Sunteți pe pagina 1din 192

Scribd Upload a Document

curs proiec

Search Documents

Explore

Documents

Books - Fiction Books - Non-fiction Health & Medicine Brochures/Catalogs Government Docs How-To Guides/Manuals Magazines/Newspapers Recipes/Menus School Work + all categories Featured Recent

People

Authors Students Researchers Publishers Government & Nonprofits Businesses Musicians Artists & Designers Teachers + all categories Most Followed Popular

Emil Calciu

Account
o o o o o o o o o o

Home My Documents My Collections My Shelf View Public Profile Messages Notifications Settings Help Log Out

5 Search w it

/ 17

Download this Document for Free

3DESCRIE

REA PROCEDU RII

Partea 1Introducer e
Acte Normative ce Reglementeaza

Securitatea si Sanatatea in Munca Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca

fiecare lucrator sa primeasca oinstruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si

sanatatii in munca, in special subforma de informatii si instructiuni de lucru, specifice

locului de munca si postului.Capito lul V din H.G. nr. 1425/2006 detaliaza prevederile

generale prevazute in Legea nr.319/2006 privind instruirea lucratorilor in

domeniul securitatii si sanatatii in munca.Constit utia Romaniei, statueaz i garanteaz

dreptul la via, integritate fizic i psihic, precum i dreptul la protecie

social al tuturor cetenilor.Con stitutia dispune masuri de protectie care privesc

securitatea si igiena muncii,institui rea salariului minim garantat in plata, repausul

saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale si

deosebite, precum si protectia femeilor, atinerilor si a unor persoane dezavantajate.

Acest lucru este prevazut in urmatoarele a r t i c o l e : Art. 22(1) Dreptul la via,

precum i dreptul la integritatea fizic i psihic ale persoanelor sunt garantate.Art.

41(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meserieisau a

ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.Art. 41(2) Salariaii au

dreptul la masuri de protecia social. Acestea privescsecurita tea i sanatatea

salariatilor, regimul de munc al femeilor i al tinerilor, instituireaunui salariu minim

brut pe tara, repausul sptmnal, concediul de odihn pltit, prestareamunci i n condiii

deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum i alte situaiispecific e, stabilite prin

lege.Art. 41(3) Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.Art. 41(4)

La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.Art. 41(5) Dreptul la negocieri

colective in materie de munca si caracteruloblig atoriu al conventiilor colective sunt

garantate.Cod ul Munci, act legiuitor care reglementeaza toate relatiile de munca.C.M. cuprinde si

norme de drept pentru relatiile sociale care trebuie sa se creeze inlegatura cu

prevenirea riscurilor pentru sanatatea, integritatea sau viata angajatilor.In

Titlul V, referitor la SSM, se stabilesc principii de baza in realizarea

securitatiimunc ii:-importanta acordata de Statul Romn problematicii SSM;-modul de stabilire a

masurilor de SSM;integrarea SSM din faza de proiectare si realizare a constructiilor

siechipamentel or de protectie, la amplasarea acestora, precum si la introducerea denoi

tehnologii;dreptul la echipament individual de protectie adecvat conditiilor de

munca, laalimentatie speciala (alimentatie de protectie);obligatii principale ale

conducerii unitatilor si angajatilor; -cine raspunde pentru realizarea masurilor de

SSM.Legea Securitatii si Sanatatii in Munca, NR. 319/2006Repre zinta actul normativ in

baza caruia se desfasoara intreaga activitate de SSMin Romnia. Ea indeplineste

Rolul de lege fundamentala pentru realizarea securitatiimunc ii (element generator

pentru toate prevederile normative cu caracter de SSM).Norme MetodologiceR eglementeaza

procedurile de aplicare a unor principii prevazute in legislatia prim ara si care sunt nominalizate

expres in Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.St ndarde de

Securitate MunciiStandar d - un document stabilit prin consens, aprobat de un

organism recunoscut,car e cuprinde linii directoare, terminologie sau caracteristici

destinate unor utilizricomun e, repetate i care au drept scop s realizeze un maximum de

ordine ntr-un contextdat.Ur maresc alinierea la conventiile si organizatiile internationale

ale muncii siUniunii Europene cum ar fi:realizarea securitatii muncii cu

costurile cele mai reduse;asigurarea competitivitati i produselor pe piata interna;-

stabilirea corecta a raspunderilor intre cele doua niveluri, producator si utilizator,impu

nandu-se delimitarea reglementarilor privind produsele, de cele referitoare laactivitati.Un

standard indeplineste in cea mai mare parte aceleasi functii ca si normele, dar cu referire la

echipamente:instrument hotarator in stabilirea vinovatiei si a sanctiunilor corespunzatoa

re incazul accidentelor de munca;instrument al controlului si autocontrolulu i de SSM;-

instrument folosit in elaborarea programelor pentru prevenirea accidentelor

demunca la nivelul agentilor economici.Stan dardele care se elibereaza in Romania

sunt:s t a n d a r d e r o m a n e ( S R ) ; stardard e

profesio nale (SP);s t a rd a r d e d e f i r m a ( S F ) .

Partea 2Instruirea Lucratorilo r


Instruirea lucrtorilor n

domeniul S.S.M. reprezint un ansamblu de activitiorgani zate prin care se urmrete

nsuirea cunotinelor i formarea deprinderilor nacest domeniu , fiind

reglementata prin prevederile art. 20 din Legea nr. 319 / 2006 aSSM i detaliat n

Capitolul V al Normelor Metodologice de aplicare a actului normativ.Acest proces este

parte a pregtirii profesionale i are ca scop eliminarea saumicorarea numrului

erorilor umane care decurg din lipsa sau insuficiena cunotinelor d e SSM .Coninutul

procesului de instruire este format din totalitatea informaiilor a ferente sferei SSM care,

prin asimilare i repetare, conduc la formareacom portamentului normal n

munc, dezvolt deprinderile corecte fa de riscuri istimuleaz capacitatea de

mobilizare n raport cu acestea .Pregtirea n domeniul SSM se realizeaz prin forme

specifice n nvmntulte hnic, n timp ce instruirea n domeniul SSM se face la nivelul tuturor

angajatorilor .Prin formele de nvmnt se urmrete asigurarea unei pregtiri generale

privind SSM a populaiei potenial active, n timp ce instruirea n domeniul SSM asigur

pregtireaspeci fic a populaiei active .Instruirea lucrtorilor n domeniul

securitii i sntii n munca la nivelulntrepri nderii i/sau al unitii se efectueaz n

timpul programului de lucru. Perioada ncare se desfoar instruirea este considerat

timp de munca.Instruir e lucratorilor in domeniul S.S.M. are trei etape:1. instruirea

introductiv generala;2. instruirea la locul de munca;3. instruirea periodica.La

instruirea personalului n domeniul securitii i sntii n munca vor fifolosite

mijloace, metode i tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia,st

udiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistat de

calculator.Fiec are angajator are obligaia sa asigure baza material corespunztoar e unei

instruiriadecva te si sa dispuna de un program de instruiretestare, pe meserii sau activitatiRezult

atul instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munca seconsemneaz

n mod obligatoriu n fia de instruire individual, cu indicarea materialului pr edat, a duratei

i datei instruirii.Comp letarea fisei de instruire individual, se va face cu pix cu pasta sau cu

stilou,imediat dup verificarea instruirii.Dup efectuarea instruirii, fia de instruire

individual se semneaz de ctrelucrtorul instruit i de ctre persoanele care au efectuat i

au verificat instruirea. Fia de instruire individual va fi pastrata de ctre

conductorul locului de munca iva fi nsoit de o copie a fisei de aptitudini, completat de

ctre medicul de medicinamunci i n urma examenului medical la angajare.Pentru

persoanele aflate n ntreprindere i/sau unitate cu permisiunea angajatorului,a ngajatorul

stabilete, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare ifuncionare, reguli privind

instruirea i insotirea acestora n ntreprindere i/sau unitate.

Pentru lucrtorii din ntreprinderi i/sau uniti din exterior, care desfoar activiti pe

baza de contract de prestri de servicii n ntreprinderea i/sau unitatea unui

altangajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrtorilor

privindactivit ile specifice ntreprinderii i/sau unitii respective, riscurile pentru securitate

isntate n munca, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la

nivelulntrepri nderilor i/sau unitii, n general.Instruir ea prevzut mai sus se consemneaz

n fia de instruire colectiv.Fia de instruire colectiv se ntocmete n doua

exemplare, din care un exemplar seva pstra de ctre angajator/lucra tor desemnat/servi

ciu intern de prevenire i proteciecare a efectuat instruirea i un exemplar se pstreaz de

ctre angajatorul lucrtorilor ins truiti sau, n cazul vizitatorilor, de ctre

conductorul grupului.Repre zentanii autoritilor competente n ceea ce privete

controlul aplicriilegisla iei referitoare la securitate i sntate n munca vor fi insotiti de

ctre unreprezentant desemnat de ctre angajator, fr a se ntocmi fia de instructaj.

Instruirea IntroductivGenerala Instruirea introductivgeneral se face:a) la

angajarea lucrtorilor ;b) lucrtorilor detasati de la o ntreprindere i/sau unitate la alta;c)

lucrtorilor delegai de la o ntreprindere i/sau unitate la alta;d) lucrtorului pus la

dispoziie de ctre un agent de munca temporar.Scop ul instruirii introductivgenerale este

de a informa despre activitilespec ifice ntreprinderii i/sau unitii respective,

riscurile pentru securitate i sntate nmunca, precum i msurile i activitile de

prevenire i protecie la nivelul ntreprinderiii/ sau unitii, n general.Instruir ea introductiv-

general se face de ctre:a) angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul

securitii i sntii nmunca; saub) lucrtorul desemnat; sauc) un lucrator al

serviciului intern de prevenire i protecie; saud) serviciul extern de prevenire i protecie.Instru

irea introductivgeneral se face individual sau n grupuri de cel mult 20 de persoane.Du

rata instruirii introductivgenerale depinde de specificul activiti i de riscurile pentru

securitate i sntate n munca, precum i de msurile i activitile de prevenire i protecie la

nivelul ntreprinderii i/sau al unitii, n general. Angajatorul stabilete

prin instruciuni proprii durata instruiriiintro ductivgenerale,

aceasta nefiind mai mica de 8 ore.n cadrul instruirii introductivgenerale se vor expune, n

principal, urmtoarele pr obleme:a) legislaia de securitate i sntate n munca;b)

consecinele posibile ale necunoasterii i nerespectrii legislaiei de securitatei sntate n

munca;c) riscurile de accidentare i imbolnavire profesional specifice unitii;d)

msuri la nivelul ntreprinderii i/sau unitii privind acordarea primului

ajutor,stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor.Co ninutul instruirii introductiv-

generale trebuie sa fie n conformitate cu tematicaaproba t de ctre angajator.Instr

uirea introductivgeneral se va finaliza cu verificarea nsuirii cunotinelor p

e baza de teste.Rezultatul verificrii va fi consemnat n fia de instruire.Lucrat orii care nu au

luat testarea nu vor fi angajati. Instruirea la Locul de Munca Instruirea la locul de munca

se face dup instruirea introductivgeneral i are cascop prezentarea riscurilor

pentru securitate i sntate n munca, precum i msurile iactivitile de

prevenire i protecie la nivelul fiecrui loc de munca, post de lucru i/saufiecrei funcii

exercitate.Instr uirea la locul de munca se face tuturor lucrtorilor , inclusiv la schimbarealoc

ului de munca n cadrul ntreprinderii i/sau al unitii.Instruir ea la locul de munca se face

de ctre conductorul direct al locului demunca, n grupe de maximum 20

de persoane. Fia de instruire se pstreaz de ctreconducto rul locului de munca.Durata

instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate

isntate n munca, precum i de msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelulfiecrui

loc de munca, post de lucru i/sau fiecrei funcii exercitate.Dura ta instruirii la locul de munca

nu va fi mai mica de 8 ore i se stabilete prininstruciuni proprii de ctre conductorul locului de

munca respectiv, mpreun cu:a) angajatorul care i-a asumat atribuiile din

domeniul securitii i sntii nmunca; saub) lucrtorul desemnat, sauc) un

lucrator al serviciului intern de prevenire i protecie, saud) serviciul extern de prevenire i

protecie.Instru irea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de

ctreangajator ul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii

nmunca/lucrt orul desemnat/servi ciul intern de prevenire i protecie/servi ciul extern

de prevenire i protecie i aprobate de ctre angajator, care vor fi pstrate la persoana

careefectueaz instruiri.Instrui rea la locul de munca va cuprinde: a) informaii privind

riscurile de accidentare i imbolnavire profesional specificeloculu i de munca i/sau postului

de lucru;b) prevederile instruciunilor proprii elaborate pentru locul de munca i/sau

postulde lucru;c) msuri la nivelul locului de munca i/sau postului de lucru privind

acordarea prim ului ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucrtorilor;d) prevederi ale

reglementrilo r de securitate i sntate n munca privindactivit i specifice ale locului de

munca i/sau postului de lucru;e) instruirea la locul de munca va include n mod

obligatoriu demonstratii practice privin d activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura i

exercitii practice privindutilizare a echipamentulu i individual de protecie, a

mijloacelor de alarmare, intervenie,eva cuare i de prim ajutor.ncepere a efectiv a

activitii la postul de lucru de ctre lucrtorul instruit seface numai dup verificarea

cunotinelor de catre eful ierarhic superior celui care afcut instruirea i se consemneaz

n fia de instruire individual. Instruirea Periodica

Instruirea periodic se face tuturor lucrtorilor i are drept scop reimprospatare ai actualizarea

cunotinelor n domeniul securitii i sntii n munca.

Instruirea periodic se efectueaz de ctre conducatorul locului de munca.Interval

ul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instruciuni proprii, nfuncie de

condiiile locului de munca i/sau postului de lucru, i nu va fi mai mare de 6luni.Pentru

personalul tehnicoadministrativ intervalul dintre doua instruiri periodiceva fi

de cel mult 12 luni. Verificarea instruirii periodice se face de ctre

eful ierarhic al celui careefectueaz instruirea i prin sondaj de ctre angajator/lucrt

orul desemnat/servi ciul internde prevenire i protecie/servic iile externe de prevenire i

protecie, care vor semna fielede instruire ale lucrtorilor, confirmand astfel ca

instruirea a fost facuta corespunztor. Instruirea periodic

se va completa obligatoriu cu probe practice. Instruirea periodic se va efectua pe

baza tematicilor ntocmite de ctreangajator ul care i-a asumat atribuiile din

domeniul securitii i sntii nmunca/lucrt orul desemnat/servi ciul intern de

de prevenire i protecie/servic iul extern de prevenire i protecie i aprobate de ctre

angajator, care vor fi pstrate la persoana careefectueaz instruirea.

Instruirea periodic se face suplimentr celei programate

n urmtoarele cazuri:a) cnd un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucrtoare de la

locul de munca;b) cnd au aprut modificri ale prevederilor de securitate i sntate n

munca privind activiti specifice ale locului de munca i/sau postului de lucru sau

aleinstruciunil or proprii, inclusiv datorit evoluiei riscurilor sau apariiei de noi

riscuri nunitate;c) la reluarea activitii dup accident de munca;d) la executarea

unor lucrri speciale;e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor

modificri aleechipament ului existent;


Proiect Curs Ssm
Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document This is a private document.

Info and Rating

Vali Dragu

Share & Embed Related Documents


PreviousNext 1.

p.

p.

p.

2.

p.

p.

p.

3.

p.

p.

p.

4.

p.

p.

p.

5.

p.

p.

p.

6.

p.

p.

p.

7.

p.

More from this user


PreviousNext 1.

17 p.

Add a Comment
bc6205f4f4f6b61

Submit share: Characters: 400


document_comme 4gen

Upload a Document
curs proiec

Search Documents

Follow Us! scribd.com/scribd twitter.com/scribd facebook.com/scribd About Press Blog Partners Scribd 101 Web Stuff Support FAQ Developers / API Jobs Terms Copyright Privacy

Copyright 2011 Scribd Inc.

Language: English