Lewis Carroll

PERIPEIIILI ALISEI
INTANA MINUNIIOR
Editura Ion CreangE

-..--.--=:

Domol plutim pe ape line Bat unda vislele, linute De mtini micu1e si, vezi bine,

In

dupd-amiaza aurie,

Nici strguinTa nu-i prea mare, Nici iscusinTele depline.
In astd tihnd Si visare,

O,

cruzi^ micufi

! In

dst ceas molcom,

Pe-un ins topit, ce-abia rdsufld, SdJ tmboldigi Ia ,,un basm mare" !... Dar cum sd-nvingd bietu-i glas, Unite cind is trei gldscioare?

Ndvalnic, Prima dd poruncd: Sd nu mai stau, sd-ncep Indatd! Cu glas mai blind, A Do:ua roagd: ,,Ndzdrdvdnii, ca si-altd datd!" A Treia atit de bucuroasd e de-nceput, Cd nu-ntrerupe mai des ca pe minut o datd.

. tdcere-adincti s-a ltisat. Neputincios. Alis Supusd acum. stritu cindva s-adune. Pe cea din vis ndscuta parcd o . cd povestirea-i gata echipajul mullumit. zbirii ! Asa s-a fdurit povestea de pe-ol minunilor tdrim ASa.\\ l\ ( \RR()l l Dar iatd cd. VoioSi cirmim barca spre casd Ctici soarele e-n asfinTit. acuma!" Voios strigau tustrele. In voie stind la sfat.I l.jivine cumvede aievea Cu stranii ptisdri Si grdieSte. inchipuirea inso ye Ste - $i ori de cite ori secau gi - mina-1i bltndd ia Copildrescul basm si-l pune Llngd curatele-yi visdri. Ndzdrdvdnii Si Sotii tmpreund depdnind. cel slab cercind Sd pund capdt fericirii.Ce altd datd?! Acum. Nu era chip! . gi-ocum.. ce amintirea Cu vrajd impleri-n cunune Ca pe un pal mdnunchi de flori. prietenisre. ce-un cdldtor. ! in . plutind pe indelete.. Fintinile inchipuirii. Pe-ndepdrtat meleag. ndzdrdvdnii am tot scornit. neasteptat.

jos.lrnui.CAPITOLUL I ALISA COBOARA iN VIZUINA IEPURA$ULUI Incepuse a se plictisi de-a binelea Alisa. dar n-avea nici un haz: nici poze. se uite la el gi-apoi i5i iuli fuga. Alisa se repezi in picioare. undc picri. lirartc l. Alb. Pcntru atita lucru n-avca de cc s6 te prindi mirarea. Cind. cu iu. $i chibzuia in gindul ci (cit sc putca chibzui pe o zi de artile ca asta. hop :.i Alisa dupi cl in vizu- fdri s6-. o lua la fugA peste cimp. dar atit dc brusc.) insi cind Iepuragul.. vai.' dusc pc Alisa drcpt inaintc ca printr-un tuncl. . incercase dc vreo doui ori sd se uite in cartea pe care o citea sord-sa. ili dct!' scama cd s-ar Il cuvcnit sI o mirc. 9i. scoese un ceasornic din buzunarul ye. un lcpurai.. curioasd foc. incit Alisa n-avu vrcmc nici o clipitd sd sc gindcasci a sc oprii sc trczi lultccincl in . nici dialog! . nici mai mult nici picotc$ti $i sl 1i sc impeicnjcnezc gindurile) daci plicerca dc a implcti un Sirag de margarete mcrita ostcncala sd se ridice 5i sd culcagd margarctcle.r lnal Coborisc {Cind sc gindi mai tirziu la intimplarqa asta. apoi o lue brusc la lalc. pc urmele Iepuraqului.i pund cit dc cit intrcbarea: cum va ie$i oarc dc acclloi O bucatd dc drum. alcrgd chiar pc lingi ea. vai! Am si intirziil mai pulin. dar in clipa accca ii perca totul lbartc 7 inlr-() lintina t'ourtc.Ce rost o fi avind o cade fari pozc 5i fir6 dialog?" se intreba Alisa.edca pc mal lingd sora ei $i n-avea ce face. 5i Alisa nu prca sc mird nici cind il auzi pe lcpuraS bombinind: Vai. ajungind tocmai la timp ca r6J radd cum dadea buzna intr-o rizurnd m6ricicd de sub ni5te tufiguri. deodatd. rizuinl rcpurclscd . intr-o clipi. care te fecea sA tot firesc. de cind tot . e.rtei. cici ii d6duse prin gind. cu ochi dc mdrgcan.eala fulgerului. ce n-a mai vezut niciodatd iepure si aiba vcstd cu buzunarc )t nici ceas pe care se-l scoate din buzunar.

cader.am la patru mii de miler adincime. Nu vru sd-i dea drumul. spunc-mi dreprt ai ce lace. inaintea ei se intindea alt coridor lbarte lung. roi fi ajuns pe undeva pe. Dupi o cddere ca asta. Dar oare pisicile mdnincl liLieci? gi cum intre timp i se cam fdcusc somn. hodoronc-tronc. rn.) ( a.r . Alisa cam n'avea cinc' s-o audi. ce bine ar fi fost sd fii gi tu cu mine aicil Soareci ma tem ce nu-s in vizduh. . J\u trmp. Cadea. liliecii aduc foarre mulr cu toarecii. cu o (licltL'la p( carc scrja: marea Fic ci cla o lintine loarte adincd. iute ca vintul.sprc a se lamuri unde va ajunge. nrcr c-o sd mai imi pese cind m-oj da de-a dura pe sciri! Cit de vjteaze o si le par celor de-acasAL.) .. Privi in sus. parc-mi-.ci in .i sa inclinj capul cind cazi. Dina. dar era prea intuncric ca sa purti trcoscbi ce\ a: apoi \c uitd la pcregii lintinii |i bdgd dc seamd c5 crau acopcrj!i dc rafturi cLr pror. totuti putea fi Iolositor exerciliu.\..)arrc probabil ci spunea adcverul. 5i nici Longitudine. rnglc. dar gindea ci sint nrftc cuvrnte simpatice ti impunatoare.. dar stau md intreb .isa ci se plimbA. c-o sA r Ad scris pe undeva. dar are sd md creadi o f'etifA cu totul si cu totut neltlutoare! Nu. tn.lr.lri grc)ca )l spuneil: Oare liliccii mAnincA pisici? Dar cum tot nu Stia cc sd rispund6. Cred dc cind cA . cumgra.ca sA-51 repete cunoltinlele. dc teami sA nu omoare pe cineva dedesubt. Eh! De-acu'.. sFi pund 5i Dinei lapte in farfuriu1d.dar.) si spund: . cAdca.i. cddea. ca prin ri. dar. Si tocmai bine il Vrca jmportaniA cum punea intrebarea. aceasta e Noua Ze_ elandd sau Ausrralia'i" ($i incerca sd indoaie genunchii gi sd facd o pleciciune politicoase poli s6 . irndcA avea oarecari indoieli ci le zice chiar aSa. n-a5 mai zice nici circ!. sprc ej dczame8ire. la ora ceaiului.E.Hai. (Fiindci.Dina cred c-o si-mi simtd lipsa diseari. cadcJ. dragula mea. n. r. intrebind-o foarte serios: .l. in caderc. plutind prin aer'l Credetri ci voi aij putea.i iardri. cA n-o auzea njmeni.tot cad'l spuse Alisa cu glas tare. Cum altceva n-avea urmA printre oamenii care umbli cu capul in jos! Antipaiii' parci le zice.l) Vai.i voi.) Nu trccu mult 5i incepu iar: Oarc voi celAlalt -pdmintului'l cedea pine la capitulajung la . il gdsi Me intreb cite leghe am strAbatut ... ici qi colo vezu hdrii . incit ii plAcca sA le rostcasci..ios. gol. Nu era nici o clipd de pierdut: Alisa o lud la flgA. doamnA. Mrri intii in. alergind cir il lineau picioarele.izii Si de etajerc cu cirli.i tablouri agdlate de piroanc.\drt( inc(1. .'($i t.cci dc la antipozi . (Dina era pisica ei. Gata ciderea! Alisa nu se Iovise cituli de puiin $i intr-o cljpA sAri in picioare. in trecere. cind il deschise. Dina. (Mai ci-i pdrca O rril. . ^ricum. Ia sd rudcm asta e.rtd 5i-apui iari.rl Cc nosrim ar fi sd tlndci mincat vreodata un liliac'J' cind.) Sper ci n-au si uite.l.am asta este $i L.F-iti bun6. curind incepu iar sd vorbeasca.) Da. lul de pe un rrl( un borcan. Oare pisicile mininci lilieci? Oare pisicilc m6nincA liliccil.e. in capdtul ciruia il zdri iar pe lepuragul Alb. pe lingi care luncca. .e\a .cr(a \A pn\e!.. nu face sI intreb: lasa.l. Simlea ci incepe sA moleie Si tocmai prinscsc a r. bul! 5i iar buf! cdzu pc un maldir de crengi 5i de frunzig ve$ted gi acolo rimase.. dc minA cu Dina. indoi ge_ nunchii .aproape dc cenirul pdminlului. iar uncr. iie ci \lrr1 qii|'1. inv6lase a:emenea lucruri la 5coald cu toate cd ti acum nu prea era un prilej -bun de a se fdli. loartc.) O sd trebuiasca sr-i intreb care e numelc ltrii. . mai inginA c) d. de data asta. chiar dacd a9 cidea de pe acoperiS. si privcasc5 pe indelete in jrrru-r $r sa sc intrebe cu mirare cc-alea si urrnczc. spunelj .arca brne. Oare n-a\ea sd re mai LrpreascA nicicind'l DULCEATA DE PORTOCAI. redeli dumneavoastrA.1ine. oarel (Alisa habar n-avea ce inseamnd l_atitu. daci nu pentru alt.r I aLrtudinc sau Longiludine am aJun. dar poate c-ai putea prinde cite-un liliac . Si izbuti se atczc borcanul intr-un alt raft. dar deasuprd-i era intuneric.Ei! gindi Alisa.cuscd = 1609 rn..$ii.mlcardistanla.

.

care e sigur cd nu fusese lnainte" . Alisa era chiar in spatele lui. sau avusese16 alte pdlanii nepldcute .zise ea -peintii mA . inderetul acestcia se afla o u$itd. e . ." Fiindce. de obicci curge singe. in timp ce cotea dupi un coll: Vai dc 9i de mustetile mele.l benind. strelucind in toate culorile. vezu o perdea joas6. in mijlocul sdlii .. 5i printre fintinile acelea. nu mult mai mare ca o gaure de )oarecel ingenunchind. Dar cind didu ocol silii pentru a doua oare. incit se duse iar la misu16. De data asta gdsi o sriclugd {. se intoarsc iar. dar iati cd acum nu-l mai zirea. Cind iat6 c-a-i ci:zurd ochii pe o misu!6 cu trei picioare.. 5i nu uitasc niciodati ci. sa ved . cuvintele: BEA-MA! Sc pdrca cd dcgcaba aijtcpta Alisa lingd Ugor de zis: . Jur imprejurul sdlii erau u$i. daci bci mult dintr-o sticld pc carc scric .. de - - Alisa deschisc u5i. ce stringe ca o lunete! Cred cA n-ar fi prea greu.. ce respindeau recoare! Dar nici capul nu-l putea scoate prin deschizdtura u5ii.i. tipar..5i toatc astea numai 9i numai pentru cA nu finusere seama de nigte reguli foarte simple. sau mecar o noti[5 cu instrucJiuni cum se pot stringe oamenii ca lunetele. ce . i sc intimplasere in ultimul timp atitsa lucnrri ndstrugnice. cind incepuse a gindi ce de lapt lbartc pu[inc lucruri erau cu adeverat imposibilc.9i joas6. cuminte. intr-o gridini cum nu mai vizuse alta de frumoasi.ilc silii.ori vor fi fost broaqtele incuietorilor prea mari. dace at $ti cum sA incep. de-a lungul u5ilor. despre copii care se aleseserd cu arsuri.. priri.gindi biata Alisabinela ce mi-ar fipot ..prea multce un vdtrai ce. vcdeti.. luminati de un .Ba nu .a mai icgi vreodatd din acel loc.$i chiar daci ag putea scoate capul . cu litere frumoase 9i mari. dar Alisa. tarc tecut Cind cotise dupi iepura.ir de ldmpi ce atirnau din tavan.otravd . legati gitul sticlei. vai! . toatd din clettar. Alisa gindi mai intii ci era cheia vreuneia dintre u.t_t_\\ t\ ( {R R()l. incerca cheia cea mititici. nu era se se repeade sa face una ca asta. atunciarde dace-l in mini 9i cind te tai Jii foarte adinc la deget cu un culit. pe care incercasere s6-i invele cei ce le voiau binele de pildl: incins te . ori va fi tost cheia prea mice. vorba e ci nici o ugd nu se descuia. inalte de vreo trei palme.i1i de lighioane sAlbatice.s-a maiurechiletirziul. dar toate incuiate.ar fi sa mA de folos. sau fuseseri inghi. Dupi ce merse Alisa. daci nu cumva scrie sticle: Citise ea citeva istorioare foarte drdgule.a 9i vizu c6 didea intr-un gengulel. Cit jinduia sA scape din sala mohoriti gi si se plimbe printre rezoarele de flori.zise Alisa) 9i. de-o parte $i de alta. o fetiF inleleapte.. plimbindu-sc incoace 5i incolo. se intreba cum t. dar.Bea-md". pe care n-o begase de seam6 mai inainte. uit. incercind-o pe fiecare. fird umeri? Ah. Se v6zu intr-o sali lungi. mai ci spera sa geseasce acolo altd cheie.Otrave". de aur. mihnit6. prin gengulet. de aur. iar pe ea nu se alla nimic decit o cheie mititice. era o etichete de hirtie pe care de se puteau citi. la aceaste uiild si mare fu bucuria cheia se potrivea! prinse din urmi pe iepure ca se-l aude bom- usiF.

o deschise 5r gasi in ea o prdjituricii mica.aproapc slEur cA lnai curind Sau mai tirziu n-arc sa-11 pnasca.degeabarimas din mincdoud liinle! Cind mai cd n-a nici de-o singurd fiinli vrednice de luar in seam d !" Nu trecu mult gi-i cdzu privirea asupra uner cutioare de sticl6 care se afla sub mase. " Mai stetu nilelu5 5i.. dc pl6cinta cu viSinc. !i ise luminb iata la gindul cd acum era tocmai de marim!'a potrivitA ca sA poatA trece prin u. . Fu lbarte mirari sd vadA ca rAminea cum cral bineinicles ce asta se intimpld ori de cite ori mdninci o prejirura. vizu ce uitase clleila de aur.i iacd pe doui fiinte deodate. ala c6 Alisa sc incumcti si gusrc tlin ea.Hai 5i nu mai plingc ata degcaba! j)i spuse Alisa cu asprime. in oricc caz.. iar daci md fac mar mic6.junsc la u. mai gtii .a. dar prea era lunccos: .. de intrat in grddind.Ce se intimple? Ce sc intimpld'1" linindu-si mina in crettetul capului.. dar . ti daca md inalll ori o ia in jos..if in gridina aceea l'ermecltoarc. o se pot se md strecor pe sub utal asa c6.te o luminare. !a1J c6-i era cu neputinld sA ajunga pin6 la cheicl O vcdca fbarte l6murit prin sticla strS\czie :i incerca din risputeri sd se calare pe unul din picioarele mesei.Dar acum gindi biara Alisa aS zice ca sinr . os-. o didu gara. ca zicea . cald6.lac mai mare. ca s-u id. pc sticla asra nu scria defel . pentru ce jucase necorect la o partide de croclret cu ea ins6gi.r md. tura fi.i piin. .Ce ciudat mi simr! zisc Alisa. era cam neliniStitd in aceastd privinld. intru . incir i se pdrc'a rurod $i plicticos ca lucrurilc sd decurgd in chip obi$nuit.tAt ajunge pind la cheie.ea un gust amcstecat.. ca sd vade dace mai scade inci. biata ncghrniF se a5eza la picioarele mesei 5i incepu si plingd. scazusc in ineltime cam pine la zece degete. A$adar se apucd sd manince preji. sc hotAri sA intre indare in grAdin6.. I5i amintea ce odat6 incercase si-si tragd citeva palme. rcpcdc o dddu gata toata.igi pomene$ti cd md sfirlesc de tot.i era. . ca sA vade daca se zise Alisa . incit o podideau lacrimile.cind a. Te potiesc sd incctczr imediatl" De obicei igi dddea sf'aturi ioartc cuminli (desi cam rar le urma) ti uneori sc certa atit de rdu. . Cred cd sint pc cale sd md string ca o luncrd! $i-a..9i pulin imi pasA cum $i in ce fel! imbuci o firime ti se intrebe ingrijorat6: .9i gisind-o toartc pc placul ci tfiindci a\.Foarte bine . fiindci.otrave . cr('md dc JnrnJ\. ibartc rcpedc. dar Alisa intr-atita se deprinsesc a sc aftepta la intimplari neobirnuite.cici.d. Stau ti me intreb: cum at 1l Jtuncil Si incerca \d-)j inchipuie cam cum aratA oare llacdra unei lumindri. dupi ce s-a stins lunrinarca fiindca nu-5i amintca sd fi Azut vreodatd -ata ceva. iar cind se intoarsc inapoi la mdsuld.r dupe multe incercdri zadarnice. rede1i. cuvin- tete: uANlNcA-tv. acestci ciudatc copile ir plicea grozrr'. vdzind cit nu se mai in- timpli nimic. unsd cu unt). mai aSteptA citeva mtnute.vail biata Alisa! .am \a pol ninc. cu statlde.' prdjitd. pe care erau scrise frumos. triplura dc curcan . mic. Tutuii. .

l \\ I\ ( \llR()l I CAPITOLUL II BALTA DE LACRIMI .1. spre picioareie ei.A lc trimit cr. picioarelor! (Fiindci privind in jos. intr-atit se indepertau. Pe Covorasul de li gd sobd.Cum nu se poate mai ciu-ciudatlaexclamd Alisa ratit dc uluire..i zicea.l lisei.cc adresi nostimd propriilor talc picioarc! $i pari cam va trebui sd dau ! Domniei Sale Piciorului Drcpt al . Arc englezeasci I picior = aproxrmati\ 40 - . trebuie sd \e descurcali cum $tili. se lovi cu capul de tavanul s6liil intr-adever. Lingd I/dtrci. iMesure cm. incit inccpusc sc hilbii). dragele mele'l Eu. cu sigurania ca n-am sd mai fiu in starel Voi fi cu mult prea departe ca sA me pot ocupa de voi. de fiecare Cr6- sA sa trimili daruri caraghios . indat6 pusc mina pe cheip dc aur gi se indrepte in grabe sprc u5a gridinii. stau $i ma intreb cine o sa vd tragd ciorapii de acum incolo.r comisionarul i. Pii! Ce prostii mai indrug!" cind spunea asta. aproape ce nu 9i le mai vedea. .) O.) ciun!' $i sc mai gindi cum va facc asta.. Biati Alisa! Altccva dccit si se culce pe-cr parte 5i si priveasca chiorig prin uta grddinii.Dar ia stai se gindi Alisa altfel te me port bine cu ele pomene$ti ce n-or se mai vrea sa me ducd undc o sa vrcau cu sd merg! la se vedem cam ce-a$ putca tace pentru ele'l O si le diruiesc cite o perechc de ghete noi.Trebuic .l. {n.. (cu clrag dc -focmai la Alisa). bietele mele picioruse. atinsese acum o lungime de vreo noud picioarer. una. Acu ratd ce ma lungesc ca cea mai cogeamite luneti din lume! Rdmineli cu bine. cine are se ve incalie.

pe cind continua si-$j i pun A: . cit dcsprc trecut prin u)a.czi jos pi sc puse iar puns".i|i iar al meu1r' indci p6rul Adei e lung gi inelat.. Dar. comedie! Sd Stii ci e <. spcriat din miini manutile albe de piele . cu toate astea..i-o zbuglri cit il lineau picioarele. vai. dacd merge a5a! Nu-i nimic: la Tabla lnmullirii mai grese$ti. Venea lipiind zorit din prcroruye 5i tot bombdnind intruna: Vai. $i sc apucd si sc gindcascd atcnt la toli copiii de virsta ci pc carc-i cunoStca..prioari. domnule..ttii ce m-am schimbat in Mabel!. din piele de cd. Ducesa. imbrecat grozav de elegant. 5i . incit era gata si cearA ajutor oricui. a. 9i incepu sd recite: dar glasul ii era aspru 5i ciudat. se pune intrcbarea: Cine sint atuncca? Ei. cu siguRoma . Ducesa! . Pind la urmi se fdcuse imprejurul ei o cogeamite balte. ah. de patru ori fase lrersprezece.Sigur cd Ada nu sint . ranfA! Sd Hai sd spun poezia: Cind vrea micupl Crocodil..-'ricindl Sr: a. atita ili spunl' Dar. qi de patru ori gapte fac. $i in cealalte un evantai mare. cinci fac doi5prezece.o fata mare ca tine (9i aici si rot plingil Inceteazd imediat. linind inrr-o mina o pcreche de mdnuSi albe. nici vorbA nu putea 11. cam la vreo patru degete de adinci 5i carc sc rc\irsa pina hdt spre mijlocul sdlii.. ea ltie a$a de putintel! Si pe urna. ea incepu. . indate ce lepurele se apropie. cc mdi incurceture! Stai se vedem daci mai gtiu Va sd zicd: de patru on toate cite le 'tiam. vdrsind un potop de lacrimi. lins de-a binelea qi sigur ci nu se poate sd liu Mabel. pierind in intunenc. fiindcd eu )tiu tot fclul dc lucruri. Alisa ridicd de jos evantaiul 5i minugile 5i.i cr sint eu.apoi .Extraordinar! Ce lucruri ciudate se petrec astizi! $i cind te ginde.. N-o si ajung niciodatd la douizeci.i evantaiul .o. hai se-ncerc cu Ceograiia: Londra e capitala Parisului 5i Parisul e capitala Romei..c. le-am spus alandala.. plingea inainte. ca ti cind ar ti spus pe de rost o lecfie. asta cra mar lmDo5rbrl ca . daci nu sint aceeagi . la culme.tirefle cd nu fu in starc." incrucigd miinile in poald.: cind ea.Ar trebui sd-1i fie rugine . ca si descopere nu care cumva s-o fi schimbat in pe pllns.. i:.ias6 din gi.. Dupe citeva vremc auzi de departe un lipait de piciorusei i5i Sterse degrabd ochii 9i se uiti sd vadi cine vine.5i a5.are eram azi-diminea16..i zicea Alisa . incetipr ti \J vreunul din ei'l zicea .ini dac-am fecut-oGrozav are sd attepte! sd-5i Alisa se simlea atit de deznidejduite.avea dreptatc) ..r intrebarc la care-i clt se poate de grcu dc rds- l t3 . p. cum era foarte cald in sala aceea.Vd rog. late ce se intorcea Iepurele Alb. incepu si-ti laca vint intruna. scApd Iepuratul treseri.a cd. Nu cumva in timpul noplii m-am schimbat in ce sint acum'l Stai sd md gindesc! Oare eram aceeaSi azi-diminealS cind m-am sculat Parcd mi-a5 aminti ca md sim- leam nilelu5 alta.ti cd ieri sc petreceau roatc ca de obicei. iar cuvintele parca \eneau altfel ca de obrcei: tos. cc e ea .

. rimin aici. dar.) seama curind ce se afla in balta de lacrimi ce le v6rsase ea. prca e dc Cind vrea miculul Crocodil Sd-i . zise cind vorbi inainte: Se $tii ce tot Mabel sint. nu mai avea acum decit vreo dou6 picioare inellime 9i sc6dea intruna.fie trupul mai frumot.. dar mulpmiti loarte ci mai era in fi- int6. ca si mai inainte.gi-atunci pot se md-ntorc cu trenul" .. ea. Mai in . Si gindi biata copili . Dar. Insi i9i didu Eu doar o si ridic ocltii ti-o se-ntreb: . qi ii nu-s astea cuvintele pe dddurd iar lacrimile. 5i-apoi de un gir de vile de locuit. mare . bildibic! Cezust intr-o :!-tl Ze\t" ape s6rata.. care-i ajungea pine la berbie. ca se se poata masura. micule. cit putu de repede.e mai reu ca oricind . cu lopilele de lemn.$i-acu' spre gridind!" $i dete fuga. curind descoperi ci din pricina evantaiului ce-l linea in mini ii-i detc drumul in grabd tocmai la fiindcd . aplecindu-ii capetele spre mine. drigula l" ca-mi place cine sint.vai! . da' spuneli-mi intii: cine sint?" Da' pedeapsd. Drept Alisa.. O si lle foarte ciudatl plins atitl zicea ..i5i spuse. de ciliva copii care se joac6 in nisip. destul de speriati de aceaste schimbare brusc6." Se sculi 5i sc mirare ci apropie de mesufe. Se stii ce iar mi tac mici. ii aluneci piciorul. . dai de ni5te cabine de baie pe plaj6. Toarnd cu sirg apd din Nil P? . din piele de cAprioare. foarte repede.i riuu cu imbricasc intre timp una din minugile albe.strigi Alisa. iar inddretul lor se afl6 totdeauna o gard.fiecare solz lucios! Apoi hlizeste dinTisorii Si-ntind? ghcarc imbictoara In mil poftind voios toli pe$titorii gi pe cind se jeluia a5a. 5i in clipa urmdtoare. pi o s6 trebuiasci se merg se stau in casa ala care n-are nici un haz gi unde n-o se am juc6rii mai deloc. Pc cit isi putea da seama. (Alisa fusese la mare o datd in viala ei gi trisese concluzia c6 oriunde te-ai duce. vini cei de acasi 9i.Am scepat ca prin urechile aculuil" zise Alisa. alc lepuragului.I t \\ t: ( \Rli()l I pine o se fiu altcincra.fdlcile-i surizdtoare! intii gindi c6 nimerise cumva in Sint sigura ce . vail ugi1a iar era incuiate 9i cheila de aur sta.Hai inapoi.Cum dc-am fecut asta'l 8indi. dacd nu.rdmas nimictimp. rimin aici unde sint! Degeaba or s5. pe litoralul Angliei.biata Alisa. au s6-mi strige: .Ce bine era sd nu fiinot balta. citre u9i1d.Bine. pe m6sup de cle5tar. . niciodatil Serios.. podidindo iar plinsul cc binc ar li s6-i vdd aplecindu-se incoace! A$a m-am plictisit se stau singuri aicil La aceste vorbc i5i priri miinilc . me tem cA acum m6 voi ineca in propriile mele lacrimi. pe cind era inalt6 de vreo noui picioare. rai! . din altfel n-ar mai fi . sui.acum n-am fbst chiar fiindci niciodatd pine atit dc micil Nu. gi .cit o sA trebuiasce si invel! Nu! M-am hotarit: dace intr-adever sint Mabel.. incercind si treace Dar totul e ciudat astAzi.

.

r'r--. vulgare! nu le mai aud numelel schimbe vorba.i dddu seama degrabi cA fdptura cc-o vcdea nu era decit un loarcce carc..zise de cc-am pdciuitor.cut la noi cu William Cuccritorulr...CLr .de dragul! dc casa norstrd e un caleluf atit Ce mi iir place sd vi-l arit! LJn . 1027..) ASadar.rl pirea si-i tremure de spaimd. O. Si Si crei! $i inapoi. Frlrp L rn t ) dace zvirli ceva. pisica raLr ca nu vi-o pe Dina. temindu-se \m uitat ce nu vA plac pisicile. p( rc. .. lbartc zorit6 sa . r. A muril Lr l0l{7. putea de iute. Cred cd fi dumneavoastri ar inccpc si va plac. in lLrple clr re_ g.Un Soarecc yrarecc . arAta noaslra. .rgitl.a5a-i dc moale . atit e de folositorl Zice cd o vai dc minc! omoard toli guzganii $i -mA tem ca iar \-am strig:l Ali. icrtali-rnil cxclami Alisa din -$oarccelui i sc zbirlise nou.$oarecel Nu obosit dc cind tot inot din balta asta? Am pe-aici. \ no si mai vorbinr dcsprc pi:ici - 1i nici dc... noLrl r.Oi est ma chatte'l adicl cartea er dc propoziJiune care se gesea in t o lui de la cap: Aproape .Ah. .enrorul . lung. La 1066 a cuccrit Anglia. era prima datd cind ficca unJ ca J\tl. crglru Hrr." ASa cA incepu: cumra ytii cum se icsc -O. mai mult pcntru sinc. n.rtiti.mcinr.dar. clipincl nilcl .Asta-i bundl izbucni pisicile! Dumitalc childit minios.lrntr-un ochitor.lti. pisicile dacd ali vcdca-o. $oarccc! (Alisa gindca ce a5a este corcct sA te adrcsezi unui ioarcce.1. strigd indatii se . in\ingjndu-l la Il. vorbc. Nu-mi plac \\illirn1 l. ii cra sigurd ci-l olcnsasc grozav. dac6 nu vi placc.:el.al unui . ca 5i dinsa.i( rlr:tgi' lc I r'.i-.\'l|ii r'rf. loarece!") $oarecclc o priri linti 5i parcd i se pdru ci-i tace semn. 'pu' pot cu loalc dst(a. 5i-5i linBc libulclc. ducc dc Normandia.Oare arc vreun rost se-i vorbesc acestui loarccc? gindi Alisa.lr I. pc cind inota alcnc prin balti $i toarcc linga . cu gles hlincl: ... c. nul zisc Alisa. ili amintcl insd cd r lt usc in Gramatica Latini a liatclui ei: ..|i la prins foarcci c ncintrccute.1c rpLr. 1i-ar placc pisicilel Alisa im.Chiar atunci auzi ccva plcscdind prin api. ln apropiere. gtie si - Cici pe cit $oarecele pornise a sc indcpirta inol. Alisa strigi dupd cl. Iotul e atit de neobi$nuit pe-aici...cre lucrurile.terrier" mic ranceza. . cizuse in balte. gindi Alisa. nu vd suparatr ilni pilc $i. fi inotA intr-acolo.Poatc nu intclege englezeite Fdri indoiald cA e un soarece francez. poatc cA nu . spuse pnma .- . ve rog cd-lmi iertaiil bietul anjmal.. Alisa n-ar ea idci loarte limpezi cam cit de demult se intimpla- dac-ai fi in locul meu..unui 5oarecc . mincare.'1. dar apoi iqi aminti cit de mici era ea acum r. carc a tr.Surr. )i cite 5i mai cite le lin minte pe . ciinii'l $oarecele nu raspunsc. Vi plac poatc.1. 5i-5i ti-atit de plAcut c s-o alinli . Dar hai si nu mai rorbim de ea. O. vd rog. stirnind cu nriScdrilc salc un aderirlt cutrcmur prin hr. ca si vada c!' intii crezu ca e o morse sau un hipopotam.. sob6. cafeniu . E atit dc drigutd ii dc blindd. goarecele deodate iilni din apd 5i tot rrupr. urite. lung.5i-a9a frumos st5spali l'c1i5oara. ca sd ccnra J(. cu ochi cu nitte pd. lCici deti itia putind istorie. incit Alisa continui cu grabd: Nu. nrntic.i catifelati .rorbi inaintc Alisa. \e plac cumva. q11 . nu strice sA inccrc.!i-i unui groazi dc bani. incit nu m-ar mira sA poate vorbi. $oareccle intr-un .tc'l chilii minios $oarcceic. draga dc ca .a cu mil)nir( suparar I strilucitori.pu-.rrnlcr..tpui 'i-t {'r!Jnl.Cine din cap pini-n virful codifci..nici nu care zice si lace toate al icrmier. in tot cazul. cAci de data asta tot perul pe trup.$tiu Si cu. jignise pe \lisa. ParcA tremurind mi-ar li dat mie prin gincl si vorbesc dcspre una ca astal Ncamul nostrLr totdcauna 4 r1crc\raI pisicilr -Si lanrunlL ii\lc:r n(ru)inJt(.un $oar!'cc o. ttie s-aclucd :'lca in doua lahc. /is .

Era 9i timpul si iasi din balta. Alisa a vazut desigur cindva poza acestei pisiri. un Vultan fi cite ti mai cite lighioane ciudate. un Papagal malatez. fap ii p6lise (de supArare. aripi ti picioare scurte. pi-onu potspun povestea mea. ce se gesea. pliscul mare $i coroiat.un fel de hulub uria$. Avea marimea unui curcan. c6ci se f6cuse o aglomeralie grozav6.) . din pricina mullirnii de p6. dace nu poli si-i suferi! Cind auzi asa $oarecele. iti zicea Alisa) pi-acum spuse.l.t. I Dodo 9i pisicile. ca se-nFlegi de ce si sufir ciinii $i Rap si o Pas6re-Dodor. pina in secolul XVll. care nu mai existI astezt.l \ | \tr 1 \' \r \r' '! pre ciini.l Rll l llll I \l l. cu penaj colorat. gitul scurt.ltrai pe lirm. ln lnsulele Mauricius. coti inapoi inot6 domol spre dinsa.siri pi de jivine ce cezuseri ln ea. Alisa o lue inainte si toate adunarea inot6 in urma ei spre Jarm. cu glas incet si tremurator: se-li . (n. o .

cdtranili 9i simlindu-se sa vA spun! Sd vedeli cum ve usuc eu de repede! cit se poate de prost.. foarte ncstinjenite. a$a ci gtiu mai bine". dar foarte politicos. intr-adever. a c6rui cauzi. stnga: A$eza[r-ve. Fireste cd cea dintii problemi era: cum se \e usucc. infiorindu-se.Pardon? A1i spus ceva? intrebe $oarecele. era sprijiniti de Papd. in aceaste disculie avu o nein.. Hm. dar Alisa nu voia s6-i dea dreptate. Se sfdtuiri in privinla asra: qi nu trecuserd nici citeva minute. ceci se temea ce face un guturai grozav.elesere cam lungd cu Papagalul.j aici. .vaze. $oarecele. intr-un cerc larg. William Cuceritorul..I L\\ J\ ( \Rll()l I CAPITOLUL III MITING-ALERGATOR qr CU COADA LUNGA POVESTE Fu o adunare ciudatd. f6ri s6 cum Stie ce virsti are . Sinteli gata cu tolii? Vi spun cea mai uscata istorie pe care o $tiu. ca un orator de. ci Alisa se vizu stind de vorbt cu toli. in jurul $oarecelui. dace nu cotropite. care in cele din urme se bosumfla 9i nu mai spuse decit: . hm! fdcu $oarecele. incruntat. cind se strinserd laolalti pe mal pisirile cu penajul uC leoarci.. 5i ascultagi ce-o se usuci degrabe. Brrl ficu Papagalul malaiez.. Edwin 9i Morcar. - - . animalele cu blana lipite de trup fi rofi tiroind de api. conlii provinciilor Mercia gi Northumbria. In cele din urm6. Alisa nu-5i desprindea ochii de la el. de parci i-ar fi cunoscut de cind treia. vrind si fie cit mai atenti. obginu curind supunerea englezilor. De lapt. care pArea sA fie un personaj foarte respectat de totr.9ispune Papagalul nu voia cu nici un si-qi virsta. deoarece in ultima vreme se deprinseserl a vedea lara frecvent invadate Si Cu toiii se a$ezare indate. disculia se ^chip op. Tacere peste tot.Sint mai in virstd ca tine. toatt lumea. care simgeau nevoia de conducetori. ve rogl.

Atitudinea lui William fu la inceput moderatd.a gisi de cuviin !e". . vorba e. Cred . remase deci multE vr"-me cu un deget dus la liunte (a$ cum il vedeli de obicei infaligat in poze pe Shakespeare).rdspunse $oarecele.arc importanll iorma cxacti a zis) $i-apoi i-a imprettiat pe toii.raspunse ea trista.cc mai ai in buzunar? addug6. inseamnA c ga'si'. cam suparat. Altceva indrcptindu-se citrc Alisa. ca gi cum ar fi a$tcptat ca cineva sA spund ccva. 'nainte La lel dc raspun. drigu.Jiic. Pasdrea-Dodo strigi.Ce-i aceea? intreb6 Alisa.e .Eu ptiu ce Rap inseamnd Cind glsesc eu ceva zise de obicei o broascA sau o rim6. dispe! ratd.) Mai intii a insemnat. . bdg5.u priccp 5i nu numai atit. pe acest traseu. ardlind cu un deget spre Alisa. iar ceilaltri atteptau in tdcere. Dar. .Doar incoace zise Pasdrea-Dodo. 5i chiar Stigand.ti.ca mai explicagie estc s6-l qi Eu.i . lnsd insolentra Normanzilor lui.Da' cine-a cistigat? Pasirea-Dodo La aceastA intrebare.in ce limb6-i fi vorbindl! o cu . iar..Dar 5i ci i se juvinc un premiu.Gisi dc cd gdsi? intrerupsc Raja. firegtel zise Dodo.. in ea apa sdratd)t ie impdrli la toti drept premiu . cuviin. se declarari de partea lul. o . cu in cele din urmi. . patriotul aririepiscop de CanterburS gasi de cuviin!a.e cA cel mai bun mijloc ca se nc zvintAm ar fi un miting-alergeto. Contimi ..Mercia 5i Northumbria. Ca zici .. ca sd-gi ascun<1d zimbetul.pe un ton ude ca mai P]r('-:'c.. usuci deloc istoria.a nul s-a grdbi si-l asigurc Papagalul. incit nu era u5or sd ltii cind s-a terminat alergarea.urmd Pasirea-Dodo facem. ci mai mult fiindcA Pasirea-Dodo se oprisc. arhiepiscopul ce-a gAsit'l $oarecele nu bAgA in seamA aceasta intrebare. intrerupse . dupd ce alergasere aSa cam vreo jumetate de ori gi se zvintasere bine. Pasirea-Dodo zise: se cuvrne premiile? intrebard . pirutl zrse $oarecelc.. vitatc. gifiind 5i intrebind: .zisc Pasirca-Dodcr cu-un glas din care se cuno$tea cd era jigniti . in cazul acesla .c.gravitate.in picioarc procu pun se se aminc mitingul.bunE . dc unde scoasc o cutic de caramcle (din fericire nu pAtrunses.i-cu tolii in jurul Alisei 5r Se adunari Pasirea-Dodo ii inmini solemn degetaruL.William. un degetar ..gdsi in intimpinarea .tolii. ca intr-un iel de ccrc.Edwin 9i Morcar.i ii ajunsc cxact citc utra dc fiecarc.n. dar cred cd nici dumncata nu pflcepi! $i Vultanul cobori ochii. intorcindu-se cltre Alisa.Toli au ci5tigat.Mai c rorbd'l fa. fu. intr-un glas. nimeni nu spunea nimic.. aprobd Pasdrea-Dodo. nlclanc. cea . mina in buzunar.. Doar ptrgi cu tu!ii cr inseamnA . din loc jn loc. pentru adoptarca jmediati a unor remedii mai energicc.de cuviinld si iase Atheling.A.Una doud gata!" Ci ficcare incepea se aLerge cind //el voia gi se oprea cind ii venea.Firc$tc . contrii provinciilor nui: ($i. 5i toati adunarea se ingrdmAdi indatd in jurul ei. nu atit din dorinF de-a . ..i? adeugS. gi s6-i lui insolit de Edgar ofere coroana. cum sc prca poate sa vretl !r ver sA inccrcrli jucul asrr inlr-o /i dc iirni. sc .. cu gra. Cum te mai simli acum. .. \a spun cum a ficut Pasarea-Dodo.. un traseu de alerglrc r..Di-l iari. s-o audA toate Lumea: S-. . nu-i a5a? zise $oareccle. sculindu-se spuse Pasirea-Dodo .pui Vultanul. N-a zis. unul. in jurul ei. strigind de-a valma: Premiile I Premiile Alisei nu-i dddea in gind ce sd facd.. nu pr. iar citiva dintre ceilalli sc auziri chicotind. spunind: l9 . nu na (a. 5i liecdruia r clte un premru. l)a'.r lcrmindt alergareal $l cu 10ltl 5e strinserA - nu putu rdspunde 16rd a se gindi indelung. ci se grdbi s5-5i continue istoria: . Ce voiam sA spun . Dar cine se imparte . dintre ceilaiii.

Dar repeoel cclul biillui cetrc jiBodic: . dar tolj ardtau atit de serioti. Totugi.! li-l Si rc/i bin. l. de indatd nu sc mai vizu: iar un Rac prollta de prilej ca sd-i dea invile- cirori.D! r. Ali ajuns al cincilea cot. Va/ind ara. intr-o /i. Dacd n-ascullil lar s-o-nnod') Un nod? zisc Alisa. cu mirare. cam temindu-se se nu-l su- cu asprime. $i toti ceiialli adiugari. rd! E\. tcnili inapui pi lcrmrnali pore. nici arbitri. venili inapoi $j terminali vestea. pere iar.glasi . prir prid\or.Cc atila tura-\ ura ! . incit nu cutcza si ridd.Ii)r cu sintl Si sn rrii P. Tor pru. cu o infdli5are cit putu de solemne. pini ceva. $oarecel (Lcgca nu-i un oarece.Vezi. argigos. privind . incolAcindu-$i coada . mdsu.o li chl. Nici o scoicd n-ar avea ribrul. Sori- leal strigd Alisa dupi eL. r \. ridicindu-se 5i pornind sd plece. Dc n-or fi judc- Cind miniosul domn Azor./ure iar in cerc !i se rugarA de $oarece sd lc mai istoriseasci . sulli. adauga: Sd v-ajut sdl deznodali. po- turi feciorului sdu: fliceulel Inva. de trebuirA ceilal..N-amdumneavoastre vA superali atit de Alisa. dac6 indrugi asernenea prostiil Nrcr n-asculli! ii spuse $oarecele Alisei. nu-i a$a? Ce cotl lipi $oarecele minios.cu ro Te ruglm se primeSti acest liumos dcgc- $i dupi ce-5i sfirSi scurta cuvintare.) Legea-i I ege.l Prlrn.i ottind.Ve rugem. $i cum era ingrijoratd spre ea totdeauna gata si sare in ajutor. . . (j intr-adever Lurigi Alisa.niciodati din firelca tu.i I cunr '. cu\inr.Mi-a1i figSduit cA-mi spune!i po\esrea dumneavoastrA din ce lineli mintc . tLrdecl r. strigari !ii: ghroase.facu rcpcdc Azor. ccea ce nu dccurse fari zgom.. sd nu-ti iesi la tAtucule! rAspunse RAcuto.t.i .Judecator \. cdci pislrile mari se plingeau ca n-au cum gusta carameaua lor.csul . in timp ce vorbea $oarecele. gi cum nu gisea nimic de spus. unul.rt 5i oarccari incurcdturi.rrrr prn\Lll rlJ . lor N lil ciliva pumniSori in spatc.i si le dea .ziseSoarecelui rind coada dar de ce spuncli ca e tristd'l $i-5i bitea mereu capul cu intrebarca asta. Ve rog.codip $oarecelui. Tam-oesam se qi repezi la el: . ri rog. ci doar mirii.cammai taci.lertali-mi -La raspunse Alisa foarte smcrite. incil in mintea ei po\estea luA cam urmdtoarea infdgi5are: - Mi in- vrut! se rugd de icrtarc biata . rl fJcJ lr' I JJ c.Urra I Sd trdiasc5! asta foarte caraAlisa gisi toati cltestia zadar alergalura! . n-a vrut se .E lungd ti ecdtre Alisa $oarecele.Ce pacat cAce $oarecelc stea! oftd Papagalul.din ochi.. f6cu doar o plecdciune 9i lud degetarul.Derbedeu! Prea o lbci latdl Te vfltesc ce te dau in ludecatd! Tot n-am azi de cc s-alerg. iar cele mrcr se inecard. Ni-i-n . tristA! zise . Sc-ntilni c-un $oricel. cicn hilru . La ce te ginde5ti? .P" $i adAuge pricind nu putcli in loaptd Alisa.sul'eri .rr cul Sr lrbir(. dare se te-ascultel $oarecele doar didu din cap 9i iuli pasul.. ardtagi-mi unde el Nici prin gind nu-mi trcce zise $oarecele. Acum crd momentul sa se manince cardmelclc.uminAlicl Prcrcrnslitc L)omn Azorl In aceasti urm6rirc.. inir-un $oarecele nu raspunse..C" ti . la urma trecu 5i asta 5i apor )c.. Te voi urmdri pc tinc! Nu zi ba.

.

un tropait de picioruge. !i in curind Alisa se \Alu srngurA. E ncintrecuta la prins poareci. dacS-mi dali voie sd vd intreb! zise Papagalul..Era mai bine s6 nu fi pomenit de Dina i5i spuse cu jale.seari imitrebuiereu la git! acasd. E . zicind: Zdu cd si mi duc . se cerebdnire toi.Da' cine-i Dina.sdricS. Alisa rAspunse repede. ca totdeauna.l_l \\l\ ( \RR()! j Si o Cdnerild strige cu tremur in glas citre pui5orii ei: Hai se piecSm. ceci se simlea foarte singuri $i descurajate. sd-5i termine povestea.tulburare prinAceste vorbe stirnire mare tre cei de fald. scumpa mea driguli pisice din cindva!" Si biata Alisa se porni iar pe plins. un Cioroi bitrin incepu si-9i lege grijuliu fularul in jurul gitului. ha1! !i-o $i pape! .Ah. ce bine ar 1l s-o am aici pe Dinal rpuse Alisa tare. de departe.fi cuvenit sd fiti in pat!tirziui de mult s-ar . Ridicd repede capul: mai ci spera ci $oarecele se va fi rizgindit ti ce venea inapoi. n-aveli idee! Pii! $i dac-a1i vedea-o cum se ia dup6 pesirele! Cum di cu ochii de-o pi. lare a vorhi cuiva anume. aerul de face Cu fel de fel de pretexte. bucuroase. . copii.5i eulume! O. L-ar aduce ea indatd inapoil . sd vorbeasca dc pisicula ci: . Dina! Md-ntreb dac6 te voi mai vedea . Se pare cd n-o iubeSte nimeni pc-aici sint sigurd cd-i cea mai . Dar nu trecu mult 9i auzi iar.Dina e pisica noastre. Citeva pesSri se indepartari in grabi.

de parci ar fi pierdut ceva. care ciuta de zor. Ce-o se se mai mire.CAPITOLUL IV IEPURA$UL TRIMITE UN BILETEL Era Iepurele alb. alergind. clnd descopere cine sint! Totu$i ar fi bine si-i aduc evantaiul gi minugile bineinleles dacd le $lse. pe care era gravat numele: - "v. ciprioara apuci se caute ii ea. din piele de reche de minugi glun evantai! Hai. 9i tot uitindu-se de colo-colo. . pierise cu desevirsire. c6ieri. cu .. dedu de-o cesup curiJici. iar pe poarta ei se vedea o plecuJe de alame strelucitoare." Pe gind lnc6 mai vorbea astfel. totul pirea sd se fi schimbat de clnd inotase in balte. Auzi.9i seDar nici urmd de ele. care venea inapoi. iutel Iar Alisa intr-atil se sperie. sigur cum is copoii copoi! Da' unde-am putut se le scap.Ce ntrzdrdvdnie! igi spunea Alisa.. tropa-tropa. dat6 la fugi in direclia ce i-o aritase Iepura9ul. cu mesuF de clegtar gi cu uga cea mititicd. nitoate bunAvointa. p69ind agale. incit o lu6 in.M-a luat drept stujnica lui . iar sala cea mare. sA 23 . Iepuragul didu cu ochii de Alisa. fird micar se incerce a-l lImuri c6 gre- ci i9i .o slzicea. 9i strigl la ea cu glas foarte superat: Ei. $i Alisa il auzi cum bomb6nea: Ducesa! Ducesa! Vai . Foarte curind. stau $i me-ntreb? Alisa ghici intr-o clipe se ujta dupa evantai 9i dupi minugile albe.de btana 9i de mustililede ltrbuple mele! Vai mele! O si puni se mA execute. - - - Intrd firi sa bati ii urci scirile in fuge. Mariana. de fricd nu cumva s5 dea nas ln nas cu adevirata Mariana 9i str fie alungata inainte de-a fi gisit evantaiul 9i minugile . tu ce cauli aici? Di o fugi pin'acasi in clipa asta ii adu-mi o pe- pot gesi. tEPURASU".

rc. lndatd. gi incepu si tremure de se cletina toate casa.5i curind fu nevojti sA stea in i( nr.fi ince muLt rnai clegrabd dccit se a$tcpta: nici nu b6use rumitate din sticlule.asta da'5i si ai mereu de fecut lecliil O.ma trimitA clupi trcburilc lui un lepura.Mariana!in clipa astal minugile Apoi se auzi . !' destul de nostimd care o duc! Tare md mai minunez: ce s-o ll intimplat cu mine'l! Cind citeam cite un basm.! 1cr.r)Lllr. cind i$i dete seama ca tiidusc cu capul dc ta\an si trebui sa se Jpl!'cc.. Citeva minute mai tirziu auzi insd un . scoase un bral pe l. 5i nu trebuia s-ascult de ba micd. impinr.Numai o clipA! Vin indal5! Trcbuic si pindesc lingd gaura asta de soarece. ..... -(..r pcreclte dt manuSi 5i. /Au a)a. serios ca dr! Si mine -scriu eu. uitind cu desAvir$ire ce acum ea era de o mie de ori mai mare decit lepuragul 5i c6 era caraghios si se teame de dinsul.r5i-acu..rn picior prin hornul de pc aco- am acum? mai gindi Alisa." . credeam cd asemenea lucruri nu se intimplA niciodati. foarte nenorocitd.r ir rurrrl c. dar cum u9a se deschidea spre iniuntrul camerei. Stjcluta asta n-a- cuse electul pe deplin 5i Alrsa nu mai crescu. ur nrrnul tnli tirziu.-r .r si vczi c-o sa se-apuce pi Dina sd pcriS pi-}i spu5c: .a \c mai intimplc. ca si nu-9i iringa gitul../ acum adAuge necdjita \. intr-un fel e pl6ei. 9i iat6-mi acum in plin basm! Ar trebui si se scrie o carte despre cre:c marc.ci. nu nrai pot si ics pe u56. ahl in zadar sc mai cdia acum! CreSrcl . din itricire. Iepurele ajunse la u5d 5i incerc5 s-cr deschidd.rprrlLr.Ajunge! Sper ci mai cum sint nrulr cd atita n-o si cresc . zicindu-5i: .insd cred ci daci ar incepe se-$i dea asemenea aere ti sd pune lumea la treaba gindi mai departe Alisa cei de-acas6 nici n-ar mai line-o pe Dina!" intre timp umblasc pinA nimerise intr-o . c-cr si rfd laci sd crcsc iar marc. Cum ai putea sd taci leclii aici'l Pii abia incapi tu. Dar tot mai crcptea: iin.l nLr mai a\u incotro. care venea s.9i cum nu vedea in ce tel ar mai putea ie. ii cizuri ochii pe o stirluli care sta linge oglindd... se simtea. pind sc intoarce I)ina . ii totuti.rnr: hai sA rdtl.. privind situalia cind dintr-o latura. Adu-mi ..glas.Jddile dragu!4. Sta ins6 intr-o pozilie tbarte nepldcutd . nu mai am loc sd cresc. biata Alisa cind nu mi ficeam.ti bine era .i rAspunse tot ea. nici ala nu mai arca loc 5r inccrci sA se culcc pc podea! . Puse repede 'i1. ar chema-o dddaca ei: . spLrsc . mi s-a urit de cind 'i11t o I'irinli dc tctild!" Si chrar c-o lAcu sa creascd ..Ce-u se ma l.i purtind o adeverate conversatie cu sine inseti.i din cameri. unde sd mai incapi $i cdrlile pentru lectii!' $i tot aga chibzuia.Lr Lrn c()t proptit in u$i $i cu celdlalt bral in.Dar oare o sd rdmin la virsta pe care-o nu mi-ar tiar Alisa tot ii scorlsc dopul 5i o duse la guri..a rdupe clrm {pera:(') iari ce se gdseau un evanlai 5i r'reo doul-trei perechi de manu5i mititele.ulr. cind din cealaltd.. D. cle Ltnoc {l .r nicr (' rliLlr(lir cu rurhele . tire$te.i.Era cu mult mai pldcut acast .tropa-tropa" pe sceri.. Lud r\JnlJrul )i . ba 5oareci 9i de iepurali. Mai c-ag dori sa nu fi coborit in vizuina aceea de iepure $i -viatra tope tu9i. vadA ce face dinsa acolo..ind era gata sa piece.mare. cut si Stii cd n-o sd ili niciodatd babi .BEA-M4 . pilde. nici placel" . . dar amcind o sdmare de pe crescut o s-o in tot cazul at'. Alisa ttia ce era lepurele.. alare.i inchipuic cam cum ar fi trcabA!' mai cresc!'' Dar.rriL\tri \i r. daca lol rni puni la gi porni si-.cite ceva lnteres. . cu o masd lingi fereastra.i crc|lce . inlimpla nininc sau . din picle albd de ciprioari. tocmai .lula ios. Sper..gtiu binc -bcau. Marianal striga glasul. sticlula fermecatA iti fA- asta.Prostutre ce eiti! i. gindca ..'..Alisal Vino rmcdiat 5i pregetctte-te de plimbare!" lar ea ar rispunde: . 5i pr ma. ori de cite ori i5i .. dacd beau din sticluta asta.intruna. Ce 'a nu l-i biut ciriar atill' l)ar. li.sd n-o zbuSheasci !oarecele'. ti se opri si asculte.

.

Dupi aveli dreptale: da' rot in tot . ce-i acolo-n trd? fereas- . O sd dau ocol casei $j o se intru pe fereastri. Cucoane. De data asta se aud o u aascutrite. $i ddl cazul n-are ce ceuta acolol du-te tu afard! aici!" A$tepte citva timp fdrd si mai audd nimic. nu-mi place defel. lipetede mai resadnile de castra5ticl6 . Alisa il arrzi spunindu-5i: ..O s6-l liniolanul ela desprins!. euaducd p-ailalt6.. Alisa deslugi cuvintele: . n-o fac.. Bil trebuia s-aduc .. Pet! glas pe care nu-l mai auzise: Iar apoi un Aci sint.Iepurasul. acum ce-or sd mai faca! Macar de-ar pulca er sa m. Bil trebuie fi fost!. trebuia s-o Bil! .Ce \eli au astia in jurul casei! gindi Alisa. de tare ce se bilbiia de frici). .. fireste cd-s acil Sap dupd mere. nu-mr placel - las' c-o . degeaba incerca Iepuragul s-o de:chidi.Pet. sd se fdcu iar ce inhafi ceva..atit bra. Pet..lt\t t\ ( { li R() t. n-auzi.atLl.) .a coboare prin cu. Jos tari. sau cam a$a ceva. . Si dupd ce aiteptd pine ise pdru cd-l aude pe Iepure sub fereastrd. Nu inhigi nimic.Da. zeu a5a....Aicadel de capetele! (Ni9te trosnete uite-i.Ei.. Un . bral ii.ul? . dar auzi un lipat asculir o bufniturd...Apal Va se zicia Bil o. in cele din urmS se auzi huruitul unor roli mici de car 5i zarva multor glasuri..bi-bibi..Ce sd fac. care vorbeau de-a valma..l zdravdn cu cotul.Aga. qi Alisa nu mar auzea decit $oapte. scoatA prin fereastrd! Eu. er lrl .Cine naiba ficu asta?.Fd aia cum i. prinde fringhia astal acoperi. intii urce-le aici. Bilelel.. ..rt ..raf' rostea bietul. sd meargd.azut un bral de mare? Nu vezi cI umple toati fereastra? ..Na. nu mai tot gesi nod in - .. astanu! Du-te nul Ba.sapi dupa merel il inginA supArat Haj 5i ajuti-me sd ies de-aici! ($i iar se auzi zorniit de sticle spart6.e mai :Iau ala . Cine intri pe coq!.Scara ailalte unde e? numa' una. fleceule! eata. Bilelel? Stipinu' zice cd tu sA cobori prin cos! . . 9i-un zorndit de sticla spartd. una..A! papure. in collul leag6-le una de alta. scoase brusc mina afard 5i se ficu ce inhald ceva.t.. Cucoane! (. MA intreb.Pdi. Cucoane! - Ei taci.i spun.Asta n-ai s-o iacil" gindi Alisa. Alisa iar inrinse mina . netiriule! Cine-a mai \. a$a n-ajung nici pin' la jumdtate.Si coboare Bil prin co5. O! ia grijd . ptiu bin< cd m-tm .. Nu. asta urmA o tacere lungl. m6 fiicosule! gi In cele din urma. 'i ceea ce o fdcu s6-9i inchipuie ci poate Iepuragul cezuse in vreo resadnile de castraveli. Dupd asta se auzj Dn E)as minios (eru al lepura5uluj): Unde eSti? ...No.Pdi.E cu siguran!6 un bra!. la rastimpuri de pild i: Parcd nu-mi vine. si fac una ca asta. 5i iar zorniit de ^re sparte..) Acu' spune tu. Ad-o-ncoa. Cucoanc.

Vezi .e sigur c-o si mi se schimbe iar statura. ce-i drept.apoide lingi gard! Apoi tacere iar inv6lmeieala glasuri.fl Rtfl Illt.O roabe o ce?" se intrebi Alisa.li fac eu sA lnceteze". prin horn. unele atingindu-i fala.me simt eu nubine acum.esta-i Bil".. dar ea o lui la fugi cit putu de iute 9i se vSzu curind la ad6post. Si cum mai mare nu pot si mA fac. i9i spuse gi strige cu glas tate: Dac6 faceli una ca asta. strigind: ziu. imi De. nici ..Ce s-a-ntimplat. lntii 9i lntii ii auzi pe toli. . cit putu.Asta e Bil!". piciorul inapoi Si astepte pini ce auzi. Dar .Trebuie si dim foc casei! se auzi glasul Iepurelui. o lighioani mici . gindi Alisa): se-ve-nhate! Urm6 o tecere de moarte.i. nu maineuda mai da-s prea cit ca se va povestesc. Nu. probabil c-o si md fac mai mic6. ceilal. ar scoate acoperiSul". intr-o padure deas6. peresi casa in fuge. incepure iar se se foiasci. Un minut-dodi mai tirziu. care ii dedeau si bea ceva dintr-o sticle. una. De indat!. ii 'Daci mininc o prajiturice din asta gindi ea ." A9a ci inghifi o prijiturici 9i constati cu incintare ce incepe imediat sA se micaoreze. Bil.. uitati-l pe Bil. Tot ce Stiu e ce. sprijinit de doi $oareci albi. n'ag vrea sd in locul acestui Bilelel! E cam strimt hor- ()R iii Bil fiu nul esta.Prinde1i-l voi.. iar Alisa gindi: .Jrneli-i capul! rachiu! . gi-apoi.. beiatule? Ce-ai pilit!? tot! .. se nepustird cu tolii cdtre Alisa. care stateau $i atteptau..O roabe c[ n-avu timp se se intrebe mult. Cind o zlriri. deasuprtr-i. cum sare! .Spune-neurmi se auzi scirliind un glAsIn cele din cior slab (. o pun pe Dina reu! Sd nu mai faceli asta. Bilelel. Alisa izbi o dati zdravin cu piciorul qi-agtepta si vad6 ce se mai intimpla.Mi inrreb ce vor face acum? I)aci ar avea un dram de minte. zicindu-Si: . c-o se ve pare Alisa biga de seame cu oarecare uimire cA pietricelele imprigtiate pe podea se preficeau toate in prtrjiturele gi-atunci veni o idee stragnicl. adeverirI . 5i Alisa il auzi pe Iepurag: srajunga pentru inceput. Toate alea ved cI lui i se pun in spinare! Eu..de ce soi sd fi fost anu putea ghici scormonind ti luptindu-se se strecura prin horn. dar cred ci la o adicl sint eu in stare se trag un picior zdravdn prin el prea itiu. Atunci Alisa strigl clt putu de tare: ei . intr-un glas. era in mijlocul lor.Nitel si nu se inece! . chiar aga-ai zburatl . ce fu indeajuns de micd pentru a putea trece prin u$e. Bietul Pui de $opirl6.Ia glasul Iepuragului singur: Apoi de . aproape. Afard vlzu o gremade de aniinale 9i de pis6ri mici.Da.t \lt\l I l\ l1R\ \ll\l \ll nu zlu? spuse Alisa. . cdci in clipa urmetoare o ploaie de pietricele mici se revirstr pe fereastre. . s-a repezit nu-t'ce naiba la mine. Si mi-a pocnit un boblrnac de-am zburat ca o comete! !" Igi trase.

. Alisa 'c leri indaratul unsr urlici inalte. un hdmAit scurt ti repezit.a n-tr dea peste cap catelandrul: in clipa cind ie5i rar ia iveall.ar lj mincat-o. de cealalti parte a urzicii. Ah.. ti litrind tot rimpul.'a. O lue indate la lugd 5i fugi pin6 obosi de abia mai sut'la. iar pe cind privea ingrijorati in juru-i prin desigul arborilor.Mititelul dc ellfluiere. neluind-o citu.elu5ul.cheunind d.lelandru uria5 o privea de la indlfimea ocl'rilor lui mari 9i rotunzi $i.i se cizni si-l ii era grozav de teama ca nu cumva sd fle flamind. o fdcu se se uite repede speriate in s jumitate aproape la crenguiA. Cred cd dsta e cel mai bun plan. Alisa gindi ci asta era ca tr cum s-ar fi jucat cu un cal dc camron. $i temindu-se in ficce clipi sd n-o calce in picioare ci. iar cel de-al doilea. fugi iar sd se ascundi inddrdtul urzicii.i ca un boicr bdtrin fuma tacticos dintr-cr narghilea lungd.i fbarte simplu intocmit: singura rr(uldte era ci Ali.. asld (ra inlrebarca: (a sd manince'l Alisa se uita in juru-i.. rezemindu-se de o floare de pdpddie. fIrA indoiald. dar nu vdzu nimic care sd-i fi perut potrivit a fi mincat sau baut in situalia ei. din amindoud larurile $i dinddrat. Si pinA ce latratul cdlelandrului nu se mal auzj decit foarte slab. se tot repezea de tul de marel.Cel dintii Iucru pe care trebuie sd-l fac i)r spunea Alisa este sd cresc din nou pini la mdsura mea obi5nuitd. cdci atunci probabil c. dar totodatemingiios.i vint cu o frunzi. intinzind :oviielnic o labi. dupa ce o cercete. zise Alisa. Da' ce c6trelu1 dulce era! zise Alisa.Mai c-am uitat cA treah! buie neaperat sd cresc iarl Ia st vedem ce-i de facut oare'l Bdnuiesc c-ar trebui sd mAninc sau sd beau ceva. din departare. cu toate mingiierile ei. chiar deasupra capului ei. Aproape fdrl si-5i dca seama. cre)tea o cluperca mare.. cind o rizu..ic. mai depdrti5or. . cam de-o inellime cu dinsa. la flori gi la firele de iarbd. se vadd acolo cc era'l Se inillI deci in virful picioarclor 5i aruncd o privirc peste marginea ciupercii. )t 5c rcpcli la crengufA. ce'l Inlr-ade\ar. indati se vizu ochi in ochi cu o omidi mare. de zont ce era s-o apuce. in apropiere. Dupd aceea.. culese de pe jos o crengule 9i i-o intinsc.eluSul incepu o figurd noud. incerca s-o atinge. pe dedesubt. cd1elu5ul. cu bratrcle incrucigate . toarte bine r. gifiind. cu hmba atirnindu-i afari 5i cu ochii sii mari pe us.ra n-avea nrcr cea mai micd idee cum si inceape aJ implini. ficindu-se cA vrea s-o sfi. ci. care tcdea in virf. Un c6. dar vorba e. Ce mult mi-ar fi plAcur sd-l invet cite Si mai cite giumbuSlucuri da. . albastrd. cum de altfel nu pdrca sd ia in seamd nimic altcer. daci a5 fi fost des- - supra. ." Pdrea. Alisa isi zise ce e momentul s-o iteargd. cl iar se avint6 spre crengufe. ca .a gdsesc drumul cdtre gridina aceea incinrAtoare. cu glas . un plan excelent. fdcind o tumb6 in aer. cu glas rAgu!jri in cele din urme se atezd. alergind de fiece dati pulintel inainte ii o buni bucate inapoi. incintarc. ca sd se mai odjllneasca 5i fdcindu-. ii dete in gind ci n-ar fi rdu sd sc uite $i pe dea- inchigi.i dc pulin in seama pe Aljsa. ficu un salt in aer cu toate patru picroarelc.

somnoros: dumneata cine epti? . poate sim. Omide scoase ciubucul din guri 9i o intrebi cu glas sfirgit. in cele din urme. incepi sa nu mai inlelegi nimic. . gti1i. Me tem ci mai de inteles ca atit n-o se ve-pot explica . fost in situalia asta . se ridici in picioare 9i zise.Nu-ipoate zisedumneavoastra ince n-ali ce .dar mi-e . Da' crre e$i dumneata? Ceea ce iarigi ii aducea inapoi la punctul de unde pornise convorbirea.if -decit mine ce dumneavoastra ce stiu ealtfel Alisa ce . AdicA cum? zise.Dumitale! zise domnul Omidi cu disprel.Da'nu prea se simJea incurajate Alisa aceaste introducere.Deloc . foarte politicos de vreme ce si mie imi e totul de neinFles.zise Alisa dar cind o se trebuiasce si vi schimbali in-crisalidi gi ritate.zise domnul Omid6. in clipa asta nu prea giu. cine atlta stiu cind m-am . foarte serios: mai intii ar trebui si-mi spunc.respunse Alisa. nu credeli? .zise nici . A$ vrea. . domnule. Respunse cam De.E de neinleles .cine eramdar cred ctr dat jos din pat azi-diminea16. 9i.tot mie mi s-at pirea ciudat.zisefoarte . de-atunci m-am schimbat de citeva ori.zise domnul Omid6.teame ce n-o sa pot.CAPITOLUL V POVETELE DOMNULUI LE OMIDA Domnul Omidi 9i Alisa se privire citva timp in tecere.tr . . fiindceAlisa eu nu-s . cind te schimbi de atitea ori ciudat. domnul Omid6 cu sevede sfioas6: pe zi.Cred cidumneavoastrd! cine sinteti apoi in fluture. domnule .De. nu-i aga? asa! domnul Omidd. Vorbeste l6murit! l6murit5. De. Alisa era cam siciita de faptul ci domnul Omidi ii vorbea atit de scurt.sint. desigur c-o se vi se pard cam .

cu glas foarte Spunc poczia . da. Unele lucruri alte date.pe cuvint.Cind tindrcap m-o prosti. taice WiU" Alisa ipi incr[ci9d miinile la piept 9i incepu: .ceva important se-ti spun! Am Asta era o ftrglduiall ispititoare.seu at . astd minune? b. dupd pofta inimii! In cumpdnd! E de mirare! . bdielag. 5i nici zece minute in sir nu rimin la fel - ba mi fac mici.a Omide. betrin.P6i. le-am uns cu-alirte. ai forme aproape obeze! $i Cum de bra1ele tot mlddioase i1i $i picioarele E$ti bdtrin.dispozife foarte proastl. De cind eram ttndr.I E\\ t\ CARR()t_l nu-i didea in gind nici un r6spuns prea bun. domnul Omidi pufii inainte in tecere. ce-i drept. . taic(i I'yitl .rr. lncit Alisa se intoarse iar 9i se apropie. mddularele toate. dar in cele din urmi i9i desficu braple incruciSate.ttuin. Stau h cap. gindeiti ci te-ai schimbat. de pilda.bund.Nuglndi zisela urma urmei putea si mai Alisa . taicd . zice rt i .zice Cine-ar crede in Sd lit virful nasului un lipar june eram. taicd Will - li-am mai sint? spus tot sfirleze! .Asta-i tot? ftrcu Alisa.ci agtepte poate ce tot . Fdlcii tdrie am pdstrqt. md temeam Cd statul in De ctnd Stiu cd tot prost sint. hm? - ci.Md tem nu mi le amintesc-cazise Alisa. ti cum domnul Omidl plrea s6 fie lntr-o. . . Nu te pierde cu firea zise domnul .tide tot ti-a albit: Ptirul feciorul gr(ii - Cu capul in jos oare bine o Ji . . Vino lnapoi! o strigl domnul Omidl.Cind harnica albind vrea" 5i a iegit cu tolul altceva! rispunse Alisa.E. scoase ciubucul din . domnule . in miini proprir? Pricinile apoi cu nevasta pledind. . Citeva minute. Alisa lntoarse spatele.zise domnul Omidd. Voiam fac avocat. domnul Omidi. ba mi fac nul Omidi.Mlddios ca sd Jiu.. Ce lucruri nu{i mare! aminte$ti? intrebe dom- - . cu pletele-n vint. tuicd. 5i cum IatA alte intrebare care o cam uluia. guri 9i zise: Va se zice..pini n-avea ceva mai bun de fAcut si la urmA tot li mai spunea ceva interesant.lts fdlcile moL De sd mestece rt Da' ghca o mdninci cu oase g cioc Cum faci. am incefcat sd spun poezia .Cindsd mderam.Esti bdtrln .E)ri .Etti bdtrin. ialn ic.De ce? zise domnul Omidtr.Sti rcI stai. cd ettiWill stare fiul iar . stiplnindu-9i cu orPr! crnt. Uite alifia vrei ti tu poate Sti-li vind nilicti? E cinci bani cutia.

ladupi lit . incit abia mai avea loc si.mie domnulprea am pi cl nu .tf^r. gtrsea problema foarte grea. se ficuse nev6zut.cu deloc -domnulinellime foarte bunA! zise minie Omide. din cealalta te faci .Da.. domnul Omida scoase ciubucul din gure. luind ciubucul in gura.{)R . din uou. incercind a se limuri care si-i fie cele doui pirli. dar lgi didu seama ci nu e timp de pierdut.spuse domnul Omidtr pi. place? . altfel de la lnceput plnl sflr. -rlspunse repedeglndit la o mirime anume Alisa. Ce bine ce pot se migc iar capull exclamtr Alisa inclntate.Darglas nu-s obipnuiti! se scuzi biata plingitor. Alisa rimase cltva timp pe ginduri in faF ciupercii. acu'care ce e?" se intrebe 9i ron16i o firimiF din buce1ica ce-o linea mina dreapta. mi-ar place vi e cu supirare mare.Dintr-o parte din ce2 Cealalti parte din l^?:" se intreba Alisa in sinea ei. ln viala ei nu Alisa mai lntilnise pe cineva care s-o contrazice atitai simtea cd-gi pierde ribdarea.Ce nu m-amJi-ar conveni? Intrebe. cl numai de fiinle sup[rdcioase dau!" .. dar in cele din urm6 o deschise 9i reugi s[ inghite o ferimtr ti din bucilica miinii stingi.mici. deschidi gura. Btrrbia ii era atit de indesattr in picior. de . cici scedea repede. Ba eo .nu mai spuse nimic.zise cu glas tare. c6ci nu-5i mai gisea umerii. de dou6 ori. .l\Lt l\ t{RA \ll\L \ll. spus-o bine. A. Fu foarte speriatl de aceaste schimbare brusca. dacd nu spuse Alisa. . gi glndi in sinea ei: Alisa cu .Cum egti acum if si fiu nilelug mai . domnule.N-ai mi se pare . ca s-o incerce. apoi se dete jos de pe ciuperciL gi se deplrti prin iarbi. mlrime .. E jalnic se ai o inellime de un oeget. . Dintr-o . in clipa urmdtoare simli o izbituri sub birbie: i se pocnise de pictor. se scuturl.Atlta c6-i neplicut sA ttifi? Nu stiu zise domnul Omidi. 9i cum ciuperca era cu desevlr$ire rotunde. In cele din Urmi o cuprinse cu bralele pina unde putea ajunge $i rupse cu fiece mintr cite margine.La destule mird pin-acu' liam rdspuns! Rogu4e.spuse care urme o tecere de clt€va minute. Alisa aftepte cu ribdare pin6 va binevoi s6-i vorbeasci. o parci ar fi fost clipd mai tirziu. rostind intre rimn nP^i.PflRlPt-llll | {l. . trebuia indate se minince pulin din cealalti bucigicd. o bucilici din in - . acum te card! Mai am $ialte teburL $i mi-i de-ajuns! Vezi c-acu' ili fac vtnt pe scard! spus-o bine zise Omid6. inellindu-se de un deget). dar in clioa urmeroare se sperie din nou. Fapen pe cind vorbea (avea exact indl$mea Cel dintii vorbi domnul Omidtr. doue. parte cretti mare. eu .De. Dupd un minut. 9i.Ei.Ti-a iegitcategoric domnul Omid6..O se te obignuiegti cu timpul . unele cuvinte mi-au iegit altfel. De data asta.Din ciuperciintrebat domnul Omidi. casce o date.Of. porni iar str pufiie..te tot schimbi mereu. .

Nu zise Alisa.\lisa. cc. douA.Dar cu nu sinr $rpo..\.orbili Am incercat prin r6dicinile arborilor. AcuSi o si-mi spui cd n-ai gustat Dd-mi repcti Porumbclul. asta-i tot ce pot sd spun.spuse pare foarte riu c-alj avut sup6r6ri Alisa. t'iindci gitrrl i sc incurca mcrcu printre crengi.se sA nurnli ..i migca miinile de colo pin6 colo.edea. am incercat prin Jm tufiguri . cum de nu vA pot vedea'l Vorbind. nul E5ri yarpc.continu6 Porumbelul. cu spus ! il incredinlS AIisa. in siirJit. poltim.. de pulin dcspre ce r.e fecut umerii bierele mc.Ce-o mulrll -s-or fi fi verdeap aiamei'l zise Alisa. Da-nri pasi gr6bj mult -spund Alisa /rtc ioarte din intimplare nu . $i tocmai cind alesesem cel mai inalt co- asla.i tocmai cd in sfirgir am scApat dc ci. ce-Inr pasir mie dc eiti fetiie.)Jp( plingind: Am incercat in toatc felurile 5i tot dcgeaba! Nu-i chip si Ic inrri in roicl inleleg cituti . cind dintr-o bucati. dar fere altd urmare decit cA indepdrtatul frunziq de sub ea tremura nitelu$.Nu ziLr. dcgcaba tdgeduie$ti. atunci inseamni cd sint . dar cu !las ce\a mai pot.. amintinclu de citc ori sc prefi. cam cu . nu li-ap Iu" pu-llr.Am gustirt oui.. Da. care acum incepea se inlcicagA pesul Porumbelului. ba scirind pini cc.Si fu un sarpe. Eu sinr sint o. sc iresc rar din senin. dacd Dupd citva timp iqi aminti c6 ince mai linea in miini celc dorra hucdlelc rJc ciuperca )i se apuci sA ronldic.crpii. sub ea.pr. era o lunsrme rmensi de git. verde. lcrpi. e. cc mai scorncali! rispunsc rumbelul. gindi insA ce n-avea rost sa mai spuna nimlc pina nu \J termina de vorbit Porumbelul.lc cind privea in jos.spilnca totdeauna aderdrul fiinclcd. sa vadi ci girul ii era mlddios ca Tocmai reugise sdl aplece.. care p6rea a se indlp ca un lujer dintr-o mare de frunzr. unduit intr-un zigzag gragios.. 5i cum . - . tcrilclc meninci ti cle niciodati un ou! . las' cA ttiu eu. de trci sAplamini! lmi ..i cusc in acea zi_ po. gi daca-l afa. trcbuia si stca si giJ descurce. imbufnat. Nu creci asta . cAci era un copil carr. Si .spuse Porumbelul dar zise Alisa.rlir. ti se pregitea si-l cufinde printrc frunze ldcscoperise ci acestea nu erau decit coroanele copacilor sub care umblase).. Tot porumbclul.incercat in malul apei. miini. cu sint o tcrili -incloiald. Nu po!i s6-i impacil pace! Ba eSti 5arpe! ele un icl cje $crpi. circ-un pic.continue cind gindcam lindu-i sc iar glasul .zisc Alisa. firi a lua :cama la ea.ba crescind. Jp. . ca 5i ..ti atunci'l zisc porumbclul. cind din ccalalri - .lLrmrtalr: mic nu-mi piac ouelc crudc. desigur ti Alisa era tot mai nelamurire. sigur! Ce e . gcrpcftc.1'c uili dupi oui.ji. dar nici tfia cu un git ca ista! Nu. cu tcrripurile lorl Brr! $arpe ! $i. garpc! protesti - 1i-am mai . Porumbelul . $arpe! . zi sd mdr [ri ii cu ocllii in patru dupA pi noaptel Nici un picu$or n-am dormit. ori Sarpc? oui. ceea cc-i dete Porumbelulur ragaz sA adaege: . att'pac drn pidurc . aciuindLr-sc iard.Nu sintlipa Porumbelul. Cum se p6rea cd nu-i chip sd-5i duci mii..Alisa indignar5. cu marc gri.'. nile la cap.9i chiarca at face una ca md uit dupl oui. pe un ron dc adinc disprcl.r adauga:.CaouAlor n-ar fi destul6 ostencali cu clocitul Trebuie . 5i una.zise Porumbelul.i in Alisa sc ghcrnui printrc copaci .dac-o fi aya. incit amuli cite\'a clipc. i. cind un sisiit aprig o facu se sc tragi inapoi cu grabA. Dar perpii ittia. incerca se-$i aplece capul pine va da de miini incintare . Era o idce arit (le n()uil pcnrru. iti!i..Atunci plcaci dc-aicil zisccuibul lui. Vid eu ci tc cizncati a niscoci ceva! 8u. un porumbel mare ii zburase in obraz gi o bdtea minios cu aripile. Am vAzut eu destulc lf-rilc in \irla m. cc sc zArea aiternut departe.cu chiu cu rai.

.

niciodatA nu iitiu ce-o sd devin. de la un minut la altull Totuti. cla' . nu mai inaltd de vreo patru picioarc. gindi Alisa . acum am implinit jumetate din ce-aveam de gindl Uluitoare sint schimbdrile astea.i din fire 5 de spaim !" A9a cd incepu si ronFie iar bini5or din bucelica ce-o tinea in mina dreaptd . intii 9i intii... ceea ce am de fdcut acum. M6-ntreb.. iatd c-am revenit la masura mea obi$nuiti. . ci aceea frumoasd. unde se gasea o cas6. cum prinsese obiceiul.i nu cuteze sA se apropie de casd inainte de a li scizlrt la vreo noua dcgcte. . oare cum pot face asta?" De atita vreme nu mai fusese cit de cit normali ca stature. incit la lnceput ise pdru fbarte curios.Oricine ar locui aici . dar in citeva minute se obitnui 5i incepu iar si stea de vorbe cu sinc insdti. e se petrund in grAdina Vorbind astfel.statura pe care-o n-are rost si intru la ei cu am acum: vai.Bravo.. ajunse deodatl intr-un luminig.lll\l\ ( \Rll()l I !ezu ce izbutise se ajunge la inillimea obisnuite.i-ar ie.

.er ir cir'ceni tirr. ciud dc(. Lachcul-Pc5tc scoasc la ivcali.aproapc cit pc carc i-o inmini ccluilalt.lc li \c Jmest{car5. dc sub bral. judccintl dupd lala luj. ii tlerclrise un alt lacheu in lir. O inritalie la crochcl pcnrr cc le acopereau tot capul. pcntru cd cci diuduniru lac atita gilegic.douS. intii 5i irrtii.iat in buclc [. Amindol lacheii aveau pArul pudrat 1i aran. l-iindci cra imbrAcat in livrea: altminteri. l.lbartc sc didu rioasi si allc dcsprc cc cra vorba pidurc. Alisa mcrsc cu sliali pind la u55 .durc. zisc Lanici urr rost sA ba. ca. cu o IalA rotundi 5i ociti mari.i .datI sc ivi. pc acclaSl ton \r)lcmn. tr sc holba la ccr. prostcltc. pc-un ton solcmn: Pcntru Duccsi.r u . $i intr-adcvdr. o scrisoarc marc . ca . clc fricd sd n-o audi cci doi. stdiu ti se urli llt casa. . aproapc dc utl.!.si ascultc pulin mai la o partc.i cind scoasc iar capul ca sd privcascd.CAPII'OL UL VI PURCEL CU PIPER Un minut. ll. dinauntru sc auzrra un scandai ncmaipomcnit: nilte ncincctatc urlctc . cuAlisa obscrva toatc aslca 5i . cioar intorcincl Irr icl cu! intelc: Dc la RcginA. Apoi ibi iAcura unul !ltuia citc-o plecicrun.. in cc vorbesc. din C) in!italic la crochcl Ducu'i. alcrgind dinsprc p. irr rr.inlii. rJiniir :i hucl. Accst lacheu sc apropic rJc ca.i [-acheLrl-Pc5tc. un lachcu (Alisa il considerA lachcu.i bdtu.achcul-Broascd rcpcti. ar ti zis cd-i un pcitc).N-arc pcntru chcul . cd tot nu te-audc nrment. intrebindu-se ce se taca mai intii. al doilca. ca clc broasci. cl dc marc spu|rinci.partca Rcginci.rca. Alisa sc prrpddca dc ris uitintlu-sc la ci: alergd inapoi in p6dLrrc si sc ascundi.achcul-Pe5tc plccasciar ccldlalt tredca pe jos.sir'rt dcdouA motivc: mai ca )r accca5i partc a u)ll indcd cu dumncata.

pctr. sc Irolba intrLrna la cer $i Alisa socoti cd asta cra hotirit nepoliticos. dumncata ai putea sd bali .u. sc dcschisc .:i.alr cr.!ca.Ar mai avea rost sA baii \orbi . deci pisicile din Chcshirc totdcauna lapt. liindcd nu cra prca iigura claci se culcnca sA vorbeasct ea intii . U5a ducea de-a dreptul intr-o bucitirit' "rrre. incit prinse curai 5i r'orbi mai dcpartc: Nu itiam . are ochii atit cle aproapc de crestetul capuluil Dar in tot cazul ar putea se respundd la intrebdri.t o r.uprl t. Pind . punsc Duccsa. mar cum te contrazic toate fiinlclc rstcal Sd innc bunelli. in timp cc qovdia cam cc si aleagd.ului.Cc .de-aia.puil-tr )i gtndr c-Jr lr rn!r hinc \.nrlrca ilirld. tl .Eu o si sed u5a casci miinc.cr nLr.una.. E ingrozitor bombini pcntru srnc ni(i . vorba e r/acri trcbuic si intril zisc pLrat( .i u cd nrr-i crau . cu glas mai .. sd intruJ intrcbA iar Alisa.rn (:lpil l..i . Singurele fiinge din bucdtirje carc nu \lrinutau crall hlrcalSrcrsa . fSrA incetare.('J.r Laclreul..Lu Iru.\li.ci nu-i pr(a pliiu sa-l rLrdi. bucurursi cd in croprsc coDvorbira.citc un trosnet puternic. Sintcli buni si-mi spuneli zise Alisa.-.i prin ea.'rc>ti zisc l.rch...rlrul.Fiindcd-i o pisicd din Cheshircr . doul . o zburi 1':rrllrie marc. :\dtl nriL Lacheul.5i lntra I convcrsalic." glas tarc. De pildi.cfLr :.. lare incloiali. inlrlcgil Pe cind vorbea.i(us! j ras- zisc AIi. printre strinuturi. dacd ai slrAnuturi.. . BucdtAreasil .Dar poate ce nu-i vina lui ili zrsc apoi n-o fi putind altfel.Al l)egeaba stau la timpit de-r b'nelea zise Alisir disperati e \poi cicsch ise rr5lr. p. pe un sciunaf cu trei picioare.1r fi intimplat nimic.r ir (.\. prea era incdrcat aerul cu miros de piper. J( prrci n. Stiu sA rinjcasci.1.r.j :rJrncrrurr.dacd ar li u$a asta intre noi. $r eu a$ putea sA-!i deschid. sc apuci sA aruncc cu tot cc -qi sca la r'ndemini in Ducesi 5i in copil intii - in linrbl srcar cnglezit e\ista zicala: . ce sta pe vatrd. Intr-adc\. Lacheul gdsisc un bun prilej ca .i Ducesa strenuta din cind in cind.Cu siguranli cd a pus prea mult piper in supi!' i5i zise Alisa. Cun . pinA sc farimi dc-un copac.prla. cc 'ed $i alt subiect dc Ali. de parcd s-ar 1i tlrimal in bucali rreo larfurie sau vreo oali.i .)bscr\Jirrlc.:iumncata'l .r.rinlcsc.rrl )i in.. In clipa aceea. Porcule! Ultimcle cu\inte lc rosti tam-ncsam. nu alta ! Adcvirul Asta cra. in mrlloc. rinjind cu gura pini la LlreclI.Rirr c.de cr' rinjeste afa pisica dumneavoastrd'l )i pin. . atit clc minioasd.Cum si intru'l repet6 cu Lacheul zise: aici pini .Lc ea . Atunci zisc Alisa cum sd intrul fi induntru. 5edea Ducesa. zilc .rrc-r . .spuselc inainte lini scama dc ci .Toatc Stiu ..onti.rL.zisc f)uccsa .Lacheul..ca .istc capul l-acheului.'tmitn. ba strlnuta.Pdi. SA.ir toate linicsc.i r.a loJrlc crr!ll|l. fArI si . ingclcgi .ta aplscata . Asta-i \orba.'ctrlui >r am(slcc:r intr-un ceaun mare.Eueu si si lac'l zise Alis". ce pdrea plin cu supd. bucdtireasa lui dc pe lbc ceaunul cu supA fi.l. incit Alisa mai cd sdri in sus: clar indrta \A. .r pi.rtc ia tt. plina dc lum dc ll . iar copilaiiul ba urla. disculic cu dsta .zisc Duccsa . Che\hrre (n i ) o . cu un copil mic in bra!e.r Iluicre. rtlai c vorbi - intre timp. intrcgi. chi!rr p. intii 5i intii. numai ci . ii atinse in trcacdt nasul $i zburi mai dcparte.1drt.. pc rcclo'i lu1. r I c.i placu Jeloc lorul cu r'.icd mare. \(5c Multc nu stii tu. cu uirc- cari inf'lorituri: o aici intruna. nici nu cd pisicilc 5tian.tare.4r. . indati dupe aceea.

Parc-ar fi o stea rlp mr rp" oin.i timp de un minut-doud se tot gi incovriga . urla atit de tare. $i bata-l cind ttrdnutd: Strdnutd fiindcd aste rdu. zvirlind copilul spre ea. dar bucetereasa amesteca de zor in supd 5i pirea sd nici nu asculte. Am. care.Fiindci veni vorba de sucit . cind o cratiF neobignuit de mare zburase chiar pe lingi nasul copilului.arunca o privire cam infrico$atd spre Alisa bucitdreasi. Niciodati n-am tindu-i un . chiar cind o nimerea cite ceva. bagd de seame ce faci! strigi Alisa. Vai.s-ar mi5ca lumea cu mult mai repede.nicie pe copil. incit Alisa abia desluqea vorbelc cintecului. iar copilul urla oricum atit de tare. nu mi-n$el sau . Popara.zise Alisa. si 5tii cd i-a rvpt drdgulul de niscior! exclamd iard5i.. sfordia bietul de el ca o locomotive . fdcea de parce nici n-ar li bagat de seamd. incit Alisa cu chiu cu vai izbutea se-l Jine. ca si vadi dace are de gind sA ia in serios aceastd idee de-a Ducesei.5i iegi in ea o tingire. loarte bucuroasi c6 avea prilej s6 arate 5i ea nilel ce $tie. ralAturindu-i-sc bucetereasa r.iu! Hapdu! . cin- du-l zdravin la slir5itul t'iccirui ttl de cintec de leagin gi zguduinvcrs: fii asprd cu miculul tdu.i copilul): I lup( iu! Hel. nu-i a5a.Ah. II DAI OU(A SlrOnUlO: Ii printla bine.Dac6 5i-ar vedea fiecare de treaba lui mirii Ducesa .Poftim. tivi fi farfurii. carc Bucdtdreasa arunce dupe dace . Gindili-ve. te rog. dac6 vrei. incit Alisa cuteze se vorbeasci inainte: Alisa il prinsc cu greu pe copil. .iar se intindea. cum s-ar mai descurca cu ziua gi cu noaptea? F'iindcA. :. incit era cu neputinF sd gtii daci-l suparau ori nu loviturile. fiindci mititelul avea o tormi ciudati: Iinea bralele si picioarele intinse in l6turi. ca se merg sA joc crograbi din odaie.li l'Frirq ins6 abia o atinse.itll ll 1 _ \ \iir iii\ il cu vetraiul. . il tot zguduia cu strii. de-alde astea! zise Ducesa. . vezi tu nitel de el! ii spuse Ducesa Alisei. E timpul si me-mbrac. chet cu Regina . Sint asprd cu miculul meu. ii trebuiesc pdmlntului douezeci ii patru de ore ca sA se suceasce in jurul axei sale.Dar asta n-ar fi de nici un folos ..Ah. Cind il prinse.Douizeci 5i patru dc ore. $i-i ajutd! COR Valeu! Valeu! l/aleu! .zise Ducesa suceite-i gitul! . apoi urme o ploaie de tingiri. Pe cind Duccsa cinte cea de-a doua strofa. . Ducesa. zic i eu.tia cd te-nttitttd. mai si i-l striveasce.. sirind ingroziti de la locul ei.cc totdouasprezece? -pe mine cu mA plictise$ti . putut sa sufer cifrele! Apoi sa apucA iar si adoarmi copilul. bietul de el.

. dcocamdatd vdd ci-i pare bine". dar ca purcel mi sc pare foarte drigu1.. Toate astca nu-i pldccau deloc Alisei. cirora le-ar Il stat foartc binc ca purcei . A'a cd il puse jos ti lu loarte uturate vAzindu-l tropdind liumu. de locul undc vrci . 'I)acd ai $ti cum s6-i prelaci de-adevirat. nici urmi de lacrimi!" .tisr Alisa.Cind ar fi crescut mare . ce Alisa.. ii cercctA fap." cind. toarte ingrijoratd. atit de tare. . ce-o sd l-ac cu cal". CopilaSul iar65i grohii $i atunci Alisa.Cind o s-aduc acasi vietatea asta." $i incepu a se gindi la alli copii pe care-i cunottea. una..prea erau mici pentru un copil. Alisei i sc paru dcstul de blindi. deodat6./i-doud au sa-l omoale... dc parci i-ar fi raspuns (dc la un timp nu mai strenuta). incit Alisa i$i dddu scama ce se cuvcnca s-o tratczc cu respcct. ingrijorate.deloc daci o sd-i carc pLaca accst numc. De data asta nu mai incipea indoial6: a rimp.in ce dircciie si iiiiau cadc bunA )i si-mi spui s-o s6 plcc de-aici'l Asta dcpinde lbarte mult .Dace nu-l iau cu minc pc copilul asta - era un purcel in toate regula. cercetd iar chipul. decit a nas. .s-ajungi zisc Pisica. iar ochii-i se l'6ceau tot mai mititei .Dar poatc c-o ll din pricina plinsului gindi.c Dc indatd cc sc lamuri cc-avca dc facut ca se-l poatd purta in bralc.el cdtre pddure. Fdrd indoiald. gindi Alisa Vrci. Nu-i dcloc astl'el.ll \\ l\ ( \RR()l.i o mulfmc dc dingi ascu1i1i.i vorbi inainte.zisc Alisa. tbarte scriodse eu.ii mai tarc. De ce grohii'l mustri . . nu mai vreau sa am dc-a lace cu tinc.Ei.i spunea. ca si vadd ce e cu cl. Nu. clrcpt cxplicalic. incit Alisa i5i d6du ssama cA n-avea absolut nici un rost sa-l duce mai departc. . Pisicule dc Chcshire incepu.. llindci nu :. urliugi Alisa. sd vadd rurmc dc lacrimi. atit . ca si nu se mai poatd deslacc. cind pruncul groh6i din nou.i se uite iar in ochii copilului. . Pisica doar se hlizi cind o vizu. nu-i oare o crim6 si-l las aici'1' Ultimele cuvintc le spuse cu glas tare. .. clragul meu . nu puteai desluti care din doue) 9i mai merseri citr tdccrc.Nu prcir imi pusi undc ajung .tia.l purcel. Ai grijd! Bietul mititel iar hohoti (sau grohbi..igi zise .ar fi lost un copil groaznic de urit. Mititelul grohei. avea nasul din cale-alard dc cirn semdna mai mult a rit.intr-o .numill s-iuung un(lc\l -. . sd-i apucc strins urcchea drcapte 5i piciorul sting). in ii Binder Ali'a . cu oarc. il dusc afari Ia aer' ltrebuia se-l suceascd intr-un Icl dc nod iii. rdmase loartc mirate vezind pisica dc Clreshirc agAlare de creanga unui copac din apropicre. Dar Pisica nu licu altceva dccit sd rinjeasci ..sfiali. .cuviincios se tcil cxprimi Alisa. tc rog. - ici- - DacA ai cle gincl si tr' prellci intr-un Atunci n-arc importanlA in cc direcgie o zise Pisica. rotu$i avea ni$tc gheare lbanc lvngi.5i rocmai i. Alisa tocmai incepuse a se intreba in sinea ei: .

.

prefdcut . O. $i tu cSti nebunS. ciinele e ncbun'.Amzis purcel ori ccrcel'l spuse Pisica. si incerce alta intrebare: Cam cine ste pe-aici pe-aproapel Cred cd ay-i Alisa.zisc Pisica ciinelc departe . carc mai zdbovi citva timp. dupe cc tdt rcstul pisicii dispdrusc. se obignuise cu ciudeteniile.sta un Iepure de Martier. sd md duc printrc nebuni A. exista o zicald: 'Nebun (sau zaiepure de martie' (luna cind odrdslesc Alisa mai st6tu pu(in.zise Pisica.e.trebule. poate ce n-o sd l'ie nebun riu in tot cazul. Pisica s-ar intors in chip firesc. nu . ridici ochii . $i-eu sint nebund. amindoi sint nebuni. A$a ca sint nebune. . deodatd aceasta apiru iar.Dar ripostd Alisa. Toli sintcm nebuni pe-aici. Te poti duce la oricare dintre ei.In partea oceea spuse Pisica.gi labi .. nu cd mirii Alisa." Pe cind igi vorbea aqa.Mi-ar place foarte mult zise Alisa dar n-am fost invitate pina-acum. Asta nu era de tegdduit. ciutai - Trebuie si fii pe-aici? - zise Pisica - altfel ce Alisa nu fu deloc convinsi ca asta era o dovade. Alisa.crochet cu Regina? Pisica. flutupelerind intr-acolo laba dreaptd sti -flururdun rier: iar in partea asta cealalrd . dupi un minut-dou6.i poftim! iar Sedea Pisica pe o crcangd de copac.spuse azi . eu c-a$a o sd fie 5i zise Pisica nebun ca in martie. Pii.Asculte.Binc .Pdldricri am mai vdzut .i$i zise .S-ade parcd in purcel . A5a-i'l bucuri. bineinteles ce ajungi. Alisa o porni inspre partea unde aflase ce sta Iepurele de Martie.rdspunse Alisa . ce s-a fdcut copilul'l Era cit p-aci si uit se te intreb. inccpind 5i rfirr. dis. gi tu joci .) Nu eu. .miriie cind se supiri gi dd din coad6 cind sc din coade cind mA supir. cici se cam a$tepta s-o vadi Jparind din nou. qi cu virful cozii pAru irrcet dc tot.ind cu rinjetul. dacd mergi cit .zise Pisica. n-ai ce-i face zise Pisica.. Alisa nu i! prea mirate. Pe cind ince se mai uita la locul unde stetuse Pisica. . . ti acum.m-aidc data astaalta.a. are se tic mai puiin Am $tiut -iarigi picri. igi dete seama Alisa. aSa c6. zicmai intii dc toate.Ei vorbi mai .. De unde itii cA sint nebune? intrebe Zi-i cum vrei .O se me vezi acolo .tor mai interesant o si fie lcpurcle dc Martie. Da'eu mirii cind md bucur 9i dau Eu zic cd torci. - Ai .i nri-ar place s5 nu mai tot apari ri si dispari chiar a.5i pieri. - spuse eu n-am chef . totuti continue se intreDe: $i de unde Stii ce ru e$ti nebune? I ln limba englezi prcit) ca un icpurij). firi vestc amclit.firdspunse Alisa linittite. . dar Pisica nu mai aperu. fiind luna mai. .. zis purcel .

pentru ce hogeacurile se inillau in chip de ureclri. incit Alisa nu prca se incumcta si se apropie pin6 nu mai ronlai nilelu5 din bucdlica de ciupercd ce-o linea in mina stinge. ca se creasci la vreo trei palme.Dar daci totu$i e nebun rdu! Mai bine mi duceam sd-l vid pe Pelarier!" . igi inchipui cd aceea cra.t'r u 'l tJI| ] \tt\l ! t\ t\R\ \lt\L \ r)R . Chiar 5i a5a. zicindu-pi: . merse spre cas6 cu oarecare goviiali... iar acoperigul era stulruit cu piir d!' iepure. dar rinjet tdrd pisici! Atra ceva n-am pomenit de cind treiesc.Ce curios! gindi Alisa. Era o casi atit de mare. Pisicd Idrd rinjct am mai vizut." Nu mai inaintA mult 5i dedu cu ochii de casa lepurelui de Martie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful