Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de tiin e Economice i Administrarea Afacerilor Colectivul de MANAGEMENT I INFORMATIC ECONOMIC

PROPUNERI TEME LICEN

Licena 2012

MANAGEMENT [ZI i ID] INFORMATIC ECONOMIC [ZI] i


ADMINISTRAREA AFACERILOR (ENG.) [ZI]
NDRUMTOR DENUMIREA TEMEI
1. Implementarea managementului calit ii. Studiu de caz la 2. Studiu privind mecanismele si instrumentele de mbunt ire continu la SC 3. Aspecte privind aplicarea managementului prin procese la . 4. Studiu privind informatizarea managementului calit ii la . 5. Managementul calit ii n servicii. Studiu de caz la.. 6. Studiu privind corela ia dintre satisfac ia angaja ilor i nivelul calit ii la 7. Planificarea i controlul calit ii fabrica iei la . 8. Managementul rela iei cu clientul n managementul calit ii .. Studiu de caz la .. 9. Controlul produsului neconform i mbunt irea calit ii la SC.. 10. Studiu privind costurile calit ii la SC .. 11. Benchmarking privind abordarea prin procese. Studiu de caz la . 12. Diagnosticul calit ii la SC. 1. Aspecte privind reorganizarea conducerii la . 2. Managementul participativ, studiu de caz la .. 3. Implementarea MBO la SC. 4. Diagnosticul proceselor de cercetare-dezvoltare la 5. Diagnostic general n IMM-uri. Studiu de caz la 6. Responsabilitatea social a organiza iei n intreprinderile romne ti. Studiu de caz la .. 7. Studiu privind externalizarea proceselor la SC 8. Managementul productivit ii muncii la . [Teme pentru programele de studii MN + IE + CIG] 1. Gestiunea optim i contabilitatea stocurilor. 2. Sisteme informatice pentru managementul rela iei cu clien ii (CRM) 3. Sisteme informatice pentru managementul deciziei. 4. Dezvoltarea unui software pentru asistarea deciziei multicriteriale. 5. Dezvoltarea unui software pentru asistarea deciziei utiliznd modelarea fuzzy. 6. Modul informatic pentru gestiunea lucrrilor de licen i diserta ie. 7. Optimizarea activit ilor n logistic i distribu ie. 8. Modele de analiz economico-financiar. Studiu comparativ (n colaborare cu lector dr. Cristina Drumea). 9. Aplica ie informatic pentru analiza economico-financiar a unei firme. [Teme pentru programul de studii - MANAGEMENT] 1. Influen a elementelor de micromediu i macromediu asupra activit ii firmei. Studiu de caz 2. Managementul firmei n industria ...... Studiu de caz 3. Tehnici si strategii de promovare a produselor .. 4. Managementul logisticii de distribu ie. Studiu de caz 5. Managementul activit ilor de marketing la nivelul firmelor industriale. Studiu de caz 6. Strategii manageriale i de produc ie. Studiu de caz 7. Politici i strategii de promovare la nivelul firmelor prestatoare de servicii de ... Studiu de caz [Teme pentru programul de studii - INFORMATIC ECONOMIC] 1. Dezvoltarea aplica iilor economice cu baze de date n domeniul comercial 2. Sisteme informatice geografice pentru gestiunea mediului i modelarea n teritoriu 3. Sisteme informatice geografice pentru ecoturism

Prof.dr. Maria POPESCU

Prof.dr. Dorin LIXNDROIU

Prof.dr. Nicoleta PETCU

Prof.dr. Bogdan BCANU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Structuri concuren iale speciale Diferen iere vs. cost redus Concentrarea industrial Strategii de diferen iere Instrumentar strategic matriceal Management strategic universitar Misiunea i obiectivele instrumente de management strategic Aplicarea modelului Porter n contexte speciale Leadership strategic Abordri tehniciste func ionale cu preten ii strategice i efectele lor

Prof.dr. Liliana DUGULEAN

1.Analiza eficien ei economice a investi iilor unui holding. Studiu de caz la 2. Analiza rentabilit ii activit ii economice. Studiu de caz la .. 3. Repartizarea teritorial a activit ii industriale i dezvoltarea regional n Romania, n primul deceniu al secolului XXI 4. Calitatea produselor i serviciilor industriale. Studiu de caz la .. 5. Analiza satisfac iei clien ilor produselor/serviciilor..(n industria ..). Studiu de caz la 6. Modelarea econometric n analiza sezonalit ii vnzrilor. Studiu de caz la ... 7. Managementul marketingului la firma ... 8. Analiza concentrrii teritoriale a industriei ... n Romnia, n anul ... (sau perioada ..) 9. Studiu comparativ al dezvoltrii serviciilor turistice n Romnia i rile membre ale Uniunii Europene 10.Analiza riscului n tranzac iile economice externe. Studiu de caz la/pentru . ...

Prof.dr. Tiberiu FORI

1. Analiza situa iei strategice n vederea restructurrii organiza iei 2. Planul de afacere pentru dezvoltarea firmei 3. Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finan are 4. Analiza culturii de organiza ie n vederea implementrii schimbrilor 5. Proiectarea unui manual de evaluare a posturilor 6. Managementul rela iilor industriale 7. Managementul proiectelor cu finan are european 8. Proiectarea unui sistem de analiz a performan elor n cadrul organiza iei 9. Analiza satisfac iei n munc 10. Managementul conflictelor

Prof.dr. Niculaie ANTONOAIE

1. Afaceri contientizarea ocaziei favorabile de pe pia . Studiu de caz la 2. Afaceri pstrarea pozi iei de pia . Studiu de caz la 3. Afaceri ocuparea unei pozi ii de pia . Studiu de caz la 4. Afaceri lansarea unui produs/serviciu nou pe pia . 5. Afaceri n servicii. Studiu de caz la 6. Abordarea afacerii. Parteneri i clien i. Studiu de caz la 7. Planificarea n afaceri. Studiu de caz la 8. Decizia strategic n afaceri. Studiu de caz la 9. Conducerea afacerii. Liderul. Studiu de caz la 10. Micile afaceri. Studiu de caz la 1. 2. 3. 4. Analiza critic a mediului nconjurtor al intreprinderii; studiu de caz. Studiul posibilit ilor de asimilare de noi produse n intreprindere; studiu de caz. Optimizarea planificrii produc iei din intreprindere. Studiul posibilit ilor de optimizare a planificrilor strategice din intreprindere. 4. Optimizarea organizrii interne a intreprinderii. 5. Analiza tipului de conducere din intreprindere i optimizarea acestuia. 6. Optimizarea zonrii intreprinderii 7. Ci de evaluare a managementului intreprinderii. 8. Posibilit i de imbunt ire a sistemului de management al resurselor umane din intreprindere. 9. Optimizarea sistemului informa ional din intreprindere. 10. Posibilit i de optimizare a organigramei intreprinderii. 11. Studiul posibilit ilor de msurare a gradului de satisfac ie a angaja ilor din intreprindere. 12.Determinarea calit ii produselor intreprinderii prin masurarea gradului de satisfactie a clientilor. 13. Proiect de plan de afaceri pentru infiin area unui IMM. 14. Studiul posibilit ilor de optimizare a deciziilor. 15. Optimizarea proceselor de produc ie

Prof.dr. Lucian GUGA

Prof.dr. Lucian GUGA

16. 17. 18. 19. 19. 20. 21.

Planificarea produc iei Elaborarea planului de ntre inere i repara ii Programarea proceselor produc ie Controlul calit ii produselor Optimizarea utilizrii capacit ilor de produc ie Optimizarea gradului de ocupare a personalului Optimizarea retribuirii personalului direct productiv

Conf.dr. Silvia SUMEDREA

1. Analiza performan elor financiare ale unei firme. Studiu de caz la SC... 2. Analiza diagnostic a unei firme. Studiu de caz la SC.... 3. Managementul activit ii comerciale a unei firme. Studiu de caz la SC... 4. Managementul surselor de finan are pe termen scurt ale unei firme. Studiu de caz la SC 5.Managementul surselor de finan are pe termen lung ale unei firme. Studiu de caz la SC 6. Eficientizarea activit ii de atragere a surselor de finan are pe termen lung ale unei IMM. Studiu de caz la SC 7.Leasing-ul - sursa de finan are pentru dezvoltarea afacerilor unei firme. Studiu de caz la SC... 8.Creditul bancar - sursa de finan are pentru dezvoltarea afacerilor unei firme. Studiu de caz la SC... 9.Imbunt irea performan elor financiare ale unei firme. Studiu de caz la SC... 10.Grupul de firme politici si strategii comune de dezvoltare Teme propuse pentru lucrarile de licenta la specializarea Business Administration 1. SWOT analysis managerial tool for organizations strategically development 2. Management of sales. Case study at SC..... 3. Improving organizational performance through efficient human resource management Case study at SC. 4. Creativity and innovation ways to increase organizational performances. Case study at SC .... 5. Implementing management by objectives - a path to improve organizational planning. Case study at SC ... 6. Management by exceptions. Case study at SC ... 7. Managemnet by budgets. Case study at SC... 8. Development of control system for increasing organizational performances. Case study at SC ... 9. Management of the communication system of an organization. Case study at ... 10. Environmental impact above organizations performances. Case study at ... 11. Business plan for development of a new company. Case study at ... 1. Aplica ii web pentru magazin virtual de produse audio. 2. Sistem informatics pentru eviden stocuri, realizat cu tehnologii Web, n-tier 3. Modul sistem ERP 4. Aplica ii economice pentru dispozitive mobile 5. Aplica ie Web pentru rezervare i cumprare bilete online 6. Sistem de rezervare web a locurilor pentru un hotel 7. Realizarea unui generator de rapoarte pentru aplica iile cu baze de date 8. Sistem informatic pentru gestiunea clien ilor/prospec ilor unei firme (e-CRM) cu tehnologiile n-tier, web based 9. Tehnologii open source pentru eLearning 10. Portal educa ional n tehnologie web

Conf.dr. Ctlin MAICAN

Lector dr. Sanda CONSTANTIN

1. 2. 3. 4.

Analiza diagnostic n scopul cre terii rentabilit ii firmei; Studiu de caz la.... Analiza diagnostic la firmele de turism; Studiu de caz la Analiza diagnostic n scopul dezvoltrii firmei; Studiu de caz la Managementul investi iilor; Studiu de caz la..

Lector dr. Ruxandra ALBU

1. Managementul serviciilor. Studiu de caz.. 2. Tendin e n evolu ia managementului serviciilor (turismului, comer ului) la nivel na ional/regional. Studiu de caz: 3. Studiu privind turismul (rural, ecologic,...) n zona (regiunea, pensiunea, ............ )

Lector dr. Ruxandra ALBU

4. Managementul agen iei de turism. Studiu de caz..... 5. Studiu privind posibilitatea dezvoltrii turistice a regiunii.... 6. Managementul rela iilor cu clien ii. Studiu de caz la ..... 7. Managementul resurselor umane. Studiu de caz 8. Cultura organiza ional. Studiu de caz la firma X. 9. Motivarea i evaluarea performan elor angaja ilor la firma X. 10. Recrutarea, selec ia i ncadrarea resurselor umane. Studiu de caz 11. Orientarea i formarea profesional a resurselor umane. Studiu de caz 12. Studiu comparativ privind managementul resurselor umane practicat de firmele X si Y. 13. Responsabilitatea social a companiilor (CSR). Studiu de caz..... 14. Studiu comparativ privind managementul dezvoltrii turistice durabile: regiunile X si Y. 15. Managementul mediului. Studiu de caz la.......................... [Teme pentru programele de studii IE + CIG]

Lector dr. Radu LIXNDROIU

1. Realizarea unui sistem informatic pentru realizarea contabilit ii de gestiune intr-o intreprindere. 2. Realizarea unui site de comer electronic. 3. Crearea unor module de calcula ia costurilor / evaluare, n cadrul sistemului informatic existent ntr-o intreprindere 4. Metode de evaluare a sistemelor informatice din domeniul financiar-contabil.5. Evaluarea fiabilit ii produselor software.

Lector dr. Adina DASCLU

1. 2. 3. 4. 5.

Planificarea i realizarea proiectului de Managementul calit ii proiectelor/proiectului de Managementul riscului n proiectul de Strategii de reducere a riscurilor n proiectele de Managementul resurselor umane n proiectul de

Lector dr. Cristina ANTONOAIE

1. Conducerea afacerilor n IMM-uri. Studiu de caz la 2. Afaceri lansarea unui produs/serviciu nou pe pia . Studiu de caz. 3. Afaceri n servicii. Studiu de caz la 4. Planificarea n afaceri. Studiu de caz la 5. Decizia strategic n afaceri. Studiu de caz la 6. Micile afaceri. Studiu de caz la 7. Conducerea organiza iilor Tabloul de bord. Studiu de caz la 1. 2. Managementul afacerilor: Ctigarea avantajului competitiv. Studiu de caz la firma Managementul afacerilor: Strategii opera ionale la firma Managementul afacerilor: Instrumente de previziune n sectorul serviciilor. Studiu de caz la firma Managementul afacerilor: Ergonomie i mediul de lucru oferit angaja ilor. Studiu de caz la firma Managementul afacerilor: Proiectarea posturilor n turism. Studiu de caz la Managementul afacerilor: Etic i managementul lan ului de aprovizionare. Studiu de caz la firma Instrumente de luare a deciziilor. Studiu de caz la firma Managementul crizelor ecologice n produc ie/turism. Studiu de caz la Managementului crizelor de resurse umane n produc ie. Studiu de caz la Managementului crizelor de comunicare n domeniul turismului. Studiu comparativ ntre firma X i firma Y.

Lector drd. Liana Cristina NICOLAU

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Conf.dr. Silviu DUMITRESCU

Lector dr. Costel ALDEA

[Teme pentru programul de studii IE] 1. Test center. 2. Rezervri on line 3. Comer electronic 4. Promovarea turismului 5. Aplica ie pentru fidelizarea clien ilor 6. Teme care ndeplinesc cerin ele unei lucrri de licen propuse de studen i. [Teme pentru programul de studii IE] 1. Baze de date distribuite in retele de calculatoare 2. Servicii in retele de calculatoare 3. Sisteme GIS: Proiectarea si implementarea de baze de date spatiale si de sisteme GIS 4. Sisteme de operare moderne: Implementarea unui portal care sa permita dezvoltarea unei comunitati virtuale in jurul acestuia 5. Dezvoltarea de aplicatii Android

[Teme pentru programul de studii IE] 1. Realizarea unui blog utiliznd PHP/FLEX/HTML+CSS 2. e-Busines utiliznd PHP/FLEX/HTML+CSS 3. Teste online utiliznd PHP/FLEX 4. Proiectarea, realizarea i implementarea unui site pentru o firm (de turism, imobiliar, auto...) utiliznd PHP/HTML+CSS/FLEX 5. Aplica ii de modelare utiliznd BlueJ 6. Aplica ii pentru telefonie mobila 7. Realizarea unei lumi virtuale cu VRML 2 MANAGEMENTUL RISCULUI - licenta zi (RISCUL N AFACERI) MANAGEMENT I AFACERI INTERNA IONALE 1. Studiu privind atitudinea managerului fa de risc. 2. Msurarea incertitudinii la firm 3. Aplicarea teoriei deservirii n optimizarea numrului de angaja i la firm 4. Aplicarea teoriei deservirii n optimizarea numrului de puncte de desfacere 5. Analiza de risc n cadrul firmei 8. Influen a factorilor de risc asupra deciziilor manageriale. 9. Modelarea matematic a procesului managerial factor de atenuare a riscurilor. 11.Factorii de risc care influen eaz pragul de rentabilitate al firmei. 15.Tehnici de msurare a riscului n afaceri. 16.Optimizarea deciziilor privind afacerile n condi ii de risc. 20. Riscurile vamale i impactul acestora asupra afacerilor 21.Riscuri i amenin ri n activitatea de aprovizionare i transport n cadrul afacerilor . 22. Relansarea rentabilit ii firmelor n afacerile interna ionale, riscuri i amenin ri. MN . CRIZELOR licenta zi (MANAGEMENT I AI) 1. Analiza crizei de imagine. Tehnici de rezolvare a crizei de imagine. 2. Analiza crizei de comunicare. Planul de comunicare n cadrul firmei. 3.Analiza de risc n cadrul firmei. 4.Optimizarea activit ii de aprovizionare i transport n cadrul firmei. 7. Gestionarea crizei financiare prin msuri financiar-monetare i administrative. 8.Optimizarea raportului venituri cheltuieli. 10. Influen a factorilor de risc asupra deciziilor manageriale. 11.Modelarea matematic a procesului managerial. 12. Diagnoza stadiului de pregtire a organiza iei pentru criz. 17.Studiu privind atitudinea managerului fa de risc. 18. Msurarea incertitudinii la firm 21. Aplicarea teoriei deservirii n optimizarea numrului de angaja i la firm. 22. Aplicarea teoriei deservirii n optimizarea numrului de puncte de desfacere. 24.Analiza de risc n cadrul firmei. 25. Influen a factorilor de risc asupra deciziilor manageriale. 26.Modelarea matematic a procesului managerial factor de atenuare a riscurilor. 27. Riscuri i amenin ri care genereaz criza organiza ional. 1.Codul etic, instrument de implementare a activit ii responsabile social a societ ilor comerciale. Studiu de caz 2.Consumatorul, stakehoder al societ ii comerciale responsabile social. Studiu de caz 3.Strategii de marketing dezvoltate de societ ile comerciale responsabile social. Studiu de caz 4.Implementarea responsabilit ii sociale corporatiste. Studiu de caz 5.Comportamentul etic n raport cu mixul de marketing. Studiu de caz 6.Comportamentul etic i politicile de promovare. Studiu de caz 7.Dezvoltare durabil i responsabilitatea social corporatist. Studiu de caz 8.Beneficii ale strategiei de responsabilitate social. Studiu de caz

Conf.dr. Livia SNGEORZAN

Prof.dr. Petrior MANDU

Prof.dr. Petrior MANDU

Lect. dr. Po incu Cristian