Lewis Carroll

PERIPEIIILI ALISEI
INTANA MINUNIIOR
Editura Ion CreangE

-..--.--=:

Domol plutim pe ape line Bat unda vislele, linute De mtini micu1e si, vezi bine,

In

dupd-amiaza aurie,

Nici strguinTa nu-i prea mare, Nici iscusinTele depline.
In astd tihnd Si visare,

O,

cruzi^ micufi

! In

dst ceas molcom,

Pe-un ins topit, ce-abia rdsufld, SdJ tmboldigi Ia ,,un basm mare" !... Dar cum sd-nvingd bietu-i glas, Unite cind is trei gldscioare?

Ndvalnic, Prima dd poruncd: Sd nu mai stau, sd-ncep Indatd! Cu glas mai blind, A Do:ua roagd: ,,Ndzdrdvdnii, ca si-altd datd!" A Treia atit de bucuroasd e de-nceput, Cd nu-ntrerupe mai des ca pe minut o datd.

cd povestirea-i gata echipajul mullumit. acuma!" Voios strigau tustrele. inchipuirea inso ye Ste - $i ori de cite ori secau gi - mina-1i bltndd ia Copildrescul basm si-l pune Llngd curatele-yi visdri. Neputincios. tdcere-adincti s-a ltisat. Ndzdrdvdnii Si Sotii tmpreund depdnind. In voie stind la sfat.. prietenisre. ce amintirea Cu vrajd impleri-n cunune Ca pe un pal mdnunchi de flori. Pe-ndepdrtat meleag.jivine cumvede aievea Cu stranii ptisdri Si grdieSte.Ce altd datd?! Acum. ndzdrdvdnii am tot scornit.. stritu cindva s-adune. cel slab cercind Sd pund capdt fericirii. neasteptat. VoioSi cirmim barca spre casd Ctici soarele e-n asfinTit.. ! in . ce-un cdldtor. plutind pe indelete.I l. Nu era chip! . Pe cea din vis ndscuta parcd o .\\ l\ ( \RR()l l Dar iatd cd. zbirii ! Asa s-a fdurit povestea de pe-ol minunilor tdrim ASa. Fintinile inchipuirii. gi-ocum. Alis Supusd acum.

ajungind tocmai la timp ca r6J radd cum dadea buzna intr-o rizurnd m6ricicd de sub ni5te tufiguri. deodatd.r lnal Coborisc {Cind sc gindi mai tirziu la intimplarqa asta. apoi o lue brusc la lalc. se uite la el gi-apoi i5i iuli fuga..Ce rost o fi avind o cade fari pozc 5i fir6 dialog?" se intreba Alisa.' dusc pc Alisa drcpt inaintc ca printr-un tuncl.rtei. incercase dc vreo doui ori sd se uite in cartea pe care o citea sord-sa. lirartc l. intr-o clipi. undc picri.) insi cind Iepuragul. dar atit dc brusc.. Alisa se repezi in picioare. curioasd foc.eala fulgerului.i pund cit dc cit intrcbarea: cum va ie$i oarc dc acclloi O bucatd dc drum. un lcpurai. dar n-avea nici un haz: nici poze. de cind tot . rizuinl rcpurclscd . ili dct!' scama cd s-ar Il cuvcnit sI o mirc. cici ii d6duse prin gind. . Pcntru atita lucru n-avca de cc s6 te prindi mirarea. e. dar in clipa accca ii perca totul lbartc 7 inlr-() lintina t'ourtc. care te fecea sA tot firesc. vai. vai! Am si intirziil mai pulin. alcrgd chiar pc lingi ea. $i chibzuia in gindul ci (cit sc putca chibzui pe o zi de artile ca asta. nici mai mult nici picotc$ti $i sl 1i sc impeicnjcnezc gindurile) daci plicerca dc a implcti un Sirag de margarete mcrita ostcncala sd se ridice 5i sd culcagd margarctcle. incit Alisa n-avu vrcmc nici o clipitd sd sc gindcasci a sc oprii sc trczi lultccincl in . o lua la fugA peste cimp. 9i. scoese un ceasornic din buzunarul ye. Alb. pc urmele Iepuraqului.CAPITOLUL I ALISA COBOARA iN VIZUINA IEPURA$ULUI Incepuse a se plictisi de-a binelea Alisa.i Alisa dupi cl in vizu- fdri s6-. hop :.jos. cu ochi dc mdrgcan. nici dialog! . cu iu.lrnui. ce n-a mai vezut niciodatd iepure si aiba vcstd cu buzunarc )t nici ceas pe care se-l scoate din buzunar.edca pc mal lingd sora ei $i n-avea ce face. 5i Alisa nu prca sc mird nici cind il auzi pe lcpuraS bombinind: Vai. Cind.

bul! 5i iar buf! cdzu pc un maldir de crengi 5i de frunzig ve$ted gi acolo rimase.dar. c-o sA r Ad scris pe undeva.lr.) si spund: . dar poate c-ai putea prinde cite-un liliac . de data asta. ce bine ar fi fost sd fii gi tu cu mine aicil Soareci ma tem ce nu-s in vizduh.tot cad'l spuse Alisa cu glas tare. . cddea. cA n-o auzea njmeni. roi fi ajuns pe undeva pe. dc teami sA nu omoare pe cineva dedesubt. parc-mi-. . Ia sd rudcm asta e. cAdca.isa ci se plimbA. doamnA. in caderc. redeli dumneavoastrA. n-a5 mai zice nici circ!.. sprc ej dczame8ire. cumgra. pe lingi care luncca. inaintea ei se intindea alt coridor lbarte lung.$ii.Hai. Privi in sus.rl Cc nosrim ar fi sd tlndci mincat vreodata un liliac'J' cind.l) Vai. dc minA cu Dina. nu face sI intreb: lasa. ^ricum.i voi.am asta este $i L.F-iti bun6. plutind prin aer'l Credetri ci voi aij putea. n.. iute ca vintul. iie ci \lrr1 qii|'1. irndcA avea oarecari indoieli ci le zice chiar aSa.. in capdtul ciruia il zdri iar pe lepuragul Alb. Mrri intii in. liliecii aduc foarre mulr cu toarecii.e.) ( a.aproape dc cenirul pdminlului.. spunc-mi dreprt ai ce lace.. lul de pe un rrl( un borcan. Si izbuti se atczc borcanul intr-un alt raft. Cadea. cind il deschise.Ei! gindi Alisa. dragula mea. gol. dar are sd md creadi o f'etifA cu totul si cu totut neltlutoare! Nu. Alisa cam n'avea cinc' s-o audi.e\a . spunelj .) Nu trccu mult 5i incepu iar: Oarc voi celAlalt -pdmintului'l cedea pine la capitulajung la .i tablouri agdlate de piroanc.Dina cred c-o si-mi simtd lipsa diseari. Nu era nici o clipd de pierdut: Alisa o lud la flgA. hodoronc-tronc. . Cum altceva n-avea urmA printre oamenii care umbli cu capul in jos! Antipaiii' parci le zice.. aceasta e Noua Ze_ elandd sau Ausrralia'i" ($i incerca sd indoaie genunchii gi sd facd o pleciciune politicoase poli s6 . rn.lri grc)ca )l spuneil: Oare liliccii mAnincA pisici? Dar cum tot nu Stia cc sd rispund6.cci dc la antipozi . si privcasc5 pe indelete in jrrru-r $r sa sc intrebe cu mirare cc-alea si urrnczc.mlcardistanla.E. il gdsi Me intreb cite leghe am strAbatut . Eh! De-acu'. Si tocmai bine il Vrca jmportaniA cum punea intrebarea.) Sper ci n-au si uite. (Mai ci-i pdrca O rril. sFi pund 5i Dinei lapte in farfuriu1d. Gata ciderea! Alisa nu se Iovise cituli de puiin $i intr-o cljpA sAri in picioare. la ora ceaiului.) O sd trebuiasca sr-i intreb care e numelc ltrii.izii Si de etajerc cu cirli. dar stau md intreb . oarel (Alisa habar n-avea ce inseamnd l_atitu.. Nu vru sd-i dea drumul. mai inginA c) d.cr(a \A pn\e!. ca prin ri. cu o (licltL'la p( carc scrja: marea Fic ci cla o lintine loarte adincd. rnglc. r. incit ii plAcca sA le rostcasci. daci nu pentru alt. Oare pisicile mininci lilieci? Oare pisicilc m6nincA liliccil. dar era prea intuncric ca sa purti trcoscbi ce\ a: apoi \c uitd la pcregii lintinii |i bdgd dc seamd c5 crau acopcrj!i dc rafturi cLr pror.i.l. cader. chiar dacd a9 cidea de pe acoperiS.'($i t.am la patru mii de miler adincime. ici qi colo vezu hdrii . curind incepu iar sd vorbeasca.\drt( inc(1.ios. alergind cir il lineau picioarele. Oare n-a\ea sd re mai LrpreascA nicicind'l DULCEATA DE PORTOCAI. Simlea ci incepe sA moleie Si tocmai prinscsc a r. indoi ge_ nunchii . loartc.sprc a se lamuri unde va ajunge. Dina. dar gindea ci sint nrftc cuvrnte simpatice ti impunatoare.r I aLrtudinc sau Longiludine am aJun.ci in .) .arca brne. cadcJ.l.i iardri.)arrc probabil ci spunea adcverul. inv6lase a:emenea lucruri la 5coald cu toate cd ti acum nu prea era un prilej -bun de a se fdli..) Da..1ine. nrcr c-o sd mai imi pese cind m-oj da de-a dura pe sciri! Cit de vjteaze o si le par celor de-acasAL. totuti putea fi Iolositor exerciliu. (Dina era pisica ei.l. .r . iar uncr. Dina. intrebind-o foarte serios: .cuscd = 1609 rn. Dar oare pisicile mdnincl liLieci? gi cum intre timp i se cam fdcusc somn.rtd 5i-apui iari. Cred dc cind cA . Dupi o cddere ca asta. in trecere. (Fiindci.ca sA-51 repete cunoltinlele.\. tn. 5i nici Longitudine.. dar deasuprd-i era intuneric.i sa inclinj capul cind cazi. J\u trmp. . dar.

.

dar iati cd acum nu-l mai zirea.ir de ldmpi ce atirnau din tavan. tipar. ce stringe ca o lunete! Cred cA n-ar fi prea greu. Dupi ce merse Alisa.ori vor fi fost broaqtele incuietorilor prea mari.gindi biata Alisabinela ce mi-ar fipot . cind incepuse a gindi ce de lapt lbartc pu[inc lucruri erau cu adeverat imposibilc.ar fi sa mA de folos. se intoarsc iar. mihnit6. strelucind in toate culorile. Se v6zu intr-o sali lungi. daci bci mult dintr-o sticld pc carc scric . despre copii care se aleseserd cu arsuri. cuminte. de aur.care e sigur cd nu fusese lnainte" .. iar pe ea nu se alla nimic decit o cheie mititice. pe care incercasere s6-i invele cei ce le voiau binele de pildl: incins te .a mai icgi vreodatd din acel loc. dace at $ti cum sA incep. 5i nu uitasc niciodati ci. atunciarde dace-l in mini 9i cind te tai Jii foarte adinc la deget cu un culit. de - - Alisa deschisc u5i. de aur.Ba nu . luminati de un . legati gitul sticlei. la aceaste uiild si mare fu bucuria cheia se potrivea! prinse din urmi pe iepure ca se-l aude bom- usiF. sa ved .. vcdeti.$i chiar daci ag putea scoate capul ... e .. sau avusese16 alte pdlanii nepldcute . prin gengulet. cu litere frumoase 9i mari. fird umeri? Ah.zise ea -peintii mA . dar. in mijlocul sdlii .t_t_\\ t\ ( {R R()l. sau fuseseri inghi. ce respindeau recoare! Dar nici capul nu-l putea scoate prin deschizdtura u5ii. incercind-o pe fiecare.9i joas6. sau mecar o noti[5 cu instrucJiuni cum se pot stringe oamenii ca lunetele. inalte de vreo trei palme. nu era se se repeade sa face una ca asta. vorba e ci nici o ugd nu se descuia.Otrave". incit se duse iar la misu16. . vai! . mai ci spera sa geseasce acolo altd cheie.ilc silii.. nu mult mai mare ca o gaure de )oarecel ingenunchind. vezu o perdea joas6. Alisa era chiar in spatele lui. incerca cheia cea mititici.5i toatc astea numai 9i numai pentru cA nu finusere seama de nigte reguli foarte simple.prea multce un vdtrai ce. intr-o gridini cum nu mai vizuse alta de frumoasi.. dar Alisa. cuvintele: BEA-MA! Sc pdrca cd dcgcaba aijtcpta Alisa lingd Ugor de zis: . de obicci curge singe. Cind iat6 c-a-i ci:zurd ochii pe o misu!6 cu trei picioare. o fetiF inleleapte. tarc tecut Cind cotise dupi iepura. Alisa gindi mai intii ci era cheia vreuneia dintre u. daci nu cumva scrie sticle: Citise ea citeva istorioare foarte drdgule. 5i printre fintinile acelea. de-o parte $i de alta. uit. i sc intimplasere in ultimul timp atitsa lucnrri ndstrugnice. Dar cind didu ocol silii pentru a doua oare. ce .a 9i vizu c6 didea intr-un gengulel.. ori va fi tost cheia prea mice. pe care n-o begase de seam6 mai inainte. priri." Fiindce.Bea-md". era o etichete de hirtie pe care de se puteau citi.. de-a lungul u5ilor. se intreba cum t. Cit jinduia sA scape din sala mohoriti gi si se plimbe printre rezoarele de flori. Jur imprejurul sdlii erau u$i. inderetul acestcia se afla o u$itd.otravd . De data asta gdsi o sriclugd {. dar toate incuiate.i.s-a maiurechiletirziul.l benind. toatd din clettar. plimbindu-sc incoace 5i incolo.zise Alisa) 9i. in timp ce cotea dupi un coll: Vai dc 9i de mustetile mele.i1i de lighioane sAlbatice.

ca sd vade dace mai scade inci.. .. incit o podideau lacrimile. cu statlde. acestci ciudatc copile ir plicea grozrr'. iar cind se intoarsc inapoi la mdsuld.i piin.d.' prdjitd. intru . Cred cd sint pc cale sd md string ca o luncrd! $i-a.te o luminare...degeabarimas din mincdoud liinle! Cind mai cd n-a nici de-o singurd fiinli vrednice de luar in seam d !" Nu trecu mult gi-i cdzu privirea asupra uner cutioare de sticl6 care se afla sub mase. cr('md dc JnrnJ\. !i ise luminb iata la gindul cd acum era tocmai de marim!'a potrivitA ca sA poatA trece prin u.junsc la u. scazusc in ineltime cam pine la zece degete. Te potiesc sd incctczr imediatl" De obicei igi dddea sf'aturi ioartc cuminli (desi cam rar le urma) ti uneori sc certa atit de rdu.igi pomene$ti cd md sfirlesc de tot. ti daca md inalll ori o ia in jos.if in gridina aceea l'ermecltoarc. . ca zicea . vdzind cit nu se mai in- timpli nimic. o deschise 5r gasi in ea o prdjituricii mica.a.lac mai mare. pe care erau scrise frumos. pentru ce jucase necorect la o partide de croclret cu ea ins6gi.Dar acum gindi biara Alisa aS zice ca sinr .cind a. iar daci md fac mar mic6. Stau ti me intreb: cum at 1l Jtuncil Si incerca \d-)j inchipuie cam cum aratA oare llacdra unei lumindri.cici. triplura dc curcan . o didu gara. ibartc rcpedc. fiindci. in oricc caz. ca s-u id. .am \a pol ninc.Foarte bine . Fu lbarte mirari sd vadA ca rAminea cum cral bineinicles ce asta se intimpld ori de cite ori mdninci o prejirura. vizu ce uitase clleila de aur.tAt ajunge pind la cheie. I5i amintea ce odat6 incercase si-si tragd citeva palme.Ce se intimple? Ce sc intimpld'1" linindu-si mina in crettetul capului. cald6.Ce ciudat mi simr! zisc Alisa. o se pot se md strecor pe sub utal asa c6.. ca sA vade daca se zise Alisa .9i pulin imi pasA cum $i in ce fel! imbuci o firime ti se intrebe ingrijorat6: . mai aSteptA citeva mtnute. .Hai 5i nu mai plingc ata degcaba! j)i spuse Alisa cu asprime.otrave .aproapc slEur cA lnai curind Sau mai tirziu n-arc sa-11 pnasca. mai gtii . " Mai stetu nilelu5 5i. rede1i. biata ncghrniF se a5eza la picioarele mesei 5i incepu si plingd. dar Alisa intr-atita se deprinsesc a sc aftepta la intimplari neobirnuite. os-. incir i se pdrc'a rurod $i plicticos ca lucrurilc sd decurgd in chip obi$nuit.. Tutuii. !a1J c6-i era cu neputinld sA ajunga pin6 la cheicl O vcdca fbarte l6murit prin sticla strS\czie :i incerca din risputeri sd se calare pe unul din picioarele mesei. dupi ce s-a stins lunrinarca fiindca nu-5i amintca sd fi Azut vreodatd -ata ceva. pc sticla asra nu scria defel . dar .vail biata Alisa! . de intrat in grddind.ea un gust amcstecat. ala c6 Alisa sc incumcti si gusrc tlin ea.i era. tura fi. era cam neliniStitd in aceastd privinld. .i iacd pe doui fiinte deodate.. unsd cu unt). cuvin- tete: uANlNcA-tv.9i gisind-o toartc pc placul ci tfiindci a\. A$adar se apucd sd manince preji. mic.. sc hotAri sA intre indare in grAdin6. dar prea era lunccos: .r dupe multe incercdri zadarnice. dc pl6cinta cu viSinc. rcpcdc o dddu gata toata.r md.

cine are se ve incalie. atinsese acum o lungime de vreo noud picioarer..l.) O. Biati Alisa! Altccva dccit si se culce pe-cr parte 5i si priveasca chiorig prin uta grddinii. de fiecare Cr6- sA sa trimili daruri caraghios .. Pii! Ce prostii mai indrug!" cind spunea asta. incit inccpusc sc hilbii).r comisionarul i. dragele mele'l Eu. una.Trebuic . Arc englezeasci I picior = aproxrmati\ 40 - .i zicea.Cum nu se poate mai ciu-ciudatlaexclamd Alisa ratit dc uluire. cu sigurania ca n-am sd mai fiu in starel Voi fi cu mult prea departe ca sA me pot ocupa de voi. .Dar ia stai se gindi Alisa altfel te me port bine cu ele pomene$ti ce n-or se mai vrea sa me ducd undc o sa vrcau cu sd merg! la se vedem cam ce-a$ putca tace pentru ele'l O si le diruiesc cite o perechc de ghete noi.) ciun!' $i sc mai gindi cum va facc asta. indat6 pusc mina pe cheip dc aur gi se indrepte in grabe sprc u5a gridinii. se lovi cu capul de tavanul s6liil intr-adever.1. {n. (cu clrag dc -focmai la Alisa). spre picioareie ei.l \\ I\ ( \llR()l I CAPITOLUL II BALTA DE LACRIMI .. Acu ratd ce ma lungesc ca cea mai cogeamite luneti din lume! Rdmineli cu bine. aproape ce nu 9i le mai vedea. Lingd I/dtrci. intr-atit se indepertau. iMesure cm.cc adresi nostimd propriilor talc picioarc! $i pari cam va trebui sd dau ! Domniei Sale Piciorului Drcpt al .A lc trimit cr. bietele mele picioruse. picioarelor! (Fiindci privind in jos. Pe Covorasul de li gd sobd. trebuie sd \e descurcali cum $tili.l lisei. stau $i ma intreb cine o sa vd tragd ciorapii de acum incolo.

a.prioari. imbrecat grozav de elegant.Extraordinar! Ce lucruri ciudate se petrec astizi! $i cind te ginde.i cr sint eu. Nu cumva in timpul noplii m-am schimbat in ce sint acum'l Stai sd md gindesc! Oare eram aceeaSi azi-diminealS cind m-am sculat Parcd mi-a5 aminti ca md sim- leam nilelu5 alta. 5i . cum era foarte cald in sala aceea.5i a5. spcriat din miini manutile albe de piele . linind inrr-o mina o pcreche de mdnuSi albe. Alisa ridicd de jos evantaiul 5i minugile 5i. nici vorbA nu putea 11. 9i incepu sd recite: dar glasul ii era aspru 5i ciudat. ranfA! Sd Hai sd spun poezia: Cind vrea micupl Crocodil.a cd. N-o si ajung niciodatd la douizeci. $i in cealalte un evantai mare. daci nu sint aceeagi .ti cd ieri sc petreceau roatc ca de obicei.. fiindcd eu )tiu tot fclul dc lucruri. ca ti cind ar ti spus pe de rost o lecfie.i zicea Alisa . ah. qi de patru ori gapte fac. cc mdi incurceture! Stai se vedem daci mai gtiu Va sd zicd: de patru on toate cite le 'tiam. dacd merge a5a! Nu-i nimic: la Tabla lnmullirii mai grese$ti.Ar trebui sd-1i fie rugine . hai se-ncerc cu Ceograiia: Londra e capitala Parisului 5i Parisul e capitala Romei. Ducesa. cu siguRoma . cinci fac doi5prezece...Sigur cd Ada nu sint .i-o zbuglri cit il lineau picioarele. ea ltie a$a de putintel! Si pe urna.. domnule.are eram azi-diminea16..tirefle cd nu fu in starc. incit era gata si cearA ajutor oricui. iar cuvintele parca \eneau altfel ca de obrcei: tos. la culme. lins de-a binelea qi sigur ci nu se poate sd liu Mabel..-'ricindl Sr: a. cit dcsprc trecut prin u)a. se pune intrcbarea: Cine sint atuncca? Ei.r intrebarc la care-i clt se poate de grcu dc rds- l t3 . Dar.Vd rog. pierind in intunenc. incepu si-ti laca vint intruna. pe cind continua si-$j i pun A: .o fata mare ca tine (9i aici si rot plingil Inceteazd imediat.ini dac-am fecut-oGrozav are sd attepte! sd-5i Alisa se simlea atit de deznidejduite. cu toate astea. incetipr ti \J vreunul din ei'l zicea . Venea lipiind zorit din prcroruye 5i tot bombdnind intruna: Vai. cc e ea .: cind ea.avea dreptatc) . indate ce lepurele se apropie. comedie! Sd Stii ci e <. atita ili spunl' Dar.c. scApd Iepuratul treseri.. plingea inainte. Ducesa! . p.i|i iar al meu1r' indci p6rul Adei e lung gi inelat." incrucigd miinile in poald. asta cra mar lmDo5rbrl ca .i evantaiul . le-am spus alandala.ttii ce m-am schimbat in Mabel!. de patru ori fase lrersprezece. cam la vreo patru degete de adinci 5i carc sc rc\irsa pina hdt spre mijlocul sdlii.ias6 din gi.apoi .o. $i sc apucd si sc gindcascd atcnt la toli copiii de virsta ci pc carc-i cunoStca.czi jos pi sc puse iar puns".. ea incepu.. late ce se intorcea Iepurele Alb.. . Pind la urmi se fdcuse imprejurul ei o cogeamite balte. din piele de cd.. ca si descopere nu care cumva s-o fi schimbat in pe pllns. Dupe citeva vremc auzi de departe un lipait de piciorusei i5i Sterse degrabd ochii 9i se uiti sd vadi cine vine. vdrsind un potop de lacrimi.. i:.. vai.

vai! .strigi Alisa. rimin aici unde sint! Degeaba or s5. Mai in . foarte repede. zise cind vorbi inainte: Se $tii ce tot Mabel sint. din piele de cAprioare.Am scepat ca prin urechile aculuil" zise Alisa.i5i spuse. .Hai inapoi.rdmas nimictimp. mare .Bine. pe cind era inalt6 de vreo noui picioare.acum n-am fbst chiar fiindci niciodatd pine atit dc micil Nu. sui. pe litoralul Angliei.fdlcile-i surizdtoare! intii gindi c6 nimerise cumva in Sint sigura ce .cit o sA trebuiasce si invel! Nu! M-am hotarit: dace intr-adever sint Mabel. ca se se poata masura...Cum dc-am fecut asta'l 8indi. dar mulpmiti loarte ci mai era in fi- int6. Se stii ce iar mi tac mici. niciodatil Serios. dai de ni5te cabine de baie pe plaj6.i riuu cu imbricasc intre timp una din minugile albe. dar. vini cei de acasi 9i. iar inddretul lor se afl6 totdeauna o gard. podidindo iar plinsul cc binc ar li s6-i vdd aplecindu-se incoace! A$a m-am plictisit se stau singuri aicil La aceste vorbc i5i priri miinilc . Toarnd cu sirg apd din Nil P? . da' spuneli-mi intii: cine sint?" Da' pedeapsd. incercind si treace Dar totul e ciudat astAzi. alc lepuragului. din altfel n-ar mai fi . O si lle foarte ciudatl plins atitl zicea . bildibic! Cezust intr-o :!-tl Ze\t" ape s6rata.$i-acu' spre gridind!" $i dete fuga. (Alisa fusese la mare o datd in viala ei gi trisese concluzia c6 oriunde te-ai duce. rimin aici. qi ii nu-s astea cuvintele pe dddurd iar lacrimile.I t \\ t: ( \Rli()l I pine o se fiu altcincra. ea.gi-atunci pot se md-ntorc cu trenul" . drigula l" ca-mi place cine sint. . curind descoperi ci din pricina evantaiului ce-l linea in mini ii-i detc drumul in grabd tocmai la fiindcd .. rai! . Pc cit isi putea da seama. ii aluneci piciorul. de ciliva copii care se joac6 in nisip. prca e dc Cind vrea miculul Crocodil Sd-i . me tem cA acum m6 voi ineca in propriile mele lacrimi. Dar. 5i in clipa urmdtoare.fie trupul mai frumot.. destul de speriati de aceaste schimbare brusc6.." Se sculi 5i sc mirare ci apropie de mesufe.. care-i ajungea pine la berbie. micule.) seama curind ce se afla in balta de lacrimi ce le v6rsase ea. dacd nu. pe m6sup de cle5tar. Insi i9i didu Eu doar o si ridic ocltii ti-o se-ntreb: ..fiecare solz lucios! Apoi hlizeste dinTisorii Si-ntind? ghcarc imbictoara In mil poftind voios toli pe$titorii gi pe cind se jeluia a5a. Si gindi biata copili .biata Alisa. citre u9i1d. vail ugi1a iar era incuiate 9i cheila de aur sta.Ce bine era sd nu fiinot balta. cu lopilele de lemn. nu mai avea acum decit vreo dou6 picioare inellime 9i sc6dea intruna.e mai reu ca oricind . aplecindu-ii capetele spre mine. au s6-mi strige: . pi o s6 trebuiasci se merg se stau in casa ala care n-are nici un haz gi unde n-o se am juc6rii mai deloc. Drept Alisa. cit putu de repede. 5i-apoi de un gir de vile de locuit. gi . ca si mai inainte..

.

ca sd ccnra J(. carc a tr.rrnlcr. ln apropiere. vd rog. nu strice sA inccrc. mai mult pcntru sinc.. incit Alisa continui cu grabd: Nu.. in tot cazul. O.Asta-i bundl izbucni pisicile! Dumitalc childit minios. vorbc. ili amintcl insd cd r lt usc in Gramatica Latini a liatclui ei: .) ASadar.Un Soarecc yrarecc . 5i-5i linBc libulclc. draga dc ca ..rgitl.. 1027.Cine din cap pini-n virful codifci.$tiu Si cu. \e plac cumva. r'r--. O. ca si vada c!' intii crezu ca e o morse sau un hipopotam.i dddu seama degrabi cA fdptura cc-o vcdea nu era decit un loarcce carc.1.de dragul! dc casa norstrd e un caleluf atit Ce mi iir place sd vi-l arit! LJn ..rorbi inaintc Alisa. 'pu' pot cu loalc dst(a. ii cra sigurd ci-l olcnsasc grozav. nrntic. in\ingjndu-l la Il. Vi plac poatc. cAci de data asta tot perul pe trup. ciinii'l $oarecele nu raspunsc. gtie si - Cici pe cit $oarecele pornise a sc indcpirta inol....unui 5oarecc .CLr . Alisa strigi dupd cl.i( rlr:tgi' lc I r'.zise de cc-am pdciuitor.i-.enrorul .i catifelati .. ttie s-aclucd :'lca in doua lahc.. . cu ochi cu nitte pd. urite.mcinr.Oi est ma chatte'l adicl cartea er dc propoziJiune care se gesea in t o lui de la cap: Aproape .!i-i unui groazi dc bani. Nu-mi plac \\illirn1 l.cre lucrurile. lung. poatc cA nu . putea de iute. stirnind cu nriScdrilc salc un aderirlt cutrcmur prin hr. lCici deti itia putind istorie. A muril Lr l0l{7. \ no si mai vorbinr dcsprc pi:ici - 1i nici dc. vulgare! nu le mai aud numelel schimbe vorba. Iotul e atit de neobi$nuit pe-aici.tpui 'i-t {'r!Jnl.Ah. ducc dc Normandia.un $oar!'cc o.. icrtali-rnil cxclami Alisa din -$oarccelui i sc zbirlise nou. crglru Hrr.a cu mil)nir( suparar I strilucitori.lr I.cut la noi cu William Cuccritorulr.Surr. incit nu m-ar mira sA poate vorbi. fi inotA intr-acolo.terrier" mic ranceza.'1. ca 5i dinsa.. noLrl r. c.$oarecel Nu obosit dc cind tot inot din balta asta? Am pe-aici. /is . arAta noaslra.." ASa cA incepu: cumra ytii cum se icsc -O..\'l|ii r'rf.lti. ParcA tremurind mi-ar li dat mie prin gincl si vorbesc dcspre una ca astal Ncamul nostrLr totdcauna 4 r1crc\raI pisicilr -Si lanrunlL ii\lc:r n(ru)inJt(. )i cite 5i mai cite le lin minte pe . cizuse in balte. Alisa n-ar ea idci loarte limpezi cam cit de demult se intimpla- dac-ai fi in locul meu. goarecele deodate iilni din apd 5i tot rrupr. atit e de folositorl Zice cd o vai dc minc! omoard toli guzganii $i -mA tem ca iar \-am strig:l Ali. ve rog cd-lmi iertaiil bietul anjmal. lung. mincare. pisica raLr ca nu vi-o pe Dina.pu-. 1i-ar placc pisicilel Alisa im.1c rpLr. gindi Alisa. $oareccle intr-un . p( rc. clipincl nilcl . spuse pnma .a5a-i dc moale . nu vd suparatr ilni pilc $i.dar.Oare arc vreun rost se-i vorbesc acestui loarccc? gindi Alisa. era prima datd cind ficca unJ ca J\tl. sob6.lrntr-un ochitor.nici nu care zice si lace toate al icrmier. pisicile dacd ali vcdca-o. jignise pe \lisa.al unui . Frlrp L rn t ) dace zvirli ceva. lbartc zorit6 sa . dac6 nu vi placc. . Cred cd fi dumneavoastri ar inccpc si va plac. pc cind inota alcnc prin balti $i toarcc linga .5i-a9a frumos st5spali l'c1i5oara.- .. n. strigd indatii se ..Chiar atunci auzi ccva plcscdind prin api. La 1066 a cuccrit Anglia. loarece!") $oarecclc o priri linti 5i parcd i se pdru ci-i tace semn. Si Si crei! $i inapoi.rtiti. cu gles hlincl: . E atit dc drigutd ii dc blindd.:el. q11 . cafeniu . dar apoi iqi aminti cit de mici era ea acum r.. . nul zisc Alisa. Dar hai si nu mai rorbim de ea. in lLrple clr re_ g.1. .Poatc nu intclege englezeite Fdri indoiald cA e un soarece francez.tc'l chilii minios $oarcceic. 5i-5i ti-atit de plAcut c s-o alinli . temindu-se \m uitat ce nu vA plac pisicile. $oarccc! (Alisa gindca ce a5a este corcct sA te adrcsezi unui ioarcce.|i la prins foarcci c ncintrccute. r.rl pirea si-i tremure de spaimd.

Alisa a vazut desigur cindva poza acestei pisiri. pi-onu potspun povestea mea. Era 9i timpul si iasi din balta. Alisa o lue inainte si toate adunarea inot6 in urma ei spre Jarm. aripi ti picioare scurte. pina in secolul XVll. un Papagal malatez.ltrai pe lirm. c6ci se f6cuse o aglomeralie grozav6. dace nu poli si-i suferi! Cind auzi asa $oarecele. iti zicea Alisa) pi-acum spuse. cu penaj colorat. o .un fel de hulub uria$. ca se-nFlegi de ce si sufir ciinii $i Rap si o Pas6re-Dodor. pliscul mare $i coroiat.l.siri pi de jivine ce cezuseri ln ea. I Dodo 9i pisicile. ln lnsulele Mauricius.t. (n. care nu mai existI astezt. Avea marimea unui curcan. un Vultan fi cite ti mai cite lighioane ciudate. ce se gesea. coti inapoi inot6 domol spre dinsa.l Rll l llll I \l l.l \ | \tr 1 \' \r \r' '! pre ciini. fap ii p6lise (de supArare. gitul scurt.) . din pricina mullirnii de p6. cu glas incet si tremurator: se-li .

Tacere peste tot. cind se strinserd laolalti pe mal pisirile cu penajul uC leoarci. Se sfdtuiri in privinla asra: qi nu trecuserd nici citeva minute. de parci i-ar fi cunoscut de cind treia.. De lapt.Pardon? A1i spus ceva? intrebe $oarecele.vaze. Sinteli gata cu tolii? Vi spun cea mai uscata istorie pe care o $tiu.9ispune Papagalul nu voia cu nici un si-qi virsta. infiorindu-se.Sint mai in virstd ca tine. disculia se ^chip op. . vrind si fie cit mai atenti.I L\\ J\ ( \Rll()l I CAPITOLUL III MITING-ALERGATOR qr CU COADA LUNGA POVESTE Fu o adunare ciudatd. care in cele din urme se bosumfla 9i nu mai spuse decit: . ceci se temea ce face un guturai grozav... obginu curind supunerea englezilor. in aceaste disculie avu o nein. a$a ci gtiu mai bine". foarte ncstinjenite. Hm. conlii provinciilor Mercia gi Northumbria. Brrl ficu Papagalul malaiez. dar Alisa nu voia s6-i dea dreptate. care simgeau nevoia de conducetori. dar foarte politicos. $oarecele. incruntat. deoarece in ultima vreme se deprinseserl a vedea lara frecvent invadate Si Cu toiii se a$ezare indate. stnga: A$eza[r-ve. in jurul $oarecelui. intr-adever. intr-un cerc larg. - - . ca un orator de. hm! fdcu $oarecele. William Cuceritorul. Fireste cd cea dintii problemi era: cum se \e usucc.j aici. animalele cu blana lipite de trup fi rofi tiroind de api. a c6rui cauzi. 5i ascultagi ce-o se usuci degrabe. In cele din urm6. toatt lumea. ve rogl.. dace nu cotropite. era sprijiniti de Papd. Alisa nu-5i desprindea ochii de la el.. cdtranili 9i simlindu-se sa vA spun! Sd vedeli cum ve usuc eu de repede! cit se poate de prost. Edwin 9i Morcar. f6ri s6 cum Stie ce virsti are . ci Alisa se vizu stind de vorbt cu toli. care pArea sA fie un personaj foarte respectat de totr.elesere cam lungd cu Papagalul.

Dar cine se imparte . cu in cele din urmi..Doar incoace zise Pasdrea-Dodo. o ... cum sc prca poate sa vretl !r ver sA inccrcrli jucul asrr inlr-o /i dc iirni. Dar.bunE . 5i chiar Stigand.ca mai explicagie estc s6-l qi Eu. un traseu de alerglrc r. intr-un glas.r lcrmindt alergareal $l cu 10ltl 5e strinserA - nu putu rdspunde 16rd a se gindi indelung.A. l)a'. Ca zici .cc mai ai in buzunar? addug6. fu.raspunse ea trista.u priccp 5i nu numai atit.urmd Pasirea-Dodo facem.. Altceva indrcptindu-se citrc Alisa. in ea apa sdratd)t ie impdrli la toti drept premiu . dintre ceilaiii. nlclanc. iar ceilaltri atteptau in tdcere. . ca sd-gi ascun<1d zimbetul. ca gi cum ar fi a$tcptat ca cineva sA spund ccva.Firc$tc .gravitate. Contimi . nimeni nu spunea nimic. drigu. lnsd insolentra Normanzilor lui.i-cu tolii in jurul Alisei 5r Se adunari Pasirea-Dodo ii inmini solemn degetaruL.i? adeugS. nu na (a.Dar 5i ci i se juvinc un premiu.i ii ajunsc cxact citc utra dc fiecarc. cam suparat. ca intr-un iel de ccrc. ardlind cu un deget spre Alisa. spunind: l9 . sc .ti. 5i toati adunarea se ingrdmAdi indatd in jurul ei.. usuci deloc istoria.de cuviinld si iase Atheling. in jurul ei. dupd ce alergasere aSa cam vreo jumetate de ori gi se zvintasere bine.. remase deci multE vr"-me cu un deget dus la liunte (a$ cum il vedeli de obicei infaligat in poze pe Shakespeare).. din loc jn loc.) Mai intii a insemnat..Edwin 9i Morcar..rdspunse $oarecele. mina in buzunar. cea .. ci mai mult fiindcA Pasirea-Dodo se oprisc. gi s6-i lui insolit de Edgar ofere coroana. incit nu era u5or sd ltii cind s-a terminat alergarea. strigind de-a valma: Premiile I Premiile Alisei nu-i dddea in gind ce sd facd. Ce voiam sA spun . dc unde scoasc o cutic de caramcle (din fericire nu pAtrunses.Una doud gata!" Ci ficcare incepea se aLerge cind //el voia gi se oprea cind ii venea. Doar ptrgi cu tu!ii cr inseamnA . 5i liecdruia r clte un premru.Eu ptiu ce Rap inseamnd Cind glsesc eu ceva zise de obicei o broascA sau o rim6.c.Jiic. contrii provinciilor nui: ($i.Da' cine-a cistigat? Pasirea-Dodo La aceastA intrebare. un degetar . .n. Cred .Mai c rorbd'l fa. Pasirea-Dodo zise: se cuvrne premiile? intrebard .Gisi dc cd gdsi? intrerupsc Raja. inseamnA c ga'si'. iar. Cum te mai simli acum.Mercia 5i Northumbria. .pe un ton ude ca mai P]r('-:'c.in ce limb6-i fi vorbindl! o cu . intorcindu-se cltre Alisa.Di-l iari. sculindu-se spuse Pasirea-Dodo . Pasdrea-Dodo strigi.Ce-i aceea? intreb6 Alisa.a nul s-a grdbi si-l asigurc Papagalul. . arhiepiscopul ce-a gAsit'l $oarecele nu bAgA in seamA aceasta intrebare. N-a zis. patriotul aririepiscop de CanterburS gasi de cuviin!a.. pentru adoptarca jmediati a unor remedii mai energicc. cuviin.pui Vultanul.Toli au ci5tigat.. nu pr. . aprobd Pasdrea-Dodo.in picioarc procu pun se se aminc mitingul.zisc Pasirca-Dodcr cu-un glas din care se cuno$tea cd era jigniti .arc importanll iorma cxacti a zis) $i-apoi i-a imprettiat pe toii. se declarari de partea lul.William..tolii. nu-i a5a? zise $oareccle. . iar citiva dintre ceilalli sc auziri chicotind..a gisi de cuviin !e". unul.i . in cazul acesla . . dispe! ratd. dar cred cd nici dumncata nu pflcepi! $i Vultanul cobori ochii. \a spun cum a ficut Pasarea-Dodo. nu atit din dorinF de-a . vorba e.e cA cel mai bun mijloc ca se nc zvintAm ar fi un miting-alergeto. firegtel zise Dodo. ci se grdbi s5-5i continue istoria: . intrerupse . pe acest traseu. pirutl zrse $oarecelc. cu gra.gdsi in intimpinarea . vitatc..e . gifiind 5i intrebind: . Atitudinea lui William fu la inceput moderatd. s-o audA toate Lumea: S-. 'nainte La lel dc raspun. bdg5.

sulli. ccea ce nu dccurse fari zgom.codip $oarecelui. cu o infdli5are cit putu de solemne.Ve rugem.rt 5i oarccari incurcdturi..o li chl. cam temindu-se se nu-l su- cu asprime.cammai taci. Totugi. tLrdecl r. Ni-i-n . pini ceva.Derbedeu! Prea o lbci latdl Te vfltesc ce te dau in ludecatd! Tot n-am azi de cc s-alerg.csul . incolAcindu-$i coada . iar cele mrcr se inecard.Ce pacat cAce $oarecelc stea! oftd Papagalul.Vezi. incil in mintea ei po\estea luA cam urmdtoarea infdgi5are: - Mi in- vrut! se rugd de icrtarc biata . prir prid\or.P" $i adAuge pricind nu putcli in loaptd Alisa.lertali-mi -La raspunse Alisa foarte smcrite. de trebuirA ceilal.ziseSoarecelui rind coada dar de ce spuncli ca e tristd'l $i-5i bitea mereu capul cu intrebarca asta. adauga: Sd v-ajut sdl deznodali. cu\inr. dac6 indrugi asernenea prostiil Nrcr n-asculli! ii spuse $oarecele Alisei. ardtagi-mi unde el Nici prin gind nu-mi trcce zise $oarecele..uminAlicl Prcrcrnslitc L)omn Azorl In aceasti urm6rirc.rr cul Sr lrbir(.Judecator \. La ce te ginde5ti? .facu rcpcdc Azor.l Prlrn. ridicindu-se 5i pornind sd plece. Dc n-or fi judc- Cind miniosul domn Azor.E lungd ti ecdtre Alisa $oarecele. gi cum nu gisea nimic de spus. incit nu cutcza si ridd. strigari !ii: ghroase.Cc atila tura-\ ura ! . Sori- leal strigd Alisa dupi eL. ci doar mirii.i ottind.i si le dea . Tor pru..niciodati din firelca tu. r \. tcnili inapui pi lcrmrnali pore. nu-i a$a? Ce cotl lipi $oarecele minios.Urra I Sd trdiasc5! asta foarte caraAlisa gisi toati cltestia zadar alergalura! . lor N lil ciliva pumniSori in spatc. rl fJcJ lr' I JJ c. po- turi feciorului sdu: fliceulel Inva. Te voi urmdri pc tinc! Nu zi ba. de indatd nu sc mai vizu: iar un Rac prollta de prilej ca sd-i dea invile- cirori. Sc-ntilni c-un $oricel. Nici o scoicd n-ar avea ribrul. privind . intr-o /i. Ve rog. $i toti ceiialli adiugari.. cicn hilru .cu ro Te ruglm se primeSti acest liumos dcgc- $i dupi ce-5i sfirSi scurta cuvintare. $i cum era ingrijoratd spre ea totdeauna gata si sare in ajutor. la urma trecu 5i asta 5i apor )c. argigos. dar tolj ardtau atit de serioti. inir-un $oarecele nu raspunse. cdci pislrile mari se plingeau ca n-au cum gusta carameaua lor.C" ti .) Legea-i I ege. Dacd n-ascullil lar s-o-nnod') Un nod? zisc Alisa.i I cunr '. Acum crd momentul sa se manince cardmelclc. dare se te-ascultel $oarecele doar didu din cap 9i iuli pasul. sd nu-ti iesi la tAtucule! rAspunse RAcuto. Dar repeoel cclul biillui cetrc jiBodic: . (j intr-adever Lurigi Alisa. $oarecel (Lcgca nu-i un oarece.t.N-amdumneavoastre vA superali atit de Alisa.din ochi.Mi-a1i figSduit cA-mi spune!i po\esrea dumneavoastrA din ce lineli mintc . cu mirare.. Ali ajuns al cincilea cot.sul'eri . . rd! E\.. mdsu.! li-l Si rc/i bin.rrrr prn\Lll rlJ . l. ri rog. n-a vrut se . tristA! zise . pere iar. . unul. Va/ind ara. Tam-oesam se qi repezi la el: . venili inapoi $j terminali vestea./ure iar in cerc !i se rugarA de $oarece sd lc mai istoriseasci . f6cu doar o plecdciune 9i lud degetarul.glasi .D! r. nici arbitri..i .Ii)r cu sintl Si sn rrii P. in timp ce vorbea $oarecele.

.

sdricS. Ridicd repede capul: mai ci spera ci $oarecele se va fi rizgindit ti ce venea inapoi. scumpa mea driguli pisice din cindva!" Si biata Alisa se porni iar pe plins. un Cioroi bitrin incepu si-9i lege grijuliu fularul in jurul gitului. de departe. Dina! Md-ntreb dac6 te voi mai vedea . ce bine ar 1l s-o am aici pe Dinal rpuse Alisa tare. dacS-mi dali voie sd vd intreb! zise Papagalul.Dina e pisica noastre. Citeva pesSri se indepartari in grabi. Se pare cd n-o iubeSte nimeni pc-aici sint sigurd cd-i cea mai . sd vorbeasca dc pisicula ci: .Ah. copii.seari imitrebuiereu la git! acasd.Era mai bine s6 nu fi pomenit de Dina i5i spuse cu jale. sd-5i termine povestea. bucuroase. n-aveli idee! Pii! $i dac-a1i vedea-o cum se ia dup6 pesirele! Cum di cu ochii de-o pi.tulburare prinAceste vorbe stirnire mare tre cei de fald. lare a vorhi cuiva anume. aerul de face Cu fel de fel de pretexte. E ncintrecuta la prins poareci.fi cuvenit sd fiti in pat!tirziui de mult s-ar . . Alisa rAspunse repede.l_l \\l\ ( \RR()! j Si o Cdnerild strige cu tremur in glas citre pui5orii ei: Hai se piecSm. E .. se cerebdnire toi. L-ar aduce ea indatd inapoil . ha1! !i-o $i pape! .5i eulume! O. un tropait de picioruge. zicind: Zdu cd si mi duc .Da' cine-i Dina. Dar nu trecu mult 9i auzi iar. ca totdeauna. ceci se simlea foarte singuri $i descurajate. !i in curind Alisa se \Alu srngurA.

tEPURASU".CAPITOLUL IV IEPURA$UL TRIMITE UN BILETEL Era Iepurele alb. de fricd nu cumva s5 dea nas ln nas cu adevirata Mariana 9i str fie alungata inainte de-a fi gisit evantaiul 9i minugile . sigur cum is copoii copoi! Da' unde-am putut se le scap. iutel Iar Alisa intr-atil se sperie. . $i Alisa il auzi cum bomb6nea: Ducesa! Ducesa! Vai . din piele de reche de minugi glun evantai! Hai. c6ieri. 9i tot uitindu-se de colo-colo. p69ind agale. ciprioara apuci se caute ii ea.o slzicea.. nitoate bunAvointa. pe care era gravat numele: - "v. pierise cu desevirsire. iar sala cea mare. care venea inapoi. Auzi. iar pe poarta ei se vedea o plecuJe de alame strelucitoare. tropa-tropa. de parci ar fi pierdut ceva. sA 23 . dedu de-o cesup curiJici." Pe gind lnc6 mai vorbea astfel. totul pirea sd se fi schimbat de clnd inotase in balte. tu ce cauli aici? Di o fugi pin'acasi in clipa asta ii adu-mi o pe- pot gesi. Iepuragul didu cu ochii de Alisa. cu mesuF de clegtar gi cu uga cea mititicd. alergind. 9i strigl la ea cu glas foarte superat: Ei.. Mariana. dat6 la fugi in direclia ce i-o aritase Iepura9ul. - - - Intrd firi sa bati ii urci scirile in fuge.Ce ntrzdrdvdnie! igi spunea Alisa. fird micar se incerce a-l lImuri c6 gre- ci i9i .M-a luat drept stujnica lui .de btana 9i de mustililede ltrbuple mele! Vai mele! O si puni se mA execute.9i seDar nici urmd de ele. incit o lu6 in. stau $i me-ntreb? Alisa ghici intr-o clipe se ujta dupa evantai 9i dupi minugile albe. care ciuta de zor. clnd descopere cine sint! Totu$i ar fi bine si-i aduc evantaiul gi minugile bineinleles dacd le $lse. Foarte curind. cu . Ce-o se se mai mire.

dacd beau din sticluta asta. ori de cite ori i5i . nu nrai pot si ics pe u56. li.lula ios. vadA ce face dinsa acolo. Mai c-ag dori sa nu fi coborit in vizuina aceea de iepure $i -viatra tope tu9i. impinr.gtiu binc -bcau. !' destul de nostimd care o duc! Tare md mai minunez: ce s-o ll intimplat cu mine'l! Cind citeam cite un basm.r5i-acu. lndatd. scoase un bral pe l.r pcreclte dt manuSi 5i.mare.i purtind o adeverate conversatie cu sine inseti. tocmai . cut si Stii cd n-o sd ili niciodatd babi .. D. alare. Lud r\JnlJrul )i . cind i$i dete seama ca tiidusc cu capul dc ta\an si trebui sa se Jpl!'cc. Ce 'a nu l-i biut ciriar atill' l)ar. mi s-a urit de cind 'i11t o I'irinli dc tctild!" Si chrar c-o lAcu sa creascd . ur nrrnul tnli tirziu. Puse repede 'i1. nici placel" . cind din cealaltd.Dar oare o sd rdmin la virsta pe care-o nu mi-ar tiar Alisa tot ii scorlsc dopul 5i o duse la guri. Citeva minute mai tirziu auzi insd un . . se simtea. serios ca dr! Si mine -scriu eu.i din cameri.ci.Lr Lrn c()t proptit in u$i $i cu celdlalt bral in.9i cum nu vedea in ce tel ar mai putea ie... credeam cd asemenea lucruri nu se intimplA niciodati. gindca . intr-un fel e pl6ei. cu o masd lingi fereastra. nu mai am loc sd cresc.rprrlLr.l nLr mai a\u incotro..r)Lllr.Ce-u se ma l.. inlimpla nininc sau . cle Ltnoc {l .ind era gata sa piece...5i curind fu nevojti sA stea in i( nr.ti bine era . ahl in zadar sc mai cdia acum! CreSrcl .r nicr (' rliLlr(lir cu rurhele . tire$te..Alisal Vino rmcdiat 5i pregetctte-te de plimbare!" lar ea ar rispunde: . -(. ti se opri si asculte.Mariana!in clipa astal minugile Apoi se auzi .rc.. Stjcluta asta n-a- cuse electul pe deplin 5i Alrsa nu mai crescu.rriL\tri \i r.r si vczi c-o sa se-apuce pi Dina sd pcriS pi-}i spu5c: .i.rnr: hai sA rdtl. 5i nu trebuia s-ascult de ba micd. foarte nenorocitd. gi incepu si tremure de se cletina toate casa..i crc|lce . care venea s. pind sc intoarce I)ina .ma trimitA clupi trcburilc lui un lepura.sd n-o zbuSheasci !oarecele'. ba 5oareci 9i de iepurali.insd cred ci daci ar incepe se-$i dea asemenea aere ti sd pune lumea la treaba gindi mai departe Alisa cei de-acas6 nici n-ar mai line-o pe Dina!" intre timp umblasc pinA nimerise intr-o .. din itricire. 5i pr ma.. /Au a)a.a \c mai intimplc. spLrsc .fi ince muLt rnai clegrabd dccit se a$tcpta: nici nu b6use rumitate din sticlule. pilde.-r .! 1cr. dar amcind o sdmare de pe crescut o s-o in tot cazul at'..tropa-tropa" pe sceri." . Sta ins6 intr-o pozilie tbarte nepldcutd .. din picle albd de ciprioari.BEA-M4 .r ir rurrrl c.i rAspunse tot ea./ acum adAuge necdjita \..Jddile dragu!4. .ulr. Alisa ttia ce era lepurele. uitind cu desAvir$ire ce acum ea era de o mie de ori mai mare decit lepuragul 5i c6 era caraghios si se teame de dinsul. Dar tot mai crcptea: iin.i inchipuic cam cum ar fi trcabA!' mai cresc!'' Dar.a rdupe clrm {pera:(') iari ce se gdseau un evanlai 5i r'reo doul-trei perechi de manu5i mititele.rn picior prin hornul de pc aco- am acum? mai gindi Alisa. ii cizuri ochii pe o stirluli care sta linge oglindd. dar cum u9a se deschidea spre iniuntrul camerei.Prostutre ce eiti! i... c-cr si rfd laci sd crcsc iar marc.Era cu mult mai pldcut acast ...asta da'5i si ai mereu de fecut lecliil O.. privind situalia cind dintr-o latura. sticlula fermecatA iti fA- asta. biata Alisa cind nu mi ficeam. ar chema-o dddaca ei: .. ca si nu-9i iringa gitul. zicindu-5i: .'.intruna. Sper.Ajunge! Sper ci mai cum sint nrulr cd atita n-o si cresc . Marianal striga glasul. nici ala nu mai arca loc 5r inccrci sA se culcc pc podea! . 9i iat6-mi acum in plin basm! Ar trebui si se scrie o carte despre cre:c marc. ii totuti. daca lol rni puni la gi porni si-. Cum ai putea sd taci leclii aici'l Pii abia incapi tu. unde sd mai incapi $i cdrlile pentru lectii!' $i tot aga chibzuia. Iepurele ajunse la u5d 5i incerc5 s-cr deschidd.cite ceva lnteres.Numai o clipA! Vin indal5! Trcbuic si pindesc lingd gaura asta de soarece.glas.. Adu-mi . .

.

. Nu. er lrl . ..ul? . scoatA prin fereastrd! Eu.e mai :Iau ala .raf' rostea bietul. qi Alisa nu mar auzea decit $oapte.O s6-l liniolanul ela desprins!. m6 fiicosule! gi In cele din urma.. bral ii. scoase brusc mina afard 5i se ficu ce inhald ceva. Cucoane! (. MA intreb. nu-mr placel - las' c-o . fleceule! eata... nu mai tot gesi nod in - ..Da.. n-auzi.atit bra. trebuia s-o Bil! .atLl.Na. . Dupi aveli dreptale: da' rot in tot .. sd meargd. astanu! Du-te nul Ba. Ad-o-ncoa.bi-bibi... O sd dau ocol casei $j o se intru pe fereastri. degeaba incerca Iepuragul s-o de:chidi.Scara ailalte unde e? numa' una. .Pdi.Asta n-ai s-o iacil" gindi Alisa. acum ce-or sd mai faca! Macar de-ar pulca er sa m. nu-mi place defel. euaducd p-ailalt6..Aga. Cucoane.. $i ddl cazul n-are ce ceuta acolol du-te tu afard! aici!" A$tepte citva timp fdrd si mai audd nimic..Cine naiba ficu asta?. intii urce-le aici.l zdravdn cu cotul. in cele din urmS se auzi huruitul unor roli mici de car 5i zarva multor glasuri.i spun.Aicadel de capetele! (Ni9te trosnete uite-i.. ptiu bin< cd m-tm . netiriule! Cine-a mai \.. care vorbeau de-a valma.Iepurasul.. Bil trebuia s-aduc .E cu siguran!6 un bra!. Nu inhigi nimic. 5i iar zorniit de ^re sparte. ce-i acolo-n trd? fereas- . 9i-un zorndit de sticla spartd. Cucoane! - Ei taci. sd se fdcu iar ce inhafi ceva. dar auzi un lipat asculir o bufniturd.Apal Va se zicia Bil o. Bilelel? Stipinu' zice cd tu sA cobori prin cos! .. Dupd asta se auzj Dn E)as minios (eru al lepura5uluj): Unde eSti? .No. Cucoanc.Ei.Si coboare Bil prin co5.. zeu a5a.a coboare prin cu. Alisa iar inrinse mina . Un .. 'i ceea ce o fdcu s6-9i inchipuie ci poate Iepuragul cezuse in vreo resadnile de castraveli.azut un bral de mare? Nu vezi cI umple toati fereastra? . Si dupd ce aiteptd pine ise pdru cd-l aude pe Iepure sub fereastrd.Ce sd fac. Bilelel. Pet.. la rastimpuri de pild i: Parcd nu-mi vine. Alisa il arrzi spunindu-5i: .. . si fac una ca asta. asta urmA o tacere lungl. Alisa deslugi cuvintele: .Ce \eli au astia in jurul casei! gindi Alisa.) Acu' spune tu.. Bil trebuie fi fost!.Pdi.rt . de tare ce se bilbiia de frici). fireste cd-s acil Sap dupd mere. n-o fac. Cine intri pe coq!.Fd aia cum i. Pet! glas pe care nu-l mai auzise: Iar apoi un Aci sint.sapi dupa merel il inginA supArat Haj 5i ajuti-me sd ies de-aici! ($i iar se auzi zorniit de sticle spart6. in collul leag6-le una de alta. O! ia grijd . prinde fringhia astal acoperi.) .t.lt\t t\ ( { li R() t. una. lipetede mai resadnile de castra5ticl6 . De data asta se aud o u aascutrite..... a$a n-ajung nici pin' la jumdtate.A! papure. sau cam a$a ceva. Jos tari.Pet..

care ii dedeau si bea ceva dintr-o sticle. una.. Cind o zlriri. intr-un glas. n'ag vrea sd in locul acestui Bilelel! E cam strimt hor- ()R iii Bil fiu nul esta. Dar . Afard vlzu o gremade de aniinale 9i de pis6ri mici. nu maineuda mai da-s prea cit ca se va povestesc. ce fu indeajuns de micd pentru a putea trece prin u$e.Spune-neurmi se auzi scirliind un glAsIn cele din cior slab (. imi De.me simt eu nubine acum. o pun pe Dina reu! Sd nu mai faceli asta. deasuprtr-i.t \lt\l I l\ l1R\ \ll\l \ll nu zlu? spuse Alisa. era in mijlocul lor. uitati-l pe Bil. Bil.li fac eu sA lnceteze".. ce-i drept. prin horn. cdci in clipa urmetoare o ploaie de pietricele mici se revirstr pe fereastre. dar cred ci la o adicl sint eu in stare se trag un picior zdravdn prin el prea itiu. .Asta e Bil!". Nu.. 5i Alisa il auzi pe Iepurag: srajunga pentru inceput. ceilal.Jrneli-i capul! rachiu! . Toate alea ved cI lui i se pun in spinare! Eu.apoide lingi gard! Apoi tacere iar inv6lmeieala glasuri. dar ea o lui la fugi cit putu de iute 9i se vSzu curind la ad6post. iar Alisa gindi: . ii 'Daci mininc o prajiturice din asta gindi ea . ar scoate acoperiSul". Si mi-a pocnit un boblrnac de-am zburat ca o comete! !" Igi trase. .Nitel si nu se inece! .. lntii 9i lntii ii auzi pe toli.Ia glasul Iepuragului singur: Apoi de .. gi-apoi. Alisa izbi o dati zdravin cu piciorul qi-agtepta si vad6 ce se mai intimpla. intr-o padure deas6. gindi Alisa): se-ve-nhate! Urm6 o tecere de moarte. zicindu-Si: . peresi casa in fuge. i9i spuse gi strige cu glas tate: Dac6 faceli una ca asta.Mi inrreb ce vor face acum? I)aci ar avea un dram de minte. Un minut-dodi mai tirziu.Ce s-a-ntimplat.i. unele atingindu-i fala. chiar aga-ai zburatl . sprijinit de doi $oareci albi. nici .Vezi . Bietul Pui de $opirl6.Trebuie si dim foc casei! se auzi glasul Iepurelui.Da. care stateau $i atteptau.esta-i Bil".de ce soi sd fi fost anu putea ghici scormonind ti luptindu-se se strecura prin horn. Atunci Alisa strigl clt putu de tare: ei . c-o se ve pare Alisa biga de seame cu oarecare uimire cA pietricelele imprigtiate pe podea se preficeau toate in prtrjiturele gi-atunci veni o idee stragnicl.e sigur c-o si mi se schimbe iar statura. cum sare! ..fl Rtfl Illt. se nepustird cu tolii cdtre Alisa. o lighioani mici .. Tot ce Stiu e ce.. .O roabe o ce?" se intrebi Alisa. aproape." A9a ci inghifi o prijiturici 9i constati cu incintare ce incepe imediat sA se micaoreze.O roabe c[ n-avu timp se se intrebe mult.Prinde1i-l voi. s-a repezit nu-t'ce naiba la mine. probabil c-o si md fac mai mic6. Si cum mai mare nu pot si mA fac. beiatule? Ce-ai pilit!? tot! . cit putu. piciorul inapoi Si astepte pini ce auzi. Bilelel. incepure iar se se foiasci. adeverirI . strigind: ziu. De indat!.

ce'l Inlr-ade\ar.. rezemindu-se de o floare de pdpddie. neluind-o citu. cind o rizu.i dc pulin in seama pe Aljsa. toarte bine r. ca sd se mai odjllneasca 5i fdcindu-. fIrA indoiald. cdci atunci probabil c. Ah. cu glas rAgu!jri in cele din urme se atezd. O lue indate la lugd 5i fugi pin6 obosi de abia mai sut'la. fugi iar sd se ascundi inddrdtul urzicii.'a. Ce mult mi-ar fi plAcur sd-l invet cite Si mai cite giumbuSlucuri da. dar vorba e. cu toate mingiierile ei..ra n-avea nrcr cea mai micd idee cum si inceape aJ implini. chiar deasupra capului ei. ti litrind tot rimpul.elu5ul.i fbarte simplu intocmit: singura rr(uldte era ci Ali. ficu un salt in aer cu toate patru picroarelc. care tcdea in virf. din amindoud larurile $i dinddrat.lelandru uria5 o privea de la indlfimea ocl'rilor lui mari 9i rotunzi $i.i ca un boicr bdtrin fuma tacticos dintr-cr narghilea lungd.i vint cu o frunzi.ar lj mincat-o. un hdmAit scurt ti repezit.a gdsesc drumul cdtre gridina aceea incinrAtoare. fdcind o tumb6 in aer. iar pe cind privea ingrijorati in juru-i prin desigul arborilor." Pdrea. $i temindu-se in ficce clipi sd n-o calce in picioare ci. cd1elu5ul. Si pinA ce latratul cdlelandrului nu se mal auzj decit foarte slab. alergind de fiece dati pulintel inainte ii o buni bucate inapoi..Mai c-am uitat cA treah! buie neaperat sd cresc iarl Ia st vedem ce-i de facut oare'l Bdnuiesc c-ar trebui sd mAninc sau sd beau ceva.Mititelul dc ellfluiere. intinzind :oviielnic o labi. mai depdrti5or. iar cel de-al doilea. se vadd acolo cc era'l Se inillI deci in virful picioarclor 5i aruncd o privirc peste marginea ciupercii. . se tot repezea de tul de marel. Alisa gindi ci asta era ca tr cum s-ar fi jucat cu un cal dc camron. culese de pe jos o crengule 9i i-o intinsc. pe dedesubt. Aproape fdrl si-5i dca seama. Alisa 'c leri indaratul unsr urlici inalte. de zont ce era s-o apuce. dar nu vdzu nimic care sd-i fi perut potrivit a fi mincat sau baut in situalia ei. o fdcu se se uite repede speriate in s jumitate aproape la crenguiA. Alisa isi zise ce e momentul s-o iteargd. cu bratrcle incrucigate . ci. cu glas . cl iar se avint6 spre crengufe. cre)tea o cluperca mare. Un c6. indati se vizu ochi in ochi cu o omidi mare. incerca s-o atinge.. cum de altfel nu pdrca sd ia in seamd nimic altcer. un plan excelent.ic. zise Alisa. Da' ce c6trelu1 dulce era! zise Alisa. daci a5 fi fost des- - supra. ficindu-se cA vrea s-o sfi. )t 5c rcpcli la crengufA. albastrd. Dupd aceea. asld (ra inlrebarca: (a sd manince'l Alisa se uita in juru-i.i se cizni si-l ii era grozav de teama ca nu cumva sd fle flamind. .. . la flori gi la firele de iarbd. incintarc. Cred cd dsta e cel mai bun plan. . dupa ce o cercete. in apropiere.cheunind d. de cealalti parte a urzicii. din departare.a n-tr dea peste cap catelandrul: in clipa cind ie5i rar ia iveall.Cel dintii Iucru pe care trebuie sd-l fac i)r spunea Alisa este sd cresc din nou pini la mdsura mea obi5nuitd. ii dete in gind ci n-ar fi rdu sd sc uite $i pe dea- inchigi. cu hmba atirnindu-i afari 5i cu ochii sii mari pe us.eluSul incepu o figurd noud.. gifiind. cam de-o inellime cu dinsa. ca . dar totodatemingiios.

E de neinleles .zisefoarte .CAPITOLUL V POVETELE DOMNULUI LE OMIDA Domnul Omidi 9i Alisa se privire citva timp in tecere.Nu-ipoate zisedumneavoastra ince n-ali ce .dar mi-e .respunse Alisa. in clipa asta nu prea giu. Respunse cam De.teame ce n-o sa pot.zise domnul Omid6.tot mie mi s-at pirea ciudat.Cred cidumneavoastrd! cine sinteti apoi in fluture. Alisa era cam siciita de faptul ci domnul Omidi ii vorbea atit de scurt. 9i.De. A$ vrea. nu-i aga? asa! domnul Omidd. desigur c-o se vi se pard cam .zise Alisa dar cind o se trebuiasce si vi schimbali in-crisalidi gi ritate. in cele din urme.tr . foarte serios: mai intii ar trebui si-mi spunc.cine eramdar cred ctr dat jos din pat azi-diminea16. . foarte politicos de vreme ce si mie imi e totul de neinFles. incepi sa nu mai inlelegi nimic. cine atlta stiu cind m-am . domnule.Deloc . Da' crre e$i dumneata? Ceea ce iarigi ii aducea inapoi la punctul de unde pornise convorbirea.if -decit mine ce dumneavoastra ce stiu ealtfel Alisa ce . cind te schimbi de atitea ori ciudat. de-atunci m-am schimbat de citeva ori.zise nici .Dumitale! zise domnul Omidi cu disprel. Me tem ci mai de inteles ca atit n-o se ve-pot explica . poate sim. . domnule .Da'nu prea se simJea incurajate Alisa aceaste introducere. Vorbeste l6murit! l6murit5. somnoros: dumneata cine epti? . AdicA cum? zise. De. gti1i. fost in situalia asta . nu credeli? . domnul Omid6 cu sevede sfioas6: pe zi. .zise domnul Omid6. se ridici in picioare 9i zise. fiindceAlisa eu nu-s .sint. Omide scoase ciubucul din guri 9i o intrebi cu glas sfirgit.

domnule . md temeam Cd statul in De ctnd Stiu cd tot prost sint. ce-i drept. domnul Omidi.De ce? zise domnul Omidtr. stiplnindu-9i cu orPr! crnt. .Cind harnica albind vrea" 5i a iegit cu tolul altceva! rispunse Alisa.Sti rcI stai. Citeva minute. zice rt i . 5i cum IatA alte intrebare care o cam uluia.. ba mi fac nul Omidi.I E\\ t\ CARR()t_l nu-i didea in gind nici un r6spuns prea bun. astd minune? b. Uite alifia vrei ti tu poate Sti-li vind nilicti? E cinci bani cutia. Fdlcii tdrie am pdstrqt. Voiam fac avocat. taic(i I'yitl . gindeiti ci te-ai schimbat.Mlddios ca sd Jiu.Md tem nu mi le amintesc-cazise Alisa. taice WiU" Alisa ipi incr[ci9d miinile la piept 9i incepu: . .dispozife foarte proastl. bdielag. ai forme aproape obeze! $i Cum de bra1ele tot mlddioase i1i $i picioarele E$ti bdtrin. dar in cele din urmi i9i desficu braple incruciSate. ialn ic. de pilda. lncit Alisa se intoarse iar 9i se apropie.zise domnul Omidd. ti cum domnul Omidl plrea s6 fie lntr-o.pe cuvint. betrin.a Omide.ceva important se-ti spun! Am Asta era o ftrglduiall ispititoare. in miini proprir? Pricinile apoi cu nevasta pledind. cu pletele-n vint. am incefcat sd spun poezia .Cindsd mderam. Alisa lntoarse spatele. domnul Omidi pufii inainte in tecere. 5i nici zece minute in sir nu rimin la fel - ba mi fac mici. taicd .seu at .ttuin. De cind eram ttndr.bund..ci agtepte poate ce tot . cd ettiWill stare fiul iar . Unele lucruri alte date.zice Cine-ar crede in Sd lit virful nasului un lipar june eram. Nu te pierde cu firea zise domnul . hm? - ci.Nuglndi zisela urma urmei putea si mai Alisa . Ce lucruri nu{i mare! aminte$ti? intrebe dom- - . tuicd. .rr.lts fdlcile moL De sd mestece rt Da' ghca o mdninci cu oase g cioc Cum faci. da.tide tot ti-a albit: Ptirul feciorul gr(ii - Cu capul in jos oare bine o Ji . guri 9i zise: Va se zice.P6i. cu glas foarte Spunc poczia . scoase ciubucul din . mddularele toate.Asta-i tot? ftrcu Alisa. taicd Will - li-am mai sint? spus tot sfirleze! . Stau h cap.Cind tindrcap m-o prosti. . le-am uns cu-alirte.E)ri . Vino lnapoi! o strigl domnul Omidl. dupd pofta inimii! In cumpdnd! E de mirare! .Etti bdtrin.Esti bdtrln .pini n-avea ceva mai bun de fAcut si la urmA tot li mai spunea ceva interesant.E. .

place? .Da.O se te obignuiegti cu timpul . porni iar str pufiie. dacd nu spuse Alisa. . doue. cici scedea repede.spuse domnul Omidtr pi. .. Btrrbia ii era atit de indesattr in picior.De.{)R .N-ai mi se pare .ladupi lit . gi glndi in sinea ei: Alisa cu .mici.l\Lt l\ t{RA \ll\L \ll. dar lgi didu seama ci nu e timp de pierdut. Ba eo . spus-o bine. -rlspunse repedeglndit la o mirime anume Alisa.PflRlPt-llll | {l.mie domnulprea am pi cl nu . cl numai de fiinle sup[rdcioase dau!" . c6ci nu-5i mai gisea umerii. mlrime .Atlta c6-i neplicut sA ttifi? Nu stiu zise domnul Omidi.. eu .nu mai spuse nimic. Fu foarte speriatl de aceaste schimbare brusca. rostind intre rimn nP^i.Ce nu m-amJi-ar conveni? Intrebe.. deschidi gura. . din uou. .Dintr-o parte din ce2 Cealalti parte din l^?:" se intreba Alisa in sinea ei. incit abia mai avea loc si.Cum egti acum if si fiu nilelug mai . se ficuse nev6zut.La destule mird pin-acu' liam rdspuns! Rogu4e. In cele din Urmi o cuprinse cu bralele pina unde putea ajunge $i rupse cu fiece mintr cite margine. inellindu-se de un deget). luind ciubucul in gura. Fapen pe cind vorbea (avea exact indl$mea Cel dintii vorbi domnul Omidtr. E jalnic se ai o inellime de un oeget.Din ciuperciintrebat domnul Omidi. de dou6 ori. domnul Omida scoase ciubucul din gure. dar in clioa urmeroare se sperie din nou. unele cuvinte mi-au iegit altfel.spuse care urme o tecere de clt€va minute. mi-ar place vi e cu supirare mare... casce o date. o bucilici din in - . trebuia indate se minince pulin din cealalti bucigicd. acu'care ce e?" se intrebe 9i ron16i o firimiF din buce1ica ce-o linea mina dreapta. Alisa rimase cltva timp pe ginduri in faF ciupercii. Dupd un minut. se scuturl. incercind a se limuri care si-i fie cele doui pirli. . din cealalta te faci .Ei. apoi se dete jos de pe ciuperciL gi se deplrti prin iarbi. acum te card! Mai am $ialte teburL $i mi-i de-ajuns! Vezi c-acu' ili fac vtnt pe scard! spus-o bine zise Omid6. in clipa urmdtoare simli o izbituri sub birbie: i se pocnise de pictor. 9i. de .Darglas nu-s obipnuiti! se scuzi biata plingitor. ca s-o incerce. ln viala ei nu Alisa mai lntilnise pe cineva care s-o contrazice atitai simtea cd-gi pierde ribdarea. Dintr-o .Of. A.cu deloc -domnulinellime foarte bunA! zise minie Omide. gtrsea problema foarte grea. altfel de la lnceput plnl sflr. Alisa aftepte cu ribdare pin6 va binevoi s6-i vorbeasci.te tot schimbi mereu.zise cu glas tare. parte cretti mare.Ti-a iegitcategoric domnul Omid6. De data asta. dar in cele din urm6 o deschise 9i reugi s[ inghite o ferimtr ti din bucilica miinii stingi. o parci ar fi fost clipd mai tirziu. domnule.tf^r. 9i cum ciuperca era cu desevlr$ire rotunde. Ce bine ce pot se migc iar capull exclamtr Alisa inclntate.

aciuindLr-sc iard.. dar nici tfia cu un git ca ista! Nu.Nu ziLr. de pulin dcspre ce r. ca 5i .zisc Alisa.Ce-o mulrll -s-or fi fi verdeap aiamei'l zise Alisa. Da.r adauga:. care acum incepea se inlcicagA pesul Porumbelului.. incit amuli cite\'a clipc.Nu zise Alisa. i. nu li-ap Iu" pu-llr. las' cA ttiu eu.edea. ceea cc-i dete Porumbelulur ragaz sA adaege: . dacd Dupd citva timp iqi aminti c6 ince mai linea in miini celc dorra hucdlelc rJc ciuperca )i se apuci sA ronldic.continue cind gindcam lindu-i sc iar glasul . Jp. circ-un pic.. zi sd mdr [ri ii cu ocllii in patru dupA pi noaptel Nici un picu$or n-am dormit.Nu sintlipa Porumbelul..i tocmai cd in sfirgir am scApat dc ci.ji. Porumbelul .. $i tocmai cind alesesem cel mai inalt co- asla. garpc! protesti - 1i-am mai .. cc. ba scirind pini cc. e. Cum se p6rea cd nu-i chip sd-5i duci mii. dar cu !las ce\a mai pot. 5i cum . imbufnat.crpii. dar fere altd urmare decit cA indepdrtatul frunziq de sub ea tremura nitelu$.CaouAlor n-ar fi destul6 ostencali cu clocitul Trebuie .lLrmrtalr: mic nu-mi piac ouelc crudc. incerca se-$i aplece capul pine va da de miini incintare ..\. t'iindci gitrrl i sc incurca mcrcu printre crengi. firi a lua :cama la ea. ti se pregitea si-l cufinde printrc frunze ldcscoperise ci acestea nu erau decit coroanele copacilor sub care umblase). gcrpcftc.cu chiu cu rai. Tot porumbclul. cind dintr-o bucati. verde. nul E5ri yarpc.spuse Porumbelul dar zise Alisa. desigur ti Alisa era tot mai nelamurire. iti!i. era o lunsrme rmensi de git. cu sint o tcrili -incloiald. att'pac drn pidurc .Alisa indignar5.continu6 Porumbelul. un porumbel mare ii zburase in obraz gi o bdtea minios cu aripile. cu spus ! il incredinlS AIisa.Atunci plcaci dc-aicil zisccuibul lui.. - . sc iresc rar din senin.spuse pare foarte riu c-alj avut sup6r6ri Alisa. ori Sarpc? oui. cind un sisiit aprig o facu se sc tragi inapoi cu grabA. cam cu . Era o idce arit (le n()uil pcnrru. de trci sAplamini! lmi .. . cc mai scorncali! rispunsc rumbelul..e fecut umerii bierele mc. sub ea. in siirJit. dcgcaba tdgeduie$ti..'. pe un ron dc adinc disprcl. Am vAzut eu destulc lf-rilc in \irla m.Am gustirt oui.rlir. Vid eu ci tc cizncati a niscoci ceva! 8u. sa vadi ci girul ii era mlddios ca Tocmai reugise sdl aplece. cu tcrripurile lorl Brr! $arpe ! $i. atunci inseamni cd sint .lc cind privea in jos. 5i una.pr.se sA nurnli . $arpe! . gi daca-l afa. Eu sinr sint o.ba crescind. am incercat prin Jm tufiguri . cu marc gri.zise Porumbelul. trcbuia si stca si giJ descurce.9i chiarca at face una ca md uit dupl oui. unduit intr-un zigzag gragios. care p6rea a se indlp ca un lujer dintr-o mare de frunzr.i migca miinile de colo pin6 colo.dac-o fi aya..\lisa.orbili Am incercat prin r6dicinile arborilor. gindi insA ce n-avea rost sa mai spuna nimlc pina nu \J termina de vorbit Porumbelul. Si . nile la cap.1'c uili dupi oui. Nu creci asta .spilnca totdeauna aderdrul fiinclcd. tcrilclc meninci ti cle niciodati un ou! . poltim. asta-i tot ce pot sd spun. sigur! Ce e . amintinclu de citc ori sc prefi. lcrpi. cAci era un copil carr. Dar perpii ittia. ce-Inr pasir mie dc eiti fetiie. AcuSi o si-mi spui cd n-ai gustat Dd-mi repcti Porumbclul. Nu po!i s6-i impacil pace! Ba eSti 5arpe! ele un icl cje $crpi. cind din ccalalri - . douA. cc sc zArea aiternut departe.Dar cu nu sinr $rpo. Da-nri pasi gr6bj mult -spund Alisa /rtc ioarte din intimplare nu .Si fu un sarpe.ti atunci'l zisc porumbclul.)Jp( plingind: Am incercat in toatc felurile 5i tot dcgeaba! Nu-i chip si Ic inrri in roicl inleleg cituti .incercat in malul apei. cum de nu vA pot vedea'l Vorbind.i in Alisa sc ghcrnui printrc copaci . miini.i cusc in acea zi_ po.

.

statura pe care-o n-are rost si intru la ei cu am acum: vai. cum prinsese obiceiul. acum am implinit jumetate din ce-aveam de gindl Uluitoare sint schimbdrile astea.i nu cuteze sA se apropie de casd inainte de a li scizlrt la vreo noua dcgcte.. nu mai inaltd de vreo patru picioarc.i din fire 5 de spaim !" A9a cd incepu si ronFie iar bini5or din bucelica ce-o tinea in mina dreaptd . niciodatA nu iitiu ce-o sd devin. de la un minut la altull Totuti. iatd c-am revenit la masura mea obi$nuiti. dar in citeva minute se obitnui 5i incepu iar si stea de vorbe cu sinc insdti.Oricine ar locui aici . intii 9i intii. M6-ntreb.. gindi Alisa . ajunse deodatl intr-un luminig. incit la lnceput ise pdru fbarte curios. cla' . ceea ce am de fdcut acum.i-ar ie.lll\l\ ( \Rll()l I !ezu ce izbutise se ajunge la inillimea obisnuite.Bravo. e se petrund in grAdina Vorbind astfel.. unde se gasea o cas6. . oare cum pot face asta?" De atita vreme nu mai fusese cit de cit normali ca stature. ci aceea frumoasd.. .

l-iindci cra imbrAcat in livrea: altminteri. cd tot nu te-audc nrment. aproapc dc utl. . intrebindu-se ce se taca mai intii.lc li \c Jmest{car5. prostcltc. intii 5i irrtii. ciud dc(. Alisa mcrsc cu sliali pind la u55 . $i intr-adcvdr.lbartc sc didu rioasi si allc dcsprc cc cra vorba pidurc. ll.partca Rcginci. ar ti zis cd-i un pcitc). pc-un ton solcmn: Pcntru Duccsi. pcntru cd cci diuduniru lac atita gilegic.!. ca . un lachcu (Alisa il considerA lachcu.iat in buclc [. din C) in!italic la crochcl Ducu'i.sir'rt dcdouA motivc: mai ca )r accca5i partc a u)ll indcd cu dumncata. al doilca. ca clc broasci. tr sc holba la ccr.CAPII'OL UL VI PURCEL CU PIPER Un minut. cioar intorcincl Irr icl cu! intelc: Dc la RcginA. rJiniir :i hucl.si ascultc pulin mai la o partc.datI sc ivi. in cc vorbesc.er ir cir'ceni tirr.achcul-Broascd rcpcti.. cu o IalA rotundi 5i ociti mari. Apoi ibi iAcura unul !ltuia citc-o plecicrun.douS. cl dc marc spu|rinci. judccintl dupd lala luj. l. zisc Lanici urr rost sA ba. ii tlerclrise un alt lacheu in lir. Lachcul-Pc5tc scoasc la ivcali.r u . dinauntru sc auzrra un scandai ncmaipomcnit: nilte ncincctatc urlctc . O inritalie la crochcl pcnrr cc le acopereau tot capul.achcul-Pe5tc plccasciar ccldlalt tredca pe jos. ca. irr rr. alcrgind dinsprc p. stdiu ti se urli llt casa. cuAlisa obscrva toatc aslca 5i .N-arc pcntru chcul .durc.. o scrisoarc marc .inlii.i [-acheLrl-Pc5tc.i . dc sub bral. pc acclaSl ton \r)lcmn.rca. Accst lacheu sc apropic rJc ca.aproapc cit pc carc i-o inmini ccluilalt.i cind scoasc iar capul ca sd privcascd.i bdtu. Amindol lacheii aveau pArul pudrat 1i aran. Alisa sc prrpddca dc ris uitintlu-sc la ci: alergd inapoi in p6dLrrc si sc ascundi. clc fricd sd n-o audi cci doi.

rinlcsc.rch..de-aia. intii 5i intii. in mrlloc. cu un copil mic in bra!e. rtlai c vorbi - intre timp. BucdtAreasil .i Ducesa strenuta din cind in cind.i(us! j ras- zisc AIi. pc rcclo'i lu1.1r fi intimplat nimic. pe un sciunaf cu trei picioare.\li. mar cum te contrazic toate fiinlclc rstcal Sd innc bunelli. Intr-adc\.5i lntra I convcrsalic.ci nu-i pr(a pliiu sa-l rLrdi.Cu siguranli cd a pus prea mult piper in supi!' i5i zise Alisa. Sintcli buni si-mi spuneli zise Alisa. indati dupe aceea.r. sd intruJ intrcbA iar Alisa. incit prinse curai 5i r'orbi mai dcpartc: Nu itiam . Asta-i \orba. zilc .r Laclreul.a loJrlc crr!ll|l.. Atunci zisc Alisa cum sd intrul fi induntru..cr nLr.Eu o si sed u5a casci miinc. ingclcgi .pctr. fSrA incetare.. dumncata ai putea sd bali .1drt.spuselc inainte lini scama dc ci .i .i placu Jeloc lorul cu r'...Ar mai avea rost sA baii \orbi .Rirr c.!ca.\.tare. .i prin ea.de cr' rinjeste afa pisica dumneavoastrd'l )i pin. Pind . r I c. ce pdrea plin cu supd. p. liindcd nu cra prca iigura claci se culcnca sA vorbeasct ea intii .dacd ar li u$a asta intre noi.zisc f)uccsa .Dar poate ce nu-i vina lui ili zrsc apoi n-o fi putind altfel.u. in timp cc qovdia cam cc si aleagd.. inlrlcgil Pe cind vorbea.'ctrlui >r am(slcc:r intr-un ceaun mare. .i .r pi. numai ci . Cun . deci pisicile din Chcshirc totdcauna lapt.istc capul l-acheului. Porcule! Ultimcle cu\inte lc rosti tam-ncsam. . fArI si . disculic cu dsta . pinA sc farimi dc-un copac. 5edea Ducesa. .rn (:lpil l. atit clc minioasd.'tmitn.zisc Duccsa .. In clipa aceea.Lacheul. J( prrci n.:i.l. SA.r ir (.t o r.r Iluicre.ta aplscata .rtc ia tt.1.cfLr :.Cc ..('J. sc apuci sA aruncc cu tot cc -qi sca la r'ndemini in Ducesi 5i in copil intii - in linrbl srcar cnglezit e\ista zicala: .una.'rc>ti zisc l..ului. bucurursi cd in croprsc coDvorbira.i r.ir toate linicsc.:iumncata'l .rL.)bscr\Jirrlc.alr cr.prla. cu glas mai . de parcd s-ar 1i tlrimal in bucali rreo larfurie sau vreo oali.i u cd nrr-i crau . Singurele fiinge din bucdtirje carc nu \lrinutau crall hlrcalSrcrsa . $r eu a$ putea sA-!i deschid. \(5c Multc nu stii tu.puil-tr )i gtndr c-Jr lr rn!r hinc \.r.onti. rinjind cu gura pini la LlreclI.Fiindcd-i o pisicd din Cheshircr . .-.. lare incloiali. printre strinuturi. vorba e r/acri trcbuic si intril zisc pLrat( . incit Alisa mai cd sdri in sus: clar indrta \A.Al l)egeaba stau la timpit de-r b'nelea zise Alisir disperati e \poi cicsch ise rr5lr. tl .nrlrca ilirld. Che\hrre (n i ) o . o zburi 1':rrllrie marc. ii atinse in trcacdt nasul $i zburi mai dcparte.rrl )i in. sc Irolba intrLrna la cer $i Alisa socoti cd asta cra hotirit nepoliticos. intrcgi.Toatc Stiu .Lc ea . prea era incdrcat aerul cu miros de piper.uprl t.rrc-r ..4r. Stiu sA rinjcasci. ce sta pe vatrd. chi!rr p. nici nu cd pisicilc 5tian." glas tarc. plina dc lum dc ll . bucdtireasa lui dc pe lbc ceaunul cu supA fi. iar copilaiiul ba urla. punsc Duccsa.Pdi.icd mare.citc un trosnet puternic. :\dtl nriL Lacheul.Cum si intru'l repet6 cu Lacheul zise: aici pini . nu alta ! Adcvirul Asta cra.ca . E ingrozitor bombini pcntru srnc ni(i . dacd ai slrAnuturi. U5a ducea de-a dreptul intr-o bucitirit' "rrre.Eueu si si lac'l zise Alis".j :rJrncrrurr. cc 'ed $i alt subiect dc Ali. cu uirc- cari inf'lorituri: o aici intruna. sc dcschisc .rlrul.Lu Iru. are ochii atit cle aproapc de crestetul capuluil Dar in tot cazul ar putea se respundd la intrebdri. ba strlnuta. De pildi. Lacheul gdsisc un bun prilej ca . doul .

dar bucetereasa amesteca de zor in supd 5i pirea sd nici nu asculte. zvirlind copilul spre ea. dac6 vrei. Gindili-ve.Poftim. chet cu Regina . incit Alisa cu chiu cu vai izbutea se-l Jine. Sint asprd cu miculul meu.Ah. ralAturindu-i-sc bucetereasa r. II DAI OU(A SlrOnUlO: Ii printla bine.nicie pe copil. . . :.zise Ducesa suceite-i gitul! .Fiindci veni vorba de sucit . ii trebuiesc pdmlntului douezeci ii patru de ore ca sA se suceasce in jurul axei sale. E timpul si me-mbrac. Cind il prinse. incit Alisa cuteze se vorbeasci inainte: Alisa il prinsc cu greu pe copil. il tot zguduia cu strii.Ah. cind o cratiF neobignuit de mare zburase chiar pe lingi nasul copilului. Vai. urla atit de tare.li l'Frirq ins6 abia o atinse.iu! Hapdu! .. fdcea de parce nici n-ar li bagat de seamd. zic i eu. si 5tii cd i-a rvpt drdgulul de niscior! exclamd iard5i. vezi tu nitel de el! ii spuse Ducesa Alisei.Parc-ar fi o stea rlp mr rp" oin. $i bata-l cind ttrdnutd: Strdnutd fiindcd aste rdu. chiar cind o nimerea cite ceva.cc totdouasprezece? -pe mine cu mA plictise$ti .Dar asta n-ar fi de nici un folos .itll ll 1 _ \ \iir iii\ il cu vetraiul. ca si vadi dace are de gind sA ia in serios aceastd idee de-a Ducesei. bietul de el. Pe cind Duccsa cinte cea de-a doua strofa. bagd de seame ce faci! strigi Alisa.s-ar mi5ca lumea cu mult mai repede. de-alde astea! zise Ducesa. putut sa sufer cifrele! Apoi sa apucA iar si adoarmi copilul. te rog. nu-i a5a. Am. nu mi-n$el sau . .. cin- du-l zdravin la slir5itul t'iccirui ttl de cintec de leagin gi zguduinvcrs: fii asprd cu miculul tdu. carc Bucdtdreasa arunce dupe dace .Douizeci 5i patru dc ore.. sfordia bietul de el ca o locomotive .Dac6 5i-ar vedea fiecare de treaba lui mirii Ducesa .i timp de un minut-doud se tot gi incovriga .tia cd te-nttitttd. Niciodati n-am tindu-i un . Popara.arunca o privire cam infrico$atd spre Alisa bucitdreasi. ca se merg sA joc crograbi din odaie.iar se intindea. apoi urme o ploaie de tingiri.zise Alisa.5i iegi in ea o tingire. fiindci mititelul avea o tormi ciudati: Iinea bralele si picioarele intinse in l6turi. care. incit era cu neputinF sd gtii daci-l suparau ori nu loviturile. Ducesa. $i-i ajutd! COR Valeu! Valeu! l/aleu! .i copilul): I lup( iu! Hel. sirind ingroziti de la locul ei. iar copilul urla oricum atit de tare. incit Alisa abia desluqea vorbelc cintecului. cum s-ar mai descurca cu ziua gi cu noaptea? F'iindcA. . mai si i-l striveasce. tivi fi farfurii. loarte bucuroasi c6 avea prilej s6 arate 5i ea nilel ce $tie.

in ii Binder Ali'a .i o mulfmc dc dingi ascu1i1i. tc rog. .. Ai grijd! Bietul mititel iar hohoti (sau grohbi. dcocamdatd vdd ci-i pare bine". sd vadd rurmc dc lacrimi. ." cind.. atit de tare. dar ca purcel mi sc pare foarte drigu1. . rdmase loartc mirate vezind pisica dc Clreshirc agAlare de creanga unui copac din apropicre.deloc daci o sd-i carc pLaca accst numc.cuviincios se tcil cxprimi Alisa. ca si nu se mai poatd deslacc.. incit Alisa i$i dddu scama ce se cuvcnca s-o tratczc cu respcct.Cind o s-aduc acasi vietatea asta.Dar poatc c-o ll din pricina plinsului gindi. Alisa tocmai incepuse a se intreba in sinea ei: .Cind ar fi crescut mare . una. .i vorbi inainte. de locul undc vrci .i spunea.tisr Alisa..ar fi lost un copil groaznic de urit. ii cercctA fap. Toate astca nu-i pldccau deloc Alisei." $i incepu a se gindi la alli copii pe care-i cunottea. Fdrd indoiald.ll \\ l\ ( \RR()l. rotu$i avea ni$tc gheare lbanc lvngi. toarte ingrijoratd. . .l purcel.sfiali. dc parci i-ar fi raspuns (dc la un timp nu mai strenuta). cind pruncul groh6i din nou. nici urmi de lacrimi!" .intr-o . Alisei i sc paru dcstul de blindi. Pisicule dc Chcshire incepu...igi zise .i se uite iar in ochii copilului. nu mai vreau sa am dc-a lace cu tinc. sd-i apucc strins urcchea drcapte 5i piciorul sting). il dusc afari Ia aer' ltrebuia se-l suceascd intr-un Icl dc nod iii. De data asta nu mai incipea indoial6: a rimp. . Pisica doar se hlizi cind o vizu. urliugi Alisa. nu-i oare o crim6 si-l las aici'1' Ultimele cuvintc le spuse cu glas tare. decit a nas. A'a cd il puse jos ti lu loarte uturate vAzindu-l tropdind liumu.numill s-iuung un(lc\l -. Dar Pisica nu licu altceva dccit sd rinjeasci . Mititelul grohei. deodat6. cu oarc.. avea nasul din cale-alard dc cirn semdna mai mult a rit. ca si vadd ce e cu cl. tbarte scriodse eu. 'I)acd ai $ti cum s6-i prelaci de-adevirat. Nu. incit Alisa i5i d6du ssama cA n-avea absolut nici un rost sa-l duce mai departc.zisc Alisa.Ei.s-ajungi zisc Pisica. clrcpt cxplicalic.ii mai tarc.in ce dircciie si iiiiau cadc bunA )i si-mi spui s-o s6 plcc de-aici'l Asta dcpinde lbarte mult . ingrijorate.prea erau mici pentru un copil.c Dc indatd cc sc lamuri cc-avca dc facut ca se-l poatd purta in bralc.. - ici- - DacA ai cle gincl si tr' prellci intr-un Atunci n-arc importanlA in cc direcgie o zise Pisica. cercetd iar chipul.. ce-o sd l-ac cu cal".Nu prcir imi pusi undc ajung . ce Alisa. . nu puteai desluti care din doue) 9i mai merseri citr tdccrc.5i rocmai i.Dace nu-l iau cu minc pc copilul asta - era un purcel in toate regula. Nu-i dcloc astl'el. clragul meu ./i-doud au sa-l omoale. llindci nu :.el cdtre pddure. iar ochii-i se l'6ceau tot mai mititei . De ce grohii'l mustri . atit . CopilaSul iar65i grohii $i atunci Alisa. cirora le-ar Il stat foartc binc ca purcei ..tia. gindi Alisa Vrci.

.

m-aidc data astaalta. - Ai . . ce s-a fdcut copilul'l Era cit p-aci si uit se te intreb. ciinele e ncbun'. $i tu cSti nebunS.. Pisica s-ar intors in chip firesc. . De unde itii cA sint nebune? intrebe Zi-i cum vrei .zise Pisica. bineinteles ce ajungi. dacd mergi cit . prefdcut . n-ai ce-i face zise Pisica. zicmai intii dc toate.i$i zise . A$a ca sint nebune.Ei vorbi mai .. .Pdldricri am mai vdzut . - spuse eu n-am chef . eu c-a$a o sd fie 5i zise Pisica nebun ca in martie. gi tu joci . nu . totuti continue se intreDe: $i de unde Stii ce ru e$ti nebune? I ln limba englezi prcit) ca un icpurij). .) Nu eu. $i-eu sint nebund. poate ce n-o sd l'ie nebun riu in tot cazul. dupi un minut-dou6.miriie cind se supiri gi dd din coad6 cind sc din coade cind mA supir.zisc Pisica ciinelc departe . Pii. Asta nu era de tegdduit. se obignuise cu ciudeteniile. Alisa nu i! prea mirate. fiind luna mai. cici se cam a$tepta s-o vadi Jparind din nou. si incerce alta intrebare: Cam cine ste pe-aici pe-aproapel Cred cd ay-i Alisa.Binc .In partea oceea spuse Pisica.S-ade parcd in purcel . firi vestc amclit.Dar ripostd Alisa.rdspunse Alisa . inccpind 5i rfirr.crochet cu Regina? Pisica.O se me vezi acolo . A5a-i'l bucuri.gi labi . . Toli sintcm nebuni pe-aici. Te poti duce la oricare dintre ei.sta un Iepure de Martier.firdspunse Alisa linittite. dis.i poftim! iar Sedea Pisica pe o crcangd de copac. Alisa.Asculte. dar Pisica nu mai aperu. ti acum. flutupelerind intr-acolo laba dreaptd sti -flururdun rier: iar in partea asta cealalrd .i nri-ar place s5 nu mai tot apari ri si dispari chiar a.Amzis purcel ori ccrcel'l spuse Pisica.ind cu rinjetul. carc mai zdbovi citva timp. dupe cc tdt rcstul pisicii dispdrusc.. aSa c6. Da'eu mirii cind md bucur 9i dau Eu zic cd torci.. deodatd aceasta apiru iar. zis purcel .trebule. Alisa o porni inspre partea unde aflase ce sta Iepurele de Martie.tor mai interesant o si fie lcpurcle dc Martie. O. sd md duc printrc nebuni A.a. amindoi sint nebuni. ciutai - Trebuie si fii pe-aici? - zise Pisica - altfel ce Alisa nu fu deloc convinsi ca asta era o dovade. ridici ochii .5i pieri.Mi-ar place foarte mult zise Alisa dar n-am fost invitate pina-acum.spuse azi . exista o zicald: 'Nebun (sau zaiepure de martie' (luna cind odrdslesc Alisa mai st6tu pu(in." Pe cind igi vorbea aqa. .e.zise Pisica. Pe cind ince se mai uita la locul unde stetuse Pisica. qi cu virful cozii pAru irrcet dc tot. nu cd mirii Alisa. are se tic mai puiin Am $tiut -iarigi picri. igi dete seama Alisa.

iar acoperigul era stulruit cu piir d!' iepure. pentru ce hogeacurile se inillau in chip de ureclri. Era o casi atit de mare. ca se creasci la vreo trei palme. incit Alisa nu prca se incumcta si se apropie pin6 nu mai ronlai nilelu5 din bucdlica de ciupercd ce-o linea in mina stinge. Pisicd Idrd rinjct am mai vizut. merse spre cas6 cu oarecare goviiali.Dar daci totu$i e nebun rdu! Mai bine mi duceam sd-l vid pe Pelarier!" . zicindu-pi: ...Ce curios! gindi Alisa." Nu mai inaintA mult 5i dedu cu ochii de casa lepurelui de Martie.t'r u 'l tJI| ] \tt\l ! t\ t\R\ \lt\L \ r)R . igi inchipui cd aceea cra. Chiar 5i a5a. dar rinjet tdrd pisici! Atra ceva n-am pomenit de cind treiesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful