Sunteți pe pagina 1din 7

PROGRAMA DE PRACTICA PEDAGOGICA PENTRU STUDENTII UNIVERSITATII POLITEHNICA DIN BUCURESTI 1.

. OBIECTIVE SPECIFICE Practica pedagogica a studentilor contribuie la formarea competentei de educator, capabil sa realizeze cu elevii activitati instructiv-educative eficiente. In acest sens, in cadrul practicii pedagogice se urmareste: a. formarea capacitatii studentilor de a opera cu informatiile de la disciplinele de specialitate si din domeniul stiintelor educatiei; b. formarea deprinderilor de a proiecta si de a realiza efectiv cu elevii activitati de predare-invatare; c. formarea capacitatilor si a deprinderilor de a aplica metodologiile active si tehnologice noi de predare si de invatare, de a intelege trasaturile definitorii ale variatelor forme sub care se prezinta actul invatarii; d. formarea capacitatii de a aprecia si evalua activitati instructiv-educative practice proprii si ale colegilor de practica; e. dezvoltarea deprinderilor de manuire a mijloacelor de invatamant, a diferitelor materiale din domeniul specialitatii; f. initierea in tehnica activitatilor instructiv-educative desfasurate in cadrul laboratoarelor, atelierelor si cabinetelor; g. formarea capacitatii de a studia si cunoaste personalitatea elevilor; h. initierea studentilor in organizarea activitatilor educative cu elevii, menite sa determine asimilarea valorilor etice, experienta sociala si comportamentele pozitive definitorii ale societatii.

ORGANIZAREA PRACTICII PEDAGOGICE SI ATRIBUTII ALE STUDENTILOR SI ALE PROFESORILOR INDRUMATORI La toate facultatile Universitatii Politehnica din Bucuresti, practica pedagogica se desfasoara in semestrele 7 si 8 (anul IV) cate 2 ore saptamanal. Ca durata, repartizare si in acord cu standardele nationale, practica pedagogica, prevazuta in regulamentele aprobate prin ordinele Ministerului Educatiei Nationale nr.4356/11.07.1996 si nr.3312/23.02.1998, este adaptata la specificul programului studentilor din U.P.B. Aceasta se efectueaza la grupurile scolare si liceele din municipiul Bucuresti, cu statut de scoli de aplicatie. Acestea sunt reprezentative pentru complexul de activitati didactico-educative care intra in atributiile viitorilor profesori. Scolile de aplicatie, ca si directorii coordonatori si profesorii indrumatori, se stabilesc anual de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, la solicitarea Rectoratului U.P.B. Participarea studentilor la practica pedagogica se realizeaza in 2 ore saptamanal pe tot parcursul anului scolar, o grupa avand in componenta sa 8-12 studenti. Din cauza spatiului de invatamant restrans al scolilor de aplicatie, grupa de studenti este divizata in subgrupe de 3-4 studenti. Practica pedagogica a formatiilor studentesti se realizeaza fie de-a lungul intregului an scolar, fie comasat, pe o durata de cca 2-3 saptamani, prin programarea succesiva a subgrupelor. In ambele situatii este obligatorie cuprinderea genurilor de activitati specifice si realizarea obiectivelor practicii pedagogice. Instruirea studentilor in legatura cu sarcinile ce le revin in cadrul practicii pedagogice se realizeaza de personalul didactic al Departamentului pentru pregatirea personalului didactic (Catedrei de Pedagogie), in cadrul orelor de metodica efectuate la sediul Cabinetului de metodica si practica pedagogica din U.P.B. (corpul R, camerele 318-319). Dupa instruire, fiecare echipa formata din 3-4 studenti va primi din partea U.P.B. o adresa de repartizare la scoala de aplicatie. Adresa de repartizare mentioneaza denumirea unitatii scolare, numele directorului care coordoneaza practica pedagogica si numele studentilor. Cu adresa de repartizare, studentii se prezinta la directorul coordonator al practicii pedagogice din unitatea de aplicatie. Se stabilesc, cu acest prilej, disciplina de invatamant si profesorul metodist sub indrumarea caruia se va efectua practica pedagogica.

OBLIGATIILE STUDENTILOR PRACTICANTI participa la instructajul efectuat de personalul didactic din Departamentul pentru pregatirea personalului didactic (Catedra de Pedagogie) cu privire la continutul, organizarea si desfasurarea practicii pedagogice, precum si cu privire la sarcinile ce le revin in asigurarea eficientei acesteia. Instructajul se efectueaza la sediul Cabinetului de metodica si practica pedagogica din U.P.B.;

asista la lectii demonstrative tinute de profesorii indrumatori de la disciplinele de specialitate din scolile de aplicatie; asista la lectiile colegilor din grupa de practica pedagogica si la analiza acestora; sustin lectii de proba si lectia finala in prezenta profesorilor indrumatori ai practicii pedagogice; asigura materialul didactic necesar desfasurarii lectiilor de proba si finala; alcatuiesc proiecte didactice pentru fiecare lectie de proba si finala; efectueaza activitatea de cunoastere a unui elev si intocmesc o fisa de caracterizare psihopedagogica a acestuia; consemneaza intr-un caiet personal (caietul de practica) atat activitatile la care asista cat si cele pe care le organizeaza si sustin pe parcursul practicii orientandu-se dupa fisele model prezentate in Indrumar;

depun, la sfarsitul practicii pedagogice, la cadrul didactic din Departamentul pentru pregatirea personalului didactic (Catedra de Pedagogie) sub conducerea caruia si-au desfasurat activitatea, urmatoarele documente: a) fisa de evidenta cu notele obtinute la practica pedagogica.. b) fisa de asistenta la ore
c) d)

proiectul didactic al lectiei de proba proiectul didactic al lectiei de finale;

e) fisa de caracterizare psihopedagogica a unui elev; f) caietul de practica

CONTINUTUL PRACTICII PEDAGOGICE Practica pedagogica cuprinde urmatoarele genuri de activitati: a) Activitati de cunoastere generala a scolii: cunoasterea organizarii scolii, a activitatilor metodice si de perfectionare, a cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor-scoala, bibliotecii, internatului, cantinei etc; cunoasterea formelor de conlucrare a scolii cu familia si colectivitatea locala; cunoasterea documentelor de planificare si organizare a activitatii instructiv-educative din scoala ................................................................... 4 ore b) Activitati instructiv-educative de observatie, cu caracter demonstrativ, desfasurate in clase, cabinete, laboratoare, ateliere, la cadrele didactice stabilite de conducerea unitatii scolare de aplicatie......................................................................................18 ore c) Asistente la activitati metodice ale catedrelor, consiliilor pedagogice, comisiei dirigintilor, comisiei de instruire practica si, dupa posibilitati, la actiuni cultural-educative ale elevilor....................................................................................................8 ore d) Pregatirea si sustinerea efectiva de catre studenti a lectiilor de proba si a lectiei ............................................................................................................22 ore e) Elaborarea fisei de caracterizare psihopedagogica a unui elev (dupa modelul din Indrumar)....................................................................................................4 ore

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE PRACTICA PEDAGOGICA Pentru desfasurarea in bune conditiuni a practicii pedagogice, fiecare student isi va planifica activitatile pe care le va desfasura in scoala de aplicatie corespunzator rubricilor din fisa urmatoare: Date generale Perioada de practica pedagogica:............... Scoala de aplicatie..................... Disciplina de predare................... Profesorul indrumator..................

Grupa de practica pedagogica: 1. 2. 3. 4. 5. a) Asistentele la lectiile demonstrative, precum si la studentesti de practica Nr. crt.. Data (anul,ziua,ora) Anul de studiu (clasa) 1)....................................................................................................................................... 2)....................................................................................................................................... 3)....................................................................................................................................... 4)....................................................................................................................................... 5)....................................................................................................................................... b) Lectiile de proba si finala Nr. crt. 1. 2. 3. 4. n Data (anul, ziua,ora) Anul de studiu (clasa) Titlul lectiei Semnatura profesorului Titlul lectiei (activitatii) Semnatura profesorului indrumator lectiile membrilor echipei

EVALUAREA REZULTATELOR Practica pedagogica se incheie cu colocviu. Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti se face cu note, nota minima de promovare fiind 7. Media generala a practicii pedagogice pentru fiecare student se stabileste de profesorul indrumator de la scoala de aplicatie si de reprezentantul Departamentului pentru pregatirea personalului didactic din U.P.B. (Catedrei de Pedagogie), prin nota intreaga, rotunjindu-se in plus sau in minus fata de media aritmetica a notelor partiale obtinute de student, in functie de rezultatele obtinute la lectia finala, ca si de aprecierea rezultatelor de ansamblu, de interesul manifestat fata de munca instructiv-educativa si de perspectiva reala fata de profesia de cadru didactic. Aceasta medie se trece in fisa de evidenta a practicii pedagogice a fiecarui student, sub semnatura profesorului indrumator din scoala de aplicatie si a cadrului didactic din Departamentul pentru pregatirea personalului didactic (Catedra de Pedagogie). Aceeasi nota se trece de reprezentantul Departamentului in registrul unic de evidenta existent la cabinet. La incheierea celui de-al doilea semestru al anului IV, in perioada colocviilor, nota respectiva se trece in catalogul de pedagogie de la facultate si in carnetul de student.

FISA DE EVIDENTA A NOTELOR OBTINUTE DE STUDENT LA PRACTICA PEDAGOGICA* A. Date generale:


*

Studentul completeaza datele de la litera A, iar profesorii indrumatori din scolile de aplicatie si reprezentantul Departamentului (Catedra de Pedagogie) pe cele de la litera B.

- Student (nume si prenume)......................................................................... - Facultatea.................................................................................................... - Sectia (specialitatea)................................................................................... - Anul de studiu............................................................................................. - Anul universitar.......................................................................................... - Scoala de aplicatie....................................................................................... - Disciplina de practica.................................................................................. - Cadrul didactic indrumator de la: - Scoala de aplicatie................................................................ - D.P.P.D............................................................................... B. Notele acordate studentilor la practica pedagogica: - Note la lectiile de proba:............................................................................. - Nota la lectia finala..................................................................................... - Nota la materialele didactice realizate (daca este cazul)............................ - Nota la caietul de practica pedagogica........................................................ - Nota la caracterizarea psihopedagogica a unui elev................................... - Media generala............................................................................................ Semnatura profesorului indrumator din scoala de aplicatie Data....................................... Semnatura reprezentantului Departamentului pentru pregatirea personalului didactic (Catedra de pedagogie)

S-ar putea să vă placă și