mult
mai mare, iar timpul de ateptare la ghieu este redus semnificativ
Fig.4. Insatisfac|ia privind sistemeIe informa|ionaIe Fig.4. Insatisfac|ia privind sistemeIe informa|ionaIe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
da
nu
- Binen[eles ca aceste sisteme au si dezavantaje, nu numai avantaje, printre
acestea enumerm, utilizarea limbii engleze, stocarea datelor zilnic in
vederea arhivarii pentru pstrarea in siguran[a, din cauza utilizrii intensive
unele programe cedeaz ( ex. Windows), etc.
Fig. 5. CIasificarea zoneIor de insatisfac|ie
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
mici
mari
foarte mari
- Zonele de insatisfac[ie se refera la faptul ca o parte dintre programele utilizate,
sunt in limba engleza,nu in limba romana, iar angaja[i cunosc doar par[ial
aceasta limba, iar in cazul unor erori de sistem trebuie chemata echipa tehnica,
ei nestiind cum sa procedeze
Fig. 6. RoIuI sistemeIor in reaIizarea unei administra|ii pubIice moderne
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
mic
mediu
mare
foarte mare
- Rolul sistemelor este deosebit de important, att in viata de zi cu zi cat si in
cadrul administra[iilor publice, aa cum precizam mai sus munca func[ionarilor
este cu mult uurata, iar clien[ii evita astfel infernalele cozi de la ghiee pentru a
efectua o plata,sau pentru a se elibera o adeverin[a de asemenea prin
dezvoltarea acestor sisteme se poate cere direct de acas adeverinte, cereri,
declara[ii sau efectuarea si confirmarea unei pla[i
Fig.7. ImpactuI sistemeIor informa|ionaIe in viitor
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
mic
mediu
mare
- n viitor aceste sisteme se vor dezvolta si mai mult si vor avea si mai mare
importanta, iar folosirea lor va fi vitala pentru toate domeniile vie[ii publice si
private
Fig. 8. Cei mai importan|i cIien|i ai sistemeIor informa|ionaIe
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
administratiiIe pubIice
sectoruI privat
sistemuI de educatie
furnizorii de servicii
- Dei aceste sisteme sunt folosite de fiecare dintre noi, cei mai importan[i clien[i
sunt cei aminti[i mai sus, deoarece folosesc cele mai diversificate programe, cele
mai actuale versiuni, bazele de date sunt mult mai complexe,volumul
informa[iilor este foarte mare iar folosirea lor este zilnica de un numr foarte
mare de persoane
Fig.9. Sus|inerea sistemeIor informa|ionaIe
48%
49%
49%
50%
50%
51%
51%
cadruI normativ si
institutionaI
schimbarea cuIturaIa
- Att cadrul normativ cat si schimbarea culturala sus[in in propor[ie
aproximativ egala dezvoltarea acestor sisteme
Fig. 10. Existenta sugestiiIor pentru imbunatatirea sistemuIui
informa|ionaI
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
da
nu
- Marea majoritate a celor chestiona[i au rspuns ca sunt mul[umi[i de
sistemele cu care lucreaz si nu au sugestii in vederea imbunatatiri lor.
Fig. 11. Ponderea sugestiiIor cu privire Ia imbunatatirea sistemuIui
informa|ionaI
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
punerea Ior in acord
cu modificariIe
IegisIative
asigurarea
actuaIizariIor on-Iine
- Pentru buna func[ionare este necesar ca programele sa se actualizeze on-
line pentru a fi puse in acord cu modificrile legislative,cele doua fiind
indispensabile una de cealalt.