Sunteți pe pagina 1din 14

9816183.

xls

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c


Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici legea conservării sarcinii legea lui Coulomb legea lui Laplace
distruse, ci doar mutate" reprezintă: electrice
Permitivitatea este o mărime: electrică magnetică chimică
Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o direct proporţională cu r direct proporţională cu patratul invers proporţională cu
sarcină electrică la distanţa r este: lui r patratul lui r
Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de direct proporţională cu invers proporţională cu pătratul direct proporţinală cu distanţa
repulsie care se exercită între sarcinile electrice este: patratul distanţei distanţei
Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul aducerea acestuia de la aducerea acestuia din punctul transportul acestuia din pct. M
mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru: infinit în pct. M M la origine la infinit

Un corp conductor situat într-un câmp electric de prin conducţie prin inducţie prin magnetizare
intensitate E se încarcă cu electricitate:
Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului electric inducţia electrică inducţia magnetică

Care dintre relaţiile următoare este adevărată: inducţia electrică = inducţia electrică = intensitatea inducţia electrică=sarcina x
permitivitatea x intensitatea câmpului electric/ permitivitate intensitatea câmpului electric
câmpului electric
Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoarea numerică 2q valoarea numerică q valoarea numerică q/2
valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară,
este egal cu:
Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având 2C C/2 C
capacitatea C, montate în serie este egală cu:
Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de aceeaşi cu care se încarcă suma capacităţilor fiecărui egală cu de două ori cantitaea
n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, fiecare element component element în parte de electricitate cu care se
este: încarcă fiecare condensator
Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de suma diferenţelor de diferenţa de potenţial la bornele diferenţa de potenţial a unui
condensatoare montate în serie este egală cu: potenţial la bornele fiecărui fiecărui condensator în parte condensator împărţită la n
condensator
Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, 1/2 q V qV 2qV
încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală
cu:
Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m Coulomb Farad
Valoarea conductivităţii electrice este în ordine aluminiu, argint, cupru argint, cupru, aluminiu aluminiu, cupru, argint
crescătoare la următoarele materiale:
Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică N-1 relaţii distincte N relaţii distincte N+1 relaţii distincte
buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă
prin reţea:
A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N L+N-1 ecuaţii distincte L-N +1 ecuaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte
noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui
circuit electric:
Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz
buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică
a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă:
Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se liniar neomogen neliniar
supune legii lui Ohm se numeşte circuit:
Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare numai circutelor cu elemente circuitelor liniare şi circuitelor
neliniare neliniare
Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare este direct proporţională cu este invers proporţională cu nu depinde de distanţa dintre
filiforme, paralele, lungi,aflate la distanţa r, străbătute de distanţa r dintre conductoare distanţa r dintre conductoare conductoare
câte un curent:
Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care o forţă o tensiune o rezistenţă
străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular
pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:

Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic intensităţii câmpului magnetic
Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrică mecanică
Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este suma algebrică a curenţilor zero suma căderilor de tensiune de-a
egală cu: care străbat conturul lungul conturului
Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui invers proporţinală cu r direct proporţională cu patratul direct proporţională cu r
conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de lui r
intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este:
Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă inducţia magnetică
Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică forţa electromotoare
de intensitate i este raportul între....... şi acest curent

Energia electromagnetică produsă de curentul i care 1/2 L i 1/2 Li **2 Li


parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală
cu:
Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia integral în câmpul magnetic integral în câmpul magnetic din 1/2 din energie este
magnetică produsă de un curent care stăbate bobinajul din volumul torului afara torului înmagazinată în volumul
torului este localizată: torului, iar 1/2 în afara torului
Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q F=E/q F=qE F=q/E
aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un R/L L/R 1


rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă
L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este
egal cu:

Page 1 of 14
9816183.xls

Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor RC R/C 1/(RC)


de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate
C, este:
Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia este liniară este o egaltate este neliniară
magnetică şi intensitatea câmpului magnetic:
Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este impedanţă reluctanţă permeanţă
analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte:
Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se Weber Hertz Henry
numeşte:
Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii perioadei fazei
Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai amplitudine valoare efectivă valoarea eficace
numeşte şi:
Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei 1 zero 38719
valoare medie în decursul unei perioade este egală cu:
Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin termice chimice de inducţie
fenomene:
Puterea electrică reactivă: permite definirea limitelor de produce transformarea energiei este variaţia în timp a energiei
utilizare ale unui aparat electrice în energie mecanică magnetice şi electrice
electric
Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ defazată cu 90 de grade în defazată cu 90 de grade în fază cu curentul
sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de urma curentului înaintea curentului
tensiune:
Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă reactanţa totală a circuitului reactanţa totală a circuitului X reactanţa totală a circuitului
R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de X este > 0 este <0 este =0
capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma
tensiunii la borne dacă:
Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal impedanţei rezistenţei reactanţei
este inversul:
În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui valorile instantanee ale valorile efective ale tensiunilor modulele fazorilor asociaţi
Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute pentru: tensiunilor şi curenţilor şi curenţilor tensiunilor şi curenţilor
Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent reactanţele inductivă şi reactanţa inductivă este mai reactanţa capacitivă este mai
alternativ dacă: capacitivă în valoare mare decât reactanţa capacitivă mare decât reactanţa inductivă
absolută sunt egale
În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit numai energie activă energie activă şi reactivă numai energie reactivă
de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta
furnizează circuitului:
Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat egală cu 1 nulă egală cu 1/2
simetric este:
Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat întotdeauna simetric este nesimetric dacă fazele sunt este simetric dacă fiecare fază
racordat la un generator electric care produce tensiuni neegal încărcate este egal încărcată
electromotoare simetrice este:
Pierderile de putere într-o line electrică prin care se mai mici egale mai mari
transportă o putere activă P la un factor de putere =0,9,
faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un
factor de putere=0,8 sunt:
Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în suma rezistenţelor celor n suma inverselor rezistenţelor suma pătratelor rezistenţelor
paralel este egală cu: rezistoare celor n rezistoare celor n rezistoare
Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod circulaţia de curenţi se pot modifica curenţii din se modifică circulaţia de
al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) existentă anterior în reţea nu laturile cu f.e.m. adăugate curenţi din laturile pe care nu
egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): se modifică se adaugă f.e.m.

Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele un curent - (minus) I un curent I un curent I/2
pasive,produce în latura CD a reţelei un curent I,
montarea f.e.m. E în latura CD va produce:
O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z Z Y = 1 J=YE Z=Y
poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J
şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat: absoarbe putere activă şi absoarbe putere activă şi produce putere activă şi putere
putere reactivă produce putere reactivă reactivă
Sistemele simetrice de fazori în care se descompun corespund unor realităţi reprezintă artificii de calcul numai sistemul direct
sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: fizice corespunde unei realităţi fizice
Componenta simetrică directă produce, în cazul unui cuplul util cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului
motor electric:
Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri au aceleşi componete directe au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente
comune şi origini diferite care se descompun în homopolare
componente simetrice:
În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de sistemul nu are componentă sistemul nu are componentă sistemul are componentă
tensiune sau de curent) este nulă: simetrică inversă simetrică homopolară simetrică inversă
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin impedanţe identice cu ale impedanţe diferite de ale reţelei impedanţe diferite de ale reţelei
metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă se reţelei directe pentru directe pentru maşini rotative directe pentru elemente statice
compune din: elemente statice
Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schemele de secvenţă directă, schemele de secvenţă directă, schemele de secvenţă directă şi
scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ inversă, homopolară inversă, homopolară conectate inversă conectate în paralel
(monofazat) se compune din: conectate în paralel în serie

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schemele de secvenţă directă, schema de secvenţă directă schemele de secvenţă directă şi
scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se inversă, homopolară inversă conectate în paralel
compune din: conectate în serie

Page 2 of 14
9816183.xls

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schema de secvenţă directă schemele de secvenţă directă şi schemele de secvenţă directă şi
scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de inversă conectate în paralel inversă conectate în paralel
pământ se compune din:
Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui schema de secvenţă directă schema de secvenţă directă schema de secvenţă directă
scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se înseriată cu triplul înseriată cu schema de secvenţă
compune din: impedanţei arcului inversă
Curentul produs într-un circuit care conţine elemente întodeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal nesinusoidal sau sinusoidal,
neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală depinde de natura elementelor
este: neliniare
Regimul deformant este un regim energetic în care: undele de curent şi tensiune undele de curent şi de tensiune undele de curent şi tensiune
nu sunt periodice sunt ambele periodice şi sunt periodice iar una este
nesinusoidale nesinusoidală
Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele raportul perioadelor lor este au aceeaşi perioadă raportul perioadelor lor este
dacă: un număr întreg oarecare egal cu 1/2
Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un de la generator spre bobină întotdeuna de la bobină spre poate avea oricare sens, în
generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu generator funcţie de încărcarea
miez de fier saturat este: generatorului
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mult mai deformat decât sinusoidal mai puţin deformat decât
nesinusoidale la bornele unui condensator este: tensiunea care i-a dat tensiune care i-a dat naştere
naştere
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mai puţin deformat decât mult mai deformat decît sinusoidal
nesinusoidale la bornele unei bobine este: tensiunea care i-a dat tensiunea care i-a dat naştere
naştere
Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie egală mai mare mai mică
electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui
cablu subteran.
Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie egală mai mică mai mare
electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui
cablu subteran.
Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este puterea reactivă absorbită puterea reactivă produsă de un pierderile Joule disipate într-un
definită prin: într-un element de linie element de linie infinit mic element de linie infinit mic
infinit mic
Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: mărimile efective de curent mărimile instantanee de curent valorile medii de curent sau de
sau de tensiune sau de tensiune tensiune
Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o constanta de propagare a constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei
suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent liniei
când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte:
La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la creşte faţă de tensiunea la scade faţă de tensiunea la sursă nu se modifică
receptor: sursă proporţional cu proporţional cu lungimea liniei
pătratul lungimii liniei
O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă nu produce şi nu absoarbe
putere reactivă
O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă produce putere reactivă nu produce şi nu absoarbe
putere reactivă
Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce se numeşte putere este independentă de lungimea este independentă de tensiunea
are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, caracteristică sau putere liniei liniei
puterea activă la extremitatea receptoare: naturală
Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce energiile reactive, inductivă energia reactivă inductivă este energia reactivă capacitivă este
are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei: şi capacitivă, se mai mare decât cea capacitivă mai mare decât cea inductivă
compensează
O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: care alimentează un receptor funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în gol
cu impedanţă egală cu
impedanţa sa caracteristică
Efectul pelicular al unui curent care străbate un unor curenţi simetrici unor forţe electromotoare capacităţii conductorului faţă
conductor masiv se datorează: paraziţi induşi în conductor induse datorită variaţiei de pământ
curentului
Efectul pelicular al curentului este utilizat în: încălzirea materialelor prin eliminarea dezechilibrelor din eliminarea distordiunilor
inducţie reţeaua electrică undelor de curent
Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi densitatea de curent scade în densitatea de curent creşte în densitatea de curent este
sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul: părţile apropiate ale părţile mai depărtate ale uniformă pe ambele părţi ale
conductoarelor conductoarelor conductoarelor
Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi se execută piesele metalice se realizează piesele din tole cu se evită plasarea pieselor
turbionari în piesele metalice masive parcuse de fluxuri din tole de oţel subţiri izolate adaus de siliciu pentru mărirea metalice masive în câmpuri
magnetice variabile: între ele rezistivităţii magnetice variabile
Energia transmisă de undele electromagnetice cu S=E+H S=HxE S=ExH
intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului
magnetic H se propagă după un vector:
Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor temperatura mediului tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz
electrice este determinată în principal de: ambiant
Curentul din circuitul statoric al unui generator este cu tensiunea între faze cu puterile active generate cu puterile reactive generate
direct proporţional:
Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric curentul prin circuitul rotoric tensiunile electromotoare nu apar scântei la periile
al unui generator sincron are următoarele efecte negative. creşte foarte mult mai sunt sinusoidale colectorului

Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale motoarele de curent continuu motoarele sincrone motoarele asincrone
centralelor electrice sunt:
Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl permit reglarea în limite nu necesită întreţinere nu necesită instalaţii speciale
constituie: largi a turaţiei permanentă de pornire
Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în curentul mic de pornire pornirea fără dispozitiv de cuplul de pornire foarte bun
scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie: pornire

Page 3 of 14
9816183.xls

Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de prin deconectarea şi prin utilizarea motoarelor cu prin utilizarea motoarelor cu
pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit reconectarea lor la reţeaua rotorul în dublă colivie rotorul în colivie cu bare înalte
se face: de alimentare
Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea nu permit variaţia turaţiei în excitatoarea cu colector din au randament mai mic decât al
mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice limite largi circuitul acestora este un celorlalte tipuri de motoare
deoarece: element puţin fiabil
În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, ele autopornesc, indiferent pentru a reporni necesită numai motoarele asincrone cu
motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea de tipul rotorului în dispozitiv de pornire rotor în dublă colivie
tensiunii: scurtcircuit autopornesc
Unitatea de măsură a fluxului electric este: nu are denumire proprie se utilizează Coulombul Faradul
3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, 25 microF 250 microF 50 microF
C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au
capacitatea echivalentă.
Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene Cs=3 C Cs=C/3 Cs=C
simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este:
Câmpuri fără surse sunt: câmpul curenţilor de câmpul de inducţie electrică câmpul de inducţie magnetică
conducţie
Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a curent electric de conducţie curent electric de convecţie curent electric de deplasare
unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: (Maxwell)
Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele rezistenţa R este egală cu rezistenţa R este egală cu reistenţa R tinde spre zero
AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe rezistenţa totală a circuitului rezistenţa internă a sursei de
puterea maximă dacă: văzută prin bornele AB t.e.m.
Forţa care se exercită între două conductoare străbătute forţă electrocinetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
de curenţi electrici se numeşte:
Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, forţă electromagnetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie (Laplace)
magnetică B se numeşte:
Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: intensitatea câmpului forţa electrromagnetică forţa exercitată între două
magnetic produs de un conductoare paralele parcurse
curent care circulă printr-un de curenţi
conductor
Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit direct proporţională cu invers proporţională cu variaţia dependentă de modul în care
închis, prin variaţia fluxului magnetic, este: variaţia în timp a fluxului în timp a fluxului magnetic este produs fluxul magnetic
magnetic
Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul
Curentul care circula printr-un circuit de curent 31,5 A 44 A 53,4 A
alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm
si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este:

Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa 0.8 0,75 4/3
absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar,
factorul de putere este:
Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: kVAr kVA kW
Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv
putere este egal cu 1, este un circuit:
Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: doar în curent continuu doar în curent alternativ indiferent de natura circuitului
Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 20 A 500 A 95 A
ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V,
curentul este de:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare 5 ohm 0.66 ohm 6 ohm
rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare 3 ohm 1 ohm 9 ohm
rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:
Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la 170V 30 V 122 V
bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la
bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele
circuitului R-L este:
Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: F Axh A/h
Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie supratensiuni supracurenti supratemperatura
la:
Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele supratensiunilor supracurentilor solicitarilor mecanice
din retele împotriva:
Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Tesla Weber Farad
Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare compensarea curentilor compensarea factorului de dotari PSI
sunt echipamente pentru: capacitivi putere
Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate: protectiei personalului de protectiei împotriva protectiei împotriva
exploatare împotriva supratensiunilor supracurentilor
electrocutarii
Releul termic se foloseste pentru: protejarea motoarelor protejarea generatoarelor si protejarea motoarelor electrice
electrice la scurtcircuit motoarelor electrice împotriva împotriva suprasarcinilor
temperaturilor înalte
Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care scade de 1,41 ori ramane constanta creste de 1,73 ori
functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazatã
netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte
doua faze:
Când este o protectie selectiva ? protectia deconecteaza protectia deconecteaza toti protectia deconecteaza o
numai consumatorul defect consumatorii jumatate dintre consumatori
Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate greutate specifica coeficient de dilatatie
Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului lungime, direct proportional masa, direct proportional

Page 4 of 14
9816183.xls

Transformatoarele de masurare a curentilor se 1 sau 5 A 5 sau 10 A 1 sau 10 A


construiesc pentru curenti secundari de:
Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc 10 V 50 V 100 V
pentru tensiuni în secundar de:
La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina creste când sarcina creste scade când sarcina scade ramâne constanta la variatia
astfel: sarcinii
Sigurantele electrice sunt aparate electrice care cresterea tensiunii peste o cresterea curentului peste o scaderea curentului sub o
împiedica: valoare limita valoare limita valoare limita
La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului mai mare mai mica egala
magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului
masinii este:
Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se rezistente aditionale shunturi bobine înseriate
realizeaza cu:
Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se shunturi rezistente aditionale condesatoare montate în
realizeaza cu: paralel
Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat supraîncalzirea acestuia suprasarcina reducerea puterii tranzitate
are ca efect:
La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face pe înfasurarea de tensiune pe înfasurarea de tensiune mai pe oricare dintre înfasurari
cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se mai mica, deoarece tensiunea mare, deoarece curentul este
monteaza: este mai mica mai mic
Câmpul magnetic poate fi produs: numai de magneti numai de electromagneti de magneti permanenti si de
permanenti electromagneti
Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune fãrã curent, fãrã tensiune sau
manevrat: sub tensiune, fãrã curent
La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 tensiunea de linie tensiunea de faza tensiunea zero
alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si
pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem:

Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice reducerea curentilor reducerea tensiunii din motive constructive
asincrone se relizeaza din tole pentru: turbionari electromotoare induse
Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma
tensiunea este defazata fata de curent:
La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în direct proportionala cu invers proportionala cu nu depinde de capacitate
serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este: capacitatea capacitatea
În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, de a consolida elementele de a mari puterea de rupere a de a mentine temperatura
nisipul are rolul: fuzibile sigurantei constanta a sigurantei
Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva scade nu se modifica creste
prin baterii de condensatoare, tensiunea în reteaua
electrica:
Transformatoarele de masurare de curent: pot fi racordate în circuitul pot fi lasate în exploatare cu nu pot fi racordate in circuitul
primar cu înfasurarea infasurarea secundara deschisa primar cu înfasurarea
secundara deschisa secundara deschisa
Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat împiedica circulatia apar supratensiuni periculoase nu indica aparatele de
cu secundarul în gol, deoarece: curentului primar in secundar masurare
Transformatoarele de masurare de tensiune: nu pot fi lasate în exploatare nu pot fi lasate în exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu
cu înfasurarea secundara înfasurarea secundara în înfasurarea secundara in
deschisa scurtcircuit scurtcircuit
Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin: încarcarea generatoarelor încarcarea generatoarelor cu utilizare de compensatoare
cu putere activa putere reactiva sincrone
Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul f =n p / 60 f = 60 n / p f = 60 p / n
electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p
perechi de poli este:
Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de de a asigura o suprafata de de a asigura spatiul necesar de a face posibila umplerea cu
forta este: contact a uleiului cu aerul dilatarii si contractarii uleiului ulei a transformatorului
mai mica
Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: kWh kW kW/h
În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 tensiunea pe fazele R si T tensiunea pe fazele R si T creste cresc tensiunile pe fazele R si T,
kV cu neutrul izolat: ramâne neschimbata , iar la valoarea tensiunii de linie iar iar pe faza defecta S ramâne
tensiunea fazei defecte S se pe faza S se apropie de 0 neschimbata
apropie de 0
Se considera ca un transformator functioneaza în gol sarcina tranformatorului este curentul primar si curentul când o înfasurare este
atunci când: foarte mica secundar sunt foarte mici conectata la retea, iar cealalta
este deschisa
Functionarea în suprasarcinã a unui transformator un regim de avarie un regim temporar admisibil un regim inadmisibil
reprezintã:
Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua trepte, pe scara o treapta, pe scara trei trepte, pe scara
doua sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o standardizata a acestor standardizata a acestor curenti standardizata a acestor curenti
diferenta de: curenti
Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea când factorul de putere =1 când factorul de putere = 0 când U = U max
maxima:
Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si 0,4 kV 0V 230 V
alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una
dintre faze este:
Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se tensiunea de excitatie admisia agentului primar la curentul statoric
face variind: turbina
La o masina electrica asincrona turatia variaza: cu sarcina cu frecventa cu curentul de excitatie
Raportul nominal de transformare al unui transformator raportul dintre tensiunea raportul dintre curentul primar raportul dintre tensiunea
de putere este: primara si secundara de si secundar la sarcina nominala primara si secundara la sarcina
mers în gol nominala

Page 5 of 14
9816183.xls

Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai monofazat trifazat bifazat
mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru
acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului:

La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste: reducerea vibratiilor reducerea curentului electric reducerea tensiunii la bornele
rotorului absorbit de motor de alimentare ale motorului
O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de retele radiale retele buclate cu functionare retele buclate
energie electrica se realizeaza prin: radialã
Alunecarea s a unui motor asincron are valori: cuprinse între 1 si 0 cuprinse între -1 si 0 diferite de marimile indicate
mai sus
Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o circulatia de putere activa circulatia de putere reactiva nici una din cele doua
linie electrica îl are:
Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, patratul curentului patratul tensiunii patratul puterii active
la aceeasi putere aparentã vehiculatã, sunt invers
proportionale cu:
În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este din motive economice pentru diminuarea pentru securitatea muncii
justificatã: suprasolicitarilor
echipamentelor electrice
Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita reduce pierderile de putere simplifica structura retelelor diminua consumul specific de
pentru a: activa în retea echivalente pentru a reduce material conductor
volumul de calcule
Energia electrica reactiva: este o energie electrica se poate transforma în energie se poate transforma în energie
complementara, care mecanica luminoasa
serveste la magnetizarea
bobinajelor
Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului direct proportinala cu direct proportionala cu invers proportionala cu
electric printr-un conductor este: sectiunea conductorului pãtratul intensitãtii curentului rezistenta conductorului
Pierderea de putere activa într-un element de retea patratul frecventei patratul tensiunii retelei patratul curentului
(transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparentã
vehiculatã, este direct proportionalã cu:
În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are creste tensiunea de creste impedanta echivalenta a creste curentul de alimentare a
loc urmatorul fenomen: alimentare a instalatiei instalatiei instalatiei
Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, de a proteja circuitul la de a separa vizibil un circuit de a masura nivelul de izolatie
are rolul: supracurenti
Sigurantele electrice au rolul de a: proteja instalatia din aval la face trecerea din linie electrica asigura protectia personalului
defecte la scurtcircuit ca si la aeriana în line electrica în
suprasarcini de lunga durata cablu

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate aluminiu cupru ambele amit aceeasi densitate
de curent mai mare: de curent
Reactanta supratranzitorie a unui motor este: direct proportionala cu invers proportionala cu invers proportionala cu
curentul de pornire curentul de pornire patratul tensiunii de alimentare

În echipamentul electric, uleiul electroizolant are izoleaza partile sub tensiune stinge arcul electric care apare asigura ungerea mecanismelor
urmatoarele functii: între ele si fatã de masã in intrerupatoare de actionare
Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este bilantul puterilor active circulatia puterii reactive modul de tratare a neutrului
determinata în principal de: retelei
Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în bobina de compensare transformatorul rezistorul
retelele electrice:
În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, 1/3 din curentul de pornire la de 3 ori curentul de pornire la de 2 ori curentul de pornire la
curentul de pornire la conexiunea stea este: conexiunea triunghi conexiunea triunghi conexiunea triunghi
Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are reducerea pierderilor reducerea solicitarilor mecanice reducerea curentilor de
ca scop principal: Corona ale stalpilor scurtcircuit
Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are de limitare a curentilor de de a reduce costul instalatiei de a reduce pierderile de putere
scopul: scurtcircuit
Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel:
puterea activã absorbitã de puterea activã transmisã prin puterea mecanicã debitatã de
motor de la retea când este intrefierul motorului cand este motor la arbore când este
alimentat la Un si absoarbe alimentat la Un si absoarbe In alimentat la Un si absoarbe In
In
Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de I = U / R I = UxR I=U-R
circuit este:
Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si faza nul de lucru nul de protectie
cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de:

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 200 Wh 400 Wh 800 Wh


10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:
Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã: fenomenul inductiei efectul temic al curentului curentii turbionari
electromagnetice electric
Functionarea contoarelor de inductie are la bazã: curentii turbionari efectul termic al curentului forta electrostatica
electric
Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron modificarea curentului de deschiderea apaartului director deconectarea rezistentei de
se face prin: excitatie al turbinei stingere
În cazul conexiunii în stea la transformator: tensiunea de linie este egala curentul de linie este egal cu tensiunea de linie este egalacu
cu tensiunea de faza 1,73 x curentul de faza 1,73x tensiunea de faza
Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu curentul de linie este mai curentul de linie este egal cu curentul de fazã este mai mare
generatoare si receptoare conectate în triunghi este: mare de 1,73 ori decât curentul de fazã de de 1,73 ori decât curentul de
curentul de fazã linie
Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în curentul creste instantaneu la curentul nu circula prin acest curentul ajunge la valoarea
serie cu o bobina de inductanta L, în momentul valoarea U/R circuit U/R dupa un timp
alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

Page 6 of 14
9816183.xls

Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe sau indirecte (induse) rapide sau lente de rezonanta sau de
ferorezonanta
Durata de viata a lampilor cu incandescenta; creste odata cu cresterea scade odata cu scaderea scade odata cu cresterea
frecventei tensiunii tensiunii
Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: rezistenta mare inductanta mare inductanta mica
Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: deconectarea automatã a conectarea automatã a unui modificarea curentului
liniilor la suprasarcinã transformator de rezervã (tensiunii) de excitatie la
generatoarele sincrone
Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã maritã micsoratã divizatã în mai multe unitãti
instalatã într-o statie trebuie:
O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul deplasarea neutrului cresterea curentilor de nici un efect
transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul scurtcircuit
normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei:
Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent u=Ri u= L di/dt du=i/C dt
alternativ monofazat inductiv are forma:
Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: mai mica decât 1 putin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1
Un numar de n surse fiecare având tensiunea forta electromotoare e si forta electromotoare ne si forta electromotoare e si
electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate rezistenta r/n rezisteta r/n rezistenta nr
în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta
având:
Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este teoremelor Biot-Savart legii inductiei electromagnetice legii circuitului magnetic
inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este
viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma
particulara a:
Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: uniforma mai mare în centrul mai mare la periferia
conductorului conductorului
Legea lui Coulomb exprimã: forta de interactiune dintre fluxul electric printr-o suprafata diferenta de potential între
corpuri punctuale încarcate sferica doua puncte
cu sarcini electrice
Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se raportul dintre forta derivata în raport cu spatiul cu raportul dintre tensiunea
mãsoarã prin: exercitata asupra unei semn schimbat a potentialului în aplicata unui conductor si
sarcini electrice în acel punct acel punct rezistenta acestuia
si marimea sarcinii

Page 7 of 14
9816183.xls

Page 8 of 14
9816183.xls

Page 9 of 14
9816183.xls

Page 10 of 14
9816183.xls

Page 11 of 14
9816183.xls

Page 12 of 14
9816183.xls

Page 13 of 14
9816183.xls

Page 14 of 14

S-ar putea să vă placă și