Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. .. .

Str. ..nr. ..
CUI:
J.././.
TEL. .; FAX

ADEVERINTA
Prin prezenta se atesta faptul ca dl./dna __________________________, domiciliat(a) in
_____________________________ str. ______________________________nr. ___, bl._____, sc. ____,
ap.____, sector___, jud._________________, posesor al BI/CI _____, seria_____, nr._____________,
CNP_______________________, a fost angajatul (a) societatii__________________________________,
CUI__________________, cu sediul social in __________________________________, in baza
contractului individual de munca cu norma intreaga /cu timp partial de ________ ore/zi, incheiat pe
durata determinata / nedeterminata, in functia/meseria de ___________________________________.
Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii
(incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca):
Nr.
Mutatia intervenita
Anul
Salariu de baza,
Nr. si data
Meseria /
crt.
inclusiv sporurile care
actului pe baza
Luna
Functia
intra in calculul
caruia se face
Ziua
punctajului mediu
anual

inscrierea si
temeiul legal

Incepand cu data de _______________, contractual individual de munca al domnului(ei) a


incetat, in baza prevederilor art. ______, alin.________, lit._________ din Legea nr.53/2003- Codul
Muncii, republicata, modificata si completata.
In perioada lucrata a avut _______ zile de absente nemotivate si ________ zile de concediu fara
plata.
In perioada de la ________________ pana la ____________ a lucrat in grupa (I sau II de munca),
pozitia nr. _________ din anexa la Ordinul nr. _________ din __________________ al
ministrului__________________________, in total ______ani, __________luni, _________zile,
(_______________________________)

DIRECTOR GENERAL,

S-ar putea să vă placă și