Sunteți pe pagina 1din 1

piruvic in acid lactic, produsul final al degraddrii anaerobe a glucidelor, respectiv glicogenului sub ac{iunea lactat-dehidrogenazei (LDH).

Aceste reactii consumi glicogenul gi produc o acumulare de acid lactic (lactacidemie) de 0,2 - 0, 28 g a/o fa[i de 0,04 g 7o in repaus. iza-anaerobd are posibilllatea sd asigure o Degioferd o. cantitate feduse de cazurile c6nd omului sindtos numeroase

en

glicoliza anaerobd poate functiona maximum 20 da procesul se lncetinegte datoriHi scdderii rezervelor glucidice, acumuldrii de acid lactic, care tace
ca miocard trecdnd tn ext6fi6iulfibrei musculare de unde cu de oxidare si VA ilffiEnsifiFm'ai mare decit la Acidul lactic(ulr trebui prlvi! ca un produs rezidual, din contrd acidul laclic este o sursd mare ficat,

AgduUectiq rezultat este oxidat

de energie

chimicd

intetizeazd

gtuffi

2. Energia aerobe din glucozi (ciclul Krebs)


ln condiliile ge aerohio-rJeciln prezenta Oz. refajplea rezervelor de ATP se realizeazd

'

princiclulacizilortricarboxilici,degradareafiindtotalipi@denergie

.
(

pentru sinteza a 38 molecule ATP pentru fiecare moleculi de glucozi consumatS. rezeryer Ciclul Krebs este sistemul energetic principal care AT?, tesutul muscular poqe.dend (ln cantitilli superioare altor tesuturi) Tllregjcry!3rneltql enztmatrc tmpllcat ln acest crclu. Acest mecanism de oxidare a glucozei in condilii aerobe are marele avantaj cd poate functiona practic nelimita'Llnprczenta unui aport de Oz suficient, deci a unei iriga{ii adecvate.

--F,rin@ile

10% din energia conlinuti in anaerobe molecula de glucozi. Astfel, pentru extragerea energiei rdmase, moleculele de acid piruvic sunt transformate in acetil-CoA (acetilcoenzimi A); care intrl in ciclul Krebs. Funclia principall a ciclului Krebs este de a degrada substratul de acetil CoA pdni la CO2 + H* tn interiorul mitocondriilor. lonii de H* sunt oxida{i ?n continuare in procese care implici fosforilarea oxidativl prin transport de electroni cu regenerarea ATP-ului. Acidul piruvic legaf de CoA intrd tn ciclul Krebs - cea mai importanti funclie a ciclului Krebs este aceea de a furniza ionide H* pentru trecerea ln lan{ul respirator.

d@

Enersia eliberatii din lioide


_Depozitele a$poase reprezintd cea maimare sursd de energie potentiali a organismului.
prin procesul de hidrolizd
grdsimilor se mai nume$teZlpolizd gi este catalizatd de o enzimi, numitii lipaza, reaclie:

in

astd degradare a dupi urmitoarea

TG + 3HzO

liDza

glicerot + 3 AG 9i mobilizare a grdsimilor.

Utilizarea lipidelor ca gi substrat energetic variazd ln strdnsd legdturd cu intensitatea iriga{iei, perfuziei sanguine in tesutul respectiv. Gdnd perfuzarea sanguind a tesuturilor active