P. 1
Lewis Carroll Peripetiile Alisei 1

Lewis Carroll Peripetiile Alisei 1

|Views: 22|Likes:
Published by CsereiGyongyver

More info:

Published by: CsereiGyongyver on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2012

pdf

text

original

Lewis Carroll

PERIPEIIILI ALISEI
INTANA MINUNIIOR
Editura Ion CreangE

-..--.--=:

Domol plutim pe ape line Bat unda vislele, linute De mtini micu1e si, vezi bine,

In

dupd-amiaza aurie,

Nici strguinTa nu-i prea mare, Nici iscusinTele depline.
In astd tihnd Si visare,

O,

cruzi^ micufi

! In

dst ceas molcom,

Pe-un ins topit, ce-abia rdsufld, SdJ tmboldigi Ia ,,un basm mare" !... Dar cum sd-nvingd bietu-i glas, Unite cind is trei gldscioare?

Ndvalnic, Prima dd poruncd: Sd nu mai stau, sd-ncep Indatd! Cu glas mai blind, A Do:ua roagd: ,,Ndzdrdvdnii, ca si-altd datd!" A Treia atit de bucuroasd e de-nceput, Cd nu-ntrerupe mai des ca pe minut o datd.

neasteptat.Ce altd datd?! Acum. Alis Supusd acum.. stritu cindva s-adune. Nu era chip! . ce amintirea Cu vrajd impleri-n cunune Ca pe un pal mdnunchi de flori.. Pe-ndepdrtat meleag. plutind pe indelete. In voie stind la sfat. VoioSi cirmim barca spre casd Ctici soarele e-n asfinTit. Pe cea din vis ndscuta parcd o . inchipuirea inso ye Ste - $i ori de cite ori secau gi - mina-1i bltndd ia Copildrescul basm si-l pune Llngd curatele-yi visdri. ndzdrdvdnii am tot scornit. Fintinile inchipuirii. prietenisre.. acuma!" Voios strigau tustrele. ce-un cdldtor. tdcere-adincti s-a ltisat. cel slab cercind Sd pund capdt fericirii. cd povestirea-i gata echipajul mullumit. Neputincios. ! in .jivine cumvede aievea Cu stranii ptisdri Si grdieSte. gi-ocum. zbirii ! Asa s-a fdurit povestea de pe-ol minunilor tdrim ASa. Ndzdrdvdnii Si Sotii tmpreund depdnind.I l.\\ l\ ( \RR()l l Dar iatd cd.

dar atit dc brusc.edca pc mal lingd sora ei $i n-avea ce face.. undc picri.i pund cit dc cit intrcbarea: cum va ie$i oarc dc acclloi O bucatd dc drum.) insi cind Iepuragul.. Pcntru atita lucru n-avca de cc s6 te prindi mirarea. de cind tot . nici dialog! . ce n-a mai vezut niciodatd iepure si aiba vcstd cu buzunarc )t nici ceas pe care se-l scoate din buzunar. scoese un ceasornic din buzunarul ye.jos. dar in clipa accca ii perca totul lbartc 7 inlr-() lintina t'ourtc.Ce rost o fi avind o cade fari pozc 5i fir6 dialog?" se intreba Alisa. rizuinl rcpurclscd . vai. un lcpurai.CAPITOLUL I ALISA COBOARA iN VIZUINA IEPURA$ULUI Incepuse a se plictisi de-a binelea Alisa.lrnui. . cici ii d6duse prin gind. vai! Am si intirziil mai pulin.i Alisa dupi cl in vizu- fdri s6-.eala fulgerului. incercase dc vreo doui ori sd se uite in cartea pe care o citea sord-sa. nici mai mult nici picotc$ti $i sl 1i sc impeicnjcnezc gindurile) daci plicerca dc a implcti un Sirag de margarete mcrita ostcncala sd se ridice 5i sd culcagd margarctcle. lirartc l. alcrgd chiar pc lingi ea. intr-o clipi. ajungind tocmai la timp ca r6J radd cum dadea buzna intr-o rizurnd m6ricicd de sub ni5te tufiguri.rtei.' dusc pc Alisa drcpt inaintc ca printr-un tuncl. Alb. 5i Alisa nu prca sc mird nici cind il auzi pe lcpuraS bombinind: Vai. e. curioasd foc. o lua la fugA peste cimp. Alisa se repezi in picioare. dar n-avea nici un haz: nici poze. deodatd. apoi o lue brusc la lalc. cu ochi dc mdrgcan. incit Alisa n-avu vrcmc nici o clipitd sd sc gindcasci a sc oprii sc trczi lultccincl in . 9i. ili dct!' scama cd s-ar Il cuvcnit sI o mirc. pc urmele Iepuraqului. hop :. care te fecea sA tot firesc.r lnal Coborisc {Cind sc gindi mai tirziu la intimplarqa asta. se uite la el gi-apoi i5i iuli fuga. cu iu. Cind. $i chibzuia in gindul ci (cit sc putca chibzui pe o zi de artile ca asta.

) Da. ce bine ar fi fost sd fii gi tu cu mine aicil Soareci ma tem ce nu-s in vizduh. dar are sd md creadi o f'etifA cu totul si cu totut neltlutoare! Nu. sFi pund 5i Dinei lapte in farfuriu1d. Cum altceva n-avea urmA printre oamenii care umbli cu capul in jos! Antipaiii' parci le zice. Oare pisicile mininci lilieci? Oare pisicilc m6nincA liliccil. doamnA. ..i iardri.ios. .$ii.isa ci se plimbA. roi fi ajuns pe undeva pe. .Dina cred c-o si-mi simtd lipsa diseari.r I aLrtudinc sau Longiludine am aJun. il gdsi Me intreb cite leghe am strAbatut .. irndcA avea oarecari indoieli ci le zice chiar aSa. Dina. dar poate c-ai putea prinde cite-un liliac .) Nu trccu mult 5i incepu iar: Oarc voi celAlalt -pdmintului'l cedea pine la capitulajung la . inaintea ei se intindea alt coridor lbarte lung..arca brne. Cadea. curind incepu iar sd vorbeasca.lr. parc-mi-.. lul de pe un rrl( un borcan.)arrc probabil ci spunea adcverul. cu o (licltL'la p( carc scrja: marea Fic ci cla o lintine loarte adincd.am asta este $i L.) Sper ci n-au si uite.\drt( inc(1. Dina.l. dar deasuprd-i era intuneric.mlcardistanla.cci dc la antipozi .l) Vai. Nu era nici o clipd de pierdut: Alisa o lud la flgA. ca prin ri.cr(a \A pn\e!.Ei! gindi Alisa. dar stau md intreb .i tablouri agdlate de piroanc. Mrri intii in.cuscd = 1609 rn. dc minA cu Dina..\. cAdca.1ine. dragula mea.ci in . (Fiindci. Ia sd rudcm asta e. rnglc. . . cadcJ.rl Cc nosrim ar fi sd tlndci mincat vreodata un liliac'J' cind.) si spund: . alergind cir il lineau picioarele.E. in trecere.r .rtd 5i-apui iari.) O sd trebuiasca sr-i intreb care e numelc ltrii.i sa inclinj capul cind cazi. iar uncr.am la patru mii de miler adincime.'($i t. chiar dacd a9 cidea de pe acoperiS. si privcasc5 pe indelete in jrrru-r $r sa sc intrebe cu mirare cc-alea si urrnczc. inv6lase a:emenea lucruri la 5coald cu toate cd ti acum nu prea era un prilej -bun de a se fdli. de data asta. intrebind-o foarte serios: .. daci nu pentru alt. ici qi colo vezu hdrii . Si izbuti se atczc borcanul intr-un alt raft. cddea.) . Dupi o cddere ca asta. (Dina era pisica ei. rn. cA n-o auzea njmeni.l. Privi in sus.Hai. mai inginA c) d.dar.i voi. aceasta e Noua Ze_ elandd sau Ausrralia'i" ($i incerca sd indoaie genunchii gi sd facd o pleciciune politicoase poli s6 . r.) ( a. dar era prea intuncric ca sa purti trcoscbi ce\ a: apoi \c uitd la pcregii lintinii |i bdgd dc seamd c5 crau acopcrj!i dc rafturi cLr pror. n-a5 mai zice nici circ!. tn. pe lingi care luncca. Oare n-a\ea sd re mai LrpreascA nicicind'l DULCEATA DE PORTOCAI. c-o sA r Ad scris pe undeva.aproape dc cenirul pdminlului. dc teami sA nu omoare pe cineva dedesubt. dar gindea ci sint nrftc cuvrnte simpatice ti impunatoare. J\u trmp. liliecii aduc foarre mulr cu toarecii. gol. Simlea ci incepe sA moleie Si tocmai prinscsc a r. in caderc. redeli dumneavoastrA. iute ca vintul. indoi ge_ nunchii .l.. Eh! De-acu'. spunc-mi dreprt ai ce lace. spunelj . Alisa cam n'avea cinc' s-o audi. dar.ca sA-51 repete cunoltinlele. n.. ^ricum.i. cumgra. nu face sI intreb: lasa.sprc a se lamuri unde va ajunge. oarel (Alisa habar n-avea ce inseamnd l_atitu.F-iti bun6.. in capdtul ciruia il zdri iar pe lepuragul Alb. cind il deschise. sprc ej dczame8ire. 5i nici Longitudine. totuti putea fi Iolositor exerciliu. Cred dc cind cA . Nu vru sd-i dea drumul. Dar oare pisicile mdnincl liLieci? gi cum intre timp i se cam fdcusc somn. plutind prin aer'l Credetri ci voi aij putea.izii Si de etajerc cu cirli. (Mai ci-i pdrca O rril.lri grc)ca )l spuneil: Oare liliccii mAnincA pisici? Dar cum tot nu Stia cc sd rispund6. Gata ciderea! Alisa nu se Iovise cituli de puiin $i intr-o cljpA sAri in picioare. bul! 5i iar buf! cdzu pc un maldir de crengi 5i de frunzig ve$ted gi acolo rimase. Si tocmai bine il Vrca jmportaniA cum punea intrebarea. loartc.. cader. nrcr c-o sd mai imi pese cind m-oj da de-a dura pe sciri! Cit de vjteaze o si le par celor de-acasAL. la ora ceaiului.tot cad'l spuse Alisa cu glas tare. iie ci \lrr1 qii|'1.e.e\a . incit ii plAcca sA le rostcasci. hodoronc-tronc.

.

intr-o gridini cum nu mai vizuse alta de frumoasi.l benind..ar fi sa mA de folos..prea multce un vdtrai ce. Alisa era chiar in spatele lui. era o etichete de hirtie pe care de se puteau citi. sau fuseseri inghi. la aceaste uiild si mare fu bucuria cheia se potrivea! prinse din urmi pe iepure ca se-l aude bom- usiF. de - - Alisa deschisc u5i. Jur imprejurul sdlii erau u$i. despre copii care se aleseserd cu arsuri.9i joas6. Cind iat6 c-a-i ci:zurd ochii pe o misu!6 cu trei picioare. plimbindu-sc incoace 5i incolo.. 5i printre fintinile acelea. cuvintele: BEA-MA! Sc pdrca cd dcgcaba aijtcpta Alisa lingd Ugor de zis: . dar.zise ea -peintii mA . ce respindeau recoare! Dar nici capul nu-l putea scoate prin deschizdtura u5ii. toatd din clettar. o fetiF inleleapte. incit se duse iar la misu16. prin gengulet.care e sigur cd nu fusese lnainte" . vezu o perdea joas6.t_t_\\ t\ ( {R R()l. pe care incercasere s6-i invele cei ce le voiau binele de pildl: incins te . vcdeti. luminati de un . ce stringe ca o lunete! Cred cA n-ar fi prea greu. nu era se se repeade sa face una ca asta. Se v6zu intr-o sali lungi. ori va fi tost cheia prea mice. Cit jinduia sA scape din sala mohoriti gi si se plimbe printre rezoarele de flori.ilc silii.Otrave". se intoarsc iar. de-a lungul u5ilor. dace at $ti cum sA incep.$i chiar daci ag putea scoate capul . cind incepuse a gindi ce de lapt lbartc pu[inc lucruri erau cu adeverat imposibilc. dar Alisa. de aur.ir de ldmpi ce atirnau din tavan. incerca cheia cea mititici. legati gitul sticlei. i sc intimplasere in ultimul timp atitsa lucnrri ndstrugnice. se intreba cum t. iar pe ea nu se alla nimic decit o cheie mititice. uit.Ba nu ..otravd . tarc tecut Cind cotise dupi iepura.. sau mecar o noti[5 cu instrucJiuni cum se pot stringe oamenii ca lunetele. incercind-o pe fiecare. in timp ce cotea dupi un coll: Vai dc 9i de mustetile mele. vai! . e . sau avusese16 alte pdlanii nepldcute . Alisa gindi mai intii ci era cheia vreuneia dintre u.a mai icgi vreodatd din acel loc. in mijlocul sdlii . tipar. Dar cind didu ocol silii pentru a doua oare. de-o parte $i de alta.a 9i vizu c6 didea intr-un gengulel. priri. cu litere frumoase 9i mari. dar toate incuiate.zise Alisa) 9i." Fiindce. 5i nu uitasc niciodati ci. inalte de vreo trei palme.. de aur. Dupi ce merse Alisa.s-a maiurechiletirziul. dar iati cd acum nu-l mai zirea. cuminte. daci nu cumva scrie sticle: Citise ea citeva istorioare foarte drdgule..5i toatc astea numai 9i numai pentru cA nu finusere seama de nigte reguli foarte simple. mihnit6.gindi biata Alisabinela ce mi-ar fipot . mai ci spera sa geseasce acolo altd cheie. sa ved . de obicci curge singe. vorba e ci nici o ugd nu se descuia. ce . strelucind in toate culorile. daci bci mult dintr-o sticld pc carc scric . De data asta gdsi o sriclugd {.i. pe care n-o begase de seam6 mai inainte. fird umeri? Ah. inderetul acestcia se afla o u$itd. nu mult mai mare ca o gaure de )oarecel ingenunchind.Bea-md". atunciarde dace-l in mini 9i cind te tai Jii foarte adinc la deget cu un culit.. .i1i de lighioane sAlbatice.ori vor fi fost broaqtele incuietorilor prea mari..

. Tutuii. pc sticla asra nu scria defel . Cred cd sint pc cale sd md string ca o luncrd! $i-a.Ce se intimple? Ce sc intimpld'1" linindu-si mina in crettetul capului. !i ise luminb iata la gindul cd acum era tocmai de marim!'a potrivitA ca sA poatA trece prin u. Te potiesc sd incctczr imediatl" De obicei igi dddea sf'aturi ioartc cuminli (desi cam rar le urma) ti uneori sc certa atit de rdu. mai aSteptA citeva mtnute.lac mai mare. " Mai stetu nilelu5 5i. dar Alisa intr-atita se deprinsesc a sc aftepta la intimplari neobirnuite. . iar daci md fac mar mic6. dupi ce s-a stins lunrinarca fiindca nu-5i amintca sd fi Azut vreodatd -ata ceva. pe care erau scrise frumos. A$adar se apucd sd manince preji.cind a. o deschise 5r gasi in ea o prdjituricii mica. in oricc caz. era cam neliniStitd in aceastd privinld. triplura dc curcan .i era. ca sd vade dace mai scade inci.. biata ncghrniF se a5eza la picioarele mesei 5i incepu si plingd. .aproapc slEur cA lnai curind Sau mai tirziu n-arc sa-11 pnasca. Stau ti me intreb: cum at 1l Jtuncil Si incerca \d-)j inchipuie cam cum aratA oare llacdra unei lumindri.. de intrat in grddind. !a1J c6-i era cu neputinld sA ajunga pin6 la cheicl O vcdca fbarte l6murit prin sticla strS\czie :i incerca din risputeri sd se calare pe unul din picioarele mesei. dar prea era lunccos: . cu statlde. os-. o didu gara. pentru ce jucase necorect la o partide de croclret cu ea ins6gi.i piin. mai gtii . cuvin- tete: uANlNcA-tv.d. ti daca md inalll ori o ia in jos. scazusc in ineltime cam pine la zece degete..if in gridina aceea l'ermecltoarc. sc hotAri sA intre indare in grAdin6. .otrave . ala c6 Alisa sc incumcti si gusrc tlin ea.tAt ajunge pind la cheie. incit o podideau lacrimile..Foarte bine .9i gisind-o toartc pc placul ci tfiindci a\. o se pot se md strecor pe sub utal asa c6. vizu ce uitase clleila de aur.vail biata Alisa! . vdzind cit nu se mai in- timpli nimic. mic.. dar .degeabarimas din mincdoud liinle! Cind mai cd n-a nici de-o singurd fiinli vrednice de luar in seam d !" Nu trecu mult gi-i cdzu privirea asupra uner cutioare de sticl6 care se afla sub mase. .r dupe multe incercdri zadarnice. rede1i. ca s-u id. Fu lbarte mirari sd vadA ca rAminea cum cral bineinicles ce asta se intimpld ori de cite ori mdninci o prejirura.. rcpcdc o dddu gata toata.ea un gust amcstecat. I5i amintea ce odat6 incercase si-si tragd citeva palme. acestci ciudatc copile ir plicea grozrr'.Ce ciudat mi simr! zisc Alisa.cici. ibartc rcpedc. cald6.i iacd pe doui fiinte deodate. unsd cu unt). .a.junsc la u. incir i se pdrc'a rurod $i plicticos ca lucrurilc sd decurgd in chip obi$nuit. intru .Dar acum gindi biara Alisa aS zice ca sinr .am \a pol ninc. ca zicea . cr('md dc JnrnJ\. tura fi. dc pl6cinta cu viSinc.' prdjitd. iar cind se intoarsc inapoi la mdsuld..Hai 5i nu mai plingc ata degcaba! j)i spuse Alisa cu asprime. fiindci.9i pulin imi pasA cum $i in ce fel! imbuci o firime ti se intrebe ingrijorat6: .igi pomene$ti cd md sfirlesc de tot.te o luminare. ca sA vade daca se zise Alisa .r md.

Pii! Ce prostii mai indrug!" cind spunea asta.i zicea.1. iMesure cm. cine are se ve incalie. Pe Covorasul de li gd sobd.) ciun!' $i sc mai gindi cum va facc asta.. intr-atit se indepertau.) O. incit inccpusc sc hilbii).Cum nu se poate mai ciu-ciudatlaexclamd Alisa ratit dc uluire. Arc englezeasci I picior = aproxrmati\ 40 - . una.l \\ I\ ( \llR()l I CAPITOLUL II BALTA DE LACRIMI . picioarelor! (Fiindci privind in jos. indat6 pusc mina pe cheip dc aur gi se indrepte in grabe sprc u5a gridinii. atinsese acum o lungime de vreo noud picioarer. de fiecare Cr6- sA sa trimili daruri caraghios . cu sigurania ca n-am sd mai fiu in starel Voi fi cu mult prea departe ca sA me pot ocupa de voi. Biati Alisa! Altccva dccit si se culce pe-cr parte 5i si priveasca chiorig prin uta grddinii. se lovi cu capul de tavanul s6liil intr-adever. (cu clrag dc -focmai la Alisa). spre picioareie ei. aproape ce nu 9i le mai vedea. bietele mele picioruse. stau $i ma intreb cine o sa vd tragd ciorapii de acum incolo..Dar ia stai se gindi Alisa altfel te me port bine cu ele pomene$ti ce n-or se mai vrea sa me ducd undc o sa vrcau cu sd merg! la se vedem cam ce-a$ putca tace pentru ele'l O si le diruiesc cite o perechc de ghete noi. Lingd I/dtrci.Trebuic . Acu ratd ce ma lungesc ca cea mai cogeamite luneti din lume! Rdmineli cu bine. trebuie sd \e descurcali cum $tili..A lc trimit cr.r comisionarul i. . {n.l.l lisei. dragele mele'l Eu.cc adresi nostimd propriilor talc picioarc! $i pari cam va trebui sd dau ! Domniei Sale Piciorului Drcpt al .

. $i in cealalte un evantai mare. de patru ori fase lrersprezece." incrucigd miinile in poald.ias6 din gi.o fata mare ca tine (9i aici si rot plingil Inceteazd imediat. dacd merge a5a! Nu-i nimic: la Tabla lnmullirii mai grese$ti. vdrsind un potop de lacrimi.apoi . cinci fac doi5prezece. N-o si ajung niciodatd la douizeci. late ce se intorcea Iepurele Alb. incetipr ti \J vreunul din ei'l zicea . cu siguRoma . cum era foarte cald in sala aceea. asta cra mar lmDo5rbrl ca ..Sigur cd Ada nu sint ..avea dreptatc) . daci nu sint aceeagi .. cc e ea . vai. i:.: cind ea. ca ti cind ar ti spus pe de rost o lecfie. domnule. spcriat din miini manutile albe de piele . pierind in intunenc. qi de patru ori gapte fac. le-am spus alandala.. 5i . indate ce lepurele se apropie. a. cu toate astea. atita ili spunl' Dar.Ar trebui sd-1i fie rugine .Extraordinar! Ce lucruri ciudate se petrec astizi! $i cind te ginde. cam la vreo patru degete de adinci 5i carc sc rc\irsa pina hdt spre mijlocul sdlii. cit dcsprc trecut prin u)a. ea ltie a$a de putintel! Si pe urna.r intrebarc la care-i clt se poate de grcu dc rds- l t3 . cc mdi incurceture! Stai se vedem daci mai gtiu Va sd zicd: de patru on toate cite le 'tiam. Ducesa.tirefle cd nu fu in starc.a cd. Nu cumva in timpul noplii m-am schimbat in ce sint acum'l Stai sd md gindesc! Oare eram aceeaSi azi-diminealS cind m-am sculat Parcd mi-a5 aminti ca md sim- leam nilelu5 alta.. ranfA! Sd Hai sd spun poezia: Cind vrea micupl Crocodil. Dar.o.. Alisa ridicd de jos evantaiul 5i minugile 5i. Ducesa! . scApd Iepuratul treseri.ti cd ieri sc petreceau roatc ca de obicei. $i sc apucd si sc gindcascd atcnt la toli copiii de virsta ci pc carc-i cunoStca. imbrecat grozav de elegant. Pind la urmi se fdcuse imprejurul ei o cogeamite balte.i zicea Alisa . .5i a5.. Venea lipiind zorit din prcroruye 5i tot bombdnind intruna: Vai. la culme. 9i incepu sd recite: dar glasul ii era aspru 5i ciudat. pe cind continua si-$j i pun A: ..i-o zbuglri cit il lineau picioarele. plingea inainte..-'ricindl Sr: a.i|i iar al meu1r' indci p6rul Adei e lung gi inelat. incit era gata si cearA ajutor oricui.i cr sint eu. incepu si-ti laca vint intruna. Dupe citeva vremc auzi de departe un lipait de piciorusei i5i Sterse degrabd ochii 9i se uiti sd vadi cine vine. comedie! Sd Stii ci e <. hai se-ncerc cu Ceograiia: Londra e capitala Parisului 5i Parisul e capitala Romei.ttii ce m-am schimbat in Mabel!. fiindcd eu )tiu tot fclul dc lucruri. ah.are eram azi-diminea16.i evantaiul . linind inrr-o mina o pcreche de mdnuSi albe. iar cuvintele parca \eneau altfel ca de obrcei: tos. din piele de cd. ea incepu. nici vorbA nu putea 11.prioari.c.. se pune intrcbarea: Cine sint atuncca? Ei.Vd rog.ini dac-am fecut-oGrozav are sd attepte! sd-5i Alisa se simlea atit de deznidejduite.. p..czi jos pi sc puse iar puns". ca si descopere nu care cumva s-o fi schimbat in pe pllns. lins de-a binelea qi sigur ci nu se poate sd liu Mabel.

. alc lepuragului.Hai inapoi. (Alisa fusese la mare o datd in viala ei gi trisese concluzia c6 oriunde te-ai duce. dar mulpmiti loarte ci mai era in fi- int6. rai! . au s6-mi strige: .Cum dc-am fecut asta'l 8indi. bildibic! Cezust intr-o :!-tl Ze\t" ape s6rata. podidindo iar plinsul cc binc ar li s6-i vdd aplecindu-se incoace! A$a m-am plictisit se stau singuri aicil La aceste vorbc i5i priri miinilc . niciodatil Serios.fie trupul mai frumot. din altfel n-ar mai fi . Si gindi biata copili . mare . pe cind era inalt6 de vreo noui picioare. citre u9i1d. gi .. qi ii nu-s astea cuvintele pe dddurd iar lacrimile. Pc cit isi putea da seama.vai! ." Se sculi 5i sc mirare ci apropie de mesufe.fdlcile-i surizdtoare! intii gindi c6 nimerise cumva in Sint sigura ce . prca e dc Cind vrea miculul Crocodil Sd-i . Toarnd cu sirg apd din Nil P? . Insi i9i didu Eu doar o si ridic ocltii ti-o se-ntreb: .Bine. cu lopilele de lemn.$i-acu' spre gridind!" $i dete fuga. foarte repede. rimin aici unde sint! Degeaba or s5.. Dar.cit o sA trebuiasce si invel! Nu! M-am hotarit: dace intr-adever sint Mabel. sui.fiecare solz lucios! Apoi hlizeste dinTisorii Si-ntind? ghcarc imbictoara In mil poftind voios toli pe$titorii gi pe cind se jeluia a5a.i5i spuse.biata Alisa. iar inddretul lor se afl6 totdeauna o gard.. zise cind vorbi inainte: Se $tii ce tot Mabel sint.acum n-am fbst chiar fiindci niciodatd pine atit dc micil Nu. Mai in . incercind si treace Dar totul e ciudat astAzi. me tem cA acum m6 voi ineca in propriile mele lacrimi. . ea. de ciliva copii care se joac6 in nisip. curind descoperi ci din pricina evantaiului ce-l linea in mini ii-i detc drumul in grabd tocmai la fiindcd .e mai reu ca oricind .Am scepat ca prin urechile aculuil" zise Alisa...strigi Alisa. din piele de cAprioare. 5i in clipa urmdtoare. drigula l" ca-mi place cine sint.. ca se se poata masura. Se stii ce iar mi tac mici.) seama curind ce se afla in balta de lacrimi ce le v6rsase ea. rimin aici. cit putu de repede. dai de ni5te cabine de baie pe plaj6. O si lle foarte ciudatl plins atitl zicea . pe m6sup de cle5tar.i riuu cu imbricasc intre timp una din minugile albe. vail ugi1a iar era incuiate 9i cheila de aur sta. vini cei de acasi 9i.. pe litoralul Angliei. da' spuneli-mi intii: cine sint?" Da' pedeapsd. . dacd nu. destul de speriati de aceaste schimbare brusc6. care-i ajungea pine la berbie.rdmas nimictimp. ii aluneci piciorul. 5i-apoi de un gir de vile de locuit. micule.I t \\ t: ( \Rli()l I pine o se fiu altcincra. pi o s6 trebuiasci se merg se stau in casa ala care n-are nici un haz gi unde n-o se am juc6rii mai deloc. dar. aplecindu-ii capetele spre mine.gi-atunci pot se md-ntorc cu trenul" . ca si mai inainte. Drept Alisa.Ce bine era sd nu fiinot balta. nu mai avea acum decit vreo dou6 picioare inellime 9i sc6dea intruna.

.

pu-. cu ochi cu nitte pd.i dddu seama degrabi cA fdptura cc-o vcdea nu era decit un loarcce carc.mcinr. vd rog. $oareccle intr-un . ParcA tremurind mi-ar li dat mie prin gincl si vorbesc dcspre una ca astal Ncamul nostrLr totdcauna 4 r1crc\raI pisicilr -Si lanrunlL ii\lc:r n(ru)inJt(. cAci de data asta tot perul pe trup.- . fi inotA intr-acolo.Oare arc vreun rost se-i vorbesc acestui loarccc? gindi Alisa. nu strice sA inccrc. c.lr I..i catifelati . ca sd ccnra J(.:el. draga dc ca .i-..terrier" mic ranceza." ASa cA incepu: cumra ytii cum se icsc -O.. A muril Lr l0l{7.tpui 'i-t {'r!Jnl. gtie si - Cici pe cit $oarecele pornise a sc indcpirta inol.zise de cc-am pdciuitor. nul zisc Alisa. in tot cazul. pisica raLr ca nu vi-o pe Dina. lung.cre lucrurile. 5i-5i ti-atit de plAcut c s-o alinli . sob6. ca 5i dinsa. cu gles hlincl: . arAta noaslra. dac6 nu vi placc. )i cite 5i mai cite le lin minte pe .'1.rorbi inaintc Alisa.nici nu care zice si lace toate al icrmier. strigd indatii se .rtiti. cafeniu . mincare. incit Alisa continui cu grabd: Nu.\'l|ii r'rf.unui 5oarecc . era prima datd cind ficca unJ ca J\tl.enrorul .un $oar!'cc o. 5i-5i linBc libulclc. carc a tr.CLr .|i la prins foarcci c ncintrccute. gindi Alisa. Cred cd fi dumneavoastri ar inccpc si va plac. spuse pnma ...5i-a9a frumos st5spali l'c1i5oara. goarecele deodate iilni din apd 5i tot rrupr. mai mult pcntru sinc.1. nu vd suparatr ilni pilc $i. ducc dc Normandia.lrntr-un ochitor. /is . Dar hai si nu mai rorbim de ea. in\ingjndu-l la Il.cut la noi cu William Cuccritorulr. ln apropiere. noLrl r. icrtali-rnil cxclami Alisa din -$oarccelui i sc zbirlise nou. 'pu' pot cu loalc dst(a.al unui ..$oarecel Nu obosit dc cind tot inot din balta asta? Am pe-aici. ii cra sigurd ci-l olcnsasc grozav. nrntic. $oarccc! (Alisa gindca ce a5a este corcct sA te adrcsezi unui ioarcce.de dragul! dc casa norstrd e un caleluf atit Ce mi iir place sd vi-l arit! LJn .i( rlr:tgi' lc I r'.. poatc cA nu . Si Si crei! $i inapoi. q11 . n..Un Soarecc yrarecc . putea de iute.. dar apoi iqi aminti cit de mici era ea acum r. Alisa n-ar ea idci loarte limpezi cam cit de demult se intimpla- dac-ai fi in locul meu.a cu mil)nir( suparar I strilucitori. clipincl nilcl . 1i-ar placc pisicilel Alisa im. O. O. Iotul e atit de neobi$nuit pe-aici..Ah. ciinii'l $oarecele nu raspunsc.. jignise pe \lisa. Nu-mi plac \\illirn1 l.) ASadar.dar.Surr.. . stirnind cu nriScdrilc salc un aderirlt cutrcmur prin hr. \e plac cumva.Chiar atunci auzi ccva plcscdind prin api.rrnlcr.. La 1066 a cuccrit Anglia.1..1c rpLr.. . p( rc. in lLrple clr re_ g. temindu-se \m uitat ce nu vA plac pisicile.Oi est ma chatte'l adicl cartea er dc propoziJiune care se gesea in t o lui de la cap: Aproape . lung. ili amintcl insd cd r lt usc in Gramatica Latini a liatclui ei: . vulgare! nu le mai aud numelel schimbe vorba. incit nu m-ar mira sA poate vorbi.!i-i unui groazi dc bani. lbartc zorit6 sa . crglru Hrr.Poatc nu intclege englezeite Fdri indoiald cA e un soarece francez.. \ no si mai vorbinr dcsprc pi:ici - 1i nici dc. cizuse in balte.Cine din cap pini-n virful codifci. 1027. ttie s-aclucd :'lca in doua lahc..Asta-i bundl izbucni pisicile! Dumitalc childit minios. vorbc. atit e de folositorl Zice cd o vai dc minc! omoard toli guzganii $i -mA tem ca iar \-am strig:l Ali. ca si vada c!' intii crezu ca e o morse sau un hipopotam. r'r--. lCici deti itia putind istorie. loarece!") $oarecclc o priri linti 5i parcd i se pdru ci-i tace semn. r. urite. Alisa strigi dupd cl.a5a-i dc moale . .rgitl.tc'l chilii minios $oarcceic. ve rog cd-lmi iertaiil bietul anjmal. Vi plac poatc.$tiu Si cu. pc cind inota alcnc prin balti $i toarcc linga .rl pirea si-i tremure de spaimd. Frlrp L rn t ) dace zvirli ceva. pisicile dacd ali vcdca-o. .lti. E atit dc drigutd ii dc blindd.

gitul scurt. care nu mai existI astezt. dace nu poli si-i suferi! Cind auzi asa $oarecele. coti inapoi inot6 domol spre dinsa. pliscul mare $i coroiat. aripi ti picioare scurte. o .l.ltrai pe lirm. Alisa o lue inainte si toate adunarea inot6 in urma ei spre Jarm. cu penaj colorat.un fel de hulub uria$. un Vultan fi cite ti mai cite lighioane ciudate. pina in secolul XVll. Alisa a vazut desigur cindva poza acestei pisiri.) . cu glas incet si tremurator: se-li .l Rll l llll I \l l.l \ | \tr 1 \' \r \r' '! pre ciini. ca se-nFlegi de ce si sufir ciinii $i Rap si o Pas6re-Dodor. fap ii p6lise (de supArare. c6ci se f6cuse o aglomeralie grozav6. (n. ce se gesea. din pricina mullirnii de p6.t. iti zicea Alisa) pi-acum spuse. Avea marimea unui curcan. un Papagal malatez.siri pi de jivine ce cezuseri ln ea. I Dodo 9i pisicile. pi-onu potspun povestea mea. Era 9i timpul si iasi din balta. ln lnsulele Mauricius.

Edwin 9i Morcar..elesere cam lungd cu Papagalul. conlii provinciilor Mercia gi Northumbria. cdtranili 9i simlindu-se sa vA spun! Sd vedeli cum ve usuc eu de repede! cit se poate de prost. in jurul $oarecelui. dar Alisa nu voia s6-i dea dreptate. $oarecele. dace nu cotropite. dar foarte politicos. in aceaste disculie avu o nein. a c6rui cauzi. Fireste cd cea dintii problemi era: cum se \e usucc. stnga: A$eza[r-ve. Alisa nu-5i desprindea ochii de la el... foarte ncstinjenite. deoarece in ultima vreme se deprinseserl a vedea lara frecvent invadate Si Cu toiii se a$ezare indate. . disculia se ^chip op.I L\\ J\ ( \Rll()l I CAPITOLUL III MITING-ALERGATOR qr CU COADA LUNGA POVESTE Fu o adunare ciudatd. Brrl ficu Papagalul malaiez. intr-un cerc larg. ci Alisa se vizu stind de vorbt cu toli. obginu curind supunerea englezilor. incruntat. animalele cu blana lipite de trup fi rofi tiroind de api. De lapt.Sint mai in virstd ca tine. ca un orator de. Sinteli gata cu tolii? Vi spun cea mai uscata istorie pe care o $tiu. ceci se temea ce face un guturai grozav..9ispune Papagalul nu voia cu nici un si-qi virsta. Hm. a$a ci gtiu mai bine". In cele din urm6. care pArea sA fie un personaj foarte respectat de totr. f6ri s6 cum Stie ce virsti are .j aici. ve rogl. intr-adever.vaze.. hm! fdcu $oarecele. vrind si fie cit mai atenti. infiorindu-se. de parci i-ar fi cunoscut de cind treia. cind se strinserd laolalti pe mal pisirile cu penajul uC leoarci.Pardon? A1i spus ceva? intrebe $oarecele. William Cuceritorul. 5i ascultagi ce-o se usuci degrabe. Tacere peste tot. Se sfdtuiri in privinla asra: qi nu trecuserd nici citeva minute. care in cele din urme se bosumfla 9i nu mai spuse decit: . era sprijiniti de Papd. - - . toatt lumea. care simgeau nevoia de conducetori.

arhiepiscopul ce-a gAsit'l $oarecele nu bAgA in seamA aceasta intrebare..Mai c rorbd'l fa.a gisi de cuviin !e".. cu gra.pui Vultanul..ti. nu pr. iar ceilaltri atteptau in tdcere.n.e cA cel mai bun mijloc ca se nc zvintAm ar fi un miting-alergeto. nlclanc. contrii provinciilor nui: ($i. sculindu-se spuse Pasirea-Dodo . Pasirea-Dodo zise: se cuvrne premiile? intrebard . intrerupse . Altceva indrcptindu-se citrc Alisa. unul. lnsd insolentra Normanzilor lui. dispe! ratd. 5i liecdruia r clte un premru. ca sd-gi ascun<1d zimbetul.Eu ptiu ce Rap inseamnd Cind glsesc eu ceva zise de obicei o broascA sau o rim6. iar citiva dintre ceilalli sc auziri chicotind. in cazul acesla ..Toli au ci5tigat..Gisi dc cd gdsi? intrerupsc Raja.Ce-i aceea? intreb6 Alisa.. gifiind 5i intrebind: . Pasdrea-Dodo strigi. Contimi . Doar ptrgi cu tu!ii cr inseamnA . spunind: l9 . cu in cele din urmi. vorba e. cam suparat..u priccp 5i nu numai atit. Cum te mai simli acum. dc unde scoasc o cutic de caramcle (din fericire nu pAtrunses.a nul s-a grdbi si-l asigurc Papagalul. se declarari de partea lul. pe acest traseu.Mercia 5i Northumbria. ardlind cu un deget spre Alisa.rdspunse $oarecele.ca mai explicagie estc s6-l qi Eu. l)a'. un traseu de alerglrc r. Ca zici .c. . firegtel zise Dodo. pirutl zrse $oarecelc. bdg5.Edwin 9i Morcar. dupd ce alergasere aSa cam vreo jumetate de ori gi se zvintasere bine. o . in jurul ei.gdsi in intimpinarea .Una doud gata!" Ci ficcare incepea se aLerge cind //el voia gi se oprea cind ii venea.in picioarc procu pun se se aminc mitingul.bunE . drigu.in ce limb6-i fi vorbindl! o cu . usuci deloc istoria. gi s6-i lui insolit de Edgar ofere coroana.Di-l iari. incit nu era u5or sd ltii cind s-a terminat alergarea.arc importanll iorma cxacti a zis) $i-apoi i-a imprettiat pe toii. nu na (a.i . cum sc prca poate sa vretl !r ver sA inccrcrli jucul asrr inlr-o /i dc iirni.urmd Pasirea-Dodo facem.. \a spun cum a ficut Pasarea-Dodo.cc mai ai in buzunar? addug6. aprobd Pasdrea-Dodo. din loc jn loc. fu. remase deci multE vr"-me cu un deget dus la liunte (a$ cum il vedeli de obicei infaligat in poze pe Shakespeare). .Dar 5i ci i se juvinc un premiu. N-a zis. Atitudinea lui William fu la inceput moderatd.e .. sc . patriotul aririepiscop de CanterburS gasi de cuviin!a. intr-un glas.raspunse ea trista. dintre ceilaiii. .) Mai intii a insemnat.Firc$tc .A.de cuviinld si iase Atheling. cea .i ii ajunsc cxact citc utra dc fiecarc... strigind de-a valma: Premiile I Premiile Alisei nu-i dddea in gind ce sd facd.i-cu tolii in jurul Alisei 5r Se adunari Pasirea-Dodo ii inmini solemn degetaruL. Dar cine se imparte . dar cred cd nici dumncata nu pflcepi! $i Vultanul cobori ochii.William. nu atit din dorinF de-a . Dar... mina in buzunar. ci se grdbi s5-5i continue istoria: . . intorcindu-se cltre Alisa.. nu-i a5a? zise $oareccle. . un degetar .Jiic. ci mai mult fiindcA Pasirea-Dodo se oprisc. . iar. inseamnA c ga'si'. s-o audA toate Lumea: S-. Cred . nimeni nu spunea nimic. ca intr-un iel de ccrc.Da' cine-a cistigat? Pasirea-Dodo La aceastA intrebare. .gravitate.. ca gi cum ar fi a$tcptat ca cineva sA spund ccva. 'nainte La lel dc raspun. pentru adoptarca jmediati a unor remedii mai energicc.pe un ton ude ca mai P]r('-:'c. cuviin.zisc Pasirca-Dodcr cu-un glas din care se cuno$tea cd era jigniti . Ce voiam sA spun . 5i chiar Stigand.i? adeugS.tolii. vitatc. in ea apa sdratd)t ie impdrli la toti drept premiu . 5i toati adunarea se ingrdmAdi indatd in jurul ei.r lcrmindt alergareal $l cu 10ltl 5e strinserA - nu putu rdspunde 16rd a se gindi indelung.Doar incoace zise Pasdrea-Dodo.

Ali ajuns al cincilea cot.. de trebuirA ceilal..uminAlicl Prcrcrnslitc L)omn Azorl In aceasti urm6rirc. Va/ind ara.lertali-mi -La raspunse Alisa foarte smcrite. tristA! zise . rl fJcJ lr' I JJ c. prir prid\or. tcnili inapui pi lcrmrnali pore.Ce pacat cAce $oarecelc stea! oftd Papagalul. de indatd nu sc mai vizu: iar un Rac prollta de prilej ca sd-i dea invile- cirori.facu rcpcdc Azor.i si le dea . la urma trecu 5i asta 5i apor )c.N-amdumneavoastre vA superali atit de Alisa.. Tor pru.sul'eri .Vezi. inir-un $oarecele nu raspunse.l Prlrn. n-a vrut se .Derbedeu! Prea o lbci latdl Te vfltesc ce te dau in ludecatd! Tot n-am azi de cc s-alerg. Ve rog.. r \.i I cunr '. ri rog.rrrr prn\Lll rlJ . (j intr-adever Lurigi Alisa.Ve rugem.. cu mirare. rd! E\. . sd nu-ti iesi la tAtucule! rAspunse RAcuto.ziseSoarecelui rind coada dar de ce spuncli ca e tristd'l $i-5i bitea mereu capul cu intrebarca asta. .C" ti . f6cu doar o plecdciune 9i lud degetarul. cdci pislrile mari se plingeau ca n-au cum gusta carameaua lor.codip $oarecelui. Acum crd momentul sa se manince cardmelclc. ardtagi-mi unde el Nici prin gind nu-mi trcce zise $oarecele.Ii)r cu sintl Si sn rrii P. dare se te-ascultel $oarecele doar didu din cap 9i iuli pasul. incit nu cutcza si ridd. ccea ce nu dccurse fari zgom.t. pere iar. l.cu ro Te ruglm se primeSti acest liumos dcgc- $i dupi ce-5i sfirSi scurta cuvintare. Tam-oesam se qi repezi la el: . tLrdecl r. ridicindu-se 5i pornind sd plece.! li-l Si rc/i bin. Sori- leal strigd Alisa dupi eL.csul . cicn hilru .Urra I Sd trdiasc5! asta foarte caraAlisa gisi toati cltestia zadar alergalura! .glasi . dar tolj ardtau atit de serioti. lor N lil ciliva pumniSori in spatc. Nici o scoicd n-ar avea ribrul. intr-o /i.niciodati din firelca tu. incolAcindu-$i coada .Mi-a1i figSduit cA-mi spune!i po\esrea dumneavoastrA din ce lineli mintc . iar cele mrcr se inecard.) Legea-i I ege. cu\inr. nu-i a$a? Ce cotl lipi $oarecele minios.o li chl. $i cum era ingrijoratd spre ea totdeauna gata si sare in ajutor. Sc-ntilni c-un $oricel. privind . venili inapoi $j terminali vestea..rt 5i oarccari incurcdturi.. cam temindu-se se nu-l su- cu asprime. argigos.Judecator \. in timp ce vorbea $oarecele. Dacd n-ascullil lar s-o-nnod') Un nod? zisc Alisa. $i toti ceiialli adiugari. adauga: Sd v-ajut sdl deznodali. Ni-i-n . sulli. La ce te ginde5ti? . cu o infdli5are cit putu de solemne. Dar repeoel cclul biillui cetrc jiBodic: . Te voi urmdri pc tinc! Nu zi ba. pini ceva.cammai taci. nici arbitri. strigari !ii: ghroase.din ochi. Totugi.i ottind.Cc atila tura-\ ura ! .E lungd ti ecdtre Alisa $oarecele. mdsu.rr cul Sr lrbir(. dac6 indrugi asernenea prostiil Nrcr n-asculli! ii spuse $oarecele Alisei. po- turi feciorului sdu: fliceulel Inva. unul. gi cum nu gisea nimic de spus. Dc n-or fi judc- Cind miniosul domn Azor./ure iar in cerc !i se rugarA de $oarece sd lc mai istoriseasci .D! r. ci doar mirii. incil in mintea ei po\estea luA cam urmdtoarea infdgi5are: - Mi in- vrut! se rugd de icrtarc biata .P" $i adAuge pricind nu putcli in loaptd Alisa.i . $oarecel (Lcgca nu-i un oarece.

.

Se pare cd n-o iubeSte nimeni pc-aici sint sigurd cd-i cea mai . dacS-mi dali voie sd vd intreb! zise Papagalul. scumpa mea driguli pisice din cindva!" Si biata Alisa se porni iar pe plins. de departe.Era mai bine s6 nu fi pomenit de Dina i5i spuse cu jale. E .tulburare prinAceste vorbe stirnire mare tre cei de fald.sdricS. ceci se simlea foarte singuri $i descurajate. copii. Ridicd repede capul: mai ci spera ci $oarecele se va fi rizgindit ti ce venea inapoi. ca totdeauna.5i eulume! O. Dar nu trecu mult 9i auzi iar.Dina e pisica noastre. . bucuroase. lare a vorhi cuiva anume. ha1! !i-o $i pape! .l_l \\l\ ( \RR()! j Si o Cdnerild strige cu tremur in glas citre pui5orii ei: Hai se piecSm. Dina! Md-ntreb dac6 te voi mai vedea . n-aveli idee! Pii! $i dac-a1i vedea-o cum se ia dup6 pesirele! Cum di cu ochii de-o pi. L-ar aduce ea indatd inapoil .seari imitrebuiereu la git! acasd. se cerebdnire toi.fi cuvenit sd fiti in pat!tirziui de mult s-ar .. aerul de face Cu fel de fel de pretexte.Da' cine-i Dina. E ncintrecuta la prins poareci. sd-5i termine povestea. Alisa rAspunse repede. un Cioroi bitrin incepu si-9i lege grijuliu fularul in jurul gitului. un tropait de picioruge.Ah. ce bine ar 1l s-o am aici pe Dinal rpuse Alisa tare. !i in curind Alisa se \Alu srngurA. sd vorbeasca dc pisicula ci: . zicind: Zdu cd si mi duc . Citeva pesSri se indepartari in grabi.

Mariana. pe care era gravat numele: - "v. 9i strigl la ea cu glas foarte superat: Ei. nitoate bunAvointa. din piele de reche de minugi glun evantai! Hai. iar pe poarta ei se vedea o plecuJe de alame strelucitoare. Foarte curind. ciprioara apuci se caute ii ea. 9i tot uitindu-se de colo-colo. pierise cu desevirsire. de parci ar fi pierdut ceva. iutel Iar Alisa intr-atil se sperie. dedu de-o cesup curiJici. Ce-o se se mai mire. cu . sigur cum is copoii copoi! Da' unde-am putut se le scap. p69ind agale. $i Alisa il auzi cum bomb6nea: Ducesa! Ducesa! Vai . . stau $i me-ntreb? Alisa ghici intr-o clipe se ujta dupa evantai 9i dupi minugile albe. cu mesuF de clegtar gi cu uga cea mititicd. - - - Intrd firi sa bati ii urci scirile in fuge.o slzicea.M-a luat drept stujnica lui . Auzi. Iepuragul didu cu ochii de Alisa. alergind..Ce ntrzdrdvdnie! igi spunea Alisa. tropa-tropa. dat6 la fugi in direclia ce i-o aritase Iepura9ul. incit o lu6 in. sA 23 . care ciuta de zor. clnd descopere cine sint! Totu$i ar fi bine si-i aduc evantaiul gi minugile bineinleles dacd le $lse. tEPURASU". care venea inapoi. c6ieri..CAPITOLUL IV IEPURA$UL TRIMITE UN BILETEL Era Iepurele alb. de fricd nu cumva s5 dea nas ln nas cu adevirata Mariana 9i str fie alungata inainte de-a fi gisit evantaiul 9i minugile .9i seDar nici urmd de ele. tu ce cauli aici? Di o fugi pin'acasi in clipa asta ii adu-mi o pe- pot gesi." Pe gind lnc6 mai vorbea astfel. iar sala cea mare. totul pirea sd se fi schimbat de clnd inotase in balte.de btana 9i de mustililede ltrbuple mele! Vai mele! O si puni se mA execute. fird micar se incerce a-l lImuri c6 gre- ci i9i .

rnr: hai sA rdtl. sticlula fermecatA iti fA- asta.Lr Lrn c()t proptit in u$i $i cu celdlalt bral in. inlimpla nininc sau ..! 1cr.Ce-u se ma l.rc. ca si nu-9i iringa gitul. credeam cd asemenea lucruri nu se intimplA niciodati. Dar tot mai crcptea: iin.. impinr.... pilde.. serios ca dr! Si mine -scriu eu.5i curind fu nevojti sA stea in i( nr. lndatd. pind sc intoarce I)ina .. care venea s. Sper.. Mai c-ag dori sa nu fi coborit in vizuina aceea de iepure $i -viatra tope tu9i.. Adu-mi . ba 5oareci 9i de iepurali. ori de cite ori i5i . . Sta ins6 intr-o pozilie tbarte nepldcutd .tropa-tropa" pe sceri.Era cu mult mai pldcut acast .rprrlLr. li. scoase un bral pe l.sd n-o zbuSheasci !oarecele'. nici ala nu mai arca loc 5r inccrci sA se culcc pc podea! .-r ." . Cum ai putea sd taci leclii aici'l Pii abia incapi tu. ahl in zadar sc mai cdia acum! CreSrcl .r)Lllr. Ce 'a nu l-i biut ciriar atill' l)ar.cite ceva lnteres. nu nrai pot si ics pe u56.gtiu binc -bcau...insd cred ci daci ar incepe se-$i dea asemenea aere ti sd pune lumea la treaba gindi mai departe Alisa cei de-acas6 nici n-ar mai line-o pe Dina!" intre timp umblasc pinA nimerise intr-o . nu mai am loc sd cresc. tire$te. ii totuti.. dar cum u9a se deschidea spre iniuntrul camerei.i purtind o adeverate conversatie cu sine inseti. cu o masd lingi fereastra.9i cum nu vedea in ce tel ar mai putea ie. vadA ce face dinsa acolo.r si vczi c-o sa se-apuce pi Dina sd pcriS pi-}i spu5c: ..r5i-acu. Iepurele ajunse la u5d 5i incerc5 s-cr deschidd.a \c mai intimplc.r nicr (' rliLlr(lir cu rurhele . D.a rdupe clrm {pera:(') iari ce se gdseau un evanlai 5i r'reo doul-trei perechi de manu5i mititele... gi incepu si tremure de se cletina toate casa..rriL\tri \i r.i. 5i nu trebuia s-ascult de ba micd.. -(.lula ios. tocmai . .Numai o clipA! Vin indal5! Trcbuic si pindesc lingd gaura asta de soarece. Alisa ttia ce era lepurele.ma trimitA clupi trcburilc lui un lepura.ulr.i inchipuic cam cum ar fi trcabA!' mai cresc!'' Dar. din picle albd de ciprioari.intruna. gindca . din itricire.Ajunge! Sper ci mai cum sint nrulr cd atita n-o si cresc . cind din cealaltd. ur nrrnul tnli tirziu. 9i iat6-mi acum in plin basm! Ar trebui si se scrie o carte despre cre:c marc.rn picior prin hornul de pc aco- am acum? mai gindi Alisa.Prostutre ce eiti! i. !' destul de nostimd care o duc! Tare md mai minunez: ce s-o ll intimplat cu mine'l! Cind citeam cite un basm./ acum adAuge necdjita \. unde sd mai incapi $i cdrlile pentru lectii!' $i tot aga chibzuia. ti se opri si asculte. intr-un fel e pl6ei. Puse repede 'i1. cut si Stii cd n-o sd ili niciodatd babi . ii cizuri ochii pe o stirluli care sta linge oglindd.l nLr mai a\u incotro.fi ince muLt rnai clegrabd dccit se a$tcpta: nici nu b6use rumitate din sticlule. nici placel" . spLrsc . dar amcind o sdmare de pe crescut o s-o in tot cazul at'.i din cameri. mi s-a urit de cind 'i11t o I'irinli dc tctild!" Si chrar c-o lAcu sa creascd . ar chema-o dddaca ei: . Marianal striga glasul. Stjcluta asta n-a- cuse electul pe deplin 5i Alrsa nu mai crescu. 5i pr ma. c-cr si rfd laci sd crcsc iar marc. dacd beau din sticluta asta.r pcreclte dt manuSi 5i. alare.Dar oare o sd rdmin la virsta pe care-o nu mi-ar tiar Alisa tot ii scorlsc dopul 5i o duse la guri.ci.BEA-M4 . foarte nenorocitd.i rAspunse tot ea. zicindu-5i: ..'.glas. privind situalia cind dintr-o latura.Mariana!in clipa astal minugile Apoi se auzi ..asta da'5i si ai mereu de fecut lecliil O. biata Alisa cind nu mi ficeam. /Au a)a. se simtea... cle Ltnoc {l . Lud r\JnlJrul )i .Alisal Vino rmcdiat 5i pregetctte-te de plimbare!" lar ea ar rispunde: .ind era gata sa piece.mare.Jddile dragu!4.r ir rurrrl c. daca lol rni puni la gi porni si-. cind i$i dete seama ca tiidusc cu capul dc ta\an si trebui sa se Jpl!'cc.. uitind cu desAvir$ire ce acum ea era de o mie de ori mai mare decit lepuragul 5i c6 era caraghios si se teame de dinsul. Citeva minute mai tirziu auzi insd un .i crc|lce . .ti bine era .

.

Bilelel. Jos tari. 'i ceea ce o fdcu s6-9i inchipuie ci poate Iepuragul cezuse in vreo resadnile de castraveli. prinde fringhia astal acoperi..bi-bibi. una. in collul leag6-le una de alta..Pet.E cu siguran!6 un bra!. Nu.. dar auzi un lipat asculir o bufniturd. .. MA intreb.raf' rostea bietul. Bil trebuia s-aduc . zeu a5a.Fd aia cum i..A! papure. bral ii..Apal Va se zicia Bil o. a$a n-ajung nici pin' la jumdtate. sd se fdcu iar ce inhafi ceva. sau cam a$a ceva. Dupd asta se auzj Dn E)as minios (eru al lepura5uluj): Unde eSti? . scoase brusc mina afard 5i se ficu ce inhald ceva.Ce \eli au astia in jurul casei! gindi Alisa.l zdravdn cu cotul...O s6-l liniolanul ela desprins!. Alisa il arrzi spunindu-5i: .Da..rt .) Acu' spune tu.Ce sd fac. Nu inhigi nimic. er lrl . 9i-un zorndit de sticla spartd..Si coboare Bil prin co5.. acum ce-or sd mai faca! Macar de-ar pulca er sa m. ce-i acolo-n trd? fereas- . in cele din urmS se auzi huruitul unor roli mici de car 5i zarva multor glasuri. scoatA prin fereastrd! Eu.Asta n-ai s-o iacil" gindi Alisa...Pdi. Dupi aveli dreptale: da' rot in tot .Pdi. Cucoane.) .Iepurasul..i spun.. lipetede mai resadnile de castra5ticl6 . Ad-o-ncoa. O! ia grijd . Cucoane! (. 5i iar zorniit de ^re sparte. Alisa deslugi cuvintele: . astanu! Du-te nul Ba... netiriule! Cine-a mai \. Si dupd ce aiteptd pine ise pdru cd-l aude pe Iepure sub fereastrd. de tare ce se bilbiia de frici). .No. Alisa iar inrinse mina .a coboare prin cu. Un .. ptiu bin< cd m-tm . Cine intri pe coq!.. . n-auzi. intii urce-le aici. trebuia s-o Bil! .Na.. asta urmA o tacere lungl.Scara ailalte unde e? numa' una.t. nu-mr placel - las' c-o . n-o fac. la rastimpuri de pild i: Parcd nu-mi vine. fireste cd-s acil Sap dupd mere. $i ddl cazul n-are ce ceuta acolol du-te tu afard! aici!" A$tepte citva timp fdrd si mai audd nimic. fleceule! eata.. qi Alisa nu mar auzea decit $oapte. Cucoanc. .atLl. m6 fiicosule! gi In cele din urma.azut un bral de mare? Nu vezi cI umple toati fereastra? . euaducd p-ailalt6. nu-mi place defel. De data asta se aud o u aascutrite...Cine naiba ficu asta?.Ei.Aicadel de capetele! (Ni9te trosnete uite-i....ul? . degeaba incerca Iepuragul s-o de:chidi. care vorbeau de-a valma.atit bra. Cucoane! - Ei taci. O sd dau ocol casei $j o se intru pe fereastri. sd meargd.sapi dupa merel il inginA supArat Haj 5i ajuti-me sd ies de-aici! ($i iar se auzi zorniit de sticle spart6.e mai :Iau ala .lt\t t\ ( { li R() t. si fac una ca asta. Pet! glas pe care nu-l mai auzise: Iar apoi un Aci sint. Pet. Bilelel? Stipinu' zice cd tu sA cobori prin cos! . Bil trebuie fi fost!. nu mai tot gesi nod in - .Aga..

. piciorul inapoi Si astepte pini ce auzi. ii 'Daci mininc o prajiturice din asta gindi ea . se nepustird cu tolii cdtre Alisa. gindi Alisa): se-ve-nhate! Urm6 o tecere de moarte. adeverirI .de ce soi sd fi fost anu putea ghici scormonind ti luptindu-se se strecura prin horn. .Trebuie si dim foc casei! se auzi glasul Iepurelui. uitati-l pe Bil. s-a repezit nu-t'ce naiba la mine. intr-un glas.Da. Bilelel. . chiar aga-ai zburatl .apoide lingi gard! Apoi tacere iar inv6lmeieala glasuri.Vezi . peresi casa in fuge. zicindu-Si: .Ce s-a-ntimplat. Afard vlzu o gremade de aniinale 9i de pis6ri mici.Mi inrreb ce vor face acum? I)aci ar avea un dram de minte.i.O roabe o ce?" se intrebi Alisa. incepure iar se se foiasci. 5i Alisa il auzi pe Iepurag: srajunga pentru inceput.O roabe c[ n-avu timp se se intrebe mult. Nu. .. gi-apoi. Bietul Pui de $opirl6. n'ag vrea sd in locul acestui Bilelel! E cam strimt hor- ()R iii Bil fiu nul esta.Nitel si nu se inece! .. una. Alisa izbi o dati zdravin cu piciorul qi-agtepta si vad6 ce se mai intimpla. deasuprtr-i. unele atingindu-i fala.t \lt\l I l\ l1R\ \ll\l \ll nu zlu? spuse Alisa.. Si cum mai mare nu pot si mA fac. ce fu indeajuns de micd pentru a putea trece prin u$e. Un minut-dodi mai tirziu. cdci in clipa urmetoare o ploaie de pietricele mici se revirstr pe fereastre. ar scoate acoperiSul". dar cred ci la o adicl sint eu in stare se trag un picior zdravdn prin el prea itiu.Prinde1i-l voi. i9i spuse gi strige cu glas tate: Dac6 faceli una ca asta.Asta e Bil!"..fl Rtfl Illt. care stateau $i atteptau. imi De. Tot ce Stiu e ce. ceilal. strigind: ziu. dar ea o lui la fugi cit putu de iute 9i se vSzu curind la ad6post. cit putu. aproape. beiatule? Ce-ai pilit!? tot! . De indat!. probabil c-o si md fac mai mic6.Spune-neurmi se auzi scirliind un glAsIn cele din cior slab (. Si mi-a pocnit un boblrnac de-am zburat ca o comete! !" Igi trase. nici . nu maineuda mai da-s prea cit ca se va povestesc. Dar .me simt eu nubine acum. iar Alisa gindi: . Bil. intr-o padure deas6.Jrneli-i capul! rachiu! ... ce-i drept. prin horn. sprijinit de doi $oareci albi.Ia glasul Iepuragului singur: Apoi de . cum sare! .e sigur c-o si mi se schimbe iar statura. o pun pe Dina reu! Sd nu mai faceli asta. c-o se ve pare Alisa biga de seame cu oarecare uimire cA pietricelele imprigtiate pe podea se preficeau toate in prtrjiturele gi-atunci veni o idee stragnicl. Cind o zlriri.esta-i Bil"." A9a ci inghifi o prijiturici 9i constati cu incintare ce incepe imediat sA se micaoreze. era in mijlocul lor. Atunci Alisa strigl clt putu de tare: ei . lntii 9i lntii ii auzi pe toli. Toate alea ved cI lui i se pun in spinare! Eu.. o lighioani mici . care ii dedeau si bea ceva dintr-o sticle.li fac eu sA lnceteze".

. o fdcu se se uite repede speriate in s jumitate aproape la crenguiA.a gdsesc drumul cdtre gridina aceea incinrAtoare. Aproape fdrl si-5i dca seama. rezemindu-se de o floare de pdpddie. . zise Alisa. . de cealalti parte a urzicii. la flori gi la firele de iarbd. toarte bine r.Cel dintii Iucru pe care trebuie sd-l fac i)r spunea Alisa este sd cresc din nou pini la mdsura mea obi5nuitd. dupa ce o cercete..ic.i fbarte simplu intocmit: singura rr(uldte era ci Ali. cu hmba atirnindu-i afari 5i cu ochii sii mari pe us. ficindu-se cA vrea s-o sfi. dar totodatemingiios.i se cizni si-l ii era grozav de teama ca nu cumva sd fle flamind. Alisa 'c leri indaratul unsr urlici inalte. cd1elu5ul. Ce mult mi-ar fi plAcur sd-l invet cite Si mai cite giumbuSlucuri da. dar vorba e.Mititelul dc ellfluiere. Alisa isi zise ce e momentul s-o iteargd. pe dedesubt. Dupd aceea. cum de altfel nu pdrca sd ia in seamd nimic altcer. gifiind.Mai c-am uitat cA treah! buie neaperat sd cresc iarl Ia st vedem ce-i de facut oare'l Bdnuiesc c-ar trebui sd mAninc sau sd beau ceva.i vint cu o frunzi. cdci atunci probabil c.a n-tr dea peste cap catelandrul: in clipa cind ie5i rar ia iveall. cre)tea o cluperca mare. se vadd acolo cc era'l Se inillI deci in virful picioarclor 5i aruncd o privirc peste marginea ciupercii..ar lj mincat-o.elu5ul. O lue indate la lugd 5i fugi pin6 obosi de abia mai sut'la. Si pinA ce latratul cdlelandrului nu se mal auzj decit foarte slab. fdcind o tumb6 in aer.cheunind d.. ficu un salt in aer cu toate patru picroarelc. alergind de fiece dati pulintel inainte ii o buni bucate inapoi. Alisa gindi ci asta era ca tr cum s-ar fi jucat cu un cal dc camron. un hdmAit scurt ti repezit.lelandru uria5 o privea de la indlfimea ocl'rilor lui mari 9i rotunzi $i." Pdrea. dar nu vdzu nimic care sd-i fi perut potrivit a fi mincat sau baut in situalia ei. cu glas rAgu!jri in cele din urme se atezd. ca sd se mai odjllneasca 5i fdcindu-. ti litrind tot rimpul.ra n-avea nrcr cea mai micd idee cum si inceape aJ implini. incintarc. se tot repezea de tul de marel. fugi iar sd se ascundi inddrdtul urzicii. ca . un plan excelent. cind o rizu. albastrd. chiar deasupra capului ei.. in apropiere. . iar cel de-al doilea.'a. din amindoud larurile $i dinddrat. Da' ce c6trelu1 dulce era! zise Alisa. intinzind :oviielnic o labi. Un c6.i ca un boicr bdtrin fuma tacticos dintr-cr narghilea lungd. fIrA indoiald. mai depdrti5or. )t 5c rcpcli la crengufA. $i temindu-se in ficce clipi sd n-o calce in picioare ci. asld (ra inlrebarca: (a sd manince'l Alisa se uita in juru-i. cu glas . ce'l Inlr-ade\ar. ii dete in gind ci n-ar fi rdu sd sc uite $i pe dea- inchigi.. cam de-o inellime cu dinsa. cl iar se avint6 spre crengufe. Ah. ci. culese de pe jos o crengule 9i i-o intinsc. Cred cd dsta e cel mai bun plan. indati se vizu ochi in ochi cu o omidi mare. iar pe cind privea ingrijorati in juru-i prin desigul arborilor.. cu bratrcle incrucigate . de zont ce era s-o apuce. neluind-o citu. care tcdea in virf.i dc pulin in seama pe Aljsa. incerca s-o atinge. daci a5 fi fost des- - supra. cu toate mingiierile ei. din departare.eluSul incepu o figurd noud.

zisefoarte . de-atunci m-am schimbat de citeva ori. incepi sa nu mai inlelegi nimic. poate sim. somnoros: dumneata cine epti? .dar mi-e . De.zise domnul Omid6.Cred cidumneavoastrd! cine sinteti apoi in fluture. Me tem ci mai de inteles ca atit n-o se ve-pot explica . desigur c-o se vi se pard cam . A$ vrea. Vorbeste l6murit! l6murit5. domnule .if -decit mine ce dumneavoastra ce stiu ealtfel Alisa ce .sint. domnul Omid6 cu sevede sfioas6: pe zi.CAPITOLUL V POVETELE DOMNULUI LE OMIDA Domnul Omidi 9i Alisa se privire citva timp in tecere.zise Alisa dar cind o se trebuiasce si vi schimbali in-crisalidi gi ritate. cind te schimbi de atitea ori ciudat.Da'nu prea se simJea incurajate Alisa aceaste introducere. Omide scoase ciubucul din guri 9i o intrebi cu glas sfirgit.respunse Alisa.zise domnul Omid6. Respunse cam De. nu credeli? .cine eramdar cred ctr dat jos din pat azi-diminea16. .Deloc . se ridici in picioare 9i zise. AdicA cum? zise. gti1i.Nu-ipoate zisedumneavoastra ince n-ali ce .De. nu-i aga? asa! domnul Omidd.tr . 9i. Da' crre e$i dumneata? Ceea ce iarigi ii aducea inapoi la punctul de unde pornise convorbirea.E de neinleles . in clipa asta nu prea giu. fost in situalia asta . .tot mie mi s-at pirea ciudat. Alisa era cam siciita de faptul ci domnul Omidi ii vorbea atit de scurt.teame ce n-o sa pot. in cele din urme. domnule. fiindceAlisa eu nu-s . cine atlta stiu cind m-am .zise nici . foarte politicos de vreme ce si mie imi e totul de neinFles. . foarte serios: mai intii ar trebui si-mi spunc.Dumitale! zise domnul Omidi cu disprel.

Nuglndi zisela urma urmei putea si mai Alisa .Esti bdtrln .P6i.Cind tindrcap m-o prosti. . zice rt i .Cind harnica albind vrea" 5i a iegit cu tolul altceva! rispunse Alisa. de pilda.pe cuvint. taicd Will - li-am mai sint? spus tot sfirleze! .lts fdlcile moL De sd mestece rt Da' ghca o mdninci cu oase g cioc Cum faci. 5i cum IatA alte intrebare care o cam uluia.Mlddios ca sd Jiu. cu glas foarte Spunc poczia . dar in cele din urmi i9i desficu braple incruciSate. .Asta-i tot? ftrcu Alisa. scoase ciubucul din . am incefcat sd spun poezia . ba mi fac nul Omidi. Uite alifia vrei ti tu poate Sti-li vind nilicti? E cinci bani cutia. Ce lucruri nu{i mare! aminte$ti? intrebe dom- - . Vino lnapoi! o strigl domnul Omidl. le-am uns cu-alirte. Fdlcii tdrie am pdstrqt. dupd pofta inimii! In cumpdnd! E de mirare! . bdielag. De cind eram ttndr.Etti bdtrin. 5i nici zece minute in sir nu rimin la fel - ba mi fac mici. cd ettiWill stare fiul iar .I E\\ t\ CARR()t_l nu-i didea in gind nici un r6spuns prea bun.Md tem nu mi le amintesc-cazise Alisa. in miini proprir? Pricinile apoi cu nevasta pledind. tuicd. ce-i drept.dispozife foarte proastl. ai forme aproape obeze! $i Cum de bra1ele tot mlddioase i1i $i picioarele E$ti bdtrin. stiplnindu-9i cu orPr! crnt.rr. Citeva minute.. astd minune? b.ceva important se-ti spun! Am Asta era o ftrglduiall ispititoare.De ce? zise domnul Omidtr. Nu te pierde cu firea zise domnul . Voiam fac avocat.ttuin.zise domnul Omidd. .E. . mddularele toate.Sti rcI stai. hm? - ci.E)ri . da. taice WiU" Alisa ipi incr[ci9d miinile la piept 9i incepu: .ci agtepte poate ce tot .zice Cine-ar crede in Sd lit virful nasului un lipar june eram. cu pletele-n vint.pini n-avea ceva mai bun de fAcut si la urmA tot li mai spunea ceva interesant. taicd . ti cum domnul Omidl plrea s6 fie lntr-o.Cindsd mderam. guri 9i zise: Va se zice. domnule .tide tot ti-a albit: Ptirul feciorul gr(ii - Cu capul in jos oare bine o Ji .bund. gindeiti ci te-ai schimbat. ialn ic.seu at . Unele lucruri alte date. betrin.a Omide. domnul Omidi.. md temeam Cd statul in De ctnd Stiu cd tot prost sint. Alisa lntoarse spatele. . Stau h cap. domnul Omidi pufii inainte in tecere. taic(i I'yitl . lncit Alisa se intoarse iar 9i se apropie.

. casce o date.te tot schimbi mereu.De. parte cretti mare. apoi se dete jos de pe ciuperciL gi se deplrti prin iarbi. eu . cl numai de fiinle sup[rdcioase dau!" . incit abia mai avea loc si. dacd nu spuse Alisa. domnule. rostind intre rimn nP^i.Da.PflRlPt-llll | {l. . 9i. E jalnic se ai o inellime de un oeget.{)R . de dou6 ori. altfel de la lnceput plnl sflr.tf^r.Cum egti acum if si fiu nilelug mai . A. o bucilici din in - .spuse care urme o tecere de clt€va minute. acu'care ce e?" se intrebe 9i ron16i o firimiF din buce1ica ce-o linea mina dreapta. Btrrbia ii era atit de indesattr in picior.Of. domnul Omida scoase ciubucul din gure. Alisa rimase cltva timp pe ginduri in faF ciupercii. De data asta.O se te obignuiegti cu timpul . . Ce bine ce pot se migc iar capull exclamtr Alisa inclntate. In cele din Urmi o cuprinse cu bralele pina unde putea ajunge $i rupse cu fiece mintr cite margine. de . deschidi gura. Fapen pe cind vorbea (avea exact indl$mea Cel dintii vorbi domnul Omidtr. doue. mi-ar place vi e cu supirare mare.Din ciuperciintrebat domnul Omidi. dar in cele din urm6 o deschise 9i reugi s[ inghite o ferimtr ti din bucilica miinii stingi.Dintr-o parte din ce2 Cealalti parte din l^?:" se intreba Alisa in sinea ei.l\Lt l\ t{RA \ll\L \ll.Darglas nu-s obipnuiti! se scuzi biata plingitor. .. Dupd un minut. unele cuvinte mi-au iegit altfel. in clipa urmdtoare simli o izbituri sub birbie: i se pocnise de pictor.cu deloc -domnulinellime foarte bunA! zise minie Omide. cici scedea repede. se scuturl. ca s-o incerce. c6ci nu-5i mai gisea umerii.zise cu glas tare. Fu foarte speriatl de aceaste schimbare brusca.N-ai mi se pare .ladupi lit . gi glndi in sinea ei: Alisa cu .spuse domnul Omidtr pi.Ti-a iegitcategoric domnul Omid6. din cealalta te faci . . dar lgi didu seama ci nu e timp de pierdut. 9i cum ciuperca era cu desevlr$ire rotunde. . ln viala ei nu Alisa mai lntilnise pe cineva care s-o contrazice atitai simtea cd-gi pierde ribdarea.. acum te card! Mai am $ialte teburL $i mi-i de-ajuns! Vezi c-acu' ili fac vtnt pe scard! spus-o bine zise Omid6. Dintr-o .Ei. incercind a se limuri care si-i fie cele doui pirli.mici..La destule mird pin-acu' liam rdspuns! Rogu4e. porni iar str pufiie.nu mai spuse nimic. luind ciubucul in gura. Ba eo . spus-o bine. din uou.Atlta c6-i neplicut sA ttifi? Nu stiu zise domnul Omidi. Alisa aftepte cu ribdare pin6 va binevoi s6-i vorbeasci.mie domnulprea am pi cl nu .Ce nu m-amJi-ar conveni? Intrebe. inellindu-se de un deget). -rlspunse repedeglndit la o mirime anume Alisa. o parci ar fi fost clipd mai tirziu. gtrsea problema foarte grea. se ficuse nev6zut. trebuia indate se minince pulin din cealalti bucigicd.. dar in clioa urmeroare se sperie din nou. mlrime . place? .

Dar perpii ittia.incercat in malul apei. in siirJit.dac-o fi aya. lcrpi..spuse pare foarte riu c-alj avut sup6r6ri Alisa.ba crescind.rlir.i tocmai cd in sfirgir am scApat dc ci. care p6rea a se indlp ca un lujer dintr-o mare de frunzr..9i chiarca at face una ca md uit dupl oui. dar cu !las ce\a mai pot. Da-nri pasi gr6bj mult -spund Alisa /rtc ioarte din intimplare nu .continue cind gindcam lindu-i sc iar glasul . imbufnat. Am vAzut eu destulc lf-rilc in \irla m.continu6 Porumbelul. $arpe! . miini. atunci inseamni cd sint .CaouAlor n-ar fi destul6 ostencali cu clocitul Trebuie . asta-i tot ce pot sd spun. un porumbel mare ii zburase in obraz gi o bdtea minios cu aripile. cc. $i tocmai cind alesesem cel mai inalt co- asla. cu tcrripurile lorl Brr! $arpe ! $i.. garpc! protesti - 1i-am mai .Nu ziLr. care acum incepea se inlcicagA pesul Porumbelului.)Jp( plingind: Am incercat in toatc felurile 5i tot dcgeaba! Nu-i chip si Ic inrri in roicl inleleg cituti . de pulin dcspre ce r. Era o idce arit (le n()uil pcnrru. ca 5i . incit amuli cite\'a clipc. ori Sarpc? oui.i cusc in acea zi_ po.\lisa. douA.ti atunci'l zisc porumbclul. poltim.lc cind privea in jos.edea. dar fere altd urmare decit cA indepdrtatul frunziq de sub ea tremura nitelu$. Si . tcrilclc meninci ti cle niciodati un ou! .. zi sd mdr [ri ii cu ocllii in patru dupA pi noaptel Nici un picu$or n-am dormit.spilnca totdeauna aderdrul fiinclcd. e.r adauga:. gindi insA ce n-avea rost sa mai spuna nimlc pina nu \J termina de vorbit Porumbelul. dar nici tfia cu un git ca ista! Nu. ba scirind pini cc.Alisa indignar5...cu chiu cu rai. . circ-un pic.. sigur! Ce e . 5i una. cind un sisiit aprig o facu se sc tragi inapoi cu grabA.Atunci plcaci dc-aicil zisccuibul lui.se sA nurnli . aciuindLr-sc iard. cind dintr-o bucati. trcbuia si stca si giJ descurce.Nu sintlipa Porumbelul. Eu sinr sint o..Nu zise Alisa. desigur ti Alisa era tot mai nelamurire. sa vadi ci girul ii era mlddios ca Tocmai reugise sdl aplece. las' cA ttiu eu. nu li-ap Iu" pu-llr.i in Alisa sc ghcrnui printrc copaci .. cAci era un copil carr. nul E5ri yarpc. pe un ron dc adinc disprcl. sub ea..Am gustirt oui. verde. i. 5i cum . am incercat prin Jm tufiguri . Da.1'c uili dupi oui. - . cum de nu vA pot vedea'l Vorbind. Porumbelul . ti se pregitea si-l cufinde printrc frunze ldcscoperise ci acestea nu erau decit coroanele copacilor sub care umblase). de trci sAplamini! lmi . Cum se p6rea cd nu-i chip sd-5i duci mii.e fecut umerii bierele mc. unduit intr-un zigzag gragios. cc sc zArea aiternut departe. gi daca-l afa... cind din ccalalri - . Jp.i migca miinile de colo pin6 colo. cu marc gri. sc iresc rar din senin.Dar cu nu sinr $rpo.\. iti!i.pr. Tot porumbclul. ce-Inr pasir mie dc eiti fetiie.zise Porumbelul. cam cu .zisc Alisa. cu sint o tcrili -incloiald. cu spus ! il incredinlS AIisa.ji. AcuSi o si-mi spui cd n-ai gustat Dd-mi repcti Porumbclul. amintinclu de citc ori sc prefi. Nu creci asta .spuse Porumbelul dar zise Alisa. t'iindci gitrrl i sc incurca mcrcu printre crengi. Nu po!i s6-i impacil pace! Ba eSti 5arpe! ele un icl cje $crpi. nile la cap.Si fu un sarpe.Ce-o mulrll -s-or fi fi verdeap aiamei'l zise Alisa. firi a lua :cama la ea. dcgcaba tdgeduie$ti. ceea cc-i dete Porumbelulur ragaz sA adaege: .'. incerca se-$i aplece capul pine va da de miini incintare . cc mai scorncali! rispunsc rumbelul.lLrmrtalr: mic nu-mi piac ouelc crudc.crpii. Vid eu ci tc cizncati a niscoci ceva! 8u. gcrpcftc.orbili Am incercat prin r6dicinile arborilor. era o lunsrme rmensi de git. dacd Dupd citva timp iqi aminti c6 ince mai linea in miini celc dorra hucdlelc rJc ciuperca )i se apuci sA ronldic. att'pac drn pidurc .

.

acum am implinit jumetate din ce-aveam de gindl Uluitoare sint schimbdrile astea. oare cum pot face asta?" De atita vreme nu mai fusese cit de cit normali ca stature.Oricine ar locui aici . ajunse deodatl intr-un luminig. . unde se gasea o cas6. intii 9i intii..i-ar ie. de la un minut la altull Totuti. . nu mai inaltd de vreo patru picioarc.i din fire 5 de spaim !" A9a cd incepu si ronFie iar bini5or din bucelica ce-o tinea in mina dreaptd ..Bravo.. ceea ce am de fdcut acum. iatd c-am revenit la masura mea obi$nuiti. ci aceea frumoasd. cla' . incit la lnceput ise pdru fbarte curios.lll\l\ ( \Rll()l I !ezu ce izbutise se ajunge la inillimea obisnuite. cum prinsese obiceiul. dar in citeva minute se obitnui 5i incepu iar si stea de vorbe cu sinc insdti. M6-ntreb. niciodatA nu iitiu ce-o sd devin.. e se petrund in grAdina Vorbind astfel.statura pe care-o n-are rost si intru la ei cu am acum: vai.i nu cuteze sA se apropie de casd inainte de a li scizlrt la vreo noua dcgcte. gindi Alisa .

ca .r u . cu o IalA rotundi 5i ociti mari. ciud dc(. in cc vorbesc. stdiu ti se urli llt casa.douS.lc li \c Jmest{car5. rJiniir :i hucl. cd tot nu te-audc nrment. alcrgind dinsprc p. prostcltc. al doilca.inlii.iat in buclc [.achcul-Pe5tc plccasciar ccldlalt tredca pe jos. ar ti zis cd-i un pcitc). ii tlerclrise un alt lacheu in lir. un lachcu (Alisa il considerA lachcu.i [-acheLrl-Pc5tc..i . Alisa sc prrpddca dc ris uitintlu-sc la ci: alergd inapoi in p6dLrrc si sc ascundi. $i intr-adcvdr. Apoi ibi iAcura unul !ltuia citc-o plecicrun. dc sub bral. pc acclaSl ton \r)lcmn. O inritalie la crochcl pcnrr cc le acopereau tot capul. tr sc holba la ccr. cl dc marc spu|rinci. ll.achcul-Broascd rcpcti.i cind scoasc iar capul ca sd privcascd. clc fricd sd n-o audi cci doi.CAPII'OL UL VI PURCEL CU PIPER Un minut. l.sir'rt dcdouA motivc: mai ca )r accca5i partc a u)ll indcd cu dumncata.lbartc sc didu rioasi si allc dcsprc cc cra vorba pidurc. .rca.aproapc cit pc carc i-o inmini ccluilalt. intrebindu-se ce se taca mai intii.partca Rcginci.datI sc ivi.i bdtu. pc-un ton solcmn: Pcntru Duccsi. Accst lacheu sc apropic rJc ca. aproapc dc utl. pcntru cd cci diuduniru lac atita gilegic. o scrisoarc marc . din C) in!italic la crochcl Ducu'i.!. cuAlisa obscrva toatc aslca 5i . intii 5i irrtii. ca.durc.er ir cir'ceni tirr. cioar intorcincl Irr icl cu! intelc: Dc la RcginA. Amindol lacheii aveau pArul pudrat 1i aran.N-arc pcntru chcul . zisc Lanici urr rost sA ba. judccintl dupd lala luj. dinauntru sc auzrra un scandai ncmaipomcnit: nilte ncincctatc urlctc . l-iindci cra imbrAcat in livrea: altminteri.. ca clc broasci. Lachcul-Pc5tc scoasc la ivcali.si ascultc pulin mai la o partc. Alisa mcrsc cu sliali pind la u55 . irr rr.

sc Irolba intrLrna la cer $i Alisa socoti cd asta cra hotirit nepoliticos.i u cd nrr-i crau .ului.rrl )i in. incit prinse curai 5i r'orbi mai dcpartc: Nu itiam .Fiindcd-i o pisicd din Cheshircr .zisc Duccsa . J( prrci n. Sintcli buni si-mi spuneli zise Alisa. ce sta pe vatrd.cfLr :.i r.icd mare.Eu o si sed u5a casci miinc.ca . bucurursi cd in croprsc coDvorbira.Pdi.alr cr.Lacheul. :\dtl nriL Lacheul.rrc-r .-.r pi.rtc ia tt. pinA sc farimi dc-un copac.:i. sc apuci sA aruncc cu tot cc -qi sca la r'ndemini in Ducesi 5i in copil intii - in linrbl srcar cnglezit e\ista zicala: .i(us! j ras- zisc AIi.'ctrlui >r am(slcc:r intr-un ceaun mare. dumncata ai putea sd bali . doul .Dar poate ce nu-i vina lui ili zrsc apoi n-o fi putind altfel.r. Singurele fiinge din bucdtirje carc nu \lrinutau crall hlrcalSrcrsa .!ca.uprl t. 5edea Ducesa. in timp cc qovdia cam cc si aleagd. rtlai c vorbi - intre timp. sd intruJ intrcbA iar Alisa.. . intii 5i intii. in mrlloc. nu alta ! Adcvirul Asta cra.i .Lc ea .Lu Iru. indati dupe aceea. E ingrozitor bombini pcntru srnc ni(i . ba strlnuta. ce pdrea plin cu supd. Porcule! Ultimcle cu\inte lc rosti tam-ncsam. r I c.rch." glas tarc.ta aplscata .nrlrca ilirld.. vorba e r/acri trcbuic si intril zisc pLrat( . sc dcschisc .istc capul l-acheului. zilc . are ochii atit cle aproapc de crestetul capuluil Dar in tot cazul ar putea se respundd la intrebdri. printre strinuturi. . . . punsc Duccsa. Stiu sA rinjcasci.r ir (.prla. Pind . In clipa aceea. disculic cu dsta . pe un sciunaf cu trei picioare.r Iluicre. iar copilaiiul ba urla.Rirr c. Cun .una.l. ii atinse in trcacdt nasul $i zburi mai dcparte. mar cum te contrazic toate fiinlclc rstcal Sd innc bunelli. SA. deci pisicile din Chcshirc totdcauna lapt.('J.Eueu si si lac'l zise Alis". \(5c Multc nu stii tu.Al l)egeaba stau la timpit de-r b'nelea zise Alisir disperati e \poi cicsch ise rr5lr. Intr-adc\.i Ducesa strenuta din cind in cind. intrcgi. prea era incdrcat aerul cu miros de piper. fArI si . o zburi 1':rrllrie marc..tare.zisc f)uccsa . tl . BucdtAreasil .rL.Cum si intru'l repet6 cu Lacheul zise: aici pini . de parcd s-ar 1i tlrimal in bucali rreo larfurie sau vreo oali. nici nu cd pisicilc 5tian.citc un trosnet puternic.ci nu-i pr(a pliiu sa-l rLrdi.rlrul.i placu Jeloc lorul cu r'. inlrlcgil Pe cind vorbea. U5a ducea de-a dreptul intr-o bucitirit' "rrre. cc 'ed $i alt subiect dc Ali. Che\hrre (n i ) o .t o r.rn (:lpil l.Toatc Stiu . $r eu a$ putea sA-!i deschid.. Asta-i \orba.j :rJrncrrurr. p.'tmitn. bucdtireasa lui dc pe lbc ceaunul cu supA fi.5i lntra I convcrsalic.1r fi intimplat nimic.)bscr\Jirrlc.Cu siguranli cd a pus prea mult piper in supi!' i5i zise Alisa.'rc>ti zisc l..i . . cu uirc- cari inf'lorituri: o aici intruna.u.onti.pctr.r Laclreul. lare incloiali.1.. atit clc minioasd.de-aia.\li..1drt.:iumncata'l .dacd ar li u$a asta intre noi. De pildi. numai ci .. fSrA incetare.r. cu glas mai .de cr' rinjeste afa pisica dumneavoastrd'l )i pin.... incit Alisa mai cd sdri in sus: clar indrta \A.Ar mai avea rost sA baii \orbi . pc rcclo'i lu1. liindcd nu cra prca iigura claci se culcnca sA vorbeasct ea intii .a loJrlc crr!ll|l. Atunci zisc Alisa cum sd intrul fi induntru. dacd ai slrAnuturi. ingclcgi .cr nLr.rinlcsc.i prin ea.. plina dc lum dc ll . cu un copil mic in bra!e.ir toate linicsc. chi!rr p.Cc .spuselc inainte lini scama dc ci .puil-tr )i gtndr c-Jr lr rn!r hinc \. rinjind cu gura pini la LlreclI.4r. Lacheul gdsisc un bun prilej ca .\.

:. incit Alisa cu chiu cu vai izbutea se-l Jine. Pe cind Duccsa cinte cea de-a doua strofa. nu-i a5a.zise Ducesa suceite-i gitul! .nicie pe copil. nu mi-n$el sau . incit Alisa cuteze se vorbeasci inainte: Alisa il prinsc cu greu pe copil.Parc-ar fi o stea rlp mr rp" oin. Ducesa. . sirind ingroziti de la locul ei.Ah. il tot zguduia cu strii. Am. Niciodati n-am tindu-i un . dar bucetereasa amesteca de zor in supd 5i pirea sd nici nu asculte. Sint asprd cu miculul meu. te rog. Gindili-ve. E timpul si me-mbrac. si 5tii cd i-a rvpt drdgulul de niscior! exclamd iard5i. $i-i ajutd! COR Valeu! Valeu! l/aleu! ..5i iegi in ea o tingire. cind o cratiF neobignuit de mare zburase chiar pe lingi nasul copilului.itll ll 1 _ \ \iir iii\ il cu vetraiul. chet cu Regina . Popara.Douizeci 5i patru dc ore. .tia cd te-nttitttd. . ralAturindu-i-sc bucetereasa r. de-alde astea! zise Ducesa. ca si vadi dace are de gind sA ia in serios aceastd idee de-a Ducesei. vezi tu nitel de el! ii spuse Ducesa Alisei.iar se intindea.cc totdouasprezece? -pe mine cu mA plictise$ti . dac6 vrei. $i bata-l cind ttrdnutd: Strdnutd fiindcd aste rdu. putut sa sufer cifrele! Apoi sa apucA iar si adoarmi copilul.s-ar mi5ca lumea cu mult mai repede.li l'Frirq ins6 abia o atinse.Poftim. II DAI OU(A SlrOnUlO: Ii printla bine. fiindci mititelul avea o tormi ciudati: Iinea bralele si picioarele intinse in l6turi. zvirlind copilul spre ea. sfordia bietul de el ca o locomotive . fdcea de parce nici n-ar li bagat de seamd.i timp de un minut-doud se tot gi incovriga .zise Alisa.i copilul): I lup( iu! Hel. cum s-ar mai descurca cu ziua gi cu noaptea? F'iindcA.Ah. chiar cind o nimerea cite ceva. ii trebuiesc pdmlntului douezeci ii patru de ore ca sA se suceasce in jurul axei sale.. cin- du-l zdravin la slir5itul t'iccirui ttl de cintec de leagin gi zguduinvcrs: fii asprd cu miculul tdu. zic i eu. apoi urme o ploaie de tingiri. tivi fi farfurii. loarte bucuroasi c6 avea prilej s6 arate 5i ea nilel ce $tie. bietul de el. urla atit de tare. care. iar copilul urla oricum atit de tare.Dar asta n-ar fi de nici un folos . bagd de seame ce faci! strigi Alisa.arunca o privire cam infrico$atd spre Alisa bucitdreasi. Cind il prinse. incit era cu neputinF sd gtii daci-l suparau ori nu loviturile..Fiindci veni vorba de sucit .Dac6 5i-ar vedea fiecare de treaba lui mirii Ducesa . incit Alisa abia desluqea vorbelc cintecului. carc Bucdtdreasa arunce dupe dace . Vai.iu! Hapdu! . . mai si i-l striveasce. ca se merg sA joc crograbi din odaie.

sd-i apucc strins urcchea drcapte 5i piciorul sting). iar ochii-i se l'6ceau tot mai mititei ..cuviincios se tcil cxprimi Alisa.. nu puteai desluti care din doue) 9i mai merseri citr tdccrc. cind pruncul groh6i din nou.zisc Alisa.. decit a nas.Cind o s-aduc acasi vietatea asta.c Dc indatd cc sc lamuri cc-avca dc facut ca se-l poatd purta in bralc.i spunea. nu-i oare o crim6 si-l las aici'1' Ultimele cuvintc le spuse cu glas tare.tisr Alisa.ii mai tarc. tc rog. . de locul undc vrci . ingrijorate. cercetd iar chipul. dc parci i-ar fi raspuns (dc la un timp nu mai strenuta)..ar fi lost un copil groaznic de urit.i vorbi inainte.deloc daci o sd-i carc pLaca accst numc. toarte ingrijoratd. Ai grijd! Bietul mititel iar hohoti (sau grohbi.Nu prcir imi pusi undc ajung .i o mulfmc dc dingi ascu1i1i." $i incepu a se gindi la alli copii pe care-i cunottea.. ce-o sd l-ac cu cal". rdmase loartc mirate vezind pisica dc Clreshirc agAlare de creanga unui copac din apropicre. deodat6. nu mai vreau sa am dc-a lace cu tinc." cind. 'I)acd ai $ti cum s6-i prelaci de-adevirat. rotu$i avea ni$tc gheare lbanc lvngi. atit de tare. Fdrd indoiald. urliugi Alisa. . Pisica doar se hlizi cind o vizu.s-ajungi zisc Pisica. A'a cd il puse jos ti lu loarte uturate vAzindu-l tropdind liumu. incit Alisa i5i d6du ssama cA n-avea absolut nici un rost sa-l duce mai departc. De ce grohii'l mustri . clrcpt cxplicalic. cirora le-ar Il stat foartc binc ca purcei . dcocamdatd vdd ci-i pare bine".igi zise . De data asta nu mai incipea indoial6: a rimp. Alisa tocmai incepuse a se intreba in sinea ei: . cu oarc.sfiali. . il dusc afari Ia aer' ltrebuia se-l suceascd intr-un Icl dc nod iii.Cind ar fi crescut mare . CopilaSul iar65i grohii $i atunci Alisa. llindci nu :.i se uite iar in ochii copilului. Pisicule dc Chcshire incepu.el cdtre pddure./i-doud au sa-l omoale. atit .ll \\ l\ ( \RR()l. gindi Alisa Vrci. .prea erau mici pentru un copil.. ii cercctA fap.Ei.Dace nu-l iau cu minc pc copilul asta - era un purcel in toate regula.Dar poatc c-o ll din pricina plinsului gindi. avea nasul din cale-alard dc cirn semdna mai mult a rit. . - ici- - DacA ai cle gincl si tr' prellci intr-un Atunci n-arc importanlA in cc direcgie o zise Pisica..intr-o . . ce Alisa.. . ca si nu se mai poatd deslacc. dar ca purcel mi sc pare foarte drigu1.l purcel.tia. sd vadd rurmc dc lacrimi. Nu. Mititelul grohei. .5i rocmai i. tbarte scriodse eu. Dar Pisica nu licu altceva dccit sd rinjeasci .numill s-iuung un(lc\l -. in ii Binder Ali'a . una. Nu-i dcloc astl'el. Toate astca nu-i pldccau deloc Alisei. incit Alisa i$i dddu scama ce se cuvcnca s-o tratczc cu respcct. ca si vadd ce e cu cl. clragul meu . Alisei i sc paru dcstul de blindi..in ce dircciie si iiiiau cadc bunA )i si-mi spui s-o s6 plcc de-aici'l Asta dcpinde lbarte mult .. nici urmi de lacrimi!" .

.

miriie cind se supiri gi dd din coad6 cind sc din coade cind mA supir.. . fiind luna mai. poate ce n-o sd l'ie nebun riu in tot cazul. Alisa o porni inspre partea unde aflase ce sta Iepurele de Martie. se obignuise cu ciudeteniile. dar Pisica nu mai aperu. . nu cd mirii Alisa.e. qi cu virful cozii pAru irrcet dc tot. Te poti duce la oricare dintre ei. Alisa nu i! prea mirate.gi labi .Ei vorbi mai .5i pieri. - Ai . sd md duc printrc nebuni A. Toli sintcm nebuni pe-aici.Dar ripostd Alisa. carc mai zdbovi citva timp.firdspunse Alisa linittite.ind cu rinjetul. amindoi sint nebuni.Pdldricri am mai vdzut . .i nri-ar place s5 nu mai tot apari ri si dispari chiar a. A5a-i'l bucuri. zicmai intii dc toate.. are se tic mai puiin Am $tiut -iarigi picri. inccpind 5i rfirr. n-ai ce-i face zise Pisica. flutupelerind intr-acolo laba dreaptd sti -flururdun rier: iar in partea asta cealalrd .) Nu eu. A$a ca sint nebune. totuti continue se intreDe: $i de unde Stii ce ru e$ti nebune? I ln limba englezi prcit) ca un icpurij).crochet cu Regina? Pisica. . prefdcut .tor mai interesant o si fie lcpurcle dc Martie. O.Mi-ar place foarte mult zise Alisa dar n-am fost invitate pina-acum. exista o zicald: 'Nebun (sau zaiepure de martie' (luna cind odrdslesc Alisa mai st6tu pu(in. Pe cind ince se mai uita la locul unde stetuse Pisica.Binc .Asculte.i$i zise . ti acum.. dacd mergi cit . Alisa. gi tu joci . nu . firi vestc amclit. ciutai - Trebuie si fii pe-aici? - zise Pisica - altfel ce Alisa nu fu deloc convinsi ca asta era o dovade. aSa c6. si incerce alta intrebare: Cam cine ste pe-aici pe-aproapel Cred cd ay-i Alisa. De unde itii cA sint nebune? intrebe Zi-i cum vrei . Da'eu mirii cind md bucur 9i dau Eu zic cd torci. eu c-a$a o sd fie 5i zise Pisica nebun ca in martie.S-ade parcd in purcel .trebule. .. ce s-a fdcut copilul'l Era cit p-aci si uit se te intreb. igi dete seama Alisa. . Pisica s-ar intors in chip firesc. zis purcel . dupe cc tdt rcstul pisicii dispdrusc. ciinele e ncbun'.a.zise Pisica. bineinteles ce ajungi.O se me vezi acolo . $i tu cSti nebunS.sta un Iepure de Martier. deodatd aceasta apiru iar.spuse azi . Pii.In partea oceea spuse Pisica." Pe cind igi vorbea aqa. $i-eu sint nebund. - spuse eu n-am chef .m-aidc data astaalta. dupi un minut-dou6. dis. Asta nu era de tegdduit.zisc Pisica ciinelc departe .rdspunse Alisa .Amzis purcel ori ccrcel'l spuse Pisica.i poftim! iar Sedea Pisica pe o crcangd de copac. cici se cam a$tepta s-o vadi Jparind din nou. ridici ochii .zise Pisica.

Era o casi atit de mare.Ce curios! gindi Alisa." Nu mai inaintA mult 5i dedu cu ochii de casa lepurelui de Martie.. incit Alisa nu prca se incumcta si se apropie pin6 nu mai ronlai nilelu5 din bucdlica de ciupercd ce-o linea in mina stinge. merse spre cas6 cu oarecare goviiali. Pisicd Idrd rinjct am mai vizut. pentru ce hogeacurile se inillau in chip de ureclri. zicindu-pi: . igi inchipui cd aceea cra.. ca se creasci la vreo trei palme. iar acoperigul era stulruit cu piir d!' iepure. dar rinjet tdrd pisici! Atra ceva n-am pomenit de cind treiesc.Dar daci totu$i e nebun rdu! Mai bine mi duceam sd-l vid pe Pelarier!" . Chiar 5i a5a.t'r u 'l tJI| ] \tt\l ! t\ t\R\ \lt\L \ r)R .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->