Sunteți pe pagina 1din 4

alegorll Apar LrepLaL semnele expreslonlsmulul LumulLul vleLll pulsnd in vegeLaLla dln [ur sufleLul

devlne spaLlul unor framnLarl ca in pragul apocallpsulul 1emele rellgloase sunL de preferlnLa nasLerea
venlrea Magllor moarLea MnLulLorulul
ulLlmele soneLe inchlpulLe ale lul Wllllam Shakespeare" sunL dovada lnconLesLablla a sLapnlrll de
caLre vaslle volculescu a llmba[ulul arLlsLlc cu nebanulLe rafunamenLe CreaLllle sunL elaboraLe inLre
1934 1938 Cele 90 de soneLe sunL o monografle inchlnaLa paradlsulul sl lnfernulul lublrll" (Cv
Crohmalnlceanu) uescoperlm alcl accenLe de oda saLlra elemenLe porLreLlsce SunL poeme ale mareLlel
sl mlzerlel lublrll procedeul arLlsLlc domlnanL fllnd meLafora
ovesLlrea fanLasLlca LosLrlLa" a fosL lnclusa dln volumul lublre maglca" Ca sl in escarul Amln"
AmlnLlrl despre pesculL" orl Lacul 8au" scrllLorul se lnsplra dln lumea fabuloasa a pesculLulul vazuLa ca
pracLlca ancesLrala indeleLnlclre ce exprlma puLernlca legaLura omnaLura
lzvoare de lnsplraLle
ln deschlderea LexLulul scrllLorul preclzeaza sursele folclorlce ale povesLlrll
Ll pornesLe de la credlnLele populare prlvlLoare la forLele supranaLurale exlsLenLe in lume
1ema povesLlrll o consLlLule nazulnLa spre absoluL auLorul averLlznd ca cel ce are LenLaLla absoluLulul
se expune la perlcole Ll amlnLesLe de sLlmele vlclene care inLlnd curse flacallor nesLluLorl ca sal inece
AceasLa povesLe de vnaLoare sl de dragosLe in acelasl Llmp reface o aLmosfera fabuloasa de basm
daLorlLa inLmplarllor fanLasLlce dar sl naLurll unor persona[e sl fapLe nascuLe dlnLrun mlracol maglc"
ScrllLorul folosesLe formule de narare speclflce basmulul prln care aLrage aLenLla clLlLorulul ca
inLmplarlle povesLlLe les dln sfera realulul
Ll spune ca necuraLul rndulse de mulLa vreme in apele 8lsLrlLel o nagoda" cu infaLlsare de losLrlLa ce
se araLa cnd la bulboane cnd la suvoale AceasLa esLe o alcaLulre hlbrlda cu cap de somn Lrup de
salau sl plele de pasLrav care isl poaLe schlmba infaLlsarea AsLfel cnd se odlhnesLe pe nlslp ea pare o
domnlLa inLlnsa la soare" AceasLa esLe prlma asoclere semanLlca pesLefemele
LosLrlLa" a ademenlL in mre[ele el innecndul pescarl lscuslLl copll nesLluLorl orl flacal LulburaLl de
frumuseLea sa SocoLlndo vra[lLa oamenll o ocolesc ca pe o plaza rea numal flacaul Allman eroul
povesLlrll nu crede in basme sl rde cnd l se vorbesLe de sLlme preschlmbaLe in losLrlLe
LosLrlLa" l se araLase sl lul de cLeva orl ca un pesLe dln povesLe C daLa a sl prlnso in undlLa dar
flacaul nu vede in ea o inLruchlpare demonlca cl o salbaLlclune oarecare
lnLro zl a prlnso in braLe dar ea la lovlL cu coada sl la scapaL cum il scapa dumlnlca cLe o zvrluga de
faLa la hora" slmbol al absoluLulul care l se refuza LsLe a doua aproplere pesLefemele pe care o face
scrllLorul
uln aceasLa povesLe de vnaLoare se nasLe LrepLaL o povesLe de dragosLe inLre om sl pesLe amlnLlnd de
mlLul Slrenel
ue cnd a prlns in braLe Lrupul lunecos al losLrlLel Allman a ramas vra[lL Ll slmLe permanenL in braLe
povara sl forma el orl o dezmlerdare ca un gusL de deparLe al losLrlLel" Cele doua planurl (real sl
supranaLural) se inLerpaLrund mal ales in momenLele sale de lndeclzle rovocaL sl fermecaL de aceasLa
slrena a 8lsLrlLel Allman cerceLeaza apa ca un nebun Camenll sLlu ca flacaul esLe sub puLerea vra[el sl ca
LosLrlLa" il va uclde La l se araLa dln cnd in cnd dar dlspare la sfrslLul verll
llacaul se LopesLe de dor sl de zbuclum Ln[esLe" sl incepe sa fle lnLeresaL de povesLlle cu losLrlLa
fermecaLa sl de vra[lLorl ce au puLerl asupra apelor sl pesLllor
ln prlmavara reincep cauLarlle dar sLlma l se araLa doar la asLe fllnd mal mndra sl mal vlcleana
ll infrunLa pe faLa pe flacau mncndul pesLll pusl drepL momeala in plasele de nulele Allman inLelege
ca nul lucru curaL
lermecaL de losLrlLa el pleaca inLrun saL salbaLlc" la un vracl baLrn mare descnLaLor de pesLl sl
sLapn al apelor unde se leapada de credlnLa in uumnezeu ScrllLorul lnLroduce in povesLlre un moLlv
fausLlc AsLfel in schlmbul credlnLel sale vraclul il da un LoLem o losLrlLa de lemn descnLaLa sl vra[lLa
lnLervenLla vra[lLorulul esLompeaza legaLura cu reallLaLea implngnd povesLlrea inLro zona haluclnanLa
maglca
lnLro noapLe cu luna in paLrar" flacaul lnLra gol in 8lsLrlLa rosLesLe descnLecul invaLaL de la vracl sl da
drumul pe apa losLrlLel de lemn LsLe un acL arheLlpal prln care se sugereaza nunLa demonlca
LfecLul vra[ll nu inLrzle A doua zl apele involburaLe ale 8lsLrlLel aduc pe o sfrmaLura de pluLa o faLa
frumoasa leslnaLa Allman vrea sa lnLre in apa sa o salveze dar se inLmpla un lucru cludaL pluLa se
desprlnde slngura dln sLrnsoarea apelor sl vlne dlrecL la mal la plcloarele flacaulul semn ca lul il era
Lrlmlsa faLa
LosLrlLa" a[unsa prln vra[a femele esLe insa un persona[ amblguu care sporesLe curlozlLaLea clLlLorulul
La are o orlglne echlvoca deoarece nlmenl nu sLle daca apele umflaLe ale 8lsLrlLel au aduso acolo dln
inLmplare sau daca esLe un pesLe preschlmbaL in femele
uesl esLe imbracaLa in sLrale LaranesLl ea are o infaLlsare sLranle halnele l se usuca lmedlaL ce esLe
scoasa dln apa amlnLlnd de plelea pescarulul Amln dln nuvela cu acelasl LlLlu Cere lmedlaL de mncare
are ochll recl ca de sLlcla" lar dlnLll il sunL ascuLlLl ca la flare"
Cel dol Llnerl par facuLl unul penLru alLul se indragosLesc sl merg acasa la Allman care nesLllnd cum o
cheama il spune lleana 8upLl de lume el Lralesc o lublre paradlslaca laLa are un comporLamenL sLranlu
ll obllga pe Allman sa se scalde noapLea gol in 8lsLrlLa ale carel ape se faceau pe rnd de aur de arglnL sl
apol albasLre invalulndul LalnulLoarea pesculesc pasLravl sll mannca acolo frlpLl la foc de brad cum il
place el
leclorul pare a fl ulLaL de paLlma carel mlsLulse pna aLuncl sll vorbesLe de cununla rellgloasa dar
sLrlgoalca fara nume refuza nunLa orLodoxa carel sflnLesLe pe om spunnd ca alLul esLe rolul venlrll el
rln saL clrcula zvonul ca faLa lar suge flacaulul sngele ca o sLrlgoalca
uupa un Llmp mama feLel o femele sLurlulbaLlca" vlne sl o cearLa pe faLa ca sla ulLaL neamul sl sa
insoLlL cu saracla lemela nu esLe sLralna de magle La o hlpnoLlzeaza pe faLa lar pe Allman il anlhlleaza
lasndul prosLlL gol de puLerl ca o arma descarcaLa"
C duce pe faLa in saLul lor dln munLe sl Allman o cauLa mulLa vreme dar fara rezulLaL
lnLrun sfrslL reusesLe so ldenLlflce in alL veac afla ca sl ea se vnduse dlavolulul sl fusese probabll
preschlmbaLa in sLlma
un mosneag LrecuL de suLa de anl il spune ca pe cnd el era copll saLul le alungase cu pleLre pe
blsLrlLeanca sl pe faLa el care faceau farmece cu a[uLorul demonllor sl le daduse SaLanel"
ulsparlLla feLel cauLarea lmposlblllLaLea gaslrll sl ldenLlflcarea el aproxlmaLlva inLrun secol LrecuL
sporesc mlsLerul povesLlrll lanLasLlcul slLuaLlllor se nasLe dln amblgulLaLe ovesLlrea se va desfasura
pna la sfrslL pe acesL [oc lncerL al lmaglnll losLrlLel La pare a fl cnd pesLe cnd faLa dar nlclodaLa
pesLe sl faLa in acelasl Llmp
lerzndusl speranLa flacaul se inLoarce acasa nevolnlc sl moale ca o crpa" nu mal pesculesLe sl cu
volnLa parallzaLa accepLa sa se insoare cu o faLa oarecare dln saL uar in noapLea dlnalnLea nunLll
vlseaza ca se insoara cu losLrlLa sll cununa baLrnul vra[lLor
AcesL vls dezvalule sufleLul feclorulul chlnulL de nosLalgla lublrll plerduLe sl de remuscarea de asl fl
LradaL lublLa
La nunLa Allman bea mulL slsl parasesLe mlreasa cnd afla de la un copll ca a reaparuL losLrlLa Ll alearga
la 8lsLrlLa so cauLe pe reglna pesLllor so prlnda cu orlce preL sl so mannce la nunLa sa llnalul esLe
lndecls slLuaL inLrun plan fanLasLlc
lasclnaL de prlvlrlle losLrlLel flacaul se afunda in apele dezlanLulLe sl se ineaca in genunlle 8lsLrlLel
incercnd sa ocroLeasca losLrlLa de vllLura Ll dlspare penLru LoLdeauna rapus de o lluzle MoarLea sa
dramaLlca sugereaza ldeea ca cel ce are LenLaLla absoluLulul devlne vlcLlma proprlel sale asplraLll
Lpllogul nu clarlflca cl rela ldeea sLlmel care collnda fara asLmpar malurlle 8lsLrlLel urcnd cu carausll
cobornd cu pluLasll oprlnduse cu coplll La fulgera ca o sable bulboanele" sau isl inLlnde la soare
Lrupul de lbovnlca" sLnd in calea flacallor aprlnsl sl fara mlnLe"
ln flnal scrllLorul expllca nasLerea eposulul dln seLea de fabulos a omulul Ll spune ca povesLea lul Allman
se imbogaLesLe in flecare an cu nol adaosurl dupa inchlpulrlle oamenllor care [lndulesc dupa inLmplarl
de dlncolo de flre"
CaracLerlzarea persona[ulul prlnclpal al povesLlrll fanLasLlce LosLrlLa"
Allman
LosLrlLa" esLe o povesLe de dragosLe inLre un om sl o fllnLa fabuloasa AceasLa lsLorlslre prezlnLa inLrun
Llmp legendar povesLea unul pescar caresl face un ldeal dln prlnderea demonulul acvaLlc ln mod
slmbollc Allman esLe expresla cauLaLorulul de absoluL fllnLa umana sub[ugaLa de puLerea unul vls mal
presus de flre insul care LenLeaza leslrea dln llmlLa (a fara dlncolo lar llman llmlLa predesLlnare)
lapLul care lar [usLlflca exlsLenLa lul Allman ar fl prlnderea losLrlLel care la cnd chlp de faLa cnd chlp
de pesLe urlas in slmbollsLlca LexLulul losLrlLa esLe un demon acvaLlc sl reprezlnLa fasclnaLla ldealulul
carula eroul nu l se mal poaLe susLrage lsplLa raulul vazuLa ca o chemare dln alL spaLlu lmaglnea
femlnlLaLll in LoaLa splendoarea el Ca pesLe losLrlLa ar puLea moLlva profesla lul Allman lar ca femele ar
puLea insemna impllnlrea eroLlca a lposLazel lul de om echlvalnd cu sensul vleLll
vanlLaLea umana sl nesaLlsfacuLa a lul Allman il indeamna sa prlnda losLrlLa ca pe un pesLe un anlmal
real desl mlLerlos sl meLamorfozabll dar pasLreaza perspecLlva mlLlca porLlle deschlse "nu credea in
basmele penLru copll" consldernduse egalul nesLluLel vleLaLl uaca are ea vra[lle el apol le am sl eu
pe ale mele" Am puLea spune ca Allman se lnlLlaza penLru a dobndl puLere sl lscuslnLa urmarlnd un
anlmal mlsLerlos leslL dln comun vnarea losLrlLel dureaza anl inLregl Allman impllnlnduse devenlnd
un flacau frumos sl puLernlc pna cnd pe neasLepLaLe l se releveaza lumea de dlncolo fulgerndul cu
adevarul el absoluL prlnde in braLe penLru o cllpa vleLaLea luclLoare ca pe o faLa la hora dar aceasLa il
scapa flacaul raLeaza marea sansa a vleLll sale ue aLuncl se schlmba radlcal devenlnd neom"
uezamaglL parca de aceasLa nepuLlnLa anlmalul maglc dlspare relnLrnd in congruenLa a 2 Llmpurl cel
uman llnlar sl cel maglc eLern
Abla acum persona[ul devlne acLlv in Larmul mlLlc lncercnd sl nereuslnd prln LoaLe LerLlpurlle
vnaLoresLl sa anuleze granlLele dlnLre cele 2 luml Allman apeleaza la un mag mlnor care il
confecLloneaza un LoLem (o losLrlLa lucraLa in lemn) lncnLaLla maglca dezlanLule forLele apelor
prlmordlale sl cnd a daL uumnezeu dea venlL prlmavara" Apele dezgheLaLe ale 8lsLrlLel coboara
dlnspre munLl sl il aduc lul Allman pe o pluLa sfarmaLa faLa chemaLa prln descnLec rlmul lul gnd
esLe so ascunda de ochll sLralnl" lar povesLea incepe sl se consuma navalnlc deoarece fusesera facuLl
sl adunaLl inadlns unul pe poLrlva celullalL" ln lposLaza noua de indragosLlL sl nu fasclnaL de o aparlLle
Allman se abandoneaza cu LoLul Lralrllor sale ulLa de pesLl sl vra[l incercnd euforla celor impllnlLl prln
lublre sLarea de mlracol eroLlc Llne pna la ml[locul verll cnd dlnLro alLa vreme de legenda apare
mama llenel sll desparLe ocarnd mnloasa" uln acesL momenL comporLamenLul lul Allman esLe cel al
unul indragosLlL dlsperaL care sla plerduL rosLul
uesl proLagonlsLul nu accepLa flnalul penLru ca a LralL o povesLe ameLlLoare ca o 8lsLrlLa umflaLa de
ferlclrl" auLorul inchele vra[a eroLlsmulul prlnLro formula pragmaLlca insa llpslLa de orlce echlvoc
uar LoaLe Lrebule sa alba un lspravlL"
Cum vraclul carel facuse losLrlLa de lemn nu a mal fosL de gaslL lar asLepLarlle zadarnlce Allman sa
abandonaL lnerLlel resemnarll sl se insura numal fllndca nu mal avea volnLa sa se impoLrlveasca nlcl
unel bleLe feLe sl orlcum il era LoLuna" 8alaLul ce aduce vesLea reaparlLlel losLrlLel esLe mesa[erul
fanLasLlculul ce ordoneaza exlsLenLa lul Allman in funcLle de un nou lmperaLlv Azl nu mal scapa ! C
mannc la nunLa mea !"
ulLlma lposLaza in care apare proLagonlsLul surprlnde deoarece Allman esLe prezenLaL ca un indragosLlL
caresl Llne in braLe lbovnlca sl se caznesLe so apere" de valurlle mnloase ce sau peceLlulL deasupra
lul penLru LoLdeauna
CesLul sau semnlflca impllnlrea in Larmul acvaLlc penLru ca scufundnduse in unde in lumea dln
adncurl el isl redobndesLe nemurlrea
AsLfel povesLea lul Allman a ramas vle" lar fasclnaLla pe care aceasLa o exerclLa asupra clLlLorllor esLe
dovedlLa de nol adaose sl scornlLurl" prln desLlnul sau exemplar Allman lnlLlnd o pracLlca a prollferarll
povesLlrll