Sunteți pe pagina 1din 123

MANAGEMENT FINANCIAR

Cuprins:
BILANTUL A. BILANTUL CONTABIL B. BILANTUL FINANCIAL C. BILANTUL FUNCTIONAL D. INDICATORII BILANTULUI FUNCTIONAL Contul de Profit si pierdere A. PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE B. SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE C. CAPACITATEA DE AUTOFINAN ARE SI AUTOFINAN AREA

BILANTUL CONTABIL

A.

BILANTUL CONTABIL

Principiile contabile si impactul lor asupra analizei financiare

Bilantul contabil

Aspecte privind conceptia bilantului

PRINCIPIILE CONTABILE I IMPACTUL LOR ASUPRA ANALIZEI FINANCIARE

PRINCIPII

EXPLICA II Exerci iile contabile sunt independente Luarea n calcul pentru fiecare exerci iu a CH i V care l privesc

SCOP / INCONVENIENTE Degajarea rezultatului exerci iului Reflectarea ansamblului de fluxuri ale exerci iului Simplitatea unitate monetara stabila Genereaza erori de analiza (n special ptr. imobilizari) n cazul unei infla ii puternice Nu nregistreaza dect veniturile certe Evalueaza orice risc poten ial

METODA DE APLICARE

AUTONOMIA EXERCI IILOR

nregistrarea n conturile de regularizare

COSTURILE ISTORICE

Fiecare bun este contabilizat la costul istoric de achizi ie

nregistrarea bunurilor la valoarea nominala

PRUDEN A

Aprecierea rezonabila a faptelor

Luarea n calcul a veniturilor realizate nregistrarea CH probabile/eventuale Nici o schimbare a metodei cu anumite excep ii Indicarea schimbarii metodei i a consecin elor sale n anexa

PERMANEN A METODELOR

Prezentarea costurilor i metodelor de evaluare nu pot fi schimbate de la un exerci iu la altul

Permite o analiza comparativa a rezultatului i a patrimoniului pe mai multe exerci ii

PRINCIPIILE CONTABILE I IMPACTUL LOR ASUPRA ANALIZEI FINANCIARE

PRINCIPII

EXPLICA II Nici o compensare ntre posturi Activul i pasivul bilan ului V i CH contului de profit i pierdere Pentru ntocmirea documentelor contabile, se presupune ca agentul economic i continua activitatea Documentele trebuie sa aiba o sinceritate obiectiva Tranzac iile i evenimentele trebuie prezentate n conformitate cu realitatea financiara fara a ine cont de apartenen a juridica Bilan ul de deschidere al unui exerci iu este egal cu bilan ul de nchidere al exerci iului precedent

SCOP / INCONVENIENTE Respectarea fluxurilor fizice sau cvasifizice de intrari i de ie iri Necompensarea datoriilor cu crean ele Evaluarea agentului economic ca un instrument global de produc ie

METODA DE APLICARE Acest principiu se aplica posturilor bilan ului i ale contului de profit i pierdere Ex.: calculul amortizarilor n func ie de uzura i nu de pre ul de pia a Se opune valorii lichidative (fiecare element evaluat n func ie de cost) Buna informare poate cere explicarea anumitor conturi sau opera iuni Derogare posibila a anumitor principii contabile cu explica ii n anexa

NECOMPENSAREA

CONTINUITATEA EXPLOATARII

BUNA INFORMARE REALITATEA DOMINA ASUPRA APAREN EI INTANGIBILITATEA BILAN ULUI INI IAL

Calitatea informa iei financiare

Scopul: calitatea informa iei Incoveniente: principiu neformulat nca n anumite ari

Continuitatea activita ii i a patrimoniului de la un exerci iu la altul

Imposibilitatea imputarii asupra capitalurilor proprii, a V i CH exerci iilor precedente i inciden a schimbarilor de metoda

BILANTUL CONTABIL
A I ACTIVE IMOBILIZATE IMOBILIZARI NECORPORALE (cl. 2) Cheltuieli de constituire si de dezvoltare Cesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori Fondul comercial Avansuri si imobilizari necorporale in curs Amortizari si provizioane pentru imobilizari necorporale II IMOBILIZARI CORPORALE (cl. 2) Terenuri si constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie Amortizari si provizioane pentru imobilizari corporale III IMOBILIZARI FINANCIARE (cl. 2) Titluri de participare (actiuni) detinute de societati Imprumuturi acordate societatilor din cadrul grupului Titluri sub forma de interese de participare Investitii detinute ca imobilizari Actiuni detinute la entitatile afiliate Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare IV III II B I ACTIVE CIRCULANTE STOCURI (cl. 3) Materii prime si materiale consumabile Productia in curs de executie; Produse finite si marfuri. Avansuri pentru cumparari de stocuri (furnizori-debitori) Provizioane pentru deprecierea stocurilor CREANTE (cl. 4) Creante comerciale (sume mai mari sau mai mici de 1an) Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului Sume de incasat din interese de participare Capitalul subscris si nevarsat Provizioane pentru deprecierea creantelor INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (cl. 5) Titluri de participare detinute la soc. din cadrul grupului Alte investitii financiare termen scurt (actiuni, obigatiuni) Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare CASA SI CONTURI LA BANCI (cl. 5) Conturi la banci; Valori de incasat (cecuri, efecte) Casa; Acreditive si Avansuri.

BILANTUL CONTABIL
C D CHELTUIELI IN AVANS DATORII CE TREBUIE PLATITE SUB UN AN Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni Sume datorate institutiilor de credit (credite bancare) Avansuri incasate in contul comenzilor (clienti-creditori) Datorii comerciale furnizori si conturi asimilate Efecte de comert de platit Sume datorate societatilor din cadrul grupului Sume datorate privind interesele de participare Personal si conturi asimilate Datorii sociale; Asigurari sociale; Ajutor de somaj. Datorii catre bugetul statului (Impozitul pe profit, TVA etc.) Dividende de plata Alte imprumuturi si datorii asimilate E ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE F TOTAL ACTIVE minus DATORII CURENTE II III IV V VI VI J I CAPITAL SI REZERVE CAPITAL SUBSCRIS Capital subscris nevarsat si varsat; Patrimoniul regiei PRIME DE CAPITAL REZERVE DIN REEVALUARE REZERVE (legale; statutare sau contractuale) REZULTATUL REPORTAT REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR REPARTIZAREA PROFITULUI CAPITALURI PROPRII - TOTAL PATRIMONIUL PUBLIC CAPITALURI - TOTAL I VENITURI IN AVANS - SUBVENTII INVESTITII H PROVIZIOANE G DATORII CE TREBUIE PLATITE PESTE UN AN (idem ca pct. D)

ASPECTE PRIVIND CONCEP IA BILAN ULUI


Aplicarea principiilor contabile si a regulilor juridice sfarseste printr-o contabilitate dupa natura a bilantului privind creantierii si debitorii, permitand separarea elementelor componente in alocari si resurse. Bilantul reprezinta imaginea patrimoniului la un moment dat prezentat prin doua conceptii (statica si dinamica):


BILAN UL FINANCIAR (PATRIMONIAL) permite: investigarea averii i a angajamentelor agentului economic la valoarea actuala; analiza structurii financiare; fundamentarea unei analize cantitative i calitative a corela iilor ce se stabilesc ntre elementele structurii patrimoniale; aprecierea rentabilita ii, lichidita ii i solvabilita ii agentului economic; analiza tipologiei riscurilor i modalita ile de dispersie a acestora.

BILAN UL FUNC IONAL (PE CICLURI ECONOMICE) permite: n elegerea nevoilor agentului economic - amploarea si modului lor de finan are; prezentarea patrimoniului n func ie de cicluri: de investi ii, de exploatare i de finan are; calculul indicatorilor: fond de rulment (FR), necesarul de fond de rulment de (NFR); trezoreria neta (T).

Bilan ul este un document contabil de sinteza care prezinta situa ia patrimoniala i func ionala a unui agent economic i nregistreaza doar marimile monetare - orice element de boga ie care nu poate fi tradus n termeni cantitativi i monetari nu este luat n considerare n redactarea lui.

BILANTUL FINANCIAR

B.

BILANTUL FINANCIAR (PATRIMONIAL) Bilantul financiar Reguli de evaluare ale bilantului financiar Reguli de retratare ale bilantului financiar

BILAN ULUI FINANCIAR (PATRIMONIAL)


Bilan ul patrimonial reprezinta fotografia patrimoniului la un moment dat (analiza statica), caracteriznd situa ia juridica i financiara a agentului economic investigarea averii si angajamentelor intreprinderii. Concep ia financiara opereaza cu valori actualizate ale elementelor bilan iere sau cu cele istorice corectate. Prezentarea posturilor de activ i de pasiv, se fac la valoare neta, posturile fiind prezentate dupa natura i destina ia lor.

ACTIV drepturile de proprietate i de creanta gradul de lichiditate al diferitelor elemente, al aptitudinii lor de a se transforma n numerar; gradul de lichiditate este dependent de existen a unei pie e secundare; activele circulante sunt, n mod normal, mai lichide dect cele imobilizate; nu exista identitate ntre criteriul lichidita ii i cel fondat pe capital fix i circulant.


PASIV obliga iile (angajamentele) asumate gradul de exigibilitate - timpul ct sursa ramne la dispozi ia agentului economic: capitalurile proprii (CPR) sunt non exigibile; DTML sunt mai pu in exigibile dect DTS; exigibilitatea globala a pasivului se apreciaza n func ie de propor iile dintre CPR, DTML i DTS.

In bilantul financiar (patrimonial), notiunea de activ net este extrem de importanta
Activul net reprezinta patrimoniul intreprinderii fara a tine cont de originea sa (exploatare sau investitii) ACTIV NET = ACTIV DATORII = CAPITALURI PROPRII

BILAN ULUI FINANCIAR (PATRIMONIAL)


BILAN UL

 Este un document contabil de sintez prin care se prezint elementele de activ, datorii i capitaluri proprii ale agentului economic la sfr itul exerci iului financiar, precum si celelalte situa ii prev zute de lege (n n elesul Reglement rii 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene)


ACTIVUL Reprezint o resurs controlat de c tre agentul economic ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se a teapt s genereze beneficii economice viitoare pentru agentul economic i al c rui cost poate fi evaluat n mod credibil. DATORIE Reprezint o obliga ie contractual a agentului economic ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea c reia se a teapt s rezulte o ie ire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. CAPITALURI PROPRII Reprezint interesul rezidual al ac ionarilor n activele unui agent economic dup deducerea tuturor datoriilor sale.

BILAN UL FINANCIAR
ACTIV PASIV

ACTIV IMOBILIZAT
IMOBILIZARI NECORPORALE

CAPITALURI
CAPITALURI PROPRII Capital social Prime de capital Rezerve legale i reglementate Rezultatul reportat Rezultatul exerci iului Repartizarea profitului Subventii pentru investitii Provizioane reglementate

IMOBILIZARI CORPORALE

IMOBILIZARI FINANCIARE

BUNURI ECONOMICE

ACTIV CIRCULANT
VALORI DE EXPLOATARE (alocari cu durata mai mica de un an) VALORI REALIZATE (alocari cu durata mai mica de un an) TREZORERIE
STOCURI

PROVIZIOANE " 1 an

CAPITALURI PERMANENTE (resurse cu durata mai mare de un an)

DATORII
DATORII PE TERMEN LUNG

INVESTI II FINANCIARE

DISPONIBILITA I

DATORII PE TERMEN SCURT Datorii bancare Datorii comerciale - furnizori Datorii sociale Datorii fiscale i altele Provizioane 1 an

DATORII (resurse cu durata mai mica de un an)

OBLIGA II

CREAN E

DREPTURI

VALORI IMOBILIZATE (alocari cu durata mai mare de un an)

BILAN UL FINANCIAR

Imobilizari necorporale: Imobilizari corporale Imobilizari corporale Creante mai mari de un an Stocuri imobilizate TOTAL IMOBILIZARI

Capitaluri proprii Provizioane mai mari de 1 an Datorii pe termen lung

TOTAL CAPITAL PERMANENT

Stocuri Creante Investitii financiare pe termen scurt Disponibilitati TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

Datorii pe termen scurt Provizioane mai mici de 1 an

TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT

BILAN UL FINANCIAR
Imobilizari necorporale: Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Cesiuni, brevete, licente, marci, drepturi Imobilizari corporale: Terenuri si Cladiri Instalatii tehnice si masini Alte imobilizari corporale Imobilizari in curs Imobilizari financiare Actiuni detinute la entitatile afiliate Imprumuturi acordate entitatilor afiliate Interese de participare Investitii detinute ca imobilizari - Imobilizari financiare mai mici de un an Creante mai mari de un an Stocuri imobilizate Capitaluri proprii: Capital social Prime legate de capital Rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului Subventii pentru investitii Provizioane reglementate + Diferente de reevaluare + Diferente de conversie de pasiv - Dividende de plata - Valoarea activelor fictive Provizioane mai mari de 1 an Datorii pe termen lung: Datorii totale - Valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

TOTAL CAPITAL PERMANENT

BILAN UL FINANCIAR
Stocuri Materii prime si materiale consumabile Productia in curs de executie Produse finite si marfuri Avansuri pentru cumparari de stocuri Creante si alte valori realizabile: Clienti si creante comerciale Sume de incasat de la entitatile afiliate Capital subscris si nevarsat Alte creante + Efecte scontate si neajunse la scadenta - Creante mai mari de un an Investitii financiare pe termen scurt Actiuni detinute la entitatile afiliate Titluri de plasament si Alte investitii Valori disponibile Disponibilitati in casa si banca TOTAL ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT Datorii pe termen scurt: Sume datorate institutiilor de credit credite curente Avansuri incasate in contul comenzilor Datorii comerciale furnizori Efecte de comert de platit Sume datorate entitatilor afiliate Datorii fiscale Datorii sociale Datorii privind asigurarile sociale Alte datorii - Efecte scontate neajunse la scadenta + Dividende de plata Provizioane mai mici de 1 an

REGULI DE EVALUARE ALE BILAN ULUI FINANCIAR


In teoria economica internationala sunt prezentate o serie de opinii ale specialistilor privind tehnica elaborarii si redactarii bilantului patrimonial. Desi pentru unele aspecte de detaliu apar unele diferente, aceste opinii sunt totusi convergente: 1. Eliminarea nonvalorilor Nonvalorile corespund unor elemente patrimoniale inscrise in activul bilantului, dar care in termeni de lichiditate n-au nici o valoare in sensul ca nu pot da nastere unui flux de numerar. Aceste elemente sunt inregistrate in activul bilantului contabil din motive legate de tehnica inregistrarilor contabile, avand in acceptiunea patrimoniala caracter de active fictive (permitand evaluarea intreprinderii). Principalele componente ale activelor fictive sunt:
Cheltuieli de constituire sunt cheltuieli care trebuiau inregistrate in contul de rezultate. Luarea lor in considerare in cadrul activelor imobilizate nu este decat o solutie contabila care permite amortizarea lor si respectiv etalarea incidentei asupra rezultatului. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare si Cheltuieli de repartizat asupra exercitiilor financiare viitoare. Primele de rambursare a obligatiunilor reprezinta active fictive fara nici o valoare lichidativa, deoarece ele dau nastere unor plati cu ocazia rambursarilor. Diferentele de conversie de activ sunt concretizate in diminuarea creantelor sau cresterea obligatiilor, ca urmare a evolutiei nefavorabile a ratelor de schimb valutar. Aceste diferente au, pentru intreprindere, semnificatia unei pierderi latente si se scad atat din activ, cat si din pasiv (din DTS).

REGULI DE EVALUARE ALE BILAN ULUI FINANCIAR


ACTIV 1. Cheltuieli de constituire 2. Chetuieli de cercetare dezvoltare 3. Primele de rambursare a obligatiunilor 4. Diferentele de conversie de activ 5. Cheltuielile de repartizat PASIV 1. Se deduc din CPR 2. Se deduc din CPR 3. Se deduc din DTML 4. Se deduc din DTS 5. Se deduc din CPR

2. Reevaluarea diferitelor active


Se refera in special la terenuri, cladiri, titluri de participare si diferite stocuri permite o actualizare in functie de conditiile pietei. Acestea diferente de reevaluare sunt inregistrate in bilantul patrimonial astfel:
 se majoreaza sau se diminueaza valoarea activelor supuse reevaluarii se corecteaza in acelasi sens valoarea CPR.

3. Efectele scontate neajunse la scadenta tratarea unor elemente din afara bilantului
Acestea sunt creante pe care intreprinderea le-a cedat bancii sale, inregistrand in contrapartida o crestere a disponibilitatilor. Juridic, aceste creante nu mai fac parte din patrimoniul intreprinderii. Din punct de vedere contabil, se respecta acelasi principiu si prin urmare nu mai sunt inregistrate. Dupa opinia specialistilor financiari, acestea au semnificatia unui credit curent obtinut de intreprindere. De aceea, ei propun adaugarea lor la valoarea creantelor si majorarea corespunzatoare a a creditelor curente (mai mici de 1 an).

REGULI DE EVALUARE ALE BILAN ULUI FINANCIAR


Activul figureaza la valoarea neta si este clasat in ordinea crescatoare a lichiditatii.
 Daca valoarea actuala a activului imobilizat este diferita de valoarea neta contabila ce rezulta din planul de amortizare, se va practica o amortizare sau reintegrare exceptionala.

Imobilizarile corporale se obtinut prin nsumarea posturilor corespunzatoare, la valoarea neta sau la valoarea de pia a, unde este cazul. Trecerea de la bilantul contabil la bilantul financiar cere in principal retratarea creantelor si a datoriilor in functie de scadentele mai mici sau mai mari de un an.
 Aceste elemente sunt furnizate de documentele fiscale (scadenta datoriilor si creantelor) Distinctia durata mai mica sau mai mare de un an pentru creante si datorii este in functie de scadenta imprumuturilor cantractate/acordate si nu de originea lor mai mica sau mai mare de 1 an. Se inregistreaza datoria fiscala generata de reintegrarea: plusurilor de inventar, provizioanelor reglementate si a subventiilor pentru investitii virate in contul de rezultate, diferentelor de conversie de pasiv. Datoriea fiscala determina, pe de o parte, diminuarea CPR, iar pe de alta parte cresterea DTS.

Ansamblul valorilor mobiliare de plasament (titluri de plasament) este inclus in disponibilitati. Primele pentru rambursarea obligatiunilor se scot din activ si se trec in DTML. Elementele de exploatare si cele din afara exploatarii nu sunt diferentiate.

REGULI DE RETRATARE ALE BILAN ULUI FINANCIAR


Retratarea stocurilor si creantelor:
 Intreprinderile avand un stoc permanent minim necesar productiei (stoc util) si un stoc permanent de siguranta pot inscrie aceasta parte a stocurilor in active imobilizate. Acelasi lucru se poate face si cu stocurile avand o viteza de rotatie scazuta (de exemplu, stocul pieselor de schimb). Creantele cu durata mai mare de un an pot fi inscrise la imobilizari.

Diferentele de conversie de pasiv :


 Se majoreaza CPR cu diferentele de conversie de pasiv (diferente favorabile generate de cresterea creantelor) si se diminueaza obligatiile datorita modificarii cursului valutar.

Impartirea provizioanelor reglementate in capitaluri proprii si datorii. Provizioanele ar putea fi incadrate in:
 CPR pentru partea cu caracter de rezerva; DTML pentru partea destinata acoperirii unor cheltuieli de achitat in mai mult de un an; DTS pentru partea de achitat a unor cheltuieli in mai putin de un an.

Rezultatul exercitiului este retratat cu suma dividendelor de distribuit, a suplimentului de amortizari si a cheltuielilor de repartizat. Dividendele de plata sunt retrase din CPR si inscrise in DTS (bilantul retratat dupa repartitie). Nu este necesara retratarea bunurilor achizitionate prin leasing, intreprinderea nefiind proprietara acestora (optica analistului evaluarea se face intr-o optica lichiditativa).

BILANTUL FUNCTIONAL

C.

BILANTUL FUNCTIONAL Bilantul functional Ciclurile functionale Reguli de evaluare ale bilantului financiar Reguli de retratare ale bilantului financiar

BILAN UL FUNC IONAL


Concep ia func ionala a bilan ului
Raspunde exigen elor unei analize dinamice, deoarece se bazeaza pe ipoteza continuitatii activitatii. Aceasta concep ie utilizeaza valorile istorice ale resurselor i utilizarilor, punnd n eviden a derularea ciclurilor economice la un moment dat (de exploatare, financiar i investi ional), lund n considerare rolul fiecaruia n func ionarea ntreprinderii.

Analiza bilan ului func ional


Are ca scop n elegerea nevoilor intreprinderii i a modului lor de finan are realizarea unui instantaneu al derularii diferitelor cicluri (nu are ca scop investigarea averii i angajamentelor). De aceea, elementele de activ i de pasiv reflecta valori tranzitorii, structuri trecatoare n procesualitatea patrimoniului.

Construirea bilan ului func ional

Presupune clasarea diferitelor posturi n func ie de apartenen a la urmatoarele cicluri:


 Ciclul de investitii cuprinde ansamblul deciziilor luate pe linia achizi ionarii unor active ce ramn la dispozi ia ntreprinderii o perioada ndelungata de timp. Ciclul de exploatare cuprinde att un flux fizic (aprovizionare-produc ie-stocare-vnzare), ct i un flux financiar (intrare i ie ire de moneda). El ia n considerare elementele legate direct i exclusiv de realizarea ciclului opera ional care se desfa oara permanent i continuu. Ciclul de finantare cuprinde ansamblul opera iunilor dintre ntreprinderi i proprietarii de capital (ac ionarii i creditorii). El permite ca ntreprinderea sa faca fa a decalajului dintre fluxul de lichiditate de intrare i ie ire, provocat de ciclul de exploatare.

BILAN UL FUNC IONAL CICLURILE FUNC IONALE


CICLUL DE INVESTITII FINANTARE
Active imobilizate (la valoarea bruta): + Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire Cheltuieli de cercetare-dezvoltare Cesiuni, brevete, alte drepturi si asimilate + Imobilizari corporale Terenuri Cladiri Masini si utilaje Alte imobilizari corporale Imobilizari in curs + Imobilizari financiare (mai mari de 1 an) Titluri de participare Creante imobilizate (mai mari de 1 an) Alte titluri imobilizate + Imobilizari n leasing (pret achizitie valoare origine) + Cheltuieli de repartizat asupra exercitiilor viitoare - Prime de rambursare a mprumuturilor obligatare Capitaluri proprii: + Capital social + Prime legate de capital + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Subventii pentru investitii + Provizioane reglementate - Capital subscris si nevarsat - Dividendele de plata Provizioane (de orice natura) + Provizioane pentru pensii si obligatii similare + Provizioane pentru impozite Amortizari + Suma tuturor amortizarilor activelor + Amortizarea imobilizarilor in leasing Datorii financiare pe termen lung: + Credite bancare pe termen mediu si lung + Imprumuturi si datorii financiare asimilate diverse + Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni s Diferen ele de conversie de pasiv - Primele de rambursare a obligatiunilor TOTAL RESURSE ACICLICE (STABILE)

TOTAL ACTIVE ACICLICE (STABILE)

BILAN UL FUNC IONAL CICLURILE FUNC IONALE


CICLUL DE EXPLOATARE
Stocuri: Materii prime si materiale Productia n curs de executie si productia finita Alte stocuri de exploatare Creante privind exploatarea: + Clienti si conturi asimilate + Diferente de conversie aferente creantelor + Alte creante de exploatare + Efectele scontate neajunse la scadenta Cheltuieli efectuate in avans aferente exploatarii Venituri inregistrate in avans aferente exploatarii: Datorii financiare termen scurt aferente exploatarii: + Furnizori + Datorii sociale + Datorii fiscale - Diferen ele de conversie de activ

TOTAL ACTIVE CICLICE DIN EXPLOATARE

TOTAL RESURSE CICLICE DIN EXPLOATARE

BILAN UL FUNC IONAL CICLURILE FUNC IONALE


ELEMENTELE N AFARA EXPLOATARII
Crean e n afara exploatarii + Creante din vnzarea de active + Capital subscris si nevarsat + Alte creante (debitori) din afara exploatarii Titluri de plasament Datorii din afara exploatarii + Datorii sociale + Datoriii fiscale + Datorii cu dividende (de plata) + Datorii cu imobilizarile si alte datorii + Alte datorii din afara exploatarii Venituri nregistrate n avans din afara exploatarii

Cheltuieli nregistrate n avans din afara exploatarii

TOTAL ACTIVE CICLICE DIN AFARA EXPLOATARII

TOTAL RESURSE CICLICE DIN AFARA EXPLOATARII

BILAN UL FUNC IONAL CICLURILE FUNC IONALE


ELEMENTELE DE TREZORERIE

Disponibilitati: + Disponibilitati in casa + Disponibilitati la banca

Credite de trezorerie + Credite curente + Soldul creditor la banca

Efecte scontate neajunse la scadenta

TREZORERIA DE ACTIV

TREZORERIA DE PASIV

REGULI DE RECLASARE ALE BILAN ULUI FUNC IONAL


 Amortizarile i ajustarile pentru deprecierea activelor din bilan (imobilizari, stocuri si creante) sunt reclasate n resursele stabile ale pasivului bilan ier, Capitalul subscris i nevarsat se deduce din CPR; Primele de rambursare a obliga iilor (imprumuturilor obligatare) sunt deduse din activ, iar n pasiv se diminueaza n mod corespunzator valoarea datoriilor financiare DTML; Dobnzile integrate n datoriile financiare DTML i figurnd n pasivul bilan ului sunt reclasate n datorii diverse DTS (aceea i regula se aplica dobnzilor cu privire la crean ele ata ate participa iilor nscrise n activul din afara exploatarii RCAE); Creditele de trezorerie care figureaza n datoriile financiare DTML vor fi reclasate ca trezorerie negativa; Principiul de baza al analizei func ionale este principiul implicarii valorii de origine. De aceea, n cazul diferen elor de conversie de activ se majoreaza crean ele sau se diminueaza obliga iile cu valoarea respectiva, pentru a reconstitui valoarea de origine. ntr-o maniera simetrica, pentru diferen ele de pasiv se mic oreaza crean ele sau se majoreaza obliga iile pentru suma in cauza; Clien ii creditori (avansuri i aconturi primite pentru comenzi) sunt reclasa i cu crean ele comerciale; Valorile mobiliare de plasament a caror suma este lichida i fara risc de pierdere intra n cadrul disponibilita ilor. Cheltuielile de repartizat sunt reclasate n imobilizari;

REGULI DE RETRATARE ALE BILAN ULUI FUNC IONAL


Bilan ul func ional trebuie sa ofere imaginea valorilor patrimoniale pe cicluri de activitate si se cer reintegrate in bilant elementele excluse prin natura lor juridica sau prin utilizare:
 Functia de investitii - imobilizarile - se reflecta la valoarea bruta pentru a pune n eviden a decizia ini iala - la valoarea reala a activelor se adauga amortizarile i provizioanele contabilizate Func ia de exploatare - activele i pasivele ciclice de exploatare; Func ia de trezorerie - valorile mobiliare de plasament mpreuna cu disponibilita ile bane ti; Func ia de finan are - capitalurile proprii, amortizari i datoriile financiare.

Cheltuielile ce privesc exerci iile urmatoare sunt considerate active imobilizate, fiind asimilate unor investi ii. Cheltuielile efectuate n avans sunt considerate, dupa caz, active ciclice de exploatare sau n afara exploatarii. Efectele scontate i neajunse la scaden a sunt considerate integrate n activ la crean e, iar n pasiv la credite curente de trezorerie. Retratarea leasingului consta n nscrierea n cadrul imobilizarilor a valorii brute de origine, amortizarile fictive calculate integrndu-se n resurse stabile, iar valoarea neta n datoriile financiare. Cheltuielile de constituire i cheltuielile de repartizat sunt considerate non-valori i pot fi suprimate din din activul bilan ier, diminundu-se n contrapartida cu capitalurile proprii. Plusvalorile de activ i datoriile fiscale latente (impozitul latent corespunzator provizioanelor reglementate) pot fi luate n calcul n redactarea bilan ului func ional.

INDICATORII SEMNIFICATIVI AI BILANTULUI FUNCTIONAL

D.

INDICATORII BILANTULUI FUNCTIONAL Fondul de rulment Necesarul de fond de rulment Trezoreria Comparatii bilantiere

INDICATORII SEMNIFICATIVI AI BILAN ULUI FUNC IONAL


FONDUL DE RULMENT NET GLOBAL


Reprezinta diferen a dintre resursele i utilizarile stabile, rezultnd excedentul de resurse durabile constatat dupa finan area utilizarilor stabile.

NECESARUL DE FOND DE RULMENT DE EXPLOATARE
Reprezinta diferen a dintre activele i pasivele ciclice de exploatare, fiind func ie de duratele de rota ie ale elementelor ce o compun.

NECESARUL DE FOND DE RULMENT DIN AFARA EXPLOATARII
Reprezinta diferen a dintre activele i pasivele legate de ciclurile de investi ii, de finan are i de reparti ie a rezultatului ntreprinderii.

TREZORERIA


Reprezinta diferen a dintre FRNG i NFR [NFRE + NFRAE], rezultnd ansamblul disponibilita ilor ramase dupa ce se scad creditele de trezorerie.

FONDUL DE RULMENT
ANALIZA FONDULUI DE RULMENT (FR) Presupune studiul urmatoarele probleme:
conceptul de fond de rulment; semnifica ia FR in analiza financiara; cauzele varia iei FR; interpretarea marimii FR.

Conceptul de fond de rulment - in ciuda varietatii de calificative adaugate notiunii de FR (brut, economic, total, propriu, strain etc.), n teoria economica s-au impus conceptele urmatoare: 1. fond de rulment net patrimonial (FRNP); 2. fond de rulment net global (FRNG). Semnificatia fondului de rulment este o necesitate pentru ca el constituie: o marja de securitate pentru ntreprinderi i pentru creditorii sai; o premisa a asigurarii independen ei financiare fa a de ter i. Nivelul fondului de rulment trebuie apreciat n func ie de doua imperative contradictorii: solvabilitatea p maximizarea FR eficacitatea p minimizarea FR

FONDUL DE RULMENT NET PATRIMONIAL


Fondul de rulment reprezinta un indicator clasic, frecvent utilizat n analiza financiara. Con inutul i interpretarea fondului de rulment au evoluat n timp i variaza n prezent, n func ie de utilizator.
FONDUL DE RULMENT NET PATRIMONIAL (FRNP) - se calculeaza pe baza bilan ului patrimonial, folosind una din rela iile de mai jos:

FRNP = Capital permanent Activ imobilizat FRNP = Activ circulant Datorii pe termen scurt Activ imobilizat Capital permanent FRNP Activ circulant
Capitaluri proprii Datorii pe termen lung

Datorii pe termen scurt

No iunea de fond de rulment permanent a bilan ului patrimonial aduce pu ine elemente n analiza economica i financiara a i nu permite dect masurarea solvabilita ii mai mici i mai mari de un an a ntreprinderii.

FONDUL DE RULMENT NET GLOBAL


 De regula, n teorie: n realitate, n practica economica nu exista o simetrie ntre datoriile exigibile i activele lichide.
 De aceea, din motive de securitate financiara, resursele stabile brute servesc atat pentru:
Resursele stabile finanteaza Activele aciclice stabile Resursele ciclice

CONCEPT Resursele utilizate pentru finan area activelor trebuie sa ramna n ntreprindere pentru o perioada de rimp cel pu in egala cu durata lor de via a.
finanteaza Activele circulante ciclice

finan area activelor stabile, durabile finan area unor nevoi ciclice legate de exploatare

CALCUL FONDULUI DE RULMENT NET GLOBAL (FRNG) FRNG reprezinta excedentul de resurse aciclice (stabile) constatat dupa finantarea utilizarilor stabile. FRNG reprezinta CP care raman la dispozitia intreprinderii pentru a sprijini functionarea exploatarii. Pornind de la activ FDR de exploatare Active ciclice Pasive ciclice Pornind de la pasiv FRNG

Active stabile

Resurse stabile

FONDUL DE RULMENT NET GLOBAL


Partea de sus a bilan ului func ional
Imobilizari brute necorporale corporale financiare Capitaluri proprii (minus dividende) Amortizari si ajustari ale activelor Provizioane Datorii financiare pe termen lung

UTILIZARI STABILE

RESURSE STABILE

Alte imobilizari

FRNG

n structura resurselor stabile ale FRNG se disting doua componente formate din:
 Resurse stabile proprii (CAPITALURI PROPRII I ASIMILATE):
de origine interna: de origine externa:
rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerci iului, amortizarile i provizioanele. capitalul social, prime legate de capital, subven ii pentru investi ii. credite bancare pe termen lung, mprumuturi din emisiuni de obliga iuni etc.

 Resurse stabile mprumutate (DATORII):

FRNG = Fond de rulment propriu + Fond de rulment strain

NECESARUL DE FOND DE RULMENT


CALCULUL NECESARULUI DE FOND DE RULMENT (NFR) Presupune determinarea sumei necesare finantarii decalajelor in timp intre fluxurile reale si fluxurile de trezorerie legate de activitatea de exploatare.
NFR = Nevoile de finan are generate de opera iunile ciclice Resursele generate de opera iunile ciclice

COMPONENTELE NECESARULUI DE FOND DE RULMENT
Necesarul de fond de rulment (NFR) are 2 componente: 1. 2. Necesarul de fond de rulment de exploatare (NFRE) Necesarul de fond de rulment din afara exploatarii (NFRAE) NFR = NFRE + NFRAE

Necesarul de fond de rulment de exploatare reprezinta acea parte a activelor ciclice de exploatare care nu este acoperita prin resurse de aceea i natura (ciclice) si care trebuie finantata din resursele durabile ale intreprinderii; NFRE este functie de duratele de rotatie ale elementelor care o compun. Necesarul de fond de rulment din afara exploatarii corespunde acelor active utilizate in ciclul din afara exploatarii, care nu sunt finantate cu resurse ciclice si care trebuie acoperite cu capitaluri permanente.

NECESARUL DE FOND DE RULMENT


Nevoi de exploatare (active ciclice) Resurse ciclice de exploatare NFR de exploatare Nevoi in afara exploatarii (active ciclice) Resurse ciclice in afara exploatarii NFR in afara exploatarii

Partea de jos a bilan ului func ional


Stocuri brute Datorii comerciale (furnizori si conturi asimilate) Datorii sociale si fiscale Venituri din exploatare inregistrate n avans

NEVOI DE EXPLOATARE

Creante din exploatare (clienti si conturi asimilate) Cheltuieli de exploatare inregistrate n avans

DATORII DE EXPLOATARE

NFR

Cand partea de Activ este mai mare decat cea de Pasiv:


intreprinderea are un plus de resurse pentru acoperirea mijloacelor circulante, fiind posibila o rambursare a imprumuturilor sau o plata a datoriilor angajate in perioada anterioara.

Cand partea de Activ este mai mica decat cea de Pasiv:


reflecta efortului financiar pe care trebuie sa si-l asume proprietarii intreprinderii:
fie prin contributie proprie p cresterea capitalului social si formare de rezerve; fie prin lansare de imprumuturi pe termen lung p credite bancare, emisiune de obligatiuni.

ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT


COMPONENTELE NFR - in mod frecvent NFR are 2 componente:
o componenta stabila in timp aceasta trebuie finantata din resurse stabile, adica fie din capital propriu, fie din mprumuturi pe termen lung si mediu; o componenta variabila in timp NFR cunoa te fluctuatii importante n timpul derularii ciclului exploatare p cu ct ciclul este mai lung, cu att decalajul dintre fluxuri este n detrimentul ntreprinderii (cu att creste NFR).

NFR depinde de nivelul de activitate - in conditiile unei structuri date ale ciclului de exploatare:
 daca CA cre te, NFR nregistreaza aceeasi tendinta. pentru o ntreprindere cu activitate sezoniera, evolu ia NFR evolueaza ca n raport cu CA cu o rata de varia ie rar superioara a 10 - 15%.

Spre deosebire de NFRE care este n cea mai mare parte recurent, elementele care compun NFRAE sunt n general punctuale i nu neaparat recurente (de exemplu, crean ele din cesiunea de imobilizari). n mod tradi ional, valorile mobiliare de plasament sunt integrate n NFRAE. Evolu ia veniturilor financiare conduce la o analiza diferita.
CA NFRE NFREminim
Durata ciclului de exploatare Timp

Activitate sezoniera CA NFRE


Timp

NFR

FACTORII NECESARULUI DE FOND DE RULMENT


FACTORII NECESARULUI DE FOND DE RULMENTNatura sectorului de activitate; Durata ciclului de exploatare; Nivelul de activitate; Structura exploatarii - ponderea consumurilor provenind de la ter i; Durata de rota ie a activelor i pasivelor; Sezonalitatea activitatii; Reglementarile legate privind termenele de plata; Modul de organizare i asigurare a gestiunii ntreprinderii.

FR reprezinta efectul arbitrajului ntre finan area pe termen lung i finan area pe termen scurt. NFR exprima nevoile temporare de finan are rennoibile permanent, ramase neacoperite din surse temporare i rennoibile n cadrul acelora i cicluri de exploatare. Aceasta parte, ramasa neacoperita, trebuie sa fie egala sau inferioara FR. n caz contrar, ineficien a activita ii curente poate determina dezechilibre financiare implicnd riscuri pentru rentabilitatea exerci iilor viitoare i integritatea capitalurilor proprii.

TREZORERIA DE EXPLOATARE
EBE exprima trezoreria potentiala daca: nu exista varia ii ale stocurilor de produse finite nu exista decalaj ntre vnzari i pla i nu exista decalaj ntre aprovizionari i reglementarea lor Datorita existen ei acestor decalaje i varia ii se impune calcularea trezoreriei de exploatare ob inuta din opera iuni de exploatare

Trezoreria de exploatare se calculeaza pornind de la EBE i doua bilan uri succesive: Trezoreria de exploatare = EBE Varia ia nevoilor de FR de exploatare Trezoreria de exploatare = EBE ((S + (CE - (DE) unde: (S - varia ii ale stocurilor (CE - varia ii ale crean elor de exploatare (DE - varia ii ale datoriilor de exploatare

Trezorerie de exploatare este importanta si a devenit un instrument de analiza foarte util, deoarece ea pune n eviden a suma fondurilor degajate de exploatare. Aceasta permite raspunsul la o ntrebare aparent paradoxala: de ce anumite ntreprinderi pot avea un rezultat beneficiar i de ce au, de asemenea, dificulta i financiare ?

TREZORERIA NETA
TREZORERIA NETA reflecta confruntarea dintre alocarile i resursele corespunzatoare opera iunilor financiare pe termen scurt:
Trezoreria neta = Disponibilitati Concursuri bancare de trezorerie
Imobilizari Necorporale, corporale si financiare Alte imobilizari Stocuri Clien i i conturi asimilate Avansuri acordate furnizorilor Ac ionari-capital subscris i nevazut Titluri de plasament Cheltuieli inregistrate in avans Alte crean e in afara exploatarii Disponibilita i (Conturi la banci i casa) Capitaluri permanente Capitaluri proprii Datorii pe termen lung mprumuturi i datorii asimilate Furnizori i conturi asimilate Avansuri primite de la clien i Datorii cu dividende Datorii cu imobilizarile Venituri inregistrate in avans Alte datorii in afara exploatarii Credite (concursuri) bancare curente

FDR NFRE

NFRAE TN

Alocari aciclice stabile

Resurse aciclice stabile

BILAN UL FUNC IONAL

Necesarul de finantare a ciclului de exploatare cu NFR de exploatare

NFR n afara exploatarii Trezoreria neta

TN = FR - NFR

ECHILIBRUL FINANCIAR PE BAZA BILAN ULUI FUNC IONAL


ACTIVE STABILE (IMO) ACTIVE CICLICE DE EXPLOATARE (ACE) RESURSE STABILE (RS) RESURSE CICLICE DE EXPLOATARE (RCE) RESURSE CICLICE DIN AFARA EXPLOATaRII (RCAE) TREZORERIA DE PASIV Credite de trezorerie (CRT)

FDRNG

ECHILIBRUL FINANCIAR TN = FR NFR u 0

ACTIVE CICLICE N AFARA EXPLOATaRII (ACAE) TREZORERIA DE ACTIV Disponibilita i bane ti (DB)

NFR

TN

FR = (ACE + ACAE + DB) (RCE + RCAE + CRT) = (ACE + ACAE RCE - RCAE) + (DB CRT) FR = NFR + TN TN = FR - NFR TN = (Casa + Conturi la banci + Titluri de plasament) (Credite curente + Sold creditor al bancii) FR = RS AS; NFR = (ACE + ACAE) (RCE + RCAE) TN = (RS + RCE + RCAE) (AS + ACE + ACAE) TN = (Capitaluri permanente + Datorii de exploatare + Datorii in afara exploatarii) (IMO + Stocuri + Crean e) TN pozitiva (excedent de finan are) este expresia cea mai clara a realizarii echilibrului financiar p semnaleaza un surplus monetar (lichidita i casa, conturi la banci), regasit n pasivul bilan ului sub forma de profit net; TN negativa reflecta un dezechilibru financiar p deficicitul finantarii a fost acoperit pe baza unor noi datorii de exploatare (credite de scont sau de trezorerie).

COMPARATIA INTRE BILANTUL FINANCIAR SI CEL FUNCTIONAL


BILANT FINANCIAR - PATRIMONIAL


BILANT FUNCTIONAL


Analiza in termeni de finantare:


 

METODA

ACTIV lichiditate crescatoare Pasiv exigibilitate crescatoare

Analiza economica pe cicluri de investitii, exploatare si de finantare. Masurarea influentei asupra patrimoniului NFRE = ACE PCE activitatii

UTILIZARE

 

Masurarea solvabilitatii financiare Evaluarea riscului NFR = AC PC

CALCULUL NFR

AC active mai mici de un an (in afara trezoreriei) PC pasive mai mici de un an (cu exceptia creditelor de trezorerie FRP = CP AI

NFRE necesar de fond de rulment de exploatare AC pasiv circulant de exploatare PC pasiv circulant de exploatare FRNG = RS AS

 

CALCULUL FR

 

FRNG fond de rulment net global CP capital permanent AI activ imobilizat

FRNG fond de rulment net global RS resurse stabile AS alocari stabile

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

A. PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT

I PIERDERE

B. SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE A. CAPACITATEA DE AUTOFINAN ARE SI AUTOFINAN AREA

A.

PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Rezultatul financiar al intreprinderii

Analiza dupa natura a contului de profit si pierdere

Prezentarea CPP in coloane

Prezentarea CPP in lista

REZULTATUL FINANCIAR AL NTREPRINDERII


 Rezultatul financiar al intreprinderii, in concep ia contabila, poate fi masurat n doua modalita i:

PORNIND DE LA BILANT p acesta nregistreaza stocurile privite n sens larg (cantita ile acumulate de bunuri, materiale, crean e, servicii, datorii etc.), n timpul unei perioade date. PORNIND DE LA CONTUL DE PROFIT I PIERDERE p acesta nregistreaza fluxurile financiare de intrare i de ie ire din ntreprindere n timpul unei perioade date (exerci iul contabil).

Contul de rezultate reflecta imaginea activita ii i capacita ii de care a dat dovada ntreprinderea.
Valoare cedata de: Mijloace fixe Mijloace circulante Informa ii Personal Mediul nconjurator
ACTIV PASIV

Obligatii: Piata

CHELTUIELI
(materiale, salarii etc.)

NCASARI DIN VNZAREA PRODUSELOR ALTE VENITURI SUBVEN II

Alte intreprinderi

REZULTATE FINANCIARE

Actionari Societate

Analiza contului de rezultate i analiza globala a activita ii dupa natura sunt insuficiente. Pentru o masurare fina a activita ii ntreprinderii, se va face apel la contabilitatea analitica i la tehnicile controlului de gestiune.

ANALIZA DUPA NATURA A CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE


CONTABILITATEA DUPA NATURA

I TIPUL DE ACTIVITATE i venituri, aplicand

Contabilitate dupa natura pentru CPP permite separarea elementelor sale doar in cheltuieli principii contabile i reguli juridice stricte.

Analiza tipurilor de activitate ridica multe probleme, logica analizei CPP fiind cea a unor fluxuri fizice sau cvasifizice generale n ciclul de produc ie (materii prime, materiale, energie, servicii etc.). Soldurile intermediare de gestiune permit mai degraba analiza activitatii de productie, foarte putin a activitatii comerciale si deloc a activitatii de prestari servicii.

CONTABILITATEA DUPA NATURA I SEGMENTARE Constructia CPP dupa natura si segmente, regrupeaza ansamblul cheltuielilor (materiale, umane etc.) si ansamblul veniturilor (vnzarile de marfuri etc.), dar nu permite analiza: costurilor generate de un anumit serviciu func ional al ntreprinderii: aprovizionare, produc ie, distribu ie, administra ie, cercetare-dezvoltare, proiectare etc. segmentelor specifice ale ntreprinderii sau zonelor geografice (n ara sau n strainatate). CONTABILITATEA DUPA NATURA I STRUCTURA COSTURILOR CPP nu permite o analiza n termeni marginali (analiza punctului mort) deoarece nu separa ansamblul costurilor dintr-o ntreprindere; de exemplu, nu sunt separate:
 

structura cheltuielile fixe si variabile de produc ie structura cheltuielile directe si indirecte de produc ie

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE (CPP)


CPP reprezinta un document contabil de sinteza, care: concentreaza cheltuielile i veniturile exerci iului - informatii n termeni de flux; explica modul de formare a rezultatelor si a variatiei patrimoniului actionarilor: rezultatul net face legatura ntre CPP i bilan . CPP prezinta un interes dublu: permite determinarea unui rezultat global i formularea unei aprecieri de ansamblu asupra performan elor economico-financiare ale perioadei; permite recapitularea exhaustiva a elementelor de venituri i cheltuieli care au contribuit la realizarea lui i identificarea factorilor favorabili/nefavorabili care l-au influen at. CPP se supune unei prelucrari de tip financiar, ob inndu-se indicatori de apreciere a calita ii procesului de transformare a valorii specific produc iei care a avut loc n structura analizata n perioada (anul) care s-a ncheiat. Comparnd aceste posibilita i din trecut cu ce se dore te sa se realizeze n perioada viitoare (n func ie de pia a) se poate contura marimea cre terii (sau descre terii) ce trebuie proiectata din punct de vedere financiar i introdusa n decizia financiara privind viitorul proces de produc ie. Contabilitatea romneasca, precum i cea franceza, a adoptat clasificarea dupa natura, n timp ce contabilitatea anglosaxona privilegiaza gruparea dupa destina ie sau pe func ii.

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE N COLOANE


Contul de profit si pierdere transpune n mod sintetic, n termeni statistici, activitatea ntreprinderii pe parcursul unui exercitiu financiar. CPP poate fi reprezentat: n coloane (sub forma de cont) sau n lista.

Contul de profit si pierdere reprezentat in coloane are doua coloane:

1. CHELTUIELI

redau valoarea adusa n procesul de produc ie de catre elementele materiale ale structurii de produc ie ntr-o perioada precedenta de timp (de regula un an);

2. VENITURI

redau valoarea conservata n produse

i recunoscuta de pia a, plus alte ncasari

(subven ii, dividende de la alte societa i comerciale etc.), in aceeasi perioada de timp.

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE N COLOANE


CHELTUIELI P0 P1 VENITURI P0 P1

Cheltuieli pentru exploatare

Venituri din exploatare

Cheltuieli financiare

Venituri financiare

Cheltuieli extraordinare

Venituri extraordinare

TOTAL CHELTUIELI

TOTAL VENITURI

Impozitul pe profit

PROFIT NET

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE IN LISTA


1 Cifra de afaceri net

Varia ia stocurilor de produse finite i a productiei in curs de execu ie

Produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat

Alte venituri din exploatare

5 a) b)

Cheltuieli Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile Alte cheltuieli externe

6 a) b)

Cheltuieli cu personalul Salarii i ndemniza ii Cheltuieli cu asigur rile sociale, cu indicarea distinct a celor referitoare la pensii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE IN LISTA


7 a) b) Ajust ri Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i imobiliz rile necorporale Ajust ri de valoare privind activele circulante, n cazul n care acestea dep esc suma ajust rilor de valoare care sunt normale n entitatea n cauz

Alte cheltuieli de exploatare

Venituri din interese de participare, cu indicarea distinct a celor ob inute de la entit ile afiliate

10

Venituri din alte investi ii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distinct a celor ob inute de la entit ile afiliate

11

Alte dobnzi de ncasat i venituri similare, cu indicarea distinct a celor ob inute de la entit ile afiliate

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE IN LISTA


12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i investi iile de inute ca active circulante Dobnzi de pl tit i cheltuieli similare, cu indicarea distinct a celor ob inute de la entit ile afiliate PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENT Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR Impozitul pe profit Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI IULUI FINANCIAR

SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE


n practica franceza (Uniunea Europeana) ntreprinderile au obliga ia de a elabora tabloul soldurilor intermediare de gestiune, care constituie o sursa suplimentara de informa ii pentru determinarea i analiza rezultatelor pe diverse trepte ale formarii lor. SIDG sunt indicatori sub forma de solduri ce pun n eviden a etapele formarii rezultatului exerci iului. Normele metodologice romne ti nu fac referire la aceste solduri i, evident, nu fac precizari privind determinarea lor. n mecanismul de determinare a SIDG fiecare sold are accep iunea unui indicator par ial de rentabilitate. Sistemul indicatorilor de rezultate i de rentabilitate permite investigarea complexa a rentabilita ii absolute, precum i corelarea acesteia cu volumul i structura activita ii.

INDICATORII DE REZULTATE I INDICATORII DE RENTABILITATE


Tabelul urmator sintetizeaza mecanismul de determinare i de calcul a soldurilor intermediare de

gestiune, fiecare sold avnd accep iunea unui indicator par ial de rentabilitate. Indicatori de rezultate   Cifra de afaceri Marja comerciala Produc ia exerci iului Valoarea adaugata Capacitatea de autofinantare Autofinantarea   Indicatori de rentabilitate Rezultatul brut al exploatarii Rezultatul exploatarii Rezultatul curent Rezultatul excep ional Rezultatul exerci iului

Autofinantare minima Investitii de mentinere

Autofinantare de mentinere Investitii de inlocuire

Autofinantare de dezvoltare Investitii de crestere

Autofinantarea contribuie la consolidarea structurii financiare a intreprinderii si cresterea libertatii de actiune.

CAPACITATEA DE AUTOFINAN ARE (CAF) PRINCIPII DE BAZA


CAF este constituita din fluxul de lichiditati efectiv sau potential Fluxul de lichiditati este generat de ansamblul operatiunilor de gestiune pe termen scurt (de exploatare, financiare si exceptionale), care raman la dispozitia intreprinderii pe termen lung. Calculul CAF cuprinde toate fluxurile reale de incasari si plati rezultate din aceste operatiuni. CAF neglijeaza veniturile si cheltuielile nemonetare (calculate), fiind un rezultat partial si tranzitoriu (de exemplu, profitul net este o notiune esentialmente fiscala, un rezultat global si definitiv).

CAF exprima capacitatea ntreprinderii de a-si finanta cresterea sa CAF este sursa privilegiata de finantare a dezvoltarii intreprinderii.

CAF este indicatorul privilegiat al rentabilitatii Este important sa nu se confunde potentialul de profitabilitate a intreprinderii cu fluxul de lichiditati al acesteia (echilibrul trezoreriei). Din acest unghi, CAF nu reprezinta propriu-zis un sold intermediar de gestiune. Nu este in realitate decat un cash flow potential datorat existentei unor termene de plata si stocaj. O parte a CAF este imobilizata in finantarea activelor de exploatare (stocuri, creanteclienti).

CAF exprima resursele degajate de ntreprindere din operatiunile sale Este un indicator ce permite aprecierea rezultatelor ntreprinderii i a capacita ii acesteia de a degaja resurse interne de finan are din propria sa activitate industriala, comerciala, financiara si exceptionala. Aceasta aptitudine justifica nscrierea CAF printre resursele tabloului de trezorerie.

CAF reprezinta un surplus monetar  Surplusul monetar se ob ine ca rezultat al tuturor opera iunilor de fluxuri reale de ncasari i pla i efectuate de un agent economic, pe termen scurt, avnd n vedere i inciden a fiscala. In virtutea decalajelor datorate termenelor de plata, aceste operatiuni nu reflecta fluxul de trezorerie corespunzator.

CAF reprezinta degajarea potentiala a trezoreriei atunci cand toate: veniturile incasabile sunt incasate cheltuielile de platit sunt achitate

 Rezultatul exerci iului contabil nu nseamna o cre tere sau o scadere a trezoreriei cu acea i suma din urmatoarele motive: nu toate veniturile i cheltuielile sunt ncasabile si respectiv de platit;


de exemplu, atunci cnd se nregistreaza o amortizare este vorba de o cheltuiala calculata care nu corespunde unei pla i (pre ul investi iei fiind achitat n momentul achizi iei);

nu toate ncasarile i pla ile corespunzatoare veniturilor i cheltuielilor se realizeaza la nchiderea exerci iului; ponderea finan arii ciclului de investi ii i a evolu iei cheltuielilor financiare.

METODELE DE CALCUL A CAF


1. METODA DIFEREN ELOR CAF reprezinta un indicator monetar privind rezultatul exerci iului care rezulta din confruntarea veniturilor monetare cu cheltuieli monetare (inclusiv impozitul pe profit). CAF = Venituri monetare Cheltuieli monetare
 

Venituri monetare = Venituri totale Venituri calculate Cheltuieli monetare = Cheltuieli totale Cheltuieli calculate

 CAF = (V Cex Cfin A) (I 1/100) + A unde: - V veniturile totale ob inute din activitatea economica i financiara; - Cex cheltuielile de exploatare; - Cfin cheltuielile financiare; - A cheltuielile cu amortizarea activelor imobilizate; - I cota de impozit pe profit. CAF este un surplus monetar net global:
 

caracterul net

p se explica prin determinarea acestui indicator dupa deducerea impozitului pe profit;

caracterul global p se explica prin aptitudinea ntreprinderii de a degaja noi resurse de finan are

2. METODA ADITIVA Prin aceasta metoda este suficient sa se analizeze caracterul monetar sau caracterul nemonetar al veniturilor i cheltuielilor. CAF ine cont de toate laturile activita ii ntreprinderii (exploatare, financiara, excep ionala). Pna la nivelul RBE (care reflecta numai activitatea de exploatare), toate veniturile i cheltuielile sunt ncasabile i respectiv sunt de plata. Pentru a calcula CAF prin metoda deductiva: se porne te de la la rezultatul brut al exploatarii (RBE); se adauga suma altor venituri monetare p alte venituri de exploatare, financiare i excep ionale; se scade suma altor cheltuieli monetare p alte cheltuieli de exploatare, financiare i excep ionale; participarea salaria ilor la rezultate; impozitul pe profit. 3. METODA DEDUCTIVA Pentru verificarea marimii CAF: se porne te de la rezultatul exerci iului (REX); se adauga cheltuielile p cheltuielile cu amortizarea metoda diferen elor); i provizioanele (cheltuieli neimplicate prin

 se scad veniturile p veniturile din provizioane: pentru exploatare, financiare i excep ionale; veniturile din vnzarea activelor i subven iilor pentru investi ii virate n rezultatul exerci iului (venituri neluate n calcul prin metoda diferen elor).

AUTOFINAN AREA
CAF nu reprezinta dect o autofinan are par iala pentru ca boga ia creata n mod real se apreciaza numai dupa deducerea remunerarii ac ionarilor. AUTOFINAN AREA reprezinta capacitatea de acumulare interna a intreprinderii asigurnd din surse proprii (fara a apela la surse externe credite bancare, emisiuni de hrtii de valoare etc.) asigurarea desfa urarii activita ii, satisfacerea nevoilor curente de produc ie, a celor de investi ii i altor necesita i. Sursele principale ale AF AF permite pentru ntreprindere: amortizarea capitalului fix partea nedistribuita din profit care este pusa n rezerva (sursa finantarii capitalului) independen a financiara; consolidarea structurii financiare; cre terea liberta ii de ac iune; o strategie de pret mai competitiva; cre terea valorii bursiere a ac iunilor.  cresterea CAF; reducerea dividendelor.

Cresterea AF se realizeaza prin:

Observa ie: Sporirea CAF si a AF prin o politica de sporire a pre urilor poate avea consecin e nefavorabile asupra rezultatelor comerciale (legea cererii i a ofertei); Privilegierea AF prin nlocuirea pla ii imediate a unui dividend cu speran a unui c tig mai important dar incert n viitor poate genera nencrederea ac ionarilor.

RATELE FINANCIARE
Analiza ratelor este un instrument frecvent utilizat n analiza situa iilor financiare. Ratele financiare pot fi folosite pentru a dezvolta o serie de statistici care s scoat la iveala caracteristici financiare cheie ale unei companii. In aproape toate cazurile, ratele sunt utilizate n doua modalita i. In primul rnd, ratele sunt comparate cu media ramurii de activitate din care firma face parte.

Oricare ar fi sursa acestor rate, trebuie avut atentie, n sensul compararii companiei supuse analizei cu standardele definite pentru companii din aceea i categorie i cu aproximativ aceea i valoare a profitului. Un al doilea aspect n ceea ce prive te utilizarea ratelor este analiza evolutiei n timp a unei companii anume. Spre exemplu, evolutia marjei de profit al unei companii poate fi evaluat pentru o perioada de cinci sau zece ani. . Este util adesea s se urmareasc ratele-cheie n decursul a una sau doua recesiuni anterioare pentru a se determina ct de bine poate compania respectiv s reziste financiar n perioadele dificile din punct de vedere economic.

Ratele financiare cheie sunt grupate n 3 categorii majore, potrivit aspectului particular al condi iilor financiare ale companiei sunt: 1. Rentabilitatea: indicatori concluden i ce masoar puterea ca tigului i rentabilitatea record a companiei. 2. Lichiditatea: se refer la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma n bani. 3. Structura capitalului:determinarea gradului de ndatorare al companiei.

Fiecare categorie de indicatori este tratat n continuare, cu indendificarea principalilor indicatori din fiecare grupa. Indicatori ai rentabilitatii Cei mai des ntalni i 3 indicatori care masoar rentabilitatea sunt rata rentabilit ii a)comercial (ROS), b) rata rentabilit ii activelor totale (ROA) c)rata rentabilit ii capitalului propriu (ROE).

Rata rentabilit ii comercial (ROS) se determin prin mp r irea profitului ob inut dup plata taxelor la vnz ri, unde vnzarile reprezint valoarea a vnz rilor far nici un fel de retururi sau discounturi: Vanzari ROS = Profit net Rata rentabilit ii activelor totale (ROA) se ob ine prin mpar irea profitului ob inut n urma pla ii taxelor i a impozitului la totalul activelor corpora iei: Total active ROA = Pr ofit net Rata rentabilit ii capitalului propriu (ROE) mparte profitul la capitalul propriu.

Capitalul propriu al ac ionarilor exclude n mod normal efectul oricarui activ necorporal (goodwill, marca nregistrat , etc.) i se determin prin sc derea tuturor obliga iilor i activelor necorporale din activele totale. Acest rat se calculeaz astfel: Capital propriu ROE = Profit net

Rata rentabilit ii capitalului propriu este adesea considerat ca fiind cel mai important dintre indicatorii de rentabilitate, deoarece el masoar profitul ce rezult din investi ia facut de ac ionari. Spre ex: un profit din capitalul propriu de cel putin 15% este un obiectiv rezonabil de a asigura capitalul propriu adecvat i de a fonda o viitoare cre tere a teptat atunci cnd acest procent de 15 % este aproximativ egal cu media ROE n industia mondial raportat anual n cercetarea anual a afacerilor americane publicat in revista Forbes .

Indicatori ai lichiditatii Cei mai folositi 4 indicatori ai lichiditatii sunt rata curenta, rata rapida, perioada medie de ncasare a crean elor i numarul de zile de stoc. Rata curent masoar rela ia sau balan a dintre activele curente (incasari speciale, titlurile usor realizabile, conturile de clienti, si stocurile) si datoriile curente (conturile de furnizori, notele curente de plata si orice parte dintr-o datorie pe termen lung care trebuie restituita in mod curent).

Rata se calculeaza in modul urmator: Datorii curente Rata curenta = Active curente Rata rapida este a doua cea mai utilizata rata i este legata de rata curent . Aceast rat , care se mai numeste si testul acid , masoar raportul dintre a a-numitele bunuri ce pot fi usor transformate n bani i datoriile curente. Se mai poate determina prin sc derea valorii stocurilor din valoarea activelor curente i mp r irea diferen ei, astfel ob inute, la valoarea pasivelor curente.

O regul important spune c perioada medie de colectare nu trebuie s depaseasc scaden a indicat n contractele de vnzare ale firmei cu mai mult de 10 - 15 zile. Nr. Zile stoc acest indicator masoar numarul de zile de vnzare asigurate din stoc.

Indicatori ai structurii capitalului Indicatorii structurii capitalului se refer la gradul pn la care o firma se poate angaja n datorii pentru a- i finan a ac iunile. Cu ct datoriile firmei sunt mai mari, cu att mai u or de manipulat este aceasta. Cei mai importanti indicatori din aceast categorie sunt rata de ndatorare,raportul dintre datoria pe termen lung si total active i rata capacita ii de rambursare a datoriilor financiare.

Rata de ndatorare prezint importan n special n activitatea financiar bancar n acordarea unor noi credite. Capital propriu Rata de indatorare = Datorii totale Raportul dintre datoria pe termen lung i total active(r d/a) arat n ce propor ie datoriile pe termen lung finan eaz activele totale: Total active r d / a = Dat.pe term. lung Rata capacit ii de rambursare a datoriilor financiare(Rcrd) exprim perioada n care urmeaz a fi rambursate creditele contractate.

Capacitatea de autofinantare
Capacitatea de autofinantare Rcrd = Dat.pe term.mediu si lung Pe lng considerarea acestor indicatori n mod individual, izolat, este important s luam n seam rela iile ntre diferi ii indicatori. Profitabilitatea unei firme, situa ia lichiditatii acesteia si structura capitalului sunt interrelationate, astfel c nici un aspect sau performan nu trebuie considerate n mod izolat, far a avea n vedere i celelalte aspecte. Doi indicatori sunt n mod deosebit ajut tori n identificarea acestor interdependen e .

Primul , cunoscut de mult vreme ca sistemul de analiz al lui DuPont, leag beneficiile rezultate din investi ie de marja de profit i de cifra de afaceri a unei firme: Total activex Vanzari ROA = Pr ofit net A a cum arat i rela ia, ROA (rezult din interac iunea a dou componente, marja de profit i viteza de rota ie a activelor totale.

Aceasta este o rela ie important deoarece ea arat c ROA,privit ca un indicator al performan ei globale, este produsul a doi factori: rentabilitatea firmei i eficien a sa opera ional . Dac o companie utilizeaz numai capital propriu, nu i credit, atunci rata de rentabilitate a activelor ar fi fost egal cu rata de rentabilitate a capitalului propriu.

O a doua formul de natur similar cu cea anterioar ofer o perspectiv interesant i folositoare n ceea ce prive te rela ia dintre profitul din investii (ROA), profitul rezultat din capitalul social (ROE) si ndatorarea firmei: Capital propriux Total active ROE = Profit net ROE = ROAxFactorul de multiplic.a capitalului

Cu cat gradul de ndatorare al firmei este mai mare (masurat cu ajutorul raportului dintre totalul activelor i capitalul propriu), cu att ROE-ul sau va fi mai mare n raport cu ROA. Multiplicatorul capitalului social este un coeficient care scoate n evidenta faptul c folosirea datoriei este reflectat n cre terea raportului dintre total active si capital propriu, fiindc utilizarea datoriilor permite firmei s adauge active far a cre te capitalul. Luam exemplul a doua firme,ambele avand un procent de 9% al ROA

Exemplu:

Firma A are un raport ntre totalul activelor si capitalul propriu de 2 la1, n timp ce firma B doar de 1,5 la 1. ROE pentru cele doua firme va fi: Pt firma A, ROE 9% x 2,0 = 18,0% Pt firma B, ROE 9% x 1,5 = 13,5%

Acest exemplu arat c n ciuda faptului c cele doua firme au aceea i rentabilitate, privite dintr-un anumit punct de vedere , firma A are ROE mult mai mare, doar ca rezultat al structurii financiare a firmei. In schimbul acestui ROE ridicat, ins , actionarii trebuie sa accepte o valoare si mai mare a gradului de risc asociat cu cre terea datorat de levier.

Criteriul principal n orientarea plasamentului de capital l constituie corela ia dintre rata rentabilit ii financiare a capitalului propriu ROE, rata rentabilit ii financiare a capitalului permanent i rata dobnzii. Cu ct capitalul mprumutat n structura capitalului este mai mare, cu att capitalul mprumutat are un grad mai mare de risc i n consecin rata dobnzii practicat de c tre furnizorii de credit va fi mai mare.

Ca o concluzie final , trebuie accentuat faptul c expunerea unor serii de indicatori pentru o anumit firm , ntr-un anumit an, este de o utilitate limitat . Indicatorii trebuie comparati cu performantele ob inute n al i ani i cu standardele corespunzatoare pentru companii cu aproximativ acela i profit, din industrii similare.

SITUATIILE FINANCIARE PROCENTUALE


Situatiile financiare procentuale prezint toate conturile din bilant si contul de profit i pierdere, ca procent din anumite cifre-cheie. In contul de profit i pierdere, vnzarile nete sunt exprimate ca reprezentnd 100% , iar to i ceilal i indicatori sunt exprima i ca procente din vnzari. In bilant, totalul activelor este reprezentat de procentul de 100% n partea stng , n timp ce totalul datoriilor si fondurilor (pasiv) reprezint 100%, n partea dreapt . Toate conturile de activ sunt exprimate ca procent din valoarea total a activelor, iar toate conturile de datorii i fonduri sunt exprimate ca procent din totalul datoriilor i fondurilor.

Pregatirea acestui gen de situatii faciliteaz analiza unor aspecte semnificative ale situa iei i operatiunilor financiare ale firmei. Aceste situa ii ofer un supliment informa iei disponibile prin intermediul diver ilor indicatori discuta i anterior. In bilant, efortul analitic se concentreaz pe structura intern si pe alocarea resurselor financiare ale firmei. In partea de activ, rapoartele arat felul n care investitiile f cute n diverse categorii de resurse sunt distribuite n conturile de activ.

De un interes special n acest caz o reprezint alegerea distribu iei resurselor ntre activele curente i cele imobilizate i distribu ia activelor curente ntre diversele categorii de conturi de capital circulant n principiu, distribu ia capitalului circulant investit ntre bani lichizi, conturile de clienti i stocuri. In partea de datorii i fonduri, bilan ul arat procentajul distribu iei finan rilor pentru obligatiile curente, mprumuturile pe termen lung, i capitalul social. De un interes deosebit aici este relatia dintre mprumuturile pe termen lung i capitalul social i mpar irea n datorii curente i surse de finantare a mprumuturilor pe termen lung furnizate de datorii i capital social.

Referitor la exprimarea procentuala a contului de profit si pierdere , in mod similar se calculeaza propor ia diferitelor categorii de costuri si cheltuieli in totalul vnzarilor sau veniturilor. Rela iile trasate cu ajutorul rapoartelor bilantiere nu pot fi considerate n mod izolat,individual acestea nu aduc informatii folositoare. Pentru a se obtine prin acest instrument de analiza un plus de informatii este necesar a se examina trendul evolutiei de la an la an al firmei i trebuie facute comparatii cu standardele din industria respectiva.

1. Riscul n opera iunile financiare i managementul riscului financiar Opera iunile financiare, prin natura diversit ii lor, implic aproape ntotdeauna un anumit grad de risc, generat de pierderea de natur material (sau de alta natur ) pe care o pot nregistra una sau mai multe persoane juridice sau fizice implicate n opera iunea financiar respectiv .

n activit ile bancare, de exemplu, riscul poate s apar n opera iunile de creditare, reprezentat de posibilitatea ca banca s nu i poat recupera creditele acordate la termenele sau n condi iile stipulate n contractele de creditare. De asemenea, pentru un deponent al b ncii, riscul poate fi asociat cu posibilitatea de a nu beneficia cnd i cum dore te de resursele b ne ti depuse la respectiva banc .

 n acest caz, riscul poate fi o alt rat a dobnzii fa de cea prev zut ini ial, o evolu ie defavorabil a valutei n care este contul de depozit sau chiar dificult ile financiare ale b ncii. Situa ii asem n toare de risc de natur financiar pot s apar i n opera iunile de asigur ri, de leasing, de burs

Cteva din principalele categorii de risc financiar referitoare la mediul economic sunt urm toarele: Riscul de ar ; Organizarea, func ionarea i controlul sistemului financiar bancar; Stabilirea i flexibilitatea legisla iei i a sistemului juridic; Organizarea i func ionarea sistemului de asigur ri; Evolu ia economic general i evolu ia infla iei; Dinamica dobnzilor pe pia a intern sau extern .

La nivelul macroeconomic, riscurile financiare pot fi legate sau determinate de urm torii patru categorii de risc: managementul activit ilor economice ale partenerilor de afaceri; imobiliz ri de fonduri sau lipsa de lichidit i; preg tirea profesional i abilitatea n afaceri a partenerilor; moralitatea i comportamentul n afaceri al partenerilor. Desigur, enumerarea de mai sus a categoriilor de riscuri financiare este departe de a fi complet , riscurile fiind determinate direct de complexitatea fiec rei opera iuni financiare n parte, precum i de mediul economic n care aceast opera iune sedesf oar .

 Unul dintre cele mai cunoscute i mediatizate riscuri este riscul de ar , mai ales ntr- o economie de tranzi ie, a a cum este economia romneasc . Riscul de ar este un mix care reflect performan ele economice i stabilitatea politic ntr-o anumit ar , fiindluat n considerare de poten ialii investitori str ini n ara respectiv . Riscul de ar esteinfluen at de o combina ie de factori economici i politici, de b ncile i institu iile financiare, de organiza iile economice ale rii respective.

 Exist mai multe metode de determinare a riscului de ar , care se reflect n stabilitatea politicii economice, rezultnd starea general a economiei. Aceste ultime dou elemente de politic economic se reflect n riscul de ob inere a profiturilor a teptate, dar i n riscul privind dificult ile de repatriere a profiturilor, i n riscul asupra propriet ii. Aceste riscuri majore sunt avute n vedere atunci cnd sunt planificate de investi iile din ara respectiv .

 S mai men ion m i alte tipuri de risc financiar care apar n tranzac iile de afaceri. De exemplu, riscurile care apar n schimbul de m rfuri sunt riscurile de fluctua iea cursului valutar, sau riscurile bursiere. n tranzac iile de afaceri ale companiilor de asigur ri, riscurile pot fi generate de: fluctua ii de pre , depreciere valutar , insolvabilitate, transport, depozitare, accidente a. Pe pia a fizic bancar poate s se manifeste riscul de varia ie a dobnzii; iar n comer ul cu ac iuni, dar i n alte opera iuni financiare similare, poate s apar riscul de varia ie a cursului acestor hrtii de valoare.

 n ceea ce prive te managementul riscului financiar sunt cunoscute o multitudine de metode de acoperire a acestui risc. Poate cea mai notabil pentru epoca modern , o reprezint apari ia, la sfr itul secolului al XVIII-lea, a sistemului de asigur ri navale introdus de Lloyd s. De asemenea, este bine cunoscut metoda hedging ului pentru acoperirea riscului tranzac iilor bursiere. Problema care vrem s o analiz m aici o reprezint determinarea modelelor matematice i statistice pentru fenomenele de risc financiar, care s ofere managementului informa ia necesar pentru adoptarea deciziilor de evitare, atenuare sau eliminare a riscurilor financiare.

 S analiz m acum modelul general al unei probleme de decizie n condi ii de incertitudine i risc, n care riscul este de natur financiar . Modelul de decizie n condi ii de risc financiar are urm toarele ase componente: 1. Identificarea obiectivelor; 2. Determinarea ac iunilor posibile; 3. Identificarea st rilor naturii; 4. Stabilirea rezultatelor posibile; 5. M surarea valorii riscului; 6. Alegerea ac iunii optime.

Schema general sau modelul general (cu cele ase componente) al unei probleme de decizie financiar se reprezint , sugestiv, astfel:

identificarea obiectivelor

determinarea ac iunilor posibile

identificarea st rilor naturii

alegerea ac iunii optime

m surarea valorii riscului

stabilirea rezultatelor posibile

1. Identificarea obiectivelor: un obiectiv (sau o int ) pe care decidentul sper s o ating , cum ar fi maximizarea profitului sau a valorii actuale a cash flow-ului. Cuantificarea unui obiectiv nseamn , n unele situa ii, determinarea unei func ii obiectiv, care va fi utilizat pentru evaluarea ac iunilor posibile i ca baz pentru alegerea celei mai bune alternative. 2. Determinarea ac iunilor posibile: C utarea ac iunilor alternative posibile, care s asigure realizarea obiectivului.

3. Identificarea st rilor naturii. Deoarece problemele de decizie financiar sunt definite ntr-un mediu de incertitudine, este necesar s se ia n considerare to i factorii necontrolabili care nu pot fi inu i sub control de c tre decident i care ar putea s apar pentru fiecare ac iune posibil identificat . Ace ti factori necontrolabili constituie evenimente sau st ri ale naturii.

4. Stabilirea rezultatelor posibile. Ca urmare a diferitelor combina ii posibile dintre ac iuni i st rile naturii, rezult un set de rezultate posibile. Fiecare rezultat este condi ionat de o anumit ac iune i o anumit stare a naturii. 5. M surarea valorii riscului. Este o m sur a pierderii (sau a utilit ii) pentru fiecare rezultat posibil, n func ie de obiectivele decidentului. Pierderea n modelele de decizie financiar este de natur monetar . 6. Alegerea ac iunii optime. Este ac iune care conduce la atingerea obiectivului decidentului, n condi ii de pierdere minim .

Pentru a ilustra caracteristicile esen iale ale unui model de decizie financiar , s consider m urm torul exemplu: o companie sau firm i revizuie te politica de marketing pentru urm toarea perioad de buget financiar. Ea a dezvoltat dou noi produse, A i B, dar nu are resurse suficiente dect pentru lansarea n perioada urm toare numai a unuia dintre cele dou produse. innd cont de activit ile i reac iile competitorilor, st rile naturii posibile sunt urm toarele trei: Competitorii nu ntreprind nimic; Competitorii introduc pe pia un produs comparabil; Competitorii introduc pe pia un produs superior.

 Dac competitorii nu ntreprind nici o ac iune, atunci se a teapt ca profiturile companiei s r mn sta ionare n condi iile lans rii produsului A i s aib o tendin de cre tere relativ redus n condi iile lans rii produsului B, pentru a c rui dezvoltare s-a cheltuit resurse suplimentare. Corespunz toare acestor cheltuieli de dezvoltare sunt i diminu rile de profit n cazul n care competitorii lanseaz produse pe pia .

Din punct de vedere statistico-matematic, analiza riscului unei activit i financiare presupune evaluarea probabilit ii de a ob ine anumite rezultate favorabile (c tig) sau nefavorabile (pierdere), innd cont de evenimente viitoare incerte i probabile. Printre dificult ile ntmpinate atunci cnd este evaluat riscul financiar se pot men iona lipsa informa iilor sau gradul lor de disponibilitate pentru a determina distribu ia de probabilitate a fenomenului economic analizat. De asemenea, identificarea i cuantificarea riscului financiar nu nseamn i eliminarea acestuia, dar furnizeaz elementele necesare managementului riscului financiar.

Revenind la abordarea modelului riscului financiar care ne intereseaz aici, s men ion m faptul c , uneori, ntre risc i incertitutine se face o anumit distinc ie legat de informa ia disponibil pentru fundamentarea deciziilor financiare. Riscul este utilizat n situa iile n care sunt posibile mai multe rezultate i despre care exist o experien anterioar relevant pentru a defini un model statistic, care s permit o predic ie asupra rezultatelor posibile.

 Incertitudinea exist n situa iile n care sunt posibile mai multe rezultate, dar nu se dispune de informa ie suficient pentru modelul statistic de decizie. Pn la urm , aceast distinc ie ntre risc i incertitudine nu este att de relevant , mai important fiind faptul c , fa de un model determinist, utiliz m un model probabilist, n care riscul i incertitudinea sunt modelate prin variabile aleatoare. Am v zut anterior c problemele de teoria deciziei se reduc n final la evaluarea unei func ii de pierdere, riscul avnd, n cele mai multe situa ii, o exprimare de natur financiar .

2. Investi iile de capital n condi ii de risc. Modelul de decizie pentru investi iile de capital Deciziile de capital sunt deciziile de management financiar care implic plasarea sau investirea unui anumit capital la un moment dat, i ob inerea unui flux de beneficii n viitor. Investi iile de capital pot fi pe termen scurt (sub un an) sau pe termen lung, cele pe mai mul i ani. Un aspect important al deciziilor asupra investi iilor de capital l constituie nivelul de risc. Exist investi ii de capital f r risc sau cu risc sc zut, dar care conduc la un beneficiu mai redus, ns exist i investi ii de capital cu risc ridicat, de la care se a teapt beneficii mult mai mari.

 Pentru a n elege mai bine deciziile de investi ii de capital n condi ii de risc, s analiz m modul n care acestea pot fi integrate unei probleme generale de teoria deciziilor manageriale financiare. n figura 2, modelul de decizie financiar prezentat n figura anterioar a fost adaptat pentru a ncorpora deciziile de investi ii de capital. Vom examina n continuare mai detaliat fiecare din etapele acestui model de decizie pentru investi iile de capital (cele opt etape din figura 2).

 Etapa 1 indic faptul c de la nceput trebuie stabilite obiectivele, adic intele pe care investitorul dore te s le ating . Cuantificarea obiectivelor va duce la stabilirea unei func ii obiectiv, care de cele mai multe ori const din maximizarea profitului ca urmare a investi iei de capital. Etapa 2 const din c utarea oportunit ilor de investi ii. Aceasta este o activitate creativ pentru g sirea proiectelor de investi ii poten iale, iar acestei etape trebuie s i se acorde aten ia necesar .

Etapa 3 a procesului de decizie se refer la culegerea datelor privind posibilele st ri ale naturii care pot s afecteze rezultatele proiectelor de investi ii. Etapa 4 ncepe dup ce au fost identificate st rile naturii n etapa anterioar i const din analizarea i listarea tuturor rezultatelor posibile, pentru fiecare stare a naturii. Etapa 5 se refer la evaluarea efortului i a pierderii (sau a c tigului) pentru fiecare rezultat posibil.

 Etapa 6 a procesului este destinat select rii proiectelor de investi ii, prin care s asigure profitul maxim. Etapa 7 const din planificarea implement rii proiectelor de investi ii selectate n etapa anterioar . Etapa 8 , care este ultima etap a acestui proces, const din analiza deciziilor de capital i revizuirea proiectelor de investi ii.

1. Identificarea obiectivelor de investi ii 2. C utarea oportunit ilor de investi ii


3. Identificarea st rilor naturii

4. Lista rezultatelor posibile

5. Evaluarea eforului financiar

6. Selectarea proiectelor de investi ii 7. Implementarea proiectelor de investi ii 8. Analiza deciziilor de investi ii de capital Fig 2

 Itera iile principale ale modelului sunt reprezentate prin s ge ile direc ionale din figura 2, care reprezint i cele mai importante bucle feed-back. Pot avea loc ns i alte itera ii secundare ntre etapele acestui model de decizie. Astfel, etapa de analiz i revizuire a proiectelor de investi ii are loc n mod constant, la intervale bine stabilite, pentru a evalua rezultatele curente fa de cele planificate.

Obiectivul principal al unui proiect de investi ie de capital (se cuvine s subliniem acest lucru legat de managementul riscului financiar) este compararea dintre veniturile ob inute ca urmare a acestei investi ii i alternativele avnd acela i risc de a investi n ac iuni sau alte modalit i similare de tranzac ii pe pie ele financiare.

Bibliografie
Brezeanu Petre Mangementul situatiilor financiare Vol I Cartea Universitara, 2005 Dragota Victor - Management financiar Vol 1 Editura Economica, 2003 Oprescu Marin - Managementul riscurilor si performantelor bancare Editura Universitaria Craiova 2006 Spulbar Cristi - Management bancar Editura Sitech 2008