Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMUL TRANSVERSAL Activitatea cheie 1.1.

Vizite de studiu pentru factori de decizie din domeniul educatiei si formarii profesionale Reglementarile din prezentul Apel National completeaza Apelul General European pentru propuneri de proiecte 2012 (EAC/27/11), disponibil la adresa de web: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm Acestea nu inlocuiesc reglementarile din Apelul European. Pentru a cunoaste in totalitate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selectie, de acordare a finantarii, precum si prioritatile europene si nationale, va rugam sa consultati atat prezentul Apel, cat si Apelul General European pentru propuneri de proiecte 2012, precum si Ghidul LLP 2012 (disponibil la aceeasi adresa de mai sus) si formularul tip de candidatura. Sunt eligibile sa candideze persoanele care nu au mai beneficiat de finantare pentru vizite de studiu, in ultimii 2 ani (2010 si 2011). Persoanele care fac parte din grupul tinta, dar au beneficiat deja de finantare -la momentul depunerii candidaturii - pentru alte doua mobilitati individuale in cadrul LLP 2012 NU sunt eligibile sa candideze. 1. PRIORITATI NATIONALE (stabilite in concordanta cu politica educationala a Ministerului Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului pentru invatamantul preuniversitar): 1.a. Prioritati institutionale: Candidati care provin din institutii localizate in mediul rural (2 puncte) Candidati care provin din institutii VET (2 puncte) 1.b. Prioritati pentru grupuri tinta
Candidaturi apartinand reprezentantilor partenerilor sociali relevanti pentru sistemul de educatie si formare profesionala ( sindicate, intreprinderi mici si mijlocii/companii, Camere de comert, Ministerul Muncii si institutii subordonate, organizatii nonguvernamentale, organisme cu caracter consultativ in domeniul educatiei si formarii profesionale, asociatii profesionale, universitati, institute de cercetare, asociatii de parinti, reprezentanti ai comunitatilor/autoritatilor locale, etc.) (2 puncte)

1.c. Prioritati tematice: - participarea la vizite care sunt axate pe calitatea managementului n institutiile de educatie si formare profesionala; (2 puncte) - participarea la vizite care sunt axate pe crearea unui mediu incluziv in scoala; (2 puncte)

Nota: Vor fi acordate puncte pentru prioritatile nationale NUMAI daca in urma evaluarii calitative, candidatura obtine un punctaj de minimum 60 puncte pentru calitate.

2. DEPUNEREA CANDIDATURII:

Formularul de candidatura pentru Vizite de Studiu 2012 se va completa in varianta online pe site-ul CEDEFOP http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&artlang=EN la momentul lansarii fiecareia dintre cele doua runde de candidatura (intr-una din limbile: engleza, franceza, germana sau spaniola). Vizitele vor fi alese din Catalogul vizitelor de studiu 2012/2013 corespunzator rundei la care se depune candidatura. Atentie! Completarea formularului de candidatura se va face conform precizarilor din Instructiunile de completare a formularului, disponibile impreuna cu formularul online la adresa mentionata de mai sus. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII: Formularul de candidatura pentru Vizite de Studiu 2012, dupa transmiterea online, va fi tiparit in 2 exemplare care vor fi stampilate si semnate in original de catre candidat si reprezentantul legal al institutiei de origine, cu pix sau cerneala de culoare albastra. ATENTIE! Formularul tiparit si transmis Agentiei Nationale trebuie sa aiba acelasi continut si acelasi cod cu formularul completat online. In formular, candidatii vor completa in limba romana denumirea institutiei de provenienta si nu traducerea acesteia in limba in care se redacteaza continutul formularului. Traducerea in limba romana a formularului de candidatura, in cazul in care acesta este redactat in alta limba decat engleza sau franceza - 1 exemplar tehnoredactat semnat de catre candidat; Curriculum vitae modelul Europass, disponibil la www.europass-ro.ro, completat in limba romana-1exemplar; Document (adeverinta) care specifica functia detinuta de candidat in cadrul institutiei, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal al acesteia-1 exemplar; Declaratie (Click aici) privind activitatile de valorizare (diseminare si/sau exploatare) intreprinse de persoanele care au mai beneficiat de finantare pentru o vizita de studiu anterioara in cadrul Programului Transversal (1 exemplar), declaratie care va fi semnata de candidat, semnata si stampilata de conducatorul institutiei de origine a candidatului si avizata de inspectorul responsabil cu gestionarea programelor comunitare si a problematicii de integrare

europeana de la ISJ-(avizul este necesar doar pentru candidatii din invatamantul preuniversitar); Cate o varianta tiparita a descrierii fiecarei vizite selectate, conform Catalogului vizitelor de studiu 2012/2013 Precizari privind modul de trimitere a candidaturii: Documentele mentionate anterior se trimit toate intr-o singura folie de plastic, introdusa apoi intr-un singur plic format A4. Va rugam sa evitati plicurile tip burduf. Documentele se trimit la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, obligatoriu prin posta in plic format A4, la urmatoarea adresa: Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 133, sector 4, cod postal 040205. Va rugam sa mentionati pe plic: Pentru Programul Transversal Actiunea Cheie1.1. Vizite de studiu. Candidatii sunt sfatuiti sa obtina dovada expedierii candidaturii din partea Companiei de curierat (ex. Posta Romana, alte companii) si sa o pastreze, pentru a putea justifica expedierea candidaturii in termen, in cazul in care este necesar acest lucru. Confirmarea candidaturilor inregistrate la AN se va face in termen de 30 de zile de la termenul limita specific rundei la care se depune candidatura, prin publicarea pe site-ul www.llp-ro.ro la sectiunea Vizite de studiu a listei candidaturilor primite. NOTA: Candidatura se respinge pe criterii administrative daca se constata ca: - nu a fost trimisa candidatura atat online cat si in format pe hartie la AN, pana la termenul limita (unul dintre cele doua valabile pentru anul 2012); - data postei din stampila de pe plicul in care s-a trimis dosarul de candidatura este ulterioara termenului limita de depunere, iar candidatul nu poate face dovada expedierii pana la termenul limita anuntat; - formularul de candidatura nu este cel corespunzator anului 2012; - exista diferente de continut intre cele doua exemplare ale formularului de candidatura depuse; - exemplarele din formularul de candidatura nu sunt stampilate si semnate in original (de catre candidat si reprezentantul legal al institutiei de provenienta; - aplicantul nu face parte din grupul tinta caruia i se adreseaza actiunea Vizite de Studiu; - perioada de desfasurare a vizitelor selectate nu corespunde rundei de selectie la care s-a depus candidatura; - aplicantul a mai beneficiat de finantare pentru vizite de studiu in ultimii 2 ani ( finantare primita la termenele limita din 2010 sau 2011); - formularul de candidatura nu este completat la toate sectiunile.

- candidatul a mai beneficiat de finantare pentru alte doua tipuri de mobilitati din cadrul LLP in anul 2012 In cazul in care acelasi candidat depune la ANPCDEFP, 2 sau mai multe candidaturi, TOATE candidaturile vor fi respinse.

3. TERMEN LIMITA DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR:

Termenele limita, unice (si comune) la nivel european, pentru depunerea candidaturilor in anul 2012: Pentru runda I- termenul limita de depunere a candidaturilor este 30 martie 2012 si se adreseaza candidatilor care au selectat vizite de studiu ce se vor desfasura in intervalul septembrie 2012 - februarie 2013. Pentru runda a II-a - termenul limita de depunere a candidaturilor este 12 octombrie 2012 si se adreseaza candidatilor care au selectat vizite de studiu ce se vor desfasura in intervalul martie - iunie 2013.
4. BUGET:

Bugetul alocat pentru actiunea vizite de studiu reprezinta doar o contributie la realizarea cheltuielilor de subzistenta si transport prilejuite de participarea la vizita de studiu. In anul 2012 se vor acorda aproximativ 100 de burse; grantul alocat pentru fiecare candidatura aprobata va varia in functie de tara de destinatie si durata vizitei intre 650 si 2250 de Euro. NOTA: In functie de bugetul total alocat pentru vizitele de studiu si de numarul candidaturilor declarate aprobate la nivel national, ANPCDEFP isi rezerva dreptul de a modifica valoarea grantului.

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE: Se vor consulta criteriile de eligibilitate prevazute Ghidul LLP 2012:Partea I- Precizari generale- capitolul 3, Ghidul LLP 2012: Partea a II-a Explicatii pentru fiecare actiune in parte. 6. CRITERII DE EXCLUDERE: Se vor consulta criteriile de excludere prevazute in Ghidul LLP 2012: Partea I- Precizari generale- capitolul 3. 7. CRITERII DE SELECTIE: Nu se aplica mobilitatilor individuale.

8. CRITERII DE ACORDARE A GRANTULUI: Granturile pentru vizite de studiu Activitatea cheie 1.1 se vor acorda avand in vedere: - Calitatea continutului formularului de candidatura. Candidaturile eligibile vor fi evaluate avand in vedere criteriile mentionate in Ghidul LLP 2012: Partea a II-a Explicatii pentru fiecare actiune in parte; - Prioritatile nationale mentionate in prezentul Apel la Propuneri, la punctul 1.
9. CRITERII DE DEPARTAJARE IN CAZUL OBTINERII UNOR PUNCTAJE EGALE:

In cazul in care doua sau mai multe proiecte vor obtine punctaje egale si resursele financiare de care va dispune ANPCDEFP pentru Actiunea Vizite de Studiu nu vor permite finantarea tuturor acestora, vor fi avute in vedere urmatoarele criterii de departajare, in aceasta ordine: - Candidati care nu au mai beneficiat niciodata de finantare pentru vizite de studiu; - Candidati care au organizat anterior vizite de studiu; - Candidati provenind din institutii din mediul rural; - Candidati care fac parte din categorii eligibile mai putin reprezentate in program pana in prezent. De asemenea, in conformitate cu Reglementarea Consiliului (EC, Euratom) nr. 1605/2002 cu privire la Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor europene (modificata prin documentul cu numarul 478/2007 din 23 aprilie 2007) si in conformitate cu regulile specifice ale programului mentionate in Ghidul pentru Agentiile Nationale, dubla finantare este interzisa. Astfel, este interzisa acoperirea acelorasi costuri ale unei activitati din doua surse de finantare diferite, cu exceptia cazului in care se poate dovedi complementaritatea. Nu se acorda de mai multe ori finantare pentru aceeasi activitate de formare. De asemenea, daca vor fi identificate candidaturi identice la nivel de continut sau daca vor fi identificate pasaje de text similare sau identice cu alte candidaturi (indiferent daca au fost depuse la acelasi termen limita sau la termenele limita din anii precedenti si indiferent daca au fost depuse de acelasi candidat sau de candidati diferiti), aceste candidaturi se vor RESPINGE.

In cazul in care identificarea dublei finantari se realizeaza dupa ce propunerile de proiect au fost deja finantate, beneficiarii grantului vor restitui integral sumele transferate de ANPCDEFP pentru derularea proiectelor.