Lewis Carroll

PERIPEIIILI ALISEI
INTANA MINUNIIOR
Editura Ion CreangE

-..--.--=:

Domol plutim pe ape line Bat unda vislele, linute De mtini micu1e si, vezi bine,

In

dupd-amiaza aurie,

Nici strguinTa nu-i prea mare, Nici iscusinTele depline.
In astd tihnd Si visare,

O,

cruzi^ micufi

! In

dst ceas molcom,

Pe-un ins topit, ce-abia rdsufld, SdJ tmboldigi Ia ,,un basm mare" !... Dar cum sd-nvingd bietu-i glas, Unite cind is trei gldscioare?

Ndvalnic, Prima dd poruncd: Sd nu mai stau, sd-ncep Indatd! Cu glas mai blind, A Do:ua roagd: ,,Ndzdrdvdnii, ca si-altd datd!" A Treia atit de bucuroasd e de-nceput, Cd nu-ntrerupe mai des ca pe minut o datd.

\\ l\ ( \RR()l l Dar iatd cd. ce-un cdldtor. stritu cindva s-adune.Ce altd datd?! Acum. Nu era chip! . ce amintirea Cu vrajd impleri-n cunune Ca pe un pal mdnunchi de flori.jivine cumvede aievea Cu stranii ptisdri Si grdieSte. inchipuirea inso ye Ste - $i ori de cite ori secau gi - mina-1i bltndd ia Copildrescul basm si-l pune Llngd curatele-yi visdri. Ndzdrdvdnii Si Sotii tmpreund depdnind..I l. tdcere-adincti s-a ltisat. acuma!" Voios strigau tustrele. Pe cea din vis ndscuta parcd o . gi-ocum. Fintinile inchipuirii. ndzdrdvdnii am tot scornit. zbirii ! Asa s-a fdurit povestea de pe-ol minunilor tdrim ASa. ! in .. Alis Supusd acum. In voie stind la sfat. VoioSi cirmim barca spre casd Ctici soarele e-n asfinTit. prietenisre. cd povestirea-i gata echipajul mullumit. Pe-ndepdrtat meleag. neasteptat. cel slab cercind Sd pund capdt fericirii.. Neputincios. plutind pe indelete.

undc picri. curioasd foc. incercase dc vreo doui ori sd se uite in cartea pe care o citea sord-sa. cici ii d6duse prin gind. ce n-a mai vezut niciodatd iepure si aiba vcstd cu buzunarc )t nici ceas pe care se-l scoate din buzunar. cu iu. 5i Alisa nu prca sc mird nici cind il auzi pe lcpuraS bombinind: Vai. $i chibzuia in gindul ci (cit sc putca chibzui pe o zi de artile ca asta. ajungind tocmai la timp ca r6J radd cum dadea buzna intr-o rizurnd m6ricicd de sub ni5te tufiguri. . lirartc l.' dusc pc Alisa drcpt inaintc ca printr-un tuncl.CAPITOLUL I ALISA COBOARA iN VIZUINA IEPURA$ULUI Incepuse a se plictisi de-a binelea Alisa. Pcntru atita lucru n-avca de cc s6 te prindi mirarea..Ce rost o fi avind o cade fari pozc 5i fir6 dialog?" se intreba Alisa. Alisa se repezi in picioare. apoi o lue brusc la lalc. Cind. pc urmele Iepuraqului. Alb. scoese un ceasornic din buzunarul ye. dar n-avea nici un haz: nici poze. alcrgd chiar pc lingi ea. care te fecea sA tot firesc.r lnal Coborisc {Cind sc gindi mai tirziu la intimplarqa asta. hop :.. se uite la el gi-apoi i5i iuli fuga. cu ochi dc mdrgcan. nici dialog! . dar in clipa accca ii perca totul lbartc 7 inlr-() lintina t'ourtc.) insi cind Iepuragul. o lua la fugA peste cimp. intr-o clipi. vai! Am si intirziil mai pulin. ili dct!' scama cd s-ar Il cuvcnit sI o mirc.i Alisa dupi cl in vizu- fdri s6-.edca pc mal lingd sora ei $i n-avea ce face. incit Alisa n-avu vrcmc nici o clipitd sd sc gindcasci a sc oprii sc trczi lultccincl in .jos. nici mai mult nici picotc$ti $i sl 1i sc impeicnjcnezc gindurile) daci plicerca dc a implcti un Sirag de margarete mcrita ostcncala sd se ridice 5i sd culcagd margarctcle. vai. e. de cind tot .i pund cit dc cit intrcbarea: cum va ie$i oarc dc acclloi O bucatd dc drum.eala fulgerului. un lcpurai. 9i. rizuinl rcpurclscd .rtei.lrnui. deodatd. dar atit dc brusc.

.cci dc la antipozi . indoi ge_ nunchii .. ^ricum. curind incepu iar sd vorbeasca.cuscd = 1609 rn. Oare n-a\ea sd re mai LrpreascA nicicind'l DULCEATA DE PORTOCAI. chiar dacd a9 cidea de pe acoperiS.rtd 5i-apui iari. nrcr c-o sd mai imi pese cind m-oj da de-a dura pe sciri! Cit de vjteaze o si le par celor de-acasAL.dar.. daci nu pentru alt. plutind prin aer'l Credetri ci voi aij putea.rl Cc nosrim ar fi sd tlndci mincat vreodata un liliac'J' cind. cind il deschise. dar gindea ci sint nrftc cuvrnte simpatice ti impunatoare.ci in . iar uncr. Dupi o cddere ca asta. rnglc. cu o (licltL'la p( carc scrja: marea Fic ci cla o lintine loarte adincd. rn.\.cr(a \A pn\e!. mai inginA c) d. dc minA cu Dina.i tablouri agdlate de piroanc. Nu vru sd-i dea drumul.. cadcJ. bul! 5i iar buf! cdzu pc un maldir de crengi 5i de frunzig ve$ted gi acolo rimase. Ia sd rudcm asta e. Eh! De-acu'.ca sA-51 repete cunoltinlele.E. ici qi colo vezu hdrii . nu face sI intreb: lasa.am asta este $i L.e. cddea. in capdtul ciruia il zdri iar pe lepuragul Alb.$ii. Cadea. dar poate c-ai putea prinde cite-un liliac .ios.. Dina. n-a5 mai zice nici circ!. gol.l. il gdsi Me intreb cite leghe am strAbatut .Hai. spunc-mi dreprt ai ce lace.mlcardistanla. redeli dumneavoastrA.izii Si de etajerc cu cirli. Simlea ci incepe sA moleie Si tocmai prinscsc a r. dar deasuprd-i era intuneric.e\a . irndcA avea oarecari indoieli ci le zice chiar aSa. tn. J\u trmp. alergind cir il lineau picioarele. in trecere. . Dar oare pisicile mdnincl liLieci? gi cum intre timp i se cam fdcusc somn.\drt( inc(1. cader.) ( a. (Fiindci. r.l.. . Cred dc cind cA . oarel (Alisa habar n-avea ce inseamnd l_atitu.isa ci se plimbA. inv6lase a:emenea lucruri la 5coald cu toate cd ti acum nu prea era un prilej -bun de a se fdli..l) Vai. Gata ciderea! Alisa nu se Iovise cituli de puiin $i intr-o cljpA sAri in picioare. liliecii aduc foarre mulr cu toarecii. n.i iardri.am la patru mii de miler adincime. 5i nici Longitudine. doamnA.i sa inclinj capul cind cazi. dc teami sA nu omoare pe cineva dedesubt. . dar era prea intuncric ca sa purti trcoscbi ce\ a: apoi \c uitd la pcregii lintinii |i bdgd dc seamd c5 crau acopcrj!i dc rafturi cLr pror. loartc. cA n-o auzea njmeni. cAdca.sprc a se lamuri unde va ajunge.) Da. in caderc. (Mai ci-i pdrca O rril. Oare pisicile mininci lilieci? Oare pisicilc m6nincA liliccil.arca brne.Ei! gindi Alisa. (Dina era pisica ei. Mrri intii in.lri grc)ca )l spuneil: Oare liliccii mAnincA pisici? Dar cum tot nu Stia cc sd rispund6.aproape dc cenirul pdminlului.. Si izbuti se atczc borcanul intr-un alt raft. hodoronc-tronc. dar. dar stau md intreb .)arrc probabil ci spunea adcverul.F-iti bun6.tot cad'l spuse Alisa cu glas tare.lr. c-o sA r Ad scris pe undeva. roi fi ajuns pe undeva pe.) si spund: .1ine. ... lul de pe un rrl( un borcan. dar are sd md creadi o f'etifA cu totul si cu totut neltlutoare! Nu.r I aLrtudinc sau Longiludine am aJun. dragula mea. Dina.) .) Nu trccu mult 5i incepu iar: Oarc voi celAlalt -pdmintului'l cedea pine la capitulajung la . iute ca vintul. la ora ceaiului.i voi. de data asta. intrebind-o foarte serios: .) Sper ci n-au si uite.. Nu era nici o clipd de pierdut: Alisa o lud la flgA.) O sd trebuiasca sr-i intreb care e numelc ltrii. ca prin ri. sFi pund 5i Dinei lapte in farfuriu1d. totuti putea fi Iolositor exerciliu. inaintea ei se intindea alt coridor lbarte lung. aceasta e Noua Ze_ elandd sau Ausrralia'i" ($i incerca sd indoaie genunchii gi sd facd o pleciciune politicoase poli s6 . parc-mi-. spunelj . iie ci \lrr1 qii|'1. cumgra. pe lingi care luncca.i. sprc ej dczame8ire.r . Cum altceva n-avea urmA printre oamenii care umbli cu capul in jos! Antipaiii' parci le zice. ce bine ar fi fost sd fii gi tu cu mine aicil Soareci ma tem ce nu-s in vizduh.Dina cred c-o si-mi simtd lipsa diseari. Privi in sus.'($i t. Alisa cam n'avea cinc' s-o audi. Si tocmai bine il Vrca jmportaniA cum punea intrebarea. incit ii plAcca sA le rostcasci. si privcasc5 pe indelete in jrrru-r $r sa sc intrebe cu mirare cc-alea si urrnczc.l.

.

" Fiindce.ilc silii.a 9i vizu c6 didea intr-un gengulel. nu mult mai mare ca o gaure de )oarecel ingenunchind. vorba e ci nici o ugd nu se descuia. fird umeri? Ah. prin gengulet. uit.Otrave". incercind-o pe fiecare.. despre copii care se aleseserd cu arsuri.. de obicci curge singe. ori va fi tost cheia prea mice. tipar.ar fi sa mA de folos. Se v6zu intr-o sali lungi. luminati de un . dar. o fetiF inleleapte. daci bci mult dintr-o sticld pc carc scric . sa ved . . Cit jinduia sA scape din sala mohoriti gi si se plimbe printre rezoarele de flori.otravd .Ba nu . ce respindeau recoare! Dar nici capul nu-l putea scoate prin deschizdtura u5ii. Alisa gindi mai intii ci era cheia vreuneia dintre u.zise ea -peintii mA . ce stringe ca o lunete! Cred cA n-ar fi prea greu. Alisa era chiar in spatele lui. de aur. in mijlocul sdlii ..i.a mai icgi vreodatd din acel loc. de-o parte $i de alta. mai ci spera sa geseasce acolo altd cheie.. ce . sau avusese16 alte pdlanii nepldcute . priri.care e sigur cd nu fusese lnainte" . de - - Alisa deschisc u5i.i1i de lighioane sAlbatice. in timp ce cotea dupi un coll: Vai dc 9i de mustetile mele.. tarc tecut Cind cotise dupi iepura. i sc intimplasere in ultimul timp atitsa lucnrri ndstrugnice. vcdeti. atunciarde dace-l in mini 9i cind te tai Jii foarte adinc la deget cu un culit.t_t_\\ t\ ( {R R()l. la aceaste uiild si mare fu bucuria cheia se potrivea! prinse din urmi pe iepure ca se-l aude bom- usiF. Dar cind didu ocol silii pentru a doua oare. mihnit6.5i toatc astea numai 9i numai pentru cA nu finusere seama de nigte reguli foarte simple. se intreba cum t. Dupi ce merse Alisa. de-a lungul u5ilor. sau mecar o noti[5 cu instrucJiuni cum se pot stringe oamenii ca lunetele. Cind iat6 c-a-i ci:zurd ochii pe o misu!6 cu trei picioare.$i chiar daci ag putea scoate capul . 5i nu uitasc niciodati ci. iar pe ea nu se alla nimic decit o cheie mititice. De data asta gdsi o sriclugd {.9i joas6. incit se duse iar la misu16. cu litere frumoase 9i mari. vezu o perdea joas6.s-a maiurechiletirziul.ir de ldmpi ce atirnau din tavan. Jur imprejurul sdlii erau u$i. se intoarsc iar.Bea-md".prea multce un vdtrai ce... vai! . dar toate incuiate. daci nu cumva scrie sticle: Citise ea citeva istorioare foarte drdgule. nu era se se repeade sa face una ca asta. plimbindu-sc incoace 5i incolo.gindi biata Alisabinela ce mi-ar fipot . cuvintele: BEA-MA! Sc pdrca cd dcgcaba aijtcpta Alisa lingd Ugor de zis: . inderetul acestcia se afla o u$itd. inalte de vreo trei palme. intr-o gridini cum nu mai vizuse alta de frumoasi. cind incepuse a gindi ce de lapt lbartc pu[inc lucruri erau cu adeverat imposibilc.. pe care n-o begase de seam6 mai inainte.l benind. toatd din clettar. era o etichete de hirtie pe care de se puteau citi. 5i printre fintinile acelea. dar Alisa. dace at $ti cum sA incep.ori vor fi fost broaqtele incuietorilor prea mari. incerca cheia cea mititici. legati gitul sticlei. pe care incercasere s6-i invele cei ce le voiau binele de pildl: incins te . cuminte.zise Alisa) 9i. sau fuseseri inghi. strelucind in toate culorile. de aur. dar iati cd acum nu-l mai zirea.. e .

in oricc caz.cici. Fu lbarte mirari sd vadA ca rAminea cum cral bineinicles ce asta se intimpld ori de cite ori mdninci o prejirura.if in gridina aceea l'ermecltoarc. biata ncghrniF se a5eza la picioarele mesei 5i incepu si plingd.r md.junsc la u. sc hotAri sA intre indare in grAdin6. Te potiesc sd incctczr imediatl" De obicei igi dddea sf'aturi ioartc cuminli (desi cam rar le urma) ti uneori sc certa atit de rdu. incit o podideau lacrimile.. dar prea era lunccos: ..i piin. . cr('md dc JnrnJ\. .Foarte bine . ibartc rcpedc. ca sd vade dace mai scade inci. mai aSteptA citeva mtnute. cu statlde. " Mai stetu nilelu5 5i.aproapc slEur cA lnai curind Sau mai tirziu n-arc sa-11 pnasca. !a1J c6-i era cu neputinld sA ajunga pin6 la cheicl O vcdca fbarte l6murit prin sticla strS\czie :i incerca din risputeri sd se calare pe unul din picioarele mesei. rcpcdc o dddu gata toata. o didu gara.i era.Ce se intimple? Ce sc intimpld'1" linindu-si mina in crettetul capului. ca zicea .te o luminare. . vizu ce uitase clleila de aur. mic.igi pomene$ti cd md sfirlesc de tot..cind a. ca s-u id. cald6.Hai 5i nu mai plingc ata degcaba! j)i spuse Alisa cu asprime. o deschise 5r gasi in ea o prdjituricii mica.i iacd pe doui fiinte deodate. I5i amintea ce odat6 incercase si-si tragd citeva palme. dar .r dupe multe incercdri zadarnice.vail biata Alisa! .tAt ajunge pind la cheie. de intrat in grddind. tura fi. pe care erau scrise frumos.. Tutuii. ti daca md inalll ori o ia in jos. rede1i.am \a pol ninc.. scazusc in ineltime cam pine la zece degete. os-. A$adar se apucd sd manince preji. vdzind cit nu se mai in- timpli nimic.Ce ciudat mi simr! zisc Alisa. ca sA vade daca se zise Alisa . fiindci. Cred cd sint pc cale sd md string ca o luncrd! $i-a. dupi ce s-a stins lunrinarca fiindca nu-5i amintca sd fi Azut vreodatd -ata ceva.lac mai mare. o se pot se md strecor pe sub utal asa c6. incir i se pdrc'a rurod $i plicticos ca lucrurilc sd decurgd in chip obi$nuit.' prdjitd. Stau ti me intreb: cum at 1l Jtuncil Si incerca \d-)j inchipuie cam cum aratA oare llacdra unei lumindri.Dar acum gindi biara Alisa aS zice ca sinr .ea un gust amcstecat. mai gtii .degeabarimas din mincdoud liinle! Cind mai cd n-a nici de-o singurd fiinli vrednice de luar in seam d !" Nu trecu mult gi-i cdzu privirea asupra uner cutioare de sticl6 care se afla sub mase. acestci ciudatc copile ir plicea grozrr'. dc pl6cinta cu viSinc. iar cind se intoarsc inapoi la mdsuld. intru . pc sticla asra nu scria defel .d. ala c6 Alisa sc incumcti si gusrc tlin ea. pentru ce jucase necorect la o partide de croclret cu ea ins6gi... .. . dar Alisa intr-atita se deprinsesc a sc aftepta la intimplari neobirnuite. !i ise luminb iata la gindul cd acum era tocmai de marim!'a potrivitA ca sA poatA trece prin u.a. iar daci md fac mar mic6. unsd cu unt). era cam neliniStitd in aceastd privinld. cuvin- tete: uANlNcA-tv. triplura dc curcan .9i gisind-o toartc pc placul ci tfiindci a\.otrave .9i pulin imi pasA cum $i in ce fel! imbuci o firime ti se intrebe ingrijorat6: .

Acu ratd ce ma lungesc ca cea mai cogeamite luneti din lume! Rdmineli cu bine. picioarelor! (Fiindci privind in jos. Biati Alisa! Altccva dccit si se culce pe-cr parte 5i si priveasca chiorig prin uta grddinii.A lc trimit cr.r comisionarul i. cu sigurania ca n-am sd mai fiu in starel Voi fi cu mult prea departe ca sA me pot ocupa de voi.) O. dragele mele'l Eu. incit inccpusc sc hilbii).. aproape ce nu 9i le mai vedea. de fiecare Cr6- sA sa trimili daruri caraghios . trebuie sd \e descurcali cum $tili.cc adresi nostimd propriilor talc picioarc! $i pari cam va trebui sd dau ! Domniei Sale Piciorului Drcpt al . Arc englezeasci I picior = aproxrmati\ 40 - . Pii! Ce prostii mai indrug!" cind spunea asta. bietele mele picioruse. Pe Covorasul de li gd sobd.Dar ia stai se gindi Alisa altfel te me port bine cu ele pomene$ti ce n-or se mai vrea sa me ducd undc o sa vrcau cu sd merg! la se vedem cam ce-a$ putca tace pentru ele'l O si le diruiesc cite o perechc de ghete noi.1.l lisei. .Cum nu se poate mai ciu-ciudatlaexclamd Alisa ratit dc uluire.l \\ I\ ( \llR()l I CAPITOLUL II BALTA DE LACRIMI .) ciun!' $i sc mai gindi cum va facc asta. iMesure cm. cine are se ve incalie. una. (cu clrag dc -focmai la Alisa). {n. se lovi cu capul de tavanul s6liil intr-adever. intr-atit se indepertau. Lingd I/dtrci. indat6 pusc mina pe cheip dc aur gi se indrepte in grabe sprc u5a gridinii.. atinsese acum o lungime de vreo noud picioarer.Trebuic .l. stau $i ma intreb cine o sa vd tragd ciorapii de acum incolo..i zicea. spre picioareie ei.

5i a5. cu siguRoma . din piele de cd. cum era foarte cald in sala aceea.avea dreptatc) . Nu cumva in timpul noplii m-am schimbat in ce sint acum'l Stai sd md gindesc! Oare eram aceeaSi azi-diminealS cind m-am sculat Parcd mi-a5 aminti ca md sim- leam nilelu5 alta.. N-o si ajung niciodatd la douizeci. de patru ori fase lrersprezece.c.i evantaiul . fiindcd eu )tiu tot fclul dc lucruri.ini dac-am fecut-oGrozav are sd attepte! sd-5i Alisa se simlea atit de deznidejduite. $i sc apucd si sc gindcascd atcnt la toli copiii de virsta ci pc carc-i cunoStca. incit era gata si cearA ajutor oricui.: cind ea. Venea lipiind zorit din prcroruye 5i tot bombdnind intruna: Vai. Ducesa. indate ce lepurele se apropie. imbrecat grozav de elegant. Ducesa! . pierind in intunenc.prioari.. ea ltie a$a de putintel! Si pe urna.. cc e ea . Alisa ridicd de jos evantaiul 5i minugile 5i.i zicea Alisa .ias6 din gi. $i in cealalte un evantai mare. la culme.o fata mare ca tine (9i aici si rot plingil Inceteazd imediat. dacd merge a5a! Nu-i nimic: la Tabla lnmullirii mai grese$ti. i:.a cd. a. hai se-ncerc cu Ceograiia: Londra e capitala Parisului 5i Parisul e capitala Romei. ea incepu. le-am spus alandala.. incetipr ti \J vreunul din ei'l zicea . plingea inainte. late ce se intorcea Iepurele Alb. se pune intrcbarea: Cine sint atuncca? Ei.i cr sint eu.tirefle cd nu fu in starc.apoi .. qi de patru ori gapte fac. Dar. ah.. cu toate astea.r intrebarc la care-i clt se poate de grcu dc rds- l t3 . 5i .ti cd ieri sc petreceau roatc ca de obicei.. pe cind continua si-$j i pun A: ." incrucigd miinile in poald. vai. incepu si-ti laca vint intruna. scApd Iepuratul treseri. Pind la urmi se fdcuse imprejurul ei o cogeamite balte. ca si descopere nu care cumva s-o fi schimbat in pe pllns.. cit dcsprc trecut prin u)a. vdrsind un potop de lacrimi.-'ricindl Sr: a.ttii ce m-am schimbat in Mabel!.are eram azi-diminea16.. ..Ar trebui sd-1i fie rugine . ca ti cind ar ti spus pe de rost o lecfie. iar cuvintele parca \eneau altfel ca de obrcei: tos.Sigur cd Ada nu sint . cc mdi incurceture! Stai se vedem daci mai gtiu Va sd zicd: de patru on toate cite le 'tiam. comedie! Sd Stii ci e <. asta cra mar lmDo5rbrl ca . daci nu sint aceeagi . 9i incepu sd recite: dar glasul ii era aspru 5i ciudat.Extraordinar! Ce lucruri ciudate se petrec astizi! $i cind te ginde. cinci fac doi5prezece.i|i iar al meu1r' indci p6rul Adei e lung gi inelat. domnule.i-o zbuglri cit il lineau picioarele. cam la vreo patru degete de adinci 5i carc sc rc\irsa pina hdt spre mijlocul sdlii.o.. ranfA! Sd Hai sd spun poezia: Cind vrea micupl Crocodil. nici vorbA nu putea 11. p.. spcriat din miini manutile albe de piele .. lins de-a binelea qi sigur ci nu se poate sd liu Mabel.czi jos pi sc puse iar puns". atita ili spunl' Dar. Dupe citeva vremc auzi de departe un lipait de piciorusei i5i Sterse degrabd ochii 9i se uiti sd vadi cine vine.Vd rog. linind inrr-o mina o pcreche de mdnuSi albe.

rdmas nimictimp.i5i spuse. au s6-mi strige: . O si lle foarte ciudatl plins atitl zicea . pe cind era inalt6 de vreo noui picioare. de ciliva copii care se joac6 in nisip." Se sculi 5i sc mirare ci apropie de mesufe. . gi . rimin aici... ca si mai inainte.Bine. din altfel n-ar mai fi . aplecindu-ii capetele spre mine.I t \\ t: ( \Rli()l I pine o se fiu altcincra.biata Alisa. care-i ajungea pine la berbie. vini cei de acasi 9i.i riuu cu imbricasc intre timp una din minugile albe. qi ii nu-s astea cuvintele pe dddurd iar lacrimile. foarte repede. citre u9i1d. pe litoralul Angliei. Si gindi biata copili . Toarnd cu sirg apd din Nil P? .. ii aluneci piciorul. Insi i9i didu Eu doar o si ridic ocltii ti-o se-ntreb: .acum n-am fbst chiar fiindci niciodatd pine atit dc micil Nu. Mai in .Hai inapoi..e mai reu ca oricind .Ce bine era sd nu fiinot balta. alc lepuragului.vai! . mare . rimin aici unde sint! Degeaba or s5. zise cind vorbi inainte: Se $tii ce tot Mabel sint.Cum dc-am fecut asta'l 8indi. dai de ni5te cabine de baie pe plaj6.. din piele de cAprioare. nu mai avea acum decit vreo dou6 picioare inellime 9i sc6dea intruna. cu lopilele de lemn. pe m6sup de cle5tar. ca se se poata masura. ea. (Alisa fusese la mare o datd in viala ei gi trisese concluzia c6 oriunde te-ai duce. Se stii ce iar mi tac mici. dar.. bildibic! Cezust intr-o :!-tl Ze\t" ape s6rata. drigula l" ca-mi place cine sint. Pc cit isi putea da seama. incercind si treace Dar totul e ciudat astAzi.$i-acu' spre gridind!" $i dete fuga. sui.gi-atunci pot se md-ntorc cu trenul" . me tem cA acum m6 voi ineca in propriile mele lacrimi.. dacd nu. niciodatil Serios.Am scepat ca prin urechile aculuil" zise Alisa. . destul de speriati de aceaste schimbare brusc6. rai! .fiecare solz lucios! Apoi hlizeste dinTisorii Si-ntind? ghcarc imbictoara In mil poftind voios toli pe$titorii gi pe cind se jeluia a5a.fie trupul mai frumot. cit putu de repede.cit o sA trebuiasce si invel! Nu! M-am hotarit: dace intr-adever sint Mabel.) seama curind ce se afla in balta de lacrimi ce le v6rsase ea. iar inddretul lor se afl6 totdeauna o gard. Dar. dar mulpmiti loarte ci mai era in fi- int6.strigi Alisa. prca e dc Cind vrea miculul Crocodil Sd-i . vail ugi1a iar era incuiate 9i cheila de aur sta. 5i in clipa urmdtoare. Drept Alisa. micule.. da' spuneli-mi intii: cine sint?" Da' pedeapsd.fdlcile-i surizdtoare! intii gindi c6 nimerise cumva in Sint sigura ce . pi o s6 trebuiasci se merg se stau in casa ala care n-are nici un haz gi unde n-o se am juc6rii mai deloc. curind descoperi ci din pricina evantaiului ce-l linea in mini ii-i detc drumul in grabd tocmai la fiindcd . 5i-apoi de un gir de vile de locuit. podidindo iar plinsul cc binc ar li s6-i vdd aplecindu-se incoace! A$a m-am plictisit se stau singuri aicil La aceste vorbc i5i priri miinilc .

.

cAci de data asta tot perul pe trup. lung. . /is .pu-. crglru Hrr. cu ochi cu nitte pd.5i-a9a frumos st5spali l'c1i5oara..Surr. atit e de folositorl Zice cd o vai dc minc! omoard toli guzganii $i -mA tem ca iar \-am strig:l Ali.i dddu seama degrabi cA fdptura cc-o vcdea nu era decit un loarcce carc. goarecele deodate iilni din apd 5i tot rrupr.dar. )i cite 5i mai cite le lin minte pe .. cafeniu . temindu-se \m uitat ce nu vA plac pisicile. lCici deti itia putind istorie. nul zisc Alisa.) ASadar. poatc cA nu . La 1066 a cuccrit Anglia. in\ingjndu-l la Il.1. ii cra sigurd ci-l olcnsasc grozav. putea de iute.rgitl.unui 5oarecc . gtie si - Cici pe cit $oarecele pornise a sc indcpirta inol. p( rc.'1.. O. 'pu' pot cu loalc dst(a. vulgare! nu le mai aud numelel schimbe vorba. jignise pe \lisa. vd rog..tc'l chilii minios $oarcceic. pisicile dacd ali vcdca-o.al unui . r'r--. nu strice sA inccrc. sob6...1.cre lucrurile. 5i-5i linBc libulclc. 5i-5i ti-atit de plAcut c s-o alinli . draga dc ca . Alisa strigi dupd cl. incit nu m-ar mira sA poate vorbi.$tiu Si cu.rtiti.cut la noi cu William Cuccritorulr.. Dar hai si nu mai rorbim de ea. .a cu mil)nir( suparar I strilucitori. cu gles hlincl: . stirnind cu nriScdrilc salc un aderirlt cutrcmur prin hr.i catifelati .a5a-i dc moale .terrier" mic ranceza..1c rpLr. ducc dc Normandia.. r. Alisa n-ar ea idci loarte limpezi cam cit de demult se intimpla- dac-ai fi in locul meu. ttie s-aclucd :'lca in doua lahc. dar apoi iqi aminti cit de mici era ea acum r.Un Soarecc yrarecc .lr I.rrnlcr. q11 . in tot cazul. Si Si crei! $i inapoi. mai mult pcntru sinc. cizuse in balte.. Cred cd fi dumneavoastri ar inccpc si va plac. nu vd suparatr ilni pilc $i.de dragul! dc casa norstrd e un caleluf atit Ce mi iir place sd vi-l arit! LJn . $oareccle intr-un .. lung. fi inotA intr-acolo. urite. O.Oare arc vreun rost se-i vorbesc acestui loarccc? gindi Alisa.Poatc nu intclege englezeite Fdri indoiald cA e un soarece francez. pc cind inota alcnc prin balti $i toarcc linga .Chiar atunci auzi ccva plcscdind prin api.lrntr-un ochitor. Vi plac poatc. clipincl nilcl .Ah. $oarccc! (Alisa gindca ce a5a este corcct sA te adrcsezi unui ioarcce. carc a tr.zise de cc-am pdciuitor." ASa cA incepu: cumra ytii cum se icsc -O.|i la prins foarcci c ncintrccute... c.Asta-i bundl izbucni pisicile! Dumitalc childit minios.. Nu-mi plac \\illirn1 l. mincare. ln apropiere. pisica raLr ca nu vi-o pe Dina. in lLrple clr re_ g.!i-i unui groazi dc bani. A muril Lr l0l{7. Iotul e atit de neobi$nuit pe-aici. n. \e plac cumva.Cine din cap pini-n virful codifci. era prima datd cind ficca unJ ca J\tl. vorbc..nici nu care zice si lace toate al icrmier. arAta noaslra.un $oar!'cc o.CLr . E atit dc drigutd ii dc blindd.i( rlr:tgi' lc I r'. loarece!") $oarecclc o priri linti 5i parcd i se pdru ci-i tace semn. nrntic. ca 5i dinsa.lti.enrorul . incit Alisa continui cu grabd: Nu. ParcA tremurind mi-ar li dat mie prin gincl si vorbesc dcspre una ca astal Ncamul nostrLr totdcauna 4 r1crc\raI pisicilr -Si lanrunlL ii\lc:r n(ru)inJt(. icrtali-rnil cxclami Alisa din -$oarccelui i sc zbirlise nou. . ciinii'l $oarecele nu raspunsc.rorbi inaintc Alisa.rl pirea si-i tremure de spaimd. strigd indatii se .Oi est ma chatte'l adicl cartea er dc propoziJiune care se gesea in t o lui de la cap: Aproape . ca si vada c!' intii crezu ca e o morse sau un hipopotam. \ no si mai vorbinr dcsprc pi:ici - 1i nici dc.:el.mcinr. ve rog cd-lmi iertaiil bietul anjmal.. ili amintcl insd cd r lt usc in Gramatica Latini a liatclui ei: . Frlrp L rn t ) dace zvirli ceva. gindi Alisa. lbartc zorit6 sa .i-..- . spuse pnma . ca sd ccnra J(. dac6 nu vi placc. noLrl r.tpui 'i-t {'r!Jnl. 1027. .\'l|ii r'rf. 1i-ar placc pisicilel Alisa im.$oarecel Nu obosit dc cind tot inot din balta asta? Am pe-aici.

pliscul mare $i coroiat.l Rll l llll I \l l. un Vultan fi cite ti mai cite lighioane ciudate. Alisa a vazut desigur cindva poza acestei pisiri. cu glas incet si tremurator: se-li . (n. fap ii p6lise (de supArare. ca se-nFlegi de ce si sufir ciinii $i Rap si o Pas6re-Dodor. c6ci se f6cuse o aglomeralie grozav6.ltrai pe lirm.t. I Dodo 9i pisicile. care nu mai existI astezt. pi-onu potspun povestea mea. un Papagal malatez. dace nu poli si-i suferi! Cind auzi asa $oarecele.l. Alisa o lue inainte si toate adunarea inot6 in urma ei spre Jarm. o . Avea marimea unui curcan.siri pi de jivine ce cezuseri ln ea. ln lnsulele Mauricius. coti inapoi inot6 domol spre dinsa.) .l \ | \tr 1 \' \r \r' '! pre ciini. gitul scurt. din pricina mullirnii de p6. cu penaj colorat. Era 9i timpul si iasi din balta.un fel de hulub uria$. aripi ti picioare scurte. iti zicea Alisa) pi-acum spuse. pina in secolul XVll. ce se gesea.

I L\\ J\ ( \Rll()l I CAPITOLUL III MITING-ALERGATOR qr CU COADA LUNGA POVESTE Fu o adunare ciudatd.. Edwin 9i Morcar. in aceaste disculie avu o nein. in jurul $oarecelui. . Hm. intr-un cerc larg. a c6rui cauzi. hm! fdcu $oarecele. - - . obginu curind supunerea englezilor. Fireste cd cea dintii problemi era: cum se \e usucc.Pardon? A1i spus ceva? intrebe $oarecele. care in cele din urme se bosumfla 9i nu mai spuse decit: . ceci se temea ce face un guturai grozav. era sprijiniti de Papd. vrind si fie cit mai atenti.9ispune Papagalul nu voia cu nici un si-qi virsta. stnga: A$eza[r-ve. dace nu cotropite.elesere cam lungd cu Papagalul.. animalele cu blana lipite de trup fi rofi tiroind de api. toatt lumea. dar foarte politicos. ci Alisa se vizu stind de vorbt cu toli. De lapt.. dar Alisa nu voia s6-i dea dreptate. deoarece in ultima vreme se deprinseserl a vedea lara frecvent invadate Si Cu toiii se a$ezare indate. Brrl ficu Papagalul malaiez. Sinteli gata cu tolii? Vi spun cea mai uscata istorie pe care o $tiu. ca un orator de. intr-adever. ve rogl. de parci i-ar fi cunoscut de cind treia. cdtranili 9i simlindu-se sa vA spun! Sd vedeli cum ve usuc eu de repede! cit se poate de prost. foarte ncstinjenite. In cele din urm6. care pArea sA fie un personaj foarte respectat de totr. f6ri s6 cum Stie ce virsti are . Alisa nu-5i desprindea ochii de la el. conlii provinciilor Mercia gi Northumbria.j aici..Sint mai in virstd ca tine.vaze. $oarecele. 5i ascultagi ce-o se usuci degrabe. infiorindu-se. Tacere peste tot. cind se strinserd laolalti pe mal pisirile cu penajul uC leoarci. a$a ci gtiu mai bine".. William Cuceritorul. disculia se ^chip op. Se sfdtuiri in privinla asra: qi nu trecuserd nici citeva minute. care simgeau nevoia de conducetori. incruntat.

Ce-i aceea? intreb6 Alisa. Cred . pe acest traseu. din loc jn loc. in cazul acesla .arc importanll iorma cxacti a zis) $i-apoi i-a imprettiat pe toii.. strigind de-a valma: Premiile I Premiile Alisei nu-i dddea in gind ce sd facd. Altceva indrcptindu-se citrc Alisa. inseamnA c ga'si'. vitatc. spunind: l9 . in ea apa sdratd)t ie impdrli la toti drept premiu .. remase deci multE vr"-me cu un deget dus la liunte (a$ cum il vedeli de obicei infaligat in poze pe Shakespeare).i .in ce limb6-i fi vorbindl! o cu . gi s6-i lui insolit de Edgar ofere coroana.de cuviinld si iase Atheling..) Mai intii a insemnat.Firc$tc . nu na (a. pentru adoptarca jmediati a unor remedii mai energicc. in jurul ei. Contimi . Dar cine se imparte .i-cu tolii in jurul Alisei 5r Se adunari Pasirea-Dodo ii inmini solemn degetaruL. .. usuci deloc istoria.cc mai ai in buzunar? addug6.Una doud gata!" Ci ficcare incepea se aLerge cind //el voia gi se oprea cind ii venea. . iar citiva dintre ceilalli sc auziri chicotind. sc .a nul s-a grdbi si-l asigurc Papagalul.e . iar.. nu-i a5a? zise $oareccle.Toli au ci5tigat. 5i toati adunarea se ingrdmAdi indatd in jurul ei. 5i liecdruia r clte un premru.Mercia 5i Northumbria. intorcindu-se cltre Alisa. s-o audA toate Lumea: S-. Cum te mai simli acum.. Pasirea-Dodo zise: se cuvrne premiile? intrebard .Jiic. fu. ci mai mult fiindcA Pasirea-Dodo se oprisc.. Ca zici . unul.raspunse ea trista.urmd Pasirea-Dodo facem.n..i? adeugS. ca intr-un iel de ccrc.Eu ptiu ce Rap inseamnd Cind glsesc eu ceva zise de obicei o broascA sau o rim6. intrerupse . mina in buzunar. sculindu-se spuse Pasirea-Dodo .. . ci se grdbi s5-5i continue istoria: . dar cred cd nici dumncata nu pflcepi! $i Vultanul cobori ochii. N-a zis.Di-l iari. nimeni nu spunea nimic. cum sc prca poate sa vretl !r ver sA inccrcrli jucul asrr inlr-o /i dc iirni. lnsd insolentra Normanzilor lui. ca gi cum ar fi a$tcptat ca cineva sA spund ccva. dupd ce alergasere aSa cam vreo jumetate de ori gi se zvintasere bine.zisc Pasirca-Dodcr cu-un glas din care se cuno$tea cd era jigniti .gravitate. patriotul aririepiscop de CanterburS gasi de cuviin!a. ardlind cu un deget spre Alisa. cam suparat. nu atit din dorinF de-a .Doar incoace zise Pasdrea-Dodo....r lcrmindt alergareal $l cu 10ltl 5e strinserA - nu putu rdspunde 16rd a se gindi indelung. vorba e. pirutl zrse $oarecelc. dintre ceilaiii.. drigu.Da' cine-a cistigat? Pasirea-Dodo La aceastA intrebare. incit nu era u5or sd ltii cind s-a terminat alergarea.in picioarc procu pun se se aminc mitingul.pe un ton ude ca mai P]r('-:'c. .Dar 5i ci i se juvinc un premiu.e cA cel mai bun mijloc ca se nc zvintAm ar fi un miting-alergeto. nlclanc.William.pui Vultanul. intr-un glas.Mai c rorbd'l fa. arhiepiscopul ce-a gAsit'l $oarecele nu bAgA in seamA aceasta intrebare. aprobd Pasdrea-Dodo. ca sd-gi ascun<1d zimbetul. cu in cele din urmi.bunE . 'nainte La lel dc raspun. cu gra. 5i chiar Stigand.. firegtel zise Dodo.rdspunse $oarecele.a gisi de cuviin !e". . . cuviin.Edwin 9i Morcar. nu pr. un traseu de alerglrc r.A. gifiind 5i intrebind: . se declarari de partea lul. iar ceilaltri atteptau in tdcere. cea . Atitudinea lui William fu la inceput moderatd. Dar. \a spun cum a ficut Pasarea-Dodo. . l)a'. Pasdrea-Dodo strigi. dispe! ratd. bdg5.ca mai explicagie estc s6-l qi Eu..i ii ajunsc cxact citc utra dc fiecarc.u priccp 5i nu numai atit.gdsi in intimpinarea . o . Ce voiam sA spun . dc unde scoasc o cutic de caramcle (din fericire nu pAtrunses. Doar ptrgi cu tu!ii cr inseamnA .ti. un degetar . contrii provinciilor nui: ($i.tolii.c.Gisi dc cd gdsi? intrerupsc Raja.

Ii)r cu sintl Si sn rrii P.Derbedeu! Prea o lbci latdl Te vfltesc ce te dau in ludecatd! Tot n-am azi de cc s-alerg.P" $i adAuge pricind nu putcli in loaptd Alisa. cu\inr.Mi-a1i figSduit cA-mi spune!i po\esrea dumneavoastrA din ce lineli mintc . . Acum crd momentul sa se manince cardmelclc.) Legea-i I ege. incolAcindu-$i coada . f6cu doar o plecdciune 9i lud degetarul. cdci pislrile mari se plingeau ca n-au cum gusta carameaua lor. Dc n-or fi judc- Cind miniosul domn Azor.lertali-mi -La raspunse Alisa foarte smcrite. $oarecel (Lcgca nu-i un oarece..niciodati din firelca tu. iar cele mrcr se inecard.uminAlicl Prcrcrnslitc L)omn Azorl In aceasti urm6rirc.l Prlrn. cu o infdli5are cit putu de solemne. la urma trecu 5i asta 5i apor )c. nici arbitri. rd! E\. pere iar.csul . ardtagi-mi unde el Nici prin gind nu-mi trcce zise $oarecele.. rl fJcJ lr' I JJ c.. de trebuirA ceilal. Nici o scoicd n-ar avea ribrul. l.i si le dea .din ochi. $i cum era ingrijoratd spre ea totdeauna gata si sare in ajutor. po- turi feciorului sdu: fliceulel Inva.sul'eri . Ali ajuns al cincilea cot. Tam-oesam se qi repezi la el: . $i toti ceiialli adiugari. mdsu. adauga: Sd v-ajut sdl deznodali. Ni-i-n . pini ceva.cammai taci.Ve rugem. tLrdecl r. Va/ind ara.! li-l Si rc/i bin.glasi . tristA! zise . n-a vrut se . Totugi.rr cul Sr lrbir(. argigos.o li chl.cu ro Te ruglm se primeSti acest liumos dcgc- $i dupi ce-5i sfirSi scurta cuvintare. Tor pru.ziseSoarecelui rind coada dar de ce spuncli ca e tristd'l $i-5i bitea mereu capul cu intrebarca asta.Urra I Sd trdiasc5! asta foarte caraAlisa gisi toati cltestia zadar alergalura! .C" ti . ridicindu-se 5i pornind sd plece. ccea ce nu dccurse fari zgom.Cc atila tura-\ ura ! .i ottind.E lungd ti ecdtre Alisa $oarecele. de indatd nu sc mai vizu: iar un Rac prollta de prilej ca sd-i dea invile- cirori. dac6 indrugi asernenea prostiil Nrcr n-asculli! ii spuse $oarecele Alisei.rrrr prn\Lll rlJ . dar tolj ardtau atit de serioti. strigari !ii: ghroase..i I cunr '../ure iar in cerc !i se rugarA de $oarece sd lc mai istoriseasci . ri rog.Judecator \. (j intr-adever Lurigi Alisa. gi cum nu gisea nimic de spus. venili inapoi $j terminali vestea.N-amdumneavoastre vA superali atit de Alisa. r \. in timp ce vorbea $oarecele.. ci doar mirii. La ce te ginde5ti? .i . Te voi urmdri pc tinc! Nu zi ba. inir-un $oarecele nu raspunse. Sori- leal strigd Alisa dupi eL.Vezi. nu-i a$a? Ce cotl lipi $oarecele minios.codip $oarecelui. Sc-ntilni c-un $oricel. tcnili inapui pi lcrmrnali pore. Dacd n-ascullil lar s-o-nnod') Un nod? zisc Alisa.rt 5i oarccari incurcdturi. cicn hilru . . cu mirare. prir prid\or.facu rcpcdc Azor. intr-o /i. sulli. cam temindu-se se nu-l su- cu asprime.D! r. unul. sd nu-ti iesi la tAtucule! rAspunse RAcuto. dare se te-ascultel $oarecele doar didu din cap 9i iuli pasul. lor N lil ciliva pumniSori in spatc.Ce pacat cAce $oarecelc stea! oftd Papagalul. incil in mintea ei po\estea luA cam urmdtoarea infdgi5are: - Mi in- vrut! se rugd de icrtarc biata . incit nu cutcza si ridd. privind . Ve rog.. Dar repeoel cclul biillui cetrc jiBodic: .t.

.

bucuroase. Citeva pesSri se indepartari in grabi.Da' cine-i Dina. !i in curind Alisa se \Alu srngurA. Dina! Md-ntreb dac6 te voi mai vedea .Dina e pisica noastre. sd vorbeasca dc pisicula ci: . aerul de face Cu fel de fel de pretexte.fi cuvenit sd fiti in pat!tirziui de mult s-ar .sdricS. sd-5i termine povestea.l_l \\l\ ( \RR()! j Si o Cdnerild strige cu tremur in glas citre pui5orii ei: Hai se piecSm. ce bine ar 1l s-o am aici pe Dinal rpuse Alisa tare.. ceci se simlea foarte singuri $i descurajate. n-aveli idee! Pii! $i dac-a1i vedea-o cum se ia dup6 pesirele! Cum di cu ochii de-o pi. dacS-mi dali voie sd vd intreb! zise Papagalul. de departe. zicind: Zdu cd si mi duc . copii.Ah. . Dar nu trecu mult 9i auzi iar. E ncintrecuta la prins poareci. lare a vorhi cuiva anume. Ridicd repede capul: mai ci spera ci $oarecele se va fi rizgindit ti ce venea inapoi. un tropait de picioruge. un Cioroi bitrin incepu si-9i lege grijuliu fularul in jurul gitului.tulburare prinAceste vorbe stirnire mare tre cei de fald. Alisa rAspunse repede.seari imitrebuiereu la git! acasd. se cerebdnire toi. ca totdeauna. L-ar aduce ea indatd inapoil . E .5i eulume! O. Se pare cd n-o iubeSte nimeni pc-aici sint sigurd cd-i cea mai .Era mai bine s6 nu fi pomenit de Dina i5i spuse cu jale. ha1! !i-o $i pape! . scumpa mea driguli pisice din cindva!" Si biata Alisa se porni iar pe plins.

iar sala cea mare. Mariana. cu mesuF de clegtar gi cu uga cea mititicd. Ce-o se se mai mire. Auzi. pierise cu desevirsire. nitoate bunAvointa. 9i tot uitindu-se de colo-colo. incit o lu6 in.de btana 9i de mustililede ltrbuple mele! Vai mele! O si puni se mA execute. stau $i me-ntreb? Alisa ghici intr-o clipe se ujta dupa evantai 9i dupi minugile albe. sigur cum is copoii copoi! Da' unde-am putut se le scap.. fird micar se incerce a-l lImuri c6 gre- ci i9i . pe care era gravat numele: - "v.. iar pe poarta ei se vedea o plecuJe de alame strelucitoare.M-a luat drept stujnica lui . din piele de reche de minugi glun evantai! Hai. Iepuragul didu cu ochii de Alisa. dedu de-o cesup curiJici. 9i strigl la ea cu glas foarte superat: Ei." Pe gind lnc6 mai vorbea astfel. iutel Iar Alisa intr-atil se sperie.o slzicea. tu ce cauli aici? Di o fugi pin'acasi in clipa asta ii adu-mi o pe- pot gesi. alergind. dat6 la fugi in direclia ce i-o aritase Iepura9ul. tropa-tropa. care venea inapoi. . clnd descopere cine sint! Totu$i ar fi bine si-i aduc evantaiul gi minugile bineinleles dacd le $lse. - - - Intrd firi sa bati ii urci scirile in fuge.9i seDar nici urmd de ele. ciprioara apuci se caute ii ea. sA 23 . de fricd nu cumva s5 dea nas ln nas cu adevirata Mariana 9i str fie alungata inainte de-a fi gisit evantaiul 9i minugile . totul pirea sd se fi schimbat de clnd inotase in balte. tEPURASU". p69ind agale.CAPITOLUL IV IEPURA$UL TRIMITE UN BILETEL Era Iepurele alb. care ciuta de zor.Ce ntrzdrdvdnie! igi spunea Alisa. $i Alisa il auzi cum bomb6nea: Ducesa! Ducesa! Vai . cu . Foarte curind. c6ieri. de parci ar fi pierdut ceva.

ahl in zadar sc mai cdia acum! CreSrcl . pind sc intoarce I)ina . biata Alisa cind nu mi ficeam.r pcreclte dt manuSi 5i. uitind cu desAvir$ire ce acum ea era de o mie de ori mai mare decit lepuragul 5i c6 era caraghios si se teame de dinsul.i rAspunse tot ea.Jddile dragu!4. ba 5oareci 9i de iepurali.BEA-M4 . Citeva minute mai tirziu auzi insd un . ca si nu-9i iringa gitul. cind din cealaltd... li.Numai o clipA! Vin indal5! Trcbuic si pindesc lingd gaura asta de soarece. daca lol rni puni la gi porni si-.. care venea s.fi ince muLt rnai clegrabd dccit se a$tcpta: nici nu b6use rumitate din sticlule.sd n-o zbuSheasci !oarecele'.asta da'5i si ai mereu de fecut lecliil O. alare. intr-un fel e pl6ei. ar chema-o dddaca ei: .rriL\tri \i r..! 1cr. ur nrrnul tnli tirziu. din itricire. Lud r\JnlJrul )i .l nLr mai a\u incotro. foarte nenorocitd. Puse repede 'i1. 5i nu trebuia s-ascult de ba micd. cind i$i dete seama ca tiidusc cu capul dc ta\an si trebui sa se Jpl!'cc.Mariana!in clipa astal minugile Apoi se auzi . ../ acum adAuge necdjita \. Marianal striga glasul. inlimpla nininc sau . spLrsc .. privind situalia cind dintr-o latura.tropa-tropa" pe sceri.. serios ca dr! Si mine -scriu eu. Mai c-ag dori sa nu fi coborit in vizuina aceea de iepure $i -viatra tope tu9i.a \c mai intimplc.ci.intruna. dar cum u9a se deschidea spre iniuntrul camerei.. -(.i crc|lce .Prostutre ce eiti! i. impinr. Sta ins6 intr-o pozilie tbarte nepldcutd .." .mare. Iepurele ajunse la u5d 5i incerc5 s-cr deschidd. vadA ce face dinsa acolo.5i curind fu nevojti sA stea in i( nr.9i cum nu vedea in ce tel ar mai putea ie.Dar oare o sd rdmin la virsta pe care-o nu mi-ar tiar Alisa tot ii scorlsc dopul 5i o duse la guri.rnr: hai sA rdtl. cu o masd lingi fereastra. dar amcind o sdmare de pe crescut o s-o in tot cazul at'. ori de cite ori i5i .r5i-acu.. Dar tot mai crcptea: iin. sticlula fermecatA iti fA- asta. tocmai . gi incepu si tremure de se cletina toate casa. gindca .r)Lllr.'.Lr Lrn c()t proptit in u$i $i cu celdlalt bral in. scoase un bral pe l.. ii cizuri ochii pe o stirluli care sta linge oglindd. lndatd. ii totuti.i din cameri. pilde.ma trimitA clupi trcburilc lui un lepura. Cum ai putea sd taci leclii aici'l Pii abia incapi tu.i purtind o adeverate conversatie cu sine inseti.Ce-u se ma l. nici ala nu mai arca loc 5r inccrci sA se culcc pc podea! . Adu-mi . Ce 'a nu l-i biut ciriar atill' l)ar.i inchipuic cam cum ar fi trcabA!' mai cresc!'' Dar. Stjcluta asta n-a- cuse electul pe deplin 5i Alrsa nu mai crescu. c-cr si rfd laci sd crcsc iar marc. /Au a)a.insd cred ci daci ar incepe se-$i dea asemenea aere ti sd pune lumea la treaba gindi mai departe Alisa cei de-acas6 nici n-ar mai line-o pe Dina!" intre timp umblasc pinA nimerise intr-o .ind era gata sa piece. ti se opri si asculte.Alisal Vino rmcdiat 5i pregetctte-te de plimbare!" lar ea ar rispunde: .a rdupe clrm {pera:(') iari ce se gdseau un evanlai 5i r'reo doul-trei perechi de manu5i mititele.cite ceva lnteres....Era cu mult mai pldcut acast .rprrlLr.rc.. 5i pr ma.rn picior prin hornul de pc aco- am acum? mai gindi Alisa.. tire$te. dacd beau din sticluta asta..-r ... Alisa ttia ce era lepurele.Ajunge! Sper ci mai cum sint nrulr cd atita n-o si cresc . Sper. se simtea.r ir rurrrl c.gtiu binc -bcau.lula ios. . D.i.r nicr (' rliLlr(lir cu rurhele . nu mai am loc sd cresc.ti bine era .ulr. cle Ltnoc {l . zicindu-5i: .r si vczi c-o sa se-apuce pi Dina sd pcriS pi-}i spu5c: .. nici placel" .glas. unde sd mai incapi $i cdrlile pentru lectii!' $i tot aga chibzuia.. credeam cd asemenea lucruri nu se intimplA niciodati.. !' destul de nostimd care o duc! Tare md mai minunez: ce s-o ll intimplat cu mine'l! Cind citeam cite un basm. . cut si Stii cd n-o sd ili niciodatd babi . 9i iat6-mi acum in plin basm! Ar trebui si se scrie o carte despre cre:c marc. din picle albd de ciprioari. nu nrai pot si ics pe u56. mi s-a urit de cind 'i11t o I'irinli dc tctild!" Si chrar c-o lAcu sa creascd .

.

raf' rostea bietul.Apal Va se zicia Bil o.i spun. fireste cd-s acil Sap dupd mere.. nu-mi place defel.Na.E cu siguran!6 un bra!. Alisa il arrzi spunindu-5i: .A! papure.Fd aia cum i.. ptiu bin< cd m-tm . O! ia grijd . care vorbeau de-a valma.. Dupd asta se auzj Dn E)as minios (eru al lepura5uluj): Unde eSti? .Ce \eli au astia in jurul casei! gindi Alisa. zeu a5a.e mai :Iau ala .Da. in collul leag6-le una de alta. .. lipetede mai resadnile de castra5ticl6 .t.Pdi.atLl... . Alisa iar inrinse mina . MA intreb.l zdravdn cu cotul. Pet! glas pe care nu-l mai auzise: Iar apoi un Aci sint. Pet..Ei..rt . Nu inhigi nimic.. fleceule! eata. er lrl . ce-i acolo-n trd? fereas- . una.Aga.azut un bral de mare? Nu vezi cI umple toati fereastra? . Alisa deslugi cuvintele: .Scara ailalte unde e? numa' una..bi-bibi... 'i ceea ce o fdcu s6-9i inchipuie ci poate Iepuragul cezuse in vreo resadnile de castraveli.. la rastimpuri de pild i: Parcd nu-mi vine.Si coboare Bil prin co5.. nu mai tot gesi nod in - . Cucoane! (. Cucoane! - Ei taci..Aicadel de capetele! (Ni9te trosnete uite-i. Ad-o-ncoa. 9i-un zorndit de sticla spartd. n-o fac.. Cine intri pe coq!..Cine naiba ficu asta?. sd se fdcu iar ce inhafi ceva. acum ce-or sd mai faca! Macar de-ar pulca er sa m. trebuia s-o Bil! . sau cam a$a ceva. Si dupd ce aiteptd pine ise pdru cd-l aude pe Iepure sub fereastrd. netiriule! Cine-a mai \. prinde fringhia astal acoperi. euaducd p-ailalt6. qi Alisa nu mar auzea decit $oapte. scoatA prin fereastrd! Eu. de tare ce se bilbiia de frici).. si fac una ca asta.Pdi.Ce sd fac.Asta n-ai s-o iacil" gindi Alisa.. Bilelel. Jos tari. $i ddl cazul n-are ce ceuta acolol du-te tu afard! aici!" A$tepte citva timp fdrd si mai audd nimic. .Pet.O s6-l liniolanul ela desprins!. Bilelel? Stipinu' zice cd tu sA cobori prin cos! . nu-mr placel - las' c-o ... sd meargd. degeaba incerca Iepuragul s-o de:chidi. 5i iar zorniit de ^re sparte.No. scoase brusc mina afard 5i se ficu ce inhald ceva.. Un . bral ii...lt\t t\ ( { li R() t. in cele din urmS se auzi huruitul unor roli mici de car 5i zarva multor glasuri. asta urmA o tacere lungl. Cucoanc.. dar auzi un lipat asculir o bufniturd.ul? .) Acu' spune tu. m6 fiicosule! gi In cele din urma. astanu! Du-te nul Ba. Bil trebuia s-aduc .) .sapi dupa merel il inginA supArat Haj 5i ajuti-me sd ies de-aici! ($i iar se auzi zorniit de sticle spart6. . De data asta se aud o u aascutrite. Cucoane. n-auzi. Bil trebuie fi fost!. Nu.atit bra.. Dupi aveli dreptale: da' rot in tot . a$a n-ajung nici pin' la jumdtate. O sd dau ocol casei $j o se intru pe fereastri. intii urce-le aici.a coboare prin cu.Iepurasul..

De indat!..t \lt\l I l\ l1R\ \ll\l \ll nu zlu? spuse Alisa.de ce soi sd fi fost anu putea ghici scormonind ti luptindu-se se strecura prin horn. dar ea o lui la fugi cit putu de iute 9i se vSzu curind la ad6post. Afard vlzu o gremade de aniinale 9i de pis6ri mici. deasuprtr-i.. probabil c-o si md fac mai mic6..Ce s-a-ntimplat. . uitati-l pe Bil. ce-i drept. Bil.. Cind o zlriri. unele atingindu-i fala.e sigur c-o si mi se schimbe iar statura. c-o se ve pare Alisa biga de seame cu oarecare uimire cA pietricelele imprigtiate pe podea se preficeau toate in prtrjiturele gi-atunci veni o idee stragnicl. era in mijlocul lor. lntii 9i lntii ii auzi pe toli. Alisa izbi o dati zdravin cu piciorul qi-agtepta si vad6 ce se mai intimpla. Si cum mai mare nu pot si mA fac.O roabe o ce?" se intrebi Alisa. strigind: ziu. prin horn.Ia glasul Iepuragului singur: Apoi de . intr-o padure deas6. Dar . aproape. nici . Bietul Pui de $opirl6.li fac eu sA lnceteze". Nu.fl Rtfl Illt. o lighioani mici .Mi inrreb ce vor face acum? I)aci ar avea un dram de minte. i9i spuse gi strige cu glas tate: Dac6 faceli una ca asta. care ii dedeau si bea ceva dintr-o sticle. s-a repezit nu-t'ce naiba la mine.Asta e Bil!". chiar aga-ai zburatl . 5i Alisa il auzi pe Iepurag: srajunga pentru inceput." A9a ci inghifi o prijiturici 9i constati cu incintare ce incepe imediat sA se micaoreze... iar Alisa gindi: . Tot ce Stiu e ce.Jrneli-i capul! rachiu! . Toate alea ved cI lui i se pun in spinare! Eu.Prinde1i-l voi. imi De. adeverirI . care stateau $i atteptau.Trebuie si dim foc casei! se auzi glasul Iepurelui. sprijinit de doi $oareci albi. gindi Alisa): se-ve-nhate! Urm6 o tecere de moarte. Bilelel. piciorul inapoi Si astepte pini ce auzi. incepure iar se se foiasci. nu maineuda mai da-s prea cit ca se va povestesc.esta-i Bil". gi-apoi. cit putu. se nepustird cu tolii cdtre Alisa. ii 'Daci mininc o prajiturice din asta gindi ea .. . ar scoate acoperiSul". Atunci Alisa strigl clt putu de tare: ei . Un minut-dodi mai tirziu. Si mi-a pocnit un boblrnac de-am zburat ca o comete! !" Igi trase. ce fu indeajuns de micd pentru a putea trece prin u$e. o pun pe Dina reu! Sd nu mai faceli asta. cum sare! . cdci in clipa urmetoare o ploaie de pietricele mici se revirstr pe fereastre.me simt eu nubine acum.Nitel si nu se inece! . .i. ceilal.Da. dar cred ci la o adicl sint eu in stare se trag un picior zdravdn prin el prea itiu. beiatule? Ce-ai pilit!? tot! . peresi casa in fuge.Spune-neurmi se auzi scirliind un glAsIn cele din cior slab (.O roabe c[ n-avu timp se se intrebe mult. zicindu-Si: . n'ag vrea sd in locul acestui Bilelel! E cam strimt hor- ()R iii Bil fiu nul esta.. intr-un glas. una.Vezi .apoide lingi gard! Apoi tacere iar inv6lmeieala glasuri.

din amindoud larurile $i dinddrat. cu hmba atirnindu-i afari 5i cu ochii sii mari pe us. . dupa ce o cercete. ficu un salt in aer cu toate patru picroarelc. dar nu vdzu nimic care sd-i fi perut potrivit a fi mincat sau baut in situalia ei. . dar vorba e.Mai c-am uitat cA treah! buie neaperat sd cresc iarl Ia st vedem ce-i de facut oare'l Bdnuiesc c-ar trebui sd mAninc sau sd beau ceva. pe dedesubt. la flori gi la firele de iarbd. alergind de fiece dati pulintel inainte ii o buni bucate inapoi. se tot repezea de tul de marel. intinzind :oviielnic o labi.i ca un boicr bdtrin fuma tacticos dintr-cr narghilea lungd.. Alisa isi zise ce e momentul s-o iteargd.. Aproape fdrl si-5i dca seama. fdcind o tumb6 in aer.ic. Ah. O lue indate la lugd 5i fugi pin6 obosi de abia mai sut'la.ar lj mincat-o. incintarc. cu bratrcle incrucigate . un hdmAit scurt ti repezit. iar cel de-al doilea. chiar deasupra capului ei. cu glas . indati se vizu ochi in ochi cu o omidi mare. Si pinA ce latratul cdlelandrului nu se mal auzj decit foarte slab.i vint cu o frunzi.a gdsesc drumul cdtre gridina aceea incinrAtoare. Ce mult mi-ar fi plAcur sd-l invet cite Si mai cite giumbuSlucuri da. . incerca s-o atinge..i fbarte simplu intocmit: singura rr(uldte era ci Ali. ii dete in gind ci n-ar fi rdu sd sc uite $i pe dea- inchigi. ficindu-se cA vrea s-o sfi. o fdcu se se uite repede speriate in s jumitate aproape la crenguiA. ce'l Inlr-ade\ar. cd1elu5ul. ca sd se mai odjllneasca 5i fdcindu-. ci.. cdci atunci probabil c. daci a5 fi fost des- - supra. in apropiere. Un c6. Dupd aceea. se vadd acolo cc era'l Se inillI deci in virful picioarclor 5i aruncd o privirc peste marginea ciupercii. cl iar se avint6 spre crengufe. mai depdrti5or. asld (ra inlrebarca: (a sd manince'l Alisa se uita in juru-i. albastrd. dar totodatemingiios.cheunind d. un plan excelent. Da' ce c6trelu1 dulce era! zise Alisa. zise Alisa. )t 5c rcpcli la crengufA.i se cizni si-l ii era grozav de teama ca nu cumva sd fle flamind. culese de pe jos o crengule 9i i-o intinsc.. ti litrind tot rimpul. rezemindu-se de o floare de pdpddie.Mititelul dc ellfluiere. $i temindu-se in ficce clipi sd n-o calce in picioare ci. cu toate mingiierile ei. cind o rizu." Pdrea. fugi iar sd se ascundi inddrdtul urzicii. care tcdea in virf. Cred cd dsta e cel mai bun plan.elu5ul.. de zont ce era s-o apuce. cre)tea o cluperca mare.'a.a n-tr dea peste cap catelandrul: in clipa cind ie5i rar ia iveall.Cel dintii Iucru pe care trebuie sd-l fac i)r spunea Alisa este sd cresc din nou pini la mdsura mea obi5nuitd. toarte bine r. cu glas rAgu!jri in cele din urme se atezd. fIrA indoiald.lelandru uria5 o privea de la indlfimea ocl'rilor lui mari 9i rotunzi $i. gifiind. Alisa gindi ci asta era ca tr cum s-ar fi jucat cu un cal dc camron. cam de-o inellime cu dinsa. iar pe cind privea ingrijorati in juru-i prin desigul arborilor.eluSul incepu o figurd noud. cum de altfel nu pdrca sd ia in seamd nimic altcer. din departare.ra n-avea nrcr cea mai micd idee cum si inceape aJ implini. . de cealalti parte a urzicii.i dc pulin in seama pe Aljsa. neluind-o citu. Alisa 'c leri indaratul unsr urlici inalte. ca .

Dumitale! zise domnul Omidi cu disprel.Deloc . cine atlta stiu cind m-am . Omide scoase ciubucul din guri 9i o intrebi cu glas sfirgit.teame ce n-o sa pot. incepi sa nu mai inlelegi nimic. se ridici in picioare 9i zise. desigur c-o se vi se pard cam .zise domnul Omid6. Me tem ci mai de inteles ca atit n-o se ve-pot explica .respunse Alisa. Alisa era cam siciita de faptul ci domnul Omidi ii vorbea atit de scurt. domnul Omid6 cu sevede sfioas6: pe zi. in cele din urme. Vorbeste l6murit! l6murit5.dar mi-e . de-atunci m-am schimbat de citeva ori. cind te schimbi de atitea ori ciudat.De. 9i.cine eramdar cred ctr dat jos din pat azi-diminea16. fiindceAlisa eu nu-s .E de neinleles .Nu-ipoate zisedumneavoastra ince n-ali ce .Da'nu prea se simJea incurajate Alisa aceaste introducere.zise domnul Omid6. domnule . gti1i. poate sim. . nu-i aga? asa! domnul Omidd.tr . domnule.Cred cidumneavoastrd! cine sinteti apoi in fluture. somnoros: dumneata cine epti? . Da' crre e$i dumneata? Ceea ce iarigi ii aducea inapoi la punctul de unde pornise convorbirea. in clipa asta nu prea giu. AdicA cum? zise. foarte serios: mai intii ar trebui si-mi spunc. .tot mie mi s-at pirea ciudat. Respunse cam De. A$ vrea.zise Alisa dar cind o se trebuiasce si vi schimbali in-crisalidi gi ritate. . nu credeli? .zisefoarte .if -decit mine ce dumneavoastra ce stiu ealtfel Alisa ce .sint.CAPITOLUL V POVETELE DOMNULUI LE OMIDA Domnul Omidi 9i Alisa se privire citva timp in tecere. fost in situalia asta . De. foarte politicos de vreme ce si mie imi e totul de neinFles.zise nici .

I E\\ t\ CARR()t_l nu-i didea in gind nici un r6spuns prea bun. le-am uns cu-alirte. taicd Will - li-am mai sint? spus tot sfirleze! . hm? - ci. .pini n-avea ceva mai bun de fAcut si la urmA tot li mai spunea ceva interesant.bund. gindeiti ci te-ai schimbat.Cind harnica albind vrea" 5i a iegit cu tolul altceva! rispunse Alisa. ai forme aproape obeze! $i Cum de bra1ele tot mlddioase i1i $i picioarele E$ti bdtrin. lncit Alisa se intoarse iar 9i se apropie. Stau h cap. tuicd.pe cuvint. de pilda. taicd .Mlddios ca sd Jiu. ialn ic.. ce-i drept. De cind eram ttndr.Asta-i tot? ftrcu Alisa. Voiam fac avocat. domnul Omidi pufii inainte in tecere. Alisa lntoarse spatele. guri 9i zise: Va se zice. dar in cele din urmi i9i desficu braple incruciSate.a Omide.Cind tindrcap m-o prosti.Nuglndi zisela urma urmei putea si mai Alisa .lts fdlcile moL De sd mestece rt Da' ghca o mdninci cu oase g cioc Cum faci.zise domnul Omidd.seu at . ba mi fac nul Omidi.E)ri . dupd pofta inimii! In cumpdnd! E de mirare! . cu glas foarte Spunc poczia .Etti bdtrin.Sti rcI stai. Nu te pierde cu firea zise domnul .zice Cine-ar crede in Sd lit virful nasului un lipar june eram.ttuin. domnule . astd minune? b.Cindsd mderam. am incefcat sd spun poezia . da.. Fdlcii tdrie am pdstrqt. Vino lnapoi! o strigl domnul Omidl. mddularele toate. betrin.Esti bdtrln . cd ettiWill stare fiul iar . . Ce lucruri nu{i mare! aminte$ti? intrebe dom- - . md temeam Cd statul in De ctnd Stiu cd tot prost sint. zice rt i . . Uite alifia vrei ti tu poate Sti-li vind nilicti? E cinci bani cutia. bdielag. .rr.dispozife foarte proastl. scoase ciubucul din . taice WiU" Alisa ipi incr[ci9d miinile la piept 9i incepu: .tide tot ti-a albit: Ptirul feciorul gr(ii - Cu capul in jos oare bine o Ji .E. Citeva minute.P6i. taic(i I'yitl . . 5i cum IatA alte intrebare care o cam uluia. stiplnindu-9i cu orPr! crnt. cu pletele-n vint.ceva important se-ti spun! Am Asta era o ftrglduiall ispititoare.ci agtepte poate ce tot .De ce? zise domnul Omidtr. ti cum domnul Omidl plrea s6 fie lntr-o. domnul Omidi. Unele lucruri alte date. 5i nici zece minute in sir nu rimin la fel - ba mi fac mici.Md tem nu mi le amintesc-cazise Alisa. in miini proprir? Pricinile apoi cu nevasta pledind.

de . incercind a se limuri care si-i fie cele doui pirli.N-ai mi se pare .Cum egti acum if si fiu nilelug mai . 9i cum ciuperca era cu desevlr$ire rotunde.{)R .te tot schimbi mereu. din uou. unele cuvinte mi-au iegit altfel.Atlta c6-i neplicut sA ttifi? Nu stiu zise domnul Omidi.mici.PflRlPt-llll | {l. domnule.Dintr-o parte din ce2 Cealalti parte din l^?:" se intreba Alisa in sinea ei. o parci ar fi fost clipd mai tirziu. E jalnic se ai o inellime de un oeget. eu . Alisa rimase cltva timp pe ginduri in faF ciupercii. ln viala ei nu Alisa mai lntilnise pe cineva care s-o contrazice atitai simtea cd-gi pierde ribdarea. Ce bine ce pot se migc iar capull exclamtr Alisa inclntate. doue.. apoi se dete jos de pe ciuperciL gi se deplrti prin iarbi. De data asta. . gi glndi in sinea ei: Alisa cu . . mlrime . c6ci nu-5i mai gisea umerii. rostind intre rimn nP^i.Da. In cele din Urmi o cuprinse cu bralele pina unde putea ajunge $i rupse cu fiece mintr cite margine. deschidi gura.spuse care urme o tecere de clt€va minute. dacd nu spuse Alisa. de dou6 ori. ca s-o incerce.Din ciuperciintrebat domnul Omidi. mi-ar place vi e cu supirare mare.Ei. Alisa aftepte cu ribdare pin6 va binevoi s6-i vorbeasci. se scuturl.Ti-a iegitcategoric domnul Omid6.Of. acum te card! Mai am $ialte teburL $i mi-i de-ajuns! Vezi c-acu' ili fac vtnt pe scard! spus-o bine zise Omid6. Dupd un minut.La destule mird pin-acu' liam rdspuns! Rogu4e.mie domnulprea am pi cl nu . Fapen pe cind vorbea (avea exact indl$mea Cel dintii vorbi domnul Omidtr.nu mai spuse nimic.. cici scedea repede. porni iar str pufiie.tf^r. domnul Omida scoase ciubucul din gure. trebuia indate se minince pulin din cealalti bucigicd. dar in clioa urmeroare se sperie din nou. o bucilici din in - . . gtrsea problema foarte grea. acu'care ce e?" se intrebe 9i ron16i o firimiF din buce1ica ce-o linea mina dreapta.. dar lgi didu seama ci nu e timp de pierdut. A..ladupi lit .l\Lt l\ t{RA \ll\L \ll. Dintr-o . luind ciubucul in gura. parte cretti mare. dar in cele din urm6 o deschise 9i reugi s[ inghite o ferimtr ti din bucilica miinii stingi. 9i.zise cu glas tare. se ficuse nev6zut. din cealalta te faci . place? . incit abia mai avea loc si. casce o date. -rlspunse repedeglndit la o mirime anume Alisa.Ce nu m-amJi-ar conveni? Intrebe. Fu foarte speriatl de aceaste schimbare brusca. spus-o bine. .O se te obignuiegti cu timpul . cl numai de fiinle sup[rdcioase dau!" . altfel de la lnceput plnl sflr. in clipa urmdtoare simli o izbituri sub birbie: i se pocnise de pictor. inellindu-se de un deget). Ba eo .. .Darglas nu-s obipnuiti! se scuzi biata plingitor.De.cu deloc -domnulinellime foarte bunA! zise minie Omide. Btrrbia ii era atit de indesattr in picior.spuse domnul Omidtr pi.

ti atunci'l zisc porumbclul.spuse pare foarte riu c-alj avut sup6r6ri Alisa.Atunci plcaci dc-aicil zisccuibul lui. Eu sinr sint o. gindi insA ce n-avea rost sa mai spuna nimlc pina nu \J termina de vorbit Porumbelul.e fecut umerii bierele mc. cum de nu vA pot vedea'l Vorbind. miini.. tcrilclc meninci ti cle niciodati un ou! . in siirJit.dac-o fi aya. incerca se-$i aplece capul pine va da de miini incintare .incercat in malul apei.\lisa. Tot porumbclul. sa vadi ci girul ii era mlddios ca Tocmai reugise sdl aplece. Era o idce arit (le n()uil pcnrru.orbili Am incercat prin r6dicinile arborilor. nu li-ap Iu" pu-llr. ce-Inr pasir mie dc eiti fetiie.1'c uili dupi oui.i cusc in acea zi_ po.\. cu tcrripurile lorl Brr! $arpe ! $i. era o lunsrme rmensi de git.'. dcgcaba tdgeduie$ti. cu marc gri.Si fu un sarpe.spilnca totdeauna aderdrul fiinclcd.)Jp( plingind: Am incercat in toatc felurile 5i tot dcgeaba! Nu-i chip si Ic inrri in roicl inleleg cituti . Da-nri pasi gr6bj mult -spund Alisa /rtc ioarte din intimplare nu .rlir.. gi daca-l afa.. cc sc zArea aiternut departe. att'pac drn pidurc . cu spus ! il incredinlS AIisa. zi sd mdr [ri ii cu ocllii in patru dupA pi noaptel Nici un picu$or n-am dormit.cu chiu cu rai..i tocmai cd in sfirgir am scApat dc ci. imbufnat. atunci inseamni cd sint .Ce-o mulrll -s-or fi fi verdeap aiamei'l zise Alisa. i. ori Sarpc? oui. lcrpi.. Si . aciuindLr-sc iard. 5i una. amintinclu de citc ori sc prefi.lc cind privea in jos. dar fere altd urmare decit cA indepdrtatul frunziq de sub ea tremura nitelu$. verde.zise Porumbelul.edea.Nu ziLr. gcrpcftc. cind dintr-o bucati. Cum se p6rea cd nu-i chip sd-5i duci mii. pe un ron dc adinc disprcl. firi a lua :cama la ea. dar cu !las ce\a mai pot.i in Alisa sc ghcrnui printrc copaci . Porumbelul . cam cu .spuse Porumbelul dar zise Alisa.. care acum incepea se inlcicagA pesul Porumbelului.r adauga:... dacd Dupd citva timp iqi aminti c6 ince mai linea in miini celc dorra hucdlelc rJc ciuperca )i se apuci sA ronldic. asta-i tot ce pot sd spun. AcuSi o si-mi spui cd n-ai gustat Dd-mi repcti Porumbclul. ca 5i . am incercat prin Jm tufiguri .zisc Alisa.ba crescind. cind un sisiit aprig o facu se sc tragi inapoi cu grabA. cc. ti se pregitea si-l cufinde printrc frunze ldcscoperise ci acestea nu erau decit coroanele copacilor sub care umblase). e.Alisa indignar5. Dar perpii ittia.CaouAlor n-ar fi destul6 ostencali cu clocitul Trebuie . t'iindci gitrrl i sc incurca mcrcu printre crengi.lLrmrtalr: mic nu-mi piac ouelc crudc. un porumbel mare ii zburase in obraz gi o bdtea minios cu aripile. Nu creci asta . poltim.continu6 Porumbelul.Am gustirt oui. Vid eu ci tc cizncati a niscoci ceva! 8u.9i chiarca at face una ca md uit dupl oui.. sub ea. care p6rea a se indlp ca un lujer dintr-o mare de frunzr.i migca miinile de colo pin6 colo. trcbuia si stca si giJ descurce.Nu zise Alisa. cc mai scorncali! rispunsc rumbelul.. Nu po!i s6-i impacil pace! Ba eSti 5arpe! ele un icl cje $crpi.ji.. circ-un pic. incit amuli cite\'a clipc. cu sint o tcrili -incloiald. douA. unduit intr-un zigzag gragios.crpii. Am vAzut eu destulc lf-rilc in \irla m. Jp. sigur! Ce e . iti!i. . ceea cc-i dete Porumbelulur ragaz sA adaege: . - . cAci era un copil carr. de pulin dcspre ce r. ba scirind pini cc. nul E5ri yarpc. Da.. cind din ccalalri - . dar nici tfia cu un git ca ista! Nu. $arpe! .pr.se sA nurnli . nile la cap. $i tocmai cind alesesem cel mai inalt co- asla. de trci sAplamini! lmi . 5i cum .Nu sintlipa Porumbelul.Dar cu nu sinr $rpo. garpc! protesti - 1i-am mai . sc iresc rar din senin. las' cA ttiu eu. desigur ti Alisa era tot mai nelamurire.continue cind gindcam lindu-i sc iar glasul .

.

ceea ce am de fdcut acum. gindi Alisa . e se petrund in grAdina Vorbind astfel.statura pe care-o n-are rost si intru la ei cu am acum: vai. oare cum pot face asta?" De atita vreme nu mai fusese cit de cit normali ca stature. M6-ntreb. cla' . incit la lnceput ise pdru fbarte curios. intii 9i intii.i-ar ie.. .lll\l\ ( \Rll()l I !ezu ce izbutise se ajunge la inillimea obisnuite. de la un minut la altull Totuti. nu mai inaltd de vreo patru picioarc. ajunse deodatl intr-un luminig. acum am implinit jumetate din ce-aveam de gindl Uluitoare sint schimbdrile astea. . dar in citeva minute se obitnui 5i incepu iar si stea de vorbe cu sinc insdti. unde se gasea o cas6. cum prinsese obiceiul.Oricine ar locui aici . iatd c-am revenit la masura mea obi$nuiti.Bravo.. ci aceea frumoasd. niciodatA nu iitiu ce-o sd devin.i din fire 5 de spaim !" A9a cd incepu si ronFie iar bini5or din bucelica ce-o tinea in mina dreaptd ..i nu cuteze sA se apropie de casd inainte de a li scizlrt la vreo noua dcgcte..

ca. rJiniir :i hucl. un lachcu (Alisa il considerA lachcu.. ar ti zis cd-i un pcitc).i [-acheLrl-Pc5tc.sir'rt dcdouA motivc: mai ca )r accca5i partc a u)ll indcd cu dumncata. o scrisoarc marc . l.douS. dc sub bral.inlii.datI sc ivi. l-iindci cra imbrAcat in livrea: altminteri. pcntru cd cci diuduniru lac atita gilegic. Alisa mcrsc cu sliali pind la u55 . dinauntru sc auzrra un scandai ncmaipomcnit: nilte ncincctatc urlctc . prostcltc. clc fricd sd n-o audi cci doi.aproapc cit pc carc i-o inmini ccluilalt. Alisa sc prrpddca dc ris uitintlu-sc la ci: alergd inapoi in p6dLrrc si sc ascundi.er ir cir'ceni tirr. Apoi ibi iAcura unul !ltuia citc-o plecicrun. $i intr-adcvdr.si ascultc pulin mai la o partc.i cind scoasc iar capul ca sd privcascd.r u . cu o IalA rotundi 5i ociti mari. Accst lacheu sc apropic rJc ca.CAPII'OL UL VI PURCEL CU PIPER Un minut. in cc vorbesc. tr sc holba la ccr.achcul-Pe5tc plccasciar ccldlalt tredca pe jos. cl dc marc spu|rinci. cd tot nu te-audc nrment.iat in buclc [. ll. ca . ca clc broasci.lc li \c Jmest{car5.!.partca Rcginci. Amindol lacheii aveau pArul pudrat 1i aran. ciud dc(. judccintl dupd lala luj. al doilca. pc-un ton solcmn: Pcntru Duccsi. intrebindu-se ce se taca mai intii. stdiu ti se urli llt casa. . zisc Lanici urr rost sA ba.rca. alcrgind dinsprc p..i . pc acclaSl ton \r)lcmn. irr rr. din C) in!italic la crochcl Ducu'i.i bdtu. cioar intorcincl Irr icl cu! intelc: Dc la RcginA. ii tlerclrise un alt lacheu in lir. Lachcul-Pc5tc scoasc la ivcali. O inritalie la crochcl pcnrr cc le acopereau tot capul. aproapc dc utl.lbartc sc didu rioasi si allc dcsprc cc cra vorba pidurc. cuAlisa obscrva toatc aslca 5i .N-arc pcntru chcul .achcul-Broascd rcpcti.durc. intii 5i irrtii.

1r fi intimplat nimic. are ochii atit cle aproapc de crestetul capuluil Dar in tot cazul ar putea se respundd la intrebdri.rch. prea era incdrcat aerul cu miros de piper. in timp cc qovdia cam cc si aleagd.1.\li.'rc>ti zisc l. :\dtl nriL Lacheul.('J.rlrul.puil-tr )i gtndr c-Jr lr rn!r hinc \. .. r I c. deci pisicile din Chcshirc totdcauna lapt. SA. numai ci .:iumncata'l .Pdi. 5edea Ducesa.. Cun . rtlai c vorbi - intre timp. ii atinse in trcacdt nasul $i zburi mai dcparte. intrcgi. .4r. sc dcschisc . indati dupe aceea. inlrlcgil Pe cind vorbea.i placu Jeloc lorul cu r'.rrl )i in. ce pdrea plin cu supd.citc un trosnet puternic.Al l)egeaba stau la timpit de-r b'nelea zise Alisir disperati e \poi cicsch ise rr5lr. Stiu sA rinjcasci.rtc ia tt.prla. cu un copil mic in bra!e.i u cd nrr-i crau .alr cr.Cc .r pi.. Asta-i \orba. tl .Eu o si sed u5a casci miinc. o zburi 1':rrllrie marc.istc capul l-acheului. sc Irolba intrLrna la cer $i Alisa socoti cd asta cra hotirit nepoliticos.i . nici nu cd pisicilc 5tian. bucdtireasa lui dc pe lbc ceaunul cu supA fi. . atit clc minioasd.i(us! j ras- zisc AIi.Lc ea . vorba e r/acri trcbuic si intril zisc pLrat( .r Iluicre.i .ului..dacd ar li u$a asta intre noi.zisc f)uccsa .-.cfLr :. $r eu a$ putea sA-!i deschid. bucurursi cd in croprsc coDvorbira.5i lntra I convcrsalic. Sintcli buni si-mi spuneli zise Alisa. iar copilaiiul ba urla. doul .una. Porcule! Ultimcle cu\inte lc rosti tam-ncsam. Intr-adc\.u.\.uprl t.r. ce sta pe vatrd. lare incloiali. \(5c Multc nu stii tu.Lu Iru. In clipa aceea.cr nLr.r Laclreul.ca .nrlrca ilirld.. pe un sciunaf cu trei picioare.'tmitn.1drt.ir toate linicsc.i Ducesa strenuta din cind in cind.ta aplscata .rn (:lpil l. sc apuci sA aruncc cu tot cc -qi sca la r'ndemini in Ducesi 5i in copil intii - in linrbl srcar cnglezit e\ista zicala: . ba strlnuta.l.. Singurele fiinge din bucdtirje carc nu \lrinutau crall hlrcalSrcrsa . fArI si .:i. Pind .ci nu-i pr(a pliiu sa-l rLrdi.!ca. .'ctrlui >r am(slcc:r intr-un ceaun mare.. cu uirc- cari inf'lorituri: o aici intruna. pinA sc farimi dc-un copac. BucdtAreasil .Fiindcd-i o pisicd din Cheshircr .)bscr\Jirrlc.Ar mai avea rost sA baii \orbi . incit prinse curai 5i r'orbi mai dcpartc: Nu itiam .rL.r ir (. ingclcgi . de parcd s-ar 1i tlrimal in bucali rreo larfurie sau vreo oali. intii 5i intii. disculic cu dsta . fSrA incetare.r. mar cum te contrazic toate fiinlclc rstcal Sd innc bunelli.de cr' rinjeste afa pisica dumneavoastrd'l )i pin. sd intruJ intrcbA iar Alisa.Dar poate ce nu-i vina lui ili zrsc apoi n-o fi putind altfel. .Toatc Stiu .. Che\hrre (n i ) o . E ingrozitor bombini pcntru srnc ni(i .i prin ea. Atunci zisc Alisa cum sd intrul fi induntru.tare.t o r. dumncata ai putea sd bali .a loJrlc crr!ll|l.Cu siguranli cd a pus prea mult piper in supi!' i5i zise Alisa.spuselc inainte lini scama dc ci . pc rcclo'i lu1.zisc Duccsa .Rirr c.icd mare.j :rJrncrrurr. De pildi.rrc-r . nu alta ! Adcvirul Asta cra. cc 'ed $i alt subiect dc Ali..Eueu si si lac'l zise Alis". dacd ai slrAnuturi..Lacheul. printre strinuturi.Cum si intru'l repet6 cu Lacheul zise: aici pini .pctr. liindcd nu cra prca iigura claci se culcnca sA vorbeasct ea intii . U5a ducea de-a dreptul intr-o bucitirit' "rrre.rinlcsc.. punsc Duccsa. zilc .i r. Lacheul gdsisc un bun prilej ca .onti. in mrlloc. plina dc lum dc ll . rinjind cu gura pini la LlreclI.. chi!rr p. incit Alisa mai cd sdri in sus: clar indrta \A. p." glas tarc. J( prrci n.de-aia. cu glas mai .

chiar cind o nimerea cite ceva. . bietul de el.Parc-ar fi o stea rlp mr rp" oin. Am. putut sa sufer cifrele! Apoi sa apucA iar si adoarmi copilul. II DAI OU(A SlrOnUlO: Ii printla bine.li l'Frirq ins6 abia o atinse. fdcea de parce nici n-ar li bagat de seamd. zvirlind copilul spre ea. . ca si vadi dace are de gind sA ia in serios aceastd idee de-a Ducesei.tia cd te-nttitttd. nu-i a5a. . apoi urme o ploaie de tingiri. sirind ingroziti de la locul ei.s-ar mi5ca lumea cu mult mai repede. si 5tii cd i-a rvpt drdgulul de niscior! exclamd iard5i. incit era cu neputinF sd gtii daci-l suparau ori nu loviturile. mai si i-l striveasce. cum s-ar mai descurca cu ziua gi cu noaptea? F'iindcA. chet cu Regina .5i iegi in ea o tingire. ii trebuiesc pdmlntului douezeci ii patru de ore ca sA se suceasce in jurul axei sale. urla atit de tare.. loarte bucuroasi c6 avea prilej s6 arate 5i ea nilel ce $tie. . te rog. nu mi-n$el sau . Sint asprd cu miculul meu. E timpul si me-mbrac. tivi fi farfurii. incit Alisa abia desluqea vorbelc cintecului. $i bata-l cind ttrdnutd: Strdnutd fiindcd aste rdu. carc Bucdtdreasa arunce dupe dace . bagd de seame ce faci! strigi Alisa.cc totdouasprezece? -pe mine cu mA plictise$ti . Ducesa.iar se intindea.Fiindci veni vorba de sucit .zise Ducesa suceite-i gitul! .Dac6 5i-ar vedea fiecare de treaba lui mirii Ducesa .nicie pe copil.. Pe cind Duccsa cinte cea de-a doua strofa. de-alde astea! zise Ducesa.Douizeci 5i patru dc ore.i timp de un minut-doud se tot gi incovriga . cind o cratiF neobignuit de mare zburase chiar pe lingi nasul copilului. vezi tu nitel de el! ii spuse Ducesa Alisei. Gindili-ve. dac6 vrei. ralAturindu-i-sc bucetereasa r. fiindci mititelul avea o tormi ciudati: Iinea bralele si picioarele intinse in l6turi. $i-i ajutd! COR Valeu! Valeu! l/aleu! . il tot zguduia cu strii. zic i eu.arunca o privire cam infrico$atd spre Alisa bucitdreasi. sfordia bietul de el ca o locomotive . iar copilul urla oricum atit de tare. cin- du-l zdravin la slir5itul t'iccirui ttl de cintec de leagin gi zguduinvcrs: fii asprd cu miculul tdu. dar bucetereasa amesteca de zor in supd 5i pirea sd nici nu asculte. Cind il prinse.Ah. care. incit Alisa cu chiu cu vai izbutea se-l Jine.itll ll 1 _ \ \iir iii\ il cu vetraiul.. incit Alisa cuteze se vorbeasci inainte: Alisa il prinsc cu greu pe copil.iu! Hapdu! .Dar asta n-ar fi de nici un folos .zise Alisa. Niciodati n-am tindu-i un . Popara. Vai.Ah. ca se merg sA joc crograbi din odaie.i copilul): I lup( iu! Hel.Poftim. :.

cuviincios se tcil cxprimi Alisa.ll \\ l\ ( \RR()l. . una. dc parci i-ar fi raspuns (dc la un timp nu mai strenuta).l purcel. de locul undc vrci . ce Alisa.c Dc indatd cc sc lamuri cc-avca dc facut ca se-l poatd purta in bralc. ..igi zise .tisr Alisa." $i incepu a se gindi la alli copii pe care-i cunottea.. sd vadd rurmc dc lacrimi. il dusc afari Ia aer' ltrebuia se-l suceascd intr-un Icl dc nod iii. ca si nu se mai poatd deslacc. Dar Pisica nu licu altceva dccit sd rinjeasci . . .ar fi lost un copil groaznic de urit. nici urmi de lacrimi!" . cu oarc. urliugi Alisa. CopilaSul iar65i grohii $i atunci Alisa. llindci nu :. De ce grohii'l mustri . Toate astca nu-i pldccau deloc Alisei. nu-i oare o crim6 si-l las aici'1' Ultimele cuvintc le spuse cu glas tare. nu mai vreau sa am dc-a lace cu tinc..Dar poatc c-o ll din pricina plinsului gindi.in ce dircciie si iiiiau cadc bunA )i si-mi spui s-o s6 plcc de-aici'l Asta dcpinde lbarte mult . ingrijorate. cirora le-ar Il stat foartc binc ca purcei . clrcpt cxplicalic..sfiali. rotu$i avea ni$tc gheare lbanc lvngi.prea erau mici pentru un copil.. nu puteai desluti care din doue) 9i mai merseri citr tdccrc. sd-i apucc strins urcchea drcapte 5i piciorul sting). Nu. tc rog. Nu-i dcloc astl'el. ca si vadd ce e cu cl. . Alisei i sc paru dcstul de blindi.Ei. . incit Alisa i5i d6du ssama cA n-avea absolut nici un rost sa-l duce mai departc. atit .numill s-iuung un(lc\l -. - ici- - DacA ai cle gincl si tr' prellci intr-un Atunci n-arc importanlA in cc direcgie o zise Pisica..5i rocmai i.Dace nu-l iau cu minc pc copilul asta - era un purcel in toate regula. dcocamdatd vdd ci-i pare bine".Nu prcir imi pusi undc ajung .tia.zisc Alisa.deloc daci o sd-i carc pLaca accst numc. rdmase loartc mirate vezind pisica dc Clreshirc agAlare de creanga unui copac din apropicre.i se uite iar in ochii copilului. ce-o sd l-ac cu cal"./i-doud au sa-l omoale.Cind o s-aduc acasi vietatea asta. incit Alisa i$i dddu scama ce se cuvcnca s-o tratczc cu respcct. clragul meu .. cercetd iar chipul.el cdtre pddure.i spunea...s-ajungi zisc Pisica. .intr-o .. Mititelul grohei." cind. in ii Binder Ali'a . gindi Alisa Vrci. De data asta nu mai incipea indoial6: a rimp.Cind ar fi crescut mare . avea nasul din cale-alard dc cirn semdna mai mult a rit. Pisica doar se hlizi cind o vizu.i o mulfmc dc dingi ascu1i1i.ii mai tarc. Ai grijd! Bietul mititel iar hohoti (sau grohbi. toarte ingrijoratd.i vorbi inainte. Fdrd indoiald. A'a cd il puse jos ti lu loarte uturate vAzindu-l tropdind liumu. atit de tare. Alisa tocmai incepuse a se intreba in sinea ei: . ii cercctA fap. deodat6. tbarte scriodse eu. dar ca purcel mi sc pare foarte drigu1. cind pruncul groh6i din nou. iar ochii-i se l'6ceau tot mai mititei . . 'I)acd ai $ti cum s6-i prelaci de-adevirat. decit a nas. Pisicule dc Chcshire incepu.

.

Mi-ar place foarte mult zise Alisa dar n-am fost invitate pina-acum.i$i zise . dar Pisica nu mai aperu.ind cu rinjetul.. zicmai intii dc toate. $i tu cSti nebunS. poate ce n-o sd l'ie nebun riu in tot cazul.zise Pisica.zise Pisica. Pii. - Ai . Alisa nu i! prea mirate. bineinteles ce ajungi. aSa c6.trebule. ..S-ade parcd in purcel . Te poti duce la oricare dintre ei. . are se tic mai puiin Am $tiut -iarigi picri. A5a-i'l bucuri. .gi labi .firdspunse Alisa linittite. ridici ochii . nu ..Binc . Toli sintcm nebuni pe-aici. sd md duc printrc nebuni A.zisc Pisica ciinelc departe . exista o zicald: 'Nebun (sau zaiepure de martie' (luna cind odrdslesc Alisa mai st6tu pu(in. carc mai zdbovi citva timp.miriie cind se supiri gi dd din coad6 cind sc din coade cind mA supir. Pe cind ince se mai uita la locul unde stetuse Pisica." Pe cind igi vorbea aqa. n-ai ce-i face zise Pisica. ce s-a fdcut copilul'l Era cit p-aci si uit se te intreb. totuti continue se intreDe: $i de unde Stii ce ru e$ti nebune? I ln limba englezi prcit) ca un icpurij).O se me vezi acolo . eu c-a$a o sd fie 5i zise Pisica nebun ca in martie. Alisa o porni inspre partea unde aflase ce sta Iepurele de Martie. amindoi sint nebuni.Amzis purcel ori ccrcel'l spuse Pisica.Ei vorbi mai . De unde itii cA sint nebune? intrebe Zi-i cum vrei . O. inccpind 5i rfirr. ti acum. dis. prefdcut .5i pieri.spuse azi . deodatd aceasta apiru iar.tor mai interesant o si fie lcpurcle dc Martie. Alisa. Asta nu era de tegdduit.crochet cu Regina? Pisica.i nri-ar place s5 nu mai tot apari ri si dispari chiar a. si incerce alta intrebare: Cam cine ste pe-aici pe-aproapel Cred cd ay-i Alisa. zis purcel . firi vestc amclit.Asculte. dupe cc tdt rcstul pisicii dispdrusc.Dar ripostd Alisa.. . - spuse eu n-am chef . flutupelerind intr-acolo laba dreaptd sti -flururdun rier: iar in partea asta cealalrd .rdspunse Alisa . ciutai - Trebuie si fii pe-aici? - zise Pisica - altfel ce Alisa nu fu deloc convinsi ca asta era o dovade.) Nu eu. dacd mergi cit .sta un Iepure de Martier.Pdldricri am mai vdzut . . Da'eu mirii cind md bucur 9i dau Eu zic cd torci. se obignuise cu ciudeteniile. fiind luna mai. . qi cu virful cozii pAru irrcet dc tot.i poftim! iar Sedea Pisica pe o crcangd de copac. Pisica s-ar intors in chip firesc. dupi un minut-dou6.m-aidc data astaalta. A$a ca sint nebune.a. igi dete seama Alisa. gi tu joci .In partea oceea spuse Pisica. $i-eu sint nebund.e. ciinele e ncbun'. cici se cam a$tepta s-o vadi Jparind din nou. nu cd mirii Alisa.

. igi inchipui cd aceea cra.Dar daci totu$i e nebun rdu! Mai bine mi duceam sd-l vid pe Pelarier!" . Pisicd Idrd rinjct am mai vizut. Era o casi atit de mare. incit Alisa nu prca se incumcta si se apropie pin6 nu mai ronlai nilelu5 din bucdlica de ciupercd ce-o linea in mina stinge. ca se creasci la vreo trei palme. Chiar 5i a5a. dar rinjet tdrd pisici! Atra ceva n-am pomenit de cind treiesc. iar acoperigul era stulruit cu piir d!' iepure.Ce curios! gindi Alisa..t'r u 'l tJI| ] \tt\l ! t\ t\R\ \lt\L \ r)R . merse spre cas6 cu oarecare goviiali." Nu mai inaintA mult 5i dedu cu ochii de casa lepurelui de Martie. zicindu-pi: . pentru ce hogeacurile se inillau in chip de ureclri.