FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

Autorizaţia de Formare Profesională pentru cursul de INSPECTOR (REFERENT) RESURSE UMANE, seria IS nr. 000557, înmatriculat în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor cu nr. 22/442/05.06.2009, Iaşi, B-dul Carol I, nr. 3 CURS INSPECTOR (REFERENT) RESURSE UMANE NIVEL SPECIALIZARE COD COR 342304

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE DIN PRISMA Legii 62/2011 – Legea dialogului social

Profesor îndrumător: Chivasa Sorin-Ionel Cursant: Barbu Raluca-Gabriela

SUCEAVA - SEPTEMBRIE 2011
1

.pag...... Executarea.......…pag.pag..... Încheierea contractelor colective de muncă………………………………………….6 4.....................9 7...... modificarea... Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă…………………....4 3.... Efectele contractelor colective de muncă…………………………………………………..... Încheierea.... Sancţiuni …………………………………………………………………………………….......…….…pag....................CUPRINS 1.....11 2 .. Noţiuni introductive .....…pag...…. suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă….....3 2..9 8.....…...pag... forma şi înregistrarea contractelor colective de muncă……………………..pag.. Conflicte colective de muncă……………………………………………………………….pag.7 5....8 6.........

de regulă. nu o poate utiliza ulterior. contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată între patron sau organizaţia patronală. Potrivit Codului civil. imposibil să fie păstrată – persoana care nu îşi pune în lucru la un anumit moment forţa sa de muncă. • imposibil să fie sporită cantitativ – fără a afecta. acesta are un caracter dispozitiv şi nu imperativ. la rândul său. pe de o parte şi salariaţi reprezentaţi prin sindicate sau alt mod prevăzut de lege. În calificarea corectă a muncii trebuie să se ţină seama că forţa de muncă este : • • inseparabilă de persoana care o prestează. ca persoane apte de muncă. în principal prin legile demografice şi nu de cererea de forţă de muncă. Având în vedere textul din Legea nr. plata salariului şi condiţii adecvate de muncă . în realitate la o dată ulterioară se va utiliza forţa de muncă existentă la momentul respectiv. 3 . munca reprezintă activitatea umană specifică manuală şi/sau intelectuală – prin care oamenii îşi utilizează aptitudinile fizice şi/sau intelectuale în scopul producerii bunurilor cerute de satisfacerea trebuinţelor lor. dintr-o ţară în alta. Munca nu este supusă reglementărilor legale privind concurenţa . indiferent de nivel nu este obligatorie. salarizarea precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.1. Noţiuni introductive Prin definiţie. de cealaltă parte.salariatul – se obligă la prestarea în timp a unei munci în folosul şi în subordinea celeilalte părţi – angajatorul – iar acesta îi asigură. Ca şi definiţie. destul de greu deplasabilă – dintr-o zonă în alta.130/1996. prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă. prin care o • • parte . însăşi substanţa biologică a persoanei (ea poate să crească sub aspect calitativ în ipostaza de capital uman). rezultă că încheierea contractelor colective de muncă. contractul individual de muncă este înţelegerea încheiată în scris.spre deosebire de orice marfă. determină numeric.

care nu poate fi mai mică de 12 luni. Contractul colectiv de muncă se încheie câte unul la fiecare nivel. la negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncăţ. Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate. În cazul contractului colectiv de muncă încheiat pe durata unei lucrări determinate. se semnează de către părţi. rezultă că poate fi încheiat şi pentru o perioadă de timp mai mică de 12 luni. al ramurilor de activitate sau la nivel naţional se depun şi se înregistrează la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. părţile sunt egale şi libere. potrivit libertăţii contractuale. unitate. grupurilor de unităţi.Scopul încheierii contractelor colective de muncă este promovarea unor relaţii de muncă echitabile. b. sau pe durata unei lucrări determinate. contractele colective de muncă. Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul unităţiloră. în lumina reglementărilor legale. dacă : 4 . Încheierea. încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor. de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor.La fiecare dintre nivelurile prevăzute de legeă. Contractele colective de muncă se aplicăţ ( îşi produc efectele ) de la data înregistrării lor. Este recomandabil ca durata contractelor colective de muncă să fie mai mare de 12 luni. evitarea declanşării grevelor. grupuri de unităţi . ramurilor şi la nivel naţional sau la nivelul unor grupuri de societăţi comerciale şi regii autonome. forma şi înregistrarea contractelor colective de muncă. denumite. 2. Contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi. grupuri de unităţi. se depune şi se înregistrează la direcţia de muncă şi protecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti. pe o perioadă determinată. prevenirea sau limitarea conflictelor de interese şi în primul rând. contractul colectiv de muncă se încheie în formă scrisă. ramură de activitate precum şi la nivel naţional se încheie câte un singur contract colectiv de muncă. Contractele colective de muncă ar trebui încheiate succesiv astfel : pentru început contractul colectiv la nivel naţional . a. ulterior cele de ramură şi respectiv contractele colective la nivelul grupurilor de unităţi şi în final contractele colective la nivelul unităţilor. În această situaţie. în cadrul legii.

precum şi hotărârile arbitrale în această materie. Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi.• • • sunt încheiate fără să se fi precizat unităţile în care se aplică clauzele negociate. unele asociaţii patronale reprezentative sau organizaţii sindicale reprezentative au participat la negocieri. data intrării în vigoare a contractelor de muncă încheiate la nivel naţional şi de ramură. Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază 5 . contractele de muncă încheiate la nivel naţional şi de ramură se publică în Monitorul Oficial al României. • Organul administraţiei publice nu poate refuza înregistrarea contractului colectiv de muncă decât în situaţiile prevăzute expres de lege. Fac parte din contractele colective de muncă şi convenţiile dintre părţile semnatare ale acestora prin care se soluţionează conflictele colective de muncă. părţile nu fac dovada îndeplinirii cerinţelor legale de reprezentativitate. conform codului CAEN. Având caracter obligatoriu. cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi. Potrivit legii. Criteriul de apartenenţă la sectoarele de activitate este cel al obiectului principal de activitate înregistrat la registrul comerţului. Hotărârile arbitrale se transmit depozitarului contractului colectiv de muncă pentru înregistrare. grupuri de unităţi şi sectoare de activitate. Organizarea şi desfăşurarea negocierilor colective. nu sunt semnate de toţi reprezentanţii părţilor la negociere. conform codului CAEN. atât prin hotărâre judecătorească de constituire. Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale. cât şi prin proces-verbal sau orice altă convenţie scrisă între părţi. în vederea negocierii contractelor colective la nivelul respectiv. dacă : • unele asociaţii patronale reprezentative sau organizaţii sindicale reprezentative au fost invitate la negociere dar nu s-au prezentat. precum şi încheierea contractelor colective de muncă sunt reglementate prin prezenta lege. Angajatorii care intenţionează să negocieze contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi pot constitui în mod voluntar grupul de unităţi. totuşi contractele colective de muncă vor fi înregistare. se pot constitui voluntar în grupuri de unităţi. dar refuză ulterior semnarea contractelor. fără semnatura tuturor reprezentanţilor părţilor. Unităţile din acelaşi sector de activitate definite prin apartenenţa la aceeaşi diviziune. grupă sau clasă. au fost de acord cu clauzele negociate. situaţie care trebuie să rezulte din actele depuse de părţi. este cea de la momentul înregistrării la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. în termen de 30 de zile de la înregistrarea lor. începând cu data pronunţării acestora. Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate.

În contractele colective de muncă la orice nivel clauzele aplicabile angajaţilor încadraţi cu contract individual de muncă în sectorul bugetar vor respecta în mod obligatoriu prevederile legii. Efectele contractelor colective de muncă Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează: a) pentru toţi angajaţii din unitate. Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior. c) pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile din sectorul de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă şi care fac parte din organizaţiile patronale semnatare ale contractului. Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor. prevederile legale referitoare la drepturile angajaţilor au un caracter minimal. 6 . Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă. în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării. La încheierea contractelor colective de muncă. aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor. 3. în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel. Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile. În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea. La fiecare dintre nivelurile prevăzute mai sus se încheie şi se înregistrează un singur contract colectiv de muncă. Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi. b) pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă.

(3). partea patronală făcând dovada constituirii grupului de unităţi. (2). redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt. Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă. Încheierea contractelor colective de muncă În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de sector de activitate. angajatorii sau organizaţiile patronale vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective. 135 alin. c) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă. redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt. care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 luni. în original. conform art. d) dovezile de reprezentativitate ale părţilor. Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată. 134 lit. e) procesele-verbale ale negocierii. conform prevederilor art. semnate de către părţi. plus unul pentru depozitar. (2). În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă. la Ministerul Muncii. Neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat. b) contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de activitate. b si art. În cazul grupului de unităţi constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel. 128 alin. Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se înregistrează prin grija părţilor. o singură dată. plus unul pentru depozitar. conţinând poziţia părţilor. după cum urmează: a) contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. cu cel mult 12 luni. mandatele speciale prevăzute la art. Familiei şi Protecţiei Sociale. b) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere. f) pentru contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate. grup de unităţi şi unităţi. părţile pot conveni negocierea acestuia în orice moment. 136 alin. dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor părţii sindicale. 7 . în vederea negocierii. în condiţiile stabilite de prezenta lege.4. la inspectoratul teritorial de muncă. Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde: a) contractul colectiv de muncă.

Contractul colectiv de muncă încetează: a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat. Executarea. ori de câte ori toate părţile îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă convin acest lucru. potrivit convenţiei părţilor. Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţional semnat de toate părţile care au încheiat contractul.5. modificarea. b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii. convenţii sau întelegeri. Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral. Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui. care reprezintă legea părţilor şi ale căror prevederi sunt aplicabile numai membrilor organizaţiilor semnatare. în condiţiile legii. modificarea sau încetarea contractului colectiv de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente. în formă scrisă. c) prin acordul părţilor. dacă părţile nu convin prelungirea aplicării acestuia. Conform principiului recunoaşterii reciproce orice organizaţie sindicală legal constituită poate încheia cu un angajator sau cu o organizaţie patronală orice alte tipuri de acorduri. 8 . Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta. în condiţiile legii. Litigiile în legătură cu executarea. suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi. Actul adiţional se transmite în scris organului la care a fost înregistrat contractul colectiv de muncă şi tuturor părţilor semnatare şi produce efecte de la data înregistrării acestuia în condiţiile prezentei legi sau de la o dată ulterioară.

În conflictele colective de muncă la nivel de unitate angajaţii sunt reprezentaţi de sindicatele reprezentative din unitate. Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaţilor pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ. profesional sau social. Conflictele colective de muncă pot fi declanşate în următoarele situaţii: a) angajatorul sau organizaţia patronală refuză să înceapă negocierea unui contract ori acord colectiv de muncă. 7.6. în conformitate cu prevederile art. iar angajaţii şi-au ales persoanele care să îi reprezinte la negocieri. precum şi în condiţiile negociate prin contractele colective şi individuale de muncă. Conflictele colective de muncă pot avea loc pentru apărarea intereselor colective cu caracter economic. Conflictele de muncă se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi. În cazul conflictelor colective de muncă angajaţii sunt reprezentaţi de organizaţiile sindicale reprezentative sau reprezentanţii angajaţilor. 9 . Conflicte colective de muncă Dreptul angajaţilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legătură cu începerea. care participă la negocierile colective ale contractului sau acordului colectiv de muncă aplicabil. c) părţile nu ajung la o înţelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de muncă până la data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor.(1) atrage răspunderea acesteia. 156. deşfăşurarea şi încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de lege. în condiţiile în care nu are încheiat un astfel de contract sau acord ori cel anterior a încetat. după caz. b) angajatorul sau organizaţia patronală nu acceptă revendicările formulate de angajaţi. Încălcarea cu vinovăţie de către una dintre părţi a obligaţiilor care îi revin potrivit alin. aceleaşi persoane îi reprezintă şi în cazul conflictelor colective de muncă. Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă Raporturile de muncă stabilite între angajatori şi angajaţii acestora se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale. potrivit legii. La nivelul unităţilor în care nu sunt constituite sindicate reprezentative.

motivarea acestora. în vederea concilierii. motivarea şi propunerile de soluţionare sunt exprimate de sindicatul reprezentativ sau de către reprezentanţii aleşi ai angajaţilor cu ocazia întâlnirii cu reprezentanţii angajatorului ori ai organizaţiei patronale. Familiei şi Protecţiei Sociale. b) la nivel de grup de unităţi. 10 . Angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia de a răspunde în scris sindicatelor sau. Familiei şi Protecţiei Sociale. precum şi propunerile de soluţionare. Conflictul colectiv de muncă se declanşează numai după înregistrarea prealabila a acestuia. în vederea concilierii. în vederea concilierii. În situaţia în care angajatorul ori organizaţia patronală nu a răspuns la toate revendicările formulate sau. respectiv organizaţia patronală despre această situaţie. Angajatorul este obligat să primească şi să înregistreze sesizarea astfel formulată. Pe durata valabilităţii unui contract sau acord colectiv de muncă angajaţii nu pot declanşa conflictul colectiv de muncă. sindicatele ori reprezentanţii salariaţilor. după caz. precum şi organizaţiilor patronale corespondente declanşarea conflictului colectiv de muncă şi vor sesiza în scris Ministerul Muncii. conflictul colectiv de muncă se poate declanşa. vor sesiza în scris angajatorul. deşi a răspuns. precum şi organizaţiei patronale constituite la nivelul grupului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi sesizează în scris Ministerul Muncii. organizaţia sindicală reprezentativă sau reprezentanţii angajaţilor. reprezentanţilor angajaţilor. Cerinţa se consideră îndeplinită şi în cazul în care revendicările. dacă discuţiile purtate au fost consemnate într-un proces-verbal. după caz. în lipsa acestora. organizaţiile sindicale reprezentative vor notifica fiecărei unităţi membre a grupului de unităţi. după cum urmează: a) la nivel de unitate. c) la nivelul sectorului de activitate. precizând revendicările angajaţilor. după caz. organizaţiile sindicale reprezentative vor notifica fiecărei unităţi în care au membri organizaţii sindicale reprezentative. în termen de două zile lucrătoare de la primirea sesizării. notifică angajatorului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi sesizează în scris inspectoratul teritorial de muncă din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii unităţii care au declanşat conflictul. cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicările formulate. nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat.În toate cazurile în care există premisele declanşării unui conflict colectiv de muncă. organizaţiile sindicale reprezentative sau reprezentanţii angajaţilor.

b) refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă. e) nerespectarea prevederii prevăzute la art. de către oricare dintre părţile aflate în conflict. (1). Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20. cu amendă de 3.000 lei la 50. Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 195.000 lei la 3. 162 alin. d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.000 lei.000 lei.000 lei la 10. conform art.000 lei. cu amendă de la 15. 11 . 202/205 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.000 lei la 10. împiedică ori obligă un angajat sau un grup de angajaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei. Sancţiuni Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) încălcarea prevederilor prevăzute la art.000 lei la 20. cu amendă de la 5. prin ameninţări ori prin violenţe. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cu amendă de la 1. în orice mod. f) împiedicarea în orice mod a accesului inspectorului de muncă pentru constatarea eventualelor contravenţii. 191 alin.000 lei fapta persoanei care.000 lei. 180/2002. Condiţionarea sau constrângerea.000 lei. având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă Declararea grevei de către organizatori cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art.000 lei. dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. cu amendă cuprinsă între 5.8. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Inspecţia Muncii. (1) ori la art.000 lei şi 10. 194 alin. (2). Responsabilitatea revine solidar părţilor. cu amendă de la 5. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. c) nedepunerea spre publicare de către părţile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sau sector de activitate. (1). cu modificările şi completările ulterioare. 7 alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful