Sunteți pe pagina 1din 1

lAuS1 esLe omul lnseLaL de cunoasLerea lucrurllor maLerlale vesnlc aflaL ln

cauLare a ceva nou vesnlc neferlclL cu ce are a[unge sa faca un pacL cu dlavolul(
MeflsLofel )penLru a avea acces la cunoasLerea absoluLa lnLerzlsa ulavolul se
ofera sa ll slu[easca pe pamanL blnelnLeles ln schlmbul sufleLulul sau
Cpera esLe lncarcaLa de llrlsm sl slmbollsLlca cresLlna sl oculLa fllnd conslderaLa
de alchlmlsLl o lncurslune ln cunoasLere
ulmenslunea splrlLual a acesLel opera se leaga de dorlnLa llberLaLll prln
cunoasLere dar ln acelas Llmp lnlanLulrea sufleLulullllozoful se gandesLe la
ulvlnlLaLe fara al acorda caracLerlsLlcl lnsufulaLe de ldeea supunerll sl [erLfel
sufleLesLl pe cand credlnclosul va lmbraLlsa eredlLaLea lul uumnezeu nu cauLaLl
dlvlnlLaLea ln pleLre sl zldurl dlvln esLe LoL ce e vlu lar lnLellgenLa umana esLe
dlvlnlLaLea supremalnLerzlrea lnLellgenLel duce la degrdare la plerderea relaLlel
cu ulvlnlLaLea vlaLa lnLro camera obscura unde Lralm llplLl de varul pereLllor
neam nascuL alcl daLorlLa uesLlnulul care esLe o lmaglne probabll lnversa a ceea
ce sunLem nol ln reallLaLe o lmaglne a ceea ce sunLem nol adlca aceea dlnalnLea
noasLra fllndca nol sunLem mereu dlnalnLea noasLra Locmal daLorlLa lmaglnll
uesLlnulul sl fapLulul ca lnLamplarea ca nol sunLem sl exlsLam alcl chlar sl prln
lnLermedlul vlsulul daL de caLre lluzla vleLll se daLoreaza fapLulul ca aceasLa
lmaglne a lnLamplarll care sunLem nol a fosL reallzaLa de adevaraLa lnLamplare
prln care sunLem nol lar acea lnLamplare esLe unlca sl unlc lnLamplaLoare lar
Locmal prln acea unlca sl lnLamplaLoare lnLamplare nol sunLem parLe dln
dlvlnlLaLe fllnd una sl aceeasl persoana cu lacLorul nosLru CreaLor sl unlc
lnLamplaLor
8aul esLe un amesLec de subsLanLe ce lnLruchlpeaza lnsusl blnele ca o procreare a
raulul aparuL cu a[uLorul celul mal mare cu puLlnLa blne legaL de ldeea raulul
absoluL 8aul nu are proprla sa subsLanLa prlmordlala cl un hlbrld lnLre
excesulperverslunea sau proflLul cu prlvlnLa la ceea ce lnLelegem prln naLura
raulul domlnaLa de o cunoasLere lmpersonala