Sunteți pe pagina 1din 2

Recomandri privind elaborarea analizei cost-beneficiu

Prin studiul de fezabilitate, proiectul trebuie s demonstreze oportunitatea i necesitatea socio-economic a investi iei. n cadrul analizei se vor descrie metodele ce conduc la ob inerea rezultatelor i se vor prezenta modalit ile de estimare a impacturilor posibile ale implementrii proiectului, precum i men ionarea surselor de informare folosite. Cnd analiza impacturilor posibile ale unui proiect (economice, sociale si de mediu) va identifica i efecte negative, se vor prezenta msurile care duc la minimizarea lor.

Con inutul analizei cost-beneficiu:


1. Identificarea investi iei, definirea obiectivelor i specificarea perioadei de referin Definirea obiectivelor: Beneficiarul trebuie s indice care dintre obiectivele specifice Msurii 322 se realizeaz prin proiect i modul n care implementarea acestuia duce la atingerea acestor obiective, i s demonstreze oportunitea proiectului. Obiectivele luate n considerare trebuie s includ componente sociale i economice conectate cu proiectul, nu doar indicatori fizici, i trebuie s existe indica ii asupra modului n care se va msura nivelul lor de realizare ct i men ionarea surselor statistice folosite. n situa ia investi iilor care implic angajamente ale poten ialilor utilizatori, acetia trebuie s cunoasc tarifele previzionate pentru utilizare i folosite n analiza costbeneficiu. Tarifele previzionate nu se pot modifica dect justificat, conform legisla iei n vigoare i trebuie s fie similare celor practicate de institu iile publice cu acelai obiect de activitate, cu men ionarea nominal a institu iilor la care se raporteaz tarifele. n cazul proiectelor de investitii pentru constructia, extinderea, modernizarea de drumuri, care nu genereaza venituri din exploatarea acestora, se vor mentiona ca si venituri din exploatare sumele transferate din bugetul local al comunei/comunelor solicitante, venituri ce vor fi utilizate pentru sustinerea cheltuielilor de exploatare. Analiza op iunilor Beneficiarul trebuie sa demonstreze c alegerea scenariului recomandat este optim din punct de vedere socio-economic. Se vor analiza cel pu in dou variante: varianta zero (varianta fr investi ie) i varianta cu investi ie. 2. Analiza financiar Analiza financiar se realizeaz din punctul de vedere al beneficiarului. Dac beneficiarul i operatorul nu sunt aceeai entitate, trebuie luat n considerare o analiz financiar consolidat (ca i cum ar fi aceeai entitate); rata de actualizare recomandat este de 8% pentru RON).
1

Analiza financiar va evalua: a) Profitabilitatea financiar a investi iei n proiect determinat cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta) i RIR (rata intern de rentabilitate). Total valoare investi ie include totalul costurilor eligibile i ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:
Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0 Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (8%) Fluxul de numerar cumulat trebuie s fie pozitiv n fiecare an al perioadei de referinta Raportul cost/beneficii 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VAN trebuie sa fie negativ iar RIR mai mica decat rata de actualizare.

b) Determinarea propor iei cofinan rii pentru solicitan ii al ii dect consiliile locale i asocia iile acestora se determin prin VAVN/VI, unde VAVN este suma veniturilor nete actualizate i VI este valoarea investi iei. Dac VANI/VI 0,25, valoarea nerambursabil va fi de 100% din valoarea cheltuielor eligibile aferente investi iei. Dac VAVN/VI > 0,25, sprijinul nerambursabil va fi de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile.
3. Analiza economic 2, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu; Este obligatorie doar n cazul investi iilor publice majore - investi ie public major: investi ia public al crei cost total depete echivalentul a 25 milioane euro, n cazul investi iilor promovate n domeniul protec iei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, n cazul investi iilor promovate n alte domenii;
2)

4. Analiza de senzitivitate n cadrul creia vor fi identificate variabilele critice care pot influenta performanta financiara a proiectului; se va analiza modul in care variatia acestora, in plus sau in minus, influenteaza indicatorii calculati in cadrul analizei finaciare. 5. Analiza de risc Se va efectua o analiz de risc calitativ (prezentat descriptiv), pentru variabilele critice identificate n analiza de senzitivitate, precum i pentru celelalte riscuri care pot aparea pe parcursul implementrii investi iei (tehnice, de mediu, financiare, institu ionale i legale) i msuri de diminuare a acestora.