P. 1
Contract de Comodat Pentru Sediu Social

Contract de Comodat Pentru Sediu Social

2.0

|Views: 7,307|Likes:
Published by sebbyluc

More info:

Published by: sebbyluc on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

CONTRACT DE COMODAT - BUN IMOBIL

Incheiat astazi, ___________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Nume Prenume, nascut la data de _________, identificat prin ______ seria ______, numarul _________, eliberata de ________________________________ la data de _________, CNP ______________________, domiciliat in ____________________, strada _____________ nr. ___, bl. ___, ap. ___, jud. ________, in calitate de comodant, pe de o parte, si 1.2. S.C. ________________________ S.R.L., cu sediul in municipiul ___________, Str. ___________ nr. ___, jud. __________, avand CUI ___________, fiind inregistrata la Registrul Comertului ________ cu nr. de ordine ______________, reprezentata de asociat ____________________, nascut la data de _________, identificat prin ______ seria ______, numarul _________, eliberata de ________________________________ la data de _________, CNP ______________________, domiciliat in ____________________, strada _____________ nr. ___, bl. ___, ap. ___, jud. ________, in calitate de comodatar, de cealalta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut de folosinta), cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Comodantul da spre folosinta comodatarului, imobilul situat in municipiul _______, strada _____________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___ ap. ___, jud. __________, compus din _________ camere si dependinte, cu destinatia sediu social, fara a se desfasura activitate la sediu. 2.2. Comodantul declara ca spatiul pus la dispozitia comodatarului nu se suprapune cu sediul altei firme. III. OBLIGATIILE PARTILOR 3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: a) sa ingrijeasca si sa conserve imobilul ca un bun proprietar; b) sa foloseasca imobilul conform destinatiei sale, determinata prin natura sa; c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale imobilului (cheltuieli de intretinere, energie electrica si termica, abonament telefon, reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului); 3.2. Obligatiile comodantilor sunt urmatoarele: a) sa predea spre folosinta comodatarului imobilul mai sus mentionat; b) sa raspunda de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale spatiului;

1

COMODANTI. Prezentul contract. V.2. CLAUZE FINALE 7. 6. 7. . ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. LITIGII 6.1. 5.isi incalca vreuna dintre obligatiile sale. VII. 3. data la care incepe executarea contractului. executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.4. data semnarii lui. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. VI. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 3 (trei) exemplare. partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.2. astazi ___________. 4. DURATA CONTRACTULUI 4. din prezentul contract. 7.3. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila. 5. de catre cealalta parte. 7.1. INCETAREA CONTRACTULUI 5. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti. reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor. COMODATAR. cu cel putin 30 zile de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. printr-o notificare scrisa.2.nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la art. Predarea imobilului va avea loc la data de ___________.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti. impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau. Prezentul contract inceteaza de plin drept. in cazul in care una dintre parti: . Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut de folosinta) pe o perioada de _______ luni. neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 2 . dupa ce a fost avertizata.1.2.1.IV. anterioara sau ulterioara incheierii lui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->