Sunteți pe pagina 1din 37

1

NOVENSYS. UN DECENIU DE SOLU|II INOVATOARE


N MANAGEMENTUL INFORMA|IEI
www.novensys.com
12/12/2011 2011 novensys
Agenda
8ucurest| Novensys n 20 Iun|e 2011
CaplLolul 1 novensys parLenerul ln conLlnua evoluLle
CaplLolul 2 SoluLll lnLegraLe ln mod naLural
CaplLolul 3 arLenerl sl referlnLe
CaplLolul 4 rezenLare soluLle LrovlnleLa ln 8omanla
CaplLolul 3 rezenLare generlca soluLle WlM
12/12/2011 2011 novensys 2
www.novensys.com
3
www.novensys.com
Capitolul 1:
Novensys: ParteneruI n continu evoIu|ie
12/12/2011 2011 novensys
12/12/2011 2011 novensys 4
www.novensys.com
ovensys a ncheiat anul 2010 cu o cifr de afaceri de 19.440.000 Euro
Peste 200 de angaja[i, din care 55% n echipe de suport i implementare
Peste 250 de magazine lansate n industria de retail
Peste 40 de proiecte n distribu[ie i logistic
2004 - ovensys este primul Business Solution Partner pentru Microsoft
ExceIen|a: Inspira|ia noastr
12/12/2011 2011 novensys 3
www.novensys.com
ExceIen|a: Inspira|ia noastr
12/12/2011 2011 novensys 6
www.novensys.com
Echipa Novensys:
Consultan[i i dezvoltatori cu peste10 ani de experien[ n Romnia i Europa
70% din echip a fost implicat n cel putin dou proiecte de implementare
realizate cu succes
Raportul consultan[i seniori/juniori este de 3/1
Primul trainer romn de Microsoft CRM
Peste 25 de specialiti Microsoft Dynamics
Peste 10 specialiti Oracle
9 Manageri de Proiect Seniori (Metodologie PMP)
Oamenii: Sursa vitaIit|ii noastre
12/12/2011 2011 novensys 7
www.novensys.com
Capitolul 2:
SoIu|ii integrate. n mod naturaI
I
CRM
ERP
CRM
ERP
PM
SCM
FieId
Services
I
12/12/2011 2011 novensys 8
www.novensys.com
mbinm n solu[iile noastre dedicarea
oamenilor i expertiza acestora pentru a
crea instrumente eficiente de accesare i
management al informa[iei dintr-un
business:
Enterprise Resource Planning
Customer Relationship Management
Business ntelligence
Business Process Management
Supply Chain Management
Field Services
SoIu|ii integrate: Investi|ie maximizat
12/12/2011 2011 novensys 9
www.novensys.com
SoIu|iiIe noastre: Industrii compIexe i extrem de
competitive
12/12/2011 2011 novensys 10
www.novensys.com
Consultan[i cu cel putin o certificare Microsoft n
consultan[ sau dezvoltare Dynamics av
O echip de dezvoltare cu competen[e n tehnologii
ca: .ET, SQL Server, XML, Webservices
Peste 40 de clien[i Microsoft Dynamics
: Cea mai mare implementare de Microsoft AX
din Romnia
MS FY11 (Q1): Locul 1 Microsoft Dynamics*
MS FY11 (Q1): Locul 1 Microsoft Dynamics AX*
MS FY1: Locul 1 Microsoft Dynamics AX*
MS FY: Locul 1 Microsoft Dynamics AX*
MS FY: Locul 1 Microsoft Dynamics*
*Total sales volume
Competen|e i TehnoIogii: Microsoft Dynamics
12/12/2011 2011 novensys 11
www.novensys.com
Consultan[i cu certificri n domeniu i expertiz
n tehnologii Oracle
mplementri complexe de ERP, B, Data
ntegration, Siebel (availability, load balancing,
integrare cu sisteme ter[e, procese de migrare)
Experien[ local i extern pe diverse
segmente: oil & gas, distribu[ie, retail, waste
management, services
Cea mai mare implementare de Siebel CRM (n
industria de oil &gas) din Romnia
Competen|e si TehnoIogii: ApIica|ii OracIe
12/12/2011 2011 novensys 12
www.novensys.com
Oracle Application Server
BEAWebLogic Application Server
BEAWebLogic Events Server
Oracle Complex Events Processing
BEAALSB
Oracle ESB
BEAWebLogic ntegration
Oracle BPEL
Oracle BAM
Oracle Portal
Oracle Web Center,
Oracle Content Management,
Oracle Database 10g release 2
Competen|e i TehnoIogii: TehnoIogii OracIe
Mediu de dezvoltare: Siebel Tools,
Siebel Scripts
Raportare: Siebel Analytics and
Siebel Reports, Extract Transform
Loading (ETL) T
12/12/2011 2011 novensys 13
www.novensys.com
ApIica|ii: pentru desktop (C/C++,
Microsoft .et Framework (C#), Visual
Basic), aplica[ii web (ASP.ET,
JavaScript, Java), aplica[ii mobile
(C/C++, Microsoft et Framework
(C#), platforme pentru PocketPC
(WinCE)
AnaIiz i Raportare: Analisys
Services, Reporting Services, Crystal
Reports
aze de date: SQL Server 2008, DB2
Server Web : S, Apache
Sisteme de operare: Windows 2007,
AX Solaris, Linux
Service autorizat:
MotoroIa: terminale mobile, wireless
switch, scannere i imprimante (1D i 2D)
cititoare de coduri de bare (1D & 2D)
suport pentru re[ele wireless i GPRS
Psion: terminale mobile, suport pentru
re[ele i GPRS
Zebra: imprimante de coduri de bare
(industriale, pentru desktop, i mobile,/
ZPL,EPL, drivere native)
DataIogic: terminale mobile, terminale,
scannere i imprimante (1D and 2D)
cititoare de coduri de bare (1D & 2D)
suport pentru re[ele i GPRS
Avery: Cntare
Competen|e i TehnoIogii: ApIica|ii, Servicii,
Echipamente & Service
12/12/2011 2011 novensys 14
www.novensys.com
Capitolul 3:
Suntem parte component a sistemeIor perfect adaptate
pentru performan|
12/12/2011 2011 novensys 13
StabiIim parteneriate vaIoroase, de Iung durat
www.novensys.com
CertificriIe Novensys
1st Certified Partner Siebel CRM
Microsoft Gold Partner
Oracle Certified Partner
Motorola Business Premier Partner
Zebra Premier Partner
12/12/2011 2011 novensys 16
www.novensys.com
Inspirm cIien|ii
s foIoseasc
puterea
soIu|iiIor
eficiente, perfect
adaptate
mediuIui
specific de
business n care
acetia activez
Retail
Manufacturing
Logistics &
Distribution
Utilities
Telecom
Courier
8ervices
Banking &
F8
17
CapitoIuI 4:
Sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si controI
rovinieta in Romania
www.novensys.com
12/12/2011 2011 novensys
12/12/2011 2011 novensys 18
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
|ect|ve
mbunaLa(lrea gradu|u| de co|ectare a Laxel de uLlllzare a
lnfrasLrucLurll ruLlere
ana|e var|ate de d|str|ut|e care sa permlLa uLlllzaLorllor
achlzlLla de rovlnleLe orlunde sl orlcand
,anagementu| centra||zat a| |nformat|e|
Imunatat|rea s| opt|m|zarea procesulul de conLrol
Interconectarea cu alLe lnsLlLuLll aLaL publlce sl caL sl prlvaLe
ln vederea auLomaLlzaLll sl opLlmlzarll proceselor de emlLere sl
conLrol al rovlnleLel
12/12/2011 2011 novensys 19
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
escr|erea so|ut|e|
SoluLla lmplemenLeaza un proces eflclenL penLru
em|terea sl ver|f|carea manua|a sau automata a plaLll
Laxel de drum (rovlnleLa)
SoluLla ofera cana|e mu|t|p|e penLru achlzlLlonarea
rovlnleLel sl permlLe monlLorlzarea sl conLrolul plaLllor
SoluLla ofera un mecanlsm eflclenL de raportare care
furnlzeaza suporLul penLru procesele de managemenL
monlLorlzare sl gesLlune
12/12/2011 2011 novensys 20
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
Arh|tectura de us|ness a so|ut|e|
esLlonaLa cenLrallzaL
ulsLrlbulLa la nlvel naLlonal
MulLl nlvel
SecurlLaLe pe mal mulLe nlvele
ulsponlblllLaLe rldlcaLa
ConecLare wlreless
ArhlLecLura deschlsa
Modulara sl exLenslblla
12/12/2011 2011 novensys 21
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
m|tere m|tere
ontro|
manua|
ontro|
automat
kapoarte
SoluLla ofera funcLlonallLaLl mulLlple penLru
cllenLl ln vederea achlzlLlonarll rovlnleLel
rln partener|
orta| We
@e|efon|e mo||a (SMS)
12/12/2011 2011 novensys 22
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
LmlLere
ontro|
manua|
ontro|
manua|
ontro|
automat
kapoarte
rocesul manual de verlflcare sl conLrol ofera 2 meLode
ConLrol lnoplnanL reallzaL de caLre personalul auLorlzaL
ConLrol planlflcaL de caLre dlspecerl sl reallzaL de personalul auLorlzaL
COLORV DEOCAMERA
12/12/2011 2011 novensys 23
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
Investing in
formation
LmlLere LmlLere
ConLrol
manual
ConLrol
manual
ontro|
automat
ontro|
automat
kapoarte kapoarte
rocesul auLomaL de ldenLlflcare a vehlculelor ce nu au achlLaL Laxa de uLlllzare
a lnfrasLrucLurll ruLlere (rovlnleLa) presupune
Dn slsLem auLomaL de captare a |mag|n||or dln Lraflc
Dn slsLem de extragere a numaru|u| de |nmatr|cu|are a vehlculul pe baza
lnLerpreLarll lmaglnll capLaLe prln Lehnologla de recunoasLere opLlca a
caracLerelor (CC8)
COL OR VDEOCAMERA
12/12/2011 2011 novensys 24
www.novensys.com
Entering new
markets
Investing in
formation
LmlLere LmlLere
ConLrol
manual
ConLrol
manual
kapoarte kapoarte
ontro|
automat
ontro|
automat
ComponenLa de raporLare genereaza doua
caLegorl de rapoarLe
kapoarte perat|ona|e permlL urmarlrea
acLlvlLaLllor ln Llmp real
kapoarte de ana||za stat|st|ca (8uslness
lnLelllgence) ofera rapoarLe slnLeLlce ln vederea
anallzel sl aslsLarll declzlllor de managemenL
12/12/2011 2011 novensys 23
www.novensys.com
Entering new
markets
Diversifying the
portfoIio
CresLerea semnlflcaLlva a gradu|u| de |ncasare a rovlnleLel
Accesu| ln Llmp real la daLele prlvlnd achlLarea sl conLrolul
rovlnleLelor
ulsLrlbuLle la nlvel naLlonal ln mal mulL de 1S00 |ocat||
oarLe buna acceptare a s|stemu|u| de caLre beneflclar sl uLlllzaLorl
resterea f|ex||||tat|| prln uLlllzarea echlpamenLelor moblle(ex
adaugarea supllmenLar a unul puncL de vanzare)
caderea cu cel puLln 30 a Llmpulul necesar emlLerll unel rovlnleLe
keducerea la mlnlmum a lnpuLulul manual necesar penLru emlLerea
rovlnleLelor
Dn slsLem parametr|za|| s| reconf|gura|| de CnAun8 fara
lnLervenLla funlzorulul
Numaru| redus de personal necesar penLru admlnlsLrarea slsLemulul
|spon||||tate r|d|cata a s|stemu|u| daLoraLa uLlllzarll celor mal
moderne Lehnologll hardware sl sofLware
8enef|c||
12/12/2011 2011 novensys 26
www.novensys.com
Sistem de cntarire dinamic si identificare
a vehiculelor rutiere
Capitolul 5:
Sistem de cntarire in miscare si identificare
a vehicuIeIor rutiere (WIM)
www.novensys.com
antar|rea |n m|scare a veh|cu|e|or rut|ere
SlsLemele de canLarlre ln mlscare sunL prolecLaLe penLru a masura sl lnreglsLra
greuLaLea pe osle sl greuLaLea LoLala a vehlculelor aLuncl cand acesLea Lrec pesLe un
senzor Spre deoseblre de sLaLllle de canLarlre unde vehlculele Lrebule sa opreasca
penLru a fl canLarlLe slsLemul de canLarlre ln mlscare nu neceslLa oprlrea vehlculelor
ceea ce maresLe eflclenLa procesulul de verlflcare a greuLaLll vehlculelor
Masurarea greuLaLll LoLale a vehlculelor sl a lncarcarll pe osll esLe uLlla penLru
uezvolLarea prolecLarea sl monlLorlzarea pava[elor
rolecLarea sl monlLorlzarea podurllor
verlflcarea greuLaLll sl dlmenslunllor vehlculelor
Apllcarea leglslaLlel sl a regulllor prlvlLoarea la greuLaLea sl dlmenslunlle
vehlculelor
lanlflcarea sl admlnlsLrarea drumurllor
12/12/2011 2011 novensys 27
www.novensys.com
Avanta[e|e cantar|r|| |n m|scare a veh|cu|e|or rut|ere
Viteza de procesare. Vehiculele pot fi cntrite n timp ce se deplaseaza la viteze
normale pe autostrada, rezultnd ntr-un numr semnificativ mai mare de vehicule
cantarite ntr-o perioad scurt de timp, n compara[ie cu statiile de cantarire statice.
Siguran|. Minimizarea necesitatii de cntrire static elimina manevrele vehiculelor
si aglomerarea provocata de statiile de cantarire statice.
PreIucrarea continua a dateIor. Cantarirea in miscare poate fi efectuat n mod
continuu pe intreg traficul, in timp ce cntrirea static se limiteaza doar la un
esantion de trafic sau doar la un anumit tip de vehicule.
Acoperire extinsa i costuri mai mici. Mai multe locatii pot fi monitorizate cu
sisteme de cantarire in miscare la acelasi cost.
Minimizeaza evitarea cantaririi. Sistemele de cantarire in miscare pot monitoriza
traficul fr a alerta oferii vehiculelor. Acest lucru duce la colectarea de date realiste,
pentru ca mai putine vehicule supraincarcate vor evita sta[iile de cntrire.
Obtinerea de date de ncrcare dinamice. Sistemul poate nregistra informa[ii
despre incarcarea dinamica pe osie, care poate fi semnificativ mai mare dect
sarcina statica.
12/12/2011 2011 novensys 28
www.novensys.com
@ehno|og|| d|spon|||e
@ehnologllle cele mal uLlllzaLe penLru senzorll de masurare a greuLaLll vehlculelor ln
mlscare sunL
o 5entor pietoe/ectric {1)
SlsLemul plezoelecLrlc de canLarlre dlnamlca uLlllzeaza senzorl plezoelecLrlcl penLru a
deLecLa schlmbarea de Lenslune cauzaLa de preslunea exerclLaL asupra senzorulul de
roLlle vehlcululul ;l msoar greuLaLea pe osle ALuncl cand roLlle vehlcululul Lrec pesLe
senzor slsLemul inreglsLreaz lmpulsul elecLrlc creaL de senzor ;l calculeaz sarclna
dlnamlc Sarclna sLaLlc esLe esLlmaL foloslnd sarclna msuraL ;l parameLrll de
callbrare
Lxemplu de cablu plezoelecLrlc
12/12/2011 2011 novensys 29
www.novensys.com
12/12/2011 2011 novensys 30
www.novensys.com
Lxemplu de senzor plezoelecLrlc cu cuarLSchema de instalare a senzorului in sosea:
Sistemul instalat:
o 5entor pietoe/ectric {2)
12/12/2011 2011 novensys 31
www.novensys.com
nstalare senzor piezoelectric:
o 5entor pietoe/ectric {l)
12/12/2011 2011 novensys 32
www.novensys.com
Placa otel
Marca tensiometrica
P/oco tensiometrico
SlsLemul de canLarlre dlnamlca uLlllzeaza plcl de oLel echlpaLe cu marcl LenslomeLrlce apllcaLe
la parLea lnferloar Cand roLlle vehlcululul Lrec pesLe placa aceasLa se indoale lar slsLemul
inreglsLreaz deformaLla msuraL de marclle LenslomaLrlce ;l calculeaz sarclna dlnamlc
Sarcln sLaLlc esLe esLlmaL foloslnd sarclna dlnamlc msuraL ;l parameLrll de callbrare
r|nc|p|u| de funct|onare
:
nstalare placa tensiometrica
Sistemul instalat:
12/12/2011 2011 novensys 33
www.novensys.com
c ce/u/o de sorcino hidrou/ico
SlsLemul consL ln dou plaLforme de cnLrlre plasaLe una lng cealalL penLru flecare
banda de clrculaLle C celul hldraullce esLe lnsLalaL ln cenLrul flecrel plaLforme penLru a
msura for(a apllcaL pe plaLform Sarclna msuraL esLe inreglsLraL ;l anallzaL de cLre
slsLem penLru a deLermlna incrcarea pe anvelope ;l osle
r|nc|p|u| de funct|onare
nstalare celula de sarcina:
Sistemul instalat:
12/12/2011 2011 novensys 34
www.novensys.com
@|p senzor ,onta[ roare I|a|||tate ost
1 lezoelecLrlc MonLarea se face prlnLro
LaleLura lngusLa ln asfalL
@lmp de lnsLalare 1 zl
10 13 penLru 93 dln
masuraLorl
uuraLa de vlaLa 4 anl
CosL defecLe (procenL dln cosLul de
lnsLalare)
3 ln anul 1
13 ln anul 2
23 ln anul 3
lnloculre ln al paLrulea an
Aprox 9000 $
2 laca LenslomeLrlca MonLarea se face prln
Lalerea unul sanL de
aprox 13cm adanclme ln
sosea daca groslmea
subsLraLulul esLe
suflclenLa (Llmp de
lnsLalare 1 zl) sau prln
consLrucLla unel caseLe
beLonaLe (Llmp de
lnsLalare 3 zlle)
10 penLru 93 dln
masuraLorl
uuraLa de vlaLa 6 anl
CosL defecLe (procenL dln cosLul de
lnsLalare)
4 ln anul 1
6 al anul 2
8 ln anul 3
10 ln anul 4
13 ln anul 3
lnloculre ln al saselea an
Aprox 21300
$
3 Celula de sarclna
hldraullca
MonLarea se face prln
consLrucLla unel caseLe
beLonaLe
@lmp de lnsLalare 3 zlle
6 penLru 93 dln
masuraLorl
uuraLa de vlaLa 12 anl
CosL defecLe 4 dln cosLul
echlpamenLulul pe an
8evlzle ma[ora la flecare 6 anl
Aprox 48700
$
Ana||za comparat|va |ntre tehno|og||
12/12/2011 2011 novensys 33
www.novensys.com
3 u|ap
ech|pamente
2 amera v|deo
1 enzor|
4 entra|a mon|tor|zare
Schema slsLemulul
12/12/2011 2011 novensys 36
Arbitectura sistemului
SlsLem achlzlLle de
daLe
SlsLem local
procesare
Senzorl de
canLarlre
dlnamlca
ueLecLor de
prezenLa
vehlcul
Camera
vldeo
lnLerfaLa Comunlcare

SlsLem cenLral de monlLorlzare sl
admlnlsLrare
DS SLocare locala
lnLerfaLa cu slsLeme
exLerne
www.novensys.com
37
MUL|UMIM!
CataIin STEFU
PubIic Sector SaIes Manager
cataIin.stefu@novensys.com
12/12/2011 2011 novensys