Sunteți pe pagina 1din 11

Lec(ia fluturelui Lec(ia fluturelui

"Íntr-o zi, într-un


cocon a apárut o
micá gaurá;
un om, care
trecea din
întâmplare prin
preajmá, s-a oprit
mai multe ore
pentru a observa
fluturele care se
forja sá iasá prin
aceastá gaurá
micá.
upá multe
încercari, se
párea cá
fluturele a
abandonat yi
gaura rámásese
la fel de micá.
Párea cá
fluturele a fácut
tot ce putea yi nu
mai era în stare
de nimic altceva.
tunci omul a
decis sá ajute
fluturele: a luat
un cujit yi a
deschis coconul.
Fluturele a ieyit
imediat.
Ínsá corpul
fluturelui era
slab yi anemic;
aripile sale erau
pujin dezvoltate yi
aproape cá nu se
miycau.
mul a
continuat sá
observe crezând
cá, dintr-un
moment în
altul, aripile
fluturelui se vor
deschide yi vor
putea suporta
greutatea
fluturelui
pentru ca
acesta sá poatá
zbura.
cest lucru nu
s-a întamplat!
Fluturele yi-a
tráit restul
viejii târându-
se pe pámânt,
cu corpul sáu
slab yi cu
aripile chircite.
Au a putut
zbura
AICI%f !
Ceea ce omul, prin
gestul sáu de bunátate
yi prin intenjia sa de a
ajuta, nu a înjeles a fost
cá trecerea prin gaura
strâmtá a coconului era
efortul necesar pentru
ca fluturele sá trimitá
lichidul din corpul sáu
cátre aripile sale pentru
a putea zbura. Era
chinul prin care viaja îl
punea sá treacá pentru
a putea creyte yi pentru
a se dezvolta.
&neori, efortul este
exact lucrul de care
avem nevoie în
viajá.
acá ni s-ar
permite sá ne tráim
viaja fárá a întâlni
obstacole, am fi
limitaji.
Au am putea fi atât
de puternici cum
suntem.
Au am putea zbura
AICI%f!
m cerut putere.
Si viaja mi-a dat
dificultáji pentru a
má face puternic.
m cerut
înjelepciune.
Si viaja mi-a dat
probleme ca sá le
rezolv.
m cerut
prosperitate.
Si viaja mi-a dat un
creier yi muychi
pentru a munci.
m cerut sá pot
sá zbor.
Si viaja mi-a dat
obstacole pe care
sá le depáyesc.
m cerut
iubire.
Si viaja mi-a dat
oameni pe care
sá îi ajut în
problemele lor.
m cerut favoruri.
Si viaja mi-a dat
potenjial.
Au am primit nimic
din ce am cerut.
ar am primit tot ce
aveam nevoie!
%ráieyte-ji viaja fárá fricá, atacá toate obstacolele
yi demonstreazá cá le poji surmonta !
%rimite acest mesaj prietenilor tái pentru ca ei sá ytie cât îi prejuieyti. %rimite-l
oricárei alte persoane pe care o consideri importantá, chiar yi dacá asta înseamná
a-l trimite doar celui (celei) care ji l-a trimis. acá acest mesaj se întoarce la tine,
poji fi sigur(á) cá cercul táu de prieteni este format din prieteni adeváraji.
( tradus din francezá de an S. )