CONTRACT DE COMODAT - BUN IMOBIL

Incheiat astazi, ___________ I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Nume Prenume, nascut la data de _________, identificat prin ______ seria ______, numarul _________, eliberata de ________________________________ la data de _________, CNP ______________________, domiciliat in ____________________, strada _____________ nr. ___, bl. ___, ap. ___, jud. ________, in calitate de comodant, pe de o parte, si 1.2. S.C. ________________________ S.R.L., cu sediul in municipiul ___________, Str. ___________ nr. ___, jud. __________, avand CUI ___________, fiind inregistrata la Registrul Comertului ________ cu nr. de ordine ______________, reprezentata de asociat ____________________, nascut la data de _________, identificat prin ______ seria ______, numarul _________, eliberata de ________________________________ la data de _________, CNP ______________________, domiciliat in ____________________, strada _____________ nr. ___, bl. ___, ap. ___, jud. ________, in calitate de comodatar, de cealalta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut de folosinta), cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Comodantul da spre folosinta comodatarului, imobilul situat in municipiul _______, strada _____________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___ ap. ___, jud. __________, compus din _________ camere si dependinte, cu destinatia sediu social, fara a se desfasura activitate la sediu. 2.2. Comodantul declara ca spatiul pus la dispozitia comodatarului nu se suprapune cu sediul altei firme. III. OBLIGATIILE PARTILOR 3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: a) sa ingrijeasca si sa conserve imobilul ca un bun proprietar; b) sa foloseasca imobilul conform destinatiei sale, determinata prin natura sa; c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale imobilului (cheltuieli de intretinere, energie electrica si termica, abonament telefon, reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului); 3.2. Obligatiile comodantilor sunt urmatoarele: a) sa predea spre folosinta comodatarului imobilul mai sus mentionat; b) sa raspunda de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale spatiului;

1

LITIGII 6. 2 . INCETAREA CONTRACTULUI 5.2. astazi ___________.1. 7.1. 5. Predarea imobilului va avea loc la data de ___________.1. 7. dupa ce a fost avertizata. DURATA CONTRACTULUI 4. de catre cealalta parte. Prezentul contract inceteaza de plin drept. executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.1.IV.nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la art.2. 7.4. VII. 5. data la care incepe executarea contractului.3. VI. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti. data semnarii lui.isi incalca vreuna dintre obligatiile sale. 4. reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea. partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor. . Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut de folosinta) pe o perioada de _______ luni. ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. COMODATAR. neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 3. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea.2. impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila. Prezentul contract. V. COMODANTI. printr-o notificare scrisa. din prezentul contract. CLAUZE FINALE 7.2. cu cel putin 30 zile de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. in cazul in care una dintre parti: . 6. anterioara sau ulterioara incheierii lui.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 3 (trei) exemplare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful