P. 1
Referat Contractul Colectiv de Munca

Referat Contractul Colectiv de Munca

|Views: 2,434|Likes:
Published by Raluca Gabriela

More info:

Published by: Raluca Gabriela on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

Autorizaţia de Formare Profesională pentru cursul de INSPECTOR (REFERENT) RESURSE UMANE, seria IS nr. 000557, înmatriculat în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor cu nr. 22/442/05.06.2009, Iaşi, B-dul Carol I, nr. 3 CURS INSPECTOR (REFERENT) RESURSE UMANE NIVEL SPECIALIZARE COD COR 342304

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE DIN PRISMA Legii 62/2011 – Legea dialogului social

Profesor îndrumător: Chivasa Sorin-Ionel Cursant: Barbu Raluca-Gabriela

SUCEAVA - SEPTEMBRIE 2011
1

.….9 8.pag......9 7.pag..…pag........ Încheierea contractelor colective de muncă…………………………………………...…. suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă…...............…pag. Efectele contractelor colective de muncă…………………………………………………......……......pag......7 5.... Executarea. forma şi înregistrarea contractelor colective de muncă……………………..3 2...…pag.8 6........... Noţiuni introductive ........... modificarea. Conflicte colective de muncă……………………………………………………………….....CUPRINS 1..pag.... Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă…………………...... Încheierea.......6 4......11 2 ..................pag..... Sancţiuni ……………………………………………………………………………………...4 3.

destul de greu deplasabilă – dintr-o zonă în alta. indiferent de nivel nu este obligatorie. imposibil să fie păstrată – persoana care nu îşi pune în lucru la un anumit moment forţa sa de muncă. Noţiuni introductive Prin definiţie. în realitate la o dată ulterioară se va utiliza forţa de muncă existentă la momentul respectiv. însăşi substanţa biologică a persoanei (ea poate să crească sub aspect calitativ în ipostaza de capital uman). nu o poate utiliza ulterior. prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă. pe de o parte şi salariaţi reprezentaţi prin sindicate sau alt mod prevăzut de lege. dintr-o ţară în alta. determină numeric. Munca nu este supusă reglementărilor legale privind concurenţa . Potrivit Codului civil. Având în vedere textul din Legea nr. la rândul său.1. prin care o • • parte . salarizarea precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.salariatul – se obligă la prestarea în timp a unei munci în folosul şi în subordinea celeilalte părţi – angajatorul – iar acesta îi asigură. • imposibil să fie sporită cantitativ – fără a afecta. contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată între patron sau organizaţia patronală. de regulă.spre deosebire de orice marfă. în principal prin legile demografice şi nu de cererea de forţă de muncă. ca persoane apte de muncă. contractul individual de muncă este înţelegerea încheiată în scris. plata salariului şi condiţii adecvate de muncă .130/1996. rezultă că încheierea contractelor colective de muncă. În calificarea corectă a muncii trebuie să se ţină seama că forţa de muncă este : • • inseparabilă de persoana care o prestează. Ca şi definiţie. acesta are un caracter dispozitiv şi nu imperativ. de cealaltă parte. munca reprezintă activitatea umană specifică manuală şi/sau intelectuală – prin care oamenii îşi utilizează aptitudinile fizice şi/sau intelectuale în scopul producerii bunurilor cerute de satisfacerea trebuinţelor lor. 3 .

denumite. ulterior cele de ramură şi respectiv contractele colective la nivelul grupurilor de unităţi şi în final contractele colective la nivelul unităţilor. care nu poate fi mai mică de 12 luni. Încheierea. unitate. se depune şi se înregistrează la direcţia de muncă şi protecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti. al ramurilor de activitate sau la nivel naţional se depun şi se înregistrează la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. b. grupuri de unităţi . pe o perioadă determinată. grupuri de unităţi. a. Este recomandabil ca durata contractelor colective de muncă să fie mai mare de 12 luni. În cazul contractului colectiv de muncă încheiat pe durata unei lucrări determinate.Scopul încheierii contractelor colective de muncă este promovarea unor relaţii de muncă echitabile. dacă : 4 . la negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncăţ. forma şi înregistrarea contractelor colective de muncă. Contractele colective de muncă ar trebui încheiate succesiv astfel : pentru început contractul colectiv la nivel naţional . evitarea declanşării grevelor. Contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi. încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor. prevenirea sau limitarea conflictelor de interese şi în primul rând. rezultă că poate fi încheiat şi pentru o perioadă de timp mai mică de 12 luni. Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate. ramurilor şi la nivel naţional sau la nivelul unor grupuri de societăţi comerciale şi regii autonome. Contractele colective de muncă se aplicăţ ( îşi produc efectele ) de la data înregistrării lor. sau pe durata unei lucrări determinate.La fiecare dintre nivelurile prevăzute de legeă. potrivit libertăţii contractuale. părţile sunt egale şi libere. contractele colective de muncă. Contractul colectiv de muncă se încheie câte unul la fiecare nivel. contractul colectiv de muncă se încheie în formă scrisă. de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor. ramură de activitate precum şi la nivel naţional se încheie câte un singur contract colectiv de muncă. 2. grupurilor de unităţi. în cadrul legii. Contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul unităţiloră. se semnează de către părţi. în lumina reglementărilor legale. În această situaţie.

Unităţile din acelaşi sector de activitate definite prin apartenenţa la aceeaşi diviziune. Potrivit legii. nu sunt semnate de toţi reprezentanţii părţilor la negociere. conform codului CAEN. începând cu data pronunţării acestora. cât şi prin proces-verbal sau orice altă convenţie scrisă între părţi. se pot constitui voluntar în grupuri de unităţi. dacă : • unele asociaţii patronale reprezentative sau organizaţii sindicale reprezentative au fost invitate la negociere dar nu s-au prezentat. este cea de la momentul înregistrării la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. grupuri de unităţi şi sectoare de activitate. situaţie care trebuie să rezulte din actele depuse de părţi. precum şi încheierea contractelor colective de muncă sunt reglementate prin prezenta lege. Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate. • Organul administraţiei publice nu poate refuza înregistrarea contractului colectiv de muncă decât în situaţiile prevăzute expres de lege. contractele de muncă încheiate la nivel naţional şi de ramură se publică în Monitorul Oficial al României. atât prin hotărâre judecătorească de constituire. părţile nu fac dovada îndeplinirii cerinţelor legale de reprezentativitate. Angajatorii care intenţionează să negocieze contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi pot constitui în mod voluntar grupul de unităţi. data intrării în vigoare a contractelor de muncă încheiate la nivel naţional şi de ramură. Fac parte din contractele colective de muncă şi convenţiile dintre părţile semnatare ale acestora prin care se soluţionează conflictele colective de muncă. Hotărârile arbitrale se transmit depozitarului contractului colectiv de muncă pentru înregistrare. au fost de acord cu clauzele negociate. grupă sau clasă. Având caracter obligatoriu. dar refuză ulterior semnarea contractelor. în termen de 30 de zile de la înregistrarea lor. în vederea negocierii contractelor colective la nivelul respectiv. Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale. precum şi hotărârile arbitrale în această materie. Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază 5 . Organizarea şi desfăşurarea negocierilor colective. Criteriul de apartenenţă la sectoarele de activitate este cel al obiectului principal de activitate înregistrat la registrul comerţului.• • • sunt încheiate fără să se fi precizat unităţile în care se aplică clauzele negociate. cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi. totuşi contractele colective de muncă vor fi înregistare. fără semnatura tuturor reprezentanţilor părţilor. conform codului CAEN. Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi. unele asociaţii patronale reprezentative sau organizaţii sindicale reprezentative au participat la negocieri.

prevederile legale referitoare la drepturile angajaţilor au un caracter minimal. în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării. La fiecare dintre nivelurile prevăzute mai sus se încheie şi se înregistrează un singur contract colectiv de muncă.negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă. Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile. c) pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile din sectorul de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă şi care fac parte din organizaţiile patronale semnatare ale contractului. b) pentru toţi angajaţii încadraţi în unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă. în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel. La încheierea contractelor colective de muncă. Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor. În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea. În contractele colective de muncă la orice nivel clauzele aplicabile angajaţilor încadraţi cu contract individual de muncă în sectorul bugetar vor respecta în mod obligatoriu prevederile legii. Contractele colective de muncă pot să prevadă renegocierea periodică a oricăror clauze convenite între părţi. 6 . 3. Efectele contractelor colective de muncă Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează: a) pentru toţi angajaţii din unitate. aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor. Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior.

Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă. b) dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere. după cum urmează: a) contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. la Ministerul Muncii. grup de unităţi şi unităţi. care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 luni. Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se înregistrează prin grija părţilor. 135 alin. cu cel mult 12 luni. părţile pot conveni negocierea acestuia în orice moment. la inspectoratul teritorial de muncă. (2). Încheierea contractelor colective de muncă În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de sector de activitate. dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor părţii sindicale. b) contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de activitate. 7 .4. În cazul în care într-o unitate nu există un contract colectiv de muncă. în original. semnate de către părţi. În cazul grupului de unităţi constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de muncă la acest nivel. Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată. conţinând poziţia părţilor. Dosarul întocmit în vederea înregistrării va cuprinde: a) contractul colectiv de muncă. redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt. f) pentru contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate. 136 alin. b si art. Familiei şi Protecţiei Sociale. conform art. mandatele speciale prevăzute la art. angajatorii sau organizaţiile patronale vor transmite tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă anunţul privind intenţia de începere a negocierilor colective. e) procesele-verbale ale negocierii. 128 alin. 134 lit. conform prevederilor art. o singură dată. Neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat. redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt. plus unul pentru depozitar. partea patronală făcând dovada constituirii grupului de unităţi. plus unul pentru depozitar. c) împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă. (3). (2). în condiţiile stabilite de prezenta lege. d) dovezile de reprezentativitate ale părţilor. în vederea negocierii.

5. modificarea. ori de câte ori toate părţile îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă convin acest lucru. c) prin acordul părţilor. în condiţiile legii. în condiţiile legii. Conform principiului recunoaşterii reciproce orice organizaţie sindicală legal constituită poate încheia cu un angajator sau cu o organizaţie patronală orice alte tipuri de acorduri. Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui. Contractul colectiv de muncă încetează: a) la împlinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost încheiat. Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta. Litigiile în legătură cu executarea. Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţional semnat de toate părţile care au încheiat contractul. convenţii sau întelegeri. în formă scrisă. Actul adiţional se transmite în scris organului la care a fost înregistrat contractul colectiv de muncă şi tuturor părţilor semnatare şi produce efecte de la data înregistrării acestuia în condiţiile prezentei legi sau de la o dată ulterioară. modificarea sau încetarea contractului colectiv de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente. 8 . b) la data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii. dacă părţile nu convin prelungirea aplicării acestuia. suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi. Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral. care reprezintă legea părţilor şi ale căror prevederi sunt aplicabile numai membrilor organizaţiilor semnatare. potrivit convenţiei părţilor. Executarea.

iar angajaţii şi-au ales persoanele care să îi reprezinte la negocieri. Conflictele colective de muncă pot avea loc pentru apărarea intereselor colective cu caracter economic. Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaţilor pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ. b) angajatorul sau organizaţia patronală nu acceptă revendicările formulate de angajaţi. deşfăşurarea şi încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de lege. după caz. Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă Raporturile de muncă stabilite între angajatori şi angajaţii acestora se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale.6. La nivelul unităţilor în care nu sunt constituite sindicate reprezentative. 9 . în conformitate cu prevederile art. c) părţile nu ajung la o înţelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de muncă până la data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor. profesional sau social. potrivit legii. În cazul conflictelor colective de muncă angajaţii sunt reprezentaţi de organizaţiile sindicale reprezentative sau reprezentanţii angajaţilor. 156. 7. În conflictele colective de muncă la nivel de unitate angajaţii sunt reprezentaţi de sindicatele reprezentative din unitate.(1) atrage răspunderea acesteia. Conflictele colective de muncă pot fi declanşate în următoarele situaţii: a) angajatorul sau organizaţia patronală refuză să înceapă negocierea unui contract ori acord colectiv de muncă. în condiţiile în care nu are încheiat un astfel de contract sau acord ori cel anterior a încetat. Conflicte colective de muncă Dreptul angajaţilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legătură cu începerea. care participă la negocierile colective ale contractului sau acordului colectiv de muncă aplicabil. Încălcarea cu vinovăţie de către una dintre părţi a obligaţiilor care îi revin potrivit alin. Conflictele de muncă se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi. precum şi în condiţiile negociate prin contractele colective şi individuale de muncă. aceleaşi persoane îi reprezintă şi în cazul conflictelor colective de muncă.

în termen de două zile lucrătoare de la primirea sesizării. Familiei şi Protecţiei Sociale. nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat. dacă discuţiile purtate au fost consemnate într-un proces-verbal. 10 . în lipsa acestora. precum şi propunerile de soluţionare. vor sesiza în scris angajatorul. precum şi organizaţiilor patronale corespondente declanşarea conflictului colectiv de muncă şi vor sesiza în scris Ministerul Muncii. b) la nivel de grup de unităţi. în vederea concilierii.În toate cazurile în care există premisele declanşării unui conflict colectiv de muncă. conflictul colectiv de muncă se poate declanşa. Angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia de a răspunde în scris sindicatelor sau. Angajatorul este obligat să primească şi să înregistreze sesizarea astfel formulată. motivarea acestora. Conflictul colectiv de muncă se declanşează numai după înregistrarea prealabila a acestuia. notifică angajatorului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi sesizează în scris inspectoratul teritorial de muncă din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii unităţii care au declanşat conflictul. organizaţia sindicală reprezentativă sau reprezentanţii angajaţilor. cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicările formulate. În situaţia în care angajatorul ori organizaţia patronală nu a răspuns la toate revendicările formulate sau. deşi a răspuns. sindicatele ori reprezentanţii salariaţilor. precum şi organizaţiei patronale constituite la nivelul grupului declanşarea conflictului colectiv de muncă şi sesizează în scris Ministerul Muncii. c) la nivelul sectorului de activitate. Cerinţa se consideră îndeplinită şi în cazul în care revendicările. după caz. organizaţiile sindicale reprezentative sau reprezentanţii angajaţilor. respectiv organizaţia patronală despre această situaţie. după caz. reprezentanţilor angajaţilor. în vederea concilierii. motivarea şi propunerile de soluţionare sunt exprimate de sindicatul reprezentativ sau de către reprezentanţii aleşi ai angajaţilor cu ocazia întâlnirii cu reprezentanţii angajatorului ori ai organizaţiei patronale. Familiei şi Protecţiei Sociale. după cum urmează: a) la nivel de unitate. precizând revendicările angajaţilor. organizaţiile sindicale reprezentative vor notifica fiecărei unităţi în care au membri organizaţii sindicale reprezentative. Pe durata valabilităţii unui contract sau acord colectiv de muncă angajaţii nu pot declanşa conflictul colectiv de muncă. după caz. în vederea concilierii. organizaţiile sindicale reprezentative vor notifica fiecărei unităţi membre a grupului de unităţi.

(2). d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 202/205 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 180/2002. împiedică ori obligă un angajat sau un grup de angajaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei.000 lei. 7 alin. c) nedepunerea spre publicare de către părţile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sau sector de activitate.000 lei la 10.000 lei la 3. 195.000 lei. cu amendă de la 1. e) nerespectarea prevederii prevăzute la art. b) refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă.000 lei.000 lei. (1) ori la art. dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Condiţionarea sau constrângerea. 194 alin. cu amendă de la 5.000 lei la 20. cu amendă de la 15. cu amendă cuprinsă între 5. având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă Declararea grevei de către organizatori cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20. 162 alin. cu amendă de la 5.000 lei. Responsabilitatea revine solidar părţilor.000 lei la 50. de către oricare dintre părţile aflate în conflict. în orice mod. 11 .000 lei fapta persoanei care.000 lei.8. 191 alin. prin ameninţări ori prin violenţe. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Inspecţia Muncii. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (1). f) împiedicarea în orice mod a accesului inspectorului de muncă pentru constatarea eventualelor contravenţii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. conform art. Sancţiuni Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) încălcarea prevederilor prevăzute la art.000 lei la 10. cu amendă de 3.000 lei şi 10. Contravenţiilor prevăzute la alin. cu modificările şi completările ulterioare. (1).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->