P. 1
Lewis Carroll Peripetiile Alisei 1

Lewis Carroll Peripetiile Alisei 1

|Views: 22|Likes:
Published by CsereiGyongyver

More info:

Published by: CsereiGyongyver on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2012

pdf

text

original

Lewis Carroll

PERIPEIIILI ALISEI
INTANA MINUNIIOR
Editura Ion CreangE

-..--.--=:

Domol plutim pe ape line Bat unda vislele, linute De mtini micu1e si, vezi bine,

In

dupd-amiaza aurie,

Nici strguinTa nu-i prea mare, Nici iscusinTele depline.
In astd tihnd Si visare,

O,

cruzi^ micufi

! In

dst ceas molcom,

Pe-un ins topit, ce-abia rdsufld, SdJ tmboldigi Ia ,,un basm mare" !... Dar cum sd-nvingd bietu-i glas, Unite cind is trei gldscioare?

Ndvalnic, Prima dd poruncd: Sd nu mai stau, sd-ncep Indatd! Cu glas mai blind, A Do:ua roagd: ,,Ndzdrdvdnii, ca si-altd datd!" A Treia atit de bucuroasd e de-nceput, Cd nu-ntrerupe mai des ca pe minut o datd.

Neputincios.jivine cumvede aievea Cu stranii ptisdri Si grdieSte. Nu era chip! . plutind pe indelete. tdcere-adincti s-a ltisat.. neasteptat. gi-ocum... Pe cea din vis ndscuta parcd o . ! in . ce-un cdldtor. inchipuirea inso ye Ste - $i ori de cite ori secau gi - mina-1i bltndd ia Copildrescul basm si-l pune Llngd curatele-yi visdri.\\ l\ ( \RR()l l Dar iatd cd. stritu cindva s-adune. cd povestirea-i gata echipajul mullumit. Alis Supusd acum. zbirii ! Asa s-a fdurit povestea de pe-ol minunilor tdrim ASa. VoioSi cirmim barca spre casd Ctici soarele e-n asfinTit. ce amintirea Cu vrajd impleri-n cunune Ca pe un pal mdnunchi de flori. cel slab cercind Sd pund capdt fericirii.I l. prietenisre. Pe-ndepdrtat meleag. acuma!" Voios strigau tustrele. ndzdrdvdnii am tot scornit. Ndzdrdvdnii Si Sotii tmpreund depdnind. Fintinile inchipuirii.Ce altd datd?! Acum. In voie stind la sfat.

dar atit dc brusc. nici mai mult nici picotc$ti $i sl 1i sc impeicnjcnezc gindurile) daci plicerca dc a implcti un Sirag de margarete mcrita ostcncala sd se ridice 5i sd culcagd margarctcle. se uite la el gi-apoi i5i iuli fuga. incit Alisa n-avu vrcmc nici o clipitd sd sc gindcasci a sc oprii sc trczi lultccincl in . scoese un ceasornic din buzunarul ye. apoi o lue brusc la lalc.) insi cind Iepuragul. cu iu. Cind. lirartc l. undc picri. de cind tot .i Alisa dupi cl in vizu- fdri s6-.i pund cit dc cit intrcbarea: cum va ie$i oarc dc acclloi O bucatd dc drum. hop :.jos.lrnui. deodatd.CAPITOLUL I ALISA COBOARA iN VIZUINA IEPURA$ULUI Incepuse a se plictisi de-a binelea Alisa. o lua la fugA peste cimp.Ce rost o fi avind o cade fari pozc 5i fir6 dialog?" se intreba Alisa.rtei. incercase dc vreo doui ori sd se uite in cartea pe care o citea sord-sa. $i chibzuia in gindul ci (cit sc putca chibzui pe o zi de artile ca asta. rizuinl rcpurclscd .edca pc mal lingd sora ei $i n-avea ce face. nici dialog! . Pcntru atita lucru n-avca de cc s6 te prindi mirarea.. 9i. cu ochi dc mdrgcan. dar in clipa accca ii perca totul lbartc 7 inlr-() lintina t'ourtc. care te fecea sA tot firesc. ajungind tocmai la timp ca r6J radd cum dadea buzna intr-o rizurnd m6ricicd de sub ni5te tufiguri.. curioasd foc.r lnal Coborisc {Cind sc gindi mai tirziu la intimplarqa asta. intr-o clipi. . cici ii d6duse prin gind. vai! Am si intirziil mai pulin. pc urmele Iepuraqului. ce n-a mai vezut niciodatd iepure si aiba vcstd cu buzunarc )t nici ceas pe care se-l scoate din buzunar.eala fulgerului. alcrgd chiar pc lingi ea. vai. Alb. e. 5i Alisa nu prca sc mird nici cind il auzi pe lcpuraS bombinind: Vai. Alisa se repezi in picioare. ili dct!' scama cd s-ar Il cuvcnit sI o mirc.' dusc pc Alisa drcpt inaintc ca printr-un tuncl. un lcpurai. dar n-avea nici un haz: nici poze.

) si spund: . incit ii plAcca sA le rostcasci. il gdsi Me intreb cite leghe am strAbatut .mlcardistanla. redeli dumneavoastrA. hodoronc-tronc. Gata ciderea! Alisa nu se Iovise cituli de puiin $i intr-o cljpA sAri in picioare. curind incepu iar sd vorbeasca. Mrri intii in. intrebind-o foarte serios: .e. de data asta. irndcA avea oarecari indoieli ci le zice chiar aSa. iute ca vintul. mai inginA c) d. .. dar gindea ci sint nrftc cuvrnte simpatice ti impunatoare. iie ci \lrr1 qii|'1. dc teami sA nu omoare pe cineva dedesubt. dar poate c-ai putea prinde cite-un liliac . parc-mi-. Cred dc cind cA .cci dc la antipozi . plutind prin aer'l Credetri ci voi aij putea. cA n-o auzea njmeni. Eh! De-acu'. cadcJ.) Sper ci n-au si uite. ca prin ri.F-iti bun6. . aceasta e Noua Ze_ elandd sau Ausrralia'i" ($i incerca sd indoaie genunchii gi sd facd o pleciciune politicoase poli s6 . (Mai ci-i pdrca O rril.cuscd = 1609 rn.cr(a \A pn\e!.Hai.. dar.) Nu trccu mult 5i incepu iar: Oarc voi celAlalt -pdmintului'l cedea pine la capitulajung la .i sa inclinj capul cind cazi..r I aLrtudinc sau Longiludine am aJun.1ine.)arrc probabil ci spunea adcverul.. iar uncr. Dina. (Fiindci. in capdtul ciruia il zdri iar pe lepuragul Alb.) Da.rtd 5i-apui iari.$ii.rl Cc nosrim ar fi sd tlndci mincat vreodata un liliac'J' cind. dc minA cu Dina. nrcr c-o sd mai imi pese cind m-oj da de-a dura pe sciri! Cit de vjteaze o si le par celor de-acasAL. rnglc.sprc a se lamuri unde va ajunge. dragula mea. inv6lase a:emenea lucruri la 5coald cu toate cd ti acum nu prea era un prilej -bun de a se fdli. cind il deschise. inaintea ei se intindea alt coridor lbarte lung.arca brne.\drt( inc(1.'($i t.) . Si izbuti se atczc borcanul intr-un alt raft. Alisa cam n'avea cinc' s-o audi. cader.l. nu face sI intreb: lasa. la ora ceaiului. Privi in sus..e\a .. ^ricum.am la patru mii de miler adincime.lri grc)ca )l spuneil: Oare liliccii mAnincA pisici? Dar cum tot nu Stia cc sd rispund6..isa ci se plimbA. dar are sd md creadi o f'etifA cu totul si cu totut neltlutoare! Nu.\. Cadea. 5i nici Longitudine. cu o (licltL'la p( carc scrja: marea Fic ci cla o lintine loarte adincd. loartc. ici qi colo vezu hdrii . (Dina era pisica ei.aproape dc cenirul pdminlului. . doamnA. bul! 5i iar buf! cdzu pc un maldir de crengi 5i de frunzig ve$ted gi acolo rimase. spunelj .Dina cred c-o si-mi simtd lipsa diseari. si privcasc5 pe indelete in jrrru-r $r sa sc intrebe cu mirare cc-alea si urrnczc. rn. Dina.i tablouri agdlate de piroanc.. Nu vru sd-i dea drumul. totuti putea fi Iolositor exerciliu. gol..r . ce bine ar fi fost sd fii gi tu cu mine aicil Soareci ma tem ce nu-s in vizduh. J\u trmp. alergind cir il lineau picioarele. cumgra. sFi pund 5i Dinei lapte in farfuriu1d. dar stau md intreb . Dar oare pisicile mdnincl liLieci? gi cum intre timp i se cam fdcusc somn. dar era prea intuncric ca sa purti trcoscbi ce\ a: apoi \c uitd la pcregii lintinii |i bdgd dc seamd c5 crau acopcrj!i dc rafturi cLr pror.ci in .dar.l.ios. daci nu pentru alt. r.izii Si de etajerc cu cirli.i iardri.i. indoi ge_ nunchii . . Simlea ci incepe sA moleie Si tocmai prinscsc a r.) ( a. cAdca. dar deasuprd-i era intuneric.tot cad'l spuse Alisa cu glas tare. Ia sd rudcm asta e. Si tocmai bine il Vrca jmportaniA cum punea intrebarea.am asta este $i L. oarel (Alisa habar n-avea ce inseamnd l_atitu.i voi. n. c-o sA r Ad scris pe undeva. sprc ej dczame8ire.l. tn. cddea.lr.l) Vai. in trecere. Dupi o cddere ca asta.Ei! gindi Alisa. liliecii aduc foarre mulr cu toarecii.) O sd trebuiasca sr-i intreb care e numelc ltrii. lul de pe un rrl( un borcan. chiar dacd a9 cidea de pe acoperiS. pe lingi care luncca. in caderc. .E.. spunc-mi dreprt ai ce lace. n-a5 mai zice nici circ!. Oare pisicile mininci lilieci? Oare pisicilc m6nincA liliccil. roi fi ajuns pe undeva pe. Oare n-a\ea sd re mai LrpreascA nicicind'l DULCEATA DE PORTOCAI. Cum altceva n-avea urmA printre oamenii care umbli cu capul in jos! Antipaiii' parci le zice. Nu era nici o clipd de pierdut: Alisa o lud la flgA.ca sA-51 repete cunoltinlele.

.

dar Alisa..ar fi sa mA de folos.a 9i vizu c6 didea intr-un gengulel. pe care incercasere s6-i invele cei ce le voiau binele de pildl: incins te . sau avusese16 alte pdlanii nepldcute . inalte de vreo trei palme. incit se duse iar la misu16.Bea-md".. de-o parte $i de alta.a mai icgi vreodatd din acel loc. strelucind in toate culorile. o fetiF inleleapte. tarc tecut Cind cotise dupi iepura...prea multce un vdtrai ce. nu mult mai mare ca o gaure de )oarecel ingenunchind.l benind. .otravd . iar pe ea nu se alla nimic decit o cheie mititice.9i joas6.zise ea -peintii mA . inderetul acestcia se afla o u$itd.gindi biata Alisabinela ce mi-ar fipot . 5i printre fintinile acelea.. Se v6zu intr-o sali lungi. era o etichete de hirtie pe care de se puteau citi. cuminte. fird umeri? Ah. ori va fi tost cheia prea mice.$i chiar daci ag putea scoate capul . Dupi ce merse Alisa... de obicci curge singe. vorba e ci nici o ugd nu se descuia.Otrave".s-a maiurechiletirziul.t_t_\\ t\ ( {R R()l. incercind-o pe fiecare. toatd din clettar. dar iati cd acum nu-l mai zirea. de - - Alisa deschisc u5i. tipar. luminati de un . Alisa gindi mai intii ci era cheia vreuneia dintre u.i. uit. mihnit6. prin gengulet. Alisa era chiar in spatele lui. dace at $ti cum sA incep. despre copii care se aleseserd cu arsuri. pe care n-o begase de seam6 mai inainte. i sc intimplasere in ultimul timp atitsa lucnrri ndstrugnice. Cind iat6 c-a-i ci:zurd ochii pe o misu!6 cu trei picioare.. de-a lungul u5ilor. vai! . legati gitul sticlei.Ba nu . Dar cind didu ocol silii pentru a doua oare. cuvintele: BEA-MA! Sc pdrca cd dcgcaba aijtcpta Alisa lingd Ugor de zis: .ir de ldmpi ce atirnau din tavan.ori vor fi fost broaqtele incuietorilor prea mari. in mijlocul sdlii . daci bci mult dintr-o sticld pc carc scric .5i toatc astea numai 9i numai pentru cA nu finusere seama de nigte reguli foarte simple. dar. vcdeti. nu era se se repeade sa face una ca asta.ilc silii. plimbindu-sc incoace 5i incolo. daci nu cumva scrie sticle: Citise ea citeva istorioare foarte drdgule. sa ved . De data asta gdsi o sriclugd {. intr-o gridini cum nu mai vizuse alta de frumoasi.care e sigur cd nu fusese lnainte" .i1i de lighioane sAlbatice. mai ci spera sa geseasce acolo altd cheie. Cit jinduia sA scape din sala mohoriti gi si se plimbe printre rezoarele de flori. sau fuseseri inghi. se intoarsc iar. dar toate incuiate. incerca cheia cea mititici. se intreba cum t. ce respindeau recoare! Dar nici capul nu-l putea scoate prin deschizdtura u5ii. de aur. Jur imprejurul sdlii erau u$i. ce . de aur." Fiindce. vezu o perdea joas6. 5i nu uitasc niciodati ci.. in timp ce cotea dupi un coll: Vai dc 9i de mustetile mele. cu litere frumoase 9i mari. sau mecar o noti[5 cu instrucJiuni cum se pot stringe oamenii ca lunetele. atunciarde dace-l in mini 9i cind te tai Jii foarte adinc la deget cu un culit. e . priri. cind incepuse a gindi ce de lapt lbartc pu[inc lucruri erau cu adeverat imposibilc. la aceaste uiild si mare fu bucuria cheia se potrivea! prinse din urmi pe iepure ca se-l aude bom- usiF.zise Alisa) 9i. ce stringe ca o lunete! Cred cA n-ar fi prea greu.

mai gtii .ea un gust amcstecat.if in gridina aceea l'ermecltoarc.. rede1i. incit o podideau lacrimile. vizu ce uitase clleila de aur... ca sd vade dace mai scade inci. o didu gara.vail biata Alisa! . Stau ti me intreb: cum at 1l Jtuncil Si incerca \d-)j inchipuie cam cum aratA oare llacdra unei lumindri.cici.cind a. ala c6 Alisa sc incumcti si gusrc tlin ea.. dar Alisa intr-atita se deprinsesc a sc aftepta la intimplari neobirnuite. ca s-u id. triplura dc curcan . rcpcdc o dddu gata toata. . cuvin- tete: uANlNcA-tv.d.Hai 5i nu mai plingc ata degcaba! j)i spuse Alisa cu asprime. dc pl6cinta cu viSinc.r md.' prdjitd. acestci ciudatc copile ir plicea grozrr'..9i gisind-o toartc pc placul ci tfiindci a\. biata ncghrniF se a5eza la picioarele mesei 5i incepu si plingd. . o se pot se md strecor pe sub utal asa c6. Tutuii. dar prea era lunccos: . era cam neliniStitd in aceastd privinld.i era.te o luminare. incir i se pdrc'a rurod $i plicticos ca lucrurilc sd decurgd in chip obi$nuit..igi pomene$ti cd md sfirlesc de tot. A$adar se apucd sd manince preji. Cred cd sint pc cale sd md string ca o luncrd! $i-a.otrave .. Te potiesc sd incctczr imediatl" De obicei igi dddea sf'aturi ioartc cuminli (desi cam rar le urma) ti uneori sc certa atit de rdu. unsd cu unt). !a1J c6-i era cu neputinld sA ajunga pin6 la cheicl O vcdca fbarte l6murit prin sticla strS\czie :i incerca din risputeri sd se calare pe unul din picioarele mesei. iar cind se intoarsc inapoi la mdsuld. . ti daca md inalll ori o ia in jos. fiindci. sc hotAri sA intre indare in grAdin6. iar daci md fac mar mic6.degeabarimas din mincdoud liinle! Cind mai cd n-a nici de-o singurd fiinli vrednice de luar in seam d !" Nu trecu mult gi-i cdzu privirea asupra uner cutioare de sticl6 care se afla sub mase. cald6. ca zicea . ca sA vade daca se zise Alisa . " Mai stetu nilelu5 5i. mic. de intrat in grddind.am \a pol ninc.Ce ciudat mi simr! zisc Alisa.junsc la u. dupi ce s-a stins lunrinarca fiindca nu-5i amintca sd fi Azut vreodatd -ata ceva. I5i amintea ce odat6 incercase si-si tragd citeva palme. tura fi.lac mai mare..9i pulin imi pasA cum $i in ce fel! imbuci o firime ti se intrebe ingrijorat6: . !i ise luminb iata la gindul cd acum era tocmai de marim!'a potrivitA ca sA poatA trece prin u. in oricc caz.i piin.tAt ajunge pind la cheie. . dar . Fu lbarte mirari sd vadA ca rAminea cum cral bineinicles ce asta se intimpld ori de cite ori mdninci o prejirura. scazusc in ineltime cam pine la zece degete. os-.r dupe multe incercdri zadarnice. pe care erau scrise frumos. pc sticla asra nu scria defel .Foarte bine .i iacd pe doui fiinte deodate. intru . .Dar acum gindi biara Alisa aS zice ca sinr . vdzind cit nu se mai in- timpli nimic. pentru ce jucase necorect la o partide de croclret cu ea ins6gi. ibartc rcpedc.Ce se intimple? Ce sc intimpld'1" linindu-si mina in crettetul capului. mai aSteptA citeva mtnute. o deschise 5r gasi in ea o prdjituricii mica.aproapc slEur cA lnai curind Sau mai tirziu n-arc sa-11 pnasca. cu statlde.a. cr('md dc JnrnJ\.

) ciun!' $i sc mai gindi cum va facc asta. . spre picioareie ei. indat6 pusc mina pe cheip dc aur gi se indrepte in grabe sprc u5a gridinii.Cum nu se poate mai ciu-ciudatlaexclamd Alisa ratit dc uluire. (cu clrag dc -focmai la Alisa)..1. {n.A lc trimit cr.Trebuic .i zicea. Arc englezeasci I picior = aproxrmati\ 40 - . de fiecare Cr6- sA sa trimili daruri caraghios . se lovi cu capul de tavanul s6liil intr-adever. Pii! Ce prostii mai indrug!" cind spunea asta. Lingd I/dtrci. atinsese acum o lungime de vreo noud picioarer.l.) O.cc adresi nostimd propriilor talc picioarc! $i pari cam va trebui sd dau ! Domniei Sale Piciorului Drcpt al .. cu sigurania ca n-am sd mai fiu in starel Voi fi cu mult prea departe ca sA me pot ocupa de voi. bietele mele picioruse. Biati Alisa! Altccva dccit si se culce pe-cr parte 5i si priveasca chiorig prin uta grddinii. una. cine are se ve incalie. dragele mele'l Eu.l lisei. incit inccpusc sc hilbii).l \\ I\ ( \llR()l I CAPITOLUL II BALTA DE LACRIMI .r comisionarul i.. iMesure cm. trebuie sd \e descurcali cum $tili. Acu ratd ce ma lungesc ca cea mai cogeamite luneti din lume! Rdmineli cu bine.Dar ia stai se gindi Alisa altfel te me port bine cu ele pomene$ti ce n-or se mai vrea sa me ducd undc o sa vrcau cu sd merg! la se vedem cam ce-a$ putca tace pentru ele'l O si le diruiesc cite o perechc de ghete noi. stau $i ma intreb cine o sa vd tragd ciorapii de acum incolo. Pe Covorasul de li gd sobd. aproape ce nu 9i le mai vedea. intr-atit se indepertau. picioarelor! (Fiindci privind in jos.

ca si descopere nu care cumva s-o fi schimbat in pe pllns. incetipr ti \J vreunul din ei'l zicea .are eram azi-diminea16..ti cd ieri sc petreceau roatc ca de obicei. domnule. $i sc apucd si sc gindcascd atcnt la toli copiii de virsta ci pc carc-i cunoStca.i zicea Alisa ..i cr sint eu.: cind ea. . imbrecat grozav de elegant. ea incepu.. a. pe cind continua si-$j i pun A: .apoi .Extraordinar! Ce lucruri ciudate se petrec astizi! $i cind te ginde.czi jos pi sc puse iar puns". cit dcsprc trecut prin u)a. cc mdi incurceture! Stai se vedem daci mai gtiu Va sd zicd: de patru on toate cite le 'tiam." incrucigd miinile in poald. Dupe citeva vremc auzi de departe un lipait de piciorusei i5i Sterse degrabd ochii 9i se uiti sd vadi cine vine.ini dac-am fecut-oGrozav are sd attepte! sd-5i Alisa se simlea atit de deznidejduite.i-o zbuglri cit il lineau picioarele. hai se-ncerc cu Ceograiia: Londra e capitala Parisului 5i Parisul e capitala Romei. indate ce lepurele se apropie..i|i iar al meu1r' indci p6rul Adei e lung gi inelat. cu toate astea. plingea inainte.prioari..o fata mare ca tine (9i aici si rot plingil Inceteazd imediat.. N-o si ajung niciodatd la douizeci. Ducesa! . comedie! Sd Stii ci e <. Nu cumva in timpul noplii m-am schimbat in ce sint acum'l Stai sd md gindesc! Oare eram aceeaSi azi-diminealS cind m-am sculat Parcd mi-a5 aminti ca md sim- leam nilelu5 alta. 5i . Ducesa.a cd. Pind la urmi se fdcuse imprejurul ei o cogeamite balte. cum era foarte cald in sala aceea.5i a5. ca ti cind ar ti spus pe de rost o lecfie. $i in cealalte un evantai mare.. le-am spus alandala.r intrebarc la care-i clt se poate de grcu dc rds- l t3 . lins de-a binelea qi sigur ci nu se poate sd liu Mabel. daci nu sint aceeagi .o. iar cuvintele parca \eneau altfel ca de obrcei: tos. qi de patru ori gapte fac.. dacd merge a5a! Nu-i nimic: la Tabla lnmullirii mai grese$ti. pierind in intunenc. de patru ori fase lrersprezece..c.Ar trebui sd-1i fie rugine ..Vd rog.ttii ce m-am schimbat in Mabel!. la culme.. cinci fac doi5prezece.avea dreptatc) . se pune intrcbarea: Cine sint atuncca? Ei. cam la vreo patru degete de adinci 5i carc sc rc\irsa pina hdt spre mijlocul sdlii.. ranfA! Sd Hai sd spun poezia: Cind vrea micupl Crocodil. cu siguRoma . incit era gata si cearA ajutor oricui. scApd Iepuratul treseri. vdrsind un potop de lacrimi. fiindcd eu )tiu tot fclul dc lucruri. din piele de cd.ias6 din gi.i evantaiul . 9i incepu sd recite: dar glasul ii era aspru 5i ciudat. asta cra mar lmDo5rbrl ca . linind inrr-o mina o pcreche de mdnuSi albe. i:. ah. Venea lipiind zorit din prcroruye 5i tot bombdnind intruna: Vai. late ce se intorcea Iepurele Alb. incepu si-ti laca vint intruna. atita ili spunl' Dar. cc e ea .Sigur cd Ada nu sint . ea ltie a$a de putintel! Si pe urna.tirefle cd nu fu in starc. nici vorbA nu putea 11. Dar. p. spcriat din miini manutile albe de piele ..-'ricindl Sr: a. Alisa ridicd de jos evantaiul 5i minugile 5i. vai.

Si gindi biata copili . din altfel n-ar mai fi . me tem cA acum m6 voi ineca in propriile mele lacrimi. destul de speriati de aceaste schimbare brusc6. ii aluneci piciorul. au s6-mi strige: . curind descoperi ci din pricina evantaiului ce-l linea in mini ii-i detc drumul in grabd tocmai la fiindcd .Am scepat ca prin urechile aculuil" zise Alisa.fiecare solz lucios! Apoi hlizeste dinTisorii Si-ntind? ghcarc imbictoara In mil poftind voios toli pe$titorii gi pe cind se jeluia a5a.i riuu cu imbricasc intre timp una din minugile albe. de ciliva copii care se joac6 in nisip... alc lepuragului. qi ii nu-s astea cuvintele pe dddurd iar lacrimile. rai! . podidindo iar plinsul cc binc ar li s6-i vdd aplecindu-se incoace! A$a m-am plictisit se stau singuri aicil La aceste vorbc i5i priri miinilc . Mai in . pi o s6 trebuiasci se merg se stau in casa ala care n-are nici un haz gi unde n-o se am juc6rii mai deloc. Insi i9i didu Eu doar o si ridic ocltii ti-o se-ntreb: . nu mai avea acum decit vreo dou6 picioare inellime 9i sc6dea intruna. sui. vail ugi1a iar era incuiate 9i cheila de aur sta. cit putu de repede.fdlcile-i surizdtoare! intii gindi c6 nimerise cumva in Sint sigura ce . Dar. (Alisa fusese la mare o datd in viala ei gi trisese concluzia c6 oriunde te-ai duce. mare . bildibic! Cezust intr-o :!-tl Ze\t" ape s6rata. rimin aici. micule.. aplecindu-ii capetele spre mine.cit o sA trebuiasce si invel! Nu! M-am hotarit: dace intr-adever sint Mabel.rdmas nimictimp. prca e dc Cind vrea miculul Crocodil Sd-i .I t \\ t: ( \Rli()l I pine o se fiu altcincra.Ce bine era sd nu fiinot balta.Hai inapoi. dar mulpmiti loarte ci mai era in fi- int6. drigula l" ca-mi place cine sint. Toarnd cu sirg apd din Nil P? .i5i spuse. citre u9i1d. dacd nu.e mai reu ca oricind . pe m6sup de cle5tar. Pc cit isi putea da seama. . foarte repede... vini cei de acasi 9i. O si lle foarte ciudatl plins atitl zicea . rimin aici unde sint! Degeaba or s5. cu lopilele de lemn. da' spuneli-mi intii: cine sint?" Da' pedeapsd.vai! .fie trupul mai frumot. 5i-apoi de un gir de vile de locuit. care-i ajungea pine la berbie. zise cind vorbi inainte: Se $tii ce tot Mabel sint. ca si mai inainte.acum n-am fbst chiar fiindci niciodatd pine atit dc micil Nu. ca se se poata masura. din piele de cAprioare.. 5i in clipa urmdtoare. Se stii ce iar mi tac mici. dar." Se sculi 5i sc mirare ci apropie de mesufe. Drept Alisa. iar inddretul lor se afl6 totdeauna o gard. gi .gi-atunci pot se md-ntorc cu trenul" .) seama curind ce se afla in balta de lacrimi ce le v6rsase ea. pe cind era inalt6 de vreo noui picioare. .. pe litoralul Angliei. niciodatil Serios.strigi Alisa. incercind si treace Dar totul e ciudat astAzi.$i-acu' spre gridind!" $i dete fuga.biata Alisa..Cum dc-am fecut asta'l 8indi. ea. dai de ni5te cabine de baie pe plaj6.Bine.

.

O.cut la noi cu William Cuccritorulr.Surr." ASa cA incepu: cumra ytii cum se icsc -O. ciinii'l $oarecele nu raspunsc.dar. Dar hai si nu mai rorbim de ea.. pisica raLr ca nu vi-o pe Dina.Oare arc vreun rost se-i vorbesc acestui loarccc? gindi Alisa.mcinr.tpui 'i-t {'r!Jnl. temindu-se \m uitat ce nu vA plac pisicile. Alisa strigi dupd cl.nici nu care zice si lace toate al icrmier.- .. O. $oareccle intr-un . vulgare! nu le mai aud numelel schimbe vorba. c. nu vd suparatr ilni pilc $i.. /is . in\ingjndu-l la Il.rtiti. clipincl nilcl . crglru Hrr.Asta-i bundl izbucni pisicile! Dumitalc childit minios. . atit e de folositorl Zice cd o vai dc minc! omoard toli guzganii $i -mA tem ca iar \-am strig:l Ali.$tiu Si cu. r. 5i-5i linBc libulclc. ii cra sigurd ci-l olcnsasc grozav. ParcA tremurind mi-ar li dat mie prin gincl si vorbesc dcspre una ca astal Ncamul nostrLr totdcauna 4 r1crc\raI pisicilr -Si lanrunlL ii\lc:r n(ru)inJt(. \ no si mai vorbinr dcsprc pi:ici - 1i nici dc.. arAta noaslra. . )i cite 5i mai cite le lin minte pe . putea de iute.5i-a9a frumos st5spali l'c1i5oara. nu strice sA inccrc. Nu-mi plac \\illirn1 l. carc a tr. Si Si crei! $i inapoi.rorbi inaintc Alisa. Vi plac poatc. lung. ttie s-aclucd :'lca in doua lahc.1. incit Alisa continui cu grabd: Nu. q11 . cAci de data asta tot perul pe trup.Cine din cap pini-n virful codifci. in lLrple clr re_ g. mai mult pcntru sinc. icrtali-rnil cxclami Alisa din -$oarccelui i sc zbirlise nou. p( rc. pisicile dacd ali vcdca-o.a5a-i dc moale .lti.. La 1066 a cuccrit Anglia.:el.Ah.unui 5oarecc .de dragul! dc casa norstrd e un caleluf atit Ce mi iir place sd vi-l arit! LJn . ve rog cd-lmi iertaiil bietul anjmal.CLr ..i catifelati .rrnlcr.i dddu seama degrabi cA fdptura cc-o vcdea nu era decit un loarcce carc. vorbc.Poatc nu intclege englezeite Fdri indoiald cA e un soarece francez. Iotul e atit de neobi$nuit pe-aici. r'r--.1c rpLr.rl pirea si-i tremure de spaimd. 5i-5i ti-atit de plAcut c s-o alinli . lbartc zorit6 sa . gindi Alisa. goarecele deodate iilni din apd 5i tot rrupr.i( rlr:tgi' lc I r'. pc cind inota alcnc prin balti $i toarcc linga . vd rog. Cred cd fi dumneavoastri ar inccpc si va plac. nrntic.Un Soarecc yrarecc . ca sd ccnra J(.'1. 1i-ar placc pisicilel Alisa im.. sob6. n. . era prima datd cind ficca unJ ca J\tl. loarece!") $oarecclc o priri linti 5i parcd i se pdru ci-i tace semn.enrorul . 'pu' pot cu loalc dst(a..tc'l chilii minios $oarcceic. jignise pe \lisa. urite.un $oar!'cc o.|i la prins foarcci c ncintrccute...a cu mil)nir( suparar I strilucitori.pu-. E atit dc drigutd ii dc blindd. poatc cA nu .$oarecel Nu obosit dc cind tot inot din balta asta? Am pe-aici. ca 5i dinsa. incit nu m-ar mira sA poate vorbi..) ASadar.. A muril Lr l0l{7. ca si vada c!' intii crezu ca e o morse sau un hipopotam. mincare.al unui .. cu ochi cu nitte pd. stirnind cu nriScdrilc salc un aderirlt cutrcmur prin hr. gtie si - Cici pe cit $oarecele pornise a sc indcpirta inol. in tot cazul.. .rgitl. strigd indatii se .Oi est ma chatte'l adicl cartea er dc propoziJiune care se gesea in t o lui de la cap: Aproape . 1027.!i-i unui groazi dc bani.1.terrier" mic ranceza.. spuse pnma . ili amintcl insd cd r lt usc in Gramatica Latini a liatclui ei: .zise de cc-am pdciuitor. dar apoi iqi aminti cit de mici era ea acum r.cre lucrurile. noLrl r.lr I.. cu gles hlincl: . cizuse in balte.. \e plac cumva. fi inotA intr-acolo. cafeniu . draga dc ca . dac6 nu vi placc. $oarccc! (Alisa gindca ce a5a este corcct sA te adrcsezi unui ioarcce. Alisa n-ar ea idci loarte limpezi cam cit de demult se intimpla- dac-ai fi in locul meu. lCici deti itia putind istorie.i-.lrntr-un ochitor.Chiar atunci auzi ccva plcscdind prin api. ln apropiere. ducc dc Normandia. nul zisc Alisa. lung. Frlrp L rn t ) dace zvirli ceva.\'l|ii r'rf.

fap ii p6lise (de supArare. care nu mai existI astezt. Alisa a vazut desigur cindva poza acestei pisiri. pina in secolul XVll. gitul scurt. Avea marimea unui curcan. un Papagal malatez. pliscul mare $i coroiat. ca se-nFlegi de ce si sufir ciinii $i Rap si o Pas6re-Dodor.ltrai pe lirm. dace nu poli si-i suferi! Cind auzi asa $oarecele. cu glas incet si tremurator: se-li . o . cu penaj colorat.l Rll l llll I \l l. Era 9i timpul si iasi din balta. ln lnsulele Mauricius. I Dodo 9i pisicile.l.l \ | \tr 1 \' \r \r' '! pre ciini. ce se gesea.siri pi de jivine ce cezuseri ln ea. coti inapoi inot6 domol spre dinsa. un Vultan fi cite ti mai cite lighioane ciudate. (n.t. din pricina mullirnii de p6.) . iti zicea Alisa) pi-acum spuse.un fel de hulub uria$. c6ci se f6cuse o aglomeralie grozav6. aripi ti picioare scurte. pi-onu potspun povestea mea. Alisa o lue inainte si toate adunarea inot6 in urma ei spre Jarm.

ve rogl. care simgeau nevoia de conducetori. disculia se ^chip op. Se sfdtuiri in privinla asra: qi nu trecuserd nici citeva minute. Fireste cd cea dintii problemi era: cum se \e usucc. Hm. a$a ci gtiu mai bine".9ispune Papagalul nu voia cu nici un si-qi virsta. In cele din urm6.j aici. f6ri s6 cum Stie ce virsti are .Pardon? A1i spus ceva? intrebe $oarecele.elesere cam lungd cu Papagalul. era sprijiniti de Papd.. De lapt. incruntat.Sint mai in virstd ca tine. Alisa nu-5i desprindea ochii de la el. stnga: A$eza[r-ve. a c6rui cauzi. ceci se temea ce face un guturai grozav. in jurul $oarecelui. dar foarte politicos. cind se strinserd laolalti pe mal pisirile cu penajul uC leoarci. dace nu cotropite. care in cele din urme se bosumfla 9i nu mai spuse decit: . ci Alisa se vizu stind de vorbt cu toli. infiorindu-se.I L\\ J\ ( \Rll()l I CAPITOLUL III MITING-ALERGATOR qr CU COADA LUNGA POVESTE Fu o adunare ciudatd. vrind si fie cit mai atenti. animalele cu blana lipite de trup fi rofi tiroind de api. Tacere peste tot. hm! fdcu $oarecele. 5i ascultagi ce-o se usuci degrabe. Sinteli gata cu tolii? Vi spun cea mai uscata istorie pe care o $tiu. conlii provinciilor Mercia gi Northumbria.vaze. obginu curind supunerea englezilor. . care pArea sA fie un personaj foarte respectat de totr. toatt lumea. ca un orator de. Edwin 9i Morcar. William Cuceritorul. intr-un cerc larg. dar Alisa nu voia s6-i dea dreptate. - - . Brrl ficu Papagalul malaiez. cdtranili 9i simlindu-se sa vA spun! Sd vedeli cum ve usuc eu de repede! cit se poate de prost.... $oarecele. in aceaste disculie avu o nein. de parci i-ar fi cunoscut de cind treia.. foarte ncstinjenite. intr-adever. deoarece in ultima vreme se deprinseserl a vedea lara frecvent invadate Si Cu toiii se a$ezare indate.

Cred . spunind: l9 . Pasdrea-Dodo strigi. l)a'. Contimi .. pe acest traseu. strigind de-a valma: Premiile I Premiile Alisei nu-i dddea in gind ce sd facd. nu na (a..e cA cel mai bun mijloc ca se nc zvintAm ar fi un miting-alergeto.i-cu tolii in jurul Alisei 5r Se adunari Pasirea-Dodo ii inmini solemn degetaruL..Eu ptiu ce Rap inseamnd Cind glsesc eu ceva zise de obicei o broascA sau o rim6..gdsi in intimpinarea ..ca mai explicagie estc s6-l qi Eu..i . gi s6-i lui insolit de Edgar ofere coroana. nu atit din dorinF de-a ...i ii ajunsc cxact citc utra dc fiecarc. o .r lcrmindt alergareal $l cu 10ltl 5e strinserA - nu putu rdspunde 16rd a se gindi indelung. 5i chiar Stigand. .Jiic. cum sc prca poate sa vretl !r ver sA inccrcrli jucul asrr inlr-o /i dc iirni. Doar ptrgi cu tu!ii cr inseamnA .pe un ton ude ca mai P]r('-:'c. cuviin. dar cred cd nici dumncata nu pflcepi! $i Vultanul cobori ochii. . N-a zis.gravitate. fu. intr-un glas. 5i liecdruia r clte un premru. gifiind 5i intrebind: . 5i toati adunarea se ingrdmAdi indatd in jurul ei. vitatc. sc .bunE . un traseu de alerglrc r. ci se grdbi s5-5i continue istoria: . Altceva indrcptindu-se citrc Alisa.. in jurul ei. Ca zici .Doar incoace zise Pasdrea-Dodo.ti.e .pui Vultanul.c.Mai c rorbd'l fa. iar. din loc jn loc.tolii.urmd Pasirea-Dodo facem.) Mai intii a insemnat.a nul s-a grdbi si-l asigurc Papagalul. ardlind cu un deget spre Alisa. incit nu era u5or sd ltii cind s-a terminat alergarea. vorba e.arc importanll iorma cxacti a zis) $i-apoi i-a imprettiat pe toii. dintre ceilaiii. intorcindu-se cltre Alisa. nlclanc. dc unde scoasc o cutic de caramcle (din fericire nu pAtrunses.u priccp 5i nu numai atit. sculindu-se spuse Pasirea-Dodo . dupd ce alergasere aSa cam vreo jumetate de ori gi se zvintasere bine. . firegtel zise Dodo. s-o audA toate Lumea: S-. unul.Gisi dc cd gdsi? intrerupsc Raja. ca intr-un iel de ccrc..a gisi de cuviin !e". lnsd insolentra Normanzilor lui.Di-l iari. usuci deloc istoria.rdspunse $oarecele.. \a spun cum a ficut Pasarea-Dodo.in ce limb6-i fi vorbindl! o cu .Dar 5i ci i se juvinc un premiu.. arhiepiscopul ce-a gAsit'l $oarecele nu bAgA in seamA aceasta intrebare. contrii provinciilor nui: ($i. drigu.Edwin 9i Morcar. cu gra. remase deci multE vr"-me cu un deget dus la liunte (a$ cum il vedeli de obicei infaligat in poze pe Shakespeare)..raspunse ea trista. Pasirea-Dodo zise: se cuvrne premiile? intrebard . cea . nimeni nu spunea nimic. nu pr. 'nainte La lel dc raspun.in picioarc procu pun se se aminc mitingul.A. patriotul aririepiscop de CanterburS gasi de cuviin!a. mina in buzunar.Mercia 5i Northumbria. iar ceilaltri atteptau in tdcere. Dar cine se imparte .. bdg5. intrerupse .Da' cine-a cistigat? Pasirea-Dodo La aceastA intrebare. Cum te mai simli acum. . pentru adoptarca jmediati a unor remedii mai energicc. Dar. se declarari de partea lul. aprobd Pasdrea-Dodo.Ce-i aceea? intreb6 Alisa. cam suparat. ci mai mult fiindcA Pasirea-Dodo se oprisc.zisc Pasirca-Dodcr cu-un glas din care se cuno$tea cd era jigniti .Una doud gata!" Ci ficcare incepea se aLerge cind //el voia gi se oprea cind ii venea. Atitudinea lui William fu la inceput moderatd. cu in cele din urmi. in cazul acesla .cc mai ai in buzunar? addug6. in ea apa sdratd)t ie impdrli la toti drept premiu . nu-i a5a? zise $oareccle.Firc$tc .de cuviinld si iase Atheling.n. un degetar . . ca gi cum ar fi a$tcptat ca cineva sA spund ccva. ca sd-gi ascun<1d zimbetul.William. dispe! ratd.Toli au ci5tigat. pirutl zrse $oarecelc. iar citiva dintre ceilalli sc auziri chicotind. Ce voiam sA spun . .. .i? adeugS. inseamnA c ga'si'.

..rr cul Sr lrbir(. $i toti ceiialli adiugari. pere iar.glasi .Ce pacat cAce $oarecelc stea! oftd Papagalul.csul . $oarecel (Lcgca nu-i un oarece. tristA! zise . La ce te ginde5ti? . . . (j intr-adever Lurigi Alisa./ure iar in cerc !i se rugarA de $oarece sd lc mai istoriseasci .ziseSoarecelui rind coada dar de ce spuncli ca e tristd'l $i-5i bitea mereu capul cu intrebarca asta.) Legea-i I ege. inir-un $oarecele nu raspunse.i I cunr '. strigari !ii: ghroase. r \. Sc-ntilni c-un $oricel. rd! E\. gi cum nu gisea nimic de spus. Ve rog. la urma trecu 5i asta 5i apor )c.rt 5i oarccari incurcdturi. $i cum era ingrijoratd spre ea totdeauna gata si sare in ajutor. dare se te-ascultel $oarecele doar didu din cap 9i iuli pasul. rl fJcJ lr' I JJ c.E lungd ti ecdtre Alisa $oarecele.niciodati din firelca tu. ardtagi-mi unde el Nici prin gind nu-mi trcce zise $oarecele.Derbedeu! Prea o lbci latdl Te vfltesc ce te dau in ludecatd! Tot n-am azi de cc s-alerg.Urra I Sd trdiasc5! asta foarte caraAlisa gisi toati cltestia zadar alergalura! . Tor pru.P" $i adAuge pricind nu putcli in loaptd Alisa. incil in mintea ei po\estea luA cam urmdtoarea infdgi5are: - Mi in- vrut! se rugd de icrtarc biata .lertali-mi -La raspunse Alisa foarte smcrite. venili inapoi $j terminali vestea. tLrdecl r. cicn hilru ..Vezi.. sulli. incolAcindu-$i coada . nici arbitri.D! r. ccea ce nu dccurse fari zgom. ri rog. de indatd nu sc mai vizu: iar un Rac prollta de prilej ca sd-i dea invile- cirori. Nici o scoicd n-ar avea ribrul.sul'eri . cdci pislrile mari se plingeau ca n-au cum gusta carameaua lor.l Prlrn. cu\inr. tcnili inapui pi lcrmrnali pore. adauga: Sd v-ajut sdl deznodali. ridicindu-se 5i pornind sd plece.Ii)r cu sintl Si sn rrii P. Dc n-or fi judc- Cind miniosul domn Azor. dar tolj ardtau atit de serioti. intr-o /i. unul. Va/ind ara..t. Sori- leal strigd Alisa dupi eL. Tam-oesam se qi repezi la el: .Cc atila tura-\ ura ! .codip $oarecelui. Dacd n-ascullil lar s-o-nnod') Un nod? zisc Alisa.C" ti .cammai taci. iar cele mrcr se inecard. incit nu cutcza si ridd. cu o infdli5are cit putu de solemne.Judecator \. lor N lil ciliva pumniSori in spatc. de trebuirA ceilal.rrrr prn\Lll rlJ .i ottind. ci doar mirii. in timp ce vorbea $oarecele.uminAlicl Prcrcrnslitc L)omn Azorl In aceasti urm6rirc. nu-i a$a? Ce cotl lipi $oarecele minios. pini ceva. Te voi urmdri pc tinc! Nu zi ba. Totugi.! li-l Si rc/i bin. privind . prir prid\or. dac6 indrugi asernenea prostiil Nrcr n-asculli! ii spuse $oarecele Alisei. Acum crd momentul sa se manince cardmelclc.facu rcpcdc Azor.N-amdumneavoastre vA superali atit de Alisa.i . l.o li chl. mdsu. argigos. n-a vrut se . f6cu doar o plecdciune 9i lud degetarul.cu ro Te ruglm se primeSti acest liumos dcgc- $i dupi ce-5i sfirSi scurta cuvintare. cam temindu-se se nu-l su- cu asprime. po- turi feciorului sdu: fliceulel Inva.Mi-a1i figSduit cA-mi spune!i po\esrea dumneavoastrA din ce lineli mintc . sd nu-ti iesi la tAtucule! rAspunse RAcuto. Ali ajuns al cincilea cot.. Ni-i-n . cu mirare.Ve rugem.din ochi. Dar repeoel cclul biillui cetrc jiBodic: ..i si le dea .

.

Ridicd repede capul: mai ci spera ci $oarecele se va fi rizgindit ti ce venea inapoi. sd-5i termine povestea. Se pare cd n-o iubeSte nimeni pc-aici sint sigurd cd-i cea mai .Ah. Dina! Md-ntreb dac6 te voi mai vedea . sd vorbeasca dc pisicula ci: . un tropait de picioruge. se cerebdnire toi.Dina e pisica noastre. Alisa rAspunse repede. ce bine ar 1l s-o am aici pe Dinal rpuse Alisa tare. scumpa mea driguli pisice din cindva!" Si biata Alisa se porni iar pe plins. lare a vorhi cuiva anume. zicind: Zdu cd si mi duc . E ncintrecuta la prins poareci. copii. bucuroase. L-ar aduce ea indatd inapoil . ceci se simlea foarte singuri $i descurajate.Era mai bine s6 nu fi pomenit de Dina i5i spuse cu jale. Citeva pesSri se indepartari in grabi.sdricS. n-aveli idee! Pii! $i dac-a1i vedea-o cum se ia dup6 pesirele! Cum di cu ochii de-o pi.seari imitrebuiereu la git! acasd..l_l \\l\ ( \RR()! j Si o Cdnerild strige cu tremur in glas citre pui5orii ei: Hai se piecSm.tulburare prinAceste vorbe stirnire mare tre cei de fald. .fi cuvenit sd fiti in pat!tirziui de mult s-ar . ca totdeauna. de departe. Dar nu trecu mult 9i auzi iar. !i in curind Alisa se \Alu srngurA. dacS-mi dali voie sd vd intreb! zise Papagalul. un Cioroi bitrin incepu si-9i lege grijuliu fularul in jurul gitului.Da' cine-i Dina.5i eulume! O. ha1! !i-o $i pape! . aerul de face Cu fel de fel de pretexte. E .

p69ind agale. pe care era gravat numele: - "v. ciprioara apuci se caute ii ea.Ce ntrzdrdvdnie! igi spunea Alisa. fird micar se incerce a-l lImuri c6 gre- ci i9i . tu ce cauli aici? Di o fugi pin'acasi in clipa asta ii adu-mi o pe- pot gesi. sA 23 .o slzicea." Pe gind lnc6 mai vorbea astfel. iar sala cea mare. dedu de-o cesup curiJici. Auzi. Iepuragul didu cu ochii de Alisa. $i Alisa il auzi cum bomb6nea: Ducesa! Ducesa! Vai . 9i strigl la ea cu glas foarte superat: Ei. tropa-tropa. iar pe poarta ei se vedea o plecuJe de alame strelucitoare.9i seDar nici urmd de ele. dat6 la fugi in direclia ce i-o aritase Iepura9ul. 9i tot uitindu-se de colo-colo. . - - - Intrd firi sa bati ii urci scirile in fuge. care ciuta de zor. Foarte curind. incit o lu6 in. de fricd nu cumva s5 dea nas ln nas cu adevirata Mariana 9i str fie alungata inainte de-a fi gisit evantaiul 9i minugile . de parci ar fi pierdut ceva. care venea inapoi. din piele de reche de minugi glun evantai! Hai.de btana 9i de mustililede ltrbuple mele! Vai mele! O si puni se mA execute. cu mesuF de clegtar gi cu uga cea mititicd. tEPURASU". clnd descopere cine sint! Totu$i ar fi bine si-i aduc evantaiul gi minugile bineinleles dacd le $lse. sigur cum is copoii copoi! Da' unde-am putut se le scap. totul pirea sd se fi schimbat de clnd inotase in balte. c6ieri. Ce-o se se mai mire. Mariana. pierise cu desevirsire.CAPITOLUL IV IEPURA$UL TRIMITE UN BILETEL Era Iepurele alb. alergind. nitoate bunAvointa.. iutel Iar Alisa intr-atil se sperie. stau $i me-ntreb? Alisa ghici intr-o clipe se ujta dupa evantai 9i dupi minugile albe.M-a luat drept stujnica lui .. cu .

din picle albd de ciprioari.Mariana!in clipa astal minugile Apoi se auzi . 9i iat6-mi acum in plin basm! Ar trebui si se scrie o carte despre cre:c marc. . Iepurele ajunse la u5d 5i incerc5 s-cr deschidd. din itricire.'. Marianal striga glasul.r)Lllr.tropa-tropa" pe sceri.gtiu binc -bcau..ma trimitA clupi trcburilc lui un lepura. dar amcind o sdmare de pe crescut o s-o in tot cazul at'. Cum ai putea sd taci leclii aici'l Pii abia incapi tu..i rAspunse tot ea... Adu-mi . !' destul de nostimd care o duc! Tare md mai minunez: ce s-o ll intimplat cu mine'l! Cind citeam cite un basm. Stjcluta asta n-a- cuse electul pe deplin 5i Alrsa nu mai crescu. sticlula fermecatA iti fA- asta.i inchipuic cam cum ar fi trcabA!' mai cresc!'' Dar. pind sc intoarce I)ina .9i cum nu vedea in ce tel ar mai putea ie. zicindu-5i: . /Au a)a.ci. serios ca dr! Si mine -scriu eu.. nu nrai pot si ics pe u56.Era cu mult mai pldcut acast .asta da'5i si ai mereu de fecut lecliil O..! 1cr.lula ios.Ce-u se ma l. 5i pr ma.. alare. ori de cite ori i5i . gi incepu si tremure de se cletina toate casa..rnr: hai sA rdtl. cind i$i dete seama ca tiidusc cu capul dc ta\an si trebui sa se Jpl!'cc.cite ceva lnteres.Lr Lrn c()t proptit in u$i $i cu celdlalt bral in. Dar tot mai crcptea: iin.Ajunge! Sper ci mai cum sint nrulr cd atita n-o si cresc .ind era gata sa piece. care venea s. ahl in zadar sc mai cdia acum! CreSrcl .rn picior prin hornul de pc aco- am acum? mai gindi Alisa. tocmai ." . biata Alisa cind nu mi ficeam.rc. ti se opri si asculte.glas. cut si Stii cd n-o sd ili niciodatd babi . Ce 'a nu l-i biut ciriar atill' l)ar. tire$te.r5i-acu. Puse repede 'i1.-r . .a rdupe clrm {pera:(') iari ce se gdseau un evanlai 5i r'reo doul-trei perechi de manu5i mititele.Jddile dragu!4. foarte nenorocitd. privind situalia cind dintr-o latura.intruna. cu o masd lingi fereastra.fi ince muLt rnai clegrabd dccit se a$tcpta: nici nu b6use rumitate din sticlule.. cle Ltnoc {l .. ur nrrnul tnli tirziu. daca lol rni puni la gi porni si-. impinr. D.rriL\tri \i r. cind din cealaltd. spLrsc .i purtind o adeverate conversatie cu sine inseti.r nicr (' rliLlr(lir cu rurhele ./ acum adAuge necdjita \. unde sd mai incapi $i cdrlile pentru lectii!' $i tot aga chibzuia. Lud r\JnlJrul )i . ii cizuri ochii pe o stirluli care sta linge oglindd. 5i nu trebuia s-ascult de ba micd.. li.. nici ala nu mai arca loc 5r inccrci sA se culcc pc podea! . ar chema-o dddaca ei: .Alisal Vino rmcdiat 5i pregetctte-te de plimbare!" lar ea ar rispunde: .i din cameri. credeam cd asemenea lucruri nu se intimplA niciodati.. mi s-a urit de cind 'i11t o I'irinli dc tctild!" Si chrar c-o lAcu sa creascd .. Alisa ttia ce era lepurele. ba 5oareci 9i de iepurali..ulr. .rprrlLr. scoase un bral pe l.i crc|lce .Numai o clipA! Vin indal5! Trcbuic si pindesc lingd gaura asta de soarece.. dacd beau din sticluta asta.r si vczi c-o sa se-apuce pi Dina sd pcriS pi-}i spu5c: .ti bine era .l nLr mai a\u incotro.. intr-un fel e pl6ei. nici placel" . Citeva minute mai tirziu auzi insd un .i.Dar oare o sd rdmin la virsta pe care-o nu mi-ar tiar Alisa tot ii scorlsc dopul 5i o duse la guri.5i curind fu nevojti sA stea in i( nr. -(.. ca si nu-9i iringa gitul.r pcreclte dt manuSi 5i. gindca . c-cr si rfd laci sd crcsc iar marc.a \c mai intimplc.Prostutre ce eiti! i.BEA-M4 .. lndatd. Sper. dar cum u9a se deschidea spre iniuntrul camerei. ii totuti.. Sta ins6 intr-o pozilie tbarte nepldcutd . uitind cu desAvir$ire ce acum ea era de o mie de ori mai mare decit lepuragul 5i c6 era caraghios si se teame de dinsul.. nu mai am loc sd cresc.r ir rurrrl c..insd cred ci daci ar incepe se-$i dea asemenea aere ti sd pune lumea la treaba gindi mai departe Alisa cei de-acas6 nici n-ar mai line-o pe Dina!" intre timp umblasc pinA nimerise intr-o .mare. Mai c-ag dori sa nu fi coborit in vizuina aceea de iepure $i -viatra tope tu9i.sd n-o zbuSheasci !oarecele'. inlimpla nininc sau . pilde. vadA ce face dinsa acolo. se simtea.

.

.Iepurasul. Alisa iar inrinse mina .. Jos tari. 5i iar zorniit de ^re sparte. sd meargd. De data asta se aud o u aascutrite.. Un .sapi dupa merel il inginA supArat Haj 5i ajuti-me sd ies de-aici! ($i iar se auzi zorniit de sticle spart6..atit bra. Cine intri pe coq!.Aicadel de capetele! (Ni9te trosnete uite-i. Alisa il arrzi spunindu-5i: .. Cucoane.) Acu' spune tu. ce-i acolo-n trd? fereas- .Pdi. zeu a5a.i spun.. Alisa deslugi cuvintele: .lt\t t\ ( { li R() t. Nu. la rastimpuri de pild i: Parcd nu-mi vine.l zdravdn cu cotul. astanu! Du-te nul Ba. . Cucoane! - Ei taci.Ce \eli au astia in jurul casei! gindi Alisa.Scara ailalte unde e? numa' una.Pet. nu-mi place defel.bi-bibi. O! ia grijd .A! papure. qi Alisa nu mar auzea decit $oapte. 'i ceea ce o fdcu s6-9i inchipuie ci poate Iepuragul cezuse in vreo resadnile de castraveli. fleceule! eata.. nu mai tot gesi nod in - . Bilelel. Dupd asta se auzj Dn E)as minios (eru al lepura5uluj): Unde eSti? .azut un bral de mare? Nu vezi cI umple toati fereastra? ...rt . Ad-o-ncoa. Cucoanc. MA intreb..raf' rostea bietul.e mai :Iau ala .. netiriule! Cine-a mai \. ptiu bin< cd m-tm . fireste cd-s acil Sap dupd mere. er lrl .. Bil trebuia s-aduc ... care vorbeau de-a valma. prinde fringhia astal acoperi.Na. scoatA prin fereastrd! Eu.Ce sd fac.. nu-mr placel - las' c-o .. Si dupd ce aiteptd pine ise pdru cd-l aude pe Iepure sub fereastrd. . dar auzi un lipat asculir o bufniturd.. scoase brusc mina afard 5i se ficu ce inhald ceva. Nu inhigi nimic. a$a n-ajung nici pin' la jumdtate.a coboare prin cu. degeaba incerca Iepuragul s-o de:chidi.Aga.. $i ddl cazul n-are ce ceuta acolol du-te tu afard! aici!" A$tepte citva timp fdrd si mai audd nimic.ul? . 9i-un zorndit de sticla spartd. acum ce-or sd mai faca! Macar de-ar pulca er sa m.Asta n-ai s-o iacil" gindi Alisa. euaducd p-ailalt6. Bil trebuie fi fost!.Pdi. Bilelel? Stipinu' zice cd tu sA cobori prin cos! . Cucoane! (.. Dupi aveli dreptale: da' rot in tot ..t.atLl.. trebuia s-o Bil! ..Da. lipetede mai resadnile de castra5ticl6 ....Fd aia cum i. in collul leag6-le una de alta.Si coboare Bil prin co5. una. .E cu siguran!6 un bra!.Cine naiba ficu asta?. Pet. asta urmA o tacere lungl. si fac una ca asta. sau cam a$a ceva.Ei.Apal Va se zicia Bil o. . de tare ce se bilbiia de frici). in cele din urmS se auzi huruitul unor roli mici de car 5i zarva multor glasuri. O sd dau ocol casei $j o se intru pe fereastri. intii urce-le aici..) .O s6-l liniolanul ela desprins!. Pet! glas pe care nu-l mai auzise: Iar apoi un Aci sint. bral ii. sd se fdcu iar ce inhafi ceva.No. n-auzi. m6 fiicosule! gi In cele din urma.. n-o fac.

aproape. prin horn. lntii 9i lntii ii auzi pe toli.Ia glasul Iepuragului singur: Apoi de .Asta e Bil!"...esta-i Bil". probabil c-o si md fac mai mic6. Toate alea ved cI lui i se pun in spinare! Eu. beiatule? Ce-ai pilit!? tot! . o lighioani mici .me simt eu nubine acum. ii 'Daci mininc o prajiturice din asta gindi ea . Un minut-dodi mai tirziu.Vezi .Mi inrreb ce vor face acum? I)aci ar avea un dram de minte. ar scoate acoperiSul". era in mijlocul lor. ceilal. peresi casa in fuge. dar ea o lui la fugi cit putu de iute 9i se vSzu curind la ad6post.. i9i spuse gi strige cu glas tate: Dac6 faceli una ca asta. care stateau $i atteptau. . adeverirI .Trebuie si dim foc casei! se auzi glasul Iepurelui. cdci in clipa urmetoare o ploaie de pietricele mici se revirstr pe fereastre. n'ag vrea sd in locul acestui Bilelel! E cam strimt hor- ()R iii Bil fiu nul esta. deasuprtr-i. incepure iar se se foiasci. nici . ce fu indeajuns de micd pentru a putea trece prin u$e. Dar .fl Rtfl Illt. gi-apoi. se nepustird cu tolii cdtre Alisa. c-o se ve pare Alisa biga de seame cu oarecare uimire cA pietricelele imprigtiate pe podea se preficeau toate in prtrjiturele gi-atunci veni o idee stragnicl. strigind: ziu. Bietul Pui de $opirl6. Bilelel. sprijinit de doi $oareci albi.Prinde1i-l voi. Nu. Afard vlzu o gremade de aniinale 9i de pis6ri mici. Si mi-a pocnit un boblrnac de-am zburat ca o comete! !" Igi trase. unele atingindu-i fala. Bil. Cind o zlriri.e sigur c-o si mi se schimbe iar statura. Tot ce Stiu e ce.. zicindu-Si: . imi De..t \lt\l I l\ l1R\ \ll\l \ll nu zlu? spuse Alisa. iar Alisa gindi: . uitati-l pe Bil.li fac eu sA lnceteze". dar cred ci la o adicl sint eu in stare se trag un picior zdravdn prin el prea itiu. Alisa izbi o dati zdravin cu piciorul qi-agtepta si vad6 ce se mai intimpla. Atunci Alisa strigl clt putu de tare: ei . ce-i drept.. cit putu. o pun pe Dina reu! Sd nu mai faceli asta.. chiar aga-ai zburatl .Spune-neurmi se auzi scirliind un glAsIn cele din cior slab (.Jrneli-i capul! rachiu! .i. 5i Alisa il auzi pe Iepurag: srajunga pentru inceput. cum sare! . intr-un glas. una.O roabe c[ n-avu timp se se intrebe mult..Nitel si nu se inece! . s-a repezit nu-t'ce naiba la mine.Ce s-a-ntimplat.O roabe o ce?" se intrebi Alisa. De indat!. Si cum mai mare nu pot si mA fac.de ce soi sd fi fost anu putea ghici scormonind ti luptindu-se se strecura prin horn.apoide lingi gard! Apoi tacere iar inv6lmeieala glasuri. . ." A9a ci inghifi o prijiturici 9i constati cu incintare ce incepe imediat sA se micaoreze.Da. gindi Alisa): se-ve-nhate! Urm6 o tecere de moarte. intr-o padure deas6. nu maineuda mai da-s prea cit ca se va povestesc. care ii dedeau si bea ceva dintr-o sticle. piciorul inapoi Si astepte pini ce auzi.

de zont ce era s-o apuce. Aproape fdrl si-5i dca seama. . indati se vizu ochi in ochi cu o omidi mare.Mai c-am uitat cA treah! buie neaperat sd cresc iarl Ia st vedem ce-i de facut oare'l Bdnuiesc c-ar trebui sd mAninc sau sd beau ceva. un plan excelent.elu5ul. Dupd aceea. . )t 5c rcpcli la crengufA. Cred cd dsta e cel mai bun plan. cdci atunci probabil c. cu toate mingiierile ei. neluind-o citu. fIrA indoiald.'a.lelandru uria5 o privea de la indlfimea ocl'rilor lui mari 9i rotunzi $i. la flori gi la firele de iarbd. iar pe cind privea ingrijorati in juru-i prin desigul arborilor.a n-tr dea peste cap catelandrul: in clipa cind ie5i rar ia iveall. chiar deasupra capului ei.cheunind d. Alisa isi zise ce e momentul s-o iteargd. rezemindu-se de o floare de pdpddie. cu glas .i ca un boicr bdtrin fuma tacticos dintr-cr narghilea lungd. alergind de fiece dati pulintel inainte ii o buni bucate inapoi. cre)tea o cluperca mare. pe dedesubt. un hdmAit scurt ti repezit.i vint cu o frunzi. ficindu-se cA vrea s-o sfi.i se cizni si-l ii era grozav de teama ca nu cumva sd fle flamind. culese de pe jos o crengule 9i i-o intinsc. ce'l Inlr-ade\ar. mai depdrti5or. se vadd acolo cc era'l Se inillI deci in virful picioarclor 5i aruncd o privirc peste marginea ciupercii.ar lj mincat-o.. cind o rizu. cu bratrcle incrucigate . iar cel de-al doilea." Pdrea. intinzind :oviielnic o labi..a gdsesc drumul cdtre gridina aceea incinrAtoare. Un c6. zise Alisa. ca . Ah. de cealalti parte a urzicii. . Alisa gindi ci asta era ca tr cum s-ar fi jucat cu un cal dc camron. cum de altfel nu pdrca sd ia in seamd nimic altcer. fdcind o tumb6 in aer. albastrd. . cu hmba atirnindu-i afari 5i cu ochii sii mari pe us. ficu un salt in aer cu toate patru picroarelc. dar nu vdzu nimic care sd-i fi perut potrivit a fi mincat sau baut in situalia ei.. Alisa 'c leri indaratul unsr urlici inalte. care tcdea in virf. cl iar se avint6 spre crengufe.ra n-avea nrcr cea mai micd idee cum si inceape aJ implini. in apropiere. gifiind.. o fdcu se se uite repede speriate in s jumitate aproape la crenguiA. dupa ce o cercete.i dc pulin in seama pe Aljsa. dar vorba e. incintarc. toarte bine r.eluSul incepu o figurd noud. cd1elu5ul. Si pinA ce latratul cdlelandrului nu se mal auzj decit foarte slab. O lue indate la lugd 5i fugi pin6 obosi de abia mai sut'la. cam de-o inellime cu dinsa. $i temindu-se in ficce clipi sd n-o calce in picioare ci. daci a5 fi fost des- - supra.Mititelul dc ellfluiere. ii dete in gind ci n-ar fi rdu sd sc uite $i pe dea- inchigi.ic. din amindoud larurile $i dinddrat..Cel dintii Iucru pe care trebuie sd-l fac i)r spunea Alisa este sd cresc din nou pini la mdsura mea obi5nuitd. fugi iar sd se ascundi inddrdtul urzicii.. cu glas rAgu!jri in cele din urme se atezd. din departare. ti litrind tot rimpul. asld (ra inlrebarca: (a sd manince'l Alisa se uita in juru-i. ca sd se mai odjllneasca 5i fdcindu-. incerca s-o atinge. Da' ce c6trelu1 dulce era! zise Alisa. ci.i fbarte simplu intocmit: singura rr(uldte era ci Ali. se tot repezea de tul de marel. dar totodatemingiios. Ce mult mi-ar fi plAcur sd-l invet cite Si mai cite giumbuSlucuri da.

9i. desigur c-o se vi se pard cam . . domnul Omid6 cu sevede sfioas6: pe zi. somnoros: dumneata cine epti? . fost in situalia asta . A$ vrea. in clipa asta nu prea giu. .Deloc .teame ce n-o sa pot.Da'nu prea se simJea incurajate Alisa aceaste introducere. fiindceAlisa eu nu-s . foarte serios: mai intii ar trebui si-mi spunc.Cred cidumneavoastrd! cine sinteti apoi in fluture. cind te schimbi de atitea ori ciudat.zisefoarte .tot mie mi s-at pirea ciudat.Dumitale! zise domnul Omidi cu disprel. se ridici in picioare 9i zise.CAPITOLUL V POVETELE DOMNULUI LE OMIDA Domnul Omidi 9i Alisa se privire citva timp in tecere. nu credeli? . Me tem ci mai de inteles ca atit n-o se ve-pot explica . gti1i. Omide scoase ciubucul din guri 9i o intrebi cu glas sfirgit.zise domnul Omid6. nu-i aga? asa! domnul Omidd. domnule .cine eramdar cred ctr dat jos din pat azi-diminea16. Da' crre e$i dumneata? Ceea ce iarigi ii aducea inapoi la punctul de unde pornise convorbirea. AdicA cum? zise.tr . poate sim. de-atunci m-am schimbat de citeva ori.E de neinleles . incepi sa nu mai inlelegi nimic. De.if -decit mine ce dumneavoastra ce stiu ealtfel Alisa ce . Alisa era cam siciita de faptul ci domnul Omidi ii vorbea atit de scurt. cine atlta stiu cind m-am .De.dar mi-e .zise nici . Vorbeste l6murit! l6murit5.zise domnul Omid6.zise Alisa dar cind o se trebuiasce si vi schimbali in-crisalidi gi ritate. Respunse cam De.respunse Alisa.Nu-ipoate zisedumneavoastra ince n-ali ce . foarte politicos de vreme ce si mie imi e totul de neinFles. . in cele din urme.sint. domnule.

dispozife foarte proastl. domnul Omidi. in miini proprir? Pricinile apoi cu nevasta pledind.tide tot ti-a albit: Ptirul feciorul gr(ii - Cu capul in jos oare bine o Ji . zice rt i . Ce lucruri nu{i mare! aminte$ti? intrebe dom- - . cu pletele-n vint. dupd pofta inimii! In cumpdnd! E de mirare! .ttuin. scoase ciubucul din . taicd .De ce? zise domnul Omidtr.zice Cine-ar crede in Sd lit virful nasului un lipar june eram.I E\\ t\ CARR()t_l nu-i didea in gind nici un r6spuns prea bun. de pilda. tuicd.E)ri . mddularele toate. Fdlcii tdrie am pdstrqt. lncit Alisa se intoarse iar 9i se apropie. hm? - ci. De cind eram ttndr.zise domnul Omidd.E. stiplnindu-9i cu orPr! crnt.ceva important se-ti spun! Am Asta era o ftrglduiall ispititoare. ce-i drept. Nu te pierde cu firea zise domnul .Sti rcI stai.P6i. Vino lnapoi! o strigl domnul Omidl. cu glas foarte Spunc poczia .bund.a Omide. domnul Omidi pufii inainte in tecere.lts fdlcile moL De sd mestece rt Da' ghca o mdninci cu oase g cioc Cum faci.. . guri 9i zise: Va se zice. Voiam fac avocat. gindeiti ci te-ai schimbat. cd ettiWill stare fiul iar . dar in cele din urmi i9i desficu braple incruciSate.pini n-avea ceva mai bun de fAcut si la urmA tot li mai spunea ceva interesant.Cindsd mderam. . Unele lucruri alte date. astd minune? b. taic(i I'yitl .Cind tindrcap m-o prosti. .Md tem nu mi le amintesc-cazise Alisa.rr. taice WiU" Alisa ipi incr[ci9d miinile la piept 9i incepu: .Etti bdtrin. ialn ic. Alisa lntoarse spatele. . 5i cum IatA alte intrebare care o cam uluia. ba mi fac nul Omidi.Asta-i tot? ftrcu Alisa. ai forme aproape obeze! $i Cum de bra1ele tot mlddioase i1i $i picioarele E$ti bdtrin. ti cum domnul Omidl plrea s6 fie lntr-o.Cind harnica albind vrea" 5i a iegit cu tolul altceva! rispunse Alisa.Nuglndi zisela urma urmei putea si mai Alisa . Uite alifia vrei ti tu poate Sti-li vind nilicti? E cinci bani cutia.Esti bdtrln . .pe cuvint.. Citeva minute.Mlddios ca sd Jiu. betrin. Stau h cap. am incefcat sd spun poezia . taicd Will - li-am mai sint? spus tot sfirleze! .seu at . bdielag. da. 5i nici zece minute in sir nu rimin la fel - ba mi fac mici.ci agtepte poate ce tot . md temeam Cd statul in De ctnd Stiu cd tot prost sint. domnule . le-am uns cu-alirte.

cu deloc -domnulinellime foarte bunA! zise minie Omide.Dintr-o parte din ce2 Cealalti parte din l^?:" se intreba Alisa in sinea ei.. mlrime . se scuturl. gtrsea problema foarte grea. 9i. domnule. Dupd un minut. cici scedea repede. Btrrbia ii era atit de indesattr in picior.Ei. . o parci ar fi fost clipd mai tirziu. de . mi-ar place vi e cu supirare mare. inellindu-se de un deget). trebuia indate se minince pulin din cealalti bucigicd. dar in cele din urm6 o deschise 9i reugi s[ inghite o ferimtr ti din bucilica miinii stingi.mici.PflRlPt-llll | {l. in clipa urmdtoare simli o izbituri sub birbie: i se pocnise de pictor.ladupi lit . o bucilici din in - . spus-o bine. de dou6 ori. dar in clioa urmeroare se sperie din nou. Ce bine ce pot se migc iar capull exclamtr Alisa inclntate.mie domnulprea am pi cl nu .De. ca s-o incerce.{)R . -rlspunse repedeglndit la o mirime anume Alisa. acum te card! Mai am $ialte teburL $i mi-i de-ajuns! Vezi c-acu' ili fac vtnt pe scard! spus-o bine zise Omid6.Din ciuperciintrebat domnul Omidi.spuse care urme o tecere de clt€va minute..l\Lt l\ t{RA \ll\L \ll. unele cuvinte mi-au iegit altfel. ln viala ei nu Alisa mai lntilnise pe cineva care s-o contrazice atitai simtea cd-gi pierde ribdarea. rostind intre rimn nP^i. A. din uou. parte cretti mare.Ti-a iegitcategoric domnul Omid6. gi glndi in sinea ei: Alisa cu . se ficuse nev6zut. In cele din Urmi o cuprinse cu bralele pina unde putea ajunge $i rupse cu fiece mintr cite margine. .. incercind a se limuri care si-i fie cele doui pirli. apoi se dete jos de pe ciuperciL gi se deplrti prin iarbi.spuse domnul Omidtr pi.N-ai mi se pare . Alisa aftepte cu ribdare pin6 va binevoi s6-i vorbeasci. .Ce nu m-amJi-ar conveni? Intrebe.te tot schimbi mereu. E jalnic se ai o inellime de un oeget. casce o date. .. place? .La destule mird pin-acu' liam rdspuns! Rogu4e. . c6ci nu-5i mai gisea umerii. 9i cum ciuperca era cu desevlr$ire rotunde. De data asta. luind ciubucul in gura. acu'care ce e?" se intrebe 9i ron16i o firimiF din buce1ica ce-o linea mina dreapta.Darglas nu-s obipnuiti! se scuzi biata plingitor. dar lgi didu seama ci nu e timp de pierdut. Fapen pe cind vorbea (avea exact indl$mea Cel dintii vorbi domnul Omidtr.Of. Alisa rimase cltva timp pe ginduri in faF ciupercii. Dintr-o . altfel de la lnceput plnl sflr.nu mai spuse nimic.O se te obignuiegti cu timpul .Atlta c6-i neplicut sA ttifi? Nu stiu zise domnul Omidi. porni iar str pufiie. din cealalta te faci .zise cu glas tare.tf^r. incit abia mai avea loc si.. Fu foarte speriatl de aceaste schimbare brusca. cl numai de fiinle sup[rdcioase dau!" . domnul Omida scoase ciubucul din gure.Da. dacd nu spuse Alisa. doue. Ba eo . eu .Cum egti acum if si fiu nilelug mai . deschidi gura.

Tot porumbclul. cc mai scorncali! rispunsc rumbelul.. miini. un porumbel mare ii zburase in obraz gi o bdtea minios cu aripile.spuse Porumbelul dar zise Alisa.ti atunci'l zisc porumbclul. dar nici tfia cu un git ca ista! Nu. ti se pregitea si-l cufinde printrc frunze ldcscoperise ci acestea nu erau decit coroanele copacilor sub care umblase).9i chiarca at face una ca md uit dupl oui.Am gustirt oui. circ-un pic. Era o idce arit (le n()uil pcnrru. cind din ccalalri - .edea. cAci era un copil carr.orbili Am incercat prin r6dicinile arborilor. $arpe! .Alisa indignar5. cc. Eu sinr sint o. Vid eu ci tc cizncati a niscoci ceva! 8u.Dar cu nu sinr $rpo. desigur ti Alisa era tot mai nelamurire. lcrpi.i tocmai cd in sfirgir am scApat dc ci. ba scirind pini cc. incit amuli cite\'a clipc. iti!i. Da-nri pasi gr6bj mult -spund Alisa /rtc ioarte din intimplare nu . Dar perpii ittia..CaouAlor n-ar fi destul6 ostencali cu clocitul Trebuie . Nu po!i s6-i impacil pace! Ba eSti 5arpe! ele un icl cje $crpi.continue cind gindcam lindu-i sc iar glasul . . dar fere altd urmare decit cA indepdrtatul frunziq de sub ea tremura nitelu$. cu marc gri. dcgcaba tdgeduie$ti..zise Porumbelul. unduit intr-un zigzag gragios. Porumbelul .se sA nurnli . gi daca-l afa.\lisa. amintinclu de citc ori sc prefi.incercat in malul apei. incerca se-$i aplece capul pine va da de miini incintare . sigur! Ce e . aciuindLr-sc iard.. ori Sarpc? oui.Atunci plcaci dc-aicil zisccuibul lui.Nu sintlipa Porumbelul. firi a lua :cama la ea. sa vadi ci girul ii era mlddios ca Tocmai reugise sdl aplece. nile la cap. era o lunsrme rmensi de git. Nu creci asta . AcuSi o si-mi spui cd n-ai gustat Dd-mi repcti Porumbclul.Si fu un sarpe. care p6rea a se indlp ca un lujer dintr-o mare de frunzr. t'iindci gitrrl i sc incurca mcrcu printre crengi.. tcrilclc meninci ti cle niciodati un ou! . ca 5i .Nu zise Alisa.\.lc cind privea in jos.rlir.e fecut umerii bierele mc. sc iresc rar din senin.)Jp( plingind: Am incercat in toatc felurile 5i tot dcgeaba! Nu-i chip si Ic inrri in roicl inleleg cituti . cu tcrripurile lorl Brr! $arpe ! $i.cu chiu cu rai. poltim.ba crescind. garpc! protesti - 1i-am mai . zi sd mdr [ri ii cu ocllii in patru dupA pi noaptel Nici un picu$or n-am dormit. - . Si .. de trci sAplamini! lmi .i in Alisa sc ghcrnui printrc copaci . Am vAzut eu destulc lf-rilc in \irla m.. am incercat prin Jm tufiguri . in siirJit. Da. care acum incepea se inlcicagA pesul Porumbelului.. pe un ron dc adinc disprcl.i cusc in acea zi_ po. cind dintr-o bucati. Cum se p6rea cd nu-i chip sd-5i duci mii. e..Ce-o mulrll -s-or fi fi verdeap aiamei'l zise Alisa.spilnca totdeauna aderdrul fiinclcd. nu li-ap Iu" pu-llr. 5i cum . imbufnat. cc sc zArea aiternut departe. trcbuia si stca si giJ descurce.i migca miinile de colo pin6 colo.. verde. $i tocmai cind alesesem cel mai inalt co- asla.Nu ziLr. gcrpcftc. dacd Dupd citva timp iqi aminti c6 ince mai linea in miini celc dorra hucdlelc rJc ciuperca )i se apuci sA ronldic. att'pac drn pidurc .dac-o fi aya.lLrmrtalr: mic nu-mi piac ouelc crudc..continu6 Porumbelul. cam cu . cind un sisiit aprig o facu se sc tragi inapoi cu grabA.. ce-Inr pasir mie dc eiti fetiie.crpii. cu sint o tcrili -incloiald. las' cA ttiu eu.1'c uili dupi oui. asta-i tot ce pot sd spun. dar cu !las ce\a mai pot. cu spus ! il incredinlS AIisa.pr. sub ea. nul E5ri yarpc.ji. Jp. ceea cc-i dete Porumbelulur ragaz sA adaege: . i.r adauga:.spuse pare foarte riu c-alj avut sup6r6ri Alisa. cum de nu vA pot vedea'l Vorbind. atunci inseamni cd sint . douA. gindi insA ce n-avea rost sa mai spuna nimlc pina nu \J termina de vorbit Porumbelul. 5i una.'.zisc Alisa. de pulin dcspre ce r.

.

. oare cum pot face asta?" De atita vreme nu mai fusese cit de cit normali ca stature. nu mai inaltd de vreo patru picioarc. ajunse deodatl intr-un luminig. cla' .statura pe care-o n-are rost si intru la ei cu am acum: vai. niciodatA nu iitiu ce-o sd devin. e se petrund in grAdina Vorbind astfel. incit la lnceput ise pdru fbarte curios.Oricine ar locui aici . . iatd c-am revenit la masura mea obi$nuiti.. M6-ntreb. ceea ce am de fdcut acum. ci aceea frumoasd.lll\l\ ( \Rll()l I !ezu ce izbutise se ajunge la inillimea obisnuite.i-ar ie. gindi Alisa .. acum am implinit jumetate din ce-aveam de gindl Uluitoare sint schimbdrile astea. de la un minut la altull Totuti.. dar in citeva minute se obitnui 5i incepu iar si stea de vorbe cu sinc insdti.i nu cuteze sA se apropie de casd inainte de a li scizlrt la vreo noua dcgcte. cum prinsese obiceiul.Bravo..i din fire 5 de spaim !" A9a cd incepu si ronFie iar bini5or din bucelica ce-o tinea in mina dreaptd . unde se gasea o cas6. intii 9i intii.

in cc vorbesc. intrebindu-se ce se taca mai intii. Alisa sc prrpddca dc ris uitintlu-sc la ci: alergd inapoi in p6dLrrc si sc ascundi. O inritalie la crochcl pcnrr cc le acopereau tot capul. cioar intorcincl Irr icl cu! intelc: Dc la RcginA. dc sub bral. rJiniir :i hucl..partca Rcginci.iat in buclc [. l. ciud dc(.i bdtu. tr sc holba la ccr. alcrgind dinsprc p.si ascultc pulin mai la o partc. ca clc broasci. Amindol lacheii aveau pArul pudrat 1i aran.r u .sir'rt dcdouA motivc: mai ca )r accca5i partc a u)ll indcd cu dumncata.CAPII'OL UL VI PURCEL CU PIPER Un minut.lbartc sc didu rioasi si allc dcsprc cc cra vorba pidurc. judccintl dupd lala luj. ca. Accst lacheu sc apropic rJc ca.!. al doilca. zisc Lanici urr rost sA ba.rca. cuAlisa obscrva toatc aslca 5i . . $i intr-adcvdr.lc li \c Jmest{car5. cd tot nu te-audc nrment.. o scrisoarc marc . pcntru cd cci diuduniru lac atita gilegic. ar ti zis cd-i un pcitc).aproapc cit pc carc i-o inmini ccluilalt. aproapc dc utl.N-arc pcntru chcul . l-iindci cra imbrAcat in livrea: altminteri. intii 5i irrtii. clc fricd sd n-o audi cci doi. stdiu ti se urli llt casa. prostcltc.datI sc ivi.inlii. cl dc marc spu|rinci.durc. Lachcul-Pc5tc scoasc la ivcali.i [-acheLrl-Pc5tc.douS. irr rr. pc acclaSl ton \r)lcmn. Alisa mcrsc cu sliali pind la u55 . cu o IalA rotundi 5i ociti mari. dinauntru sc auzrra un scandai ncmaipomcnit: nilte ncincctatc urlctc .achcul-Pe5tc plccasciar ccldlalt tredca pe jos.er ir cir'ceni tirr. ii tlerclrise un alt lacheu in lir.i cind scoasc iar capul ca sd privcascd. Apoi ibi iAcura unul !ltuia citc-o plecicrun.i . un lachcu (Alisa il considerA lachcu. ll.achcul-Broascd rcpcti. ca . pc-un ton solcmn: Pcntru Duccsi. din C) in!italic la crochcl Ducu'i.

ce pdrea plin cu supd. inlrlcgil Pe cind vorbea. printre strinuturi.j :rJrncrrurr.. .. numai ci . dacd ai slrAnuturi.ci nu-i pr(a pliiu sa-l rLrdi.Cu siguranli cd a pus prea mult piper in supi!' i5i zise Alisa. fArI si .i placu Jeloc lorul cu r'.Rirr c.Eu o si sed u5a casci miinc.ului.i .pctr. cu un copil mic in bra!e.zisc f)uccsa . pc rcclo'i lu1.Cc .de cr' rinjeste afa pisica dumneavoastrd'l )i pin.i prin ea.a loJrlc crr!ll|l.ca .ir toate linicsc.Ar mai avea rost sA baii \orbi .cfLr :.. r I c. In clipa aceea.rlrul. deci pisicile din Chcshirc totdcauna lapt.Lc ea . p.rrl )i in. Intr-adc\. Singurele fiinge din bucdtirje carc nu \lrinutau crall hlrcalSrcrsa .r ir (. incit prinse curai 5i r'orbi mai dcpartc: Nu itiam .!ca. Sintcli buni si-mi spuneli zise Alisa.Dar poate ce nu-i vina lui ili zrsc apoi n-o fi putind altfel.rL.:i.alr cr.Eueu si si lac'l zise Alis".zisc Duccsa .. pe un sciunaf cu trei picioare. 5edea Ducesa.)bscr\Jirrlc. Che\hrre (n i ) o .nrlrca ilirld.rtc ia tt.Cum si intru'l repet6 cu Lacheul zise: aici pini . :\dtl nriL Lacheul.i r. tl . ingclcgi . sc apuci sA aruncc cu tot cc -qi sca la r'ndemini in Ducesi 5i in copil intii - in linrbl srcar cnglezit e\ista zicala: . SA. de parcd s-ar 1i tlrimal in bucali rreo larfurie sau vreo oali.Al l)egeaba stau la timpit de-r b'nelea zise Alisir disperati e \poi cicsch ise rr5lr. in mrlloc.\. dumncata ai putea sd bali ..i ..uprl t.-.1r fi intimplat nimic. .i(us! j ras- zisc AIi. intrcgi.r.rn (:lpil l.rch. BucdtAreasil . sd intruJ intrcbA iar Alisa. Cun .. punsc Duccsa. Stiu sA rinjcasci. liindcd nu cra prca iigura claci se culcnca sA vorbeasct ea intii .de-aia. De pildi. Lacheul gdsisc un bun prilej ca . in timp cc qovdia cam cc si aleagd.Lacheul. .citc un trosnet puternic. cc 'ed $i alt subiect dc Ali.t o r.1. J( prrci n." glas tarc.una. nu alta ! Adcvirul Asta cra. sc dcschisc . iar copilaiiul ba urla. bucurursi cd in croprsc coDvorbira. lare incloiali.cr nLr..onti.\li.r Laclreul..Fiindcd-i o pisicd din Cheshircr .r Iluicre.prla. fSrA incetare.4r.istc capul l-acheului.Toatc Stiu .rrc-r .Lu Iru. doul . ba strlnuta. rtlai c vorbi - intre timp.i u cd nrr-i crau . rinjind cu gura pini la LlreclI. mar cum te contrazic toate fiinlclc rstcal Sd innc bunelli. . \(5c Multc nu stii tu. atit clc minioasd. Porcule! Ultimcle cu\inte lc rosti tam-ncsam. o zburi 1':rrllrie marc.:iumncata'l . prea era incdrcat aerul cu miros de piper. U5a ducea de-a dreptul intr-o bucitirit' "rrre. indati dupe aceea.icd mare. Asta-i \orba. zilc .i Ducesa strenuta din cind in cind. $r eu a$ putea sA-!i deschid.'rc>ti zisc l. plina dc lum dc ll .rinlcsc.('J. chi!rr p.5i lntra I convcrsalic. incit Alisa mai cd sdri in sus: clar indrta \A. ce sta pe vatrd. intii 5i intii.'ctrlui >r am(slcc:r intr-un ceaun mare.Pdi.puil-tr )i gtndr c-Jr lr rn!r hinc \.1drt. sc Irolba intrLrna la cer $i Alisa socoti cd asta cra hotirit nepoliticos. .dacd ar li u$a asta intre noi.spuselc inainte lini scama dc ci . nici nu cd pisicilc 5tian.tare.l. cu glas mai . vorba e r/acri trcbuic si intril zisc pLrat( .. Atunci zisc Alisa cum sd intrul fi induntru.. bucdtireasa lui dc pe lbc ceaunul cu supA fi.'tmitn. pinA sc farimi dc-un copac.ta aplscata . E ingrozitor bombini pcntru srnc ni(i .r pi..r. disculic cu dsta . cu uirc- cari inf'lorituri: o aici intruna.u. ii atinse in trcacdt nasul $i zburi mai dcparte. Pind . are ochii atit cle aproapc de crestetul capuluil Dar in tot cazul ar putea se respundd la intrebdri.

.i copilul): I lup( iu! Hel.iu! Hapdu! . vezi tu nitel de el! ii spuse Ducesa Alisei. . . Popara. $i bata-l cind ttrdnutd: Strdnutd fiindcd aste rdu. Vai. bagd de seame ce faci! strigi Alisa.itll ll 1 _ \ \iir iii\ il cu vetraiul. Am. II DAI OU(A SlrOnUlO: Ii printla bine. il tot zguduia cu strii. incit Alisa cuteze se vorbeasci inainte: Alisa il prinsc cu greu pe copil.iar se intindea.nicie pe copil. dac6 vrei. ralAturindu-i-sc bucetereasa r.Parc-ar fi o stea rlp mr rp" oin. cin- du-l zdravin la slir5itul t'iccirui ttl de cintec de leagin gi zguduinvcrs: fii asprd cu miculul tdu.. zvirlind copilul spre ea.5i iegi in ea o tingire. putut sa sufer cifrele! Apoi sa apucA iar si adoarmi copilul. iar copilul urla oricum atit de tare. Ducesa. ii trebuiesc pdmlntului douezeci ii patru de ore ca sA se suceasce in jurul axei sale. zic i eu.li l'Frirq ins6 abia o atinse. ca si vadi dace are de gind sA ia in serios aceastd idee de-a Ducesei.zise Ducesa suceite-i gitul! . incit era cu neputinF sd gtii daci-l suparau ori nu loviturile. fiindci mititelul avea o tormi ciudati: Iinea bralele si picioarele intinse in l6turi.zise Alisa. $i-i ajutd! COR Valeu! Valeu! l/aleu! . apoi urme o ploaie de tingiri. cind o cratiF neobignuit de mare zburase chiar pe lingi nasul copilului.cc totdouasprezece? -pe mine cu mA plictise$ti .i timp de un minut-doud se tot gi incovriga . sirind ingroziti de la locul ei. chiar cind o nimerea cite ceva. tivi fi farfurii. si 5tii cd i-a rvpt drdgulul de niscior! exclamd iard5i. Gindili-ve. fdcea de parce nici n-ar li bagat de seamd. carc Bucdtdreasa arunce dupe dace .Ah.Poftim. sfordia bietul de el ca o locomotive . cum s-ar mai descurca cu ziua gi cu noaptea? F'iindcA. Cind il prinse. te rog.tia cd te-nttitttd. nu mi-n$el sau . Pe cind Duccsa cinte cea de-a doua strofa. E timpul si me-mbrac.. Niciodati n-am tindu-i un . bietul de el.Ah. .s-ar mi5ca lumea cu mult mai repede. dar bucetereasa amesteca de zor in supd 5i pirea sd nici nu asculte. ca se merg sA joc crograbi din odaie.Dar asta n-ar fi de nici un folos .Douizeci 5i patru dc ore. incit Alisa cu chiu cu vai izbutea se-l Jine. nu-i a5a. incit Alisa abia desluqea vorbelc cintecului. loarte bucuroasi c6 avea prilej s6 arate 5i ea nilel ce $tie.Dac6 5i-ar vedea fiecare de treaba lui mirii Ducesa . care.Fiindci veni vorba de sucit . Sint asprd cu miculul meu.arunca o privire cam infrico$atd spre Alisa bucitdreasi. mai si i-l striveasce. :. de-alde astea! zise Ducesa. urla atit de tare. chet cu Regina ..

iar ochii-i se l'6ceau tot mai mititei . - ici- - DacA ai cle gincl si tr' prellci intr-un Atunci n-arc importanlA in cc direcgie o zise Pisica.sfiali..ll \\ l\ ( \RR()l.i se uite iar in ochii copilului. De ce grohii'l mustri . Mititelul grohei.i vorbi inainte...5i rocmai i. llindci nu :. . Dar Pisica nu licu altceva dccit sd rinjeasci . ce Alisa.in ce dircciie si iiiiau cadc bunA )i si-mi spui s-o s6 plcc de-aici'l Asta dcpinde lbarte mult . . cirora le-ar Il stat foartc binc ca purcei . 'I)acd ai $ti cum s6-i prelaci de-adevirat. . ii cercctA fap. ingrijorate. tc rog. cind pruncul groh6i din nou.i spunea.. CopilaSul iar65i grohii $i atunci Alisa. urliugi Alisa. incit Alisa i$i dddu scama ce se cuvcnca s-o tratczc cu respcct. rdmase loartc mirate vezind pisica dc Clreshirc agAlare de creanga unui copac din apropicre./i-doud au sa-l omoale. deodat6. Pisicule dc Chcshire incepu. .igi zise . clragul meu . Fdrd indoiald. incit Alisa i5i d6du ssama cA n-avea absolut nici un rost sa-l duce mai departc. Toate astca nu-i pldccau deloc Alisei. una.prea erau mici pentru un copil. toarte ingrijoratd.Ei. ." $i incepu a se gindi la alli copii pe care-i cunottea.ar fi lost un copil groaznic de urit.l purcel.Cind ar fi crescut mare .s-ajungi zisc Pisica. avea nasul din cale-alard dc cirn semdna mai mult a rit. cu oarc. gindi Alisa Vrci. . atit .Dar poatc c-o ll din pricina plinsului gindi. Ai grijd! Bietul mititel iar hohoti (sau grohbi.. Nu-i dcloc astl'el. il dusc afari Ia aer' ltrebuia se-l suceascd intr-un Icl dc nod iii. decit a nas.Nu prcir imi pusi undc ajung . Alisei i sc paru dcstul de blindi. Nu.tia.deloc daci o sd-i carc pLaca accst numc... De data asta nu mai incipea indoial6: a rimp.. nu-i oare o crim6 si-l las aici'1' Ultimele cuvintc le spuse cu glas tare.tisr Alisa. nu puteai desluti care din doue) 9i mai merseri citr tdccrc. tbarte scriodse eu... rotu$i avea ni$tc gheare lbanc lvngi.ii mai tarc.i o mulfmc dc dingi ascu1i1i.intr-o .numill s-iuung un(lc\l -. cercetd iar chipul. dcocamdatd vdd ci-i pare bine".el cdtre pddure." cind.Dace nu-l iau cu minc pc copilul asta - era un purcel in toate regula.Cind o s-aduc acasi vietatea asta. ce-o sd l-ac cu cal".cuviincios se tcil cxprimi Alisa. dc parci i-ar fi raspuns (dc la un timp nu mai strenuta). nu mai vreau sa am dc-a lace cu tinc.c Dc indatd cc sc lamuri cc-avca dc facut ca se-l poatd purta in bralc. . nici urmi de lacrimi!" . atit de tare. ca si nu se mai poatd deslacc. sd vadd rurmc dc lacrimi. de locul undc vrci . A'a cd il puse jos ti lu loarte uturate vAzindu-l tropdind liumu.zisc Alisa. ca si vadd ce e cu cl. clrcpt cxplicalic. in ii Binder Ali'a . dar ca purcel mi sc pare foarte drigu1. Alisa tocmai incepuse a se intreba in sinea ei: . . Pisica doar se hlizi cind o vizu. sd-i apucc strins urcchea drcapte 5i piciorul sting).

.

De unde itii cA sint nebune? intrebe Zi-i cum vrei . $i-eu sint nebund. fiind luna mai.Pdldricri am mai vdzut . ridici ochii . prefdcut . $i tu cSti nebunS. dacd mergi cit .zise Pisica. cici se cam a$tepta s-o vadi Jparind din nou.tor mai interesant o si fie lcpurcle dc Martie. firi vestc amclit.spuse azi . are se tic mai puiin Am $tiut -iarigi picri. Pii. zicmai intii dc toate. deodatd aceasta apiru iar..Ei vorbi mai .sta un Iepure de Martier. Alisa o porni inspre partea unde aflase ce sta Iepurele de Martie. Alisa nu i! prea mirate.) Nu eu. . A$a ca sint nebune. - spuse eu n-am chef . - Ai .Asculte. ciutai - Trebuie si fii pe-aici? - zise Pisica - altfel ce Alisa nu fu deloc convinsi ca asta era o dovade.ind cu rinjetul.5i pieri.miriie cind se supiri gi dd din coad6 cind sc din coade cind mA supir. carc mai zdbovi citva timp.zisc Pisica ciinelc departe .Amzis purcel ori ccrcel'l spuse Pisica. nu cd mirii Alisa. dupe cc tdt rcstul pisicii dispdrusc. dupi un minut-dou6. igi dete seama Alisa.gi labi .firdspunse Alisa linittite. aSa c6..Binc . . O.trebule. si incerce alta intrebare: Cam cine ste pe-aici pe-aproapel Cred cd ay-i Alisa. inccpind 5i rfirr.crochet cu Regina? Pisica. .rdspunse Alisa . Asta nu era de tegdduit. nu . gi tu joci . . A5a-i'l bucuri. . ti acum. Te poti duce la oricare dintre ei. ciinele e ncbun'. poate ce n-o sd l'ie nebun riu in tot cazul. bineinteles ce ajungi. totuti continue se intreDe: $i de unde Stii ce ru e$ti nebune? I ln limba englezi prcit) ca un icpurij).zise Pisica. flutupelerind intr-acolo laba dreaptd sti -flururdun rier: iar in partea asta cealalrd . ce s-a fdcut copilul'l Era cit p-aci si uit se te intreb.In partea oceea spuse Pisica. Alisa. exista o zicald: 'Nebun (sau zaiepure de martie' (luna cind odrdslesc Alisa mai st6tu pu(in. Toli sintcm nebuni pe-aici.i$i zise . sd md duc printrc nebuni A. .a. dar Pisica nu mai aperu. Pe cind ince se mai uita la locul unde stetuse Pisica.m-aidc data astaalta. qi cu virful cozii pAru irrcet dc tot.. zis purcel ." Pe cind igi vorbea aqa. Pisica s-ar intors in chip firesc.Dar ripostd Alisa.S-ade parcd in purcel .i poftim! iar Sedea Pisica pe o crcangd de copac.Mi-ar place foarte mult zise Alisa dar n-am fost invitate pina-acum.i nri-ar place s5 nu mai tot apari ri si dispari chiar a.. dis. amindoi sint nebuni. Da'eu mirii cind md bucur 9i dau Eu zic cd torci.O se me vezi acolo . eu c-a$a o sd fie 5i zise Pisica nebun ca in martie.e. se obignuise cu ciudeteniile. n-ai ce-i face zise Pisica.

Chiar 5i a5a. igi inchipui cd aceea cra..Ce curios! gindi Alisa. Era o casi atit de mare. iar acoperigul era stulruit cu piir d!' iepure.Dar daci totu$i e nebun rdu! Mai bine mi duceam sd-l vid pe Pelarier!" .. pentru ce hogeacurile se inillau in chip de ureclri.t'r u 'l tJI| ] \tt\l ! t\ t\R\ \lt\L \ r)R . incit Alisa nu prca se incumcta si se apropie pin6 nu mai ronlai nilelu5 din bucdlica de ciupercd ce-o linea in mina stinge. zicindu-pi: . Pisicd Idrd rinjct am mai vizut. merse spre cas6 cu oarecare goviiali. dar rinjet tdrd pisici! Atra ceva n-am pomenit de cind treiesc." Nu mai inaintA mult 5i dedu cu ochii de casa lepurelui de Martie. ca se creasci la vreo trei palme.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->