CONTRACT DE COMODAT - BUN IMOBIL

Incheiat astazi, ___________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Nume Prenume, nascut la data de _________, identificat prin ______ seria ______, numarul _________, eliberata de ________________________________ la data de _________, CNP ______________________, domiciliat in ____________________, strada _____________ nr. ___, bl. ___, ap. ___, jud. ________, in calitate de comodant, pe de o parte, si 1.2. S.C. ________________________ S.R.L., cu sediul in municipiul ___________, Str. ___________ nr. ___, jud. __________, avand CUI ___________, fiind inregistrata la Registrul Comertului ________ cu nr. de ordine ______________, reprezentata de asociat ____________________, nascut la data de _________, identificat prin ______ seria ______, numarul _________, eliberata de ________________________________ la data de _________, CNP ______________________, domiciliat in ____________________, strada _____________ nr. ___, bl. ___, ap. ___, jud. ________, in calitate de comodatar, de cealalta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut de folosinta), cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Comodantul da spre folosinta comodatarului, imobilul situat in municipiul _______, strada _____________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___ ap. ___, jud. __________, compus din _________ camere si dependinte, cu destinatia sediu social, fara a se desfasura activitate la sediu. 2.2. Comodantul declara ca spatiul pus la dispozitia comodatarului nu se suprapune cu sediul altei firme. III. OBLIGATIILE PARTILOR 3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: a) sa ingrijeasca si sa conserve imobilul ca un bun proprietar; b) sa foloseasca imobilul conform destinatiei sale, determinata prin natura sa; c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale imobilului (cheltuieli de intretinere, energie electrica si termica, abonament telefon, reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului); 3.2. Obligatiile comodantilor sunt urmatoarele: a) sa predea spre folosinta comodatarului imobilul mai sus mentionat; b) sa raspunda de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale spatiului;

1

Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti.2. ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.2.4. data la care incepe executarea contractului. printr-o notificare scrisa. 5. VI.isi incalca vreuna dintre obligatiile sale. executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea. din prezentul contract.1. 7. 6. 7. 3. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut de folosinta) pe o perioada de _______ luni. CLAUZE FINALE 7. 7.1. astazi ___________. anterioara sau ulterioara incheierii lui. VII. neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.2. . 2 . Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. de catre cealalta parte. cu cel putin 30 zile de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. Predarea imobilului va avea loc la data de ___________.1. DURATA CONTRACTULUI 4.1. V.nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la art. fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti. 4. Prezentul contract. 5. partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.3. reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. COMODANTI. data semnarii lui. Prezentul contract inceteaza de plin drept. dupa ce a fost avertizata.2. INCETAREA CONTRACTULUI 5. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor. in cazul in care una dintre parti: . LITIGII 6.IV. impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau.3. COMODATAR. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 3 (trei) exemplare. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful