Atributii si responsabilitati: • Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca; • Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea

pe diferite posturi in cadrul organizatiei ; • Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ; • Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ; • Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ; • Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ; • Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ; • Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ; • Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ; • Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ; • Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice; • Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic; • Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie; • Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale; • Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane; • Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact; • Efectueaza un program de consiliere psihologica ; • Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii; • Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; • Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice; • Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane; • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.

selectie.. acordare de bonificattii. evaluarea de personal. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior • de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea exista) • de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare. luni/ani de la incheierea acestui contract. motivare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ.Clauza de confidentialitate: • directorul de resurse umane se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra..postul imediat superior: director general. • sunt confidentiale urmatoarele informatii: rezultatele de la evaluarile psihologice. recrutarea şi selecţie. • directorul de resurse umane se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de . orientarea şi instruire. juridice sau alte forme de colaborare ( daca exista. • Integrarea postului de munca in structura organizatorica: • pozitia postului in organigrama: .. etc.). Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane (planificarea resurselor umane. se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post). pregatire profesionala... indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare angajat. Departament: resurse umane • Obiectivul specific al postului: • • • Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente. Elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane (recrutare. integrare.. .postul imediat inferior: sef serviciu resurse umane. • subordonari: .

director general. Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului. a contractelor individuale de muncă. promovări. evidenţa concediilor medicale. conform legislaţiei în vigoare. angajări. Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post. .ierarhice: adminstrator.functionale: directorii si managerii companiei. referent resurse umane. precum şi pe cea de protecţie a muncii. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizaţiei cu care se stabileste raporturi de colaborare.este inlocuit de: nu este cazul. Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor CCM. Planifică şi coordonează procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora în organizaţie. Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă. Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare si bonificare a performanţelor profesionale ale angajaţilor. Coordonează activitatea de evidenţă militară. Contract colectiv de munca. transferuri. urmărind evoluţia acestora. din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii.colaborare: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanţă şi supervizare. asigurările sociale. .. analist resurse umane. • Sarcini si atribuţii ale postului de muncă: • • • • • • • • • • • Planifică. prestări servicii. Regulament Intern. înregistrarea tuturor actelor la ITM. privind salarizarea. . • relaţii: . . organizează şi supervizează activităţile departamentului de resurse umane. Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor şefilor de compartimente şi răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe. fluctuaţia de personal. plecări din societate. pontajul. verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare. Stabileste impreuna cu managerii de departament necesarul de rsurse umane pentru atingerea planului de afacere anual.are in subordine: personalul din cadrul departamentului resurse umane: sef serviciu resurse umane. Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante.inlocuieşte pe: nu este cazul. .

management organizaţional. Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului).• • • • • • • Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii. Consiliază managerii privitor la relaţiile cu angajaţii. legislaţia muncii. planificarea resurselor umane. limbă straină. privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi selecţie. reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere. privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă. Avizează: fişe post/fise de evaluare. Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine. • Pregătirea necesară postului de muncă: • • • de baza : studii superioare în domniul socio . Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de imbunatatire. socio-profesionale. Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru. sex.psihologie. Elaborează şi implementeaza la nivel de firmă norme. Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor.uman de activitate. intocmeste si gestioneaza eficient BVC al departamentului resurse umane. de specialitate: ştiinţe economice. socio . problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali. fluctuaţia de personal. • Autoritatea postului: • • • • • • • • Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane. instruire. psihologie organizaţională şi a conducerii. Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei. operare Pc. Elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului. prime/sancţiuni pentru personalul firmei. cursuri speciale: cursuri de psihologia muncii si organizaţională. absenteismul. Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei. • Competenţele postului de munca: • cunoştinţe si deprinderi: . evaluarea performanţelor profesionale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul biroului. cauzele acestora. Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor. etc. managementul resurselor umane. cereri de concediu.

rezistenţă la effort intelectual prelungit. atenţie concentrată şi distributivă. abilitatea de a utiliza limbajul scris. integrare în colectiv). Cunoştinţe privind tehnici de negociere. 4. 8. planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor. incredere personala. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate. Cunoasterea pietei locale a fortei de munca. 5. 6. 12. • • cerinte aptitudinale:nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză. 3. capacitate de deducţie logică). Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word. memorie dezvoltată. 13. 2. 3.1. Cunostinţe de psihologia muncii. abilităţi de conducere. 7. 8. 11. 6. 11. judecată rapidă. persoanlitate organizata. Cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane. spirit intreprinzator. 6. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege. 5. • cerinţe comportamentale: 1. de legislaţia muncii. 9. scris. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin). capacitate de adaptare. receptivitate crescută la solicitările profesionale. power point). pragmatica. flexibilitate în gândire. scris sau oral. managementului organizational. capacitate de a redacta rapoarte. leadership. 3. 10. 4. abilităţi de negociere. 2. promotor al schimbării. excell. 2. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS). de consultanţă şi consiliere. 7. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic). aptitudini de comunicare orală şi scrisă. psihologia muncii. vorbit). volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice. deprinderi de cercetare şi investigaţie. culegere. 10. cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor persoane. 9. de a sintetiza şi clarifica informaţiile. aptitudini speciale: 1. 4. organizare şi planificare. clasificare şi inerpretare a informaţiilor. 7. capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal. 5. Internet. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane. .

in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara: 1. • Conditii ale postului de muncă: • • • • conditii fizice ale muncii . Contractul Colectiv de Muncă. directorul de resurse umane se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în .I. 2. interese intelectuale multiple. păstreaza caracterul ştiintific (nu denturează interpretarea probelor psihologice) in executarea sarcinilor de serviciu.. subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi.. cooperarea cu subordonaţii. respecta normele stipulate in R. 3..O. medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice. program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie. 2. 2. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare. de la punctele de lucru ale organizaţiei) Responsabilităti: • in raport cu alte persoane (angajati. • 1. • in raport cu aparatura pe care o utilizeaza: 1. 2. corpuri de control): 1. 2. • motivatie personala: 1. angajaţii firmei în vedere desfăşurării cu succes a politicilor de HR.• domenii de interes: 1. gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi. etc. psihologia umană. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei. natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă. deplasari: pe distanţe scurte. 3..mediu relativ stresant. • in raport cu produsele muncii: conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie. dornic de realizare profesionala. cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale. interese practice in sfera cunoasterii interpersonale. motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane. fără abuzuri. muncă de birou dar şi de teren. discuţii cu personalul.

să nu lucreze ca angajat sau consilier al unei firme concurente......... 2.. Directorul de resurse uamne se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră. menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii. Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial.... Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi specifice. indicatorii de performanţă stabiliţi pentru fiecare angajat. 3. se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală. informaţii cu privire la starea resurselor umane a căror divulgare ar aduce costuri sociale majore.C.. menţine relatii corecte/ impartiale cu subordonaţii...... subordonaţii: 1. următoarele informaţii sunt confidenţiale: rezultatele de la evaluările psihologice.... Directorul de resurse umane se obligă totodată ca pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă şi un an de la încetarea acestuia să nu conducă o firmă care este în competiţie cu S.. 3. Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului. 2... 4. • Posibilitatile de promovare: 1. fiind de datoria angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect. 2. În sfera de activitate actuală nu există.. • Clauză de confidenţialitate: 1. • privind relatiile cu colegii de munca.. . directorul de resurse umane se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor menţionate în prezenta fişă a postului pe toată durata contractului individual de muncă sau convenţiei civile de prestări de servicii încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestora.executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră. .. orice abatere de la această normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii ... salarizare. • Salarizare: • • • Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei...

divulgă informaţii. . În cazul în care directorul de resurse umane. cu intenţie sau din culpă.4. date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor produse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful