Atributii si responsabilitati: • Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca; • Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea

pe diferite posturi in cadrul organizatiei ; • Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ; • Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ; • Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ; • Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ; • Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ; • Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ; • Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ; • Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ; • Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice; • Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic; • Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie; • Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale; • Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane; • Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact; • Efectueaza un program de consiliere psihologica ; • Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii; • Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; • Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice; • Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane; • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.

persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice. juridice sau alte forme de colaborare ( daca exista. selectie. • directorul de resurse umane se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de .). integrare. se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post). Elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane (recrutare.. • Integrarea postului de munca in structura organizatorica: • pozitia postului in organigrama: . • subordonari: . Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane (planificarea resurselor umane. acordare de bonificattii. etc. orientarea şi instruire..postul imediat superior: director general.Clauza de confidentialitate: • directorul de resurse umane se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra. pregatire profesionala. motivare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ.postul imediat inferior: sef serviciu resurse umane.. evaluarea de personal. luni/ani de la incheierea acestui contract. Departament: resurse umane • Obiectivul specific al postului: • • • Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente. indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare angajat. . recrutarea şi selecţie. • sunt confidentiale urmatoarele informatii: rezultatele de la evaluarile psihologice. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior • de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea exista) • de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare....

Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului. din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii. . pontajul. Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă. verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare. Contract colectiv de munca. urmărind evoluţia acestora. • relaţii: .ierarhice: adminstrator. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizaţiei cu care se stabileste raporturi de colaborare.inlocuieşte pe: nu este cazul. transferuri. privind salarizarea. Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare si bonificare a performanţelor profesionale ale angajaţilor. a contractelor individuale de muncă. promovări.are in subordine: personalul din cadrul departamentului resurse umane: sef serviciu resurse umane. asigurările sociale. . precum şi pe cea de protecţie a muncii. Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post. Regulament Intern. conform legislaţiei în vigoare. prestări servicii. . Stabileste impreuna cu managerii de departament necesarul de rsurse umane pentru atingerea planului de afacere anual. director general. plecări din societate. . referent resurse umane. evidenţa concediilor medicale. organizează şi supervizează activităţile departamentului de resurse umane. fluctuaţia de personal. Coordonează activitatea de evidenţă militară. Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor CCM. . analist resurse umane.colaborare: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanţă şi supervizare. Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor şefilor de compartimente şi răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe.este inlocuit de: nu este cazul. Planifică şi coordonează procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora în organizaţie. înregistrarea tuturor actelor la ITM. • Sarcini si atribuţii ale postului de muncă: • • • • • • • • • • • Planifică.functionale: directorii si managerii companiei. Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante. angajări..

Elaborează şi implementeaza la nivel de firmă norme. Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor. Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului). cursuri speciale: cursuri de psihologia muncii si organizaţională. Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor. • Pregătirea necesară postului de muncă: • • • de baza : studii superioare în domniul socio . privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă. fluctuaţia de personal. evaluarea performanţelor profesionale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul biroului. socio-profesionale. operare Pc. • Autoritatea postului: • • • • • • • • Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane. sex.psihologie. absenteismul. Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de imbunatatire. Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine. Consiliază managerii privitor la relaţiile cu angajaţii. Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei. legislaţia muncii. cauzele acestora. reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere. planificarea resurselor umane. management organizaţional. Avizează: fişe post/fise de evaluare.• • • • • • • Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii. psihologie organizaţională şi a conducerii. prime/sancţiuni pentru personalul firmei. privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi selecţie. de specialitate: ştiinţe economice. Elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului. limbă straină. problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali. managementul resurselor umane. cereri de concediu.uman de activitate. • Competenţele postului de munca: • cunoştinţe si deprinderi: . intocmeste si gestioneaza eficient BVC al departamentului resurse umane. socio . instruire. etc. Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei. Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru.

managementului organizational. 2. . 6. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate. 3. psihologia muncii. 2. incredere personala. vorbit). Cunoasterea pietei locale a fortei de munca. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit. power point). 9. cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor persoane. 2. 7. excell. atenţie concentrată şi distributivă. volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice. scris sau oral. 4. abilitatea de a utiliza limbajul scris. 6. receptivitate crescută la solicitările profesionale. 13. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege. aptitudini de comunicare orală şi scrisă. capacitate de adaptare. Cunostinţe de psihologia muncii. rezistenţă la effort intelectual prelungit. 6. capacitate de a redacta rapoarte. culegere. 8. 9. • • cerinte aptitudinale:nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză. de legislaţia muncii. Internet. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin). spirit intreprinzator. 3. deprinderi de cercetare şi investigaţie. 4. 4. 7. 12. de consultanţă şi consiliere. leadership. abilităţi de negociere. capacitate de deducţie logică). aptitudini speciale: 1. 10. 5. persoanlitate organizata. Cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane. 5. organizare şi planificare. 10. de a sintetiza şi clarifica informaţiile. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS). • cerinţe comportamentale: 1. judecată rapidă. 5. Cunoştinţe privind tehnici de negociere. integrare în colectiv). scris. 11. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane.1. flexibilitate în gândire. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic). memorie dezvoltată. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word. abilităţi de conducere. 3. planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor. pragmatica. capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal. 7. 8. 11. clasificare şi inerpretare a informaţiilor. promotor al schimbării.

muncă de birou dar şi de teren. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei. interese practice in sfera cunoasterii interpersonale. 2. • in raport cu aparatura pe care o utilizeaza: 1. deplasari: pe distanţe scurte.. in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara: 1. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie. respecta normele stipulate in R. discuţii cu personalul.. motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane. corpuri de control): 1. subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi. natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă. • in raport cu produsele muncii: conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit. medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice. interese intelectuale multiple. • Conditii ale postului de muncă: • • • • conditii fizice ale muncii . 2. cooperarea cu subordonaţii. etc. 3. directorul de resurse umane se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în . gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi. 3.. dornic de realizare profesionala. 2. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare. angajaţii firmei în vedere desfăşurării cu succes a politicilor de HR. 2. program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie.• domenii de interes: 1. fără abuzuri. 2.mediu relativ stresant. Contractul Colectiv de Muncă. de la punctele de lucru ale organizaţiei) Responsabilităti: • in raport cu alte persoane (angajati. cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale.O. păstreaza caracterul ştiintific (nu denturează interpretarea probelor psihologice) in executarea sarcinilor de serviciu.. • 1. psihologia umană.I. • motivatie personala: 1.

. Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial.. 3... 3.. fiind de datoria angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect.. orice abatere de la această normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii .. Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului. • Posibilitatile de promovare: 1... Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi specifice...... menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii. indicatorii de performanţă stabiliţi pentru fiecare angajat. 2.. salarizare.... • Salarizare: • • • Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei. • privind relatiile cu colegii de munca.. menţine relatii corecte/ impartiale cu subordonaţii. se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală... Directorul de resurse uamne se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră. • Clauză de confidenţialitate: 1.. Directorul de resurse umane se obligă totodată ca pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă şi un an de la încetarea acestuia să nu conducă o firmă care este în competiţie cu S.... să nu lucreze ca angajat sau consilier al unei firme concurente. ... 2... 2.. următoarele informaţii sunt confidenţiale: rezultatele de la evaluările psihologice.executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră. În sfera de activitate actuală nu există. directorul de resurse umane se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor menţionate în prezenta fişă a postului pe toată durata contractului individual de muncă sau convenţiei civile de prestări de servicii încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestora. subordonaţii: 1. 4. .. informaţii cu privire la starea resurselor umane a căror divulgare ar aduce costuri sociale majore.C.

divulgă informaţii.4. . În cazul în care directorul de resurse umane. date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor produse. cu intenţie sau din culpă.