Sunteți pe pagina 1din 18
MITROPOLITUI, VENIAMIN COSTACHI ' LA O SUTA DE ANI DELA MOARTEA SA 18 Decemvrie 1846—18 Decemvrie 1946 Ne afl4m in pragul marilor sarb&tori de iarnd, In curand vom avea bucuria sA préznuim Nasterea Domnului. Venirea pe lume a Copilului Sfant, a lui Dumnezeu insusi, ce s'a intrupat si ca om. Acest eveniment a umplut veacurile toate, pentrucd Cel ce a venite creator si stipan al veacului. El este impdratul cerului gi al paman- tului, si El e Domn al zilei si al noptii de acum si de oric4nd. Pentre Dumnezeu, totul, si trecutul fara de inceput, gi prezentul, si viitorul fara de sfargit, e un vegnic prezent peste care imparateste. In vreme ce noi oamenii suntem trditori intr'un ungher de pa- mant, intr’un p&trar de veac, sau jumAtate, si putini sunt cei ce in- cheie suta de ani. lar apoi, cum veacurile se prabusesc unul dup& altul, si noi disparem in negura trecutului, Si aga ne acopar gi pe noi ruinele ins&gi ale veacului in care am trait. Pulberea vremurilor de mult apuse ne invdlue in uitare. Dar, Domnilor, un har ceresc ce face s4 rodeasca fiinta ome- neasca cu merite exceptionale, salt pe multi dintre oameni, sa fie si ei prinfi ai veacului in care trdesc. Sa fie chiar st&pAni fericifi in epoca lor. lar apoi, dintre acestia, cei mai alesi dintre ei, ajung s& fie icoane sfinte de idealuri intrupate pentru toate vremile viitoare. Si asa unii ca acegtia trec granifele veacurilor gi plutesc pe oceanul 1. Conferinja rostit’ la Ateneul Roman, la 18 Dec. 1946, la implinirea ao suté de ani dela moartea sa. Aceastd comemorare a fost organizata de ,Cer cul iegentlor* din Bucuresti, sub inaftul patronaj a 1. P, S. Patriarh Nicodim. Un bogat program muzical de cea mai desivargiti intelegere a senr zulu} inalt pe care fa avut comemorarea, a insuflefit aceasta prdznuire. Conducerea acestei parti a avuteo Del Prof. Stefan Popescu. Corul calugarilor ‘Sf. Manastiri Antim, deasemenea a avut partea sa deosebita de contributie. 4 Athim, Dr. Vasile Vasilachi eternitatii, nu numai in ceruri, dar si pe pamant. Ei sant fii eterni- tafii, pentru care putem indrdsni s4 spunem cu psalmistul, ci ,o sut& sau o mie de ani este ca ziua de ieri care a trecut*. Mitropolitul Veniamin Costachi e un print al Bisericii, dar in acelas timp gi un print al veacurilor. El face parte din galeria oame- nilor celebri ai omenirii, despre care putem spune cu mandrie, ca face onoare istoriei, El a fost mare in veacul in care a trait si acum ne apare si mai mare, in perspectiva a o suté de ani dela moartea sa si a veacurilor viitoare. Astazi ca si jeri, acest ierarh nemuritor, este in cinstea nu numai a Moldovei, dar a intregei romanimi de acum si de oricand in viitor, lar taina acestei stréluciri prin veacuri, noi nu o putem vedea decat in acea exceptionala vrednicie a sa, peste care s'a coborit bi- necuvantarea lui Dumnezeu. Mitropolitul Veniamin Costachi este acela despre care Mantuitorul a spus: Eu sunt cu tine. Intr'adevar el a fost reprezentantul Bisericii unei Tari, el a fost arhiereul lui Hristos, in numele caruia a invafat, a binecuvantat si a condus o jumatate de veac poporul ‘cel credincios al Moldovei. In persoana Mitropolitului Veniamin Costachi, putem spune, ca totul este mare. Viata lui se infatigeaz&ca un tot armonios, in care si partile de am&nunt sunt atat de minunate, incat ele formeaz’ un ansamblu perfect de frumuseti superioare. Veniamin Costachi e coborator dintr'o'stralucita familie, la care el a ad&ugat cea mai frumoasa si eternd coroana, Inaintasii sai au fost boieri mari, ctitori de biserici, de méndstiri, ctitori de fara gi iubitori de popor, Cel mai indepartat stramos al neamului Mitropolitului Veniamin- e boierul Boldur, care intre anii 1460-1497 a fost, rand pe rand: vornic, vistiernic si spatar stralucit al lui Stefan cel Mare. Neamul Costachi ins&, cel sl&vit cu multe fapte patriotice in istoria Moldovei, e acela care a fost leaginul sufletesc si trupesc al Mitropolitului Veniamin, $i din acest stralucit colier, n’ar fi sa amin- tesc decat de Gavriil Costachi, cari pela 1622 a ctitorit o manastire ;M tinutul Falciului, in valea Ciocanestilor, la locul numit Bursuci, ast&zi in judetul Tutova, Si el este acela care a cumparat mosia Rosiestilor, ce va ajunge s& fie Betleemul nasterii Mitropolitului Ve- niamin, Gavriil Costachi a fost sfetnicul de incredere a dom- nitorilor Antonie Voda, a lui Duca Voda si a lui Cantemir Voda, despre care cronicarul spune: .c& pe boieri avea in cinste si mai ales pe Gavrilita vornicul*, Fiul lui Gavrilifa, Lupu Costachia ajuns pentru vrednicia sa, si Mitropolitul Veniamin Costachi 5 pentru chibzuitele sale fapte patriotice, caimacam, adic& locfiitor de domn, lar fratele sau, Constantin Costachi, logofat, vornic al Tari de jos si caimacam, El a fost prietenul intim al domnitorului Racovifa, care a si gazduit in casele sale din lasi, cand arsese curtea dom- neasca, lar la Rosgiesti i-a facut o primire impardteasc&. Acest Con- stantin Costachi e ctitorul schitului Vladnic, din apropierea Vutca- nilor, din finutul Falciului, Despre el, scrie cronicarul Neculce, fru: moase cuvinte de slavire, cu toate c& familiile lor se dusméneau, ~Draga ii era cinstea gi mai ales decat toate era cea mai buna, ca se punea tare in price cu domnii gi cu alfii pentru tard, c& sta de se pricia ca sd nu o j&cuiascd*, Dar murind el de o moarte napras- nica, sofia sa llinca se cdlugati, dandu-i-se numele de Elisabeta, Fiul lor, lordachi Costachi stolnicul, se cdsdtori cu domnija Ruxanda, fica domnitorului Racovita. lar sofia fratelui sau Vasile Costachi —- sau Vasilachi Negel, mare paharnic — bunica mitropo- litului Veniamin, deasemenea se cdlugari. Aga c& pe masurd ce ne apropiem de nasterea lui Veniamin, vedem cum apar inaintagi cu totul duhovnicesti in aceasta familie, fie ctitori de mAndstiri, fie cdlugarite, Fiul lui Vasile Costachi, Grigorie, tatél Mitropolitului, se ca- stori cu Maria, ,fiica lui Cantacuzino ce-i zic Dinu*. Maria, mama Mitropolitului, se cobora dup& tata dintr’un Cantacuzino din Mun- tenia, iar dupa mama dintr’o Cantacuzineascd din Moldova, Prin urmare si dup4 mama, Veniamin Costachi era coborator dintr’o stra lucité familie de sfetnici de domni, ctitori de biserici, eroi in raz boae $i parinti ai norodului necajit, In aceasta casatorie a lui Grigore Costachi cu Maria Canta, a parintilor copilului Vasile, care a ajuns mai apoi strélucitul Mitro” polit Veniamin Costachi, observim. petrecandu-se, de este ingadult SA ne gandim si la aceasta, minunatul fenomen astronomic ce se petrece in lumea astrelor, Din cand in cand, se intampla ca doudl astre cu straluciri de mana intai s&-gi intretae razele, gi atuncea apare un fenomen foarte rar si minunat: o lumina noua, vie gi cu totul neobisnuita, pe care nu o are nici o alta stea. Ei bine, pare c& aici vedem gi noi tAlcul acestei tainice uniri — in cAsdtoria lui Crigorie Costachi cu Maria Cantacuzino gi nasterea aceluia ce a In trupat acea lumina duhovniceasca atat de stralucitoare, incat gi acum, dup& o suté de ani, ea lumineazd mai mult ca oricare alta pe bolta duhovaiceasca a Jarii gi a Bisericii romanesti. Aceastd stea, deosebit de stralucitoare, a apArut In fel ca gia ae eee hl Bi ea ell ie Le ula tel cok a

S-ar putea să vă placă și