Sunteți pe pagina 1din 3

I.I. PADURARU GH. DANIEL BACAU FO4/378/2011 CUI 28223541 STRADA LALELELOR NR. 3 BLOC 3 SC. D AP.

14 BACAU NR

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 1. PARTILE CONTRACTANTE I.I. PADURARU GH. DANIEL cu sediul in Bacau, Strada Lalelelor Nr. 3, bl. 3, Sc.D, Ap. 14, inmatriculata Registrul Comertului Bacau sub nr. F04/378/2011 si CUI 28223541, reprezentata de Paduraru Daniel- Administrator- in calitate de PRESTATOR si PERSOANA FIZICA...., cu domiciliul in Bacau, Strada,CNP, CI- SeriaNr Au convenit sa incheie prezentul CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII, cu respectarea urmatoarelor clauze: 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1.Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de servicii de termoizolatie cu polistiren a peretilor exterior ai blocului (izolatie termica). 3. TERMENUL CONTRACTULUI 3.1.Contractul se incheie pe o perioada de zile, incepand cu data de. pana la data de. 4. MODALITATEA DE PLATA 4.1.Pretul prestarii serviciilor de mai sus este stabilit pe baza devizului de lucrari intocmit si transmis. Furnizorul va emite factura si chitanta fiscala, iar beneficiarul va achita integral c/val serviciilor prestate pana la finalizarea lucrarii contractate. Acolo unde valoarea lucrarii este mai mare c/val lucrarilor efectuate se va achita astfel: - - . 5. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1.Prestatorul de servicii se obliga:

Sa asigure servicii de calitate cu respectarea normelor si a legislatiei in vigoare - Sa respecte normele si normativele in vigoare privind disciplina in constructii (calitatea materialelor folosite sa fie corespunzatoare) - Sa asigure garantia lucrarilor efectuate pe o perioada de doi ani (exclusi factorii meteorologici sau alti factori exterior ce nu tin de calitatea lucrarilor efectuate). 5.2. Beneficiarul serviciilor se obliga: - Sa achite contravaloarea facturii intocmite pentru lucrarile efectuate conform devizului de lucrari 6. CONDITII INCETARE CONTRACT Contractul inceteaza in urmatoarele conditii: - Prin ajungerea la termen - Cu anticipatie cu acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractual 7. CLAUZE FINALE 7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor. 7.2. Prezentul contract a fost incheiat astazi.., in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR I.I. PADURARU GH. DANIEL

BENEFICIAR