Sunteți pe pagina 1din 3

vlza LurlsLlca penLru Canada

rocedura ce Lrebule urmaLa penLru ca rudele unel persoane cu rezldenLa ln Canada sa obLlna vlza de
sedere Lemporara esLe
Se compleLeaza acesL formular
Se LrlmlLe ln 8omanla la cel care vrea sa prlmeasca vlza lmpreuna cu adeverlnLa de la servlclu (LeLLer of
LmploymenL) cu venlLurlle celul care face lnvlLaLla sl anLeLul companlel
Se depun acLele la Ambasada Canada dln 8ucuresLl sau se poL LrlmlLe prln uPL lmpreuna cu pasaporLul sl
celelalLe acLe
Se plaLesLe Laxa de vlza*

Se poaLe lnLampla sa flLl chemaL la un lnLervlu la Ambasada Canadel lnsa de cele mal mulLe orl acesL
lucru nu esLe necesar LsLe poslbll ca vlza sa nu fle ellberaLa lnsa de regula (cel puLln penLru parlnLl) nu
sunL lnLamplnaLe probleme ln obLlnerea el vlza se poaLe prlml prln posLa dlrecL daca a fosL Lrlmlsa prln
uPL

1oaLe acesLea poL dura clLeva sapLamanl lnsa nu e blne nlcl sa LrlmlLeLl documenLele cu foarLe mulL
lnalnLe de ellberarea vlzel (nu cu lunl lnalnLe) vlza o sa fle ellberaLa lnceplnd cu daLa la care esLe
procesaLa sl de oblcel esLe valablla penLru 6 lunl 1lmpul de 6 lunl curge de la lnLrarea ln Canada (lf
Lhere ls no sLamp a handwrlLLen daLe or documenL on your passporL your Lemporary resldenL sLaLus
wlll explre slx monLhs from Lhe day you arrlved ln Canada) sl nu de la daLa ellberarll vlzel

Se poaLe cere o prelunglre a vlzel cu caLeva sapLamanl lnalnLe de a explra (33)

vlza Lemporara (LurlsLlca) nu va permlLe sa lucraLl ln Canada

nu esLe necesara auLenLlflcarea la noLar a acLelor Lrlmlse* ue la 1 augusL 2008 Laxele de emlgrare ln Canada sunL urmaLoarele

rocesare rezldenLa permanenLa SollclLanL / soL(le) / parLener(a) consensual(a) copll dependenL 22 anl
sau pesLe 343 Luro

rocesare rezldenLa permanenLa Copll dependenL sub 22 anl 93 Luro

1axa penLru urepL de 8ezldenLa ermanenLa ln Canada SollclLanL / soL(le) / parLener(a) consensual(a)
310 Luro

vlza de sedere Lemporara o slngura lnLrare 43 Luro

vlza de sedere Lemporara lnLrarl mulLlple 93 Luro

vlza de sedere Lemporara Laxa maxlma pL o famllle 230 Luro

ermls de sLudll ( Laxa penLru vlza lnLrarl mulLlple lnclusa ) 80 Luro

ermls de lucru ( Laxa penLru vlza lnLrarl mulLlple lnclusa ) 93 Luro

ermls de lucru Laxa maxlma Crup de 3 sau mal mulLl arLlsLl ( Laxa penLru vlza lnLrarl mulLlple lnclusa )
280 Luro

ermls de sedere Lemporara 123 Luro

uocumenL de calaLorle 30 Luro