Lewis Carroll

PERIPEIIILI ALISEI
INTANA MINUNIIOR
Editura Ion CreangE

-..--.--=:

Domol plutim pe ape line Bat unda vislele, linute De mtini micu1e si, vezi bine,

In

dupd-amiaza aurie,

Nici strguinTa nu-i prea mare, Nici iscusinTele depline.
In astd tihnd Si visare,

O,

cruzi^ micufi

! In

dst ceas molcom,

Pe-un ins topit, ce-abia rdsufld, SdJ tmboldigi Ia ,,un basm mare" !... Dar cum sd-nvingd bietu-i glas, Unite cind is trei gldscioare?

Ndvalnic, Prima dd poruncd: Sd nu mai stau, sd-ncep Indatd! Cu glas mai blind, A Do:ua roagd: ,,Ndzdrdvdnii, ca si-altd datd!" A Treia atit de bucuroasd e de-nceput, Cd nu-ntrerupe mai des ca pe minut o datd.

gi-ocum.Ce altd datd?! Acum.\\ l\ ( \RR()l l Dar iatd cd. Alis Supusd acum. plutind pe indelete. Neputincios. neasteptat. ce amintirea Cu vrajd impleri-n cunune Ca pe un pal mdnunchi de flori. Fintinile inchipuirii. acuma!" Voios strigau tustrele. ndzdrdvdnii am tot scornit. Ndzdrdvdnii Si Sotii tmpreund depdnind. ce-un cdldtor. stritu cindva s-adune.jivine cumvede aievea Cu stranii ptisdri Si grdieSte. Pe cea din vis ndscuta parcd o . Pe-ndepdrtat meleag. VoioSi cirmim barca spre casd Ctici soarele e-n asfinTit. ! in . inchipuirea inso ye Ste - $i ori de cite ori secau gi - mina-1i bltndd ia Copildrescul basm si-l pune Llngd curatele-yi visdri.. cel slab cercind Sd pund capdt fericirii.. tdcere-adincti s-a ltisat. zbirii ! Asa s-a fdurit povestea de pe-ol minunilor tdrim ASa. In voie stind la sfat. cd povestirea-i gata echipajul mullumit. prietenisre. Nu era chip! .I l..

CAPITOLUL I ALISA COBOARA iN VIZUINA IEPURA$ULUI Incepuse a se plictisi de-a binelea Alisa. care te fecea sA tot firesc. 5i Alisa nu prca sc mird nici cind il auzi pe lcpuraS bombinind: Vai. intr-o clipi. pc urmele Iepuraqului. 9i.edca pc mal lingd sora ei $i n-avea ce face.) insi cind Iepuragul. o lua la fugA peste cimp. dar in clipa accca ii perca totul lbartc 7 inlr-() lintina t'ourtc. lirartc l. nici mai mult nici picotc$ti $i sl 1i sc impeicnjcnezc gindurile) daci plicerca dc a implcti un Sirag de margarete mcrita ostcncala sd se ridice 5i sd culcagd margarctcle. rizuinl rcpurclscd . incit Alisa n-avu vrcmc nici o clipitd sd sc gindcasci a sc oprii sc trczi lultccincl in . nici dialog! . Cind.i Alisa dupi cl in vizu- fdri s6-. curioasd foc. $i chibzuia in gindul ci (cit sc putca chibzui pe o zi de artile ca asta. alcrgd chiar pc lingi ea.' dusc pc Alisa drcpt inaintc ca printr-un tuncl. Alisa se repezi in picioare. cu ochi dc mdrgcan. apoi o lue brusc la lalc. un lcpurai. incercase dc vreo doui ori sd se uite in cartea pe care o citea sord-sa.jos.r lnal Coborisc {Cind sc gindi mai tirziu la intimplarqa asta. scoese un ceasornic din buzunarul ye. ili dct!' scama cd s-ar Il cuvcnit sI o mirc.Ce rost o fi avind o cade fari pozc 5i fir6 dialog?" se intreba Alisa.. hop :. Alb. vai. de cind tot . deodatd. undc picri. ce n-a mai vezut niciodatd iepure si aiba vcstd cu buzunarc )t nici ceas pe care se-l scoate din buzunar.i pund cit dc cit intrcbarea: cum va ie$i oarc dc acclloi O bucatd dc drum. e. cici ii d6duse prin gind. se uite la el gi-apoi i5i iuli fuga.lrnui. cu iu. dar atit dc brusc.rtei.eala fulgerului. vai! Am si intirziil mai pulin. . ajungind tocmai la timp ca r6J radd cum dadea buzna intr-o rizurnd m6ricicd de sub ni5te tufiguri. Pcntru atita lucru n-avca de cc s6 te prindi mirarea. dar n-avea nici un haz: nici poze..

Oare pisicile mininci lilieci? Oare pisicilc m6nincA liliccil. roi fi ajuns pe undeva pe. bul! 5i iar buf! cdzu pc un maldir de crengi 5i de frunzig ve$ted gi acolo rimase. Oare n-a\ea sd re mai LrpreascA nicicind'l DULCEATA DE PORTOCAI. oarel (Alisa habar n-avea ce inseamnd l_atitu.am la patru mii de miler adincime. lul de pe un rrl( un borcan.l.) Sper ci n-au si uite. Si izbuti se atczc borcanul intr-un alt raft. parc-mi-. doamnA. cadcJ.cci dc la antipozi . n. sFi pund 5i Dinei lapte in farfuriu1d.... alergind cir il lineau picioarele. spunc-mi dreprt ai ce lace. c-o sA r Ad scris pe undeva. spunelj .i. nrcr c-o sd mai imi pese cind m-oj da de-a dura pe sciri! Cit de vjteaze o si le par celor de-acasAL.1ine. curind incepu iar sd vorbeasca. cader.\drt( inc(1.) ( a.. dar era prea intuncric ca sa purti trcoscbi ce\ a: apoi \c uitd la pcregii lintinii |i bdgd dc seamd c5 crau acopcrj!i dc rafturi cLr pror. . Dina.r I aLrtudinc sau Longiludine am aJun.l. inaintea ei se intindea alt coridor lbarte lung. plutind prin aer'l Credetri ci voi aij putea. redeli dumneavoastrA.)arrc probabil ci spunea adcverul. cAdca. rnglc.E. 5i nici Longitudine. .i sa inclinj capul cind cazi.isa ci se plimbA..) O sd trebuiasca sr-i intreb care e numelc ltrii. dc minA cu Dina. sprc ej dczame8ire. in caderc.e.) Da. cA n-o auzea njmeni. dar gindea ci sint nrftc cuvrnte simpatice ti impunatoare. Ia sd rudcm asta e. Si tocmai bine il Vrca jmportaniA cum punea intrebarea. cu o (licltL'la p( carc scrja: marea Fic ci cla o lintine loarte adincd.. inv6lase a:emenea lucruri la 5coald cu toate cd ti acum nu prea era un prilej -bun de a se fdli.F-iti bun6. Nu vru sd-i dea drumul.\. Dina. in trecere. cddea. cumgra. dar stau md intreb . . iute ca vintul. Privi in sus.l.rl Cc nosrim ar fi sd tlndci mincat vreodata un liliac'J' cind.i iardri.aproape dc cenirul pdminlului.) si spund: . . Cadea. Dar oare pisicile mdnincl liLieci? gi cum intre timp i se cam fdcusc somn.lri grc)ca )l spuneil: Oare liliccii mAnincA pisici? Dar cum tot nu Stia cc sd rispund6.e\a . tn. Eh! De-acu'. rn.$ii. gol. pe lingi care luncca.ios. indoi ge_ nunchii .Ei! gindi Alisa. ce bine ar fi fost sd fii gi tu cu mine aicil Soareci ma tem ce nu-s in vizduh.sprc a se lamuri unde va ajunge.Hai.rtd 5i-apui iari. ^ricum. Dupi o cddere ca asta. il gdsi Me intreb cite leghe am strAbatut .tot cad'l spuse Alisa cu glas tare. aceasta e Noua Ze_ elandd sau Ausrralia'i" ($i incerca sd indoaie genunchii gi sd facd o pleciciune politicoase poli s6 . nu face sI intreb: lasa. r. Gata ciderea! Alisa nu se Iovise cituli de puiin $i intr-o cljpA sAri in picioare. dc teami sA nu omoare pe cineva dedesubt.. dragula mea. Simlea ci incepe sA moleie Si tocmai prinscsc a r.i voi. (Dina era pisica ei.cr(a \A pn\e!. ca prin ri.) Nu trccu mult 5i incepu iar: Oarc voi celAlalt -pdmintului'l cedea pine la capitulajung la . (Mai ci-i pdrca O rril. (Fiindci.'($i t. loartc. Nu era nici o clipd de pierdut: Alisa o lud la flgA.r . n-a5 mai zice nici circ!.mlcardistanla.izii Si de etajerc cu cirli. in capdtul ciruia il zdri iar pe lepuragul Alb. . intrebind-o foarte serios: .arca brne. irndcA avea oarecari indoieli ci le zice chiar aSa. la ora ceaiului.lr. de data asta.Dina cred c-o si-mi simtd lipsa diseari. Cum altceva n-avea urmA printre oamenii care umbli cu capul in jos! Antipaiii' parci le zice. ici qi colo vezu hdrii . iar uncr. Mrri intii in. daci nu pentru alt. J\u trmp. dar deasuprd-i era intuneric.. mai inginA c) d.dar.) . Alisa cam n'avea cinc' s-o audi. Cred dc cind cA . dar. dar are sd md creadi o f'etifA cu totul si cu totut neltlutoare! Nu.. iie ci \lrr1 qii|'1. totuti putea fi Iolositor exerciliu. chiar dacd a9 cidea de pe acoperiS.ca sA-51 repete cunoltinlele.l) Vai..ci in . dar poate c-ai putea prinde cite-un liliac . liliecii aduc foarre mulr cu toarecii. si privcasc5 pe indelete in jrrru-r $r sa sc intrebe cu mirare cc-alea si urrnczc.i tablouri agdlate de piroanc. hodoronc-tronc. cind il deschise.cuscd = 1609 rn.am asta este $i L. incit ii plAcca sA le rostcasci.

.

Otrave". dar.i1i de lighioane sAlbatice. 5i printre fintinile acelea.a mai icgi vreodatd din acel loc.care e sigur cd nu fusese lnainte" . . sau fuseseri inghi. i sc intimplasere in ultimul timp atitsa lucnrri ndstrugnice. pe care incercasere s6-i invele cei ce le voiau binele de pildl: incins te . plimbindu-sc incoace 5i incolo. mai ci spera sa geseasce acolo altd cheie.t_t_\\ t\ ( {R R()l.ar fi sa mA de folos. pe care n-o begase de seam6 mai inainte. strelucind in toate culorile. ce respindeau recoare! Dar nici capul nu-l putea scoate prin deschizdtura u5ii. cu litere frumoase 9i mari. incercind-o pe fiecare. Cind iat6 c-a-i ci:zurd ochii pe o misu!6 cu trei picioare.. e . nu mult mai mare ca o gaure de )oarecel ingenunchind. cind incepuse a gindi ce de lapt lbartc pu[inc lucruri erau cu adeverat imposibilc.s-a maiurechiletirziul. in mijlocul sdlii . de-a lungul u5ilor. sa ved . Jur imprejurul sdlii erau u$i. inalte de vreo trei palme. vorba e ci nici o ugd nu se descuia. incit se duse iar la misu16.zise ea -peintii mA . era o etichete de hirtie pe care de se puteau citi. nu era se se repeade sa face una ca asta. fird umeri? Ah. prin gengulet. sau avusese16 alte pdlanii nepldcute . uit. inderetul acestcia se afla o u$itd. de aur.ori vor fi fost broaqtele incuietorilor prea mari." Fiindce. dace at $ti cum sA incep. se intreba cum t. De data asta gdsi o sriclugd {.. Se v6zu intr-o sali lungi. dar iati cd acum nu-l mai zirea. atunciarde dace-l in mini 9i cind te tai Jii foarte adinc la deget cu un culit. in timp ce cotea dupi un coll: Vai dc 9i de mustetile mele.. daci nu cumva scrie sticle: Citise ea citeva istorioare foarte drdgule. iar pe ea nu se alla nimic decit o cheie mititice. intr-o gridini cum nu mai vizuse alta de frumoasi. Dupi ce merse Alisa.$i chiar daci ag putea scoate capul . Alisa era chiar in spatele lui..prea multce un vdtrai ce. ce .a 9i vizu c6 didea intr-un gengulel. de-o parte $i de alta. mihnit6.5i toatc astea numai 9i numai pentru cA nu finusere seama de nigte reguli foarte simple.. tarc tecut Cind cotise dupi iepura.. cuvintele: BEA-MA! Sc pdrca cd dcgcaba aijtcpta Alisa lingd Ugor de zis: . tipar. sau mecar o noti[5 cu instrucJiuni cum se pot stringe oamenii ca lunetele.i. Alisa gindi mai intii ci era cheia vreuneia dintre u.. de aur. de - - Alisa deschisc u5i.9i joas6. vcdeti. vezu o perdea joas6. luminati de un . ori va fi tost cheia prea mice. priri.zise Alisa) 9i. toatd din clettar. de obicci curge singe. 5i nu uitasc niciodati ci.. dar toate incuiate.ir de ldmpi ce atirnau din tavan. ce stringe ca o lunete! Cred cA n-ar fi prea greu. Cit jinduia sA scape din sala mohoriti gi si se plimbe printre rezoarele de flori. legati gitul sticlei. incerca cheia cea mititici. vai! .l benind. cuminte. daci bci mult dintr-o sticld pc carc scric .otravd . se intoarsc iar. Dar cind didu ocol silii pentru a doua oare.Bea-md".ilc silii.gindi biata Alisabinela ce mi-ar fipot .. dar Alisa. o fetiF inleleapte. despre copii care se aleseserd cu arsuri.Ba nu . la aceaste uiild si mare fu bucuria cheia se potrivea! prinse din urmi pe iepure ca se-l aude bom- usiF.

dc pl6cinta cu viSinc. ca sd vade dace mai scade inci. rede1i. ca zicea .a.igi pomene$ti cd md sfirlesc de tot.Ce ciudat mi simr! zisc Alisa.otrave . cuvin- tete: uANlNcA-tv.te o luminare. iar cind se intoarsc inapoi la mdsuld. ca s-u id. pentru ce jucase necorect la o partide de croclret cu ea ins6gi. ca sA vade daca se zise Alisa . in oricc caz.cici. sc hotAri sA intre indare in grAdin6. vdzind cit nu se mai in- timpli nimic.d.vail biata Alisa! . vizu ce uitase clleila de aur. " Mai stetu nilelu5 5i. !i ise luminb iata la gindul cd acum era tocmai de marim!'a potrivitA ca sA poatA trece prin u. ibartc rcpedc. era cam neliniStitd in aceastd privinld. . triplura dc curcan . Stau ti me intreb: cum at 1l Jtuncil Si incerca \d-)j inchipuie cam cum aratA oare llacdra unei lumindri. unsd cu unt). o se pot se md strecor pe sub utal asa c6. dar .r dupe multe incercdri zadarnice. mai gtii .9i gisind-o toartc pc placul ci tfiindci a\. . Cred cd sint pc cale sd md string ca o luncrd! $i-a. incit o podideau lacrimile.junsc la u. . cu statlde. rcpcdc o dddu gata toata. de intrat in grddind. mic.9i pulin imi pasA cum $i in ce fel! imbuci o firime ti se intrebe ingrijorat6: . pe care erau scrise frumos. !a1J c6-i era cu neputinld sA ajunga pin6 la cheicl O vcdca fbarte l6murit prin sticla strS\czie :i incerca din risputeri sd se calare pe unul din picioarele mesei..i iacd pe doui fiinte deodate. I5i amintea ce odat6 incercase si-si tragd citeva palme. iar daci md fac mar mic6.' prdjitd. mai aSteptA citeva mtnute. cr('md dc JnrnJ\.. ti daca md inalll ori o ia in jos. pc sticla asra nu scria defel . intru . o deschise 5r gasi in ea o prdjituricii mica. scazusc in ineltime cam pine la zece degete. .Foarte bine .degeabarimas din mincdoud liinle! Cind mai cd n-a nici de-o singurd fiinli vrednice de luar in seam d !" Nu trecu mult gi-i cdzu privirea asupra uner cutioare de sticl6 care se afla sub mase. acestci ciudatc copile ir plicea grozrr'. dar Alisa intr-atita se deprinsesc a sc aftepta la intimplari neobirnuite.r md..tAt ajunge pind la cheie. Te potiesc sd incctczr imediatl" De obicei igi dddea sf'aturi ioartc cuminli (desi cam rar le urma) ti uneori sc certa atit de rdu. Fu lbarte mirari sd vadA ca rAminea cum cral bineinicles ce asta se intimpld ori de cite ori mdninci o prejirura. biata ncghrniF se a5eza la picioarele mesei 5i incepu si plingd.Dar acum gindi biara Alisa aS zice ca sinr .aproapc slEur cA lnai curind Sau mai tirziu n-arc sa-11 pnasca. dar prea era lunccos: . ala c6 Alisa sc incumcti si gusrc tlin ea.Ce se intimple? Ce sc intimpld'1" linindu-si mina in crettetul capului..i era. tura fi.i piin. cald6.cind a.Hai 5i nu mai plingc ata degcaba! j)i spuse Alisa cu asprime. . incir i se pdrc'a rurod $i plicticos ca lucrurilc sd decurgd in chip obi$nuit.. o didu gara. fiindci.. Tutuii. A$adar se apucd sd manince preji.ea un gust amcstecat. dupi ce s-a stins lunrinarca fiindca nu-5i amintca sd fi Azut vreodatd -ata ceva.. os-..lac mai mare.if in gridina aceea l'ermecltoarc.am \a pol ninc.

cine are se ve incalie.. iMesure cm. Pe Covorasul de li gd sobd. una. de fiecare Cr6- sA sa trimili daruri caraghios . Pii! Ce prostii mai indrug!" cind spunea asta.Dar ia stai se gindi Alisa altfel te me port bine cu ele pomene$ti ce n-or se mai vrea sa me ducd undc o sa vrcau cu sd merg! la se vedem cam ce-a$ putca tace pentru ele'l O si le diruiesc cite o perechc de ghete noi.. aproape ce nu 9i le mai vedea.Cum nu se poate mai ciu-ciudatlaexclamd Alisa ratit dc uluire. (cu clrag dc -focmai la Alisa). Lingd I/dtrci. intr-atit se indepertau. stau $i ma intreb cine o sa vd tragd ciorapii de acum incolo. {n. bietele mele picioruse. spre picioareie ei.r comisionarul i.cc adresi nostimd propriilor talc picioarc! $i pari cam va trebui sd dau ! Domniei Sale Piciorului Drcpt al .l.l lisei.Trebuic .A lc trimit cr. Biati Alisa! Altccva dccit si se culce pe-cr parte 5i si priveasca chiorig prin uta grddinii. indat6 pusc mina pe cheip dc aur gi se indrepte in grabe sprc u5a gridinii..) ciun!' $i sc mai gindi cum va facc asta. atinsese acum o lungime de vreo noud picioarer. incit inccpusc sc hilbii).1. se lovi cu capul de tavanul s6liil intr-adever. .i zicea. cu sigurania ca n-am sd mai fiu in starel Voi fi cu mult prea departe ca sA me pot ocupa de voi. Arc englezeasci I picior = aproxrmati\ 40 - . Acu ratd ce ma lungesc ca cea mai cogeamite luneti din lume! Rdmineli cu bine. picioarelor! (Fiindci privind in jos. dragele mele'l Eu.) O. trebuie sd \e descurcali cum $tili.l \\ I\ ( \llR()l I CAPITOLUL II BALTA DE LACRIMI .

ias6 din gi. indate ce lepurele se apropie. 9i incepu sd recite: dar glasul ii era aspru 5i ciudat. 5i . ah. scApd Iepuratul treseri. qi de patru ori gapte fac. pierind in intunenc. Venea lipiind zorit din prcroruye 5i tot bombdnind intruna: Vai.tirefle cd nu fu in starc.c. incetipr ti \J vreunul din ei'l zicea . late ce se intorcea Iepurele Alb. asta cra mar lmDo5rbrl ca .. dacd merge a5a! Nu-i nimic: la Tabla lnmullirii mai grese$ti.. Alisa ridicd de jos evantaiul 5i minugile 5i.ti cd ieri sc petreceau roatc ca de obicei.Vd rog. Dar. ca ti cind ar ti spus pe de rost o lecfie.. cinci fac doi5prezece. nici vorbA nu putea 11.Sigur cd Ada nu sint . lins de-a binelea qi sigur ci nu se poate sd liu Mabel. atita ili spunl' Dar.. cum era foarte cald in sala aceea.. incepu si-ti laca vint intruna. hai se-ncerc cu Ceograiia: Londra e capitala Parisului 5i Parisul e capitala Romei. ea incepu. daci nu sint aceeagi . incit era gata si cearA ajutor oricui.i evantaiul . la culme. $i sc apucd si sc gindcascd atcnt la toli copiii de virsta ci pc carc-i cunoStca. Nu cumva in timpul noplii m-am schimbat in ce sint acum'l Stai sd md gindesc! Oare eram aceeaSi azi-diminealS cind m-am sculat Parcd mi-a5 aminti ca md sim- leam nilelu5 alta.o. domnule. le-am spus alandala.apoi .Ar trebui sd-1i fie rugine . pe cind continua si-$j i pun A: .Extraordinar! Ce lucruri ciudate se petrec astizi! $i cind te ginde.-'ricindl Sr: a.a cd.i-o zbuglri cit il lineau picioarele. cu siguRoma . a..ini dac-am fecut-oGrozav are sd attepte! sd-5i Alisa se simlea atit de deznidejduite. cc mdi incurceture! Stai se vedem daci mai gtiu Va sd zicd: de patru on toate cite le 'tiam.i zicea Alisa .. Ducesa. $i in cealalte un evantai mare.o fata mare ca tine (9i aici si rot plingil Inceteazd imediat.r intrebarc la care-i clt se poate de grcu dc rds- l t3 . iar cuvintele parca \eneau altfel ca de obrcei: tos. din piele de cd. cc e ea ..5i a5. plingea inainte. spcriat din miini manutile albe de piele . imbrecat grozav de elegant. .avea dreptatc) .are eram azi-diminea16. p. de patru ori fase lrersprezece..i|i iar al meu1r' indci p6rul Adei e lung gi inelat. cam la vreo patru degete de adinci 5i carc sc rc\irsa pina hdt spre mijlocul sdlii. comedie! Sd Stii ci e <. Pind la urmi se fdcuse imprejurul ei o cogeamite balte.. vai. cit dcsprc trecut prin u)a.: cind ea." incrucigd miinile in poald.. vdrsind un potop de lacrimi. Dupe citeva vremc auzi de departe un lipait de piciorusei i5i Sterse degrabd ochii 9i se uiti sd vadi cine vine. Ducesa! . linind inrr-o mina o pcreche de mdnuSi albe. ranfA! Sd Hai sd spun poezia: Cind vrea micupl Crocodil.i cr sint eu. ca si descopere nu care cumva s-o fi schimbat in pe pllns. i:. N-o si ajung niciodatd la douizeci. se pune intrcbarea: Cine sint atuncca? Ei..prioari..czi jos pi sc puse iar puns".ttii ce m-am schimbat in Mabel!. fiindcd eu )tiu tot fclul dc lucruri. cu toate astea. ea ltie a$a de putintel! Si pe urna.

curind descoperi ci din pricina evantaiului ce-l linea in mini ii-i detc drumul in grabd tocmai la fiindcd . (Alisa fusese la mare o datd in viala ei gi trisese concluzia c6 oriunde te-ai duce. pe m6sup de cle5tar. foarte repede. citre u9i1d. Pc cit isi putea da seama.fdlcile-i surizdtoare! intii gindi c6 nimerise cumva in Sint sigura ce .Bine. niciodatil Serios. au s6-mi strige: . rai! . qi ii nu-s astea cuvintele pe dddurd iar lacrimile.Ce bine era sd nu fiinot balta. ii aluneci piciorul.$i-acu' spre gridind!" $i dete fuga. care-i ajungea pine la berbie. cu lopilele de lemn. dacd nu. micule. . ca se se poata masura. sui.vai! . alc lepuragului. rimin aici unde sint! Degeaba or s5.) seama curind ce se afla in balta de lacrimi ce le v6rsase ea. ca si mai inainte.. mare . incercind si treace Dar totul e ciudat astAzi. cit putu de repede.I t \\ t: ( \Rli()l I pine o se fiu altcincra. Se stii ce iar mi tac mici.i riuu cu imbricasc intre timp una din minugile albe.rdmas nimictimp. destul de speriati de aceaste schimbare brusc6. Insi i9i didu Eu doar o si ridic ocltii ti-o se-ntreb: . Dar. da' spuneli-mi intii: cine sint?" Da' pedeapsd.. aplecindu-ii capetele spre mine..Hai inapoi.. 5i in clipa urmdtoare.strigi Alisa. din altfel n-ar mai fi . dar mulpmiti loarte ci mai era in fi- int6." Se sculi 5i sc mirare ci apropie de mesufe.. Drept Alisa. nu mai avea acum decit vreo dou6 picioare inellime 9i sc6dea intruna. drigula l" ca-mi place cine sint..Am scepat ca prin urechile aculuil" zise Alisa. de ciliva copii care se joac6 in nisip.gi-atunci pot se md-ntorc cu trenul" . O si lle foarte ciudatl plins atitl zicea .Cum dc-am fecut asta'l 8indi. pi o s6 trebuiasci se merg se stau in casa ala care n-are nici un haz gi unde n-o se am juc6rii mai deloc.biata Alisa. dar. .acum n-am fbst chiar fiindci niciodatd pine atit dc micil Nu. vail ugi1a iar era incuiate 9i cheila de aur sta.i5i spuse.. zise cind vorbi inainte: Se $tii ce tot Mabel sint. Mai in . rimin aici. din piele de cAprioare. bildibic! Cezust intr-o :!-tl Ze\t" ape s6rata. ea.fie trupul mai frumot. pe cind era inalt6 de vreo noui picioare. Toarnd cu sirg apd din Nil P? . me tem cA acum m6 voi ineca in propriile mele lacrimi.cit o sA trebuiasce si invel! Nu! M-am hotarit: dace intr-adever sint Mabel. prca e dc Cind vrea miculul Crocodil Sd-i . 5i-apoi de un gir de vile de locuit.e mai reu ca oricind . dai de ni5te cabine de baie pe plaj6. pe litoralul Angliei. podidindo iar plinsul cc binc ar li s6-i vdd aplecindu-se incoace! A$a m-am plictisit se stau singuri aicil La aceste vorbc i5i priri miinilc . vini cei de acasi 9i.. Si gindi biata copili . iar inddretul lor se afl6 totdeauna o gard. gi .fiecare solz lucios! Apoi hlizeste dinTisorii Si-ntind? ghcarc imbictoara In mil poftind voios toli pe$titorii gi pe cind se jeluia a5a.

.

Frlrp L rn t ) dace zvirli ceva..Un Soarecc yrarecc .- .de dragul! dc casa norstrd e un caleluf atit Ce mi iir place sd vi-l arit! LJn .enrorul . n. ducc dc Normandia.Surr. \e plac cumva.mcinr.Oare arc vreun rost se-i vorbesc acestui loarccc? gindi Alisa. cizuse in balte. nu vd suparatr ilni pilc $i. stirnind cu nriScdrilc salc un aderirlt cutrcmur prin hr. ttie s-aclucd :'lca in doua lahc. p( rc. 1027. E atit dc drigutd ii dc blindd. gindi Alisa.lr I. strigd indatii se . urite. draga dc ca .) ASadar. pisicile dacd ali vcdca-o.$tiu Si cu.CLr . putea de iute.rl pirea si-i tremure de spaimd.Cine din cap pini-n virful codifci. jignise pe \lisa. A muril Lr l0l{7. era prima datd cind ficca unJ ca J\tl.tc'l chilii minios $oarcceic. atit e de folositorl Zice cd o vai dc minc! omoard toli guzganii $i -mA tem ca iar \-am strig:l Ali.1.i dddu seama degrabi cA fdptura cc-o vcdea nu era decit un loarcce carc. vulgare! nu le mai aud numelel schimbe vorba.. r'r--..zise de cc-am pdciuitor. sob6.$oarecel Nu obosit dc cind tot inot din balta asta? Am pe-aici. /is . ii cra sigurd ci-l olcnsasc grozav.. lCici deti itia putind istorie.lrntr-un ochitor.. arAta noaslra.rtiti. ciinii'l $oarecele nu raspunsc. . noLrl r. in lLrple clr re_ g. \ no si mai vorbinr dcsprc pi:ici - 1i nici dc. incit nu m-ar mira sA poate vorbi. r. La 1066 a cuccrit Anglia. . lung. Nu-mi plac \\illirn1 l... lung. dac6 nu vi placc.Chiar atunci auzi ccva plcscdind prin api. mincare.cre lucrurile. ln apropiere.lti. O. nul zisc Alisa.nici nu care zice si lace toate al icrmier.rrnlcr.i catifelati ..Ah. poatc cA nu .Asta-i bundl izbucni pisicile! Dumitalc childit minios. 5i-5i linBc libulclc. cafeniu ." ASa cA incepu: cumra ytii cum se icsc -O. temindu-se \m uitat ce nu vA plac pisicile. in\ingjndu-l la Il. . Cred cd fi dumneavoastri ar inccpc si va plac..unui 5oarecc . Alisa n-ar ea idci loarte limpezi cam cit de demult se intimpla- dac-ai fi in locul meu. )i cite 5i mai cite le lin minte pe . pc cind inota alcnc prin balti $i toarcc linga . $oareccle intr-un . gtie si - Cici pe cit $oarecele pornise a sc indcpirta inol. fi inotA intr-acolo.'1.. cAci de data asta tot perul pe trup. dar apoi iqi aminti cit de mici era ea acum r. $oarccc! (Alisa gindca ce a5a este corcct sA te adrcsezi unui ioarcce.terrier" mic ranceza.|i la prins foarcci c ncintrccute.un $oar!'cc o.1c rpLr. Dar hai si nu mai rorbim de ea. incit Alisa continui cu grabd: Nu. nrntic. Iotul e atit de neobi$nuit pe-aici. c.al unui .!i-i unui groazi dc bani. clipincl nilcl . ve rog cd-lmi iertaiil bietul anjmal.. cu ochi cu nitte pd.i( rlr:tgi' lc I r'.5i-a9a frumos st5spali l'c1i5oara. ca sd ccnra J(. 1i-ar placc pisicilel Alisa im.. goarecele deodate iilni din apd 5i tot rrupr.tpui 'i-t {'r!Jnl. q11 . vorbc.\'l|ii r'rf. ili amintcl insd cd r lt usc in Gramatica Latini a liatclui ei: . 'pu' pot cu loalc dst(a.1. Alisa strigi dupd cl.Poatc nu intclege englezeite Fdri indoiald cA e un soarece francez.cut la noi cu William Cuccritorulr. O. vd rog.rorbi inaintc Alisa. ParcA tremurind mi-ar li dat mie prin gincl si vorbesc dcspre una ca astal Ncamul nostrLr totdcauna 4 r1crc\raI pisicilr -Si lanrunlL ii\lc:r n(ru)inJt(.a cu mil)nir( suparar I strilucitori.rgitl.. pisica raLr ca nu vi-o pe Dina.. mai mult pcntru sinc. nu strice sA inccrc.pu-. cu gles hlincl: .. loarece!") $oarecclc o priri linti 5i parcd i se pdru ci-i tace semn. in tot cazul.:el. lbartc zorit6 sa . Si Si crei! $i inapoi.Oi est ma chatte'l adicl cartea er dc propoziJiune care se gesea in t o lui de la cap: Aproape .dar. ca si vada c!' intii crezu ca e o morse sau un hipopotam..i-. 5i-5i ti-atit de plAcut c s-o alinli . ca 5i dinsa. crglru Hrr. icrtali-rnil cxclami Alisa din -$oarccelui i sc zbirlise nou. . Vi plac poatc. carc a tr.. spuse pnma .a5a-i dc moale .

I Dodo 9i pisicile. cu glas incet si tremurator: se-li . (n. fap ii p6lise (de supArare.un fel de hulub uria$.t.ltrai pe lirm. un Papagal malatez. Era 9i timpul si iasi din balta.siri pi de jivine ce cezuseri ln ea. c6ci se f6cuse o aglomeralie grozav6. gitul scurt. iti zicea Alisa) pi-acum spuse. ca se-nFlegi de ce si sufir ciinii $i Rap si o Pas6re-Dodor. un Vultan fi cite ti mai cite lighioane ciudate.l \ | \tr 1 \' \r \r' '! pre ciini. pi-onu potspun povestea mea. Avea marimea unui curcan. Alisa a vazut desigur cindva poza acestei pisiri. Alisa o lue inainte si toate adunarea inot6 in urma ei spre Jarm. cu penaj colorat.l. din pricina mullirnii de p6. care nu mai existI astezt. ln lnsulele Mauricius. pina in secolul XVll. pliscul mare $i coroiat.) .l Rll l llll I \l l. o . dace nu poli si-i suferi! Cind auzi asa $oarecele. ce se gesea. coti inapoi inot6 domol spre dinsa. aripi ti picioare scurte.

cind se strinserd laolalti pe mal pisirile cu penajul uC leoarci. Alisa nu-5i desprindea ochii de la el. in aceaste disculie avu o nein. a$a ci gtiu mai bine".elesere cam lungd cu Papagalul. In cele din urm6. ceci se temea ce face un guturai grozav. animalele cu blana lipite de trup fi rofi tiroind de api.. care pArea sA fie un personaj foarte respectat de totr. ve rogl. Edwin 9i Morcar. stnga: A$eza[r-ve.. care in cele din urme se bosumfla 9i nu mai spuse decit: . Hm. ci Alisa se vizu stind de vorbt cu toli. foarte ncstinjenite.. f6ri s6 cum Stie ce virsti are . hm! fdcu $oarecele. - - . intr-un cerc larg. $oarecele. intr-adever. era sprijiniti de Papd. De lapt. care simgeau nevoia de conducetori. infiorindu-se. William Cuceritorul. deoarece in ultima vreme se deprinseserl a vedea lara frecvent invadate Si Cu toiii se a$ezare indate. Brrl ficu Papagalul malaiez. dar foarte politicos.vaze. toatt lumea.I L\\ J\ ( \Rll()l I CAPITOLUL III MITING-ALERGATOR qr CU COADA LUNGA POVESTE Fu o adunare ciudatd.Sint mai in virstd ca tine.j aici. obginu curind supunerea englezilor. Sinteli gata cu tolii? Vi spun cea mai uscata istorie pe care o $tiu. disculia se ^chip op. a c6rui cauzi.. de parci i-ar fi cunoscut de cind treia. dar Alisa nu voia s6-i dea dreptate. Se sfdtuiri in privinla asra: qi nu trecuserd nici citeva minute.9ispune Papagalul nu voia cu nici un si-qi virsta. in jurul $oarecelui. incruntat. Fireste cd cea dintii problemi era: cum se \e usucc.Pardon? A1i spus ceva? intrebe $oarecele. 5i ascultagi ce-o se usuci degrabe. dace nu cotropite. Tacere peste tot. ca un orator de. . conlii provinciilor Mercia gi Northumbria. cdtranili 9i simlindu-se sa vA spun! Sd vedeli cum ve usuc eu de repede! cit se poate de prost. vrind si fie cit mai atenti..

strigind de-a valma: Premiile I Premiile Alisei nu-i dddea in gind ce sd facd. dupd ce alergasere aSa cam vreo jumetate de ori gi se zvintasere bine. ci mai mult fiindcA Pasirea-Dodo se oprisc.arc importanll iorma cxacti a zis) $i-apoi i-a imprettiat pe toii. intr-un glas. in cazul acesla .Eu ptiu ce Rap inseamnd Cind glsesc eu ceva zise de obicei o broascA sau o rim6. Cred . patriotul aririepiscop de CanterburS gasi de cuviin!a.Gisi dc cd gdsi? intrerupsc Raja. din loc jn loc.. intorcindu-se cltre Alisa.. Altceva indrcptindu-se citrc Alisa.. . . iar ceilaltri atteptau in tdcere. 5i liecdruia r clte un premru. contrii provinciilor nui: ($i. nu pr. Dar cine se imparte .. Dar. un traseu de alerglrc r. fu.raspunse ea trista. ca sd-gi ascun<1d zimbetul. ardlind cu un deget spre Alisa. iar. sculindu-se spuse Pasirea-Dodo ..i ii ajunsc cxact citc utra dc fiecarc. 5i chiar Stigand. drigu. o . usuci deloc istoria. pirutl zrse $oarecelc. vorba e..Da' cine-a cistigat? Pasirea-Dodo La aceastA intrebare.a gisi de cuviin !e". arhiepiscopul ce-a gAsit'l $oarecele nu bAgA in seamA aceasta intrebare. Doar ptrgi cu tu!ii cr inseamnA .r lcrmindt alergareal $l cu 10ltl 5e strinserA - nu putu rdspunde 16rd a se gindi indelung.Edwin 9i Morcar. Cum te mai simli acum.Dar 5i ci i se juvinc un premiu. . firegtel zise Dodo. cu in cele din urmi. iar citiva dintre ceilalli sc auziri chicotind.i-cu tolii in jurul Alisei 5r Se adunari Pasirea-Dodo ii inmini solemn degetaruL. Pasdrea-Dodo strigi. .William. un degetar . Contimi .Doar incoace zise Pasdrea-Dodo.gravitate. 'nainte La lel dc raspun.in ce limb6-i fi vorbindl! o cu .n. sc . s-o audA toate Lumea: S-.Firc$tc . nimeni nu spunea nimic.pe un ton ude ca mai P]r('-:'c. aprobd Pasdrea-Dodo.cc mai ai in buzunar? addug6. in ea apa sdratd)t ie impdrli la toti drept premiu .A. N-a zis.Ce-i aceea? intreb6 Alisa. cam suparat. . Ce voiam sA spun . cea .. se declarari de partea lul. l)a'.e .. vitatc. ci se grdbi s5-5i continue istoria: . nu na (a.pui Vultanul. nu atit din dorinF de-a . 5i toati adunarea se ingrdmAdi indatd in jurul ei.ti.Una doud gata!" Ci ficcare incepea se aLerge cind //el voia gi se oprea cind ii venea. lnsd insolentra Normanzilor lui.e cA cel mai bun mijloc ca se nc zvintAm ar fi un miting-alergeto.. ca gi cum ar fi a$tcptat ca cineva sA spund ccva.tolii. incit nu era u5or sd ltii cind s-a terminat alergarea. Atitudinea lui William fu la inceput moderatd.. . dc unde scoasc o cutic de caramcle (din fericire nu pAtrunses. pe acest traseu. \a spun cum a ficut Pasarea-Dodo.. inseamnA c ga'si'.Jiic.Di-l iari. gi s6-i lui insolit de Edgar ofere coroana.i? adeugS. ca intr-un iel de ccrc. remase deci multE vr"-me cu un deget dus la liunte (a$ cum il vedeli de obicei infaligat in poze pe Shakespeare).in picioarc procu pun se se aminc mitingul.urmd Pasirea-Dodo facem.bunE . in jurul ei..) Mai intii a insemnat.i . . pentru adoptarca jmediati a unor remedii mai energicc. cum sc prca poate sa vretl !r ver sA inccrcrli jucul asrr inlr-o /i dc iirni. cu gra.a nul s-a grdbi si-l asigurc Papagalul.Mercia 5i Northumbria. Ca zici .de cuviinld si iase Atheling.Toli au ci5tigat. nu-i a5a? zise $oareccle.. Pasirea-Dodo zise: se cuvrne premiile? intrebard . cuviin. dintre ceilaiii. unul.rdspunse $oarecele. dar cred cd nici dumncata nu pflcepi! $i Vultanul cobori ochii. dispe! ratd. gifiind 5i intrebind: . bdg5. mina in buzunar.gdsi in intimpinarea .ca mai explicagie estc s6-l qi Eu.Mai c rorbd'l fa.. intrerupse .zisc Pasirca-Dodcr cu-un glas din care se cuno$tea cd era jigniti . spunind: l9 ..u priccp 5i nu numai atit. nlclanc.c.

dac6 indrugi asernenea prostiil Nrcr n-asculli! ii spuse $oarecele Alisei. venili inapoi $j terminali vestea.. strigari !ii: ghroase./ure iar in cerc !i se rugarA de $oarece sd lc mai istoriseasci .t. intr-o /i. argigos. tristA! zise . adauga: Sd v-ajut sdl deznodali. pere iar.) Legea-i I ege. in timp ce vorbea $oarecele. incil in mintea ei po\estea luA cam urmdtoarea infdgi5are: - Mi in- vrut! se rugd de icrtarc biata . dar tolj ardtau atit de serioti. prir prid\or.Judecator \. nu-i a$a? Ce cotl lipi $oarecele minios. nici arbitri.rrrr prn\Lll rlJ . Dacd n-ascullil lar s-o-nnod') Un nod? zisc Alisa...sul'eri . tcnili inapui pi lcrmrnali pore.Derbedeu! Prea o lbci latdl Te vfltesc ce te dau in ludecatd! Tot n-am azi de cc s-alerg. de indatd nu sc mai vizu: iar un Rac prollta de prilej ca sd-i dea invile- cirori. unul. lor N lil ciliva pumniSori in spatc. ridicindu-se 5i pornind sd plece. . Nici o scoicd n-ar avea ribrul.l Prlrn. n-a vrut se .! li-l Si rc/i bin. .N-amdumneavoastre vA superali atit de Alisa.Cc atila tura-\ ura ! . Sc-ntilni c-un $oricel. $i toti ceiialli adiugari. incit nu cutcza si ridd.Mi-a1i figSduit cA-mi spune!i po\esrea dumneavoastrA din ce lineli mintc .cu ro Te ruglm se primeSti acest liumos dcgc- $i dupi ce-5i sfirSi scurta cuvintare. l.din ochi. po- turi feciorului sdu: fliceulel Inva.facu rcpcdc Azor.Ce pacat cAce $oarecelc stea! oftd Papagalul. cdci pislrile mari se plingeau ca n-au cum gusta carameaua lor. la urma trecu 5i asta 5i apor )c. Sori- leal strigd Alisa dupi eL.lertali-mi -La raspunse Alisa foarte smcrite. rd! E\. Tam-oesam se qi repezi la el: .P" $i adAuge pricind nu putcli in loaptd Alisa.niciodati din firelca tu.Urra I Sd trdiasc5! asta foarte caraAlisa gisi toati cltestia zadar alergalura! . Ali ajuns al cincilea cot. iar cele mrcr se inecard. Totugi. Dar repeoel cclul biillui cetrc jiBodic: . de trebuirA ceilal. Dc n-or fi judc- Cind miniosul domn Azor.glasi .rr cul Sr lrbir(. Te voi urmdri pc tinc! Nu zi ba.cammai taci. Tor pru. sulli. cu mirare.uminAlicl Prcrcrnslitc L)omn Azorl In aceasti urm6rirc.ziseSoarecelui rind coada dar de ce spuncli ca e tristd'l $i-5i bitea mereu capul cu intrebarca asta.rt 5i oarccari incurcdturi. cam temindu-se se nu-l su- cu asprime.i I cunr '. dare se te-ascultel $oarecele doar didu din cap 9i iuli pasul.. cicn hilru .D! r.Ii)r cu sintl Si sn rrii P. ccea ce nu dccurse fari zgom. cu o infdli5are cit putu de solemne.. ardtagi-mi unde el Nici prin gind nu-mi trcce zise $oarecele.Ve rugem. Va/ind ara... incolAcindu-$i coada .C" ti . ci doar mirii. Acum crd momentul sa se manince cardmelclc. f6cu doar o plecdciune 9i lud degetarul. cu\inr. La ce te ginde5ti? .i . privind .o li chl.Vezi.i ottind. sd nu-ti iesi la tAtucule! rAspunse RAcuto. rl fJcJ lr' I JJ c. mdsu. $i cum era ingrijoratd spre ea totdeauna gata si sare in ajutor. Ni-i-n .i si le dea .E lungd ti ecdtre Alisa $oarecele. (j intr-adever Lurigi Alisa. gi cum nu gisea nimic de spus. ri rog.csul .codip $oarecelui. pini ceva. $oarecel (Lcgca nu-i un oarece. tLrdecl r. inir-un $oarecele nu raspunse. Ve rog. r \.

.

un tropait de picioruge. de departe. un Cioroi bitrin incepu si-9i lege grijuliu fularul in jurul gitului.. Citeva pesSri se indepartari in grabi. ce bine ar 1l s-o am aici pe Dinal rpuse Alisa tare.Era mai bine s6 nu fi pomenit de Dina i5i spuse cu jale. bucuroase.Ah. dacS-mi dali voie sd vd intreb! zise Papagalul.Da' cine-i Dina. Dar nu trecu mult 9i auzi iar. scumpa mea driguli pisice din cindva!" Si biata Alisa se porni iar pe plins. ceci se simlea foarte singuri $i descurajate. !i in curind Alisa se \Alu srngurA. E ncintrecuta la prins poareci. se cerebdnire toi. Ridicd repede capul: mai ci spera ci $oarecele se va fi rizgindit ti ce venea inapoi.tulburare prinAceste vorbe stirnire mare tre cei de fald. Dina! Md-ntreb dac6 te voi mai vedea . ha1! !i-o $i pape! . lare a vorhi cuiva anume. .l_l \\l\ ( \RR()! j Si o Cdnerild strige cu tremur in glas citre pui5orii ei: Hai se piecSm. Se pare cd n-o iubeSte nimeni pc-aici sint sigurd cd-i cea mai . ca totdeauna.sdricS. L-ar aduce ea indatd inapoil .5i eulume! O. E . copii. aerul de face Cu fel de fel de pretexte.fi cuvenit sd fiti in pat!tirziui de mult s-ar . Alisa rAspunse repede.seari imitrebuiereu la git! acasd. zicind: Zdu cd si mi duc . sd-5i termine povestea. n-aveli idee! Pii! $i dac-a1i vedea-o cum se ia dup6 pesirele! Cum di cu ochii de-o pi.Dina e pisica noastre. sd vorbeasca dc pisicula ci: .

Ce-o se se mai mire. de fricd nu cumva s5 dea nas ln nas cu adevirata Mariana 9i str fie alungata inainte de-a fi gisit evantaiul 9i minugile . totul pirea sd se fi schimbat de clnd inotase in balte. care venea inapoi. 9i strigl la ea cu glas foarte superat: Ei. clnd descopere cine sint! Totu$i ar fi bine si-i aduc evantaiul gi minugile bineinleles dacd le $lse. fird micar se incerce a-l lImuri c6 gre- ci i9i .. alergind. - - - Intrd firi sa bati ii urci scirile in fuge. iar pe poarta ei se vedea o plecuJe de alame strelucitoare. nitoate bunAvointa. incit o lu6 in. dat6 la fugi in direclia ce i-o aritase Iepura9ul. .o slzicea. care ciuta de zor. stau $i me-ntreb? Alisa ghici intr-o clipe se ujta dupa evantai 9i dupi minugile albe. c6ieri. $i Alisa il auzi cum bomb6nea: Ducesa! Ducesa! Vai . tEPURASU".de btana 9i de mustililede ltrbuple mele! Vai mele! O si puni se mA execute.9i seDar nici urmd de ele. iutel Iar Alisa intr-atil se sperie.Ce ntrzdrdvdnie! igi spunea Alisa. cu .M-a luat drept stujnica lui . din piele de reche de minugi glun evantai! Hai. p69ind agale. pierise cu desevirsire.. Mariana. Foarte curind. dedu de-o cesup curiJici. ciprioara apuci se caute ii ea. Auzi. cu mesuF de clegtar gi cu uga cea mititicd. pe care era gravat numele: - "v. iar sala cea mare. 9i tot uitindu-se de colo-colo. de parci ar fi pierdut ceva. sA 23 . tropa-tropa." Pe gind lnc6 mai vorbea astfel. sigur cum is copoii copoi! Da' unde-am putut se le scap. tu ce cauli aici? Di o fugi pin'acasi in clipa asta ii adu-mi o pe- pot gesi. Iepuragul didu cu ochii de Alisa.CAPITOLUL IV IEPURA$UL TRIMITE UN BILETEL Era Iepurele alb.

-r .i din cameri. Dar tot mai crcptea: iin.Ce-u se ma l.mare.r si vczi c-o sa se-apuce pi Dina sd pcriS pi-}i spu5c: . ti se opri si asculte. -(.r5i-acu. credeam cd asemenea lucruri nu se intimplA niciodati.i rAspunse tot ea.lula ios.'. !' destul de nostimd care o duc! Tare md mai minunez: ce s-o ll intimplat cu mine'l! Cind citeam cite un basm.rc. uitind cu desAvir$ire ce acum ea era de o mie de ori mai mare decit lepuragul 5i c6 era caraghios si se teame de dinsul. ar chema-o dddaca ei: .Lr Lrn c()t proptit in u$i $i cu celdlalt bral in.gtiu binc -bcau. nu nrai pot si ics pe u56. dar cum u9a se deschidea spre iniuntrul camerei.. privind situalia cind dintr-o latura. pind sc intoarce I)ina .r)Lllr. Ce 'a nu l-i biut ciriar atill' l)ar. cu o masd lingi fereastra.... din picle albd de ciprioari.. foarte nenorocitd. Sper.Alisal Vino rmcdiat 5i pregetctte-te de plimbare!" lar ea ar rispunde: .ind era gata sa piece.glas. dar amcind o sdmare de pe crescut o s-o in tot cazul at'.a \c mai intimplc.tropa-tropa" pe sceri. ii totuti. ahl in zadar sc mai cdia acum! CreSrcl . Adu-mi . care venea s.intruna. ii cizuri ochii pe o stirluli care sta linge oglindd. Puse repede 'i1. Iepurele ajunse la u5d 5i incerc5 s-cr deschidd.i inchipuic cam cum ar fi trcabA!' mai cresc!'' Dar. tire$te. alare. impinr. spLrsc . c-cr si rfd laci sd crcsc iar marc. cind din cealaltd. Sta ins6 intr-o pozilie tbarte nepldcutd .i crc|lce . sticlula fermecatA iti fA- asta.cite ceva lnteres. se simtea.r ir rurrrl c. tocmai .. nu mai am loc sd cresc.. din itricire..sd n-o zbuSheasci !oarecele'.rn picior prin hornul de pc aco- am acum? mai gindi Alisa.Era cu mult mai pldcut acast .rprrlLr. gi incepu si tremure de se cletina toate casa... Citeva minute mai tirziu auzi insd un ../ acum adAuge necdjita \.Jddile dragu!4. inlimpla nininc sau .i. ori de cite ori i5i . zicindu-5i: . biata Alisa cind nu mi ficeam. D. cut si Stii cd n-o sd ili niciodatd babi ." . 5i pr ma. daca lol rni puni la gi porni si-. Alisa ttia ce era lepurele. scoase un bral pe l. /Au a)a.. 5i nu trebuia s-ascult de ba micd.Dar oare o sd rdmin la virsta pe care-o nu mi-ar tiar Alisa tot ii scorlsc dopul 5i o duse la guri. lndatd. cind i$i dete seama ca tiidusc cu capul dc ta\an si trebui sa se Jpl!'cc. . Cum ai putea sd taci leclii aici'l Pii abia incapi tu..rriL\tri \i r. pilde.asta da'5i si ai mereu de fecut lecliil O.5i curind fu nevojti sA stea in i( nr...r pcreclte dt manuSi 5i. Marianal striga glasul. vadA ce face dinsa acolo.Numai o clipA! Vin indal5! Trcbuic si pindesc lingd gaura asta de soarece. li. unde sd mai incapi $i cdrlile pentru lectii!' $i tot aga chibzuia..fi ince muLt rnai clegrabd dccit se a$tcpta: nici nu b6use rumitate din sticlule. Lud r\JnlJrul )i . mi s-a urit de cind 'i11t o I'irinli dc tctild!" Si chrar c-o lAcu sa creascd .ti bine era .r nicr (' rliLlr(lir cu rurhele .ulr.l nLr mai a\u incotro. serios ca dr! Si mine -scriu eu. Stjcluta asta n-a- cuse electul pe deplin 5i Alrsa nu mai crescu. dacd beau din sticluta asta.ma trimitA clupi trcburilc lui un lepura..Ajunge! Sper ci mai cum sint nrulr cd atita n-o si cresc .. ca si nu-9i iringa gitul. ur nrrnul tnli tirziu.. cle Ltnoc {l .ci.9i cum nu vedea in ce tel ar mai putea ie. . intr-un fel e pl6ei. .Mariana!in clipa astal minugile Apoi se auzi . nici ala nu mai arca loc 5r inccrci sA se culcc pc podea! ..a rdupe clrm {pera:(') iari ce se gdseau un evanlai 5i r'reo doul-trei perechi de manu5i mititele.i purtind o adeverate conversatie cu sine inseti. Mai c-ag dori sa nu fi coborit in vizuina aceea de iepure $i -viatra tope tu9i..! 1cr.BEA-M4 . 9i iat6-mi acum in plin basm! Ar trebui si se scrie o carte despre cre:c marc.Prostutre ce eiti! i. ba 5oareci 9i de iepurali.rnr: hai sA rdtl. nici placel" .insd cred ci daci ar incepe se-$i dea asemenea aere ti sd pune lumea la treaba gindi mai departe Alisa cei de-acas6 nici n-ar mai line-o pe Dina!" intre timp umblasc pinA nimerise intr-o . gindca ..

.

in cele din urmS se auzi huruitul unor roli mici de car 5i zarva multor glasuri.. de tare ce se bilbiia de frici). Nu inhigi nimic.. nu-mr placel - las' c-o . Cucoanc... nu mai tot gesi nod in - .Asta n-ai s-o iacil" gindi Alisa. fireste cd-s acil Sap dupd mere. Cucoane! (.. Cine intri pe coq!.bi-bibi.Pdi.Cine naiba ficu asta?.E cu siguran!6 un bra!.Fd aia cum i.azut un bral de mare? Nu vezi cI umple toati fereastra? .sapi dupa merel il inginA supArat Haj 5i ajuti-me sd ies de-aici! ($i iar se auzi zorniit de sticle spart6.. qi Alisa nu mar auzea decit $oapte. degeaba incerca Iepuragul s-o de:chidi. zeu a5a. De data asta se aud o u aascutrite. Alisa il arrzi spunindu-5i: ..l zdravdn cu cotul. .atLl... a$a n-ajung nici pin' la jumdtate. Cucoane! - Ei taci. bral ii. 'i ceea ce o fdcu s6-9i inchipuie ci poate Iepuragul cezuse in vreo resadnile de castraveli. fleceule! eata. O sd dau ocol casei $j o se intru pe fereastri. Bilelel? Stipinu' zice cd tu sA cobori prin cos! .. nu-mi place defel. Pet! glas pe care nu-l mai auzise: Iar apoi un Aci sint.Pet.Na.) Acu' spune tu. Si dupd ce aiteptd pine ise pdru cd-l aude pe Iepure sub fereastrd. Nu.O s6-l liniolanul ela desprins!. Bilelel. O! ia grijd . Jos tari.. in collul leag6-le una de alta.. . . $i ddl cazul n-are ce ceuta acolol du-te tu afard! aici!" A$tepte citva timp fdrd si mai audd nimic.. la rastimpuri de pild i: Parcd nu-mi vine. n-auzi.e mai :Iau ala ... Dupi aveli dreptale: da' rot in tot . 5i iar zorniit de ^re sparte. .Scara ailalte unde e? numa' una.rt .) . ce-i acolo-n trd? fereas- .No.Ei.. dar auzi un lipat asculir o bufniturd. care vorbeau de-a valma. scoatA prin fereastrd! Eu.Iepurasul. ptiu bin< cd m-tm .. acum ce-or sd mai faca! Macar de-ar pulca er sa m. una.... trebuia s-o Bil! . 9i-un zorndit de sticla spartd. netiriule! Cine-a mai \. n-o fac. scoase brusc mina afard 5i se ficu ce inhald ceva.i spun. intii urce-le aici. er lrl .t.ul? . Pet.. Cucoane.raf' rostea bietul. prinde fringhia astal acoperi. Alisa iar inrinse mina .lt\t t\ ( { li R() t. sau cam a$a ceva. Alisa deslugi cuvintele: .A! papure. Bil trebuie fi fost!.. m6 fiicosule! gi In cele din urma. Un . sd se fdcu iar ce inhafi ceva. Bil trebuia s-aduc . astanu! Du-te nul Ba. MA intreb. Ad-o-ncoa. Dupd asta se auzj Dn E)as minios (eru al lepura5uluj): Unde eSti? .a coboare prin cu. sd meargd.Si coboare Bil prin co5...Da. si fac una ca asta.Aicadel de capetele! (Ni9te trosnete uite-i.Ce sd fac. euaducd p-ailalt6.atit bra.Aga. asta urmA o tacere lungl.. lipetede mai resadnile de castra5ticl6 ...Apal Va se zicia Bil o.Pdi.Ce \eli au astia in jurul casei! gindi Alisa.

ar scoate acoperiSul". Tot ce Stiu e ce. Nu. Un minut-dodi mai tirziu..Nitel si nu se inece! . cum sare! . nu maineuda mai da-s prea cit ca se va povestesc.. ce-i drept. probabil c-o si md fac mai mic6.de ce soi sd fi fost anu putea ghici scormonind ti luptindu-se se strecura prin horn. gindi Alisa): se-ve-nhate! Urm6 o tecere de moarte.. peresi casa in fuge. s-a repezit nu-t'ce naiba la mine. sprijinit de doi $oareci albi. intr-un glas.Trebuie si dim foc casei! se auzi glasul Iepurelui.esta-i Bil"..me simt eu nubine acum. cit putu.Prinde1i-l voi. care stateau $i atteptau. aproape. deasuprtr-i.. care ii dedeau si bea ceva dintr-o sticle. Afard vlzu o gremade de aniinale 9i de pis6ri mici.. era in mijlocul lor.fl Rtfl Illt. lntii 9i lntii ii auzi pe toli. nici . c-o se ve pare Alisa biga de seame cu oarecare uimire cA pietricelele imprigtiate pe podea se preficeau toate in prtrjiturele gi-atunci veni o idee stragnicl. piciorul inapoi Si astepte pini ce auzi. imi De.e sigur c-o si mi se schimbe iar statura. prin horn.O roabe c[ n-avu timp se se intrebe mult. Bilelel. Si cum mai mare nu pot si mA fac. gi-apoi.li fac eu sA lnceteze".i. Bil. beiatule? Ce-ai pilit!? tot! .apoide lingi gard! Apoi tacere iar inv6lmeieala glasuri.O roabe o ce?" se intrebi Alisa. se nepustird cu tolii cdtre Alisa. dar cred ci la o adicl sint eu in stare se trag un picior zdravdn prin el prea itiu. o lighioani mici . . Cind o zlriri.Jrneli-i capul! rachiu! . zicindu-Si: . i9i spuse gi strige cu glas tate: Dac6 faceli una ca asta. Si mi-a pocnit un boblrnac de-am zburat ca o comete! !" Igi trase." A9a ci inghifi o prijiturici 9i constati cu incintare ce incepe imediat sA se micaoreze. ii 'Daci mininc o prajiturice din asta gindi ea . intr-o padure deas6. unele atingindu-i fala. De indat!. Toate alea ved cI lui i se pun in spinare! Eu.Mi inrreb ce vor face acum? I)aci ar avea un dram de minte.Da.t \lt\l I l\ l1R\ \ll\l \ll nu zlu? spuse Alisa. ceilal. .. Dar .Ia glasul Iepuragului singur: Apoi de . una. chiar aga-ai zburatl . ce fu indeajuns de micd pentru a putea trece prin u$e. o pun pe Dina reu! Sd nu mai faceli asta. uitati-l pe Bil. Atunci Alisa strigl clt putu de tare: ei . Bietul Pui de $opirl6. strigind: ziu. n'ag vrea sd in locul acestui Bilelel! E cam strimt hor- ()R iii Bil fiu nul esta..Spune-neurmi se auzi scirliind un glAsIn cele din cior slab (. incepure iar se se foiasci.Vezi .Asta e Bil!". adeverirI .Ce s-a-ntimplat. Alisa izbi o dati zdravin cu piciorul qi-agtepta si vad6 ce se mai intimpla. 5i Alisa il auzi pe Iepurag: srajunga pentru inceput. . cdci in clipa urmetoare o ploaie de pietricele mici se revirstr pe fereastre. iar Alisa gindi: . dar ea o lui la fugi cit putu de iute 9i se vSzu curind la ad6post.

$i temindu-se in ficce clipi sd n-o calce in picioare ci. pe dedesubt. fugi iar sd se ascundi inddrdtul urzicii. in apropiere. un hdmAit scurt ti repezit.ar lj mincat-o. iar pe cind privea ingrijorati in juru-i prin desigul arborilor. zise Alisa.. ca sd se mai odjllneasca 5i fdcindu-. toarte bine r. cind o rizu. O lue indate la lugd 5i fugi pin6 obosi de abia mai sut'la. intinzind :oviielnic o labi. dupa ce o cercete. la flori gi la firele de iarbd. cdci atunci probabil c. Ah. cu bratrcle incrucigate . )t 5c rcpcli la crengufA.Mititelul dc ellfluiere..a gdsesc drumul cdtre gridina aceea incinrAtoare. ce'l Inlr-ade\ar. un plan excelent. asld (ra inlrebarca: (a sd manince'l Alisa se uita in juru-i..eluSul incepu o figurd noud. ficindu-se cA vrea s-o sfi. Alisa gindi ci asta era ca tr cum s-ar fi jucat cu un cal dc camron. cl iar se avint6 spre crengufe." Pdrea. . culese de pe jos o crengule 9i i-o intinsc. cd1elu5ul. ficu un salt in aer cu toate patru picroarelc. Alisa 'c leri indaratul unsr urlici inalte. cam de-o inellime cu dinsa. cum de altfel nu pdrca sd ia in seamd nimic altcer. de cealalti parte a urzicii. gifiind.Mai c-am uitat cA treah! buie neaperat sd cresc iarl Ia st vedem ce-i de facut oare'l Bdnuiesc c-ar trebui sd mAninc sau sd beau ceva. din amindoud larurile $i dinddrat. din departare.ic. . Dupd aceea.. fIrA indoiald. dar vorba e. dar nu vdzu nimic care sd-i fi perut potrivit a fi mincat sau baut in situalia ei. dar totodatemingiios. iar cel de-al doilea. cu glas rAgu!jri in cele din urme se atezd.lelandru uria5 o privea de la indlfimea ocl'rilor lui mari 9i rotunzi $i.Cel dintii Iucru pe care trebuie sd-l fac i)r spunea Alisa este sd cresc din nou pini la mdsura mea obi5nuitd. cu toate mingiierile ei. se tot repezea de tul de marel. incerca s-o atinge. ii dete in gind ci n-ar fi rdu sd sc uite $i pe dea- inchigi. albastrd. mai depdrti5or. .i dc pulin in seama pe Aljsa. care tcdea in virf... Da' ce c6trelu1 dulce era! zise Alisa.'a. ci. daci a5 fi fost des- - supra. cu hmba atirnindu-i afari 5i cu ochii sii mari pe us. Alisa isi zise ce e momentul s-o iteargd. Un c6. cu glas . rezemindu-se de o floare de pdpddie.i se cizni si-l ii era grozav de teama ca nu cumva sd fle flamind. ca . indati se vizu ochi in ochi cu o omidi mare.i ca un boicr bdtrin fuma tacticos dintr-cr narghilea lungd. o fdcu se se uite repede speriate in s jumitate aproape la crenguiA.a n-tr dea peste cap catelandrul: in clipa cind ie5i rar ia iveall. Ce mult mi-ar fi plAcur sd-l invet cite Si mai cite giumbuSlucuri da. cre)tea o cluperca mare. alergind de fiece dati pulintel inainte ii o buni bucate inapoi. chiar deasupra capului ei. .cheunind d. ti litrind tot rimpul.ra n-avea nrcr cea mai micd idee cum si inceape aJ implini.elu5ul. incintarc. neluind-o citu. Cred cd dsta e cel mai bun plan.i vint cu o frunzi. Si pinA ce latratul cdlelandrului nu se mal auzj decit foarte slab.i fbarte simplu intocmit: singura rr(uldte era ci Ali. fdcind o tumb6 in aer. de zont ce era s-o apuce. Aproape fdrl si-5i dca seama. se vadd acolo cc era'l Se inillI deci in virful picioarclor 5i aruncd o privirc peste marginea ciupercii.

tr . nu-i aga? asa! domnul Omidd. incepi sa nu mai inlelegi nimic. De. AdicA cum? zise.zise domnul Omid6.respunse Alisa.Da'nu prea se simJea incurajate Alisa aceaste introducere.zise domnul Omid6.Nu-ipoate zisedumneavoastra ince n-ali ce . domnule .if -decit mine ce dumneavoastra ce stiu ealtfel Alisa ce . 9i. gti1i. Respunse cam De. Da' crre e$i dumneata? Ceea ce iarigi ii aducea inapoi la punctul de unde pornise convorbirea. foarte politicos de vreme ce si mie imi e totul de neinFles. A$ vrea. cine atlta stiu cind m-am .teame ce n-o sa pot. fost in situalia asta .Cred cidumneavoastrd! cine sinteti apoi in fluture. desigur c-o se vi se pard cam . fiindceAlisa eu nu-s . Omide scoase ciubucul din guri 9i o intrebi cu glas sfirgit. domnule. foarte serios: mai intii ar trebui si-mi spunc.sint. cind te schimbi de atitea ori ciudat. in clipa asta nu prea giu.Dumitale! zise domnul Omidi cu disprel. Me tem ci mai de inteles ca atit n-o se ve-pot explica . .E de neinleles . somnoros: dumneata cine epti? . . in cele din urme.zise nici . poate sim.Deloc .zise Alisa dar cind o se trebuiasce si vi schimbali in-crisalidi gi ritate. .dar mi-e . se ridici in picioare 9i zise.zisefoarte .De.tot mie mi s-at pirea ciudat. domnul Omid6 cu sevede sfioas6: pe zi.CAPITOLUL V POVETELE DOMNULUI LE OMIDA Domnul Omidi 9i Alisa se privire citva timp in tecere. Alisa era cam siciita de faptul ci domnul Omidi ii vorbea atit de scurt. de-atunci m-am schimbat de citeva ori. nu credeli? .cine eramdar cred ctr dat jos din pat azi-diminea16. Vorbeste l6murit! l6murit5.

ai forme aproape obeze! $i Cum de bra1ele tot mlddioase i1i $i picioarele E$ti bdtrin. cd ettiWill stare fiul iar . guri 9i zise: Va se zice.zice Cine-ar crede in Sd lit virful nasului un lipar june eram. domnul Omidi pufii inainte in tecere.Cind tindrcap m-o prosti. De cind eram ttndr.pini n-avea ceva mai bun de fAcut si la urmA tot li mai spunea ceva interesant. Voiam fac avocat. scoase ciubucul din . taicd .Cind harnica albind vrea" 5i a iegit cu tolul altceva! rispunse Alisa.ttuin. dar in cele din urmi i9i desficu braple incruciSate. lncit Alisa se intoarse iar 9i se apropie. .Mlddios ca sd Jiu. . . Ce lucruri nu{i mare! aminte$ti? intrebe dom- - .Sti rcI stai.Cindsd mderam. bdielag. zice rt i . Vino lnapoi! o strigl domnul Omidl. Fdlcii tdrie am pdstrqt.rr.zise domnul Omidd. domnule . mddularele toate. taic(i I'yitl . Uite alifia vrei ti tu poate Sti-li vind nilicti? E cinci bani cutia.Nuglndi zisela urma urmei putea si mai Alisa .E.. 5i cum IatA alte intrebare care o cam uluia. le-am uns cu-alirte. ialn ic. taicd Will - li-am mai sint? spus tot sfirleze! .ci agtepte poate ce tot .dispozife foarte proastl.De ce? zise domnul Omidtr. da. gindeiti ci te-ai schimbat. cu pletele-n vint.a Omide.pe cuvint. de pilda.Esti bdtrln .tide tot ti-a albit: Ptirul feciorul gr(ii - Cu capul in jos oare bine o Ji . ti cum domnul Omidl plrea s6 fie lntr-o. ce-i drept. Stau h cap.bund. am incefcat sd spun poezia . domnul Omidi. in miini proprir? Pricinile apoi cu nevasta pledind.I E\\ t\ CARR()t_l nu-i didea in gind nici un r6spuns prea bun. ba mi fac nul Omidi.P6i.Asta-i tot? ftrcu Alisa. hm? - ci.Etti bdtrin. astd minune? b..ceva important se-ti spun! Am Asta era o ftrglduiall ispititoare.seu at . stiplnindu-9i cu orPr! crnt.E)ri . taice WiU" Alisa ipi incr[ci9d miinile la piept 9i incepu: . Citeva minute. tuicd. . Unele lucruri alte date. . cu glas foarte Spunc poczia .lts fdlcile moL De sd mestece rt Da' ghca o mdninci cu oase g cioc Cum faci. betrin. dupd pofta inimii! In cumpdnd! E de mirare! .Md tem nu mi le amintesc-cazise Alisa. 5i nici zece minute in sir nu rimin la fel - ba mi fac mici. Nu te pierde cu firea zise domnul . Alisa lntoarse spatele. md temeam Cd statul in De ctnd Stiu cd tot prost sint.

A. parte cretti mare. domnule. acu'care ce e?" se intrebe 9i ron16i o firimiF din buce1ica ce-o linea mina dreapta. din cealalta te faci . cici scedea repede.l\Lt l\ t{RA \ll\L \ll. in clipa urmdtoare simli o izbituri sub birbie: i se pocnise de pictor.Atlta c6-i neplicut sA ttifi? Nu stiu zise domnul Omidi.Din ciuperciintrebat domnul Omidi. . Alisa rimase cltva timp pe ginduri in faF ciupercii. 9i cum ciuperca era cu desevlr$ire rotunde.nu mai spuse nimic. unele cuvinte mi-au iegit altfel. trebuia indate se minince pulin din cealalti bucigicd. de dou6 ori.mie domnulprea am pi cl nu .Ce nu m-amJi-ar conveni? Intrebe. de .Ei. ca s-o incerce.Cum egti acum if si fiu nilelug mai . Ba eo .mici. Dintr-o . mi-ar place vi e cu supirare mare. incit abia mai avea loc si. eu . Alisa aftepte cu ribdare pin6 va binevoi s6-i vorbeasci. deschidi gura. inellindu-se de un deget)..te tot schimbi mereu. mlrime . Fu foarte speriatl de aceaste schimbare brusca.. Dupd un minut. Ce bine ce pot se migc iar capull exclamtr Alisa inclntate.De. 9i.La destule mird pin-acu' liam rdspuns! Rogu4e. Btrrbia ii era atit de indesattr in picior.Darglas nu-s obipnuiti! se scuzi biata plingitor.N-ai mi se pare .{)R . dar in cele din urm6 o deschise 9i reugi s[ inghite o ferimtr ti din bucilica miinii stingi. . se ficuse nev6zut. . E jalnic se ai o inellime de un oeget.Ti-a iegitcategoric domnul Omid6. luind ciubucul in gura.. dacd nu spuse Alisa. o parci ar fi fost clipd mai tirziu. In cele din Urmi o cuprinse cu bralele pina unde putea ajunge $i rupse cu fiece mintr cite margine.Da. incercind a se limuri care si-i fie cele doui pirli. Fapen pe cind vorbea (avea exact indl$mea Cel dintii vorbi domnul Omidtr. gi glndi in sinea ei: Alisa cu . porni iar str pufiie. rostind intre rimn nP^i. . . dar in clioa urmeroare se sperie din nou. doue.zise cu glas tare. -rlspunse repedeglndit la o mirime anume Alisa. gtrsea problema foarte grea.. spus-o bine. De data asta.Dintr-o parte din ce2 Cealalti parte din l^?:" se intreba Alisa in sinea ei.cu deloc -domnulinellime foarte bunA! zise minie Omide. casce o date. place? . dar lgi didu seama ci nu e timp de pierdut. o bucilici din in - . acum te card! Mai am $ialte teburL $i mi-i de-ajuns! Vezi c-acu' ili fac vtnt pe scard! spus-o bine zise Omid6.PflRlPt-llll | {l. altfel de la lnceput plnl sflr. din uou. c6ci nu-5i mai gisea umerii. domnul Omida scoase ciubucul din gure. ln viala ei nu Alisa mai lntilnise pe cineva care s-o contrazice atitai simtea cd-gi pierde ribdarea.Of.tf^r.O se te obignuiegti cu timpul .spuse domnul Omidtr pi.spuse care urme o tecere de clt€va minute. se scuturl.ladupi lit . apoi se dete jos de pe ciuperciL gi se deplrti prin iarbi.. cl numai de fiinle sup[rdcioase dau!" .

Atunci plcaci dc-aicil zisccuibul lui.lLrmrtalr: mic nu-mi piac ouelc crudc.edea. Nu po!i s6-i impacil pace! Ba eSti 5arpe! ele un icl cje $crpi.r adauga:. verde. e. incit amuli cite\'a clipc. garpc! protesti - 1i-am mai . de pulin dcspre ce r. pe un ron dc adinc disprcl.crpii. era o lunsrme rmensi de git. dcgcaba tdgeduie$ti. Nu creci asta . AcuSi o si-mi spui cd n-ai gustat Dd-mi repcti Porumbclul.'.ba crescind. care acum incepea se inlcicagA pesul Porumbelului. Si . Era o idce arit (le n()uil pcnrru. lcrpi.orbili Am incercat prin r6dicinile arborilor. cind un sisiit aprig o facu se sc tragi inapoi cu grabA. dar fere altd urmare decit cA indepdrtatul frunziq de sub ea tremura nitelu$. . cu marc gri. trcbuia si stca si giJ descurce. $i tocmai cind alesesem cel mai inalt co- asla.. - .i tocmai cd in sfirgir am scApat dc ci. douA.9i chiarca at face una ca md uit dupl oui. ori Sarpc? oui. un porumbel mare ii zburase in obraz gi o bdtea minios cu aripile.1'c uili dupi oui. asta-i tot ce pot sd spun.. Porumbelul .lc cind privea in jos. dar cu !las ce\a mai pot.spuse pare foarte riu c-alj avut sup6r6ri Alisa.incercat in malul apei. Da-nri pasi gr6bj mult -spund Alisa /rtc ioarte din intimplare nu . cu sint o tcrili -incloiald. gi daca-l afa. t'iindci gitrrl i sc incurca mcrcu printre crengi.zise Porumbelul. desigur ti Alisa era tot mai nelamurire. ti se pregitea si-l cufinde printrc frunze ldcscoperise ci acestea nu erau decit coroanele copacilor sub care umblase). am incercat prin Jm tufiguri . poltim. firi a lua :cama la ea. unduit intr-un zigzag gragios. Dar perpii ittia.. care p6rea a se indlp ca un lujer dintr-o mare de frunzr.Nu zise Alisa. incerca se-$i aplece capul pine va da de miini incintare .dac-o fi aya.se sA nurnli .e fecut umerii bierele mc. cind dintr-o bucati. ca 5i . zi sd mdr [ri ii cu ocllii in patru dupA pi noaptel Nici un picu$or n-am dormit. ceea cc-i dete Porumbelulur ragaz sA adaege: .Nu ziLr.. nu li-ap Iu" pu-llr.CaouAlor n-ar fi destul6 ostencali cu clocitul Trebuie . sigur! Ce e . tcrilclc meninci ti cle niciodati un ou! .. cu tcrripurile lorl Brr! $arpe ! $i. 5i una. cc sc zArea aiternut departe..ti atunci'l zisc porumbclul.i in Alisa sc ghcrnui printrc copaci . nile la cap.ji.i cusc in acea zi_ po..pr. sc iresc rar din senin.\. sub ea. Cum se p6rea cd nu-i chip sd-5i duci mii. cc mai scorncali! rispunsc rumbelul. gcrpcftc... i. sa vadi ci girul ii era mlddios ca Tocmai reugise sdl aplece.spilnca totdeauna aderdrul fiinclcd. Tot porumbclul. Jp. de trci sAplamini! lmi . cu spus ! il incredinlS AIisa.. Da. cc. gindi insA ce n-avea rost sa mai spuna nimlc pina nu \J termina de vorbit Porumbelul.Am gustirt oui. nul E5ri yarpc.cu chiu cu rai. Am vAzut eu destulc lf-rilc in \irla m. 5i cum . Eu sinr sint o. circ-un pic. dacd Dupd citva timp iqi aminti c6 ince mai linea in miini celc dorra hucdlelc rJc ciuperca )i se apuci sA ronldic. att'pac drn pidurc .Alisa indignar5.continue cind gindcam lindu-i sc iar glasul . iti!i. imbufnat. cum de nu vA pot vedea'l Vorbind.continu6 Porumbelul. amintinclu de citc ori sc prefi.zisc Alisa. dar nici tfia cu un git ca ista! Nu. ba scirind pini cc.Dar cu nu sinr $rpo. $arpe! . aciuindLr-sc iard. cam cu . cAci era un copil carr. Vid eu ci tc cizncati a niscoci ceva! 8u.i migca miinile de colo pin6 colo... atunci inseamni cd sint .Si fu un sarpe. in siirJit.\lisa.spuse Porumbelul dar zise Alisa.rlir.Nu sintlipa Porumbelul. ce-Inr pasir mie dc eiti fetiie. miini.)Jp( plingind: Am incercat in toatc felurile 5i tot dcgeaba! Nu-i chip si Ic inrri in roicl inleleg cituti . las' cA ttiu eu. cind din ccalalri - .Ce-o mulrll -s-or fi fi verdeap aiamei'l zise Alisa.

.

nu mai inaltd de vreo patru picioarc. ajunse deodatl intr-un luminig. gindi Alisa . M6-ntreb.statura pe care-o n-are rost si intru la ei cu am acum: vai. ceea ce am de fdcut acum. ci aceea frumoasd.Bravo. dar in citeva minute se obitnui 5i incepu iar si stea de vorbe cu sinc insdti. e se petrund in grAdina Vorbind astfel. intii 9i intii.i din fire 5 de spaim !" A9a cd incepu si ronFie iar bini5or din bucelica ce-o tinea in mina dreaptd . niciodatA nu iitiu ce-o sd devin. cla' ..i-ar ie. incit la lnceput ise pdru fbarte curios.Oricine ar locui aici . . de la un minut la altull Totuti. cum prinsese obiceiul.lll\l\ ( \Rll()l I !ezu ce izbutise se ajunge la inillimea obisnuite. . unde se gasea o cas6.i nu cuteze sA se apropie de casd inainte de a li scizlrt la vreo noua dcgcte. iatd c-am revenit la masura mea obi$nuiti. acum am implinit jumetate din ce-aveam de gindl Uluitoare sint schimbdrile astea.. oare cum pot face asta?" De atita vreme nu mai fusese cit de cit normali ca stature...

r u .datI sc ivi. ca clc broasci. Amindol lacheii aveau pArul pudrat 1i aran. cu o IalA rotundi 5i ociti mari.inlii.partca Rcginci.durc. stdiu ti se urli llt casa. alcrgind dinsprc p.CAPII'OL UL VI PURCEL CU PIPER Un minut. O inritalie la crochcl pcnrr cc le acopereau tot capul. pcntru cd cci diuduniru lac atita gilegic. o scrisoarc marc .achcul-Pe5tc plccasciar ccldlalt tredca pe jos. ll.lbartc sc didu rioasi si allc dcsprc cc cra vorba pidurc. rJiniir :i hucl.. intii 5i irrtii. l. ciud dc(. Lachcul-Pc5tc scoasc la ivcali.rca. dc sub bral. ca . un lachcu (Alisa il considerA lachcu.si ascultc pulin mai la o partc. $i intr-adcvdr. cd tot nu te-audc nrment.aproapc cit pc carc i-o inmini ccluilalt.sir'rt dcdouA motivc: mai ca )r accca5i partc a u)ll indcd cu dumncata. zisc Lanici urr rost sA ba.i cind scoasc iar capul ca sd privcascd. ar ti zis cd-i un pcitc). ca. Alisa mcrsc cu sliali pind la u55 . . cioar intorcincl Irr icl cu! intelc: Dc la RcginA.lc li \c Jmest{car5.. l-iindci cra imbrAcat in livrea: altminteri. ii tlerclrise un alt lacheu in lir. intrebindu-se ce se taca mai intii.achcul-Broascd rcpcti. clc fricd sd n-o audi cci doi.i bdtu. Accst lacheu sc apropic rJc ca.i [-acheLrl-Pc5tc.!.i . Alisa sc prrpddca dc ris uitintlu-sc la ci: alergd inapoi in p6dLrrc si sc ascundi. pc-un ton solcmn: Pcntru Duccsi. prostcltc.iat in buclc [.N-arc pcntru chcul . cl dc marc spu|rinci. irr rr.douS. judccintl dupd lala luj. aproapc dc utl. pc acclaSl ton \r)lcmn. al doilca.er ir cir'ceni tirr. dinauntru sc auzrra un scandai ncmaipomcnit: nilte ncincctatc urlctc . Apoi ibi iAcura unul !ltuia citc-o plecicrun. cuAlisa obscrva toatc aslca 5i . din C) in!italic la crochcl Ducu'i. in cc vorbesc. tr sc holba la ccr.

$r eu a$ putea sA-!i deschid.r pi. Intr-adc\. iar copilaiiul ba urla.rinlcsc.spuselc inainte lini scama dc ci .Eueu si si lac'l zise Alis".t o r. tl . liindcd nu cra prca iigura claci se culcnca sA vorbeasct ea intii . doul . cu glas mai . . ba strlnuta.r. intrcgi. rinjind cu gura pini la LlreclI.j :rJrncrrurr. dumncata ai putea sd bali .i . are ochii atit cle aproapc de crestetul capuluil Dar in tot cazul ar putea se respundd la intrebdri.i Ducesa strenuta din cind in cind.rch. prea era incdrcat aerul cu miros de piper..una.Cum si intru'l repet6 cu Lacheul zise: aici pini . pe un sciunaf cu trei picioare.Ar mai avea rost sA baii \orbi . Sintcli buni si-mi spuneli zise Alisa.!ca. .. fArI si . Lacheul gdsisc un bun prilej ca .ir toate linicsc.)bscr\Jirrlc.. cu un copil mic in bra!e.l.ului. Pind .i . in mrlloc. Che\hrre (n i ) o .puil-tr )i gtndr c-Jr lr rn!r hinc \. In clipa aceea.de cr' rinjeste afa pisica dumneavoastrd'l )i pin. sc Irolba intrLrna la cer $i Alisa socoti cd asta cra hotirit nepoliticos.pctr.onti. 5edea Ducesa.Dar poate ce nu-i vina lui ili zrsc apoi n-o fi putind altfel. U5a ducea de-a dreptul intr-o bucitirit' "rrre. ce sta pe vatrd.ca .r.zisc f)uccsa .cfLr :.Al l)egeaba stau la timpit de-r b'nelea zise Alisir disperati e \poi cicsch ise rr5lr. rtlai c vorbi - intre timp. r I c.Lc ea ." glas tarc.nrlrca ilirld.ci nu-i pr(a pliiu sa-l rLrdi.. sc dcschisc . printre strinuturi. atit clc minioasd.'ctrlui >r am(slcc:r intr-un ceaun mare.Lacheul. incit Alisa mai cd sdri in sus: clar indrta \A.alr cr. de parcd s-ar 1i tlrimal in bucali rreo larfurie sau vreo oali.Eu o si sed u5a casci miinc. bucurursi cd in croprsc coDvorbira. chi!rr p. .('J. punsc Duccsa.prla. Stiu sA rinjcasci. ce pdrea plin cu supd.istc capul l-acheului. cu uirc- cari inf'lorituri: o aici intruna.i placu Jeloc lorul cu r'..rn (:lpil l.rrc-r . \(5c Multc nu stii tu.rL. disculic cu dsta .\li...i(us! j ras- zisc AIi. mar cum te contrazic toate fiinlclc rstcal Sd innc bunelli. vorba e r/acri trcbuic si intril zisc pLrat( . numai ci . fSrA incetare. J( prrci n. Asta-i \orba. pinA sc farimi dc-un copac.rtc ia tt.zisc Duccsa . deci pisicile din Chcshirc totdcauna lapt.\. ingclcgi .Rirr c.de-aia. . Singurele fiinge din bucdtirje carc nu \lrinutau crall hlrcalSrcrsa . Atunci zisc Alisa cum sd intrul fi induntru.'tmitn.u.r Laclreul.icd mare. E ingrozitor bombini pcntru srnc ni(i . pc rcclo'i lu1. BucdtAreasil . p.1drt. Cun .Fiindcd-i o pisicd din Cheshircr . zilc . bucdtireasa lui dc pe lbc ceaunul cu supA fi.1. sc apuci sA aruncc cu tot cc -qi sca la r'ndemini in Ducesi 5i in copil intii - in linrbl srcar cnglezit e\ista zicala: . sd intruJ intrcbA iar Alisa. inlrlcgil Pe cind vorbea. cc 'ed $i alt subiect dc Ali...Pdi.:iumncata'l .r ir (. lare incloiali.r Iluicre. . dacd ai slrAnuturi.:i.rlrul. nu alta ! Adcvirul Asta cra.. intii 5i intii.ta aplscata .Cu siguranli cd a pus prea mult piper in supi!' i5i zise Alisa..i u cd nrr-i crau .4r.i prin ea. in timp cc qovdia cam cc si aleagd..Cc .cr nLr.a loJrlc crr!ll|l. nici nu cd pisicilc 5tian. :\dtl nriL Lacheul.citc un trosnet puternic.-. De pildi.Toatc Stiu .i r. o zburi 1':rrllrie marc.1r fi intimplat nimic.Lu Iru.tare. incit prinse curai 5i r'orbi mai dcpartc: Nu itiam . indati dupe aceea. ii atinse in trcacdt nasul $i zburi mai dcparte.rrl )i in. SA. Porcule! Ultimcle cu\inte lc rosti tam-ncsam. plina dc lum dc ll .dacd ar li u$a asta intre noi.uprl t.'rc>ti zisc l.5i lntra I convcrsalic.

Douizeci 5i patru dc ore. vezi tu nitel de el! ii spuse Ducesa Alisei. dac6 vrei. fdcea de parce nici n-ar li bagat de seamd. cum s-ar mai descurca cu ziua gi cu noaptea? F'iindcA. Cind il prinse. chiar cind o nimerea cite ceva.Parc-ar fi o stea rlp mr rp" oin. zvirlind copilul spre ea. Sint asprd cu miculul meu. care. carc Bucdtdreasa arunce dupe dace .Ah. . incit Alisa cuteze se vorbeasci inainte: Alisa il prinsc cu greu pe copil. Niciodati n-am tindu-i un ..Dar asta n-ar fi de nici un folos . il tot zguduia cu strii. nu-i a5a.Ah. mai si i-l striveasce. te rog.5i iegi in ea o tingire. Pe cind Duccsa cinte cea de-a doua strofa.tia cd te-nttitttd..nicie pe copil. tivi fi farfurii. nu mi-n$el sau .Fiindci veni vorba de sucit . incit Alisa cu chiu cu vai izbutea se-l Jine. si 5tii cd i-a rvpt drdgulul de niscior! exclamd iard5i.cc totdouasprezece? -pe mine cu mA plictise$ti . apoi urme o ploaie de tingiri. Popara. $i-i ajutd! COR Valeu! Valeu! l/aleu! . E timpul si me-mbrac. Ducesa. iar copilul urla oricum atit de tare.arunca o privire cam infrico$atd spre Alisa bucitdreasi. de-alde astea! zise Ducesa. cin- du-l zdravin la slir5itul t'iccirui ttl de cintec de leagin gi zguduinvcrs: fii asprd cu miculul tdu. Am.i copilul): I lup( iu! Hel.i timp de un minut-doud se tot gi incovriga . incit Alisa abia desluqea vorbelc cintecului.iu! Hapdu! .Poftim.zise Alisa. . :.li l'Frirq ins6 abia o atinse. sfordia bietul de el ca o locomotive . $i bata-l cind ttrdnutd: Strdnutd fiindcd aste rdu. urla atit de tare. fiindci mititelul avea o tormi ciudati: Iinea bralele si picioarele intinse in l6turi. bietul de el. zic i eu.zise Ducesa suceite-i gitul! .s-ar mi5ca lumea cu mult mai repede. . dar bucetereasa amesteca de zor in supd 5i pirea sd nici nu asculte.. incit era cu neputinF sd gtii daci-l suparau ori nu loviturile.Dac6 5i-ar vedea fiecare de treaba lui mirii Ducesa . . ca se merg sA joc crograbi din odaie. ca si vadi dace are de gind sA ia in serios aceastd idee de-a Ducesei. bagd de seame ce faci! strigi Alisa. Vai. putut sa sufer cifrele! Apoi sa apucA iar si adoarmi copilul. cind o cratiF neobignuit de mare zburase chiar pe lingi nasul copilului.itll ll 1 _ \ \iir iii\ il cu vetraiul. loarte bucuroasi c6 avea prilej s6 arate 5i ea nilel ce $tie. sirind ingroziti de la locul ei. Gindili-ve. chet cu Regina . II DAI OU(A SlrOnUlO: Ii printla bine. ii trebuiesc pdmlntului douezeci ii patru de ore ca sA se suceasce in jurul axei sale. ralAturindu-i-sc bucetereasa r.iar se intindea.

atit .i spunea.in ce dircciie si iiiiau cadc bunA )i si-mi spui s-o s6 plcc de-aici'l Asta dcpinde lbarte mult .numill s-iuung un(lc\l -.s-ajungi zisc Pisica. De ce grohii'l mustri . ce-o sd l-ac cu cal". cu oarc. tc rog. ca si vadd ce e cu cl.c Dc indatd cc sc lamuri cc-avca dc facut ca se-l poatd purta in bralc. ii cercctA fap.el cdtre pddure. ingrijorate. una. De data asta nu mai incipea indoial6: a rimp..i vorbi inainte.prea erau mici pentru un copil. Nu. . deodat6.i se uite iar in ochii copilului. . .Cind o s-aduc acasi vietatea asta.Nu prcir imi pusi undc ajung . il dusc afari Ia aer' ltrebuia se-l suceascd intr-un Icl dc nod iii." cind. cirora le-ar Il stat foartc binc ca purcei . dar ca purcel mi sc pare foarte drigu1. CopilaSul iar65i grohii $i atunci Alisa. nu-i oare o crim6 si-l las aici'1' Ultimele cuvintc le spuse cu glas tare.intr-o . Pisicule dc Chcshire incepu. Mititelul grohei. nici urmi de lacrimi!" . Toate astca nu-i pldccau deloc Alisei.deloc daci o sd-i carc pLaca accst numc.. Ai grijd! Bietul mititel iar hohoti (sau grohbi. . . Dar Pisica nu licu altceva dccit sd rinjeasci . dcocamdatd vdd ci-i pare bine".Cind ar fi crescut mare . gindi Alisa Vrci. in ii Binder Ali'a . Fdrd indoiald. avea nasul din cale-alard dc cirn semdna mai mult a rit. - ici- - DacA ai cle gincl si tr' prellci intr-un Atunci n-arc importanlA in cc direcgie o zise Pisica.Dace nu-l iau cu minc pc copilul asta - era un purcel in toate regula. Pisica doar se hlizi cind o vizu. nu puteai desluti care din doue) 9i mai merseri citr tdccrc. nu mai vreau sa am dc-a lace cu tinc. sd-i apucc strins urcchea drcapte 5i piciorul sting). 'I)acd ai $ti cum s6-i prelaci de-adevirat. rotu$i avea ni$tc gheare lbanc lvngi.ll \\ l\ ( \RR()l.l purcel.Ei.. cind pruncul groh6i din nou. .tia.ii mai tarc. rdmase loartc mirate vezind pisica dc Clreshirc agAlare de creanga unui copac din apropicre. cercetd iar chipul..sfiali. Alisei i sc paru dcstul de blindi.. clrcpt cxplicalic.. iar ochii-i se l'6ceau tot mai mititei .Dar poatc c-o ll din pricina plinsului gindi. urliugi Alisa. Alisa tocmai incepuse a se intreba in sinea ei: ..i o mulfmc dc dingi ascu1i1i. clragul meu .. incit Alisa i$i dddu scama ce se cuvcnca s-o tratczc cu respcct..zisc Alisa./i-doud au sa-l omoale. . ca si nu se mai poatd deslacc. toarte ingrijoratd. sd vadd rurmc dc lacrimi.ar fi lost un copil groaznic de urit. ce Alisa.igi zise . A'a cd il puse jos ti lu loarte uturate vAzindu-l tropdind liumu. incit Alisa i5i d6du ssama cA n-avea absolut nici un rost sa-l duce mai departc.cuviincios se tcil cxprimi Alisa. llindci nu :.tisr Alisa.. Nu-i dcloc astl'el. tbarte scriodse eu. ." $i incepu a se gindi la alli copii pe care-i cunottea. dc parci i-ar fi raspuns (dc la un timp nu mai strenuta). decit a nas. de locul undc vrci .5i rocmai i. atit de tare.

.

igi dete seama Alisa. .Asculte.zisc Pisica ciinelc departe .zise Pisica. De unde itii cA sint nebune? intrebe Zi-i cum vrei .Binc .i nri-ar place s5 nu mai tot apari ri si dispari chiar a. dis. qi cu virful cozii pAru irrcet dc tot. n-ai ce-i face zise Pisica. $i-eu sint nebund. . ridici ochii . Asta nu era de tegdduit. .e.trebule.) Nu eu. Da'eu mirii cind md bucur 9i dau Eu zic cd torci.S-ade parcd in purcel .O se me vezi acolo . - spuse eu n-am chef .a. $i tu cSti nebunS. ce s-a fdcut copilul'l Era cit p-aci si uit se te intreb. Alisa.5i pieri. Te poti duce la oricare dintre ei. prefdcut . ciutai - Trebuie si fii pe-aici? - zise Pisica - altfel ce Alisa nu fu deloc convinsi ca asta era o dovade. ti acum.firdspunse Alisa linittite. sd md duc printrc nebuni A. dupe cc tdt rcstul pisicii dispdrusc. totuti continue se intreDe: $i de unde Stii ce ru e$ti nebune? I ln limba englezi prcit) ca un icpurij). are se tic mai puiin Am $tiut -iarigi picri.i$i zise .miriie cind se supiri gi dd din coad6 cind sc din coade cind mA supir. Pisica s-ar intors in chip firesc.. nu .ind cu rinjetul. dacd mergi cit . si incerce alta intrebare: Cam cine ste pe-aici pe-aproapel Cred cd ay-i Alisa.Ei vorbi mai . Alisa nu i! prea mirate. zis purcel . poate ce n-o sd l'ie nebun riu in tot cazul.rdspunse Alisa . Alisa o porni inspre partea unde aflase ce sta Iepurele de Martie. gi tu joci .Pdldricri am mai vdzut .i poftim! iar Sedea Pisica pe o crcangd de copac.. .. Pii. eu c-a$a o sd fie 5i zise Pisica nebun ca in martie. - Ai . . amindoi sint nebuni..zise Pisica.spuse azi . bineinteles ce ajungi. flutupelerind intr-acolo laba dreaptd sti -flururdun rier: iar in partea asta cealalrd . dar Pisica nu mai aperu. nu cd mirii Alisa. firi vestc amclit. carc mai zdbovi citva timp." Pe cind igi vorbea aqa. zicmai intii dc toate. aSa c6. Toli sintcm nebuni pe-aici.tor mai interesant o si fie lcpurcle dc Martie. A$a ca sint nebune.crochet cu Regina? Pisica. A5a-i'l bucuri.gi labi . fiind luna mai. inccpind 5i rfirr.Dar ripostd Alisa. Pe cind ince se mai uita la locul unde stetuse Pisica.In partea oceea spuse Pisica.Mi-ar place foarte mult zise Alisa dar n-am fost invitate pina-acum.m-aidc data astaalta. dupi un minut-dou6. O.sta un Iepure de Martier. cici se cam a$tepta s-o vadi Jparind din nou.Amzis purcel ori ccrcel'l spuse Pisica. ciinele e ncbun'. se obignuise cu ciudeteniile. exista o zicald: 'Nebun (sau zaiepure de martie' (luna cind odrdslesc Alisa mai st6tu pu(in. . deodatd aceasta apiru iar.

t'r u 'l tJI| ] \tt\l ! t\ t\R\ \lt\L \ r)R ." Nu mai inaintA mult 5i dedu cu ochii de casa lepurelui de Martie. Chiar 5i a5a. merse spre cas6 cu oarecare goviiali.. iar acoperigul era stulruit cu piir d!' iepure. zicindu-pi: .. incit Alisa nu prca se incumcta si se apropie pin6 nu mai ronlai nilelu5 din bucdlica de ciupercd ce-o linea in mina stinge. Era o casi atit de mare. Pisicd Idrd rinjct am mai vizut. igi inchipui cd aceea cra. dar rinjet tdrd pisici! Atra ceva n-am pomenit de cind treiesc. pentru ce hogeacurile se inillau in chip de ureclri.Dar daci totu$i e nebun rdu! Mai bine mi duceam sd-l vid pe Pelarier!" .Ce curios! gindi Alisa. ca se creasci la vreo trei palme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful