Atributii si responsabilitati: • Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca; • Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea

pe diferite posturi in cadrul organizatiei ; • Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ; • Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ; • Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ; • Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ; • Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ; • Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ; • Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ; • Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ; • Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice; • Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic; • Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie; • Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale; • Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane; • Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact; • Efectueaza un program de consiliere psihologica ; • Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii; • Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; • Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice; • Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane; • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.

. Elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane (recrutare.. juridice sau alte forme de colaborare ( daca exista. indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare angajat.Clauza de confidentialitate: • directorul de resurse umane se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra.postul imediat superior: director general. selectie..).postul imediat inferior: sef serviciu resurse umane. Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane (planificarea resurselor umane. motivare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ. .. orientarea şi instruire. etc. • Integrarea postului de munca in structura organizatorica: • pozitia postului in organigrama: . • directorul de resurse umane se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de . persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice. • sunt confidentiale urmatoarele informatii: rezultatele de la evaluarile psihologice. recrutarea şi selecţie. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior • de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea exista) • de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare.. se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post). evaluarea de personal. integrare. • subordonari: . pregatire profesionala. Departament: resurse umane • Obiectivul specific al postului: • • • Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente. luni/ani de la incheierea acestui contract. acordare de bonificattii..

. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizaţiei cu care se stabileste raporturi de colaborare.este inlocuit de: nu este cazul. • Sarcini si atribuţii ale postului de muncă: • • • • • • • • • • • Planifică. Stabileste impreuna cu managerii de departament necesarul de rsurse umane pentru atingerea planului de afacere anual. precum şi pe cea de protecţie a muncii. înregistrarea tuturor actelor la ITM. Coordonează activitatea de evidenţă militară. evidenţa concediilor medicale.colaborare: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanţă şi supervizare. • relaţii: . angajări. transferuri. asigurările sociale. Contract colectiv de munca. . verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare. director general. urmărind evoluţia acestora. plecări din societate. privind salarizarea. Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare si bonificare a performanţelor profesionale ale angajaţilor. . Planifică şi coordonează procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora în organizaţie. prestări servicii. Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă.functionale: directorii si managerii companiei.inlocuieşte pe: nu este cazul. Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante. organizează şi supervizează activităţile departamentului de resurse umane. . . referent resurse umane. conform legislaţiei în vigoare. Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor CCM. Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului.. din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii. Regulament Intern. Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post. promovări. Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor şefilor de compartimente şi răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe.ierarhice: adminstrator. fluctuaţia de personal. a contractelor individuale de muncă. pontajul. analist resurse umane.are in subordine: personalul din cadrul departamentului resurse umane: sef serviciu resurse umane.

Consiliază managerii privitor la relaţiile cu angajaţii.• • • • • • • Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii. fluctuaţia de personal. psihologie organizaţională şi a conducerii. • Competenţele postului de munca: • cunoştinţe si deprinderi: . managementul resurselor umane. intocmeste si gestioneaza eficient BVC al departamentului resurse umane. socio . prime/sancţiuni pentru personalul firmei. Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei. cereri de concediu. limbă straină. Elaborează şi implementeaza la nivel de firmă norme. Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru. Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de imbunatatire. cauzele acestora. Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei. problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali. Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor. etc. • Pregătirea necesară postului de muncă: • • • de baza : studii superioare în domniul socio . legislaţia muncii. cursuri speciale: cursuri de psihologia muncii si organizaţională. instruire. absenteismul.psihologie. sex. reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere. Elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului.uman de activitate. de specialitate: ştiinţe economice. privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi selecţie. evaluarea performanţelor profesionale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul biroului. Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine. management organizaţional. Avizează: fişe post/fise de evaluare. Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor. • Autoritatea postului: • • • • • • • • Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane. privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă. socio-profesionale. planificarea resurselor umane. operare Pc. Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului).

memorie dezvoltată. 13. excell. 11. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate. 5. 9. abilitatea de a utiliza limbajul scris. 2. scris sau oral. 11. 4. integrare în colectiv). 3. 5. psihologia muncii. 6. promotor al schimbării. aptitudini speciale: 1. capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal. 3. 12. 2. Cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane. capacitate de adaptare. capacitate de a redacta rapoarte. 10. . incredere personala. pragmatica. 10. 7. • cerinţe comportamentale: 1. deprinderi de cercetare şi investigaţie. Cunostinţe de psihologia muncii. abilităţi de conducere. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic). capacitate de deducţie logică). cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor persoane.1. planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor. spirit intreprinzator. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS). Cunoştinţe privind tehnici de negociere. 8. leadership. aptitudini de comunicare orală şi scrisă. 5. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege. vorbit). 9. rezistenţă la effort intelectual prelungit. de a sintetiza şi clarifica informaţiile. de consultanţă şi consiliere. flexibilitate în gândire. judecată rapidă. 6. receptivitate crescută la solicitările profesionale. scris. persoanlitate organizata. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word. clasificare şi inerpretare a informaţiilor. organizare şi planificare. 6. 3. 7. de legislaţia muncii. abilităţi de negociere. 4. atenţie concentrată şi distributivă. power point). managementului organizational. 4. culegere. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit. volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice. Internet. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin). 7. 8. Cunoasterea pietei locale a fortei de munca. 2. • • cerinte aptitudinale:nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză.

cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale. directorul de resurse umane se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în . 3. subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi. in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara: 1. • 1.I. fără abuzuri. deplasari: pe distanţe scurte. interese intelectuale multiple. discuţii cu personalul. gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi.. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie. dornic de realizare profesionala. 2. angajaţii firmei în vedere desfăşurării cu succes a politicilor de HR.O. medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice. • in raport cu aparatura pe care o utilizeaza: 1. respecta normele stipulate in R. muncă de birou dar şi de teren. 2. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei. 2. 2. psihologia umană. corpuri de control): 1. natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă.• domenii de interes: 1. • motivatie personala: 1. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare. motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane.. etc.. păstreaza caracterul ştiintific (nu denturează interpretarea probelor psihologice) in executarea sarcinilor de serviciu. • in raport cu produsele muncii: conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit. 2. • Conditii ale postului de muncă: • • • • conditii fizice ale muncii .. de la punctele de lucru ale organizaţiei) Responsabilităti: • in raport cu alte persoane (angajati. Contractul Colectiv de Muncă. 3. program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie. cooperarea cu subordonaţii. interese practice in sfera cunoasterii interpersonale.mediu relativ stresant.

2. directorul de resurse umane se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor menţionate în prezenta fişă a postului pe toată durata contractului individual de muncă sau convenţiei civile de prestări de servicii încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestora. Directorul de resurse umane se obligă totodată ca pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă şi un an de la încetarea acestuia să nu conducă o firmă care este în competiţie cu S. orice abatere de la această normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii . • Posibilitatile de promovare: 1. menţine relatii corecte/ impartiale cu subordonaţii.. • Clauză de confidenţialitate: 1.. 3. 2. Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi specifice. Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial. Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului. se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală. • privind relatiile cu colegii de munca..... menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii... să nu lucreze ca angajat sau consilier al unei firme concurente...... Directorul de resurse uamne se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră... fiind de datoria angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect.. subordonaţii: 1. 4. următoarele informaţii sunt confidenţiale: rezultatele de la evaluările psihologice...executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră. 2.... . În sfera de activitate actuală nu există... informaţii cu privire la starea resurselor umane a căror divulgare ar aduce costuri sociale majore. .....C.. salarizare. 3.. • Salarizare: • • • Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei.. indicatorii de performanţă stabiliţi pentru fiecare angajat..

. divulgă informaţii. În cazul în care directorul de resurse umane. date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor produse.4. cu intenţie sau din culpă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful