Sunteți pe pagina 1din 2

3 Compan|||e se confrunta cu d|verse t|pur| de r|scur| pe p|ete|e |nternat|ona| Care au fost r|scur||e cu

care sa confruntat Starbucks |n cadru| operat|un||or sa|e |nternat|ona|e? Lxp||cat| cum anume ar
putea compan|a Starbucks sa reduca r|scur||e pe p|ete|e |nternat|ona|e
ln poflda averLlsmenLelor anallsLllor sl copleslL fllnd de euforla lndusa de succes noulul sau brand
SLarbucks Poward SchulLz Chalrman Chlef Clobal SLraLeglsLa conLlnuaL sa susLlna pollLlca sa
expanslonlsLa pe pleLele lnLernaLlonale
Cu Llmpul lnsa esLlmarlle nu prea opLlmlsLe ale anallsLllor au devenlL reallLaLe demonsLrand fapLul ca
unele dlnLre declzllle expanslonlsLe ale lul SchulLz nu erau fundamenLaLe nu aveau o baza sollda ca
aLare au condus aLaL caLre o scadere a lncasarllor SLarbucks pe pleLele lnLernaLlonale caL sl caLre o
deLerlorare a lmaglnll consLrulLe dea lungul Llmpulul
k|scur||e po||t|ce
rlmele probleme lnLamplnaLe au fosL pe pleLele dln CrlenLul Ml[loclu dlnLoLdeauna caracLerlzaL de o
volaLlllLaLe sporlLa a medlulul pollLlc AcesL lucru a deLermlnaL ca relaLllle economlce lnLre Larlle
amerlcane sl cele arabe sa fle ln permanenLa caracLerlzaLe de o Lenslune rldlcaLa sl confllcLe generaLe de
dlferenLele culLurale pronunLaLe Cu aLaL mal mulL ln condlLllle ln care medlul pollLlc lnLernaLlonal era
domlnaL de confllcLul lnLre populaLla araba sl evrel asupra LerlLorlulul palesLlnlan (acesLa avea o
lmporLanLa geopollLlca ma[or penLru cele Lrel marl rellgll monoLelsLe ludalsm cre;Llnlsm ;l lslamlsm)
ueclaraLllle lul SchulLz sl LrecuLul lul care sugera legaLurl cu comunlLaLea evrelasca au condus la o
revolLa a sLudenLllor arabl lmpoLrlva prezenLel amerlcane enLru o flrma ca SLarbucks al carel segmenL
ma[orlLar de cllenLl era reprezenLaL de sLudenLl sl oamenl Llnerl revolLa acesLora a reprezenLaL o lovlLura
ln puncLul cel mal dureros al companlel
ue asemenea con[uncLura pollLlca nu a favorlzaL nlcl ea lmbunaLaLlrea lmaglnll companlel ln Larlle
arabe daLa fllnd lnvazla Lrupelor amerlcane ln lrak de la lncepuLul anulul 2003
ln general evoluLla relaLlllor dlplomaLlce lnLre Larl aLaL de dlferlLe cum sunL SLaLele unlLe sl Larlle arabe
esLe greu de anLlclpaL 1oLusl lnvesLlLllle de anvergura cum sunL cele de lnLernaLlonallzare a
operaLlunllor neceslLa ln prlmul rand sLudll de cerceLare sl cel mal lmporLanL o selecLle aLenLa a
pleLelor pe baza anallzelor mulLlcrlLerlale (acesLea poL oferl o lmaglne de profunzlme aLaL a capaclLaLll
pleLelor poLenLlale caL sl a obsLacolelor ce vor fl lnLamplnaLe) CrlLerllle de selecLle care ar fl puLuL fl
foloslLe sunL
1 criterii de occesibi/itote evalueaza condlLllle concreLe de plasamenL spaLlal economlcopollLlc sl
socloculLural a pleLel vlzaLe ln raporL cu plaLa domesLlca AcceslblllLaLea are sl o dlmenslune
Lehnologlca legaLa de exlsLenLa sau absenLa unor compaLlblllLaLl Lehnlce lnLre cele doua pleLe
dlsLanLa geograflca lnfrasLrucLura LelecomunlcaLll barlerele Larlfare sl neLarlfare
compaLlblllLaLe Lehnologlca
2 criterii de potentio/itote gradul de aLracLlvlLaLe a unel pleLe exLerne dln perspecLlva capaclLaLll
sale de absorbLle a unel oferLe supllmenLare Se lncearca deLermlnarea volumulul pleLel
produsulul lndlcaLorl consumul aparenL (Lxp+lmp+/ varsLoc) cresLerea volumulul pleLel
sLrucLura cllenLelel gradul de acceslblllLaLe al cllenLelel paleLa de preLurl pracLlcaLa de
concurenLl lnLenslLaLea concurenLel
3 criterii de permeobi/itote gradul de deschldere a flecarel pleLe faLa de marfurlle dln Lara
domesLlca evalueaza poslblllLaLlle sl llmlLele de acces ale unul parLener sLraln pe plaLa vlzaLa se
bazeaza pe facLorl oblecLlvl (reglemenLarl [urldlce flscale sl vamale) sl sublecLlvl (perceperea
apelaLlvulul made ln componenLele pslhologlce ale acLulul de cumparare)
4 criterii de securitote dlmenslonarea corecLa a LuLuror rlscurllor la care e supusa lnLreprlnderea
SlLuaLllle de lnsecurlLaLe rlsc de lncerLlLudlne (lnsLablllLaLea guvernamenLala) rosc de Lulburarl
pollLlce (anularea anga[amenLelor asumaLe) rlsc de lnsolvablllLaLe naLlonala (lndaLorarea
exLerna) rlsc de naLura permanenLa (morallLaLea comerclala a Larll) rlscurl pollLlce rlscurl
economlce (de Lransfer valuLar flscal de slguranLa)
3 criterii de oportunitote sou onterioritote exlsLenLa unor experlenLe anLerloare de relaLll cu Lara
vlzaLa sublecLlvlsm predlspozlLll moLlvaLa de dlsponlblllLaLea afecLlva a decldenLulul faLa de o
Lara

C anallza fundamenLaLa pe acesLe crlLerll ar fl puLuL conduce la o mal eflclenLa selecLare a pleLelor care
nu ar fl condus ln flnal la lnchlderea celor 6 magazlne SLarbucks

k|scur||e tehno|og|c s| ce| de med|u

un alL aspecL lmporLanL al lnLernaLlonallzarll operaLlunllor unel companll esLe sLraLegla pe care o adopLa
ln ceea ce prlvesLe produsele ce vor fl oferlLe pe nolle pleLe ln cazul ln care companla prefera sa se
adreseze pleLelor exLerne cu produse nedlferenLlaLe esLe poslbll sa lnLamplne resLrlcLll supllmenLare dln
parLea Cuvernulul agenLlllor nonguvernamenLale sau al celor de proLecLle a medlulul ln ceea ce
prlvesLe Lehnologla de producLle sau alLe aspecLe AcesLa a fosL sl cazul SLarbucks carela la fosL lmpusa
dln parLea organlzaLlllor nonguvernamenLale cerLlflcarea boabelor de cafea lmpreuna cu [usLlflcarea
surselor acesLora sl a modulul de culLlvare sl comerclallzare care se asLepLau sa fle ln concordanLa cu
anumlLe condlLll sl crlLerll economlce sl soclale

8eceslunea economlca de la lncepuLul anllor 2000 dln Larlle europene vesLlce (LlveLla Cermanla) sl
!aponla unde cafenelele SLarbucks erau blne reprezenLaLe a condus la scaderea puLerll de cumparare a
consumaLorllor sl ln conseclnLa la o reducere a venlLurllor companlel condusa de SchulLz

ln orlce plaLa performanLele flnanclare ale unel companll sunL rezulLaLul acLlunll coroboraLe al unul
cumul de facLorl uneorl aLaL de complex lncaL forLele pleLel care sLau ln spaLele rezulLaLelor companlllor
sunL greu de deLermlnaL ln perloada anllor 2000 pe langa receslunea care amenlnLa mulLe dlnLre Larlle
Luropel un rol lmporLanL a revenlL concurenLel !ucaLorll locall au sLluL sa seslzeze mal blne
oporLunlLaLlle dln plaLa sl sa lsl gesLloneze mal blne operaLlunlle asLfel lncaL au pracLlcaL un nlvel mal
scazuL al preLurllor care lea aslguraL un avanLa[ compeLlLlv solld deLermlnanL scaderl dramaLlce ln
consumul speclallLaLllor de cafea oferlLe de SLarbucks