Atributii si responsabilitati: • Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca; • Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea

pe diferite posturi in cadrul organizatiei ; • Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ; • Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ; • Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ; • Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ; • Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ; • Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ; • Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ; • Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ; • Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice; • Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic; • Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie; • Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale; • Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane; • Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact; • Efectueaza un program de consiliere psihologica ; • Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii; • Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; • Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice; • Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane; • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.

luni/ani de la incheierea acestui contract. orientarea şi instruire. evaluarea de personal.. Departament: resurse umane • Obiectivul specific al postului: • • • Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice.). • sunt confidentiale urmatoarele informatii: rezultatele de la evaluarile psihologice. acordare de bonificattii.. indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare angajat.. • directorul de resurse umane se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de . Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane (planificarea resurselor umane. Elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane (recrutare.postul imediat superior: director general. integrare. . recrutarea şi selecţie. se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post). etc. • Integrarea postului de munca in structura organizatorica: • pozitia postului in organigrama: . Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior • de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea exista) • de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare.. • subordonari: ..Clauza de confidentialitate: • directorul de resurse umane se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra. motivare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ. juridice sau alte forme de colaborare ( daca exista.postul imediat inferior: sef serviciu resurse umane. selectie.. pregatire profesionala.

. referent resurse umane. Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor şefilor de compartimente şi răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe. director general. din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizaţiei cu care se stabileste raporturi de colaborare. fluctuaţia de personal. Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post. transferuri. urmărind evoluţia acestora. precum şi pe cea de protecţie a muncii. angajări.colaborare: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanţă şi supervizare. .inlocuieşte pe: nu este cazul. Planifică şi coordonează procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora în organizaţie. pontajul.functionale: directorii si managerii companiei. Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor CCM. . . evidenţa concediilor medicale. Regulament Intern. Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă. • Sarcini si atribuţii ale postului de muncă: • • • • • • • • • • • Planifică. organizează şi supervizează activităţile departamentului de resurse umane. . Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului. . Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare si bonificare a performanţelor profesionale ale angajaţilor.ierarhice: adminstrator. plecări din societate. Coordonează activitatea de evidenţă militară. promovări. Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante. • relaţii: . prestări servicii.este inlocuit de: nu este cazul.are in subordine: personalul din cadrul departamentului resurse umane: sef serviciu resurse umane. privind salarizarea. analist resurse umane. a contractelor individuale de muncă. verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare. înregistrarea tuturor actelor la ITM. conform legislaţiei în vigoare. Contract colectiv de munca. asigurările sociale. Stabileste impreuna cu managerii de departament necesarul de rsurse umane pentru atingerea planului de afacere anual.

fluctuaţia de personal. • Pregătirea necesară postului de muncă: • • • de baza : studii superioare în domniul socio . management organizaţional. Consiliază managerii privitor la relaţiile cu angajaţii. operare Pc. planificarea resurselor umane. Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru. Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei. legislaţia muncii. intocmeste si gestioneaza eficient BVC al departamentului resurse umane. Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor. cauzele acestora. Avizează: fişe post/fise de evaluare. sex. cursuri speciale: cursuri de psihologia muncii si organizaţională. privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă. Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei. managementul resurselor umane. cereri de concediu. socio-profesionale.• • • • • • • Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii. Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine. Elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului.uman de activitate. prime/sancţiuni pentru personalul firmei. de specialitate: ştiinţe economice. Elaborează şi implementeaza la nivel de firmă norme. privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi selecţie. Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului). reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere.psihologie. absenteismul. • Autoritatea postului: • • • • • • • • Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane. socio . instruire. limbă straină. problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali. evaluarea performanţelor profesionale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul biroului. etc. Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de imbunatatire. psihologie organizaţională şi a conducerii. Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor. • Competenţele postului de munca: • cunoştinţe si deprinderi: .

8. rezistenţă la effort intelectual prelungit. 9. persoanlitate organizata. pragmatica. Cunostinţe de psihologia muncii. managementului organizational. atenţie concentrată şi distributivă. capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal. abilitatea de a utiliza limbajul scris.1. 2. 11. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit. cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor persoane. scris. flexibilitate în gândire. 9. 8. promotor al schimbării. 3. 7. scris sau oral. integrare în colectiv). Cunoasterea pietei locale a fortei de munca. power point). de legislaţia muncii. aptitudini de comunicare orală şi scrisă. 3. 6. memorie dezvoltată. organizare şi planificare. leadership. 7. clasificare şi inerpretare a informaţiilor. 10. 4. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate. integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic). volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice. psihologia muncii. 2. 10. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS). 6. 5. 5. capacitate de a redacta rapoarte. 11. 5. 3. 4. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin). 7. capacitate de deducţie logică). 12. abilităţi de conducere. deprinderi de cercetare şi investigaţie. incredere personala. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word. Cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane. vorbit). abilităţi de negociere. judecată rapidă. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane. 2. spirit intreprinzator. capacitate de adaptare. . • • cerinte aptitudinale:nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză. planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor. 6. excell. 13. • cerinţe comportamentale: 1. 4. de consultanţă şi consiliere. culegere. receptivitate crescută la solicitările profesionale. de a sintetiza şi clarifica informaţiile. Cunoştinţe privind tehnici de negociere. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege. aptitudini speciale: 1. Internet.

. 2. 2. 2. respecta normele stipulate in R. • in raport cu produsele muncii: conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit.I. medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice. interese practice in sfera cunoasterii interpersonale. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie. Contractul Colectiv de Muncă.. deplasari: pe distanţe scurte. 3. • motivatie personala: 1. psihologia umană.O. discuţii cu personalul. corpuri de control): 1. dornic de realizare profesionala. subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi. fără abuzuri. muncă de birou dar şi de teren. • in raport cu aparatura pe care o utilizeaza: 1. • 1. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei. etc. • Conditii ale postului de muncă: • • • • conditii fizice ale muncii . utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare. in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara: 1. 2. interese intelectuale multiple.mediu relativ stresant. program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie. 2.. cooperarea cu subordonaţii. motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane. gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi. directorul de resurse umane se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în . angajaţii firmei în vedere desfăşurării cu succes a politicilor de HR.• domenii de interes: 1. păstreaza caracterul ştiintific (nu denturează interpretarea probelor psihologice) in executarea sarcinilor de serviciu. cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale.. 3. de la punctele de lucru ale organizaţiei) Responsabilităti: • in raport cu alte persoane (angajati. natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă.

.. Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial. .. informaţii cu privire la starea resurselor umane a căror divulgare ar aduce costuri sociale majore.. . • privind relatiile cu colegii de munca.. • Clauză de confidenţialitate: 1. 4.. Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului.. subordonaţii: 1.. să nu lucreze ca angajat sau consilier al unei firme concurente.executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră.... următoarele informaţii sunt confidenţiale: rezultatele de la evaluările psihologice. 3..C.. În sfera de activitate actuală nu există. 2. fiind de datoria angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect. menţine relatii corecte/ impartiale cu subordonaţii.. menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii.... Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi specifice..... se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală. indicatorii de performanţă stabiliţi pentru fiecare angajat. • Salarizare: • • • Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei. directorul de resurse umane se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor menţionate în prezenta fişă a postului pe toată durata contractului individual de muncă sau convenţiei civile de prestări de servicii încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestora. salarizare. • Posibilitatile de promovare: 1... 2. orice abatere de la această normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii ..... Directorul de resurse uamne se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră.... Directorul de resurse umane se obligă totodată ca pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă şi un an de la încetarea acestuia să nu conducă o firmă care este în competiţie cu S. 2. 3..

divulgă informaţii. .4. cu intenţie sau din culpă. date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor produse. În cazul în care directorul de resurse umane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful