Sunteți pe pagina 1din 6

Gh||vac| A|exandru

8Ik1 III
Genu va|gum

DevIuLIe u gumbeI spre exLerIoruI uxeI membruIuI InIerIor cu proemInenLu
genuncIIuIuI spre InLerIor. Ducu devIuLIu esLe murcuLu, genu vuIgum, denumIL In mod
curenL genuncII In X, pouLe ImpIedIcu mersuI. n pIus, genu vuIgum esLe udeseu un
IucLor de gonurLrozu (urLrozu genuncIIuIuI), deourece presIunIIe nu se exercILu pe
IocurIIe obIsnuILe.

u copII, InLre sI unI, genu vuIgum esLe curenL uccenLuuL prInLr-un exces de
greuLuLe. EI esLe cuuzuL de o IIperIuxILuLe u IIgumenLeIor InLerne uIe genuncIIuIuI suu de
uneIe secIeIe de IrucLuru (IrucLuru purLII InIerIoure u IemuruIuI suu purLII superIoure u
LIbIeI, cure nu esLe consoIIduLu InLr-o pozILIe bunu), de o bouIu osousu prIn curenLu
(ruIILIsm) suu o muIIormuLIe osousu. Genu vuIgum esLe nedureros. CIIrurgIu esLe
rezervuLu IormeIor gruve.

u uduIL genu vuIgum pouLe II urmureu unuI genu vuIgum InIunLII neLruLuL, uneI
secIeIe de IrucLuru u genuncIIuIuI consoIIduLu In pozILIe prousLu suu uneI boII osouse
(osLeomuIucIe).

Incidentu
- boIII esLe necunoscuLu, pouLe upure IumIIIuI suu sporudIc Insu reprezInLu unu dIn
cuuzeIe ceIe muI IrecvenLe de durere Iu nIveIuI urLIcuIuLIeI. S-u remurcuL o
IrecvenLu crescuLu u ucesLeI uIecLIunI In LurIIe cu o ruLu crescuLu u muInuLrILIeI sI
se prespune exIsLenLu uneI IeguLurI cu dIverse uIecLIunI precum unomuIII
congenILuIe, uIecLIunI reumuLoIogIce, modIIIcurI geneLIce suu IemoIIIIe. NeLruLuL,
genu vuIgum pouLe devenI sever IndeosebI In cuzurIIe de usocIere cu uILe uIecLIunI
precum In sIndrom Down, exosLoze eredILure muILIpIe, dIspIuzII scIeIeLuIe sI muI
uIes In segmenLuI de vursLu -1o unI.

tiologie
- modIIIcurIIe degeneruLIve premuLure In urLIcuIuLIu puLeIoIemuruIu sI In
compurLImenLuI IuLeruI uI genuncIIuIuI se Incudreuzu In IsLorIu nuLuruIu u
uIecLIunII. ToL uIcI se poL Incudru sI IecLIunIIe geneLIce de LIpuI sIndromuIuI
Down, exosLozeIe eredILure muILIpIe, neuroIIbromuLozu sI ruIILIsm cure conduc Iu
genu vuIgum sImpLomuLIc sI persIsLenL. n LouLe ucesLe cuzurI, InLervenLIu
cIIrurgIcuIu esLe ceu muI IndIcuLu soIuLIe.

Iizioputologie
- uIInIereu corecLu u membreIor InIerIoure sI IuncLIu normuIu sunL rezuILuLuI uneI cresLerI
ecIIIIbruLe In cudruI IIpseI sLressuIuI puLoIogIc usupru IIzeIor sI epIIIzeIor.
n cuzuI genu vuIgum sLressuI puLoIogIc se exercILu usupru purLII IuLeruIe u IemuruIuI sI LIbIeI
drepL consecInLu u devIerII IuLeruIe u uxuIuI mecunIc, InIIbund curLIIujeIe de cresLere LoLoduLu cu
upurILIu eIecLuIuI HueLer-VoIkmunn (IorLeIe compresIve excesIve suu conLInue usupru epIIIzeIor
prezInLu un eIecL InIIbILor usupru cresLerII) In InLreugu epIIIzu prevenInd expunsIuneu su
normuIu.
ToLoduLu, sLressuI InLruurLIcuIur unormuI pouLe conduce Iu subIuxure sI dIsIocure
recurenLu u puLeIeI, predIspozILIe spre condromuIucIe suu osLeourLrILu Iu vursLu uduILu In
cuzurIIe neLruLuLe.


n mod IIzIoIogIc, morIoIogIu membreIor InIerIoure In pIun IronLuI esLe cuIcuIuLu
prIn InLermedIuI ungIIuIuI LIbIoIemuruI, exprImuL In grude suu cenLImeLrI (dIsLunLu
InLercondIIIunu suu InLermuIeoIuru) sI vurIuzu In IuncLIe de vursLu sI sex usLIeI: de Iu
nusLere punu Iu vursLu de q unI ungIIuI vurIuzu de Iu - dIn vurus Iu 8 In vuIgus cu
neuLruIIzure dupu vursLu de 1 un -z unI 6 IunI, puLund persIsLu cu o umeIIorure IenLu punu
Iu vursLu de 1z unI. O ImporLunLu deosebILu o prezInLu urmuLoureIe puncLe dIn evoIuLIu
morIoLIpuIuI :
1. ExIsLenLu uneI oscIIuLII IIzIoIogIce InLre genu vurum sI genu vuIgum pe
purcursuI InLreguIuI proces de cresLere sI dezvoILure somuLIcu.
z. PersIsLenLu sILuuLIeI de genu vurum IIzIoIogIc Iu copIIuI cu vursLe InLre 1z IunI sI
z unI, vIzuuIIzuL rudIoIogIc prInLr-o curburu mure medIuIu u LIbIeI sI IemuruIuI dur
Iuru modIIIcurI Iu nIveIuI curLIIujuIuI de cresLere, genu vurum dImInuund pe
purcurs.
. PersIsLenLu genu vuIgum IIzIoIogIc sI sImeLrIc Iu copIIuI cu vursLu InLre sI 1o
unI


EvoIuLIu IIzIoIogIcu u uIInIerII membruIuI InIerIor Iu copII Iu dIIerILe vursLe: 1. Nou-nuscuL=genu vurum moderuL; z. 1 un, 6 IunI-z
unI=uIInIere corecLu; . z unI, 6 IunI=genu vuIgum IIzIoIogIc; q. nLre q sI 6 unI = uIInIere corecLu
iugnosticol
Clinic
n vedereu cIusIIIcurII ucesLeI puLoIogII, MoreIy u InLrodus un
sIsLem de reIerInLu cIInIc:
Lxamenul cllnlc al paclenLulul cu susplclune de genu valgum se
face ln orLosLaLlsm dln lncldenLa anLeroposLerloara cu cele
doua paLele prlvlnd spre anLerlor prln masurarea ln cenLlmeLrl
a dlsLanLel lnLermaleolare a maleolelor Llblale lnLerne
Lvaluarea cllnlca a coplllor cu susplclune de genu valgum ar
Lrebul sa lncluda profllul roLaLlonal daLorlLa poslbllelor
compllcaLll prln aparlLla alLor deformarl angulare la nlvelul
genunchlulul
e langa devlerea gambel dln axul coapsel se observa sl
hlperLrofla condllulul femural lnLern ln parLea sa lnferloara neL
vlzlblla prln flexla genunchlulul

Masurarea clinica a distantei intermaleolare
7udol I: dIsLunLu InLermuIeoIuru =sz. cm
7udol II:dIsLunLu InLermuIeoIuru =z.-.ocm
7udol III: dIsLunLu InLermuIeoIuru =.o-;.ocm
7udol IV: dIsLunLu InLermuIeoIuru =a;. cm

O uILu meLodu de musurure o reprezInLu ceu u IuI ScIusLer und SkIIur prIn cure se
musouru IungImeu LIbIeI de Iu condIIII IemuruII Iu muIeoIeIe LIbIuIe sI dIsLunLu dInLre
muIeoIeIe medIuIe suu condIIII IemuruII. Se creeuzu usLIeI un LrIungII IsosceI In cure ceIe
z IuLurI eguIe sunL musuruLorIIe LIbIeI Iur buzu LrIungIIuIuI o reprezInLu dIsLunLu dInLre
ceIe z purLI cure In mod IIzIoIogIc nu sunL In conLucL ( muIeoIeIe medIuIe uIe LIbIeI suu
condIIII IemuruII).
PucIenLuI prezInLu durere urLIcuIuru unLerIouru Iu nIveIuI genuncIIuIuI, mers de
cIrcumducLIe sI ocuzIonuI InsLubIIILuLe puLeIoIemuruIu.
iugnosticol 7udiologic
Radiografie a membrelor inferioare din incidenta
anteroposterioara : genu valgum bilateral

T7utument

- In IuncLIe de severILuLeu genu vuIgum sI de purLIcuIurILuLIIe cuzuIuI, LruLumenLuI genu
vuIgum se Iuce IndIvIduuIIzuL. PrImu opLIune In cuzuI genu vuIgum puLoIogIc IdIopuLIc
rumune LruLumenLuI cIIrurgIcuI cure se pouLe Iuce prIn osLeoLomIe suu IemIepIIzIodezu.
HemIepIIIzIodezu se pouLe reuIIzu In q moduIILuLI: LeInIcu PIemIsLer, IemIepIIIzIodezu
percuLunu, LeInIcu de "sLupIIng" cu InLroducereu unor cupse meLuIIce suu pIucuLe In 8 cu
IIxure prIn InLermedIuI u z suruburI. ndIIerenL de LeInIcu, IemIepIIIzIodezu ure Iu buzu
LeorIu cresLerII gIIduLe u membreIor cu corecLureu gruduuIu u deIormurII unguIure.


9GAM DL LCU9LAL
- crILerIuI sLundurd necesur penLru uIIrmureu
dIugnosLIcuIuI II reprezInLu rudIogruIIu dIn IncIdenLu
unLeroposLerIouru cu pucIenLuI In orLosLuLIsm sI puLeIeIe
prIvInd Inspre unLerIor. MeLodu permILe o bunu vIzuuIIzure
u IungImII membreIor cuL sI u uIInIerII ucesLoru.
ToL pe rudIogruIIe se muI poL sLudIu uxeIe mecunIce uIe
membreIor InIerIoure: In mod normuI ucesLeu Lrec prIn
mIjIocuI genuncIIuIuI (Iu uduIL mIjIocuI dIsLunLeI epIIIzeIor
LIbIuIe sI Iu copII proemInenLu InLercondIIIunu)
n umbeIe cuzurI se vu Iuce dIugnosLIcuI dIIerenLIuI uI genu
vuIgum cu obezILuLeu, IndeosebI Iu IeLe duLoruLu uneI
repurLILII IneguIe u LesuLuIuI udIpos pe IuLu InLernu u
coupseIor.

GLNUNCnI IN VALGUM

DIAGN1IC

a copll inLre 3 ;l 3 anl genu valgum denumlL in mod curenL genunchl in x" poaLe
impledlca mersul esLe curenL accenLuaL prlnLrun exces de greuLaLe
Ll esLe cauzaL de o hlperlaxlLaLe a llgamenLelor lnLerne ale genunchlulul sau de unele
sechele de fracLur (fracLura pr(ll lnferloare a femurulul sau pr(ll superloare a Llblel care nu
esLe consolldaLa inLro pozl(le bun) de o boal osoas prln caren( (rahlLlsm) sau o
malforma(le osoas

8ILC1IVL

1 orecLarea genunchllor in valgum" sau in x"
2 1onlflcarea ;l scurLarea mu;chllor laLerall lnLernl (mu;chll lnLernl vor lucra
concenLrlc ;l in lnLerlorul segmenLulul de conLrac(le)
3 Alunglrea mu;chllor exLernl al coapselor ;l al gambelor (mu;chll exLernl vor lucra
excenLrlc ;l in afara segmenLulul de conLrac(le)
4. Formarea unui reIlex de atitudine corect a genunchiului att n ortostatism, ct si n-
mers.ML1DL MIILACL 9CLDLL

Mijloace folosite
1. Exercijii statice, pozitii derivate din pozitiile Iundamentale:
sLnd pe vrfurl (cu vrful indrepLaL spre inunLru)
clare ;eznd pe banc cal de lemn sau pe un scaun lung ;eznd cu gambele
incrucl;aLe
;eznd pe scaun cu un plclor pe genunchlul opus
culcaL inalnLe inapol laLeral aLrnaL
2 xerci}ii dinomice
exercl(ll ale membrelor lnferloare sub forma ml;crllor de exLensle adduc(le ;l
roLa(le exLern dln arLlcula(la coxofemural ;l a ml;crll de exLensle dln
arLlcula(la genunchlulul AcesLea se poL execuLa acLlv llber sau impoLrlva unel
rezlsLen(e
exercl(ll apllcaLlve cu sLrucLur corecLlv cum sunL exercl(llle de mers corecLlv
Lrre echlllbru
exercl(ll de redresare paslv ;l acLlv

Metode yi procedee
1) Mers pe vrIuri cu bratele ntinse pe lng cap;
2) Mers pe partea extern a picioarelor - minile pe crestet;
3) Mers peste o banc de gimnastic - ncrucisnd picioarele la Iiecare pas;
4) Mers lateral cu ncrucisarea picioarelor - executndu-se doi pasi la stnga cu
ncrucisarea piciorului drept prin nainte - si doi pasi la dreapta cu ncrucisarea
piciorului stng;
5) Stnd cu minile la spate - sritur cu deprtarea lateral a picioarelor si ducerea
bratelor lateral si aterizare pe vrIuri cu apropierea picioarelor si ducerea minilor
la spate;
6) Stnd - ducerea ambelor brate la stnga sau cu ridicarea piciorului drept oblic jos
si napoi cu usoar ducere a trunchiului n extensie. Acelasi exercitiu spre dreapta.
7) Stnd cu spatele la scara Iix - minile apucate la spate ndoirea genunchiului
stng la piept, cu ducerea lateral a genunchiului, cu rotarea extern a coapsei.
Piciorul drept se ridic pe vrIuri. Acelasi exercitiu, cu schimbarea picioarelor;
8) Stnd deprtat - cu o minge n mini, aplecarea trunchiului cu aruncarea mingii
medicinale printre genunchi napoi;
9) Seznd clare pe banchet - trunchiul nclinat usor napoi - minile sprijinite pe
banchet, ridicarea si ducerea picioarelor prin lateral nainte cu genunchii ntinsi,
bratele lateral. Mentinerea pozitiei 10"-15" si revenire;
10) Seznd cu gambele ncrucisate, cu minile la ceaI, deprtarea picioarelor si
ntinderea genunchilor cu ducerea bratelor oblic sus - inspiratia, revenire
expiratie;
11) Seznd cu genunchii ndoiti, tlpile apropiate, genunchii ndeprtati, asezarea
minilor pe partea intern a genunchilor si opunerea autorezistentei la apropierea
genunchilor;
12) Seznd ncrucisat cu gambele - minile pe sold, trre, cu mutarea Ieselor din
aproape n aproape;
13) Culcat napoi picioarele ntinse, bratele pe lng corp, inspiratie si expiratie
linistit;
14) Culcat napoi, ridicarea picioarelor la vertical, apropierea si deprtarea
picioarelor cu ncrucisarea acestora;
15) Culcat nainte, ndoirea genunchilor cu tlpile apropiate si alunecarea n laterala
genunchilor ntinderea si, apropierea picioarelor (miscarea picioarelor de la
bras);
16) Culcat lateral pe partea dreapt - cu mna dreapt ntins pe sub cap, mna stng
n Iat sprijinit, ridicarea picioarelor n lateral spre stnga. Acelasi exercitiu din
culcat lateral pe partea stng;
17) Atrnat cu Iata la scara Iix, balansarea lateral dreapta-stnga a picioarelor
ntinse si apropiate;
18) Atrnat cu spatele la scara Iix, mentinerea unei mingi medicinale ntre genunchi;
19) Atrnat cu spatele la scara Iix, picioarele ntinse la orizontal cu genunchii n
extensie, ducerea simetric a picioarelor n cerc spre dreapta si stnga;
20) SLnd in fa(a ogllnzll rldlcare pe vrfurl cu corecLarea pozl(lel genunchllor