Sunteți pe pagina 1din 8

CLAuZLLL A8uZlvL uln CCn18AC1LLL uL lu8nlZA8L A

SL8vlCllLC8 uL ACCLS LA ln1L8nL1 1LLLvlZlunL 8ln


CA8Lu 1LLLlCnlL llx 1LLLlCnlL MC8lL 5l
8LnLllClA8ll" LC8
rlnLre cele mal lmporLanLe coordonaLe ale reallL(ll conLemporane se
afl lnforma(la ;l comunlcarea enLru a puLea escalada LrepLele lerarhlel
soclale lndlvldul se vede nevolL s recurg la dlverse ml[loace de
comunlcare ;l lnformare devenlLe lndlspensablle care dln cauza
consLrngerll exerclLaLe de socleLaLe sau LransformaL in mlnlle companlllor
furnlzoare de asLfel de servlcll inLrun verlLabll lnsLrumenL de aservlre a
consumaLorllor
Ma[orlLaLea conLracLelor inchelaLe de cLre beneflclarll servlclllor de
acces la lnLerneL Lelevlzlune prln cablu Lelefonle flx ;l Lelefonle mobll
sunL conLracLe de adezlune acesLea consLlLulnd specla de conLracLe
caracLerlzaL prln presLablllrea clauzelor conLracLuale de cLre una dlnLre
pr(l in vlrLuLea pozl(lel domlnanLe pe care o ocup cealalL parLe neavnd
decL dou poslblllL(l fle accepL pur ;l slmplu conLracLul sLandard fle nu il
accepL
e lng ingrdlrea llberL(ll conLracLuale furnlzorll de servlcll mal
sus men(lonaLe sub[ug ;l mal mulL voln(a [urldlc a beneflclarllor acesLora
prln lnserarea de alLfel prohlblL de lege a clauzelor abuzlve Legea nr
193/2000 prlvlnd clauzele abuzlve dln conLracLele inchelaLe inLre
comerclan(l ;l consumaLorl prevede in arL 4 alln (1) c o clauz
conLracLual care nu a fosL negoclaL dlrecL cu consumaLorul va fl conslderaL
abuzlv dac prln ea ins;l sau impreun cu alLe prevederl dln conLracL
creeaz in deLrlmenLul consumaLorulul ;l conLrar cerln(elor bunelcredln(e
un dezechlllbru semnlflcaLlv inLre drepLurlle ;l obllga(llle pr(llor" Alln (2)
al acelula;l arLlcol dlspune c o clauz conLracLual va fl conslderaL ca
nefllnd negoclaL dlrecL cu consumaLorul dac aceasLa a fosL sLablllL fr a
da poslblllLaLea consumaLorulul s lnfluen(eze naLura el cum ar fl conLracLele
sLandard preformulaLe sau condl(llle generale de vnzare pracLlcaLe de
comerclan(l pe pla(a produsulul sau servlclulul respecLlv"
enLru a proLe[a consumaLorul legea mal sus men(lonaL sLaLueaz dln
chlar prlmul arLlcol alcLulL dln Lrel allneaLe urmLoarele (1) orlce conLracL
inchelaL inLre comerclan(l ;l consumaLorl penLru vnzarea de bunurl
sau presLarea de servlcll va cuprlnde clauze conLracLuale clare fr
echlvoc penLru in(elegerea crora nu sunL necesare cuno;Lln(e de
speclallLlLaLe" (2) in caz de dublu asupra lnLerpreLrll unor clauze 2
conLracLuale acesLea vor fl lnLerpreLaLe in favoarea consumaLorulul"
(3) se lnLerzlce comerclan(llor sLlpularea de clauze abuzlve in
conLracLele inchelaLe cu consumaLorll"
ue;l legea lnLerzlce in mod expres lnserarea de clauze abuzlve in
cadrul unul conLracL o companle furnlzoare de servlcll de acces la lnLerneL
Lelevlzlune prln cablu Lelefonle flx ;l Lelefonle mobll care ocup o pozl(le
lmporLanL pe pla(a na(lonal incalc cu bun ;Llln( prevederlle legale daL
fllnd fapLul c in conLracLul sLandard pe care orlce consumaLor il poaLe
inchela cu aceasLa se afl clauze care se regsesc in Anexa la Legea nr
193/2000 lnLlLulaL LlsLa cuprlnznd clauzele conslderaLe abuzlve"
un prlm exemplu consL in inclcarea llLerelor h) ;l [) ale Anexel mal
sus men(lonaL (care prevd c sunL clauze abuzlve acelea care resLrng
sau anuleaz drepLul consumaLorulul s preLlnd despgublrl in cazul
in care comerclanLul nu i;l indepllne;Le obllga(llle conLracLuale
respecLlv acelea care resLrng sau lnLerzlc drepLul consumaLorulul de a
rezllla conLracLul in cazurlle in care comerclanLul a modlflcaL unllaLeral
clauzele prlvlnd caracLerlsLlclle produselor care urmeaz s fle
furnlzaLe sau Lermenul de llvrare a unul produs orl Lermenul de
execuLare a unul servlclu sau dac acesLa nu ;la indepllnlL obllga(llle
conLracLuale) prln fapLul c beneflclarul Lrebule s a;LepLe un numr de lunl
penLru a puLea rezllla unllaLeral conLracLul in slLua(la in care callLaLea
servlclllor nu indepllne;Le parameLrll mlnlm sLablll(l
C alL clauz abuzlv esLe prevzuL la llL n) dln Anex ca fllnd aceea
care d drepLul comerclanLulul s Lransfere obllga(llle conLracLuale unel
Ler(e persoane agenL mandaLar eLc fr acordul consumaLorulul
dac acesL Lransfer serve;Le la reducerea garan(lllor sau a alLor
rspunderl fa( de consumaLor ConLracLul in dlscu(le con(lne o clauz
care confer furnlzorulul poslblllLaLea ceslonrll conLracLulul sau a
drepLurllor rezulLaLe dln acesLa orlcrul Ler( fr acordul beneflclarulul ;l
fr a acorda garan(ll de conLlnuare a conLracLulul in acelea;l condl(ll
de(lnuLe anLerlor ceslonrll
LlL k) dln Anex prevede c sunL abuzlve acele clauze care exclud sau
llmlLeaz rspunderea legal a comerclanLulul in cazul vLmrll sau
decesulul consumaLorulul ca rezulLaL al unel ac(lunl sau omlslunl a
comerclanLulul prlvlnd uLlllzarea produselor ;l servlclllor ConLracLul
dezbLuL cuprlnde o excludere LoLal a responsablllL(ll conLracLuale a
furnlzorulul de servlcll in cazul in care beneflclarul sufer pre[udlcll in
urma execuLrll necorespunzLoare a obllga(lllor conLracLuale de cLre
furnlzor3
C alL clauz abuzlv prezenL in conLracLul care face oblecLul
dlscu(lel esLe aceea care prevede c in condl(llle suspendrll accesulul la
servlcllle furnlzaLe ca urmare a nepl(ll conLravalorll facLurllor
beneflclarul va plLl ;l conLravaloarea abonamenLulul penLru lunlle in
care accesul esLe suspendaL AceasL dlspozl(le se incadreaz la llL l) dln
Anex care sLlpuleaz c esLe clauz abuzlv aceea care obllg consumaLorul
la plaLa unor sume dlspropo(lonaL de marl in cazul neindepllnlrll obllga(lllor
conLracLuale de cLre acesLa comparaLlv cu pagubele suferlLe de comerclanL
uaL fllnd fapLul c beneflclarul nu uLlllzeaz servlcllle oferlLe de
furnlzor de ce s le plLeasc? AcesLa ar Lrebul s alb obllga(la s
plLeasc doar abonamenLul pe lunlle pe care nu lea plLlL ;l penallzrlle
aferenLe (lnnd conL de fapLul c in cazul in care furnlzorul nu i;l execuL
obllga(llle conLracLuale beneflclarul are cel mulL drepLul la o reducere a
abonamenLulul lunar crenduse asLfel o dlspropor(le evldenL inLre
drepLurlle pr(llor
LlL f) dln Anex men(loneaz c sunL clauze abuzlve acelea care dau
drepLul comerclanLulul s consLaLe unllaLeral conformlLaLea produselor ;l
servlclllor furnlzaLe cu prevederlle conLracLuale ln conLracLul supus
dezbaLerll exlsL o serle de clauze care prevd c beneflclarul are drepLul
la reducerl de nefunc(lonallLaLe dar doar in condl(llle in care acesLa
depune o cerere cLre furnlzor ;l numal dup consLaLarea unllaLeral de
cLre furnlzor a llpsel servlclulul pe baza inreglsLrrllor sale lnLerne
AsLfel beneflclarul care nu de(lne cuno;Lln(e de speclallLaLe nu se poaLe
adresa unul alL organlsm compeLenL ;l lmpar(lal care s consLaLe callLaLea
servlclllor furnlzaLe sau llpsa acesLora
C alL problem care apare in cuprlnsul conLracLulul se refer la
denun(area unllaLeral a conLracLulul de cLre beneflclar AcesLa poaLe
denun(a conLracLul fr plaLa de daune doar pn in daLa de 13 ale
lunll urmnd ca furnlzarea servlclulul s inceLeze abla la sfr;lLul lunll
respecLlve ln consecln( beneflclarul nu poaLe uLlllza drepLul de a
denun(a unllaLeral conLracLul decL sub condl(la Lemporal a inalnLrll
cererll pn la daLa de 13 ale lunll cauznduse asLfel o resLrngere
ne[usLlflcaL a drepLulul su
enLru proLe[area drepLurllor consumaLorulul pe lng Legea nr
193/2000 un alL acL normaLlv reglemenLeaz raporLurlle dlnLre operaLorl
economlcl ;l consumaLorl ;l anume Legea nr 296/2004 prlvlnd codul
consumulul cunoscuL ;l sub numele de Codul Consumulul AcesLa prela
dlspozl(llle Legll nr 193/2000 dar con(lne ;l dlspozl(ll nol referlLoare la
prlnclpllle de baz ale proLec(lel consumaLorllor drepLurlle ;l obllga(llle
operaLorllor economlcl ;l ale consumaLorllor eLc ArL 82 al Codulul 4
Consumulul prevede conLracLul Lrebule s sLlpuleze cu caracLere marl
;l in lmedlaLa veclnLaLe a loculul rezervaL penLru semnLura
consumaLorulul clauza expres despre drepLul de denun(are unllaLeral
a conLracLulul precum ;l numele ;l adresa comerclanLulul fa( de care
consumaLorul poaLe s i;l exerclLe acesL drepL conform dlspozl(lllor
legale" ConLracLul supus anallzel incalc inc o daL prevederlle legale de
vreme ce in cadrul acesLula clauza de denun(are esLe scrls cu caracLere
mlcl in corpul conLracLulul nerespecLnd pozl(lonare ;l condl(llle
lmpuse de lege
ArL 73 dln Codul Consumulul sLlpuleaz c orlce conLracL inchelaL
inLre comerclan(l ;l consumaLorl penLru vnzarea de bunurl sau
presLarea de servlcll va cuprlnde clauze conLracLuale clare fr
echlvoc penLru in(elegerea crora nu sunL necesare cuno;Lln(e de
speclallLaLe" ConLracLul dezbLuL face oblecLul unel alLe inclcrl a
dlspozl(lllor legale lmperaLlve inLrucL in cuprlnsul acesLula se poL regsl
Lermenl de speclallLaLe cum ar fl l mulLlcasL paLch de securlLaLe eLc fr
ca ace;Lla s fl urma(l de o expllca(le care s conLrlbule la o mal bun
in(elegere a clauzelor conLracLuale
C alL clauz abuzlv prezenL in conLracLul in dlscu(le esLe aceea
conform crela LoLalul penallL(llor de inLrzlere daLoraLe de beneflclar
poaLe dep;l cuanLumul sumel asupra crela sunL calculaLe Legea nr
469/2002 prlvlnd unele msurl penLru inLrlrea dlsclpllnel conLracLuale
prevede in arL 4 alln (1) c in conLracLele inchelaLe pr(lle poL
prevedea ca in cazul neindepllnlrll la scaden( sau pn la un alL
Lermen convenlL a obllga(lllor (efecLuarea LuLuror pl(llor la daLa
scaden(el nn) prevzuLe la arL 3 alln (1) deblLorll s plLeasc in
afara sumel daLoraLe penallL(lle penLru flecare zl de inLrzlere
incepnd cu prlma zl lucrLoare dup daLa scaden(el" Alln (3) al
acelula;l arLlcol speclflc LoLalul penallL(llor penLru inLrzlere in
deconLare prevzuLe la alln (1) ;l (2) nu poaLe dep;l cuanLumul sumel
asupra crela sunL calculaLe cu excep(la cazulul in care prln conLracL sa sLlpulaL conLrarlul" lnLerpreLnd
arLlcolul mal sus men(lonaL relese c
penLru lnLroducerea unel asLfel de clauze in conLracL Lrebule ca voln(a
pr(llor s se inLlneasc in mod nevlclaL CaracLerul abuzlv al clauzel mal
sus men(lonaLe rezld in fapLul c aceasLa face parLe dlnLrun conLracL de
adezlune care prln deflnl(le exclude negoclerea 8eneflclarul prln
semnarea conLracLulul esLe de fapL obllgaL s accepLe aceasL clauz
avnd nevole de servlcllle furnlzaLe inLrucL alLernaLlva esLe refuzul de
a inchela conLracLul 3
Legea nr 469/2002 a fosL abrogaL prln Legea nr 246/2009 dar
Lrebule avuL in vedere fapLul c penLru consumaLor persoan flzlc
conLracLul are naLur clvll ;l c in cazul conLracLelor de adezlune
acesLa esLe conslderaL ca ocupnd o pozl(le dezavanLa[oas urepL
urmare cu aLL mal mulL se lmpune o negoclere a unel asLfel de clauze
care poaLe conLrlbul la un dezechlllbru ma[or inLre presLa(llle pr(llor
Conform arL 8 al Legll nr 193/2000 prlvlnd clauzele abuzlve dln
conLracLele inchelaLe inLre comerclan(l ;l consumaLorl conLrolul respecLrll
dlspozl(lllor acesLela cade in sarclna reprezenLan(llor impuLernlcl(l al
AuLorlL(ll naLlonale penLru roLec(la ConsumaLorllor precum ;l a
speclall;Lllor auLorlza(l al alLor organe ale admlnlsLra(lel publlce poLrlvlL
compeLen(elor ArL 9 dlspune c organele de conLrol efecLueaz verlflcrl la
seslzarea persoanelor pre[udlclaLe sau dln oflclu
Cele expuse mal sus ar puLea consLlLul un puncL de plecare penLru
seslzarea dln oflclu a organelor compeLenLe
AcesL conLracL esLe doar un prlm exemplu dln mulLlLudlnea de
conLracLe de adezlune care con(ln clauze abuzlve ConsumaLorul Lrebule s
fle un consumaLor lnformaL care s alb capaclLaLea de a;l sus(lne
drepLurlle de a ;l le exerclLa in cuno;Lln( de cauz penLru a nu cdea in
capcana conLracLual a socleL(ll 8 sau a orlcrel alLela care uzlLeaz in mod
obl;nulL de asLfel de modele de conLracLe Crlce conLracL de adezlune care
con(lne clauze abuzlve Lrebule sanc(lonaL ca aLare dar penLru aceasLa
consumaLorul Lrebule s fac prlmul pas ccl el esLe acLorul prlnclpal pe pla(a
de consum un consumaLor responsabll nu permlLe s fle beneflclarul"
clauzelor care produc un dezechlllbru vdlL inLre drepLurlle ;l
obllga(llle sale ;l drepLurlle ;l obllga(llle operaLorulul economlc
ClLlLorule fll un ceL(ean un consumaLor lnformaL ;l responsabll!