Atributii si responsabilitati: • Efectueaza examinari in scop de selectie pentru diferite locuri de munca; • Efectueaza recrutarea de personal pentru angajarea

pe diferite posturi in cadrul organizatiei ; • Efectueaza evaluarea periodica a angajatilor la intervale de timp stabilite de comun acord cu conducerea organizatiei ; • Depisteaza, in urma evaluarilor, nevoile de instruire ale angajatilor si urmareste implementarea unor metode pentru o mai buna desfasurarea a activitatii in firma ; • Efectuaeza diferite cursuri de perfectionare pentru posturile/personale care necesita aceasta pregatire ; • Stabileste targetele individuale si/sau de grup pentru angajatii firmei si colaboreaza cu conducerea in vederea urmaririi realizarii indicatorilor de performanta ; • Realizeaza fise de post sau actualizeaza fisele de post existente ; • Realizeaza regulamentul de ordine interioara si diferitele reglementari functionale si urmareste ca fiecare angajat sa ia la cunostinta intocmai continutul acestor documente ; • Reface organigrama firmei ori de cate ori acest aspect se impune (daca se creaza posturi care nu sunt prevazute in organigrama prezenta, etc.) ; • Discuta periodic cu seful departamentului de P.M. si P.S.I. pentru depistarea si punerea in tema cu toate riscurile pe care li implica anumite posturi si colaboreaza in acest sens cu psihologul contractat de firma pentru realizarea testarii psihologice obligatorii pe protectia muncii ; • Corecteaza si interpreteza rezultatele la probele psihologice; • Utilizeaza diferite aparate si instrumente de psihodiagnostic; • Isi insuseste informatii din domeniile socio-umane, ca si de natura organizatorica, financiara, tehnica, de securitate a muncii si/sau a procesului de productie; • Sfatuieste si indruma subiectii in problemele lor personale; • Pastreaza, apara, corecteaza sau restabileste sanatatea personalitatii umane; • Optimizeaza eficienta sociala si reda dispozitia de lucru a oamenilor cu care vine in contact; • Efectueaza un program de consiliere psihologica ; • Colaboreaza cu personalul din conducere pentru buna desfasurare a activitatii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul medical (si nu numai) in cazul accidentelor de munca si in cazul examenelor medicale obligatorii de medicina muncii; • Colaboreaza cu personalul departamentului de marketing si relatii cu publicul pentru crearea imaginii persoanei juridice; • Colaboreaza cu personalul din cadrul altor persoane juridice pentru bunul mers al activitatilor contractate; • Raspunde de calitatea si precizia evaluarilor psihologice; • Raspunde de dezvoltarea si amenajarea biroului de resurse umane; • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si formelor de interviu realizate; • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale.

indicatorii de performanta stabiliti pentru fiecare angajat. pregatire profesionala.).postul imediat superior: director general. Departament: resurse umane • Obiectivul specific al postului: • • • Crearea şi menţinerea unui climat de lucru care să faciliteze formarea unei forţe de muncă stabile şi eficiente. • sunt confidentiale urmatoarele informatii: rezultatele de la evaluarile psihologice.Clauza de confidentialitate: • directorul de resurse umane se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra. etc. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice. Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane (planificarea resurselor umane. juridice sau alte forme de colaborare ( daca exista. Relatii la locul de munca: • de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior • de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea exista) • de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare. • Integrarea postului de munca in structura organizatorica: • pozitia postului in organigrama: ... se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post). • directorul de resurse umane se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de ... orientarea şi instruire. evaluarea de personal. • subordonari: . luni/ani de la incheierea acestui contract. Elaborarea si implementarea politicilor de resurse umane (recrutare..postul imediat inferior: sef serviciu resurse umane. integrare. acordare de bonificattii. motivare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ. selectie. recrutarea şi selecţie. ..

inlocuieşte pe: nu este cazul. Contract colectiv de munca. Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului. conform legislaţiei în vigoare. Planifică şi coordonează procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora în organizaţie. Regulament Intern. Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor şefilor de compartimente şi răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe. Coordonează activitatea de reactualizare a fişelor de post. Coordonează realizarea şi implementarea sistemelor de evaluare si bonificare a performanţelor profesionale ale angajaţilor. precum şi pe cea de protecţie a muncii.are in subordine: personalul din cadrul departamentului resurse umane: sef serviciu resurse umane. director general. analist resurse umane. • relaţii: . evidenţa concediilor medicale. Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de muncă. verifică corecta întocmire a dosarelor de pensionare. asigurările sociale. a contractelor individuale de muncă. . urmărind evoluţia acestora. persoane fizice sau juridice din exteriorul organizaţiei cu care se stabileste raporturi de colaborare. . pontajul. Urmăreşte şi răspunde de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale şi prevederilor CCM. Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante. organizează şi supervizează activităţile departamentului de resurse umane. Coordonează activitatea de evidenţă militară.ierarhice: adminstrator. referent resurse umane. . din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii. privind salarizarea. .este inlocuit de: nu este cazul. angajări.. fluctuaţia de personal. plecări din societate. • Sarcini si atribuţii ale postului de muncă: • • • • • • • • • • • Planifică.colaborare: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanţă şi supervizare. Stabileste impreuna cu managerii de departament necesarul de rsurse umane pentru atingerea planului de afacere anual. promovări.functionale: directorii si managerii companiei. transferuri. înregistrarea tuturor actelor la ITM. prestări servicii. .

sex.• • • • • • • Realizează şi raportează o serie de situaţii cerute de conducerea societăţii. privind principalele activităţi de resurse umane (recrutare şi selecţie. intocmeste si gestioneaza eficient BVC al departamentului resurse umane. operare Pc. absenteismul.psihologie. socio-profesionale. privind structura personalului pe diverse categorii de vârstă. reguli şi proceduri de resurse umane aprobate de conducere. psihologie organizaţională şi a conducerii. Solicită angajaţilor informaţii/documente legate de problemele de resurse umane ale firmei. cursuri speciale: cursuri de psihologia muncii si organizaţională. de specialitate: ştiinţe economice. Susţine/respinge propunerile managementului legate de continuarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor firmei (motivând în cazul refuzului). fluctuaţia de personal. managementul resurselor umane. limbă straină. Propune măsuri de optimizare a structurii organizatorice şi a modalităţilor de lucru. • Pregătirea necesară postului de muncă: • • • de baza : studii superioare în domniul socio . • Autoritatea postului: • • • • • • • • Reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de resurse umane. management organizaţional. Propune recompense/sancţiuni pentru personalul din subordine. evaluarea performanţelor profesionale) şi se asigură de respectarea acestora de către întreg personalul biroului. instruire. cereri de concediu. Elaborează proceduri de lucru în cadrul biroului. etc. Analizează periodic indicatorii calităţii proprii compartimentului si propune masuri de imbunatatire. Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor. problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali. Stabileşte modificările cu impact asupra salariului în conformitate cu politica firmei. prime/sancţiuni pentru personalul firmei. • Competenţele postului de munca: • cunoştinţe si deprinderi: . legislaţia muncii. Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi plângerilor angajaţilor şi menţine o legătură strânsă cu reprezentanţii sindicatelor. cauzele acestora.uman de activitate. Avizează: fişe post/fise de evaluare. planificarea resurselor umane. socio . Elaborează şi implementeaza la nivel de firmă norme. Consiliază managerii privitor la relaţiile cu angajaţii.

integritate profesională (atitudine profesională imparţială (profil etic). 6. 2. . 10. Internet. Cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane. judecată rapidă. capacitate deosebită de relaţionare interumană (sociabilitate. flexibilitate în gândire. Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit. capacitate de deducţie logică). 12. 3. de legislaţia muncii. aptitudini de comunicare orală şi scrisă. de a sintetiza şi clarifica informaţiile. 3.1. capacitatea crescută de înţelegere a mesajului verbal. Cunoasterea pietei locale a fortei de munca. integrare în colectiv). 7. abilităţi de conducere. excell. receptivitate crescută la solicitările profesionale. managementului organizational. persoanlitate organizata. capacitate de a redacta rapoarte. de consultanţă şi consiliere. planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor. 13. 5. Utilizarea unui pachet de programe statistice (SPSS). 6. 11. 2. volum ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice. aptitudini speciale: 1. abilităţi de negociere. 5. culegere. capacitate de adaptare. 4. capacitate crescută de a asculta descrierea unui eveniment şi de a o înţelege. 7. Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word. vorbit). 10. 4. psihologia muncii. 8. 5. incredere personala. scris. clasificare şi inerpretare a informaţiilor. scris sau oral. atenţie concentrată şi distributivă. 9. 7. • cerinţe comportamentale: 1. cât şi oral pentru a comunica informaţii sau idei altor persoane. 9. 4. rezistenţă la effort intelectual prelungit. Cunoştinţe privind tehnici de negociere. spirit intreprinzator. 11. pragmatica. 8. 3. abilitatea de a utiliza limbajul scris. empatie şi receptivitate faţă de problemele umane. 6. promotor al schimbării. Cunostinţe de psihologia muncii. power point). organizare şi planificare. 2. deprinderi de cercetare şi investigaţie. memorie dezvoltată. • • cerinte aptitudinale:nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiză şi sinteză. leadership. eficienţă profesională (capacitate de mobilizare personală pentu finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin).

• in raport cu produsele muncii: conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit. muncă de birou dar şi de teren. cooperarea cu subordonaţii. interese intelectuale multiple. onestitate şi confidenţă vis-à-vis de anagajaţii firmei. de la punctele de lucru ale organizaţiei) Responsabilităti: • in raport cu alte persoane (angajati. natura muncii: atât muncă individuală cât şi muncă de echipă. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare. fără abuzuri. • 1. Contractul Colectiv de Muncă.mediu relativ stresant.. discuţii cu personalul. motivatie crescuta pentru managementul resurselor umane. • in raport cu aparatura pe care o utilizeaza: 1. directorul de resurse umane se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în . etc. 3. 2. corpuri de control): 1.. subordonati) dar şi persoane externe (consultanţi. păstreaza caracterul ştiintific (nu denturează interpretarea probelor psihologice) in executarea sarcinilor de serviciu.I. respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie. interese practice in sfera cunoasterii interpersonale. 2. 2. deplasari: pe distanţe scurte. 3. in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara: 1. respecta normele stipulate in R. 2.• domenii de interes: 1. • Conditii ale postului de muncă: • • • • conditii fizice ale muncii . cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale..O. medii sau lungi (realizarea de evaluări psihologice. gestionarea eficientă a conflictelor apărute între angajaţi. angajaţii firmei în vedere desfăşurării cu succes a politicilor de HR. psihologia umană. • motivatie personala: 1. program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie.. 2. dornic de realizare profesionala.

• privind relatiile cu colegii de munca... informaţii cu privire la starea resurselor umane a căror divulgare ar aduce costuri sociale majore. 2.. Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial.C... directorul de resurse umane se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiilor menţionate în prezenta fişă a postului pe toată durata contractului individual de muncă sau convenţiei civile de prestări de servicii încheiat între persoana sa şi organizaţie şi pe o perioadă de 1 an de la încheierea acestora. • Posibilitatile de promovare: 1... să nu lucreze ca angajat sau consilier al unei firme concurente... Transferul pe o poziţie ierarhică supeiroară sau într-un alt domeniu de activitate se face în funcţie de nevoile organizaţionale dar şi de acumularea de noi de deprinderi şi capacităţi specifice... se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonală.executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră... indicatorii de performanţă stabiliţi pentru fiecare angajat. 3... menţine relaţii colegiale si colaborează cu colegii. 2. În sfera de activitate actuală nu există... • Clauză de confidenţialitate: 1. următoarele informaţii sunt confidenţiale: rezultatele de la evaluările psihologice. 4. subordonaţii: 1. salarizare. ..... 3.. 2.... . menţine relatii corecte/ impartiale cu subordonaţii. Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de calitate a sarcinilor şi atribuţiilor sitpulate în prezenta fişa postului. Directorul de resurse uamne se angajează să nu discute cu persoane din afara organizaţiei sau cu persoane din cadrul organizaţiei care nu sunt implicate în executarea sarcinilor de serviciu informaţiile confidenţiale referitoare la situaţia organizaţiei în a căror posesie intră... • Salarizare: • • • Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei.... Directorul de resurse umane se obligă totodată ca pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă şi un an de la încetarea acestuia să nu conducă o firmă care este în competiţie cu S.. orice abatere de la această normă va fi sancţionată disciplinar conform regulamentului intern al societatii . fiind de datoria angajatorului de a aduce la cunoştinţa salariatului acest aspect.

În cazul în care directorul de resurse umane.4. . divulgă informaţii. cu intenţie sau din culpă. date sau documente confidenţiale se obligă să despăgubească societatea corespunzător prejudiciilor produse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful