Sunteți pe pagina 1din 260

FLOREA MUREANU

101lak14t1l
PREZENTARE IN IMAGINI

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

FLOREA MUR ESA NU


PREOTUL CATEDRALEI ADORMIREA MAIM DOMNULUI"
SI PROFESOR LA ACADEMIA TEOLOGICA ORTODOXA ROMANA

SF. NICOLAE" DIN KOLOZSVAR (CLUJ)

21
/A

IHt(

16113-19/13

PMNsf.A

0511.0Tee4

-M

:nri n

IN IMAQINI

EDITOR PROF. DR- EMIL HATIEGANU


KOLOZSVAR (CLUJ)
1944

www.dacoromanica.ro

94"e YoU'ee.
meiieZ4r7bob 7a t am al e/ko /f/o et, rdtii0/ot
met*

Wiectfie pi W aija, nadetild eilam hp, /chant.

cetae'd4-apt

/new i'nud/dicat GJOefuellin e4;:e4a

cam a d drZ".1 n Ou /g/tifineti itde4ea

eade,

ele.>-4(ee.

2%ileiteci

www.dacoromanica.ro

PREDOSLOVIA
Prea Sfintiei Sale Episcopului Nicolae Cola n,
Membru al Academiei Roma ne
Nu cunosc o carte
afaret doar de Sf tinta Scripturei
care sei fi dus in casa
eel duhovniceascei a Romemului mai walla lumina deceit Cazania Mitro politului
Varlaam, trimisei la propoveduire in anul Doinnului 1643.
Obeirsia acestei izbeivitoare lucreiri trebtte ceiutatei In neobisnuita reispandire de
care s'a bucttrat Cartea de inveitclturd" a luminatului ierarh moldovean.
Totusi, cartea nu era Mafia in felul ei. Ceici harnicul diacon Coresi mai tipeirise,
la Brasov, chiar cloud Cazanii: una in 1564, iar alta in 1581. Dar nici slujitorii altarelor ortodoxe nici bunii lor credinciasi nu eratt dedati pe vremea aceea Cu asemenea
crti scrise pre limba proastei rumeineascei"; si a trebuit sei Wadi ani multi, piing
and tot cetind cj tot socotind, au vazut insisi cd este cu adeveir".
Dar mai era Inca' ce va. In tipiirirea Cazaniilor lui Coresi se amestecaserei doi
jhpiini": Forro Micleius si Luca Hredilii; iar amestecul lor In aceastei lucrare sfeintei
trebue sel fi trezit anumite bnuieli cu privire fa pravoslavia glindurilor celor dol
jupani cuprinsi
asa, pe neasteptate
de patima pentru spelsenia" dreptcrediaciosului norod din Ardeal.
Aceste beinuieli nu par a se fi risipit nici prin asigureirile din predosloviile celor
ticua Cazanii, cd ceice le tipeireau nu urmeireau alte scopuri deceit cele pentru izbeivirea din tunearecu" a cre dinciosilor i c lucrarea lor se saveirsia cu voia arhimitropolitului Serafim." al TM? Romnesti i cu a luminatului mitropolit, marele
Ghenadie, den totu tinutulu Ardealutui."
Cu totul altfel trebue set- fi stat treaba, ceind a fost vorba de Cazania lui Varlawn. Aceasta era izvoditil ci tipeiritei chiar de un mitropolit. In dreapta lui credintei
si in nefatdritele lui giinduri nimeni nu avea dreptul sit- se Indoiascei. Apoi, Cartea de
inveiteitura" a inaltului ierarh moldovean era trimisii la pro poveduire cu voia cu
crestineasca urare a prealuminatului In
pravoslavie ... lo Vasile Voevod, cu
darul lui Dumnezeu tiitoriu si biruitoriu si Domn a towel' tara Moldovei". Deer, nici
In privinta dreptei lui credinte si a bunelor lui geinduri nu era ca putinta' sei aibei
cine va vreo nedumerire.
VII

www.dacoromanica.ro

Dar mai erau si alte pricini cari au sortit Cazaniei lui Varlaam o atat de largei
raspandire in mijlocul obstii romanesti. In ea se talcuiau sfintele evangehlii dunuinicale ci cele dela alte praznice. lar aceastei talcuire se facea cu atata limpezime
frumusete a graiului romanesc, cum nu se nzai pomenise panel' atunci. Rapit de frwmtsetea
dulceata graiului in care Vladica Varlaam cel tare in Scripturi" si-a im,
bracat iscusitele sale talcuiri, credinciosul Voevod Vasile Lupu a socotit ca trimiteind

,,Cartea de inveitiltura` la toata semintia romaneascei", face un adevarat Vlar


limbii rornanesti".

j voevodtd avea dreptate deseivarsitei in aceastei socotingi a sa.


Dar mai trebue sa addogam un lucru: Cazania lui Varlaam era si un monument

de mestesug tipograficesc. Riindurile de slove iscusit cioplite i curat tipeirite, in


cloud culori,) ca si osebitele chipuri cari impodobeau paginile crf ii, vor fi seileisluit
nu patina desfeitare in sufletele tuturor celor ce au avut norocul s le poatei privi.
Dupa ttnele ca acestea nu e de mirare ca Voevodut Tarii, preotii ci obstia cea
marea credinciosilor de o potrivei vedeau in Cazania Mitropolitului Vallaam o carte
osebit de pretioaset, un adeveirat odor ceresc"
acestia din urtnii necrutand nicio
cheltuiala pentru a si o cumpara, ca sei aibei din ce sei se lumineze in ale crediintei
drepte si din ce sei se indulceasca in ale graiului romanesc. Se cunosc multe cazuri,
cand pentru cate o Cazanie s'au platit zeci de zloti buni". Mai griiitor decat bate
este inset cazul unei Caz anii din satul Somesul Cald, pentru cumpararea ciireia s'au
intoveireisit zece credinciosi, pleitind zece oi si opt miei.
Neobisnuita pi-quire de care s'a bucurat aceasta carte ne leinzureste pricina
pentru care ea n'a fost, indeobste, legat nunzai in piefe, ci i in chingile unor grele
afurisanii asupra oricui s'ar fi incumetat s'o instreineze In chip neincuviintat.
Ci Hanel jertfeflnicie dovediau bisericile In dorinta de a-,fi castiga Cazania lui
Varlaam, multe din ele nu lzbutiau set- si-o CU171pere de uric", In asemenea cazuri
ele o imprunuitau
tocmeau cate-un calugar sau diac, ca sa le-o scrie. Cartea
de inveitlitura" a marelui Mitro polit al Moldovei s'a inmultit astfel nu numai pria
hipar, ci si prin scrisul cu mana. lar cand copistul era destul de iscusit in nzestesugul
salt, scotea la iveala lucrri, din caleafara de frumoa.e, in stare sa se ia la intrecere
cu cartea iesitei din teascurile tiparnitei.
Raspandita, dupil CUM am spus, ca nicio alta carte pe vremea ei, Cazania lui
Varlaam a implinit o neasemlinat de rodnic-ei slujba
religioasei si culturala
in
millocul seinintiei ronzanesti" de pretutindeni.

In anul 1943 se implineatt trei veacuri decand aceasta Cazanie a vazut, pentru
Ira tia oarii, lumina tiparului. Data trebttia sei fie pomenitii cu adancei evlavie vi cu
indrepteitita mandrie.
ea a fost crestata pe reibojul vrenzii prin zeci de articole
publicate in ziarele ci revistele de pe intreg cuprinsul peimantului romanesc.
VIII

www.dacoromanica.ro

Pdrintele Florea Mttresanu, distinsul profesor al Academiei noastre teologice,


inset' a crezut ca (delta nu-i destul. Dupd credinta Sfintiei Sale, petztru pomenirea
cinstirea Mitro politului Varlaam, la trei sute de ani dela tiparirea Ciirtii de
turd", se cuvenea set' fie intocmitd o mai cuprinzlitoare lucrare, in care sei se infdiiseze pe larg viata !And de osdrdie a marelui ierarh, Imprejuriirile in rari s'a zdmislit
nemuritoarea lui Cazanie, percum si osebita insemndtate pe care a avut-o ea in istoritt noastrd bisericeasai ci culturard.
Indragoslit de slova cdrtilor vechi si de asezata lor intelepciune, pirintele Floren
Muresanu
butt el insusi sarcina de a intocini aceastei lucrare. Si dupli doi ani
de neincetate alergdri i dupd o destul de ostenitoare zeibavd, bunul Dumnezeu i-a
ajutot s afungei la sfdrsitul lucrului pe care l-a stiviirsit cu iscusinta si rdbdarea cdrturarului Imptimit de mestesugul
Pentru nu putina zdroabd duhovniceascd pe care a cheltuit-o cu preoteascei
nicie fi tepeidare de sine, Sfintia Sa e vrednic de recunostinta si lauda intregii obstii
romlinesti. Fiindcd oricine va ispiti cu luare aminte impodobitele pagini ale acestei
cfitti, fi va spori incuviintata mandrie crestineascd
nationald, Incredintandu-se
de dreptatea pe care a avut-ocelce a spus: N as csiinM ol d ova o am e ni mari!
Episcop NICOLAE

IX

www.dacoromanica.ro

PREDOSLOVIA AUTORULUI
In anal 1943* se implineau trei sute de ani dePa aparitia Car tii roman el t
de nv(.tur, sau a C a z.aniei Ini V ar la am, tipirita In tiparnita donzneascli dela Iasi In anu1.1643.

Prin lucrarea de fata nu am velit altceva dead s aducem, cu acest prilej, In


numele obstei romanesti din Transilvania de Nord, un smerit omagitt memoriei marelui Mitropolit Varlaam al Aloldovei..
Caci in cupe grele and la Izotarul .zilei de Maine se ivesc non i tot mai involbu1.00, care se uita po,nci. la tine,ti intorci privirea spre trecut i acolo In luminisurile
lui eroice cauti un razim, un sfetnic cn bun chip care cu cuvntul intelepciunii si
ca pilda vietii Itti
lumineze ararea ci ca-fi arate ogasul cel spre limanulmeintuirii.
Varlaqm si toatii viata lui si tow?'" stradania lui In tra luminarea vemintiei romanesti de pretutindent, prin nemincinoasa si vecinic statiltoarea invatiltura a Evanghdiei crestine talmacit in Cazania lui, arde. neincetat ca o Riche uriase, arun. candu-si valvtitaia peste crestetul celor trei veacuri ce s'au depcInat din anal 1643
si pana astazi.
Putini ierarhi au pastorit Biserica romaneasca intre Imprejurari atat de nestatorL
nice si fr asezate vremi cu pace. Dar si inai putini stint care impotriva.vremilor
au izbutit, dupii chipul asemanarea tui Varlaam, sli facet' lucrul pe care el 1-a facut.
Paul de Afep descriind biserica Trei lerarhi din Iasi, ridicatei in zilele pastoririi
lid Varlaam, spunea printre altele di a piled mi n tea de mi r ar e" vtizand
atata bogatie de podoabil ci frumusetil. Cerceland mai cu bav viata si. faptele

lui Varlaam, ca adevarat a puca mi ntea de mi r ar e" cum a fost ca putirttil

unui om casc'i dureze o opera flirc7 egal In istoria culturii si a Bisericii noastre.
Douil sunt izvoarele din care si-a scos .t-a sporit belsugul puterilor sale Mint
infaptuirea celor ce ni le-a IcIsat mostenire: iubirea de Dzunnezeu iubirea de netim.
Pentru nzai multa slave:- a acestor cloud realitliti a trait si s'a ostetzit Varlaam. Singu-.
rele aceste cloud tinte pot sa dea vrerilor stradanfilor noastre taria de a birui orice
potrivnicie: Dumnezeu Neamul. Aceasta este marea lectie permanent valabild, ce
ne invata viata i .fa pte le marelui Varlaam. Cand ti se pare ca nu mai al niciun rost,
ivbeste-1 pe Dumnezeu, iubeste-ti neamul si fa munai ceeace ifi porunceste aceastli
itzhire. Pentru rest nu te turbura. lstoria statatoare numai pe aceasta temelie se zideste.

In Septemvrie 1632 avid ajunge Varlaanz mitropolit, Moldova nu avea nicio


tiparnitcl. Preotimea era Ingenunchiata de tarul rohatcilor, al amestecului tuturor
in trebile bisericesti si al neputintei de a se lumina pe sinesi st apoi norodul cu Inveltatura ceirtii romanesti.
A treia zi cittpa asezarea sa in scaunul Mitro poliei, la 26 Setpeinvrie 1632, Var4.
XI

www.dacoromanica.ro

laant obtine un act domnesc prin care mirerrilor li se chi aspr opreliste sir' nu se
mai amestece in cele preotesti. La 1 Decemvrie acelas an preotimea este scuiitei
de rohctci, iar la 4 lanuarie 1633 asigurcl, printr'un nou act domnesc, libertati pe
sectma ei. Prin asemenea meisuri Varlaani creiazd Bisericii o anumita autonomie,
conditie absolut necesarei pentru ca Biserica
poata uinptitii mislunea ei, idee
pe care o realizeaza in chip magistral marele Saguna In Statutul pentru organizarea
Bisericii din Transilvania.
In mana unei prPotimi sloboda de poverile lumesti j radar' numai lui DumneEvangheliei,. data' spre fericirea i mantuirea norodului, Varlaam putea pune
zeu

acum ci fcklia invteiturii ca sa o poarte dela o margine la> alta a hotarelor ce cupr.indeau semintia romaneascei. Dar limb noastrd romeineasca nu prea avea c ar t e

p re limb a s a." De aceea asa grereste Varlaam nsuyi, ziclind: de nevoe mt-a
fost ca un datornic ce sint lui Dumnezeu ca talantul ce nii-a dat sel-mi pot pieta
dc.toria, macar de cat, pein nu ma duc in casa cea de lut a mosilor mei, adunat-am
din ton talcovnicii sfintei Evanghelii, dasclii bisericii noastre..." Si asa a Intocmit

monwnentala sa C ar t e rotnneasc de inv at a tu;riei salt C azania, pe


care la anul 1637 o avea gata pentru tipar. Ci tiparnini In tara nu era. Dar era domn
al tarii Vasilie Vodd Lupu cu a cdrui ,,ch eftuial nesocot er", adicei nelimitatet, se aduce In tara si se aseazei la Iasi, in chiliile de pe lettiga Meinastirea
Trei lerarhi, tiparnita domneascei. i parga celei dint& tipografii moldovene a fost
tocmai Cazania lui Varlaam. Aparitia acestei ceirti a fost reimane un eveniment
epocal pentru istoria culturii romanesti.
Ideea comemordrii tricentenarului Cazaniei lui Varlactm $i-a insitsit-o pe de-a'ntregul domnul pro f. dr. Emil Hatieganu, pundnd la IndemcInd, spre acest scop, cheltuialet nesocotitIi", Wand astfel posibila aparitia acestei lucreiri In editura ERAN,
fapt pentru care i se cuvine, pe Winger netdrmurita multumire i devotata noastrei recunostinta.

La chemarea dotnniei Sale, lerarhii romani din Transilvania de Nord: I. P. S. S.


dr. luliu Hossu, P. S. S. Nicolae Colon, P. S. S. dr. Alexandru Rusu si P. S. S. dr.
kan Suciu, au slobozit circuldri, indrumand intreaga preotime
dea contributia
spre acest sfdrsit,
sa cerceteze cu luare aminte printre vechile earn bisericesti
aceq margeiritar de mult pret care este Cazania lui Varlaam. Pentru parinteasca
romaneasca intelegere cu care Prea Sfintiile Lor au sprijinit aceaster initially&
le' a.ducem si la acest loc respectuoasa i profunda noastrei rnultumire.
Dar nu numai preotii, ci
Inveitatorii satelor noastre In deveilmasie cu cu alti
intelectuali si chiar elevi, s'au luat la intrecere In a descoperi exemplare din Cazanie. A lost o impreuner freiteascei lucrare, vrednica de cinstirea memoriei lui Varlaam.
Cu ajutorul acestui pretios concurs am geisit aci In Transilvania de Nord, duper
trer: sute de ani, 24 exemplare i urine despre alte 9 exemplare din Cazania lui Varlaam
dela 1643. (Duper' incheerea lucrerrii ni s'a mai semnalat existen fa a cloud exemplare
A, cu lipsa unor foi dela sflirsit, la biserica romanei unita din Szamosujvcir (Gherla).
Un ele din tre aceste exemplare pdstreazd pe filele lor insemnari de mult pret.
Asa de exemplu nu am gclsit nicio mentittne despre pretul cu cat se vindea exemplarul din Cazania lui Varlaam pe la 1643. Mihut Cdrstea si feciorul salt Such( Mihoe,
car3 au cumpeirat in 1645 un exemplar din Cazanie (cel mai vechiu dintre cele exister,te aici), ddruindu-1 pomand bisericii din Bonchida (Bontida), n'au lsat insemnat

prqul de cumparare. Dar pe exemplarul dela biserica din Bedecs (Bedeciu) Orsini
ea' la 1655 popa 'Antoine a dat o iapa pe un exemplar din Cazania CIO Varlaam
XII

www.dacoromanica.ro

i-a r uptp re t u l 25 de florin t i". In prima junultate a veacului al XVIII-lea

abrudarzii di pre muntele Somesului Cald" cumptirli


delainspectorprotopop Giorgie dela Juc,nu zillog(ci)ca sit- fie
pe la 1736,

a lor In V eci" o Cazanie a lui Varlaam cu zece oi ,y i opt mid. (Conf. Preot Gay r/
Hango: Notite istorice, In Telegraful Roman dela Sibiu, Nr. 17 din 13126 Febr.
19(.I3). Asa a fost preluitti odinioar Cazania lui Varlaam. Si pe bung dreptate.

Mt& invillatura Cazaniei tlmcit in cele 75 de cuvtintari este frti egal in


Nteratura noasitra omileticii, panel in ziva de astclzi. Cuprinsul lor te invatti, te initiaz in adeviirurile crestinesti mtintuitoare, te insufleteste ci iti cucereste voinja
pentru o vietuire pe potriva acelor invteituri.
Se &idea cu ce a biruit dintru inceput diavolul pe om cu aceea sa- fie el biruit
de Hristos. lncepatura blestemului si a tocati ostinda omului au fost aceste tret
femeia, lemnul i nzoartea. Femeia Eva de .carpe fu amtigitd; lemnul din care Adam
cu.Eva in-ducat-a poame; moartea ce stiltu pentru mncatul noamelor acelora. Asa
intr'acelas chip ,v i acum: In locul Evei, preablagoslovita Fecioarti Maria; In locul lemnului celui din raiu,.7emnul crucii; In locul mortii lui Adam, moartea lui Hristos.
Cu ce a biruit satana diavolul cu acea fu biruit. Cu lemnul acela din raiu birui pe
Adam diavolul, asa si Hristos cu lemnul crucii birui pe diavolul. Moartea lui Adam
onzora pe oamenii ce se ntiscuser. dintr'nsul, asa ci moartea lui Hristos a inviat
pe oanzenii ce au fost dupcl-clnsul. Eva agonisi mimed In tot neamul si, iarli fecioara
Maria agontsi binele de veci a tot neamul ce crede fiului sail." (Cazania) la Joia mare.)
Aceasta este invttitura unui fragment numai, din Cazania lui Varlaam,
Sau ce inimti nu se va cutremura auzind cuvntl pe care Variaarn Il pune in
gura Maicii Domnului In Cazania la Samblita in
unde zice:
O, iubit fiul mew un de lasi pe maica ta? Intr'acui cash' mil trimiti? Last-mti de
acum fiul meu si. de astzi m des part de tine. Dar pe cine voiu avea ajutor? Pe.
cine voiu avea mcinglitere? C pe tine; fiul met', te-am avut nadejde, pe tine tata
si mama' ci Dumnezeu, de diutor si de .folosire. Dar de acum pe cine.' voiu a-vea In
local tu, fiul met!? Amar ;Me,' insiingurata de mine! N'am tras adejde, fiul meu,
and te-am ndscut, de una ca aceasta: N'am asteptat s trag atata sc.'&136 si dosadd.
fiul meu, nici (data amar si durere. Clind te am nclscut, fizzi meu, n'am simtit durere,
iar acum cumplitcl durere simt intru inima inca. In loc de bucurie, fiul Meu, ian
sctirbii; In loc de veselie, aojar; In loc de desfiltare, nevoe; In loc de usurare, greultate; In loc de zi band, fiul meu, vtiz zi rea .yi cumplit; In loc de cilt bine am nacliijduit scl am, fiul meu, pentru nasterea ta, acum atlita rau durere am. Unde-i
Gavriil arhanghelul care nzi-a zis set' mti veselesc? Scl-I Wiz Inca' acurn, s grliesc ciltre
deinsul puf me cuvinte. Ca- el mi-a zis c ma voiu veseli, iard" eu acu.n, fiul meu, mli
aznrasc si ma doilidesc, Zisu-mi6-a
ta. nu Va avea sfrstt, lar eu, fiul
meu, te wiz mort i cuvantul lui nici aici pe ptimfint nu s'a Implut. 0, iubitul meu
fiu, dulce lumina a ochilor mei, nildejdia i veselia mea, deschide-ti ochii i vezi pe
maim ta ce te pltinge; deschide-ti sfntul rost mangilie pe maica ta. Ascultti fiul
neu suspinele tilde; caut de vezi lacramile mete. Unde ti-s ucenicii? TOti te llisarti
acum. Unde ti-s prietenii? Toti te plirclsircl. Unde-i Petru; ucenicul tu, care Zicea

cd-si va pune capul pentru dragostea ta, iar acum nici el nu se aftei sil Aug?'" cu
mine. TO m'au lsat, toti.m'au prtisit: Numai loan, cel mai Mutt,- deceit toff, acela
te ittbeste vi acela Ili este astilzi ucenic."
lar graiul Cazaniei pe In telesul obstei i In acelas tiny infrumsetat cu asenzilntiri i imagini de o neintrecutc1 frumsejcl, rtimcine si peste veacurile ce vin o co-

XIII

www.dacoromanica.ro

moara literarli. In cuprinsui lucrarii dam cateva din expresiite iterare uitate dar
care s'ar cuveni sa fie puse iarasi In larg Orculatie. (Vezi pag. 113-114.)
In al doilea rand, Cazania lui Varlaam, desi este parga celei dint& tiparnite
din Moldova, In ceeace priveste ornamentatia, cu toatil arta tipografict perfectionails-, Mai nu s'a tiptirit nicio carte pail acum asemenea Cazaniei lui Varlaam. La
finpodairea ei s'au Intrebuintat 48 de xitogravuri ca frontispictt la 74 de Cazanii,
(Cazania la Sambelta mare nu are frontispiciu deceit un ornament detirade tipo:gratice) si 4 finale. La aceste se mai ada uga cele cloud porti ale foilor de.
stema
Moldovei ci xilogravL ra ce reprezinta pe Cuvioasa Paraschiva si viata ei
deci
In total 56 xilogravuri pe care le-am reprodus In milrimea originald.
Initialele sunt "in nutria,- de 78. Le dam, 76, in cuprinsul lucririi reduse la 314
iar cele dotal' initiate P din cliseele Nr. 79 si 80 In marime originara. Initiara P din
cliseul Nr. 79 se all si la Inceputul Predosloviei liii Vastlie Vorld Lupu, din fruntea Cazaniei.
Initialele se pot grupa In zece stiluri asa cum le infltisem In cliseele Nr. 73-76.
La pagina 34 reproducem cele capte vignete intrebuintate la numerotarea unor cazanii. Asa ne-am nizuit sa nu omitem nimic din materialul xilografic, Intrucat scopul
pe care 1-am. urmarit ne-a .fost s dam o prezentare In imagint, Intai a Cazanieil st
apoi a traditiei unice pi care a creat-o aceasta monumentald opera prin retiparirile

manuscrisele ce s'au fcut dupli ea, 'in chip marturisit sau nu. Pentru a putea
da o idee eat mai apropiatil de ceeace a fost originalul Cazaniei lui Varlaanz, dupe!'
ce am reprodus cele doua foi de titlu A si B, sub care intalnim exemplare din Caza.
nie, cj duper' Sterna Moldovet. reproducem, pe langa frontispictile si finalele cazaniilor
acolo uncle, din motive tehnice nu s'au putut reproduce, indlcandu-le 19cul
si titlurile tipeirite cu rosu, Intocmai asa cum sunt In original, transcriindu-le

numai cu Were latine.


Traditia Itterara a Cazaniei lui. Varlaam o gasim inaugurata chiar la un an dupd
aparitia ei. Cazania dela Dealu, din 1644, utilizeaza o parte din cuprinsul Cazanki
lari Varlaam. La sfarsitul ac'eluia,s veac Chiriacodromionul dela Alba Italia din 1699
7i retipareste In intregime cuprinsul, adaugand elite un mic Cuvant Inainte, dupg
Cazania dela Govora, 1642, si la cazaniile la care acesta lipsea In editia prince,.
(lela Iasi.
In veacu urnultor,. al XVIII-lea, se retipreste de 6 ori (1732,.1748,1765, 1768
1781 si 1792). In al XIX-lea deasemenea de 6 ori (1828, 1834,4850, 1858,1894 extras] si 1898). lar in prima jurnatate a veaculai XX (1900-1943) se retipare ste In
1903 (extras), in 1911 In intregime
editia jubtlara din 1943. Toate aceste date
reprezintd momente din traditia copleSitoare a Cazaniei liii Varlaam In literatura
noastra omiletica. Nicio alai"' carte de cazanii nu a atins nurnarul retipartritor pe
care 1-a avut Cazania lui Varlaam, care In trei veacuri s'a retiparit .In intregime de
14 mi ci In parte de 3 ori
deci In total de 17 ori.
. Tot din unica traditie a Cazaniei lui Varlaain fa-c parte si manuscrisele saute
,q multe nestiute 'ce s'au facia dupc`i ea. In cuprinsut acestei lucrari ne ocuparn
mai de patru din aceste razanuscrise, din tre care eel dela bisericg din MeZaszavc
(Saya), este inedit In acelas timP de o valoare exceptionala.
Lu crarea de laid fiind o prezen tare In imagini atilt a Cazaniei cat si a Intregei
ei traditii, am dat In faximile. toile de titlu ale retiparirilor .pe .care le-am NI. tut
avea la frademc7na
i a Inceputuritor Cazaniei la Nasterea lui lisus. Aceasta am
facut-o spre a se putea urmari evolutia aceltdas text, at& la retipariri cat si la manuXIV

www.dacoromanica.ro

scrisele care nu cuprind decat Cazaniile sarbtoriror. Din acest punct de vedere
credem ca am adus o modesta completare la monumentala lacrare a lui Biantt-Hodos,
Bibliografia ROM dneascei 'eche.

Din motive tehnice transcierea cu latine a faximilelor am dat-o In Scara


stratiilor.

La transcrierea textelor Chirilice in latine n'am urmarit scopuri filologice, ci


ne-am calauzit de urmatorul principia: Caracterele chirilice, impreuna Cu intreg aparatul tor grafic, sa fie osebite asa fe! Inc& data- transcris textul In iatine s fie
posibila reconstituirea exacta, iarrtsi din latine In chirilice, a originalului.
Urtniitoarele slove asupra carora am intalnit incoherent In transcriere, le-amt
transcris precum umeaza:
10

=
= iu,

=
= in, q = ce sau ci.
= Y, 11 =

oy =

b=

S = dz,

a,ffl = ia, rf, = ea,

Cele dotal apostofuri pe care editia din 1943 le transcrie prin noi le-am tram= Punctuatia am plistrat-o pe aceea din original Nu am marcat
accentele A fancied nu am avut material tipografic cu astfel de senme. Deasemenea
na ant completat prescurtarile. Dela aceste reguli d transcriere am fost nevoiti s

sells: 2 =' si

went o mica abatere la transcrierea titlurilor tiparite cu ram. Aceasta parte s'a
cules la mana ci caracterele respective nu au putut fi combinate cu linioara deasupra
lui o si u dublu, nici cu deasupra lui ieri final si i din diftongii ia i hi. De aceea
pe o si u dublu 1-am transcris in titluri Cu o si u gras, iar pe ieri, pe IA =tiasi 10 =Itt prin litere cursive.

Foile din partea Mali a Cazaniei, numerotate dela 1--384 le-am signat cu F
(mare) iar pe cele din partea a doua, numerotate dela 1-126 le-am signat cu f
(tic). r. = recto sau reverso, tidied pagina prime"! a foiir pe care se aflii numerota-

rea, tar v.. = verso, tidied pagina a doua a foii. Foile nenumerot ate delainceput
le-am signat pritz numerete romane I, II si III, iar pe cele dela sfiirsit prin 4, B,C ci D.

Mai notlim faptul cii in edititie veacului al XV111,-lea ieri final apare si cu
valoare de i ci uneori de a iar4.= In si cu valoare de , cazuri pe care le-am mentionat in aparatul critic.
Nu putem.incheia acest Cuveint inainte lard sii exprimilm fratestile noastre multuntiri Prea Cucertzicilor OHO protopopi: te fan Bota
Lemny (Lemniu), $te.
fan Cherechesitt
Somkut ('onzcuta), Gheorghe Costna
Dragomrfalva (DragoiTiresti), loan Costea
Kolozsvar (Cluj), Nicolae Costin
Zsibo (Jibou), Gheorghe
Ds
(Dei);
Cucernicilor
preoti:
Vasile
Apetrii
Manzat
Kozmatelke (Coma),
Marius Birle
Szurdok (Stramtura Mgramuresului), Virgil Lupas Borgovan
Kolozs (Cojocna), loan Built
Kolozs (Cojocna), loan Checiches
Korptid (Corpadea), loan Ciouca
Dank (Dane), loan Contiu
Kisnyulas (Milasel), Vasile
Cosma
Pusztatopa (Topa Mica), Andrei Giurgiuca
Bethlenkrtvlyes (Perisor),
Teodor Groza
Fazes (Stramba), Vasile Mclean
Ketel-Magyarborzds (Chetitr
Bozies), Aurel Miclea
Bonchida (Bon(ida), Vasile Moldovan
Alarosliget (Dumbrava), Gheorghe Munteanu
Als6csobanka (Ciubanca), Virgil Paca
Gyalu
(Gilau), Andrei Pintea
Buzonez6 (Buzas), dr. Silviu A. Prundus
Kolozsvar
(Cluj), Traiatz Saya
Bedecs (Bedeciu), Petre Tofan
Nagyrebra (Rebra), loan
Barbos
Meziszava (Sava), loan Bondani
Romoly (Romttli), Gavril lovan
Fugyivcisrhely (Osorheiu) i domnilor Gheorghe Diincus si Pie 8andru invatator,
XV

www.dacoromanica.ro

eari mi-au pus la indemanei pentrtt acest studitt fie exemplare din (.7azania lui Varlaarn fie retipiiriri dupa aceasta sau alte informatiuni. Multumesc deasetnenea bibliotecarului meu, Teodor Negreiu si celorlalti studenti care m'au ajutat la numeirarea
cuvintelor din Cazania lui Varlaam.
Domnii Raoul S'orban si Ch. V. Giurgiu Inca' au o caldei muttumire din
partea noastrei pentru interesui fi insufletirea ce au manifestat-o fatei de initiativa concretizat6 In aceast lucrare.
Si nu pot trece sub teicere nici pe pictorul Victor Constantinescu, care a copiat
filigranele Cazaniei si ale Ms. Nr. 210 Mz. Ep. si pe lordan Dunzitriu care a desenat
titlurile capitolelor acestei lucreiri si filigran ele Ms. din Mez6szava (Sara).
In ce meisurei am izbutit s nu jignim, prin streidania noastrel, memoria lui Varlaam, nu este al nostru a judeca. Noi ne-.am streiduit set' piinim.lucrul si 1-am
sit atat cat ne-au ingelduit anii 1943-1944,
ale ceiror vestigii se veid a niste
rune In cuprinsul lucririt
ci mijloacele pe care le-am putut vea la lndemiinei it.
Transilvania de Nord.
i
Kolozsvr (Cluj), la ziva Crucii, Joi 14 Septemvrie 1944.
FLOREA MURESANU
PreoIra Caledralei Adormirea Maicii Doinunlui"
i profesor la Academia leologied orlodox,I romand Sf Nicolae"
din Kolozsvdr (Cluj).

www.dacoromanica.ro

M ITROPO LIRA, VARIAAM


(1632 -1653)
1. Originea lui Varlaam. Izbelistile vremilor, care au trecut in necontenite valuri
peste cuprinsul hotarelor locuite de Romani, au innecat multe comori si au ingropat
pretioase urme atat din istoria obstei cat si din viata bdrbatilor alesi de Dumnezeu
si asezati la locul de cdrmaci pe cdile izbdvirii si ale gloriei nepieritoare. In asemenea
cumplite zile au ars multe documente si au dispdrut multe dovezi despre, faptele si
vredniciile strmosilor. Din aceastd pricind sunt in istoria noastrd umbre si multe goluri. Strddamile cercetatorilor, rdzimandu-se pe fapte ce stau de o parte si de alta a unor
asemenea goluri, peste multe au aruncat punti de lumina, legdnd astfel curgerea
istoriei. Dar mai sunt de acele in fata cdrora cercetdrile istorice nu s'au unit in asezarea puntilor de legdturd si de lumina. Un asemenea caz este chestiunea cu privire

la stabilirea originei lui Varlaam, marele si luminatul chip de vlddicd al istoriei


noastre religioase si culturale.
FArdmele de documente care au rdzbit deasupra vremii, unii le td1mdcesc in

sensul cal Varlaam se trage din neam de boieri,1) iar a4ii cd se trage din tdrani
rdzesi 2) din tinutul Putnei. Poat i unii si altii au dreptate dac documentele la
S t. Dinul es c u, in Notite despre vieata i activitatea Mitropolitului Varlaam
(1632-1653), pag. 1. spune textual, eh' Varlaam se trage dintr'o familie boereascA renumitil
a Moldovei din familia Motoc .... Din aceasta familie au esit mai multi membri renumiti,

ca vornicul Ion Moto c, care intre anii 1554-1564 rAsturn si facu 3 domni in Mol-

dova." Pentru intemeierea acestei sustineri trimite, in not (1), la un document cu data de 15

Aprilie 1672, publicat de Hasclau in A r chi v a Ist oriel" t. 1 partea 1, pag. 80 prin

care mosneanul (=rdzesul) Dumitrasco Rusanovschi vinde cumnatului sa"u Ddinian vornicul
p.rtile sale din satul Sipoteni. In acel document figureazd printre martori si Andrei Motoc

br a tnic (=nepot de frate) al Mitropolitului Varlaam. De aci Hasd,u spune cd: Acest
Andreiu inumindu-se mai sus Motoc urmeazil ea' si celebrul Mitropolit Varlaam era tot din

acest neam". Aproape in aceiasi termeni copiaza. si I. Andreescu afirmatia despre originea
lui Varlaam din familia boereasc6 Motoc, intemeindu-se pe acelas document din 15 Aprilic
1672. (V. Varlaam al II-lea Mitropolitul Moldovei, pag. 33, textul si nota 3.)
Aceast, pa",rere sustinut cu mai mult aparat documentar o Intalnim la N. I or g a,
Ist. Bis. Romane, vol. I. Vdleni de Munte 1908 pag. 304; I. Lupa 5, Varlaam, Mitropolitul
Moldovei, Cluj, 1934, pag. 55; N. Cartojan, Ist, lit. rom. vechi. II. pae. 109 si altii printre
care pomenim pe cel mai iou biograf al lui Varlaam, anume Augustin Z. N. Pop. Acesta
spune textual, ea:
cobora neamul mitropolitul Varlaam din satele putnene, tinut de
podgorii si mori, peste care stapneau cu hrisoave vochi, intre Omni si preoti, rdzesii TArii
de los. De aici s'a ridicat neamul lui Maxim Ureche si Stefan Toma dela Otesti, de aici
1

www.dacoromanica.ro

Nr. 1.
Varlaam, Mitropolitul Moldovei
Mph' o fresca din biserica Trei Terarlii, din

3,01-149TEC4

- IVRINICIPtULUI
'9UCT/Re$1\

www.dacoromanica.ro

care se provoacd le interpretdm in duhul vremii lui Varlaam. Inainte de reforma


lui Mavrocordat (1739) rdzesii moldoveni i mosnenii munteni apartineau oamenilor

liberi, nobilirnei, adeca obrazelor boeresti sau aristocratiei tarii. Caci Nina clitre
sflirsitul secolului al XVI-lea libertatea este In strlinsil legrattril ca mosia. Nu putea
fi liber decdt acela care era posesoral unei ocine, oricare or fi fost intinderea el.
Pierderea ocinei atreigea dup sine si pe aceea a libertil(ii. Omul bird peamInt era
serbul stpnului inosiei pe care triiia. Intr'o societate astfel organizat, clasa oamenilor liberi se confunda deci cu aceea a proprietarilor de pilmeint. Obisnuit acestia
sunt cunoscuti sub numele de bojen si nzosneni, In Moldova reizesi, cei dintili reprezentand proprietcitea mare, ceilalti pe cea mijlocie ci mnic, saipanit aceasta din
mina mai totdeattna In deveilmeisie.3)

Prin urmare nobleta era in timpurile vechi In legeiturd ca mosia. Stlipemitorul


de peinzeint era atunci iden tic cu nobil, intocmai ca In Polonia yi Ungaria".4)

Diferitele numiri date proprietarilor mici in Moldova si Muntenia (megiesi,


mosneni, rdzesi, cnezi, judeci), nu reprezinta categorii deosebite de proprietari ci
numai raporturi oarecum juridice ale acelorasi proprietari, care sunt megiesi cdnd e
verba de hotarnicie hare mosiile lor si ale altor mosneni in starea lor de mostenitori
ai pamantului; cnezi ca proprietari de iobagi (rumdni) si judeci ca oameni liberi.
Dar pe leingii aceste titluri care exprimei doar cate o anttme insusire a lor, proprietarii mai au unul: Ei sunt bojen, adec nobili. Acesta este cel mai important
din tre titlurile ion El le insunteazli pe toate celelalte si se subintelege pe langei fiecare din ele. 5)
Asa Intelegand starile de atunci, ne putem explica i faptul la care face aluzie
Augustin Z. N. Pop, cdnd spune, cd de acolo dintre razesii 'Tara de Jos s'a ridicat
.$tefan Toma si Gheorghe ,Stefan. Numai asa putem intelege cum Andreias, nepotul
de fi ate al lui Varlaam a putut sa fie stapAnul unei case pe ulita mare a Iasilor,
iar Lupu al lui Grigorie, un alt nepot, inarmat cu scrisoare dela unchiul sau Varlaam,
s strdbata pand la tronul tarului a toata Rusia si sa vada fata lui Mihail Feodorovici.6) Nobleta legata de starea razesiei isi putea face cale deschisa inafarapana departe la treptele stralucitului tron al tarilor, lar inauntru pand la sceptrul de domnie.

so va porni domnia lui Gheorghe Stefan cu mare bisug tdrei" si a baltranului


Fustratic Dabija, cel cu attea amintiri din vii.
Varlaam era din malul targilos al Bolot es til o r, chemandu-se Motoc, dupd un
flume foarte purtat in regiune si chiar s'a crezut candva, ca dansul este unul din indepArtatii urmasi ai vornicului Motoc, tutors la sat sa razeseascd". (Neamul Mitrooplitului
Cdrturar Varlaam al Moldovei, Rev. Bis. ort. rom. Anul LVII, Nr. 5-6, MaiuIunie 1939.
Despre boieri, pag. 3.
3) C. Giurescu
Idem pag. 20.
Aci Giurescu citeazd pdrerea lui I. Bogdan.
5) Idem, pag. 127.

Iasi, 24. Octomvrie 1644.

Scrisoarea Mitropolitului Varlaam din Moldova cdtre Tarul Mihail Feodorovici, in


care recomandd pe nepotul salt Lupu al lui Grigorie.
,.Prea luminatului si inalt rezidentului in buna credintd stralucitoralui Domn Tar
si Marelui Cneaz Mihail Feodorovici, singur stdpanitorul a toatd Rusia, Tarul Moscovei,
Tam'. Astrahanului si la alte multe imparatii $i state Tar si Domn si Obldduitor in Domnul
sIi te bucuri la multi ani, cu duhul dumnezitsc4SA 4riumfezi si sA salti de bucurie in Hristos.
Deoarece toti sunt datori a avea pururea dragostea fatd de prealuminata Maiestate a Impdrdtiei Voastre, cdci pe multi si pe nenumdia(i if itragi in dragostea ta prin impdrAtestile
tale binefaceri, Cu atat mai ales suntem noi datori a ne ardta semnul dragostei noastre
Maiestdtii Impdrtiei Voastre si a aduce mnliumitd Maiestrttii Impd.ratiei Voastre pentru
binefaceri si a ne ruga lui D-zeu fdr de uitare. Cd nu numai pe noi ne-ai atras spre casa
iubirii si binefacerii Maiestdtii ImpArdtiei Voastre, ci mai ales harul lui D-zeu a asezat
3

www.dacoromanica.ro

Prin urmare Varlaam apartinnd unei familii nobile de raZesi, stapdni de mosii,
sate si vaduri de mori In tinutul Putnei, a fost In .situatie de a-si agonisi aleasa culturd si cunostinta a limbei slavone, grecesti i latine, fie la dascali in tara, fie la
vreuna din Academiile de peste hotare, unde a invatat si Grigorie Ureche ridicat si
el din mijlocul razesilor Tarii de Jos.
Numele fericitilor si parinti pana acum nu ne sunt cunoscute. La fel n'a iesit
la iveala pdna acum stire nici despre anul si locul nasterii lui Varlaam, nici despre
numele ce l'a avut din botez inainte de calugdrie.
A-tat se stie din documentele descoperite paria acum ca a avut un frate Stefan,
o sofa" Ecaterina si una Nastasia. Numele unui alt frate, razes botosenean, nu este
cunoscut 7).

2. Varlaanz calugar la Secul. Mdnastirea Secul este ctitoria lui Nestor Ureche
si a sotiei sale Mitrofana, parintii lui Grigorie Ureche cronicarul i vornicul. In
cuprinsul acestei mandstiri, pe Idng pravila vietii calugaresti, constatatoare din ascultarea rugaciunei i priveghere spre infrdnarea trupului si libertatea In duh i adevar,

a luat fiinta dela inceput si o scoala mdnastireasca. Nu=i exclus ucenicia in ale

stiintei aci sa. si-o fi facut calugarul Varlaam.


Ce l'a indemnat sA imbrace chipul calugaresc? Poate chemarea lui Dumnezeu
earl i-a pus de o parte aleasa misiune pe care a dus-o la plinire si spre a lui Dumnezeu lauda i spre folosul de mdntuire al neamului su romdnesc.
Cele mai vechi stiri despre Varlaam la Secul le avem de pe la anul 1610, cdnd este

pcmenit ca egumen al mdnastirii. La aceasta data semneaza cu tot soborul dela


impiirdtia Maiestdtii Voastre intre Impdrati si cnei spre a fi in cele din urmii ocrotitorul
si apIrgtorul bunei credinte, rdscumpdrdtorul robilor. mangdietorul celor ce rdu suferd
In mizerie i ziditorul bunei credinte, mdrirea si lauda pravoslavnicilor, ochiul luminat al
bisericii rdsdritene, milostenia nesecatd a celor ce cer. Intre cei multi si nenumdrati, cari
se refugiazd cu o astfel de bundtate la prealuminata stdpanire a Impdrdtiei Voastre este
(unul) si acest nepot al nostru cu numele Lupu Grigorie trimis de smerenia noastrd pentru
lucrurile noastre de lipsd in singur stdpdnia ImPardtiei Voastre mari s cumpere acelea
cari Doi nu le etsim. Deaceea mg' inchin cu aceast rugare si aduc multumitg. Impdrtiei
Voastre mari si pentru aceasta astern rugare, sd aib voie sus numitul nostru nepot Lupu
al lui Grigorie a ne cumpAra luorurile de lipsd In tara ta mare impArdteascd, si a se intoarce fdrd de intarziere. Si Domnul Dumnezeu sA inmulteascd anii cei multi ai Cal in prosperitate si putere si (sg-ti dea) biruintd asupra tuturor vrdsmasilor vdzuti si nevdzuti, Amin.
Soris in cetatea domneascd, in Iasi, anul dela facerea lumii 7153, luna lui Octomvrie 24 zile.
Iar din jos adaus :
Ruggtorul de D-zeu i doritor al tot binelui Maiestltii Tale Impdrgtesti, Varlaam
Mitropolitul Moldovei ti se inching.
(Actele Moldovalahe, 7153. No. 6. Copie contemporand, publicaa de S. Dragomir in
Relatiile bis. rom. art. cu Rusia In sec. XVII. Anal. 'Acad. Rom.; Tom. 34.)
7) Stefan frate preaosfintitului si de Dumnezeu alesului si ruggtorului nostru Kir
Varlaam mitropolit", intdInit prea putin documentar, are doi fii si o flied: pe popa Ursu
care nu trebue confundat cu preotul domnesc Ursu Cergariu, bgrbatul Maritei, nepoatd
dupii al doilea frate,
pe Todir ase o si pe Tu (f) d o r a.

Popa Ur s u, Todir as cu (Toader) si sora lor cdsgtroita cu Gheorghe Oldcariu


sunt mereu in proces de mostenire cand cu m'andstirea Secul pentru via din Cofesti care
pogoane au fost puse de pdrintele Varlaam" opundndu-se cererii lor: Statornicirile pravilei; testamentul si mArturiile duhovnicului lui Varlaam, pdrintele Dosotheiu ot sta mo-

nastir Nemetcomu, ed. la datul sufletului" i-a spus: Nepotii s(')au aflat socotiti pand
au fost svintia sa viu" dupd moartea svintiei sale sa nu mai ceard nici un nepot ni..
mica", ea va avea svintia sa sdi hie tot a svintiei mdnastiri, nici are nice un nepot la svintia sa nimic, cu ce s(')au indurat le-au dat pand au fost svintia sa viu",
cdnd sunt
chemati la judecatd de fii surorii Nastasia, Lupu Brasoveanu si Vlad, cdteodatli si de
4

www.dacoromanica.ro

niare pana la mic" un act menit sa curme neilitzlegerile pentru hotare cu calugdrii
din manastirea Neamtu.8)
Tara cum a inteles calugdrul Varlaam sa-si dea un rost ales si inalt vietii sale

calugaresti, pe care a adus-o dela inceput ardere de tot spre mai mare slava a lui

Dumnezeu si spre folosul mantuirii sufletesti a neamului

sAu.

Inca de pe cand era preutul bisericii lui Sflintul Ion BotezcItorul din sfiinta

meineistire Secul" adic Intre 1599 (atzul intemeierii milmistirii de ceitre Nistor Ureche)
1610 (anul ciind li gdsim egurnen) Varlaam tradusese din slavoneste Least vita

lui loan Sciirarul in octavo pe 574 de pagini, text slavonesc ci romanesc pe dotal
coloane. In prefatii autorul zicea: ca si ett smeritul si tzedestoinicul pentru liubovul
ce am avut ceitre aceastil svintei carte, 'inset mai viirtos pentrtt datoria talantului ce
amtt carele mi s'att drirttitu din tru mila lui Dumnezeu m'am nevoit, dupei putinei
puterea mea ca s m plec osardiei rneale ce am avut spre acest lucru. Derept aceia
nice pentru aceasta s nu-mi prepue nestine, cad ca mai dinainte vreame au avutu
oamenii osardie spre inveiteiturei c'au fostu dascali si sciutori ci inteleglitori scripturilor si nvtturilor lui Dumnezeu si ca acest lucru ca ca o lumina au luminat lumen
Ionascu de Velicico, nepotii ei care prin purtarea lor nepotrivitd, fie prin nepilsare, uitand
la batranete, in ultimele zile ale vietii, pe f ostul" mitropolit fusesera indepartati dela
once impartire. In schimb Gheorghe Olacariu a fost de fatd". ingrijindu-1 si, fiind do
clansul invatat, scrisese actul de danie, l'au cetit inaintea parintelui Va.rlaam
Ion F,piscopul de Roman, ieromonahul Gheorghe ot Secul cu tot soborul marturisesc
manastirii si
calugarul deja Snagov, Atanasie, fost ucenic al lui Varlaam si acum ajuns egumen
acolo
iard a iscali n'au putut iscli pdrintele Varlaarn in zapis. ca au fost bolnav fulgerat
de
si in alt loe: iara a is.cali zapisul nu putea parintele iscali, cal au fost bolnav,
ce, unde-i trebuie punea pecetia."
Revendicarile in discutie (se contesta intentia testatorului si autenticitatea zapiselor
c nu-i iscalit cu mana parintele Varlaam") au loe, ()data inaintea
mitropolitului Dosoftei
si a doua oar. inaintea lui Antonia Ruset.
Mittiopolitul daruise cu diriapte (lane partile din Strezesti si din Giugastri zestre
Tuf(do)rei, iar din Scortari harazise pamanturile dela Cofesti si Capotesti preotului Ursu
si femei sale Mare` si celuilalt frate Teodor, incredintandu-le cu zapisele de cumparatura, din ele fiind desmostenit un alt nepot, R a d u.
Po pa Ur s u, de locul lui din Stoiesti, a prectit In satul Grozestj dupa 1661, and la
bisenca satului se intalneste pentru ultima data. Popa Albu. Ii urmau si lui, dupa 1686.
popii Ionascu si Lupu ot Grozesti (1696). Popa Ursu a avut fecior pe Necul a.
Andrias Moto c, var primar cu Ursu, este diac in Iasi. Cartea domneasca a lui
Stefanita Lupu din 24 Ma 1660 porunceste sa ramae, lui Ghinea Negutitoriulu o casa
a lui Ad ria nepotulu pdrintelui Varlaam, care inabld fugariu sa, nu plateasca 200 lei
datoriti lui Ghinea" intre vechile documente ale Galatei, ca si cel de sus se pdstra la
Arhivele Statului din Bucuresti, in 1888, un zapis cu data de 20 Septemvrie 1669, prin care
Kirila tiv vel jignicier vindea aceasta casd din Iasi, ,pre ulita mare", cumpariata, dela
Ghinea, care o luase deja Andrias. In 15 Aprilie 1672, Andrias Motoc de pdpiceni iscaleste
'bratanic mitropolitului Varlaam" intre altii zapisul mosneanului Dumitrascu Rusanovschi
pentru o vanzare la Sapoteni. Hasdeu (loc. cit.) observa: Acest Andrei numindu-se Motee
urmeaza cA si celebrul mitropolit Varlaam era tot din acest neam".

Marit a, sora lui Andrias, este casatoritd cu preotul diomnesc Ur

su Cergariu

de pe Poarta, venit in locul raposatului pond Vasile s serveasca paraclisul zidit de Stefan
Toma, la 1621 deasupra intrdrii domnesti.
Ursu a fost preot domnesc In cloud randuri: inainte de 1665 (Septemvrie 5) si dupd

1678, and se intalneste la biserica de pre Poarta", martur in zapisul preoltesei Prohira,

vdcluva inaintasului salt, prin care vinde unui nepot paimant (19 Octomvrie 1678). El apare
in alte vanzari, la 4 Fevruarie 1686, 1 Martie 1686 si tot inaintea lui la Iasi se intaresc la
10 Aprilie 1684 si 30 August 1684, cloud acte de danie si vanzare in legdtura cu ocinele
vasluiene deja Morcoviceni. Din casnicia cu Manta i s'au ndscut mai multi ,cuconi", dar
Ursu nu implini varsta inaintata, deoarece in 7 Aprilie 1687 Marita preuteasa popei Ursulu,
c-au fost preut domnesc"
deci dansul murise,
capata intarire dela Constantin Cante5

www.dacoromanica.ro

s'au indireptat spre Ittcruri butte domnii vi lnprafii, iard In vrearnea de acum s'au
strfinsti si s'att intunecat oscIrdia aceia de nice stiu pre noi invala nice pre alti. Drept
aceea am vrut set* scriu aceastii carte larg si pie lung ca set' portal intelege cine
va ceti."9)
Asa in taina tdcerii dela Secul a zdbovit Varlaam in lungi privegheri de noapte
la lumina lind a candelei, aplecat peste slova vechei intelepciuni, talmdcindu-i intelesul pe care l'a impdrtdsit apoi si altora. Grija lui cea sfntd si osdrdia care nu
i-a dat hodind, i-a fost ca s inteleagd to i sd se bucure de desfdtdrile In duh si
adevAr pe care el le-a gustat din slova vechilor cazanii si a cuvintelor rostuite de
intelepciunea vreunui avg sau schimnic. Duhul &au de multe ori se. va ti suit pe treptele de aur ale Leastvitei lui Ion Scdrarul, pnd in inaltul crugurilor ceresti. Privind
de acolo multa desertdciune dupd care aleargd omul pdmntesc, a voit s-i facd pe
toti piirtasi slobozeniei in duh pe care numai adevdrul ti-o poate da, iar adevdrul
intreg numai in Dumnezeu std, cdci Duh si Adevdr este Dumnezeu. De aceea ce-1
ce-si pune nAdejdea sa In Dumnezeu nu va fi rsat de rusine i cel ?ce se leapddd de
cele ce nu sunt ale duhului dobdndeste negritd boggle.
Pe aceastd cale cereascd si-a strunit cAlugdrul Varlaam viata sa la Secul. Si
prin ea bun nume i aleas cinstire, nu numai la Dumnezeu ci i la oameni, a dobAndit.
Cei mai mari vlzand vrednicia lui l-au ridicat la cinstea de Arhimandrit Inca
tiindr fiind, iar Domnul trii, Miron Barnovschi, bine cunoscdnd faima Arhimandritului Varlaam l'a ales sd-i fie duhovnic siesi si casei sale, cherndndtt-1 la Suceava
In cetate.
3. Varlaam ln sone la tarul Rusiei Miliail Feodorovici. In firestile convorbiri
dintre Domnul tdrii i duhovnicul &Au, Miron Vodd a avut prilejul sd se incredinteze
cA Varlaam poate sd-i fie si cel mai luminat si mai de incredere sfetnic. Dar si
mir impotriva a ,,niste oameni ce si-au pus vie pe un pamant al ei, care pamant cu un vad
do moara si alto mosii ce mai sant acolo i le-au dat ei" mitropolitul Varlaam caci au fost
nepoatai de frate". In 1710 ea daruia sbornicul cu analele bistritene prectului Gheorghe
din Baleen', cum marturiseste insemnarea interioard:
A(z)i iere(i) Gheo(r)ghi o(t) Baiceni /precum mi-au da(t) aceasta / carte preut(i)asa
Caposatulu(i) /preotului U(r)sului, carele / au fostu protopo(p) o(t) Iasi Du(m)nezeu salu
pomen(i)asca./Inparat(i)a sv(i)ntii sale de pre /una Cu preut(i)asa si cu to(t)i cuconi(i) si
Cu rude a(i)dumi /10(r) sale. Mii au dato ca sa le! hie pomana in veaci ami(n). /Scrisa(m)
can(d) au vin(t) Ioa(n) Necula(i) / Voevo(d) s au intra(t) in I(asi) / In r(s) crea(d)m(s)(a)
gen. ke. din v. 1. 7218 in ziva lu s(t) Gligori b(o)goslov."
Marita trdia hied la 3 Mai 1713, an and vinde vadul sat' de molted unui vatav de vieri.
Fiul cel mre al Nastasiei, casatorita cu un Grigore abia amintit, Lupu Grigore, numit
si Brasovanul, pentru negotul ce-1 indeletnicea, acest nepot al nostru", este trimis de
mitropolit cu scrisoare de recomandatie cdtre tar (24 Octomvrie 1644) la Moscova pentru
lucrurile noastre de lipsa in singur stapania Impdratiei Voastre mari, sa cumpere acelea
cari noi nu le gasim si a se intoarce fAr intarziere."
Duna moartea ierarhului, sora Nastasia a capatat 100 galbeni, lar Caterinei cealalt
sora castorita in Nearnt cu Chizanul ce iscaleste foarte mandru langd preotul cel domnesc cumnatul mitropolitului Varlaam" i se statornici sA primeasca patru poloboace de
miare in toamnd pe fiecare an" din prisacile dela Brad, lasate manastirii de vesnica odihna.
Poate fiu Caterinei sa fi fost R a du, ehemat de Varlaam la mosiile sale din Putna si
curand indepartat pentru multele nebunii ce facea" luandu-k-se mosia Scortari spire a se
da lui Stefan si celor doi cuconi mai mici ce-au avut negrijiti."
Se mai aminteste inteun ispisoc, alturi de Stefan fratele Nlitropolitului Varlaam"
un nepot Nich if o r. O nou atestare intareste cd este fiul lui Stefan." (Augustin Z. N.
Pop. Neamul Mitropolitului Varlaam. Rev. Bis. ort. rom. No. 5-6 1939.)
N. Cartojan. Ist. lit. rom. vechi, II. pag. 109.
9) G. Pascu: ht, lit. rom., pag. 58.
6

www.dacoromanica.ro

Varlaam plinindu-si cu sfintenie slujba duhovniciei sale, a stiut sa aprindd in sufletul domnului toatd domneasca rdvnal pentru buna cinstire si podoabd a casei lui
Dumnezeu. Dovada o avem in scrisoarea Voevodului Miron
Barnovschi catre Tarul
Mihail Feodorovici, prin care recomanda pe Arhimandritul Varlaam i
solia ce-o
trimitea in Rusia cu o indoird rnisiune. ")
Prima misiune avea ca tinta lavra Pecerska din Chiev.
Acolo se afla ca arhimandrit Petru Movil, inrudit cu domnitorul Miron Barnovschi. Acesta trimitea deci in solie pe duhovnicul sdu s vadd pe arhimandrit si
sd-i ducd manuscrisul unui Octoih slav din mndstirea Neamtu care a servit apoi
!a tipdritura chieviand din 1630. A doua misiune avea ca tintd Moscova. Aci solio
moldoveneased trebuia sd 'se
se prezinte Tarului Mihail Feodorovici pentru a-i duce
in dar moastele sfantultii mucenic Iacov din Persia, care se aflau in palatul domnesc
din Suceava si pentru a cere in schimb pentru ctitoria dela
Dragomirna, cateva din
acele frumoase icoane rusesti, pe care Miron Barnovschi le va fi vlzut in
mndstirile
ucrainiene din Polonia. Solia moldoveneascd a plecat din Suceava in ziva de 13
Decemvrie, 1628. In vara anului 1629 era la Chiev.
lntrevederea dintre Varlaam si Petru Movild, a avut loe in ziva de 3 August,
dun cum afldm chiar din notele lui Petru Movild insusi: In anul 1629 August,
3 zile, venind la miinlistirea Pecerska Varlaam ieromonahul(?) din piimantul Moldovei si fiind tri mis la mine ca Sei 171(4 vada de ciitre Miron Barnovschi Voevod."11)
intdlnirea aceasta dintre cei doi cdlugdri providentiali, ridicati amdndoi din
obstea neamului romnesc, are pentru istoria culturii romnesti o importantd deosebitd.
Din cele vdzute acolo de Varlaam (Tipografia, Colegiul s. a.) si din convorbirile
lor va purcede marea innoire culturald religioasd din Tdrile Romdnesti, Moldova si
,Mutitenia, intdi prin infiintarea Academei domnesti, a lui Vasile Lupu dela Trei
10) Scrisoarea Voevodului Miron Barnovschi cdtre Tarta Mihail Feodorovici,
in care recomanda' pe Arhimandritul Varlaarn si solia ce-o trimite la Moscova. (Gramatele
moldovalahe, 1628 Nr. 1. original).
Iasi, 9 Decemvrie 1628.
Atotcreatorul si Domnul Hristos sez(ind de-a dreapta scaunului miiririi intru cele
Inalte, impdratul impiiratilor si domnul domnilor prin inainte
stiinta sa dintru inceputul
buniitatii, care face sd infloreascii rodul si cu dreapta sa atotputernic.5 incunund ne,amul
drept credmcios, pe care insusi Dumnezeu l'a ales ca pe un intelopt si
al credintei ortodoxe, a strdbunilor siii si fiitor Bisericii risiritene din credincifos strAjer
popor prea luminat
strillueitorului si in ortodoxe bine lumindtorului si ziditorul credintei,iar noaud
intru Domnul
mult doritului si iubitului i pentru credinta noastrd ortodoxa'
impreund luptAtorul nostru,
dei flind departe de noi totusi inimile noastre in veci neuitatului,
prea luminatului Tar,
Domn Marelui Cneaz Mihail Feodorovici, singur stApdnitorul a toatd Rusia (titlul intreg).
sa te bucuri si sd te veselesti in Domnul la multi ani, Amin.
Insotit prin mArturisirea credintei ortodoxe si in Hristos Dumnezeu bine crediticios
si inchindtor al Sfintei Treimi si fiu si mostenitor al Bisericii irdsdritene, bine
Dcrim Io Miron Bainovschi Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn si obriduitor, credinciosul
toatd tara
Moldovei, pace, sniitate si vieat indelungatii dela Domnul Dumnezeu dorima ImpArdtiei
Tale. Cdci si noi fiind in Hristos Dumnezeu, tindnd credinta ortodoxa' si aceasta pdstriind-o
intreagd si .
, urmand pArintilor nostri de demult si strdbunilor i celor drept credinciosi, cari au fost in tara noastra a Moldovei luptdtori ai
adevdratei ortodoxii, prea
luminatii Domni, care in semnul dreptei lor credinte in Hristos Dumnezeu
au umplut toat5
tara Moldovei cu prea frumoase miindstiri si cu cinstite hramuri
mdritoare
de Dumnezeu,
dela eari prin nespusele sorti ale lui Dumnezeu a venit si la noi in tara Moldovei
am
primit patriei mele spre a fi tiitorul sceptrului domnesc
si obraduitor. In aceste.aunde
urmand
si noi Domnilor de demult, cari au fost inaintea noastrd,
lor binecuviincioase in Dumnezeu cu binecuvantarea si ajutorul lui Dumnezeu amvietii
zidit cinstita mndstire numiti
Dragornirna si in ea ani dada biserica de piatrii in numele sfintei si de vieatd facatoarei
7

www.dacoromanica.ro

Ierarhi, cel dintai a$ezmnt de Invttur superioar la Romni i a tipografiilor,

atat ale lui Matei Basarab dela Campulung, Govora i Targoviste 12) cat si a lui
Vasile Lupu dela Trei Ierarhi din Iasi, de sub a cdror teascuri au e5it una dupd
alta tdlmcirile in romaneste a cdrtilor de slujbd si de zidire sufleteascd pentru
folosul semintiei romanesti de pretutindeni.

Printre notele lui Petru Movild despre intalnirea dela 3 August 1629 se pdstreazd

insemnarea despre minunea sdvarsitd de moastele Sfantului loan cel Nou din
Seceava care la 1610 a niantuit cetatea de ndvdlirea Cazacilor Zaporojeniminune
care, spune Petru Movild

i-a fast povestitd de Varlaam.

Din acest fapt cat si din scrisoarea de recomandare a soliei moldovene, cdtre
Tam' Mihail Feodorovici si cdtre Patriarhul Moscovei Filaret Nichitici, pe care
Peti u Movild a dat-o lui Varlaam,u) putem bdnui cd o insemnatd parte a convorbirilor celor doi moldoveni in pestera Pecerska a fost despre vietile sfintilor. Asa
.voia si Petru Movild si Varlaam ca atat viata lor cat si a neamului lor sd fie sfantd
vietuire inchinatd lui Dumnezeu. De aceea plcutd zdbavrt le-a fost sal vorbeascd
despre vieti sfinte si fdditoare de minuni.
Treimi. Pe urmd Inca alte cloud' mdnistiri de piatrd le-am zidit din temelie, una in numele
Adormirii prea Sfintei Cinstitei si binecuvdntatei Fecioare Maria, iar cealaltd in numele
sfdritului marelui mucenic Gheorghe si al lui Joan cel Nou, care zace in tara noastril a
Moldovei. Vdzand noi credinta ortodoxd impodobitd pretutindeni cu prea frumoase icoane
din imparatia ta, si apdrarea tuturor bisericilor lui Dumnezeu am indfznit si am trimis
la bine iubitoarea ta impdrtie pentru cinstitele si ,prea frumoasele icoane, ca sd implinesti
osdrdia si dorinta Roasted si sd fie si numele impairdtiei Voastre ortodoxe scris in pomelnicul acestor sfinte biserici ale noastre in sfdntul jertfelnic sore a se aminti binefacerea impirdtiei voastre, si cu bundvoirea tatLlui si cu lucrarea fiului Si cu sdviirsirea sfdntului duh,
a Treimii mai inainte fiind si neimpartitd luminnd si strdlucind, trimitem Impiirdtiei Tale
aceste cinstite si sfinte moaste ale sffintului mucenic Iacov din Persia, cari le trimit Impdrdtiei Tale bine iubiri spre apdrarca si biruirile asupra dusmanilor si altele ce s'au aflat in
palatul nostru, prin arhimandritul nostru V a rlaam si prin sluga noastrd credincioasd

Pa v el M edelniciaru cu oamenii sal. Pe ei i-am trimis Cu aceastd solie si rugare a


noastrd la Impdrdtia Ta mare. Aceasta o dorim si de aceasta ne rugdm de liberalitatea
impdrdtiei Tale. Altfel Atotbunul Dumnezeu mdrit in Treime, sA ddruiscd scrisoarea noastrd
ca sA afle Impardtia Ta mare, \reset& si bucuroasii si in aMbele privinti, trupeste si sufleteste

sAndtos intru multi ani, Amin. Scrisu-s'a in cetatea Domnului in Iasi, dela intruparea
Mdntuitorului nostru 1628 iar dela facerea lumii in anul 7137, luna lui Decemvrie in 9 zile.

Subscris cu mina proprie: Mir on Barnovschi


Voivoda.

S. Dragomir. Contributii plivitoare la relatiile Bisericii romanesti cu Rusia in veacui


XVII, Anal. Acad. Rom. seria II, Tom. 34 (pag. 1066-1247).
ti) N. Cartojan, Inst. lit. rom. vechi, II. pag. 109.
'2) P. P. Panaitescu, Petru Movild si Romdnii. Rev, Bis. ort. Rom. anul LX. Nr. 8-9,
Sept. Oct. 1942.
13)

Lavra din Pestera Chievului in 30 Decemvrie 1628,

Scrisoarea arhimandritului Iavrei din Pesterea Chievului, a lui Petru MovilA cdtre
Tarul Mihail Feodorovici, in care recomandd pe solii lui Miron Barnovschi (Actele MoldoValache, 7137. Ian. si 14 si 29 Dec. 7138).

De Dumnezeu alesului si de Dumnezeu incoronatului de Dumnezeu unsului si prea

InAltatului, marelui, binecredinciosului Domn Tar si Marelui Cneaz Mihail Feodorovici, singur

sCdpanitorul a tata Rusia si obliiduitorul mull= imprtii si domnii si Maiesatii Sale


Prea Iuminatului pdrinte si rugdtor al lui Dumnezeu, Marelui domn chic Filaret Nichitici,
preasfintitului patriarh al Moscovei si a toatii Rusia. Petru Moghild arhimandrit in rugaciunile de toate zilele fac prea plecatd, mdtanie pand la capiaul sceptrului cu toatd cinstea
si smerenia.
SS fie spre stire MaiestAtii Voastre impirdtesti, cd binecredinciosul Miron Batnovschi

Voevodul Moldovei, ruda mea, isi trimite la marea stdpanitoarea Voastrd mpArtje solii

www.dacoromanica.ro

Dup. iMplinirea Misiunii sale la Chiev, Varlaam insotitorii. sai plena' la


Moscova. Acolo preda tarului darul lui Miron Voda Comandd apoi dela vestitul
zugrav Nazarie icoanele sfintilor mucenici Gheorghie i loan cel Nou jurImprejur
cu martiriul lor" si a sfintitor Procopiel si Mercurie, deasemenea Cu jitiile"
vietile) lor.

Din vremea zabovirii lui Varlaini la Moscova ne-a rdmas o petitiune pe


care Varlaam a prezentat-o In biroul ambasadorilot, prin care roaga pe Tar sal Porunceascd voivodului din Pultivlia. a"slobozi cat mai degraba peste granita pe cei
ce-i va trimite domnul Moldovei cu banii pentru sfintele icoane.")
Dar. se vede cl icoanele n'au putut fi aduse In Moldova intrucat In Februarie
1636 Vasile Lupu trimite din Iasi o solie sA aducl icoanele comandate de Barnovschi
prin Varlaam i pltite lui Nazarie zugravul.
ea ci au rdmas acolo in Moscova In Impeird (ia V oastril, doud icoane dela arid. una a sfintilor mucenici Gheorghie i loan cel
mandritul lui V odd Barnovschi
.

si, pe arhimandrituk ski; pe ieromonahul Varlaam gi pe boerul ski medelniciarul Pavel al


Iui Stefan Ureche gi ceilalti caluga'ri gi mireni, cu scrisoare de Inchinare care prealuminata
Voastra Maiestate Imparateasa. Le-a poruncit Insa mai a se inchina in locul preacinstitei
haine a domnului Dumnezeu si Mantuitorului. nostru Isus Hristos 5i moastelor sfintilor,
marilor facatori de minuni din Moscova. Si sit-i cumpere oarecari lucruri, cari i .sunt lips,
, pentru aceasta aduc multumita lui Dumnezeu,
adeca icoane sfinte si bland vestitti
el a Indemnat .pe ruda mea sd se InChine Maiestatii Voastre prealuminate Imparategti
daa yin acei soli cu'ardoare rog pe Maiestatca Voastr prealuminat imparilteasc si atingnd pamintur ma inchin (rugindu-ne) sa le aratati Doamne, Mihail Feodorovici, .Tar
dreptmaritor si Preasfintia Ta, preasfintitul Patriarh Chir Filaret Nichitici, negraita Voastril
gratie. 5i binevoiti a le Ingadui sa vada fata Voastra prealuminata Imparateascd si sa se
Inehine si sa sfirute sfnta hain a Domnutui si moastele sfinlilor marilor faatori de
ininuni ai lui Dumnezeu si sa copieze j it ile " acelor sfinti, poruncind a se trimite spre
marirea lui Dumnezeu gi a sfintilor p1cui lui si spre lauda si mngaierea dreptcredinciosului neam rusesc Inaintea celorlalte neamuri si dupd ce au cumparat cele necesare
sa-i sloboada Indardt. Pintru binefacerea artata lor Domnul Dumnezeu atotdruitorul s
binecuvinleze pi Maiestatea Ta imparateasca prealuminate Doainne, Tar si Mare Cneaz
Mihail Feodorovici Impreuna cu prealuminatul ski printe trupesc, prea sfintitul patriarh
Tarifa' gi cu de Dumnizeu ddruitii
a toata Rdsia Chir Filaret Nichitici gi cu prealuminata
Cal copii, doresc eu.pururea dela.Domnul Dumnezeu In rugdciuni cu toti fratii mei, Maiestatii Voastre Prealuminate. lar pe mine insumi ma' recomand obignuitei iubiri de oameni
a Maiestatii Voastre.
Scris In sfnta marea Laved fackoare de minuni din Pegterea Chievului in .anut .dela
facerea lumii 7137 in 30 Decemvrie.
Pururea rob si totdeauna rugator al Maiesttii Voastre prea luminate si binecredincioase.

Moldovei gi Ungro-Vlahiei cu mila lui Dumnezeu mare

Petru MoghilDomn-ereditar al
arhimandrit al sfintei marei Lavre fdatoare de minuni din Pesterea Chievului cu mIna

proprie."

Moscova, 1629.

14)
4arului, Domnului si Marelui Cneaz Mihail Feodorovici; singur stapinitorul a
toata Rusia gi marelui Domn, preasfintitului patriarh Chir Filaret Nichitici.

arhiNoi srmanii gi nevrednicii robi gi rugatori de Dumnezeu ai Maiestatii Voastre


Moldovei la
Medelniciaru,
trimigi
de
Miron
Voevodul
mandritut Varlaam cu fratii Si Pavel
Voastra si

Maiestatea
prealuminata Voastr Maiestati. Umilit ne rug'm s* se Induse
Prozorovschi, and va veni
din
Pultivlia
cneazului
Simeon
porunciti a se serie voevodului
le Incadrezi, sA nu-i opreasa
cineva dela Domnul nostru cu bani pentru sfintele icoane similostivi,
mari stapanitori, Insloboada
s
vina
de
grabd,
lfii
acolo la granit, ci
duratilva".

(S. D r a.g o m i r. Ibid. b-sa adaog: Dictata probabil de Varlaam In birou1 amba-

sadorilor.)

www.dacoromanica.ro

Nou jur-imprejur cu martiriul tor, cealaltd a sfintilor mucenici Procopie si Mercuric


asemenea eft jitiile lor imprejur, cari au fast facute i pictate de zugravul Nazario
si plata i s'a dat la mana i fiindcd nu le-au put,Ut aduce, au dmas acolo la mdinile
lui Nazarie."15)

T'arul Mihail Feodorovici cu data de 8 Iunie 1636 rdspunde din Moscova cd


nu i le poate trimite
,,cii icoanele acelea au fost pictate in aceeas vreme cam'
a lost in tara noastra, In Moscova, arhimandritul Varlaam dela Miron Bezrnovschi,
Domnul de mai inainte al Moldovei si nu au lost triinise, fiindc icoarzele acelea
au fost pictate la indemnarea arhimandritului, nu dupii cum se cuvine deaceea nici
nu au fost date atunci arhimandritului i solilor si. lar actin: la porunca noastr.
li s'a spus solilor tai, eel icoanele nu se pot trinzite cu ei, fiind pktate necuviincios.")
asa Varlaam s'a reintors in Moldova fdrd icoanele ciupd care s'a dus. Necuviinciosia" lor consta in faptul, c sfintii mucenici au fost zugrdviti sezdnd pe tronuri. Din aceastd pricina patriarhul Filaret n'a ingdcluit ca olo sd. fie chipuri de
inchinare si in consecintd au fost oprite acolo.
4. Varlaam ajunge Mitro polit. Atanasie Mitropolitul Sucevei si Moldovei moare
In 13 Iulie 1632. Episcopiile sufragane ale Mitr'opoliei in ordinea ierarhicd a rangului

erau: a Romanului 'Astoria in vremea acea de Dionisie; a Rdddutilor pdstoritd de


Anastasie si a Husilor 'Astoria de Ghedeon. Potrivit unei datine vechi, dupd sdvdrsirca din' viata aceasta a Mitropolitului pin, se alegea in locul lui episcopul dela
Roman socotit deci ntiul, dupd mitropolit, in rangul ierarhiei. Ci de data aceasta
s'a fdcut mare abatere. Cdrmuitorii vieii obstesti ai Moldovei in frunte cu Domnitcrul, acum Alexandru Ilie, cu boerii mari si mici i cu marele sobor al bisericii
intr. un singur glas au chemat in scaunul mitropoliei pe Varlaam care nu avea decdt
rangul de arhimandrit. Bunul salt nume, aleasa sa cultura' si vrednicia care si-a agonisit-o cu osOrdie si pliicutd zdbavd asupra vechilor bucoavne, in sihdstria dela
Secul, ajunseserd in deobste cunoscute i pretuite asa incdt Dionisie al Romanului
nu s'a simtit neindreptdtit ,cd Varlaam i-a iesit inainte, ci cu totii cler si popor
s'au randuit in jurul lui Varlaam ca in jurul unui de Dumnezeu ales si chemat sd ia.
In mOnd cOrma bisericii la ale cdrei hotare se iveau non i vedjmasi.

Inteun manuscris de Pravild Bisericeascd" al lui Eustratie Logofdtul s'a pdstrat


deRpre acest important eveniment din istoria Moldovei, o ins'emnare slavond de
urindtorul cuprins: 1632 luna Septenzvrie 23 zile, Durnineat s'a hirotonit Varlaam
znitropolitul Moldovei, citindu-se Evanghelia intdiei Dumineci dela Luca cap. .5:
Sta lisus lng lacul Genisaretului. i feicu In aceea zi predicii Meletie Sirigo, mare
dasciil din Creta."")
15)
16)
17)

S. Dragomir:. op. cit. Anal. Acad. Seria II, Tom. 34, pag. 1152.
S. Dragomir: op. cit., pag. 1154.
I. Lupas, op. cit. pag. 56.
In studii istorice greco-romane a lui Russ o, opere postume, tom. I. Bucurestj 1939,

la pag. 233-234 citim:


Discursul lui Meletie Sirigos se all intfun manuscris autograf pdstrat in Biblioteca
Metohului Sft. Mormant din Constantinopol m. vechi 748, ms. nou, vezi nota 4 pag. 232.
(Traducerea textului grecesc.)
1632, 23 Septemvrie, la hirotonisirea luj Varlaam al Moldovlahiei.
Jisus sta lng4 lacul Genisaretului, Luca 5.
Corabii, mreji si pescan, mare liniste si osteneli mari toat' noaptea vedem acolo spre

partiie Galileei in lacul Ghenisaret dar niciun vnat, niciun peste, si acest lucru fiindca
10

www.dacoromanica.ro

5. Activitatea primilor ani de plistorire ai lui Varlaam ca mitropotjt. Din prima


zia urcrii sale Th scaunul de mitropolit al trii, hiserica a simtit, cd are la carmii
tin carmaciu exceptional. Primii pasi- ai mitropolitului Varlaam au fost pentru redresarea moral i material a clerului au. El era convins cd cu un cler srcit,
iobagit .stpanilor lumdsti i lipsit de o auster tinut morald, nu se poate pi la
Inflptuiri mari i izbdvitoare pentru obste. Aceasta se vede limpede din faptul Ca' a
treia zi dupd hirotonia sa, deci Miercuri 26 Septemvrie 1632 Varlaam obtine din
partea Domnitorului Alexandru Dies .un act domnesc prin care mirenilor li se
aspril opreliste sd nu se amestece In afacerile preotesti. Printeun alt act din 1 Decemvrie acelas n preotii sunt scutiti de a plti i,rohatci". lar prin alt act din 4
l'anuarie 1633 slujbasii Mitropoliei sunt scutiti de biruri si preotimei i se d libertti.18)
Dies Vod In aceasta a doua sa domnie se Tnconjurase de strini. Boierii pmanteiti

erau tinuti la distant, iar poporul apsat cu biruri grele. Din aceast pricin boerimea sprijinit de popor, in Februarie 1633 11 rstoarn din domnie pe Hies.
Lui ii urmeazg pentru a doua (ma' Miron Barnovschi, care domneste abia 4 lunt,
cAci fiind amAgit de Turci, s'a dus In Maiu 1633 la Constantinopol, unde a fost dezice cronicarul.
capitat. Fost-au pedrea lui Barnovschi Vodd In anul 7141 lunie"
Din lunile domniei a doua.a lui Barnovschi retinem faptul, cd ruda sa; Petru
Movil, ajunge tocmai In acele zile Mitropolit al Chievului.
Cronicarul contemporan, polonezul Ioachim Jerlicz spune Intre altele: Atunci
In aceea diet a corondciunii, ca deputat, Movild retqi a-si fac arrtici i apoi plea
deodata la Leopole, unde aduse pe 'Mitropolitul moldoventsc i pe vidici sd fie consacrat de cavil ei ca mttropolit de Chiev." 19)
In acele zile Mitropolit moldovenese era Varlaarn". Participarea lui la hirotonisirea lui Petru Movil, avarsit In Dumineca Toraii, 28 Aprilie 1632 se explia
atat prin relatiile ce se .stabiliser Intre Movil i Varlaam cat si prin ,faptul,
domnitorul de atunci al Moldovei, Miron Barnovschi, era rudenie cu Petru Movild.
Dar pe lngd aceste mai vrem s subliniem In acest fapt si faima, In continua ascensiune, a lui Varlaam.
Lui Miran Barnovschi Ti urmeazA iardsi pentru a doua oar (lintaia domnie In
1631), Moise Movil, fratele mai mic al lui Petru Movil. Acesta abia asezat In scaun
fost silit a adune caste si s Insoteasc armiile turcesti conduse de Abaza Pasa,
Implineasc6 planul au acuzat
ce se urea Impotriva Polonilor. Turcii neizbutind

lac.
lipsea iscusitul si mesterul pescar. Dar iat, cd pe neasteptate vine si se apropie decapilumei
ca
pescar
sau
mai
bine
ca
cirmaciu
si
si Intrind Inteuna din cordbii Invdtdtorul
tan, Indatd s'a prins multime nenumaratd de peste de se rupeau mrejile si fdra ca s cadd
pestii in lac s'au umplut amndoua cordbiile.
O semn vddit al tainei te am vdzut astazil Cdci .biserica noastra a neamurilor, osteniciun cdstig, iar
nindu-se toata noaptea necredintei In aceastd mare a lumei, n'a dobdnditmultime
de suflete
preotia
si
Invdtatura
lui,
atunci
cat&
dupd ce venit Hristos la carmd cu
Astdzi
ja
cu
sine la
la
tainicul
()spat
al
lui
Dumnezeu.
sa prins si au devenit mancare
antic
si
cdfma
si-i
porunceste
sa
mdie
la
vdnatul sdu un Oscar, ba chiar ii Incredinteazd
si.
prindd
pestii
s arunce dupd cuviintul sdu mrejile ca sa
nu
Oameni buni priviti cu ,bdgare de searna acest .pescuit. CAci dacI s'ar prinde cinevaplsd-si
dela
innec
si
va
avea
in
gura
un
satir
de
aur
ca
spre moarte, ci spre viata vine
teased toate datoriile, chiar data pescuitul se face In noaptea vietii, nu statj la Indoiald,
paci iatd ca faclia se pune In sfesnic si sarea pdmfintului ,Incepe sa Indulceasca pamantul
si cetatea lui Dumnezeu se Intemeiazd pe un munte neclintit si noi la timpul cuvenit vom
da merindea cuventil."
9. Indicele- din Jolkiev".
.

18) Vezi referintele bibliografice, St. Dinulescu, op. cit. pag.


:19) St. Dinulescu, op. cit. pag. 11, dupd Arch. ist. tom. II, pag,

2*

12.
1l

www.dacoromanica.ro

pe Moise Movila de Inselaciune si In primavara. anului 1634 Ii detronark asezand In


scaunul domnesc pe vornicul Vasile Lupu.
Asa s'au fcut din Februdrie 1633 pan In- Martie 164 trei rastunfri de domni
in Moldova.
Sub asemenea zodie si-a inceput Varlaam pastorirea sa, dar cu toate acestea

valul schimbarilor nu l'a putut abate nici clinti din vrerile sale pentru prestigiul
bisericii si buna sporire intru toate a turmei fui incredintata..Actele de proniovare
ale cleepturilor ierarhiei iluptatoare, incepute sub Ilies Voda, le-a continuat si sub
unnatorii domnitori.
Asa, dela Moise Voda obtine In 9 SeptemVrie .1633 un act prin care preotii dela
centrul Mitropoliei din Iasi sunt scutiti de once bir. Cu data de 17 Noemvrie aclas

an se da un regulament de convituire pentrti obstile calugaresti; cu data de 18


Decemvrie preotimea Intreag se scuteste de toate birurile tarii iar in 25 Ianuarie
1634 Moise Voda da.' un act de pivilegiu pe seama forului canonic."2)
Cu domnia lui Vasile Lupu se inaugureaza o epoca de stabilitate, dar nu si de
liniste. Chiar la inceputul domniei sale; asemenea lui Moise Movil i Vasile Lupu
a fost nevoit sa Insoteascd pe Abaza Pasa Impotriva.Polonilor. Diferendul se inchee

fara lupa numai prin sugrumarea lui Abaza Pasa de atre Turci, care se retrag,

fiind chemati spre Rasarit unde se incep, In 1636, luptele cu Persii. Moldova ramane
astfel in pace si necalcatd de straini, dar nu pentru multa vreme, caci izbucnesc
hrtuelile futre Vasile Lnpu si Matei Basarab, domnitorul Munteniei, care nu se
sting decat abia In 1644.
Ci Varlaam nu s'a lasat Incovoiat nici de acest.e protivnicii ale vremilor. Cu o
e-xtraordinarl putere a .stiut sa se ridice deasupra evenimentelor i sa le domine cu
uria sa personalitate. In acei ani de neliniste el i fura cate o leacil de ragaz pc
care Il aduce ca ardere de tot pentru luminarea turmei celei cuva'ntatoare dat lui
spre calduzire la pasune mantuitoare. Tata' una din dovezile scrise ce ni s'a pdstrat.
Suceava, 1637.
Scrisoarea Mitro politului Varlaam al Moldovei ceitre Tarul MihaiY Feodorovici,
ln care muljumeste acestuia pentru binefacerile primite ci spune, ca-i trimite slujba
ci .chipui Sf. loan ce! Nou, iar pe Urml cere ajutor penal( tiperirda certii sale de inveiteturii pentru Romanii credinciosi.
Unde se aude liare oameni de un izvor bun, pururea curgetor, acolo multi venind
se rlicoresc
unde-si reisplindeste soarele raz ele sale, acolo Intunerec de fel nu se

aratet.Prin lucrarea atOtputernicului pumnezeu si prinbunlitatea Itti nespuse vi s'a


deiruit mai nzult clec& altora Intelepciune: si in Hristos cucernicie, care se aude In toatil

linea, deaceea ci smerenia noastra, binecredinciosule Domn, Tarsi mare Cneaz

Mihail Feodorovici, singur stapelnitor a toate Rusia, imbogetit fitnd prin liberalitatea
voastrei nesecate, tiind minte neuitat peina- la cea din urtne risuflare, rog pe milostivul D-zeu pentru viaja Indelungatel sen. eitatea ci biruinta asupra dusmanilor a lin pr(lei Voastre bine Incununate si pentru D-zeu deruitii.preaiubitii fu i ai Imperetiei Voastre, 'pentru Alexia' si Tareviciul Ivan, ca viata pururea Infloritoare ci cresterea fire
de prihanel a Imprfiei Lor s se Invredniceasce (a fi) sub acopereImantul aripelor
atol puternicului D-zeu In singur steipetnia Inaltului tron pirintesc. Noi smeritul Var20) Vezi $t. Dinulescu, op. cit. pag. 9.
12

www.dacoromanica.ro

lawn care am fost ca arhimandrit trimis de domnul Aloldovei Barnovschi la Imptiriitia Voastrei prealuminatei pentru sfintele icoane, iar acurn cu harul lui D-zeu i cu
rueiciunile ,si binecuvdntarea preasflintului peirinte a fericitului si intru sfinti adormitului patriarh al Moscovei, chir Filaret Nichitici, invrednicit a fi In .scaunul 'nitropoliei acestei tri a Moldovei, nu fait In ce chip scl astern multumite Maiestcltii Vaalsail. Dar inteimpleindu-se sei villa acolo in Imprtia Voastrei pravoslavnica boierul
Domnului nostru, am trimis i eu slujba i martiriul Sfemtultii loan care a suferit
martiriu in Bielograd ,si corpul lui zace intreg neputrezit, feicand minuni prin vindecare si In mitropolia mea a Sucevei. Am trimis si chipul lui spre binectivntarea si
interrirea teirii voastre, dreptindritoare i despre ravna noastrei, care ne-a fost pentru
SI. Bisericei a Reiseiritului si dorinta de a traduce pe limba romeineascei cartea Sf.
Calist, cuvtinteirile la Sfeinta Evanghelie, care s'o ceteascii preotii in bisericei spre
inviiteitura Romiinilor credinciosi, este gata si scris numai sil se (lea la tipar, s'o
tipeireascii, dar fiinda ne tine iiina grea a Agarenilor si nu suntem liberi de haraciul
lor nici preofii yi nici vldicii, ci toti suntem supusi, de aceea indreiznim a cere ajutor
liberaiitatea impeireitiei Voastre. lar Domnul Dumnezeu
pentru lucrul acesta
si
cu gustarea eternelor bunuri si te va in ea multi ani si err,
va rspiti cu insutitei
luminata biruintei va intilri tara ta drept-tneiritoare peinii la adiinci beitreinete, Amin.
S'a scris in Mitro polia de D-zeu pzitei ceteiti a Sucevef, in anal dela facerea
!milli 7145, iar anii Donmului 1637.
Pe dos: Binecredinciosului si de Hristos iubitorului i preluminatului crestinului
Tar si Marelui Cneaz Mihail Feodorovici, singur stdpdnitorul a toatd Rusia si la alte
multe tdri i inuturi, Domn si obldduitor, .sd se bucure In Domnul la multi ani,
Amin." 2')

In acest document avem atestat izvodul Ciirtii Romiinesti de inviiteiturei,


cunoscutd sub numele de Cazania lui Varlaum, care Ina In 1637 era pregdtitd pentru tipdrire.
6. Manclstirea Trei lerarhi, Colegiul si Tipografia. Vasile Vodd Lupul a fost un
donmitor cult si cu Idudabile ambitii de a ddltui in Iasi lucrdsi de art si asezdminte
de culturd, care sd-i veciniceascii numele. i a izbutit. Cu adevdrat numele lui
trdieste, nici prin btliile cdstigate sau prin rdzboaiele pierdute, ci prin lticrdrile
inchinate slavei lui Dumnezeu i frumosului. Dintre acestea ddinueste pand in ziva
astdzi biserica Mdndstirii Trei lerarhi din Iasi si este o podoabd unicd a arhitecturei i sculpturei romdnesti. Este ziditd din blocuri de marmord sculptatd, cu
brdne de aur.
Clddirea s'a isprdvit in anul 1639 si s'a tdrnosit in 6 Maiu acelas an cit intina
Arhiepiscopului Varlaam" cum spune pisania slavond asezatd deasupra usii de intrare
si al cdrei cuprins este: Cu vointa Tatalui i cu conlucrarea Fiului si cu seiviirsirea
Sf. Duh, iat eu robul Stc-ipanului Dommilui Dunmezeu si Mcintuitorul nostril lisas
Hristos si inchineitor al Treimei, Ion Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu domnitor
al Teirii Moldovei i cu Doamna noustr Teodosca si cu druiii 'de Dumnezeu
copii: Ion Voevod si Maria i Ruxandra, zidit-am aceastei Wawa rag in numele
Trei lerarhi: Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul si loan Gureideaur.
s'a sfintit cu mana arhiepiscopului Varlaam la 7147 (= 1639) Alai in 6."22)
Originalul mire gramatele
S. Dragomir, op. cit. Anal. Acad. Rom. Seria II. Tom. 34.
moldo-valahe, 1637, nr. 3.
$t. Dinulescu, op. cit. pag. 25, dup Melchisedec: Not. ist. si arh. pag. 169, 1.
13

www.dacoromanica.ro

Paul de Alep in notele de ellatorie prin trile rornanesti, ca insotitor al patriarhului Macarie de Antiohia, descriind biserica Trei Ierarhi din Iasi, spune: In

genere se poate zice c nici In Moldova nici in Tara Romiineascrt niel in Tara Cazaci.

4
-

'
Nr. 2.

..

Biserica Trei Ierarhi din Iasi

lor nu mai exist o biserica" ce i s'ar potrivi atat In ceiace priveste zugravirile cat
apucd mintea de mirare.
si In ceiace priveste framusetea ei (arhitedctonica) .asa Inc&
Sa o tie Dumnezeu In vecii vecilor, Amin." 23)
3)

Emilia Cioran, Calatoriile patriarhului Macarie de Antiohia in tarile romane 1653--

1658, pag. 27.


14

www.dacoromanica.ro

Interiorul a fost zugrAvit de pictorii rusi Sidor Pospeev, Iacov Gavrilov. Deico
Iacovliev si Pronca Michitin.24)

;...
..

v-,

Ts 1

kl

ES

ti.4...

Detaliu dela Biserica Trei Ierarhi din Iasi. Usa de


intrare usor ogivald si pisania. Se ObservA bine dantergria
sculptati in marmura. care imbraci exteriorul 15casului.
Nr. 3.

Varlaam care vlzuse la Chiev colegiul si imprimeria lui Petru Movil l'a Indemnat pe Vasile Vod s inzestreze si el noua sa ctitorie Cu asemenea asezdminte
culturale.
Mihail Feodorovici
") La 10 Iulie 1641 Vasile Lupu multurneW printr'o scrisoare luibiseric.a.

pentru pictorii Sidor Pospeev si Iacov Gavrilov trimisi s zugriiveascil

15

www.dacoromanica.ro

La

mic distant dela mnstire, lng, bi, pe malul marelui lac nurnit
Helesteu sau pescarie e magnificul co1egit4 zidit de Beiu zice acelas Paul de Alep
In memoriile de cltorie.")
Petru ,Movill trimite la Iasi material tipografic si o misitme de patru profesori
In frunte cu Sofronie Pocapski, rectorul colegiului din Chiev. Acestia orgartizeaza
la Iasi tipografia si colegiul dupa." chipul celui din Chiev, care avea ca temelie a studiilor limba latin si greaca.
Sofronie Pocavski este o figurd cunoscuta in istoria acelei epoci.
Tipografia adusa. din Chiev a fost asezata In Chine mnstirii Trei Ierarhi.
Aceasta este prima tipografie a Moldovei, far prima carte ce va esi din teascurile ei
va fi roada ostenelelor lui Varlaam, Cazania sa. Colegiul in care dui:4 sustinerea lui
Xenopol se preda teologie, drept si limbile clasice, functioneazd pang la caderea
lui Vasile Lupu (1653).
7. Varlaam candidat de patriarh ecumenic al Constantinopolului. Scaunul patriarhiei ecumenice din Constantinopol a fost confiscat, deaa inceput, de ierarhi greci.
Cu vtemea a devenit un privilegiu exclusiv. Si totusi extraordinard trebue sa fi fost
pretuirea aleselor insusiri ale lui Varlaam nu numai din partea clerului din tail, ci
si a cercurilor bisericesti din tot orientul ortodox, incat in 1639 cand a devenit vacant
scaunul de patriarh ecumenic al Constantinopolului printre cei trei candidati canonici.
unul a fost mitropolitul Moldovei, Varlaam.
Aceasta candidaturd e ceva unic" care nu s'a mai intamplat nici inainte si "tic;
dupd aceasta data.
Tot de aci,fard sa avem alte dovezi despre pregatirea sa teologicd, putem afirma
ca pe langa stapanirea limbei slavone i latine mai trebue sa fi fost tot atat de stapan
si pe cunoasterea limbei grecesti, conditie elementara far de care nici au se putea
sa fie :luat intre candidatii la patriarhie.
Dam aci extras din actul sinodal prin care s'a Motu alegerea de patriarh in 1639
Prea shintul si preanaltul si ecumenic scaun patriarhal al Constantinopolului
o

ribminiind fare:* adeviirat si legal ocrotitor

Noi care ne-am aflat aid, intrunindu-ne In biserica patriarhiceasca a stallion':


are mucenic Gheorghe, am procedat la votul canonic, punand printre candidati
DIM; pe prea sfintitul mitropolit al prea sfintei Mitropolii a Adrianopolului, pe ittbitul
In Hristos frate si impreunc`i liturghisitor chir Partenie apoi pe preasfintitul nitropolit al Moldovei chir Varlaam.

Spre credinta celor de mai sus s'a trecut numele lor in sfanta condicil de
a Marei Biserici a lui Hristos.
In anul 1639, Iulie 1, indictionul 7.

fata

O scrisoare a tarului Mih. Feoderovici din Moscova 7 Ianuarie 1642, arat cA i-a implinit
dorinta si cererea lui Vasile Lupu si i-a trimis doi pictori pentru pictarea pere(ilor bisericii,

pe Ddi co Iacovliev
Sidor

si

Pr onca M i c hi t in pe langa ceilalti de mai inainte,

Iacov.
(Vezi: S. Dragmoir, op. cit. Anal. Acad. t. 34.)
25) Vezi Emilia Clara!), op. cit. pag. 27.
si

16

www.dacoromanica.ro

t Meletie al Efesului
t Ioanichie al Eracliei
Antim al Chizicului
t Macarie al Tarnovei
t Hrisant al Brusei
t Ieremia, fost al Smirnei
t Meletie al Rodosului
t Gavriil al Filipupolei
Pahomie al Chalchedonului
t Iezechil al Amaziei
t Grigorie al Larisei

t pana! al Atenei
t Partenie al Patrasului vechi
t Mitrofan al

t Partenie al Ianinei
t Daniil al Seresului
t Ioanichie al Veriei
al Campaniei

t Antonie al Distrei
t Partenie al Iconionului
t Ignatie, fost al Hiosului
t Daniil al Didimatihului
t Damaschin al Viziei
t Acachie al Mesimvriei
t Neofit (?) al Mediei
t Sofronie al Selimviriei
Maxim (?) al Eghinei
Anhinlului 26)

Semnatura Mitropolitulai Varlaam.


(ReprodusA de Cartojan In 1st. lit. rom. vol. II, pag. 111, dupd Dan
Simionescu, Rev. ist. rom. vol. IV, p. 295.)
Ni% 4.

3. Varlaam si Sinodul dela lafi, 1642. In anii de pastorire ai lui Varlaam s'au petrecut pe pamantni Moldovei evenimente cu rasunet nu humai In tot Rasaritul ortodox, ci chiar In tonta lumea cretina.
In acele vremi asalturile Impotriva puternicei fortarete a Bisericii lui Hristos,
care este ortodoxia, se Inteteau cu fiecare zi. In deosebi arma cuvantului scris, cu
tirul ei mai lung deck once alta arma nascocita de mintea omeneascd, era In larga'

ofensiva. Carmacii vigilenti stateau la postul de veghe. Acolo unde observau ca


vrajmasul Incearc s rupa frontul, trimiteau Intariri, iar In fdosul frontului ridicau
turnuri de paz& si cetti tatatoare. Pe aceasta linie strategica am putea situa atAt
asezamantul dela Iasi magnificul colega' cat i tiparnita din chiliile dela Trei
Ierarhi; care va fi arsenalul In lupta angajat, de o parte Intre armiile ortodoxiei
de alta parte ostile ereziilor de diferite isme".
Tot .aci pomenim ca o actiune de fortificare a dreptei credinte impotriva celor
ce tagaduesc puterea facatoare de minuni a moastelor i aducerea dela Tarigrad la
Iasi a Sfintei i Preacuvioasei Paraschiva, In anul 1641 luna Iunie.
Chivotul fu intovarlifit de trei Mitropoliji: loan ichie de Heracla, Partenie de
Adrianopol si Teofan .de Palalopatrai. Domnul insufi, boerimea
din/re ieearhi
Evloghie de Roman si Gheorghe de Hui, iefirg inaintea sfintelor fiimasi(e pana la
'") I). Russo, Studii ist. gr. rom, opere postume.
3

17

www.dacoromanica.ro

CaIati si Ismail si Vasile insusi memdrul in urnia tor, cunt se vede si intr'o stampii
din vremea sa, la Iasi in ziva de 13 lunie 1641." V)
Dar pe toate se pare le-a coplesit soborui din 1642 dela lasi, asupra cdruia
tricentenarul din 1942 a fdcut complecta
Urmand luminata expunere a Preotului Niculae M. Popescu, membru al Academiei Romane,26) trebue sa retinem in legaturd cu acest eveniment, faptul, c acela
care a ridicat steagul luptei de aparare a ortodoxiei amenintatd, a fost fiul de domn
moldovean, Petru Movil, Mitropolitul Chievului i ca, un alt ierarh roman, Varlaam
a implantat steagul biruintei in pamantul Moldovei.
iscoadele atacurilor impotriva ortodoxiei eirculau pe atunci sub forma de asa

numite marturisiri de credintd", confesiuni". Multi din randurile olerului si ale


pcporului se ldsau amagiti de soaptele acelor iscoade.
Catolicii i aveau mdrturisirile lor hotarite in Sinodul dela Trident iar Summa
lui Petru Canisius era larg rdspandita in multe chipuri. Lutheranii aveau Catehismul
mare si mic al lui Luther, Calvinii pe al lui Calvin. Unitii cei proaspeti dela 1596
tiparira marturisiri in duh catolic si le raspandeau printre ortodocsi. Mai mult, la
1639 apdru in latineste o marturisire rasariteand in duh curat calvin dar pusa sub
numele patriarhului ecumenic Chiril Lucaris, bine cunoscut in Polonia, unde 6 ani
fusese dascal-profesor la academia ortodoxului print Constantin din Ostrog, aceasta
marturisire aparu si in traducere greaca (1633), si mare turburare pricinui.
Toate acestea, dar mai ales propaganda parintilor iezuiti poloni sub haina unit,
intovardsita, 0e batjocura adusa ortodocsilor c mojiceascd este credinta lor,
H1cpskaia Vera
a inedmnat pe Petru Movila sa intocmeasca mrturisirea sa.

lar ca fapta lui sd fie in toaa randuiala, a poftit mitropolitul Petru Movild pe
episcopii si pe invatatii lui la Chiev s cerceteze in sobor aceastd carte. Soborul se
stranse in ziva de Santaimdria mica, 8 Septemvrie, din anul 1640. Libertate deplina
a lost in cercetarea cartii si unde parintilor acestui sobor li s'a parut c invataturile
din carte nu ar fi in deplin spirit ortodox, le-au insemnat
au fost numai cloud ,
si au hotardt la urma s ceara si pdrerea pdrintelui patriarh ecumenic din Tarigrad.
S'a unit cu aceasta pd'rere i mitropolitul Petru i struitor cum era, neldsand lucrul
de azi pe miane, a si inceput pregkirile intru aceasta. Caci parerea icumenicuiui
insemna un nou sobor
un sinod cu delegati de ambele parti, Cu dispute si hotdriri de care se lega soarta bisericii si a credinciosilor din Polonia mai ales, dar si
din toata ortodoxia. Pentru aceea sol a trimis la patriarhie sal se arate acolo starea
bisericii si a credintei din Ucraina polon, del unde iesise marturisire,a sa a cdrei
cercetare si aprobare o dorea.
Dar unde sd se adune delegatii pentru cercetarea earth? In Constantinopol sum
stapani Turcii cari nu sufereau deck cu grele jertfe morale si materiale ghiauri; pe
Wig& Turci mai erau
rezindentii statelor apusene, cari acestia laceau mai
mult propagand religioasa, catolicd sau protestanta decat politica mireana a statelor lor. In Polonia era stapanire catolia, greu apdsdtoare a ortodocsilor si care nu
vedea de loe cu ochi binevoitori ridicarea si intarirea ortodoxiei. Dar la mijloc intre
Chiev iTarigrad se afla o tail ortodoxa din vechi, plina' de biserici, i mandstiri,
bucuroasa de oaspeti, cunoscuta bine si de mitropolitul Chievului -- era tara lui de
N. Iorga, Ist. Bis. rom. Vol. I. pag. 308.
Pomenirea mitroplitului Petri, Movild si a Sinodului (lela Iasi, Bis. ort. Rom. anul
LX. nr. 9-10 Sept. Oct. 1942.
18

www.dacoromanica.ro

si de Grecii ortodocsi din Rdsdrit cari cdldtoreau des


nastere si a nevmului lui
aici si-si prelungeau vizitele, dobdndind daruri in inchindri i nuandstiri cu sate, si
,mosii. Aceastd tard era Moldova. Se intampla ca atunci sil domneascd In Moldova
un domn cu alese insusiri pentru bisericd dar si cu sldbiciuni pricinuitoarc de role
si trii i lui. Este Vasile Lupu sprijinitor cu mana largd i mereu plind a bietelor
patriarhii i mitropolii sarace si nechibzuite din Rdsdrit. El le pldtea datoriile, el le
lua sama la cheltueli. Cu dreptul a fost asemuit cu impdratii bizantini scutitori ai
ortodoxiei. Bund tara potrivit damn pentru un sinod cercetdtor de dogme crestine.
Spre acest domn se indreaptd mitropolitul Petru Movild, indemnandu-1 sa primeased a fi gazda delegatilor sinodului ce avea sa. fie. Vasile Lupu primi. La vestirea
lui, patriarhia icumenicd incuviintd tinerea sinodului in Moldova, la Iasi, si-si alese

delegati pentru aceasta; acesti delegati vor aduce la Iasi si hotdririle luate intr'un
sinod patriarhal tinut in Maiu 1642. Tot asa Petra Movildi trimise delegatii sdi;
ei aduceau, dupd obiceiu, daruri de argint pentru Domn si MArturisirea Ortodoxd
cereetatd la Chiev. Asa se pregdti Sinodul dela Iasi, care a falcut cunoscut In lumea
largd i pentru toate timpurile numele acestui oras. Dar bine sd se stie, c Petru
Movil n'a luat parte la acest sinod dela Iasi.
La 6 Septemvrie din anul 1642 sosird In Iasi delegatii patriarhiei icumenice.
Eran doi: Porfirie, fost mitropolt al Nicheei, mai putin cunoscut, si ieromonahul
Meletie Sirigul. Ieromonahul acesta, cel mai de seamd teolog grec din veacul al
XVII-lea era de neam din Creta, invdtase la Venetia si in Padua, cunostea bine
limba latina i seria cu usurintd in latind si In greacd; bun profesor in Constantinopol,
mai bun predicator si foarte bun teolog traditionalist. Cunostea bine Moldova unde-I
gdsim cu zece ani mai inainte cuvdntdnd la sfintirea lu Varlaam mitropolitul i unde
va mai veni si dupd sinod ca s serie o viatd si o slujbd a Sfdntului loan dela Suceava.
La alegerea lui ajutase i aceia cd era autorul unei serien i polemice impotriva mrpuse sub tnumele Iui Chiril Lucaris. Acestii doi delegati fura
turisirii
primiti de domn cu mare cinste, ardtat in audiente publice si in vizitele ce fdcurd.
Peste cdteva zile sosird i delegatii dela Chiev ai mitropolitului Petru Movith. Ei
erau trei. In fruntea lor pdsea Isaia Trofimovici Kozlovski, igumen al mdndstirii

Sfantului Nicolae dela Chiev mult pretuit de Movild care-I intrebuinta in solii
grele. El in sinodul dela Chiev (1640) aratd trebuinta Mdrturisirii ortodoxe scrisd
de mitropolitul Petru. Ceilalti doi erau Ignatie Oxenovici, bun predicator si Iosif

Kcnonovici rectorul academiei movilene.


Biserica Moldovei este reprezentatd prin Varlaam Mitropolitul Trii, Evloghie
al Romanului, Anastasie al Rdautilor si Ghedeon al Husilor. Vasile Lupu si Matei
Basarab fiind in ceartd, muntenii n'au luat parte la sinocl.
Sinodul se deschide in ziva de 15 Septemvrie din anul 1642, dupd ce in ziva de
14, cu totii se inchinard evlavios Sfintei Cruci a cdrei inltare se prdznuia.
Si asa, dela 15 Septemvrie 1642, in fiecare zi, gall de sdrbdtori delegatii tdlmdcird, citird si se inteleserd asupra redactiei grecesti a Mdrturisirii Ortodoxe intocmitd de Petru Movild. Si and fu in ziva de 27 Octomvrie din anul mdnuirii 1642,
sffirsird multumiti aceastd lucrare folositoare, cat va fi lumea, credinciosilor ortodoesi. Deci 43 de zile tinu vestitul sinod dela Iasi, din anul 1642.
Peste trei zile dela inchidere, adecd la 30 Octomvrie pleca spre patriarhia icu,
menicd textul latinesc i grecesc scris pe curat al acestei nfrturisiri cercetate la
3*

19

www.dacoromanica.ro

Iasi. La 6 Noemvrie delegatii chieveni se pregateau de plecare spre Chievul lor,


unde duceau veste buna mitropolitului lor Petru Movild, a carui carte a fost Iradusa
si !ncuviintata de ascutitul teolog care era Meletie Sirigul .
O poarta mai trebuia deschisd ca aceasta carte sa intre In Constantinopol In
luna lui Martie din anul 1643, cand patriarhul icumenic Partenie cel Batran impreuna cu sinodul lui, la care erau de fata i ceilalti trei patriarhi ai Rasairitului si

multi alti mitropoliti si arhonti bisericesti, aprobard sarbatoreste ca traducerea greaca


a Marturisirei ortodoxe a lui Petru Movilit sa fie Marturisirea OrtodoxI a Bisericii
sobornicesti i apostolicesti a Rasaritului.
Si de atunci, din luna lui Martie 1643, aceast Marturisire de credinta, opera

unui Roman cu minpe multa i limpede, unit cu o credinta vie si lucrdtoare, Indeamnd pe tot crestinul spre credinta dreapta i spre fapte bune pentru mantuireasufletului salt In ceruri si pentru vietuire crestineasca pe parnant.
Delegatii greci ramasera mai departe In Iasi. La 20 Decemvrie 1642 ei tipareau
scrisoare de multumire pentru Vasilie .Voivodul care-I gdzduise si-i omenise.
Scrisoarea este In limba greaca si este Intaia roada a tiparnitei dela Trei lerarhi unde
sriftul grec fusese adus In primavara dela Liov. Aceasta scrisoare de multumire, pe
foaie lunga de hart* are la Inceput tiparite hotarlrile sinodului tarigradean din
Main 1642, prin care se da anatemei Marturisirea calvina zisd a lui Chiril Lucaris,
dar pe care hotarIri sinodul dela Iasi nu le primise. Era aceasta interpolare de text
Manopera a lui Meletie Sirigul. Multi istorici pana i cei mai noui, necitind sau
nepricepand textul acestei interpolar scriu gresit ca aici sunt tiparite protocoalele
sinodului dela Iasi. Protocoale la Sinodul dela Iasi nu s'au Incheiat; nici nu era
nevoie, intrucat parereile delegatilor erau aceleasi, iar dispute unde au fost, s'au
.

sfarsit cu Intelegere deplina.


Marturisirea ortodoxa a lui Petru Movila este singura carte simbolica a bisericii
ortodoxe.

Este bun prilej acum sa scoatern de sub obroc aceasta- faclie faUrita de un
Roman, aprinsa In Iasii Moldovei In zilele pastorirei a lui Varlaam,.si stralucitoare
prin veacuri, spre Intarirea credintei crestine ortodoxe si spre gloria neamului
romanesc.
De tntemeierea tipografiilor si de curentul de poleMica religioasaInceputa la Chiev,
se leaga opera mitropolitului Varlaam al Moldovei i In genere marea innoire cultural-

bisericeasca din Principatele Romane In veacul al XVII-lea: Introducerea limbii


rcmane In cartile de slujba bisericeasca.
9. Tipiirirea Cazaniei. Insemnarea slavon, de pe prima foaie nenumerotata dela
sfarsitul Cazaniei (Ar) ne spune precis ca tiparirea earth s'a sal/at-sit In anul 7151

dela facerea lumii iar dela naterea Domnului 1643.


(Mud s'a Inceput find lucrul tiparirii?
Am vazut cA manuscrisul era gata pentru tipar Inca In 1637. Unde s.-1 tipareasca
ins nu era. In tara nu se afla nicio tipografie. In 1639 In Maiu 6 se sfinteste biserica Mandstirii Trei Ierarhi. Ii urmeaza ispravirea Colegiului apoi asezarea tiparnitei
In Chiliile dela Trei Ierarhi. In once caz Inainte de 1641 tiparnita n'a putut sa lucreze.
Dl. Prof. I. Lupas bazat pe datarea xilogravurei dela Intrarea In Ierusalim, unde
alaturi de numele lui Ilia se gig si data de 1641 afirma ca, tiparirea .acestei lucrari
monumentale s'a inceput la 1641.29)
29) Op. cit. pag, 64.
20

www.dacoromanica.ro

Dacd putem face din aceastd dat un criteriu, atunci tot asa de intemeiat s'ar
putea sustine cd s'a inceput In 1642, cdci xilogravura foii de titlu poartd data de 1642.
Datarea xilogravurilor nu poate sd ne spund altceva deck ca ele au fost gravate
la data respectivd. Ori comandarea si achizitionarea materialului tipografic trebuia
sd fie fdeut inainte de punerea cdrtii sub teascuri.

Dacal admitem impreund cu pdrintele Niculae M. Popescu cd scrisoarea de


multumire a lui Meletie Sirigul adresatd lui Vasilie Lupu, tipdrita la 20 Decemvrie
1642 este intdia roadd a tiparnitei dela Trei lerarhi unde .yriftul grec fusese adus
din primeivard dela Liov" atunci trebue sit admitem cd, Varlaam a inceput tipdrirea
pc la Crdciunul anului 1642.
In sprijinul acestei afirmatiuni s'ar putea invoca si faptul, cd moastele Preacuvioasei Paraschiva sunt aduse la Iasi numai in 13 Iunie 1641. In ornamentatia foii
de titlu B se afld si chipul Preacuvioasei Paraschiva, iar aceastd xilogravurd poartA
data de 1642. Prin urmare tipdrirea cArtii nu s'a putut incepe deck In decursul
anu/ui 1642. Partea tehnicd a lucrdrii nu a putut-o conduce altul deck Sofronie
Nicapski care indeplineste si la Pecerska, pe ldngd functiunea de rector si pe aceea de
director al tipografiei.
Hdrtia, dupc1 filigrane, este de provenienrd polond, turceascd i netnteascd.
Cerneala neagrd dupd pdrerea celor specialiti in ale tiparului ar fi din funingine iar cea rosie din praf de humd rosie si coloranti naturali.
Cazania lui Varlaam fiind obiectul acestei lucrdri, ne ocupdm de ea cu deamdnuntul In cele ce urmeazd. Ad i am mentionat-o ca un moment cronologic In biografia
pe scurt a lui Varlaam.
10. Sinodul din 1645. 12`dspunstil Ta- Cat ehi s mid din 1640 4 Cele Sapte Tafin'e.
In anul 1644 Varlaam se. afla In Tdrgoviste In fruntea unei solii moldovene, trimisit
de Vasile Lupu la domnitorul Mtinteniei, Matei Basarab, ca s mijloceasc o pace
intre cele cloud tdri. Tratativele de pace au fost incununate cu succes, urmand o
perioadd, de binefdcdtoare linite. Fdeduintele celor doi domni de a tri In bund
vecindtate si frAtie, au fost pecetluite in chip atat de simbolic prin clddirea bisericii
Ste/ea din Tdrgoviste, pe p'mantul Munteniei, cu cheltuiala domnitorului Moldovei
Vasilie. Lupu si cea din Soveja, de pe pdmantul Moldovei, ridicatd cu cheltuiala. lui
Matei Basarab, domnitorul Munteniei. Asa s'a pus capdt luptelor fratricide izbucnite
Intle Vasilie Lupu si Matei Basarab in 1637 toamna tdrziu. Concomitent cu aceastii
destindere, Vasile Lupu a consolidat starea Moldovei si In ceeace priveste legdturile

cu Polonia. In 1645 Vasilie Lupu mdritd pe fiica sa Maria cu Cneazul Radzivil.


Cununia a fost sdvdrsitd. de Petru Movild invitat pentru acest scop cu care prilej
a tinut in slavoneste si romdneste un cuvant "festiv. Dela Munteni, spune Miron
Costin ea au fost soli Stefan Mitropolitul, Radu Logofdtul, Dinul Spdtarul cd se
inipticase doinnii intre sine".
Varlaam a cunoscut in Tdrgoviste atat pe Mitropolitul Teofil, incepdtorul tipdriturilor romdnesti in Muntenia (La Govora si Dealu), cat si pe Logofdtul Udriste
Ncisturel, care i se Om boiarin cinstit si slovesnicu, si cu toatei destoinicia si ineleg
si drept pravoslavnic crestin."3")
30) N. lorga, ist. Bis. Rom. vol. I. pag. 321.
21

www.dacoromanica.ro

Acesta ti ardtd lui Varlaam un exemplar din Catehismul Calvinesc dela 1640.
Intors In tara, fArd zdbavd, Varlaam a intocm:t un Reispuns ortodox Pentru care
am chemat si am strans sobor dintr'amlindoua pea-tile
lucru
spune Varlaam
si din Tara Ronulneascet si din Tara Moldovei.3')
Existenta acestui sobor o atestd si Scumlu Catichizmului ca retdpunsu den
screiptura svtcl. Impotriva reispunsului a doao tieri, firci scripturti svta", a doua
editie a celui din 1640 tipdrit in 1656.)
La sinodul din 1645, convocat si presidat de Varlaam au luat parte numai ierarhii moldoveni i munteni.

Nu se poate preciza locul uncle s'a (inut acest al doilea sinod: In Iasi ori
Suceava, deoarece nu sunt date pozitive. Mai probabil este cei s'a tinut in Suceava.-)
Acest sinod s'a ocupat cu combaterea catechismului din 1640 si cu publicarea
Rdspunsurilor la catechism intocmite de Varlaam in aprarea legii romdnesti ortodoxe de pretutindeni. Cdci spune Varlaam In Predoslavia Rdspunsului:
.,Varlaam Arhiep(i)sc(o)pti si Mitropolit Tdrdi Moldovei cu mild dela Dumnedzdu

cdtr crestinii din (Ardeal) si si cdtr alti crestini toti carii sintt pravoslavnieT si
fii sf(i)ntei a noastre beseareci, apostolesti, iubit(i) crestini i Cu noi de un neam
Rumdni, pretutindirTa tuturor, ce s afld In pdrtile Ardealului i intealte parti pretutindirTa ce sinteti cu noi lute credintd, cu dreptatea Dumnedzdului si mdntuiinmultasc intru cunostinta
torTului nostru lui I(su)s H(risto)s, dar voao pace sd
dcmnului nostru lui I(su)s H(risto)s, iar dela smerenie noastrd, ca neste fii Tubiti
intru cunostinta domnului nostru lui i(su)s H(ristO)s, bl(agos)s(11o)venie ruga si
ertdeune, si de vecie dela Dumn(e)dzAu ertare de toate pdcatele. Socotindu dereaduccindu-m(i)
gilto(riYa) cea pdstoreascd, care mi s'au dat dela Dumnedzdu,
i

amente de cuventele vasului celui ales, fericitului Pavel, care cu ep(i)scopii Efeseilor
poronceaste noao tuturor de dzice: socotiti-vd pre sine, si toatd turma, intru caria
pre voi D(u)hu Sf(d)ntg v'au pus episcopi, ca s pasteti besereca lui Dumnedzdu,
care o au rdscumpdrat cu singele sdu; aducandu-m(i) amente. dziett, de datoriTa cca
nenumdratd ce am sl luptti si s propoveduescu sd. intdreascd Sf(d.)nta Evanghelie,
si poruncile, i tainele besearecei noastre, carele sintu date de scriptura cea de
D(u)hul sf(d)ntu suflatd, del.a propoveadnicii lui Dumn(e)dzdu fericitii Aplo)s(to)li,
dela cei luminati de D(u)hul sf(d)ntu cinstiti i sf(i)nti pdrinti, a toatd lumea invAldtori c-au tocmit, cu D(u)hul sf(A)ntil., s'au dat sTapte sdboard, credincioasd si
sufieteascd obic:nd a besearecei noastre cei apostolesti; aducandu-m(i) amente de
datoriTa mea ea mare, nevoescu, ostenescu, D(u)mn(e)dzdu veade numai cu toat5

puterea mia, si cu toatd usdrdila (scris: usrd.diTa") lucredzti dupd neputinta mea
cia omenTascd, ca sd crescu i s adaog talantul ce mi-i dat andai vr'un pdcdtos, si
de turma lul Dumnedzd'u, depdrtat voiu putea sd-1 intorcu, sA sii spodobascd a fi
destoinicti, i spdsit, petrecdndu intru poroncile ceale pravoslavnice a besearecei
noastre carile din bdtrdni sintu date, dintru intd.Tu i d'-inceput acelea sd le intdrescu,
si nu cumva sA sii anple sd fie nestine svdtuit, i amdgit de viclesugul sTarpe'ui.
I. Andreescu, op. cit. pag. 58, dupa. $incai, Cronica, tom. 3, pag. 70.
Gh. Baritiu a tiparit cu latine, aceast editie insotit de un studiu in 1879 la Sibiu
(Krafft) cu cheltuielile Academiei Romne. Acest catehism la pag. 3 ,8, 9, 13 si 18 se refer
la soborul din 1645 prin cuvintele: strngnd sobor" compus din reprezentantii trii ,,Soborul

Sfatul a 2 tdri".

") Andreescu, op. cit. pag. 58, observ ea Rspunsul lui Varlaam este datat din Sureava.
22

www.dacoromanica.ro

adecii a ereticilor, s cadz i s s deprtIadze de acea alinata i cu pace si fericit


curte, beseareca noastrd cea pravoslavnicii, cdndai pentru acel lucru de folos sa vor
acopen l multimea pdcatelor meale. Cum scrie Iacov brat b(o)jii intru a sa sdbornicd
poslanie (lacov, gl(ava) 5, zac 57 de adevereaste dziandt1; fratilor, de sa va insald
nestine dintru voi si-1 va intoarce nestine, s stie cd cela ce intoarce pacitosul din
calea iui cea rdtacita, scoate suflett din moarte, i acOpere inult.imea pdcatelor.
Penteaceea, iubitii miei fii, tdmpliindu-mi-se estimpu in parple Trdi .Rumd-

nesti, Cu treabe domnesti si a norodului in Thrgoviste (scris Trigoviste") cu cei


mai de frunte i mai dea .firea vorovindti, mai vdrios (scris.: vatos") cu oarecare
bcIarin cinstit, i slovesnicu si a toatd destoiniciia i inteleageria harnicti, dreptu
pravoslavnicil cretin, al done log(o)f6t i fratele Doamnei a bunului credincios
a. luminatului Domnu Io Matei Voevoda, cu mila lui Dumn(e)dzdu Domn TArdi
Rumd'nesti, dumnealui Udriste Ndsturel, carele .ca un iubitor de invl(ti)tur(a) i
socotiror credintei cei dereapte in mijlocul altor carti noao, ce mi-a ardtat. adusumi7lau i o crtulie mica in limba noastrd rumdneascd tiparita ...."")
N. Cartojan In Ist. lit. rom. vechi II, pag. 112 reproduce in faximil titlul
Rispunsului lui Varlaam. In acel faximil se vede, cd s'a tiprit in rleato bItia mira
7151 Spesniaj mira, 1645. Locul tipririi nu este ardtat dar e lesne de inteles ca
nu se putea tipari in alt loc, deck la Iasi, acolo se afla pc atunci singura tipografie
.

In Moldova.
11. Cele opte taine. Un rdspuns indirect la Catechismul tiprit la Prisaca Ingd
Alba-Julia, in 1640, este i cartea ,,fiapte Taine IA besearecii. Tipdri / te cu Invldtura
/ cu toatd .chertuiala /Maffei sale Jo int / Vasille Voevoda In tipariul ce! Domnesc
In trag in ia`. V1t6, noev, 8.35)

La intocmirea earth a contribuit i Eustratie Logotatul, cad' la pagina 317 se


afl tipiritd in slavoneste o insemnare al carei cuprins este urmAtorul: Muli pc7ciitosui fi de nicio treabii rob Eustratie lost Logofiit de muncet itibitor".
Exemplarul afltor la Muzeul. eparhial ortodox roman din Kolozsvrtluj, donatia G. Sion, este incomplet. La Inceput are o foaie nepaginata ce cuprindea sfarsitul predosloviei lui Varlaam. Urmeazd foile paginate dela 1-339.36)
Printre initiale sunt cdteva luate din Cazanie. Litera este cea de mrimea a doua

Intrebuintaa la textuf Cazaniei. 0 parte din titluri i initiale sunt tipdriti in row.
Cupi insul pe scurt este urmatorul: dela pagina 1-5 cuprinde 6scurtd introducere
asupra Tainelor, ardtAndu-se Insemndtatea lor spre "indrep(area sufleielor noastre
celor pilatoase."
Dela pagina 6-32 trateazil despre mina Botezului, dela 33-38 de.spre taina
Mirului; dela 39-116 despre taina sfintei Eucharistii sau a Cuminecdturii. Ad i se
ocupil pe larg de Sffinta. Liturghie in decursul ciireia se sdvdrseste sfdnta mind a
Euharistiei. Dela 117-164 trateaza despre taina Preotiei; dela 165-224 despre taina
Poclintei, dela 225-297 despre Mina' Nuntii, iar dela 297-300 despre taina sf. Mash'.
N. Draganu: Codicele pribeagului Gheorghe Stefan Voevodul Moldovei. Anuarul
Inst. de ist. Nationala III. 1924-25, pag. 245-247.
I. Lupas, In op. cit. pag. 70 spune, ea' in toamna anului 1644 aparea in Iasi o notia
publicatie a mitropolitului Varlaam purtand titlul: $ ap te t a in e a bi sericii

Vito 7153 (1644).

Dinulescu Stefan Inca o dateaza din 1644.


N. Cartojan In Ist. lit. Tom. vechi Il, pag. 112, sustine ca s'a tiparit la 1645..
") Dupa I. Andreescu, op. cit. pag. 75, Cipariu zice ca peste tot sunt 339 de pagini
la urma alte 2 foi nepaginate (vezi Analecte p. 212).

23

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Ii

'-'1C).

1.
.r.
V...416

14

Ot =

-X

.,,,,,

-->

Wall

3O)

-1N.,

')'

.,wmc,.

ipy

Ai?

.... ..

Ill
-...

.... k UA 3..
;,.
Q
0
11-

:::

hm.'"''

afj"NM ,

( 01.4 ' 0

1111"19 bb %.

I'

ri
N. ...... rib
=
''; --Eu
:le NI) r.....
(4
....wit 1 oil 1) ...c

1.1I

N.

14---G-r:5111111

KZ-11

.1

6714

1111111MaArli:
415,0/sMe."%:,

4*-"ivatrAtSt

NOLTVW.

.4

'.4'4111

4-41'

Expunerea invtturii despre taine se face in mod catehetic, prin intrebri si


rdspunsuri.

Dela pagina 301-303 cuprinde un catalog al sdrbdtorilor de peste an (36). Dela


304-317 o expunere despre posturi si despre ,#harti", iar dela 318 pdnd la sfdrsit
cuprinde toat, tabla de materii a cdrtii.
Timoteiu Cipariu in Analecte, pag. 216 sustine, ca autorul acestei cdrti este
Eustratie Logofdtul. Unii autori imprumut aceastd sustinere. Altii i-o atribue lui
Varlaam. 37)

Cartea aceast. s'a rdspdndit si in Ardeal, unde o intdlnim circuldnd sI in cpii

manuscrise.

O asemenea copie a fost fAcutd in 1708 de cunoscutul copist Vasile Sturze


Moldoveanul: qi am scris In sat In Seintul Andrelas, land Temiqoara In vriamia
candu s'au reidicat curutii lui Rakoczi Frentii pe Nimeti, i era Mutate mare

Ardeal 4.. i eu dascedul Sturze Inca' am fugit in Tara Turcului, In Svantie Andria.,
cand era ciuma cia mare O alta copie, cumpdratd in Gepes, a fost ddruitd popei
lstoc din Lazuri, la 1720. Alta copie circula pe la 1720 in Topa de sus.")
Tot in zilele pdstoririi lui Varlaam s'a tipdrit, in 1646 la Iasi, in tipografia dela
Trei lerarhi o carte de cuprins juridic sub titlul: Carte romaneasca de invataturei
dela pravilele Impeireitefii i dela alte giudete cu dzisa i cu toata cheltuiala
Domnul Tara Moldovei ,den multe scripturi teilmacitei den limbo
Vasilie Yoivod
ileneasca pre limbic romneasca."
In tipdrirea acestei cdrti intdlnim material tipografic intrebuintat In Cazanie.
Asa de exemplu frontispiciul dela prima Cazanie, La Dumineca Vamesului si Fariseiului, este intrebuintat si in Pravila lui Vasilie Lupu. Nu e exclus ca la tipdrirea
ei s-si fi spus i Varlaam cuvdntul, datd fiind experienta lui in acest domeniu.
12. Retragerea lui Yarlaanz la Secul. Testamentul autograf din 18 August 1657
si savarfirea lia din viata aceasta. Dup. Sinodul din 1645 si dup tipdrirea celor
doud cdrti de apdrare a legii ortodoxe romanesti, Varlaam s'a ostenit cu oranduirea
vieii celei dinlduntru a bisericii Moldovei i cu ridicarea nivelului de vat a preotimei. In acest sens obtine dela Vasile Lupu in 24 Fevruarie 1649 un act prin care
preotimea Moldovei este asezatd sub dreptul canonic") iar deosebit de actele de
scutire a preotimei de birurile tarii (28 Martie 1638 si 16 Septemvrie 1639) obtine
In 5 Maiu 1652 un nou act domnesc prin care se garanteaz acele scutiri acordate
preotimei.4)

FIcand o privire de ansamblu asupra operei sdvdrsitd de Varlaam pentru cultura


romaneascd, avdnd in vedere imprejurdrile far% indelungatd liniste ale acelor vremi,
In care a pdstorit, te intrebi, pe blind dreptate, cum a fost in putere unui om s facd
ceeace a fdcut Varlaam. El a dominat vremea. Puterea lui extraordinard, izvorit
din mbirea de neam si de biseried, a infrnt curgerea istoriei si a .silit-o sd apuce
pe fdgasul adanc brdzdat de vrerea lui uria. Cdci din Septemvrie 1632 pang prima-

") Printre acesti din urrnd pomenim pe dl. Prof. I. Lupas, Stefan Dinulescu si loan
Andreescu, acestia sustinnd cu toatii documentarea ea ea apartine lui Varlaam, care parte
a compilat parte a adaugat singur la cuprinsul ei, dar cartea nu-i o simpl traducere.
N. Cartojan nu se pronunt categoric si spune, ca' la .,Talma'cirea ei a lucrat
Eustratie Log of dtu 1, (Vezi 1st, lit. rom. vechi II, pag.
38)

38)

112).

N. Cartojan, Ist, lit, rom. vechi, II. pag. 113.


St. Dinulescu, op .cit., ,pag. 9, dup. Ind. Jolk. St. A. Hr. 22.

") Idem. pag. 9, Ind. loll:. Lit. A. Nr. 19.


4

www.dacoromanica.ro

vara in 1634 se schimbd in Moldova domnitorii de patru ori. In 1637 toarnna izbucnesc luptele intre Vasile Lupu si Matei Basarab si s'au dat in fiecare an 'And' la
pacea din 1644.
Cdtd pagubd i srdcie au adus rzboaiele in lard, putem s ne facem o ideie,
prin antitezd, din cele ce le spune Miron Costin, care zice, cd in curdnd dupd asezarea pdcii aurul lesesc, pe boi, miere i alte bogdt.ii a inceput s curgd in tard.
Putea-voiu zice cei stirac nu se cilia pre acele vremi (loar care nu-si vrea s aibii."41)

Dar zice acelas Miron Costin, cd nu dupd multd vreme la mare zburcliiciune
care giri se suie pre mari bisuguri, zburdeazcl hirea omeneascli
erau frile aceste.

si sburdliciunea naste plicutul si pre piicat 7/ urtneazd mink, lui Dumnezett".


Izbucnesc rdzboaiele intre Ttari i Cazaci. Moldova ajunge ampul de bdtaie.
Prdaciunile lasd pdrjol in urrn.
In 1649 Moldovenii lovesc pe 'Mari la Brdtuleni si le iau prdzile ce le duceau
din Polonia.
In 1650 vin Ttarii si se rzbund. Iasul este aprins. Orasul in bund parte a fost

prefcut in scrum, dar Mandstirea Trei Ierarhi au Idiliiduit".


Dupd Tdtari tara a fost loyal de epidemii. Si zice Costin: Nu numai cu o certare ceartii dreapta memie a lui Dumnezeu, dacii se porneste spre o far& ell dup.('

iesitul Mtari.(or au lovit mare omor In oameni si trivia In Iasi si In toatei ;ara" 42)
Si pe urma tuturor au mai ndvdlit in tail si ldcustele.
Aceste toate :Cau petrecut in anii de pstorire ai lui Varlaam. In asemenea vremi
a creat el si a rsat culturii noastre cea mai luminoasd pagind.
In vara anului 1652 Vasilie Lupu cdsdtoreste pe fiica sa Ruxandra cu Timus
fiul Hatmanului Hmelintchi al Cazacilor. Bazat pe vitejia Cacazilor, se pune rti
cu Polonii.

Devine suspectat de Turci. Norii grei se apropie de hotarele Moldovei. Cu

Matei Basarab i cu Rkczi se ceartd. Varlaam inaintat in varstd, hdrtuit de turburarea zilelor, cade bolnav.

La revdrsarea zilei, Vineri, (11 Fevruarie 1653) merserdm sd vedem pe Inditimea sa Beiul, carele cu toatd curtea sa iesia atunci pentru a vizita pe mitropolitul
inoldovenesc Varlaam, ce era bolnav" zice Paul de Alep in memoriile sale.")
Luni dupd a 4-a Duminicd din Postul Pastilor, 1653, Varlaam era ridicat din
bcal, cdci in acea zi, noteazd Paul de Alep: Vodd a asistat la o liturghie in Mandstirea Barnovschi, la Liturghic fiind prezenti patru mitropoliti, Vlddicul curtii locale
(Varlaam), Mitroplitul Sofiei, Velasie Mitropolit de Naupact in Morea si un vIddicd
din Georgia.. 44)

In sAptdindna Florinor 1653 stile muntene i cu cele din Transilvania, ale lui
Rkoczi, pdtrund in Moldova si se indreapt spre cetatea de scaun. Vasile Lupu pdrFeste Iasul in Joia Floriilor, 3 Aprilie 1653.
In Lunia patimilor, 7 Aprilie, Gh:.orghe Stefan noul cloranitor se urea' pe tronul
Moldovei. Molitva de inscAunare o ceteste Ghedeon al Husilor. Varlaam, spune
Miron Costin, ea' era la munte". Dacd se retrdsese la munte mai dinainte, spre a-si
reface sdndtatea sau s'a retras numai data' cu alungarea lui Vasilie Lupu din scaun
Citat de $t. Dinulescu, pag. 45.
Cronica Rom. I. 320. Citat de St. Dinulescu, pag. 47.
E. Cioran, op. cit. pag. 29.
Idem, pag. 34.
26

www.dacoromanica.ro

nu se poate afirma pe baza. de documente, nici ea." s'ar mai fi pogorit in lasi, cnd
Cazacii, a doua sdptilmn dupai Pasti, alung pe Gheorghe Stefan. Lupu isi reia
tronul numai pentru scurt vreme. Marti dup amiazi inainte de Indltare (1653)
este bAtut la Finta si isi pierde definitiv domnia.
Locul la munte" unde s'a retras Varlaam, .nu este altul deck Mndstirea Secul
unde i avea metania si de unde inainte cu 19 ani 6 luni si 10 zile a fost chemat
la In mana clirma bisericii din Moldova. Si timp de aproape doua decenii Varlaam
a condus corabia bisericii printre cele mai ameninttoare furtuni.

Din ultimii ani ai vietii sale petrecuti in sihstria dela Secul, s'au gsit pana
acurn patru autografe descoperite de V. A. Urechia la Mndstirea Neamtu in 1887
si publicate in Analele Academiei Romdne Seria II. Tom. X, 1887-1888, pag. 341-342.

AUTO GRAFUL I.
Invoiala fui Varlaam cu Manastirea Secul, la 5 Mai 1655.

Adic eu robul 1u D-zeu Varlaam Mitropolit Biv Suceavschi scriu si mrturisesc


insumi pre mine cum am tocmit cu cdlugrii, anume Teodosie Egumen i Teofan
Staret si Gheorghe i Chiril i Silivestru si Jorest si Athanasie si Lazar si Serafim
si din cei mai tineri Paisie si Ion Clisiarhul si Ghenadie si Silioan si alti tot sborul
din Sft. 110,nstire, cum le-am luat Vad de moard de la Putna si le-am stricat o
moar si le-am facut doual s m'Allane din ele pn voiu custa, iar dup moartea
mea sa fie amandou a mandstirei, pentru ce am stricat moara mandstirii si am ine-

cat vadul. De aceasta scriu i mrturisesc cu aceasta scrisoare a mea VA dni (in

zilele) IO Gheorghe Stefan Voevod 7163 mesita Mai 5 zile."


Semnat: Vailaam Mitropolit Biv
Suceavski.

AUTOGRAFUL II,
Dela 18 August 1657.

(Despre care V. A. Ureche afirma cal ar fi bruionul (conceptul, ciorna) autografului III.)

t Vd imea ota i sina i sito Dha, Amin. (text slavon-= In numele TatAlui, a Fiului
si a st. Duh, Amin).
Adic eu robul lui D-zeu Varlaam Mitropolit Biv Suceavski scriu aceasti scrisoare cu limb de moarte cum lasu svintei Mn'stiri Scului prisaca din dealul lui
Vod cu patru falci de vie si cu cram cu pivnita; prisaca dela Giulesci asisderea

o am dat Manstirei. (Prisaca dela Brad asisderea o am dat cu casa' cu zemnic


numai s dea patru poloboace de miare in toamnd surorei miale Catrinii.) 45)
Prisaca din Colibita asisderea o am dat. Satul Borcesti cu tot venitul asisderea
l'am dat. Satul Bratulesci asisderea l'am dat inndstirei. Dou mori dela Putna in

grla dincolo de 'sat Cofesci in vadul dela Procopie a$isderea le-am dat manstirei,
45) Textul din parantezd este $ters cu o trAsaturA de condeiu. Vezi Urechia op. cit. pag.
346, in nota jos.

4'

27

www.dacoromanica.ro

ca asia am tocmit cand le-am fcut, c am stricat o moard mandstirei si am facut


dcudi mori sd le tin eu pand vol custa, iar dupd moartea mea sd fie arnandoud a
nrandstirei, c'am fost rezeas si am luat dela mandstire patru pogoane de am flcut
vie pe dansele; pentr'aceea le-am dat din hotarul morii dela Procopie
patru pogoane
si morile c'asea ne-au fost tocmala cum mai sus serie, iard
acelea ocine cate am
cumpdrat si la Strdzesti
n'aibd! nime treabd nice Mandst:ireia nice ,alt nime din
oamenii miei, cd nu le-am fdcut cu banii Mandstirei nice cu a Mitropoliei,
ce le-am
facut cu slujba mea, 'cum serie si In zapisul Mdriei Sale lui 16 Gheorghe $tefan
Voevoda. De aceasta scriu i mdrturisesc iard cine va alca si nu va tinea scrisoarea
mea, acela sd hie neiertat de Dumnezeu si de .sti loan Cristitel si de erbul
Duinnezdu Varlaam Mitropolit Biv Suceavski. Amin.,
Vleato 7165 mesita August 18.

AUTOGRAFUL
(V. A. Urechie crede cd este o copie autografic5 dup autograful II.)

imea ota i aria i stago duha amin. Adicd eu robul lui D-zeu Varlaam
Mitropolit Biv Suceavski, scriu aceastd scriosare cu limb de moarte i cu
cum las svintei m.ondstiri Secului prisaca din dealu lui Vod cu patru falci de vie
si cu cramul cu pivnit.d i prisaca dela Giulesti asisderea am dat mandstirei Cu cas'
si Cu zemnic, prisaca dela Bistrita din Colibita asisderea o am dat mandstirei, prisaca
din Luna i Cu zemnic si cu mora si cu pivd de pdsat asisderea o am dat mandstirei.
Satul Borcesti si cu prisaca si cu tot venitul asisderea le-am dat mndstirei.
Cocie
Cu postav si cu duboti. (?) Asisderea cailddri de beare si de casa si ceale de
rachiu si
tigdi si linguri leagheanuri cu ibric si blide de plumb si talgere si
cate vase de lemn
si toat pavijia casei, cate sunt in casa si den afara cu mic cu mare toate le-am Idsat
mandstireii si cuhnia cu duboti (?) si buti si boloboace si
cu coseri toate le-am dat
mandstirei, iar cine se va amesteca -si o lua dintre acestle cdt serie mai sus sid fie
proclet i neiertat de domnul Dumnezeu si de Precesta si de Sveatdi
Ion Cristitel
de noi amin. Leat 7165. (locul sigilului.)
CAND A MURIT VARLAAM?

Biografii Mitropolitului Varlaarn nu sunt de acord in stabilirea datei and acesta


s'a mutat la cele vecinice. Neofit Scriban a sustinut cd Varlaam a pastorit In doud
randuri: intre 1631-1654 si a doua oard dela 1663 parid la moartea sa intamplatd
In anul 1668. Aceast sustinere a imprumutat-o i aguna. Melchisedec a ardtat
gresala acestei sustineri.
S'au ivit divergente si in privinta locului unde s'a retras Varlaam dupd cdderea
ui Vasilie Lupu. Densusianu era de pdrere cA locul la munte trebue
sa fi fost un
,chit mai sus de Neamtu.
Autografele lui Varlaam fac lumind in amandoud aceste chestiuni. Din ele se
vede dar, cd. Varlaam s'a retras la Secul. In al doilea rand, la data
de 18 August 1657 se
afla in viatd. Dar la Mandstirea Neamtu sub Nr. 2514 se pstreaz un uric dela
Gheorghe $tefan Vodd, din 1657 Decemvrie 19. E o carte domneascd scrisd in roma28

www.dacoromanica.ro

AUTOGRAFUL IV.
Testamentul autograf al Mitropolitului Varlaam al Moidovei.
(Reprodus dupA V. A. Ureche. Anal. Acad. Tom. X. 1887-1888.)

TM A41

",

...1

xck

'l

.
-1tc.--i

at mulct

a
'"Hrrtf" net' An

i)

"Z

.91

tafroiet

10'iJ

alti(af !WIRY
.o
Cain ccra nu (if Yt e po QV ,

1._2_

..,

font Acj

5r' , M,;;2;M,;;2;rtekim
ovi 6A 6 thrptla ee3

JAM ant

/MI et.; (moire-

ytica 1-

j.u..)4,4enl1

.L.11

-A,u

mica.

jay,. Cs. tt.n.

(*.Le Pt

Cld

/74 ttl 07134

613 en-'er-6
ot.-rrclf rifF,7mS,

ft

Jun

itSj.e

*,

/.1

7-Ecircreed -7 Pt

911

11

--74

_,M

ernb5 Cr. CI.

7rtZr A Va.

``.1

clul"61-S4

n ett31). A

el
el
et.

y ct,

6t, LC Av

ct

te?

raffle 616144.

,(2)(/-y1ed

/714t-cl. ortrif t

6i Act ifnr-L trrfiry

Let

Ct

ka fort rtlf

cA.,

titirt " 0,6ot

ck Act

tof/not

_t.

t-te A 110.

-1-

Ct

Ct

da

jh et

et A. 1-

f.

cactIn( to-%

flit

n -t (

/711

iir7curnc1

1.9)1

ot rnfe-t

ct crrrnir

"A "rn

--L
t (Ctrot/Y41rrtfasfrzw AKE
coL

7fsrge3SA

C(25'

(;)

4f-jai 4, also

t-

12.3nitaletroi.
/y1,11.

curc AZ% 510( "Yrt.

""/

r rt. t

z.

o in 1

(cenet

cc

AIS 2.c-I

CIttl)
c_JcaAct "rtlia

main tit

a rn-74 '.orn/ As a
et 04 61X, rrt-14erl
I

pm_

"GO.

Attapo

6irrt.5
t

rtir.

www.dacoromanica.ro

toctri

(TIT j1Cl. C4 I. et'

/14i ,L.,)14,1jril effq


1 ti

Nr. 6

raff
Ltif ;)ft r

ActsAll

sit

t AC't

Ct

1,

itr,

/rat

"P

d'
&nit&

An orta, ((Pt .
,-, ,..-, ,-, _..,..
(tia /tol% tertrnt rne-trnri ert a ec2(rtg
7
' -t,
1)
( ( Viz etraff
1
ortn
614:: i Jan f (r1,101. /4k-4' 4)
AI( Alt t'
gi
IAt fiACAIrtr
40
mix -a-

Meta

me.,

pi arm ce

;-1
At/71CJ Ant

t(616
616

ct,

4 C-'

neste cAtre egumenul si soborul dela Secul prin care Voda Intdreste Mandstirei st*panirea asupra morilor ,riimase dela Mitropolitul Varlaate. Deci la aceasta data
Varlaam nu mai era In *viata. Urmeazd, sustine V. A. Orech, ed a murit la o dat
intre 18 August si 19 Decemvrie 165746) .si este Inmormantat la Manastirea Sccul
rang hiserica, In taturea dreapta.47)
12. Obiecte rdmase dela Varlaam. Dintre obiectele care au- apartinut lui Varlaam,
pAstrfindu-se la Secul, St. Dinulescu pomeneste un sacos, unepitrahir (cel din mijloc
In cliseul Nr. 8) si un rituighieri manuscris slavon, care, dupa o inscriptie de pe el
a fost daruit lui Varlaam In anul 1643 Maiu 25 de Teodor IanoVici Mare Logofat.
-

C, '
.1-?..:%.

"::1,

w4

.
-

F-

Of'

Nr. 7
Sacosul Mitropolitului Varlaam al Moldovei.

DacA aceste relieve mai exista si astazi nu stim. N'am.fost in situatia s'A verificAm, de aceea ne nfrginim cu informatiile din lucrarea lui St. Dinulescu. Sacosul
In ;nscriptia.-71:iiiiiirtil g4tului ar data de 7146 1638 iar epitrahirul (cel din mijloc,

celalalte d'oug laterire sunt. omofoare) In inscriptia din partea de jos are anul
7150 =-- 1642.
-

Lec. cit. pag. 343.


Asa zice atat $t. Dinulescu, op. cit. pag. 69 cat- si I. Andreescu, Dag. 42. Dar care

este laturee dreapt a unei biserici? Punctele de orientare pentru asezarea unei biserici
sunt punctele cardinale: R5sArit, Apus, Miazanoapte si Miazdzi. Dacd stai cu fat'd sure Altar,

ai la dreapta Miazanoapte. Deci In acest caz mormantul lui Varlaam se afl& In partea de

Miazanoapte lngA zidul bisericii dela Secul. Dar din pr eciz area" autorilor de mai
sus tot atilt de probabil poate sa fie si In partea de Miazazi, dacl te orientezi cu fata spre

usa bisericii. IatA cum o impreciziune rostogolindu-se prin vreme, asetmenea unui' bulgAr
de zApad, creste mereu si poate da nastere la erori.
30

www.dacoromanica.ro

.c

u
.

'
-'111

6,,

'

.1

-.4A,'

114%:,,..I

.Z3P/J

."

,e

",

*IA

".

'
Nr. 8
Epitrahirul (cel din mi.iloc) i omofoarele care au apartinut
Mitropolitului Varlaam al Moldovei.

3?

www.dacoromanica.ro

CAZAN lA
1. Descrierea ccIrtii. Cazania lui Varlaam, dela 1643, aceasa piatr de hotar In
istoria culturii romneti, a fost tiprit pe 505 foi format in folio.
Inltimea textului paginilor este de 23V2 cm. iar ltimea, axila lungimea randurilor este de 13 cm.
Primele tiei foi, pe care se afl titIol cartii (Foaia I r.), stema Moldovei (F. I v.),
.predoslovia lui Vasile Lupu (F. II r.) i predoslovia lui Varlaam (F. II v. i F. III)
sunt nenumerotate. Urmeazd 382 de foi numerotate dela 1-384,49) cu literele chirilice
Intre.buintate ca cifre, awzate s'us In coltul drept, pe pagina prim a foilor, (revo so = r.).
Aceste 382 de foi cuprind cazaniile la Duminecile anului bisericesc, la Smlata
lui Lazar, la Vinerea mare, a Patimilor i la Smbata mare, In total 54 de cazanii.
Verso foii numerotat cu 384 este in alb. Cu foaia urmtoare se incepe o numerotare nota dela 1-116.49)
Aceste 116 foi cuprind cazaniile la Praznicele Lardlorii preste anii,Inpliratefti
a svenji mari" In nunar de 21 si nu 22 asa cum inalnim In unele lucrri care se
ocupa de Cazania lui Varlaam.
Paginile foilor poart titlul pe scurt al Cazaniilor de pe foile respective.
La sfrit, Cazania lui Varlaam, are iar4i 4 foi nenumerotate cuprinznd Capetele ce silmt 7nteaceastli carte".
Prin urmare are 3+382+116+4=505 foi sau 1010 pagini. Afar de numerotarea foilor cartea mai are o numerotare a Cazaniilor dar care se ()preste la nr. 16.
Numerotarea aceasta e fAcua cu row Irauntrul unor vignete mici, pe marginca
foilor, afar de text, (veizi cliee1e Nr. 9-15) si se :oprefe., la Cazania Duminecii a
sasea dula PaW, a orbului, care este a 19-a Cazanie In serie dar dula aceast nurnerotarc a I6-a. Cazaniile dela Joi Mari (noaptea spre Vinerea Patimilor), dela
SambIta Mare si dela luminata zi a Invierii nu sunt numerotate. Dula aceste se
centinul iari numerotarea oprindu-se la Dumineca orbului.
In nomerotarea foilor exista' o serie de gre$eli: unele numere se repeta In locul altora.
Sunt omise ins numerele de ordine 248 si 256, far sI fie inlocuite cu alte numere asa Inct
la numarul 384 corespund In realitate numai 382 de foi. repetiri de numere In locul altora
Si In parten aceasta exist grwli In numerotare,
omise ,dar numarul foilor corespunde cu cifra final a numerofrii.
33

www.dacoromanica.ro

950)

103)

1152)

1253)

1359

145)

1555)

Vignetele intrebuintate la numerotarea Cazaniilor.

Paginile foilor au in partea de sus titlul pe scurt al Cazantilor respective, intre


tirade tipografice.57) lar in partea da jos, sub text, intalnim signatura coalelor facutd
cu iiterele alfabetului chirilic.
Tiparul Cazaniei lui Varlaam este in doua culori. Titlurile si initialele sunt tipa"rite ,cu rosu 58), iar textul cu negru.
La tipdrirea ei s'au intrebuintat, in titluri, litera de cinci marimi i anume: de
1 cm., 2 cm., 2 cm. si 7 mil. si 3 cm. indltime. Iar pentru text s'a intrebuintat litera
dc doud
corp 24, dublucicero i corp 16 tertia. (Vezi cliseele Nr. 16 si 17.)

O parte din textul titlului c4ii, stihurile de sub stema Moldovei si cele dou
predoslovii sunt tipdrite cu litera de mdrimea a doua (corp 16 tertia).
Dela F. 1-218 inclusiv este tiparitd Cu litera de mdrimea intdi (corp 24, dublucicero). F. 218 v. este in alb.
Dela F. 219-384 inclusiv numai textul Evangheliilor este tipdrit cu litera de
marimea intdi iar tlcurile sunt tiparite cu litera de mdrimea a doua.
Partea a doua a cdrtii, numerotatd dela 1-116 si cele 4 foi nenumerotate dela
sfdrsit, este tipdritd in intregime cu litera de mdrimea tertia, corp 16.
F'aginile tipdrite cu litera de mdrimea intdi au cdte 19 rdnduri. Lungimea
durilor este de 13 cm. Iar indltimea paginei de 23Y2 cm.
Paginile complete, tiparite cu litera de marimea a doua au cate 28 de rdnduri.
Lungimea randurilor este aceiasi, de 13 cm. La fel si inaltimea paginilor.
2. Continutul crf ii. Unele dintre exemplarele existente ale Cazaniei lui Varlaam
tu o foaie de titlu iar ande au altd foaie de titlu, deosebite atat prin ornamentalie
cAt i prin liter i prin asezarea textului. Le reproducem aci pe arndridoud sub
Nr. 18 si 19.
50) Vignet la Cazania Duminecii vamesului si fariseului, F. 1 r.

") La Cazania Duminecii feciorului celui curvar. F. 8. r. Se repet la Cazania Duminecii a treia dupd Pasti, a Mironisitelor, F. 140 r. i la Cazana Duminecii a cincia dup
Pasti. F. 157 r.
52) La Cazania Duminecii lsatului de carne. F. 20 bis (=22) v. Se repet la Cazania
lsatului brnzei. F. 157 r.
) La Cazania Duminecii intai din postul mare. F. 36 r,
La Cazania Duminecii a doua din post. F. 47 v.

La Cazania Duminecii a treia din post. F. 53 r. Se repet la Cazania Duminecii a


cincia din post. F. 70 v.; a Sambetei lui Lazar. F. 77 si la a Duminocii Floriilor. F. 86 v.
50) La Cazania Duminecii a patra din post. F. 66 r. Se repetd, dar inversatl, cu partea
de sus in jos, la Cazania Duminecii Tomei. F. 132 r.; la Cazania Duminecii a patra dupli
Pasti. F. 149 v. si la Cazania Dumineeii a sasea dupil Pasti a orbului. F. 167 v.
57) In titlurile paginilor IncA sunt greseli pe care le vom semnala in paragraful unde ne
ocupam de cele doud editii princeps ale Cazaniei.
18) Exceptie fac initialcle D. F. 10 v.; K. F. 299 r.; K. F. 315 r.; IA. F. 21 r.; C. F 352
(numerotat gresit cu 312) r. si Z. F. 358 v.
34

www.dacoromanica.ro

...

20 tiliir iirrVA161 Pam, fnm


-

-7/4

/ f itik

plot

t TIIEKH ii.S/AAi ttl Tf /NAG rlIfi /MO ti


TIYAfi HO VI', oy UM

li

Wericappii-A
/
0/t

i
2

It

/
.
0
fpf
HUM PiW114

Mt fi5TE 4rrp16.6

10APEAE ffrATVIElf nfHtAOKV111-4

I .0/

fIV

-...

sitykit,

411 oy ligYfAA I Eli AJf ii il\Lifilf WTI 111H

tiff- C151-1

Airt f Aft&

Crl cnolift'A

C Jiff/if'If mi Fr, Elf/IVFOtil

.101M4117Att

tiOrrAcnoyfrc/N tifrif VA /1\, fillf E fi f Elf it

12

rfta(ff tiS
f fAE fAlvtIXA111.111ififYii41-ME
4

13

g Wilfiti 11,1( ff C7/

14

1.1,1-1TE liffi CliTiliAlif CfleifACE


;

../

/ f115fiA
a ti9rA

ii)felAffiLIOC

hr/IS. AltAY 'ili C rrii

riI
Mai' liripTCV VA h tifitin Wit MTV 10
/ 1 1
t
i
torn Ai3M1lliA A /rroA Frtlk rdpiTmiiA, 11
/3 i

62*.

/ I

--

itotWrififT0yTLI,H11A

ii

1i

,NU/f/ifir, rilftfriOLUATAI TAMIA 15


'k5 f tilrui isSimf it f twroif ti e tcrlAtt 16

KA VittidliStirketlat, 6 ta 51 fE KlyAATE
ii
f
r 01,f KATE FlOrq fly , Hiem& rosdit if f
Na

trim /

11 i

IV

INN WE%

Nr. 16.

Pagina din Cazania lui Varlaarn, tipArit cu litere de mArimea intdi,


dublucicero corp. 24. (F. 46 r.).

www.dacoromanica.ro

18

In ill Orrisiti MAW' AAATO or Er. If cff-A


5*

17

19

Mg%

WM A410,4+,
/t

ft4449%5 taiifs

if'rztvirrfrx .
;CAA TA 611/tZers
giA +4041
C.( Pt fir ftCfi .
flEHTfAlsii

tif /rat( ISE1-1i/X AfA6 My-LIIT9Hei/t lebblerrE AM5%/W.


Cliff If iYCTA

fffilf0111A .

/05/1(

If/T.AYFAOIA

5Witt
a t /t

effAAVIHsTAH

1f5H90TFHHIPT 61HT5yA3H

.. Wil AAHHAfA MAI1EH AEA9AT4 raT.rVerx AA4Hti11

AT
gHC
"7,,
Wei-La

UJH EHAWAII
(If

nYq-if

AllA1H
/ ATZtrfi ,14f
s

10410ALFIE

",1

ffrbfACTE

A4.t5fillA WH CrAMHIApA e

u'

1119A If/Rlif MrbrreyffiCHIVA MA`fiH All( AomtftyAfi

,, - .ia

..- 0 / i
laH TIEE5A /1 HA-c AY AMA
'
'1
AMA AHHILM . YE MAYiff +WHWH Ar+istrrrA (TM
/
.4
I
rAfA, +ifitim, 5f OGHLfH AfriyirriliA AlH 'F A\ my

NC, (fiNtACTE 01,4454.

....

MHESAfACKA . ,11,41CAAls ii,T.&14A, If (1-forri-VgA KZ


/y ..
A/
ip, - /a;
I
/
ft
/
i

hit TE AMSVi itTfrfirs ,A,EWMII, WH killeylp ATO


'
- ATA /114.1%, WH VI CriAkfItAfA 4)0AfTE . LO!' Af
+MICA CTIIHrAfA . YEN HO AA WH kif fiffAla /041
.--.
v1
/.1
/
/1
,,/
ilViAbli6 .
CrLHE

Atli GEHHT1. AHY/1.\., MAHliTi elltfiriCINIE

A441E11111 rifftiOH

idtfol A

ffibi:tTE

/1

11H/A AA Al'ITAff

C'S

I r"....

rATATA Al4ICA YE/10'rffE


i

,r

YE l'AMTA 6079KMALLIff AiHXC. lf%111H TO1(MA 4A


,..
,1 /

7/

tTeCHHE

/ WH ripz
try7ir7AiT6 1/1k11
s
XMA/WH iliffl /1A,4454Y. WH ITEHTfAYA ''karbt$41/41-1'
YU .. rimiliiiiikfAYiti WH Gfr4/44/1\ MilirYHAOP&CAAF
'
Krb AK1A fACHfiff/)1,4\ iilEffliH oil?A4H
11.1.H InitiOCICE.

TrifATOAIE

SO96 (TA TOATE lifelftiffIE ' 11111 KET9,14TE

1 WH

fiA vi LIM "Agri-A Ao/


lift1TFAVG
'
/
/ .0
i
(EVE ICAH aftifirri5 A4AHNTE /14f liftA4E ebtfE
-ssiT1/411.YE

.-.

(.101

AA457t6 toy MhilY/Milf.


r

17fEHHME MYEAS, YE

1iHH4

Pagina din Cazania lui Variaam, tip5rit cu litere de mArimea a


doua, tertia, corp 16. (F. 236 v.).

www.dacoromanica.ro

i
/

4131-{If"

Nr. 17.

rrd rokizattoln16fiffirELVAT$71A AVM( Nail


1

Af
9t,

flfgr

1. WHAA fill7111-1Y1

'A/16

(WWII H

c,

flifirtAt 646

MAfH. 10 H IA WH Karl' OA
bill A .&4(HA

TX\

hOH/10/0 WHAOti WI A%
64/1)4)6i

. ffft-liAlgriwf e(Cfir

rri?Awir;freas, Aff
MIKA MO otirttiA

'

npfAus,

2,
?writ/PING ,4EbAVIAA
/
I..rrf onempra- ptA FA mob()
THilA

hfH

AWH\ win

IS,. /P:
lTfiti C4.n7.-4A

64AAAc Aer

42YEE6 VAT
41111111111111

Nr. 18.

10111111111111111111111111.

111111111111111111111M Ill

Ill"

Pagina dewww.dacoromanica.ro
titlu A din Cazania lui Varlaam,1643.

Nr. 19. Foaia www.dacoromanica.ro


de titlu B din Cazania lui Varlaam. 1643.

Verso foii de tidu.

ED---7.0=EEEE

aaa

STIHUR1 IN STEMA DOMNIE1


Moldovei

E
FA.

CEI

3
20
Desi vedzi catzdva silmna groznicg,

Sa nu te miri cline sit' arata putearnica.


C puternicuta puteara-lg Inclzipttiaste,
si sleivitula podoaba-la schtzmeaste.
Cavil de budra si la domnii Moldovenesti,
Ca putearla aceii hieri set' o soctesti.
De ande marl domni spre laud s-att fticut cale
de-acolo si Vasitie vod au ceput hicrurile sale.
Cu itzvcifeituri ce in (ara sa temeliuiaste,
rtinuritoriu nume pre lame qie zideaste.
.

ri]

DEE EEEEICEE A bd

EA!

1=1

bd

7E,

DEE bd

39

www.dacoromanica.ro

C UVAN'T U9 IN-PR E UNA


CAtr toat. S.ementfia RomeneascA.
r.

luminat' Intru pravoslavie, si credinciosd Intru parin'tele nenliseue, siIntru

PreaMu( dela parin'tele nascue mainte de toti

veaeii. si Mtn( dhur sviint` dela

pdrintele purcedzatoriu, si pre filul odihnitoriu. svanta zroild Rind' adeveirar dmdzatt

ziaitoriu si fficatoriu tuturor vddzutelor si nevadzutelor.

lo Vasilie Voevod. ca darul` lui dnzdzilu tiitorlft, si biruitorIu. j domnil


atoald tara moldovei

si mil, i pace si spdsenie a toad seminfia romaneascii

pretutindenea ce sa all pravoslavnici Intr'aceasta lilmbd. ca toatil mima cearenz'


dela doinnul dmdzau ci iZbliVil0141L1 110S1171 Is Hs.

IJiintrucat s'auIndurat' dmdzau diIntrri mila sa de ne-au ddruit' ddruim' ci noi acest'
dard limliiiromanesti.carte pre limba romaneascd Intiflu de lauda Jul dmdzu.dupd
accea de Invatiltur. si de folos' sufletelora pravoslavnici. sd iaste si de putive prer
voi

prinniti nu ca foz' lucru pemntesc' ce ca fin' .5dor cez.esc'.

cetind' pie nol pomeniti

.si

burn raga voastra pre noi nu Flitareti .yi hiti sancitosi.

40

www.dacoromanica.ro

2159)

Smeritulu Arinep[slep' Varlaa[m]


si liitropolitul de Tara Moldovei,
cuir an tii catra cetitoriu.
De mare ieale, si de mare lucru iaste, COubite cetitoriu ccIn`dil toate faptele
ceriului ,si a pdmiintului, inbld si miirgii toate careas' la
sorocur si la marginia

sa la carea intelepciunea ca veacinic le-au fault' si


nice puf in' nu smentescd
nice gresescii sdmnicl sdu, numai sdngurir ameirdtuld ()mil
ce-i Meta' pre. &braze .yi
pre chipur tvoretului sclu. cu mente si Cu graiu dela cleinsur cinstit'
domn` si biruitoriu
peimemtului si miirei. paserilor si dobitoacelor& pestilord

si tuturord fierilord cumd

griiiaste si prorculd cii cu putineld lid miesurii pri 'MA mai midi
deceit 7ngerii adecd
pre .6mii. numai cd ci-i cu trup` iard cu sufletur iaste lard de moart ca siingerii. la

care margine si la care sorocti iaste fiicur de chndzdu sil margd in locd ce are hi
sit' grijascii si ?set' nevoiascei nice leac` sd nu srnenteascd
nice sil sd scape de acela
siimnd. kid; eld departe ramei(i)ne. si ticdifeaste sd sca:pd cd si &in
fire de va socoti
bmulii, si diin scripture"; nu va afla (1161 seiviirsit' clzeincirei sale sau alai margine.

flird nfimai Viia(a aceea 1 vetitd si ca ndrocd si blagoslavitii


caria. siivai cd 6 si
dorescii si 6 pohtescd toti oarnenii lard in care lucru std si sd vine aceaia

viialeLl

liniii ca totuld nus' slit( nice vort sii cae. artYi are pittia set nu $tiel iatil ei de blind
voia lorg, cd6tein'dia nu veld' si audzind' nu inteleg' al trei(i) siivai
cd fi gift si vddd,.,
si cu clragii 6 poh'teascd, Mr(' lucrurile ceale de treaba ce clued la ceaia viiatti
nu void
59) Se repet la Dumineca a 2-a din post (F. 47 v.) si la Preacuvioasa Paraschiva
(f. 12 r.)
6

41

www.dacoromanica.ro

1H. r.

sd le facd. pentr'aceea diintru Zntu, cei-au fost` bdrbati purtiitori de dhld svantil.
dupa alti ci panel aC/1211 toll au iistenie scriindd ci trilcuind' sven'tele scripturi
de-au invatat, ,s-au (irate ,nul1ui in bate

chipurile. calla carea duce acolo. cum'

ca sa nu gresasca Ifies'tecine mar'ginea si siivreisituld acela spre carele-i facue.


ceitlaceea s'altd steniintd s'au adabs acelorfi beirbati purtatori de dhuld sveine did
cd indrgndd de visit- In gios, ci in pfzlindindu-se &In Oarneni intelesur sventelorii
scriputri. le-au ceicitat' a pogord

svnta scriptura tot' mai pre Intelesuld amenilorii

pan'aft bleep:de a scoat aseas' cines' pre linzba sa pen`tru ca sti inteleagd hiecine
sei s inveate. si sit' martUrisasca minunate lucrfirile lui dmdzeiu cu multzl mai vriltos

limba noastrei rorniineascd ce n'are carte pre litn'ba sa. cu nevoe Paste a inteleage
Ili. v.

cartea altii lim'bi.. si pentru lip' I sa dascalilor

invdteiturei. cat' au lost' inviiteindd

mai multd vreame,acmu nice atiitanime nu invata. pentr'aceea de nevoe mi-au lost

ca un' datornic' ce sine lid dmdzliu cu talandtuld ce mi-au dat'

sil-nzi

poci` pldti

datoria macard de an' peind nu Ind due' in casa cea de lift' a mosilorii mIei. adunat-

am' diintoti tdicovnicii sventei Eveii dascalii besearic4 noastre ci deac'-am' sets.
arcitat-am' meiriei sale pravoslavnicului donna"( 16 Vasitie Vovodur cu mila lui
dindzeizt Dommad (dz.& moldovei. marTia sa ca unu domnu crestire ci blgocestivd si

ibbitoriu de besearica grijindd ca

stdpn` bung de folosur 'Word lui hs nu

numai pentru ceale trupesti. ce si peretru ceale sufleteistilde linde siingurd dmdzdu.
Cu meina sa cea putearnicd. au ardtat' ma-Hei sale spre aceasta lucr indereptatorizt.

prect iisventituld parinte Petru moghila feciord de domnu de moldova. Arlfiepscp4


mitropolitd chievfafti, Halicitdui si a toatei rosa. carele pre pofta ntdriei sale. au

trimisd tipariutd cu toate mestersugurile cdte trebuescli. spre care lucru mra sa
dcinnulfi ce =tie mai susii 16 Vasilie Voevoditt cu darull7 lui dmdzeiu domnuld

moldovei. cheltuial nesocotitd spre tot' lucrul tipdriei au dat'. ci asea cu dare
lui dmdzdu dupa incepur amd vildzrat' l svreisituld.")

"e) Predoslovia are la Inceput initiala D. Nr. 34.


42

www.dacoromanica.ro

Y1:3;t:ffiZENT.PIFY:1407R;:i

11A

,vt...rifv,w07...

fit3`

vg-Q"..Mora':n1GFalreartraitt.0.-.4gat,T4

F. 1. r.

2261)

DUMENFCAFARISEULUM
i

a vamaulu(i)Ev(g)Pia. diin luca.

In optudzeci i noaa de capete:


Urmeaz textul Evangheliei care incepe cu initiala Nr. 16.
La margine, 'gall de text are vigneta inAuntrul cAreia se afl tipArit cu row
numeiotarea Cazaniei.
Dup textul Evangheliei urmeazd Cazania, al cArei titlu, cu rosu, este urrnAtoru17

InvdtAturA. pen`tru fariseu


u.
i pen`tru

F.1 v.

61) Se repeta la Cazania Duminecii a 18-a dupd Rusalii. (F. 307 v.)

6'

43

www.dacoromanica.ro

F.
8. r.

23

DUMENECA FECIORULU1
Celu[i]curvariu, Ev[g]lTa diln luca.
in sea[p]tedzeci i noaa de cape te.
TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 17.

F.10 y

invatAtura pentru indelung rbdarea lui dmdzau.


cumu priimeaste de Cu mil packtosulu, deaca sa intoarce.:
TEXTUL CAZANIEI, cu initiala Nr. 2, in negru.
La sfrsit (F. 22 r. tip. 20) are finalul aci reprodus sub Nr. 24.

F. 10

2462)

F.
20. r.
bis.
2563)

DUMENECA LA S ATULUI
carnei. Evan'geria diin rnathei.

Intr'o suta i ease capete.


TEXTUL EVANGHEL1EL cu initial asemenea celei de sub Nr. 15.

Intelesulu Ev[g]rfei acestYia. acesta iaste. F. 24. r.


Talcuirea are la inceput initiala Nr. 11.
62) Se repet la Dumineca a 7-a d. Rusalii (F. 250 r. tip. 251); a 24-a d. R. (F. 342 v.);
a 31-a d. R. (F. 379 r.) si la 21 Nov. (f. 28 r.)
62) Se repel la 21 Nov. (f. 25 v.)
44

www.dacoromanica.ro

F.

29 r.

26

DUMENECA LASATULUI
brndzei Ev(g)ha diin mathei.
In eapte spr.dzeace capete.
TEXTUL EVANGHELIEI, cu initiala Nr. 15.

intelesulu acetiia Ev(g)hi. acesta iaste

F. 30

r.

TEXTUL CAZANIEI, cu initiala Nr. 63.

CIA- "\Ate...7-

...ca

F.

36 r.

27

INVATATURA LA DUMENECA
intaia. a svan'tului postu. celui mare
Aceasta este cea dintAi Cazanie care, Inainte de textul, Evangheliei, are o Introducere sau cuvnt Inainte. Se incepe cu initiala Nr. 14.
Dupa introducere urmeaz1 textul Evangheliei.

Ev[g]ife. diin iOanu In cinci capete.

F. 73 v.

Tfileuirea este inapktit In dou parti.

Intaia parte.
pentru venirea lui nathanaila cAtra hs.
pentru mMturia lui.

F. 38r.

Textul tlcuirii incepe cu initiala Nr. 72.

a Cloa parte.
pe[n]tril svAnta cumenecAtUr A.

F. 41 r.

Textul tAlcuirb incepe cu iriitiala Nr, 74. Pagina reprodusd sub Nr. 16 apartine acestei Cazanb. (F. 46 r.)
45

www.dacoromanica.ro

F.
47v.
2161)

DUMENECA A BOA IN POST


Ev[g]ria diln ma[r]co. in seapte capete.
TEXTUL EVANGHELIEL cu initiala Nr. 63.

in'telesulu acesnia Ev[g]Ifi. ace[s]ta

F. 48 v.

iaste.

TEXTUL CAZANIEI.
Cu initiala Nr. 72.

F.

53 r.

289

DUMBECA A TRETA SAPMMANA


in post' EvidlYa diin marco. in trei

dzeci si seapte de capete.

TEXTUL EVANGHELIEI, cu initiala Nr. 16.

InvtaturA pe[n]tru inchinAciunea sventei

i cinstitei crOci. F. 54 r.

TEXTUL CAZAN1EI, cit initiala Nr. 73.

F.
66 r'.

29

DEVIENECA A PATRA IN
postu Ev[g]rie all marco in patru dzeci de capete.
TEXT.UL EVANGHELI El, cu initiala Nr. 63.

Intelesu[i] acestlia Ev[g]Ifi, ace[s]ta ials]te.


TEXTUL CAZANIEI, cu initiala Nr. 71.
64) Vezi ftrontispiciul Nr. 20 la Predoslovia lui Varlaam. nag. 41.
(*) Se repet la D. 30-a d. Rusalii. (F. 369 v.)
46

www.dacoromanica.ro

F. 77 v.

F.

70 y'

Nr. 30.

DUMENECA A CINCEA IN PO
stu. Ev[gliYe diin marco in patru dzeci.
si seapte. de capete.
TEXTUL EVANG 1-IEL I EI.

Cu initiala Nr. 12.

Intelesui` acestfia Ev[g]Ifi, acesta iaste.

F. 72 r

TEXTUL CAZANIEI.
Cu initiala Nr. 72.

,:'.;:ez
FIVIA/ ***

.;

F.

77 r.

Nr. 34.

INVATATURA LA SAMBATA LUI


lazaru, pen`tru nverea lui. si pen`tru
putearia cea dmdz5iasca a lui hs.
Nu are Evanghelie. Cazania incepe cu inhiala Nr. 4.
La sfdrsit (F. 86 r.) Cazania are finalul aci reprodus sub Nr. 32.

Nr. 32.")
") Acest final se 'neta'. la Cazania Invierii (F. 131 v.); la a Inaltarii (F. 187 r.); la D. a
7-a dupl Pasti (F. 198 r.); la Rusalii (F. 209 r.); la D. 19-a (lupa' Rusalii (F. 318 v.) si 1:
8 Septemvrie. (F. 8 r.)
47

www.dacoromanica.ro

F.

86 v.

Nr. 33.

LA DITIVIENECA FLORILOR
a seasia In postu. Ev[g]lia diln loan'
In patrudzeci si una de capete.
Introducere cu initiala Nr. 4.
TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 70.

Ot iOanna za[c], 41.

F. 87

V.

Dupd textul Evangheliei urmeaza:

Inv t6 t Ur diintr'aceastA svAn 'Ca


Ev[g]lie pen`tru altorYia domnului
hs In ier[s]limu.
TEXTUL CAZANIEI

cu initiala Nr. 67.

48

www.dacoromanica.ro

F. 89 r.

F.

Nr. 34.'7)

INVATATURA LA GIOI MARI NOAPTEA


spre veneri. pen`tru mun`cile domnului nostru
lui ishs.cumus cade noa a jelui si ne scrA[r]bi
pre pAcatele noastre. cA pen`tru dAnse au rbdat`
mU[n]ci dmnul` hs.

Evanghelie nu are. Cazania Incepe cu initiala Nr. 63. Se imparte In daifa parti
Partea a doua are urmatorul titlu:

dOvada mun'cilOru lui hs.

F. 106 v.

Textul incepe cu initiala Nr. 74.

Cazania la Smbka mare nu are frontispiciu, ci numai un ornament de tirade


tipografice.
F. 110

V.

LA SA.MBATA CEA MARE INVATATURA


La ingroparia dmdzSescului trU[p] a domnului
nostru lUi is hs. si iar[s1 pe[n]tru pl[n]sulu. si taingufria preacistei maicei lui dmdzu si pe[n]tru
pogorArea luEd

hs la iad`.

Evanghelie nu are. Cazania lncepe cu initiala Nr. 13.


67) Se irepeta la Cazania Inaltrii (F. 175 bis= 176 v.); la D. 10-a d. R. (F. 262 v.);
a 22-a d. R. (F. 328 r.) si la a 29-a d. R. (F. 364 r.).
7

49

www.dacoromanica.ro

r. 35.

F.
124 r.

LA
SLAVITA
SI
LUMINATA.
dzi

InvYerei dmnului nostru is hs. invtturd. pen`tru


bucurfia dzilei. si de cAte ori s'au arAtatu intr'aceaia dzi
ucinciloru si deaca'u invisu diin morti dorn`nillu hs.
a

Evangnelie nu are. Cazania tricepe cu initiala


se repet finalul dela Smbdta lui Lazar. Nr. 32.

Nr. 71. La sfarittl Cazatniei

F.
122 r.

Nr. 36.68)

INVATATURA LA DUMENECA
thomei. ce sA chiama dumeneca noal Evglra
diin Dan' In seasedzeci
cin`ci de capete.
i

1NTRODUCEREA cu initiaia Nr. 5.

loanu za[c] 65

F 133. r.

TEXTUL EVANGHELIEE
cu initiala Nr. 72.

Invatatur pen`tru ce s6 chiamA dumeneca


i pen`tru credin'ta thomei apostolu.
TEXTUL CAZANIEI
cu initiala Nr. 69.
88) Se repeal. la D a 31-a d. R. (F. 375 r.)
50

www.dacoromanica.ro

noaA.F.134v

F.
.

140 r.

Nr. 37.

La dumeneca A treia dupd pati.


s

In vatAtUra penItrti miron0


t e. Ev[g]lia dUn marco. in
ease

dzeci si !toad de capete.


INTRODUCEREA

cu initiala Nr. 8.
t

marca. 69.

F. 141 r.69)

TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 12.

tnvAtAtura, diintr'aceast svltiltA Evan'gelie.

F. 142 r.

TEXTUL CAZANIEI
cu itnitiala NI% 18.

F.
149v.

Nr. 38.

La dumeneca a patra dupd pa0.


invAratur pen`tru ve[n]decaria bornavului.
Ev[g]ira dein ioanu. in patruspradzeace capete.
INTRODUCEREA

cu initiala Nr. 67.

Ot iOanna. za[c.]

14.

F. 150 V.

TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 71.
F. 151 v.

InvataturS din`traceast svft[n]t Ev[g]lie, pen:tru.

ciudeasa ce-au fAcutu dmnulu hs. de-au sanato-

sa[t] bolnavulu acela ce b'olfia de 38

a i.

TEXTUL CAZANIEI

cu initiala Nr. 7.
69) Nttmerotarea filei este greit, s'a tiparit. 139 In loe de 141.

7.

51

www.dacoromanica.ro

Nr..39.")

La dumeneca a cincea dupd pati.


invVtAtUra pen'trU credinta samareaninei.

Ev[g]lia diin loan', in doa5 sprad.zeace capete.


I NTRODUCEREA

cu initiala Nr. 4.

10 z a [c], 12.

F.157 v.

TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 63.

inv6t5turA.diintr'aceasta svnt5 Ev[g]lie.


TEXTUL CAZANIEI
Initiala acestei talcuiri. este un simplu D mare tipgrit cu row.

F.

167 r.

Nr. 39.

Dumeneca A easia dupa Pati.


pen`tru ven`d'ecaria Orbului.

Astadzi svAn'ta Evgle, povesteaste noaa de ciTudesa ce-au fchtt .domnulh hs.
de-au tgmddhith pre unil 45rbt, ce-au fostil naseut` diin zg'ulh maicei sale asta. cum'
serle iban bgoslov In 34 capete.
F. 157 v.
TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 63, fdrg alt titlu sau trimitere, cu rou, ca si la celelalte cazanii
anterioare. Aceasta estea ultima Cazanie ce are numgr de ordine (16). Vigneta Cu
numgrul se and pe F. 167 v. la inceputul textului Evangheliei.
F. 170 r.

InvAtAtura diintr'aCeastA svA[n]tA Evan`g elle.


TALCUIREA
cu initiala Nr. 62.
.70) Se repet la Cazania Duminecii a asea d. PaO.i. (F. 167 r.)
52

www.dacoromanica.ro

F. 175

b.s v.

Nr.

34.71)

LADZUA CEA SLAVITA CANDO


s'au inAltatu de pre pamAntu in
cena, domnulu nostru is hs.
Cazania nu are Evanghelie. Incepe cu initiala Nr. 67.
La sfarOt (F. 187 r.) are finalul Nr. 32.

Nr. 32.

71)

Vezi frontispiciul dela Joi Mari, pag. 49 si idem nota 67.


53

www.dacoromanica.ro

F.
187 v.

Nr. 40.")

LA DUMENECA
a seaptia duna paste. In vatatura, pe[n]tru svernitii
oteti. ce au fo[s]t` la saborulu diIntaiu 318 In nichel.
Nu are Evanghelie. Cazania incepe cu initiala Nr. 9. -- La sfauit (F. 198 r.)

are finalul Nr. 32

Nr. 41.

F 198v.

IN CINCIIRECI DEIIZILE BUFA PASTI


la I uminata dzi dhului svantu. ca[n]d au pogorat` pre ap[s]li In a[I] treile ceasu de dzi.

Nu are Evanghelie. Cazania incepe cu initiala Nr. 7.


La sfarit (F. 209 r.) are acelas final (Nr. 32.) ca si Cazania anterioar.
72) Se repet la 14 Sept. (f. 8 v.), iar In editia A si la D. a 13-a d. R. (F. 280 v.)
54

www.dacoromanica.ro

Nr. 42.

F. 209 v.

LA DUMENECA MARE. MU,tAturA Pen`tru toti svenlYi.


Nu are Evanghelie. Cazania incepe cu initiala Nr. 1.
La sfirsit (F. 218 r.) are finalul reprodus sub Nr. 43.

o
ON

-to'

/1//11,1111,1N

Nr. 43.73)

73)

Se repet D. 8-a d. Rusalii, F. 255 r.


55

www.dacoromanica.ro

Pana ad i atat textele Evangheliilor cat $i tfilcuirile sunt tiprite, In Intregime,


cu litera mare (vezi cli$eul Nr. 16, pagina 35.)
Verso foii 218 .este In alb.
Incepand cu foaia 219 si pana la sfarsitul Cazanii'lor duminecale (384), numai
textul Ev-angheliilor s'a tiparit cu litera de mrimea dublucicero (vezi cliseul Nr. 16),
restui cu litera de marimea tertia (vezi clieuI Nr. 17, pagina 36).

Nr. 44.74)

F. 219 r.

DUMENECA A DOUA. EV[G1LIA


Ditn M'athei in noaA Capete.
INTRODUCEREA

cu initiala Nr. 51.

Matthei, Zacealo, 9

F. 219 r.

TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 12.

intaia parte. Pentru chemarea ap[s]lilOru. si


pentru ascultarea 10ru.
F. 220 r.
TEXTUL CAZANIEI
cu initiala Nr. 41.

A doa parte.Pentru v.anarea PestilOru ;110[1]

cuvntator.i. Ce-i vanarA ap[s]Iii cu nevodu[1].


EvEgllYei. Dii.n maria acestii Lumi F. 222 r.
TEXTUL CAZANIEI
cu iniitala Nr. 28.
74) Se repet la D. 1J-a dup Rusalii (269 r.); IQ a 15-a d. R. (F. 292 r.) $i la a 27-a
d. R. (F. 353 v.)
56

www.dacoromanica.ro

Nr. 45.")

F. 224 r.

DUMENECA ATRER. EV[G]LiA


Diin mathei. in Optu spradzeace capet

1NTRODUCEREA

cu initiala Nr. 56.

Zacealo, 18
EXTUL EVANGHEL1EI

F. 224 r.
F. 224 v.

cu iniiala Nr. 53.

in'taia parte. Pen`tru lumina sufletului.


trupului ce O intunea lacomYia,*i a [I] te

ganduri de !Acate.

F. 225

V.

TEXTuL CAZANIEI
Incepe cu initiala Nr. 40, in row.

A doa parte cumu nu poate nime sa slUjasca


a doi domni. care domni sarnttz acesti a.
TEXTUL CAZAN1EI
Incepe cu initiala Ni... 55.

75) Se repet la D. a 7-a d. R. (F. 247 r); $i la a 17-a d. R. 302 v.)


8

57

www.dacoromanica.ro

Nr. 46.7)

F. 229 v.

DUMENECA A PATRA. EV[G]LIA


Diin mathei In dodzeci
i

cinci de capet e.

INTRODUCEREA
Incepe Cu iniitala Nr. 56.

in 25, De capete.

F. 229 v.

TEXTUL EVANGHELIEI

are initiala Nr. 6.

intlia parte. Pen`tru chemarea aptsilileru


pen`tru ascultarea lOru.
F. 230 v.
TEXTUL CAZANIEI.

Se Incepe cu initiala Nr. 40, In row.

Pen

A doa Parte,

tru plata Direp`tilOru. Si pen`tru


inca pAcatosiloru.

F. 232 v.

TEXTUL CAZANIE f.

Se Incepe cu initiala Nr. 48.


70) Se repet la D. 16-a d. R. (F. 297 r.); la a 20-a d. R. (F. 319 r.) $1 la a 32-a d R.

(F. 380 v.)


58

www.dacoromanica.ro

Nr.

47.77)

F. 235 r.

DINENECA A CINCiA. EV[G]LIE


DiIn Mathei. In doaadzeci

opt' De capete.

INTRODUCEREA

cu initiala Nr. 20.

in 28, De capete.

F. 235 r.

TEXTUL EVANGHELIEI
incepe cu initiala NI% 6.

in tAia Parte.

Pen`tru spaima, i minunea ciiudeselo[r] lui

hs. F. 236

r.

TEXTUL CAZANIEI.
cu initiala Nr. 8, incadrat sus si pe cele cloud parti in tirade.

A doa Parte.
Pen `tru vicleuguJu, i pen`tru, rAutA tile
DYavolului.
TEXTUL CAZANTEI.

cu initiala Nr. 55.


77) In Ed. B se repet la D. a 13-a d. R. (F. 280 v.) In Ed. A nu se repeta.
8*

59

www.dacoromanica.ro

.tr

, 4'
,/

AltalVir.7,,sh#24.

.06.4.:4'1191/1///41,

Nr. 48.78)

F. 240

DUMENECA A $TASIA. EV(G)LIE


Diin Mathei in doaAdzeci si noaA, de capete.
INTRODUCEREA

cu initiala Nr. 13.


TEXTUL EVANGHELIP I

Inceputul cu initiala Nr. 63.

F. 241 r.

In DoaAdzeci si noaA de capete.

F.240 v.

TEXTUL CAZANIEI.

IntAia Parte.

F. 241 v.

Pen`tru credin'ta cebra ce purta slAbAnogulu,


si pen`tru boala lui.
Incepe cu initiala Nr. 23.

a doa parte.

cum` sA cade sa rAb`dAmu toate neputin'tele cu


mul`tAmire
Incepe cu initiala Nr. 57, in rou.

75 Se repet la D. a 14-a d. R. (F. 285 v.); i la a 26-a d. R. (F. 349 I.)


60

www.dacoromanica.ro

Nr. 45.")

F 24589

DUMENECA, A SEAPTiA. EV[G]LIE


Dun mathei. In treidzeci si trei de capete:
INTRODUCERE
cu initiala Nr. 22.
TEXTUL EVANGHELIE1

In 33, de capete.

F. 245 r.

Inceputul cu initiala Nr. 65.


TEXTUL CAZANIEI

intAia Parle. Pen'tru credin`la aceloru doi F. 246 r.


Orbi i pen'tru putearia dmdzAiasca.
Incepe cu initiala Nr. lo.
r.
A doo Parte. Pen'tru fap`tele ceale bune, F. 247
(tip 245)
carele sA chiam lumina'. Si pen`tru fap`tele
ceale rreale, ce sA chiama Intunearecu.

Incepe cu initiala 68.


AceastI Cazanie la sfarit (F. 250 r. tip. 251.) are finalul Nr. 24. reprodus aci.

Vezi D. 3 d. Rusalii, F. 24 r.
S'a tipvrit 247 in loc de 245.

61

www.dacoromanica.ro

Nr. 49.81)

F.250 V.
(tip. 251)

DUMENECA A OPTA. EV[G]LIA


Ditn Mathei. in ci[n]cidzeci i Optu De capele.
INTRODUCERE

cu initiala Nr. 66.

Mathei zacealo 58.

F. 251 bis r.

TEXTUL EVANGHELIEI
Incepe cu initiala Nr. 24.

Intaia Parte. Pen`tru curnu sa cade sA dea sA

file cine care manYei. si pe[n]tru ciiudesa lui hs.


Incepe cu initiala Nr. 30

F.251 bis y.

F. 252 r.

A doa Parte.
Pen`tru putearia dmdzairei a lui Hs. si pens- F. 253 r .
trU multiria painilOru si a pestiloru.
Incepc cu initiala Nr. 55.
La staritul Cazaniei, F. 255 r. are finalul Nr. 43.
81) Se repet la D. 33-a d. R. F. 333 v.
62

www.dacoromanica.ro

N r. 50.82)

F. 255 V.

DUMENECA A NOA. EV[G]L1A


Dun Mathei. in cincidzeci

noaA de capete

INTRODUCERE
cu initiala Nr. 21.
TEXTUL EVANGHELIEI

In Cinci Dzeci i noa capete.


Incepe cu initiala Nr. 24.
TEXTUL CAZANIEI

F.255 V.

F. 256 r
(ti p.257)

In Tala Parte.

Pen`tru putearia dmdzairei lui hs, si pen`tru


spaima Ap[s]liloru.

F. 258 r.
(tip 260)

Incepe cu initiala Nr. 41.

A doa parte. Pen`tru credin'ta ap[s]1iloru.F.260bisr'

i cumu sa cade noaa cu credint a ne


apropiiia catra Dmdzau.

Icncepe cu initiala Nr. 20.


La sfdritul Cazaniei (F. 262 r.) are finalul reprodus sub Nr. 54.9

82) Se repetl la D. .a 12-a d. R. F. 275 v.; a 25-a d. R. F. 341 r. si la 8 Sept. f. 5 r.


Se repet la D. a 10-a d. R. F. 268 v. i la sfrsitul Cazaniilor duminecale F. 384 r.
63

www.dacoromanica.ro

Nr. 34.

F. 262 V.

DUMENECA ADZEACIA EV(G)LiE


Diin Mathei. In sia[p]te dzeci si doaA de capete.
INTRODUCERE
Cu initiala Nr. 37.

TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 11.

F. 263 r.

TEXTUL CAZANIEE

IntAia parte. Peri`tru putearia lui hs, asupra F. 263 V.

draciloru, si pen`tru pAcatu, cumu-i mai rau


decAtu dracul u.
Incepe cu iniia1a Nr. 21.

A doa Parte.
PerCtru ispovedanYa. si peri`tru diavolulu,
ca-i mai cumplitu apoi decAtu IntAi u.
Incepe cu initiala Nr. 47.
La starit (F. 268 v.) are finalul Nr. 54.

64

www.dacoromanica.ro

F. 263 r.

F.265 r.

Nr. 44.

F. 269. r.

DUMENECA A UNSPRADZEACIA
E[v]glra dIln Mathei. In siapte dze:cisisia[p]te
De capete.
INTRODUCEIZE

cu initiala Nr. 40, In row.


TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala NI% 15, inversatI.
TEXTUL CAZANIEI

F. 269. V.

Intaia parte. Pen`tru mila lui DmdzAu, inpro-tiva noastra. si pen`tru a nostra nemilostivire impotriva fratiloru nostri. F. 270 V.
Incepe cu initiala Nr. 31.

A doua Parte.
Pen`tru pAra robului ce fu pArAtu de
sale. si pen`tru osin`da lui.
Incepe cu initiala Nr. 22.

F. 270 V.

F. 274 r.

SO PH e.

F. 274 r.

65

www.dacoromanica.ro

Nr. 50.

F. 275 V.

DUMENECA A DOUASPRADZECIA EV(G)LIA


Diin mathei In eapte dzeci i nod de capete.
INTRODUCERE
cu initiala Nr. 38, in row.

TEXTUL EVANGHELIEI

cu initiala Nr. 21.

F. 275 V.

TEXTUL CAZANIEI

in Tdia Parte.
Pen`tru lacomYia avutfei. carea desparte sufletul dela Dmdzdu.

Incepe cu initiala Nr. 58.

F. 276 V.

A doa Parte.

Pen`tru ceia ce nedejduescu pre bugatfe lard


pre dumnedzdu.

Incepe cu initiala Nr. 56.

nu
F. 278 v.

Cazania aceasta in exemplarele A are la sfdqit finalul Nr. 32,84) iar in exemplarele B are numai o tiradd tipograficd.
84) Vezi Sftmbata lui Lazar, pag. 47.
66

www.dacoromanica.ro

Ex. A

Nr. 40.

F. 280 y

DUMENEdA A NOASPRADZEACE.')

Ex. B

Nr. 47.

F. 280 y

DUMENECA A TREIASPRADZEACE EV(Cr)LiA


Ditn Mathei In Opt`dzeci si seapte de capete.
INTRODUCEREA.")
TEXTUL EVANGHELIEI.
TEXTUL CAZANIEI

F. 280 y

Intaia Parte Pen`tru lucrtorii cei rai, carii UcisArA slugile domnului sau si mai
apoi uciser si pre domnul san.

F. 281 v.

Incepe cu initiala Nr. 41 aceia0 la amandoti seriiie A g B.

A doa Parte.
Pen`tru cadearia Jidoviloru. si pen`tru chemarea limbilbru.

F. 283 V.

85) In loc de Dumineca a treisprezecea.


80) Pentru initiala Introducerii si a textului Evangheliei, vezi mai departe reproducerea acestei pagini dup ambele serii, sub Nri: 79 si 80.
9*

67

www.dacoromanica.ro

Nr. 48.

F. 285".v.

DUMENECA A PATRASPRDZEACE
INTRODUCEREA
cu initiala Nr. 56.

Ev[g]rie Mathei Za[c]: 89.

F. 286 r.

TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 16.
TEXTUL CAZANIEI.

In Tia Parte.
F. 287 r.
Pen `tru firea cia do[m]nedziasc. si pen`tru firea

cia Orne neasc, ce-au fostu departe inprtite

si neinpreunate una de lt. iar dmdzau. pen`tru

mila sa, asia le apr o Vie si le inpreun.


cum sA inpreun Un' mire cu nevastas'
Incepe cu initiala NI% 28.

A doa Parte.
Pen`tru slugile cei tremisi. si pen`tru lepAdarea chematiloru.
Incepe cu initiala Nr. 49, in rou.
68

www.dacoromanica.ro

F 290 r.

Nr. 44.

F.%292 ,r.

MENU A CINCEASPRADZECE
INTRODUCEREA

cu iniliala Nr. 59.

EvEgilie o[t] matheia, za[c] 92.

F. 292 r.

TEXTUL EVANGHELIE1
cu initiala /sir. 24.

tut6ia Parte.
Pen`tru viclesugulu jidoviloru, i pe[n]'tru
direptatea lui hs. si cumu ni sA cade s-

F. 293 r.

iubimu pre dmdzAu.


Incepe Cu initiala Nr. 52.
F. 295 r.

A doa parte. Pen`tru intrebarea lui hs, ce Intreba


pre farisei. Pen`tru sA-[1] cunoasca pritn[s] ca nu las-

te fYiurlui dvdu. ce iaste ffiulu lui Dmdz6u.


Encepe cu initiala Nr. 34.

69

www.dacoromanica.ro

Nr. 46.

F. 297 r.

DillIENECA A $1ASIASPHADZEACE
1NTRODUCEREA

cu initiala Nr. 59.

Evidlie, Oft] Matheia, Za[c]; 105

F. 297 r.

TEXTUL EVANGHELIEI

cu initiala Nr. 19.


TEXTUL CAZANIEI
F. 298v.
Intia Parte.
Pen'tru binele ce inparte dmdz6u Oameniloru.

i pen`tru cine cumu tine binele acela ce la


dela DmdzAu
Incepo cu initiala Nr. 57, In negru.

F. 300 V.
A doa Parte.
Pen`tru plata ce va da dmdzau cAruia' dup lucrul` lui. i pen`tru leania noa[s]tr.

Incepe cu initiala Nr. 40, in rop.


70

www.dacoromanica.ro

F. 301 r.

Nr. 45.

F. 302 V.

MIMED. A SEAPT1ASPRADZEACE
INTRODUCEREA
cu initiala Nr. 60.

' Ev[g]lie, o [t] Mat heia, Za[c]: 62

F. 302 v.

TEXTUL EVANGHELIEI

cu initiala Nr. 48.


TEXTUL CAZANIEI

InTAia Parte.

F. 303 V.

Pen`tru credinta i pen`tru bArbati* a initnYei


famei aceiia.
Icncepe cu initiala Nr. 31.

A doa Parte.

F. 305 V.

InvAt Aturd diintr`acea [WA' svAntA Ev[g]rfe.

pen`tru arapca aceaia.


Incepe cu initiala Nr. 28.
71

www.dacoromanica.ro

F. 307

Nr. 22.

DUMENECA A OPTASPRADZEACE
INTR6DUCEREA
Incepe cu initiala Nr. 75.
E y [g] IT e, O [t]

luki: za [c].

1 7.

F. 309 r. in)

TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 24.
TEXTUL CAZANIEI

IntAia Parte.

F. 309 r.

Pen'tru invtAtura lui hs, si pen`tru vnatulu peasterui


In exemplarele A. Incepe cu initiala Nr., 41, iar In exemplarele B cu Nr. 43.88)
F. 311 v.
A doa Parte.
Pen`tru spaima lui petra ce sA spmftnt si

sa mirA deaca vAdzu atAta peaste. i pen`tru a-

scultarea apostoliloru.
Incepe cu initiala Nr. 34.

Va cules gresit, 309 in loc de 308.


Unele exemplare A au initiala Nr. 43 ca si exemplarele B. Asa cxemplarul dela
Bontida.
72

www.dacoromanica.ro

Nr. 51.

F. 313 Ar

DUMENECA A NOASPRADZEACE
INTRODUCEREA

cu initiala Nr. 61.

E v[g]Ife o [t] L u k

Z a [c] 26.
TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 25, in rou.
TEXTUL CAZANIEI

intAia Parte.
Pen`tru Liubovu. i pen`tru bl6ndeate.
pen`tru netinearia mAnYei.
Tncepe cu initiala Nr. 40.

A doa Parte.
Pent`ru milostenfia ce are dmdzAu pre noh
c um` nevoimu a sArnAna lui cu ml[s]tenYa.

F. 313 v.
F. 314 r.

F. 314 V.

F 315 r.
F. 316 V.

Incepe cu initiala Nr. 40.

La sfa.ritt (F, 318 v.) are finalul Nr. 32.

Nr. 32.
73

10

www.dacoromanica.ro

Nr. 46.

F 319 r.

DITMENECA A DOADZECI
INTRODUCEREA

cu initiala Nr. 45.

Ev[g]lre, ot luki za[ci]; 30,

F. 319 v

TEXTUL EVANGHELIEI

cu initiala Nr. 26.


TEXTUL CAZANIEI

inTAia Parte,

Pen`tru putearia dmdzirei lui

hs.

adevArata a lui ciudesA.


Incepe cu initiala Nr. 49, In row.

si pen`tru
F. 320 r.

A doa parte, Pen`tru invTerea a toat lumia.

Si pen`tru slobodzirea ditn robia acestfi lumi.


Incepe cu initiala Nr. 34.

74

www.dacoromanica.ro

F. 321 r.

Nr. 52.

F. 322 V.

DIJNIENEC A A DOADZECI
si una. Ev[g]Pfe 0[1]luki za[cl, 35.
INTRODUCEREA

cu initiala Nr. 59.

Ev[g]lie, 0[1] luki; Za[ci] 35.

F. 323r.

TEXTUL EVANGHELIEI
cu initiala Nr. 25, In row.
TEXTUL CAZANIEI

InTaia Parte.
Pen`tru smnatulu Sementiei. si cumu
Piare trei parti. Si a patra parte numai

ce rodeaste.

F. 323 r.
F. 323 V.

Incepe cu initiala Nr. 35.

A doa Parte.

Pentru trei parti de samAnta cuvantului

F. 326 r.

lui dmdzau ce piare intru inirnile Oamenilo[r]

si pen`tru a patra smAnt ce face roaad5


Incepe cu initiala Nr. 34.
La sfdritul Cazaniei (F. 327 v.) are finalul Nr. 43.

10*

75

www.dacoromanica.ro

Nr. 34.

F. 328 r.

DU M ENE CA A DOADZECI
SI DoAA
INTRODUCEREA
cu initiala Nr. 44.

TEXTUL EVANGHELIEI

F. 328 v.

cu iritiala NI% 27.

TEXTUL CAZANIEI

inTAia Parte.

F. 329v.

Pen'tru bogatTi cei nernlostivi, si pen'tru


rabdaria celoru sraci.
Incepe Cu initiala Nr. 40, In rop,

A doa parte.

F. 332 r.

Pen'tru inprtiria cea veacinic. a direptiloru

dun cei pAcAtosi. si pen`tru cA sa cade

a creade scripturile. iara sA n'a steptA[m]morti diin groap sa invfe sA ne spue.


Incepe cu initiala Nr. 56

76

www.dacoromanica.ro

Nr. 49.

F. 333 v,

DUMEN ECA A DOADZECI


SI TREI

INTRODUCEREA
cu initiala Nr. 59.

TEXTUL EVANGHELIEI

Ev[g]lYe. 0[1 Luki Za[c]:

F. 333 V.

TEXTUL CAZANIEI
F. 334 v.
intaia Parte.
Pen`tru sa nu hi[m] lacomi, sa inbogatim' aice a.
ce sa tremitem` in ceriu avutfia noastra.

Incepe cu initiala Nr. 49, In row.

a Doa Parte.
F. 336r.
Pen`tru cumu sa cade noaa sa himu pururea gata la venirea lui hs domnului nostru.
incepe cu initiala Nr. 35.
77

www.dacoromanica.ro

Nr. 53.89)

I'. 337 v.

DUMENECA A DO_DZECI
SI PATRU,

INTRODUCEREA

are in exemplarele A initiala Nr. 32, lar in exemplarele B Nr. 76.


E v [g]

i e, o [t]

Luk

Z a [c]. 39.

F. 338 r.

TEXTUL EVANGHELIEI
Incepe cu initiala Nr. 24.
TEXTUL CAZANIEI

InTdia Parte.
F. 339 v.
Pen`tru cd scarbele si nevoile ce silesc` pre noi,
a ne intoarce cdtr dmdzau. si pen`tru credin'ta fArnei cela ceei currea singe.
A doua Parte.
F. 341 r.
Pen`tru invYerea fiatei lui Ian-a si pen`tru
putearia dmdzdirei lui Hs.
Amandou pdritie Cazaniei incep cu iinitiala Nr. 34.
La sfAxit (F. 342 v.) are finalul NI% 24.

Nr. 24.
69) Se repet. la D. a 28-a d. R.
78

www.dacoromanica.ro

Nr. 50.

F. 343 r.

DUIVIENECA A DOADZECI
SI CINC1

INTRODUCEREA
cu initiala NI% 44-

Ev[g]lie, o[t] Luki; za[c], 53.

F. 343 V.

TEXTUL EVANGHELIEI

incepe cu initiala Nr. 6.


TEXTUL CAZANIEI
F. 344 V.
inTaia Parte.
Pen`tru intrebarea legiuitoriului. Si pen`tru
rdspunsul' lui hs C ll [CIA ni sd cade a iubi pre dmdzdu
si pre deaproapele nostru.

Incepe cu initiala Nr. 36.


F. 346v.
A doa Parte.
Pen`tru cOdearia lui adam`. si pen`tru domnul
hs cum' I-au radicat` diin cOdeare si I-au pusu
pre al sOu dobitocu si l-au dusu iaras` de uncle
au cdzutu.

Incepe cu initiaja Nr. 47.


79

www.dacoromanica.ro

A
'
,,..;

.0,,,,
27/ F.WMPt. amellVit69.-..., gagt m*ilk

Nr. 48.

F. 349 r.

DUMENECA A DOAt DZECI


SI SEASE

INTRODUCEREA
cu initiala N, acelas stil ce si N, Nr. 66.

Ev[g]lie oEil luki zarc]. 66.


TEXTUL EVANGHELIEI
Tucepe cu initiala Nr. 3.

F. 349 r.

F. 349 V.

TEXTUL CAZANIEI

In TAia Parte.

F. 35o r.

Pen`tru bogatfi cei lacomi. ces' lipascu inima cAtr avutTe.

Tricepe cu initiala Nr. 43.

A doa Parte.
F. 351 v.
Pen`tru ce peri acest` boga[t], de carele spune sva[n]ta

EvEgllie cd-[1] t[m]pind manira lui dmdzau fra veaste.


Incepe cu initiala Nr, 49.

80

www.dacoromanica.ro

F. 352 r.

Nr. 44.

F. 353 v.

WiVIENECA A DO:ADZECI
SI SEAPTE
INTRODUCEREA
cu initiala Nr. 39.

Ev[g]lie, O[r] luki. za[c], 71.

F. 354 r,

rExTuL EVANGHELIEI
tincepe cu initiala Nr. 64.
TEXTUL CAZANIEI

inTaia Parte.
F. 354v.
Pen`tru binele lui hs. cum` face bine si celora ce sA puna lui inprotiv.
F. 356 r.

Incepe cu initiala Nr. 29.

A doa Parte.

Pen`tru zavist"fia si pen`tru nemultarniria


rodului jidovAscu.
Incepe cu initiala Nr. 35.

11

81

www.dacoromanica.ro

F. 358 r.

Nr. 53.

DITINIENECA_ A DaiDZECI
SI OPTA

INTRODUCEREA
cu initiala Nr. 33.

Ev[g]lie o[t] luki za[q. 76.

F. 358 r.

TEXTUL EVANGHEI,IEI
Incepe cu initiala NI% 25.
TEXTUL CA7ANIFI

F. 358v.

in TAia Parte.

F. 359r.

Penitru mArirea si pen`tru slava. cinei lui


DumnedzAu.

Incepe cu initiala Nr. 46.


F. 360 r.
A doa Parte.
Pen`tru lepclaria Jidoviloru. si pen`tru chemaria limbiloru.

Incepe eu initiala Nr. 33.

La .sfaqit (F. 363 v.) are finalul Nr. 43.

p00111

82

1180111111114

PM"

IIM
q(11,11111.1g....1,10

Nr, 43,.

www.dacoromanica.ro

Nr. 34.

F. 364 r.

iUMENECA A DODZECI
SI NO

iNTRODUCER EA

cu initiala Nr. 42.


TEXTUL EVANGHEL1EI

E y [g] I i e. 0 [t] 1 u k i, z Id 8 5.

F. 364 v.

incepe Cu itnitiala Nr. 64.


TEXTUL CAZAN El

InTia parte.
F. 365r.
Pengtru mila domnuluin o[s]tru lui Is hs. carea o da si celoru nedestoinici, pen`tru nemultmiria celoru dzeace stricati.
Incepe cu initiala NI% 41.

A doa parte.
Pen`tru pAcatele carile cu stricciune
sA ceart'a pre oameni.

F. 367 r.

Incepe Cu initiala Nr. 29.


11*

83

www.dacoromanica.ro

Nr. 22.
F. 369 V.

DUMENECA A TREIDZECI
INTRODUCEREA
cu initiala Nr. 56

Ev [g] I i e, 0 [t] L u k i, Z a [c], 49.

F. 369 V.

TEXTUL EVANG.HELIEI

Incepe cu initiala Nr. 64.


TEXTUL CAZANIEI

inTAia parte.

F. 370 v.

Pen.`tru streinAtatia lui hs. si pen`tru mese


-rtatia lui pe pamAntu.
incepe cu initiala Nr. 34.

A doa Parte.
F. 372 r.
Pen`tru cAltorYia noas.tr in ceast lume.
cumu nu ni sA cade sa c'Otniu inapoi sAva[i1
sA ne-are hi si cu greu.;
Incepe cu initiala Nr. 39.

84

www.dacoromanica.ro

i.

dOWT:1),_ eAfr
Nr. 30.

-97NA
F. 375 r.

DUIVIENECA A TREIDZECI
SI UNA

INTRODUCEREA
en initiala Nr. 33.

Ev[g]lie o[t] Luki, Za[c], 93.


TEXTUL EVANGHELIEI
Incepe cu initiala Nr. 26.

F. 375 V.

TEXTUL CAZANIEI
F. 376 r.
intaia Parte.
Pen`tru dragostea lui hs, ce iaste Intins tu-

turoru neOpritu.

Incepe cu initiala Nr. 39.

A doa, Parte

Pen`tru Orbiria sufletului. i pen`tru

F. 377 r.
(tip. 381)

rmantu.

Incepe cu initiala Nr. 49, In rotm.


La sfdrit (F. 379 r.) Cazania are finalul Nr. 24.

Nr. 24.

85

www.dacoromanica.ro

F. 379 V.

Nr. 46.

DITIVIENECA A TREIDZECI
SI DOAA
INTRODUCEREA

cu initiala Nr. 29.


E v [gl

i e,

[t] luki,z a [cl, 94.

F. 380 r.

TEXTUL EVANGH ELI E

Incepe Cu initiala Nr. 24.


TEXTUL CAZANIEI

inTaia Parte.
Pen`tru a lui dmdzau iubire catra Odmeni.

F. 381 r.

pen`tru intoarcerea lui zachei.


Inccpe cu initiala Nr. 34.

A doa Parte
F. 382 v.
Pen`tru Indurare, si pen`tru plata celo[r]asupriti si napastuiti.

cu carca s'au indireptat`


Zachei.

Incepe Cu initiala Nr. 35.


86

www.dacoromanica.ro

La sfarsitul acestei cazanii (F. 384 r.), cu care se inchee seria cazainiilor duminecale, se afl urmtoarele stihuri, facerea lui Varlaam insusi:
Laud ri Doamne cu ingerii dau.
cOnda svOrsitulg Dumenecelo(r) annt.
Trei par fi ce siintii intr'aceastel carte,
ring dmdzilu In trei feale svd(n)ta tr(o)illi poa(r)iii.

Dumenecile cu a triodului Siirblitori,


lunile Cu a praznicelorg In vfturi.
Priimedyte doamne ea dela fara
sit sluje(s)c' tie in ceastd lume pan' volt' hi saniito(s).
Sa hie de pururia ci(n)sti(t) i ldudata numele tau,
lard eu dela inim te mil(r)turise(s)e`cu co(n)deiu(l)
Sub aceste stihuri se efl" finalul Nr. 54, incheind partea I-a Cazaniei lui
Varlaam.*)

Nr. 54.

*) Verso foil 384 este abet-. Pe foaia urmdtoare, Bra titlu special, numai cu o numerola
praznice domnesti.

tare nott, dela 1-116, se incepe seria Cazaniilor (21) la sitrbiltorile sfintilor alesi si

87

www.dacoromanica.ro

Nr. 55.

f.

r.

LUNA SEPTEVRIE INTAJA DZI


invntatura de data Preacuvi9sului Pari[n]tele
noStru SitneOnu Stldpnicu
Textul Cazaniei Incepe cu initiala Nr. 28:
(Cazaniile din pareta a II-a nit aft textele Evangheliilor.)

f5r

LUNA SEPTEVRIE IN OPT DZI


le. InvAtatura La nasterea preasve[n]tei,
preablagoslovitei; despuitoarei noastre. Prea
cur etei .fecioare Marfei.

Textul Cazaniei incepe Cu initiala .Nr. 30. La sfArOt (F. 8 r.) are finalul Nr. 32.
88

www.dacoromanica.ro

Nr, 40.

f. 8 v.

LUNA SEPTEVRIE IN PA TRU


Spradzeaci dzile.
Invftratur, La Cad icaria

Cinstitei Cruel.

Textul Cazainiei Incepe cu initiala Nr.

54.

f. 12 r.

LUNA OCTOVRiE IN PATRUSPRA.DZEACE

Dzile. Inv6tatura. De vfata PreacuvrOasel


Maicei Noastre Parascheva.

incepe cu initiala Nr. 28. La aceasta Cazanie se repet frontispiciul Nr. 21.

Nr. 56.

f. 16 r..

LUNA 0- CTOVRIE IN DOAAMZECI


*ease de dZile. Invatatura. de
mAcenfa Sv6Enitului, *i sliivitului. mare' MCenc'
Dimitrf e.
Textul Cazaniei Incepe cu initiala Nr. 34.
12

89

www.dacoromanica.ro

Nr.
57

F. 22 r.

LUNA i OEMATRiE IN OPT ZILE


invAtatura. la s5borulu sventiloru, Voivodziloru ingeresti. Mihail si Gavrrilu.
Textul Cazaniei are initiala Nr. 34.

LUNA NOEMVRIE IN DOAAZECI


Una de dzile. inv6tatur. La vAvedenTia Preacistei. cAndu O au dusu pAranjtYi ei in besearecA
de 0 au inchinatu lui dmdzAu prunca de trei ai.

Tncepe cu initiala Nr. 50. La aceast Cazanie se repet frontispiciul Nr. 25.
La sfarsit (F. 28 r.) are finailul Nr. 24.

Nr.
58
F. 28 v

LUNA DECHEVR1E. IN SEASEDZILE


inv6tAtur, de vIata svntului Nicolae fa-

cAtoriu de ciudease.

Textul Cazaniei incepe cu iaitiaIa Nr.


90

www.dacoromanica.ro

54.

Nr.
59

f.
36 v

LUNA DECHEVRIE IN DOAADZECI SI CINC!


De dzile. Invaratura la slavita dzi. A nAscutului domnului nostru lui Is HS.
Textul Cazaniei ineepe cu initiala NI.. 34.

Nr.
60

f.

42 r.

LUNA GENAR1U INTAIADZI INVATATURA


La Obreazanfia domnului nostru lui Is hs.
Textul Cazaniei incepe cu iniia1a Nr. 34.
12*

91

www.dacoromanica.ro

Nr.

f.

61

46 y

LUNA GENARIU IN SEASEDZILE

Inv6tAturd La botezula domnului nostril lui Is Hs.


Textul Cazanici incepe cu initiala NI% 40, in rou.

Nr.
62

f. 52 r.

LUNA FEBRUAR IN DOAA.


in v6tAtur LastreatenTa Domnului Nostru lui Is Hs.
Textul Cazaniei incepe cu iiniiaIa Nr. 51.
92

www.dacoromanica.ro

Nr.
63

f.

58 y

MACENHA SVANTULUI

si marelui mcincu, a lui theOdoru. tironu. ce


sA praznuiaste intAia sainbAta a sva[n]tului po[st.]

Textul Cazaniei iincepe Cu initiala Nr. 48.La sfdrit (F. 67 r.) are finalul Nr. 43.

Nr.

f.

,64

67 r.

LUNA MARTA IN DOAAMZECI

i cinci de dzile invAtAtur La blagoveastenia


presventei despuitoarei noastre. si prea-

curatei fecioare MarIei.

Textul Cazaniei incepe cu initiala NI 54.

www.dacoromanica.ro

93

er,0,

"
k0)*

-.411P

Ns. ft.,S.V0
l'71*#"
err,

Nr.
65

t,
,

f.71 v.

MCENiiA SVANTULUI
$imareluimcincu

GheOrghTe, simu[n]cile Cate


au rabdat` pe[n]tru liubovul`
si numele lui Is hs.

Textul Cazaniei incepe cu initiala Nr. 34.

erir":161/1KZ

X re Tug

!OM

a rne Romig-

Nr.

66
f. 79 r.

MACENiiA SVANTULUI
slavitului, Marelui mcincu loanu nov[i]

oi

dela Soceava. ce sa pra[dnuiaste gioi dupa rusalfi.


94

Textul Cazaniei incepe cu initiala Nr. 41.

www.dacoromanica.ro

NT

85

67

LUNA
IieNiE IN DOAADZECI
Inv Atatur la na0eria SvAritului
i

tului prroircu lOanu_Prt[d]eciu.

slavi-

ineepe cu initiala Nr. 40, 'in rep', iar Ia sfarOt are finalur Nr. 43.

Nr
68

f.
90 v.

: 2E-

LUNA IIUNIE IN DOAADZECI


noaa De dzile. invAtAturA de vfata Sventi-

loruapplli Petra i Pavelu.

Textul Cazaniei incepe cu initiala Nr. 54.

www.dacoromanica.ro

95

f. 96r.

Nr.
69

(tip 93)

LUNA AVGUST' IN SEASE

dzile Inv6tAtur la slavita dzi Prea0brajenTia


domnului nostru lui Is Hs.
Textul Cazaniei itacepe cu initiala Nr. 41.

Nr.
70

f.

103v.

LUNA AVGUST CINCI SPRADZEACE


dzile invatAtur,
pentru adormiria Prce[s]tei

preacuratei fecioare Martel nAscatoarea


domnulUi nostril lUi Is Hs.
Incepu tul Cazaniei are initiala Nr. 50.
www.dacoromanica.ro

NI% 71.

F. 110 (tip. 112)

LUNA AVGITST 29, DZILE


invaatUra pentru taiarea cinstitulUi
capu a lUilOanA Prt[d]ciu.
inceputul Cazaniei are initiala Nr. 34.

La sfarsitul acestei Cazanii (f. 116 r.) se afra" stihurile:

Valuri multe radicd furtuna pre mare,


ntai vrato[s] gcl[n]dttlil omultti intru lucru ce are.
Nu atilta grijia si frica Inceputulta,
cat' grija ci primeklia svarfitalui.
'fie .ce Inceputg de folosii nevointa-1i7. aratd,
tard svarfitu1t7 a totii lucrult7 ia plata.
Leutdatii sa hie a lui dmdzau pmeare,
carea dupd Inceputli au dat` j svarfire.

13

97

www.dacoromanica.ro

111,...

www.dacoromanica.ro

zvoienim 6tta. isdpospeasenTem Sfa, isAvrdsenTem stgo dha. Povelearaemt. Blgoccstivago gspodatia navego. It VASILIA Voevodi,Tu rnlstiu Gspodaffa Zemlea
Mol`davescoi. Napeceteana bdis siTa Kniga glemaTa Evglie uciternoe vdsvoei
Gspdarescoi TipografTi. vd Bgospslemeam Nastotneam` svoem` Gradea Iaseahti.
vdsvoien Gspdarscom Monastiri trieh Stitelei. vleat; 6t sozdania Mira. zrna. a 6t
vdploserfia Ga Ba ispsa Nasego Is Ha. axmg.
Cu invoiala Tateilui S Cu ajutorul Ftului si cu implinirea Sfintului Duh, din
porunca piosttlui nostru domn 16 VASIL1E Voevod, din mila lui Durnnezeu domnul
teirii Moldovei, s'a tipc-trit aceastet carte numitei Evanghelie cu nvftur, In tipografia sa donmeascei In cetatea sa de scaun de Dumnezeu mntuit, !ti, In
sa domneascei a Trei-lerarhilor, in anul dela facerea ltunii 7151 iar dela intruparea Donmului Dumnezettlui si meIntuitorului nostril lints Hristos 1643."
(Textul slavon de pe foaia A r. in traducere dupd Bibliografia RomdneascdVeche.)
CAPETELE CE SAMT INTWACEASTA CARTE *)

1. Dumeneca vamdsului si a fariseului, invdtdturd pen`tru smerenie, i pen`tru 6sind


pen`tru ispovedanYe. list 1.
"). Dumcneca a curvarTului, invaltdturd pen`trii mila lui drridzdu, si pen`tru intoarcerea pdcdtosului. list. 8.
3. Dumeneca ldsatului cdrnei, invdtdturd pen`tru giudetulti ispravnicilorra lurnYei. si
peretru a doa venire, a domnului nostril. lui Is. Hs. list 23.
.4. Dumeneca ldsatului brdndzei, Invdtaturd pen`tru ertdciune, de vom erta gresea5.

lele altoae dmdzdu 'fried va erta ale noastre, si pen`tru cum sd cade a postii. si
pen`tru ande-i vistiarTul nostril, acolo va hi si inima noastr. list. 29.
Dumeneca Tritdia In post, invdtdturd pen`tru marturiTa lui natanailt, i pen`tru

svAnta cumenecdturd. list. 36.


6 Dumeneca a doa In post. invdtrtturd pen`tru ven`decarea sldbdinogului. list. 48.
Dumeneca a treTa In post. invdtdtur pen`trfl svdnta cruces, si pen`tru inchiraciunea ei. list. 53.
Dumeneca a patra in post. invdtdturd pen`trft viclesugul' diavolului si pen`tru
putearTa lui Hs, cu caria izbAvi voinicul` cel indrcit. list. 66.
Dumeneca a cincea In post invdtdturd pentru pomenirTa munc`ilorti lui hs. si de
nu voila' Inplea dzisele liii hs, nfa vomti putTa dobAn`di binele de veaci numai
credinta. list. 71.
10 Sdinbta lui lazarti invdtaturd pen`tru ioutearTa dumnedzeirei lui hs si pen`tru inVierTa. lui Lazar. list. 77.
Dumeneca a seasTa In posal. invdtAturd pen`tru caldtorYTa li hs. In ierslim`
list. 87.
Venerea mare. invdtatur pen'tru mun`cile domnului nostru lui Is hs. list. 101.
Sinbdta mare. Invdtdturd pen'tru ingroparfa truplui hs. si pen`tru tdinguirTa
prcistei. sT pen`tru pogorairia lui hs. la iadtl. list 111.
Dumeneca luminatd invierTa domnului nostru luT Is hs. Invdtaturd pen`tru de
cte 6ri s'au ardtat las in dzua de pasti apostolilor. list. 124.
15: Diarneneca thomei. invdtaturd pen`tru ce s chiamd d6meneca noad. i pen`tru necredinta thomei. list. 132.
*) In exemplarele A initiala textului Mayon i titlul cuprinsului sunt tipArite Cu rosti,
In exemplarele B, cu negru.
13*

...

i.;-+:

www.dacoromanica.ro

IS.

21..

Dumeneca myronisiteloril invdtaturd pen`tru Cate mironisite sd[m]t`. i pe[n]tru


Iisifil li[st]. 140.
DiImeneca rastablenttlui. invdtdturd pentrit vendecarTa lui. list. 150.
Ddmeneca 'samarinei.invdtdturd. pen'tru credin'ta ei, si pen`tru apa cea \rife. list. 157.
Dumeneca 6rbului, invdtAturd pen`tru isteilenYa lui. list. 167.
gioi, invtdturd pentru indltarYa de pre pmnt In ceriu. a domnului nostru
lui Is. hs. list. 177.
Dumencca 'sventilorri 6teti. invdtdturd pen`tru sdborulil diintru. list. -22. Ditmeineca rusarfilorti, invdtdturd pen`triTt pogordrIa dhului svdn'e pre apostoli.
list. 199.

Dameneca cea mare.. invdtdturd pen`tru toti 'sventYi. list. 120.


Dumeneca a doa. invdtdturd pentru chemarea apostolilor` si pentru vdnratul
peastelui. list. 219.

Dumeneca a trera invdtdtur pentru 6chIur sufletului cel intunecd pdcatul. si


pentru eh' nime nu poate slugi a doi domni. list. 224.

Dumeneca a patra. invdtdturd pentru credin'td cum' biruiaste toate. i pentru


plata direp`itlo si a pdcdtosiilorti. list. 230.
Dumeneca a cinpea. invdraturd pentru minunTa ciudeselor lui hs. si pen`tru
viclesugurile satanei. list. 235.
Dumeneca a seasl'a, invdtdturd pentru tdmdduirea sIndnogului. si cum` sd cade
a rdbda toate neputintele. list. 241.
Dttmeneca a seaptIa, Invtaturd pen`tru credinta celorti doi brbi. si pen'tru fap'turi,
ce anele sd chiamd lumina, altele intunearect. list. 247.
Dumeneca a 6pta. invdtdtur pen`tru ea s cade s dea hiecine loe' mdniiei,
pentru himultifa pdnilort si a pestilorit list. 252.
Ditmeneca a noa, Invdtdturd pen'tru putearla dumnedzdirei lui hs. si pen`tru credin'ta apostolilort. list. 257.
Dameneca a dzeacra. nvdtAturd pen`tru ispovedanYe. si cumu-i draculti apoi mai
ram decdt` inteu. list. 263.
Dftmeneca a finsprAdzeada. invdtaturd pen`tru mila lui dmdzduinp6triva noastrd
pen`tru nemilostivirea noastrd inpotriva fratilorti nostri, list. 269.
Dfimeneca a douasprddzece. Invdtaturd pentru ldcornYia avutiei. si pen`tru cela ce
nedejduescti pre bog pie. list. 276.
Dumeneca a treaspradzeace. pen`tru lucr.torTi viei cei ri, i pien`tru cddearTa
jidoviloril si pen'tru chemarla limbilor. list. 281.
.36. Dumeneca a patrasprddzeace.
invdtdturd pentru inpreunarTa firei 6menesti si
dumnedzdesti. si pen`tru chemarYa celort lepadati, list 285.
Dumeneca a cinceasprddzeace, Invdtaturd cam sA cade sd Tubimtl pre dmdzsdu,
si cumil vortt cunoaste jidoVii pre domnuln hs c iaste fiu lui dmdzdu. list. 292.
Dumeneca a seasIasprddzeace. Invdtdturd peetru cine cum' tine binele ce are dela
dmdzdu si peetru plata ce va da dmdzdu cruia sr dupd lucrul` lui. list. 297.
39 Dumeneca a seaptfasprddzeace. invdtdturd pentru credinta si destoitnicVa arapcei.
si pentru Invdtdtura diln lucrurile ei. list. 302.
Dumeneca a 6ptasprAdzeace. invdtdturd, pen`tru vdnatul` peastelui. i pentru
spaima lui petra deaca vddzu atdta peaste. list. 308.
Dumeneca a noasprdzeace. Invdtdturd pen`tru aubov' si pentru blanciTate. In ce
chip' iaste dmdzdu milostiv` spre noi. i cum' ne vorn` asdindna lui cft mlstenY-Ia.
list. 314.
100

www.dacoromanica.ro

Dfimeneca a doaddzdci. invdtaturd pen'tru puteara lui hs. si pen`trti invierea a


toatd lumIa. list. 319.
Dumeneca a doaddzeci si {Ina. invkatura pen`tru sdindnatultt sementei. i pentru a
patra sdmAntd ce face roadd. list. 323.
Dumeneca a doaddzeci si doad. invdtAturd pen`tru bogati:i eel nemlstivi, i pen'tru
despdrtirea celor` direpti de pacdtosI. list. 328.
Dfimeneca a doadzeci i trei. Invdtatfird pen`tru sd nu him lacomi, si sA him'
gata purftrea la venirIa lui hs. list. 334.
46 Dumeneca a doaddzeci si patru. InvdtAturd pentru c serAbele i nevoile ne intorc`
pre noi cdtrd dmdzAu. i pen`tru invierea fIatei lui lair. list. 338.
Dumeneca a doddzeci si cinci. invdtAtur cum' sal cade a Iubi pre dmdzdu si deaproapele nostru. si pen`tru cd.dearIa lui Adam'. list. 343.
Dumeneca a doaddzeci si ease. invdtaiturd pentru lacorrfie de strnsoare si pentru moartea fr veaste. list. 349.
Dumeneca a doaddzeci seapte, invaltAturd cum domnul hs face bine si cebra
ce sd pun inprotiv. $i pentru nemultdrnirea rodulu(i) jidovdsc' list. 354.
Dumeneca a doaddzeci ifiptti. invaltdturd, pen`tru slava cineei dmdzdu. si
pen`tru lepddarea jidovilortt. list. 358.
Dfimeneca a doaddzeci i 'load invdtdturd pentru nemultdmirea celor dzeace stricati, si pentru pAcate ce verffia diintrAnse strAcdcIunei list. 364.
Dumeneca a treidzeci. invdtAturd pen'tru stre(i)ndtatIa lui hs si pein'tru cdratorila
noastrd. in ceastd lume. list. 370.
Dfimeneca a treidzeci i Una. invaltdturd pentru dragostea lui hs si pentru rbicIunea sufletulu(i). lis[t. 375.]
Ditmeneca treizeci si doad. invdtAtura pen`tru intoarcerIa lu(i) zachei. si pen`tru
plata celorti pdgubiti list. 380.
PRAZNICELE LUNILORU PRESTE ANU INPARATESTI SI A SVENTI MARI.
1. InaIa dzi a lui sep`tevrie. viiata lui stdi simebt` stldpnictt. list. 1.

2 Opal a Mi septevrie. invAtAturd la nasteria preacistei. list. 5.


Patrusprddzeace a lui septevrie invtaiturd la radical-la sventei cruet. list. 9.
PatrfispeAdzeace a lui ctovrie. invltAturd de viiata sventei prpdbne paraschive.
list. 12.
Doaddzeci
list. 16.

ease a lui fictovrie, mAcenna svAn'tului marele mcinc` dimitrie.

Opa1 dzile a lui noem`vrie. sdborulti sventilor ingeri. list. 21.


7 Doaddzeci fina a lui noemvrie. vAvednYIa presven'tei si preacurateI fcioare marfei,
list. 26.
Iase a lui dechevrie. viata svdntului Nicolae fcdtorIu de ciIudease. list. 29.
Doaddzeci cinci. a HIT dechevrie ndscutur domnului .nostru lui Is hs. list. 37.
10 Intdia dzi a lui genar`. nbreazanna domnulu(i) nostru lui Is hs. list. 42.
$ease a lui genarIu. botedzul` domnului nostru Mi is hs, list. 47.
Treidzeci a mi genar. InvdtAtfird la trei stitelii. Dumeneca 16. list. 297.
Doal a li fevruarti streatenfla domnulu(i) nostril lui is hs. list. 52.
5eaptesprdzeace a lui fevruariu. mdcenid lui std thebdor tironil. list. 58.

Doaddzeci cinci. a lui mart' blagoveastenTa presvetnt6q T preacuratei fecioare


mariei ndscdtoarea lui dfimnedzAu. list. 68.
') In exemplarele A. cu rop, iar In exemplarele B. cu negru.
101

www.dacoromanica.ro

18

Doaadzeci trei al !u(i) aprilli macerfia svan'tului marele mcinc' ge5rgie. list. 72.
Doaa dzile a MTInt macenna svantului macenic' Iaan`nti novai. list. 86.
Doaadzeti patru a lui Pink nascutal marelui prore. botedzatorTul I45an`nti. lst. 86.
Doaadzeci noaa a lui 'ant viriata sventilor apostoli petra si pavelk list. 91.
$ease a lui avgastil preatibrajenie domntilui nostru lui Is hs .list. 97..
Cincispredzeace. a lui avgusal iispeala preacistei nascatoarea lui dmdzau. list. 104.
Doaadzeci noaa a lui avgustri taiarea cinstitillui cap'. a svantrilui Iiiatfn` crasatel.

list. 110.94)

(S se obsearve ca titlurile din capetele cgrtii nu sunt identice cu acele din cu-

prinsul Cazaniilor.)
Mai departe observam cal orientandu-ine duprt Cuprinsul cartii, ar rezulta ca are
76 de Cazanii. Fostul episcop al Aradului dr. Gr. Gh. Comp, In 1st. pred. la Romani.
pag. 37 si I. Andreescu In lucrarea sa, Varlaam al II-lea Mitropolitul Mordovei,, pag.
64, bazati pe aceasta aparenta au si sustinut ea ar cuprinde 76 de Cazanii, fapt ce nu
corespunde adevarului. Sarbatoarea celor-Trei Sfinti Ierarhi (30 Ian) nu are Cazanie.

Cu toate acestea In Scara Cupmisului este trecutd sub titlul: Treizeci a Plli. Genar.
inviigiturei la trii stUelL Dumeneca 16. fist. 297". Acesta Inseamna cd predica dela
Dumineca a 16 dupa Rusalii se poate rosti si la Sf. Trei Ierarhi. Prin urmare dupa
Scara. Cunrinsului Partea a II-a ar avea 22 de Cazanii, ci In realitate are numai 21.
Impreuna cu cele 54 Cazanii din Partea I fat 75 de Cazanii. Ce explicare are Insa
afirmatia din Ist. lit. rom. vechi. Vol. II. pag. 111, de N. Cartojan Uncle cetim: ,,Cazafia lui Varlaam cuprinde 74 de predici pentru toate Duminecile dinteun an si
pentru sarbatorile mai insemnate ale Bisericii."? - eroare Insusita la repezeala si
de T. N. M. (Teodor N. Manolache). (V&i Bis. Ort. Rom. Anul LXI, Nr. 4-6,
Aprilie-Iunie 1943, pag. 298.)]
3. lzvoarele Cazaniei liii Varlaam. Stint unii carora li se pare ca au identificat
izvcdul prim al Cazaniilor lui Varlaam. Asa de exemlilu Petre V. Hanes afirma:
Sr stie cif tintiriturile lid Cores; on (quilt de bazN tiprituri1or tirmdtoare. Cazonillelui au servit Cazaniei lui Varlaam"
Mai departe, acelas autor -.rune despre Caza.n'a lui Varleam ca este o compilarie din interpretafile date sfintei Evanehelii de marii parinti ai bisericii. (Petre
V. Hanes: Vechile Noastre Cozanii, Cores', Varlaam. M'4nastirea Dealu. In POetenii
Tstoriei LiterarP. Vol. pag. 133. pentru ca la pagina urmatoare s Intalnim:
Varlaam a 'cunoscut. desigur, Cazania din 1581. da.cii nu si pe cea din 1564.
lata .cateva asemanari si cateva mici deosbiri, cari sprijina aceasta conclusiune:

Can

Cazana 1581:
Sa mA chemti fiiult tilu (pag. 25, r. 23
P-mil ca unulti detn nAemicii tu (pag.
21. r. 23. 24)
fiiult (nag. 22, r: 1)
fiiuil (paz. 22. r. 3.)
auzi cantAri si glasuri (pag. 22. r.. 4.)
(Rciori (ni. 22 r 5)
hicrai (pag. 22, r. 9.)
cAlcai (pag. 22, r. 10)
Iddesi (pag. 22. v. 10)

iunghiasi (pag. 22, v. 12)


Thvise (ring. 22, r. 15)

se gig (pag. 22, r, 16)

lid Var1aam:

sA m chemil feci,,rt tie (fila 9, r. 5-6.)


ce mil fit ca unult de nitmitii ti (fila 9.

r. 6-7.)
rlti (fila 9. verso r. 5.)

feciorult (fila 9, verso r. 8.)


.

a.udzi 'cAntAri.si giocuri (f. 9, verso r. 11.)

slugi (fila 9 verso. r. 12.1


am lucratt (fila 10. r. 2.)
am e.X1,tatti (fila in. r. 2.)

mi-ai datfi (fila 10, r. 4.)

i-ai giunghiat (fila 10, r. 8-9.)


au Invis (au Inviat, fila 10, r. 14.)
s'au aflatt (fila 10, r. 15.)

102

www.dacoromanica.ro

Asemenea afirmatiuni si probe" nu sunt temeiuri care sd indreptteasc sustinerea ed. izvodul Cazaniilor lui Varlaam' a fost identificat.
Gr. Scorpan in studiul sdu, Locul Cazaniei !in Varlaam In vechea noastrei literatura oin,ileticei, (In I. Minea, Cercetri Istorice, XIIIXVI, Iasi 1940, p. 545-596.)
la care se referd N. Cartojan, semnaleazd peirti comune intre Cazania lui Varlaam
entre Cazania tradus din ruseste de Udriste NtIsturel i aparuta la indnastirea Govora ,si chiar cu Cazania tin Coresi din 1581. (N. Cartojart; Istoria literaturii romdne
vechi. II, pag. 111.)
Din confruntarea celor trei Cazanii,
Coresi, Govora si Varlaam
Scorpan
subliniazd faptul cd a lui Varlaam se infdtiseazd totdeauna, prelucratd si acele preIticrdri care diferentiazd Cazania lui Varlaam de celelalte cloud, corpan ar vrea sa

le socoteascd drept partea de contributie

personald a lui Varlaam in alcdtuirea

Cazaniiior sale.
Dar conclusiei ce s'ar putea formula cu privire la izvoarele Cazaniilor lui Varlaam, pe baza locurilor comune si a celor ce apartin numai Cazaniilor lui Varlaam, N.
Cartojan Ii std impotrivd, afirmand cd locurile comune nu trebue s ne 'surprindd, cdci:
In literatura omileticei sunt multe locuri connate, care au trecut dela un predicator

la aliul." (N. Cartojan, Ist. Lit. rom. vechi. II, pag. 111) -- Dupd cum nici pre-

lucrdrile nu trebtte s ne cunageasca, ifindcei se poate ntin pia ca multe din aceste
prclucreiri set fi apartinut originalu1u dupil care a tradtts Varlaam." (N. Cartojan, op.
cit. pag. 111.)' Si adaogd: Pdtza acrid nu se va identifica in sirul tipariturilor rutene
originalul sau originalele tui Varlaam, once incercare de a determina partea lui de
contributie personalei este prematura." (Vezi locul citat mai sus.)
Cu toate acestea N. Cartojan inclind a crede ca originalul Cazaniei venea probabil din Ucraina, de unde au venit de altfel i gravurile lucrate de cunoscutul
artist Ilia."
Referindu-ne la mdrturisirile lui Varlaam nsui, socotim totusi eh' s'ar putea
strdnge si mai mult cercul in jurul izvoadelor pe care le-a folsoit Varlaam la alciituirea Cazaniilor sale.
Anume din scrisoarea lui Varla.am cdtrd "rand Iv1ihail Feodorovici, data din
Suceava, la 1637 reprodusd mai sus la pagina 12 rezultd cd Varlaam isi exprimase
mai inainte dorinta de a traduce pe limba rormaneascd cartea Sf. Calist, euvanteirile
la sfanta Evanghelie, care s'o cetectsca preotif in biserica spre invataturei Rondinilor
Crcdinciosi, si care la acea data era gata si serisa numai set se dea la tipar. ..."
Probabil c acest prim izvod pe care Il aratd cu numele Varlaam, gata de tipar
la 1637, 1-a prelucrat in anii urmdtori si 1-a imbogdtit Cu tlmdciri Diin multe scripturi" adunAnd diin tali talcovnicii sventei ev(an)gh(e)lii dascalii hesearici noastre"
owt spunea deasemenea atilt in titlul crt.ii cdt si in Predoslovie,
alcdtuiind monumentala Cazanie, pe care abia in 1642.1643 a putut sd o tipdreascd.
Dar chiar i in ziva in care capriciile istoriei ar scoate la lumina Calistul" pe
care Varlaam', imbogdtindu-1 i cu alti tdlcovnici, 1-a flmdcit din slavoneste In
romneste meritul lui neegalat .nu va fi cu nimic umbra. Cazaniile, asa cum sun;
intocmite, poartd pecetea personalittii sale uriase. Graiul pe intelesul semintiei
romnesti de pretutindeni, nu numai a celei de .atunci, ci si a celei de azi, dupd 300
de ani Impuniti, rdmdne monumentul pe care si I-a ddltuit Varlaam singur in istoria
neperitoare a spiritualitdtii si a literaturii romilnesti.

103

www.dacoromanica.ro

4. Gratia, ortografia lexical. Din reproducerile de sub Nr. 16 si 17, pag. 35 si 36


(F. 46 r. cu litera de mdrimea dublucicero si F. 236 v. cu litera de mdrimea tertia)
se. pot vedea toate caracterele chirilice intrebuintate in textele Cazaniilor lui
Varlaam.
Sunetele a, b, c, d, e, f, g, h, i, L 1, m, n, 0, p, r, s, s, st, t, 1.; u, v, z, c (e), c(i) din
itifabetul scrierii de astdzi au corespondentele lor precise in slovele alfabetului
chirilic. Asupra valorii lor exist unanim acord and texteie chirilice se transcriu in
scrierea de astdzi, cu litere latine.
Incoherentd intdlnim insd in transcrierea valorii urmdtoarelor semne grafice:
Prirnul semn grafic din pagina (F. 46 r.) reprodus sub Nr. lb este egal cu in. Editia deja Bucuresti din 1943 a Cazaniei lui Varlaam nu-1 transcrie cu litere latine, ci
peste tot Il reproduce in forma chirilicd. De ce? Probabil Il socoteste intraductibil

In caractere latine.
Semnul grafic dela sfdrsitul cuvdntului cum (rdndul prim) are in genere valoarea
de ii (u scurt sau mut). Rareori se Intdineste si cu valoare de i dupd s.
Semnul grafic dela sfdrsitul cuvdntului urmdtor apare cu valoare de i uneori
de . Asa de ex. I .A. Candrea spune cd in Psaltirea Voroneteand apare foarte des
(in total in 310 cuvinte cu valoare de sau I (?) fled nicio distinctiune,
in interiorul
sau la sfdrsitul cuvantului, in silaba accentuatd ca si in cea atond."89)
Editia mai sus pomenitd a Cazaniei lui Varlaam (Buc. 1943) redd acest semn
grafic constant prin . Aceastd consecventd are temeiul ei limpede. Pentru avem
In scrierea chirilicd semnul precis, acela din cuvantul set (F. 46 r. rdndul doi de
sus
In jos.) (Cliseul Nr. 16.)
Semnul grafic din cuvdntul opreft,ste (F. 46 r. clieul Nr. 16) intre slovele r
are valoarea diftongului ea. Editia de Bucuresti 1943 'II redd prin g. E adevdrat ca.' in
evolutia scrisului chirilic se poate reconstitui o trecere a valorii semnului
din chestiune
dela diftongul ea spre e din cuvdntul lege .sau spre acela din cuvdntul oprevte, dar
vaioarea primitiv i aproape constanta in scrierea secolului XVI si XVII este
ac eea de ea.

In toate textele vechi romdnesti diftongul ea din cuvintele leag, team& treaca,
lumea, vedea, fereastra, etc. e transcris regulat cu rt "")
Pentru diftongul fa are semnul grafic dela sfdrsitul cuvdntului cur fifa (rdndul
11 de sus in jos, 46 r. cliseul Nr. 16) si pe acela din cuvdntul iadula
(rd.ndul 13).
Pentru u are cloud semne grafice, unul din cuvdritul Cuma (rdndul intdi)
i altul
din euvdntul nostru (rdndul al doilea). Acest semn nu-, rezervat numai pentru
u
final, dovadd ca. in rdndul cinci (de sus in jos), In cuvdntul spurcd-se Il intalnim in
interiorul cuvdntului.
Deasemenea pentru o intdlnim raid o regula cdnd o simplu cand o dublu.
Referindu-ne la pagina reprodusd sub Nr. 16 mai semnaldm
metateza lui , dupd
r si I, ca o caracteristicd a grafiei, in textul Cazaniilor lui
Varlaam, care de altfel
apartine tuturor veChilor serieni romdnesti. Anume In rdndul al 5-lea intdlnim
cuvAntui screinave in loe de scdrnave. Dupd I. A. Candrea
aceastd grafie este o urmii
adanca a inrduririi sistemului de scriere slavon.")
Tot la acest loe mai semnaldm intrebuintarea semnelor de
interpunctuatiune si
a accentelor ce obvin In textele Cazaniilor lui Varlaam.

89) I. A. Candrea: Psaltirea Scheianit


Introducere, BucureVi, 1916, P. L CXXI.
99) I. A. Candrea: Idem, pag. CXXIV.
91) Op. cit. pag. CXXVII.
104

www.dacoromanica.ro

Intre cuvinte Intainim un punct mic

(.)

antii mai gras (.); cloud

virgula (,) i punctul cu virgula (;). Semnificatia unora Pare a fi Insa alta puncte (:);
decdt acee:pe care li-o atribuim noi astazi. Asa punctul cu virguld, ca i In scrierea greceascd
are

semnificatia Intrebarii. Un exemplu: Ce veri aleage dinfraceaste doaa'. sa lii; faptele ceple bune; au ceale rreale; ha Hs sil urniezi. au dracului; in lumina sa
inbli;
au intunearec;" (F. 249 v.)
Suprascrise cuvintelor
accentul ascutit (/) pus pe vocalele tonice vezi
cuvantul intrebi din pagina reprodusd sub No. 16.).
Deasupra slovei n din cuvantul lontrulti (F. 46 r. randul Intai). are un apostrof ( 4 ). Editia Fundatiilor Regale (1943) redd euvantul acesta sub forma
lon`trulfi.
Un alt accent (Cu ce semnificatie?) este aeela deasupra slovei o dublu din
cuvdntul opreafte
Deasupra literei a din cuvantul ha (randul 5) avem accenul gray ( \ ).
In alte pagini se mai Intalnesc suprascrise semnele: redat de Ed. Bucuresti
1943 tot prin apostroful (`) ca i semnul ; i Z. care pare a indica lipsa unui
semn
grafic din grafia cuvantului i cloud accente grave, .paralele \\ egale cu valoarea
slovei i. Semnul Z Il intaln'm cu dosebire la sfarsitul randurilor and nu Iticape
Inca o literd, pe care apoi o Inlocueste semnul supra scris pe ultima literd.
Serrural prescurtarii
este bine cunoscut In semnificatia Jui.
Toate aceste semne grafice suprascrise apar In difrite combinatii. Constatam
cu nedumerire c alcatuitorii editiei entice dela Bucuresti (1943) cari redair textul
Cazaniei lui Varlaam In chip fotografic, amestecand semnele sunetelor Intraductibile sub forma lor chirilic printre literile latine, n'au respectat interpunctuatiunea
originalului. Fonetismul original Il redd cu interpunctuatiune.moderrid. Pentru exemplificare trimitem la compararea paginei din editia de Bucuresti 1943,de sub Nr. 101
Cu aceiasi pagind reprodusd dui:4 editia princeps, sub Nr. 102.
Nu Tinted in planul prezentei Infdtisdri In imagini a Cazaniei lui Var'laam,
o
drdmuire critica'. Dar fiindca se intalnesc afirmatiuni ca aceasta: Lexicul
Cazaniei
lui Varlaam are deci prea putine cuvinte moldovenesti si, In schimb, foarte multe cu.
vinte slavonesti savante, Varlaam a tinut, pare-se anume sa scoata in evident In
vartura sa slavoneascd" 92)
deschidem o mica parantezd si asupra lexicului Cazaniei lui Varlaam.
Spre a vedea ce temeiu are afirmatiunea de, mai sus, ar ti suficient sd-i ptinem
Impotriva cuvantul lui N. Cartojan, care spune textual: Se sustine In genere cd
limba Cazaniei lui Varlaam este limba populara, pe care el a deprint-o, din -copildrie, In muntii Putnei si mai tarziu, ca monah, In preajma mandstrii Secul.
Inteadevdr,
scrisul lui Varlaam, dei au trecut peste el trei veacuri,se citeste i azi cu usurintd i cu
pldeere chiar. Fiindcd limba lui se Infatisaza curdtita de acele numeroase exprestuni
si euvinte slave rebarbative, care Inca incalceau urzeala limbii romane din vechile
texte ieligioase. In textul lui Varlaam, cuvintele i expresiunile slave se intalnesc tar,
la distante mari, j intlese MCC() vreme and cultul divin se sdvarsea in limba siava,
ele dau azi scrisului sau, un usor caracter arhaic, Mai ales ca ele se imperecheaza
uneori cu elemente latine, azi disparute din circulatia ilimbii, precum:
i chic&
(=mai ciar, mai !impede); desvesti=dezbraca; curserii-cu sensul de alergard;
nftyei----sdraci; tzusa=ciiinsa; inma=marn:1; land ....tand=c:Ind... and. Fraza lui,
92) P. V. Hanes, op. cit., pag. 159.
105

www.dacoromanica.ro

bogatg. in comparatii pitoresti i expresii plastice, se desflsoar in tipare sintactice


care nu se prea deosebesc de. cele de azi." 93)

Credem cd -o statisticl ine-ar putea apropia mai mult de adevar In


chestiunea
lexicului din Cazania lui Varlaam.
Cazania lui Varlaam, incepand cu foaia de titlu si pand la sfaisitul cuprihsului,
are In exemplarele A 151.794 cuvinte iar In exemplarele B 151.778
cuvinte.
In tot cuprinsul ei, Intalnim abia In nou locuri texte slavone.")
Mai obvin In slavoneste numele Sfintilor Evanghelisti Marcu, Luca si loan 95)
si cuvintele: sviati 96) (=-sfntul), alexandroski ")
(=alexandrinul); ciudotvoret..99

(=fkator de minuni); Novii ") (=Noul); zacralo100) fitica) (dela, din) s i list.19=

Totalul acestor. cuvinte slavone este de 260.


Slavonismele azi scoase din circulatia limbii romdnesti pe care le intainim In
paginele Cazaniei lui Varlaam sunt urmdtoarele:
Adava'si,143) bodzi,10 4) (boadze), crlistitelg,105)
ciudese "6) (elude,
cunten07) camene,1") deanna,109) deuvtine,'") deaistv. diave,'") dosdziw)
(dosada,
93) N. Cartojan, op. cit. pag. 112.
94) Partea; 1: F. 119 v. V. si VI.
(7 cuvinte); F.194 r. XVII si XVIII; (4 cuvinte); F.233 r.
IX (3 cuvint,e). Aceste sunt traduse
imediat si in romanete: eu samt po ar t a); F.
-314 v. IX (2 cuvinte).
Partea II: F. 11 v. XIV (2 cuvinte); F. 26 v. XXVIII (2 cuvinte); F. 86 r. XV (2 cu,inte); F. 111 r. XVI (7 cuvinte) $i textul de pe Ar. 61 cuvinte.
Deci In total 90 de cuvinte,
alcatuind texte slavone.
65) Mark a- : F. 141 (tip. 139) r. I.; Luki de 14 ori: F.
308 (tip. 309) r. IV; F. 313
XIV; F. 319 v. I; F. 323 r. I; F. 333 v. XV; F. 338 v. I; F. 343
F. 349 v. XV; F. 354
r. I; F. 358 r. XX; F. 364 r. XIII; 369 v. XVII; F. 375 r. XVIIv.siV;
F.
380 r. XI. 16aarta
de 2 ori: F. 87 v. si F. 157 v. X.
96) Partea I, de 6 ori: F. 46 T. XIX; F.189 r. III; F. 192 r. XI; F. 197
Partea. II, de 23 de ori: F. 1 r. XI; F. 17 r. i In titlul paginilor Cazanieiv. IX, X s;
la Sf. Dumitru
de 3 ori; F. 19 r. XXV; F. 20 r. XV; F. 26 v. X; F. 29-36, In Eitlul
Cazaniei la Sf. Nicolae,

de 8 ori;, F. 33 v. X; F. 35 v. V; F. 36 V. XI; F. 85 v. VIII; Dr. VIII si D1v.


VIII.
97) F. 197 v. XI.
68) F. 197 v. XII.
99)

F. 79 r. II si Dv. XV.

F.333 v. XV: - F. 338 v. I. - F. 343 v. V: --

- F. 250 (tip. 251) r. XIV. 1 F.


F: 302 y: XIII.
100)

v; XVI.

De 24 de ori: F. 78 v. I.

F. 150 v I.
F. 157 v. X.
F. 219 v. XIV.
F. 224
286 r. VIII.
F 292 r. X:
F. 297 r: IX:
F. 308 (tip. 309) r IV.
F. 313 v. XIV.
F. 319 v. I. - F. 323 r: I:
F. 338 v. I.
F. 343 v. V:
F: 349 r. XV
F: 354 r. I. - F. 358

F: 333 v. XV.
r: XX:
F. 364 r. XIII.
F. 369 v. XVII.
F. 375 r. XVII.
F. 380 r. XI.
101) Partea I. de 20 de ,otri: F. 84 V. I.
F. 141 r. I.
F.
150
v. I. -- F. 292 r. X. F. 297 r: IX. F. 302 v. XIII.
F. 308 (tip. 309) r. III. F. 313 v. XIV. F: 319 y: 1:
F. 323 r: I:
F. 349 r XV.
F. 35.
r: I.
F. 358 r. XX. F..364 r. XIII.
F. 369 v.. XVII.
F. 375 r: XVII:
F:
380
r: XI:
In tabla cuprinsului. Partea I de 54 de

ori, iar in Partea II de 22 de ori.

F, 84. VIVII si VIII; F. 338 r. XIIIXIV. In graiul popluar din Als6csobnka-

Ciubanca, judetul Szolnok DobokaSome$, se mai paitreaza si azi acest cuvant


Cu Intelesul
de a cheltui fArd socoteala, a prapadi, a risipi.
1041 F. 61 r. XVXVVI si XVII; F. 93 r. XV; F. 96 r. XIV; F. 161 r. VIII; F. 188 r.

UIn; F. 264 r. XVII; F. 278 v. XXIII; F. 288 r. XXI; F. 324 r. IIIII; f. 4 r. XXVIII;
17 r. XXIV; f. 32 r. XXIII; f. 32 v. II; f. 37 r. XV; f. 41
XIII; f. 53 v. XVII;
f. 58 r. XIV; f. 58 v. IV si V; f. 59 v. XXIIXXIII; f. 60 r. XIX; T.
f. 61 r. X; f. 61 r. XVII
(boadze); f. 61 v. II si XIX (boadze); F. 62 r. V. si XXIV; f. 63 r. XXIII; f. 64 r. XIV;
f. 66 r. II, X si XXVI; f. 72 v. XV; f. 77 v. V, VI, IX, XVIII si XXV si f. 97 v. VI.
f.

S'an parea ca bodz nu Inseamna totdeauna idol intrucat-la pagina F. 324 r


si In locur lui ne Inchinam` idoliloril si bodzilorir.

nim:

intal-

106) F. 24 v. VIVII; F. 73 r. XV; F. 121 r XVI; F. 252 r. III; F 291 r. XXIV-XXV; f. 26 v. XI; f. 89 r. I; f. 90 v. XV; f. 98 v. VII si X; f. 101 r. V si In scara
cartii
la Cazania dela 29 August.
106

www.dacoromanica.ro

dosidi, dosildit), evoazde,113) (gdvoazdele, 1.1 givozdi,


neevozdit), ghizdavu,'")
horcit,"5) hatman,1") iazerm (iezer), iiderd,118) inpeli(a,m) is(ehtfi,") istrilvta,yte,"9 iuboste,'22) iemenistl,"3) iznaovei,124) jitia,125)126

85 de ori, alternnd ins cu cuvntul iubire.

) Liubov.m) Obvine de

155) F. 38 r. XIX; F. 39 r. XII; F. 48 v. XI si XVI; F. 49


(ciudYra); F. 58 (tip. 59) r. VII;F. 69 r. IX; F. 72 T. XI; F. 72 r. XVII; F. 52 r XVII

si XIII; F. 80 r. VII; F. 82 (tip. 81) V. IV; F. 86 v. VIVII; y. XVIII; F 77 v. III, X


F. 92 r XV; F. 98 r. IX;
F. 105 V. IX; F. 106 r. II; F. 137 r. V; F. 137 v. I; 151
v. X; F. 154 r. IV; F. 167 r. XIII;
F. 171 V. IXX; F. 173 r. IX; F. 175
v. IV si VI; F. 192 r. X; F. 193 r. XVIII; F 200 r.

XIV; F. 220 r. XIV; F. 220 v. IV si XVII; F., 234 r. IV; F. 236


IV, XVIII si XIX: F 237
r. XXI; F. 237 v. II; F. 238v. XXIV si XXVII; F. 246v. II, XIX sir.XXV;
F. 247 (tip. 245)
XI si XV; F.247 (tip .245)r. XXVIII (elude); F. 251 bis v.XIX; F.252
r.
I;
F. 253 v. XXII; F.
254 r. XVII si XIX; F. 258 r. V si VIII; F. 258 r. XII; F.259

v. VII; F 260 v. VI; F.


282 v. VVI; F. 284 v. XX; F. 295 r. XXIV; F. 303 v. XV; F. 304
r. III; F 309 bis r.
VIII; F. 311 v. XXII; F. 312 v. VIII. XXIV si XXVI; F. 319 r. XVI;
F. 320 r. VIII si

XVI; F.320 v.V; F. 321 r. XIV; F; 340 r. I; F. 341 v. XIV, XVIII, XXIII si XXV; F. 342 r.
IX; F. 353 v. IXX; F. 355 v. X, XVIII si XXV; F. 357 r. XXIII; F. 367 rv. XIX; F.
375 r. VIII si XXI; F. 376

v. III si VI; F. 377 (tip. 381) T. I, III. IV si XIX; f. 3 v. I;


f. X r. XIX; f. 11 r. XXIV; f. 11 v. V; f. 12 r. XIX; f. 15 r. XX:
f. 21 (tip. in loc

20)
v. III; f. 23 v. XVIII; f. 25 r. XIII si XVII; f. 26 r. XI, XIVXV si XX; f 28 v.deIII;
f. 31 v. IX; f. 35 v. IV; f. 36 r. XII, XVIII--XIX; f. 65 r. XXIV; f. 66 v. XXVI; f 67 r.
IV; f. 69 v. VII, XIXII si XXIII; f. 74 v. IV; f. 75 r. XIX; f. 78 r XXVIII;* f. 84
r. X; f. 85 r. IV; f. 91 r. XXIV; f. 92 v. V; f 93 .v. XVI; f. 97 r. V; f. 98 in. 1; f. 98 v.
XIII; f. 100 r. XIII; f. 100 v. IX; f. 107
r. kVI; f. 111 r. JV si XIX si In scara Cuprin-

sului la Cazania dela 6 Decembrie.

157).F. 67 r. III; F 133 V. TVV; F.


v. VIII; F. 222 v. XV; F. 231 v. XX; F.
236 r. IX; F. 236 v. V; F. 239 r. XIV; F. 245220
v. IXX.
158) F. 273 r. XX.
105) f. 91 v. XI si f. 95 r. XX.
115) F. 32 r. I.
F. 45 r. VIII si f. 86 r. XXVI (sa deaistvuTasa).
112) F 36 v. II si VIII; F. 103 v. XIV--XV; F. 104
r. X; F. 116 r. XIII (dosadescil;
F. 138 v. XIX; F. 166 r. I; -F. 186 r. X; F. 186 r. XII; F 186 v. VIVII; F. 237 v. XIX
(=dosftcleasca); F. 274 v. XVI; F. 275 r. XXII; F. 313 r. VIII si f. 105 v. XXVI.
114) F. 356 V. XXI.
1I5) F. 263 v. VI.
113) F. 61 v. XVIII; F. 133 v. XI si XIII; F. 201
v. VVI; f. 9 v. II si III; f. 11 r.
XX; f. 64 v. XI si XVI (a gvozdi) si f. 64 v. XIII (=negAvozditil).
116) f. 43 r. V.
117) F. 309 (tip In loc de 308) r. VI si VIII.
118) F. 11 v. XVIII.

119) f. 53 v. XII; f. 58 r. XXIV si f. 85 r. III.

F. 175 v. IXX; F. 246 v. XVXVI. f. 85 r.


si In Scara Cuprinsulni la D.
Paralel cu acest cuvant Intalnim Si pe acela de a vindeca. Vezi F. 252 v. VIII.
1211 F. 13 r. X; F 17 .r. XVIII; F. 90
v. V (=istrivit') si F. 300 r. XXVIXXVII.
f. 45 r. XXV si f. 115 v. XXV (=TubostIe).
F. 104 v. XIX
F. 105 r. I.
F. 103 v. XVIII; F. 105 r. IX; F. 140 v. I; F. 267 r. XIVXV; F. 268 r. XXVII
si F. 247 v. XXIV.
12,"9
s

f. 3 v. II.

129 F. 253 v. VIII,


127) F.11 T. XIX; F. 18 v. VIVII; F.44 v. VIII; F. 60r.
XIV; F.60 v. IIIIV; F. 65 V.
XVII; F. 85 v. XIXF. 86 r. I; F.102 r. XI ( si ?m'ata ucenicii sii de ITubovi1 sa Tubasca);
F. 116 v. XIV; F. 130 v. XIII; F. 145.r. II; F 154 v. VIII; F. 156 r. VIII; F. 166 .v. VIII
(In randul 10 se afld cuvantul M'esa); F. 205 r. XVII; F. 206 r. XIII; F. 211 v. XIII; F.
213 r. VI; F. 228 r. III; F. 233 v. XV; F. 249 (tin. In loe de 248) r. XIV; F. 251 (tip. In doc
de 249) v. IX; F. 254 r. XXV; F 254 v. VI, XIX, xx $1 XXVIII; F. 255 r. II; F. 261; r.
IV, VII sT XI; F. 284 v. I; F. 287 V. III si VII; F. 293 v. XV, XVI si XXII; F. 294 r.
XXVI (=ce iaste 1Tub o y ul deaproapelui
Tub as c ca Insusi pre sine");
F. 294 v. V, VII si VIII; F. 295 r. I; F. 299 v. VI; F. 307 v. VII; F. 311 r. XVI si XIX;

107

www.dacoromanica.ro

Mdcitelii,128) tna',F`coiu,129)

mazdird130) . (miizdarii, mazde1e1),


nameastnicir"),
oblastiia,,32) obalvi133) (isbaryire), obracinicii,134)
obicina,135) de 5 ori. Obrezania,i36)
de) 34 de ori, obora,137) ticeiteja.138) i3ceiii.135)
t.afi, ocineitoriu, -ciatal, ocinedzi), fard.142) eicing 14") (ocinele), .6.cinati 141 ) ociotet(i)113) ejtroci.144) palite.1-45) pamen`tea146) --dp priti.117) pesteafte.148) pe.ititi149 )
(pestit). plasca.15") pleami.151)
plodii "i)
(ploditoare). pobedi.153) poddanicA.151) poldzui.155)
Preapodobnici156) (Preapodobei),

F. 311VII; F.

314 v. XVIII; F. 315


VI, XXIV si XXVI; F. 315 V, III, VI,
si XXVI; F. 318 r. XXIII; F. 318 V.r,I;[II;
XII
F.
336
r. XXVI; F. 334 V. XIIXIII, XVIII
si XXIV; F. 346 (tip. In loe de 345)
ir
X;
F.
353
v.
VII;
F.
376
r. XVI.;
f. 16 r. XVI; f. 33 r. VII; f. 51 r. IX; f. 51
f. 3 v. XXIV;
III; f. 54 v. XVII; f. 55 v. XVII; f. 56
v. XII; f. 62v. IX; f. 63 v. X; f. 64v. XXVI; v.
f.
65
r. VI; f. 71 r. IX; f. 71 v. III; f. 77 r.
XX; f. 84 v. XIII; f. 96 v. XI si XIII;
f. 99 r. VIII si odat In Scara Cuprinsului
mineca 19-a dup Rusalii.
la Du129) F. 36 v. XVIXVII; F..93
r. XIV; F. 212 . I si XVIXVII; F. 237 V. XII.
f. 81 r. II si f. 95 v. XIV.
129) F. 91 r. XVIII; F. 91 v. VIII
si F. 96 Ir. IX. La F. 92 v. III IntAlnim usa si
cuvntul a s i n.
139 F. 128 v. IV; F. 383 r. XI i XV; f.
33 v. XIV (=rnAzdi); f. 34 r XXVII si
f. 34 v. XXIII.
F. 223 r. VVI si F. 348 r. XXIII.
f. 16 y XVIII.
f. 33 r. II si f. 104 r. XIX.
184)

f. y. T.

135) F. S r. XIV; F. 73 v. XIV--XV: F. 187


VI; f. 12 v. I si f. 110 r. IVV.
130) f. 42 r. II si XV; f. 42 v. IV, VIII, XIII v.
si
f. 43 v. II, VIII. XVIII si XXII; f. 44 r. I, X, XIII, XV; f. 43 r. III, IIIIV, V si XXVII;
XV, XVI, XX, XXVI si XXVII; f.
44 v. I, IV, XIV--XV, XIX,
XIXXX si XXVIII; f. 45 r. I, VI si XI; f. 87
r. XIX si
in scara. cuprinsului la .1 Ianuairie.
137) F. 344 r. X.
139) F. 11 r. XIII si F 76 r. XI.

149) F. 281 r. XIII;


139) F. 11 r. II.

F. 283 r. XIX; F. 358 r. XII; f. 44 v. XXV si f. 59 r. XX.

141) F. 20 bis v. XVIII; F. 76 v. IX; F. 148 r.


VIII (ocinasi); F. 229 r. XXIII; F.

233 v. XVIII; F. 239 v. XXVIII (------45cingtorIu);

F. 240 r. II; F. 283 r. II; F. 283 r. XVIII


v. XIII; F. 343 v. X (=ocinedzi); F. 353 r. XVI;
f. 69 ,v. XIX; f. 105
bis r. XXVII $1 f. 105 bis <7. II.
142,
) F. 81 (tip In loe de 82) r. XV si F. 81 (tip. In loe de 82) v. X.
F. 2 r. XIX; F. 2 v. XII; F. 187 v. III; F. 188
v. III.IV; F 190 r. XIII; F. 190
v. II si VII; F. 192 r. XVXVI;
F. 192 v. VIII; F. 197 r. IV, XI si XVIII.
F. 231 T. II; F. 321 v. XX si f. 73 v. XXV.
F. 103 r. I.
149 F. 197 .r. IX; F. 210 v. XIV; f. 66 v. XXV si f. 114
v. XIX.
19 F. 92 v. X si XI.
(=_-Cycianti); F. 285

149) F. 85 v. XV.

149) F. 119 r. III; F. 258 r. XXVI; F. 379 v. IV (=p


esti t, cu intelesul de c r u a t ); f. 76 v. XVIII; f. 88
r. IX.
159) F. 104 r. XIX. 104 v. XIII, 105 r. XIII.
F. 178 r. III si F. 185 v. XI.
F. 210 r. XV; F. 210 v. III-IV (=ploditoare) si f. 88
r. XXVII.
F. 102 v. XI; F. 258 v. XVII si f. 10
V. XXVI.
F. 344 v. XXVI.
F. 295 r. XVII si f. 25 r. VII.
F. 35 r. XV; F. 210 r. V; f. 1
in soara cuprinsului la 14 Octomvrie. T. IV; f. 3 v. IV; f. 14 v. XIX (=Preapodobnei)
f. 13 v. V.
159) f. 53 r. XIV.
159) F. 3535 v. XIII,
169 f. I y. XII
(=a urmAlri--=a posldui?).
191) f. 86 r. XXII.

108

www.dacoromanica.ro

podviguta,157) pominoc4,158)
positqanie,160)
162) (Predteci), pri1tIstitft163)ponostuia,'")
(pritiistireti). pristanivia.164) postilinpascet,"!) preaditeci
prebbretz.i"5) (preobretjnie), pripdculg,166) pristav,167) procle(imu,"8)
prozoliv2,169) rdzboli1-7) (rlizbolit). rasblean,171) seirgu 172) (srrigg,
sriiguiave),

nie 176) spdsitii),

s6vai,173) szdanie,174)

slovernic,175) speisespodobasciiii") (spodobitii), stidird 178 (nu set stidescu),


stranicit,'")

162) f. 48 r. I; f. 49 r. I si XXVIII;
f. 85 v. III; f. 89
si In scara cuprinsului la 24 Iunie.
r. I; f. 110 r. III, f. 110 v. XXI
103) F. 16 r. VIII; F. 108
r. XIII, XVXVI; F. 121 v. VIVII; f.
(Prilastireti);
f. 75 v. XXVI; f. 76 v. XXVI; f.
72 v.
164) f. 3-3 V
- XII.
77 v. XIII si f. 105 bis v. XIII.
368) F. 305 r. V si VII; F 305

XIIXIII

r. XXIV (=preobrajenie); f. 97 r. IIv. XX; F. 306 r. XXII; f. 5. v. III; f. 7 v. XXV; f. 91


166) F. 254 r. XXVII si f. 101 v. X.si In scara cuprinsului la 6 August.
187) F. 348 v. XVI.

19 F. 62 r. III; F. 138 v. XIII; F.


194 r. XIV si F. 195 r. XI.
V. XIVXV. (=lnainte.
170) F 78 r. XVIIIXIX; F. 78 vazatori).
y. V, (razbolit), XIV. f. 24 r.
171) In scara
169) F. 368

si f. 36 r. XIX.
cuprinsului list. 149.
172) F. 15 V. XV; F. 40 r. XIV; F.
78 r. VII si X; F 282 v. IV; F.
r. XV; F. 312 r. XXIV; F. 316
301 r. XII; F. 310
v. III; F. 358 V. XIX; F. 371 v. VIII si XXI;
f. 10 v. XXIII; f 11 r. XIII; f. 15
f. 6 r. XVII;

Si XXII; f. 26 v. VI; f. 28 v. V; f. r. VIII; f. 18 r. IX si XI; f. 19 v. XXVIII; f. 22 v. XIII


34 v. XIII, XVII, XXI si XXV; f. 29 v. XXI; f. 30 v. IX, XXI j XXVI; f. 31 r. XX; f.
XVII; f. 66 v. XVI; f. 67 r. I; -f. 72 35 v. VI; f. 62 v. VII; f. 63 r. V; f. 64 v. VI; f. 66 r.

IV si XIV; f. 76 r. IV; f. 80 r. XIV;r. fXXVII; f. 73 T. XI; f. 73 v. VI; f. 74 Ir. VI; f. 75 r.


r. III; f. 93 r. XXV; f 93 v. VII; f. Si v. XII si XVI; f. 84 r. XXI; f. 84 v. XX; f. 88
94 r. XVIII; f. 95 r. XIX si f. 113 v.
(=sragu Taste).

XXIXXII

173) F. III r. I si VIII; F. 16


r. VI; F 38 v. XII; F. 62 r. XIX; F. F. 62 y. I, V, VI ;i
F. 64 r. VIII; F. 64 v. IX (=sayal
bogat,svai sdrac); F.69 r. XV; F.
XIV; F.166 r.V; F.223 r.XVIII(=ca
81v. XVII; F.157 r.
F. 307 r. VII; F. 326 r. XXVII; macarti sayal ea iaste ...); F. 299 r. XX; F. 306 r.

r. VII; f

F. 368 r. XIX; F.

370 r. II; F. 372 r. XIV; F. 374


r. XXIIIXXIV si
f.63 v. V, V, VI, VI si VII
savai focil sa. m'are arde, savaiXXIV;
(,--Adeverescu-ti,
fiad sam'are maluca. sa y ai marea
s. vai sable sa
sa m'are
7

m'are tala. s
Mueca.
f. 78 v. II, III si III; f. 79 r. X;yf.ai toril trupuln in rnii de bucati sA s'ara zdrumica ...");
105 v. XI si f. 105 bis v. XXV. Conform F. 223
s'ar parea ca savai nu este identic
r. XVII
cu ma car.
174) F. 12 r. II; F. 155 r X; F.
111
357 r. XVII.
1" f. 80 r. XVII.
170) F. II r. XII; F 6 v. IX si
r. XIV; F. 21 r. X; F. 34 v. XIV; F. 35 V.
XIII; F. 37 r. IX; F. 54 r. IXX; F.X;63F.v.7III
(spaseraia); F. 76 v. V; F. 86 r. V (-=spasenYei); F. 99 v. XI si XIV; F. 113
v.
I;
F.
118
v XVIII; F. 123 r. III (=spasitil);
126 r. II; F. 185 v. V; F. 161 r. X; F. 279
F.
r.
XV
si
XXVII; F. 279 v. XXV; F 280 r. VII
si IX; F. 300 v. IX; F. 324 r. XVII;
F.
326r.
XVIII
si
v. XXI; F. 330 r. III;
f. 1 v. I; f. 7 r. VIII si IX; f. 8 XXV; F. 326 y VVI; F, 329
v. VIIVIII; f. 10
XXVII; f. 48 v. XII si XVI; f. 49
f. 47 r.
f. 52 v. III si X; f. 55r. rIII;
III; f. 64
v. XX; f. 65 r. XVI; f. 67 v. VII; r.f. XXIIXXIII;
70
v.
XVII
si
XVII;
f 83 r. XIV; f. 86 v. XXV; f. 87 r. III; f. 104
f. 70 v. XXVIIIf. 71 r. I;
r. XX; si f. 112 v. XIX.
177) F. 35 v. VI; F. 39 r. XVI; F. 64
XVII; F. 131 v. V; F. 187 r. IX; F. 208 r. II; F. 65 v. XI; F. 86 r. VI; F. 99 v. XVI
XVII; F 296 v. XVIIXVIII; F. 342 y. XIIXIII; F. 254 r. VII; F. 280 r. XVI
v. XVIXVII; F. 366 v. XXIII; F. 374 v.
XXVIII.
f. 4 v. XIII; f. X; f. 14 v. VI;
f. 21 (tip. In loc de 20)
XXVII; f. 27 r. X; f. 41 v. r.XVII;
v. XXIII; f. 25 r.
f. 51 v. IX si XII;
f. 108 r. XXIV;
57 y. XIV; f. 61 r. IX; f. 64 v. XXII si XXVI;
f. 57 r. VIII; f.
XX; f. 96 v. XVIII; f. 104 v. XXVXXVI; f. 65 r. IV; f. 78 v. V; f. 81 r. XVII; f. 82 r.
178) F. 177 v. VIII; F. 239 r. XXV (nuf. 109 r. IV si V si f. 109 V. XX.
sa stidescil); F. 267 (tip. In tac de 265) r.
V si VI; F. 293 r. XX; F. 354 v. XII; F. 381
r. V..
179) F. 183 r. IV.
109

www.dacoromanica.ro

starste,") stretenie,189 stropsitd,"2) sulinere,183) stejird,1") tarsind,185) tvoret186)


(tvorenia, tvorenria), uspenia,187) ugodnicilor,188) vdjaa,189) viivedenI90) vd.znesenia,'") veardia,"2) velichi,"3) vldhovnicilor 194), vrdhovnici,195) vracida6) (vraciur,
Vrdciuescg, Vracii), zapisuld,197) zdpodna,198) zavistinici,") (zavistga, zavisae, zavistuim, zavistui, zavistli) ,si zlobd.200)

Am dat aci, in notele subliniare i locuri1e din Cazania lui Varlaam unde intalnim aceste slavonisme spre a putea evidentia frecventa lor surprinzdtor de
rara.
IJnele obvin abia cate o singurd data. Cel mai frecvent este cuvantul ciudesd=
minune, obvine de 136 de ori. Urrneazd riubov=iubire, de 85 de ori. Stabilirea procentajului fatal de totalul cuvintelor este de prisos.
Cuvintele: acifiedzi (F. 371 r. VIII), bezaconTe (f. 61 v. XXI), becesnicA (F. 206
r. XIII si f. 84 r. VII), Blagovestenie (f. 67 y. II; f. 104 r.
biagoslovita, blagoslovitii, blagosloven7e, bragoslovim` (obvin de 48
ori), bezdnelord (F.
198 r. III), buecii (buecira-i holdele, F. 349 v. III), catastih (F. 34
v. V si VIII),
caznii (F. 154 v. I), destoinic, destoinicla, gadine (F. 253 v. IX), izbdvire
(obvine de
88 de ori), ispovedanie, mdgur, mdscdrit`, nclpastd, ndpeistuit, ndpraznd,
nrod,
obroc (f. 2 r. I), osdrdie, obidd, a prosldvi, preablagoslovit, procop`sidi,
pravila (f. 1 v. XVI), pravoslavnici, pizmd, praznic, priiznuim
(aldturi de silrbdm,
vezi f. 6 v. XI), rod (=neam), staret, shor, slav, sldvit, troscot (F. 171
v. XVIII),,
desi sunt de origine slavd s'ait inpdmantenit Cu desdvarsire In graiul romanese.
Permanenta lor in bimba romaneascd se poate constata dela Cazania lui Varlaam
si parid astdzi.
189)

F. 98 v. XVI.
In scara cupr. 2 Febr.
F. 324 v. XVIII.

188) F. 173 r. VI
F. 143 v. XVI.

v. XVIII si XXV.
185) F. II v. XI; F. 117 v. TX si XIV; F. 118 r V; F. 130 r. XVIII; F. 137 r. XIV;
F. 163 v. XIX: F. 182 v. III; F. 202 r. XIV (=tvorenIa); F. 208 v. III: F. 220 v.
X. F. 211 r. XXI; F 211 v. T: F. 254 r. XIV; F. 272 r. II; F. 272 r. III (=tvorenfra);
F.
208 v. IIT; F. 270 v. X; F. 233 r. XXT: F. 233 v I; F. 254 r. XIV; F. 272 r. II; F. 172
r. III (=tvorenria); F. 290 r. XX; F. 320 v. XXIV; F. 330 v. XXI; F. 340 v. XX. -- f. 3
v. XXIII; f. 9 r. XXVIII; f. 36 v. V si f. 88r. XI.
1E9 f. 73 v XXIV si In Scara Cuprinsului la 15
August.
188) f 3 v. XXVIII.
f.

188) F. 125 r. XV.


190) f. 25 v. TV si In Scara Cuprinsului la 21 Nov.
1911 F. 199 r. XII.
F. 25 r. VI.
F. 32 V. XIII.
1941 F. 59 (tip. In loc de 58) v. VI.
185) F. 341 v. XIX.

185) F. 50 v. VIII si XII; F. 175 r. V; F. 224 r. XIII; F. 241 X; F. 242 v. XVII


(.=vracii); F. 242 v. XVIIXVIII (-=-vraciuescii); F. 242 v. XIX siv.XX;
F. 244 r. I; F.
338 r XIV; F. 340 r. XVII; F. 340 v. XI; F. 366 r. III.
f. 65 v. X si f. 113 r. I si IV.
F. 164 r. XIX.
198) F. 346 v. XXXXI.
F. 78 v. XVIII (=zavistinici); F. 84v. XII; F. 112 v. XVI (=zavistaa); F. 114
r. XVI (---=zavistIa); F. 126 r. XIIXIII; F. 165 r. VII (=zavisfie); F. 273 v. XXIV
(=zavistfi); F. 341 v. XXV, XXVI si XXVIII; F. 342 r.
F. 355 v. XV; F. 356 v.
VII si XII; F 356 v. XIII, XVII si XXIV; F. 357 r. XIV II;
si XXIV; F. 357 v. XI (=za.vistuim); f. 17 r. X si f. 56 r. XII (zavistui).
l'o) F. 273 r. XXII.
110

www.dacoromanica.ro

Mai semnaldim din lexicul Cazaniei lui Varlaam si cdteva latinisme azi scoase
din circulatia limbei: Cursdret (F. 128 r. I si f. 15 r. XVIIXVIII); sd citrilmA (F.
244 r. X); cursfi (F. 6 v. II; F. 9 r. XI si F. 18 r. XIV); Chiarti=ciar
(F. 226 v. I; F.
255 v. XIV; F. 280 v. VI; F. 296 r. VII; F. 337 v. XIX; F. 358
r. XVIII si f. 26 r.
XVII, dezveaste (F. 97 v. X), dezvdscurd (F. 104 r. XII, intrebuintat alternativ
cu
desbrdcard, F. 105 r. XII). DespuitoriuM, despuitoriu si aespuitoare
(vocativul dela
despuitodu, conform f. 53 r. XXII unde avem: acum iartd despnitoare
serbul tau
cu pace ...").

miseitotql, miselatate. In Cazania la Schimbarea la fat avem: Iisus


Era smearing i sdractl si miseLd. Sdracti cd dan dmdzdu fu mil dan
parar slugd.
(hin bogatti sdracti. Miser cd nice de o dzi n'avea brand, si bitcate". (f. 99 r. XX-XIV). Sau in Cazania lui Zaheu: lata' doamne giumkate de avutira mea dau
iniseilorft

i sdracilorft. (F. 382 v. XIIIXIV).


Nusg, nusa, nusi,
(pentru dansul, dansa, dansii).
Pdsati (=mergeti), pasi, pasa. Scoald i pasi". (f. 32 T. VIII).
..yerbuta (f. 2 v. XIX si XXII), serbii (F. 201 v. I. Sarba (f. 14 r. XIV). Serbascd
(f. I. v. X.)
Intdlnin-i in lexicul Cazaniei lui Varlaam i cdteva cuvinte azi apartindtoare
patrimonitilui limbii maghiare. Aceste sunt: Beteag
(F 186 r. X); bisug (F. 352
[tip. 312] r. XXVI).
Catanele (F. 183 r. XVIXVII). Hotnog (F. 229 v. XXI si XV; F. 230 r. III;

F. 230 v. V; F. 231 r. IV; F. 231 v. II, V i XI; F. 2332


r. XIV, XVIIIXIX si
XXII; F. 312 r. XX; F. 312 v. I.; f. 58 v. XVII. (Aci e vorba de Teodor
Tiron despre
care zice cdei cd era si el' alesti, pen'trft men'tea i pen'tru bdrbdtia lui, in ceata
ce sd cherna tironi. adecd cumti dzicemu noi hotnogi").
Lesftescu (F. 372 v. XIV si f. 17 v. IV), mesterlyuguiasett (F. 238 r. XVXVI)
si vigeiddia (F. 352 [tip. 312] r. XXVII).
Aslamurile (F. 16 v. XII) si marmaziu par a fi de provenieintd
turceascd.
Greu de identificat etimologiceste este cuvdntul nrna, rima pentrit
mam, ce obvine adeseori in textul Cazaniilor

i custa (=a ddinui?)201)


Facand aceste mentiuni ej.." privire la lexicul Cazaniei lui Varlaar, nu putem
trece cu vederea o seamd de cuvinte azi cu inteles schimbat, unele
forme gramaticale
si cdteva din expresiile de o rara frumuset.d.
Cuvinte cu inteles schimbat. Cerea=cersia. (F. 168 r. VII; F. 376 r. XXV). Calaterit=iirmat. In Cazania la Cuvioasa Paraschiva
ea( dan tineretele meale

...

unuIa ndscutti fului tau am' caldtoritil ..." (f. 14 r. VIIII). D'andoard=niciodatd
(vezi F. 101 v. XIII; F. 153 r. VIII; F. 201 r. XI . a.) La f. 27 r. XXVI intdInim
insd si cuvdntul nice data.
A folosi= a ajuta. (F. 259 v. XXVIXXVIII intdInim: Doamne
foloseaste-mi").
A ingeidui=a astepta ,a plcea?).
Itti dmdzdu s ingadaimg cu fap`te bine." (F. 99 r. XIX).
dvdri
igdui lui dmnedzdu i giuriii." (F. 270 r. VVI). ingdduiaste-mi
tot` (F. 270 r. VVI). Cu rdbdare ingduiaste dmdzdu pen`tru noi. CA nuplti
va
pre nice nil inti sA piardzd." (F. 313 r. XII--XIV).
v.

201) F. 277 r. X si XX; F. 277 v. VI; F. 350 r. XXV, si XXVII-F.


350 v. I; F. 350
I, VII i XI. F. 451 r. XXI=iara dmdzdu tott
va custa". Obvine si in autogra-

fele lui Varlaam.

111

www.dacoromanica.ro

Nepeirsitil, neparasindit=--neincetat.

infrdinsadzd si podobeaste i neparasitti izvoraste " (F. 157 v. III--IV).


iard domnurti nepardsindii t.'mdcluTa bolnavi lord (F. 353 v. XIII--XIV).
Prostie=-umilinki.

iard cdtrd plecare aldturd si prosfie cd cu prostie sd ruga cdtrd domnulii de

dzicea numai asea miluYastemd doamne friul` lui clvdti."


Peleaste = gretbeste.

cxit Is si deaca-1` vddzu dzise cdtrdnsil, Zachee paziaste de te pogorY". (F.

380 v. IIIV).

A te prireisi =- a te l'asa n desnadejde.


deci sd. nu te peireisesti o pdcdtoase." (F. 382 r. XXI).
, priintd, nepriintei -= a fi de fotos si a nu fi de fotos, adica a fi spre paguba,
iard noi prim niimai i:e." (F. 75 v. VI).
Cd iaste ldsatd mila si dragostfa si
crestineased."
ca vrd.rmasii nostri davoli, caffi nepriinfa
agonisisd noad tot` rdual. i pert`tru viciesIugulti si nepriinta toril pierddsdm raiulil si viiata de veaci..."
Pentru paind intdInim si cviintul pita. Si lud aceale cinci pite i doi pesti ..."

(F. 251 bis v. VIIIXIX.)


sa-i

Socotitoriu= ingrijitor.
,,Parld in vreamra aceal'a ce (i l ILsif1 obrdcinicil, sd o fereascd in casa sa. si

socotitori." (f. 27 r. XXVIIIf. 27 v. I--II).

Soseaste = ajunge.
Cdci ea' pdcatulil iasto "(Mil lucru nesatiosil.
soseage Cu unulti sau cu doad,
ce tot`deauna sd aprin`de, si arde ..." (F. 17. r. VIVIII).
Soseaste-i domne pilate mfincile soseastei-li moaffla ..." (F. 114 r. XIV.)

Strdnsii= indrepta.
Si strdrisli calult ctrd sunetii. si vddzit t'Ende iase searpele ..." (f. 59 v. V).
...i indatd strdrisd calulil asupra lui ..." (f. 59 v. IX).
Stricat=-- lepros, stricaciune = lepra.

.,stricati curdti. gdrbovii indiraptd". (F. 220 v. XVIIIXIX).


stricdciiunia iaste board rea pre trupti si bube pre cap' si pre Obrazil." (F.
365 v. IXXI. Cazania la Dmineca a 29-a dupd Rusalii, a celor 10 leprosi).
Ucidea = lovea, ucisetiiri.

si statu departe si sd itcidea in pieptil..." (F. 5 v. XIXF. 6 r. I.) Cazania


la Dumineca fariseului I vamesului.
avu sventil'a sa legdturf greale, siucisetari dease de par si de svta bar`bd trast."

(F. 104 r. IIIII).


Umbrariu =-

la fatd).

facem' aicTa trei ittnbrare". (f. 104 r. XVIIXVIII. Cazania la Schimbarea

Vinicui = vite ji.

Tocmeald au impdratii can'd vor` sd-s` tremite v6nicii la rdzbosiu..." (F. 1

XVII).

v.

Inprotivei --= Inainte ,y i tata de.

,atunce tatdsdu deaca-I vddzu de departe, indatd purceasd inprottva lui de-1'
tdinpind ..." (F. 317 v. XIVXV).
Pen`tru mila lui dmdzdu, inprotiva noastra I pen`tru a noastrd nemilostivire
inprotiva frafilorii nostri". (F. 270 v. VI1IX).
112

www.dacoromanica.ro

Nesosinj neajuns. (F. 206 r. VII si F. 302 V. Va.)


Osin`ditti, conform f. 32 y. III-VII, pare a fi avut si
asa inteles decat cel de
azi, eAci intalnim in locul citat: iara dradi
ce l'acula Intr'aceeata capiste fugia si sd

glasila de dzicaa. 5sindine pre noi, 5sindite Nicolae.


i noi tie nu t-am' fcutti
nice -ring fau..."
Mai mentiondm cuvintele cisw=steipan casei, (F. 282 r. VII si XXI); blemil=
sd mcrgem, (f. 77 r. XXVIII) si blemali (F. 78 v. XVI).
Forme gramaticele. Aiubu. Ce bine vol:u face ca sd dubil Viiata
de veaci". (F.
275 v. XV si F. 277 v. XXV).
Adeveri (pentru adeviiraji, F. 159 r. XIII; F. 163 v. VII); acicea (F. 369 v. XIII);
ascultoi (pentru ascultdtori, F. 311 r. IX, XI si XVI); an` de sine (F. 139 bis
V. VI);

cineA (=fiecare, F.

254 r. XII); caci de ce, f. 60 r. I-II; Theodore, cci nit te


Inchini dmdzeilorti nostri."); candai (f. 86 Nr. III i VIII);
cd s'amil dobdndi (=
de am dobandi, f. 45 v. XXI); dumnedzoe (=- zeitd, f. 62
r. III); flilmiln`giune
foame, F. 252 v. XIII: fleanZn`giifinea lora hranYi...");
/uso' (pentru fuserd,
F. 301 v. VII); grijiseti (pantru grijiti, F. 221
r. XVIXVII); intunecadz (F. 224
r. IV); Impoin`disadzi2 (F. 237 v. XV si 238 r. XIV).
Pentru inviat, participiul trecut dela a invia, intalnim forma invis (F. 77 v. XVIII
si multe alte lccuri). La F. 78 r. VI avem forma Invise iar la F. 87 v.
V forma Invisease. Intalnim insd., alternnd cu aceste forme si formeie invie, va invie (F.
81
v. VII, IX i X).
infrclm ` ent (F. 99 r. XVII); invatareti (F. 221 r. XVII); lucrure aldturi de forma
fucruri (f. 6 v. XXVI si XXVII).
Acuzativul dela pronumele personal, persoana ntia, Il Intalnim
i cu prepozitia pe si fdrd ea. De exemplu: mene i pre mene (f. 5
v. VI si f. 14 r. XXVIII).
Vrutu-ji-s'au cadia (f. 87 r. XIX); mai cu asupra (pentru mai mult, F. 331 r.
XVIII: si inca mai cf.' asupra."); obiduireji (f. 105 v. X); 5 bame!
(vocativul dela
om; (F. 217 r. XVII); pociu (pentru pot, forma'. pe care o
avem si azi In graiul popular); prespre (pentru peste, F. 258 v. XVIII);
pae (pentru pard, ati pdrea
nu-ti
pae, f, 17, v. XIX); petin`dit-i (pentru pdrandu-i, F. 75 r. X); riin'tuna
(pentru
rdsturnd,
F. 139 bis r. XV, F. 138 bis v. VI si IX si F. 144

v. XVIII); s'arii (=de ar, F. 350


v. XI); tlindi (=eand, F. 63 r. II si III); trata (=trufie, F. 139
XVI); teamereji
(F 257 v. III); Uciser i ucist (F. 283 r. XXVI si F. 283 v. XII);r.itrtiturei
(=urare,
F. 306 v. XIII); vorovind` (F. 120 v. XV); vlirtucio,sii (=virtuosi,
F.
300
r.
XIII) si
vdclztim (F. 260 v. XIX).
Clteva expresii.
dzise deac`mfi s nti mai agresesti. ca sd nu pati ceva mai amara." (F. 150

r. XVIIXVIII).

Celufa ce i dvorbascli inainte mli de ni de voevodzI.


intfinearece de Intimearece de Ingeri." (F. 94 v. IXXII). Inngeresti. si-i slujescii
AsIa i invatAtura ifti hs. are doaa legi. cea vYache si cea noaa. cea vIache grfa,
iara cea noas, Iusoara. cea geta cunteneaste cu muncile si
cu matca foculiti de veaci."

(F. 222 v. XIIIXVI).


Pentraceea sA va teameti acmu de aceea despartire grdaznica si de muncile
matcei focului". (f. 89 v. IXXI.)
O cumparatori de sate, si vandzd'tori de bol. si pohtaci trupe.,sti. parid &cine]
nu vA Yeti socoti." (F. 362 v. XIVXVII).
radicati chli vostri, l vedeti holdele ea samtil plvite"... (F. 160
r. VIIIX).

15

113

www.dacoromanica.ro

Cine esti tu doamne cela ce ma strAgi.

dzise ll dmdziu. eu sAmtil Is. pre


cela ce tu gonesti, nevoe-II va hi sii calci in simceedoa
(f. 95 r. VIIIXI).
findet va hi aurult1 i argintul.Uncle va hi acolo trufa
lumIei. unde vor
scalele sou ves`mentele. Toate aceastia ca U umtibrd
vort
treace
si ca fin fumt vorri
peri i sd varu riis'chira". (F. 139 r. XIVXIX si F. 139
v. 1.)
',SA nu Iubim` altA nemicA mai vdrtosti decdtt pre hs. nice
casa, nice satele, nice
avutga, nice ifidihno trupului. i s'd esimt afarA
drin aceava pacatelort, si &In
yeilufagurile pohtelorii luinlei, ed. cela ce sd aprinde
nemicd greutate nu simte In ceastA fume s-1 poatcu focult liubovului lui hs, aceia
despArti de dmdzdu." (F. 254 v.
I--XIII).
Atunci dmdzdu, cu mild s va pleca spre rugdmen'tea ta. i va tAmildui sufletul
tAu de boala pdcateloril. si va lduda scularea ta.
pocain'ta ta, innaintia nAroadelorti
Mort vii si a luminattlorft in`geri. si te va Incelii in
ceata sverr'fflorg i direp:tilorri
intru inpArAtiia cerIului." (F. 234 v. XVIIIXXIV.)
Asemenea perle de .simtire i cugetare crestineascd
invesmAntate In cea mai
aleasd haind a graiului romdnesc, dar sd iinteleagd toti,
se Intalnesc pe fiecare paginA
a Cazaniei lui Varlaam.
5. Ornamental ja. Dintre cdrtile de Cazanii ale
vechei .noastre literaturi omiletice
Cazania lui Varlaam este unicd prin bogdtia
ornamentatiei. IntAi are cele cloud xilogravuri ale foilor de titlu. (Vezi

Nrul 18, pag. 37 si Nr. 19, pag. 38.)


Pe verso foii de titlu are sterna Moldovei.
Urmeazd frontispiciile Cazaniilor In numAr de 48
de xilogravuri la 74 de Cazanii
(Cazania dela Sambrita mare, a Patimilor nu are frontispiciu).
Unele dintre xilogravuri se repetd asa cum am ardtat mai sus la continutul
Cazaniei.
La sfArsitul unor Cazanii are finale. Acestea, in numAr
de 4, se repetd iardsi asa
cum arri ardtat tot la paragraful in care ne ocupdm de
continutul earth.
Pe verso foii 116 P. II are xilogravura ce reprezintA
pe Preacuvioasa Paraschiva
si 9 mcmente din viata

sfintei.
Deci Cazania lui Varlaam are in total 56 de xilogravuri.
Pentru aprecierea valorii
for artistice stau la indemAnd reproducerile din
cuprinstil .acestei lucrdri.
La aceastd art. miniaturald se mai adaogd
inifialele In numAr de .78, pe care
fieasemenea le reproducem aci reduse la 3/4 din mdrimea lor
originald.205) Repetirea
acestora am indicat-o la locul

sat' In paragraful despre continutul cartii


Cine este autorui xilogravurilar? Din
reproducerile xilogravurilor se poate constata limpede cd unele poartd samnatura lui
.

205) Am reprodus in planse numai 76. DOW.


dintre ini(iale (=-P) se .aflA in paginile 280
,A si B) reproduse sub.
in Xilogravura foil de titlu B dedsubtul Sf. loan
nAtura aceruias Juli. Dupa St. Dinulescu si 1. Andreescu, Guriideaur se poate identifica semafar de foaia de titlu B mai exista
In P. I. 3 iar In P. II-a 9 (deci 12), xilogravuri semnate de
Ilia, ceeace nu corespunde adevitrului. Asa cum se poate vedea din reproduceril:-...
xiloaravurilor
din cuprinsul lucrArii de
fatA, Ilia semneaza urmatoarele xilogravuri: I. la Intrarea In
Ierusalim (F. 86 v.). Aceasta
xilogravura este datata cu anul 1641.Bazat pe aceasti datA,
Tiparirea acestei lucrilri monumentale s'a Inceput la 1641 dl. prof. I. Lupas spune textual:
si s'a terminat la 1643." (Zece
ani In slujba Bisericii si Neamului, pag. 64.) 2. la Invierea Domnului
(F. 124 r.);
Rusalii (F. 198 v.) si 4. la Durnineca mare (F. 209 v. sub
3. la
Sf. loan).
ar:in Partea a Ilja sunt semnate de Ilia urmAtoarele:
I. la Sf. Simeon
.-Septemvrie (F. 1 T.); 2. la Sf. Mueenie Dumitru,
1
(F. 16 r. numai cu literile IAStilpnicuL
asezate in
......colturile de jos); 3. la Nasterea Domnului (F. 36 v.);
4 la Obreazania Domnului (F. 46 v.);
'46'la Stretenie, 2 Februarie (F. 52 r.); 7. la
.
Bunavestire (F. 67 v.); 8 la Sf. Mucenic Gheor- 114

www.dacoromanica.ro

AI

10

11

lo

12

16
Nr. 73.

13

17

Initiale din Cazania lui Varlaam, 1643.

www.dacoromanica.ro

l
0

ai

n4

4et,

to
n

to
0

C)

11I

www.dacoromanica.ro

40

41

42

44

45

46

47

50

51

48

49

52

54

53

55

59

43

56

60

57

61

Nr. 75. - Iniliale din Cazania lui Varlaam, 1643.

www.dacoromanica.ro

58

62
117

63

69

65

E64

70
Nr. 76.

t
71

66

67

68

isr

064sts

fl72

73

74

75

76

Initiale din Cazania lui Varlaam, 1643.

Cine este acest Ilia? DI. prof. N. Cartojan


spune c gravurile pentru Cazania
lui Varlaam au fost comandate din Ucraina.
Ele au fost lucrare de un celebru artist
al artei graf ice rutene

a timpului: ,,Ilia" sau Helias". Acesra fusese mai inainte


ieromonah al lavrei din Pecersca ci a ilustrat cu gravuri In
lemn, luerate sub inftu-

ent a xilografiei germane, ceirtile Opa' rite la Chiev si la Lww intre anii 1639-1670."2"7)
Acest Ilia semneaz. 18 xilogravuri din Caaznia lui
Varlaam, care sunt de altfel
adevgrate ilustratiuni si compozitii de valoroas'A arta m;niaturald.

ghie (F. 71 v.); 9. la Sf. Ioan cel Nou dela Suc4tva


79 r., scmnat pe poarta cettii
numai Il.); 10 la Sfintii Apostoli Petru si Pavel (F. 90 (F.
v.);
11. la Adormirea Maicii Doinnului (F. 103 v.); 12. la Thierea capului Sf. loan
Botezatorul (f. 110 r.
naginatd gresit
Cu numdrul 113!); si 13. la srrsitul pdrtii a II-a pe,
filei 116, inainte
de cuprins,
xilogravur ce reprezinti pe Preacuvioasa Ilaraschivaversoul
si viata ei.
1 = 18.
207) N. Cartojan, Ist, lit. nm. Vol. II, pag. 111.
118

www.dacoromanica.ro

Deci in total 4+13+

Xilogravura Sf. Mucenic Teodor Tiron (F. 58 r.) a Nasterii Sf. loan Botezatorn' (F. 85 v.) si a Scihmibrii la fata (F. 93 r.) dei nesemnate, prin
identitatea

liniei si a stilizarii cu cele semnate se pot atribui


cu toata certitudinea aceluias autor.
xiicgiafului Ilia.
6. Cazania Ica Varlaanz a aplirut in cloud edifii prime. La pagina
37 si 38
reprodus ambele foi de titlu pe care le-am signat cu literile Mari A si B.
Bibliografia Romaneasca veche descriind foaia de titlu mi bogata In ornamentatie, signata de noi cu B spune ca In unele exemplare titlut
are atilt' dispozi(iet a
randurilor 5vi alai incadrare" adica asa cum se vede in foaia
Cu A. De ce Intalnim insa' exemplare cu aceste cloud foi de 1e titlu signata de noi
titlu atat de deosebitc
itna de alta ,nu ne d referintel.
Evident el numai din constatarea ca unele exemplare
foaia de titlu B, nu s'ar putea conclude ca s'a tipa'rit au foaia de titlu A si altele
in cloud editii princeps. Acest
fapt s'ar putea explica In sensul ca la un numar oarecare
s'a adaugat o foaie
titlu iar la altele alta.

Confruntand ins foaie de foaie, exemplarele cu foaia de titlu A si cu cele ce


poai ta foaia de titlu B am constatat urnatoarele diferente:
a) Diferenia in numerotarea foilor.
Exemplarele A au in Partea I a cartii,
mimerotata deja 1-384, urmatoarele greseli In numero. tarea toilor:
20 in loc de
22; 29 In loc de 26; 59 In loc. de 58; 139 In loc
de 141; 163 In loc de 165 (aceast
gresala In ex. A Bontida si A Bibl. eparh.
rom. Mira. Cluj, nu se eta); 171 ii loe de

172; 176 Tit loc de 177; (ex. Bontida are .175 in loe
de 176, deci Se repeta 175 nu 176!).
Dela 293 num'erotarea este Incurcata" In felul urmtor:
fard a fi. Inlocuit cu alt numar!), 249,,251, 251, 252, 244, 247, 246, 245 (248 lipseste
253, 254, 255 (256 lipseste deasemenea, rasa a fi inlocnit cu alt taumar), 257, 260 In loe de .258
si continua pand la
264. In loc de 267 are 265). Mai deprte 309 In loe
de 308; 344 In lot', de 345; 341 In
loc.: de 350 si 381 In foe de 377, deci 19 greseli.
Prin urmare vedem c unele numere se repetd.'substittiind alte
numere de ordine.
Trebue sa retinem ns el numerele 248 i 256 lipSesc
taril sa fie inlocuite. De aci

numarul 384 cu care se inchee partea I a Cazaniei nu corespunde


cu numarul foilor
care este mai putin cu doua foi, deci are numai 382.
In Partea II-a obvin numai cinci greseli de numerotare
20; 29 in loc de 21; 95 in, loc de 92; 105 In loc de 106 si,113 i anume: 21 In loc de
In loc de 110.
Deci la exemplarul A Cojocna gasim 24 greseli de numerotare. (La ce!
din
Bontida si Ex. din Bibl. eparh. rom. unite) Cluj cu una mai putin,
fiindca
are
Nrul
165 Curios ea tot intre aceste cloud exemplare A mai exista cloud mici diferente,
semnalate mai sus).
In exemplarele cu foaia de titlu B (si din 24 cate
am gdsit existente In Ardealul
de Nord numai 6 sunt din exemplare B.)
Intalnim urmatoarele greseli:
In exemplarul din Muzeul Eparhial (Nr. 160) provenit dela Zoltan
Sighisoara,
si in exemplarul incomplet, proprietatea lui Sandru 111e
Intalnim urmatoarele greseli
,de numerotare: 2 In loc de 4. In exemplarul B proprietatea Bisericii ortodoxe
romane din BedecsBediciu, procopopiatul
BnffyhunyadHuedifnului; nu obvine
aceasta greseald.
Cele ce urmeazd sunt identice
greselile specificate la exemplgrele A pana la 139 in toe de 141. 163 In loc decu 165
(Ex. Cojocna) nu obvine
In B. In schimb Ex. Sandru Ilie are 81 In loc de 82.
Dela 171 in loc de 172 sunt
iarasi identice exceptand 175 In loc de 176", greseald
care lipseste din Ex. Sandru
Hie. Tot In acest exemplar nu obvine nici gresala 260 In
loe de 258" lar In ambele
119

www.dacoromanica.ro

Nr. 77.

120

Filigrane din Exemplarele A.

www.dacoromanica.ro

01-107E:;-

Nr. 78-- Filigrane din exemplarele B.

`41unttip.,17:7-0-.

CUR

www.dacoromanica.ro

12)

ft
ir

0 ni

'

vitH7kirtjA(4,H t WITT WWI WH WrEillirE AfICAtilrri

EtPrf21 frAITITYAC 'I' A liriMi E0A lf5AMA


din AO
ir.i...
r"

-.

.--

t ' LUI1 (WA% eitH41,

iiitY.AAA AO1C111 . rfETOAYIL"


-

15.1; di ,,ongrf
0
. *.

et)

4-

....

;YACT% ITH ,VIR it% HAHHVE Mtlel,011111


JA
/
eri-= ..
if 1)114 Aawim MAH liMilli AntrIVAIPTA firAff fr

fiCf 4,0MH3A Alf AAA AY AOTA

"

vil, WAAL WAllf liAffAt

,0
ICA tAW

,,

-...

1P

ff
A
./

IND

W11 fAtribli Mil f a


4,,
Ififf
,WH iWtrfiTs6H ii"Yr7161,
/
lAfifit trirttgA ti.,7AITArt'lAtf
WH
AHAH rrOyfilit
Wti WArtiAlf Atilai,
./
e

.....,

irrefHADVI LEM MOO . bipA ArtiA cri


i
oP

A flfOnlf lif 1MA liVAE dAnfn,, gift!


i /..
i
if
44141( flairAf CiSbiliMA,W111-1ftigivf%
"14.

HI

Nr. 79.

F. 280 v.

Exemplarele A.2") 1.1491Alre

208) Am signat ca A exemplarele care au aceasta pagina pe verso foii 280, fiindcg gresala

din titlul Cazaniei Dumeneca A nouaspritzecea" In loc de Dtimeneca


t r e i s p r e z e c e a" (cum este in B), este
intr o prima tiparire.

asa de mare hick nu se putea strecura decat


www.dacoromanica.ro
,

/1..

/
twat- WM Wil uFfrill ActrAnert.
it
il
I
if I s -- 0
fliTifai (MTV( AMA tirKME
644 f(CMC04(Afi

MA OH

I /

.,

hill/10(169 flfrE7A/IA AOlfWilft . 17(tITIAYrt Wfi


.,/
liff i Al: AH /1\'fiif Id. ", AETISCE AYACTA flHAAA e
Attil
,
1

HUTT YIKIMOMIAOIL .

Atfiriii IITA

1/

104tit ZI5HAAL MAH If MI6


Ae

i%r;i14 . .

t,

HIE AOAAnAls

i
11 tif A

lip

AA A

lill(17 A .01[1111 WAAL WAff

ICAPEAf

efit (CACAW0 WM

pAscutliwfiif tun Wt
ros6ft drApo, wti CA
ng tirTf4111tX IMAITATOAff 0 WII

5H-6tr Pi Pik

Illt 1 WpI 6(

AYE(

fA

irpt
Nr. 80.

F. 280 v.

Exemplarele B.

www.dacoromanica.ro

lipsesc greselile 309 In loc de 308" si 341 in loe de 350". Au tns." in plus: 312 in
loe de 352. Exemplarul BBediciu are greselile 39 In loe de 308" si 341 in loc

de 350".

In Partea II-a gdsim in exemplarele B o gresald in plus fat de exemplarele A


si anume: 103 in loe de 97.
Prin urmare exemplarul B (Mz. Ep. Nr. 160) are 5 locuri deosebitoare fatA de ex.
A--Cojocna ABontida iar exemplarul A andru Ilie are 8 locuri deosebitoare.
1)) Greseli In titlurile paginilor. In exemplarele A intdlnim urmAtoarele greseli
in titlurile paginilor:
Cazania la Sambdta lui Lazar incepe pe F. 77 r. Pe verso F. 77 v. titlul paginei
este Sanzbeita iar pe F. 78 r.: A easea in postri.209)
Dar pe F. 78 v. In loc de Sginbgta se afl Dumeneca.
Pe F. 58 r. este Dumeneca in loe de seasia in post(g), iar pe F. 85 v. este Florilor in loe de Sgmbata.
La Cazania Intrgrii in Ierusalim titlul paginilor este: Dumineca (v.) Florilor
(r.). Cu toate acestea pe F. 87 r. are Florilor i pe F. 87 v. iardsi Florilor. Pe F 88 r.:
Dumeneca; pe F. 88 v. iardsi Dumeneca. Pe F. 89 r.: A easia in postk Pe F. 90 r.:
Dumeneca pe F. 90 v.: Florilor. Pe F. 91 r.: Florilor iar pe verso Dumeneca. Pe foile
urmltoare titlurile se continua fdr." amestecare pan. la F. 163. De aci la F. 164 r.
=-:Duineneca a cincea In loe de Dup'g pasti; F. 167 v. -= Dup pasti In loe de
Dumeneca A sese; F. 168 v. --= Durneneca A sese; F. 171 r. = Dumeneca A s'ese
In loe de Dupg pasa. F. 171 bis v. Dupg pasti In loe de Dumeneca A sese; F.
210 =A dhlui svntg in loe de tuturorg svintilorg; F. 24 v. = La a treia dumenech
in loe de Invatturci; F. 231 rv. =- La a treia dumenecil in loe de La a patra Domenecg; F. 236 y. = La a cincea dumenecii in loe de lnvgtaturei; F. 252 r. =-- Invtdtura In loe de A opta dumenecd; F. 253 v. = La A opta dunienec in loe de Inviiteiturh; F. 254 v. = La a opta dumenecg in loe de Inveitgturg; F. 290 r. = La 12
dumenecd in loe de La 14 dunzenecg; F. 324 r. = La 22 dumenecii in loe de La 21
duinenecg; F. 327 r.
Invargturg In loe de La 22 Dumenecg; F. 377 = 381 r.
= La 32 Donienecd in loe de La 31 Dumenecg; F. 14 v. = Luna octovrie 26 in loe
de Luna octovrie 14; F. 50 r. = Lima februarg 2 In loe de La botezulg Domnului
hs; F. 53 r.
Luna fevruarg 2 in loe de La streateMia lui hs; F. 53 v. = La bote'
Zulg Domnolui lis. In loe de Luna fevruarg 2; F. 88 v. =- Luna fevruarg 2 in loe de
Luna fevruaril 17.
In exemplarele B greselile In titlurile paginilor suont identice cu cele din exempiare' A pand la gresala de pe F. 91 r.
Pe F. 100 v. incepe Cazania la Joia Pastilor. Ad i In exemplarele B, la F. 102 v.
se afid Dumineca In loe de Invg(aturg, gresalil ce nu exista In exemplarele
A.
Greselile
obvn dela 164 r.-171 bis v. In A se g5sesc Intocmai si in B.
Cireseala d'n A dela F. 210 r. se afki indreptat in 13. unde gdsim:
Tuturoril
A svintiiorg", rectificare fdcutd si in Ex. A Bibl. eparh.
rom. unite. Celelalte greseli
dela F. 224 v.f. 88 v. (P. II.) sunt identice.
Tot aci la deosebirile ce le intlnim In titluri mention6m si faptul
cit In exemplarele A initiala textului slavon de pe foaia A r. si titlul cupr;hsului: Capetele
ce
sam inte'aceastg carte" A r. In A sunt tipArite cu rosu iar In B cu negru.
209) In ex. Bontida = ease. In ex. A -- Cojocna i exemplarele B =- seasia.
124

www.dacoromanica.ro

c) Cuvinte deosebitoare.

Da.'m numai trei cazuri dar limpezi:

In exemplarele A:

A doa Bpi-me c giudetur lui


dmdzau are trei giudecate. ntu
pre ispravnicYi 15mYei acestiiia, cdrora le-au dat' dmdzdu giudetul sat' sd
gIudece 6amenii,
" (F. 25 r.

VI-XI).

Cine iaste deaproapele mostru;" (F: 294 v. X).


pen'teaceea pasas sdnatoasa."
(F. 340 V. 24.)

In exemplarele B:21)

A doa spune

gifidetull

lui dmdzdu are trei gifzdecate. Inteu

pre ispravnica lmei acestga, cdrora liiudatfc' dmdzdu giudetfilt sdu sa

gIudece (.5am'enYi ...." (F. 25 r. VI


XI).
nice iaste deaproapele nostru;) (F. 294 v. X).
pen`traceea .pasi sdnatoasa"
(F. 340 V. 24.)

d) Deosebiri In ornamentatie
initiale.
In exemplarul ABontida Foaia 309
(bis) r. teixtul primei parti a Cazaniei
are initiala M. Nr. 41, iar exemplarele B au

initiala M. Nr. 43. Exemplarele Cojocna si Rogoz, dei sunt A au initiala M. Nr.
43 la fel Cu exemplarele B.
Exemplarele A pe F. 337 v. au initiala Ci Nr. 32 iar exemplarul BMuzeul eparh.
Nr. 160 are initiala Ci Nr. 76. Dar exemplarul BBedeciu are initiala ca i In exemplarele A.
Pe F. 280 r. A are finalul Nr. 32. Exemplarele B nu-1 au.
lar ca o dovadd care ne constrange sA admitem cA Varlaam a scos Cazania sa
cel putin In dou serii, dam aci In reproducere sub Nr. 79 si 80 verso fiiilor 280 din-'
tr'un exemplar A si din tinul B.
SA se observe deosebirea transanta dela frontispiciu, initiate si nan la deosebira textului.
Pe temeiul acestui material socotim ca se poate sustine faptul ca Varlaam a scos
Cazania In doud serii daca nu In cloud editii.
Pentru studiul de fata am avut In permanenta la Indemana 8 exemplare, 5 A
si 38. Deosebit de acestea am consultat si confruntat alte 16 exemplare, 13 A si 3 B.
Duna acestea am cules datele pe care le-am sistematizat In punctele de mai sus.
Gavril Hango, fost preot ortodox roman In SzambsujvAr--Gherla, Intr'un artizol publicat In Telegraful Roman" dela Sibiu, In 3/16 Decemvrie 1902,
mentiona

un exemplar dirt Cazania lui Varlaam cu data de 1641., avand foaia de titlu A si
textil titlului cu liter micA de text numai In negru. Acest exemplar (despre 'care
de altfel nu a lasat nicio Insemnare cA, unde 1-a gbh, nici cui apartinea) l'a signat cu A.
Exemplarel din 1643 cc:au cele cloud foi de titlu deosebite le-a signat cu B
si C jar exemplarele ce prezentau nude deosebiri In greselile de numerotare a foilor
Mat fata do exemplarele B cat si de xmplarele C le-a signat cu D, spunand textual
cg: ..Ltind In considerare toate deosebirile acestea dintre exemplarele confrontate.
s'ar admite patru editiuni din cartea aceasta, una din anti'. 1641 si trei din anul 1643.
Dar avand In vedere acesti doi ani indicati pe titlul exemplarelor si cA celelalte deosebiri si corecturi In exemplarele din 1643 s'au putut face si In decursul tipArirei
se riot admite numai cloud editiuni si anume una din 1641 sI alta din 1643."

Drepi ,.cea mai mare deosebire" remarca Insd faptul cd exemplarul signat de

210) In exemplarele B

mai In B -7 160 Mz. Fr.

Sanclru Ilie i B. Bedeciu nu exista aceasta gresala, ci nu125

www.dacoromanica.ro

ddnsul Cu C (la noi = B) are la foaia 280 pe pagina din dos, Inaintea titlului cuvdntdrii alta icoand i cd textul este intr.' altd impdrtire tehnicd cules ba si din textul cu-

vntArii (?) lipsesc cuvintele: torilor si se duse, iard dacd se apropie vremea culesuiui, trimise slugile sa iee roada i prinserd". (Acest text face parte din Evanghelie
nu din cuvdntare").
In ceeace priveste afirmatia c ar fi existat o editie a Cazaniei lui Varlaams cu
data de 1641 suntem inehinati sA credem cd se intemeiazd pe o foarte probabild eroare.
De altfel I. Bianu si N. Hodos In Adaosul la volumul I din Bibliografia Romdneascd veche (pagina 536-537), utilizdnd cuprinsul articolului lui G. Hango spun
si exemplarul cu data de 1641 are la sfdrsit ca i celelalte aceeasi notitd
In care se spune c aceast. carte s'a tipdrit in 1643."
Pe de alta parte aceiasi autori ai Bibliografiei Romdne Vechi tot in paginile
la care ne referim mai sus afirmd c tipdfirea earth s'ar fi inceput in 1641.
Mai pe urmd, adicd in 1643, cdnd se termina de tipdrit, titlul pArdndu-se prea
simplu, s'a retipdrit impreund Cu prefata, Intrebuintandu-se i cerneala rosie. i tot
In acest an se tipdreste un titlu si mai infrumusetat, anume cel reprodus in faximil
la Nr. 122.
Compardnd intre ele 19 exemplard din aceast carte, am ajuns la convingerea
e nu poate fi vorba de mai multe editiuni. Cartea s'a tipdrit de sigur cu oarecare
zdbavd. Greselile de tipar, si mai ales cele de paginatiune, s'au indreptat In cursul
tipilrirei crtii, fdrd a se renunta la foile tipdrite cu numerotatia gresitd." (Bibl. Rom.
Veche, vol. I Adaus. pag. 536.)
La aceastd conclusie se opresc cercetdrile lui I. Bianu si N. Hodos. Dar dupd
cum am ardtat mai sus, deosebirile nu se mdrginesc numai la erori de paginatie.
Dacd ar fi fost mai multe editiuni adaugd mai sus pom'enitii autori, ele ar
sta In ordinea urmAtoare in ceeace priveste vechimea for: 1. Exemplarul cu data
de 1641; 2. cel cu data de 1643, cu chenarul simplu, si 3. exemplarul cu data del
1643, cu chenarul infrumusetat. Cum se face atunci c'd o croare de tipar (15.sarea
gall a trei rnduri dela f. 280 v.), care este indreptatd in exem:plarele 1 si 2 prin
tipdrirea din nou a acestei foi si lipirea ei In locul celei gresite,
reapare In exemplarul 3? Aceastal eroare n'a fost observatd deck dupd terminarea cdrtii si dupd ce
multe exemplare se rdspdndiserd,
indreptdndu-se In cele rdmase, prin addogirea
acelor trei randuri si prin inlocuirea frontispiciului cu unul mai ingust." (Bibl. Rom.
Veche, vol. I Adaus pog. 537.)
Acestei intrebdri cdreia Ii rdspund cu concluzia cd tipdrirea s'a inceput in 1641
si s'a terminat in 1643 si c in acest interval s'au fd.cut mentionatele Indreptdri,
poate sta impotriv o alta intreabre: In pagina Indreptatd" i deci ulterioar cum
se face c s'a strecurat o gresall si mai mare cihar In titlu nesemnalatd nici de I.
BianuN. Hodos, nici de G. Hango, anume In loe de Dunleneca a treia spr(indzeace
Evglia" s'a tiparit: Dumeneca a noaspreldzeace"? Dacd. de fapt Dumineca a noudsprdzecea ar avea acelas frentispiciu eroarea ar fi mai lesne explicabii. Apoi
se
mai poate formula Inca o intrebare: cum se explicd faptul cA toate exemplarele
avAnd pe F. 280 v. frontispiciul mic, textul evangheliei intreg dar cu titlul Cazaniei
gresit au foaia de titlu A, lar celelalte au foaia de titlu B?
In lipsd de dovezi concrete despre faptul and s'a Inceput tipdrirea cdrtii; cum
s'a tipdrit de s'au obtinut exemplarele ce se dcosebesc uncle de altele,
se pot formula felurite explicatii, toate insd rdmIn ipotetice. De aceea renuntdm la ele
126

www.dacoromanica.ro

ne mdrginim, in concluzie, a insemna ad i constatarile, verificabile in mod riguros


;stientific.

Anume, exemplarele existente astdzi in Transilvania de Nord se pot deosebi


intdi In cloud' serii (dac nu vrem sd le zicem editii)
Unele seria sau editia A. au foaie de titlu A reprodusa la pagina 37 sub Nr. 18,
verso foii 280 asa cum se poate vedea reprodus la pagina 122 sub Nr. 79.
Altele, seria sou editia B, au foaie de titlu B, reprodusd la pagina 38 sub Nr.
19 si verso foii 280 asa cum se afld reprodus la pagina 123 sub Nr. 80.
Exemplarul Bontida dei apartine seriei A se deosebeste de celelalte exemplare A prin greselile de tipar specificate mai sus si prin initiala M. 41.
Exemplarul de sub Nr. 160 dela Muzeul eparhial ortodox romdn desi apartine
,seriei B se deosebeste de celelalte exeplare B prin initiala Ci Nr. 76.
5.

Initiala Z 15 (F. 269 v.) in unele exemplare (de ex. A. Mz. ep. Nr.sl." B.
Sandru) este rastuntatd.
Initiala Z 43 (F. 224 v.) in exernplarele B. Bedeciu si $andru deasemenea
e rdsturnatd pe and in exemplarele A este asa cum se afla reprodusd in clieul Nr. 75.
7, Insfdrsit examindnd filigranele hdrtiei din exemplarul A-Bontida si din exemplarut B-andru am obtinut rezultatul infatisat in cele cloud elisee de sub Nr. 77 si
Aceste sunt constatarile rezultate din cercetarea cu dearnanuntul si confrnutarea
exemplarelor pe care le-am avut la indemand in numar de 21.
Nota.
Dupa incheierea paragrafului despre Izvoarele Cazaniei lui Varlaam
si dup trecerea lui prin Cenzurd, afldm dintr'o not semnata. de Protosinghelul
Vasile Vasilache, asupra
Preotul 1. ninfa, Mitropotitul Petru Movird, 14
p. Chisindu, publicatd in Revista Fundatiilor pe Martie 1944, pag. 710, a dupd ce
parintele I. Irimia insirue tipdriturile lui Petru Movil, cunoscute pasta acum, le
sporeste numdrul lor cu una nestiutil de cercetatorii moderni, si anume cu Evanghelia Inviitc7toare sau Cazania" Patriarhului Calist al Constantinopolului, tradusa
tiparita de Mitropolitul Petru Movild in 1637, in tipografia Lavrei Pecersca
din Chiev.

Aceastd Cazanie are 595 pagini, doua inainte avdtadri si 38 de clisee."


Ne-a fost peste putintd ,intre imprejurdrile in care am adunat materialul cuprins
In aceasta lucrare, sa ne procuram pretioasa descoperire a Parintelui I. Irimia. Avetn
,torusi satisfactia de a constata ca nu am gresit and ne-am oprit la pomenitul Calist"
din scrisoara lui Varlaam dela 1637 cdtre tarul Rusiei. Prin confruntarea acestei
Evanghelii inviiteitoare cu Cazania lui Varlaam se va putea stabili precis partea de
contributie a lui Varlaam.
In dipticele Patriarhilor din Constantinopol intdlnim numele Calist de cloud ori.
Anume, Calist I, fost patriarh in dou randuri, dela 1350-1354 si 1355-1363
si Calist II pomenit pe la 1397. (Vezi Istoriu Bisericeasccl Universald i Statistica
bisericeascei de Euseviu papovici, traducere de Atanusie Mironescu, fost Mitropolit
prirnat, cartea a doua volumul III, Buc. 1927, pag. 305).

127

www.dacoromanica.ro

RETI PARI RI LE DUPA

CAZAN IA I IA VARIAAVI
Dela 1643 pa'n. In 1943, timp de trei sute de ani, textul Cazaniei lui Varlaam,
asa cum a apArut In editia pricaceps, deci fard adaosuri sau omisiuni, nu s'a retipArit
niciodatd. Singurd editia Fundatiilor Regale, Bucuretti 1943, da in transcriere cu
litere mixte, latine i chirilice, textul exact, dar spre uzul rezervat filologilor i invAtatilor.

Cu toate acestea aproape toate cd.rtile de Cazanii, care s'au tipd'rit dupd anul
1643, au utilizat Cazania lui Varlaam in alcdtuirea lor, chiar dacd nu mdrturisesc
aceasta expropiere.
L. Cazania dela Miinastirea Dealu 1644. Chiar la un an dupii aparitia Cazaniei
luj Varlaam s'a tipdrit la Mdn'astirea Dealu o carte de Cazanii cu titlul:
EvIGJEL1E iNVATATOARE,

duminecel6r preste tot anul si la praznice I domnesti,


si la sfriti nzari ale.yi.
Cii porunca
cu cheltttiala, Prea

luminatulu[i] crestin mate /u Basaraba


voevod

domn

biruitoriu

toa

tl tara rumc'ineascl.
cu nevointa sPititului chirtt Te6fil mitropolitg,

a toatet tara rumneascd.

Tipdritu-s'au

Intru

dumnezeiasca

lavvra ce se chiarna monastirea deal


care iaste hramul stitul nicolae.

VtIleatii. 7153.
0111 roj hvo; 1644. M.y16, sep, 2, din.
128

www.dacoromanica.ro

Cartea s'a tiparit in format folio. La inceput are 4 foi nenumerotate, 788 pagini
si vre-o 109 foi numerotate. Numerotarea paginilor si a foilor are numeroase greTitlul e incadrat intfun chenar simplu si are un frontispiciu onnati Tiparul e
rosu si negru, caracterele de doud mrmi. Paginile pline, In chenar, au 28 randuri,
iar cele cu frontispicii la inceputul predicilor au cate 19 randuri, Ornamentatia e formata din initiale i frontispicii.
Pentru primele 385 pagini s'au utilizat coalele din Cazania tiparita. la Govora
In 1642, retiprindu-se
in afar de titlu, prefat" si tabla de materii, numai jum5,
tate din coala signatO III (p. 209, 210, 215 si 216), precum si coalele urmdtoare pan
la cea signat IO inclusiv, adecA pan la pag. 261. S'a mai pdstrat din Cazania dela
Govora i jumdtatea din mijloc a coalei signat 'MC
(P. 388-391).
Dela pag. 404 inainte chiar textul e diferit, iar titlurile si initialele cele mai
multe sunt tipdrite Cu rosu.
Pe verso foii de titlu se afld stema (dril din pravila dela Govora si urrngtoarele:

STIHURI IN STEMA DOMNIEI TARAI RUMANESTI NEM CASEI


BASAR ABEASCA.

'Casta trei corbu-si poarta intru pectia ei,


fericita acum se-au dat adaos pece fu
Scutii la pie ptul corbulta cu un semn ca acela,
om den jetiu sezeindu-s toiag lauda acela,
Mare nm beisarabesc cit aciast semneaza,
ea mar acelor ispravi a toti s-i invaza.

UrrnAtoarele 3 foi cuprind prefata:


,,Cu voia parintelui, cu demnar friului, yi cu savarsitula duhului sleintii,
pre luminat intru derepta slavitora, i credincios intru parintele nenascuta,
infru filul dela parintele neiscuta, nainte de toti vci, ,yi intru duhul sfeintli dela
piaintele purcezatora, sfanta troita, tinui adeverit Dumnezeu ziditor ci Jacal,.
luturora veizutelora i neveizutelor,
CRESTINUL MATEIU BASA RAB VOEVODU,

Cu mila si cu darul lui Dumnezeu biruitoritt a toata tara rumunsca.


impreuna Cu blagoslovenie cu nevointa pr sfintitulk Mitro polit Kyrtt Theofit.
k'ubitori de Hs. Episcop Kyr Ignat;e Reivni(ki, i Stefan Episcopa Bozovski,Cu tot
watts( cinstiti boIctri mare si mid, delaDumnezeu si izbeivitoriul nostru Is. Hs. care
ni CO?) se indurat dentru mila fui de ne-au daruit dar
ca aceastd, cartd pre limba
rumunsca, si pre dinsa cd,titi, pre noi pomeniti intru ruga voastra; nu ne uitai
purtire ci intru veci amina.
Cad se-ara, cum zice marele Zlatousta in predosioviele talcovanie. Evangeliei
lui Matei, cum se ,nu n'imane nmul omenesca, ave ajutoriul scripturilor, ce se poata
petrce cu minte i intelepteste tara de ajutoritil si tares Inva(litura scripturitora,
cade-s'ara sei facem si tara de scriptura acle ce zica scripturile 4i legile, si se ara220) TipArit: nu.
17

129

www.dacoromanica.ro

tam infra inima noastrd 1ga scrisd, si se (won lg feri i


ntelepclun feri, car
nc o au dat Dumnezeu de infra inceput ca
au zidit Dumnezeu pre orn, ci 1-au podohit cu iota Milli de intelepclune i l-au feicut foarte
cum gralaste
prorocul David, de zice: putin occrece iaste ina mic omulinteleptd,
de
ingertl,
ceici aware
'lard feirii clascalila scripturilor i fard de invatatura 101%221)
lard
deca
vrm
ce acel
dar de ?mega j acel bine I-am pierdut etc cedcar intru atilta
nenoroc,
ca
sa
avenra
ajutori den scripturd, cu car scripturd ne inveiteini si
ne ajutorim ca sei 'mein ajunge
intra ac destolnicie dentaiu. car o au avut omul
(wet dentdiu in rdiu pand nu cazuse,
si pentru acia au socotit Dumnezeu acestii at
doel ajutorial al scripturilor Insist
.aflat, si se-a dat noao. lard noi, striceindu-ni-se chipzdiaiele
i citgetelei si find daft, rtelo den tinertele noastre, nici acest bine
nu 1-am prinzit nici-1 primim spre binele nostru,ceice and dein noin'au nice de lee mester,sugul
scripturilor,sisanta cao corabie
lard de Mond in mijlocul mrii, ,ci trage iicoac si incolo
ca pre neste orbi si ca de
apoi se afunda. Alti au mestersugul scripturitor, lard
si asa au nevoe a se afunda i aceia, aveinda lumina innu faca cl ce zicii scripturile,
'nand .Alti ;lards cetesc scripwile lard nu Intelegg ce zic, fi se potrivesc,
ca cela cei fine milare in mand, lard
dulcia(a mierii nu-1 prcepa, sau ca until ce fine lumina
aprinsa in meina ci ochi n'are;
sd vazd sei imble nepoticnindu-se, si de acestri flg laste
,acum nmul nostru mdi
tot. S'z incd ce e mai Mu, c numai nsi nu intelega
,
ce
de
se
si afta cine va a infellege
nu le place lor, mai veirtosii acla ce le-ard trebui se fie lurnind
se luminzd pre alti,
si se povetsca la local odihnii, cum ant zice sa-i invte
in
tote
zilele, ei pregetei
si n'au grijd de spasenfia omenilor, carora le seintd
sufletele In meinile lor. Aciasta
veizeitzdd noi in vrm acst ama flicuta cste
ceizanie
prate tot anul ce se zic
4umencele a tot anuldi, card car indemnd pr
fie-cene, sei o primescd, meicar
potin, &ice si putinul bine 'taste de folos,
fletescd lard putinelul bine 'taste de laudaiard si putinelul rau iaste vatanzatura swsi de speisenie sufleteascd. Dece pentru
acela ci vol toti cf i yeti nemeri aceste czanie,
schimbatei-vd minte ac r car
tineti, cj se iubiti invataturasi pre aciasta
carte, cetindii intru ruga voastrd 222) prc
Domnul, ponzeniti si nu aitareti fiti seinatosi
atninii.

Ispravnicii depre izvoduluI scripturj i cuvin tele


tocmitori acestui domnezelascd
carte, multii gresitul ermonoh Meletri
Machedonul proegumen al Govorii."
Dupa aceastg prefata urmeazd Cuprinsul
La sfarsitul Cazaniilor, pe ultima pagina, are in slavoneste,
urmdtorul Epilog:
..Sfarsitul, cu Dumnezeu cel ce face si seivirseste
tote, al evangheliilor pe Duniinecite aradul 1ntreg, pe seirblitorile impareitesci
si ale Mdicei Donmuldi si ale sfintilor
.sarbeitoritl.

s'a inceput a se Lipari acsta cartel numitei


Evangeline cu invateitura in ma'.
nastirea Govorg si s'a sfirsit in manastirea din
Del Cu hramul sfintutui Yerarh Nicolae,
egametz fiind Varlaam Arapul.
Lui Dumnezeu singurul i neperitortd yi nevzutul,
inrire si puterea, cinstea
inchinarea In vecii vecilor nesfarqiii anzin.
De aceea ve mg pe voi eel ce yeti ceti
acsta carte, daca se va afla ceva gresit,
indreptati cu duhul blandetii si ne b/a goslovi
p nol, ce ne-am ostenit infra acsta
nu ne bistmi, &id n'a scris itzger, ci 117 "cilia
paciit6sei si din lut
221,

Nota marginard: Psal. 8.


222)Tprit gresit: introrugavosura.
130

www.dacoromanica.ro

loan Cunotovici, tipograf, Rus, cu ucenicii.


Proca Stanciovici, croitor, din Rimnicul dela cuele marl.
Tudor Dumitrovici, Sirb, din Rimnicul dela Olt.
Lupin Dumitrovid Popesti (?) din Lucavilf.,, 223)
Episcopul Grigorie Gh. Coma In Istoria predicii la Romani spune urmAtoarele:
;,Am comparat textul Cazaniei dela mandstirea
Deal cu textul Cazaniei lui
am constatat cd acolo unde Cazania lui Teofil diferd de cea dela Govora,Varlaam
este retipArit dn Cazania lui
Varlaam.,, 224)

Prin urmare, Cazania dela Dealu, din 1644, utilizeazd


o parte din Cazania lui
Varlaam, dar nu este o retipdrire a ei asa cum afirmd Petre
V. Hanes, care sputnc
textual: Cazania dela Deal este o retipdrire In Muntenia a Cazaniei lui Varlaam.225)
G. Pascti are cuvinte putin mdgulitoare pentru
alcdtuitorul Cazaniei dela Dealt,
zicand: Munteanul care a plagIat Cazania lui Varlaam,
sub titlul de Evanghelie
Invdtdtoare, Dealu 1644, a imitat pe Varlaam scriind si el 6 stihuri In stema Domnclui Tdrii Romfine$ti, neam casei bdsdrdbeased."226)
2. Chiriacodromionul dela Relgrad (=Alba-lulia), 1699. Cea

dintdi carte ce cupritnde In alcdtuirea ei Cazania lui Varlaam, In intregime,


este Chiriacodromionul
dela Alba-Iulia, din anul 1699.
AceastA carte de Cazanii, cu acest titlu nou, s'a tipdrit In format 40
La inceput are 3 foi nenumerotate. Urmeazd 415 foi nutnerotate dela 1-415.(quarto),
Paginile pline au ale 31 randuri. Lungimea randurilor este de 12 cm. si 3 milimetri.

Pe foaia a II-a si pe a 1H-a r. are urmAtoarea


Predoslovie:

PREASFNTITULU1

.i de Dmiiezilu alesului peistoriu chir, ATHANASIE


o Mitropolitulg scaunarui Bergradului, al' Vadultd, atarhiepiscopulii,
Maranzuresuha, al' Sirvasulttlij. al' FliggrasuluN si a
toata (ara Ardealulufg, si peirtitarai Unguresti Vidicului,
Chivarului,

Sulagiului,

al'

ca until adeviiratg stgpang, si dupg darul' Duhului


Sfrit' pgrinte sufletefskg piecate inchinliciuni.

Nice film lucru nu 'taste

mai bung, ci mai. liludatg luau aceastg ',tune (prea


sffite Piirinte) deceit*. folosulg ci facerea binelui de Obste. i lard dectug as' cistiga
citzeva nume nenzuritoriu.,S4 pentruce aceste doaa; Pentru
c ce cg folosul' si binele
'de aste aseamiing zic' a fi Iticru Dumnezgescii. lard clistigarea
numelui nemuritoziu
inca s veade a fi a fiinfei de purureta ludat
ci cti Viefufaste Ornulft intru aceastd
Lume, si dupli,ce sa mufti diintru aceastii vdaf, cum'
pentru aceasta avenz' bune

dovediri intru bate luerurile celOrg vechi, cg ce cgaceia s'au


trecutg, iar numele
le vedemg scrise, si istorie piing astgzi,227) in !nil de ceirri.
Pentru aceaYa si scriptura grilla I ste (Siralhj: cal f* 41. sti[h]: 15.)
223) Partea de jos a foii, cu randurile care mai urmau,
e rupta In exemplarul descris de.
Bibliografia RomaneascA veche, dupA care am luat datele referitoare la
Cazania dela Dealu.
Al doilea exemplar din aceastA carte care se aflA tot la Biblioteca Academiei,
este deaseme-

nea incomplet, lipsindu-i cateva foi dela sfarsit.

131

www.dacoromanica.ro

II

v.

maaaramatecatrammlEts
606
1KYPIA.K.nAle(51,11C,D11

o
1

i4.19

itEILIZTOilsee
6;j1g

7pi 4:Er

'4'

139Efrri
g:

if

KA;AMTIT AA frI;ATI OAA4111Htif

LIJH AA npA;fifilffAI

CiAtlit;

AA

I.:

!. at

'a HiMtiiii.

offrplb AlftITA Finn'

1 rnIPITI

,11

10Mtlittli 3 UM

/I.
j0 A ISM'
4riXN
., /

0V

. e%

Afflf;ATI

URI

..

i :L4:12
.1...i. t-

-,t
._

(TU. I

.1 WintIM.

cot; AA opAn grirgrier i wri 1 pi


I A f el, rk'A g Alit .
rA
0
0
0
wro tvipxn hisp;A el V;hitf e 3r9

ratepp

rerrie:

...

41/

4 fl,

vim;

th a a hAAFOIA011;111A apt'

Pi)

c+iiiiit'prga

Kt:

1 aeaHACie 11wrporniarrgAL 1.14for.4


IR

ig C+t7rr A PitirrfonoAil

4:fidilrfAIL

p.1 9
4184 '

..

4: AngAi (AA MAtoriMpE Atmlti Aff,o,

'.6

'

WI; 4:tisAg;radv,

i CO" 0 11 4) 11 ACC0110A1b.
,
I,
.-.. K pZimi

:4,1

irrs

I/

74 t; linrr Efiligny nfriAgmnr4rriAg

I.

,r,t9
A

UJH MAH AbMHHArle 4% AHMEA

fiiiviAtifecia ,J,Rup4,Olg

0,.

'a

isgi

';'.'! 4196.00600tteittititint**60611166.416.4 i: 0
r.)
jof ja i X11/416A11OBti1i 1;Ihiorip;4iAk ..i..! go
I
tTrp.
i OAAXIA
4 4)
B

'. ;.

,.

-.. ,..... .1,.... ....., .;

. ,:!;:_%. 411 alli. ... . ."1:7 ,' 'Sag gail 4

-0-4510T
Nr. 81.

Titlul Chiriameromionului dela Alba-Iulia, 1699.

www.dacoromanica.ro

tt

aI
dos 11/11111111111111/11111111i1111111
Sod
i .,
of ,,,,
sos
Soy
.1V

.51

...

TIrrAzimpournsA C7Amms AA C tIVII , LOH NEAftriNeWio


v - ,, y
. ,i, tc.
o
7,, ,
MvnoAtitt h E Ar fltoXigri
,r(11 I Fiti * ApAmiliA.,opo

ens

dos

fag
*IS

.Pitii

so%

11,1416,1

AN

, ,-,

*c

/91
,

CIS

-''

../a

See
See

fg

1*g

'

''.1.,

dis

.---

Si.
St*

..%

SO

Ift

.----4117t.-:---t: r,
v.,*
,

ikr,g

,j.,b4 6

' ./.."

''' ''..

,-,--

SO

---N.

,ii
V4i

deS "

Tv

tit

L;

daitq

as

Si.

SII
Sub

Si.

ig t:

(,..

'4-,

dog

Si.
yr

ins III
aN

SOD

See
540

bits

So

ziK4
4499

A s"

li

abg
ggs
dog

Si.
Solo

tioq

544

tAR

St

Ill
4

11 so
.d.

sali

Sd.Sob

,:ebs 4
das

\\*

ag

St.

Lci,"\\!

soq

lifff
T"

Si.
Si.
Si.

,.:.

1b

plit gon16,
4 ,Ock6afPf
,
1.,
y

A NI; AspAAM

OW li:

MAA

iK ii ill

at Y

MTH ;pitr.irri

le4ispri

Ire

.. 1

us?Sri AmnizsZi 4. mipgst

0(011A16

4.4rx.tvi tboiApro

/,
0

4,11t5sfAV

6fgrrY mntatit ass +Ali


tip 1;ti Fig lqgi;Vri. fr Alf

ICAF:MAY :1

CMEMIJH Kg lfilordp
, ,.,
1a,f
1 ti ri 1 omw p4 URI U oAWM76A
KA fi t% cfrnn
ii
'Foil'
443 4 ,
..,
is
si,
11 1 Pi rr p 4 vr A MA nAtirvrt
At grog firtffit eLph nspittirrt
ligticfmgrh 4, Tpt 01;p44,i WM cirflAISifiva. At
Ams rAv
,V
I (.
.Y
7,
i , . P't
ctiii Kb'vitt 4"Ahispel LW( KIS ApiAl C 41.71; fleXASa
dife.
V

;fl,,

,V

Jo

Nr. 82.

Sterna Mitropoliei Ardealului din Chiriacodromionul dela 1699. (I v.)

www.dacoromanica.ro

III.

r.

Grijaste zice pentru nunie, c acesta


rnidne decde n27e de comori2") mari
de aurg. De care lucru aceaste doae.) socotindu-le sllUntria ta de ameindoae; a-i nevoitg a te atinge. Cu folosul' facerii de bine pentru nevointa ce ai sdrguitg ca sei set
fteascii
propoveduirei direapte[i] ev[g]lii supt' toat pei[s]torria turmei
cet' )aste incredintatei dela Dinfiezilu In eparhria sffltii tale:
lard cu cfistigarea numelui nernuritoriu, ceici cd n'ai crutat chieltuiala la lucrulg
a(estii sffite Crti, mns inpreund Cu cinstitui' protopopg Ghe5rgkie notaresulg Ddianulg, fi cu dumnealui Rat' Istfan' Kis'faludi odor'bireiulg Belgradului, ce cu eisdrdii229)
ai fostg nevoitoriu Inpreunei Cu dumneakirg a ei bate In tiparlu pentru folosulft
luminarea neamului nostru Rumdnesc', cci cei foarte au fos[tl lifp]set sffitelbrii Besea,.eci si pravoslavnicilbr' crestini de aici din' Ardealg, de aceastei dumnezettasceiCarte,
neaveindg pre intelefs] din' destuld cuvantulg sffitei Evigllfi, jara acum' Indestulindu-sd toti stretlucindu-le cuvlintulg
spre Intelesulg
putemg a
zice ci noi Inpreund cu prorocul (Isaia Ca p]: 9. s[hT 2.) Oamen7ice[i] ce sedeaIntru
Intunerecg viizureilumin mare, si ce[i] ce sedea In tinutul' ,yi In gmbra mortii luminei
triucii 16rg: dice cei adevdratg moartea cuvdnteitorittlui sufletg Iaste ne Dmfiezdirea
necunostiinta srintii, si a Inteleager7i cuvinteleir' Dinfizeiesti. Pentru aceia
dar si sfritiia ta ca gng bun' priveghitoriu al' tul-niel lui Hs vzatzdii lipsa sffitele)rg
Beseareci, si necunostYinta stiinfii a prostului 1 norodg, ai silitg din' Mol au tosta
putinta, Inpreunei Cu cei mai susg pomeniti. Ins ajutorlit nelipsindg si dela prealuminatulg, ci lnltatulg biruitorig al' toatei Ungrovlahui, l Cbnstanding Brancoveanulg Basarabg Voevodg, carele nu ca puting s'au areitatg (si puntrea set aratei)
lumindtoriu credinifii pravoslavnice,

cu Dgmnezeestile Ceirti, In totg chipulg

Typeirindu-le, carele fiindg patronosg adeveiratg al' sffitei Mitro polii de aici ding
Ardealg,
tutur5r' cel5rg ce neizttesc' suptg a meir7i sale milei, nice stfitii tale nu
t-au trecutg cearerea, ce dupei pohta sflitli tale, si a cinstitultt[i] sborg nelntampldndu-se de aceastil dat neamului nostru Romnescg aici In Ardealg mestet poltru
lucrulg Tfpografiei
sa s'au milostivitg pentru dragostea sffitele5r' Beseareci
a mn trimite pre slujba sf nf li tale si a sfntului sdb5r27,, ca ce ar' fi de lipsd sffitelrg
Beseareci, pring putint sei set Indeistuleascei, de care mila a totg putearniculufil
DInnezdtt s gmbreascei pre stntiia ta, si pre marga sa, inpreund si pre cei ce au
fostg peirtasi232) chieffitufalei la aceast Dmflezeiesc' lucrg, ca si de acumg inainte
pcteti lumina sffita Besearecd ca Dumnealestile scripturi mai de Viu. Al' crtaa dairl
ticrotire Ill] rugeilm] sei fie Cu sffitila ta pururea.
Al' sffitii tale mic'

*cata' slug, Mihai Istvanovicr Typograful Tu ex UlgJgroviahia.

Dr, Ch. Coma: Ist. Pred. la Romni, pag. 46.


Petre V. Hanes: Vechile noastre Cazanii, Coresi, Varlaam, 114AnAstirea
Dealu, In
Prietenii Istoriei Literare, vol. 1, pag. 133.
22e) Giorge Pascu: Ist. lit .rom. din sec. XVII, pag. 26.
227) Litera finar este ierl. Aci are valoarca de . Aceast valoare se vede cA alterneazA

Cu

Idem.

2") Idem.
230) Cu ieri final.
134

www.dacoromanica.ro

Literile de ambele parti ale stemei inseamn1:


A[tanasie]
D[umnezeu]
E[piscop]
S[caunuiui]

D[e]
A[lesul]
M[itropolitul]
B[algradului]
'A[1.1

Trriij
S[i]
T[Arii]

A[rdealului]
P[5rtilor]
U[nguresti].

F. III verso

'Gant Ca[p]:. 5. .sti[h]: 39

Ispititi scripturile, ca voaa vd sd pare intru Tale a avea vgata


veacilorti. i acealea santa carele marturisesc de mine.
Apocalipsi[s] Ca[p.] 16. sti[h.]

15.

Tata viu ca furula, fericitti cela ce priveaghe si pazeaste


vesmintele sale ca s'a nu amble golf".
Apocalip[s] Ca[p]: 22. sti[h]. 13. 14.

Eu sant alfa i mega, Ince.putula i savarsituri, cart dinataiu


si eel' de apOi. Fericitf 231) santa cela ce facti poruncile lu[i],
ca s aibd puterea spre pomulti veti,si pre poarta

intre in cetate.
1. 05rItitheani Ca[p]: i6. sti[h]: 13.
Privegheati, stati In credinta, Inbdrbdtati-vi, intdriti-vd, toate ale
voastre sA vd fie cu dragoste.
I. Oirlintheani Ca[p]: 14. sti[h]: 19.
In Beseareca voesca cinci cuvitite a grai cu intelesa, ca i pre alta
sa 'Myatt ,232) de cata zeace mii de cuVinte In limba streina.

Textele aceste sum t luate dupri Noiil Testarrient, editia lui Simion Stefan, dela
Alba-Julia, 1648.
231) Cu ieri final (=_-(1).
135

www.dacoromanica.ro

Mara de cele sase rdnduri de titlu sti iniialele celorlalte; indicarea citatelor de
pe F. III y. cu initialele lor si cele trei randuri din titlul primei Cazanii ej." initiala
(F. 1 r.) care sunt tiparite CU IOU, restul cartii este tipasit numai cu negru. Paginile
'sfrnt in chenar de linii, 'sus si la margine duble. In dimpul chenarului de sus se afla.
titlul pe scurt al Cazaniilor respective, iar in cel dela margine sunt indicate trimiterile la locurile citate din Sfanta scripturd, lucru po care Mihai Istvanovici in epilog
Il accentueaza, deosebi, ca un adaus folsitor fata, de izvodul prim, adic fila,' de
Cazania lui Varlaam.
La sfarsitul Cazaniilor duminecale pe foaia 271 v sunt urmatoarele stihuri:
Meirire i laitdei set- dama neincetatii
Inpiratului Cerescii cd ce ne-wit ajutatii.
Din'ceputd peina aici Cartea de-ama tyipeiritii.
Sia toate Durnineci, amA Lactad seivdrsitft.
De aici
rugdnrti s ne spodobeascd,
cu ajutoriulft seiu sei ne 'nvredniciascd,
Ca si a Praznice15rii set ajungem sfeirsire,
iarei
deimd Slavei fckandei multdmire.

Urmeaz partea a doua, predicile la sarbatori, cu numerotarea foilor in continuare. Pe F. 410 r.F. 412 v. are PINA X sau insemnare Pentru toate Cazaniile
a santii in Cartea aceasta."
Epitogul Cazaniei dela 1699. (F. 414 r.F. 414 v.)

A TYPOGRAFULUI

CA-TRA- CE! CESA VORU


intampla A ceti Bucurie.
Cinstililard,
intru Hs iubil"16r' cetitort, celor' sfritit Preoti, vi celori mireani,
cc-44 v yeti inteilm]pla a ceti pre aceastei Dmriezetiascd Carte. Dela mull a totii tiitoittfi] Dinrizeiu careleiaste In trei obraze proslvitl, (col' ce ne-au ajutatg dupd inceputA
de ani ajunsd savarsitur.) Mil, pace, sdneitate, viiat cu de toate darurile inpodo-

bird, ir rugm s va' deiraIascd.


Dupei aceasta ari 233) cu cucerie ne rugin itntle vei s'ara intampla a gisi
tzescari grtesale, au luneceituri In litem acesta al nostrtt. Cci cei pre multe locuri
nu precum' in izvoduld celg vechiu am' Idsatd, ce am' schimbatft, au lata cuvantului,
an a vremii, au cm' mai scetzutei, am' .mai ada-Osd, nu cu socoteald ca acedia sii
facetnil streimuta re inpotriva sfritei scripturi, au in 2") rdnduiala dogntelOrii ce fine
porunceaste Pravoslavnica Besearecei a Reisdriettlui, au ardtandu-ne mai iscusifi
In ,saint decatd cei ce din'teti au toc'mitfi.izvodurd Cdrtit acestila, set' nu fie, ce
mal var.tosd linde am' mai adatis'd alto ceva, am' socotitd 1 mai spre ntrire. Ceici
c intdi pre nde au si aviad Meirturii dind sfrita scripturd, n'au fost insemnate in ce locd, i in cate capete i stihuri. Care lttcru era foarte cu nevoie spuitori16,41 de Cazanii, si mai si asculteitorilbrd, asemanandu-se ca si candil ar' spune
233) Cu len final.
234 La margine tiparit (-lupa In, aleanulte.
136

www.dacoromanica.ro

6arecine anui 6m streina vruna druma, si sa fie inchisa intr'o casa sa nu vazit Cu
6(424 incatro-1 indirepteaza: fi oinctti de acolea sa n'aibei nice Tina folosa.
Deci pentru aceasta va ruga[m] stiindu-ne ca nu voma fi scapa ta nice noi de cea
fireasai bicin, Once lunecare, au lipsa ati''35) gasi, au in cuvinte, au in orthografie,
au in gandul' sffitei scripturi, au in stove. (Pentraca fi Typarfitla au tosta foarte
vechitt, fi tocit' la acesta lucru) ca blandea te ne smerimil sa indireptati nepuindu-ne
in ponosa,Ca sO va aratati seivarsitori cuvantului aceltaa ce ne porunceaste Domnul
Hs in sffita ev[g]lie s ne ruganya de pururea zicanda.
iarta noutai gresalele noastre, cu[m] i noi ertaiml
gresitilri[r] nostri a caruia titila fi dar'

rugafm] sa fie cu volt] ca


toti. AM INU.

Tot' cel' .mica fi pleca[t] de bine vitoriu Alihai Istvanovici' Typograful'


Tu ex Ulglrovlahia.
Din exernplarul dela Academia Roman lipsete ultima foaie, 415.
Cele doud exemplare din aceastd carte, pe care le-am avut la indemand,
(iota au j foaia 415. Dam aci intreg textul de pe foaia 415 r.
Typeirita-s'au aceasta Dumnezaiasca Carte in sf fifa Mitro polie in Belgrad' Hrasffuei Troitd, i s'au inceputa in Luna lui Martie la intala zu. Anta' Dmfullui
1699. $i s'au savarsift] in Luna lui Dechenivrie in 20. de zulle, iara intru acestas' an'.

Urmarea az' buchilor ce arara Tratazii carril acesaia.


(Imediat sub acest text urrneazd literele mari ale alfabetului chirilic. In rndul
Inti 16 litere In al doilea 15 litere si in al treilea 6, decI in total 37 de litere.) Apoi:
Aceastea toate indoite, si de docui ri ajungandu-s' sfarsitul, (Insii la a doba
fipsea,ste JI .) (ge, gi) lard a treia &ira pana la 4 (=ia) s'att savarsitii.
Faca de toti Tratazii 104.236)
Urmeaz" stihurile:

In ce chipa Cerbula doreaste de izvorula ceta reace,


streinuta de mosie-si- anda aiurea petreace.
ca cel' ce-i de furtuna pre mare preasupiirata:
roaga de ~urea sa vazii pi-imanta scatu.
Aseamenea Typografula pentr'a Cartii sfarsire,
Lui Dinnezau da lauda, cantare, multamire.
Acesta este textul ce se afld pe foaia 415 r.237)
235) Cu ieri final.
239 = f as cicol el e sau caietele care alctuesc volumul cdrtii.
237) L. Rus a publicat In Tribuna din Sibiu, Nrele 191, Marti 31 Aug. (12 Sept.) si 192.
Miercuri 1/13 Sept. 1899, sub
Un tiPograf literat. Evanghelia invAttoare de Migrad
an. 1699 i Mihai I5tvanovici, tipograful din Ungrovlahia in care printre altele
spune:

Dupd toate probabilitatile acest tipograf crturar a fost omul lui Constantin Brncoveanu si al lui Antim Ivireanu, pe lngd Manaste, c'aci ()data cu unirea lui Atanasie si a.
unei parti a clerului ortodox din Transilvania cu biserica papal, lstvanovici dispare din
Alba-Iulia. La 1710 el lucra in Caucazia ca introducAtor al tiparului la Georgieni.
Urma lui Istvanovici in Georgia a fost aflat de archeologul german Friedrik Bayern
din Tiflis si a vestit-o printr. o scrisoare adresat vechiului san cunoscut George 1. Lahovari, care a publicat-o in Timpul", 30 Iunie, 1883, impreund cu versurile urrnAtoare, pe
care Istvanovici le-a tipdrit cu caractere georgiene la sfarsitul bibliei din 1710.
18

137

www.dacoromanica.ro

Despre aceast "carte Gr. Ch. Coma spume: Cizania dela anul 1699 apruta
la Belgrad este retiprirea cu unele modificAri, dup Cazania lui Varlaam." 2")
O prim deosebire consta In faptul cd .editia princeps a Cazaniei li Varlaam
cuprinde numai 75 de Cazanii, iar Chriacodromionul dela Alba-Julia din 1699 are 81.
Cele sase cazanii In plus sunt urmatoarele: 1. Cazania a dooa iarI la inviiarea
Domnului Nostru Is. Hs." 2. Cazania a dooa iara$ la dumineca Rusaliilor." 3. Cazania a dooa jai* la Na4terea Dmnului nostru Iisus Hristos..4. Cazania a 2. arias
.1a Botezul Dmnului nostru Iisus Hristos. 5. Cazania la 9. zile a lui Martie, pentru
muceniia celor patruzed de mucenici." j6. I,:Cazania In 20 de zile a lui lithe, la
Sffitul i slvitul proroc Ilie." Aceasta In ceace prive$te cuprinsul.
2. Referitor la text constatm ca' la Cazaniile dela: 1. Dumineca Vameplui
fariseului; 2. Dumineca fiului curvar; 3. Dumineca rsatului de carne; 4. Dumineca
lasatului de brnza; 5. Dumineca a doua In post; 6. Duntineca a treia In post; 7. Durnineca a patra In post; 8. Dumineca cincia In post, care la Varlaam Incep direct
cu textul Evangheliilor, alcdtftitorul Chiriacodromionului dela 1699 a addugat si la
aceste Cazanii, Inainte de textul Evangheliilor, ate um scurt Cuvnt inainte".
Confruntand aceste scurte Introducen i din Chiriacodromionul. dela 1699 cu acele
din Cazania dela Govora, am constatat identitatea lor. Unele neinsemnate deosebiri
se reduc la ateva inversiuni de cuvinte sau schimbdri de punctuatie..
Cazania deba Govora, 1642.

Invatatura aleasa de in sfta Ev[g]lie /


de In multe dumnezdesti scripturi,
s'au vo / roave de in EvaIngelfile duminecilLril preste / ttl anu[11, si la
si

praznice G[s] po [d]schie.

Invatatura de intiu, Intru du i mineca, care e pen`tru vamesula I i fadseulu'. Ev[gItie, de In luca.
Cuvan'til, deIntain.
(Cu rosu.)
Hs adevarat5[1] Invtatoffil, a dereptatii de vecie. Mai [n] te vazu ca ring Outwit-I de toate: ca lute rdutate iaste md-

rimea desarta si trufra, aceasta si pre


ngeri carii nu pazira a sa Unicepatura,

Chiriacodromionul dela Alba-Julia, 1699.


CAZANIE / (cu rosu) LA DUMINECA /

(cu neg.ru) vamasului 'si a fariseuluil/


Cuvanai inainte.
(Cu rosu.)
Hs aedvaratulil Invatatorfu al' direptatii de vede, mai nainte au vgzut ca
anti tititorlu de toate: cA jute rautate
iaste marimIa desartd, si trufiln. Aceasta
si pre Ingeffi carii n'au pdzi[t] a sa tricepdturd,

c.0

negura

Intunecarecului de

year) i-au acopeTit si In prdpdstenie


suptil Pamantil i-au inciaattl. lard i
smererifia lumina iaste, aceasta si pre
pacAtoo 239) j 240) lumineaza si In Ceriu
Ti 241)
rclica. Pentru aceasta truffIa

Precum cei straini doresc masa sa si-o vazd


Gaud sunt In alta tear de nu pot sa seazd
Si ca cei ce-s pe mare btuti de. furtund

Si roagd pe. D-zeu de liniste buna


Asa si tipografii doue cirti sfdrsira
Laud neIncetat dau si multamird.
Lahovari se Intreba: care a fost acela a daua carte? L. Rus observa Insa ca nu-i vorba
de cloud carti. Cdci printr'o tTanscriere gresita In loc de a cartel sf'r$ire s'a transcris douc
carp. In sprijinul acestei afirmatiuni aduce stihurile dela sffirsitul Chiriacodromionului din
1699 reproduse mai sus.

Tot In acel articol mai afirm L. Rus despre Chiriacodromionul dela 1699 ca e cea
din urma carte a tipografiei romfine din Belgrad."
Dr. Gh. Coma: Ist. pred. la Romani, pag. 59.
Cu ieri final.
Cu ieri final.
Aci slova I = cu semnul gtafie In.
138

www.dacoromanica.ro

AA AglifillKA
glitieifigAgii

Atql riedmn

1BH

Ositurb ditutinTe
fule

DA

C 11,0150 :0-51,0 /1/iqt4Irrer, AA Iflp(rIff11,4;


At lifslif , MAH ti,ttitirri V 67;?,1'6 KA oitifi
14.figT6p1.0 01,E MCATi :

WE I;TE 05%4(11 afiT I

Aoprym* millAprr7, inti frOktoA


I,/

I, ,

fa

14

UM rip f ,t.ytpin KapIHHAK nzzli

ThivrA

Ar A

4\ If-

nlrir14, id tiirgpa ifrrWtiftpftiVAgi; Af Wife


to-g Lc apitrh tat 4.1up%nztrriii-of 6ort 11%mytirri, r.g ,ii,g.
,
- A I?Aillitti
' burn , Al Mr I' A 111H
Ayr& .
hit cmipmfA
,
. , ,,
ripe nvivrow6 4.ti AaNtroire3% cm; 41 1;pto ,T1-; visoiKz
4
,.
Ilffirrpti MAMA frfq)i A V; i(0,1,b 4, MT066 , WU' ,Irgq-.1
,
,
lt,iwpa It AMU nApt ti% (kin, Alipf1IL(6 , IDA 00tI0CA8CK1+ ii-

i;Aop1g c; vropm,

ligip o,n% AlACI A CMEI


fitflA U; AtIVAIS .u.irl nr nifisirr0w4 hipai cz noNztoi
+H ,f,i,Hpfnirri.21 : KA UM opt' .1-litql, LA
4 ,,,
,,
AMA fl%Kgrrb .

MfUJII 41 Nap At .40IM A42 p.a.


/./

A IT

prurt;Lpt eVitin
IN

Aih
Nr. 83.

Chirlocodromionul dela Alba-Iulia, 1699. Inceputul Cazanici la Dutnineca


Fariseului j Vameului.
Cuvint inainte. F. 1 r.

www.dacoromanica.ro

cu negura i[n]tunearecului de vede-i aco-

peri. (Pe margine, afar de text: 2 petr.


2.). si In propstenYe sup[t]d piman'tu-i

Incue. (Pe margine, .afar de text: iud.


1.) smerenna lumina iaste, acea[s]ta
pre pcatosi lumin [ea]za si ctra cerIu
i radica. pe[n]tru acea[s]tia truffIa
lcapda do [m] nu [I], si Input cebra ce
li sd pare ca-[s] dire[p]ti i ponosluescil,
cebra ce sa Intorc dela p.ca[t]. iar
dupd aceasta smearenrfa lauda. si pre
pacatosi 242 carYi se pocescu elu-i dire[p]teaza. ca i precest' vame[sr] de
carele astzi mrturiseaste Ev[g]lYa.

leapdd Dmfiulti. si Inputa celtira ce


po.
li-s pare ca santti direptI,243)
nosluescil cebra ce sA intorcii dela pacatti. Tara dup, aceasta smereniia 6
laud. si pre pdcato,si 244) cart sa pocAesc` Ii 245) Indirepteaz: ca si pre acestli

Va.mesu de carele act-1m' meturiseaste


Ev[g]liIa. (Trimiterile la locurile corespunzaitoare din sfanta Scripturd lipsesc.)

La Cazania Duminecii 15satului de carne.

INVATATURA. TN DUMINECCA,
lsatei de casne, Ev[g]Ife, de in Ma[th].
/ ctivant`, al treilea.
(Cu rosu.)
Graiaste fericitul` pavelli, ea tuturor`
noa6 ni se cade a ne arAta Inaintea

judecatYei

lui

hs, ca sa

prYimi[m]

toti fie cines' ce cu trupul` au lucra[t].


ceia ce a[u] f'cu[t] ru muinca. lard
dire[p]tfi bucurie, Intru InpratIl'a cerfului, cu[m] de ac[e]stea acmu propo-

veduiaste
rosu.)

Ev[g]lYia.

(Initiala G=

GrVaste fericitul

Pavelii apostolil la

a doa6a. Carte earl Corintheani In 15.

capete Stilt: 10 de zile. CA tuturorti


noaf) ni sA cade a ne arta Inaintea Giudetului lui Hs. ca sA prIimeasc fieste
cine ce art fAcutti In trupri. au bine, au

r'u. (adec ceIa ce au fcutil ru mun-

ea, iara direptYi bucurie intru inpdetiTa.


CerYuluT.) In ce chipu acuma de aceasta
propovediaste Ev[g]Iiia.

Reproducem aci sub 83, in faximil, Cuvantul inainte la Cazania Duminecii Vamesului si Fariseului.

3. Indicarea textelor Sfintelor Evanvghelii; fl Cazania lui Varlaam este fcutd


numai dupd pericopele Impastite pentru uzul liturgic.
Chiriacodromionul din 1699 arat si impdrtirea, asta'zi in uz, pe capitole si versete. De exemplu, la Cazaria Duminecii Vamesului i Fariseului, Varlaam spune:
Ev[anig[heltia di7n Inca. In optgdzeci ci noaa de capete:" In Chiriacodromionul din
1699 avem: Ev[an]gihejliia dela Luca cap?`i 18. stih: 10. Zacealo 89." De acest adaus
intregitor Mihai 4tvanovici pare a fi deosebi de bucuros. Clei pre unde au si avut
marturii din sfanta scripture"' n'au fost 7nsemnate In ce loc si In cate capete ci stilzuri"
subliniazd in epilog.
Cele cinci citate de pe F. III. v. sunt luate dupii Nofil Testament al lui Simion
Stefan din 1648. Textele Evangheliilor insd nu. Aceste, cu neinsemnate indreptAri In
cuvinte, urrneaza, teatul Evangheliilor din Cazania lui Varlaam.

245%

Cu ieri final.
Cu ieri final.
Cu ieri final.
Vezi nota 241.

140

www.dacoromanica.ro

OKI

WWE

AA KO..

*dB 111

1geld

17i

AA Caitiff' A ail Aghtem;frA 461 .2 raefeepie; AringAgt;


nOFP Ic XE 3

dAntgAli AgAi1t11?ig
(tafilT01110,11.

gji frig 41.g


i.kcp..

4-)4

{HAN-TAMA& Lt111

d'110'ATZ

Win

A,pgialAE of::.

Agmi.

Ann&

npf

no AtafrE ,

111

npe 60A AV,


.11),14Ag
P-#.4-VgLIW,BW:41 Palgttirf CA0,1,1 HUME
6HINAitKI
fig 601A Agt;
1114g
114
figli
Weft KA 01i ni 4Zrupa neon /1`0' AT 4AflrrLAf Ag4
mot!' rT6

AliTY

11111%

ASS siAga

tir271
pipe

WN
41

11111

+NI if

II pin IT

(inn

tel3 MAtI

A.;(r11

Ilia (Inft

aka e4/14:Agt`i.
AA At;

Nr. 84.

InKAT I

1,,

EWA% UM

t MO'Arre .
1301,

111;yeit

nikfitift 4:61/41043

Cl Anti XVI;(-4

CT I :

lt a NU

le
Chiriacodromionul dela Alba-Iulia, 1699.
la 25 Decemvrie, F. 305 v.

Inceputul Cazaniei

www.dacoromanica.ro

Dam a.ei In Para!era Inceputul Evangheliei la Dtimineca Vamesului si Fariseului.


Cazania tut Vartaam.

Noul Testament, 1648.

Chiriadromionul, 1699.

Dzise domnul pilda aceaDoi oameni mearsera in


Dzis-au Domnul' pilda aceasta .doi dame& ittrara In be- besearoca sA sa roage, unul sta, doi 6ameni au Intratil
wared sd. sd roage. bind' dentru ei fariscu, si altul In Beseared sd. sA roage:
fariseu, iara altar vamfi01,2413) mitarnic.
fmulti Faffseu si aItuI Vamesti.

Dup cum se poate vedea si din acest exeniplu deosebirile dintre textut Cazadici
lui Varlaam si al Chiriacodromionului din 1699 sunt minimale.
Cam la asemenea cuvinte si forme gramaticale se reduc deosebirile si In rest.
Dependenta Chiriacodromionului fat. de Cazania lui Varlaam este Ins covrsitoare
si ca lexic.247)

Pentru o mai largA comparatie dam aci In faximil sub Nr. 84, o pagin din Chiriaeodromionul dela Alba-Julia, 1699.
Ornamentatia este foarte srac. Are numai 4 xilogravuri si cAteva initiale. Xilogravurile se repeta la mete Cazanii.
3. Chiriacodromionul dela Bucurefti, 1732. Titlul Incadrat humai In chenar simplu de tirade tipografice este asemenea celui dela Alba-Iulia, 1699.

Cartea s,'a tiprit tot pe format In 4" cu 4 foi nenumerotate la Inceput si 414
foi numerotate dela l-414, paginile pline avnd 32 de rarnduri si fiind Incadrate in
chenar de linii, sus si la margine duble.
Pe verso foii de titlu are:
Stihuri politice 10. asupra Sterne( prea
tului slvitului, si Blagocestivului Dom1z JO Constantind Wicolae Vcevodii.
Sub acest text se afl stema Domnului trii lar dedesubtul ei stihurile:
Strasnicd si inficosat' semn' ce s'au aratae,
Marelui Cqnjstantind crestinului inpdratft.
0 cruce de steale pre Ceriu inchipuit'd,
Asupra vrajmuyilord armil nebiruitd.
Cu slove 7n1prejurd, scrise7n1 l'mba rlin2leneascii.
Pre toti protivnicii sdi ca
birtriascd.
Acumd i CiSrbuld in peceate aratd
Dmifultti Cafn7stantind mnc 'ntr'aceastir data
Dandtt-i lui .yi puteare cu neideajde braid,
Tara sd stdp.ineascd cd-i de vita bund.
Pe foaie II, III i IV r. are predoslovia Mitropolitului Stefan. Tar pe foaia IV v.
exact aceteasi texte din Sf. Scriptur reproduse mai sus durid retiprirea dela 1699,
cu titturile si initiate& In rosu si la fel asezate In riagina. O singurA deosebire Intlnm:
In textul din Apocalips cap. 22, sth. 14, rndul al doilea, In Chiriacodromionul dela
1699 avem dintdiu iar In cel dela 1732 avem
240,

Cu ierl final.
247) L. Rus In articolul citat mai sus semnaleaz4 ca particularitati ale Chiriacodromionului din 1699 faptul cA sUnetUl j" este Inlocuit In uncle cazuri orin ,,ge" gi" (ex. giude-

si formele: sa nu se pae", In loe de sa" nu se parr; s nu piale" In loe


de s5 nu piara". Dar aceste forme sunt freevente la Varlaam, ceeace constitue un argument In plus pentru strnsa dependen16 a Chiriacodromionului de Cazania lui Varlaam.
catA, giude1)

142

www.dacoromanica.ro

rAl WITOrgrl *WTI


t-?, 4 PIADIMPAL, e LC% P2MaMlih25%
041MM.5*,51ff'6-0

hp
Ht
1 KYPIAKSIAPOMISIN AR
t1A

ca

-OVA;
s..t.A.55

10

argar

pm

A Ai

MO

DJ

ilpfOrri li

111.A.KAHTH AA

Mylvris, v
1

AA AI;

141111,

Alti

,G3 ply

awl hhum,os

AgAAHHAII'L

imp? dilTri,1-14 (Ni I;

....
me.

4:11; Al ittemplEK:i sty/morel;

teinpit iliAtititillrgAV 1 414

Ara
16..5

Kg G.t.oda, IA id TIMM KTEAVGAA Anpirk


CCIA4ArdAiii ittiOrp01110Atiln ;(114 OirreOZAIXigA

Ct

Ora
v..---..
o
*RI
V Z-.-...

:41a

Gil CirLSAHA

AA XliYAL AMA

tips

Af AA

11Abliii4. AlVncia 4,6'

, A6Dm.

Efiffl

41[11141416 A.4:s/slAgil ,AVIDS e

vig.............. CRUD WOO=

El3 kl
Atg
gge

fikorponoAie ..F Egolpief .

Cdnif r A

*I
g As

Oa
i ,ilre
Pia

RebliCTARTEIHII
Iiihoalie Goe&6L.

..e1",...,

ga.
...... ..

.44 16Nilita tienrrei

67

off
111 v-r-If

AHMEA

I' imayof ghig

014

la

cflifiti 44 edivitho 0
IlsrrA KilnE

,,j',..rpA

,_2

II

irroxin Avolmvoue
in i
wii AA sipA4tiftif AE loAtutipit g

AA

2 Ktut,

ty

i1

101111b A'

Vs .,.....v

1:12-fg

&12!@
I....t.
,___4

EVAle 4g11111TGDACO

04,,,,,1K No Ate

au

pa

XV___

AV

COG= WPC GO cam comcganonvolaccoatagovafi ra,

Al 7:1; A ...k E Kg12.eftimigAc ../iCwrIe Ifilattin 116n4 erratrA A


fil.KW61.117E WnorpOiti

v1.1r

ffq
p_.*

0.4

PVIMWM-AVZ1VieliggCUIVIVQWW.,-* fj; a
.0.70CMAW174 -14ArZIMAeateeldr o Mt Vii-C-4;
Nr. 85.

Tidal Chiriacodromionului dela Bucure0, 1732.

www.dacoromanica.ro

PREA13LAGOCEST1VULUI
Luminatului, j prea ineittatalia, si 6bliiduitorMlui a water Uggrovlahna DomnuluP nostru,
16 C6nstanting Nicolae Voevodg, saFoliate, viaf indelungatii, pace,
si speiserae dela Dintiezeu ru-

Ong, hull dela smerenna


noastrei, mltvii,
BlgoslovenYe.

Cuvantulil celg adevaratil si meirturisitg de toti iaste, Precumg si Sinesio filosolaminate Doamne) candg itn &mg
mai vartosii
putearnicii fiinclit% bine si intelepteaste s'arti chibzui, i s'aru socoti, indulci-se-vorg
de mintea, si de cunostinta aceldia, si de bane-di-4de lui, nu numai ()rase, ce si ceteiti
dortitai, yi limbi multe, ci ceale de aproape, si ceale dedeparte, fi de multe
bri i toata lumea. Pie cgm arg vedea nestine grit-din&
ar vrea cu mintea sei
o cunoascei, de iaste frumoasei, i roditoare, si dingtr'alte seam'ne poate sei 6 cunoascii
de seivarsitii, iarei de va vedea mai chYarg ca in gradina ace7a
iaste multime de ape
curatoare ding izvoarei si ding raiiri, care ape RI adape pre acea fericitei grading, si
v. de a cola sii sa faca
roada, frumuse.atea in ponfii si in copacH1 ace7i frumoase,
roditoare grading, veizeindii aceastea 6chiulg 6mului, indatei cunoaste inintea
lui ca
iaste frumoasa si vreadnicii de multe laude gradina acedia.
Aceastei afar din ce
adevereaza socotema fireascii, lard si
dfujninezelasca scriptura (6 adevereazg)
zicc7tidg: ca' Dfultnnezeu candil au feicutg Raiulg,
intr'acea gradina a fericirii au
pus inleiuntra ,si O fantanei, inpeirtitzdu-sa in patru inceaperi, adecg
in patru rauri,
ca sa adape Raiulg, deci sei cunoaste ca fantana acedia, fi ce ale din'tru clansa Mari
ifeicea inai fruinosg
/ma doritoriu pie Raiu. Greidinei ca acedia iaste Besearica lui
Ilfristo]s, pentru carea Ezeckiilii Pror6culg zice, Cap: 36. sigh]: 17. Piimantulii acela
stricatulg, s'au fcicutii ca gradinii de hranli, stricatg peimiintg ca acesta era Beseareca

fulg grgiaste, (Prea ingitate

II.

cea pusaitei care nice data n'au data roadei, Pre cuing scrie la intaia inpeireitie
Capii 2. de zice. Ca mai multi santg fu i cei lasate deceit acela ce are beirbatg.
far candg au bine vrutg lacreitoriulg spre a peimantulg acela ,s'au facutg
grading' de hrana, Grading ca aceia si sadg ca acela iaste Biseareca, luau care s'au
sdit greiuntulg celg de mustarM, pre careie luaridu-1g 6imag l-au sameinatg
In greidina lui, si au crescutii s'au faciag copaciu mare, BlIalgfolslovita e greidina
care
are greiainariu ca acesta, carele sameina inici si sa facg inari, grauntulg de mustariu
ia,ste creditya cea Mira HfristoLs care s'au same-Matti In Bisectrecei
s'au feicutg
copaciu mare, ca ,si cela ce vedea Pror6culii Dadidg, Capil: 4. stifhl: 8. Care ajungia
pang in Celia, si trupina lid pang la tnarginile painantului,si fi erile, i Pasrile sea
r.
7ntr'ansulg, j sa hreinia ding Ceriu, Adecei limbile ceale ce n'avea leage,
si ni: cunostea pre Dumnezeu, iara dupg ce au cunoscutg s'au feicutg copacia
mare
inparatie Sfiz- titoare
lim'bg sfritei, Grath/id dar numeaste Dfujhulii sffillntil pre
Bisearecei, ai carna frumuseate ci
podoabei cunotistemg ding multimea apel6rg,
acel6rg 4. reiuri car7i santii 4. Evghelii a cel6rg 4. Evghelisti care facii
pie lume mai
irumoasa si fericescg, adeipandu-6 ne Incetatii ca cifuJinnezeiasca invatilturei
ce
sd all intru ale, si fiindii ape, adapt,- sufletele ceale insetate, si le
reicoreaste, si te
lumineazii mai varloszt (Id ctil ward lumina lameascii, pie tot* 6mulg ce vine In
144

www.dacoromanica.ro

lame. Cu adeverata sfrita Ev

covar'saste toata sfrita scripture:, si de vreante


iaste Pror6cie acoperita, si ne preceputa la cei mai nzulti. lard 248) aceasta
ce se: zice, Cyriacbdromibna. iaste Proracie descoperita cuvantula sftei Evjg11'11
spre intelesula imbu Rumanesti ce cuprinde into.: sine Evfgjtiile Duminec1161,1 cmului cu Cazaniile si Cu talcuiala lbra, dinatru
aceale 4. riluri ale Bisearich acelbra 4. EvIgHisti, yi Cazaniile Sittaxariului a Praznicilbra celeira inpeireitesti
ale Preactseii, i ale sfritii6ra celora mari.
Dreptet acedia yi eu smeritula rugatoriu de sanatatea Mariei tale
fiinda datoria
clupa toate a multiimi Dinriezeutui mieu zioa si noaptea,
i Mariei late, 'bud tui
anriezeu peln]tru caci bine au vritta spre mine nevrednicula rbbuta sau a ma sui
la prea malta treapta a Arlderiei, si a fi mijlocitor'itt de. grijet pentru bile ceale cuvantlitoare, de care avema a dcirea raspun's la infricosatulli Judefii.
i vazandei cei
aceasta sfritet Carte
ce Ev

ce s'au numita mai susa, iaste foat-te folositaaro si mantuitoare de suflete, i vreadnica de minune, arena cata iaste indestulata
a aduce la
un;ilintei i singura sitfletuta ceta niai inpietrita; si de
vreame ce zice scriptura, ca
moaft-Jtea cuvantatoriului sufleta iaste nedmriezeirea, si necunostinta
i a
infeleagerii cuvintelbra celbra amriezeesti. Arna pusft in Typariu aceastli de suflete
jolositoare carte. 'ncar' di multi ding dinii, si dina Arhere
noastre spre
multe alte sfrite ceirli a Typetri s'au indemnata, lara 249) aceasteitrj
sfritei carte, nici
airt cercatil alfii nici
au Typarita, asa pie cuma s'au Typiirita acuma pe scurta,

si intru intelesula tuturora, ci dintru t6fi s'au pazita de Dinriezeu a sa Typeiri aceasta
intru'ntegul' an al' inaltatii dniei marii tale. De care si eu mai nainte de tog pie
cuing de Dmriezeu santa pima dintru mare; mila sa Arlfiereu acesfii inteirite de
Dmriezeu eparkii, cunoscanda facerea mea de bine carea dintru'ntai -6 au inceputa
mariia sa fericitula i pu; urea pomenitula Piirintele meirii tale lb Nicolae Alexandru
jar 250) pronna lui Din riezeu
V6evoldl, de m'au feicat Episcbp'
pe rarila ta la scaunul eel' parintescu, cu stiipanirea Dinriiei Tri noastre,
mai de
svfrLvit'O,ai inplinie, radicaftzklu-ma la mai inaltula scaute al
Vladicie. Pentrtt
care vailind' marea cuviinta inchipuita la crestineasca inaltimea marii tale, striiluduet intr'ansa dmriezeiasca marea podoaba buneitatea faptelora,
infelepciunea cea
politiceasca, direptatea ceci cu socotintez, carea
inpreunei cu blandeafea, i cu
indelunga rabdare. Pefnitru acedia ca Dvd' voiu zice: Cu direptate te-au fins' pre
tine Dmilulg Dmriezeu[' tau cu -ant de bucurie mai veil-tots] de cata pre prtasii
teti cu direptate te-au intinepinae
cu blagosloveniile buntfii si ca pie an' ales'
dina casa peirintelui tau, cu dreptate te-au ineiltat in sec-UMW' dmiiei
acestui de
pmfiezeu pazie peirnfine. Delcil dar' pentru aceaste inpodobite bunateifi
prea Militate
Draw, cj pentrit cea farei de asamanare dragoste ce ai la ceale Dinriezeesti.
Sin erenria noastrii cu mare dragoste aduce dar' aceasta sfritei carte, si Inchin'
ce-i de
Dmriezett cinstitei ineillimei tale, si nadajduesca far d nici O indoialit ca
va avea
vreadnica, si foarte veasela priimneal. Pentru care cu ceale din' satire,
si din' inima,
0 &In] rose rugaciuni. Rogg pie ato ti putearniculii, Dinfiezeu sei ddrulasai
tale intr'aceaski hone
indelungata, pace lind, cu norocire, ci cu toata bucuriia

pazi/njd' pie marna ta supe acoperemein'tul' Dinfiezeeytiffir sale arip[i,.251) 'Mau


eel' prea
scaunii al cei de Dmriezett sliivite domniei marii tale,

si mai pe-

248)
249N

Scris cu ieri final


Cu ell final.

de unde se vede ca avea $i aceast valoare.

Cu led final.

19

145

www.dacoromanica.ro

ULU ALUM AU
4-morlirs,
iL

131I*
tra,

K-6.

;11

6 osis
tal

4$11 Aggelst rriO


aA csi6tbr4

AimamitTrA

A,

fame? le
t

A4411011

i
ItZfil 1g 0 VIAHIT Of MAL Witt
wr.c>pauL 4iiirclAns Um* s 044
eli clastlrf, no ilAihi&NAg Id."
44iphAE 4. noiegivrso no3 Tr4A-

Oft1h a A&

we

TE V 6,4bri np6 soli% AN


JVATilia
,
AkMierf C4A011,5 HH441 fill'ii -tKpactvz

KV pArtwri. uni Kg

rAe

Zitk,

Aim"!

. lokirtki
iI

el ;As% oi.

It4 OV1A VIS114/11 ripiTE ITZAITI

tff-A,;1?

Fiff

TAMTliti AV elfj
AdiTIAZ Iimig OR G6448 la 4,2p s..,
anti Ops riV
p
um +sis IV AACLVWf e

ri;Ti

IQ PI'S VI 1711 MA; Alin

Ye Aims irckin n6AATAI NNAvi;

it AiriAd 15(4 IS AMIN:IL

(4'4Iff a it'

3:i ) 111mAti 14imikk .fauvril .% I ;.11

Oral

nti.lrit'L
.-----------..
;h.%

Nr. 86.

Chiriacodromionul dela Bucure0i, 1732. Inceputul Cazaniei la 25 Decemvrie.

www.dacoromanica.ro

deasupra de toatil inpotrivirea vlizutild[r] i neveizujilqr] vreiftnasi. 1npreutin cu


tOti cinstifii Boiari ai triA, 1 cu crestinescutrt nordil ce suptil direapta eiblduire
mnrii tale scl all, intru lndelun'gati ani neeleititg. Al carttia clara i mira rugdmii
sa fie cu mrlla ta purttrea.
Ceii de Dmiezeu slvitef Dotnniei
Mcirii tale in toatil vreamea ciltrd
Dinfiezett rugatoriu Smeritur Mitropolie al' U[g]grovlahlei
STEFANU

Foile dela 1-272 cuprind Cazaniile duminecale (56) al cror sfarsit este ardtat
prin urmaitoarea insemnare:: Sfdrsituln CazannI5ril cu Dumnezeu sfinulii a
DuntinecilOrft de preste anii".

Urmeazd pe foile 273-310 Cazaniile sdrVtorilor (25). Foile 411-414 cuprind


,,PINAX sau insemnare Pentru bate Cazaniile ce stintii in Cartea aceasta."
Tiparul, afard de raindurile din titlu, indicarea citatelor de pe F. IV v. si initialele
lor, care sunt In rosu, restul este numai in negru.
Ornamentatia e formatd din 11 xilogravtiri-frontispicii, care se repeta si 3 xilogravuri finale, dar frd deosebitd valoare artistic. In schimb are o seamd de initiale de
o rara. frumuset.
4. Cazania dela Reitnnic, 1748. S'a tiprit
pe format folio mic (duerniuni). Are
la inceput trei foi nenumerotate si 200-i '110 foi numerotate. Paginile pline au cate
34 randuri incadrate In chenar de linii, sus si la margine duble. Lungimea randurilor
este de 14 cm.
Pe verso foil de titlu are stema Domnului Tdrii, format din doud medalioane.
In cel din stanga se afldi capul de bour, iar in cel din dreapta corbul cu crucea In
cioc. Deasupra stemei este textul urmdtor:
Stihuri poetice 10. asupra Stemei prea Lutninatalui slvitulu i, vi Blagocestivului

Grigorie Ghica Voevodk

lar sub stemd, stiburile:


DoaF) inchipuiri ce in peceate s'au insemnatft:
Dinfiului Grigorie dela Hs i s'au datn.
Bourulli stpn Moldovei liii adevereazii,
Corbuln a/6 Valahiei Dmtift li Ittcredinteazn.
Andindoa Stemele de Do/in Jnie incorttnatn,
Pre acestii de bunii Neamil si Liudara.
Pre Dmul Grigorie edil de bund vit
PcIzeascn-In Dinriezeu cu multa' biruintn.
Ce Acumn Domneaste Tara Ramaneasert,
Dmfittlil pnzeascli ca

stnpemeascii.

Pe foaia II r. i v. si pe foaia III r. se af15. urmAtoarea


251) i final este 'supra scris prin
19*

147

www.dacoromanica.ro

SIONC141,44=4444.441

11 E KM/ pH' MAE );(1-41iF

ill Af
At 14E1,74 htifi , 1.1111' fig KA/A..
hi ,
/ 4
Ili tiff UV (14 Apto,06 vi
upA4tiwitimoovetriltpurE41,
i I., % et
,
al
,r.
V
-...
fr X A KSIDIIITE

611'fA 14%8
.1

A&Aitilr1fnufAtU06

111H AAE 0(1)tiy-fAtv06 `16,11,1)0t, M101-1 1

Viiii At, Merril

,Atik

A El :

it4//76 Ati4A4t .41:Plir,14' r..a?


, c, ,,

TV112pirrI, 11\4H,Ifilf IIIIrt AWNifitlifiliAn4

ND rehroei6
t

MA

M Mg

01,0fiti

Rofgem,fi .

rl-'11CA

of 'TO; AAA 4 oumA it j,Artf if

KVEAroviogfrit,i, n'prt u(toi!Afiqlsiosviu miurporioni,

K;1-1

mow%

1114%

G(11-1101(V{Ig4L

.gh91-TA

: Kv. KAJIVI6ITI 11

.
eitCf15 .

tvi ARti1116?AVii

A6AA (7)AiltEnrk

f6IMMH/IgAgl-7

.4\ 0 TM TA, ArKume


AA ION'.

CAAF

KEAFT4AFA4

10 CHT OittO4t; 1I AAMIE4f

vi4

rmiln'
tn's

0(1)i-11'110

)d

ea....444s04,44.4

04? TVIMpliTA A1 K_?1,tprisit gl& 4\frpE Eirtuu, Rost


P

11._____teloptuat TonorteflOrpAq)&16
Nr. 87.

p
AMMMITAtt6Ah

7 Titlul Cazaniei prime dela Wamnic, 1748.


www.dacoromanica.ro

(.

t(%

xAm.
t-rd,
,s5v,

PREDOSLO V E
Cderd tool eetitoriulg, j de Hs iubitoriutg.
Intru toate zilele
cu nzestesugulg Sfritetorg Scripturi deprinzandu-ne: Pravoslavnicilrg Cititori. putemg cunoaste ca omula i toate
Mate, (lima sa deprindii si sa invata ding varsta tinereatelorg, acealeasi"2) deprijider
pand luau addrici batriinea(e, yi nunumai firea 6meneasca si a dihanYilrg:
Ci i poinii 6ri ce feari de roadd vorg avea de tineri asa sdntg .yi Oita ta
Asijderea vi ri ce vasa In care sa vorg pune nescari Unsori mirositoare, si
(4'140 ce sa sparge i heirburile lui toate inirosescg. Pie cumg vedenzg si pre acesta
minunatiti 6ing, Prea cinstitulg si de Dmriezett ittbitorittlg Chyrg Clintentg, Episcopulft: Rimnicului.23) Cc .fiiridg deprinsg ding tanard varsta sa cu ceale Dinriezeesti si facdndu-se vasg alesg nu piing de finsori mirositoare: ci de Dmriezeesculg
darg, au data si cla bung mirosg du.hovnicescg stritei lui Dinriezett Biseareci si a
toatii pravoslavna. Typdrindg multe fealuri de Cart? In toti anii: ci aicea sa plini
cuvdntulg In(eleptultd ce scrie la ca[nitarea cantarilrg. Lapte iaste suptg limba ta,
s-i mirosulg h.ainefrg tale., ca mirosulg Lyvanuroi i ca O gradina plina de rodii fi

crin!. Carol, 4. stihg, 11. Pentruca bungtatea nu sa trage nici vine dupli nearrr:
Asijderea si rautatea, pentruca' 6ri ce.bmil de ar fi s se tragd despre paring despre

rudenie de 6ameni mari si vestit1,254) yi inbunatatiti,255) iarg 256) lucrurile lui sti fie
proaste si grate fi fara isprava. Unulil ca acela iaste batjocoritg de to(i.257) Iarg 256)

aintig rasare 6drasla blind intru nag prostg,


sa face cu nevointa si cu multa
socotinta vi Intelepciune minunatg intru lucruri, ci procopseaste Intru bunatati.
Atuncea sa cade gnulil ca acela sa fie laudatg cumg sa cade de toti. Pre cuing sa
arena cheard ci si veade la acestg de Dinriezett ales, i cinstitg pninte, mirdnduse de ddnsulg toti, veizfindu-lg dintr'unii tocg ca acela si sag de josg, ding' care
s6au ivitg si au crescutg O drasla ca aceasta, Inpodobitg cu atdtea bunatati fi da-

ruri. Dupa .alte faceri de bine Ce au filcutg. In vremea razmirttei, fiinclu mijlocitoriu
de pace: si Inbldnzitoritt de cumplitii 6steani, s'au cinstitg fi s'au Intaritg de doi
Inpgrati mari, adecd de inparatula Romanilorg, ci ald tamanilrg, .fieste carele
dupa 6bicealulil lrg, dela
trimitindu-i Dicreta de intarire, si dela cela lalta
trimitdndu-sa fermanu, fi ca/ta[n] de stapclnire. Asijderea .5.i de luminalii Domni ai

tarii acesaia de toll s'ati cinstitg fi s'au iubitil si au avutg treacere de cuamtg,

7ntru ale carora norocite fi laminate zile nu s'au dihnitg, ci multe carti au typritg,
Inpodobindg sffltele Biserici precumg sa veade. Acumg mai pre rm dat-au in
typari si aceasta Dmriezeiasca carte ce ca chiamd Cyriacodromi6ng; ce iaste prorocie
.descoperita a sfritei Ev[g]lii, ce cuprinde Infra sine Evfgjliile Duminecilrg antilid cu Cazaniile Synaxariulta a praznicilrg inparatesti, si ale Sfritileirg cetrti
mari vazdfnldg ca vj aceasta sfrita carte, iaste foarte folsitoaresi de suttee(' meintuitotalre. Atdta ccItg iaste "indestu. lard a aduce la gmilintd, fi singurg sufletulg celg
inpietritg.
s'au inceputg acestg sffug fi dunznezeescg litcru; In DomniTa Mariei sale 16 C6standing Mcolae Voevo[d]; la anulli 7255: si au hazel sdvdrsitg. In
252)
254)

.55)

Cu ieri final.

i prim este format din en


cu jell final.
Cu ieri final.

259 Aci pare a avea valoare de A.


259

Cu ieri final.
ieri Cu valoare de 5.

149

www.dacoromanica.ro

zilele mdriei sale Luminatultti Domnului n,ostru 15 Grigorie Ghica Voevdil, la


Leat 7256. Pentrucei In zilele acestui blgocestivg Dome(' la leatulg ce scrie mai
n'A la luna fui Aprilie: In 8. Mergdndg acestil mal susg numitg Pdrinte Arhiereu
7itaintea nirei sale si a toaid boerimea de bunei yola sfritiel sale au ficutg parisil,256)
au leisatil scaunul' seiti iubitului sdu ficenicg Chy[r] Grigorie Ep/ijsco pu!
Urindndu pustorului celui mare lui Is Hs: care au dat pe seamd bar& cdridil,
turma 5i15rii sale iubitului seiu gcenicg lui Petru: Deci sei venimg la scurtarea cuvdntului: Muda voi darei26) multa nevointd, multa rehuid,
purtare de grifa, ce au
avutg si are si piind actinia pentru toatd crestineitatea. 'ara' 261) mal mula' pentru
voi cucearnicil5ril Preeiti: carele cltoria i-au plinitil;
credintadreaptei au pdzitisi
,F i veizandg cd au Inbeitranitil si au slabitg: de huna' yola sa s'au prostitg, si cu
ilmilintei la toatii 5bstea sei roage7, sei nu fie ilitatil di le va fi peicatil. PrYintiti 262)
dar77 cu dragil i aceasid mai depre iirmd a fui Carte: ca ,yi cealealalte ce mai

cdtg aceasta s'att Picuta, si ti cetiti263) cu mnulmit. Rugeindg pre


Dmriezeti ne 7nceetatg pentru spgsenna sfritiei sale, ca si acumg 7ntru rdmeisita
zilelorg Sffiriefi sale sei dobeindeascei ertare ca si hicreitoriulei celil ce au venial in
ceasulei celg de alg gnspreizeacelea. S sd invredniceascd sei dobeinddascii, ceata
Arkiereilril, veselaa dreptilbr' hrana raiului, bucurria cea nespusii si negreiitd
carea chi nu 5 au vilzutil si la lnimei de &mg n'au intratg: precumg zice fericitulii
Apostolg Pavelg: si va bucurat,264) 7ntru Dtraitilg: A ceirttnia iaste slava In veaci
naltzte d.

,4mink
S'au Typeiritg i de Constandinil Typograftdil
Bratii 135pa Mhai Typograftt14.

Unele xilogravuri din fruntea cazaniilor poartd semntura perscurtatrt Co

din, Probabil autorul este acelas tipograf Constantin.265)

Pe verso foil III are o xilogravuni reprezentand Pogorirea Duhului Sfnt.


Spre deosebire de Cazaniile anterioare (1699 si 1732) aceasta a urmat, in ceeace
priveste numerotarea foilor, izvodului prim, Cazaniei lui Varlaam. Folie ce cuprind
Cazaniile Duminecale sunt numerotate dela 1-200. Sfrsitul acestora (f. 200 v.) este
ardtat prin insemnarea:
Sfarsitul Cazaniilor cu Thunnezeu a Duminecilor de peste an."
Foile ce cuprind Cazaniile sdrbtorilor, sunt numerotate deosebi, dela 1-109.
Aceste dota pgrti nu sunt ardtate prin titlu special.
Pe f. 109 r.: Sfdrsit lui Dumnezeu laude. lar 'sub linie: Typdritu-s'au Aceastei Sfritd carte Prin cisteneala Dibrthosirii lui Laurentie leromonahul', Dimitrie Vici.
Foaia 109 v. si foaia 110 poart cuprinsul
O alta deosebire Mire aceasta si cele doau retiprtriri anterioare mai consta." in
faptul c aceasta are cazanie si la Sf. Climent 24 (25) Noemvrie.
259) Paretisis = demisie.
260) Cu ieri final.
261) Cu ieri final.
Cu ier final.
.

Cu ieri final (=I).

264) Cu ieri final.


Vezi xilogravura din fruntea Cazaniei la Dumineca fiului rdt.cit (F. 4. r.). Aceasta

xilogravur se repetil la mai multe Cazanii. Pare a fi o copie duna xilogravura din Chiriacodromionul dela 1732.
150

www.dacoromanica.ro

vit

g"

:37

3 li

/V.

.6

4,6xmtrid
ET I

AA CASUirrA WH 116MHfigirrA 4H

"

Ir

A HALpfliiii

AMt16A6H

p,

Ic Xc

t
7,
.
t
f
0Mtig16 AVMHE4t,6.1 411,411TV (11HOOU ChnfrOpitiAll
AITOIMPLAvkl' 1 04,Mtits.TX:
claY4Yagrrti rip ;Ltamii
A
1/
/
i
K6 !MIME A,ApipHAF 1070,40EHrri > Wit trOArrf tAg
41,:irri npf 1501A Ati
4ATgAW AM/turf
,
, CAO/E0,11,%
,F
/
, .7 /
1 11:imtind. (la 611p76ACHS 116 Mittirrik WH IS5 BCA
u
.3
A
AsTaAs6
MIS% flgTf pf
Or1L
4a12fMTI
*"..
iipprf ITOA'T'e cfnrprpHACA11,1,11AtItEg,
E1,94% 4)%pz 601.1A% WH 00% AVorfpf WH 4)%p% WIKAIrE 111H 41)2
11
eke MOA pire e
I
4
M
.A, A IT gi\
MAN AWN,
Y
'
t
/
/
rto
ROE I'&AtflE
H 11
TO/A0041
t4):
:
fAto,Aidu
41fpf
4
y
CIT'Hf6: 4.1
,46%tpr07FrA
IE
MS?
Ail r.'4
.7/
eWI AIAC'T4 tS fift11110? *MT&hifF pg 'ff S A
M,AH rifffrrpg
ft
/
Kt10A111%
um
MAH
mApt
ripe
.1,:itiff,tg
Pin
en.
tifvfH
A
u

I"

it/h ta WAY

Ilf effr

tifr

K AP E AtOg

it

11-1 AAW
01

frrk rotThirb ,A,HtiA

f/

Adintift.
(11pft)mh

WI

mst).-1

Nr.88.Cazania intaia dela Riimnic, 1748. Inceputul Cazaniei dela 25 Decemvrie. f.35 v.

www.dacoromanica.ro

t usor de Intel-es- pentru ce s'a introdus in cazantile .acestea predica despre


Climent episcpul Romei sau Ramului: fiindca pe attinci episcopul Rainnicului era
spune episcopul Gh. Ccma.260) In schimb lipseste
Climent, deci cu acela nume
Cazania la Sf. loan cel Nou dela Suceava
deci In total tot 81 de: Cazanii.
La sfarsitul crii, dup. Cuprins, ostenitorii aduc lauda lui Dumnezeu zicand:
Slav Cioste, si inchinaciune celui in Troita anula Dmnezeu, care ne-au ajotata dupd inceputti de milt .ajunsil si sfarsitulil."
Textul acestei retipAriri, exceptand adaosul Cazaniei la SI. Climent si omiterea
celei la Sf. loan eel Nou, este identic cu textul Chiriacodromioanelor dela 1699
si 1732.

Cazanie (lela Bucurestii, 1765. Din aceastd carte n'am putut gasi exemplar:
Istoria Predicei la Romani a lui Gh. Coma nu mentioneaza, iar in Bibliografia Ro
maneasca veche, Tom. . Il pag. 163, sub Nr. 341 s'au Insemnat numai urniatoarele
despre ea:
,,Cazanie, (Bucurepi) 1765.

Tip/fit/ de Grigorie Mitropolitul Ungrovlahiei."


Pentru alte referinte trimite la Biserica Ortodoxii, XI, 7.
Cele urmatoare ne vor Indereptatr. Insa a conclude ea i aceasta retipiirire face
parte din randul acelora care au reluat izvodul princeps dela 1643.
Cazania a doua deja Bucurevis .1768. S'a tiparit pe format in 40 Cu cloud foi
nenumerotate la inceput si 414 foi numerotate dela 1-414. Paginile complete au cate
32 randuri lungi de 11 cm. si 8 milimetri. Sunt incadrate In chenare de linii.
Tiparul este numai in negru. Executia technic/ e superioara celei dela Ramnic,
.

din 1748.

Nici aceasta retiparire nu este mentionat In Istoria Predicii la Romani de episcopul Gh. Cmsa.
Pe verso foii de titIti are indatinata sterna a Domnului Tarii, corbul cu .crucea
In cioc. Deasupra stemei, textul::
Stihuri politice 10. asupra steinei prea luntinatutui sliivitului ci Blagocestivului
"Donitra 10 Alexandru Scarlatil Ghica Voevodfi."
Atat stema cat si stihurile sunt exact aceleasi din Chiriadromionul bucurestean
.dela 1732.
Predoslovia Cazaniei dela Bueuresti din 1768.

PREDOSLOVIE.
Care pravoslavnicii crestini.

Dmnezelasca Trambitl, *Ritorult Besearicii, sffitult Apostold Pavelt, la tina


dint posianiile'lui zice:. ca.' nu, ama venial la alit', ci numai ca sa propoveduese. Dint
care cuvantt iaste a s'a mira cineVasi. ca Pavelt Apostolul petrecandil in lume, au
'Ecutt minuni,
si botezatt, iara nu numai au propoyeduitt. Ins/ cu toate aceastea

arat/ ca au venitt nUtriai ca sa piopovedeasca. Si de va vrea cinevasi sa priceapa deslegarea intrebarii, trebtie s socoteasc cumt ca Apostolti Pavelt vrandt
ca sd arate pring 'tracesift cuvantt. cumt ea propovedanifa.cuvantulta lui Dmfiezeu
iaste mai Intaiu T mai multtl trebuincioaga decatil toate .cealalte ceale ce.ceare be266) Ist. Pred. la Romani, pag. 93.
152

www.dacoromanica.ro

r
)

f
6:171-itZA1
tiggnIamzi.ice;tif

grAZilitf!orf dAf

'i

i LiA4Fitif1HAUY Af npc..e
71 .,11
AY 7 WM 1

'1/iK A;41-

" HUAI Cr114414Aif; IlpirstiMMAU; vto%p%-

Obi Li c4)iit;timi; liAZ' IWAP ,

dtti IV P91 tclf 111; 7

2 a:

K 4f EWA i i" tAllf13. fAil


17inpit *4% ;AMA' Ilpi AV MlitioltdAgtei 4,(7411

Ida idgAAHAr it OK if dark Et;KA SG:


4wrpg ioriA 4ohittif
Kg EirsiTAcsim'iA un; cilit MAW AZA A nit&

1Er1,rill,

C(FittliTgAYA livItZiFonoAr-ni; OrtosAhlf A

rriiror10

4Vbtf-TA LitorfonoAte 4: Egdp'etio,


ITA Ang,Z MAA q1A4F4 dmii';* .4,3c6s3
dip% pm 4:rriNn29rL AA:1'1-06g";

4,A4rgH ;

Cid I i;rviipri; At EivEptitriclii 4srpi liptiv4


RnA forrr.7.ilif; r'norp;cpriirLit1111;11V/Z

Nr. 89.

Titlul Cazaniei dela Bucureqti, 1768.

www.dacoromanica.ro

searica au zisa aceasta. Pentru aceala i Dmfiuld Hs trimitanci pie Apostoli le-au
zisa: invdtati toate limbile botezandu-i pre ei. latd ca intdi au pomenit' de invdt.
turd, apoi de botez': i cu adevdrae mare daru are propovedanira cuviintului lui
Drnnezeu, i pentru cel ce-1' propoveduiaste, si p.:.ntru cela ce-1' ascultd: Si, cat'
pentru cela ce 11 propoveduIaste. Chilar aratd Dmfiezeu cum'
are in locul' sdu
zicand' asa: cel' ce face vreadnic, din' nevreadnic', ca gura mea va fi. lard cel' ce
aseultd cuvantur lui Dmilezeu, castigd daruri care folosesc' i sufletul' i trupul'.
Cd pe :suflet' 11 pdzeaste
clartit iui Dinnezeu, In petreacerea unii yield dh6vnicesti, i Il pdzea.ste depdrtat' de infierbantarea patimilorti, i rooreazd iutimea gan-

aului .cu invdtlituri, pre cuma curatti e zice aceastfa Prorocul: in legea lui sd va inata ziOa i noaptea, si va fi ca unti poma sdditd langd izvoardle apelee. Deci &and
acest' fe!' de puteare trupului, treace i dal puteare si sufletului: c asa sd veade
Mysi, carele au petrecut' nemdncat' 40 de zile in muntele Smaii. NM' dartl cd a
petreace 40 de zile nemancattl. aceastd puteare au luat' din ascultarea cuvantului
lui annezeu, dupd care si inplineaste cuvanturti lui Dmnezeu ce zice: Cumn cd nu
va tri cinevas' numai cu paine ci Cu tot' cuvantuF ce iaste dela Dmnezeu. Deci intru
acestas` chip' fiind' propoveduirea cuvantului: i vdzand' cartea ChydacedromIonil,
cd coprinderea ei iaste propoveduirea cuviintului: Nu am trecuta cu vedearea, ci
Znoiiniiindu-ne cd putine sd afld de aceastea, am' pus' de au typdrit, Ina nu precum'
au fost' izvodul' cd am' gdsit' multe gresdli si pe la multe locuri nu sd intelegea, pentru care cerca' agile ceale tipdrite mai denainte i ceale de acum': si de vet' cunoate ca laste asa nu cearem' altd cearere dela dragostea pravoslavIi voastre, fdrii
numai sd ne cunoasteti cum' cal ne sarguim' pentru folosul' 6bstii, si bstenealile atioastre ca niste pdrinti iubitori de fii v le ddruim', priimiti dara aaru cu dragoste, ca
toti va yeti folosi.
Alti pravoslaviei voastre rugdtoriu card
Dmfiezeu GRIGORIE smeritur mitropolitu'
al' Ungrovlahiei.
Cupriinsui, textul Cazaniilor si al paginilor este identic cu al Chiriacodrornionului

din 1732. Primele 272 foi cuprind Cazaniile duminecale, iar restul dela 273-410
Cazaniile la sfinti si la praznice. CA ai n fatd cloud retipdriri deosebite Iti poi da
seama numai dura unele frontispicii si finale prin care se deosebesc si prin faptul
cA editia aceasta din 1768, dei are tot 32 de randuri in paginile pline ca si editia
din 1732, literile sunt mai inghesuite de unde si randurile sunt mai scurte, avand
1
cm. pe and cele din Chiriacodromionul dela 1732 au Iungimea de 12 cm.
2 milimetri.
7. Cazania a doua dela Riimnic, 1781.

S'a tipdrit in folio mic cu 2 foi liminare j 312 foi ntunerotate.267)


Tiparul e numai cu negru. Paginile sunt incadrate In chenar de linii. Are cate 34
randuri pe paginile complete. Lungimea randurilor este de 131/2 cm.
Pe verso foil de titlu:
Stihuri Poetice 5. Asupra Stemei prea Lurninatului

qi

Blagocestivului,

Alexandru Ipsylanti Boevodii"


267) Bibl. Rom. Veche. Tom. II, pag. 271 (sub Nr. 445). Spune ca s'a tiprit In folio
cu 1 foaie liminar si peste 310 foi numerotate." La biserica din Dank (Dane) am gasit
un exemplar complet. Din acesta se poate constata cd are la inceput cloud foi nenumerotate si 312 foi numerotate.
154

www.dacoromanica.ro

V_

AA

r03

fi d

4M&Cie

11.1 CA7ASHTALJit th,Z,14 7


liorrElli IC Nc
(:)A1h1

it' qtpEpVi 1M'INAVi


2

AL LAZIIIE,Y 7

4Yramir69atAt1

tlfixtiTOFH/11. WH

diVif

0,41-16

rrk:;;;g

rroA7,iSrrt. ripe etAimt,


TE
WI; ITApgpriAt 4,nodtiost;tri
gr
Acirr fife fi
ti
iiTI/NV
4,1141711E CAGOA%
cfloWhisi..
t4mAtiiri tuti E46,1,
.
tt,:grrIA,N C'L ;MC% 0014pi
Oita dirmpiin noun IrrOATE (tary-rp4iAe Agt; 4A-11.

11 E

rEp

liflrgeNg tiTe;s:1117. 43717. 6C;1lA1. Wtis $7.13% is1?WA elvip% rirldi:VTE 7 wm Op% At m6Apirrt .

11h, 1'L'Ut;ig MAA 11091'1


AHU frolli RON C111 AttAliti

ij )

I4rlr.40? Es6t CZ, MItikitiE


'V A ifpf GA -

fi

cm'

1;i141 A`LC;ITA

Nr. 90. - Cazania dela Bucureti, 1768. Jnceputul Cazaniei la 25 Decemvrie.


20*

155

www.dacoromanica.ro

417 Kgnp4rim is,r4tif 6 ti: .-.AIM fr2RAISY11 fr f

,
TitifyliAwf&
,3 vo rinpfore AM&

--,,

Le ig_
,

int-twa AA;AtITHAi
I t i,y.p
01/1-14?pPrOnift I IPAHIVIHAVJ jrvApsirap , WH
4Af
OCINqytelth l'EAUT 14,44 9 2 B( : atiti Af
HUME'
1

Atli

Kipf

;KIM& Ca Tirt1Spilfrilbintii .-

/if A F nprt iMtint14rrgAV4 1iliti&

1 G 1 )al1

"8 ?5
if1.1,M r+HiltiliTh EOGROAL
,
KVEA-rotAumt-ITAnpikcdm-71.1;prVigh Rturfonorn:

Urrllroric

iirt NV ir.8.4,-r% RE Anla,,,A c..t.iiquir.iAf IO&Hrr,


,
?OA Vil
A.-. tif/

de 3.4qb :

7/

.
K,;(1)14fifeTh
,,
,
,,

e flifffLUTILIA6

//
?OM

VOW.

Algae'

I AAVIHINAVII

,.

...,

"Ii WpfirrA e

fIS(Uflfli :111);AitifiliVAVH4

I FAA

1t:ail6 MAtif/14111:41 :

elf HA

0Ag TrovA.rslE Kvr lepOMONKVAII


TrnorpAct)VAA nictionlEA fi'mtitiKVAVii
ii14

.0 HOTTA

KtUfif,rAriA:frifi. Torp4gei

T Efi dnicavnlii 6a4riliKVAVII

Nr. 91.

Titlul Cazaniei a doua dela Ramnic,

156

www.dacoromanica.ro

1781:.

//
tam

maw.

gre
TT

Sub acest text se afld. Stema, iar sub sterna stihurile:


Sernnul Biruifnjf li cu carele moartea iaste
Acurn si Corbulli in Peceata Valahiei I-/i] aratd.
Domnii Alexandru lpsilanti.
Cciruia stapiinirea acestii Teiri i s'au incredifnl fat.
Anne(' spre descoperirea a toatcl recOa viclenire,
Acelt;rii, ce sei aratii cu ne rnitireani. re.

Rugiiret darrt pre inpiratulii cerestii mdriri


Al inteiri in scaunulg acestii steipliniri.
Ca cu pace pre norbdii s6cdrmitiascii,
$i a-fi] protivnicilorii viclesuet to[t] &WI]
biruiascif.

PREADOSLOVIE
card pravoslovnicultt Cetitoriu.
Pre cumti tupulti sa" tine cu hrana, asijderea i sufletulii cu Dmilezeestile
cuvi[n] le
sd hrdneaste, si creaste curdtindu-se de sping pdcatului si inflorind rodurile
ceale
bine pldcute celui ce ne-au rdscumpratil cu Sdngele Sdn,
ding robIa intunearecului.
Deci de vreame ce de multe Ciri si la ceale dint" afard
lucruri, vedemil cd po[r]nirea
a fieste ce trebuintd sd pricinuYeste ding ardtarea si indemnarea
cu cuvantult". Cu
atilta mai virtost" sporescfi in ceale dhovrijcesti ascultaorYi cei bine
Credi[n]cios[i],
cdndil cuvntulii luT Dnatiezeu de-a-pururea sd trimbitzd in
inimile 16rd: candii
intru indestularea pdnYi vietYi petrec6. Atuncf si Hs intru dni
sdsdldsluYastesi trupulti
id lace 'moral despre pdcatti (pre cum zice Pavel) 'fart" Dhulti VietuYaste luau
drentate.
A sd propovedui adevdrul Ev[g]lifei de cei dint" rdnduiala Besericeascd, iaste cea
mai mare trebuintd: Si .a-1 tdcea pre acesta, iaste cea mai mate 6sindd. Si
ce nsindd;
C.)sinda slugYi carele au ascunsti talantulii Dmnului sat' in pmant6,
si nu l'au neguIdtorit6 pre dansultt.
Derpttt aceea, dint" porunca prea sffititult" nostru stdpan, Chydu Chyrt" Filaret
episcopulti Rimncului, s'au datt." in stambd aceastd DmfiezeIascd carte, intru
care s'6
cuprinde CazanYile Duminecilr6rti preste anti, aradndil fieste carea In sine
tdlcuirea
Evrg]lYei DuminecYi, pentru mai bund inteleagerea NorodUlui de obste.
Asijderea aceastd carte cuprinde atdtti si ale Prazn,ici16r6 celrti inpdrtestI
C&2anYi,.cAt si petreaceera cea inaltd si plind de rivnd Datilezefascd a Sifitil6r6 ce
au ptimitti pentru Mirele sufletelOrti dela carele sd si incununard, si fericirYi ceYi de
veacY s fd.curd mosteani.

A acestila cdr0 fieste care aidaMe, la zina sa a Ceti cu glasti luminattt Mau
admarea noroduluY besericesc6, datori sintemil; spre inteleagerea ascultdtoril6r6,

spre desteptarea sufletelnril ametite de betiYa patimil6r6. Si mdcarti cA sA i. and.


multi de cei carli cu greu paimescil spre ascultare mdntuitoarea propovedanre, in-

tunecatd find mintea 1rti cu. dulcetile trupest.Y. lush' pentru gal ca acestea mai
virtosti sd nu inceteaze cuvntulti mntuirYY: CdcY intru cea de-a-nururea invdtdturd.
le mdntuirea .sdfletel6r6, Si infricosarea muncil6r6 de veacY, cdrora v6r fi mosteanY
cei ce nu sd pdrdsescil de rdntd.tY; doard sA vorg destepta i [Ina. ca aceTa spre luminarea pocdintel.
larti a nu s6" ceti intru adunarea Besearicii, CazanYfa a fies!te cd.rfla DuminecI

si zile ce sd prdznuescil Praznicele ceale inpdraestY. si Sfti cei ce s'au nevoitil

157

www.dacoromanica.ro

el

111
3

23R

K.
Li Cnatifrl'Auiii Agri/Mil:PTA 411

1514If

nourpg ic Xc
CltiV(16 LAA""fiffjV

AiA,irk

, on&

epiiiif

4,1-10,401rr&

;firtlifICO'phOAL Ult1" 141cArrpi-olfi

rF

,411'

cfni6?fri, rip ;1A:1ml, la freiATE A _


Wil TLITE FAA"; Or r b riFF ts64 AN

,T;(si; "il?

sA,,,,-05',i\V 4,41-1wri cn6.60%, 1i4Amt1rk Pa AV GHP/i(CIM

miltirrt WA
i

li

atm Ail

ji,e'rrgAV

PA

:41,1E% 118fT496 liA

11%174iri, [Tyre ri"Otlirf (InniTpume AVi<1 .A,A;i11E

011"t1b

ii?
11:-

TV/iki Ri-

WA /yap% g0,1,1% uni cpsra aprfp$, 11114 (1157tp% 11%/c4rr,f 2 WA (pos_


,
fiffi' .4"1( % li tA)? Milli" kcliffq, ;
p%
Af
moArre
,CorVA
,
,
,
..
,
ri,,
al i
tiOE r% Ariti,y011f AUffib ITO4ti flOAA'ill f 41f0AV/1 k. wrap, At1116 2 fi
1

CfrIXA1..."1"

fl/ieill' FIVIV14 .i iSt uygrrp%

1-;V

AvArrb

(WI

111/i 41ACTA 'rib' tlffirrpV ,lrirri, rutirrpV 'IEfi.A' 2 it&MAPI 1lFtirr9V C'l,
KVilv/VZ II% el'pf mil' dA6 Ah411 al4pf. ET )1,1;e'rif ;'Elf 4 fvfir, i lib 1141(1
a

ii'irEei Ag (LAV iytfirl'5 1 IA elV 1i%A.K.:111-1 1tprf'41 1VH' 4,Mfif 'F-6


`,
IlEritrpV if IAFE

Nr. 92.

ngtiO? V (1)6rfrt, rOtliftrn 4 Mt& f g (ilinfaivi& iP'ilii

Cazania a treia dela Rittnnic, 1781. Inceputul Cazaniei la 25 Decemvrie. F.237 v.

www.dacoromanica.ro

pentru Hs, Iata c cu totulh noroduth edit prostu vor petreace intru intunearecuth
(nestYinte. Datoffu iaste dart si fieste\-carele Crestinh a supune auzulh sdu spre ascultarea Dmfiezeestii invOtdturi, si a plini Poruncile Mantuitoffului, Carele cdtrd
ea acestea gra,'Iaste: FericitA santh cei ce audh cuvantulti lu Dmfiezeh,
pdzesch
pre dansulti.

Alti tuturdril prea plecath, Grigoffe Ierodiaconulti


dint Sfftta Episcopie a Rimnicului.
Sfarsitul Cazaniei deia 7781.

Foaie 311 r.:

Purtdtoriu de Grijei find Typografiek Chyrti ldachimft le4omonahulii, dinii


Sfilta Mitropolie." [Pe f. 311 v., f. 312 r. i v. are:. ,;INSEMNARE pentru bate
Cazaniile cd siinai In Cartea aceasta".La sfarOtul Insemnrii, pe f. 312 v.:
T y p r i t u- s'au Aceastei sfiltii si Dinhezeiascei Carte, prinft bsteneala Diorthosirii smeritului intre lerodiaconi Grigorie Rinzniceanfilit
Cu smerenie dar te rogii drept Credinciosule Cetitor'iu,Cetinkl] pie aceastei
Carte, -Undo vei afla grepla, s'au in cuvinte s'au in slove, indrepteaza Cu bleitn]deate
ne posiuilnidu-rn`, cad' in' peitimay Anti] i eu, asirdderea tinut de slaiclunea firii
carea nu las pre nici ti[n] peimiinteanil a rcImeinea lard gresalei: lard' cetti bogaft] intru

mila sit' te invre[dlniceascei fericirii de veacr."


'

Se edosebeste de editia anterioard dela Ramnic prin format si numerotarea foilo; Forrnatul acesteia este mai mare.
Editia din 1748, urmand izvodului prim, dela Iasi, 1643, a numerotat deosebi
foile cu Cazaniile Duminecilor si deosebi pe acele ce cuprind Cazaniile sdrbdtorilor.
Editia aceasta din 1781 are numerotarea in continuare.
Sfarsitul Cazaniilor duminecale (f. 202 v.) este ardtat prin insemnarea: Sfarsitulft Cazaniilbrti cu Dinhezeti sflitutti alti Duminecilbrii de preste anti."
Cuprinsul i textul Cazaniilor este identic cu acela al editiei din 1748. (56 Cazanii Duminecale si 25 la sarbdtori.)
8. Cazania a treia dela Ramnic, 1792. Cartea aceasta de Cazanii nu este meutiomad in Istoria Predicii la Romani de episcopul Gh. Coma. Inteadevdr, lipsind primele
cloud foi care citprind titlul, sterna Domnului Tdrii si predoslavia, a confruntare prinitd
te pcae amdgi sd o socotesti drept editia din 1781. 0 deosebesc frontispiciile si unele
initiale. In rest, nu numai textul dar si numerotarea foilor si paginile sunt identice.

Are 34 de randuri pe paginile pline. Lungimea lor este de 131/2 cm. la fel cu.
editia din 1781.
S'a tipdrit tot pe format in folio mic.
La inceput are cloud foi inenumerotate si 312 foi numerotate dela 1-312. E tipdritd numai Cu negru.
159

www.dacoromanica.ro

A 3 Hi H

Sicexto mat

111

ei; ggnp4,,,4 :WIN 4,7,,(4,0 qwwilirt 41f ,&'-

3..11

ensunam

Ai;
KA;:ifi)HAF
S'Itl (1A/Afritoop tf ; riphrri
,
11 1
,,,,VIAVII,AbH lipA4(11110/10P V1404411 ELIA ;At
11;AO? WM, 390
litift ,i, nfiffIll. TTIT
Urp-apiAop
ti . 01
Tr44
TV-114g,
2

EMI K

111

AAKVM

AIM

411;11..

CIA?

npft tigmitnioangti itjmn .

,
1
IGO MHXMitIKMflOrtITI GNU ROCEu
i7I
Kg....
KAarorAosfrii4
um
frovr%
,
litfAirl61AAA
nrE
,
1111 aopiivirrbnhti lAwrponoAur
.,,..
,h'rrpostixfitti
tlrrers.3.
itiT(DIAAfe T
VVV
44

f Z.

,,,

...

AA

Vf. 04)t"ifT3

61111Konli ; rAimmitiMi

AfrIA kfigti ALIStiTgIIPH

4.

;
4.

..i.

giit
-lmo
TIT

4.4eyis .

Ttrnizptifr v Iiimiirpii fitiptio


1R
igno Crii gr; 9 tZ .
M fe 28
tif a; P 3 se rA
_Is oil SEP.31
Apfi
1 fT5
ran% A: CCIVAP(1341;
Vane*
.
o
W4z
A rk2 wis
OP TvnvtIT Air rewprit et7nmiKcirriAtirri an I
ciew =At mew wetsArAwsitan cimmallitv

UM

OArg

_
,

...,

mms' REAM m211-4411m1)541

Nr. 93. - Titlul Cazaniei a treia dela Rmnic, 1792.

www.dacoromanica.ro

Verso foii de titlu:


,.Stihuri 5 Asupra Stemet prea Luminatului; sldvitului,
Id Miahil Su tul Voevod."

Blagocestivului Donn?,

STEMA
lar sub sterna, stihurile:

Semnul Biruiftzitii Cu cat-ele moartea iaste


Acum si COrbul l[n] Peceatea Valahiet Ill] amid.
Inilliatului Domn u/ui nostril Mihail Voevpd,

Cruia i s'au Unkredinfae acest Crefiinesc' norod.


Arm spre descoperirea a Iowa reaba viclenire,
A celOr ce sa volt.] arattt ca ne-multamire.
Ruglim dar pie Iln]paratul cereoii
A-1

scatmul ace.ytii

Ca "fin] pace pre lard cu fericire s carmuiasca,


,Fi al l] protivnicilor viclefitg tot
biruiasca.

Dupil cum se poate constata, stihurile sunt cele dela editia din 1781,adaptate
ht situatie i cu ortografia scuturatii de prisosul" lui In final.
Foaia a doua r. i v.

PREDOSLOV1E
Ctitr pravoslavnicut cetitoriu.

Precum trupul s fine cit hranai asa Si sufletul 'cu Dintlezeeytile cuviln]te
haineafie i creafte curafindu-se de spiriii pricatului, ci Iln]florind rodurile ceale bine
pilicute celui ce ne-au rliscumpirat ca seingele stilt din robia intunearecului.
Deci de yreatn ce de multe ori f i la ceale din afar lucruri, vedem cii pornirea
a liege ce .trebuintri sii pricinuiafie din aratarea f i Indemnarea cu cuvntut. Afiyderea dar, fi nzai viirtos, polt] a spori Iln] ceale dIzovnicefti, ascultiltorii cei bine credit tz]ciofi, ctind cuvntul. tut Dmtiezeu deapururea sa trilmbiteazii Ifni inimile for, &Ind
Iln]tru Inedstularea pinii vietii petrec.
atunci si Hs l[n]ira dnqii
sallisluiaste,
trupul sd face more despre plicae (precum zice Pavel), iar duhul veluia,steIln]tru
drept ate. Pentru aceasia, a scl propovildui ' adevarul EvIg]liei de, cei din randmiala Besericeascd, iaste cea mai mare trebuingi. i at tlicea pie acesta, ioste cea
trial mare osandd. i ce osandii? Oilitzda slugii carele au .ycu.ns talantul Dnului sat,
In pamant, i nu l-au neguttorit.
21

161

www.dacoromanica.ro

brept acenia din porutica prea sf ititului nostru salpa [ni Chyriu Chyr Fitaret
acevia, apiscop' Ralmjnicului: Ani
ce au stlitut pana duna ifnkeputul
treisprezece, iar acum s'au Inaltat In scaunul Mitropolki U fOgrovlahiei. Am dat Ifn]
.Stamb aceastil azzliezeiscit carte, Ifnitru care sa cuprind Cazaniile Duminecilor
preste an', ce ar fieste carea Un] sine talcuirea Evg]liei Duminecii, pentru mat
buna Iftiltelecigerea norodului d obste. Asijderea aceasta carte cuprinde wat si ale
Cazanii cat ci din petreacerea cea Un/alta i plind de
sfliti ce au ptimit pentru Mirele suftetelor, dela
rele sa si incummaril, ci fericirii cei de veaci sa facura mosteani. A aceritii carti
inae intru adunarea Norodului Besefiestecare Didahie la zida sa a ceti cu glas
ricesc' datort santem.. Spre Inteleagerea ascultatorilor spre desteptarea suf teielor
celor ametite de be; in patimilor. i lacar de
si cilla muiti de cet cari cu greu
nriznesc spre ascuhare mantuitoarea pro povedanie, intunecata jiind min tea lor Cu
dulcetile trupesti. lnsa penn-u unii ca acestia nzai varios sa nu incetenze cuvantill
mantuirii. Cci intru cea deapurtzrea invataturil de mantuirea sufletelor lor,. i infricosarea muncitor de veact, ciirora vor fi mosteani cei ce nu sa pilaisesc de rei6tiiii,
doara sii vor destepta si unii ca aceiaspreluminareg pocilintei. lar a nu sa ceti Intru
adunaren Besearicii Cazania a fiesteciria Dumineci
zile ce sa prit-znuesc Praz. nicele ceale inpiirlitesti si
cu ce s'au nevoit petztru Hs, lata
cu totul norodul ce! prose Vor petreace intru intunearecul nestiintei. Datoriu iaste dar si fieste
carele crestin a suppune. auzul siiu spre ascultarlea Dmiezeestii Invatiituri, si a
plini Poruncile Mantuitorului. Care le ultra unii ca ace.ytea ganaste.. Fericiti sant
cei ce aud cuvntul lui Dumnezeu, si-1 plizesc pre deinsul.
pratzThicelor celor
rama. Dinhezeiascil a minora

se"'

Al dreaptei credintefil voastre urmlitoritt., si plecat.'


Grigorie Singhel', Ramniceanul.

Toate cele trei editii de Cazanii dela RAmnic (1748, 1781

1792) dup cuprins

sunt ident,ice, avAnd 81 de Caranii. Din aceste editii lipsete Cazania la Sf. loan
Gel nou dela Suceava, In schimb au Cazanie: la Sf. Climent. Prin aceasta se..deosebes,.: de cuprinsul Cazaniei lui Varbaam i al celorlalte retipAriri.

Editia aceasta din 1792 are la sfArit, .pe f. 312 v. .dupd cuprins, urrnAtoarea
km enmare:

T y p 1.1 r it u- s'a u

Amista 5ffit6

si Dinfiezeiasca Carte, prin osteneala


Dirthosirii smeritului intre leromonah[i] Grigorie Sin ghelul RamniCeanul.
Cu smerenie dar te rog drepe Credinciosule Ceitotriu, Cetind pie aceastil Carte,

unde vei afla gresalli, sau In cuvinte, sati in stove, "indrepteazd cu blandeatel neponosluindu-rn`, acti] om' ultimas sant eu, asijderea tinue de slabiciunea firii,
carea nu tasa' pre nicfil un pdmantean' a al-manea tara gresala, tara ce! bogat Mari
mita se., te invredniceasca fericirii de veaclil."
162

www.dacoromanica.ro

;Iirq.A.1Smilw)v.i.e6t9m09

el a .1

ram

19 EMT MD

ZESt9
MSYS
VV9ita

otem-

McSa

(YAW

WaYi@

men

Utttea
MOO
MOM

K A ?fi

6`)Iteta

ig
AiKa1631-itIO

leit6EiCriG

A CA%surth writ AgmtintlfrA

;1-1

to

A LIAtilfpfti Am-rigigtt

norrrper xa*.
I

41-tovrpiol Hal CDIMPropHA ATOOT%


AgAirk / dirt Ir1410 :it? 4)%Air np; A.46 isg,r6,AirfL.14,:ipgptiAt ,;(10,A,0644 g El4 frCtirri Ag A:111' ',pit 10M idt1 0

11.ritigl

,21,117fie 4g o

.1 iiiri'Vag mnfirre cA'go,a,% tikitIlMihrk Iti ta EtipVI;VVVA NV

mulforfr mil iii 14r1 Agtli 1 Ilirrgt-AV tr;. 7itts% rWrrrEpf ml 8tYi 47rpApij (vim* rrAfri ckrurgPttit iNti idle7tif 12? ii,limgmV E (.14,
,
qz ap%p% 60AA% Wil qm/p% ,qpipt, WH gotrf.1181iiiirre 7 WH (phi

1.11:f 4.1S% 14 tz7? Mal 4,AIrr ?


Fr& At moo.prrE
1
...,
1
F
1
1
a/ ,, f ea
so. cz AVVITNHYi Anti trQ11,11 HOMIH t ARA M, k `14Yfilf

cirIii

. ,'i

4 AirrVtA
T, / Y or

1 nan, a .

) figmAn (atone ;EafAigfrfp% nIg 4%(,,f, .

14 w 1-1 ZuvrA rig nhtTpg 3:1,4611 nrizigra .1/14 / fig MAN fling*? C4
KVtIACIVI WI 7ipt Wtil

'',1 Aati m!ipt rip; iiiiititAI.V .

rtip% JA am

:la; rig (LA); ujitd,r, lif ;g 1f24feVr 4'3fizqiirgoA fan IATtliZkillg)


inTip ISIApf 4i,pg Is' (1)gir rontiq, 84 flti eno ( npf tam tqvil

mtp-

Nr. 94.

Cazania a treia dela Minnie, 1792. Inceputul Cazaniei la 25 Decemvriie.

www.dacoromanica.ro

F.237 v.

Cazaniadela Buzau, 1834. Episcopul Chesarie al Buzaulni tipdreste la anul 1834,


In Buzdu: Cazanii ce cup. rind In sine Evangheliiie talcuite ale Duminicilor de preste
an, ci Cu Cazaniile Sinaxarului Praznicelor Imparriteti, fi ale sfintilor celor marl, a
12.1uni de preste an. Care mat Indreptndu-se atat la vorbei, filnd ca veche foarte
proastii, cast fi la noimi In multe locwi afleindu-se grefite, s'a tiplirit acum In zilele
Frealuminatului
Prealneil(atului nostru Domn a toatil TaraRomiineascil."
Aceasta Cazanie Inca este retiparire dupd Varlaam
spune Oh. Coma In
Istoria Predicei la Romani.268) Din referintele bibliogratice din trimiterile ce le
face la aceasta retiprire urmeaza ca Oh. Coma a avut la Indeman exemplare din ea.
Cu privire la Cuprins, constat urmatoarele deosebiri Intre. Cazania lui Varlaam
si retiparirea lui Chesarie dela .Buzau, 1834. Aceasta din mina,' are In plus, fata de a
lui Varlaam Inainte cuvantrile" la toate Cazaniile duminecale si 6 Cazanii:

1. A doua la Inviere; 2. a doua la Nasterea Domnului; 3. a doua la Botezul,


Domnului; 4. la Sf. Ecaterina; 5. la Sf. Constantin si Elena si 6. la Sf. lije. Deci cuprinde In total 81 de cazanii.
Prefata Cazaniei dela Buzau este nesemnata.
Cazania dela Sibiu, 1850. Asupra acestei retipariri Gh. Coma, in lucrarea
sa citata mai sus ne da urmatoarele referinte: Cazania lui Chesarie dela Buzau s'a
retipArit fr nicio modificare In ainul 1850 la Sibiu In tipografia lui Gheorghe Clotius, sub titlul: Cazanii ce cuPrind In sine sfintele Evanghelii talcuite. ale Duminicilor de preste tot anul .si cu Caraniile Sinaxariului la toate Praznicile Imparatesti.'
Sub ,titlu este indicat ca tiparirea e facuta dupa ,;isvodul" dela Buzau intocmai,
caci toate Cazaniile dela 1834 ale lui Chesarie au ars In 23 Martie 1847 la Bucuresti.
retiprit cu cheftuiala Dumnealor' Iosif Romanov si Comp. librieri romanesti din
Bucuresti

In ambele Cazanii, adecil In cea dela 1834 si isso, la sfarsit se; gseste o cuvantare pentru Pasti, care nu se utla la Varlaam."269)
Retiprirea dela Sibiu, 1850, cu cheltuiala Dumnea.lor losif Romanov si Comp.

este Intaia ce apare datorita unci initiative dinafard de oficialitatea bisericeasa


Cazania dela Bucurefti, 1858. La anul 1858 'apare la Bucuresti o noul retiparire dupa Cazania lui Varlaani, tot ,;;Cu cheltuiala Dumnealor losif Romanov i
Comp."
.,t
Fatii de editia dial 1850 aceasta apare sporita cu alte trei cazanii i cu Viata sf.
'mucenic loan Romahul (t 1662) lasa.cum se arat In Insusi textul titlului.
Primele cloud foi dela Inceput sunt nepagInate.
Titlul cartii e tiparit In trei culori. Chenarul si cloud randuri din text, anume:
Sfintele Evangehlii teilcuite" i Milrij sale prinittlui" sunt tipdrite cu albastru.
Restul cu rosu i negru asa cum se vede In cliseul Nr. 95.
Pe verso foil de titlu are icoana Invierii Domnului Infatisata ca pogorire In iad.

Pe f. II r. arc urtnatoarea:
pag. 138.

Gh. Coma: Isl. prod. la Romani, pag. 139-140.


164

www.dacoromanica.ro

J,

0.4*0
't

,
,,

AZ Nil

110

ANit

tie konpind

r
s(

n cine.

MINTER HAVEN WAITE

r
./

or'

aAe DbminiqeAop de npecTe an, mi

KAZAN/1E CINAKCAPIAOP
Aa Ilpazniqi3e .t.nurmywremi m am minui4op qeAop
mapi din 12 Abni aAe alumni, ia kape c'ab- adaoc
KAZANIA C4. DIMITPIE BACAPABOB.
COINTEI OILAOTEL de >la Amin.
CO. *NIKODIM t1e4 coinuiT ye ce a0.11, Aa mo nacTipea

4.

BicTpiila de necre OAT8, mi

Biima C. mbqenik IOAN PO.MffiNt5A.

Alum Timpirb itnTp'avecTa'mi kin Tn ziAe.w


1.

k,

NIPII CASE IIPINWMI

P.1.

A.11EKCANDP6 D. rIKA,
KAIMAKAMIVI

POMINEV.

Ka kearseasa Dumnettaop IOCIO POMANOB mi Kama.


v.,

71Inorpapa Nagiortaas

Deasentaxop JOCK. POIPIA1VOB tad KW7177.


1858. &TUT I.

j
,\*,

Nr. ps.

,0.
Titlul Cazaniei dela BucurWi, 1858,
JI6S

www.dacoromanica.ro

INAINTE CUVANT ARE

Catre toti drept-credinciosii Crestini, ci vor citi aceastei sfeintii Cazanie, si la


cdti vor asculta-o, Dumnezeu Doninul nostru lisus Hristos sa le dea nuintuirea sufletelor lor.
De derrzult in Legea veche multi din cei mai alesi barbati aveindu-si inimile citrate, ci insusi fiind vase mai inainte gatite spre priiinirea darului Duhttliti sfnt, tara'
sii taba ajutorul cel din Scripturi, fiindu-le cu indestulare din loca Ceirtitor, darla
cel avea lacuind in sufletele br. s'au invrednicit, de au vazut pre Dumnezeu, cu
cliinsul au vorbit fata catre tata, ca cum ar vorbi cine-vasi cu prieteniP sai, asa au
fost, Noe, Avraam, si cei neiscuti dintr'einsul, asa lov si Moisi, cu acestia Dumnezeu
n'au vorbit prin Scripturi, ci insusi prin sine, glisindu-le a lor minte curata ,de toatei
spurceiciunea, iar dalia' ce firea omeneasca au inceput a stabi, ci s'au feicut oamenii
nevredrzici de a se lum,na mintea lor cu darul lui Duninezeu spre cunostinta
poruncitar lui, iubitorul de oameni Duinnezeu siinvattIndu-se fie.y-care adevarul, sei nu se
amdgeascii de patimi, nici de tot sa se strIce neiravurile tor, si set' cfzei Cu n'aluda In
ircficiunea trdndavii cei veitainiitoare de suflet, abateindu-se
j instraindndu-se dela
voile lui Dumnezeu, i umbldnd In cal neuniblate. Asa
dar neputincioasa o:nenire au
avut trebuintet de cetire, de scripturi si de c'drti tipdrite,aceastei
si acel ce intdiu si intiiiu, care a alca tuit aceasta sfeint Carte, trebuinta simtindu-o
ce se numeste Cazanie
care cuprinde in sine de tot tela! de inviitaturi mai dulci
clec& inierea si faguritl,
precum zice Psalmistul si proorocul David la Psalmii sal
cei
insuflan
de Duhul sfeint.
Acei, dar ton voi credinciosilor Hristiani priimiti-o
Cu
evlavie
in
sfintele
Biserici, qi
in case, cet%ti-le, ascultati-le, ca sei va aflati nidntuirea cea vecinicet.
cinstiti, partile
bisericesti, alai pe Preoti, ca urzii ce au jugut cel greu, spre a da seama de turma
sa inaintea scaunului lui Dunmezeu, iubiti-vli unii cu altii, mangaiati-va la neVoi,
peiziti casa Doinnului, care este Biserica, nu va pizmuiti,
nu va aprindeti casele unu
la altu, ca sei nu trimit Dumnezeu mfiniia sa asupra voastra,
dupa cum a trin4s'a
wupra Sodomii si Gornorii. De veti fi buni, fi Dumnezeu va fi bun cu voi, iar de nu,
veivatrimite metniia sa,
va lua boul, vaca, si altele dela iezle, in sfr fit, pentru
peicatele noastre fi bate ale noastre mai pie urma focul Gheenii ne va inghiti, daca
invleiturile tui nu voin pz, zice Domnul. Ruga fi pre Dumnezeu si pentru cei ce
s'au ostenit de au alcatuit aceastei sfanta Carte, urnifind toate cele de sus,
si yeti auzi
deja Duninezeu: Fericiti cei ce attd cuvdntul liti Diannezett, si-1 peizesc pie cllinsul,
Amin!"

Pe verso foii a II-a are, la mijloc In rnedalion, chipul Mantuitorului,


avand de
jur imprejur cetele sfintiior.
Paginile 1-261 cuprind cazaniile dumintcale al eror sfarsit este aratat prin
textul: Sfdrsitul Cazaniilor Duminecilor celar de preste an."
Urmeaza dela pagina 262-426 Cazaniile Praznicelor imparatesti si ale sfintilor ceior mari.
La sfarsitul acestora pe paginile 427-429 se afla Cuvdnt pentru
sclrbatori care
se va eeti in sarbeitorile Pastilar."
Paginile (430 si 431) ce cuprind lnsemnarea pentru
toate cazaniile ce sant in
cartea aceasta" nu sunt numerotate.
Pe ultima pagina are urmdtoarele stihuri si insemlnari:
166

www.dacoromanica.ro

Ceteste-ma pre mine o crestine!


Cartea zice dela sine.
Ceteste-md Cu luare aminte,
Si Cu osardie fierbinte.
Ca daca cu dragoste mA vei iubi,

Si des ma vei unelti,


Vei vedea cum sfintii s'au nevoit,
Si pro draci au biruit,
Si au castigat cereasca imparatie,
Odihna cea de vecie.
lar daca si cuvintele ce-s in mine,
Le vei lua in minte bine,
Te vei nvta minuni ceresti,
$i laude Dumnezeesti

be unde vei lua mult fotos,


Dela Mantuitorul Hristos.
Iar de vei afla in mine ceva lipsire,
$i gresli in tiparire,
Nu-s vrednica eu de prihanit.
Ci cei ce m'au tiparit,
Iris tu iubite frate!
De poftesti sfanta dreptate,
Indrepteazd ce graesti(?) gasesti
Pre nimeni sa nu prihanesti.
Ca si tu esti neputintii supus,
Ca *i cei aratati mai sus,
Unul, pentru altul va rugati,
-

Ca raiul sA castigati "").

Slavd, cinste, i inchindciune, celui in Treime unuia Dumnezeu, carele ne-a ajutat dura inceput de am ajuns si sfarsitul.
lar cei ce va veti intampla a ceti bucurati-vd ?in Domnul, si vd. rugati pentru noi,
si ce gresald yeti afla indreptati cu Duhul blandetelor, nepuindu-ne in ponos.
precum este cu neputintd omului a nu pdcdtui, intru acestas chip si Tipografului a

rdir.anea fard gresard.

Precuin cei streini doresc nzosiia

vaza,

Clind slint Intr'alta Tara de na pot sa ;raza,


ca cei ce-s pre 'mire liantuiii de furtuna,
roaga pre Diannezett de linLyte buna,

y4a vi Tipogralul de a cartii sffirsire,


Lauda neincetat da si multunzire.
A. cela care a asudat,

Litere de a asezat,
L'asta carte mult sfintit,
E persoana

Tipograf roman curat


Ce d'ast rod s'a bucurat,
$i vrea drept rdsplatire,

Numai dulcea pomenire.


Iorgu Georgorgiescu.

Formatul acestei cdrti este in folio mare. Are cate 45 de randuri pe pagind.
Lum.tirried randurilor este 17 cm. si 8 mil. Indltimea textului e de 29 cm. si 7 mil.

Tiparul este foarte ingrijit. Citatele din Sf. Scriptur sunt indicate In note subliniare.
Ca ornamentatie are patru frontispicii, care se repetd la unele cazanii si cateva
initiale.bogat inflorate.
/Vara de textul din titlu si cel din fruntea preuosloviei nu mal are tipdrit Cu rosu
decat in pagina prim, patru randuri si cloud initiale, restul in intregime este numai
in negru.
Aceastd Cazanie are cel mai bogat cuprins. Anume, are 55 Cazanii Duminecale.
Deci cu una mai mult decat Cazania lui Varlaam, intrucat la Invierea Domnului are
doud Cazanii,
La Praznice impdrdtesti si la Sfinti are 30 de Cazanii, adicd cu 9 mai mult decat Cazania lui Varlaam. Aceste Cazanii sunt:
270) Aceste stihuri se gasesc si in Cazania dela Bucuresti, 1828, (Vezi Bibl. Rom. Veche,

Tom. 3, pag. 573-4).

167

www.dacoromanica.ro

4,70

/7
OW
A.0 a awe

II 2511E Z1JE AJE JI IMEMBPIE


CAZ RiTA Uli ASAM !RITA ;i A 11,11)1Epii AOAltitinSi norrpS Jic8c XpicToc.

AA

DomnSA ASAInE;Ek
Up E

3iAiTop un q)zrwrop

SIAAM A'A .pAll[K,AC.`Ri'r

ES TOATE

ROiA Atilt I-A AAT ASI An I ITE

ASiip E

'OATZ ASA:, 411TAiiS ;iAinA

AApSpiAE.,

C41,7' ROO KA

Uli TATE

i AE-A AAT

II iMEtri: CZ IIS'A RipSiACKZ,

'I-04 AAT CZ AiRZ nSTEPE KA SII .1NAIll'ApAT Ilp EC'rE TATE (1)7nll TS') IAE AS ASM-

11E;E8, 'I-A AAT Blimp grApz AE ROAMS, (1)zpz AE ASpEpE, (I)Apz M 117KATE
III i +WA AE MO,IpTE, LW .1111 KZ OA() E 'I E I-A Mai AAT ? I-A VW AS ROE CZ
Ard HAM' E :Ail' TOW nomn l'AISASi. (I)zpz nSmAi Air, nomSA KSnowinnii a

osSASi wi A

RI IlEASI, CZ IIS AIZIINditl E

Ill i Ali KZ 11OPSIIKZ I-A AAT,

AlAi I I E IrrpS KA CZ KSIIOACKZ

`I i

').

11811i IIZ .1111RZE17.TSpZ I-A AZCAT,

Ul i npE norlzcTA nS nEnTpS AAT 9E11,1,

'I i

IIS-

KZ Ap E MAi mApE npE AtimnE;Ei;, .Toicz,


EA
II i`i i npE piEt nS o A 1.1i tit; T,
O A KZAKAT AE4YAimx,nASo. FlEirrpS
PHI: (AS
Ai; i;r011 .1 T Aill PAS, W (AS Ai (Hi T A E TOATE RSIIZ'rZniAE A4EA.k,
npEtiSm CA CKplE AA KApvk (1)AmEpii 1):
IlimEirk npE EA IIS A'A CMillTi T.,
II i ME II rk uS AA i.;r011iT Ai II PAIR, .pncSwi EA nurrpS rpEwAAa CA cia i;roniT,
Ill i CA AinciT AE cAAga AS Atimne;Efi, Ka;;AnA n pE PIEC'T naAmLwr RAECTEMAT, WI .11IIKZ IIS 1 -A AiKSIIC ATNT, 'II AA MAil MSATE pzSTZIO .1111TOpKaillmice;
.1' 119E11ST A (1),INE StnAEpi., Ktip RH, KZpCZPi M CX1111,1E.
III i

EA,

ii

LA

CKAiptrAKii,
1'4411110E, wi TO AT E ASKpSpin A iAROAE III i, .1ktIKZ LW AATA AIM pt. M KT A4 ECT'k, KA IIS CE .i't IllinIA II isli A Si ASAUIE;ES, '0 iAoAkop iEAop
Anini, wi

ISp;i,. 11 jETp kOp, 111 i A EMII E A0p CE 411KillA, W i Omni nST.I; cz icSnoAcitz opE
A SAIII E;18, II i `I i fIST'ii 11 pilE IIE, IVA AAKA (InnTSpiAE AS i
ASAIIIE;ES CXIIIT
ATAiT AE ASMIIIATE 111 i M (11p8MOACE. I I p EKSM EC TE coApEAE Ill i CTEAEAE, AAp

KS KNIT AIM ENIpTOC RA (Pi AM EAA, KA p EAE A ;i C IISMAi I II i CAR (frAKST, ll'A
nSTST KSII0AltlE, KZ AAKA COApEAE, KAp EA E EC'rE ;iAi pi: ASi ASAAUE;ES CTpZAS`l E 1)1 E ATAT,

MililITSA,

KApEAE

1). 1),9. 2. 17.

Nr. 96.

KS Kavr MA RZpTOi RA CTOSAS`l i ;iArropSA, wi AaKA nzECTE (1)7liS'r


AE AAStICSA, WI NE 14111E npE no' npE Togi

2). (pa, 3. 7. 23.

Cazania dela Bucure0, 1858. Inceputul Cazaniei la 25 Decemvrie.

168

www.dacoromanica.ro

1. La 27 Octomvrie a Sf. Cuviosuiui Dimitrie Basarabov. - 2. La 25 Noemvrie


a S..Ecaterina. - 3. La 7 Deceirivrie a Sf. Filofteia dela Curtea de Arges. --- 4. ILa
26 Deceinvrie, a CuViosului Nicodim cel sfintit. - 5. A doua iardsi la Nasterea Domnului. -- 6. A doua iari la Botezul Domnului. - 7. La 9 Martie a Sfintilor 40 de
Mucenici. - 8. La 21 Maiu a Sf. Constantin si Elena.'-- 9. La 20 Iulie a Sf. proroc Ilie.
Mara' de aceste cazanii mai cuprinde Viata sfantului mucenic loan cel din
tara Romaneasca carele a marturisit la anul a 1662, Mtaiu 12. Scrisa de. loan Cariofil,
ce a fo'st logofat mare al Bisericii celei Mari,.Rumnesti acum Calmilcita din Marti-

tologhion 'acum ce s'a tiparit de curad."


Cuvanttil acesta hagiografic se afil la pagina 280-281, intre Cazaniile la 26
Octomvrie si 27 Octomvrie. La pagina 377 e indicat iari dupa Cazania la 23 Aprilie
Cu triniiterea inapoi, la pagina 280, dar in Cuprins. e aratat tot la pagina 377.
La sfarsit i inainte de Cuprins are amintitul cuvant la Pasti.
Dupa izvoarele pe care le-am putut avea la indemana, Cazania aceasta dela

1858 este ultima retiparire cu chirilice dupa Cazania lui Varlaam.


12. Cazantile lui Varlawzi. Editie scolard, Bucuresti, Socec, 1894. Pagini 238 in
format 12.

Gh. Coma in Istoria predicei la Romani, spune textual cd: Ministerul Instructiunii Publice si al Cultelor aproba In anul 1903 o editie scolara a unor predici
din Cazania lui Varlaam. In temeiul acelei aprobari apare ill 1903 brosura: Caza-

niile lui Varlaam" in format 8 pe 238 pagini" 271).


Rectificm aceasta asertiune in sensul c retiparirea dela 1903 este a doua editie
celei din 1894 pe care Coma nu o mentio-neaza. Am avut la indemanii ambele editii.
Atat dup Cuprins cat i ca format sunt identice. Editia din 1894 are pe coperta
exteri&ara data de 1895.
La inceput pe paginile 3 si 4 cuprinde o scurta notit biograficl despre Mitropolitul Varlaam. Urmeaza CaZaniile la:
1. Dutneneca Fariseului si a Vamesului; 2. Dtuneneca lsatului carnei; 3. Dianeneca litsatului brcInzei; 4. InvaTturd la Dume.nesca Int.& a santolui post celui mare;

5. Dumetieca a tract sptilmtlna- In post; 6. La Dumeneca Portia., a ssea in post;


7. Invertiturii la Joi mart, noaptea spre vineri, pentru muncile Donztzului nostru lul
Is. Chr. .... 8. La slavita si luminata zi a Invierel Domnztlui nostril Is. Ch. .. ; 9.
La Dumeneca a Vela dupli pasa, InvcI(eiturd pentru Mironosite. 10. La Dttmeneca a
patio duprt Pasti; 11. La Dumeneca a cincea dupit Pasti; 12. La zoo cea sivit, and
s'att Maim de pie pilmnt in ceriu, Donuful nostril Is. Chr.; 13. In cind zeci de zile
dupit Pasci; 14. La Dumeneca mare; 15. Dumeneca a tre.ia; 16. Dumeneca a p/a;
17. Dumeneca a unsprclzecea; 18. Dtunineca a cincispritzecea; 13. Dunzeneca a saseasprezece; 20. Dumeneca a noua-spre-zece; 2.1. Dtuneneca a dotal zeci si una; 22.

Dumeneca a dazed si docul.


23. Luna Octovrie In doail zeci si sse de tie,- ; 24. Luna lunie In douilzeci

naul de zile; 25. Miiceniea sventului si slavitulta mttcenic loan Novel dela Suceavii
ce se prtiznueste Jo): dupii Rusalil.y i 26. Luna Octovre in patru-sprei-zece zile
Prin urmare cuprinde 26 de Cazanii din cele 75 ale lui Varlaam si nu 27 cum a

afirmat Gh. Coma In lucrarea sa.

Exceptnd dimonsiunile meschine, dup care tineretul scolar canna i-a fost destinata tiu si-a putut face deck o idee parodie .despre monumentala Cazanie a lui Var271) Pag. 193.
22

169

www.dacoromanica.ro

laam, acest extras, dupg cat se pare intiiul cu litere latine, este relativ fidel originalului. Transerierea nu s'a flicut ins pe temeiul unor principii bine
stabilite. De aci o
serie de inconsecvente. Unele se pot observa chiar si In titlurile Cazaniilor argtate

mai sus.
Cuvintele arhaice si unele slavonisme le explicd in note subliniare Dar si aci, de

exemplu cuviintul .spodobscr (apg. 26, rndul 3) II redd In nota prin:

AUTORII ROMANI
I CONTIMPORANI

VECHI

EDITIUNE COLARA
APROBATA DE MINIS I ERUL INSTRUC4 IU NEI PUBLICE
$1 AL CULTELOR.

CAZANIILE
LUI

VARAAM

BUCURESCI

Editura LIBRARIEI SOCECU & Comp.


1894.

Titlul retipdririi dupd Cazania lui Varlaam,


Bucurqti. 1894.

4-reatnetreasca iar spodobit" (pag. 29, `xlnclul 20) II, redd prin.
invrednieit". Intelesul exact este acesta din urrnig. Asa Il mai intlnim la pagina 226
(spodocd nz'ai invrednicit")). Cuvntul
deasemenea 11 redd cu dona
sensuri. La pag. 27 ntileitelii"
yiranii", lar la pag. 56, miiciteli" = niugitori,
dobitoci".
13. Cazania dela Bucure.yti, 1898. Aceasta este cea dinti retipdrire
cu litere
'atine ce cuprincle in sine Cazania lui Varlaam in intregime.
S'a tipgrit pe format in 40 cu litera mittel, pe 658 pagini, avnd cdte 33 de railduri pe paginile pline. Paginile sum incadrate in cehnare de linii
combinate cu ornamentatii si tipdrite cu
rosu.

170

www.dacoromanica.ro

---.^,-,,,,----,,--,-..--,,,,,,,----,, ---,,,--,, -,----,,,-----

"NESSEMBr''E:'
i

,v_T:-.j4klit,

6 ,_N.17 7. if&Z -

'r

".

- -ti-Thda,,---,-,

-.41C--,^ ---,,, --^------"'""---

amf -7. ;,.-oggeggionsum ,-, ,-4,_,-,-J.,

'^

,57' Z=Nli rdE el,r4t1i171


r'
WI L 112 Ili
.,

'.."-',17,-

'' ,,:e'N ...,Z,-.411_1-:!_ ky -rt - -,1.A4.4-;'

*11*-7"*Tri:rili
'"

4 '--,,-L - ' -

-A

A % -gt,

Al:

CE CUPRIND IN SINE

EVANGELIILE T1LCUITE ALE DUMINICILOR

DE PRESTE AN
CU

CUA IILE SIMMULIJi PhiNICILOR iMPERITESTi


$1 ALE

SFINTILOR CELOR DE PRESTE AN


TI P.X.RITE
in dilele Prea inalatului qi iubitorului de Christos Regelui nostru

C A. ROL I
04{'

Cu binecuvintarea Sfintulul ei Indreptitorulut Sinod al


Sfintei Biserici Ortodoxe Autooefale &mine

Oupd cele date la lumina in SfInta Episcopie. a Rinnniculul Noulul Severin


pe vremea fericitului episcop Filaret la anul mintuirei 1781.

BUCURE311

Tipo-Litografla airplay Bisericefti.


.1 8 9 8

.2,1W1W-As. W.AWAREERMEWE74,t;MT:41h

liW&gMa"MERINP- SEeMftEGMERalleMairnWliUrePreedifIFtMR21R_IVZ4MIGLIt
Nr. 97.
Titlul Cazaniei dela BucureSi, 1898.

www.dacoromanica.ro

Ornamentatia cdrtii o formeazd: Pe verso foii de titlu icoana Mntuitorului ca


judecdtor. La sfrsitul Cazaniei dela SambAta cea mare (pag. 104), ca final, are
icoana punerii in mormnt iar la Cazania lEnvierii (pag. 105), ca frontispiciu, are
icoana Invierii Domnului.

La inceputul ctorva Cazanii mai are unele ornamentatii dar f ara nicio valoare
artisticd. Mai are apoi initiale, tiprite in doud culori. Unele au corpul tiparit cu
rosu i ornamentatia cu negru, iar altele invers, corpul initialei Cu negru si ornamentatia cu row. Initialele alineatelor sunt tipdrite toate cu row.
Titlurile mari si cele din textul Cazaniilor deasemenea sualt tipdrite cu rosu ca
si in editia princeps a lui Varlaam.
1 extul cazaniilor reproduce, impreun cu predoslovia, editia dela 1781, cu disparertc indreptri gramaticele si adaptri fonetice.
Cazaniile duminecale cuprind 426 de pagini. Sfrsitul lor este indicat pritn:

CU DUMNEDEU SFINTUL SFIRSIT CAZANIILOR DUMINICILOR DE

PRESTE AN" tiprit cu rosu.


Inceputul Cazaniilor la sfinti si praznice este arlat prin titlu deosebi (pag. 427):
CAZANIILE SINAXARIULUI PRAZNICILOR IMPERATESTI SI ALE SFINTILOR CELOR DE PRESTE AN", tipdrit cu negru. Cazaniile praznicelor se sfArsesc la pagina 652. Pe pagina 653 are tipdrit urmittoarea insemnare:
,,Potrivit ordinului No. 15611898 al Sfintului Sinod al Sfintei Biserici Autocet ale
Ortodoxe Romane, aceste Cazanii s'au tiparit duna cele date la lumina In Sfinta
Episcopie a Ramnicula Nouldi Severin pe vrenzea fericitultd episcop Filaret la anul
mintuierei 1781.
Pe pagina 654-656 se reproduce aici lace puta! i sfarsitut cartel de Cazan?'" tiparit la 1781.
lerodiaconul Grigorie Ramniceanul, indreptatorul Cazaniilor tiparite la 1781, a

arta inainte si Cartea romansca de invatatura ... di In multe scripturi

tamiz-cita,

di In limba slovensca pre timba romeinscei. De Varlaant mitro politul de tara Moldovei. In tipariul domnesc. In Iayi ... 1643."
Frivind la colectia de Cazanii din 1643 si la cea din 1781, se constata: Cazania
pentru sfintul, sleivitul si marele mucenic 16n ce! Non dela Suceava, din Cartea"
Mitropolitultti Varlaam, lipseste din colectia dela 1781; ins acsta are rnai mult
urmatoarele spte Cazanii, ce lipsesc din colectia dela 1643: a dalla Cazanie la CIA.ciun, Boboteazei, Pasa si ~ala!, Cazaniile dela 25 (24) Noembre, 9 Martie ,si 20 lulie.
_Textul care a servit de baza la publica (la de fat a fost luat dela Sfinta Biserica
din comuna Runcu, judetul Gorj, dat fiind de Parintele Paroh Constantin Runcanu
prin millocirea Paritzteldt Vasile Aposteanu din Biltis6ra, judetul Gorj.
Pr. CONST. CHIRICESCU,
din comuna Topesti, judetul Gorj,
Profesor la Facultatea de Teologie din Bucuresti si director al Tipografiei CArtilor Bisericesti. 15/27 Decembre 1898.

Acsta carte, potrivit Deciziutzei Sfintulu'i Sinod din sedinte dela 3115 Noembre
1897, s'a vazut de P. P. S. S. Episcopi: Athatiasie al Husilor fi Gherasim al Argesului
duna ce s'a revzut fi indreptat de mine".
172

www.dacoromanica.ro

CA_OA.1\TIM
LA 25 DECHEMVRIE
La slavita si luminata

a Nasterei Domnului nostru lisus Christos.

omnul Dumnesleti, Ziditoru i niatorul


a tdta lumea, d'intaiil a facut pre Adam cu
tte darurile impodobit, i tdte I-a dat pre voea lul._Datu-I-a minte sloboda, niminea sa nu
biruIasca cu mintea i cu voea lui. Datu-I-a sa
alb putere ca un imp6rat preste tte fa.pturile Jul
.Dumnederi. Datu-I-a viata far Mid, fr durere, fAra pacate i fara de mdrte. Si inca ce-I-a maI dat? Datu-I-a voe sa mannce din totI pomii raIuluI 1). Numal putinea inv6tatura I-a lasat, dar si acsta nu
pentru alt ce-va, ci numal pentru ca sa cundsc ca
are si el mal mare pre Dumnesleti. Dar el nicI pre aceea nu o a tinut, ci a calcat inv6tatura luI Dumneget', pentru care lucru a fost gonit din raIfi 2). Nime.
nea nu l'a smintit, nimenea nu l'a izgonit din ralit
insusI pentru gresala sa s'a izgonit, s'a lipsit de marirea lui Dumnedeil si a cadut pre acest pament blestemat.
u I-a ajuns cu atka, ci maT multe 1.61100 s'a intors a face omul dupa aceea: ucided, curvil, varsarI
de sange, vrajbe tte lucrurile diavoluldi le facea
omul. Si inca alt mal rai deck acestea, cA nu se inchina nicl lui Dumneqe, ci idolilor celor mutI
II

Facere 2, 17.
2). Facere 3, 7.

Nr. 98.

Cazania del'a Bucure0i, 1898. Inceputul Cazaniei la 25 Decemvrie. Pag. 498.

www.dacoromanica.ro

6,W)
4A7.
V N -tap 4-44 4=44.

'1141

44,4:14.44164,

;4t.

1W4

CAZANII

)
CE CUPRIND IN SINE
le41k.

EVANGHELIILE TALCUITE ALE DUMINICILOR

11$

DE PKESTE (IN
cv

43

!t tv, I

4443
,. -I

CAZANIILE SiNAXARCLUI PR AZNIC1LOR 1MPARATE$T1

)1

I-:714 ;

I ALE

7u.

SFINTILOR CELOR, DE PRESTE AN

TIP- RITE

4011
a

In zilele Prea inalOtului si iubitorului de Hristos Domnul nostru


t>

CARO

r.4
"

I
IS X

O IvZ
:14

Cu aprobarea ,si binecuvnlarea Sidniului Sinod al Sfintei


Biserici Ortodoxe Au/ace/ale Romdne.

1-,-f-

,(.b 4
PoA7

Duna cele date la luminj. in Sfinta EpisCopie a Ramnicului Noului Severin la anul 1781

IT I-es.

II-a

4.

BUCURE$T1

A'

42,

t !
'4Vk
k /

4*
Yjr N//.

.6 ilr
.&....,
-7A

TIPOCRAFIA C/IRTILOR BISERICi5STI


i 9 1 1.
.-..,....... .-. .

(.1:-:;

t '..e.141 711.

,-

t 9,.
rtgU
- I

!Fs.
. . .. ... .... _. .

--4c40,...77;44;.--77:14:zir

----ip

Olt

I -P:\ 11( )

t
>

1, 7
,...1.4)
oo.

'

. ... - ....

.
:

..

...

4,------,

...

. ..

77"

,7

ti'-',

,...

'..-v--

... . ... ...

---,...----5-4t

'17"
77 77 '', ,:\77;
, 1.-V,V -.40 'WO' -, '"?'-'t / % .

apt IV qigrf t' '4i t - ..,..fut, t.ip f:. 4-1.:: it :4,1, it qp qp.:24-pip iicirop 43-t4t if 4,- qi., tf
V
Nr. 99.

Titlul Cazaniel dela Bucureti, 1911.

www.dacoromanica.ro

LA 25 DECEMVRIE

ude

565

cntdri ingereti s'a aezat impreund Cu


toti Sfintii cei din veac, ci i dupd moarte minuni
Cu

fArA de numAr fAcnd, nu inceteazA a face si pnd


In ziva de astAii intru slava TatAlui celui fArd de

inceput a Fiului si a Duhului Sfnt, acum i pururea i In vecii vecilor. Amin.

JAAWAMIMPLotAktAitliththtit.
LA 25 DECHEMVRIE
La slavita

si luminata

zi a NaVerei Domnului nostru lisus liristos.

omnul Dumnezeu, Ziditorul i FAcdtrul

toatA lumea, dintaiu au fAcut pre Adam cu toate


darurile impodobit, i todte i-au dat pre voia lui.
Datu-i-a minte slobodA, nimenea sA nu-1 biruiascA
cu mintea i Cu voia lui. Datu-i-a sd aibA putere ca

un impArat preste toate fApturile lui Dumnezeu.

Datu-i-a vieatd fArd boald, fArd durere, fArd pAcate


fArd de moarte. $i incA ce i-a mai dat? Datu-i-a
vote sA mAnnce din toti pomii Raiului (Fac. II, 17).

Numai putina invAtAturd i-a lAsat, dar si aceasta


nu pentru altcevA, ci numai pentru ca sA .cunoascd
cd are si el alai mare pre Dumnezeu. Dar el nici
pre aceea nu o a tinut, ci a cAlcat invAtAtura lui
Dumnezeu, pentru care lucru a fost gonit din Rai
(Fac. 111, 7). Nimenea nu 1-a smintit, nimenea nu
1-a izgonit din Rai; insu pentru greala sa s'a
izgonit, s'a lipsit de slava lui Dumnezeu si a Azut pre acest pAmant blestemlit.
Nu i-a ajuns cu atata, ci mai multe rAutAti s'a
tutors a face omul dulA aceea: Ucideri, curvii,
Nr. 100.

Cazania dela 1lucure0i, 1911. Inceputul Cazaniei la 25 Decemvrie.

www.dacoromanica.ro

Pe paginile 654, 655 si 656, asa cum arat si insemnarea de mai sus se and, reprodus cu chirilice, ioaia de fiat', verso foii de tall' cu stema i stihurile, textul de
pe f. 311 r. si f. 312 v. din editia dela 1781.
Pe paginile 657 si 658 are cuprinsul. Cazaniile In Cuprins sunt numerotate Conform acestei numerotari ar avea 83 de Cazanii. In realitate are numai 81 intrucat sub
71 este trecutd j Cazania la 30 Ianuarie, sfintir trer Ierarhi
cu specificarea: yrend
J a spur Cazanie zi pre cea dela Duminica 16-a dupd Rusalif". Deci ziva sfintilor Trei
Iclarhi nu are cazanie proprie.
lar sub Nr. 77: Cazanie la 21 Mar, sfintir imprat1 Constantin si Elena. Vrend
sd spur Cazanie, zi pre cea dela 14 Septemvrie". Aceast indicatie lipseste din editia
dela 1781, care nu are Cazanie la 21 Mani
Cazaniiie lui Varlaam, Bucuregi, 1903. Editia a II-a scolard. Pagini 238,
format 12.
Acest extras din Cazaniile lui Varlaam este reproducerea intocmai a editiei dela
1894.

Cazania dela Bucurqti, 1911. Dupd cum se poate vedea din reproducerea in
faximil a foii de titlu, sub Nr. 99, aceast retiprire e socotit ca a doua ediie a
celei dela 1898.

S'a tipkit in format 4, cu litere mittel. Are 746 pagini. Paginile pilne cu cite

32 de randuri i sunt incadrate in chenare, de linii tipdrite cu rosu.

Ornamentatie este mai saracd deck a editiei din 1898. Are un singur cliseu, pe
verso foii de titlu, acelas ca i in editia 1898.
Titlurile principale si cele din text sunt tiprite Cu row.
Initialele introducerilor, evangheliilor i talcuirilor sunt tipdrite in cloud culori,
corpul literelor in rosu, iar ornamentatiile in negru. Initialele alineatelor sunt tiprite
:numai cu negru, spre deosebire de editia din 1898 In care si initialele alineatelor sunt
tipkite Cu rosu.
Pe paginile 5 si 6 reproduce predoslovia editiei diin 1781 dup editia din 1898
eu unele schimbki de cuvinte.
Se deosebeste de editia din 1898 ins i prin cuprins. Editia din 1898 are 81 de
Cazanii, iar aceasta din 1911 are 83. Cele dou Cazanii in plus sunt: La Sf. Ecaterina
24 (25) Noemvrie j la Sf. loan cel Nou dela Suceava.
La .sfarsitul Cazaniilor, pe pagina 743 are urmdtoarea insemnare:
Monbrii Comisiunii inseircinata cu revizuirea airtilor de' ritual, au avut In veden i la tiparirea acesteea, urmlind ordinului sfntului Sinod No. 76 din 25 Maiu 1911,
pe langa Cazaniile ed. 1 din anal 1898 (tiparite dupa edi(ia Rdmnicului Noului Severin
din anul 1781) si textul Cazaniilor de Buzeu, tiparite In anima Episcopului Kesarie
la 1834.

t Arhiereul Valerian Reanniceanu.


Arhiereul Meletie Conskinteanui.
Arhiereul Sot ronie Craioveanu,"

Cazania 1643, Editia Fundaliilor Regale, Bucuresti, 1943. La plinirea tricentenarului dela aparitia Cazaniei lui Varlaam s'a retiprit aceasta de catre Fundatia
Regala pentru literatura si aria, Blicuregi 1943.
176

www.dacoromanica.ro

VARLAAM
MITROPOLITUL MOLDOVEI

CAZANIA
1643

FUNDAT1A REGALA PENTRU LITERATURA *I ARTA

BUCURE*TI 1943

Foaia de titlu a Cazaniei lui Varlaam, editia Fundatiilor Regale, BucureVi, 1943,
23

177

www.dacoromanica.ro

Aceasta retipArire in 8 are 500 de pagini. Reproduce exciusiv textui tn transcriere

cu litere mixte, chirilice

latine. Este o editie critic spre uzul stientific. Nu

are Irish' niciun cuvnt lmuritor care sa ne arate cine a intocmit si ingrijit
aceast
editie jubilar,

NA$TEREA DOMN ULU'

3C'

397

Luna Dechevrie 4 doaidze6i si inei de dzile.


Iva"taturA la svgnta dzi a Nascutului Domnului

nostru lui Isus Hristos.

371'

Domnulh Dumnedz5u, ziditorfulh i tvoretulh a toat


lumm, di4taiu fAcu pre Adamh cu toate darurile podobith`
si toate &de pre VOA hui. Dde-i mente sloboda, nime
nil birulasca Cu ment i Cu VOA lui. Dde-i sa aib5 putre
ca un h 4p5rath preste toate faptele.lui Dumned.zau. Dede-i
viat far5 boala si Bra durre si fr pacate i f5r5 de moarte.
Si 4c5 Ce-i mai dede ? Dde-i voe sa mdna*Ce di* toti pornii
raiului. Nulmai putirm *vatatur5 de-i 15s5, Ce s'aCasta nu
pentr' aka' pentru eva, numai pentru sa cunoascd a
are si
elh mai mare pre Dumnedzdu. Tara E lh niCe aCCA nu o tinu,

e cAlcd 4vdttura lui Dumnedzdu. Pentru care Iucru fa


gonit` di4 raiu. Nime nu-1h smen'ti, nime nu-1h goni di+
rah]; 4nsusi pentru gresala sa s goni, si sa scApd di+ mArir
lui Dumnedz5u i cadzii pre aCesth parn5sith bldstArnath.
Nu-i sosi cu atata, e alai multe rAutAti s 4toarsd a faCe
6mulh &CIA. Uideri, curvii, varsdri de singe, scrhavii,
vrajbe, toate lucrurile diavolului le fACR 6mulh. Si 4ca alta
mai rail death aCeste, ca nu sa niCe +china lui Dumnedzau,
CC bodzilorh Celorh muti si surdzi, petrilori i lmnel9rh sa
china.. Si nu mai putA sa cunoasc5 pre Dumnedzau. Nu
put priCApe ca de samth faptele lui Durnnedzau aka luminate i frumoase, cumu-i soarele si stlele, dard
cu cath mai
vartos va hi aCela carele au dzish i s'au.fAcuth astral Ca

io

15

20

25

de strAluCeste soarele atalta, Ce faste zidir lui, darl cu cath


rnai vartosh va strAluei aela, zyditoriulh! i parnAntiil,
Iaste fAcuth dinsh, i ne sine pre noi pre toti, &Hi cu tath

va hi mai putrnich Cela Ce I-au fAcuth pri.ohl Si &auk,


el faste zydith de Dumnedzdu, i de faste atta de .ftelelpth
..melegatoriu i atata de frumosh i mester5 dar5 cAth rnai

so

Nr. 101. Cazania lui Varlaam, Editia Fundatiilor Regale, 13ucurqti, 1943.
Ineeputul Cazaniei la 25 Decemvrie.

178

www.dacoromanica.ro

ALTE RET1PARIRI DUPR CAZAN1A LUI VARLAAM.


1. Cazania dela Bucuresti, 1828. Atat Dirnitrie Iarcu, in a sa: Bibliografia eronologic romdnd, cat i Bibliografia Romdneascd Veche In Tomul III, sub Nr. 1361,
pag. 373, mentioneazd o Cazanie apdrutd la Bucuresti In anal 1828. E adevdrat
referintele bibliografice nu sunt identice, D. Iarcu spundnd ea', a apdrut in folio de
473 foi in zilele episcopilor Neofit, Chesarie i Ilarion iar dupd Bibl. Rom.
Veche
ar fi apdrut tot in folio dar de 2-1-243-i 1 foi. Totusi credem ca amdndoud aceste
izvoare se refell la una si aceias editie de Cazanii.

Nepotrivirea poate fi pricinuit si de vreo scdpare din vedere a datelor riguros

exacte.

lard titlul acestei Cazanii, pe care Bibliografia Romdneased Veche o red cu


chirilice, si Predoslovia ei.
CAZANII / ce cuprind in sine Evangeline tdlcuite ale / Duminecilr de peste
an, si cu Cazaniile / SynaxarYului Praznicelr inpdfdtesti, si a / le Sf[i]ntil6r cel6r
Mari, a 12, luni / de peste an.
Care s'au inceput a sd typdri in zilele prea luminatu / lui i prea Inaltatului nostru
Domn /GRIGORTE DIMITRIU GICHA VOEVOD. / Iar sfdrsit au luat dupd ce au
intrat aicea armYfa Preaputearniai Inpdratii a toatd RsiYa.
Cu

blagoslovenn'a celui

de

acum

Mitro / polit

al

Uggrovlahiei / KYRI U

GRIGORTE./ lar prin tisard'ira i toatd cheltdrala Iubitorilijr /de D[u]mnezeu


Episcopi, al Sf[i]ntei EpfscopYi Rdmnic / KYR NEOFIT,/ si al Sf[i]ntei Episcopii
Buzdu / Kyr Chesarie.
In Bucuresti./ In Sfrainta Mitropolie, la anul mantuirii 1828 / de Mathei BAveanul Typograful.
CATRA CETITORIU.

'Vasta carie mu4 folositoare de suflet la toti hristianii de obste, a r mai vados
leicuitori pii afarei la sate, s-au typarit mai indinte In mate randuri
in deosebite vremi de ce i mal dinnainte Arhiere i Pastor ai nmului nostru,
cria fciitoriul iaste nestiut, iar folosul foarte vederat. Flindca acunz din pricina
vrernii prea s'au 1-dril i dupei armare de folosul ei cei multi s-au lipsit, s-au invoit
intre sine ittbitoriut de Dumnezeu Episcopul Ramnicului Kyr Neofyt, cu iubitorizzl
de Dumnezeu Episconul Buzaului Kyr Chesarie, de iznoava acum de o au typetrit
(del' in typografia Sfintei Mitropolii. Caril din mult rama, nici greotatea vremii nu
o au socotit, nici cheltuiala o au crutat, numai la folosul sufletesc cet de obste au
privit. De carde tofi totedauna .yi In tot minutul a purta grifa datori santem: si
pentru carele in toate chipurile vief ii Dumnezeit porunci au pus, dupei cuvantul prorocului David, carele zice: Cine este omul cel ce se Mine de Domnul rige va pune
lu in calea care au ales".
Priimitio dar cu bucurie si folosindu-va dintr'insa, yeti face indemnare a da ,F
alte erfi la lumina. Si asa ttrinemd i Prea-o-Sfintia lor si/ vor Invrednici de fericirett
a ca de care s-au zis: Fericiti cei ce graesc in urechile celor ce aud. $i
yeti
attzi din insto. gura Mantuitoriului: Fericiti cei ce aud cuvantul lui Dumnezeu si 'ti
pazesc pre dansul, fie, fie."
La sfdrsitul cdrtii se and exact aceleasi versuri pe care le-am reprodus dura
la ce i pro.sti

23

179

www.dacoromanica.ro

editia din 1858. Deasemenea i xilogravura de pe verso foii de titlu este aceiasi ca
in editia din 1858 reproducere, ta rdndul, sdu dupd cheia intelesului, Bucuresti 1678.
Aceste doud dovezi ne indreptAtesc sd .sustinem cd i editia dela 1828 este tot
o retipdrire dupd Cazania lui Varlaam.
D. Iarcu mai mentioneazd, dar M precizdri bibliografice suficiente, urmdtoarele Cazanii nesemnalate in Bibliografia Romdneascd Veche si care probabil sd fie
retipAriri dupd. Cazania lui Varlaam. Aceste sunt:
1. Cazania, In zilele Mitropolitului Neofit, 1700. (Dar In lista mitropolitilor Ungrovlahiei, Neofit pdstoreste intre 1738-1754.)
2 Chiriacodromion, In zilele Mitropolitului
Stefan, 1702. (Stefan pdstoreste
insd intre anii 1732-16 Tulle 1738.)
Cazania, In zilele Episcopului Filaret, la Rananic, 1770. (Filaret a pdstorit ca
episcop la Rdmnic din Martie 1780-Septemvrie 1792. In vremea lui a apdrut Cazania
de Rdmnic din 1792. Totusi vedem cd D. Iarcu mentioneazd existenta unei Cazanii
sub Filaret si pe la 1770.)
Cazanid, (Chiriacodromion) In zilele Mitropolitului Stefan 1782. (Stefan Mitropolit pe la 1782 nu a existat.)
Cazania, Rdmnic, In zilele Episcopului Filaret, 1784.
Cazania, Rdmnic, In zilele Episcopului Climent, 1790. (Pe cea din 1792 nu o
mentioneazd. Clement, ales in 28 Iunie 1735 si instalat in 1737 se retrage In schimnicie

la 1749.)

Carte de invdtdturd duminecilor, praznicelor si sArbdtorilor mari, In fol. Mitrop.


Varlaam, Iasi, 1843. (?)
8. Chiriacodromion, In fol. p. 866+10, 1857.
9. Chiriacodromion (dupd cel dela Buzdu), ChisinAu, 1860.
Dacd asupra celor apdrute pdnd la 1830, an la care se ()preste Bibliografia Romaneascd Veche, si pe care aceasta nu le Inregistreazd, D. Iarcu dd insuficiente referinte
bibliografice, suntem nedumeriti cu privire la aceste trei din urrnd, pe care, fdrd indeiald cd, le-a putut avea la indemdndsi totusi referintele asupra lor sunt inadmisibil
de lacunare. Pe baza lor nu putem formula nicio concluzie probabild dacd au vreo
relatie cu textele retipdririlor dupd Cazania lui Varlaam.

FAcfind o privire retrospectivd

asupra retipdririlor dupd Cazania lui Varlaam,


de-la aparitia ei si pAnd In 1943, adecd timp de trei veacuri, pe care le-am putut avea
la indemnd, le putem grupa In urmdtoarele familii:
1. Prima retipdrire care utilizeazd In cuprinsul ei Cazania lui
Varlaam, In Intregime, este Chiriacodromionul dela Alba-Tulia, din 1699. Aceasta adaugd la textul
editiei princeps scurtele Introducen i la Cazaniile: 1. Duminecii Vamesului si fariseului;
2. A feciorului celui curvar; 3. A Idsatului de carne; 4. A Idsatului
de brdnzd; 5. A
doua In post; 6. A treia in post; 7. A patra In post si 8. A cincia in post - luate dup'd
Cazania dela Govora, 1642. Cuprinsul Il sporeste cu urindtoarele 6 cazanii: 1. A doua
la Inviere; 2. A doua la Rusalii; 3. A doua la Nasterea Domnului; 4. A doua la Boboteazd; 5. La 9 Martie, Sf. 40 de Mucenici si 6. la Sf. fije. Deci are In total 81 de
Cazanii. Prin urmare, afar de partea ornamentald a Cazaniei lui Varlaam (xilogravuri, initiale i tiparul In doud culori) reproduce textul In intregime, cu deosebirile
arAtate.

180

www.dacoromanica.ro

Sub forma aceasta o retipdreste Chiria.codromienul dela Bucuresti, din 1732 si


cele doud retipdriri apdrute tot la Bucuresti In 1765 si 1768.
Aceste patru formeazd prima tamilie. Dar din punct de vedere al artei grafice
marcheazd un regres fatd de a lui Varlaam.
A dou2 familie a retipdririlor dupd Cazania lui Varlaam o formeazd editiile
dela Ramnic, 1748, 1781 si 1792.
Aceste editii au in plus fatd de a lui Varlaam 7 Cazanii. Anume, cele din editiile
Alba-Julia
Bucuresti (1699, 1732, 1765 si 1768) si una la Sf. Clementie 25 (24)
Noemvrie. In schimb nu retipdresc din Cazania lui Varlaam predica la Sf. loan cel
Nou dela Suceava.
Din punct de vedere al artei grafice si al ornamentatiei reprezintd o reald decadent fatd de editia princeps dela 1643.
A treia familie o alcdtuesc retipdririle dela Buzdu, 1834, Sibiu 1850 si Bucuresti 1858.
Aceste retipdriri reproduc in intregime editia princeps. Cea dela Buzdu, 1834
si cea dela Sibiu, 1850 adaugd In plus 6 Cazanii, iar cea dela Bucuresti 1858 adaugd
10 Cazanii. Aceasta este, prin manare, cea mai bogar retiparire. avand 85 de
Cazanii.

A patra familie de retipdriri dupd Cazania lui Varlaam o formeazd editiile dela
Bucuresti din 1898 si 1911.
Retipdririle In extras din 1894 si 1903 se situeazd a parte.
Retipdrirea deja Bucuresti, 1943 avand caracter jubilar, neurindrind popularizarea in randurile obstei, rAmane fdrd rodire.

Incheind acest capitol, asupra retipAririlor dupd Cazania lui Varlaam, precizArn
urrnatoarele:
Intai nu am spus intentionat pur si simplu Retipgririle Cazaniei Fui Varlaam,
pentrucd, In intelesul strict al cuvaintului, aceastd monumentard operA n'a fost retipAri td.

Incepand cu plagiatura" dela 1644; cu rebotezarea sub numele exotic de Chiriacodromion" la 1699 si pand la editia din 1911, toate au utilizat cuprinsul Cazaniei
lu Varlaam,
In parte sau In intregime
addugand sau eliminand, uneori in chip
barbar tocmai expresiile ,arhaice cele mai pline de seva intelepciumi si mireasma
frumsetii. Dar absolut nici una nu s'a ridicat In ceace priveste ornamentatia la Indltimea originalului. Nici una, dar absolut niel una dintre retipdriri nu ne poate da
nici mear o icoand aproximativd de ceeace a fost originalul dela 1643. Asa fiind,
o noud editie, in acelas timp comemorativd, inchinatd drept cuviincios omagiu maArhiereu cArturar, Mitropolitului Varlaam, care sd fie pusd la indemana obstei
spre zidire sufleteasci si In acelas timp sd fie aproape identicd cu originalul si sub
taport artistic, nu numai CA este inutild, ci imperios necesard
si e o chestiune de
prestigiu cultural.
Din aceste motive Editura ERAN a pus In lucrare o nota retipdrire a originalului
nimic addogand, nici rsand la o parte
ci transcriind numai textul cu litere

!atine si In scrisul de astdzi ca s'A fie de toti inteles. lar sub raportul artistic prin

reproducerea si completarea frontispiciilor originalului de cdtre pictorul Emil Cornea se


va putea da o idee adevdratd a ceeace a fost Cazania lui Varlaam.
181

www.dacoromanica.ro

!rag
1f5ftlf

'14

....

4.131;5AT49% AACAViliTA Sif .


I
0 M tf 5 A Pi

iliffUE4

HOffreidti IC XCr,...

0/1eitalfs

,,

A4`f.,5

ii-fiyiToi1116 UM

Mr6Off4gitli ATOATA

/064A,

Atiits,TrAtO

+.1k1f-Y 170 /114.1A41% ffTOATE AOHAC

no,A701tur1 .
ii0IA Id41 .

LOH

FroArrf e4'AE rif (

jrCIA,Eff MEHTE eilo/Eortoc-iiiimf

evioy

6HpCelfA 1414EHTA WM ititiO/A i4


jrCillEfi
CrWIRA
faTrtfE if 4/416 VT.TspAT'll flpECTCTOATE
/
,71

MITEAE il

f-f

114/T Wn 13,14/IC

AmGr-A/W

A rillAjEff

f
r044106

6 i /UV& +ARIA EOA


'

Witi (1)/Ikt/T. OAK A Tf LtIfil +IA

1i

VC 41/1401TE . uni la-CA.11En Mplff NIA(

ii01 C'EArt/iS [Mr E 4111rOtyl 110/14.61 fAillAWH .

rifiv II

oi

Nr. 102. - Cazania lui Varlaam. Inceputull Cazaniei la 25 Decemvrie.MAN

www.dacoromanica.ro

MANUSCRISE DUPA

CAZAN IA lU

VARLAAM

Inca nu s'a subliniat extraordinara contributie a Cazaniei lui Varlaam la pimadirea limbei noastre (iterare si in general la inchegarea unitatii graiului romanesc.
Studiul de fat prilejuindu-mi o leaca de zdbavd asupra momentului binecuvantat din istoria culturii si a artii romanesti, cnd a apdrut Cazania lui Varlaam,
am ajuns la convingerea c timp de trei veacuri graiul cazaniilor lui Varlaam a exercitat o adevdrata hegemonie in activitatea predicatoriald, dela o margine la alta a
tinuturilor locuite de Romani.

La un an dupd aparitia ei o vedem exproprit, in parte, de Cazania dela Dealu


(1644), iar in ultimul an al veacului al XVII-lea este retipdritd in intregime in Chirachodromionul dela Alba-Julia (1699).1)
In veacul al XVIII-lea, veacul dospiturei atat sub raport cultural cat si social,
Cazania lui Varlaarn se tipdreste de 6 ori (1732, 1748, 1765, 1768, 1781 si 1792). Ne-am
dat noi oare seama ce insemneazd acest fapt?
Cartea aceasta n'a fost destinatd pentru rafturile bibliomanilor, ci pentru obstea
cea vie a neamului. Ea a circulat dela Bucuresti sau Ramnic pan in Mramaros
(Maramures) si din Alba-Julia pand prin Dobrogea i pana la Nistru.

Sufletul neamului a simtit dela inceput darul" ce i s'a ddruit prin luminatul

ierarh Varlaam.
deschis larg toate portile sufletului. L-a primit, 1-a imbratisat
si 1-a asezat pe altarul pretuirii sale cel dinlduntrul sufletului.
Din dovezile cum a fost primita Cazania lui Varlaam de toatd semintia romaineasea, din multe cite vor fi existand,aveam la Indemana putine dar suficiente spre a justifica cele afirmate aci. Statistica exernplarelor c'are se mai gdsesc dup 300 de ani pela
Dupd afirmatia dlui prof. At. Popa, din articolul: Cazania lui Varlaam
la aniversarea ei de 300 ani
publicat In Dacia, din Arad, Vineri 11 Iunie 1943, ar exista o
copie dupd Cazania lui Varlaam, la biserica ortodoxa' romana din Geaca
(ranga Mociu,
jud. Cluj), chiar din 1643. -- Tot in acel articol mai spune ea: In Bihor, Popa Urs In
Cotigleti, la 1676 si 1680 o copiaza In 3 exemplare, acelea cari sunt cunoscute pAnd acum."

183

www.dacoromanica.ro

bisericile de aici din Ardealul de Nord si de care ne vom ocupa mai tarziu, va fi una
dintre dovezi. Aci aducem alta.
Nu am putut afla stire in cate exemplare sd fi fost tiparita, Cazania lui Varlaam
la 1643. Dar cd indatd. dupd aparitia ei a strAbdtut pand in aceste tinuturi i ea' exemplarele n'au putut so satisfacd trebuintele credinciosilor de a gusta neintrecutele ei
propovedanii exist& dovezi. Una dintre acestea o formeazd manuscrisele care au cdutat
sa suplineascd insuficienta exemplarelor tipdrite. In cele ce urmeazd ne vom ocupa de
manuscrisele dupd Cazania lui Varlaam, editia princeps sau retipdririle ulterioare,
pe care le-am gash in aceste pdrti.
1. Manuscrisul dela biserica romdnd unitd, Mez5szava (Saya), protopopiatul
Cdmpiei, cu sediul in Aranyosszentmiklbs (Sdnicoard), jud. Szolnok-Doboka (Somes).
Descrierea manuscrisului. Manuscrisul in folio e legat in volum. Scoartele din

table de lemn SUM invdscute in piele. A avut pattale, acum rupte. Pielea de pe calcdiul legIturii, in jumdtatea de sus, inca e ruptd.
Pe scoarta din fat, se mai distinge imprimat in piele o cruce ornatd cu putine
flori stilizate i incadratd in chenar de ghirlande si linii. Ornamentatia scoartei din
dos e formatd din triptice de linii si sus, jos si spre cdlcdiu o ghirlandd de flori stilizate.
Nu se mai poate cunoaste dacd aceste ornamentatii imprimate in pielea scoartelor au fost aurite. Manuscrisul este format din 239+106 foi numerotate si 3 foi, la
sVarsit, nenumerotate.

Paginile pline au cdte 28 de rdnduri a cdror lungime variazd intre 121/2 si 13


cm. intocmai ca si in editia princeps.
Scrisul apartine unui singur copist si este scris dela inceput pAnd la sfdrsit cu
aceia liter, cu o idee mai mica deck litera dublucicero din Cazania lui Varlaam.
O privire mai putin atentd ar confunda acest manuscris cu o tipdriturd atdt este de
impecabill scrisoarea.
Manuscrisul acesto nu este numai o simpld transcriere, ci este o copie aproape
aidoma cu originalul. Ceeace avem in originalul dela 1643 cu row i copistul a scris
cu row, pastrand chiar aceiasi asezare a rdndurilor din titluri.
Unele titluri principale si unele initiale se pot confunda foarte lesne cu cele ale
originalului atdt sunt de iscusit copiate. In deosebi initialele de sub NI% 63, 67, 69,
70, 71, 72, 73, 74 si 75 sunt intocmai ca si In original. Sub acest raport manuscrisul
este un adevdrat monument.
Copierea s'a fcut dupd un exemplar B. Dovada o avem in textul foii de titlu
asezat in 13 rdnduri ca si cel din exemplarele B rdndul 1, 6, 10, 11 12 si 13 fiind serse
cu rosu. Ultimele 3 abia se mai pot distinge.
Textul titlului 1-a incadrat numai in chenar de linii. Pe verso foii de titlu locul
stemei Moldovei 1-a lsat .gol. Deasemenea in locul frontispiciilor dela Cazania Duminecii fariseului si vamesului; a Floriilor, a Invierii, la Dumineca a 7-a diva Pasti, la
Rusalii, la Dumineca mare si la Septemvi-ie sunt ldsate spatii libere incadrate in
linii de dimensiunile orignalelor. Probabil avea sd copieze si aceste frontispicii.
In fruntea celorlalte Cazanii a asezat vignete formate din linii geometrice cu
1

arii umplute cu linii negre si rosii sau unele ldsate in alb ori eke cu o cruciulit
In ro,u in interiorul lor.
A doua dovadd ca s'a copiat dupd un exemplar B. o avem in textul Evangheliei
dela Dumineca a 13-a dupd Rusalii (in original F. 280 v. iar aci F. 149 v.) unde lipsesc
cele trei rdnduri
184

www.dacoromanica.ro

IMERETIWNIffittlii

gr. AA CA7AFITA

4,1,11 A f

Pri1iVI1 ttlIMHINICH Molt mA col

omKiAls
Tr go

,A,A71-c,"11

4H4rti11ic>rtAIL

91E4,44444b MOM A frit

no bo Dirtiii

s"S M

ollti

41 All A To A iTA.- AVM'S+ , ti,ti 40T lit

+71stc2111

Agt-t

A117,

W_Ii FrOiA

rrf

1,47rtfilf

rip fAart,.

,A,t/VH A4 f TE KRA go MS MIME, rvi ay


Tit*,

airtt (I UM AV ti

KA'tIi k
/11 II el,A47S-7-1(

Nr. 103.

tII7A rflk
)0471" 1,17

tap

%buck

t 'LYN

Ail
,

Ttpf FITE TO ATE 4AntrfAr.

4119A

Vol,(A,Ifs

tan

ta

Manuscrisul dela biserica din Meziiszava (Saya). Incepulul


Cazaniei la 25 Decemvrie.

tits

Se deosebeste de exemplarele B, insd, prin urmdtoarele:


Initiala primei parti a Cazaniei la Dumineca 18-a dupa Rusalii (F. 172 r.) inc
este identical cu initiala din exemplarul A (Bontida), de sub Nr. 41 si nu cu acea din
exemplarele B. adica. cu M, Nr. 43.
Initiala textului slavon (in original pe A r. aci pe reversul primei foi nenumerotata, dela sfarsit) i titlul cuprinsului sunt cu rosu pe and in exemplarele B cu negro.
2. Datarea manuscrisului j autorul liii. Pe filele manuscrisului asa cum se afla

astzi, nu exist nicio insemnare despre data copierii nici cine a sdvdrsit aceast
xceptional," lucrare.

'

Probabil sd fi fost aceste date pretioase pe ultima foaie care lipseste. Caci foaia
ultim de astzi C v. pe care se aflii Scara Cuprinsului se inchee cu Dumeneca a
troj dzeci. invtdturil pentru streintatia lui hs. si pentru cAldtoriTa noastrd in ceastd
lume. list 226."
Exact cu aceste randuri se inchee si foaia C v. in originalul dela 1643. Deci din
manuscrisul de care ne ocuparn lipseste foaia cu arAtarea celorlalte cloud Cazanii
duminecale si aratarea Cazaniilor la sarbatori. La sfdrsitul acestora, probabil iscusitul
copist a-0 fi insemnat numele si data sal/L*6i lucrului.
Insemnarile ce se all pe acest manuscris sunt urmatoarele:
Pe partea din launtru a primei scoarte, cu chirilice:
Paro/ni! Savei
Teodor Pillticean Ao 1834.

lanuarie 4 zile.
24

185

www.dacoromanica.ro

1.

3.
Nr. 104.

2.

5.
4.
Filigrane din Ms. dela biserica din Mez6szava (Saya).

In partea de sus a foil de titlu (F. 1 r.):


PeiWean loan din Saya.
Au scris in Ao. 1828.
August. 23.

Pe partea dinlduntru a scoartei ultime:


Aceastei cazanie Alu Pallicean loan din saya
cumparaai cu 7 Jog Vj s'au
cuinpiirat in Ao 1825 August 23 de zile.
(Cifrele sunt scrise asa cum le-am transcris aci
nu cu chirilice.)
Din aceste insemndri constatdm atat
manuscrisul a fost cumpdrat Cu 7 zloti
la 1825, August 23 de care loan PAIdcean din Mez6szava (Saya). Dar dela cine? Filele nu ne dau niciun riispuns.
La datarea lui ne-ar putea ajuta fil;granele hartiei.273)
Hrtia dupd tesdtura ei se aseamand cu hartia din exemplarele lui Varlaam. Are
ins; alte filigrane. Aceste sunt in numdr de 6. Mai frecvent este filigrana Ni. 1, Cu
cAlretul. Aceasta predomind. Se alterneazd mai mult cu filigrana Nr. 3.
Existd pe foaia A r. (prima foaie neinumerotatd dela sfrsit) textul slavon dinaintea cuprinsului. In acest text s'au strecurat cloud dale ce se deosebesc de cele din
273) Colectia de filigrane, a lui Iosephus Kemenyi dela Biblioteca UniversitAtii din
Kolozsvr (Cluj) nu ne-a fost, de data aceasta, accesibil. De aceea vom incerca sd circumscriem data servindu-ne de alte criterii.
186

www.dacoromanica.ro

original. Anwne In originalul dela 1643 avem anii dela facerea lumii 7151 iar dela
Na$terea Domnului 1643. In acest manuscris avem dela facerea lumii 7203 (=1695)
iar dela Iisus Hristos 1690.

editia princeps sub anii deja facere alumii se afl cuvantul IC. Prin urmare
a fost cu putinta' ca dupd ce copistul a scris slova Z (=7000) privirea sa-i fi fugit
In randul de desubtul numdrului $i sa fi scris dupa Z slova C din ciwantul IC
(=Iisus) dupa care a copiat ultima slova din numarul 1643 adeca pe 1- ( = 3), care
se afla In apeea$ rand cu IC, obtinand astfel numrul gresit de 7203.
Tar numarul 1690 In loc de 1643 e foarte probabil eh' 1-a trecut fiind obicinuit cu

datarea acelui an, 1690, In care probabil sa fi copiat Cazania. Alte conjuncturi se
pare cd nu ar fi posibile.
Celalalt manuscris ce cuprinde aproape In Intregime Cazaniile lui Varlaam,
manuscrisul Nr. 210 dela Muzeul eparhial ortodox roman din Kolozsvt (Cluj), darand din 1696, e tot anterilor retiparlrii Vela Alba-Iulia: din 1699. Dupa aceastd. data and numrtrul cazaniilor s'a rdspandit In numar mai satisfcator, ar fi mai
greu de admis copierea Cazaanei lui Varlaam In Intregime. Prin urmare data de
1690 s'ar putea admite ca o data foarte probabila.
Cat despre iscusitul copist hu putem s formulam nicio ipotezd. Mat ptitem
spune cg a fost un copist Incercat, un profesionist care nu a implinit prin osteneala
sa un canon, ci a fost constietnt ea' savar$e$te si o opera de arta grafica.
3. Cup-Ft:suf. Este identic cu al originalului dela 1643, avand 54 Cazanii duminecale (cuPrinzand Intre acestea $i Cazania la Sambata lui Lazar, Joia mare- $i Sambata
mare) $i 21 Cazanii la Srbatori. Orditnea Cazaniilor la fel este aceia$ ca $i In original.
Exceptand frontispiciile finalele i initialele formate din figuri sau attimale stilizate, pe care nu le-a putut reproduce, gasim Inca urmatoarele abaten i dela original:
Aproape peste tot a inlocuit apostroful prin slovele pe care acesta le substituia.
De exemplu in Cazania lui Varlaam, F. 1 r. randul 8 avem: ultra' van:4u. Copistul manuscrisului din Saya, F. 1 r. randul 6 a scris: altitNi vamdsu. Sau: Varlaam

F. 8 r. randul 15 =Dzise donznul fin' mi. Ms. Saya, F. 4 v. nindul 4 =Dzise


doinnulk 'Eta In&
Libertatea aceasta a copistului vadeste ca el avea temeinice cunostinte de limba.
In al doilea rand, gre$elile ce obvin In original In titlurile paginilor, copistul
le-a Indreptat.
Cu privire la tehnica transcrierii, Meru In care s'a aratat cu total servil fata de
original, totusi initialele le-a scris pe toate numai cu row, deci si pe acele care In
original le avem cu negru.
In sfarsit initiala partii Intai dela Cazania Duminecii a 18-a dupd Rusalii (In
Fd. princeps la F. 309 bis. r.) nil este identica cu acea din exemplarele B (M. 43),
ci este initiala Nr. 41 identicrt cu aceea din exemplarul A=Bontida.
2. Manuscrisul dela Muzeul eparhial ortodox romlin din Kolozsvdr (Cluj), de
sub Ni-. 210.
In catalogril cartilor din Mueul Eparhial ortodox roman din Kolozsvr (Cluj)
sub Nr. 210 rubricile sunt albe. Am cautat obiectul neidentificat, inregistrat sub acest

numar. Dela prima aruncatura de ochi am constatat ca-i un manuscris. Pe partea


de sus a primei foi 'scris cu creion negru, 1796. Am tras la Indoiald exactitatta datei
si pe Villa' dreptate caci pe foaia ultima manuscrisul poarta data 1696 care a putut
24*

187

www.dacoromanica.ro

ttst

Ks

1.67.T2S

ji Lirrp AEA URI OrlifrANT011t illaalief

....

71 /1117"41

tilf Ili 11 r:-8" CvITA fir, roi-itirivrpio


...
--.1-.
&F(sfirt T i ti)96ititif tr.. al tqfrit (AN vivill in; nix
fai 'WIN
*IE 1.11 f bib ti) mo ()As W h I-IX ii g 11171 TIrt a)
7--4 t".
,__I
'7'
/
7, ,
itioriX
elonirroiE
.
tii
wiL .--(UV;
" r-46
q.nrorrtIKA
A
0
il
. .-2-, ,
(Alf & VIM, 6,E fvf.r.4-/1v C 7. 1,11) pm IC71 tip* f ti Alf
111-0AX M
ICE
illtillE
Mu)
:-/t
-/11117trif
'f.g11;(i 1
ALOE LU h 7t1fI

L.,

"---i

ii

rX-

' 73 - '

-1

to

(---.. 1

CLUE trISIC ttl is


3! . K f iltIrryl al.-71 i1 I( ?iE lirttY)E
....,..
1Y17-z `trglai AfOl KT,
IIST9trX/6
11p1:1.0 'IEAXA''(
.91,

(V +p tticiiN C frvir5ip/n

1.,C,1

lip Wish it-i,i4/0-01

--i-

`-rf

.--.

(7-

..,...

6%3Xpil, ti-Xtio(vXv.111rt/rC IVIC 1.Tp;SIRIECU;i11


(..., , ,. ;
-.-.-v rig itir1S-1( irk netritum .
.
b 6fitAti.. If% it??is
6icfmr-tqiith cyintritittvif, iviff.;:t-'11 ugni
riirtiri e I _,
If& 'It 71 larS g iii up to

if"hf/IN 1,11;) hi' -fir; ii.litfifttry-1741r (Mil k r1 fIX Ag


.

"

e,
ii" M:i 'DI if7,'ITE
ivApii (pi tip
nibrip*
rumovr.o
"I"
74"
ft.
7h
TfETTIlf ih IVX61h1Iiii CIfie0-aliitt
TtitSit ilX if;:i713..
Ylvf4:
-

'71

`I;

Inn 6 0 7f:ill 6 E tl ii (PE IT f rt Intl


I

7---4

1.41( itlgtC/b . vi 67 E Ayt yip ;f

ti Xtft fl'E alit

IV%

tryirt CL icxtio Er

17(

rche revrytTA: nik KA if itti fi:-/: fc-LexnAN flat


Cti'cit
.ytlErp-ti fiXtrIti frprt it-ihitort tillia

nil*

ir7rTIK;ttitlif DJ bill Trk if g TE . A T2( lE ti 71 iftl

ill

/11i IVA liE Kg p A 1r A .1`-i.qm"Ifft 7ricE)1A, AX Xi'


fcgmAill; (feint-AI . KE/1/.1TA- ilislc,"1:1"EAf6prtnif
1,

CZ lif trig If ill h lip'0416- ,:if


/e-C ill 7.'
fpfulowil% nr6.
,
,
11 1 b 54 fi ///14, t ti rt if TE apt. tl tilti AO lititplt U1N
r-is

Nr. 105.

PaginA din Ms. dela Muzeul eparhial ortodox. F. 36 v.

www.dacoromanica.ro

fi luatd drept 1796, printeo confuzie, intre X =600 si tir =700, (slove cirilice cu vabarca numerica respectiv.
Descrierea manuscrisului: E legat in volurn, format din caete de-cte sase si opt
foi, in folio. Foile stint nenumerotate. Asa cum se afl acum, are 203 foi. Dela inceput lipsesc eel mult dori sau trei foi. Dela sfrsit nu lipseste nimic, cel mult folk
cu cuprinsul dacd-I avea, ceeace nu-i probabil.
Pe foile dela 1-94 inclusiv se afl filigrana Nr. 1. Pe foaia 95 apare filigrana
Nr. 2. Fang, la foaia 165 aceste cloud filigrane se alterneaz.
Pe foaia 166 apare filigrana Nr. 3, reprezentnd un porumbel. Pand la foaia 180
aceasta se altemeazd cu filigrana Nr. 1.
Dela foaia 181-203 are filigrana Nr. 4. N'am gsit niciuna dintre aceste filifgrane in dictionarul lui Briquet.274)

4.

3,

2.

Nr. 106. - Filigrane din Ms. dela Muzeul eparhial ortodox roman,

NI% 210.

Intre foaia 94 si 95 cateva foi sunt rupte.


Scrisul apartine unui singur copist i foarte iscusit intruct nu s'a servit de nicio
liniatur, doar aleva pagini sunt ineadrate in linii oarbe. Cu toate acestea scrisl este
egal; spatiile dintre randuri sunt egale. Lungimea rndurilor difer intre 13-15 cm.
Paginile nu au un numr egal de randuri ci variaz intre 22--26.
189

www.dacoromanica.ro

Randuri goale Intre Cazanii sau Intre Evaiighelii i talcuirea lor nu are. Se vede
crt s'a fcut mare economie la hartie.
Ornamentatie nu are. Unele cuvinte din titluri i initiale sunt scrise cu rosu. Cerneala rosie a fost ns slab calci multe initiale si cuvinte scrise cu rosu sau nu se
mai vdd sau sunt inegrite. Scrisul cu negru s'a pdstrat integru.
Datarea. Pe ultima foaie (203 v.) se afld data de 1696 cu cifre cirhilice.
Scrisul
datei apartine copistului. Litera q ( = ce) egald ca valoare numericd cu 90, de multe
ori In text, este format dinteo linie Yerticald .avand sus la stanga un punct ( q). Sub
forma aceasta o Intalnim de dota ori chiar In pagina Intai (f. 1 r.) randul 4 si 16 de
sus In jos. Sub forma aceasta este In datarea anului.

.1t. X /in, ti ei.rs


1! '6511 ILI jX 0111.e,

PC /ti X f1II n

rif b

fn
e/1

Nr. 107. - Fragmentul din Ms. dela Muz. eparh. Nr. 210, Cu data 1696.

Cuprinsul. Are cazanii la urmloarele Dumineci si praznice In ordinea pe care


o daln aci, indicand si pe ce foaie incep:
1. La Invierea Domnului (f. 1 r. Pe aceastd pagina se afrd i sfarsitul Evangheliei din ziva Invierii, deba stihul 11-17.); 2. La Dumineca Tomii (f. 3 r.); 3. La Dumineca Mironisitelor (f. 4 v.); 4. La Dumineca Samarinencii (f. 6 v. fr titlu); 5. La
Dum. Orbului (f. 10 v. fra titlu); 6. ,LGioi" la Inltarea Domnului (f. 13 v.); .7. La
Dumineca Sfintilor PNrinti (f. 17 r.); 8. La Durriineca Rusaliilor (f. 22 r. MI% titlu.
(La Rusali.i da.* si textul Apostolului, apoi al Evanghehei); 9. La Dumitneca tuturor
sfintilor (f. 25 v.); 10. La Dumineca a doua dupd Rusalii (f. 28 v.); 11. La Dumi/leca a treia dupd Rusalii (f. 30 v.); 12. La Dumineca a patra dup. Rusalii (f. 33 r.);
13. La Dumineca a cincia dupd Rusalii (f. 36 r.); 14. La Dumineca a sasea a Slablnogului (f. 39 r.); 15. La Durrnineea a saptea, vindecarea orbilor (f. 41 y.); 16. La Dumineca opta dupd Rusalii (f. 44 r.);. 17. La Dumineca a noua Inmultirea paiinilor (f.
46 r.); 18. La Dumineca a 10, lunatecul, (f. 49 r..); 19. La Dumineca
a 11, (f. 53 r.);
:20.. La Dumineca a 12 (f. 56 r.); 21. La Dumine:ca a 13, (f. 58 v.); 22.
La Dumineca
a 14, (f. 62 r.); 23. La Dumineca a 15. f. 65 r.); 24. La Dumineca a 16 (f. 67 v.); 25. La
Dumineca a 17 (f, 71 r.); 26. La Dumineca a 18, (f. 73 v.); 27. La Dumineca a 19, (f.
76 v.); 28. La Dumineca a 20, (f. 80 r.); 29. La Dumineca a 21, (f. 81 v.); 30. La Dumi-

274) Filigrana Nr. 2 o mentioneaza Iosephus Kemenyi In


vol. TI pag. 200, specificand:
.,Signum chartea ac 1697 in" Trannia Usuata".Dar daa. o gasim in
manuscris terminat la 1696, inseamnA cA se afla in uz mai Inainte de data indicat acest
de

Kemenyi.

190

www.dacoromanica.ro

rieca a 22,(f, 84 v.); 31. La Dumineca a 23, (f. 87 v.); 32. La Dumineca a 24 (f. 91 r.);
33. La Dumineca a 25, (f. 93 v.). (Aci sunt rupte cateva foi pe care probabil au fost
Cazaniile la Dumineca 26, 27 si 28 dup Rusalii). 34. La Dumineca a 29, (f. 95 v.);
35. La Dumineca a 3Q, (f. 98 v.); 36. La Dumineca .a 31, (f. 102 v.); 37. La Dumineca
a 32, (f. 105 r.); 38. La Dumineca a 33 a fariseului i vamesutui (f. 107 v.); 39. La
Dumineca a 34 a fiului celui curvar (f. 110 r.); 40. La Dum. lasatului de carne (f. 114
r.); 41. La Dumineca a lasatului de branza (f. 117 r.); 42. La Durnineca 1 din post
(f. 119 v.); 43. La Dumineca 2 din post, (f. 124 v.), Evanghelia dela Matheiu
a Silbanogului din Capernaum): In vremea acea atunce era Is. dus cu Duhul in pustie.
sa
sa ispiteasca
Talcuire=(extras) dupd Varlaam. Dar Evanghelia nu corespunde.
La Varlaam e dupa Marcu (pericopa 7). 44. La Dumineca 3 din post (f.. 126 v.); 45.
La Dumineca 4 din post (f. 130 v.); 46. La Dumineca 5 din post (f. 133 r.); 47. La
Sambata lui Lazar (f. 133 r.); 48. La Dumineca Florilor (f. 138 v.); 49. La gioi mari"
(f. 142 r.); 50. La Nasterea Doninului (f. 148 r.); 51. La 1 lanuarie (f. 151 r.); 52. La
Botez (f. 152 v.); 53. La Stretenic (f. 156 r.); 54. La Marele Mucenic Teodor Tiron (f.
.158 r.); 55, La Blagovestenie (f. 162 v.); 56. La Sf. Gheorghie (f.
165 r.); 57. La Nasterea sf. loan, 24 lunie (f. 171 r.); 58. La 29 Iunie Sf. Apostoli (f. 174 v.); 59 La
6 Aug. (f. 179 r.); 60. La 15 Aug. (f. 181 v.); 61. La 29 Aug. (f. 184 v.); 62. La 1 Sept.
Simeon Stalpnicul (f. 186 r.); 63. La 8 Sept. (f. 188 v.); 64. 14. Oct. Paraschiva f.
190 v.); 65. Oct. 26 Sf. Dimitrie (f. 192 v.); 66. Nov. 8 (f. 195 v.); 67. Dec. 6 la sf.
Nicolae (f. 198 r.).
lzvodul:
CAZANIA

La slcivita i Iuminata zi a lnvierii Domnului nostru lisus


Hristos
Cazania lui Varlaam

Ms. Nr. 210 M. E.

invatatrua. pen`tru buchriia dzilei,


de. cate 6ri s'au aratatt Inteaceaia dzi

Invdtatura

cicilor sdi deaca-u Invisd dan


morti dorn`nalt hs.
Astadzi fratilord sd iz`ban'di cioaa

euvan'tulri acela, te-au graittl dvdil


pr[ojrc de aceasta dzi iiuninata de
astadzi, s'au dzisd, aceasta iaste dziaa

ceaia ceau facia' Dmdzdu ca sd ne


bucurdm` j sa ne veselimrt Intransa.

iara In ce chip' iaste noaa aceasta dzi


de bucurie si de veselie, hie cine
poate sd stie i sa s priceapa. CA de

vine pre noi scrdba si frica pen'trii


viclesiugulti i ..neprii[n]ta vrajmasi10141 nostri, penritrd caria piardem` si
sdnatatia i agonosita i slobodziia.

si adema In roble si In saracie si in

toata rautatia. dard cu cajt] mai


vratost sd nu ne vie bucririe si veselie, cdn`dri vedemri vrarmasii nOstri
biruiti si calcati i periti.

Pe[ntirii bucurie

hs.

Ca[nd] a[u] invi[s] de[n] mofriti.


Astgdz] fratilo[r1 sii. i[z]ba[n]di
no[aJii. ce a[u] grai[t] pr[o]rocu[l
Dv [d]ri

zicA[nd]

Acea [si ta e [ste]

zua carea] 6 facu do[m]nu[I] sa ne


bucilra[m] si sa ne veseali[m] intru
Ya.

Cd de vine prea no[i] scr[d]ba

frica, pe[nt Jru vicleasugu[1]


pe [nt] ru nepriinta vra [j] ni[a] ilo E r]

nostri. pp[nt Iru carea pierde[m] .sa-

ndtate agonisita 1 sloboffia. si


cade[m] In roblia si In sdraciTa. si In
to[ajta rdiltate. ia[rd] asta[dz] ne
bucura [in]
vaza[nd J pi [z] mas [ i] i

birui[t] l call_ka[t] l peri[t].

191

www.dacoromanica.ro

CA ZANJE

la Sffintul Nicolae
Cazania lui Varlaam

Ms. 210 M. E.

Invdtatura, de viata svantului Nicolae

Invatatura De viia[a] Sftulu[i]

facatorIu de eudease.
cesta svanta, si mare lumina'

lumi,si agiuitorlu

de

NicolaIa Facatotin[1] de minuni. Ace[Oa sfta de sd[r]gt agIutorIu tuturo[r] crestinilo[r].


Ace[s]ta era
de [nt] r'o cetate anado [1] . na [s] cu[t]

stgtit

tiiturora crestinilota. svantulti Nicolae. Era dintr'o cetate dela ainadolii.


ce sa chiama patara. nascuta diin
rinti crestini, nice prea bogati nice
foarte iara saraci. ce atka avea cata le
sosia pentru sine si pentru saraci ce
cerIa .altt feciota n'au avutti fara deacesta ea nice mainte dinsa nice mai
apoi, alta fisfu n'au nascutti inmasa,
numai preacesta ce avea si intalu
s'apoi. de mitintel arata cum va hi si
deaca ca creaste mare.

de pasin[t] cresti[ni]. nice prea sara[ci] nice prea glz jda[ci] ce avea
ca[t] lea sosie i pe[nt]rtr sara[ci]
cari cerea, i ace[s]ta ava[ndj muma sa i inteu i apo[j si*) de mitfute[1] arata cu[m] va hi deaca va
creaste.

* Peste tot in acest manuscris s este


urmat de ieri.

Am reprodus aci inceputul primei Cazanii si al ultimei din Ms. 210, in paralela
Cu inceputul Cazaniilor, la Invierea si la sf. Nicolae,
din Cazania lui Varlaam.
Confruntarea ne dispenseaza de alte demonstratii i ne impune concluzia: Ms.
210 din Muzeul eparhial ortodox roman din Kolozsvr
(Cluj), dela 1696, este o copie,
prescurtata foarte inteligent, dupd Cazania lui Varlaam. Copistul care a avut rabdarea si dragostea sa copieze Cazania lui Varlaam, este un cucernic i luminat preot
carturar de pe la sfarsitul veacului al XVII-lea
care gust:and dulceata duhovraiceasca a Cazaniilor lui Varlaam, din vreun exemplar ajuns prin acele parti, nu si-h
dat hodina cugetului pand ce nu a avut si el, cel putin In parte,
comoara acelor propovedanii cu care s'a mangdiat si pe sine si pe fiii bisericii sale partasi facandu-i
mantuitoarelor invataturi. Daca smerenia nu 1-a lava sa-si insemneze numele aldturi
de data dela sfarsitul lucrului sat', fie scris de Domnul
In cartea ostenitorilor pentru
porirea luminei Evangehliei Sale la strainosii nostri din vremi de loe usoare.

S'ar putea pune intrebarea de ce n'a urmat ordinea Cazaniilor dupd Varlaam?
Un rdspuns intemeiat nu am putea formula. Constatam atat at Ms. are cu cinci
cazanii mai putin deck Cazania lui Vartaam. A nume lipsesc cazaniile:
I. La Sainhata mare (nu imperios necesard, indeosebi In aCeste parti unde dupa
slujba prohodului de Vineri seara, norodul nu mai participd la slujbe Rand la Inviere); 2. La Inaltarea Sf. Cruci (14 Septemvrie); 3. La Intrarea in Biserica (21

4. La Sf. loan cel Nou dela Suceava (praznic necunoscut In aceste parti) siNov.);
5. La
Dumineca slabanogului dela Vitezda. Lipsa acestei din urrna, e mai grcu de l'amurit.
Cat despre cazaniile la Duminecile 26, 27 si 28 dupd Rusalii, sigur au fost pe

foile rupte dintre foaia 94-95.


Copistul a orandult Insa cazaniile Duminecilor dupd ciclul pascal, iar pe ale
praznicele si sfratilor dupa nasterea Dornnului, incheind cu clazania la sf. Nicolae,
ultima din manuscrisul nostru.
192

www.dacoromanica.ro

Originea manuscrisului. In catalogul Muzeului nu aril gdsit nick) insemnare


dtspre originea acestui manuscris pretios, deia ce bisericd .sau preot a fost achizitionat.
Existd insd pe primele 40 de foi in partea de jos, sub text, urmdtoarele insemndri:
Foaia 1. r. - jos sub text. f. i.
totu popu petru din
2. r.=.... niptiu aceast carte; 3. r.=anume oce[a]teld ou cumpdratu; 4. r.=-vo
ativa omini dinu curutuiusu; 5. r.=dela fecioru lui popa precupu; 6. r.=mdrie lui
liahu Vasile au datu 2; 7. r. = horgosi fratesdu pinteleiu unu horgosu; 8. r. -zegreanu
vasilie 2 horgosi; 9. r. morisanu Chiforu 1 horgosu; 10. r. = briciu Grigorie
hcrgosu; 11. r. = susca iecobu 1 horgosu; 12. r. = Zegreanu Mihaild 1 horgosiu; Pe f.
13. inc a fost insemnare - dar tdindu-se foaia, probabil and a fost legtd
cartea
din nou, s'a tdiat i scrisoarea, fiindcd jos pe marginea foii - se mai poate observa
litereie Zeg
14. r. boddscdu dumitru
horgosu; 15. r. = rdvanti macaveiu 1
horgosu; 16. r. =precupu alu (st)opu 1 horgosu; 17. r. = vlasind Georgie 1 horgosu;
18. r.
zegrenu ianu 1 horgosp; 20. r. [marcd]siianu toiaderu 1 ohrgosu; 21.
r. epure precupu 1 horgosu; 22. r. = basna vrtolomeiu 1 horgosu; 23.
r. = bechisu
.

sim ion au datu 2 pdtaci, liahu seldvdstru 2 potor; 24. r. =


Beehisu .sinuziand 1 pdtacu;
25. r. =--- Anisora 1 pdtacu; 26. r. = Bechisu toiaderu 7 potori; 27.
r. = liahu nicolae
7 potori; 28. r. = finu boru toiaderu 7 potori i unu grsu; 29. r.
= grigorite 3 potori;
30. r. = ou luatu pe etore sd nabd nime WM; 31. r. =
u o indturna nice odatd
veci aminu; 32. r. = ce sd. fie !nu Biserica curtuiusului; 33. r. = in veci aminu; 34.

r. = cine o vre se sd fie trecletu; 35. r. - si trecletu i. afurisitu de tri; 36. r. = de

sfin(d)ti pdrin(d)ti dela nikie; 37. r. = popd fiindu vasilie satului; 38. r. birdu satului
liahu saldvdstru; 39. r. = bechisu toadere fdtu fiindu; 40.
r. = Meta maiu 14 zile.
aceste insemnari se poate constata cd odinioard a apartinut bisericii Bethlen'dial/elves (Curtiusului, azi Perisor) protopopiatul ortOdox al Des (Dejului).275)

In conciazie, dac apdrutd la 1643 la Iasi, Cazania lui Varlaam ajunge sd se


rdspndeaLcd pe la 1696 prin cpii inseamn cA exemplarele care au strldtut pan
aici, au avut o extraordinar inrurire si pretuire. Raritatea exemplarelor tipdrite
a
cdutat sd fie suplinitd prin copii-manuscrise.
ceeace-i tot atat de important e faptui ca acest manuscris este anterior
primei
retipdriri dela Alba-Julia, 1699, care editie in lumina acestui
manuscris se vede ciar,
cd. nu a fost un capriciu literar ci a apdrut sub constrangerea cererii. Poporul
cerea
panea cea duhovniceascd.
275) Cerand infomatiuni preotului de acolo, Parintelui Andreiu
Giurgiuca, in legatura
Cu acest ms. C. S. mi-a rdspuns urmatoarele:
"Indata duPA venirea mea in aceasta parohie (1923) am aflat la cativa carturari mai
batrani carti vechi pe care am cautat sa le adun. Asa am
aflat si manuscrisul in chestiune, la fostul invatator penzionar si totodata si cantor al bisericei loan
Vlasiu. Intrebat
de provenienta acestej crti mi-a spus ea o are dela Gavrila Sigartau
un
nepot de frate
al preotului loan Sigartau, care a pastorit aceasta parohie.
Batranul Gavrila Sigartau mi-a declarat cA le-a mostenit dela tatal sau Nutu Sigartau.
Despre preotul VaSilie (pomenit in insemnarile de mai sus) stim
In aceasta parohie inainte de anul 1780 in acte nu l'am putut gasi doar ca a functionat
caci matricolele incep
abea la anul 1813 sub preotul Gavril Giurgiuca.
Manuscrisul Muzeultii eparhia1 1-am trimes eu cu raportul dela oficiul nostru parohial
Nr. 15, din 25 Ianuarie 1925.

Feciorul lui popa Precut) are a fi din comuna vecina (unita) Piatra,
si astazi este
un preot penzionar, $i care se inrudeste cu familia preoteasca dela noi,uncle
Sigartdu, venila
la noi din comuna vecina Mires (unitd)".
25

193

www.dacoromanica.ro

3. ll/lanttscrisul dela biserica ortodofd romanei din Fugyi (Fughiu). In ;,Bise.


rica .yi $coala" dela Arad, 'anul XXXI, Nr. 16 din 15/28 Aprilie 1907, Petre
Popa paroh gr. ort. romdn din F. Osorheiu, semnala (Cu data de 9 Martie 1907) intr'un articola sub titlul: O carte romaneasca din anul 1643,. ca la bisericuta din
filia Fughiu (pprezv. Orazii-mari) se an o carte pretioasa. Fatadia cartii Intre.niste
colurnne are urmatorul cuprins: Carte. romaneasca de trivataturd duminecile peste an
si la praznice imparatesti si la sventi man. Cu zisa si cu toata cheltuiala lui Vasile
Voevodul si Domnul tara Meldovei, din multe scripturi talmacitg din limba stoveneasca pe limba romaneasCa de Varlaam mitropolitul de tara Moldovei. In tip,ariul
domnesc In Iasi in manastirea a trei s-titel dela Hristos 1643."
hi continuare adaugd:
Tot inteun loc cu ac.el talc, se and i o alta Cazanie scrisa Cu mana lui Popa
care se pricepea la copiat asa de bine,
Gavrii, locuitor in Sintelec la anul 1733 (7)
ea' abia o poi distinge din cele tiparite.'
prin bunavointa I. P. C. Sale
Servindu-ne de aceasta indicatie, am ajuns,
Arihmandrit loan Dinu, vicarul si presedintele Consistorului ortodox roman din
Nagyvarad (Oradea) si a pdrintelui Gavril levan din Osorhei, administratonil paroIn posesiunea manuscrisului lui Popa Gavril.
hiei Fughiu,
Descrierea manuscrisului. E format din 19 fascicole In folio, de cate 8 file, gall
de ultimul care are numai cloud .file; legate In volum. Prin urmare are 146 de foi.
Foaia de titlu lipseste. Se incepe cu CAZANIE la 7ntile zi a lui septevrie.
Judecand prin analogie cu cele cloud foi dela sfarsit, probaliil ca nu lipsesc
nici dela Inceput deck cel mult cloud foi.
Scoartele sunt de mucava imbracate in piele. Calcliul e stricat, deasemenea
scoarta din fata, in parte, e roasI de cari. Se mai poate vedea insa ornamentatia
bogata formata din flori stilizate, presate in piele si aurite.
Foile nu sunt numerotate. Sunt pastrate In stare bund. Dela fo'aia 140-145 are
o mancatura de cari lunga de 4 cm. care ingieuiaza reconstituirea textului, iar foaia
este mai deterioratii.
Paginile stint incadrate In chenare de linii asa cum se poate vedea In cliseul
Nr 109.
Scrisul e numai In negru. Ornamentatia se reduce la frontispiciile Gazaniilor,
formate din gihrlande rudimentare, afara de cel dela Cazania zilei de 8 Noernvrie
format din flori stilizate,si la initiale, fara vreo valoare artistica. Paginile pline au
cate 32 sau 33 de randuri. Lungimea randurilor este de 131/2 cm.
amoral iui. Pet:re Popa in articolul senunalat mai sus
)atarea manuscrisului
spune el a fost scris la anul 1733. Poate sa fie o greala de transcriere sell de tipar
Intrucat pe foaia 146 r. se .afla urmatoarea Insemnare:
,Aceasta Cazanii pre praznice ce-aftrti scris ea Popa Gavailu fiindii lacuitoriu
.

Dolmlnului 1738."
Deci e 'impede ca data terminarii manuscrisului este anul 1738. lar copierea lui
nu-i probabil sa fi durat mai mult de cateva luni.
in sintealicii.

Poate ca filele dela inceput ce lipsesc sa fi cuprins larnurin si cu privire la


initiativa acestei lucrari. Copistul, Popa. Gavril, a copiat Cazaniile la cererea cuiva
sau fiind de profesiune copist Isi agonisea prin asemenea binefacatoare osteneal,
painea cea de toate zilele? La aceasta intrebare main. uscrisui asa cum se gaseste
astazi, nu ne d niciun rsnuns.
194

www.dacoromanica.ro

LA1

KF

(1,E

3t1 At

ICi. NI

gpsif

cl

AY ri

/14 (A
Nr. 108. - Manuscrisul dela biserica roman ortodoxa din Fugyi (Fughiu). Frontispiciul
Cazaniei la 25 Decemvrie. F. 36 v.

Cuprinsul. Nu are Scat% a Cuprinsului. Contine urmatoarele Cazanii:

CAZANIE la intde zia lui septebrk. Pentru vrtata Preacuviosului Pdfintelui


nostru Symeont stolpnicti. (F. r.)
CAZANIE la a Opta zi a lui septevrie. La nasterea prea sffitei, i pirea blgoslcvitei st'dpdnei noastre, Preacurate fecioarei Mara (F. 5 r.)
CAZANIE la 14. zile a lui septevrie, la radicarea cinstite[i] Cruel. 1) (F. 8 v.)
1

CAZANIE la 14. zile a lui. .tictovae (F. 12 r.) Pentru vitata preacuvioasei
rnaiuei noastre paraschevYi. (F. 12 v.)

CAZAN JE la 26. de zile a lui octovffe. Pentru Inucen'ita sffitului si marelui


mucenict Dimitre. (F. 16 v.)
CAZANIE la 8 zile a lui Noemvfie la soborult sffitilort voivozi ingeresti.
Mthailt. si GavrYi. (F. 21 v.)
C) au
CAZANIE la 21. de zile a lui Noemvrie, la vdvedenYfa Preacisfii
dust PArintii ei in BesearecA de -6 au inchinatt lui Dmnezdu Pruned de trei Ani.
(F. 26 r.)
CAZANIE la 6. zile a lui Decenivfie. Pentru vflata sffltului si fdetorTulu[i]
minuni Necolae. (F. 28 v.)
CAZANIE la 25. de zite a lui Decemvffe. (F. 36 v.). La slAvita i luminata
zi a nastefii Dmnului nostru Is hs; (F. 37 r.)
CAZANIE a 2. iarsi la nasterea Dmnului nostru Is hs.

Serle sffitult Apostoltt Pavel la cartea cdtr jidovi, in doa0 capete grindt:
Deci n'au luatt tkarecdndt de la ingeri ce dintru sgm'anta lui Avraamt au pri'imitti.
CAZANIE la intdsfa zi a lui GenuarYe. La brezanita (adecg atarea imprejurt) a Domnului nostru Is hs. (F. 52 r.)
25'

195

www.dacoromanica.ro

foitaAgti
A

lc Ate

tryleY

Mu-Uri/I

Agni virser4 111a4314

Aivi tailyn no c meg


e

eig-s- Ey'S
ivaiVnis , A
,f
1I

3 wit 6 ii rn000/11.f
1

pi to Lint

41 locsinoy tOn b- ti Tn OA nil, ILY/vi it. ,

44'91 +iocirn 6 -fir givimb id mostrra fiefiVil

IJ_.
'

_lint

11 E firl0 60 g' vs in EL ,

4yi .

Uhl ill OA alfr tag AA jinx get


/

frArrogrzor All vi two c no so fili. ti il


i
na cs tar via Stzi-Irs.
tcX
Aim+
met diva Kg go 4. A.in
.
'pgo/x

pl rid taX Cl .4 nsi Tigarkil I


c 01 F rnazinit

CegYri

h p filth;011. Tip

itkeLi rn En I. A in A iv-it-1E5D(

AA mi.. tztY

,,

if ill

-L.
04/1./.% -1-1"; 43s 'Nil- figg'tvfl
eil
",6
OUTlacesalE , / Ili vl dlifiltif moetomt , 1
f

f. ,

LLT:Ttli:.-1.1

./i) A 'MX tz4 g iran csmialiarit


ti awl t. -11 omo ri pei KWh) (+ A -ay F. 14 f..01; -ii. con:
NI
--IF tag/medal
t. _
,
z t Anil. Tiii-irnet-igKA-).
ti
fiat-, em i4 rig rampi

1E fria M.4 11 ti, A rnb.

.,/

valitinifi
jtii,i
rdirstft
i-cn

FA". tbizsvi
MI NIA pt TiFilfilVie floCg twiit. KT. iv& 41 of1 IDA
I
tr-

__' , ,

me& Fnh rtbili A -rti;,11


ivi,ziff -fief fimiii3S.N
'lie 11Y ICI li !Clan. IN supinip Ag
crthiguyt.
Whin. , _ri
,
I
f
.---;
ilrneS
map Alicia Ag+41.mL
?Poel tI/MS
ronviii.. el vi tn. (74to f ',Wit ickm& ta ffLioi Ml,
ricc*/Lyi /14-italiff id.T. e riltA61 .3 . ri Nam ta

A AY Cm Milli vi rm. ,
,

A fa

f) ,
fill I i 1 I,

ii vi Ant: pa Aid TO ti pi rn 4 Wink

ilk
aum
Itili, mot roE WA- AA CA- (...4 At ro
,
,
I
AY vl Fig
LON% CA)iimITeirrits_ 14 nil 6 Ant a ria
,1P
--1 f I

id ,

1.0 vs Ag icxyltm I. TiFt eil i MIL_ WI-Arlin


e
ri.g ril-Y A *gilt L /Ci ti BIZ
JUL V 4S C MS Ala TII b a
n 0 flfb A
OM , ilff AysAri An ktrin ri...gityLliki CAI
+ ai sit IA) MI AL ?i i ii110. . 0 if-1 )46 Fri , of? dlvi
i
f
f
(if IT Cly n 6 1 12.tu11 E A C IC il tit K;ir; l af:?,-;11,, mo
ht ti E.

kio

Ag Widen/4 0 VA CgOA an Ai 4/V-i*

Manuscrisul dela biserica romn" ortodox5 din Fugyi


Nr. 109.
(Fughiu). Inceputul Cazaniei la 25 Decemvrie. F. 37 r.

www.dacoromanica.ro

ll; it4261/

tart

I2. CAZANIE la 6. zile a lui GetnuarTe la Botezult1 Domnului nostru Is hs.


(F. 56 r.)
CAZANIE a 2. iar555,' la Botezult Domnului nostru Is hs.
Scris-au sffitultt Mathei bunult vestitorTu in trei capete stihtt 13. Grdindt: Veni
Is dint Galilea la Irdatit c5tr5 I6ant, sA s boteaze dela &insult. (F. 61 v.)
CAZANIE la 2. zile a lui februarTe. La stretenYTa Domnului nostru Is hs.
(F. 71 v.)
CAZANIE la 17. zile a lui Februaffe.
Pentru mucenrfa sffitului si marelui mucenic. Theodort Tiront. Ce sl pr5znuTaste si in sdmbAta dintdi a sffitului Post& (F. 77 v.)

CAZANIE la 9. zilc a lui Martie Pentru muceniTa sfritilort Patruzeci de


Mucenici ce au pdtimitt in Sevastfla. (F. 86 r.)
CAZANIE in 25. de zile a lui Marrie. La BlagovestenYTa Prea sfatei st5pdnei

noastre.si preacuratei FecioarYi Mark (F. 92 r.)


CAZANIE la 23. de zile a lui Aprilc Pentru mucenfla sftului i marelui
inucenict. GodrgYe si muncile c5te au rdbdatt pentru dragostea si numele lui Is hs.
(F. 95 v.)
CAZANIF Pentru mucenista sffitului, si sldvitului marelui mucenict Name
19
Nov5i dela soceava. Ce sA pr5znaTaste joi dupt rusalYi. (F. 102 v.)
CAZANIE la 24. de zile a lui Iurffe. Pentru nasterea sifitului si slAvitului
Proroe I6anrit PrdtecT.1) (F. 108 v.)
CAZANIE la 29. de zile a lui Iune. Pentru viata sffitiloril si slIvitilor
Apostoli Petrt si Pawn". (F. 113 r.)

CAZANIE in 20. de Ale a lui Tulle, La sffitult si sldvitultt Proroct Ilie


Puindt thema aceasta.
Serle la a patra carte a inp5ratilort in doat capete in stihul dint tAi de zice.

Si au fostt cane' vrea s5, rddice Domnult pre Ilk cu cutremurtt cai spre cefin.
(F. 121 v.)
CAZANIE la 6. zile a lui Avgustt. Pentru vreadbrajeraia Domnului nostru
Is. hs. (F. 127 v.)
CAZANIE la 15. zile lui Avgust*. Pentru Adormirea Preasffitei si Preacuratei fecioare Maffei, Ndscdtoarea Domnului nostru Is. hs. (F. 134 r.)
CAZAI,IIE la 29. de zile a lui Avgustt. (F. 140 r.)
Transcrierea s'a fcut dura retip5rirea Cazaniei lui Varlaam in Chiriachodromionul dela Alba-Iulia din 1699. SA se compare cliseele Nr. 102 si 109.

Inseminri nu are. Cele de pe partea interioar a scoartelor sunt exercitii de


scriere fArd nicio importantl.
Insemnarea noual f5cutd Cu creion chimic pe F. 12 r.: Spre memoria vecinicei
m subscriu in teunput Razboitdui 1916. lunie 11-12 fiind in conced dela fron tul
Italian, loan Panea cantor", ne dovedeste cA acest manuscris nu a fost o carte moartrl
ci credinciosiii, probabil se hrdneau p5n in vremea noastrd cu isnvdtAtura ei.
197

www.dacoromanica.ro

Descrierea manuscrisului.
4. Manuscrisul dela Kupsafalva (Cumeni), 1847.
La Muzeul eparhial ortoddx romn din Kolozsvr (Cluj) se mai afta sub Nr.:203 un
manuscris cu chirilice, cuprinzand oazanii la sfinti i praznice.
.Titlul incadrat Inteun chenar rosu, din linii trase cu penal, destul de primitiv.
este urmMorul:

C azaniile Prazni-calor Inteacest chip


culeasA, i scrisd pri[n]
(3sirdi Ci[n]: PAr: Cupsa
Popa Stefan, paroh
neunit la Cnpsani.
1847: 1: Ianuarie
prin Iacov Pop rogojan
fostul Dascal:
Cu cheltufala Cin: Preoteasd
Buda An, si a Cins: fAt
CurAu Simionu lui Iacov. sA le
ffe pomenirea veacinic.

Are 78 de foi, In folio mare, numerotate cu chirilice, afar de foaia de titlu


.care-i nenumerotatA. E. legat In volum dar scoartele lipsesc.
Numrul rndusrilor pe piagini variazA intrd 25 si 31. Lungimea lor deasei,
menea variazd intre 171/2-19 cm.
Scrisul este ingrijit. Copistul nu s'a servit de nicio liniaturd.
Hrtia e de dona faluri. Primele 36 foi si ultimele 4 sunt .albe,- iar dela foaia
37.-75 inclusiv hrtia. e vinetie.
Ornamentatia manuscrisuldi e sAraed si primitivA. Initiale lucrate In panel 5i
unele titluri sunt in rosu, restul In negru.
Scrisul apartine unui singur copist.

Copierea s'a fCut In timp de 8 zile. In foaia de tiflu este trecut data de

lanuarie 1847. Pe foaia 53 v. Intlnim insernharea: f1847. 3 lanuar, Ungureni, lacov


Pop de Rogoz". (Cifrele sunt cu .arabe, de Rogoz" cu litere iatine), iar pe ultima

fc'aie, 78 v.: 1847-8. armar'.


2. Cuprinsul. Manuscrisul cuprinde urmAtoarele Cazanii:
f. La 1: Saptembrie La Sffitul Simebn StAlpnicul (F. 1 r.)
2.
3

La 8: Septemvrie La nasterea Precistii. (F. 3 r.)


La 14 Septemv:. la itnltarea Crucii (F. 4 v.)
La 14 6ctomveie la cuvioasa Parascheva. (F. 6 v.)
La: 26: Gctomv: la S: Dimitrie (F. 9 r.)
LA OPT' NOE(M)VRIE la s: Ingeri:. (F. 12 r.)
La 21: Noemv: la intrarea In BiscarecA (F. 16 r.)

198

www.dacoromanica.ro

rr

Fia6( i E
/Nt 1)(Z.

J
, >
MKsi: .47' iv
infacc-64.
,,4,-1.Varrt a
,
...
11) A
am. o ehme-t 6 AN Nk+ /Itt%t crrA it Alf
5

4.

,1

4 il-it-11s,

tilt ZItt crk.

CA 0 ZO 4.;1L_

/\A ettvekR14.

rI T 041(1.- tvs. 5 1SV moacni. ttkickiyout


vol. rt.0 eact.t Yrtm +.14-Trt TX Et e 0" Ai

Crb-ic.Y.t etY

ex) t a N., T.Nos mt.

vax ON .4hIGLR'C'
/

It NA.% Itti. t SI h MAX t\Zokt

Nit l\A-VIrr OZ/S.

4.?:v.tr.t-cft.yt 7KopA..;:t

`t(l.k0, )-ror Ttie. '

wiSc\nioN. Tti i stx"i"- TK

0 eci-rw0.1").5

(13%.%

.Teiwnt.6,405 atk rettzt rt V ccridt

IRAN rt AS ,

vet 6 retR.

/*I)

j IT b

.416) (.1 )11?

ta/ 4. tk Sh'14. EA .

"Mil EA, WIVIN CLFttrf. Wi L) 64. blql t-of me. vh44.4y


, ,I
,
4- 1
t ' >
/
) k A tc-cOrtt
1S, o,R.t. 0.1 (V Om tr 0 h eh ,te.
tkth.vetit
,
1

-,
C-6

erk.4

0 TM
LI

.-- ts/Lo..m.
c[ef

c%

T1t 0.4.tc.IS A trco.r-Alftt

l'

'Wt. PA..a.m. M.YA art

cVel-'1

7 iV

4t'.

."2.; AS.

Nr. 110.

t/t E c ?mt.

fir

)S (Q.2,.k.:h;') $9,_

6oa.x. me L-mt AstrIck`if i) q't,t L


jb, ,0.1.1,c, IA ch..,1 A yl.t.(173- Tor_

.02.1,..stos a

k At
'

TK:i.-t t-L-t.rt OM

elpLett do

No\

60 trt6 tilt o,Y Iktii

tik, M-0/0INf%

(4) AA IFA. .

01 Go A`toilt)
,
on
A
oR
"Vtt 1 S-A

4...- p,.gv-

, v ta M )& 3'LM7

eU9- cm.

....41.71. clii.xl.t. )
I.c,3 Z

,,,,

SCi_skire

c5t-si.
\
)

015, teem a ti.c 1.


NA.
-

CLIP \')..-

sv

\)

c
V. olt /S'.1--

At. wit

172)% KY i c1(s a %tit tzt I.

'IS% "Z. L A ? 4.

GeV ce2vott-rjrn-0

A Y4gt. UN. emt A S 4 t,

13.-"haTZ

Manuscrisul delp Kupsafalva (Cupseni). Inceputul Cazaniei


la 25 Decenivrib. F. 23 v.

www.dacoromanica.ro

1. Dechemv: 6. la S: is1icolae. (F. 17 v.)


25 Dechemveie la nasterea lui Hs (F. 23 y.)
CAZANTE LA 25. Dechemv. A doa la nastere. (F. 23 v.)
lanuarie 1: la ta'erea inprejur. (F. 28 r.)
CAZANIE LA BOTEZ 6. Tanuare: (F. 30 r.)
A DOA LA BOTEZ (F. 33 r.)
Februarie: 2: la Streterife:. (F. 37 r.)

La 31: Zile a lui Februarie pentru mucenic'fra S: si marelui


Mucenic Te6dor
Tirota ce sd praznIffaste si In SambAta dintiia S. post. (F. 40 v.)
Martie In 9: Zile mcenita Sf: 40: de mcenici ce au pAtimit In Sevastfla (F. 47 r.)
Martie. 25. La Buna Vestire (F. 51 r.)
Aprilie 23: la Marele Mcinic Geiirgie. (F. 54 r.)
191 Joi dup.A. rusalli i Iunie In 2. sffitul Nan Novi dela Suceava. (F. 58 r.)
Itinie 24: La nasterea sf: Nan Botezdtoffu. (F. 60 v.)
JuMe 29 La S: Apostoli. (F. 63 r.)
La 20: JulIe S: Proroc 111e. (F. 67 r.)
La 6. Avgust la Schimbarea la fat. (F. 79 r.)
74. La 15: Avgust la Adormirea preacesth (F. 72 r.)
25. La 29: Avgust la Tderea lui Nairn. (F. 76 r.)
Nu are Scara Cuprinsului. Unele cazanii sunt prescurtate. SI se ,:lompare In privinta aceasta Inceputul Cazaniei la Nasterea Domnului. Cliseul Nr. 110 cu originalul
dela 1643 si Cu celelalte retipAriri reproduse In faximile.
Dei copierea nu s'a fIcut direct dupd originalul Cazaniei lui Varlaam, ci dupit
una din .retiipIririle ulterioiare, totusi i acest manuscris It putem socoti printre manuscrisele care au difuzat si In acesi chip parte din cuprinsul Cazaniei dela Iasi din 1643.
Manuscrisul acesta a fost proprietatea familiei preotesti Cupsa din Kupsafalva
(Cupseni), de unde a fost achizitionat appi pentru Muzeul eparhial.
ALTE MANUSCRISE DUPA CAZANIA LUI VARLAAM.

Cu prifejul aniversrii tricentenarului Cazaniei lui Varlaam, prof. At. Popa


tntr'un articol publicat In gazeta Dacia dela Arad, Vineri 11 Iunie 1943, spune cA.:
La Geaca in lateral Cluj, a fost gsit In manuscris ciatatii din 1643. In Bihor,
Popa Urs In Cotigleti, la 1676 si 1680.o copiazei In 3 exemplare, acelea cari sunt canoscute. pn acum."
Un manuscris al lui Popa Urs din Cotigleti II aminteste i Gh. Coma in Istoria
Predicei la RomAni,276) spunInd Insu ca. ar fi Copiat dupI editia Chiriachodromionului
din Belgrad dela anul 1699" 277) si ar avea 545 de pagini, cuprinzand i InvatIturi ce
nu se gIsesc In retipririle dupil Cazania lui Varlaam. Asa este predica despre
Alucenicul ProcoPie, despre margarita Fecioaret"; a doua predia la Sfalerttuild de Insusi Popa Urs. Apoi una despre cei 7 sfinti.
Seria predicilor se Incliee cu cea dela tierea capului Sf. loan BotezItorul, copiatA
clupd Chiriachodromionul dela 1699. Dela pagina 461 pInI la sfarsit cuprinde iarIsi
invAtAturi ce nu se Intlnesc In alte Cazanii unele avanu cuprins apocrif. Aceste
sunt:
cum au potopit Damtlezeu (oath' fumea cu potopul apei." InvAtAPag. 105-109.
Gh. Coma, 1st. pred. la Romni, pag. 106.
200

www.dacoromanica.ro

turd despre Sodoma si Gomora, Despre Iosif, Despre Israilteni cum i-a scos Dumnezeu d pustie; Invdtdturd despre cele zece porunci, dupd care urmeaza o predica
despre postwagul" adecd risipirea Ierusalimului si una despre bogatul Iov. Dela
pagina 526--530 cuprinde Epistolia Domnului nostru lui 'sus Hristos Invkiture4
despre s/ anta Dumineca."

La pagina 530 urmeazd invatdturd despre sfanta Vineri si Cetenia azi Vineri
mart". Ma,nuscrisul, dupd Gh. Coma care 1-a avut la indemana, se inchee cu Invatdturd pentru sfanta ldturgie". Se pastreaza la Academia Romana sub Nr. 4182.
Contrar celor mai sus mention ate de Prof. At. Popa despre Popa Urs, Oh. Coma

spune ea El a trebuit sa traiasca in prima jumatate a secolului al XVIII-lea, cad,


copiazd din Cazania lui Varlam sub infatiserile ulterioare anului 1643 si putea sd faca
acest lucru dupa 1699, cand opera lui Varlaam era cunoscuta mai bine i bisericei
apartindtoare mitropoliei de Alba-Julia." 278) Acest rationament ins il infirma, faptele.
Tocmai aparitia Chiriachodromionului dela 1699 a facut de prisos, cel putin cateva
decenii, raspandirea Cazaniei lui Varlaam prin manuscrise. Primul manuscris ce reproduce numai in parte cuprinsul Cazaniei, dupa, anul 1699, este manuscrisul lui Popa
Gavril dela 1738. Apoi incepand chiar cu anul 1732 retiparirile se mentin la intavale
relativ scurte: 1748, 1765, 1768, 1781 si 1792. In consecinta procurarea unei Cazanii
tiparit era mai putin costisitoare decal copierea ei. De .aci trebue sd admitem cd
manuscrisul acesta a lui Popa Urs din Cotigleti se coboara pana inainte de 1699 ca
si celelalte cloud, dela biserica din Saya si dela Muzeul eparhial care a fost odinioara
proprietatea lui Nutu Sigartdu din Bethlenki5rtvlyes (Perisor fost Curtuius).
Ca Popa Urs din Cotigleti a trail si s'a ostenit cu eopierea de cazanii in a doua
jumatate a veacului al XVII-lea ne aduce dovadd si prof. V. Vartolomei in recenta
sa lucrare: Miirturi.i culturale bihorene unde, vorbind despre Popa Urs din Cotigleti,
spune ca: Mire manuscrisele acestuia s'a gdsit un exemplar complet, copiat dupa

Cazania lui Varlaam, la sfarsitul careia serie: Cu mila lui Dumnezeu scris-am eu
Popa Urs din Cotigleti aceastd carte, de eu (lard voi fi gresit ceva intru ea, iar voi
cetitori cine yeti ceti inteaceasta carte, indreptati bine si nu ma giudecati ce-mi graiti
s'A-mi erte Dumnezeu pacatele cum Dumnezeu sa earte si ale voastre pacate. Ineel utu-s'au a sd serie in luna Cuptor in 31 zile in al saptaleasprezeece an, daca au
luat Turcii tara Oradea, in ce an au fost foame. Anii lui Is. Hr. 1676." 279)

Gh. Coma, Ist. pred., pag. 109.


Vasile Vartolomei: MArturii culturale bihorene, Editura ziarului Tribuna Ardealului", Kolozsvdr (Cluj), 1943, pag. 18-19.
26

201

www.dacoromanica.ro

CAZAN IA MI VARIAAM
DUPA TRH SUTE DE ANI
In anul 1943, and s'au inplinit trei veacuri dela tipdrirea. Cazaniei lui Varlaam,
am mai gdsit din aceast carte, in prile Transilvaniei de Nord, 24 du exemplare. Dintre acestea inumai paint exemplare erau achizitionate spre pdstrare in cele cloud biblioteci ale episcopiilor romnesti din Kolozsvzir (Cluj)..Restul de 20 exemplare se and
printre ciIrtile bisericilor si unele pdstrate cu grije, altele ponosite in vreun colt fdrri
sd se fi stiut de prezenta lor acolo. Le notarn aci, in ordinea alfabeticd a ,satelOr institutiilor si persoanelor la cari se gb,sesc, impreund cu diferitele insemrari ce se Afl
pe foile lor.
I. La biserica rotniind ortodoxei din. Bedecs (Bedeciu), protopopiatul Bdnffy-

hunyad (Huedinului). Exemplar B. B:ne pdstrat. Legat in table de lemn imbilcate


in oiele. Dela inceput lipsesc foile II si Ill, cu Predosloviile; iar 'dela sfArsit lipseste
f 116.

Inainte de foaia de titlu are cloud foi libere. Pe reverso foii a doua se af1 insew, narea: Aceastei carte au cumpeiratu Cure Gavrilii pc 6 florinti argint. Eii am
scris fodorg.
aceasta a .fostu a Bedeciului si o au dus teutelecan la leipustesti apoi aici a /os(t)
o carte a lora si apoi Au venitu dupre carte Acelasta i am datO a lora aceasta E a
nostil a bedecialtti COzania aceasta
s'au scris In luna avg(u)stu 6 An 18.56 de mine.
Fainii(?) scrisoare de mint 3crisii amin."
In partea de jos a Foilor 2, 3 si 4 a fost o insemnare peste care s'a tras cu cer-

neal aa kick nu se poat3 descifra.


sei sd Vac' de aceasta carte eel amu cuparata Mu popa et(n)toni(e) vi ama data
iaapei in teirnita i i-amtt ru(p)tu pretulti 25. de frorinti 7163". (F, 17 v. si F. 18 r.

v. in partea de jos a foilor). Data de 7163 = 1655.


Aceasta sva(n)ta ca(r)te ce sa chearnO Eva(n)ghelie runaineascei a(u) cu(m)piira(t) a(n)thonie si cu femeaia sa cu solo(m)ia i a(u) da(t) in Besearecei la sal
202

www.dacoromanica.ro

arhggli ca stil. fie in tra(g) in su(ce)vi ca sa fie lu(i) pomand cj femei(i) lu(i) si
peiri(n)tilo(r) Itt(i) ja(r) cine 5 va lua sa(u) 5 va jura di(n) svei(n)ta Besearecd set fie
pro(c)lea(t) si tre(c)lea(t) ci afurisi(t) de du(m)neadzei(u) si de svii(n)ta price(s)tii si

de svi(n)tii i(n)geri si de to(() svi(n)tii si sei(i) fie para cu stii si sa(i) fie pdra
Valea(t)
arhggli Mihai(I) si Gavrii(I) i s fie cu iuda i(n)tru.(n) lo(c)
F. 27 r.)
7163 +
+" (F. 20 bis v.
Aceastd insemnare, tot in partea do jos a foilor, apartine altui pisar. Scrisul
mdrunt dar ciar si sigur dovedeste ea autorul se indeltnicia cu aceastd, odinioar,
nobild zdbav.

Ciudat e faptul c. fiind dat bisericii sf. Arhangheli din Suceava, in 1655, ell
blestem greu pentru cel ce o va lua sou o va fura, .a.junge. totusi. la biserica
Bedecs (Bedciu).

Pe f. 103 r, la sfdrsitul Cazaniei dela 6 August, Schimbarea la fatd, se and urmdtcarea insemnare scrisd Insd cu cemeald proastd fuck abia se mai poate ceti:
1696: Aceastei sfata ca(r)te paucenie. va-i data in ceasta stater' Beserecei de Bedeciu
i5(n)u lui popa
si o au intaritu satuld. si au fostu tito(r). teuteleca(n) mihaiu.
niculae ci lu(p)...i5nu. att fostd biratt peca stefa(n) si-i data in ceastei sfei(n)tei
bcsiareca. de mosi de stramosi In Bedeciti. de vita de samii(n)ta. se fie pomanii. lard
de Sj va afla cineva proclia(t). erecticu sei vd(n)dzei. salt scl 6 Jure. sau sei dzica.
cii-i a lui. se fie el furisitu de dnznedzeu. si de sfet(n)tii Ingeri, ci se (fie) procletu. si
trecletu.
2. In Biblioteca Muzeului Eparhictl ortodox roman din Kolozsvcir (Cluj), ,,Dona-

(ja G. Sion" sub Nr. 1/a. Exemplar A. Ineotnplet. Dela inceput lipsesc cinei foi
(cele trei nenumerotate pe care se afld titlul Predosloviile si primele doud foi
i

numerotate, iar dela sfArsit o foaie). Din interior lipseste foaia 384.
Piing la F. 12 si dela f. 100 pand la sfdrsit foile sunt, in parte, deteriorate.

Acest exemplar a fost al bisoricii din Rogoz (Rogoz), protopopiatul MagyarLpos (Ldpusului).
Insemniiri de pe acest exemplar. Pe rv. Foilor 8-41 in partea de os, sub text se
poate descifra, cu cdteva mici lacurne din pricina deteriordrii foilor, urmAtoarea
insernnare:
I(n)telegii(n)da
dorind
i(n)tde di(n)
Dea(cea)sta da(in) a yti
. .

niltva sa au marsu si au cersu(t)... cum "i(n) ce vreame va ... acel popli ... dart)
deaca au adu(s)
stu negutatei dere(p)t. 16. flori(n)ti. dard
popa gifee plati
au afla(t) anume Vii(s)cu i6nascu. aducd(n)du-si aminte ca au fostu da(t)tt dahov-

nicu(1) slit( pe(n.)tru neste plicate sa cu(m)pere 5 carte deci do(m)niesa iona(s)cu Tnt
ch.(m)pdratu cu...snu i au (fo)stu neguta(t) popa Gifgle do(m)nesa Va(s)ctt i5nascu
au dat 16. flori(n)ti preaceasta carte si au da(t) dere(p)tu cd plicate ...1(n) sva(n)ta
Beseareca pomand anime i(n) Besiareca ... popa toade(r)1(n) calla sa face hramu(1)

lui sveti niculae ti 'n acesta chipa cum panel' va cu(s)ta popa Gifee eli sa fie
vo(I)ni(c) a sfi tina cu da(n)sa. farfi cine s'arii afla sd O streEtriadze sau sd 5 depe(r)tiadza sail sd fure di(n) Besiareca lui pupa (to)ade(r) adecd di(n) BesIareca
lapusului de su(s) caria iaste deotre a rasari(t) de Mu ace(!a) 0(m) ce s'arii afla
ffira frica tui dumnedzfiu sit' fie proclia(t) dela dumniadzatt si de. 12 ap(s)li si de trei
sute si 18. peiri(n)ti svii(n)ti ce fo(s) i(n) vd nechei cine a spu(s) liagila rdspu(n)rnihaiu, si a vladicuftti savn.
surele: M(s)tei Ge(n)va(r), 26 1(n) dzi1ole Craittlui ap
pe(n)tru ce a usteni(t) de bit adu(s)u
mia i i g i dser(b)a stvoego ierei gifgie
(aceasta.carte) set' fie si nittva sa po
26*

203

www.dacoromanica.ro

PomIani Gid serabas voego it3(n) i jena ego parasca i


ceo di (11 ) ego alesa i roditelia ego sic' pomianih. 1665." (F. 8F. 41 r.)
,,Cade-sei a ,,sti
acea(s)ta strait' ca(r)te ce sd chiamei Poucenie Prectt(m) ia(s)te
pusei cu zapi(s) ma(l) su(s)1(n) sfnta Besearecei
in a(i) denai(n)te vreme, Pa(r) acu(m)
ma(i) pre u(r)inei s'au afla(t) di(n) neamu(1) acesto(r) banze(n) de omedie
anttme
jupeinu(1) Po(p) ,Fte(fan) si solu(1) dumisale Eufinfie-6
au lega(t) cu che(1)tuiala dumilorsale. Ca sei le fie Potnana lo(r) si sentintiei lor.
Pomeni Gi de ro(b) svoego I. ,Ftefct(n) i je(n) ego Eufimie."
(F. 218 v. la sfdrsitul
Cazaniei dela Dumineca tuturor sfintilor).
D;n aceste Insemndri rezultd c Vascu Ionascu
a curnpgrat-o, drept canon, si a
cldruit-o la biserica Sf. Nicolae din Oldh-Lpos
(Ldpusul romdnesc), In zilele Vlddi4
cului Saya Brancovici (28 Dec. 1656-1680).
Mai tdrziu cartea Ajunge la biserica din Rogoz (Rogoz).
Urmasii lui Vascu Ionascu
o tecalmg, iardsi pe seama bisericii din Olh-Lpos (Ldpusul romdnesc).
In lama anului 1689 vlddica Varlaam dela Alba-Julia
viziteazd vidicul Lpos
(Ldpusului). Parohiile Rogoz si Oldh-Lpos (Lpusul romdnesc),
se aflau in pdrd din
pricina acestei Cazanii pe care o revendicau si unii si altii.
in 4 Decemvrie 1689 VIAdica tine judecatd In Rogoz i aduce urmAtoarea sentintg:
t An. D. 1689 lu, Dec. 9
zile. noi Vla(di)ca Varlaa(m) ava(n)dfi s'dborP de eparfie
In Rogoz si fiind cativa protopopi si preoti si alti oameni In vidicu(1) laposultt(i)
de cinste, vinird inaintea
noastrd Vdscu Alec din Oldh-Lpos--Lpusul romdnesc si cu sdtenii din
Rogoz,
aducnd lucru acestii cdrti ce se chiamg Oucitelnd socotindu-I
toti
de
toate
pdrtile
s'au Impdcat asa, cum aceastd carte sd fdrnAe la bisereca
Rogozului si sd fie pomand
lui Vdscu Ionascu si Vscu Alecse si rgmdsitelor lor si
cine s'ar ridica mai mult dung'
aceasta Impdc(iva)Ig s caute lucrul acestii cdrti sd
sute de florinti o sutd vIddicesti o surd spgnesti. (nu o poatd On nu va pune doug
Pre aceastg s'au legat si au dat
mina inaintea noastrd, anul si luna scrisi ma? sus. Via(di)ca Varlaa(m) [Sigil verde]."
(Vezi pr. Sebastian Stanca: Pricina pentru o carte
bisericeascd. Soborul VIddicului
Varlaam la 1689. Revista Teologicd, 1930, pag. 31-34.)
fudecata aceasta vlddiceaseg a fost scrisd si semnatd de Varlaam
pe foile 193-198.
Nu stiu cine a avut barbara inspiratie de a tdiat aceastg insemnare.
IntamplAtor am gdsit la Biblioteca Universitgtii din Kolozsvr (Cluj) cliseul
pe
care II reproducem aci sub Nr. 111, Infdtisand Inceputul si
sfdrsitul acelei Insemngri.
-

--

--4

Nr. 111.
204

.1.^.

Fragment din sentinta adusa de Vladica Varlaam la 9 Decemvrie 1689


in Rogoz (Rogoz) i autografyl lui,

www.dacoromanica.ro

3. In Biblioteca Muzeului Eparhial ortodox roman din Kolozsvdr (Cluj),


Dona(hit:ea Fundafiei G. Sion" sub Nr. 11b. Exemplar A. Incomplet. Dela iinceput
lipsesc

primele trei foi nenumerotatet, iar dela sfArit, cele patru foi
nenumerotate. Din in
tenor deasemenea lipsesc multe foi. Cele rdmase sunt, relativ, bine conservate.
Insemndrile de pe acest exemplar.

,1715 (?) mesita noe(m)brie. 4. zile. acesta


poucenie a cumpiirat popa i(n) dela
hied de .(p)ret 19. flofinti la Baereca la (Iau?) c 14inze s nu dual
i(n) idle' parte
sil sei 1(n) str(d fine cine s'a(r) afla s Winkel sau set
fie afurisit trecl(et) fj proc(let)

scris-anz popa ia(n) poto(r) a(I)ti" (F. 121 v.-137 r.)


cea(s)tei sfil(n)td
Du(m)nezeiascd ca(r)te ce sei zice Md(r)gliri(t) iaste a tu(i)
nd(s)tasd evoteanu(I) si a(m) scri(s) eu ...." (F. 353 r.)
Scrisam. eu Ghinea fecio(r)ulu pd(r)itelu(i) popa gernza(n) de o(t) hodobesti
lGerza(r) 22 (din) a(n) ublatu valeatu(T) atu(n)ce 7295" (= 1687).
Cd(ndu) a fostzt lea(t) 7222 (=-- 1714) au pu(s) pe .5' tefa(n) Vo(d) Cantacozan
In zeiia de jo(i) mari(?)".

Airandoud aceste note se afl la sfdrsitul Cazaniilor duminecale pe F. 384 v.


De nude a fost acihzitionatd pentru Muzeu nu am aflat nicio
Insemnare.
In prima Insemnare Intalnim localitatea hodobesti probabil Odobestii de azi. De
.aci am-Putea sustine cd pe la 1687 se afla acolo.
4. In Biblioteca Muzeului Eparhial ortodox
roman din Kolozsvdr (Cluj), sub
Nr. 160.

Exemplar B. Lipseste o singurd foaie: f. 97.


A apartinut bisericii din Zoltan, protopopiatul Sighisorii, dup4 cum se aratA In

nota de pe partea dinlduntru a scoa:rtei prime, de uncle a fost dusd la Biblioteca

Mitropoliei din Sibiu. In 15 Decemvrie 1938 I. P. S. S. Mitropolitul Dr. Nicolae Bdian


o ddrueste P. S. Sale Nicolae Colan, pentru colectia Tvluzeului atunci inaugurat.
lnsemndrile de pe acest exemplar.
.

Aceastti Sf t Cazatfie s'au fegat cu chieltuYala Dumnealui Drghici feciorul

lui Manifi Babas din Zoltan la Anul 1817 Dechemvrie 29. si au da(t) pentru
ce au
legat; 8; zloti si s'au lega. t In Sighisoarcl. Scris-am eu Man Popovici din zoltan."
(Pe partea dinlguntru a scoartei prime.).
,,la anul 1769 aceastii cazaniie a(u) (tat(*) a cedla bisear(i)ca feleagului anea
baboo0 fiin(d)a crz(m)peirwil de tatiisilu si niminea S (nu) fie slobodg sd o Ya ma(i)

inu(l)til dila Bisear(i)ca fleleage(1) 280)

S fiie suptfi bldstilmu(I) sfntilor

pdrinfii dilam .... lard de s'a(r)

inprinde ca S r'eipd sa(u) s arzd foca s o a(m) a ciluta la tifor(i)

F. 23 r.)

(F. 19 r.

.
I

Sd s ;tie can(d) s'att cutreinura(t) piimanted a doa oard la Anu(1) 1793: Noe(nz)vile 27 de zile ci fiind sara la un ceas din noapte Intr'o DuminecA sara spre luni.
280,

Randul scris sub aceste, pe F. 21 v., a fest tAiat, probabil and s'a legat cartea din
nou. Se pot vedea numai cateva fragmente de slove.
281) Pe aceasta pagin4 (F. 20 bis r.) randul prim este ras. Nu a rAmas dintr'nsul cleat
cuvintele: la affit loc, iar randul al patrulea este tgiat.
205

www.dacoromanica.ro

Mai inainte la anul' 1790 la martie 25 de zild can(l) au lost' Bunavestire a doa zi
ie Pa.yti luni sara spre Marti s'au cutremurat' ['amanita foarte tare la 3 ceasuri din
noapte fiin(d) Paro Zo(l)tanulu(i) Ett Popa Draghiciu.
Dupii aceasta iara(s) s'att cutrenzura(t) pamantul la Anu(l) 1798: la Maiu 23 de
zile intr'o Duminecei dimineata. Dhnineata $i dupci aceasta iaras s'au mai
cutremurat
panitintul." (F. 218 v.)

Annu(l) Domnulu(i) 1800 la martie 31 dd zile au inceput a infrunzi pdu-ea;


lard la Apr: 8 zile in zi6a de pastiiara codru intiat. Popa Draghici." (F. 223 v.)
La Ami(i) 1785 Sa sa sae can(d) au cazut brunzei in luna lui malu Mitt zi: 1. si
lard in alm(I) acesta in luna lui Septemvrie Media zi: I: a cazut de sit' cunostea
-iirizza in brumci. tot in anu(i) acesta era o feredd de gratt co 25 duce do6zaci si cinci
duce 25 si cucuruzu cu 18 duce." (F. 285 r.)
Pe peretele dinlduntru al scoartei a doua se afld un fragment de cazanie la sf.
Apostoli Petru i Pavel.
5. In Biblioteca Episcopiei romane unite din Kolozsveir (Cluj).
Exemplar A. Inecmplet. Foaia de titlu deteriorat.Lipsese: F. III, F. 177, F.
250,
F.
328. si ultimele
cloud foi cu cuprinsul.
Pe peretele dinIduintru al scoartei prime are urm'floarea insemnare Cu litere latine:
,,,Acest op I-am aflat la taranul Vasile Fat din Cristorel dela
care I-am cdpiitat pre
acest op spre a-1 dona bibl. din Blas 1921. A. Fodor."
6.La biscrica ortodoxa romana din Bonchida (Bontida),
protopopiatul kolozsMr (Cluj.) Exemplar A. Deteriorat. Deja inceput pAnit la F. 9 !bile
originate s'au pierdut. Sunt inlocuite cu alte foi pe care s'a copiat textul.
Dela F. 9F. 30 folie originate
fiind in parte rupte s'au crpit i s'a completat pe ele textul. Ultimzle doud foi
lipsesc.
Insemniirile de pe acest exemplar.
Pe forzatul prim fostul preot Gavril flango a Insemnat
la 26 Septemvrie 1893
pe laugh" transcrierea titlului i cateva referinte despre
tipdrirea Cazaniei.
Aceasta ca(r)te anume .....treato? (indescifrabil) iva(n)ge(lie au cunzpara(t)
Mihut ca(r)stea ca fecioru(l) sat' suc(iu Miho(c)
sit' le fie (de samnu ca) dere(p)t
pacatele lo(r) ,vi dere(p)t =fiend) lor si a parintilor( si
rodului tota pana a ,yeaptelea
s. ca noa milostivit) de(n)tru inimile n6a(s)tre ,pe(n)tru
pacatele n6astre de a(m)
zidi(t) cu ajutoriu(l) lui Dmnezeu si a 6anie(ni) buni
6
sfiita
baseareca In Bo(n)tida.
deci eu Mi/uf ca(r)stea cu feciorit(l) mieu sad Milz6(c) dm
si acea(s)ed sffita
Eva(n)gelie in aceastii Besearecd sane fie pomana
si ruga si ertate plicatele inaintea
lui Dizznezeu la zua de tide; ande vO(m) nai
sta ta(ti) aseamenea t lard cine 6 va
muta sau ti va o va lua fara stirea n6astra i feira stirea preutului
sd Me nee(r)ta(t) de 318 Sf. p. di sa niche(i). si sa hie ca hula si rodulu(i) a to(t),
t valeato: 7153. 61
ro) hs a 1645 po po(p) ge6(r)gie Ot seboru(l).
zanzasiag taranu(I) i fecior salt anume
acea(s) ca(r)te au pliitit. c a lo(r) poineand
sororilo(r) pand la se(ap)te ro(d).- (F. 131 v.F. 139 r.) parintilo(r) si fratilo(r) si a
hent(I) sa ruginesca .si set putrazesca iara truptt(1)
acelui om sa nu putrazesca
cene 6 a muta di(n) Beseareca Bontidi." (F. 139 v.F.
143 r.)
,Scris-am eu popa Deiniiiana dela Blirle Mesita
iuniie in zect zile anii dinnukui)
1744." (F. 240 r.)
Anul 1815 luna ha Noemvre s'au legat cartile
Cazania si celelalte i le-att tutus
206

www.dacoromanica.ro

dtla legiltoriu Noemvrie 23 lea si au pldtit Jacob Marin doll, Orin Vasilichi 1,
Petrea lui Stan 1, George lui Nistoras 1, Ficuratoru 1, Pavel Iconariu 1, Vasile ai
tefanese 1,0nu Iconariu 1. Din lada beseiricii 1, ca sii le fie pomanii lor fi pilrinfilor
lor si sil se pomeneascil la sflita liturghie prin Indemnul popii Grigorie din Bontida."
(Pe peretele dinlAuntru al scoartei a doua).
Vrednicul preot Gavril Hango a trainscris aceste insemnri pe F. 218 v. dar et'
uncle mici greseli. Asa de exem.plu in loe de Bilrle Mesita" a transcris s'eirleme.

gido", sau in loe de -Nistoras" din insemnarea de pe scoartl a transcris Critora.r.


7. La biserica romdna unite"! din Magyarborzds (Bozia.,$) protopopiatul.Ciimpiei
cu sediut In Sdnicoara, judetul Szolnok-Doboka (Some,$). Exemplar A.Linsesc dela
inceput F. II i III i dela sfArsit cele patru foi nenumerotate cu cuprinsul.
Insemnifri de pe acest exemplar. Pe reverso foilor F. 5F. 21, in par tea de jos,
sub text se aflkurmatoarea insemnare:
,:Aniti i s'au. vini(t) fichellinea 282) Ps-afire propovedanie.
Is jenoiu ego todoroiii lzvolisia soravoiu Bojii ionufg.

I so -jenoiu s.vodu Marieupiu Kupili spsiiu Knigu nainzia Evangelie ucitelnoe


za zoloti(h) 13 izapeanezei 0 N E
Cu hramfi Ardhistratiga Mihaila i Gavriila Dosela Borziiasu zaspasenie
1 ceo(t) pustenie Greahovii svoi(h) .aeslivu hto meal*"
Uziati Knigu said, Klat procliatil
Anaftema.vu(d) sei te(r)kvii sto villa
'vista te(r)kvu Doskonceaniia veaca
rolt Bjigo 1656" (F. 5 r.F. 2.1 r.)

In romineste:

Acest zapis at yawl era astii carte au lost perit in ratitiitile cele dea cada au

;obit filial-Id aiastil carte o au fost apacat niste tillhari de


cei prost poporlai ce au
sezut in Bozias au mai sezut In urlaldu am reisump rdscumpgrat ca in ultd cehltuiaNi
aiast.yi am inblat 3. scaune spilnesti si am si ama dat 23 de florinti
cola f pre ciao
sti Ciorba Costin fi heanfu ionu cii (oil le-am da! 2 florin de au lnblat cu
mene panel
le-am dubilndit.
-

Deci sa nu zicil cineva cd dord s'au riiseirit din besearecil n'are nime nicio trebd
feird feciorii miei cj nepotii carii. or Invilla carte iarii carii n'ar fa carte sti
nu aibli
treb iard de n'ar sti din si7menta mea carte s o dea la o besearecil pomeanii. unde
ola fi eg sau preoteasa mea sau vrun vrim tecior ai /idea carele ar fi oin drebil iard
bani nime nu la pre dilnsii c'au lost carte de- pomean deci bani pret.iard pomeana

va rilmilnea In veaci. Deci fu i miei facet cum.


Pre cum cealelalte s'au scris streimosul l-au cheinat pcItrasc (=F. 41 v.) iarli pre
mosul miel Sinznion lui piltrasc iard. pre fatali mica piltrasc Dilmian hi/0 pre M..
piltrasc onu precian In clelalte scrisori sil at-5i pentra
lard feciori miei pearasc ignai fi nae

aceastd slid carte iaste a seimintii izoastre a piltrdscaniloryi nimenea altal


nimei all semintie de oameni s nu aibil treabd la diansa ani Dizalui 1787 'anima
ki de zile." (F. 25 r.--F. 47.r.)
Scrisoarea de pe F. 46 r. si F. 47'r. apartine altni pisar si e tras peste ea cu cernealli.
282)

Partea de jos a foilor F.8 si 9 au fost taiate. In locul taieturilor s'au lipit alte
de }Artie. Pe F. 8 = Psatire; F. 9. = propovedanie. Dela F. 10-F.
21 text slavon.
207

www.dacoromanica.ro

8. La biserica romana unit din Csatdny (Cetan) protopopiatul Ds (Dejului).


Exemplar A. In stare foarte bund. InsemnAri nu are.
La biserica romdna unite) din Kolozs (Cojocna), protopopiatul Kolozsvdr
(Clujului). Exeniplar A. Incomplet. Partea de sus a foilor este m'dneat'al de umezeal.
Lipsesc, dela inceput, foile. II si III ce cuprind predosloviile i dole sfar0t f. 116
cele patru foi cu Cuprinsul.
Insemnarile de pe acest exemplar.
aesta carte a lui Bara bloat fi semeaona j dela di.si au ramas feciori Gavrila
si vasilie si Macaveig, Lor se (lie) sea, dereptate luna Setienea se scri(s) v Bo ....
aceasta sin(a)te(t)a, dela mealostiu, Dumanedzeu din Boj.
Poporenu(1) luca, Chearila rosu Pascu, Meacula Voi ...1 rofu, Curta andras,
Pop dierman" aceasta lost, scris, Vasileae dese, tdma di(n) tara lia,sasca" (F. 163 y.
F. 169 r. in partea de jos a foilor.)
Izvoteniem ofa i sa no spefenie(m) sta i savriisenie sigo Dlza
De (la) eu robu(1) lu(i) Dmzau Simi0(n) Baraa. Di(n) Boj" (F. 190 v.--194 r,)
a(m) cu(m)para(t) acea(s)ta ca(r)te ce(s) chianza ficitelnoe. A
.F'a(nz) da(t) pre di(n)sil 18 flori(n)li si un cuff/ pe(n)tru ca sa fie pomeana.
imea luca, mir tvi, i va sea ro(d) ego. Baraa iu(n) i lineana parasca. Bara Giorgie.
i vs ego.

lard cine va lua si 6 va rasipi poinema aceasta set' fie procle(t) de trei sute
18 de: pilri(n)ji svnji i e va neche(i) f'am scri(s) eu EPprea diacil din ... bat( mija
f. in 23 de dz(l) valeatil i sazdanie miru 7190 i roj de sv(t)a hva 1682" (F. 194 y.
F. 205 r.)
,,Aceasta ca(r)te e(s)te data de bara simici(n) pumana sI fie lu(i) pomeni gi d
r,ab bj sintiOn(n) Ot ego pre ... ii(h) pi ego Han& i podra pdrsca 6ji miha(1) i mart
i ego mri i bratri ego macarie i cea di ego i(n) ind(r)ti(n) i va s ro(d) svoih:
ou datu lui popa toma di(n) Uri adec'd fiiu(1) panli ca(n)du va cu(s)ta set nu o
i(a) ban(i)je
ou luba dela dd(n)su(I)
lard dea va in la crate vru(n) ficiora a lui Bara simi6(n) ca.sa WU a -6 roa mica
14. 1668" (F. 384 v.f. 1 r. si v.)
La biserica romdna unita Sf. Arhangheli' din Korpdd (Corpadea), protopopiatul Kolozs (Clujului). Exemplar A. Incomplet. Exist5. numai dela F. 21f. 18.
lnsemnarile de pe acest exemplar.
Aceasta cazanie iaste a lid Ferian lov fi cine o a schimosi fara reinduiala
fie anatema.
Pentruca insumi (3 am cumparat pa sama sfintei Beseareci fi sa fie In beseareca
pururea." (F. 157 v.F. 164 r.)
H. In biblioteca personala a Parintelui Prot. on. si asesor consistorial gr. cat.
Cosma Vasile, paroh In Topa (Topa), judejul Kolozs (Cluj). Exemplar A. Complet.
12. La biserica romdnii unita din Nagyilonda (1lean(la), judejul Szolnok-Doboka
(Some's). Exemplar B. Incomplet. Lipsesc F. I, II, Ill i F. si 2.
1

Insemnarile de pe acest exemnplar.


Po si teine sina i savarsenie svetago dulia aceasla carve,
t iz vo mine ola E

anome ucitelna au coparat costa(n)tin &In tame au dat 12 florimi si sato! 7 florinji
0 6 a udat pomena in besereca In taure
to, lor arhaghel se le fie pomene plirinti208

www.dacoromanica.ro

fratilor si rodolor pana az rod iarei cine 5 loa sau va fora feirei stire popi

lc.

satolui sd fie treclet ci proclet yi RI fie anaftema ci sd fie peiras argil miliail si
si de ... svinti di nekei ... lost au domnafor 1699 ti.
si se s . . . de tri sote
pd in hinds In fi gorgi be beirnas. (F. 110 v.F. 129 r.)
.1-3. La biset.lica romdna unitei din Mildsel, vicariatul Marosvdsdrhely (Tg. Mures),
judetul Maros-Torda (Mures). Exemplar A. Incomplet,
La biserica romana unitei din Fels5gyekes (Jichisul de Sus), protopopiattil
Ds (Dejului). Exemplar A. Bine pastrat. Are urmatoarea insemnare dela inceputul
veacului al 18-lea: Cinstite pdriinte Petre dela Vale. Mult bine i fericit siineitate
Dumitale si-;i multdmesc, pentru binele ce me-ai facut de ne-ati dat aceasta carte
Dumnezeu sei te pomeneasca impareitia sa. Scris-am diacui Toader."
Din aceasta, insemnare rezulta, ca inainte a fost Ifl parohia vecina Vale de und,
prcotul Petre o vinde sau o darueste bisericii din Fels6gyekesJichisu1 de Sus.
La biserica romlinei unitei din Lemny (Leinniu), protopopiatul Nagyilonda
(fleanda), judetul Szolnok-Doboka (Somes). Exemplar A. Incomplet. Nu are nicio
insemnare pe el.
In biblioteca personalti a Peirintehti Gheorghe Munteanu, preot ortodox roman in parohia Als6csobtinka (Cittbanca), protopopiatul Ds (Dejului). Exemplar A.
Complet si foarte bine N.slrat
Aceasta Cazanie a fost pana in 20 Julie 1938 proprietatea Mariei Danciu, fiica
.

fostului preot Petru Danciu in Alprt (Olpret) (1856-1875), maritata cu Ciupe


iloan-Furdulu din Felscsobanka (Ciubncuta). Ajunge in posesiunea Pdrintelui
Gh. Munteanu drept plata spre a o pomeni pe Maria Danciu si pe sotul ei la toate
slujbele ce le va savarsi pand la mutarea sa din aceasta viatd.
Insemneirile de pe acest exemplar.
Sd se stie cei aceastei carte iaste de donatie data in meina me peind oi treii eu sei
fie tot In rntina me si pre feciori mei Nfl sa va tine vro stire de dtinsa." (F. 44 r.)
Sei sei .ytie cii accusal' carte este de seimeinte de tictori. ei. i O din drag data in
si fi pomeinei
Beseireca dragului sei fie totd acoto pand ce sei va fine vro fiat- de ja
gafta. i5ana Dan gligorie Dan
lui Dan si tuturor rudenirei Dan Vas& Dan atria'
gavrild Dan lupu kin glivrila. tri feciuri a lui Dan anti:" i tri a gaftei ci tri a liti Dan
vsi ligore. Gavrild vdsdi timea Ocala gaftd toti frati dulci. a lui Dan toaderu
femeie si saminei muma lor.
tot o instiintare sei fie cd balaia te fan au fossil ginere lui Dan toaderti ci 511
datd In mana me in reiotate si fost 49 de ani la mine si In purtatei de Bal rod Betlaia
te fan. &Haiti vsi Beilaia Silmiond Balaia ceirste Beilaia lupu Blaia aniseie.
4 feciori si o fatei a lui Maki Stefan si de sd va afla cineva sei o fure sau sd o
strice sei fie anaftima s i sa varsei matele ca ci lui arie i sei fie procletd si Bleistantat
de Domniezeiu si de cei tri sute 18 de petrinti sfintii din nichia si din ... 1748 scris-am
Cu derman din dragii." (F. 194 r.F. 219 r.)
alai ea am cercat intr'aceastd pilucenie eu pop loader cu and Gang si cu
Dan Veisitie si am aflat o 100 ,vi 14 hdrtii streicate tot reiu lard alte pocnituri." (F. 343).
Anil o Mie 1796 aceastei carte anume Cazanie o au reiscumpdrat Dane Gavrila
si Gazdtt Domnisaie Pdstina, Apoi fratii sen Dan Gavrilei Creiciond si Pan Vasilica
si Flrea fata lui Dana tima (f. 18 v.)
La biserica ortodoxd romdnei din Blenkemez5 (Poiana-Blenchii, protopopiatul Ds (Dejului). Exemplar A. Complet. In stare biln.
209

27

www.dacoromanica.ro

Insemnlirile de pe acest exemplar.


Pe forzatul dela inceput, reverso:
,.Protocol mortilor rus The, au nzurit in 1850 in luna lui Feiurariu in 28.
Tecariu Avrain au murit in anul 1850 in luna lui mrt in 6 zile.
Scris-am eu Tecariu Than.

Pe forzatul dela urm, cu latine:


,,Fost-au la mine si am cetitzt tota in doao septeznemi i n'ain aflat cazania a
40 de nzucenici nu am aflat multimescu lui Dumnezeu celui din ceriu Arhiereu
poftind, ori la ce cetitor care va fi dpelin voe blind ci sdneitate 85819
Georg Velea
Invati."

Sub aceasta scrisoare, cu latine:

.,Subscrisul am cetit tota cartea aceasta in 15 Dile si nu o asiu fi cetitu inse


vazandu ce scrie susu nurnitulu Deeak si neputandu-ma comvinge deplinu ma apftcaiu
de ea la care intradevelru cei suntu deplin conzvinsu: Petra Contisiu invatiator.
Blenche Pojana in 1211 1865.
Pe verso forzatului ultim, cu cirile:

,,Aceastii cazanie este a lui onigei innat qi cu a gazdi dunzisale meirie si a lui
bumb deiminian ci cu a gazdi fteodorli i ca nepotilor duinisale a tuturor todorut
Grigorie onto lupu flore Anal 1797. Scrisam eu popa Vasilie, parohul dela Pojana
Bien chi."

Pe scoarta din urind cu cirile:


,,Aceastii oceteinei iaste a lui onigii ignatei
cu a gazdi dumisale meirie si a lui
Bunbii diimnian i cu a gazdi dumisale feodord i cu a nepotilork dumisale a tututror
todorutz7 grigorie lupu onutu flore.
Si o au leisatei sa Po la sfanta beseiricei la poena Blenchi sei fie pomanei pa' vita'
pei Mineintei. Scrisainu eu popa Vasilie dela poena Blenchi parolz In lima lui lulie
20 de zile Ano 1794."
18. La biserica romand :milli din Nagyrebra (Rebra), districtul Naszd (Niiseiudulut). Exemplar A. Lipseste F. III. si ultimele trei foi numerotate dela sfarsit.
Insemniirile de pe acest exemplar.

Pe F. 1 r. i v. printre randuri se and insemnarea urmdtoare, in slavoneste.


*reclaim aci in transcriere cu litere la,Vne:
Se ieivoleniemg 61. fa i sdpospeasenietnii czia

i seivrdseniemii stgo Dha.


Cdpilft sl knigu rekoznoe Ev(g)tie ficitelnoe ro(h) Bra Stefanft i s podzrz fienytt
svoim Mdrica, i 6t t ego Simi6(n), Dochia i Vonutii Ileand. Titiana Mirica. Anuta
Mc-Mum. loang.lonut Nechta. Gavrilii. Mdriia(n) Simina. Georgie Itzdreica
Nastasia Mariuta Precup. (F. 1 r.)
1 da(l) zand, 19: flori(n)ti, i dade ei do hratniz arhaggla Mihaila selea rdbra
mare. ahtobi e(i) M(l)ea at daliti 6 t, togo stgo hranut. iii prodati na iza lojiti, bddi
'procleat Stimi 51i. 300 i 18. Zadreijavi ego Mdti crai Apaffii Mihai(1). i Ep(sc)130
za sstenago ota ierea Lupul. M(s)ta NoenzvrYi din II f Bgu nasemiisiav
veachi veaco(v) Am(in).
Zapisa(l) sei zapi(s) ra(b) Bii pop lup seila rebrasord. i vi pritom jude Dtunitru
Petre Savului. Petrica Macavei Biro(v) Bi(s)tritchii Tclrnas Inzhre Do(m) de Vidi(c)
-

210

www.dacoromanica.ro

Sctbo(u) Andrrias i pcl(r)ctilab Danii(1): prot. pop vasYlii VcIleat 7192: roj. Bj. 1684.
pisa(l) po(p) McIteiu rat Rabid mare." (F. 1 v.)
Dela F. 3 v.F. 7 r. in partea de jos a foilor, sub text se afl o insenmare tot
In slavoneste datatd 7151 (=1643). Scrisul cursiv, ce trdeazd un pisar de profesiune,
este mai greu de descifrat. Totusi inecrcm sg. redm In trascriere cu latine.
fise GomarYia. icea(d)h oklapiis(st).
Ev(g)lie fccete(l)no
.. kni(g)
,
Da
via
ds
i
vc1
valandia
i
zaz(d)ravk
ih i ceadvih. viidnignai..
veizadsiekok iritu le ...
Vasille Voev(d)21. i(t) pria(v)liie ... si in pi ky(r) Va(r)laa(m) mitropoli(t)
sucea(v)slai.
dadisia cvoivla nih pcerteazi. aposi m(r)tii(h) dalcdde ca esnicea do(m).
i(h). i cogobii zbre bit cibocio(m) ocea(d) i(h) i o rodaih. di(n) cetocti dani
u(gor) scrisvea
mae umea, satisid cromeacea(d) i(h ) i rodai(h). i dada zaneia
3
v.F.
7 r.)
zasia rd esocl po(p) Manoi(l)(v) sucea(v) vlea(t)o 7151 M(s)ta. (F.
Naszd
(NcIsiludulfti).
ExemLa biserica romana unitei d'n Romu; d4strictul
plar B. Bine pstrat. Lipsesc nunaai 5 foi dela sfrsit.
La biserica romeind unitii din Seicelul-Mramaros (Maramuresului). Exemplar A. Lipsesc Foile I, II i HT dela inceput. In rest destul de bine conservat.
Pe scoart.a acestui exemplar se af15.' insemnarea: *Aceastei Pooucene cetindu-o
si so[coltindu-o intru chipul ..3, ail fostu cite ceva gresit zmintit, o am Indreptat,
pintr'aceia ca se (poJta vinde cut va put, .yi sii o cumpere cine v'a datu slobozenie,
ci pintru mai mare derptate, ne punem iscdlitura ci pecete noastrei c obicinuird.
Scris-am In Sibil, infeselta April 4 zile 1733. 284)
21.La biserica romana unird din Strlimtura-Mramaros (Maramures. Exemplar

B Complet si bine pstrat.


lnsemndrile de pe acest exemplar. Pagina 1:
Acasta carte este a sfintei besereci din Strimtura; de se va restitui oare undeva,
, In Strimtura,
sii-i dee de $tire. Scris-am cit, mult peictitosul loan Voitor dascat
Cardiului-Mare.
Ano
1793,
In 15 a
fiind din oarmede Seitmariului, din orasul
Octomvrie.
Pe pagina ultimA:

Ce dar t'as da ca sa-;T plac5.?


N'am lucrur de curItie

Si'ntru toat a m viatg.


Tu s-m fiT mie povatk
i.'ntru a m eglgtorie
Tu sg-m fiT mie sotie,
Si tu mg chiverniseste
De toate ce-m trebue.$te.
Ferete-m de nevoY,

Care sInt plcute tie.


Ce primqte dela mine
Dragoste ce am spre tine,

De boale tele cumplite,


De primejdri negindite.

O pr-milostivd maic.

Si spre ruga In te pleac:


Off In ce zi m." vol' ruga tie,
PrimM ruga s.-m fie,
Dar, o pr-sfint maja.,

De pisma. , de oamenT

Scris-am cil, loanu Voitor dascalul, In Strimtura.


Pe ala paging:
Pace si seineitate dela H[risto.ls dumitale, cinstite plirinte popa Grigorie dina
Strimtura, sei tr'desti in DIOJmnulu Il[ristols, si se te inmul(esti ..., si se PI poLfltitu
ca cele 5 fete Intelepte la geitire cinstitei nunte, acum ,yi purure si in ved, amin.
Scris-am et`i, Filipu 285).

254) loan Barlea: Insemn'airi din Bisericile Maramurewlui, Bucuresti, 1909. Pag. 160.
285) loan Barlea, op. citat, pag. 195.
27*

211

www.dacoromanica.ro

In biblioteca personald a lui lije pndrfi, Inviildtor din Idecspatak (idicel),

judelul Marostorda (Mures). Exemplar B. Incomplet. Exist numai dela F. 15 -f. 46..
Parte din foi sunt deteriorate.
Dela F. 302 r.F. 313 r. se afl" urmAtoarea Insemnare:
Anu(1) Dmfiului 1777 In luna lui Dece(m)vrie. 6. zile a(m) sluji(t) pre acea(s)rd
cazanie eu popa Mihai s(i) pu Bucur pave(l) Diia(c) a(m) fcicu(t) f(n) sirindari
fie p(n)tru ckartre s(i) patru sti fie bani hub* ditiape(n)tru.zece flori(n)ti faSd
chlui lui Bucur Pave(l) set' fie. di(n)tramd(n)dob set' fie a tract parte si din cazanie .y ( i )
di(n) bani iard a sa amesteca cineva Intr'aceste doctiS jefe nime .ntt are traba tetra
nz7mj afurisi(1) s fie."
La biserica roman(' unitil. din NagysomIcilt (Somcuta-Mare). Exemplar B.
Lipseste numai fPaia de titlu..Pe peretele dinlguntru al scoartei prime. se afld Insonmarea: Aceasta Parte. fiindu de toti lesate, din demnu lui Point Costan ett cantorul alu Siotncuti mate cujetindu ca ei vrednica a se lega panga toard resipirea ei am
legatu. 1869 Iu1ii 10. Buttyan Lupu ca cantor si legetoru."
La biserica rom"Card unitli din Ticiiu, protopopiatul Szildgy (Map. Exemplar
A. Complet si bine pAstrat.
Toate insemnArile de pe aceste exemplare din Cazania lui Varlaam sunt scrise
Cu cihrilice, afar de acele pe care le-am al-Mat ca sunt cu latine.
URME.DESPRE ALTE EXEMPLARE DIN CAZANIA LUI VARLAAM.

In urma Circulrei I. P. S. Sale Pdrintelui Episcop dr. Iuliu Hossu, Nr.


3918-1943, pdrintele Vasile Moldovan din Marosliget (Dumbrava), tractul proto.pci.esc al Budacului, judetul Besztercenasz6d (Ngsud), cu Nr. 121-1943, Inregistrat
la Sf. Episcopie sub. 5168-1943, aduce la cunostintI cd la biserica paroihei Maros- .
liget (Dumbrava) a existat un exemplar din Cazania lui Varlaam pand In 1935. and a
fast Imprumutatg lui Aurel Filimon din MarosvsArhely (Tg.-Mures), care nu a
mai restituit-o.

loan BIrlea In lucrarea: lnsemniiri din Bisericile Maramuresultd", publicat cu


cheltuiala Ministerului Instructiunii publice, Bucilr6sti, 1909, mentione'az" existenta
tirmAtoarelor exemplare din Cazania lui Varlaam.
La biserica-din-jo, (de lemn) din Borsa.
Insemnrile de pe ,acest exemplar. Aceaski carute o'fi cunperat popa Lupul
re.,;(?) cu soata sa, Nastaa, clireputu sufletul see
azvolenie otta i pospeasenie sfia i savrclsenie stago dha.
.

Aceasta carte, anume Ucitelnd, o'27 cumpiratu Mihai popa Lupul .y i cu jupneasa

sa Nastahie, feciorul Dumitru, Ion... , Ltipu,. Marie, si pentru pacatele torn si-a
1Preirintilortt Ai, te fan, lonu, SimPonu, Toader, Ileand, si o ail datu In bisereca
ct fa] blitrInei uncle este hramulu sctborul Arhanhell Mihail si Gavril. lard" cine o va
furl. sag o va vinde, fie prcut, hie diiacti, lije mire'an (recta hie afutisit,,maranafta
hie Otis Infricatul a Itti
de cei 318 ofielti ce-aa flicut sobor In Nechei, acee tori
anul
Domnuluil
1720.
Velat
7225
(1717); si am datu
iliristols jade fu, roca 13jii f
12 florinti bani, nu alta."
Sa se .y tie ai aceasta carte o ail legat Mihai Netu Neiituchi, si cu soata sa, Grad
lleanii, i prunci lora, Saya, Marie, Nutu, Dumitru, Doc(' fi bona' s c16 la Sfreinfta.
besearecii de ponzana In veci, lor si pdrintiloru, si at' platit pentru ce ail legat-o 5,
adecd cinci zloti, si aft legat-o In anul 1836."
212

www.dacoromanica.ro

La biserica-din-sus (de piatrd) din &ma.


Insemneirile de pe acest exemplar: Izvolettie otta i sd pospiaseniem sina i s"vArseniem svtgo dha. Cumpdrat-am acasta carte ce se chiamei Ucitelend lonut Catara
mascul cu sotul sat, cu Lupa, frate-sdtt Petrea, soru-sa Ana, si o art pus in besereca
cee ho, in Borse, unde este hramul, sobarul svntel: arhanghel Miahil i Gavril, ca
sad, Ion& ginere-seid, Zat Nicoard, sotul sei.
3.

Masi jos:

A.casta sfeintd carte au legat-o a tria oaret Ion a lta Pavel a Petri, si cu soata
sa, Pet-rased, &Id le este mdreidic Catarama Cataramascului, si Petri, it-wine-sat,
si tat& _Oft, Pavel i fratele lor, Pavel ... ; si le fie pornand acestiora ce era pleitit,
.si a dat-o in besereca c din sus in sat, in Borse, uncle preutul Mihai popa
Glirleorghie, si cine va indeirzni, ad popa, ail diiac, a mirean, sit' o jure sad set' o
vandii, until ca acela sit- fie afttasit, anatima, maranata, treclet, proclet, sub basedawl 318 de paring stint)", .yi la infricosatul judet a lut H[ristols sti fie paris arhanghel
Mihail si Gavril. Velat 1790, Feor 15. Scris-arn ed, Timis Ion dascalul, si depu ce
clii lecatu-o, 10 fl.

La biserica din josani, in Budesti.


Insemndrile de pe acest exemplar:
cu puterea Duhului Svint, cumparat-ad. acasta carte,
Cu indemnarea Tateilta
aflame svinta Evanghelie romineascii, au dat trei[s]preizece fiorinfi pre (lima. Dec
de juntenate de pretttl acestii, svinte Evanghela a dat 6 florinti 8 de bani, anume:
serbu lid Dtannezd Oprise Minas, si ca jupineasa sa, OpKse Hafie, din Vintesti,
set le fie pomand lor printru pdcatele lor, i peirintri tor, si mosilor ci streimosii, si
tot todul lor, set' le hie pomand. Si ad dat popa Manta din Budesti intr'acasta svintet
evanghetie: 100 de &all, sei le hie pomand durnisale, i cu jupineasi Anafe, si-a petrintilor sell, si-a mosilor ia streimosilor, si-a tot rodul set, se le fie potnand. Si [ail]
dat popa Grigorie din Budesti: 100 de bani, sei4 hie pontand intr'acasta swatter
si mosilor, si streialas/lease), Ileana, i peirintilor
Evanghelie domnisaie
Dunca
Gabor
ca
jupeineasa sa din
mosito, si tot rodul, set le fie pornanei; si ail dat
[lades& 100 de bani intr'acasta svintet evangehlie, sei le fie pomand for peirintilor,
si mosilor, si streimosilor, si tot rodul sag, sir' le fie pomand. Din Rusu dela Be. clean;
Marin Ion a dat: 100 de bani,. sei-i fie pomand domisale, si din Nemitea Rumineascii,
dat Marinca loncea,
Luca Ion: 10 de bani, sei le hie pomand lor si rodulta a tot.
murit..un coconu
le-ail
100
de
&mi.
Prin
gresala
lora,
ce
ca japineasa sa, cu Anal&
dea
inteacasta
svintei
evanghelie,
s te fie si
nesocotit; de aclia] noi am erutat sei
i mortilor, si streimosilor, si tot rodul ,sli hie pornand.
tor pomanei,
Si all dat Bud Luca 18 de bani: si Bud lndrias 10 de bani: ,set le fie pornand lor .s4
japineasa tor sale, intr'acasta svintei Evanghelie, ci peirintilor, i mosilorsi stritmt*4.

lor, si a tot rodul sei le tic ponzand. Si ail dat acesti boeari ce Anna scrisi
intr'ttcasta svintei evanghaie din Budesti si din Vintesti, intr'aceste doao beseria

SffeJtil Niculae; iaret cine


din Budest'i si din Vintesti, si o all feigeiduit la hramul
va fi slujitor la aces[t] svinte preastol datoriti a sluji- si-a ruga Inalmnezeiii, printru
pacatele tor, si a rodulta a tot. lard cine o va hat dela preastolul La Dittlinnezeid
a va duce si o va pierde de-acolea, el sil fie bleisteimat de trel sute si optsprezece de
tell svinti din va Nicheiu, ci sei fie procleat, anatema, amin Scris popa Grigorie
Or Budesti, roc boj tanftl 10, Dantnezed] 1647, main.
213

www.dacoromanica.ro

La biserica din Leordina.


Insemndrile de pe acest exemplar: Pe pagina intai:
Aceasta carte este a besereci laseiritului de lege grecesc[eil din Leordina, si cine
,s'aru afla set' o jure, scl fie afurisit de cei patrusprezece Patriiarsi si de ce i doisprczece Apostoli, si de prcinstita i viat fdatoare Troita.
Pe alta pagind, In slavonete:

Cu vrerea Tatlu fi cu ajutorul Fiului i cu seivirsirea Sfintulul, Duh, a cumpilrat aceastei carte, anume Evanghelie sfint cu nvtur, In dialectul moldovenesc
Sfintia,Sa preutul cel mult gresit Ignatie, care a fost in acel ceas In sat In Leurdeni,
cu sotia sa, anume Juana, si Cu fi sdi, Sf. Sa preutul Grigore si ca fiica sa Anuta;
iar a doua parte din aceastei carte ocunenii, anume: Vasile Tap si ca sotia sa, anutru
Anula, si Cu fi s, anume Lazeir si Simon, si cu fetele sale Anuta vi Axinia
ail dat-o la hramul Sfineul Sobor, arhistratigi lu Hristos,
,
Nastasie,, pentrit
Mihail ci Gavril, pentrtt iertarea greselilor sale si ale reiposatilor peirintilor sift, tart
frati di tor, in luna and a fost anul lui Dumnezeg 1685, luna lui Dechentvrie 3 zile,
In Maramureis, In ierasul-de-sus, satul Leurdeni.]
La biserica romancI uniki din Siipanta:
Insenindrile de pe acest exemplar: Pe scoart:
Bisericeasca preinsemnarea hainelor, ceirtilor, feliofanjelor, stergeitorilor
altor folositoare.
Am aflat 3 rinduri nu deplin intru tote, ce flirt's' stiharittri, haine besericesa
slabe, si numai I stihar; ce, prin sirguiala m, am lttat, In curgerea caw- 3 alit, alte
doo rinduri de haine, cite optzdci de vonas unul, de scIrbeitori, iard un rind pe sama
mortilor, pocrovete vi rocavite de iznok. stihariurl 2 noao am feicut. Tintirimul 1-am
adaos. Temeteu f cintirimul in peirti 1-am t scos. Clejire li i-am adaos si inoit; zicei
'Unguri Boer (7).
Ceirti s aflel un rind rusesa, si Inca 2 P,valtiri rusesti 2 Liturghil, iar roininesti toate, Claslov bogat. nc Liturghie am dat eg, loan Coman, paroh.
Vasale cele sflilntite li-am inoit, precum: potirul tot a mid bani In..., iard
lingurita c cu cruce si noao Ii de amtt 1805, cumpeiratei de parohus Ion Coman.

Flitoe de tirg, 5, de sat, 6 si I-a lind.


Stergeitori de tirg 5, si doao, 2, de aultascl. StergiitorI de sat, 17; s'ad mai
adaos 2.
S. Sfecnice is trii mai noao, ,si 3 vechi.
Si cine li a fura, supt anatema sei-i fie 'bled semintie. Insamnatu-le-am aceste
spre pomenire i folsintd in anal 1807, 17 Dechemv[riel eg, loan Coman, parohusu
din Seipinta.
Apoi:

Itzsemnarea tintirimilor la stleinita beserecd in Seipinta, incepind spre amiazeti,


dupd cursa sorelta, dela portitei, In rinduri. Suma: 54 de peirti. [Numirile loll lard
la tenzeteii 160 de tintirei, p totd casei criestineasai cite unu tintirim, afarcl de vadttv,
wzat si oamini afarei de lege. Scl'is-am eli, parohus loan Coman g. r.,
ce
Szaplonceusis, ca boerii satulta Sepintii; 1805, 1 April 1806; 12-a Aprilis.
.

Pe alta foaie:

insamnarea tintirimurilor la st[Iiltzta beslejrfilca in Sdpinta, incepind spre


amiazeiti, dupd cursa sorelta, edla portif6, in rind.
214

www.dacoromanica.ro

Tintiditnulh 1805, 1 4prilie.


Vasil.
Stan Gheorghie 1ut Ion, cu fecior lonas, fi Stan Gheorghie
Stan Patras, ca frate4iiii, Stan Dw-nitru 1u Guivrilu.
Stan Toder Ptra 1ti. Grigorie 1ut lacov.
Stan Ion, nemi.y-birei, si Stan Ion 1u1 Grigerie Udine.
Stan Simion, cu feciorus, Ion, si Stan Mihai,1u Gvril.
Stan Petre, Vsii, Toder. , Simion lid Grigorie.
Stan Toder si Stan Ion, a lta Stan Stefan lonci feciori.
Stan Ion si Stan Eremic, 1u Grigorie feciori, si Nistor.
Stan Filipti, cu Stan Toder si Flore [di Grigoric
Pop Ion Toder, Piitras, Ghorghie a ha Pop Veisiik
Stan Mihal a lu Ion Unglenci, cu Codre Dumitru.
Branco Ion, Mi1za, Vasii si Grigor, Gheorghie.
Pop Ion lu Vsii Porfird, cu lonasu Porfire si Grigor, Toderu.
Bococi .Toder i Verneda te fan, etc Gheorghie, irate.
Boje Toder; Mindros Grigorie, Gheorghie sl Apsan Vasie.
Tttrda Ion ha Sirnion, cu Turda Gheorghie lid Ion.
Turda Mihai lui V&A culTurda Simion lui Tode'r.
Turda Toder lui Mihai ca Turda Grigorie lui Sliva.
Onise Toder, Petra si Onise Grtga.
Pop lon,'Stefan, Grigorie lul Gheorghie lector.
Tite Ion cu Moldovan Vasalie a morariufluil.
Berk Mihai cu Tite ion a Jurjoii ci Echenzej.
D. Rednic Isvan cu a lui Saponlai lanos.
Stan lot-Las ha Gheorghie fi Conca Gheorghie.
Pop Toder a popi, cu fedora, Pop Ion, Dumtitlrful.
Pop Ion a Ptrccoe, cu Pop Ion Toder.
Pop Dumitru, cu frate-sflifq ,ptirinfi Pop Grigor.
Pop. lonas, cu Pop Ion a fui Grigorie a popi.
Pop Toder si Pop Dumitru lui loan.
Pop Nicoari:i lui Gheorgieh, cu Pop Toder, Ion, fu.
Stan Gheorghie, si Stan Toder lui lonas.
Stan Ion lui Dumitru, cu Stan Ion !La Mihai.
Stan Toder a Bre zfulUi], cu Stan Nicord lui lonas..
Stan Vsi a rotariului, cu fratii
Stan Gheorghie, Stan Vsi Itti Dunzitru.
Pop Alexa, Ion lui Gheorghie lta lacov, Boje
Hondis Plitras, Ion, Berce Ion a Zigantilui.
Boje Grigorie, Branco Alexa, Branco'Petre.
3.9. Pop Grigorie, Ion lui Chiril si Pop Plitras.
Stetca Patras, Ion, Grigorie lui Dumitru.
Stan Vsi, Ion, Toder lui &liras Greti Batin Ion.
Roman Grigorie, Roman Dumitru.
Finta te fan, cu Pop Grigorie lui Ion.
Turda Vsii, Ion, Alexa, fu a lui Toder.
Stan Toder a lui Vsui, ca Gheorghie, feciortn-sai.
Stan Griga, Stan lacov si Ion a lui Madiarco.
.

215

www.dacoromanica.ro

Stetca 7'oder i Grigore Grigu, unit, 1.


Stan Ion, Toder, Grtgorie Iluchii
Jurca Ion, Duinitru cu Ap.yan MiIza, Andrut, Toder.
Stetca Toder, iara Tode.r.a .Fecheri cu Tax. aa.
52. Ptra i ca Vasfla Oani, unu.
Bococi Grigorie, cu $tefan,. i Bococi Nicorii.
.54. Mnil Vsui, Ion
Moca Ion.

Suma: 54 de par(.
Insemnare. lard, tenzeteu land 160 de fintirifinuril, pe Ord casa cretiniasca

Cite un fintirim, afara de vaduve, ce n'ail asezlimitnt], own. (tiara- de lege. Scrisam- ea, parolzw loan Coman, gr. c.,'Szaploncensis, cu boerii iatuldt Sepintii; 1805,
I April; 1806, I2-a AprilLy.
La biserica romanli unite: din Vad-Szatmr (Satinar).

Prof. Atanasie Popa scrie In Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Sectia


prntra Transilvania, 1924; pag. 397, ea la biserica romAnd unitil din Vad-Szatmr
(Saturhare) a gdsit un exemplar din Cazdnia dela"1643. Lipsesc primele trei foi,
insemnare datatd dela 1743 nu a putut-o descifra.
La biserica ortodoxa' romana din Fugyi (Fuglzia), protopopiatul Nagyvdrad
(Oradea).
In revista Biserica $i coala" dela Arad, anti] XXXI, Nr. 16 din 15/28 Aprilie
1907, Nxintele Petre Popa semnala Inteun articol cu titlul: O carte romaneasca din
anti( 1643", ch" la bisericuta din filia Fughiu. (pprezv. Ordzii-Mari) se afld o carte
pretioasd. Fatada cdrtii intre ni$te columne
" In continuare dd titlul .Intreg 'al
Cazaniei lui Varlaam, dupdun exemplar A.
9. Preotul Gavril Hango mentiona In Telegraful RomAn dela Sibiu, Nr. 18 din
15/28 Februarie 1903, un exemplar din Cazania lui Varlaam, exemplar care cdlAtorise
la bisericile din Budatelec, 7savor, Beata, Deda, Juc, Saniiirtin si Soat. De pe foile
lui .a descifrat urmdtoarele Insemndri:
Scris-am eu popa toa.der din budatelec cu a m. m. c. a. cumpdrat aciastA carte
ocitelnd si o am dat gineremeu popa precup din tAg$or $i cand o am dat au fost anii
domnului delamastere 1675."
Acia.std ocitelnd eu popa toader din birdatelec o am fost dat lui popa precup
din tAg$or gineremeu
dmzau 11 erte acum, eu popa toader din budatelec aciast
ocitelnd o dau lui popa gabor din bdita gineresdutodosii zestre i mie pomand sA
md porneneascd la, sfnta leturghie, cine o ar lua dela popa gabor sau dela feciorii lui
pcipa gabor sd fie proclet si anatemd si afuriait de 318 oti sdborul din- nichei si de
dranzdu."

SA' sd $tie cd aciastA carte o a zdlogit popa ion.besericii din juc derept 13
horgo$i dela lavrentie cAlugydrul dela mnAstirea dedi In iul. 30 si nime 's'd nu o Poatd
scoate fIrd tocma singur el cu mAna lui, vdleat 7227" (=1719).

Aciastd carte o am cumpArat cu protopop costin din sdnartin derept 8 z1oti


dela popa gabor din bdite".
SA "sd $tie cA am cumpArat aciasta carte eu popa lup dela soat dela popa ion
din sdmArtin feciorul popii costin derept 8 zloti, anii domnului 1759".

216

www.dacoromanica.ro

GLOSAR
A
acinedzi 110, XI.

becesnicii 110, XI

Acivare si aciuire, de origine necunoscua. Dupd Laurian si Massim

cuvdnt slav, inepBecisnic, adj.


care nu e bun de nitus, ignavus,
mica, inept, las. (Laurian si Massim),

are intelesul de pitulare, pitire. In

graiul din Als6csobnka (Ciubanca),


judetul Szolnok-Doboka (Somes) se

pdstreazd pana in ziva de astzi cu

intelesul de a-si gdsi locul, a se aseza.


Aciuiazd-te undeva, = cautd-ti un loc
si te aseazd. Aciuiazd-te de noapte
aseazd-te de noapte, gdseste-ti un
culcus.

Om becisnic = om pricinas, cauta'


de
pentru once pricind de ceartd
aci, un astfel de om pricinueste numai amdrdciune, celor din jurul lui.
Cu alte cuvinte, becisnicul este un
el insusi
om purttor de nefericire
iiind un nenorocit.

Deci cum este ferice de cresti-

nul acela ce pentru darul duhului

sfdnt are pe Dumnezeu intru sine,

addvasi 106, XIV.

A risipi, a cheltui ar socoteald, a


papddi (ave:ea mostenitd). A strica,
distruge, a niirnici (vreun lucru,

asa este becisnic i vai de crestinul

cela ce pentru pdcat s'a despdrtit

Dumnezeu de d.ansul si duhul sant

obiect).

intr'dnsul nu locueste." (Vezi Cazania


la Rusalii).

anadol,

beteagulft 111, XIX

192 (Ms. 210 M. E. r. y). Anatol,


Anatolia, grec. Rasdrit, tara din Rd.1-

Beteag, betegos, adj. -- neputincios, infirm, bolnav. S'a betejit = a

sdrit.

ndscut.

aslamurile 111, XXVIII


Cametele, dobdnzile,

bezaconYe 110, XI

procenteae.

Aslam = procent, dobdndd, camdta.

Penteaceea se adea tie

sd, dai
peaniingul mieu neguatoriloril, si

deac' am venial eu as' lua al' mfeu


cu aria/n- (Cazania Dum. a 16-a d.
Rusalii).

Bezaconie si bazaconie, lucru cc nu


se cuvine s faci sau sA grdesti.

Si cu ce indrdznire mersesi de

acusi bezaconie ca aceasta" ,a zis


Pomplie cdtre Teodor Tiron, care

aprinsese capistea7 zeitei Irra. (Vezi

Cazania la Sf. Mucenic Teodor Tiron).

28

217

www.dacoromanica.ro

bisug 3, XXXI 11, XIX, bisuguri 26, IX


Belsug, abundentd, indestulare.

Biusig, forma populard dela belsug


de biu.

camene de galbeni". (Vezi Cazania


la D. 11-a .d. Rusalii, Intdia parte.)
Catastih 110, XIV.

Rboj, pomelnic.

billa 23, XVII


Bitia, facere, creare - cuy. slav.
Bitia mira ------ facerea lumii, crearea
lumii.

blagocestiv 142, XXIV si 144, I


Blagocestiv, adj., slav. - pios,
lavios, cucernic.

ev-

Blagovestenie 110, XII

Bunavestire, sdrbdtoare crestind in


25 Martie cdnd se prdznueste vestirea Feciorei Maria de cdtre Arhanghelul Gavriil, cd va naste pe Iisus
Mantuitorul lumii.

Mema, blemati 113, VI-VII.

SI mergem, mergeti. De veri vrea

inpArate, bienal in besearecd sd-t'

vddzu dumnedzdii Val!! (V. Cazania

la Sf..Gehorghe f. 77 v. XXVIII.)

c5, ingerul lui

Dumnezeu imbld de scrie In catastih


pre ceia ce vor sd posteascd. Deci

nevoim sd nu fim nici noi lepddati


din catastihul lui Dumnezeu". (Vezi
Cazania la D. Idsat. de brdnz, F.
34 v. V. si VIII).
mai chYa4i1 105, XLIV, 111, III, 114,

XVII si 154, V.

ChYar lat. ciar, mai chiar, mai ciar,


mai limpede, mai ldmurit.
Ciudeass 51, XXII; 52, XIV; 59, IX;
62, IX; 74, X; 90, XIII; 100, XVII
si 101, XXXVIII. elude, eitidlia,
106, XIV si 192 col. stg. II.

Slav. minune, minuni, a se minuna.


ciudetvoret 106, VIII.

Fdcator de minuni.
cram 27, XXXII si cramul. 28, XVIII.

bogoslov 52, XVI.

Cuvntdtor de Dumnezeu. Sf. Grigorie Bogoslavul si Sf. loan Bogo-

slovul.

bcdzi (boadze) 106, XIV.

Idoli, zei, zeite.

Casa' la vie in care se pdstreazd

teascul de c5.1cat strugurii, butoaiele


si alte unelte.
Dupd Laurian si Massimu ar veni
dela grecescul krama, care inseamn
si yin amestecat cu apd.
Cristitelft 28, XXVII; 102, VII si 106,

bucal, 110, XIV.


A buieci, buiac, plin de vigoare.

XIV.

Botezdtorul (loan).

Vitel buiac, hola buiacd (buecird-i


holdele - vezi Cazania nebunului

cun'tenirea 36, V; cunteni 106 XIV-XV.

F. 349 v. III) sau buecird tarinele,


adecd i sd inmulti avutila si agonisita." Vezi Cazania la Dumineca a

Cursera 105, XLIV; s citrmil cursii

cdruia i-a rodit tarina peste rn5surd,

20-a d. R. Intdia parte, F. 275 v.)

Oprirea; opri. Cuntenit:= oprit.


1111, II.

Alergard, sa, alergdm, alergat, lat.


custa 27, XIX; 28, II. si 111, XXX.

...

camene 106, XV.

Greutdti, mdsuri, pietre. Dumnezeu Yartd omului mare si grea datorie, care datorie face un intunearec
(multime nemundratd) de talanti, si su-

ma acelei datorii face zece mii de

si le-am stricat o moard si

le-am fcut dou sa mdridne din ele


pAnd voiu custa..." (Vezi Autograful I, pag. 27). De aci ca si din celelalte locuri unde obvine reiese clar
intelesul: a triii, a vietui, a fi, a &liala, a exista.

218

www.dacoromanica.ro

Cyriacodromion 145, III, s.. a.

DidahIe 157, XXXV si 162, X.

Titlul unor retipriri dupg Cazania


lui Varlaam.
Cyfiacodromieina, iaste Vrorocie
descoperia euvnttulti sifiei Evi g

Invttur, cazanie. A acestiIa


cArti fieste erre flidahife, la zikia s'a
a ceti Cu glasil luminat intru adunarea norduluT besericescu. (Pag. 157.)

ClcuitO" (pag. 145).

diorthosi, diorthosirii,
'

162, VI (de jos. In sus).

dnoari 111, XXXVI.

Odatd. De ad, odinioard,


de demult.

diorthosire . 150,

XIII. (de jos In sus); 159, XII si

A diortosi,

odat

a purta de grije la tip-

rirea unei crti, a corecta, a Indrepta.

dosidzi 106, XV.

darstine 106, XV.

,,Inbrantii-ra'am In dcirstine $'am'


smerit` cut postli siifletul` mieu" (vezi

D. lsat. de branz, F. 32 r.) De aci

reiese Intelesul de sac, vesmant aspru

care se imbracA In semn de smerenie, de doliu, jelanie si cintA.

Dosad, a dosAdi, dosAdit


dispretuit (v. Cazaniile lui Varlaam, Ed.
r.col'arg. 1894, .pag. 19).

duboti 28, XXII si XXV.

Cocie cu postav si cu

cu mic 'Cu mare toate le-am liisat


mndstirei $i cuhniai Cu duboil ...."
(Vezi autografill III, pag. 28.)

deaistvufaste 106, XV.

Luereaz. Asa si Hrisstos deodat


$1 In cer si pe pdmnt pentru sfnta
liturgihe ca un puternic deaistvtgaste
cu puterea sa cea dumnezdiascd".
(Vezi Cazania la D. Intla din postul
Pastillor, F. 45 r.)

Termen tehnic tipograficesc. Pare a


Insemna fascicol, coal, ori p'agin?

deanfla 106, XV.

feri 130, I. Firii, naturii.

Faptele (Sf. Apostoli sau Aposto... cum scrie In deanna


sfintilor apostoli." (Vezi Cazania
Sf. Ap. Petru Si Pavel, f. 91 v.)

gadine 110, XV.

despuitoare, i88, VIII si 93 VII.

fiinte (v. Laurian-Massim.)

lului)

StApn., stapnei (noastre Nscdtoarei de Dumnezeu).


despuitodu 111, VI-VII si despuitoare
(Vocativul dela despuitorTu). Salpin, domn, poruncitor.

Gadin,.
paslre salbatic, rapace; fiar cu instincte de a upide alte
gvoazde, a gavozdi, gavozdit, negavozdit 107, L

Cuie, piroane, a pironi, pironit, tintuit sau netintuit.


ghiaur,i 18, XXXVIII.

Asa umesc Turcii

destoinic 110, XV.

Vredrtic, demn. Destoinicie = demnitate, vrednicie.


desvesti 105, XLIV si 111, V.

A cresvesti, - a desbrca

duerna 160, XVI.

lat.

desveaste, desbracd; desvAscurfi, desbrc'ar.

pe

crestini,

ghiauri.

ghizdav,u1 107, I.

Iosif .acela ghizdavul de ftatii si


fu vndut ..." (Vezi Cazania la D.
27-a d. Rusalii, F. 356 v. XXI).
Ghizdav = visd tor (?) sau prea frumos (Infrumusetat)?

28*

219

www.dacoromanica.ro

istelenie, istelitil 100, V.


hdrduit 26, 'XVI.

A hdlddui, a scdpa,

haladuit,

- scdpat.

HAlAduire, -ese
a locui, a sedea
undeva (Laurian-Massim).

Vindecare. lstelit,
.vindecat
Dumineca orbului, invAtdtur'd pentru istelenia lui" (Pag. 100, v.) Ci
daca' auzird orbul mArturisind pe
Hristos si spuind cum 1-a
ei
se mAniard ..." (V. Cazania Dum. a

6-a dupd Pasti, F..175 v. IXX.)


haractu,1 13, XIV.

Tributum, stipendium, contributio;


dare publica.", im.pozit. Contributie
impusA de Turci supusilor crestini

igtravia0e, istedviv 107,

IIIII.

turcism.

PrdpIdeste, prdpIdit cu intelesul


de exetrmind, exterminat, nimicit, risipit. Acolo bAnd si mAncdnd istra.Viaste omul av.utia lui Dumbezeu".

hatman 107, II.

(Vezi

Cdpital de oaste la Cazad. Acest

titlu Il purta odinioard


ostilor Moldovei.

cApetenia

Cazania

la D. fiului

curvar. F. 13 v. X.)

celui

itiboste, !l'hostia 107, III.

SA ne oprim ochii de a pri-

hotnog 111, XXI.


' Sutas, cdpetenia unei unitti formatd din o sutd de ostasi.

horcitd 107, II.

Mutar. CA 'adevIr grdesc voud:

de ,ati avea credintil ca un grAunt de


horcitd ati zice acestui munte: Treci

de aicia acolo" si ar trece ..." (Vezi


Cazania la Dumineda a 10-a d. Ru-

vire lucruri de curvie, urechile de


ascultarea antece lume$ti de ia-

boste..." (Vezi Cazania la 'Mema

imprejur f. 45 r.).
CAci cA ubostia curviei este mai
tare decAt moartea, crt nu gAndeste
nici de mo'arte de Dumnezeu." (Vezi

Cazania la Mema capului Sf. loan,


29 August. f. 115 v.).
Ed. din 1911 il red prin cuv'dntul
dragoste.

salii. F. 263, v. VI.)

iemenira 107i III.

A saptea strAmbAtate-i fdcurd cd


scuipau In fata lui 5i-1 bAtiau cu pal-

iazer (iezer) 107, II.

ma anta cAt piense framsetea fetei


lui si se iemenisd podoaba obrazu-

Lac, lac intins, lac cu peste.

lui."
sd ijderd, (ijderenie) 107, II.

Se naste, (nastere).

pAcatul

se ijderd dela diavolul mai apoi dura gresa.la lui Adam". (Vezi Cazania

la D. fiului cefui curvar, F.

11

v.

XVIII). Sub forma ijddnit se pdstreazd si acum In graiul local din Alscsabdnka (Ciubanca).

Vezi Cazania la Joia mare F. 104


v. XIX
F. 105 r. I) In tot cuprinsul Cazaniei lui. Varlaam nu IntAlnini
.

acest cuvAnt decAt aci, o singurd

data..

Dupd

Laurian-Massim,

ismenire

vine dela slav. ismeniti si Inseamnd:


mutare, schimbare. Acest Inteles se

Incadreazd perfect, In contactul de

mai sus.
ispovedanie 110, XVI.

Ispovedanie,
desc, spovedit,

spovedanie, spovemdrturisire. mArtu-

risit, mdrturisesc (pAcatele duhovni-

cului).

iznoava' 107, III.

SI isnoavd, de isnov sau iznovrsi de


inseamnd de nou, aras,
din capdt, dela capdt.
iznoavA,

220

www.dacoromanica.ro

lavr 128, XXIII. MAnastire.

impomdisadz5 113, XVII.


Tmponci,

imponcis, imponcisare,

Impotriv, Impotrivire. Mai ales


rnetaforic: Impunge cu vorbe, stA.
im:potriv, se abate dela directiunea
euvenit. A vorbi ponci,s, a sta tutura ponci$, a (melca poncis ye cale, a
?mpunge poncF5. (de exemplu cu tA-

parul In carul cu fan s5.-1 poti tinea


ca s nu se rstoarne
adic a Tmpunge nu drept ci oblic, poncis).
Inceti 114, XII.

A Inceti, dela ceat. A-1 Incadra in

ceatI, a-1 inceti. Vezi 'analogia,


eettean
cetas, a
a Incetdteni

inceti.

loan Scararul.

lestieseu, lesula 111, XXVI.

Unii le.yfiescg trupul tau s-I In-

ghit, altii sufletul tAu .s-1 mnn-

ce ..." (Vezi Cazania la D. a 301-a d.


Rusalii A doua parte, F. 372 v.)
larg diavolul. vrjmasul sufletelor omenesti vznd cA se Inmultesc
crestinii si se Imputine1az pgnii,

In toate zilele
si

le.yreia s Impieldece
Invttura sfntului"

(Cazania la sf. Dimitrie, 26 Oct. f.


17 v.) Pndese, pndia.

list 106, IX.

Mam, mam-sa.

bupelitk inpelitat 107, II.

Intrup, intrupat. Iat acum dacd se 7npelitas cuvnul lui Dumnezeu,


acesta pe carele Ti tii In brate ..."
(Vezi Cazania la Intmpinarea Dom-

nului, 2 Febr. f. 53 v. XII). Azi se

intrebuinteazd (de ex. In Als6csobnka (Ciubanca) In sens peiorativ. De-

spre cineva care se tine de nzbtii,


face soltcilrii sau la joc face figuri

nea.steptate, se zice ca-i drac Inpelitat.

invis 113, XVIII; 191 col. stg. III si col.

drpt. II.
Invis pentru Inviat. De ex.; Iisus a
lnvis din morti. Dar cu aceast form
alterneaz In Cazania lui Varlaam

mai rar.

tratatului de asceticd crestin al lui

rnrturia

infra 105 XLV; 111, XXIX.


Intnasa 192 col. stg. XIII.

forma inviat

Leastvita 5, VIII si 6, XI.


Leastvit = scard. Numele slav al

care obvine ins,

Vezi In Scara Ctprinsului Cazaniei. pp. 99--102. Pare a Insemna capitolul, paragraful (?).
liubov, liubovul 5, X; 73, IX; 94, In;
100, XLVI si 107, TI!.
Tubire. Miklosch deriva ctivAntul

romnesc iubire dela slavul


Lauria.n-Massim,

remarc

tirebiti.
Insri

toate limbile arice au cuvntul irebire. Lubere lat.; lieben germ.. lubh

sanscr. Cuvntul romnesc iubire de'


riv din latin, lubere. Compusul acestui cuvant, allubesco coincide si In
sens
besc.

$i In form cu romnescul iu-

mcitelYi 1008, I.

Tirani. Editia scolar din 1894 fi


atribue acestui cuvnt si Intelesul de
mugitori, dobitoci. (Pag. 56.)

.1"

jifia 107, III.


Tiffile sfintilor = Vietile sfintilor.

marmazIu 111, XXVIII.

jivinc 107, III.

maz7u o picAtur de ap cerca


acela nu o dobndi" (Cazania la Botez. f. 45 r.). Pare a Insemna un soiu

Animale slbatice precum


secto, viermi, vierti.

in-

si in loe de vin si de mar-

de beuturA.
221

www.dacoromanica.ro

m'ascoiu 108, L

neposluinclu-mi 159, XVI.

Asin, manz de asing. Intlnim In

Cazania lui Varlaam Ins j cuvantul


asin.

mazdirA

(mazdarifi,

108, I.

mAzdele,

mAzdi)

si dederg bani multi strgjerilor

de-i mclzdiret sA zicd cg" dacd au adormit au venit ucenicii lui de 1-au fu-

rat si au zis cgtre oameni CA. a 7nvis


din morti." (Cazania Pastilor F. 128.
v.) Asijderea lacomii, apucgtorii,
asupritorii, indzdarli, prgdgtorii, vam'e$ii, furii, talharii, de nu vor face

ca acest Zacheu, sa intoarcg cui

ce

au luat cu nedreptul. De nu va fi Outintg s intoared intai sA pgrdseascii


nedrepttile, milzdele ..." (Cazania
la D. 32
a d. R.usalii, F. 383 r.)
Pentru aceea el se duse la impAratul de-i spuse si-i si mai para pentru
inctzdist ce luase." (Cazania la Sf. Nicolae, f. 33 v.)
Din aceste contexte pare a insemna: i'myelare, ne1Jtorii, inseldciunile
nzituire.

mesita 27, XXII si 28, XII.

Lung". Obvine adeseori in datarea


scrierilor vechi romanesti
sou sub

forma prescurtat msta si mst.


mira 23, XVII si XVIII.

Lume. slav. BYtna mira = facerea

lumii.

Probabil

neponossluindu-mi

din grecescul onosis cu prepozitia. eponosis = infamie, blestemdtie (de-

fimare), unde E initial a fost eliminat de firea limbii tomarte si am obtinut ponosu, ponoslu, polzosluire,
ponsluitor, ponosluit.
Nov'i sau novii 106, IX.

Cel nou (loan cel Nou dela Su-

ceava),

nus, nusa, nusi, 105, XLX si 111, XIV.

Dnsul, dnsa, dn$i.

o
obarsi (613Arsire) 108,' II.

,Dac auzi Impgratul se scarbi si


a tot soborul pgru-i rgu de aceasta
si inchiserd sfantul in temnitg pang

se va Obrci sdborul." (Cazania


Sf. Nicolae f. 33 r.)
Si daca' se .61Arsi sgborul si se duserg alrhiereii pe! la locurile sale,
atunci si sfantul Nicolae se duse la
eparhia sa". (Idem.)
Cg cum este Blogovestenia Thee-

pturg asa si acest praznic este


blirsire." (Cazania la Adormirea
Maicii Domnului f. 104. r.). De aci
reiese limpede obiZryire inseamng In

Cazania lui Varlaam sfarsit nu inceput, asa cum este intrebuintat azi.

N
nameastnici 108, I.

Namesnic,

obicin 1008, II si 137, IV.


Obiceiu., dating', ndrav.

... si =um cari sunt nameast-

obida no, XVII.


Obidire, obiduire,

loctiitor al unui demnitar si niai ales vicar al unui demnitar bisericesc. (Laur;Jan-Massim).
n,icY lor, patriarhii, episcopii. preotii."

(Ca.zania la D. a 2-a d. Rusalii. E


vorba de Apostoli
,ai cgror na-

mestnici sunt patriarhii etc.)


niiprazna 110, XVI.
Intamplare neprevdzutd,

obidit, a obidi,

a arista, a umnlea de arndr-

ciune.

oblastYra 108, II.

neastep-

Oil si InsnAimntdtoare. Moarte de


naprazna =fioroas. i subit. Moarte neipraznicd. Derivate: ndpraznic,

ndpraznicd, ndprdznicie.

ne-

bggandu-mi de ving. Dupg LaurianMassim ar deriva din ponosire -esc,


a aduce defAimare, foarte probabil

Derivat dela oblgduire, oblgduintg,


a oblddui,
a domni, a imprgti.
Oblastia = Impairdtia ,stgpania.
Atat era Igudati pentru bundtdtile
lui intru toatd oblastaa lui MaximY'fan". (Cazania la Sf. Dimitrie f. 16 v.)

222

www.dacoromanica.ro

obrAcinicil 108, II.

otet, oteti 54, III; 100, VIII si 108, IV.

Faifa in vremea aceea ce o hui

Iosif Obracinicii, sd o fereascd in casa

Printe ,pArinti.
Sfintii pdrinti.

21 Noemvrie, f. 27 v. I.)

Otroci 108, IV.

sa". (Cazania la Intra rea in bisericd


a fecioarei Maria, ce se prinueste la
Obreazaniia 91, VI; 101, XL, si 108, II.
5brezuitii, brezuire. brea za 'tra

Domnullui= Tdierea imprejur ce se


prdznueste la 1 Ianuarie.

Sfintii

oteti

Tineri. Cei trei &troci cu credinta


stinserd cuptorul cel de foc, si Daniil

gura leilor Astupe. (Cazania la Dumineca a 4-a duna Rusalii, F. 231 r.)

oborA 108, III.

Oborire, a obori, oboritor. A pune


la pdmnt, a trdnti la pgmlnt, a birui, e invinge. - 'a aboli (legile).
obroc 100, XVII. IVIgstir de cereale.

ticeintd 108, II/.

niel de Dumnezeu 15 aduc


a.minte, nici de moarte. nici de fudet, ci sunt 5ceiti sT pdrsiti de toatd

ndejdia."

Ci si acestora tinde mana milei

sale si-i scoate din bceintet si din pd-

rdsiciune..." (Cazarla la D. fiului


celui curvar, F. 11 r.).
ocine, ocinele,
ocinAtoriu,

ocinati, ocinasi,
ocinedzi 108,

III-IV; 3 V-VI; 28, V.

palite 108, IV.


Sulite, fusti. Dupd Laurian-Massim foarte probabil format din

palu =par, palus.


Veni ca un tdlhar asuplra invalatorului su cu gloate multe, cu
arme si Cu palie". (Cazania la Joia
mare, F. 102 v.-103 r.).
pamentea 108, IV-V. Pomenirea.
papristi 108, V.

PdpristIa este 100 de stanjini"


(Cazania la Dumineca Florilor 92 v.)
parentisis 150, V. Demisie, grec.
pavijia 28, XXIV.

Mostenire, mo$teniri (mosii), mosteniti, mo$tenitori, mo$tenitor, mostean, mostenesti.


tit

48, VII; 51, VII; 51, XVIII; 69,


IV; 70, IV; 71, IV; 72, IV; 73, IV;
74, IV; 75, II si IV; 77, VI; 78, V;
79, V; 80, V; 81, V; 82, V; 83, VI;
84, IV; 85, V; 86, V; 106, IX; Slay.
din dela.

Se .101'5 108, V.

Se mdhni. Iard Domnull Hristos

daca vdzu pe Marta si pe Maria

pidngand si toti cdti se adunaserd


acolo, set' 5tara- intru sine ..."

Cdci cd era om deplin, cu trup

ca si noi, pentr'aceea Lacrimd si sa

(itarcl pentru moartea prietenului sgu,


lui Lazar."
(Cazania la Sambta lui .Lazar, F.
81 bis r. si v.).

si toat pavijia casei cite sunt In


si den afard cu mic eu mare,

casa'

le-am lsat mdndstirei..." (Autograful III, pag. 28.).


pesteaste, pesti (pestit) 108, V.

Ed. din 1911 11 red prin zdboveste, zdbovi, z.bovit.

Cd cela ce se incarcd de sarcin

grea pe cale rdmdne 5i pesteaVe pe


cale si are primejdii de tdlhari." (Cazanja la Sdmbdta lui Lazar, F. 85 v.)
si mAc4r numai treli zile ce

vei pesti in iad, fiul meu ..." (Cazafia la Sambdta mare, F. 119 r.)
Aceast santa' EEvanghelie de
astzi intai aratd c nimica n'a pestit.
Domnul Hristos, nici 's'a agdduit de
cdtre inantuinta rodului orenesc `.
(Cazania la D. 32-a d. Rusaliii). Aci

pare a avea intelesul de cruiat, n'a

pregetat.

223

www.dacoromanica.ro

plascfi 108, V.

.ponosluita 137, VII; 162, III; 167, XVIII

Conf. Ed. scolare din 1894 a Ca-

zanirlor
mantie.

lui

Varlaam,

pag.

66=

I. Veii mai sus neposluin-

poslaniile, poslanie, 152, VIII,

plavite 113, XLVIII. Galbene, ingAlbenite.

pleanfi 108, V. Robime, captivi.

plod, ploditoare 108, VVI,

poslusanie, poslusnic 109, I.

mee ploditoare, rodnick spornick

Slujire, slujitor, supusenie.

pobedi 108, VI.

iara ca un

(de os In sus). Scrisorile, epistolele, epistola. Dumnezeiasca trambita,


ritdrul BisericII, sfantul Apost61 Pavel, la una din poslaniile sale zice"..
(Predoslovia Cazaniei (lela Bucuresti,
1768., pag. 152.)

Foetus, fat, copil. Femeea care


are nasteri multe si dese este o fe-

Invinse,

si 109,
du-mi.

postaInpascir 109, I.

Dumnezeu

pobedi si bord vrdjmasii si. (Cazafia la Joia mare, F. 53, v.)

Si daca-1 vazu Zaharia se spaii-

manta si de frica tepeni si Inainte nu.


putea sa mai postainpasca. (Cazania

poddanicil 108, VI.

la Nasterea Sf. loan Botezatorul, f.

Nunumai trupul si sufletul ce leaga Dumnezeu catre liubovul san


catre slujba sa, ci si aria si- puterea
si vartutea va sa. o aibd sie, ca s'a' fie
omul cu toate poddanica $i slug lui
Dumnezeu, ca celuia dela carele are
toata firia si ajutorul." (Cazania la
Dumineca a 25-a d. Rusalii, F. 344,
v.). De ad i ar reiesi cA Inseainna datornic, indatorat, recunoscator.

preaditeci (Prdtecf 95, III;


Inaintemergator.

podvigulii- 109, I.

Preapodobnici, preapodobei 108, VI.

86 r.)

paucenie, poucenife, 209, VII si 205, VI.

Numire sub care se mai Intalnesc

cartile de Cazaniii.

Preacuviosi, preacuvioasei. Prpdbne

jara *vicleanul diavol, nu mai

101, XXXI prescurtarea dela prea-

parasia de-a o suparare Cu ardtari


Infricosate si cu. naluciri groaznice.
Uneori.sarpe se facea ,alteori fiar'
grozliva se rata, ca s sperie sfanta
sa prdseasca podvigula. sau." (Ca-

podobne.

Preaobrajenia 96, II; 102, V si 109, II.

Schimbarea la fata .De aci Probejea pentru Schimbarea la fat ce se


praznueste In 6 August.

zania la Cuvioasa Paraschiva f. 13 v.)


sa poldzui, sa pol`dzuir5 108, VI

Se necaii, se ,necatifl, a se framanta, a se turbura.

prearazi, preobrazitura 109, II.

Asa o pre5brazi Domnul cat nimica de aci pe rugamintea ei s nu

pominocil 109 I.

faca. laxa ea mustrarea si preObrdzi-

Dar, pomana, jertfa. Deci i aceasta zisa a legii Inca o Inplu Precista,
maica lui Hristos, Impreuna cu Iosif,

tara aceea nimic nu o socotea..."


(Cazania la D. a 7-a a Rusalii, F.

303 r. De aci cuvantul de Azi: a probozi, a certa.

carele se cherna

logoditul Sfintiei
Sale pentru 'vederea damenilor, ca.
dusera douil turturele In biserica,

pominoca preotului, pentru Domnul


Hristos." (Cazania la Intampinarea
Dornnului, f. 53 r.)

109, III.

prilastita, prilastireti 109, II.


Amagit, amdgireti. Acesta savai

ca a si gresit ca un om cu trup neputincios ce este si 1-a pi-Hastial pe

224

www.dacoromanica.ro

ddnsul diavolul ..." (Cazania la D.


fiului celui curvar F. 16 r.).
Muerea Eva de sarpe fu pradstita..." (Cazania la Joia mare, F.
108, r.). Azi sub forma prelestit are

rzboli (rzbont) 109, III.

A se rdzboli=a se imbolndvi. Si In
vreme ce sd razboli Lazar, iard su-

rorile lui si trimiserd oameni la Hristos ..." (Cazania la Sambdta lui La-

intelesul de neastampdrat. Copil prelestit = neastdmprat.

zar, F. 78 r.-78 v.)

pripficulil 109, III.

rohtci 11, X. Dgri, biruri.

Cd asa este liubovul: toate prea


lesne le rabdd, si foamea si goliciunea si pripdculd $i gerul." (Cazania
la D. a 8-a d. Rusalii, F. 254 r.).
Miklosich, dela sial/. pripesti, priPera, vrea s derive pripa pripirea.
De aci se pare cd pripdcul ar insemna repejunea vntului.
pristanistia 109, II.

Atunci cordbierii se vorovird si


stdtur in pristanistia Mirlichiei si se
duserd de multmird. lui Sf. Nicolae
pentru binele ce le fdcuse de-i izbavi din moarte." (Cazania la Sf. Nicolae, f. 35, v.) Pare a insomna in

laturea, in portul

oprire.

stanistea, loe de

trinis, vestitor

sdrgu, srg, srAguiate 109, IV.


De sh.rg de grabd. Sdrguincios,
sdrguintd.
SArindar 211, XVI. (de jos in sus).

Din grec. sarantarion $i acesta din


tessaranta = patruzeci. Deci ni un
seirviitt religios constudtor din 40
de liturghii a prima numele de
rindan
sazdania 109, IV.

Creatuid, zidirea. Iard pentrucd


si pdcdtosii sunt stizdania lui Dum-

nezeu ca si dreptii ..." (Cazania la

D. fiului celui curvar, F. 12 r.).

pristav 109, III.


Crainic,

sayal, 41, XVI 5i XIX; 84, XIV i 109, IV.

(praeco,

precone strigdtor public" (Laudan.


Massim). Atunci va zice Domnul:

Dulcii mei robi si bunii mei pristavi,


intrati intru bucuria Domnului vo-

stru..." (Cazania la D. 25-a d. Ru-

Ori si uneori are si intelesul de

macar, dei, chiar dacd.


slovesnic 21, XLII

109, IV.

Invdtat, malt stiutor, edrturar.

saiii, F. 348 v.).


Pristdvitc, pristdvire =moarte
mutare din viata aceasta.

soroc 41, XII.

proclet 28, XXVII i 209 II.

care; a cita la judecatd la o data

Sorocire, soroc,

Blestemat de oameni si de Dum-

citare, in jus vo-

fixatd mai dinainte. De aci: asa i-a


fost sarocul=am
fost dat sau

nezeu.
procletim 109, III. =. blestemdm.

impartit mai dinainte.

prozolivi 109, III. Inainte vzgtori.

spdsenie, spAsit 40, VIII; 109, IVV

rasblean 100, III. i 109, III-IV.

Mntuire, mantuit. Ispdsire, ispdsit, a ispdsi


cu sensul de a pdtimi
din oarecare pricind, cunoscutd s'au

'

SlAbdnog, bolnav. Dumineca rasbleanului. Trivdtdturd pentru vindecarea lui." (Sean, Cuprinsului la Cazania lui Varlaam
D. a 4-a dupd

Pasa).

144, VI.

necunoscutd.

spodobasa, spodobit 109,V.5i 136, XIV.


Trivredn iceascd,

invred n len.

Ed.

scolard a Cazaniilor lui Varlaam din

29

225

www.dacoromanica.ro

1894, pog. 26 fi da si Intelesul de


proamtireascii, inteles ce nu reiese
nici dinteun context din Cuprinsul

Cazaniei lui Varlaam. Aldturi de cuvdntul spodobascei intdlnim si pe


acele de invredniceascii. (Vezi pag.
136.)

tkovanie, talcovnic 129, IV. (de jos In


sus) 142, XV. si 103, XXXVII
XLI.

Talcuire, tIlmdcire, tdlcuitor,

td1;-

mdcitor.

stamba 157, XXVIII si 162, IV.

tarsinii 110, I. Funie, otgon.

T i pa r, imprime ri e.

tratazii 137, XXI. si XXVI.

straste 110, I.

Patimi. De aci cuvantul Trastie=


slujba Sfintelor Patimi ce se savarseste In Joia mare noaptea.
stejiril 110, I.

sd stefird sd nu inopteze si nici

mir cum se cade nu putura a insgma

Hristos...."
(Cazania la D. a 3-a dupd Pasti, F.
ungd

sd

trupul

lui

143 v.). Se grdbird, se zorird


a se grdbi.

zori,

a se

stidir (nu s'A stidescu) 109, V.

A se stidi =a se sfii, a se ruina.


strlinicit 109, V.

si a streincit cu nusii (ddnsii) pe


(Capdmant ca un necunoscut.
zania la Indltarea Domnului, F. 183
r.). CAlltorit, drumetit.

Streatenfa 92, V; 101; XLIII si 110, I.

Stetenia Domnului Intdmpinarea


Domnului, ce se praznueste la 2 Februarie.
stropsitil 110, I.

Zdrobit, cdlcat In roicioare pand la


zdrobire. Despre cei ce piitimesc de
epilepsie se zice cd Ii strome0e.
sulinare 110, I.
Canaluri (apaduct

subteran). Si
sapand aflard fdntdna aceasta, du:

cdndu-se apa pe sulinare in cetate..."

(Cazania la D. a 6-a dupd Pasti, F.


173 r.).

sviargi i sviatii 106, VIII.

Sfant, sfdntul.

Fascicol, fatcicoli (la cArti).


trecleat ,treclet 203, III. si 209, II.

Cuvdnt ce se intrebuinteazd In formuleIe de blestem aldturi de proclet,


afurisit j anatema.
Tvoret, tvorenia 41, VIII si 110, II.

FdcAtor, ziditor, fdptura, facerea,


creatut a.

U
ficitelanea, ucitelnoe ,uciteln, ocetelnd
207, XIV si XVI; 208, II. (de jos In
sus) si 210, XXIII.

Numiri sub care Intdinim Cazania


lui Varlaam in diferitele insemndri
scrise pe foile ei. Pare a Insemna
Evanghelie invcItiz'toare.

(Vezi pag.

207.)

ugodnicilor LO, II.

Si praznicele Sfintiei Sale cfite

sunt deacum peste an si a tuturor

figodnicilor lui sd le prdznuim cum


se cade ..." (Cazania la Sf. Simeon
Stdlpnicul, f. 3 v.).
Uspenia 110, II.

Adormirea (Maicii Domnului, ce se


priiznueste la 15 August).

V
N'Afila 110, II.

Fdcea, pricinuia, cdci c vrdjma$ii


biiruiti
aceia sunt cdlcati
astdzi de Invierea Domnului nostru
lui listas Hristos, si ceia ce vaRia
nostiri

nota rdu astdsi ti vedem zdrobiti $i


pieriti." (Cazania Invierii, F. 125 r.).

226

www.dacoromanica.ro

zapisulti 10, IV.

vznesenia 110, II.

indltarea Domnului sau Ispasul.


vdvedenlia 90, VI; 101, XXXVI 0110, II.

Intrarea in bisericd a fecioarei Maria, ce se prdznueste. la 21 Noemvrie.

Zapis, zapisul---scrisoare, act, contract, document scris.


zapodifa 10, IV. Vale, tuned.
zavistinici (zavistila zavistie, zavistuim,

veartiia 110, III.

zavistui, zavistii) 110, IVV.

Crezul, simbolul credintei.

Zavistiainvidie, pism. Derivate:


zavistnic, zavistnicie.

velichi 110, III.

Mare. Vasil ie Velichi = Vasilie cel


Mare.

zemnic 27, XXXIII si 28, XIX-XX.

vigAdula 11, XXVII.

Prisaca dela Brad asisderea o am


dat cu cas cu zenviic ..."

Vigadni magh. = a se veseli.


vlahovniciloe, vraovnici 110, III.
Cpetenii. Vdrohvnicii Apostolilor
Petru si Pavel sau varhovnicii ostilor
Sf. Arhangheli Mihail si
ceresti
Gavriil.

Doftor, a doftori, a lecui. Azi are

alt inteles. Vraciuri = boscoane, actiuni magice.

Zlatoustil 129, IV. (de jos in sus).

Gurd.deaur. Sf. loan Zlatoust = Sf.


in grec. Hriso
loan Gurddeaur
stom.

vraciu, vracii, vrchieasca 119, III,

za(c), zacealo

zgaui 52, XV. Pfintece, mitras,

ZlolA 110, V.

O, cd.trr mild. are Dumnezeu

de om si aid zlobei are omul..."


(Cazania la D. 11-a d. Rsalii, F. 273
r.). Ed. s,colar a Cazaniilor lui Var-

termen liturgic

ce Inseamnal capet ele sau pericopu


Evangheliei.

laam, din 1894 redd cuvdntul dobei


prin rilutate

29*

227

www.dacoromanica.ro

IZVOA RE
A) MAN USCRISE.

Kolozsvr (Cluj) sub Nr. lia. (A


fost proprietatea bisericii ortodoxe romane din Rogoz, prot.

J. Manuscrisul dela biserica romand


unitd din Mez6szava (Saya), pro-

topopiatul Campiei eft sediul in

Aranyoss+zentmikls (Sanicoar4
judetul Szolnok-Doboka (Somes).
Dateazd cca 1690.
'2.

Magyarlpos (Ldpusului).

3: Cazania lui Varlaam, Iasi 1643.


Exemplar A. Incomplet. La Muzeul eparhial ortodox roman din
Kolozsvr (Cluj), sub Nr. 11/1) (In
1687 se afla la Hodobesti (=Odo-

Manuscrisul dela Muzeul eparhial ortodox roman din Kolozs-

begin

vdr (Cluj), de sub Nr. 210. Dateazd din 1690.


Manuscrisul dela biserica ortodoxii romanei din Fugyi (Fughiu),
protopopiaticl Nagyvdrad (Oradea). Dateaza din 1738. Copiat
de Popa Gavril.
Manuscrisul dela Kupsafalva
(Cupseni), aflator la Muzeul eparhial ortodox roman din Kolozsvr
(Cluj), sub Nr. 203. Dateazd din

1847. Copiat de Iacov Pop din


Rogoz, fost &sal.
B) TIPARITE.

I. Cazania lui Varlaam, Iasi

1643.

Exemplar B. Incomplet, Proprietatea bisiericii ortodoxe romane


din Bedecs (Bedeciu), protopopiatul Bnffyhiinyad (Huedinului).
A apartinut pe la 1655 bisericii Sf.
Arhangheli din Suceava.
Cazania lui Varlaam, Iasi 1643.
Exemplar A. Incomplet. LA Muzeul eparhial ortodox roman din

Cazania tui Varlaam, Iasi 1643.


Exemplar B. La Muzeul eparhial
ortodox roman din Kolozsvr
(Cluj), sub Nr. 160. Lipseste o
singura. foaie: F. 97. (A apartinut
bisericii din Zoltan, protopoptia-

tul Sighisorii).

6..

Cazania lui Varlaam, Iasi 1643.


Exemplar A. Incomplet. La biblioteca Episcopiei romane unite
din Kolozsvr (Cluj).
Cazania lui Varlaam, Iasi 1643.
Exemplar A. Incomplet. Proprietatea bisericii ortodoxe romane
din Bonchida (Bontida), protopopiatul Kolozsvr (Clujului). A
fost cumparata la 1645.

Cazania lui Varlaam, Iasi 1643.


Vxemplar A. Incomplet. Proprie-

tatea bisericii romane unite din


Magyarborzds (Bozias), judetul
Szolnok-Doboka .(Some).

Cazania lui Varlaam, Iasi 1643.


Exemplar A. Complet. Proprietatea bisericii romane unite, din

228

www.dacoromanica.ro

Csatny

(Cetan), protopopiatul

Cazania liii Varlaam, layi, 1643.


Exemplar A. Complet. Propriotatea Pdrintelui Ghcorghe Munteanu din Als6csobnka. (Ciubanca), judetul SzolnokLDoboka
(Somes). (Cercetat la fata locu-

Ds (Dejului). (Referintele desore acest exemplar ne-au fost

date

de
printele Protopop
Gheorghe Manzat din Des (Dej).
9.

Cazania lui Varlaam, Iayi, 1643.


Exemplar A. Incomplet. Proprietatea bisericii romane unite din
Kolozs (Cojocna). (Ne-a fost semnalatd de pdrintele loan Buiu si
pus la dispozitie pentru cercetare de printele Virgil Borgovan-

lui).

Cazanict lui Varlaam, layi, 1643.


Exemplar A. Complet. Proprietatea bisericii ortodoxe romane din

Blenkemez6
(Poiana-Blenchii),
judetul Szolnok-Doboka (Somes).
(Cercetatd la fata locului).

Lupas).

Cazania lui Varlaam, lafi, 1643.


Exemplar A. Incornplet. Proprietatea bisericii roman& unite din
Korpd (Corpadea), judetul Kofozs (Cluj).
I. Cazania lui Varlaam, Jai, 1643.
Exemplar A. Complet. Proprietatea pdrintelui prot. onor. si asesor consistorial gr. cat. Vasile
Cosma, paroh In Topa (Topa),
judetul Kolozs (Cluj).
Cazania lui Varlaam, Iayi, 1643.
Exemplar B. Incomplet. Proprietatea bisericii romane unite din
Nagyilonda (Ileanda), judetul
Szolnok-Doboka (Somes). A apar-

tinut bisericii din enure).


Cazania liii Varlaam, lafi, 1643.
Exemplar A. Incomplet. Proprie-

tatea bisericii romne unite din

Milsel,

judetul Maros-Torda
(Tg.-Mures). (Referintele primite

dela printele Ioan Contiu prin

Sf. Episcopie).

Cazania lui Varlaam, Iayi, 1643.


Exemplar A. Complet. Proprie-

tatea bisericii romane unite din

Fels6gyekes

(Jichisul

de

Sus),

protopopiatul Ds (Dejului), (Referintele comunicate de pdrintele Protopop Gheorghe Manzat).


Cazania lui Varlaam, Aa.yi, 1643.
Exemplar A. Incomplet. Proprie-

tatea bisericii romane unite din


Lem'ny (Lemniu) protopopiatul Nagyilonda (Ileanda). (Ne-a

fost pus la dispozi(ie spre consultare de Sf. Episcopie.)

S.

Cazania lui Varlaam, Iasi, 1643.


Exemplar A. Incomplet. Proprietatea bisericii romane unite din
Nagyrebra(Rebra), districtul Naszod

(Nsaudului).

Cazania lui Varlaam, layi, 1643.


Exemplar B. Incomplet. Proprietatea bisericii romane unite din
Romuli, districtul Naszod (Ndstidului).

Cazania lui Varlaam, Iafi, 1643.


Exemplar A. Thcomplet. Proprie-

tatea bisericii romane unite din

Szecsel (SAcelul Maramuresului).

(Referintele dup indicatiile trimise, ne-au fost comunicate de


pdrintele Protopop
Cosma-Dragomiresti.)

Gheorghe

Cazania lui Varlaam, Iaci, 1643.


Exemplar B. Complet. Proprietatea bisericii romdne unite din
Stramtura (Maramures). (Referintele, dupd indicatiile trimise,

ne-au fost comunicate de Orin-

tete Marius Birlea-Stramtura.)


97. Cazania lui Varlaam, Iayi, 1643.
Exemplar B. incomplet. Proprietatea Muzeului eparhial ortodox
roman din Kolozsvr (Cluj), donatia lui Ilie S'andru, invdtator in
Idecspatak (Idicel). judetul Maros-Torda (Tg.-Mures).
93. Cazania lui Varlaam, layi, 1643.
Exemplar B. In. omplet. Proprie-

tatea bisericii romane unite din

Szilgy (Sailaj). Referinte-

le comunicate de pdrintele Protopop Nicolae Costin-Jibou.

229

www.dacoromanica.ro

Evanghelia invdtatoare sau Cazania dela Govora, 1642. Exemplar incomplet. Proprietatea bisericii ortodoxe romdne din HI,
zesszentpter
sului).

(Snpietrul

Cazanii Rdmnic, 1781. Exemplar


complet. Proprietatea biserich or
todoxe romne din Dank (Dan.),
judetul Kolozs (Cluj).

alma-

Cazanii, Rdmnic, 1792. Exemplar


complet. Proprietatea bisericii

Exanghelia Invdteitoare sau Cazania deIa Govora, 1642. Exemplar complet. La biblioteca Episcopiei romne unite din Kolozsvr (Cluj).

ortodoxe romne din Kolozsvr


(Cluj), (Biserica din Deal).

Cazanii, Bucuresti, 1858. Exemplar complet. Proprietatea lui


Ditiu, cdntdret al bisericii romne
unite
din
Nagyilonda
(Ileanda).

Chiriacodromionul dela Alb 2Julia. 1699. Exemplar complet.


Proprietatea bisericii romdne uni-

te de Kozmatelke (Cosma), judetul Maros-Torda, (Tg.-Mures).


Chiriacodromionul

dela

Cazaniile lui Varlaam, Bucuresti,

1894. Extras. Editie scolar, cu


latine, propreitatea lui Die $andru invdtdtor In Idecspatak (Idi-

Alba-

Julia, 1699. Exemplar cu lipsa


foii III, ce cuprinde sfrsitul
Predosloviei. Proprietatea prof.
Gh. DAncus.

cel paidure), judetul Maros-Torda

Chiriacodromional

deja

Bucu-

resti, 1732. Exemplar complet si


bine pdstrat. Proprietatea bise-

ricii ortodoxe romdne din KYOZS


(Cojocna).
Ca. zanii Riimnic, 1748. Exemplar

complet, la Muzeu1 epathial ortodox roman din Kolozs0.r


(Cluj).

Cazanii, Bucuresti, 1768. Exe;-n-

plar complet. Proprietatea bisericii ortodoxe romane din Ges-

trad

(Straja),

judetul
(Cluj).
Cazanii, Rdinnic, 1781.

Kolo7s

Exem-

plar incomplet. La Muzeul eparhial ortodox roman din Kolczsvar (Cluj).

(Tg.-Mures).

Cazanii, Bucuresti, 1898. Prima


editia a Sf. Sinod, cu latine. Proprietatea bisericii ortodoxe romdne din Szamosfalva (Some-

seni), judetul Kolozs (Cluj).

Cazaniile lui Varlaam, Bucuresti,


1903. Extras. A doua editie scolard. La Biblioteca Universitdtii
din Kolozsvr (Cluj).
Cazanii, Bucure.yti, 1911. Editia a

II-a a Sf. Sinod, cu latine. Proprietiatea bisenicii ortodoxe romane din Kolozs (Cojocna).

Varlaam, Mitropolitut Moldovei

- Cazania, 1643. Editia Fundatiilor Regale pentru literaturd si


artd, Bucuresti, 1943.

230

www.dacoromanica.ro

BIBLIOGRA FIE
Andreescu loan. Varlaam al IIlea Miropolitul Moldovel (16321653). Bucuresti, 1897.
Biirbulescu Hie.

Fonetica

Dinulescu &elan,
Notite despre vieata si activitatea Mitro-

politului
alfa-

betului cirilic in textele romane


din veacul XVI si XVII, in le-

Moldovei
Varlaam
(1632-16p3). Cernduti, 1886.

Dragan N. - Codicele pribeagului Gheorghe

Stefan,

voevodul

gaturd cu monumentele paleosarbo-bulgaro-ruso-romano-slave.


Bucuresti, 1904.

Moldovei. (Anuarul II. 1924-25


al Institutului de Istorie nationala din Kolozsvr [Cluj]).

Biantt I. - Hodos N. Bibliografia Romaneasca Veche, 1508-

Dragonar Silvia. - Contributii


la relatiile Bisericii romanesti cu
Rusia in veacul XVII. (Analele
Academiei Romane. Seria II.
Tom. 34. Memoriile Sect. Istocice, pag. 1066-1247.)

1830, in 3 tomuri.
ffirlea loan. - Insepandri din
Bisericile Maramuresului, Bucuresti, 1909.

4. Candrea I. A. - Psaltirea Schcland I.

Introducere, Bucuresti,

1916.

Cartojan N. - Istoria literaturii


romane vechi. Vol. II. Ed. Fun-

datiilor Regale, Bucuresti, 1942.


Cioran Emilia. - Caltoriile Patriarhului Macarie de Antinchia
In Piffle Romane 1653-.658.
Bueuresti, 1900.

Comm Ch. dr. - lstoria predicei


la Romani.

Tip. cartilor biseri-

cesti. Edit. Min. Cultelor si Ar-

Giureseu Constantin. - Despre


Edit. Cartea Roma-

boieri.

neasc", Bucuresti, 1920.


Hango Gavra, preot. _ Carte ro-

maneased de invrtura. de Mi-

tropolitul Varlaam, Iasi, 1641.


(Telegraful Roman, 3/16 Dec.
1902.

Hango Gavril, preot,


istorice

- Notite

privitoare la unele pa-

rohii din arhidieceza gr. ort. rormand a Transilvaniei. (Telegra-

ful Roman Nr. 17, Joi 13/26 Febr.


si Nr. 18, Sambt 15/28 Febr.

telor. Bucuresti, 1921.

1903).

Densufianu Ar. (S, Granite). Familia Mitropolitului Varlaam.


Revista Critic literara. Anul IV;
Nr. 1, Iasi, 1896.

Hane,F V. Petre.
Vechile noastre Cazanii: Coresi, Varlaam,

Mnastirea Deal:u. (In Prietenii


Istoriei Literare, vol. I. 133-161).
231

www.dacoromanica.ro

larcu
I3ibliografie
cronologicd romdnd sau catalog
general de cdrtile romdne imprimate dela adoptarea imprimeriei,
jumdtatea secolului XVI si pdnd
astdzi 1550-1873. Editiunea 3
doua. Bucuresti, 1873.

mare). Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice - Sectia Tran-

lorga N. - Istoria Bisericii ro-

doxd. Romand, LVII, Nr. 5-6,

mdnesti si a viet.ii religioase

Romdnilor. Vdlenii-de-Munte.
vol. 1908.

Kemenyi Josephus. _ Colectiune


de filigrane (Biblioteca Universitaitii din Kolozsvar (Cluj).
Lupa s I. - Varlaam, Mitropolitul Moldovei 1632-1653. (In volumul: Zece ani in slujba Biseneu i Neamului 1924-1934, puMeat de pr. I. Vascd, Kolozsvr (Cluj), 1934).

Panaitescu P. P. - Petru Movi-

si Romdnii. (In Rev. Biserica


Ortodoxa Romana. Anul LX, Nr.

8-9, Sept.-Oct.

1942,

numdr

silvania, pe 1929. Kolozsvs (Cluj),


Cartea Romneascg, 1930.

Pop Augustin Z .N. - Neamul


Mitropolitalui cdrturar Varlaam
al Moldovei. (Rev. Biserica orto1939.)

Popeseu Niettlae M. Preot. -Pomenirea Mitropolitului Petru Movild si a Sinodului dela Iasi. (Rev.
Biserica ortodoxd Romdnd, Anul

LX, Nr. 9-10, Sept.-Oct. 1942).


PuKaritt Sextil. - Istoria litera-

turii romdne. Epoca veche. Vol. I,


Sibiu, 19921. (Bibl. Astrei Nr. 1.)
Rus L. - Un tipograf literat.
Evanghelie invdtdtoare" de B61grad, an. 1699 si Mihai Istvanovici, tipograful din Ungro-V1ahia. (Tribuna, Sibiu, din 31 Aug./12
Sept. si 1/13 Sept. 1899).

inchinat pomenirii Sinodului dela Iasi, 1642-1942.)


Pascu Giorge.
Istoria literaturii romdne In secolul XVII.

Russo D. - Studii istorice grecoromdne. Opere postume. Tom. I.


si II. Ed. Fundatiilor Regale, Bu-

Popa Petre preot,


O carte romdneascd din anul 1643. (In Revista Biserica si coala", Arad,
Anul XXXI, Nr. 16 din 15/28

Culturale bihorene,
(Cluj), 1944.

Iasi 1922.

Aprilie 1907.

Popa Atanasie prof.


Cazania
lui Varlaam. La aniversarea ei de
300 ani. (Dacia", Arad, Vineri
11 Tunic 1943.)

Popa Atanasie, prof. - Rapoarte


dan i de seamd. (Despre biseri-

ca de lemn din Vad (jud. Satu-

232

www.dacoromanica.ro

cures,ti, 1939.

Vartolome4

Vasile. - Mdrturii
Kolozsvr

Ureche V. A. - Autografele lui

Varlaam. Analelc Academiei Ro-

inane, Seria II. Tom. X, 18871888.

A. T. Laurian i J. C. Massimu:
Glosariu, care cuprinde vorbele
din limb romdnd strdine prin originea sau forma lor, cum si cele
de .origine ndoioas.
1871.

Bucuresti,

SCARA ILUSTRATIILOR
Val.laam, Mitropolitui Moldovei. FreScd din biserica Trei Ierarhi din Iasi,

6.
!

renovata de arhitectul francez Leconte de Nouy, sub domnia liii Carol I.


Reproducere din Istoria literaturii romne vechi, val. II, de N. Cartojan,
Ed. Fundatiilor Regale, Bucuresti, 1942, pag. 109, duo D. Constantinescu,
asistent la Institutul Xenopol din Iasi
Biserica Trei lerarki din lafi.
Reproducere din Istoria Romanilor pentru clasa VIn-a secundara, de. C .C. Giurescu, Edit. Cugetarea", Bucure$ti, 1939, pag..262
Detaliu dela biserica Trei lerarhi. Usa de intrare, usor ogivald. Deasupra
pisania In slavoneste si Sterna Moldovei. Reproducere dupd C. C. Giurescu,
op. cit. mai sus, .pag. 264
Semnlitura Mitropotitului Varladin. Reproducere din Iistoria lit. rom
vechi, de N. Cartojan, vol. II, pag. 111; dui* Dan Simionescu, Rev. Ist
rom., vol. IV, pag. 295
.Titlul
$apte Taine, Iasi 1644. / Siap`te Taine / A besearecii. Tipdri / te
cu Invttura ii cu toatd cheltuiala / Maffei sale Li inn / Vasilie Voevoda. / In tiparu[1] eel' Do[m]ne[s]c In tr[g
ias`. VIt6 7153, noelyj,
8. / Reproducere din Bibliografie Romneasca veche, Tom I
Testamental autograf, din 18 Aug. 1657 al Mitropoliului Varlaam. Reprodus dupi V. A..Urpche din Analele Acaedmiei Romne. S. II. Tom. X,
1887-1888
imea o(t)ta i si(n)a i stgo dha ami(n). adecri eu robu(1)

Pag.

14.
15

17

24

lu(i) D(u)mn(e)dzil(u) Va(r)laa(m) mitr5p61i(t) bi(v) sucea(v) schi(i). Scri(u)

acea(s)ta scrisbare. cu li(m)b de m5a(r)te. cu(m) la(s) sante(i) mn(s)tiri


siiculu(i) prisaca di(n) dealu(1)1u(i) v6(d) cu patru fa(1)ci de vi(i)e, $i cu
cram, cu pi(v)nitd. Ins vi(i)le. sd ;le. ducredzu e(u). cu bani(i) mie(i). ce

va (hi) t6t lucru(I) viel6(r) fra numa(i) parii, ce(i) de vie. si ga(r)du(ri)
si sape. acealea s grija(s)cl manstriea. ja(r) vinu(1) s(l) Inpa(r)ti(m)
In
si sa-mi aduc si vinu(1) cd(t) va hi pa(r)tea mea. prisaca de1.a
giude(sti). asi(j)derea a(m) da(t) mitnstire(i). cu ca(s) i cu ze(m)ni(c)
prisaca dela bistrit. de(n) colibi. asi(j)derea U a(m) da(t) mandstire(i).
satu(I) bo(r)ces(t)i. cu to(t) venitu(1) 1.4(m) da(t) satu(1) bratu[le]sti. Cu

m6ar. asi(j)derea a(m) da(t).. numa(i) cu(r)tea si halsteutu(1). si


rira. acealea nu le-a(m) da(t). And OW hi vi(u). m6ara de(n) lu(n)ca vdndttiril6(r). asi(j)derea 6 a(m) da(t) mndstire(i). ja(r) 6Cinele. catea(m)
cu(m)para(t) la pu(t)na. pre bani(i) mie(i). nime sd n'a(i)b treabd. nice
mndstirea. nice a(lt) nime de(n) ameni(i) mie(i). cad, cd nu lea(m) facu(t)
Cu bani(i) mnstire(i) nice cu a mitr6p6lie(i). ce lea(m) facu(t) cu slu(j)ba
mea. cu(m) serie si In zapisu(I) mri(i) sale lu(i) i6a(n) ge6(r)gie stefa(n)
v6ev6(da), deacea(s)ta scri(u).
si s-mi bet 6brtic a tre(i)
(1. s.)
6ame(ni) di(n) mnstire
.

29

30

233

www.dacoromanica.ro

acosul Mitropolitului Varlaam. Reproducere din ist. lit. rom. vechi, II,

Pag.

de N. Cartojan, pag. 111, dupd Stelian Petrescu, Odoarele dela Neamtu


i Secu

e. Un epitrahir (cd din nzijloc) si cloud amafoare de ale lui Varlaam. Reproducere din 1st. lit. rom. Epoca veche, vol. I, de Sextil Puscariu
9--15. Vigneltele intrebuintate la numerotaren celor 16 Cazanii numerotate
Pagincl din Cazania lui Varlaam (F. 46 r.), tiprit cu slovele de maritnea
Intfzia, dublucicero, corp 24. I intrebi curnd intra hs &In lontruld nostra
st nu sa spurcd, nice sd 6preaste. si eu te intrebd soarele ca treace priin
locuri inputite si scrdnave spu(r)case ad ha. stiu cd cela ce va hi inteleptti
si credincios' nu va indrdzni sa dzica deaceasta. de ce de nu sa spd(r)ca
.

30

31
34

soarele ce1(6) trecatoriu. cumul(t)ti mai I/Art.6(s) eel' veacinict st netreciltd

lumina a toata curatifa,

sa' spurca nice sd inctie pre carele iaduld si

pecetile gropThi n I-au pinta' tinta. Asijdere s intelegi de infricosata tain

a sventei cumenecaturi. cd, deaca sa mandinca. nu iase cu arte bdcate

pdtrede, cumiti graiaste si stti ioanti zlatotist` ce sd.


Paginii din Cazania lui Varlaam (F. 236 v.) tipdritd cu siovele de mdrimea
a doua, tertia corp 16. /
tulti si marta asculta diinsii. iard Mu lui dm'dzdu
.

35

nu-ld marturisIta pri inst. Pentr' aceea dracii venaa del mdrturisita cd
iaste dmdzdu. si cu aceasta pre ficificii lui spanan'ta-i s-i infrioa. ca
acelora cun'tenirea vdn'tului alinarta mat-6 le arata putearta dmdzdirei
lui hs. i ei luld (in loe de tzu-/ii) putea cunoaste cd iaste dmdzu. atunce
de draci, audzird si sIi mirara. lard caci mdeturisird dracii pre domniild hs,

ea' iaste dmdzdu nu-i trebuta lui hs aceasta dela cin'si. ce dracii insisi de
fried strigara, fiin`dt zdrobiti de puteara luI ceta diimnedzaiasca. deaca-lh
vadzura, cunsocura cd iaste dmdzdu in trupti de bind, si gitudert a toata
sd sparIiara foarte. si de fried' strigara,. ce-i noaa, si tie Multi
lui dmdzdu. deai venial aicita mainte de vreame sd ne mun`cesti pre noi.
Aicita la ardtare sit cunoaste, eh' iaste gatata muinca celo(r) raj ce sAmtd
vrajmasi lui hs. cd i tocma dracii cunoscd intru sine, cd
rdi si
vedjmasi lui dmdzdu. i pen'tfaceta au a sd mun'ci. stiu dracIi si vreamta
mun'cilord sale. Cd dup rasipirla acestIi lumi trecatoare, vord sta toate
veacinice si netrecute, i atun`ce va hi si niuinca lord. pen'teaceeata
dzisera.c'a-i venial main te de vreame sd ne muncesti. Dmdzdu ni' mun'citaste pre nime de ceeta ce vinti
Foaia de titlu A din Cazania lu Varlaam.
CARTE ROMANEASCA. / de invdtdtura dumeneci / le pre(s)te an'.
si la pra(z)nice / inpdratesti. si la sve(n)t(i) / mari. cu dzisa si cu toa V ta
che(1)tuiala. lu(i) vasirie V voivodu(1) si do(m)nu(1) tdra(i) / mo(1)dove(i).
ditn mu(l)te scri(p)turi td(1)macita, &in / li(m)ba slovenea(s)c pre
li(rn)ba / rorndnea(s)cd. de varlaa(m) mi / tropolitu(1) de tara mo(1)do / vei.
In tipariu(1) do(m)ne(s)e. in / iasi in rridna(s)tirea a trei stitel(i) dela hs 1643

Foaia de daft B din Cazania lui Varlaam.


CARTE ROMANEASCA / de invdtdturd dumenece(1) / preste a(n)
si la pra(z)nice inpdrdte i ti. i la svd(n)ti Mari. / Cu dzisa $i cu toatd
che(1)tniala / LUI VASILIE VOIVODUL` / si do(m)nulti tiird(i) Mo(1).

&In mu(1)te!/ scri(p)turi td(1)milcitd. chin limba / sloventa(s)cd, pre li(m)ba


Romenia(s)ca. / DE VARLAAMil M1TROPOLITULti / De tara Moldovei i
In Typartulti domne(s)cti. in Mandstirea 1 a trei Steli in Iasi. dela hs 1643
-Steno' Moldovei de pe verso (I v.) foii de tiatt din Cazania .lui Varlaam.

(Chenarul originar n'a fost reprodus. fiind format din tirade tipografice
fAr vreo valoare deosebitd)
Prontispiciu la Predoslovia lui Variaam. Se repet in original, Inca de 2
ori: la Cazania Duminecii a 2-a din postul Pastilor si la Preacuvioasa
Paraschiva (Aci vezi pag. 46.)
Frontispiciii la Cazania Duminecii fariseului si vame.yului. Se repetd la
Cazanie Duminecii a 18-a dupd Rusalii, (Vezi pag. 72).
234

www.dacoromanica.ro

36

3-/

38

39

41

Pag.

Frontispiciu la Cazania Duminecii fecioruiui celui curvar


Final la Cazania Durninecii feciorultii celui curvar. Se repetd in original
ifiCd de 4 ori: la Cazania Duminecii a 7-a, a 24-a si a 31-a dup5. Rusalii si
la 21 Noemvrie. (Aci vezi pp. 61, 78 si 85)
I rontispiciu la Cazania Duminecii leisatului de carne. Se repetd In original,

la 21 Nov

Frontispiciu la Cazania Duminecii lesatuluj de &driza .


. .
Frontispiciu la Cazania Duminecii 'intaia din postul Pastilor . .
Frontispiciu la Cazania Duminecii a treia din Postal Pastilor. Se repet la
Cazania Duminecii a 30-a dupd Rusalii. (Aci, diriteo scdpare din vedere
a fost substiluit gresit, la pag. 84, cu frontispiciul dela Cazania Duminecii
a 6-a dupd Pasti). (Vezi clis,eul Nr. 39, pacr,. 52)
Frontispiciu la cazania Duminecii a patra din postal Pagilor
Frontispiclu la Cazania Duminecii a cincia din postul Pastitor
Frontispiciu la Cazania Sambetei lui Lazar
Final la Cazania Sambetei lui Lazar. Se repetd, In original, incd de 6 ori:
.

44
44
44
45
45

46
46
46
47

la Cazania Invierii, la a Indltdrii, la a Duminecii a 7-a dupd Pasti, la a


Rusaliilor, la Dumineca a 19-a dupd Rusalii i la 8 Septemvrie. (Aci

vezi pp. 53, 73.)


Frontispiciu la Cazania Durninecif Florilor

47
48

Frontispiciu la Cazania de Joi Mari noaptea. Se repetd la Cazania


t'axil, la Cazania Duminecii a 10-a, a 22-a si a 29-a dupd Rusalii. (Vezi pp53, 64, 76 si 83)
Frontispiciu la Cazania Invierii
Frontispiciu la Cazania Duminecii Tomn. Se repetd la Cazania Duminecii
a 31-a dupd, Rusalq. (Vezi pag. 85.)
Frontispiciu la Cazania Duminecii a treia dupg Pasti

Frontispiciu la Cazania Duminecii a patra dupd Pasti


Frontispicio la Cazania Duminecii a cincia dupe Pasa. Se rePet la Cazania Duminecii a Sasea dupd Pasti
Frontispiciu la Cazania Duminecii a saptea dupg Pasa. Se repetd in exemplarele A la Cazania Duminecii a treisprezecea dupd Rusalii si la Catania
Sfintei Cruci, 14 Septemvrie. lar in exemplarele B se repetil nualai la Cazania 1ndltdrii Sfintei Cruci. (Vezi pag.. pp. 67, 89)
Frontispiciu la Cazania Rusaliilor
Frontispiciu la Cazania Dtuninecii celei Mari, intliia dupei Rusalii

Final la Cazania Duminecii celei Mari, Maiia dupei Rusalii. Se repetd la


Cazania Duminecii a opta dupd Rusalii
Frontispiciu la Cazania Duminecii a doua dupel Rusalii. Se repetd la Ca-

49
50
50
51

51

52

54
54
55
55

zania Duminecii a 11-a, a 15-a si a 27-a dup. Rusalii.) Vezi pp. 65, 69 si 81.)
Frontispiciu la Cazania Duminecii a trela dupel Rusalii Se repet la Cazania Duminecii a 7-a si a 17-a dupd Rusalii. (Vezi pp. 61 si 71

57

zania Dumineciii a 16-a, a 20-a si a 32-o dupd Rusalii. (Vezi pp. 70,74 si 86.)

58

56

Frontispiciu la Cazania Dttminecii a patra dupd Rusalii. Se erpetd la Ca-

Frontispiciu la Caaznia Durninecii a cincia dupei Rusalii. In exemplarele


A nu se repetd. In exemplarelc B se repetd la Caza.nia Duminecii a 13-a
dupd Rusalii. (Vezi pag. 67.)
Frontispicio la Cazania Duminecii a easea dupei Rusalii, Se repetd. la
Cazania Duminecii a 14-a si a 26-a dupd Rusalii. (Vezi pp. 68 si 80.) . .
Frontispiciu la Cazania Duminec'i a opta dupc1 Rusalii. Se repet la Cutzania Duminecii a 33-a dupd Rusalii. (Vezi pag. 77.)
5. Frontispiciu la Cazania Duminecii a noua dupd Rusalii, Se repetd la Cata-.
nia Duminecii a 12-a, a 25-a si la 8 Septemvrie. (Vezi pp. 66, si 88.)
.
.
51. Frontispiciu la Cazania Duminecii a noueisprezecea dupd Rusalii
.

30*

59

60
62
63
73

235

www.dacoromanica.ro

Paz

Frontispiciu la Cazania Duminecii a doudzeci si una dup Rupsalii


.
.
75
Frontispiciu la Cazania Duminecii a doulizeci si patra dupti" Rusalii. Se repea la Cazania Duminecii a 28-a dupd Rusalii. (Vezt pag. 82.). . . . . 78
Final la Cazania Duminecii a noua dupg Rusalii. Se repetd la Cazania DuMinecii a 10-a dupd Rusalii si la sfdrsitul Czaniiilor Duminecale. .(Vezi
nota 83, pag. 63.)
87
FrontisPiciul Cazaniei la preacuviosul pdrinte Simion Stalpnicul, I Septemv.
88
Frontispiciul Cazaniei la sldvitul marele mucenic Dimitrie, 26 Octomvrie 89
Frontispiciul CaZaniei la soborul Sfintilor Arhangheii Mihail fi Gavril,
8 Noemvrie
90
Frontispiciul Cazaniei la Sfantul Nicolae, 6 Decemvrie
90
Frontispiciul Cazaniei la Nasterea :Domnului nostru
Hristos 25 Dec - 91
Frontispiciul cazaniei la obrezania Domnului nostru lisas Hristos, I !atular
91
Frontispiciul Cazaniei la Botezul Drannultai, 6 lanuarie
92
Frontispiciul cazaniei la Stretenia Domnului, 2 Februarie
92
Frontispici42 cazaniei la sf. mucenic Teodor Tiron ce se prliznueste
Sambilta Intdia din postul Pastilor
93
.
Frontispiciul cazaniei la Blagovestenie, 25 Martie
93
Frontispiciul cazatiiei la sf. mucenic Gheorghie, 23 Aprili,
94
Frontispiciu; cazaniei: la sf. mucenic loan c.el INIOct dela Suceava ce se
priiznueste Joi dupd Rusalii
94
67 Frontispiciul cazaniei la Nasterea Sf.-loan Botezdtorul, 24 lunie
95
Frontispiciul cazaniei la Sfintii Apostoli Petru Pavel, 29 Iuniel
95
Frontispiciul cazaniei la Preaobrejania Dommtlui, 6 August . .
.
96
Frontispicitel cazaniei la Adormirea Maicii Domnului, 15 August .
.
96
70. Frontispiciul cazanilei .1a A.dormirea Maicii Domnultti, 15 August
.
96
.

..

.
.
.

Frontispiciul cazaniei la Tdierea cinstittdni cap al sfarettilui loan BotezcItorul, 29 August

73

97

Preactivioasa Paraschiva ci viatd ei


98
Optsprezece initiale din Cazania lui Variaran (1--18 trei stiluri)
115
DOileiZeCi si una de initiale din Cazania lui Variaran (19-39, tiei stiluri) . 116
Doudzeci
trei de initiale din Cazania fui Variaran (40-62)
.
117
Patrusprezece initiale din Cazania lui Varlaam (63-76).
118
Treizeci
docta filigrane din exemplarele A ale Cazaniei lui Varfladm
Copiate de V. Constantinescu
120
Patruzeci fi noud filigrane din exemplarele B ale Cazanie lu Varlaam.
Copiate de V. Constantinescu
121
Inceputul eazaniei la Dumineca a treisprezecea (tip. a noudsprezecea) In
exemplarele A. (F. 280 v:) I DUMENECA A NOASPRADZEACE
Mathei In Opt`dzeci si seapte de capete.
Pentru cd preaceasta vreame are culesuP viilo(r) peacTalia locuri.
pe(n)tr'aceea si pi(1)dd di'in vie lud, de puse aceastA pi(l)da Innaintea jidovilo(r). cum` 'audzim` mai chiart diin svanta ev(g)lie. DZise donanur Oda
aceasta. unt Ornt oare carele era cAsas'. si rds1di o vie. si O Ingrdi cu
ga(r)dt, si sdpd IntrAtisd cdlcdtoare. si zidi tiirrnt. si o deade lucrdtorilort
si s duse. iar edaca s'a apropie vrearnia culesubli, trimise slgile s'A ia'
ro'ada. si pri(n)sArd lucrto /
122
Inceputid cazaniei la Dumineca a treisprezecea In exemplarele B. (F. 280.)
DUMENECA A TRETASPRADZEACE, EV[G]LIA. DiIn Mathei In Opt`dzeci si seapte de capete.
Pen'tru c ilreaceasta vreame era culesii1il
preacTalia locuri.
pen'teaceea i pildd diIn vie lud, de puse aceastd pildnnaintea jidovilort.
cumt audzimt mai chiart dan svdnta Ev(g)lie.: Dzise domnult pilda aceasta. unti Omu oarecarele era casas'. si rdsddi o. vie. si o IngrAdi cu gardt,
si salad IntrAnsd cdlcdtoare. si zidi ttrnt. si O deade lcrtorj /
.
123
.

236

www.dacoromanica.ro

81.

Titlul Chiriacodromionului dela Alba-Julia, 1644. /CHYRIACODROMION/

Pa g

SAU/ EV(G)LIE INVATATOARE. / Care are Tntru la Cazanii la toate

Duminecile / presto an', si la Praznicele Domricsti, si / la sfrilYi cei numitt /

Acurnri intai intru acesta chipti asezat si I Typdrit. si mai luminat' in

limba / Romneasc dY6rtosit'./ Supr biruinta prealumatfflui(i) i inltaiulu(i) / IOSIFU LEOPOLDU. / Crgulti Budei, i al' Ardealului.IFYindti
Guvernatort tArdi mrfla sa 13amfi / GEORGIE:/Cu BlagoslovenVia preasfrititului Chyrti / ATHANASIE Mitropolitulti Tri. /In sfrita Mitropolie In BELGRADU. / In .anulti dela mntftirea Lurnii 1699. / De MThai Istva.
.
.
132
novici Typografulti / Tu ex U(g)rovlahia.
Sterna Mitropoliei Ardealului din Chiriacodromul dela Alba-Julia, 1699 si
stihurile stemei. Pre a lfiminatul' smn' al' sfrintei, si nedesprtitei Tr(opte,
Hramfil' Mitropoliei Belgradului dint. Ardeal.
Trei c'nipur(i) In osebire $'Un Dmriczriu In nfdriie.
Lui Avram te-ai artatil Intai foarte adevrat'.

......

Supt eel' dela Ma(m)yri copad cand ai vrut minune s fad:


Ca s smere$ti cu cercetare prei cei eft- cerbicea tare.
Din' Gom6ra i Sednmul' ca s s stingri tot' omul'.
Pent? acega ma(i) nainte de tot' veacii off PArinte,

Cunoscutri Tntre braze si strillucesti de dai raze.


133
Insut' Cu FYi(u1) fiind' mri(t) i cu Dhul' sfrit' nroslvi(t). .
inceputul cazaniei la Dumineea fariseului si vame.yului din Chiriacodromionul dela Alba-Julia, 1699. Cuveintul Thainte. (F. 1 r.) / CAZANIE !LA
DUMINECA / VAMESULUI $T FARISEULUI / Cuvntil Tnnainte.
Hs adevratulti invTtoffu al' direpttTi de veciTe, mai nainte 'au
vzutil ca rinti stYutoriu de toate: c Tute rutate iaste nfrimYa desartA, si
trufiTa. Aceasta si pre TrigerTi carYi n'a pzi(t) .a sa Inceptur, Cu negura
intunerecului de vede iau acoperit i In prpAstenTe supt pqmntrt iau
IncuTatTh Iar i smereniTa lumn iaste, aceasta si pre pctos Ti
si In Ceriu Ti radicl Pentru 'aceasta truffia leapd Dmriulti, si Input
cel6ra ce li-s pare c snti direptY., .si ponosluescti ce-cebra ce s Tntorcti
dela Ocala. Fat% duna aceasta smerenVia 6 laud si pre pAcAto$l care i s.
pocIesc' Ti Indirepteaz: ca si pre acestil \Tamest] de carele acun-i reletii,
139
riseaste Ey(g)ITa. 1
.

Inceputul eazanlei la 25 Decemvrie din Chirlacodromionul dela

Albai-

Julia, 1699. (F. 305 v.)

CAZANIE / LA 25. DE ZTTLE !I A LUT DECHEVRIE / La slvita


nostru Is Hs, /
Domnulti Dumnezdu, ziditorTulti si fetoffulti a toat Lumea, dintthsi au fcu0 pre Adamti cff toate darurile Tripodobitil, si toate ia dat'
16mina.ta zi. a nas,terYi Dmriului

pre vola lui. Datu-T-au minte slobodd nime sa nft biriffascA cu mintea si cu
vola lu. Datu-T-au s aib'A puteare ca un Inpra(t) preste toate faptele
lui DumnezAu. Datu-T-au v'ffat fr boalA si Mil dureare, i frA 0.5.cate.
si Mira' de moarte. Si Inc ce i-au mai dattl. Datu-T-au voe s5.mniance ding
toti pomYi RaTului (Facere Ca(i)). 20. sti(h): 17.) Numai putinea invtd-

tur ce i-au lsatti. /

85.

141

Titlul Chiriacodromionului dela Rucure.yti, 1732. I CYRIAC6DROMICiN /


SAU / EV[G]LIE IN VATAT6ARE / Care are Tntru la CazanYi la toate
Duminecile / preste an'. si la Praznicele Dom'nesti, si / la sfritli cei numiti. /
Acumti Inteacesta. chini TY(ilprit, si dT6rtho V-sia mai luminattl In
limba / Runfanease. i Intru ntTului anti al' ceYi de Dumnezeu Tringltatei /
Domnei a prea Luminatului si InnAlta.tu / lui Domnului nostril. / .15 C6NSTANTIN1i NYcolae Voevodrt. / Cu Blg(s)loveniTa. si cu toat clfieltuTala
a prea / sfrititului Mitronolitti. al' UggrovlaFfei- / Cyril Stefantt / In sfrita
Mitronolie In T3ucuresti. I/ La anulil dela zidirea Lurrai lea (t), 7240. / Iar
dela Intruparea Dmfiului 1732. /
De Cucearniculti Tritre Preoti Popa Stoica / Iacbvid TyMpografulti. /

143

237

www.dacoromanica.ro

Inceputul caraniej la 25 Decenivrie din Chiriacodromionul dela Bucure,sti,


1732. Intre textul acestei Cazanii si al celei dela Alba-Tulia existd urmdto:,
rele deosebiri: 1. Rdndul II. in Chiriacodroutionul dela Alba-Iulia avem
zinc, lar In Chiriacodromionul bucuresfean avem zile. 2. R. III. Chir. AlbaJulia: Dechevrie, lar in Chir. Buc.: Dechemvrie. 3. R. X. Chir. Alba-Tulia:
dal.% iar in Chir. Buc.: droll. 4. R. XIII. Chir. A.-I.: inpeira(t) i Dum., iar
In Chir. Buc.: inpfiratii si Dum'. 5. R. XIV. Chir. A.-I.: ... nezdu, iar Chir.
Buc. ...nezeu. 6. R. XVI. Chir. A.-T.: miinan-, iar in Chir. Buc. indnanr,-.
In rest, atAt textul cdt sd asezarea lui este identic cu acela din Chiriacodromionul dela. Alba-Tulia, 1699.

88.

Titlul Cazaniei flrime dela Ramnic, 1748. CAZANII / Ce cuprinde in


sine Ev(g)Iiile tdlcuite Ale / Duminecilart de preste Ant", si cu Caza-! raile
SyrOnaxariului Praznicilorti Inpdrd,testi, / Si 'ale Sfiitil6rti cel6ril Mari, a
12: / Luni de preste Anti, Care Acute" intdi s'au / Typdritt" In zilele prea
T_uminatului Do(m)ni 1 TO GRIGORTE Gica Voevodil. / Intro alti do6alea
/ Cu Blgoslovenfla prea Sfitului Mitropoli(() ,/ Cy(r) NEOFITU.
cu toatd. CehltuIala Sffitiei Sale / TUbitorTului de Dmnezeu: Cy(r) CLIMENTU. I Episc6pulti RTimn;cuV.. I In Svnta Eniscbpie a Riimnicului.
La Anil dela Facerea Lumil: 7256./
S'au Typdritil De Cucearnicult! Intre Pret(i) Popa Mihai I Athanasie
Popo Vic(i) Typografultt RIimnicultt /
Inceputul cazaniei ta 25 Decemvrie din Cazania prima dela Ramnic, 1748
/ CAZANTE I LA 25. DE ZILE / A LIM DFCHEMVRIE / La Sldvita
Luminata zi, a NasterYi Dmului / nostru IsHs.
Domnutd Dumnezeu, ziditorTulti si fdatoriulii A toatd Lumea, dint
CM au Mutt pre Admit Cu toate darurile inpodobitn, si toate i-au Datt
pre yob. lui. Datu-I-au mintc Slobodd Niminea sd nu biruTascd cu
si cu yob.. Ltd. Datu-i-au sd aibd puteare ea find lupdrattt Pre(s)te toate
fdpturile lui Druilzeu, Datu-I-au VOW Mil boar si fr dureare, si fdrd
pdcate, si fard de moarte. Si fried ce iau mai datt. Datu-T-au voe sd ma"-Once din' toti ponili RaTulfii (Facere Ca(p): 2. stihtt 17.) Numai: putinea
"invdtAturd ce iau ldsat'. Ce $i 'aceasta nu pentru altil pentru ceva, numai

Pag.

146

148

pentru .sd cunoascd cd are si elti mai mare pre Dmilezeu. lard elti nici aceaTa

nu 6 au tinutt, ei au crilca.tti invdtdtura lui Dmfiezeu. Pentru care lucru


au fostti gonitt dint RaIu (Precumd iards / mAr /
89.

Cuvintele: niinenea si Ripturile,'formeazd o deosebire fatd de ed. anterioare


7 itlul Cazaniei dele Bucuregi, 1768. I CAZANTI / Ce Cupri(n)de In sine
Ev(g)1Yile td(I)cuite Ale I Dumineci16(r) de preste An', si cu Caza / -nYile
Sy(i)naxariului Praznici16(r) Tupdrd / test`, Si ale sffitilb(r) ce15(r) Mar',
a 12: / Lun` de preste Au', Care Acu.m' .a 2 bar s'au / TV(OWdri In zilele
prea luminatului Do(m)nti TO ALEXANDRU SCARLATU GICA
VV6(d): / Tntru intdIa Domnie. / Cu Blgo(s)lovenfla si toatd cheltuYala
prea / Sffititului Mitropoli(t) a(1) U(g)grovIalffei ./ CyrTh GRIG ORIE i
In sffita Mitropolie in BBucuresti. La Anul' dela zidirea LuMii 7276. I
lard dela intruparea Dmfiului 1768. /
S'au Ty(i)pairi(t) de Cuccarnicul Intre Preti / Popa Costa(n)din'
Ty(i)pograful' RIi(m)niceanur /

90 Inceputul Cazaniel la 25 Decemvrie din Cazania dela Bucurepl, 1768


(Mail de cuvintele nimenea, in loc de Time $i feipturile in loe de faptele,
textul, grafia si asezarea lui impreund cu initiala, este identic cu .acela
din editia bucuresteand dela 1732)
91. Titlul Cazaniei a doua dele Ramnic, 1781. I CAZANII / Ce Cuprindt" in
sine Ey(g)IYilc tdlcuite ale Du- /mineciltird de preste Ann, si cu CazanYile
SyinaxarTului Praznicelii(r) inparHtest`, Si ale ,/ Sfil016(r) ce16(r) Mari, 'a
12. Luni de preste / Anti. Care acuruil s'au Typdritt In zi- / lele prea Luminatului Domnrt. TO ALEXANDRU YPSILANTU VOE,VODU / Cu Blgo-

238

www.dacoromanica.ro

151

153

155

slot, enAa prea sffitituiui Mitropoli(t). / Cy(r) GRIGORIE/ Si cu toatd lag.


ChieltuIala sfiltiiei sale Iubito- / riului de Dmi-lezeu: Cy(r) FILAR E T U. / Episctipuln Rdmnicului. In Sfilta Epi- / scOpie a Rdmnicului. /
Dela Anulli mantuirYi: 1781. /
S'au Typaritii De Climentil Ieromonahulii, / Typografult Episcopiei Rdmnicului. / Si de Popa Constandin Typografuln Sffitci Episcepii Ramnicului. /
156
92. Inceputul cazaniei la 25 Decemvrie din Cazania a doua dela litimnie, 1781.
Textul, grafia i asezarea lui este la fel cu cel din editia prima dela Ramnic, din 1748, afard de urmdtoarele patru deosebiri: I. R. VII. Ed. 1748
avem: dinti, iar in Ed. 1781 avem: din'atditi; 2. S din cuvdntul Pre(s)te
suprascris in Ed. 1748, (R. XI), in Ed. 1781 R. XI este incadrat in cuvdnt.
3. In Ed. 1748. R. XIII, dupd cuvintele: i inca ce i-au maj datii. avem
numai punct (.). ,In Ed. 1781 avem punct si virguld (;)
deci semnul in-

trebdri din greceste


asa cum e corect. 4. Si in sfdrsit o infimd deosebire. In Ed. 1781, rdndul ultim, dup iar4 avem apostroful ('), lucru
ce lipseste din Ed. 1748
93. Titful Cazaniej a treta dela Ramnic. 1792. i CAZANII / Ce Cuprind i(n)
sine Ey(g)hile talcuite ale Du-'/ minecilor de preste An', si cu Cazaniile
Syinaxarlului Praznicilor i(n)pArdtest(i), Si ale / Sfilor celo Mari, a 12,
Luni de preste / An'. Care, acum S'au Typrit In zi- / lele prea Luminatului
Domn'. / IO MIHAIL CONSTA(N)TI(N) SUTU(L) VOEVO(D) / Cu Blagoslovenia i toatd chieltuiala prea / sffititului Mitropolit' al uggrovlahiei /
Cy(r) FIL A RE T. / In Sffita Episcopie a Rmnicului. / Dela Anul Mantuirei, 1792. / S'au Typdrit De Dimitrie Mihailo V Popo Vyc(i) Ty(p)
Rd(m). / lard dela duerna, 27. pand la sfarsie./ S'au Typdrit de Getirgie
Si(n) popa CO(n)stanti(n) / Ty(p)
94. Inceputul cazaniei la 25 Decemvrie din Cazania a treia dela Riimnic, 1792
Textul i asezarea lui este la fel cu acela din editiiile anteroare del.a Ramaio (1748 si 1781). In scriere intdlnim ins eliminarea lui ti final mut; slova

J. ( in) are pe n suprascris

158

160

Ia.) este inlocuit prin diftongul 1.4(- ja).

Deasemenea cuvantui dinti (iu) (r. VII) din celelalte edttii


aci Il intalnim sub forma dintdiu
95. Tidal Cazanid dela Bucuiesti, 1858. I CAZANII / ce Coprind in sine /
SFINTELE EVANGELII TALCUITE / ale Duminicelor de preste an, si /
CAZANIILE SINACSARILOR / la Praznicile imprdtestI si ale sfintilor
celor / marl' dim 12 lunf ale anuluI, la care 's'au adaos / CAZANIA Sf.
DIMITRIE BASARABOV. / CAZANIA SfINTEI FILOTEI, dela Arges. /
CAZANIA Sf. NICODIM cel sfntit ce se a / fld la monastirea Bistrita de
peste Olin, si ViIata Sf. mucenic IOAN ROMANUL. Acum tipdrit inteacesta'si chip in zilele / MARII SALE PRINTULU1 / ALECSANDRU
D. GICA. / CAIMACAMUL TARII ROMANESTI. / Cu cheltueala Dumnealor IOSIE ROMANOV si Comp. / BUCURESTI. / Tipografia Nationalii
a Dumnealor TOSIE ROMANOV si Comp. / 1858 August 1 /
96. Inceputul cazaniel la 25 Decernvrie din Cazania dela Bucure.yti, 1858
/ CAZANIE La 25 DE ZILE ALE LUI DECHEMVRIE ./ la sliivita si
luminata zi a NasteriI DomnuluI nostru Iisus Hristos. /
Domnul Dumnezen, Ziditor si Elcdtor a toatd lumea, intdin zidind
pre Adam 1-a irnpodobit cu toate darurile, si toate i le-a dat dupre vola
luI, I-a dat lui minte slobodd ca nimenea sd .nu-1 birufascd, 'i-a dat s
putere ca un ImpArat preste toate fdpturile lui Dumnc,zen, 'i-a dat viYata
MIA de board, frd de durere, fall de pdcate si filed de moarte, si inch' oare
ce 'I-a maI dat? 'I-a dat lui voe sA mndnce din totI poma RaIuluI, fdr
numai din pomul cunostinta a rdulul si a bineluf, s nu mndnce. *) Putind
invdtdturd. 'I-a ldsat, si mica. poruncd 'I-a dat, ci si pre aceasta nu pentru
alt ceva, ei flume pentru ca sd cunoascd si el, Ca* are mg mare pre Dum-

163

165

239

www.dacoromanica.ro

nezeil, Ins el ilia pre aceea nu o a tinut, ci o a calcat defdImandu-o. Pentru aceea s'an izgonit din Rain., qi s'aft lipsit de toate bundtdtile acelea,
precum sa scrie la cartea facera:**) Nimenea pre el nu 1-a smintit, nimenea nu I-a izgonit din Raid, insusi el pentru gresala sa s'a izgonit, si s'a
lipsit de slava WI Dumnezen, edzand pre acest parnant blestemat, si Med.'
nu I-a ajuns atat, ci 1-a mai multe rautdti intorcdndu-se, a inceput a face
ucideri, curvii, varsaff de sange, scarnavil vrajbe, si toate lucrurile
inca si alta Mai rea deck acestea, ca nu se inchina nici luI Dumnezeti
ci idolilor celor muti, i surzi, pietrilor, i lemnelor se inchina, si numaI
putea sa curioasca pre Dumnezeil, nici putea pricepe, ca daca fdpturile lui
Dumnezen sant atat de luminate si de frumoase, precum este soarele si
stelele, dar cu cat mai vdrtos va fi .acela, carele a zis numai ji s'an fdcut,
n'a putut cunoaste, cd daca soarele, carele este zidirea lu Dumnezeti strdluceste atat, cu cat mai vdrtos va strdluci ziditorul, si daca p'kimantul, carele
este facut de ddnsul, i ne tine pre noi pre toti

Fag,

168

19/1./74

*) Face. 2. 17. '*) Face. 3. 7. 23.

Titlul Cazaniei dela Bucure.yti, 1898.


,
Inceputui Cazanie,i la 25 Decemvrie din Cazania dela Bucure0i, 1898.
.
Titlul Cazaniei dela Bucure,sti,
lnceputul Cazaniej la 25 Decemvrie din Cazania dela Bucuresti, 1911
.
Inceputul Cazaniei la 25 Decemvrie din Cazania dera Itucure,sti, 1943.
Inceputui Cazaniei la 25 Decemvrie din Cazania Iui Varlaam, 1643.
/ LUNA DECHEVRTE IN DOA.ADZECI SI CINCI / De dzile.
turd la sldvita dzi. A ndscu I tului domnuluii nostril lui IS HS. / Domnulti
dmdzdu. ziditoriul i tvoretulti a toatd lumia, diintdin facia pre adamn
.

cu toate darurile podobitn. si toate deade pre voia lui. Deade-i mente
slobodd nime sd nu biruiasca cu mentia i cu yob. lui. Deadei s aib

171

173

175
178

puteare ca unit' inpdratti preste toate faptele lui dmdzau. deade-i viata,
boald i fr dureare si fare pdcate si Ma de moarte. i inc ce-i mai deade,
deade-i voc sa manaince clan toti pornYi raItilul. nu mai /
182.
Inceputui Cazanieii la 25 Decemvrie din Ms. dela biserica din Mezaszav,
(Saya). / LUNA DECHEVRTE IN DOAADZECI SI CINCI / De dzile
invatatura la slavita dzi. A ndscu / tului domnului nostril lui IS B.S. /
Domnuln dmdza.u. ziditorlulti i tvoretulti a Wall lumIa, diintdiu facia
pre adamd cu toate darurile podobitti.si toate deade pre voia lui. Deade-i
mente i/oboda nime sd ni biruia(s)cd cu mentia i cu voila lui. Deade-i sa
biru aibia puteare ca tint inparatil preste toate faptele lui dmdzu deade-i
Viald fard boala si fd[rd I. (Spre deosebire de originalul Cazaniei lui Varlaam vedem, ca. a intrebuintat in cuvintele nostru, 1ii (R. III), tacit (R., VI)
si ni (R. VIII), u (oy) lung sail clublu. In loc de sloboda (R. VIII) a scriis
iloboda. Si in R. IX observdnd ca a gresit, s'a oprit la mijlocul cuvantului,
biru i fard sa-1 stearg a continuat cu aibs
185
Cinci filigrane din Ms. dela biserica din Mez6szava (Saya), copiate de
Iordan Dumitriu
186
Pagina .F. 36 v. din Ms. de sub Nr. 210 dela Muzeul eparhial ortodox roman din Kolozsvr (Cluj). (Inceputul Cazaniei la Dumineca a 5-a dupd
Rusalii) / nea(d) invd(t)tu(r) / Cu(m) plitd e(ste) dtrava i ncigatorea de
d(a)mi(n) aeI meste(r)sugu(1) satani e(ste) ticigatoriu de suflete daminestI.
de ce sa ati(n)gea mu(n)ceste si ()moil si nu numa(i) prea dmi(n) ce sa
pu(n) inpotriva lo(r) ce sft sprea dobitoce, ja(r) do(m)nu(1) Hs i(i) infrica
prea ei. pe(n)tfaceia vinie de-(1) md(r) turisie I zice ce-(i) no(a)d I ie
ise ffin(1) lu(i) db.zd(u). Venit-a(i) mai(n)te de vreame sd ne mu(n)cestI
prea no(i) ce lu(i) hs nu treabuia md(r)turIfa lo(r) cd insd(s) de fried strigait draci. C deala-(1) vazurd cuno(s)cur prea hs cA e(ste) in tru(p) de
d(m), s(i) du(m)zd(n) depli(n): :cd du(m)zd(u) nu mu(n)cestea prea Mine.
cari(i) vi(n) de(n) semi(n)tfia iiaminea(s)cd cu fa(p)te bune cdtrain(s)ii.
240

www.dacoromanica.ro

iia(r) prea inger ceta ce a(u) cddzu(t) de(n) certu area ai mu(n)c a to(a)te
fa(c) Inprotiva it(i) du(m)zI(u). asij(d)erea st prea pacito(s) cargi) fa(c)
Inprotiva lu(i) du(m)zd(u). pe(n)tr'aceta cu da(n)si(i) sd vo(r) mu(n)ci el
si draci de n'a(r) fi gresi(t) nu 's'a(r) temea de mu(n)ca. aice la aratared
cunoste c e(ste) gatata mu(n)ca celo(r) ed(i) c dupa rdsipirea acestgi)
lumi treacatoarea st. vo(r) sta to(a)te vea(ci)inice st netreacute. atu(n)ce
va fi s(i) mu(n)ca necuratilo(r). pe(n)teaceta zisera 1u(i) hs cu marea fried.
venit-a(i) magn)te de vreame s ne mu(n)cesti prea no(i). ce hs Infricosta
prea e(i).
arata inai(n)te teenicilo(r) vicleasi[gu(1) /
188
Patru filigrane din Ms. dela Muzeut eparhial ortodox roman din KolozsMr (Cluj), de sub Nr. 210, copiate de Victor Constantinescu
189
Fragment din Ms. dela Muzetil eparhial de sub Nr. 210, cu data 1690.
190
10'; frontispicial Cazaniei la 25 Decenivrie din Ms. dela biserica ortodoxei ro/liana din Fugyi (Fughiu) (F. 36 v.) / CAZANT / la 25. de zile a 1ui de /
chemlirie. / [La MI I
.
195
1nceputul Cazaniei la 25 Decenivrie din Ms. dela biserica ortodoxa- romeinii

..... .

din Fugyi (Fughiu) (F. 37 r.) / La nasterea

nostru Is Hs. / La

sldvita i 1uminata zi, a nasterti / Dmului nostru Is Hs. I


Dmului dinfinezdu, ziditortult si fdcAtortuld a toatd lumea, dinttdi au

idcutil pre Adamt Cu toate darurile inpodobitti, i toate i-au datt pre vota
lui. Datu-i-au minte slobodd nime sa nu biruiascd Cu mintea i cu vota lui
Datu-i-'au s aibd puteare ca unt inpdratt preste toate faptele lui Dmfiezdu.
Datu-i-au vitatd. Mid boald i fard dureare, i Gird pdcate, si Mid de moarte.
Si incd ce i-au mai datt. Datu-i-au voe s. tudnance din toti pomii Rotului
(facore ca(p): 2 stgh): 17.) numai putinea Invltdtura ce i-au 'Matt ce si
aceasta nu pentru alt pentru cava, numai pentru sd cunoascd ca are si
mai mare pre dmrizdu. lard elt nice aceata nu o au tinutt, ce 'au cAlcatt

invtdtura lu(i) dmnezdii. Pentru care lucru au fostri gonitt dint Raft'
(Precumt jail* mdrturiseaste la facere ca(p:) 3. stiht 7.) nime nu 1-au
smintitt, nime nu 1-au gonitt dint Ratu. Insusi pentru gres,ala sa s'au gonitu si s'au scpatt dint' mdrirea lui dumnezdu, si au cdzutti pre acestil
pamantit bldstdmatt. Nu i-au ajunst cu atta, ce mai multe rdutati s'au In-

torst a face mult de acta. Uciedri, curvti varsdri de sdnge, sanavii,

viajbe, toate hicrurile diavolului le facea ()multi [si In


'196
Inceputul Cazaniei la 25 Decemvrie din Ms. (Ida Cupsafalva (Cuwni),
afleitor la Muzeul eparhial ortodox roman din kolozsvcir (Cluj) sub Nr.
203. I 25 DECHE(M)VRIE / la nasterea lui Hs / Domnul' Dzeu ziditortul'
si facatortul' a to'atd lumea, dintti au fdcue pr?. Adam', cu toate darurile
inpodobit' si toate i-lau dat' pre vota lui si minte slobodd, datutiau puteare
dat" voe sA manance din
peste toate fdpturile, fdcu-l-au nernuritortu si
toti pomii ratului, numai putinea poruncd i-au pus ca sA tte dt-i mai mare
Dzeu, decat' El'. aid El, nici .aceat.a. nu 5 au tinut', cl 5 au cdicat', pentru
care au fost gonit' din ratu, pentru neascultarea lui. si au cdzuf pre acest.'
pdmant' blestemat' si mai Multe rdotdti au Incepu(t) a face tmul'. 5Marari,
curvii, vdrsdri de singe, si toate lucrurile diavolului, si mi sa. inchina nici
pre Dzeu, si SA creazd, cA cel ce au faze toate cele frumoase io(a)rele luna
si stelele / [si toa(te)
111.Pragment din sentinia seriscl de Vleidica Varlaam dela Alba-Julia, la 9 Decemviie 1689 pe filele unui exemplar din Cazania lui Varlaarn, la Rogoz,
noi Vla(di)ca Varlaa(m)
ci autograful lui. I, f An. Do. 1689 lu. Dec. 9 zile
avd(n)dil sdbort de / eparfie in vidicu(1) laposulu(i) .... luna scrisi mai
204
sus Vla(di)ca Varlaa(m) /
.

vb

31

241

www.dacoromanica.ro

Coperta de Victor Constantinescu. Titlurile din interior de lordan


Dumitriu. Cliseele s'au executat In atelierul zincografiei Tizian" din Kolozsvt (Cluj).
Not& Reproducerile din Cazania lui Varlaam, din retiPAririle si manuscrisele
dup ea, afar de initiale (76), filigrane, titlul (3azaniei i inceputul Cazaniei dela
25 Decemvrie din Cazania dela Bucirreti, 1858 si inceputul Cazaniei la 25 Decemvrie din Ms. delta Kupsafalva (Cupseni), care sunt micsorate, celelalte toate sunt
in mIrimea origina15.

242

www.dacoromanica.ro

SCARA CITPRLSULUI
Predoslovia P. S. S. Episcopului Nicolae Colan, membru al Academiei Romeine
Predoslovia autorului

MITROPOLITUL VARLAAM (1632-1653)


Originea lui Varlaam

. .....

Varlaam cillugeir la Secul

..

4
6
10
11
13

16

10.
11.
12.

13.

Cele sapte table


t
Retragerea lai Varlaam la Secul. Testamental autograf din 18 August 1657
sliveasirea lui din viata aceasta
Obiecte riimase dela Varlaam

I. Descrierea airtii

......... . .....

Contitzutal eartii
Izvoarele Cazaniei lid Varlaam
4. Grafia, ortografia si lexical
5. Ornamentatia
6. Cazania lui Varlaam a apiirut in dotal editii prime
2.
3.

17

20

Sinodul din 1645

CAZ ANIA

RETIPARIRILE DUP -A CAZANIA LUI VARLAAM.


I. Cazania dela Meineistirea Dealu, 1644
Chiriacodromionul dela Belgrad (Alba-Julia), 1699.
3. Chiriacodromionul dela Bucuresti, 1732
4. Cazania deja RairlrliC, 1748
5. Cazania dela Bucttresti, 1765
6. Cazanaia a doua dela Bucuresti, 1768.
7. Cazania a doua dela Reimnic, 1781.
8. Cazania a treia dela Riininic, 1792. . .
9. Cazania dela Buz6u, 1834.
10. Cazania dela Sibiu, 1850

...

VII
XI
1

Varlaam in solie la taral Rusiej Mihail Feodorovici


Varlaam ajunge mitropolit
Activitatea primilor ani de piistorire ai lui Varlawn ca mitropolit
6. Mdnastirea Trei lerarhii, Colegial i Tipografia
7. Varlaanz candidat de patriarh ecumenic al Constantinopolului
8, Varlaam vi Sinodul dela Iasi, 1642
9. Tiparirea Cazaniei
.
3.
4.
5.

Pag.

.,

21
23
25

30

33

34
102
104
114
119

128
131

142
147
152
152
154
159
160
160

31*

243

www.dacoromanica.ro

Cazania dela Bucuresti, 1858.


Cazaniile lui Varlaam, Editia Scolat.& Bucuresti, 1894.
Cazania dela Bucuresti, 1898.
Cazaniile Tul Varlaam. A doua editie scolara. Bucuresti, 1903.
Cazania dela Bucuresti, 1911
Cazania dela Bucuresti, Editia Fundatiilor Regale, 1943,

164

166
170
176
176
176
179

Alte retipariri dupti Cazania lui Varlaam


.MANUSCRISE DUPA CAZANIA LUI VARLAAM.

I. Manuscrisul dela biserica romana unita din Mez6szava (Sava), judetul


184

Szolnok Doboka (Somes)

Manuscrisul dela Muzeul eparhial ortodox roman din Kolozsvdr (Cluj)


de sub Nr. 210. .
Manuscrisul dela biserica ortodoxa romanti din Fugyi (Fughiu)

,
.

187
194

Manuscrisul dela Kupsafalva (Cupseni), aflator la Muzeul eparhial orto198


dox roman din Kolozsvdr (Cluj), sub Nr. 203.
200
Alte manuscrise dupa Cazania lui Varlaam
CAZANIA LUI VARLAAM DUPA TREI SUTE DE ANI.
.1. Cazania lui Varlaam dela biserica ortodoxa' romana din Bedecs (Bedeciu)
judetui Kolozs (Cluj). Exemplar B
2. Cazania lui Varlaam dela Muzeul eparhial ortodox roman din Kolozsvdr
(Cluj), sub Nr. 1/a. Exemplar A
3. Cazania lui Varlaam dela Muzeul eparhial ortodox roman din Kolozsvr
(Cluj), sub Nr. 1/b. Exemplar A.
4. Cazania lui Varlaam dela Muzeul eparhial ortodox roman din Kolozsvr
.
(Cluj), sub Nr. 160. Exemplar B
5 Cazania lui Varlaam dela Biblioteca Episcopiei romdne unite din Kolozsvr
(Cluj). Exemplar A
Cazania lui Varlaam dela bisericia ortodox romanti dn Bonchida (Bontida),
judetul Kolozs (Cluj). Exemplar A
7. Cazania lui Varlaam dela biserica romdna unita din Magyarborzds (Bozic's),
judetul Szolnok Doboka (Somes). Exemplar A.
8 Cazania lui Varlaam dela biserica romanti unita din Csatany (Cetan), judetul Szolnok Doboka (Somes). Exemplar A
Cazania lui Varlaam dela biserica romanti unita din Kolozs (Cojoena)
Exemplar A
Cazania lui Varlaam dela biserica romanti unite-, din Korpd (Corpadea),
judetul Kolozs (Cluj). Exemplar A
Cazania lui Varlaam, proPrietatea Parintelui Prot. on. si asesor consistorial
gr. cat. Vasile Cosma, paroh In Topa, judetul Kolozs (Cluj). Exemplar A.
12 Cazania lid Varlaam dela biserica romana unitti din Nagyilonda (lleanda)
judetui Szolnok-Doboka (Somes). Exemplar B
Cazania lui Varlaam dela biserica romana unita din Milasel, judetul MarosTorda (Mures.). Exemplar A
Cazania lui Varlaam dela biserica romana unitti din Fels6gyekes (Jichisul
de Sus), judetul Szolnok-Doboka (Somes). Eexmplar A
Cazania lui Varlaam deja biserica romana unitti din Lemny- (Lemniu),
judetul Szolnok-Doboka (Some). Exemplar A
Cazania lui Vartaam dela biseriea roman unita din Nagyrebra (Rebra),
judetul Beszterce-Naszd (Ntistiud). Exemplar A
Cazania lui Varlaam dela biserica romana unitli din Romuli, judetul Beszterce-Naszod (Nastiud), Eexmplar B
Cazania lui Varlaam dela biserica roman unita din Sacelal-Maramaros
.
.
.
,
(Maramuresuiui). Exemplar A.

...... ...... .
.

......

244

www.dacoromanica.ro

202
203
205
205

206

206
207
208
208
208

208
208
209

209

209
210
211
211

Cazania lui Varlawn dela biserica romand unitei din Stramtura-Mdramaros


(Maramuresului). Exemplar B
211
Cazaniia lui Varlaam, pro prietatea lui Ilie ,5'andru, invdteitor In ldecspatak
(ldiec:), judetul Maros-Torda (Mures). Exemplar B
211
Cazania lui Varlaam dela biserica romand unit din Nagysomkut ($0mcuta-Mare). Exemplar B
211
Cazania lui Varlaam dela biserica romdnd unitei din Ticeiu, judelul Szilagy (Salaj). Exemplar A
211

URME DESPRE ALTE EXEMPLARE DIN CAZANIA LUI VARLAAM.


La biserica din Marosliget (Dumbrava), judetul Maros-Torda (Mires)
La biserica din Borsa-Mdramaros (Maramures), numit Biserica din ios
La biserica din Borsco-Mdrainaros (Maramures), numitei Biserica din sus
4 La biserica din josani, in Budesti-Mdramaros (Maramures)
La biserica din Leordina-Mdramaros (Maramures.)
La biserica din Sdpeinta-Mdramaros (Mararnures) . .
.
.
La biserica din Vad, judetul Szatmdr (Satumare) . .
.
La biserica din Fugyi (Fughiu), judejul Bihar (Bihor) .
Cazania dela Budatelec-Soat

211

...

212
212
212
213
213
216
216
216

GLOSAR

217

IZVOARE: A) Manuscrise. B) Tipeirite

998

B1BL1OGRAFIE

231

SCARA ILUSTRATIILOR
SCARA CUPRINSULUI
ERRATA

,
,

233
343
346

245

www.dacoromanica.ro

ERRATA
Cititorul este rugat sa Indrepteze urnuItoarele greseli:

Randal

Pag.
18

18

23

30

.In loc de

Se va Indrepta

R mane 26)

Romne 2s)

inedmnat

Inedmnat

12

13

21

46

nu,. 64).

47

10

Nr. 20
Ni. 34

47

nota ss)

F. 8 r.

62

nota 81)
I

D: 33-a
Nr. 22

f 28v.

43

F. 22 r.
F. 28 v.
la D.
pleami

peant

84

90
90
107
108

108

23i
5

31

f 8 r.
D. 23-a

&

f. v. I.

28

marmafiu

111

36

DAn5.oara

114

EL ta 29

126

28

127

15

127

20

rcproduse sub:
cihar
Z 43
In numdr de 21

137

13

vitorIm

152

31

157

28

159

30

170

14

111-

Nr. 39

f22 r.
la D. orbuitii
.

Chiriadromionul
Dcrptti
nredoslavia
IVaraam

246

www.dacoromanica.ro

f 27 v. I.
marmaziu, 1.46 r.
Nice danAoara
reproduse sub Nr. 79 si 80
chiar

Z53
In numdr de 24
voitoffu
Chiriacodromionul
DreptA
predoslovia

Varlaam

"IL

TipAritu-s'a aceast carte In Tipografia National din


Kolozsvr (Cluj) in anul 1944, fiind Presedintele Consiliului de administratie al tipografiei domnul prof. dr.
Emil Hatieganu, conduetor adm:nistrativ Tiberiu Orosfalanu, conduator tehnic Gheorghe Russu, culegator lynotipist Iosif Mic1o, masinist Andrei Botu si paginator
i s'a Inceput culegerea Smb5ta, 26 FeAurel Pop.
bruarie, iar tiparul Ji,. 20 ApOlie, s'a terminat Sfimbat,

r0A,epetvrie:

247

www.dacoromanica.ro

944

TIPOGRAFIA NATIONAL S. A. KOLOZSVAR (CLUJ) STR. DEAK FERENC No.


COND. RESP : GHEORGHE RUS SU

www.dacoromanica.ro

36.

S-ar putea să vă placă și