Sunteți pe pagina 1din 5

TENDINłE ÎN MONITORIZAREA ECHIPAMENTELOR CU SF 6

EvoluŃia construcŃiei de întreruptoare pentru staŃiile de distribuŃie de medie şi înaltă tensiune şi mare putere a avut la bază trei obiective majore: creşterea capacităŃii de rupere, reducerea gabaritelor şi fiabilitate crescută. Dezavantajele întreruptoarelor cu ulei, cum ar fi, inflamabilitatea şi costul de mentenanŃă ridicat, au forŃat producătorii să caute alte medii de stingere a arcului electric. Pe lângă întreruptoarele cu aer şi suflaj magnetic s-au dezvoltat întreruptoarele ce folosesc SF 6 ca mediu de stingere şi întreruptoarele având vidul ca mediu de stingere. În consecinŃă, având în vedere condiŃiile de funcŃionare ale noilor tipuri de întreruptoare, avantajele şi dezavantajele acestora, întreruptoare cu SF 6 s-au impus în staŃii de distribuŃie de înaltă tensiune iar întreruptoarele cu vid la medie tensiune. În ultimii 30 de ani, folosirea echipamentelor de comutaŃie cu SF 6 , în substaŃiile de înaltă tensiune, a crescut considerabil, datorită duratei de viaŃă ridicate, volumului şi suprafeŃei reduse ocupate şi ciclurilor de mentenanŃă mai mari. Echipamentele izolate cu SF 6 sunt utilizate, în special, în sisteme de transmisie de înaltă tensiune. Cea mai mare utilizare o au întreruptoarele cu SF 6 unde este folosit şi ca mediu de stingere. Separatoarele şi comutatoarele la pământ utilizează SF 6 doar pentru izolare. CantităŃi însemnate de SF 6 conŃin substaŃiile izolate cu gaz (GIS). La întreruptoarele cu SF 6 arcul electric de deconectare apare după separarea contactelor, prin ionizarea gazului SF 6 . Cât timp se dezvoltă arcul electric, acesta este „spălat” longitudinal de un flux rece de gaz SF 6 , care are rolul de a extrage căldura din arc producând stingerea acestuia. Fluxul axial de gaz produce o turbulenŃă a coloanei de arc, având loc o permanentă interacŃiune între gaz şi plasmă, astfel că se întrerupe curentul la trecerea prin zero.

După stingerea arcului electric, fluxul de gaz deionizează spaŃiul dintre contacte restabilind rigiditatea dielectrică şi prevenind reaprinderea arcului. Presiunea excedentară a fluxului de gaz SF 6 se obŃine cu ajutorul unui piston, ataşat contactului mobil, care comprimă arcul într-un mic cilindru, la deschiderea întreruptorului. Dezavantajul unui astfel de piston este necesitatea unui mecanism de acŃionare cu energie mare la deschidere.

Probleme tehnologice specifice echipamentelor cu SF 6

Specificul tehnologiei de construcŃie a echipamentelor capsulate cu SF 6 este impus de problema compatibilităŃii dintre materialele componente şi gazul SF 6 , problema etanşeităŃii (menŃinerii presiunii) şi tehnologia intervalelor de izolaŃie. Probleme deosebite apar în compartimentele de comutaŃie, sub sarcină. Sub acŃiunea arcului electric, SF 6 se descompune parŃial în produşi gazoşi (tetrafluorura de carbon - CF 4 , tetrafluorura de sulf – SF 4 ) şi produşi solizi (CuF 2 , AlF 3 ). Tipul şi concentraŃia produşilor de descompunere depinde de prezenŃa umidităŃii în gaz, a oxigenului din aerul rezidual precum şi de diferite materiale de construcŃie. Produsele primare de descompunere (CuF 2 , AlF 3 şi CF 4 ) sunt stabile chimic, în timp ce altele (SF 4 şi WF 6 ) sunt extrem de reactive. Acestea din urmă reacŃionează cu aerul rezidual sau umiditatea şi cu suprafeŃele materialelor de construcŃii care conŃin SiO 2 , aluminiu, oŃel. Aceste reacŃii secundare se produc în timpi de reacŃie diferiŃi şi evoluează în funcŃie de cantitatea produşilor de reacŃie prezenŃi. Ca rezultat se obŃin: oxizi de wolfram (WO 3 ), oxifluoruri de wolfram (WOF 4 , WOF 2 ), oxifluoruri de sulf (SO 2 F, SOF 2 ), tetrafluorura de siliciu (SiF 4 ) şi acidul fluorhidric (HF).

Cantitatea totală de gaz descompusă sub acŃiunea arcului electric este proporŃională cu energia arcului electric. Experimental s-a stabilit că o energie de 1kJ descompune aproximativ 2,7cm 3 de SF 6 şi conduce la formarea de 1,5cm 3 de SOF 2 . Produşii de descompunere pot avea ca efect primar reducerea rigidităŃii dielectrice a gazului. Ca efect secundar, se subliniază influenŃa produşilor de descompunere asupra mediului ambiant, în condiŃii de evacuare a gazului din echipamente. Pentru reŃinerea produselor toxice de descompunere, compartimentele echipamentelor capsulate sunt prevăzute cu filtre de alumină activată (Al 2 O 5 ) care fixează, în acelaşi timp, umezeala din gaz şi contribuie la stabilizarea chimică a gazului. Măsurătorile efectuate au demonstrat că 1g de alumină activată poate absorbi până la 14cm 3 de SF 6 .

Monitorizarea gazului

Dezavantajul principal al echipamentelor de înaltă tensiune cu SF 6 a fost lipsa dispozitivelor de monitorizare şi diagnoză care să fie capabile să determine starea gazului în scopul prevenirii unor defecte majore. PrezenŃa arcului electric în compartimentele de comutaŃie generează produse de descompunere ceea ce conduce la modificarea caracteristicilor gazului. În scopul monitorizării calităŃii gazului în exploatare, firme de prestigiu [ ] au dezvoltat dispozitive bazate pe metoda spectrometriei mobilităŃii ionilor (IMS) – Ion Mobility Spectrometry. În mod normal spectrul mobilităŃii ionilor conŃine informaŃii despre natura diferitelor compunduri prezente în mostra de gaz. Pe spectru apar vârfuri, dar deplasarea poziŃiei vârfurilor este corelată cu numărul total de produse de descompunere. Modificarea caracteristicilor gazului datorită produşilor de descompunere se obŃine comparând spectrul de mobilitate al ionilor al gazului din exploatare cu spectrul de referinŃă al gazului pur. Are loc, prin urmare, o deplasare a vârfului spectrului spre timpi de deviaŃie mai mici sau mai mari, cauzată de ioni cu mobilităŃi diferite. În acelaşi timp, lărgirea vârfului spectrului este rezultatul unei varietăŃi mai mari de ioni formaŃi de produsele de descompunere a SF 6 în timpul descărcărilor. Deplasarea vârfului este parŃial dependentă de energia arcului electric, sau a descărcărilor parŃiale. Cele mai importante produse de decompoziŃie, ce apar în camerele de descărcare cu electrozi de cupru, sunt SOF 2 (fluorura de tionil), SOF 4 (tetrafluorura de tionil) şi SO 2 F 2 (fluorura sulfurică). Valorile recomandate de CIGRE pentru concentraŃia totală a produselor de descompunere variază între 500ppmv(părŃi pe milion din volum) şi 2000ppmv. Dispozitivele de monitorizare bazate pe IMS sunt echipamente compacte şi portabile, şi deci, utilizabile în măsurători în exploatare. Ele se conectează la compartimentele de comutaŃie umplute cu gaz printr-un tub subŃire de polietilenă, care limitează cantitatea de SF 6 , analizată de instrument. Se obŃine astfel un raport asupra stării actuale a gazului. Prin calibrarea condiŃiilor de funcŃionare şi scalarea timpului de deviaŃie, se poate estima durata de viaŃă, rămasă, a echipamentului aflat în exploatare. În baza de date a dispozitivului sunt cuprinse informaŃii privind: tipul producătorului, presiunea gazului, frecvenŃa de comutaŃie, tensiunea nominală, curentul nominal, ceea ce permite, ca la cerere să se realizeze o comparaŃie între producători.

ProprietăŃile gazului SF 6

Datorită proprietăŃilor, SF 6 este mediul gazos ideal pentru stingerea arcului electric având rigiditatea dielectrică mai mare decât a oricărui alt mediu gazos, cu aceeaşi densitate. Masa moleculară a SF 6 este 146 în comparaŃie cu 28 - masa moleculară a azotului şi 32 - masa moleculară a oxigenului. Acest fapt reduce mobilitatea electronilor liberi. Este un gaz electronegativ.

SF 6 are proprietăŃi termice neobişnuite, ce contribuie la stingerea arcului electric. La temperaturi scăzute are o conductivitate termică ridicată. DependenŃa conductivităŃii termice funcŃie de temperatură pentru SF 6 şi azot este prezentată în Figura 1. Valorile de vârf ale conductivităŃii sunt rezultatul schimbării stării gazului. Disocierea, ca şi vaporizarea necesită un anumit aport de energetic ceea ce facilitează transferul de căldură de la arc la gaz, reducând temperatura plasmei de arc.

ă de la arc la gaz, reducând temperatura plasmei de arc. Figura 1. Conductivitatea termic ă

Figura 1. Conductivitatea termică pentru SF 6 şi N 2

Ca şi alte gaze biatomice (O 2 sau N 2 ), SF 6 devine conductor când este ionizat, dar rămâne, în principal, izolator îmbunătăŃind proprietăŃile dielectrice şi de rupere. Disocierea gazului produce fluorina, cel mai electronegativ element de la 3950K. Aceasta facilitează captarea electronilor liberi şi reduce conductivitatea. Pe măsură ce temperatura arcului scade, ionii de fluorină (cu viteza mai mică decât 1% din viteza medie a electronilor) captează ionii liberi şi reduce semnificativ densitatea de curent. Cele două proprietăŃi, electronegativitatea ridicată, care determină o absorbŃie a electronilor, şi conductivitatea termică ridicată la temperaturi scăzute, fac ca SF 6 să fie gazul ideal pentru întreruperea arcului electric. Principalul dezavantaj este punctul relativ ridicat de lichefiere care apare între -23,3 o C şi -34,4 o C, depinzând de densitate şi presiune, aşa cum se observă din figura 2.

ş i presiune, a ş a cum se observ ă din figura 2. Figura 2. Varia

Figura 2. VariaŃia presiunii şi densităŃii pentru SF 6

La densităŃi şi presiuni ridicate are loc creşterea temperaturii de lichefiere, ceea ce constituie un efect nedorit. De aceea, în locurile de exploatare unde temperatura poate să scadă sub -23,3 o C, este necesar să se asigure încălzirea gazului. În Figura 3 este prezentată variaŃia presiunii gazului funcŃie de temperatură, la densităŃi constante.

func Ń ie de temperatur ă , la densit ăŃ i constante. Figura 3. Varia Ń

Figura 3. VariaŃia presiunii pentru SF 6

ImplicaŃia SF 6 în schimbările climatice globale

S-a descoperit că SF 6 are un potenŃial important în crearea efectului de seră. Într-o perioadă de 100 de ani SF 6 are o capacitate de a atrage radiaŃiile infraroşii de 23900 de ori mai mare decât aceeaşi cantitate de CO 2 . Fiind stabil din punct de vedere chimic şi cu o durată de viaŃă în atmosferă de 3200 de ani, SF 6 dacă este emis, se acumulează în atmosferă, în straturile joase (fiind mai greu decât aerul), pentru multe secole. Deci o cantitate redusă de SF 6 poate avea un impact semnificativ asupra climei. Privitor la creşterea temperaturii medii a planetei (cu 1 o F în ultima sută de ani), cercetătorii au ajuns la concluzia că o cauză majoră o reprezintă emisiile de gaze care determină efectul de seră: CO 2 , metan (CH 4 , PFCs, HFCs, protoxid de azot - N 2 O) şi SF 6 . Prin acumularea în atmosferă ele se comportă ca o pătură, încălzind planeta, prin menŃinerea căldurii, pe care altfel pământul ar radia-o în spaŃiu. Prin urmare, datorită absorbŃiei radiaŃiilor infraroşii SF 6 conduce la epuizarea ozonului atmosferic. Emisiile de SF 6 sunt determinate de tipul şi vechimea echipamentelor şi protocoalele de întreŃinere. Întreruptoarele vechi pot conŃine până la 2000 pounds de SF 6 iar cele moderne 100 pounds de SF 6 . Pentru a preveni emisiile de SF 6 în atmosferă şi a conserva gazul, acesta trebuie stocat, recondiŃionat sau purificat şi repus în echipamente. În acest scop se folosesc reciclatoarele de gaz.

Schimbările climatice conduc la evenimente meteorologice extreme: valuri de căldură şi secetă, modificarea distribuŃiei precipitaŃiilor, creşterea nivelului mărilor şi răspândirea bolilor.

Scopul sistemelor de monitorizare este de a furniza informaŃii on/line către utilizatorul de sistem. Aceste informaŃii vor constitui baza unui program de mentenanŃă, reparaŃii şi modernizare a echipamentelor din sistem.

Experimental s-a dovedit că fiabilitatea echipamentelor testate este mai mare decât cea a sistemului de monitorizare folosit. Acest fapt impune creşterea fiabilităŃii sistemelor de monitorizare astfel încât să fie cel puŃin egală cu a echipamentelor.