Atributii si responsabilitati: • Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca; • Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea

pe diferite posturi in cadrul organizatiei ; • Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ; • Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ; • Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ; • Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ; • Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ; • Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ; • Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ; • Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ; • Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice; • Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic; • Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie; • Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale; • Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane; • Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact; • Efectueaza un program de consiliere psihologica ; • Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii; • Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; • Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice; • Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane; • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.

. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior • de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea exista) • de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare. . • subordonari: . Elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane (recrutare. Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane (planificarea resurselor umane. • directorul de resurse umane se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de . persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice. orientarea şi instruire.postul imediat superior: director general. indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare angajat. integrare. • sunt confidentiale urmatoarele informatii: rezultatele de la evaluarile psihologice. pregatire profesionala. juridice sau alte forme de colaborare ( daca exista. • Integrarea postului de munca in structura organizatorica: • pozitia postului in organigrama: .. se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post). selectie.postul imediat inferior: sef serviciu resurse umane. motivare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ. etc.. luni/ani de la incheierea acestui contract. recrutarea şi selecţie.. Departament: resurse umane • Obiectivul specific al postului: • • • Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente..). acordare de bonificattii..Clauza de confidentialitate: • directorul de resurse umane se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra. evaluarea de personal.

functionale: directorii si managerii companiei. din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii.. director general. Contract colectiv de munca. privind salarizarea. . persoane fizice sau juridice din exteriorul organizaţiei cu care se stabileste raporturi de colaborare. pontajul. Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor şefilor de compartimente şi răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe. prestări servicii. Planifică şi coordonează procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora în organizaţie. precum şi pe cea de protecţie a muncii. Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor CCM. • relaţii: .inlocuieşte pe: nu este cazul. Regulament Intern.colaborare: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanţă şi supervizare. . • Sarcini si atribuţii ale postului de muncă: • • • • • • • • • • • Planifică. verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare.ierarhice: adminstrator. conform legislaţiei în vigoare. Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului. plecări din societate. Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post. înregistrarea tuturor actelor la ITM. promovări.are in subordine: personalul din cadrul departamentului resurse umane: sef serviciu resurse umane. urmărind evoluţia acestora. organizează şi supervizează activităţile departamentului de resurse umane. Coordonează activitatea de evidenţă militară. . angajări. Stabileste impreuna cu managerii de departament necesarul de rsurse umane pentru atingerea planului de afacere anual. asigurările sociale. Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare si bonificare a performanţelor profesionale ale angajaţilor. evidenţa concediilor medicale. fluctuaţia de personal. referent resurse umane. analist resurse umane. . Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante. transferuri. . a contractelor individuale de muncă. Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă.este inlocuit de: nu este cazul.

limbă straină. privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă.uman de activitate. intocmeste si gestioneaza eficient BVC al departamentului resurse umane. management organizaţional. Avizează: fişe post/fise de evaluare. sex. • Pregătirea necesară postului de muncă: • • • de baza : studii superioare în domniul socio . managementul resurselor umane. instruire. Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului). Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru. Elaborează şi implementeaza la nivel de firmă norme. planificarea resurselor umane. de specialitate: ştiinţe economice. legislaţia muncii. socio-profesionale. privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi selecţie. absenteismul. Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei. Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor. cauzele acestora. reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere. prime/sancţiuni pentru personalul firmei.• • • • • • • Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii. • Competenţele postului de munca: • cunoştinţe si deprinderi: . Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei. socio . fluctuaţia de personal. Consiliază managerii privitor la relaţiile cu angajaţii. Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de imbunatatire. cereri de concediu. evaluarea performanţelor profesionale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul biroului. Elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului. psihologie organizaţională şi a conducerii. etc. Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor. • Autoritatea postului: • • • • • • • • Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane. cursuri speciale: cursuri de psihologia muncii si organizaţională. problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali. Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine.psihologie. operare Pc.

capacitate de a redacta rapoarte. scris sau oral. capacitate de deducţie logică). 9. abilitatea de a utiliza limbajul scris. leadership. abilităţi de conducere. spirit intreprinzator. incredere personala. abilităţi de negociere. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word. de legislaţia muncii. 5. vorbit). receptivitate crescută la solicitările profesionale. 10. 6. scris. de consultanţă şi consiliere. culegere. 9. Cunostinţe de psihologia muncii. Cunoştinţe privind tehnici de negociere. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin). planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor. managementului organizational. excell. 6. 3. power point). memorie dezvoltată. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS). persoanlitate organizata. clasificare şi inerpretare a informaţiilor. cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor persoane. 8. 2. • cerinţe comportamentale: 1. volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice. judecată rapidă. 10. integrare în colectiv). aptitudini de comunicare orală şi scrisă. Internet. 7. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic). de a sintetiza şi clarifica informaţiile. . 2. 5. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate. 11. 13. psihologia muncii. 6. 4. 4. Cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane. capacitate de adaptare. pragmatica. capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal. 11. rezistenţă la effort intelectual prelungit. organizare şi planificare. flexibilitate în gândire. 7. 5. 12. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit. • • cerinte aptitudinale:nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză. aptitudini speciale: 1. deprinderi de cercetare şi investigaţie. 8. atenţie concentrată şi distributivă. Cunoasterea pietei locale a fortei de munca.1. 7. promotor al schimbării. 3. 4. 3. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege. 2.

. fără abuzuri. program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie. • Conditii ale postului de muncă: • • • • conditii fizice ale muncii . 2. motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane. discuţii cu personalul. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare. psihologia umană. directorul de resurse umane se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în . de la punctele de lucru ale organizaţiei) Responsabilităti: • in raport cu alte persoane (angajati.mediu relativ stresant. • in raport cu aparatura pe care o utilizeaza: 1.I. interese practice in sfera cunoasterii interpersonale. in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara: 1. 3. • 1. 2. • in raport cu produsele muncii: conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit. 2. gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi. subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi. interese intelectuale multiple.. cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale. dornic de realizare profesionala. angajaţii firmei în vedere desfăşurării cu succes a politicilor de HR. natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă. Contractul Colectiv de Muncă. 3. • motivatie personala: 1. medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice.. deplasari: pe distanţe scurte. 2. păstreaza caracterul ştiintific (nu denturează interpretarea probelor psihologice) in executarea sarcinilor de serviciu. cooperarea cu subordonaţii. 2.• domenii de interes: 1. muncă de birou dar şi de teren. corpuri de control): 1. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie.O. respecta normele stipulate in R. etc. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei..

În sfera de activitate actuală nu există.. .. 3. să nu lucreze ca angajat sau consilier al unei firme concurente. indicatorii de performanţă stabiliţi pentru fiecare angajat. . fiind de datoria angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect......C.. • Clauză de confidenţialitate: 1. 4. orice abatere de la această normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii .. menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii. 3. Directorul de resurse umane se obligă totodată ca pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă şi un an de la încetarea acestuia să nu conducă o firmă care este în competiţie cu S. 2. • privind relatiile cu colegii de munca. Directorul de resurse uamne se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră.... • Posibilitatile de promovare: 1.executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră.. următoarele informaţii sunt confidenţiale: rezultatele de la evaluările psihologice. se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală........ directorul de resurse umane se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor menţionate în prezenta fişă a postului pe toată durata contractului individual de muncă sau convenţiei civile de prestări de servicii încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestora.... 2... subordonaţii: 1.. 2.. menţine relatii corecte/ impartiale cu subordonaţii. • Salarizare: • • • Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei.. Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi specifice.. salarizare.. Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului. informaţii cu privire la starea resurselor umane a căror divulgare ar aduce costuri sociale majore. Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial..

În cazul în care directorul de resurse umane. divulgă informaţii. cu intenţie sau din culpă.4. . date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor produse.