Sunteți pe pagina 1din 2

d bavnI

jy yogIr da dya\ 1 tu'u j ]e Aek jgma' Pitpa\


A>n Ansuya krI inima, Pg2yo jg kar6 init
Ba hrIhrno Avtar, =r6agtno tar6har
A'tyaRmI st ict su[, bhar sDguru iwuj sumu[
zo\I ANnpu6aR krma', =aiNt km'4l kr sohay
Kya'k ctuwuRj 4wuj sar, An'tbahu tu' in-aRr
AaVyo =r6e ba\ Aja6, 83 idg'br, caLya' Pa6
su6I AjuRn kero sad, irzyo pUveR t'u saxat
dI-I iri isi Apar, A'te muikt mhapd sar
KI-o Aaje kem ivl'b? tuj iv6 mujne na Aal'b
iv6u =mR ij tayoR Aem, jMyo ama' de[I Pem
j'w dETyqI >aSya dev, KI-I Mher te' Tya ' tt[ev
ivStarI maya iditsut, 9N kre h6aVyo tutR
AevI lIla k'0 k'0 svR , kI-I v6Rve ko te svR
do4yo Aayu sutne kam, KI-o tene te inkam
Boa~ya ydu ne pr=uram, sa~ydev Phlad AKam
AevI tarI Kpa Aga`1 kem su6e na maro sad ?
do4 A't na de[ An't1 ma kr A-vc i==uno A't
jo9 ij S>I Kero Sneh, qyo pu> t'u in:s'deh
SmuitgaRmI Kiltar Kpa\1 tayoR `obI ]ek gmar
pe2 pI'4qI tayoR ivP , Ba6 =e3 8gayoR ixP
Kre kem na marI vhar? jo Aa6I gm Aek j var
=uk ka3ne Aaya p>1 qyo kem 8dasIn A>?
jjRRr v'~ya kera SvPn, kyaR sf\ t'e sutna KTSn
krI dUr Ba6no ko5, KI-a pUr6 Aena ko4
v'~ya Wa'es dUzvI dev, hyu< dair te tt[ev

zalr [a9ne rIzyo Aem, dI~ao suv6R_a2 sPem


Ba6 S>Ino mt wrqar, kI`o sjIvn t'e in`aRr
ip=acpI4a kI`I dUr, ivPpu> 83a4yo =Ur
hir ivPpd A'Tyj haq, rXyo wkt i>ivm tat
inme'ma>e t'tuk Aek, pho'ca4yo I =Ele de{a
AekI saqe Aa'3 Sv}p, `rI dev bhu}p A}p
s'toya inj wkt sujat, AapI prcaAo saXaat
yvnrajnI 2a\I pI4, jatpatnI tne na cI4
ramk6 }pe t'e Aem, kI`I lIlaAo k'9 tem
tayaR pQqr gi6ka Vya_, p=up'{aI p6 tujne sa`
A`mo Ao`ar6 ta}' nam, gata' sre na =a ' =a' kam
Aai` Vyai` 8pai` svR, 2\e Smr6 ma>qI svR
mU3co2 na lage ja6, pame nr Smr6e invaR6
4ak6=ak6 w'esasur; wut ip=aco j'd Asur
Naase muI d9ne tutR, d`Un sa'w\ta' mUtR
krI `Up gaAe je Aem, dbavnI Aa sPem
su`re tena b'ne lok, rhe na tene kya'ye =ok
dasI isi tenI qay, du:[dair tena' jay
bavn gu}vare intnem, kre pa3 bavn sPem
yqavka=e inTyinym, tene kdI n d'4e ym
Anek }pe Ae j Aw'g, wjta' n4e n maya r'g
shS> name namI Aek, d idg'br As'g ]ek
v'du tujne var'var, vedvas tara inr`ar
qake v6Rvta jya' =e, ko6 ra'k h'u bhukt ve=
AnuwvtiPtno 8dgar, su6I hse te {aa=e mar
tpsI tTvmis Ae dev, bolo jy jy I gu}dev
manojravalia@ymail.com