Sunteți pe pagina 1din 46

OBIECTIVE CURS 3

Aprofundarea problemelor legate de popula ie i for a de munc :


No iuni i concepte Indicatori Formule de calcul Interpretare

A. POPULA IA (1)
Popula ia este definit drept colectivitate uman identificat printr-un ansamblu de caracteristici specifice i leg turi proprii de dezvoltare. Dimensiunile demografice ale unei influen eaz starea i nivelul dezvoltare social al rii respective. ri, de

A. POPULA IA (2)
Fundamentarea no iunilor de politic macroeconomic necesit cunoaterea aspectelor esen iale privind popula ia rii. Programele guvernamentale trebuie s reflecte importan a acordat studiului popula iei n fundamentarea obiectivelor strategiei de dezvoltare ce trebuie realizat n concordan cu strategia european privind cretere economic durabil nso it de creterea coeziunii sociale.

Surse de date demografice


Recens mntul popula iei Statistica st rii civile (eviden a curent ) Registrul na ional al popula iei - eviden a informatizat Anchetele demografice

---------------------------------------------------- Categorii de popula ie nregistrate la recens mnt :


popula popula popula absent popula ia stabila (PS) ia prezenta ( PP ) ia prezenta temporar (PT) temporar (AT) ia legala (a localit ii)
5

PS= PP - PT +AT

A.I. Volumul (num rul) popula iei

la data recens mntului (Pr) la 1 ianuarie i 1 iulie (P1.01 sau P1.07) num rul mediu (P )
E

la 1 ian: P1.01= Pr - (NV-D)1.01


r

- (I-E)

A.II. Structura popula iei


Rela ia general de calcul:

Gi= ( Pi /Pop) *100


Structura demografic

Pe vrste
Pe gen Structura dup starea civil Structura dup caracteristicile socio-economice dup sursa mijloacelor de subzistenta dup activitatea CAEN pe categorii sociale dup nivelul instruc iei scolare pe na ionalit i, limba materna i religie Structura teritorial
7

10

11

12

13

Recensmntul popula iei din 18 martie 2002 Populaia dup religie Popula ia dup etnie Religia Numr Etnia Numr % persoane persoane Populatia Populaia stabil 21680974 100,0 stabil 21680974 Ortodox 18817975 Romni 19399597 89,5 Romano1431807 6,6 1026429 Maghiari catolic
Rromi ( igani) Ucraineni

% 100,0 86,8 4,7


3,2 1,5 0,9 2,9

535140 61098 59764 193568

2,5 0,3 0,3 0,8

Germani

Alte etnii

Reformat Penticostal Grecocatolic Alte religii

701077 324462 191556 619475

14

A.III. Micarea natural a popula iei (M.N.P.)


M.N.P. este un fenomen biologic-social aflat sub influen a unor evenimente demografice pure (naterea i decesul).
{ {

M.N.P. exprim procesul de rennoire al unei popula ii de tip nchis, nesupuse fluxurilor migratorii.

15

A.III. Micarea natural a popula iei (M.N.P.)


{ SPORUL NATURAL:
n = N-D
Unde: N este num rul n scu ilor vii iar D num rul deceselor.

{ n majoritatea rilor europene dezvoltate natalitatea continu sistematic tendin a de sc dere, apropiindu-se de nivelul mortalit ii.

{ Sporul natural fiind nul efectivul popula iei r mne constant. O astfel de popula ie se numete sta ionar .
16

17

A.III. Micarea natural a popula iei (M.N.P.)

{ Intrarea Romniei n procesul de tranzi ie demografic (caracterizat prin niveluri sc zute ale natalit ii i mortalit ii) are loc mai trziu cu aproape un secol comparativ cu rile nordice i occidentale.

18

A.III. Micarea natural a popula iei (M.N.P.)


Tranzi ia demografic din Romnia este puternic influen at de factori conjuncturali:
{

- cele dou r zboaie mondiale - factori specifici, determina i de politica pronatalist dus dup 1986, sau de lipsa unei politice demografice dup 1989.
19

III/a Natalitatea
{

Natalitatea popula iei caracterizeaz masa n scu ilor vii n cadrul unei colectivit i umane, delimitat prin caracteristici de timp i spa iu. Intensitatea fenomenului se stabilete ca m rime relativ de intensitate i indic num rul n scu ilor vii la 1000 de locuitori:

Rng = (Nvii / P ) 1000


unde: Rng = rata general a natalit ii; Nvii = num rul n scu ilor vii; P = efectivul mediu al popula iei,respectiv numarul populatiei l 1 iulie
20

III/b Mortalitatea popula iei


{

Fenomenul demografic cunoscut sub denumirea de mortalitate reprezint masa deceselor survenit n cadrul popula iei ntr-o anumit perioad . Rata generala de mortalitate calculat ca o m rime relativ de intensitate pe baza rela iei:

Rmg = [D/ P ]* 1000


n care:

Rmg = rata general a mortalit ii;

D= efectivul persoanelor care au decedat P = efectivul mediu al popula iei n perioada analizat .
21

III/c Al i indicatori
{

III/c Nup ialitatea - rata nup ialit ii { III/d Divor ialitatea - rata divor ialit ii
{

Rela ii de calcul, exprimare (0/OO )

22

B. FOR ADEMUNC
Resursele de munc
existente la un moment dat n societate exprim num rul persoanelor capabile de munc , adic acea parte a popula iei care posed ansamblul capacit ilor fizice i intelectuale care i permit s desf oare o activitate util n una din activit ile economiei na ionale.

23

B. FOR ADEMUNC
Sub aspect statistic, volumul resurselor de munc se determin pe baza urm torilor indicatori:
{ 1.

popula ia cuprins n limitele vrstei de munc (PVM).

2.

popula ia cuprins n limitele vrstei de munc , dar inapt de a lucra (PVMIL).


3.

popula ia n afara limitelor vrstei de munc care lucreaz (PAVML).


{

RM = PVM - PVMIL + PAVML


24

Balan afor eidemunc


{

Balan a for ei de munc este elaborat anual pe baza datelor de statistic demografic , a celor din surse administrative i a anchetelor. Balan a cuprinde indicatori statistici intercondi iona i: - resursele de munc
- popula ia n vrst de munc - popula ia ocupat civil - omerii - popula ia activ civil - popula ia n preg tire profesional i alte categorii de popula ie n vrst de munc .
25

Popula iaactiv (1)


{

Popula ia activ cuprinde: for a de munc salariat civil , patronii i al i lucr tori independen i, lucr torii familiali neremunera i, militarii de carier i militarii n termen, omerii.

{Se m soar ca popula ie: curent activ i obinuit activ


26

Popula iaactiv (2)

Popula ia obinuit activ include toate persoanele care au dep it o anumit vrst - de regul cea a colariz rii obligatorii - al c ror statut principal a fost fie de persoan ocupat , fie de omer.

Popula ia curent activ cuprinde toate persoanele care au dep it o anumit vrst i care n perioada de referin (o zi sau de obicei o s pt mn ) au declarat c au fost ocupate sau n omaj.
27

Popula iaocupat
toate persoanele de vrst activ , care, n decursul unei perioade de referin , se aflau n una din urm toarele situa ii: aveau un loc de munc , se g seau la locul de munc i primeau un salariu. aveau un loc de munc salariat, dar n perioada de referin erau absen i, p strnd ns leg tura formal cu locul de munc . aveau un loc de munc nesalariat, iar n perioada de referin erau prezente la lucru i exercitau o activitate lucrativ aduc toare de venit. desf urau activit i pe cont propriu.
28

RATE

Rata de activitate reprezint raportul dintre popula ia activ l popula ia total n vrst de 15-64 ani, exprimat procentual. Rata de ocupare reprezint raportul dintre popula ia ocupat i popula ia total in vrst de 15-64 ani, exprimat procentual.
29

Popula iainactiv
persoanele f r loc de munc i care nu caut un loc de munc , indiferent de vrst , inclusiv cele cu o vrst inferioar sau superioar celei specificate pentru a fi considerate active.

Popula ia curent inactiv cuprinde toate persoanele care nu se ncadreaz nici n popula ia ocupat i nici n cea aflat n omaj n ziua sau n s pt mna cnd se face nregistrarea. Popula ia obinuit inactiv exprim num rul persoanelor care pe parcursul unei perioade mai ndelungate (lun , trimestru, an) nu erau nici ocupate, nici n omaj. Ambele variante cuprind urm toarele categorii: elevii i studen ii (curs de zi), persoane casnice, pensionari, persoane cu incapacitate permanent de munc , alte categorii.

30

Statutul profesional (1)


situa ia unei persoane ocupate, n func ie de modul de ob inere a veniturilor prin exercitarea unei activit i.
{

salariat, persoana care-i exercit activitatea pe baza unui contract de munc ntr-o unitate economic sau social in schimbul unei remunera ii. { patron, persoana care-i exercit ocupa ia (meseria) n propria sa unitate, pentru a c rei activitate are angaja i.

31

Statutul profesional (2)


{

lucr tor pe cont propriu, persoana care-i exercit activitatea n unitatea proprie sau ntr-o afacere individual , f r a angaja nici un salariat.

lucr tor familial neremunerat, persoana care-i exercit activitatea ntro unitate economic familial condus de un membru al familiei sau o rud , pentru care nu primete remunera ie.
{ {

membru al unei societ i agricole sau al unei cooperative neagricole


32

33

Efectivulsalaria ilor
Indicator de stoc care exprim num rul persoanelor cu contract de munc pe durat determinat sau nedeterminat existent n eviden ele unit ilor economico-sociale la sfritul perioadei.
Corelarea efectivului salaria ilor cu al i indicatori care se refer la un interval (ctigul salarial, cifra de afaceri, valoarea ad ugat etc.) presupune tranformarea acestuia ntr-un indicator mediu efectivul mediu al salaria ilor.
34

Num rul mediu al salaria ilor


= o medie aritmetic simpl rezultat din suma efectivelor zilnice ale salaria ilor, inclusiv din zilele de repaus sptmnal, srbtori legate i alte zile nelucrtoare mpr it la numrul total al zilelor calendaristice (365 zile). Salaria ii care nu au fost angaja i cu norm ntreag sau inclus in numrul mediu propor ional cu timpul de lucru prevzut n contractul de munc.

35

36

Somajul (1)

{ Defini ie BIM: somaj inregistrat = Indicator prin care se m soar dimensiunile i intensitatea neocup rii for ei de munc .

Rata omajului masoara intensitatea somajului si se determina ca un raport procentual ntre doi indicatori absolu i, primul exprimnd dimensiunea neocup rii iar al doilea m surnd num rul popula iei de referin , de regul popula ia activ .
37

Somajul (2)

standardizat BIM 2. rata global standardizat UE 3. rata global standardizat OCDE 4. rata global na ional (dup metodologii na ionale); rate par iale pentru diferite categorii de popula ie activ ; rata integral (compus ) de omaj i subocupare.

1. rata global

38

Somajul (3)
Rata de omaj standardizat BIM (Biroul Interna ional al Muncii) se calculeaz ca un raport ntre num rul persoanelor neocupate care caut de lucru (omeri n sens BIM) i popula ia activ total .
{

Rata de omaj standardizat n sens - U.E este raportul dintre num rul omerilor i popula ia activ civil . { Rata de omaj standardizat n sens OCDE (Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic ) este un raport ntre num rul de omeri i popula ia activ total .
{
39

Ratadeomajna ional
{n func ie de sfera de cuprindere a indicatorilor implica i n raport, se foloseste frecvent:

- raport ntre num rul de persoane neocupate nscrise la sfritul lunii la agen iile de ocupare (omeri, conform conven iilor na ionale) i un indicator al popula iei de referin : popula ia activ (total sau civil ), popula ia ocupat (total sau civil ), num rul de salaria i (total sau civili).

40

41

42

Productivitatea muncii
Valoarea ad ugat brut a unei ramuri sau al unui sector, n pre uri constante, ce revine n medie pe o persoan ocupat (sau pe o or lucrat de popula ia ocupat ).
{

La nivelul economiei se calculeaz ca un raport dintre produsul intern brut n pre uri constante i popula ia ocupat .

Productivitatea muncii se folosete frecvent pentru productivitate, deoarece este practic imposibil izolarea contribu iei fiec rui factor (vezi factorii de produc ie !!!) care particip la producerea valorii ad ugate.
{

43

44

Anchete asupra for ei de munc organizate de INS (1)


{

AMIGO - este o anchet continu , cu

rezultate

trimestriale, standardizat conform EUROSTAT


{

Ultimele recomand ri ale Eurostat au fost implementate ncepnd cu ianuarie 2002.


{

Pn n prezent I.N.S. a realizat urm toarele anchete ad-hoc in legatura cu forta de munca:

2000 - Tranzi ia de la coal la munc 2001 - Durata i tipologia programului de lucru


45

Anchete asupra for ei de munc organizate de INS (2)


2002 - Ocuparea persoanelor cu probleme de s n tate 2003 - Caracteristici ale educa iei permanente 2004 - Organizarea muncii i tipologia programului de lucru 2005 - Reconcilierea vie ii profesionale cu cea familial 2006 - Tranzi ia de la munc la pensionare
46