Sunteți pe pagina 1din 1

ul Ll mel e dou decenl l de exl sLen( al e lmperl ulul 8oman de Apus sunL Lragl c marcaLe de

un decl l n evl denL nu mal pu(l n de nou i mpra(l se perl nd pe Lronul 8omel i n foarLe
scurLe ;l nei nsemnaLe domnl l exl sLnd chl ar perl oade i n care Lronul rmne vacanL Lxl sL
i ns ;l unel e LenLaLl ve de redresare SenaLorl l gal oromanl i ncearc sl i ncoroneze i n anul
433 l a Arl es cu sprl [l n vl zl goL pe Avl Lus care l a numal un an dup l nsLal area l a 8oma esLe
i ns deLronaL de conducLorul sueb al armaLel pe nume 8l cl mer ce va conduce efecLl v
pn l a moarLea sa survenl L i n 472 desLl nel e l mperl ul ul AcesLa a reu;l L s l mpun un
succesor i n persoana nepoLul ul su Cundobard care a renun(aL i ns l a puLere i nLorcndu
se i n paLrl a sa ln acesLe Lragl ce condl (l l o ul Ll m i ncercare vl ne dl n parLea paLrl cl anul ul
roman CresLes care i ;l i ncoroneaz cu dl adema l mperl al fl ul ml nor 8omul us AugusLus
dl ml nuLl vaL dlspre(ul Lor i n epoc AugusLul us" 8evol La germanl cl l or dl n armaL sub
conducerea l ul Cdoacru de[ oac i ns pl anurll e lul CresLes ml cu(ul i mpraL fll nd Lrl ml s
dup numal un an de a;azls domnl e i n exll l a neapol e rel uarea puLerl l de cLre
Cdoacru esLe l egl feraL de SenaL l ar l nsl gnel e l mperl al e sunL Lrl ml se l a ConsLanLl nopol
i nso(l Le de mesa[ul l ul Cdoacru prl n care se aflrma c Apusul nu mal are nevol e de
i mpraL fl l nd desLul cu unul l a ConsLanLl nopol uar ml cul i mpraL care numal cu numel e
aml nLea de l egendarul i nLemel eLor al ceL(l l eLerne nu a fosL LoLu;l ul Ll mul i mpraL
roman Abl a i n anul 480 se sLl nge dl n vl a( i n ual ma(l a l mperaLorul l ul l us nepos numl L
de ConsLanLl nopol i mpraL i n pr(l l e apusene al e l mperl ul ul l n Cal l a a mal supravl e(ul L un
Lerl Lorl u roman sub conducerea l ul Syagrl us numl L chl ar ;l i n documenLel e mal Lrzl l 8ex
8omanorum" Se pare c acesL Syagrl us fl ul general ul ul roman Aegl dl us care sa opus de[a
l ul 8l cl mer ;l cur(l l sal e de l a 8avena a fosL un adevraL l mperaLor probabl l mal adevraL
decL 8omul us AugusLus deoarece abl a Cl ovl s i nLemel eLorul puLernl cul ul regaL al
francl l or va reu;l cu greu i n anul 486 s cucereasc Solssons re;edl n(a l ul Syagrl us uar
chl ar ;l i n lLall a se mal cunoa;Le un a;azl s i mpraL Cdoacru i n Ll mpul rzbol ul ul cu
1eodorl c i ;l i ncoroneaz fl ul pe nume 1hel a cu dl adema l mperl al i n anul 490 uup
cucerl rea 8avenel de cLre osLrogo(l l l ul 1eodorl c ;l ucl derea l ul Cdoacru 1hel a esLe exl l aL
i n Cal l a de unde i nLreprl nde o i ncercare nereu;l L de i nLoarcere i n lLall a fl l nd execuLaL ca
uzurpaLor Anul mor(l l sal e nu esLe cunoscuL a;a c sfr;l Lul lmperl ul ul 8oman de Apus
nl cl mcar nu se poaLe daLa cu exacLl LaLe