Sunteți pe pagina 1din 32

Obiectul de studiu. Logica cursului de economie.

Deciziile oamenilor se bazeaz tot mai mult pe ra ionalmente criterii i calcule economice tiin ifice. Omul fiind un produs al naturii i societ ii trebuie s consume o varietate de bunuri i sevicii acoperindu i astfel nevoile (alimenta ie, mbr c minte, servicii). Activitatea uman este generat i orientat de necesit ile acoperirii nevoilor. Activitatea uman , n general i cea economic se ncadreaz ntre dou limite extreme: pe de o parte nevoile pe care le impune via a, iar pe de alt parte posibilitatea de a satisface aceste nevoi. n func ie de resursele existente i metodele de percepere a lor. Cu alte cuvinte activitatea economic se traduce ntr-o func ie de maximizare a efectului prin minimizarea consumului de resurse. n timpul de fa tiin a economic se divizeaz n: y tiin e economice fundamentale (teoria economic i economia politic ) y tiin e economice func ionale (managment, marketing, finan e, logistic ) y tiin e economice teoretico-aplicative (istoria economic i doctrine economice) Schematica activit ii economice poate fi redat astfel: Nevoi Resurse

Consum

Producere

Cerere

Economia de pia

Ofert

Economia poate fi pozitiv i normativ . Economia pozitiv studiaz ceea ce exist n realitate la moment. Economia normativ exprim o reprezentare subiectiv , ceea ce ar trebui s fie... Economia se studiaz la dou nivele: y Microeconomia situa ia economic la nivel de agent economic. y Macroeconomie situa ia economic la nivel de stat. Politica protec ionist protejarea produc torului autohton. Principalele ntreb ri la care r spunde economia sunt: y Ce? y Cum? y Pentru cine s produc? Economia de pia se caracterizeaz prin: 1. componentele economice de pia este compus din agen i economici; 2. scopul urm rit maximizarea profitului; 3. mecanismele utilizate: y concuren a: majorarea calit ii m rfii, stabilitatea pre ului, progres tehnico tiin ific. y Cererea i oferta: Pre ul Calitatea

Vnz ri nete

Rezultatele
Volumul produc iei

(Minus)

Mijloace fixe

Efort

Mijloace circulante

Costul produc iei

Remunerarea muncii

=
Rentabilitatea Eficien a economic

Efect
Profit

Firma no iune, esen , clasificare


ntrepinderea sau firma sunt no iuni economice i reprezint gen i economici care activeaz n domeniul producerii bunurilor i prest rii serviciilor destinate vnz rii pe pia n scopul ob inerii de profit. Ca subiect economic, firma dispune de autonomie administrativ , iar ca unitate organizatorico juridic activeaz n modul stabilit de lege. Func ia principal a unei firme este producerea bunurilor i prestarea serviciilor. Pentru a deveni o persoana juridic orice firm trebuie s dispun de: 1. statut - (act de constituire) s fie nregistrat n modul prev zut de legisla ie. 2. sediu: denumirea complet adres cod fiscal cod TVA codul b ncii n care este deservit cu indicarea contului de decontare Numele, prenumele directorului 3. Patrimoniul 4. organizarea structural i posedarea organelor de conducere Structura organizatorica este definita ca ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice si al relatiilor dintre acestea astfel constituite nct sa asigure premisele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. Structura organizatorica poate fi considerata drept scheletul firmei si cuprinde doua parti: a)structura de conducere sau functionala; b) structura de productie sau operationala. Functia constituie factorul care generalizeaza posturi asemanatoare din punct de vedere al ariei de cuprindere, a autoritatii si responsabilitatii. Functiile pot fi grupate n: - functii de conducere
functii de executie. Nivelurile ierarhice sunt alcatuite din ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la aceeasi distanta fata de managementul de vrf al firmei. Numarul de niveluri ierarhice este influentat de dimensionarea firmei, diversitatea activitatilor, complexitatea productiei dar si de competenta managerilor.

Organizarea structural prevede structura organizatoric numit organigram :

Manager general

Dir. produc ie

Dir. vnz ri

Dir. financiar

Sec ia juridic

Sec ia producere Sec ia mecanic Sec ia transport Sec ia logistic

Sec ia vnzare Sec ia marketing


Elab. Tip. noi de prod

contabilitate trezorerie Audit intern

Odat cu realizarea obiectivului principal - maximizarea profitului, activitatea agen ilor economici poate urm ri i realiza diferite obiective: cre terea capitalului firmei sporirea calit ii produc iei men inerea independen ei financiare (s nu apeleze la credituri bancare) men inerea i l rgirea pie elor de desfacere a produc iilor i serviciilor cre terea prestigiului pe termen lung i dezvoltarea brandului ntreprinderii participarea la anumite manifest ri de ordin social (caritate etc.) n cadrul activit ii sale firma ndepline te urm toarele func ii: func ia cercetare - dezvolatare func ia de producere fucn ia comercial func ia financiar contabil func ia de personal Func ia de cercetare dezvoltare cuprinde totalitatea ctivit ilor prin care se studiaz i argumenteaz viitorul cadru tehnic, tehnologic i organiza ional al firmei. Sensul acestei func ii cuprinde probleme legate de cre terea capacit ilor de produc ie, nzestrarea firmei cu noi tehnici, utilaje, proiectarea noilor tipuri de produc ii i servicii. Acest func ie prevede implementarea rezultatelor progresului tehnic al firmei. Func ia de producere cuprinde totalitatea activit ilor care asigur procesul de producere. n cadrul acestei func ii are loc mbinarea factorilor de produc ie i ob inerea produsului final. Func ia comercial ine de activit ile firmei cu mediul exterior; pe de o parte aprovizionarea tehnico-material (materia prim ), iar pe de alt parte comercializarea produsului finit. Verific corespunderea serviciului oferit de firm cu cererea consumatorului (dependen a de marketing). Func ia financiar-contabil presupune activit ile de eviden , gestionare, i utilizare ra ional a mijloacelor financiare a firmei. Prevede nregistrarea tuturor cheltuielilor legate de procurarea i transformarea factorilor de produc ie, determin costul de produc ie i respectiv veniturile firmei. Fucn ia de personal se ocup cu selectarea, preg tirea, perfec ionarea, promovarea i salarizarea personalului. Asigur firma cu for e de muc calificative.

Clasificarea firmelor
n economia de pia activeaz firme care se deosebesc prin urm tarele criterii: 4

1. criteriul de clasificare 2. apartenen a ramural 3. forma de proprietate 4. destina ia bunurilor i serviciilor 5. forme oranizatorico-juridice 6. regim de lucru n func ie de apartenen a ramural firmele pot fi: industriale agricole comerciale de construc ie de transport de turism Deasemenea n practic se ntlnesc firme care includ activit i din diferite ramuri. ntreprinderile pot fi: publice private mixte Mai poate fi men ionat i urm toarele, n dependen de capitalul investit deosebim: ntrepindere na ional cu capital autohton (ICS) ntreprindere cu capital str in 100% (ISM) ntreprindere mixt (IM) Dup m rime deosebim: microntreprindere mici mijlocii mari La clasificarea firmelor dup m rime se iau n considera ie: num rul angaja ilor volumul produc iei cifra de afaceri valoarea capitalului investit O mare importan n activitatea economic a unei ri o au ntreprinderile mici i mijlocii. LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la sustinerea si protectia micului business Nr.112-XIII din 20.05.94 Micul business inseamna activitatea de intreprinzator,desfasurata de microintreprinderi si de intreprinderi mici (numite incele ce urmeaza agenti ai micului business). (2) In calitate de criterii de raportare a agentilor micului business la microintreprinderi si intreprinderi mici servesc numarul mediu anual de salariati si suma anuala a vinzarilor nete ale intreprinderii. 1. 2. 3. 4. 5. Rolul i importan a fimelor mici i mijlocii Oferirea locurilor de munc Favorizarea, inovarea i flexibilitatea Stimularea concuren a Ajutarea la buna func ionare a ntreprinderilor mari Fabricarea produselor i prestarea serviciilor n condi ii de eficien 5

Conform legii cu privire la protec ia micului bussines ntrepinderea a c rui numr de angaja i nu dep e te 9 persoane iar suma vnz rilor nu este pn la 3mil lei/an se consider microntrepindere. Dac num rul de angaja i anual este ntre 10-50 persoane i suma vnz rilo pina 10 mil lei, ntreprinderea se consider mic i mijlocie. Mai sus de 10 mil - ntreprindere mare. Actiunea prezentei legi nu se extinde asupra urmatoarelor intreprinderi: 6. a) intreprinderile care detin o pozitie dominanta pe piata; 7. c) intreprinderile producatoare si importatoare de marfuri 8. supuse accizelor; 9. d) companiile fiduciare si de asigurare; 10. e) fondurile de investitii; 11. O bancile si alte institutii financiare; 12. g) intreprinderile de schimb valutar si lombardurile; 13. h) intreprinderile din domeniul jocurilor de noroc.
PRINCIPALII INDICATORI AI ACTIVIT II NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII1, PE TIPURI DE ACTIVIT
1

MAIN INDICATORS OF SMALL AND MIDDLE ENTERPRISES ACTIVITY 1, BY ECONOMIC ACTIVITIES NR. mii 2008 Total / Construc ii Comer cu ridicata i cu am nuntul Transporturi i comunica ii Tranzac ii imobiliare, nchirieri i activit i de servicii prestate ntreprinderilor , Alte activit i 5,9 5,8 36,2 47,2 3948,5 3343,7
2

NR scrip 2008 41,1 2,1 2,5 16,9 2,9 328,1 53,8 27,2 81,2 24,4

VV. mln lei 2008 64984,1 3680,2 5655,8 33400,0 5578,5

/ Total

Agricultur , economia vnatului i silvicultur

Dup destina ia economic firmele sunt: care produc mijloace de produc ie (utilaje, tehnologii, semifabricate etc.) care produc bunuri de consum Dup forma organiza ional- juridic : ntrepindere individual societate n nume colectiv societate pe comadit societatea cu r spundere limitat societate pe ac iuni cooperativ de produc ie ntreprindere de arend ntreprindere municipal sau de stat Dup regimul de lucru: cu activitatea sezonier (turism) cu activitate nesezonier 6

 cu activitate nentrerupt (metalurgia, electricitatea) cu activitate discret (f. de zah r)

Capital statutar
Suma capitalului stabilit prin statut la infiintarea unei societati, pe parcursul activitatii societatii capitalului statutar poate fi modificat prin decizia adunarii generale a actionarilor.

Actionar 1 pers. fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni

Actiune 2

hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda.

Actiunea 3

dividend 1

acea parte a profitului net al unei societati care este distribuita detinatorilor de actiuni apartinand unei anumite clase. Poate fi platit in numerar sau sub forma de actiuni

Ciclu de via

al produsului

Ciclul de via al produsului se refer la durata medie de via a unui produs: se face o analogie cu biologia (produsele se nasc, se dezvolt , ajung la maturitate i apoi mb trnesc); n func ie de perioada din via n care se afl produsul, sunt influen ate i vnz rile acestuia. ntregul ciclu de via al produsului, de la concep ia i dezvoltarea sa pn la sfr itul "vie ii", include urm toarele faze : achizi ia materiilor prime, produc ia, ambalarea, distribu ia, utilizarea, reciclarea i retragerea produsului de pe pia .[1] O defini ie a ciclului de via care descrie detaliat toate fazele succesive ale "vie ii" produsului este urm toarea:[1] "Ciclul de via include fazele: conceptualizare, dezvoltarea ideilor proiectului, studiul de inginerie, planificarea proceselor, fabrica ie, operare, ntre inere (reparare) i retragere". Defini ia general a ciclului de via al produsului este formulat 7

n standardul SR EN ISO 14040: 2002[2] sub forma urm toare : ciclul de via reprezint "etape consecutive i intercorelate ale unui sistem-produs, de la achizi ia materiilor prime sau generarea resurselor naturale pn la post-utilizare". In cazul n care acest termen se utilizeaz ca un concept de marketing, ciclul de via este "orientat spre pia ", acesta se refer la via a comercial a produsului (via a produsului pe pia ) i descrie tendin a de dezvoltare a cifrei de afaceri i a profitului unui produs, de-a lungul vie ii sale comerciale.[2] In acest sens (al vie ii comerciale),ciclul de via al produsului reflect evolu ia n timp a volumului de vnz ri ale produsului i reprezint intervalul de timp dintre momentul apari iei produsului pe pia i cel al dispari iei sale definitive din arena schimbului de m rfuri.

Fazele ciclului de via tipic al produselor supuse comercializ rii sunt urm toarele:
introducerea produsului pe pia ; cre terea; maturitatea; satura ia; declinul. Introducerea este perioada de cre tere u oar a vnz rilor pe m sur ce produsul este lansat pe pia . n aceast perioad costul produsului este ridicat, concuren a se desf oar pe baza caracteristicilor de performan ale produsului. Datorit incertitudinii pie ei, o strategie de fabrica ie adecvat trebuie s se bazeze pe criteriul competi ional flexibilitate, pentru a face fa schimb rilor frecvente ale construc iei produsului. Cre terea este perioada accept rii masive de c tre pia a produsului i a profiturilor n cre tere. Pre urile produselor pot fi mai mici dect n prima perioad , concuren a are loc n special pe baza calit ii produselor. Maturitatea este perioada de ncetinire a ritmului vnz rilor, intensitatea vnz rilor se men ine n jurul unei valori ce depinde de echilibrul dintre cerere i ofert . Principalele preocup ri ale fabrica iei sunt reducerea costurilor de produc ie i cre terea productivit ii. Concuren a din ce n ce mai agresiv are loc pe baza pre ului produsului. Satura ia este perioada n care produsul, de i a ajuns la cea mai nalt cot de acceptare de c tre majoritatea cump r torilor, nu se mai poate vinde pe pia ca nainte, din cauza apari iei altor produse cu parametri superiori.Vnz rile se ncetinesc sau cre terea vnz rilor nceteaz . Declinul este perioada n care vnz rile i profiturile scad ntr-un ritm rapid. Pre urile sunt mai mici, exist supracapacitate de produc ie i apare riscul ca n cele din urm produsul s fie scos din fabrica ie, deoarece vnz rile pot ajunge la zero sau pot sc dea la un nivel destul de redus. 8

Graficul de varia ie a volumelor de vnz ri ale produsului n timp are forma binecunoscutelor curbe "n S".[3] In mod normal, curba "n S" prezint o cre tere relativ lent la nceput i dup o perioad considerabil , "decoleaz " rapid. Dup aceast urcare brusc , cre terea se ncetine te, curba se aplatizeaz i apoi descre te lent, corespunz tor fazei finale de declin. Totu i, nu toate produsele au o evolu ie a volumului de vnz ri dup curba "n S".[4] Unele produse sunt introduse pe pia i "cad" rapid, altele "sta ioneaz " n faza de maturitate foarte mult timp (Kotler, op.cit.,p.638). Un astfel de ciclu de via n care vnz rile sta ioneaz la maturitate este denumit ciclu "cu platou"[5]; sta ionarea vnz rilor se explic , de regul , prin aceea c nu exist o alternativ mai bun disponibil . Platoul se poate nclina u or n sensul cresc tor, dac vnz rile cresc la o rat corespunz toare cu cre terea economic . Uneori, produse ajunse n faza de declin pot fi readuse n faza de cre tere printr-o campanie de promovare sau repozi ionare. Conceptul ciclului de via poate fi folosit pentru descrierea modului n care evolueaz produsele pe pie e i poate fi utilizat pentru elaborarea unor strategii de marketing corespunz toare diferitelor faze ale ciclului de via . Managementul ciclului de via este un proces de management al ntregului ciclu de via al produsului, de la concep ia acestuia, trecnd prin proiectare i fabrica ie, pn la service i retragere. Conceptul de management al ciclului de via al produsului (PLMacronim din l.englez pentru product lifecycle management) este o abordare atotcuprinz toare pentru inovarea, dezvoltarea i introducerea noului produs i managementul informa iei asupra produsului, de la idea ie pn la sfr itul vie ii produsului.[6][3] n sensul mai restrns al vie ii comerciale a produsului,prin managementul ciclului de via se n elege elaborarea i implementarea unei succesiuni de strategii, referitoare la identitatea produsului, politica de pre uri, strategii de vnz ri etc. pentru produsul care parcurge fazele ciclului de via comercial (produsul care se afl pe pia ). In fiecare faz a ciclului de via (comercial ), produsul necesit strategii de marketing, financiare, de fabrica ie, de achizi ie i strategii de resurse umane. Pentru introducerea unui produs nou pe pia , firmele pot adopta diferite strategii de marketing. De exemplu, noul produs poate fi introdus la pre sc zut i cu o promovare puternic :strategia penetr rii rapide. Strategia este aplicat dac exist o concuren puternic . Pe de alt parte, firma poate lansa noul produs la un pre ridicat i cu o promovare sc zut . Aceast strategie poate avea succes dac nu exist o concuren puternic i cei mai mul i cump r tori sunt dispu i s pl teasc un pre ridicat. In faza de cre tere, pe pia intr noi concuren i care introduc produse cu caracteristici noi, de aceea firma-pionier mbun t e te calitatea produsului, concuren a desf urnduse pe baza criteriului competi ional "calitate". Firma penetreaz noi segmente de pia , introduce noi canale de distribu ie i poate recurge la sc derea u oar a pre ului pentru a sus ine cre terea rapid a pie ei. In faza de maturitate, ritmul de cre tere a vnz rilor scade, din cauza existen ei mai multor produc tori care determin o cre tere a concuren ei. Strategia firmelor cu produse n faza de maturitate poate aplica politici de reducere a pre urilor, cre tere a bugetelor pentru publicitate, stimularea cercet rii-dezvolt rii pentru a crea variante perfec ionate de produse. 9

In faza de declin, vnz rile scad datorit progresului tehnic care genereaz produse cu performan e superioare (nlocuirea produselor existente), din cauza schimb rii preferin elor consumatorilor sau cre terii concuren ei. Responsabilii de marketing utilizeaz diferite tehnici pentru a evita sau a ntrzia faza de declin. O abordare indicat este impulsionarea inov rii, n vederea relans rii produselor care se apropie de declin sau revitalizarea produsului prin aducerea unor modific ri substan iale. Strategiile mixului de marketing trebuie s se modifice pe m sur ce produsul traverseaz fiecare faz a ciclului de via . Pre ul, distribu ia i caracteristicile produsului tind s fie modificate. Din punctul de vedere al fabricantului produsului, ciclul de via al produsului include cinci faze diferite : imaginarea produsului, definire, realizare, suport (service), retragerea produsului (din fabrica ie i de pe pia ).

10

3. Indicatorii activit ii ntreprinderii 3.1 Esen a i indicatorii cantitativi, valorici a rezultatelor de produc ie 3.2 No iunea i indicatorii calit ii de produc ie
Odat cu m rirea scopului principal maximizarea profitului, firmele sunt cointeresate n l rgirea activit ilor economice care trebuie s fie coordonate cu cerin ele pie ii, deoarece consumatorii determin ce fel de produse sau servicii sunt necesare la un anumit moment. Orice activitate a firmei necesita gestionarea i evaluarea rezultatelor cu ajutorul anumitor indicatori economici. Rezultatul produc iei unei firme se caracterizeaz att cantitativ ct i calitativ. Din punct de vedere cantitativ volumul produc iei este exprimat n m rimi naturale sau valorice. Produc ia exprimat n m rimi naturale se mai nume te produc ie fizic i se stabile te pe produse aparte sau grupuri de produse (buc i, tone). Deaorece deseori firmele produc o gama larg de bunuri sau servicii este greu de gestionat din punct de vedere cantitativ rezultatul produc iei. Indicatorul principal folosit este indicatorul valoric. El reprezint suma valorii produselor finite, semifabricatelor i serviciilor ntr-o anumit perioada de timp. Cei mai r spndi i indicatori valorici ai firmei sunt: produc ia global , produc ia marf , produc ia comercializat , cifra de faceri i valoarea ad ugat . Baza acestor indicatori se calculeaz : eficien a utiliz rii fondurilor fixe, capitalul circulant, produc ivitatea muncii, profitul brut i rentabilitatea. Produc ia global este rezultatul final al firmei care nsumeaz valoarea produselor finite a semifabricatelor comercializate altor agen i economici, valoarea produc iei neterminate i valoarea serviciilor fabricate, repara ii capitale, produc ie neterminaz . PG=PF+Sf+Sv+RC+PN
Mp Ma FM

PN n

Sf

PF

Livrare

Ma-matriale auxiliare Fm-for a de munc Mp-materie prim Dup gradul de finisare deosebim: produc ia finit - este produc ia trecut prin toate stadiile procesului de produc ie, corespunde standartelor n vigoare i este destinat comercializ rii. Semifabricatelor-produc ia care a trecut procesul de prelucrare ntr-o anumit sec ie a ntreprinderii, dar care la alegerea ntreprinderii poate fi comercializat n starea dat sau poate fi ulterior prelucrat n cadrul aceleia i firme. Produse neterminate- nu au trecut toate stadiile de prelucrare i nu corespunde standartelor de produs finit. Serviciile- lucr ri prestate ale altor persoane fizice sau juridice n corespundere cu condi iile contractuale. Serviciile pot fi: y de transport y consulting y asigurare y deservirea produselor dup comercializare y lucr ri de instalar, montare 11

Produc ia marf - suma valoric a produc iei finit , semifabricatelor, serviciilor exterioare i serviciilor interioare. PM=PF+Sf+Sv(extern)-Sv(intern) Produc ia comercializat - produc ia deja livrat i banii sunt deja n cont. PC=PM+St(.a.)-St(sf.a.) .a.-ceput de an Sf.a.-sfr it de an St-stoc. Cifra de afaceri: include suma produc iei comercializate i veniturile ob inute de firm din alte activit i economico-financiare. Poate include diferite venituri ob inute n form de dividente, din diferen de curs valutar, din urma arendei. Valoarea adaugat este de dou forme: brut -valoarea nou creat de ntreprindere i se detemin ca diferen a dintre produc ia global i suma cheltuielilor efectuate de ntreprindere. Vab=PG-CM (cheltuieli materiale)
Mp Ma FM CF CC

CM

VA

Net -diferen a dintre Vab i suma amortiz rii i valoarea impozitelor indirecte (TVA, accizele) VAn=Vab-A-Ii Program de produc ie se stabile te pe o perioad de un an, o lun . Alc tuirea programului de produc ie depinde de: y materie prim y for de munc y capacit i de produc ie y cerere y normele de consum Programul de produc ie- planul de fabricare i comercializare a produc iei n expresie natural i respectiv valoric pentru o anumit perioad de timp. Lista tuturor tipurilor de produse i servicii din program reprezint asortimentul lui. Programul de produc ie se elaboreaz de regul la sfr itul anului curent pentru anul urm tor, de regul el trebuie s fie n cre tere fa de anul precedent ca s duc la sporirea rentabilit ii i venitului firmei. Informa ia necesar pentru elaborarea programului de produc ie: y date despre capacit ile de produc ie y date posibile de comercializare y for a de muc y aproviionarea tehnico-material y normele de utilizare i consum Planul se elaboreaz n dou etape: 1. elaborarea propriu-zis 2. confirmarea de c tre conducere Odat confirmat n baza programului de produc ie se elaboreaz planul de aprovizionare a firmei cu materie prim necesar pentru realizarrea planului stabilit. 12

Calitatea produc iei: totalitatea de propriet i ce determin capacitatea unui bun, sau serviciu de a satisface difeite cerin e ale consumatorului n corespundere cu destina ia lor. Cre terea deosebit a importan ei calit ii este determinat de intensificarea permanent a concuren ei i sporirea continu a cerin elor consumatorului. Calitatea produc iei se formeaz la etapa elabor rii i proiect rii produslui, este asigurat n procesul de poduc ie i este apreciat n procesul de consum. Calitatea este determinat de anumi i indici, cum sunt: y fizico-chimici (glucide, lipide, proteine, kcal) y organoleptici (miros, gust) y de durabilitate y estetici y economici: caracterizeaz calitatea produselor/serviciilor din punct de vedere economic: costul produc iei pre ul de comercializare profitul i rentabilitatea cheltuieli necesare pentru exploatarea i utilizarea produsului pe tot termenul de folosire n scopul protej rii consumatorilor i excluderii produc iei necalitative n practic are loc certificarea produselor n corespundere cu standartele existente. La m rfurile de import, agen ii economici sunt obliga i s le certifice. Obligatoriu este ob inerea certificatelor de conformitate. Stardatele de calitate pot fi: interna ionale regionale na ionale La fel certificarea este obligatorie pentru toate produsele exportate de c tre agen ii economici. Fiecare ntreprindere trebuie s dispun de anumite subdiviziuni, activit ile c rora in de verificarea calit ii produselor finite. Conform legii cu privire la certificarea din 1999 certificare produselor i serviciilor, poae fi obligatorie i binevol . Certificarea obligatorie este prev zut pentru produsele care influen eaz asupra s n t ii, securit ii muncii i protec iei mediului ambiant. F r certificate de calitate comercializarea produselor i serviciilor este interzis .

13

Mijloace fixe ale ntreprinderii 4.1 No iunea i clasificarea mijloacelor fixe


4.2 Metodele de evaluare a mijloacelor fixe 4.3 Amortizarea mijloacelor fixe. Uzura. Felurile de uzur . 4.4 Indicatorii utiliz rii eficiente a capitalului fix. Repara ia capitalului
Pentru a desf ura o activitatea economic , orice firm are nevoie de capital acre reprezint unu din principalii factori de produc ie. Dup rolul de participare n procesul de produc ie, deosebim: capital fix (mijloace fixe) capital circulant Mijloacele fixe- bunuri ale firmei care particip de mai multe ori procesul de produc ie, i p streaz forma ini ial i i transfer treptat valoarea asupra produsului finit pe m sura uzurii. Mijloacele fixe pot fi: productive i neproductive. Mijloacele fixe care particip direct la procesul de produc ie sau creaz condi ii normale pentru desf urarea acestuia se numesc productive( depozitul, transportul). Mijloacele fixe neproductive- nu particip la procesul de baz , dar au menirea de a sus ine sfera social a angaja ilor ntreprinderilor (cantin , sal de sport, bibliotec ). Dup forma natural mijoacele fixe sunt: cl dirile (blocul administrativ) construc ii speciale (drumuri, poduri conducte) ma ini i utilaje (instala ii, linii tehnologice) mijloacele de transport (auto, aerian) inventarea de produc ie (butoaie, cisterne) Dup importan a mijloacele fixe pot fi: active i pasive. Active- ac ioneaz direct asupra obiectului muncii. Pasive- asigur fnc ionarea normal a desf ur rii activit ii. Con inutul i raportul st rii mijloacelor fixe, conform celor 3 criterii repreint structur lor.

Metodele de evaluare a mijloacelor


Mijloacele fixe ale firmelor pot fi eviden iate prin indicatori fizici i valorici. Idicatorii fizici reprezint num rul unit ilor de mijloace fixe pe fiecare categorie n parte cum ar fi num rul utilajelor, suprafa a cl dirilor, num rul unit ilor de transport etc. Indicatorii fizici nu pot exprima volumul total al mijloacelor fixe de aceea apare necesitatea de a evalua din punct de vedere valoric. Deosebim urm toarele metode de evaluare (n unit i valorice): Valoare ini ial a mijloacelor fixe MFl=P+Cht+Chmi, tot aici se mai includ taxele vamale, taxele de import i orice impozite legate cu procurarea acestui mijloc fix. Dup valoarea ini ial mijloacele fixe se trec la eviden a ntreprinderii i conform acestei valori se calculeaz amortizarea. Valoare de bilan care indic valoare mijoacelor fixe la o anumit perioad de timp. MFb=MFi-Uac. Uac=Uan*t, Uan-uzura anual , t- timpul de func ionare util . Valoare uzurabil Mfuz=Mfi-MFr; valoarea r mas reprezint suma net de bani pe care ntreprinderea prevede s o ob in odat cu expirarea termenului de utilizare a mijlocului fix. 14


ex.

Valoare medie anual


MFia=2800 mii lei MFex=390 mii lei MFnoi=820 mii lei

MF ! MFia 
MF ! 2800 

7MFnoi t1 7MFex t2 ; 12 12

820 7 390 9 ; 12 12

Infdicatorul dat se utilizeaz la calcularea eficien ei utiliz rii fixe. Valoare evaluat - este calculat n depende de procentul de infla ie stabilit pe ar n baza hot rrii guvernului.

Amortizarea mijloacelor fixe. Uzura. Felurile de uzur .


Uzura mijloacelor fixe este pierderea par ial sau total a propriet ilor de consum i a valorii mijloacelor fixe n procesul exploat rii sub ac iunea factorilor naturali, progresul tehnico- tiin ific i cre terii productivit ii muncii n ramurile n care se produc aceste mijloace fixe. Se deosebesc 2 tipuri de uzur a mijloacelor fixe: Uzura fizic Uzura moral Prima este pierderea propriet ilor, capacit ilor i calit ii n urma func ion rii lor sub ac iunea factorilor naturali, mecanici. A doua este devalorizarea mijloacelor fixe n timp, pe baza dezvolt rii progresului tehnico- tiin ific care duce la apari ia noilor mijloace fixe cu o productivitate mai nalt i caracteristici mai bune fa de cele existente. Astfel unele categorii de mijloace fixe pot fi scoase din folosin nainte de expirarea termenului de utilizare sau exploatare. Expresia valoric a uzurii este exprimat n fondul de amortizare A ! MFi MFr amortizarea se repartizeaz sistematic pe toat perioada de func ioare util a mijlocului fix. Perioada de func ionare util se determin conform: 1. Perioada n decursul c reia planific utilizarea mijlocului fix; 2. Conform cantit ii de unit i de produc ie sau servicii pe care ntreprinderea prevede s le ob in din utilizarea mijlocului fix dat. Nivelul utiliz rii mijloacelor fixe se determin ca raportul dintre valoare de bilan i valoarea ini ial K ! MFb . Amortizarea reprezint un element al costului de produc ie (cu
ut

MFi

ajutorul c ruia are loc recuperarea mijloacelor financiare investite la procurarea mijloacelor fixe). La calcularea uzurii pot fi aplicate diferite metode: 1. Metoda cas rii liniare 2. Propor ional volumului de produse sau servicii 3. Metoda soldului degresiv 4. Metoda degresiv cu rata descresc toare. Meotdele de calcul a uzurii se stabilesc de sine st t tor de ntreprindere n dependen de avantajul economic pe care firma prevede s -l ob in din utilizarea mijlocului/activului fix. Corespunz tor deosebim: uzura regulat i uzura accelerat . La cea regulat se refer prima metod de calcul - suma uzurii se repartizeaz uniform pe toat perioada de func ionare a mijlocului fix i este cea mai des r spndit metod de calcul. La metoda accelerat de calcul a uzurii se atribuie a 3 i a 4 metod .

Metoda de calcul al uzurii:


 Liniar / cas rii liniare- suma uzurii se determin prin raportul valorii uzurabile a mijloacelor fixe c tre num rul anilor duratei de func ionare 15

MFuz MFi MFr MFuz N u ! ! ; Nu=1/T-este m rimea procentual care se T T 100 transform anual n costul produc iei fabricate. Admitem c ntreprinderea a pus n produc ie utilaj tehnologic n valoare de 60 mii lei. Suma net pe care ntreprinderea prevede s o ob in dup termenul de exploatare (valoarea r mas =3 mii lei), termenul de func ionare util = 5 ani. MFuz MFi MFr 60000 3000 U an ! ! ! ! 11400lei; T T 5 U an ! Perioada
La mom. punerii n func iune Sf. I an Sf II an Sf III an Sf IV an Sf V an

MFi 60000
60000 60000 60000 60000 60000

Uan
11400 11400 11400 11400 11400

Uac
11400 22800 34200 45600 57000

MFb
60000 48600 37200 25800 14400 300

Valoare de bilan la sfr itul ultimului an trebuie s corespund cu valoarea r mas . Metoda propor ional volumui de produc ie sau servicii de exemplu utilajul care a fost pus n func iune are capacitatea 500 mii unit i de produc ie. Se planific n I an=75 000 unit i, n al II an=120 000 unit i, III an=135 000 unit i, IV an= 90 000 unit i i a V an=80 000 unit i Uzura anual conform acestei meode s calculeaz conform formulei: MFuz U an ! Qan ; Qtot Perioada MFi Uan Uac MFb
La mom. punerii n func iune Sf. I an Sf II an Sf III an Sf IV an Sf V an 60000 60000 60000 60000 60000 60000 8550 13680 15390 10260 9120 8550 22230 37620 47880 57000 60000 51450 37770 22380 12120 3000

57000 ! 8550; 500000 57000 U 2 ! 120000 !; 500000 U1 ! 75000 

U 3 ! 135000

57000 !; 500000 57000 U 4 ! 90000 !; 500000

Metoda soldului degresiv- suma uzurii anuale se determin ca produsul dintre normal uzurii dublate i valoarea de bilan la finele anului precedent, cu excep ia ultimului an. Acea a ultimului an se calculeaz ca diferen a dintre valoarea de bilan la finele 1 1 penultimului an i valoarea r mas . U an ! 2 N1 MFb ; N u ! 100% ! ! 20% T 5 Perioada MFi Uan Uac MFb
La mom. punerii n func iune Sf. I an Sf II an Sf III an Sf IV an Sf V an 60000 60000 60000 60000 60000 60000 19000 15200 8640 5184 4076 19000 24200 47040 52224 57000 60000 41000 35800 12960 7776 3000

16

Metoda degresiv suma valorii anuale se determin prin produsul unui coeficient i valorii uzurabile U an ! K MFuz , K- raportul num rului de ani n ordine descresc toare c tre suma anilor perioadei de func ionare cumulativ . 5 U1 ! 51000 ! 19000; 1 2 3 4 5 Perioada MFi Uan Uac MFb
La mom. punerii n func iune Sf. I an Sf II an Sf III an Sf IV an Sf V an 60000 60000 60000 60000 60000 60000 19000 15200 11400 7600 3800 19000 24200 45600 53200 57000 60000 41000 35800 14400 6800 3000

Indicatorii utiliz rii eficiente a capitalului fix. Repara ia capitalului.


Gradul de utilizare eficient a mijloacelor fixe poate fi determinat n baza unor indicatori. 1. Grupa indicatorilor care apreciaz utilizarea produc iei- coeficientul extensiv care caracterizeaz folosirea mijloacelor fixe n timp i se determin ca raportul dintre timpul real de folosire i cel planificat ; T 10 K ex ! real ! ! 0,27; Rex ! 1 K ex ! 0,73; Tpl 36 Coeficienul intensiv- care caracterizeaz utilizarea mijloacelor fixe dup productivitate (capacitatea de produc ie). P 10 K in ! real ! ! 0,27; Rin ! 1 K in ! 0,73; Ppl 37

Capitalul circulant la ntreprindere. 1. Esen a economic i clasificarea.

2. Sursele de fin are a mijloacelor circulante. Normarea mijloacelor circulante.


3. Indicatorii utiliz rii eficiente a mijloacelor circulante.
O dat cu ini ierea unei afaceri, orice firm are nevoie de capital circulant, care reprezint resurse financiare investite n obiecte de munc cu ajutorul c rora se efectuaz circuitul economic. Pentru a aniliza mijloacele circulante i a le caracteriza din punct de vedere calitativ, apare necesitatea de a clasifica dup anumite criterii: y dup sfera pe care o desevesc fonduri circulante e produc ie i fonduri ale circula iei. Primele reprezint obiectele muncii care particip la un simplu proces de produc ie consumndu-se la prima utilizare i i transfer valoarea integral asupra produc iei fabricate. Fondurile circula iei deservesc sfera de ntoarcere a banilor i cuprinde: 1.

17

perioada necesar pentru formarea tuturor felurilor de stocuri i mbrac forma de bani pentru procurarea materiei prime, materialelor auxiliare, combustibilului etc. 2. ncepe cu recep ionarea produc iilor primite la depozit i se termin cu primirea banilor n urma desfacerii produc iei, banii care sunt n conturile de decontare a ntreprinderii, n casa ntreprinderii, diferite hrtii de valoarea. Pe parcursul activit ii firmei, se produce o mi care continu a celor 2 componente a mijloacelor cirulante, raportul dintre ele modificndu-se permanent. Schematic poate fi redat astfel:
Acumularea materiei prime, auxiliare, combustibil, energie etc Utilizarea n procesul de produc ie
producerea

aprovizionare a

Comercializarea PF i primirea banului n urma desfacerii

Stoc de produc ie limit la depozit

Mp Ma Ener comb

PN Sf

PF

B B<B

Eficien a utiliz rii capitalului circulant depinde de 2 factori: num rul de rota ii i durata unei rota ii. Num rul de rota ii majorat arat eficien a capitalului circulant. y dup componen a capitalului circulant avem fonduri circulante i mijloace de circuna . Prima incude stocurile de produc ie (materii prime, aux, energ, combus, piese de schimb, repara ii), produc ia neterminat tot se atribuie la fondurile circulante. Produc ia finit la depozit, mijloacele b ne ti n conturile de decontare, crea ele sau datoriile debitoare, y dup modul de planificare mijloace circulante normate care se pot planifica i nenormate, la ele se refer produc ia finit n curs de expediere. y n dependen de sursa de fina are mijloace circulante proprii, mijloace circulante asimilate, mijloace circulante mprumutate. Pentru formarea mijloacelor circulante se utilizeaz diferite modlit i de formare. Exist 3 tipuri de surse: proprii, asimilate, mprumutate. Sursele proprii se referer pentru ntreprinderile private, la momentul nfiin rii firmei din sursele proprii ale fondatorilor care sunt incluse n capitalul statutar al firmei; i la momentul func ion rii firmei - din mijloacele proprii ale proprietarilor i o parte din profitul r mas la dispozi ia firmei. Pentru ntreprinderile de stat e la fel, doar c acolo se folosesc sursele de stat. La sursele asimilate se refer mijloacele financiare care nu apar in de facto ntreprinderii, dar sunt n circula ia intern a ntreprinderii, aici se refer datorii pentru remunerarea muncii i defalc rile(ramburs rile) n fondul social; datoriile fa de furnizorii de materie prim i alte materiale; fondul de stimulare material a angaja ilor. i ultima sursele mprumutate, care reprezint creditele bancare sau comerciale. Normarea mijloacelor circulante reprezint determinarea necesit ii minime n mijloace b ne ti necesare firmei pentru formarea stocurilor de m rfuri i materiale care asigur func ionarea normal a procesului de produc ie. Normarea const n elaborarea ormelor i normativelor capitalului circulant. Norma reprezint m rimea minim n unit i naturale. Normativul reprezint mijloacele b ne ti minime necesai pentru ndeplinirea programului de produc ie.

18

Indicatorii utiliz rii eficiente a mijloacelor circulante


Gradul de utilizare eficient a mijloacelor circulante se detrmin n baza unor indicatori: coeficientul vitezei de rota ie (ne arat ce volum de vnz ri se ob ine la fiecare leu de mijloace circulante utilizate Cr ! VN sau (CA, PG) ; ); capacitatea mijloacelor circulante (indicator invers a
MC

coeficientului vitezei de rota ie att mai eficient este folosit rentabilitatea finaciar ( R f !

K MC !

1 Cr

); durata de rota ie ( Dr ! T , cu ct durata este mai mic cu


Cr

produc ia); rentabilitatea economic

( Re !

PB 100% ); Ct ( MF MC )

Pn 100% ); Ct (MF MC )

19

Formarea pre urilor la ntreprinderi


Una dintre cele mai principale prghii ale activit ii economice care influen eaz distribuirea comercializarea i consumul bunurilor i serviciilor este pre ul. Pre ul reprezint expresia b neasc a valorii bunurilor sau serviciilor. Cu ajutorul pre ului se estimeaz cheltuielile i rezultatele activit ii economice ale firmei. Astfel pre urile contribuie la decizia agen ilor economici de a majora sau respectiv a reduce volumul de produc ie sau servicii. Modificarea pre ului duce la modificarea cererii i respectiv a ofertei. De aici observ m c dac pre urile vor fi mai mici de ct pre urile de echilibru, atunci cererea va cre te rapid i invers. Pre ul trebuie s corespund urm toarelor cerin e: y
pre urile trebuie s acopere n ntregime costurile. - pre urile nu le vor dep i pe acelea cerute de concuren ii apropia i.

- pre urile vor fi stabilite astfel nct s descurajeze p trunderea de noi firme pe pia . - pre urile trebuie s asigure o recuperare a investi iei, nu mai mic de x la sut .

y y y y

s s s s

reflecte(s corespund ) real valoarea bunurilor sau serviciilor fie luat n considera ie raportul dintre cerere i ofert se in cont de calitatea produsului stimuleze fabricarea noilor tipuri de produse

9.1. Importan a i rolul pre ului


Ca instrument al pie ii i indicator esen ial al realit ii economico-sociale pre ul pie ii reprezint o cantitate de moned pe care cump r torul este dispus i poate s o ofere produc torului n schimbul bunului pe care acesta l poate oferi (M.Platis Pre ul i formarea lui Ed.Economic , Bucure ti, 1997, p.27). Ca expresie a informa iilor furnizate reciproc de c tre participan ii la schimb, n economia contemporan , ntlnim i alte posturi ale pre ului, ce poart numele de: - tarif n cazul serviciilor. - tax n cazul pl ilor la bugetul de stat sau alte instu ii financiare. - impozit ca pre al dreptului de a c tiga bani. - comision pentru agen ii comerciale. - prim n cazul asigur rilor sociale.

20

- chirie pentru utilizarea temporar a unui spa iu - onorariu n cazul unui liber profesionist. - cotiza ie pentru aparten e la o organiza ie. - amend pentru contravenien i. - penalizare pentru nereguli. - cau iune ca pre al libert ii temporare. - rat n cazul unei pl i e alonate. - salariu ca pre al muncii. - dobnda ca pre al banilor mprumuta i. - garan ii pentru amanetare - mit pre al bun voin ei, favoriz rii.

9.3. Factorii ce influen eaz m rimea

i dinamica pre ului


in seama de influen a

, n stabilirea pre ului pe care l va solicita cump r torului, produc torul trebuie s pe care o au o serie de factori, att interni ct i externi.

9.3.1. Factorii interni determinan i ai pre ului


Ace tia sunt factorii pe care firma i poate manevra n interesul ei, de i marjele sunt limitate datorit naturii activit ii desf urate i a pie elor pe care produsul va apare, esen ial pentru firm fiind modul n care ea i define te afacerile, stabilind ce produce i pe ce pia vinde. Cei mai importan i factori interni ce influen eaz pre ul sunt al turi de obiectivele de marketing i strategia de marketing: 1 .Costul de produc ie ce reprezint totalitatea cheltuielilor pe care le efectueaz ntreprindere pentru realizarea unui produs. Ele sunt costuri directe, numite cheltuieli variabile pentru c m rimea lor se modific n accea i direc ie cu cea a cantit ii de produse(materii prime, materiale, combustibil i energie pentru produc ie, salarii, etc.) i costuri indirecte numite cheltuieli fixe, ntruct, ntr-un interval de modificare a cantit ii de produse r mn neschimbate(amortizarea capitalului fix, energia pentru iluminat, combustibilul pentru nc lzit, chiria, etc.). Suma tuturor cheltuielilor f cute pentru realizarea produsului formeaz costul total unitar, sau costul pe produs, care se va recupera, prin vnzarea produsului la pre ul de pia . De nivelul cheltuielilor de produc ie depinde m rimea profitului, care este diferen a dintre pre ul de vnzare i costul de produc ie. Obiectivul oric rui produc tor trebuie s fie minimizarea costului de produc ie, aceasta fiind calea de sporire a rentabilit ii, care depinde de el. Desigur, n determinarea m rimii pre ului se porne te de la costuri, dar ele sunt doar un factor intern, factorii externi adeseori sunt cei determina i n fixarea pre ului pe pia .

21

2. Etapa ciclului de viat a produsului este un factor ce trebuie avut n vedere, deoarece de regul n faza de introducere, se practic un pre relativ ridicat, n faza de cre tere unul moderat, n cea de maturitate ncepe s scad , iar n faza de declin n func ie i de al i factori poate s scad sau s creasc . 3. Strategia de distribu ie influen eaz pre ul prin c tigarea accesului la canalele de distribu ie. 4. Strategia de promovare se coreleaz , pre ul, care devine instrument promo ional.

9.3.2. Factorii externi ce determin pre ul


Sunt n general componentele macromediului, care au influen a diferit ca intensitate asupra pre ului. 1. Cererea pentru un bun reflect intensitatea nevoii pe care el o satisface i se concretizeaz n cantitatea ce se cump r ntr-o perioad dat , la un anumit nivel al pre ului. ntre cerere i pre este o rela ie invers propor ional , la majoritatea produselor i se exprim grafic prin curba cererii.

. Dinamica rela iei dintre cerere i pre se eviden iaz prin elasticitatea cererii, care arat cum se modific cererea la schimbarea pre ului i se m soar prin coeficientul de elasticitate. 2. Concuren a, ce reflect structura pie ii pe care firma i vinde produsul, se bazeaz pe interdependen a ce exist ntre produc torii aceluia i produs, ntruct consecin ele ac iunii unuia depind i de reac iile celorlal i produc tori. De aceea, are mare importan cunoa terea tipului de pia pe care apare fiecare produs, ntruct pre ul se formeaz ntr-un mod specific pe fiecare dintre acestea. Astfel, n condi iile concuren ei perfecte, prin mecanismul cerere-ofert , f r nici o reglementare se formeaz pre urile libere la nivelul pre ului de echilibru, care avantajeaz att pe produc tor, pentru c -i asigur recuperarea costurilor i ob inerea unui profit normal, dar i pe consumator, deoarece este cel mai mic pre la care poate fi ob inut bunul respectiv. Dominanta, este ns concuren a imperfect , iar pe o asemenea pia se manifest controlul pre urilor, fie de c tre firme produc toare, fie de c tre stat (pre uri administrate). Pe pia a cu concuren a monopolistic pre ul oscileaz n jurul celui de echilibru, ea apropiindu-se de cea cu concuren perfect , dac produsele sunt omogene(ex. pia a fructelor i legumelor). Pe o asemenea pia , produc torul nu poate dect s - i sporeasc cantitatea de produse i s - i amelioreze performan ele

22

pe termen scurt, iar pe termen lung poate s - i diferen ieze produsele printr-o politic de marc astfel un monopol de ni de pia .

i s ob in

Pe pia a cu concuren a oligopol, controlul pre ului este generat nu numai de maximizarea profitului ci i de preocuparea de a evita pierderile. Controlul pre urilor de c tre firm urm re te men inerea i extinderea vnz rilor pentru asigurarea unui profit corespunz tor, dar i c tigarea clien ilor, atenuarea concuren ei. Dac m re te pre ul, o firm sper , c ceilal i produc tori o vor urma( i de obicei cam a a se ntmpl ), n caz contrar va pierde clien ii n favoarea concuren ilor. Pe pia a monopol, n care produc torul este singur, teoretic poate stabili orice pre dore te, dar trebuie s in seama de posibilit ile consumatorului, pe care nu-l poate obliga s cumpere. Pre ul de monopol face ca cererea s devin rigid , mpiedicnd intrarea altor firme pe pia . Este un pre discriminatoriu i poate fi unul mare sau unul mic n func ie de situa ie. Se remarc mai frecvent monopolul regularizat, c ruia guvernul i permite un pre ce-i aduce un profit rezonabil Statul poate s se afle n aceast postur i poate practica un pre sub costuri, pentru a-l face accesibil consumatorului (ex. medicamente) sau un pre mare, prin care s reduc consumul (la resurse naturale), descurajnd pe consumator. 3. Oferta, determinat de capacitatea de produc ie a firmei va influen a pre ul, deoarece ea trebuie s aleag ntre un pre mai mare cu oferta mic sau o ofert mai mare cu un pre mai mic. Studierea cererii i va permite s aleag solu ie optim . 4. Politica statului cu privire la interven ia n general n via a economic pre ului. i n special n domeniul

Statul urm re te prin interven ia sa, nu s anuleze ac iunea legilor economice obiective, ci s atenueze i s elimine unele influen e negative, la unele produse care necesit sprijin din afara pie ii, innd ns cont de interesul public, al consumatorilor i produc torilor. Obiectivele sunt limitarea cre terii unor pre uri sau mpiedicarea sc derii lui. Aceast interven ie a statului este de unele firme acceptate, de altele criticat , ntruct statul nu poate satisface prin interven ia sa toate interesele i trebuie s in seama de interesul general al societ ii. Statul intervine asupra raportului cerere-ofert , asupra nivelului pre ului i prin controlul pre urilor. Concret, interven ia statului se transpune n politicile de pre uri adoptate prin: - asigurarea unor pre uri avantajoase la materii prime; - achizi ionarea, la pre uri convenabile a unor cantit i de bunuri(ex. cereale, materii prime, materiale strategice); - acordarea de subven ii sau credite pentru unele produse; - limitarea m rimii profitului sau impulsionarea cre terii lor; - nghe area pre urilor la limita minim sau maxim pentru protec ia consumatorilor sau produc torilor. 5. l i factori socio-economici cum ar fi: conjunctura economic , faza ciclului economic, protec ia social a consumatorilor etc., de care fiecare firm trebuie s in seama dup caz.

23

n concluzie, libertatea celui care stabile te pre urile este limitat de ace ti factori, iar consumatorul este singurul n m sur s aprecieze dac pre ul produsului este corect, prin raportarea lui la valoarea de ntrebuin are a produsului. De aceea, percep ia pre ului de c tre cump r tor are deosebit importan pentru speciali tii n domeniul marketingului, care stabilesc pre urile produselor n cadrul firmei conform strategiei adoptate.

Reie ind din componentele pre ului ,acesta poate fi clasificat: y pre ul cu ridicat y pre ul de livrare y pre ul cu am nuntul
cost profit

Pre ul cu ridicat

TVA

Accize

Pre ul de livrare

Adaos comercial

Pre ul am nun

Pre ul cu ridicat const din costul unei unit i de produc ie i beneficiul normat m rimea minic a c ruia d posibilitate produc torului de a face decont rile n buget, de a asigura formarea fondurilor de consum i acumulare la ntreprindere. Taxa de valoare adaugat i accizele reprezint impozite indirecte care reprezint o surs considerabil de formare a bugetului de stat. Ele se aplic la fiecare stadiu a circuitului economic i de facto sunt achitate de onsumatorul final. Pre urile se clasific : pre ul de stat (reglat), libere i pre uri negociabile. Primele sunt la produsele de prim necesitate, precum i la ntrepindere monopol i pot fi stabilite prin 2 metode: pre fixat sau stabilirea unei limite de max sau min. Pre urile libere sunt stabilite n corcordan cu cererea i oferta pe pia . i preurile negociabile se stabilesc ntre doi agen i economici n baza unui contract. La stabilirea pre urilor agen ii economici, urm resc urm toarele scopuri: 1. ob inerea profitului n condi iile unei perioade ndelungate 2. strategia de maximizare a profitului 3. p strarea st rii existente n sfera sa de activitate

24

Munca i remunerarea ei. Resursele de munc , productivitatea muncii. No iunea i componen a Productivitatea muncii, no iunea i metodele de calcul. Esen a, formele de remunerare a muncii.
Resursele de munc reprezint o parte a popula iei care posed dezvoltare fizic , cuno tin e i experin pentru lucrul destinat. Resursele de munc reprezint un element principal care determin ritmul de cre tere a produc iei, productivit ii muncii i calit ii produc iei. Componen a i structura cadrelor la ntreprindere se determin dup modul de participare la activitate de produc ie (activitate de baz ). Ree ind din acest principiu personalul se mparte n dou grupe: 1. personal industrial productiv (PIP) 2. personalul industrial neproductiv (PIN) PIP sunt lucr torii ocupa i n produc ie (servicii) i n sfera de deservire a acestora (director, inginer, economist etc). PIN func ioreaz n sfera neproductiv a ntreprinderii. PIP se clasific dup : y Muncitorii- persoane ocupate nemijlocit n procesul de produc ie precum i n procesul de repara ie, depozitare a m rfurilor. Ei se clasific n dependen de participarea la activitatea ntreprinderii n: muncitori de baz , auxiliari, de servire. y Conduc torii persoanele angajate care ocup posturi de conducere a ntreprinderii i a subdiviziunilor structurale (manager general, manager financiar, contabil- ef, manager de produc ie precum i adjunc ii acestora) y Speciali tii sunt persoane angajate n anumite sfere de activitate a ntreprinderii, cum ar fi: ingineri, economi ti, tehnicieni, laboran i.

25

Func ionarii care nf ptuiesc preg tirea i oformarea documenta iei, eviden a i controlul, deservirea gospod reasc (casieri, secretari, office manager, contabili etc). Def. Num rul total al angaja ilor ce figureaz pe listele firmei reprezint num rul scriptic de angaja i. Iar angaja ii care sunt prezen i de facto la serviciu reprezint num rul efectiv al angaja ilor. n practica planific rii i eviden ei personalului se caluleaz indicatorii: 1. num rul mediu scriptic al angaja ilor 2. nu rul mediu efectiv Num rul mediu scriptic lunar se calculeaz ca raportul dintre suma personalului scriptic pe toate zilele lunii la num rul zilelor calindaristice. Num rul mediu efectiv se calculeaz ca raportul dintre suma angaja ilor efectivi pe lun c tre num rul de zile lucr toare. Perioada Ns Ne Na.n. Nc Luni 480 430 Mar i 480 425 Miercuri 456 425 24 Joi 474 430 18 Vineri 476 428 2 Simb t 476 0 Duminic 476 0 7N s 480 * 2 456 474 * 3 ! ! 474 Ns ! 7 Tc 7N e 430 425 * 2 430 428 ! ! 427 Ne ! 5 Tl y N e 427 ! ! 0,9 - coeficientul prezent rii angaja ilor la serviciu. N s 474 7N a . n 20 ! Ca ! 474 Ns 7N ex 24 ! Cex ! 474 Ns Deasemenea mai sunt coeficien i care caracterizeaz personalul dup vrst , sex, nivelul de calificare etc. Kp !

Productivitatea muncii.
Prin productivitatea muncii se compar rezultatele generale ale ntreprinderii cu resursele de munc (cheltuielile de munc ), cu alte cuvinte acest indicator ne arat eficien a, rodnicia muncii (ce valoare de produc ie i revine la un angajat pe o anumit perioad de timp). n practica economic se utilizeaz mai mul i indicatori de calcul a productivit ii muncii ca: y productivitatea muncii se exprim ca raportul dintre volumul de produc ie i cheltuielile Q de timp W ! ; T y inversul lcelui precedent, care arat cheltuielile de timp necesare pentru producerea T unei unit i de produc ie W ! ; Q

26

7qi * pi ; q cantitatea de bunuri pe un anumit timp; p pre ul respectiv; Acest Ns indicator este cela care ne arat eficien a factorului de munc i arat ce valoare de rezultat al activit ii fimrei revine la un angajat. W!

Cre terea productivit ii muncii depinde de mai mul i factori: y Organizatorici: oraganizarea i deservirea locului de munc , ritmicitatea i continuitatea producerii, condi iile de munc . y Factorii tehnico-materiali: aprovizionarea ritmic a procesului de produc ie cu mateii prime, auxiliare etc, gradul de mecanizare i automatizare a procesului de produc ie. y Factorii economici: reprezint gradul de cointeresare economic a angaja ilor n cre terea eficien ei produc iei i major rii productivit ii muncii (gradul de salarizare a angaja ilor de c tre ntreprindere ). y Factorii sociali: formele de stimulare moral , nivelul de calificare profesional , condi iile de trai.

Salariul.
Salariul esre suma mijloacelor b nes ti destinate pentru retribuirea muncii angaja ilor n corespundere cu cantitatea i calitatea muncii depuse. Suma salariilor tuturor angaja ilor pe o anumit perioad de timp(lun , semestru, an) reprezint fondul de salarizare a angaja ilor pe firm . Fondul de salarizare reprezint un element principal costului de produc ie. n general exist 3 forme de salarizare: n acord, n regie (pe unitate de timp), slarizarea pe baz de contract. Prima este remunerarea n acord (cu bucata, pe opera ii) este forma de salarizare n func ie de cantitatea(calitatea) produc iei ob inute sau n func ie de opera iile executate S ! Q P(tariful ); aceast form de salarizare prevede i anumite premii i adaosuri la salariu. A doua form de slarizare n regie este remunerarea muncii pe unitate de timp. Este ntlnit atunci cnd munca este complex i dificil de normat. i salarizarea prin contract prevede ncheiere unui contract de munc la momentul angaj rii unde sunt stipulate drepturile i obliga iunile p r ilor i respectiv valoarea absolut a salariului. Salariul poate fi caracterizat ca salariu nominal i salariu real. Primul constituie suma de bani pe care angajatul o prime te ntr-o anumit perioad de timp sau pentru o anumit munc . Al doilea reprezint cantitatea de bunuri mateiale i servicii pe care angajatul le poate procura cu salariul nominal. El depinde de 2 factori: m rimea salariului nominal, nivelul pre urilor i tarifelor la m rfuri i servicii. Orice firm i espetiv angajat conform situa iei n vigoare achit anumite impozite, pl i obligatorii. Deosebim: y Fondul social cheltuieli pentru asigurarea social ; reprezint un impozit care este achitat exlusiv de c tre angajator i reprezint m rime procentual din fondul total de salarizare. Pentru 2008 reprezint 24%. Cheltuielile pentru asigur rile sociale reprezint un element de formare a costului de produc ie ( materie prim , materie auxiliar , combstibil, amortizare, form de slarizare, cheltuielile de asiurare social etc). y Fondul de pensionare este o plat obligatorie achitat n baza schemei urm toare. 5% FP 5% y Fondul de asigurare medical 27

3,3% FAM 3,3% Orice venit n form de salariu este supus impozit rii conform anumitei scheme. Pentru 2008 <2100(lunar) -7% ; >2100(lunar) - 18%; <25200 (anual) -7% ; >25200(anual) - 18%. Orice persoan angajat are dreptul de anumite scutiri la impozitare. Conform legisla iei exist urm toaele scutiri: y Personal pentru 2008 constituie 6200 lei anual (252 lunar). y Acordat so ului sau so iei se aplic ind unul din ei nu este angajat n cmpul muncii. y Pentru persoanele ntre inute n m rimea aceast scutire este de 1560 lei anual, 130 lei lunar. Schema de pl i numit mai sus se aplic oric rui anagajat. n cazul cnd persoana este angajat n mai multe servicii, sau dispune de mai multe surse de venit(venitul din chirie, dobnd etc) atunci este obligat s declare venitul anul la inspectoratul fiscal de circumstan .

Costul de produc ie
Costul de produc ie reprezint totalitatea cheltuielilor, corespunz toare consumului de factori de produc ie, pe care agentul economic le efectueaz pentru producerea i vnzarea de bunuri materiale sau prestatoare de servicii. De aici rezult urm toarele: - costul de produc ie este forma b neasc de exprimare a consumului de factori materiali i umani n produc ia de bunuri; - costul de produc ie include n sine tot ceea ce nseamn cheltuial (consum de factori de produc ie) suportat de c tre produc ie, att pentru producerea ct i pentru desfacerea lor; - costul de produc ie asigur exprimarea b neasc a cheltuielilor, independent de m rimea i importan a lor, permite aducerea la un numitor comun a consumurilor de factori de produc ie diferi i i pe aceast baz , devin posibile m surarea i compararea lor. Costul de produc ie necesit luarea n considerare i a rela iei dintre acesta i pre ul de vnzare ca rela ie de la parte la ntreg. P = C + pr i C = P - pr Costul de produc ie este un indicator economic cu o larg sfer de utilizare; calcularea sa se face la nivelul tuturor agen ilor economici. Costul de produc ie este un indicator economic cu o mare for de oglindire a calit ii activit ii. Serve te drept criteriu de fundamentare a op iunilor i deciziilor fiec rui produc tor; criteriu de alegere a variantei optime l reprezint nivelul mai sc zut al costului. Costul contabil reprezint cheltuiala m surabil n bani, efectiv suportat de c tre agentul economic pentru: plata materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei, salariilor, transporturilor, amortizarea capitalului fix, protec ia mediului. In raport de nivelul la care se face analiza costului de produc ie acesta poate fi global sau unitar. Costul global cuprinde ansamblul costurilor corespunz toare unui volum de produc ie dat, unde se disting ca elemente structurale costurile: a) costul fix (Cf) - acele cheltuieli care, privite n totalitatea lor, sunt independente de volumul produc iei(chirii, asigur ri, dobnzi, amortizarea capitalului fix, cheltuieli de ntre inere, salariile personalului administrativ etc.); b) costul variabil (Cv) - cheltuieli care privite n totalitatea lor, sunt variabile, n 28

func ie de cantitatea de produse ob inute. Cv este o func ie cresc toare a volumului produc iei: Cv = Cv(Q); c) costul total (Ct) - suma costurilor fixe i a celor variabile. Deci, Ct = Cf + Cv. Modificarea Ct este determinata numai de schimb rile Cv. Costul marginal (Cmg) reprezint sporul de cost necesar pentru ob inerea unei unit i suplimentare de produs; el m soar varia ia Ct pentru o varia ie infinit de mic a cantit ii de produse. Cmg se determin raportnd cre terea Ct la cre terea produc iei; (Ct Cmg ! (Q Costul mediu (unitar) CM reprezint costul pe unitatea de produse sau pe unitatea de efect util. Costul mediu poate fi: fix, variabil, total. Cnd se are n vedere CM, costul fix devine i el variabil; acesta scade pe m sur cre terii cantit ii de produse, respectiv spore te atunci cnd produc ia ob inut se mic oreaz . Costurile medii (fix, variabil, total) se calculeaz prin raportarea costurilor globale respective la cantitatea de produse. Invers, m rimea costului pentru ntreaga produc ie (Ct), dintrun domeniu sau altul, este n dependen de cantitatea de produse ob inut (Q) i de costul unitar sau mediu (CM). Rezult : Ct = f(Q,CM)

Eficien a economic a activit ilor de firm .


Scopul fiec rui agent economic este de a ob ine rezultate finaciare ct mai mari. Dar orice activitate presupune ni te cheltuieli. Raportul dintre venit i cheltuieli se manifest prin eficien a economic , care exprim raportul dintre efectul rezultatelor ob inute i cheltuielile de resurse materiale i umane. Anume eficen a economic st la baza progresului economic n ansamblu cu economia na ional . Deosebim 2 categorii: y Efect y Eficien Efectul economic este rezultatul activit ii economice i poate fi caracterizat prin diferi i indicatori naturali i valorici (volumul de produc ie, vnz ri nete, profit brut, profit net)(m rimea absolut ) Eficien a economic esprim raportul dintre efect i efort, care permite s compar m rezultatul ob inut cu cheltuielile raportate (m rime relativ %). Eficien a unei firme poate fi exprimat prin mai mul i indicatori: Profitul reprezint diferen a dintre ncas ri i costul total efectuat n urma activit ii de produc ie. P=V-Ct (V-venit, Ct-costul total) n practica economic deosebim urm toarele no iuni ale profitului: y Profit brut y Profit impozabil y Profit net Pb=CA-Ct Profitul brut este ob inut din toate activit ile firmei. Profitul impozabil se stabile te diferen dintre profitul brut i toate cheltuielile suportate de agentul economic pe parcursul anului fiscal, excluznd activit ile ce nu in de activitatea de ntreprinz tor (sponsoriz ri, dona ii). Pi=Pb-Sp-Da. De regula Pb=Pi. Profitul net Pn=Pb(Pi)-I

29

Pn r mne la dispozi ia firmei i poate fi orientat la plata dividentelor, reutilarea tehnic a ntreprinderii, implimentarea noilor tipuri de produse i tehnologii, formarea fondurilor de acumulare. Compara ia efectului cu efortul se face cu ajutorul indicatorilor de rentabilitate (rata de rent %). n practica economic sunt utiliza i mai mul i indicatori: Pb 1. rata rentabilit ii economice Re ! 100% MF MC pentru ca firma s poat r scump ra eforturile depuse este necesar ca rentabilitatea economic s dep easc rata infla iei. Pb 100% 2. rentabilitatea vnz rilor Rv ! VN (CA) Pn 100% , Kpr- capitalul propriu 3. rentabilitatea financiar R f ! K pr 4. rentabilitatea resurselor consumate Rrc ! N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pb 100% Ct Indicatori Valoarea, mii lei Vnz ri nete 10240 Costul vnz rilor 7150 Profit brut 7.-2. Suma sponsoriz rilor 150 Profit comparabil 3.-4. Impozit pe profit 15% Ptofit net 5.-6. Mijloace fixe 5030 Mijloace circulante 3920 Capital propriu 5820

Sistemul de impozitare a firmei


Veniturile bugetului de stat se formeaz pe baza impozitelor i diferitelor pl i obligatorii. Impozitul este o plat obligatorie pentru to i agen ii economici i membrii societ ii n corespundere cu legisla ia n vigoare (codul fiscal). n acel i timp impozitul- un instrument al politicii de stat prin care se redstribuie veniturile n societate. Impozitele ndelinesc 2 func ii: y financiar y de reglare func ia financiar se manifest prin asigurarea statului cu resurse financiare necesare pentru func ionarea i realizarea diferitor programe sociale Func ia de reglare const n redistribuirea a unei p r i a venitrilor agen ilor economici i membrilor societ ii. Din punctul de vedere economic deosebim: y impozite directe y impozite indirecte

30

Impozitele directe sunt suportate de cei care le pl tesc i nu se transfer asupra pre urilor. Ace tia sunt: impozitul de profit, de salariu, imobiliar, funciar. Ele pot fi stabilite la o rat fix sau progresiv . Impozitele indirecte sunt incluse n pre uri de comercializare i se pl tesc n bugetul de stat de agen ii economici o dat cu vnzarea bunurilor i serviciilor. Aceste impozite sunt suportate de consumatorul final: TVA, accizele, taxele vamale, taxele de import. Impozitele i taxele obligatoriu sunt stabilite n codul fiscal i pot fi modificate numai n cadrul parlamentului. La fel le putem clasifica n: y impozite locale, pl tite n organele publice locale y impozite de stat Ponderea cea mai mare le revine impozitelor de stat. Stat: aici se ferer taxe vamale, TVA, taxele percepute n fondul rutier, impozite pe venit. Locale: taxe pentru publicitate i pentru imobil. Taxele vamale sunt stabilite prin lege n m rime procentual fa de valoarea m rfii. Pe lng faptul c taxele vamale reprezint o sum principal a venitului n bgetul de stat, ea are urm toarea func ie : protejarea bussinesului autohton (profit protec .)
Pr.5 De calculat suma capitalului circulant scos din circula ie n perioada de dare de seama, dac volumul PC dup plan pe un an-4300 mii lei iar n realitate a atins suma de 4800mii lei. Durata unui circuit dup plan 30zile, real 25zile.

Se d :
PCplan=4300mii lei Pcreal=4800mii lei Dr plan=30zile Dr real=25zile

Dr !

T VN ; Cr ! Cr MC

Crreal !

VN MC

30z(4300 mii lei)


M

Crreal !
B

(MC ?

25z(4800 mii lei)


VN plan Crplan PC plan Crplan 4300 ! 355,3; 12,1

Crplan

Treal 365 ! ! 14,6; 25 Drreal Tplan 365 ! ! ! 12,1; 30 Drplan

MC plan ! MC real !

VN real PC real 4800 ! ! ! 328,7; 14,6 Crreal Crreal

( MC ! MC real MC plan ! 328,7 355,3 ! 26,4

31

Pr.2 De calculat pre ul cu am nuntul a unui produs dac costul de produc ie pe unitate este 170,5 lei, cheltuielile comerciale 6% din costul total. Profitul planificat 15% din costul total accizul pe unitate 15lei
cost profit

Pre ul cu ridicat

TVA

Accize

Pr=Cr+Profit=(120,5+0,05*120,5)*1,15 = 146,8lei Pl=Pr+TVA+accizi=146,8+15 +146,8* 0,2= 191,16lei Pa=Pl+Adaos=191,16+0,18*191,16= 228,5lei

Pre ul de livrare

Adaos comercial

Pre ul am nun

32