Sunteți pe pagina 1din 4

r*r,.t;#iitistrat

TvA de recuperat, conform deconturui rntocmit la sfirr5itur lunii

l.-l:ff*

4423

de TVA lntOcmit le sfErcift,t Lsr3

,,T\/4 6,

--;r-

o1"gr

.^a-

ttata difercnlei de TVA datorde

4

=

VA

512l ,,Conruri la blriciin lei,,

u*o I

l

aprilie su

'r*l

TVA de

;f;

tffi

"H#yt1g:::ly.rl*".*i.y;''il*::ffiilii'";'#ilk1H:':i:

*mmFr1glangajamentuteiapoiplataacesruia;

datoriile faf6

de activitatea de

' 5314 ,rCasa ln valu6r.,

Co1fo T reglemintErito,

iont"r,

,_lgc?srlrii crearf elor,

face tn numerar sau ori

conturi sintetice de gnaut lt:

de' serviciu,

ln

surnelor crivenite

000 leiRoNj.

j,Glorcescu, l, *u**t, *

. riloromnea'

Internalionale

t*eci,

M., OI. cit

F^' Iaricon cantabil-rir;ri;;;;;i,o;;';,

de cok abilitate,Editura

merodorogic. ain soli taod+

nf. l5/I996 nrivindintdrirei

1224 rrin zoniilddi

Ji.+,iii.;

iii;':.'"'

p.

176.

o,r""r*ere Europene gi

2e03,p,

64, 67,

arr. 5

si

6

din

s.a"omiitrf r, i"g,.

;;;";';p-il;;:J'prevederiror

standarcrere

ordonanla

'

Nonno

qiuvernului

Oficiar. Partea I nr

i*""ci'r_varut'rc, pubricari ?n Monirorur

"""'

2O4

Buele contabilititii

yaloarc este mai mare de 50.000.@0 Iei. Penoanele juridice pot achita facturilc cu

Valo

0 lei cEtre furnizorii de bunuri gi servicii,

astfel 50,000,000 lei in numerar, suma care deprgegte acest plafon putEnd fi achitati

numai prin instrumente de ptatli frri numerar.

- lna,asdrile gi pldfile peste plafoanele prevazute de lege se efechreazi prin

intermediul conturilor de disponibil. Evidenta fluxurilor bEnegti prin conturile cureilt la b6nci se tine cu ajutorul contului 512 ,,colturi curetrte lr-binci.r care se dezvoltii

pe urm6toarele conturi sintetice de gradul II:

. 5121 ,rConturi la bdnci ln lei.(;

' SLU rrConturl le bEnciin

vbluti,.l

r 5L25 ,rSume in curs de decontare

de decontarc

gradul II, astfel:

e aqqltia tgi au deschislotrl[tl. Contul care evidenfiaz6

,rAcreditiver. car€ s6 dezvoltE pe conturi sintetice de

" 5411 ,,Acreditive ln lei.,;

. 5412 rrAcreditive in valutii,{,

Sumele depuse la bEnci;

precum gi

sUmelu tn numerar, prce la dispozilia

unor pl[1i ln favoarea persoanei

penonalului sau a terfilor, ln vederea efectuErii

juridice, pr8cum gi sumele.acordate prin sistemul de card-uri se reflectii ln contabilitate

prin intermediul contului 542,,Avansuri de trezorerie i blnegti intre conturile la

intre

cu

contului

conturile care rcflecta miiloace bEnagi sub fonn[ de numerar sau.din conturile

deschise Ia bEnci

insasErile gi in credit pl6gile.

tirncfioneazE dupl regula conturilor de activ, lnregisr{nd in debit

Dintre documente justificative care stau la boza lnregistrErii in contabilitate a

operaliunilor de incasEri gi plEli, reginem:

)

chitanla este documsntul care jwtiiicii depunerea unei sume ln numerar la casierie gi pentru lnregistrarea tn registrul de oasd;

{:nuryr"q atet ca dispozi;ie datii casierului pentu incasar,ea unor sume, c6t gi ca

dispozigie

avansuri

c{tre casierie. pentu achitarea".in nurnerar & unor ,sume:i(acordarea unor

pentru cheltuieli de deplasare sau pentru procurares de bunuri etc.);

D

registrul de ca.rd este documentr:l de inregistrare operativi a incasarilor Ei

Reprezentarea in contabilltate a principalelor operaliuni economlceftnanclare 205

lr

iI

plffilor in numerar, efectuate prin casieria unitalii pe baza actqlor justificative. Se

intocmette zilnic gi permite stabilirea soldului de casE;

) extrasul de csnf cstc documentul eliberat de bancd, care prezintii penfu o

anumitE perioadE, tncastuile Si degile efectuate prin contul respectiv, precum 9i soldul

disponibilitnfllor existente la sftrgitul perioadei la care se refer6;

D

monetarul servegte ca document justificativ

'pentu evidenlierea la

sfiirgitul zitei, a numerarului lncssat de ctrtre unititile de comercializare cfi amInuntul

a mErfurilor; pe baea lui se pred6 numerarul incasat ctrtre casieria centralE a unitilii.

Aplli"o( i"'pi tu inid c intab ititrit eti tiCasdiitor j i gildyilo i

lsgdtt ile activilatea ds

exploatarc

lnt-o perioadi de gestiune, o societate Comerciali rcdizeazl unnitoarele

operafiuni'deincasdri

gi pl61i, a cErorinregistrare injurnal se prezint6 astfel:

lI

[;

['

1. Se ridicd de la banc{ suma de 5 000 lei pentru plata avansurilor din salarii

5311 ,,Casaln [ei"

I

=

581 ,,Viramenteinteme"

5 000

5 000

r:

Conform cecului de numerar, se ridic6 de Ia bancr suma de 5 000 lei

2. inregistrat plata ln uumerar a avansurilor din salarii

Analiza

Conml

Felul contului

sensul

modificlrii

5311

Casaln

lei"

Cont

de ac(iv

Reducere

425,.Avansuri acordate

Cont

de activ

Sporire

nersonalului"

 

425,,Avansuriacordate :

5311 ,Casaln lei"

tsanea contulur

care se modificil Crcdit Debit

5 000

5 000

t

I

[' trt

personalului" Sc inrcgistrcazE plata avansurilor din salarii pe bazr semn6turilor din

3. inregistat incasarea de numerar din v8nzarea cu am[nuntul a mErfurilor Analiza

a.

5l{l I .'Casa

Contul

in lei"

70? ,,Venituri din vtnzarea

mir6rrilnr'!

-4427 .,TVA colestatE'

Felul contului

Sensul

modifielrii

Partea contului care se modifictr

Cont rle activ

Sporire

Debit

Contde prsiv

Sporire

Credit

Cont de pasiv

Sporire

Credh

t

t_

286

-Barete contabilititli

297s

Conform menetarului, sc inrcgistreaztr incasarca sumei dc Z 975 lei

4. se depune Ia banc6, pebaza foii de vErsfurrln! suma lncasati din vAnzarea cu

amdnunhrl a mdrfurilor

581 ,,Virrmente interne"

=

53LI ,,Casain lei

$e depun la banc6, po baza foii de v[rsEmtnl sumele Insasate cu o zi

'"'l ?si

5. se lnregistreazE ridicarea de la banc[, conform exfasul de cont, a gumelor

aferen te avansurilor chenzinale

_

581 ,,Viramente interne"

5

=

Sl2l,,Conturi ta b6nci ln lei,.

Se ridicd de la banci ex.trasul de cont prin care se confirme operaliunca de ridicare de cltre casier a sumilor aferente avansurilor

6. Se lmegistreaz6 deschiderea unui asreditiv

58 l,,Virrmente iuteme"

5 000

t*l

5 000

Tooo

R.pr.r.ntr.t in

prin.lpulelor op*ngiunl .conorni.qlin.*lar. 207

581 ,,Viramerte interne" =

5l2l ,,Coniuri ta binci ln lei,,

Se primepte extrasul de coRt prin care se confirmd virarea sumei din

7. Se achitii obligatia fap de un fumizor din acreditivul deschis.

Sc.achiti obligalia fatl de un fumizor ,,F" din acreditivut deschis,

7 000

7

000

4 880

4

880

- 8. lu Inregistreazi acordarca unui ayans de trezorerie angajatului N, ln

efectuirii unei deplaslri

8

542 ,,Avansuri de trrzorerie" =

53ll ,,Cosa in lei.'

9. lnregistrat decontul de cheltuieli prszenht rte angajatul N, la ?nroarcerea

_ deplasare

contabili a

Contul

542 ,Avaruuli 6e trezorerie"

625,,Chelftrieli cu deplasdri

deta$Eri, tmnsfedri"

4426

TVA

deductibild"

To

625,,Ch6ltuieli cu dcplasari,

detlgari, Fansfer&i"

624,,Cheltuicli

cu tramportul de

bunuri gi personal"

628 ,Chehuicli cu alte scrvicii

e.recutate de te(i"

4426,,TVA dcductibilE'

Felul connrlui

Cont dc activ:

Cout de activ

Cont de astiv

Scnsul

modificilrii

Reducere

Sporire

Soorire

Partea contului

care se rrrodifici Credit Debit

Debit

6;

45

75,63

t4,37

lnregistrat decontril din deplasarc, astfel;

I

I

I

de cheltuieli prezentat de angajat, Ia inoarcerea

20 lei = 60 lei.

$€zinte factura gi

ctritanla): 90 lei, din

diurniL 3 zile *

cazare-(pontru car

I4,32 lei reprczinti TVA (cotagyo):

hanspoft (pentru care prezintf, bilcte de transport): 45 lei. Total

195 lei

acordat 10. Depunerea la casierie a diferenlei necheltuite din avansul de lrezorerie

e

a

53ll,,Casainlei"

l0-

=

542,Avansuridetrezorerie

la.casierie,

conform dispoziliei iu fn"*ur. li "f,Jiuot.i "

eoheltuite de 5 Iei.

Se Heg[oEtsrsfi 0m GrD$nshtgEtfl[o

e 0$sFslluml[oF

nEtu5tld Gicltrl do Inss$sF

5.2.L GontaililltaEea o0erafi

llltEtr0t

prtslnd intririts gi leglrfie Uoactiire lrmonE|imrc

j}-q,.|,'Op.cit,pp.75-76.

" O'M.FI.

directivere

30/11/2005,

i

'i"grorLniodrito,

nr. 1752 din r7ilu2l}s-p_entru

ekropene,

pcr 64 (r).

aprobarea

oubricat in Iriouirorui ofi.il';

Romrniei, partca

"ort)bin'"onfo*"

ios0

I

n.,

*

din

n punct

. 201

,rcheltuieli de constituire r 203,,Cheltuieli de dezvoltare

;

i

. 205

rr.oncesiuni, brevete, licenfe, mf,rci comerciale, drepturi gi active

slmllare.!;

t 207 rJond comercial l

.=-.,eq8Jd#g

iggflrzIri necorDo rt 1e.,.

lrnobilizdrile corpo#t4.e.unosci

'urrerioare

-

ror' in timp ce chertuierire

recunoscute, 9-: *guta drcpt chertuieri tn perioada in care au fost efecnrate.

t. ce active arerenG

trebuie evaluate inifial Ia cosnrl

ilffir"#;:.i#lliii

u"o"n

*lg*g'

profesionigti calificafi in evaluare,

recunoscut nagional sau intemafiqnal.

r"*dri il*Ii'o.g"nism profesional ftr domeniu,

in contabilitate a imobilizErilor corporale se realizeazE cu ajurorul

"on*.rrffU."tarca

'

211

,,Tereuurr gi amenajxri de tereuuri.i, cont

dezvoltE pe

sintetic dc gradul I cue so

douil conturi sintetice de gradul tr:

r'211l Tereuuhi

' BeneJiciire economice v*toat'e

repre,inry poknriatut

i

t,aut de numerat.sau de echivareni

de a conaibui,

;;;;;;;;;;;pirsoanaiwidica

direct saa imrirecr, Is