Lewis Carroll

PERIPEIIILI ALISEI
INTANA MINUNIIOR
Editura Ion CreangE

-..--.--=:

Domol plutim pe ape line Bat unda vislele, linute De mtini micu1e si, vezi bine,

In

dupd-amiaza aurie,

Nici strguinTa nu-i prea mare, Nici iscusinTele depline.
In astd tihnd Si visare,

O,

cruzi^ micufi

! In

dst ceas molcom,

Pe-un ins topit, ce-abia rdsufld, SdJ tmboldigi Ia ,,un basm mare" !... Dar cum sd-nvingd bietu-i glas, Unite cind is trei gldscioare?

Ndvalnic, Prima dd poruncd: Sd nu mai stau, sd-ncep Indatd! Cu glas mai blind, A Do:ua roagd: ,,Ndzdrdvdnii, ca si-altd datd!" A Treia atit de bucuroasd e de-nceput, Cd nu-ntrerupe mai des ca pe minut o datd.

jivine cumvede aievea Cu stranii ptisdri Si grdieSte. VoioSi cirmim barca spre casd Ctici soarele e-n asfinTit. In voie stind la sfat. Pe cea din vis ndscuta parcd o . plutind pe indelete.I l.. ! in . cd povestirea-i gata echipajul mullumit. Neputincios. prietenisre.. ce amintirea Cu vrajd impleri-n cunune Ca pe un pal mdnunchi de flori..\\ l\ ( \RR()l l Dar iatd cd. inchipuirea inso ye Ste - $i ori de cite ori secau gi - mina-1i bltndd ia Copildrescul basm si-l pune Llngd curatele-yi visdri. zbirii ! Asa s-a fdurit povestea de pe-ol minunilor tdrim ASa. neasteptat. Pe-ndepdrtat meleag. acuma!" Voios strigau tustrele. cel slab cercind Sd pund capdt fericirii. tdcere-adincti s-a ltisat. Fintinile inchipuirii. Ndzdrdvdnii Si Sotii tmpreund depdnind. Alis Supusd acum. gi-ocum. ce-un cdldtor. ndzdrdvdnii am tot scornit. Nu era chip! . stritu cindva s-adune.Ce altd datd?! Acum.

Ce rost o fi avind o cade fari pozc 5i fir6 dialog?" se intreba Alisa. Alisa se repezi in picioare. cici ii d6duse prin gind. $i chibzuia in gindul ci (cit sc putca chibzui pe o zi de artile ca asta. alcrgd chiar pc lingi ea.CAPITOLUL I ALISA COBOARA iN VIZUINA IEPURA$ULUI Incepuse a se plictisi de-a binelea Alisa. o lua la fugA peste cimp. pc urmele Iepuraqului. nici dialog! . vai! Am si intirziil mai pulin. undc picri. incit Alisa n-avu vrcmc nici o clipitd sd sc gindcasci a sc oprii sc trczi lultccincl in . se uite la el gi-apoi i5i iuli fuga. e. ce n-a mai vezut niciodatd iepure si aiba vcstd cu buzunarc )t nici ceas pe care se-l scoate din buzunar. Cind. ili dct!' scama cd s-ar Il cuvcnit sI o mirc.i Alisa dupi cl in vizu- fdri s6-. . dar atit dc brusc.eala fulgerului. care te fecea sA tot firesc. hop :. de cind tot . intr-o clipi..rtei.r lnal Coborisc {Cind sc gindi mai tirziu la intimplarqa asta. ajungind tocmai la timp ca r6J radd cum dadea buzna intr-o rizurnd m6ricicd de sub ni5te tufiguri. lirartc l. nici mai mult nici picotc$ti $i sl 1i sc impeicnjcnezc gindurile) daci plicerca dc a implcti un Sirag de margarete mcrita ostcncala sd se ridice 5i sd culcagd margarctcle. dar in clipa accca ii perca totul lbartc 7 inlr-() lintina t'ourtc. cu iu. un lcpurai. dar n-avea nici un haz: nici poze. incercase dc vreo doui ori sd se uite in cartea pe care o citea sord-sa.jos.edca pc mal lingd sora ei $i n-avea ce face. vai. 5i Alisa nu prca sc mird nici cind il auzi pe lcpuraS bombinind: Vai. rizuinl rcpurclscd .' dusc pc Alisa drcpt inaintc ca printr-un tuncl. Pcntru atita lucru n-avca de cc s6 te prindi mirarea.) insi cind Iepuragul. 9i. apoi o lue brusc la lalc.. Alb. cu ochi dc mdrgcan. curioasd foc. scoese un ceasornic din buzunarul ye.lrnui. deodatd.i pund cit dc cit intrcbarea: cum va ie$i oarc dc acclloi O bucatd dc drum.

Oare n-a\ea sd re mai LrpreascA nicicind'l DULCEATA DE PORTOCAI. nu face sI intreb: lasa.mlcardistanla. cddea. ^ricum. (Fiindci. curind incepu iar sd vorbeasca. Mrri intii in. cind il deschise. sprc ej dczame8ire..cuscd = 1609 rn.\.izii Si de etajerc cu cirli. nrcr c-o sd mai imi pese cind m-oj da de-a dura pe sciri! Cit de vjteaze o si le par celor de-acasAL.r . liliecii aduc foarre mulr cu toarecii. de data asta. iute ca vintul.i.1ine. inaintea ei se intindea alt coridor lbarte lung.. ca prin ri.ci in . . . sFi pund 5i Dinei lapte in farfuriu1d. indoi ge_ nunchii .E. in caderc. roi fi ajuns pe undeva pe.) O sd trebuiasca sr-i intreb care e numelc ltrii.lri grc)ca )l spuneil: Oare liliccii mAnincA pisici? Dar cum tot nu Stia cc sd rispund6. Nu era nici o clipd de pierdut: Alisa o lud la flgA. si privcasc5 pe indelete in jrrru-r $r sa sc intrebe cu mirare cc-alea si urrnczc.cci dc la antipozi .) ( a. Eh! De-acu'. Dina. dar gindea ci sint nrftc cuvrnte simpatice ti impunatoare. cAdca. dragula mea.. Si tocmai bine il Vrca jmportaniA cum punea intrebarea.arca brne. Dina. Nu vru sd-i dea drumul. rn.Hai.i tablouri agdlate de piroanc. dar deasuprd-i era intuneric. pe lingi care luncca.l. incit ii plAcca sA le rostcasci. Dar oare pisicile mdnincl liLieci? gi cum intre timp i se cam fdcusc somn. in capdtul ciruia il zdri iar pe lepuragul Alb. dar stau md intreb . intrebind-o foarte serios: . c-o sA r Ad scris pe undeva..) . Dupi o cddere ca asta.) si spund: .e\a .'($i t. n-a5 mai zice nici circ!. dc minA cu Dina.e. totuti putea fi Iolositor exerciliu.ca sA-51 repete cunoltinlele. Si izbuti se atczc borcanul intr-un alt raft. cA n-o auzea njmeni.l.isa ci se plimbA. lul de pe un rrl( un borcan.am asta este $i L.ios.\drt( inc(1.cr(a \A pn\e!. Cred dc cind cA . r.i sa inclinj capul cind cazi. Oare pisicile mininci lilieci? Oare pisicilc m6nincA liliccil.. J\u trmp. oarel (Alisa habar n-avea ce inseamnd l_atitu. parc-mi-.) Da. la ora ceaiului..tot cad'l spuse Alisa cu glas tare. aceasta e Noua Ze_ elandd sau Ausrralia'i" ($i incerca sd indoaie genunchii gi sd facd o pleciciune politicoase poli s6 .dar.$ii.sprc a se lamuri unde va ajunge. . (Dina era pisica ei. il gdsi Me intreb cite leghe am strAbatut . gol.) Sper ci n-au si uite.Ei! gindi Alisa. spunelj .aproape dc cenirul pdminlului. ici qi colo vezu hdrii . dar. cadcJ. doamnA. dar era prea intuncric ca sa purti trcoscbi ce\ a: apoi \c uitd la pcregii lintinii |i bdgd dc seamd c5 crau acopcrj!i dc rafturi cLr pror.rl Cc nosrim ar fi sd tlndci mincat vreodata un liliac'J' cind. n. iie ci \lrr1 qii|'1. spunc-mi dreprt ai ce lace.l. redeli dumneavoastrA.. alergind cir il lineau picioarele. ce bine ar fi fost sd fii gi tu cu mine aicil Soareci ma tem ce nu-s in vizduh. hodoronc-tronc. plutind prin aer'l Credetri ci voi aij putea.Dina cred c-o si-mi simtd lipsa diseari.. Gata ciderea! Alisa nu se Iovise cituli de puiin $i intr-o cljpA sAri in picioare. bul! 5i iar buf! cdzu pc un maldir de crengi 5i de frunzig ve$ted gi acolo rimase.l) Vai. cumgra. . dar are sd md creadi o f'etifA cu totul si cu totut neltlutoare! Nu.F-iti bun6. tn. rnglc.rtd 5i-apui iari. dc teami sA nu omoare pe cineva dedesubt. chiar dacd a9 cidea de pe acoperiS.i iardri.. mai inginA c) d.lr. Simlea ci incepe sA moleie Si tocmai prinscsc a r. daci nu pentru alt. 5i nici Longitudine.am la patru mii de miler adincime. (Mai ci-i pdrca O rril. Cadea. Privi in sus. dar poate c-ai putea prinde cite-un liliac . Cum altceva n-avea urmA printre oamenii care umbli cu capul in jos! Antipaiii' parci le zice. inv6lase a:emenea lucruri la 5coald cu toate cd ti acum nu prea era un prilej -bun de a se fdli. Ia sd rudcm asta e.)arrc probabil ci spunea adcverul.) Nu trccu mult 5i incepu iar: Oarc voi celAlalt -pdmintului'l cedea pine la capitulajung la . in trecere. cu o (licltL'la p( carc scrja: marea Fic ci cla o lintine loarte adincd.r I aLrtudinc sau Longiludine am aJun. cader. iar uncr.. irndcA avea oarecari indoieli ci le zice chiar aSa. . loartc.i voi. Alisa cam n'avea cinc' s-o audi.

.

ori va fi tost cheia prea mice. o fetiF inleleapte. plimbindu-sc incoace 5i incolo. dar. mihnit6. fird umeri? Ah.. daci nu cumva scrie sticle: Citise ea citeva istorioare foarte drdgule. cind incepuse a gindi ce de lapt lbartc pu[inc lucruri erau cu adeverat imposibilc. inderetul acestcia se afla o u$itd..Ba nu . pe care n-o begase de seam6 mai inainte. priri. ce respindeau recoare! Dar nici capul nu-l putea scoate prin deschizdtura u5ii. cu litere frumoase 9i mari. de-a lungul u5ilor.. vcdeti. se intoarsc iar. dar Alisa. strelucind in toate culorile. ce . de - - Alisa deschisc u5i.ar fi sa mA de folos.. era o etichete de hirtie pe care de se puteau citi. Se v6zu intr-o sali lungi. Dar cind didu ocol silii pentru a doua oare.a 9i vizu c6 didea intr-un gengulel. de aur. sa ved . in timp ce cotea dupi un coll: Vai dc 9i de mustetile mele. luminati de un . tarc tecut Cind cotise dupi iepura. la aceaste uiild si mare fu bucuria cheia se potrivea! prinse din urmi pe iepure ca se-l aude bom- usiF. iar pe ea nu se alla nimic decit o cheie mititice. de-o parte $i de alta. nu mult mai mare ca o gaure de )oarecel ingenunchind. mai ci spera sa geseasce acolo altd cheie. sau avusese16 alte pdlanii nepldcute . de obicci curge singe.ori vor fi fost broaqtele incuietorilor prea mari. incercind-o pe fiecare.i.. se intreba cum t. intr-o gridini cum nu mai vizuse alta de frumoasi.otravd ..care e sigur cd nu fusese lnainte" ." Fiindce.Otrave". dace at $ti cum sA incep.a mai icgi vreodatd din acel loc.i1i de lighioane sAlbatice.s-a maiurechiletirziul. in mijlocul sdlii . incerca cheia cea mititici. cuminte. sau mecar o noti[5 cu instrucJiuni cum se pot stringe oamenii ca lunetele. incit se duse iar la misu16.. De data asta gdsi o sriclugd {. cuvintele: BEA-MA! Sc pdrca cd dcgcaba aijtcpta Alisa lingd Ugor de zis: .zise ea -peintii mA . inalte de vreo trei palme.ilc silii.prea multce un vdtrai ce.zise Alisa) 9i. ce stringe ca o lunete! Cred cA n-ar fi prea greu. pe care incercasere s6-i invele cei ce le voiau binele de pildl: incins te .$i chiar daci ag putea scoate capul . daci bci mult dintr-o sticld pc carc scric .Bea-md". despre copii care se aleseserd cu arsuri. dar iati cd acum nu-l mai zirea. sau fuseseri inghi. toatd din clettar. nu era se se repeade sa face una ca asta. tipar.9i joas6.5i toatc astea numai 9i numai pentru cA nu finusere seama de nigte reguli foarte simple. atunciarde dace-l in mini 9i cind te tai Jii foarte adinc la deget cu un culit. Alisa gindi mai intii ci era cheia vreuneia dintre u..t_t_\\ t\ ( {R R()l. vai! . de aur. vorba e ci nici o ugd nu se descuia. Dupi ce merse Alisa.. . Cit jinduia sA scape din sala mohoriti gi si se plimbe printre rezoarele de flori. uit. 5i nu uitasc niciodati ci. dar toate incuiate. prin gengulet.ir de ldmpi ce atirnau din tavan. i sc intimplasere in ultimul timp atitsa lucnrri ndstrugnice.gindi biata Alisabinela ce mi-ar fipot . e . vezu o perdea joas6. Alisa era chiar in spatele lui. legati gitul sticlei. Cind iat6 c-a-i ci:zurd ochii pe o misu!6 cu trei picioare. 5i printre fintinile acelea. Jur imprejurul sdlii erau u$i.l benind.

Fu lbarte mirari sd vadA ca rAminea cum cral bineinicles ce asta se intimpld ori de cite ori mdninci o prejirura. . ca sd vade dace mai scade inci.junsc la u. acestci ciudatc copile ir plicea grozrr'. Tutuii.. ca s-u id.i iacd pe doui fiinte deodate. rcpcdc o dddu gata toata. Te potiesc sd incctczr imediatl" De obicei igi dddea sf'aturi ioartc cuminli (desi cam rar le urma) ti uneori sc certa atit de rdu.igi pomene$ti cd md sfirlesc de tot. pc sticla asra nu scria defel .te o luminare. fiindci. ca sA vade daca se zise Alisa ..aproapc slEur cA lnai curind Sau mai tirziu n-arc sa-11 pnasca. pe care erau scrise frumos. mai gtii . sc hotAri sA intre indare in grAdin6. incir i se pdrc'a rurod $i plicticos ca lucrurilc sd decurgd in chip obi$nuit.. cr('md dc JnrnJ\.. o deschise 5r gasi in ea o prdjituricii mica. !i ise luminb iata la gindul cd acum era tocmai de marim!'a potrivitA ca sA poatA trece prin u. dupi ce s-a stins lunrinarca fiindca nu-5i amintca sd fi Azut vreodatd -ata ceva.9i gisind-o toartc pc placul ci tfiindci a\. dar prea era lunccos: .. incit o podideau lacrimile. de intrat in grddind.i era. .a. I5i amintea ce odat6 incercase si-si tragd citeva palme. ti daca md inalll ori o ia in jos.r dupe multe incercdri zadarnice. iar daci md fac mar mic6. . in oricc caz.Ce ciudat mi simr! zisc Alisa. biata ncghrniF se a5eza la picioarele mesei 5i incepu si plingd.' prdjitd. scazusc in ineltime cam pine la zece degete. " Mai stetu nilelu5 5i. iar cind se intoarsc inapoi la mdsuld. pentru ce jucase necorect la o partide de croclret cu ea ins6gi. dar .am \a pol ninc. ibartc rcpedc.Dar acum gindi biara Alisa aS zice ca sinr .cici. intru . rede1i.Hai 5i nu mai plingc ata degcaba! j)i spuse Alisa cu asprime.9i pulin imi pasA cum $i in ce fel! imbuci o firime ti se intrebe ingrijorat6: .if in gridina aceea l'ermecltoarc. tura fi. vizu ce uitase clleila de aur. A$adar se apucd sd manince preji. os-. unsd cu unt). Stau ti me intreb: cum at 1l Jtuncil Si incerca \d-)j inchipuie cam cum aratA oare llacdra unei lumindri.otrave . era cam neliniStitd in aceastd privinld. mai aSteptA citeva mtnute. ca zicea .Foarte bine . .tAt ajunge pind la cheie. triplura dc curcan ..i piin. cald6.lac mai mare. dc pl6cinta cu viSinc.cind a.ea un gust amcstecat.d. cuvin- tete: uANlNcA-tv. vdzind cit nu se mai in- timpli nimic.Ce se intimple? Ce sc intimpld'1" linindu-si mina in crettetul capului. dar Alisa intr-atita se deprinsesc a sc aftepta la intimplari neobirnuite.r md. !a1J c6-i era cu neputinld sA ajunga pin6 la cheicl O vcdca fbarte l6murit prin sticla strS\czie :i incerca din risputeri sd se calare pe unul din picioarele mesei. o didu gara.. Cred cd sint pc cale sd md string ca o luncrd! $i-a.degeabarimas din mincdoud liinle! Cind mai cd n-a nici de-o singurd fiinli vrednice de luar in seam d !" Nu trecu mult gi-i cdzu privirea asupra uner cutioare de sticl6 care se afla sub mase. ala c6 Alisa sc incumcti si gusrc tlin ea. cu statlde. o se pot se md strecor pe sub utal asa c6.vail biata Alisa! . . mic..

stau $i ma intreb cine o sa vd tragd ciorapii de acum incolo. intr-atit se indepertau. cine are se ve incalie. dragele mele'l Eu. de fiecare Cr6- sA sa trimili daruri caraghios . Arc englezeasci I picior = aproxrmati\ 40 - .) O. bietele mele picioruse. trebuie sd \e descurcali cum $tili. se lovi cu capul de tavanul s6liil intr-adever.A lc trimit cr. Lingd I/dtrci. Pii! Ce prostii mai indrug!" cind spunea asta..) ciun!' $i sc mai gindi cum va facc asta. iMesure cm. una.l. Acu ratd ce ma lungesc ca cea mai cogeamite luneti din lume! Rdmineli cu bine. cu sigurania ca n-am sd mai fiu in starel Voi fi cu mult prea departe ca sA me pot ocupa de voi. aproape ce nu 9i le mai vedea. spre picioareie ei. indat6 pusc mina pe cheip dc aur gi se indrepte in grabe sprc u5a gridinii.l \\ I\ ( \llR()l I CAPITOLUL II BALTA DE LACRIMI ..cc adresi nostimd propriilor talc picioarc! $i pari cam va trebui sd dau ! Domniei Sale Piciorului Drcpt al . . incit inccpusc sc hilbii).Dar ia stai se gindi Alisa altfel te me port bine cu ele pomene$ti ce n-or se mai vrea sa me ducd undc o sa vrcau cu sd merg! la se vedem cam ce-a$ putca tace pentru ele'l O si le diruiesc cite o perechc de ghete noi. {n. Biati Alisa! Altccva dccit si se culce pe-cr parte 5i si priveasca chiorig prin uta grddinii.Cum nu se poate mai ciu-ciudatlaexclamd Alisa ratit dc uluire.r comisionarul i.1. Pe Covorasul de li gd sobd.. atinsese acum o lungime de vreo noud picioarer.i zicea. (cu clrag dc -focmai la Alisa).Trebuic . picioarelor! (Fiindci privind in jos.l lisei.

daci nu sint aceeagi . .ini dac-am fecut-oGrozav are sd attepte! sd-5i Alisa se simlea atit de deznidejduite. incepu si-ti laca vint intruna. ea ltie a$a de putintel! Si pe urna.5i a5. cu toate astea. cu siguRoma .a cd. Dar. la culme. de patru ori fase lrersprezece. se pune intrcbarea: Cine sint atuncca? Ei.i evantaiul . ca ti cind ar ti spus pe de rost o lecfie. Alisa ridicd de jos evantaiul 5i minugile 5i. incit era gata si cearA ajutor oricui. ranfA! Sd Hai sd spun poezia: Cind vrea micupl Crocodil. plingea inainte.... iar cuvintele parca \eneau altfel ca de obrcei: tos. N-o si ajung niciodatd la douizeci..avea dreptatc) . Nu cumva in timpul noplii m-am schimbat in ce sint acum'l Stai sd md gindesc! Oare eram aceeaSi azi-diminealS cind m-am sculat Parcd mi-a5 aminti ca md sim- leam nilelu5 alta. cc e ea . indate ce lepurele se apropie. ca si descopere nu care cumva s-o fi schimbat in pe pllns.c.tirefle cd nu fu in starc.i cr sint eu. comedie! Sd Stii ci e <. domnule.prioari. cc mdi incurceture! Stai se vedem daci mai gtiu Va sd zicd: de patru on toate cite le 'tiam.ti cd ieri sc petreceau roatc ca de obicei.. incetipr ti \J vreunul din ei'l zicea .czi jos pi sc puse iar puns". nici vorbA nu putea 11. hai se-ncerc cu Ceograiia: Londra e capitala Parisului 5i Parisul e capitala Romei. $i sc apucd si sc gindcascd atcnt la toli copiii de virsta ci pc carc-i cunoStca. le-am spus alandala. lins de-a binelea qi sigur ci nu se poate sd liu Mabel. Pind la urmi se fdcuse imprejurul ei o cogeamite balte.o fata mare ca tine (9i aici si rot plingil Inceteazd imediat.: cind ea. $i in cealalte un evantai mare. scApd Iepuratul treseri. ea incepu. a. dacd merge a5a! Nu-i nimic: la Tabla lnmullirii mai grese$ti. spcriat din miini manutile albe de piele .i-o zbuglri cit il lineau picioarele.. 9i incepu sd recite: dar glasul ii era aspru 5i ciudat. qi de patru ori gapte fac.. Dupe citeva vremc auzi de departe un lipait de piciorusei i5i Sterse degrabd ochii 9i se uiti sd vadi cine vine.are eram azi-diminea16. cit dcsprc trecut prin u)a.Vd rog. asta cra mar lmDo5rbrl ca . i:.o. p.Ar trebui sd-1i fie rugine .. linind inrr-o mina o pcreche de mdnuSi albe.r intrebarc la care-i clt se poate de grcu dc rds- l t3 . fiindcd eu )tiu tot fclul dc lucruri.Sigur cd Ada nu sint .ttii ce m-am schimbat in Mabel!. late ce se intorcea Iepurele Alb..ias6 din gi.. vai.i zicea Alisa . Ducesa. pe cind continua si-$j i pun A: . Venea lipiind zorit din prcroruye 5i tot bombdnind intruna: Vai. Ducesa! . pierind in intunenc.. vdrsind un potop de lacrimi." incrucigd miinile in poald.Extraordinar! Ce lucruri ciudate se petrec astizi! $i cind te ginde. cam la vreo patru degete de adinci 5i carc sc rc\irsa pina hdt spre mijlocul sdlii.. cinci fac doi5prezece. din piele de cd. cum era foarte cald in sala aceea.i|i iar al meu1r' indci p6rul Adei e lung gi inelat. atita ili spunl' Dar.apoi . imbrecat grozav de elegant.. ah.-'ricindl Sr: a. 5i .

de ciliva copii care se joac6 in nisip. (Alisa fusese la mare o datd in viala ei gi trisese concluzia c6 oriunde te-ai duce. micule. Dar. din altfel n-ar mai fi . nu mai avea acum decit vreo dou6 picioare inellime 9i sc6dea intruna.vai! . au s6-mi strige: . rimin aici unde sint! Degeaba or s5.Hai inapoi.Cum dc-am fecut asta'l 8indi. ca se se poata masura. dacd nu. bildibic! Cezust intr-o :!-tl Ze\t" ape s6rata. pi o s6 trebuiasci se merg se stau in casa ala care n-are nici un haz gi unde n-o se am juc6rii mai deloc. cit putu de repede.) seama curind ce se afla in balta de lacrimi ce le v6rsase ea. ii aluneci piciorul.fiecare solz lucios! Apoi hlizeste dinTisorii Si-ntind? ghcarc imbictoara In mil poftind voios toli pe$titorii gi pe cind se jeluia a5a. dar. dar mulpmiti loarte ci mai era in fi- int6. zise cind vorbi inainte: Se $tii ce tot Mabel sint..strigi Alisa. vini cei de acasi 9i.. aplecindu-ii capetele spre mine. alc lepuragului. .cit o sA trebuiasce si invel! Nu! M-am hotarit: dace intr-adever sint Mabel. Drept Alisa. pe litoralul Angliei. vail ugi1a iar era incuiate 9i cheila de aur sta. ca si mai inainte.I t \\ t: ( \Rli()l I pine o se fiu altcincra.Bine.gi-atunci pot se md-ntorc cu trenul" .fie trupul mai frumot. rimin aici.Am scepat ca prin urechile aculuil" zise Alisa. Mai in . da' spuneli-mi intii: cine sint?" Da' pedeapsd. Si gindi biata copili . Se stii ce iar mi tac mici.Ce bine era sd nu fiinot balta. Insi i9i didu Eu doar o si ridic ocltii ti-o se-ntreb: . 5i-apoi de un gir de vile de locuit. O si lle foarte ciudatl plins atitl zicea ." Se sculi 5i sc mirare ci apropie de mesufe.. sui. 5i in clipa urmdtoare. curind descoperi ci din pricina evantaiului ce-l linea in mini ii-i detc drumul in grabd tocmai la fiindcd . . niciodatil Serios... Pc cit isi putea da seama.biata Alisa. Toarnd cu sirg apd din Nil P? . drigula l" ca-mi place cine sint. rai! . incercind si treace Dar totul e ciudat astAzi.fdlcile-i surizdtoare! intii gindi c6 nimerise cumva in Sint sigura ce ..rdmas nimictimp. din piele de cAprioare. prca e dc Cind vrea miculul Crocodil Sd-i . pe cind era inalt6 de vreo noui picioare. mare . citre u9i1d. cu lopilele de lemn. dai de ni5te cabine de baie pe plaj6. gi .. qi ii nu-s astea cuvintele pe dddurd iar lacrimile. me tem cA acum m6 voi ineca in propriile mele lacrimi.$i-acu' spre gridind!" $i dete fuga. podidindo iar plinsul cc binc ar li s6-i vdd aplecindu-se incoace! A$a m-am plictisit se stau singuri aicil La aceste vorbc i5i priri miinilc . iar inddretul lor se afl6 totdeauna o gard. destul de speriati de aceaste schimbare brusc6. ea.. foarte repede.acum n-am fbst chiar fiindci niciodatd pine atit dc micil Nu.i5i spuse. care-i ajungea pine la berbie.e mai reu ca oricind . pe m6sup de cle5tar.i riuu cu imbricasc intre timp una din minugile albe.

.

ciinii'l $oarecele nu raspunsc. lCici deti itia putind istorie. crglru Hrr.CLr . 5i-5i ti-atit de plAcut c s-o alinli . r. nul zisc Alisa.a cu mil)nir( suparar I strilucitori. atit e de folositorl Zice cd o vai dc minc! omoard toli guzganii $i -mA tem ca iar \-am strig:l Ali. E atit dc drigutd ii dc blindd.. ttie s-aclucd :'lca in doua lahc..Un Soarecc yrarecc .un $oar!'cc o.zise de cc-am pdciuitor. in tot cazul. jignise pe \lisa.'1. . noLrl r.1. ve rog cd-lmi iertaiil bietul anjmal. mincare. stirnind cu nriScdrilc salc un aderirlt cutrcmur prin hr.rl pirea si-i tremure de spaimd. O. gtie si - Cici pe cit $oarecele pornise a sc indcpirta inol.. \e plac cumva. )i cite 5i mai cite le lin minte pe .Cine din cap pini-n virful codifci. Iotul e atit de neobi$nuit pe-aici.$tiu Si cu. cAci de data asta tot perul pe trup.:el.i catifelati . temindu-se \m uitat ce nu vA plac pisicile.. mai mult pcntru sinc. urite. q11 .. fi inotA intr-acolo.!i-i unui groazi dc bani. ducc dc Normandia. dac6 nu vi placc. incit Alisa continui cu grabd: Nu.rtiti. . vulgare! nu le mai aud numelel schimbe vorba.dar. c.1c rpLr. lbartc zorit6 sa ..de dragul! dc casa norstrd e un caleluf atit Ce mi iir place sd vi-l arit! LJn . Frlrp L rn t ) dace zvirli ceva. O. loarece!") $oarecclc o priri linti 5i parcd i se pdru ci-i tace semn. \ no si mai vorbinr dcsprc pi:ici - 1i nici dc.\'l|ii r'rf. La 1066 a cuccrit Anglia.Oare arc vreun rost se-i vorbesc acestui loarccc? gindi Alisa.. 5i-5i linBc libulclc. $oarccc! (Alisa gindca ce a5a este corcct sA te adrcsezi unui ioarcce.$oarecel Nu obosit dc cind tot inot din balta asta? Am pe-aici. strigd indatii se . cizuse in balte.pu-. lung. Nu-mi plac \\illirn1 l. ili amintcl insd cd r lt usc in Gramatica Latini a liatclui ei: . clipincl nilcl .. $oareccle intr-un . ca sd ccnra J(. dar apoi iqi aminti cit de mici era ea acum r. r'r--..al unui . ParcA tremurind mi-ar li dat mie prin gincl si vorbesc dcspre una ca astal Ncamul nostrLr totdcauna 4 r1crc\raI pisicilr -Si lanrunlL ii\lc:r n(ru)inJt(. 'pu' pot cu loalc dst(a.terrier" mic ranceza.. pisicile dacd ali vcdca-o.Ah. p( rc.rrnlcr. poatc cA nu .. ca 5i dinsa.tpui 'i-t {'r!Jnl. nu vd suparatr ilni pilc $i. ca si vada c!' intii crezu ca e o morse sau un hipopotam. Alisa strigi dupd cl." ASa cA incepu: cumra ytii cum se icsc -O. era prima datd cind ficca unJ ca J\tl. icrtali-rnil cxclami Alisa din -$oarccelui i sc zbirlise nou. .cut la noi cu William Cuccritorulr.. ii cra sigurd ci-l olcnsasc grozav. lung.lr I.unui 5oarecc .nici nu care zice si lace toate al icrmier.lrntr-un ochitor. draga dc ca . 1i-ar placc pisicilel Alisa im.Asta-i bundl izbucni pisicile! Dumitalc childit minios. pc cind inota alcnc prin balti $i toarcc linga . incit nu m-ar mira sA poate vorbi. /is .rgitl. cu ochi cu nitte pd.i-. pisica raLr ca nu vi-o pe Dina. n. goarecele deodate iilni din apd 5i tot rrupr. putea de iute. nrntic. arAta noaslra. Si Si crei! $i inapoi. Vi plac poatc. Dar hai si nu mai rorbim de ea.|i la prins foarcci c ncintrccute.. sob6.i dddu seama degrabi cA fdptura cc-o vcdea nu era decit un loarcce carc.Surr..Chiar atunci auzi ccva plcscdind prin api.enrorul .tc'l chilii minios $oarcceic. spuse pnma . gindi Alisa.i( rlr:tgi' lc I r'. Cred cd fi dumneavoastri ar inccpc si va plac.mcinr. cu gles hlincl: .- .Poatc nu intclege englezeite Fdri indoiald cA e un soarece francez.rorbi inaintc Alisa.. A muril Lr l0l{7.) ASadar.a5a-i dc moale . . cafeniu .lti. vorbc.. vd rog. 1027. Alisa n-ar ea idci loarte limpezi cam cit de demult se intimpla- dac-ai fi in locul meu.1. in\ingjndu-l la Il. nu strice sA inccrc. ln apropiere. in lLrple clr re_ g.. carc a tr.Oi est ma chatte'l adicl cartea er dc propoziJiune care se gesea in t o lui de la cap: Aproape .cre lucrurile.5i-a9a frumos st5spali l'c1i5oara.

cu glas incet si tremurator: se-li .un fel de hulub uria$. ca se-nFlegi de ce si sufir ciinii $i Rap si o Pas6re-Dodor. I Dodo 9i pisicile.l Rll l llll I \l l.ltrai pe lirm. care nu mai existI astezt.) . cu penaj colorat. pina in secolul XVll. ln lnsulele Mauricius. fap ii p6lise (de supArare. Alisa a vazut desigur cindva poza acestei pisiri.l \ | \tr 1 \' \r \r' '! pre ciini. un Vultan fi cite ti mai cite lighioane ciudate. coti inapoi inot6 domol spre dinsa. Avea marimea unui curcan. gitul scurt. dace nu poli si-i suferi! Cind auzi asa $oarecele. Alisa o lue inainte si toate adunarea inot6 in urma ei spre Jarm. un Papagal malatez. aripi ti picioare scurte. pliscul mare $i coroiat.t.l. din pricina mullirnii de p6. Era 9i timpul si iasi din balta. ce se gesea.siri pi de jivine ce cezuseri ln ea. (n. c6ci se f6cuse o aglomeralie grozav6. o . pi-onu potspun povestea mea. iti zicea Alisa) pi-acum spuse.

stnga: A$eza[r-ve. dar Alisa nu voia s6-i dea dreptate. . animalele cu blana lipite de trup fi rofi tiroind de api. De lapt. $oarecele. ci Alisa se vizu stind de vorbt cu toli. era sprijiniti de Papd. Tacere peste tot. de parci i-ar fi cunoscut de cind treia. infiorindu-se. 5i ascultagi ce-o se usuci degrabe. Brrl ficu Papagalul malaiez. disculia se ^chip op. in jurul $oarecelui. ve rogl. incruntat. Alisa nu-5i desprindea ochii de la el.Pardon? A1i spus ceva? intrebe $oarecele. Edwin 9i Morcar. cind se strinserd laolalti pe mal pisirile cu penajul uC leoarci. Sinteli gata cu tolii? Vi spun cea mai uscata istorie pe care o $tiu. In cele din urm6.elesere cam lungd cu Papagalul. hm! fdcu $oarecele.j aici. cdtranili 9i simlindu-se sa vA spun! Sd vedeli cum ve usuc eu de repede! cit se poate de prost..I L\\ J\ ( \Rll()l I CAPITOLUL III MITING-ALERGATOR qr CU COADA LUNGA POVESTE Fu o adunare ciudatd... care in cele din urme se bosumfla 9i nu mai spuse decit: . a c6rui cauzi.. Se sfdtuiri in privinla asra: qi nu trecuserd nici citeva minute. intr-adever. - - . William Cuceritorul. conlii provinciilor Mercia gi Northumbria. deoarece in ultima vreme se deprinseserl a vedea lara frecvent invadate Si Cu toiii se a$ezare indate. a$a ci gtiu mai bine". ceci se temea ce face un guturai grozav. ca un orator de. obginu curind supunerea englezilor. in aceaste disculie avu o nein.9ispune Papagalul nu voia cu nici un si-qi virsta. dar foarte politicos. dace nu cotropite. Hm. Fireste cd cea dintii problemi era: cum se \e usucc. vrind si fie cit mai atenti.Sint mai in virstd ca tine. toatt lumea. intr-un cerc larg. foarte ncstinjenite.vaze. care simgeau nevoia de conducetori.. f6ri s6 cum Stie ce virsti are . care pArea sA fie un personaj foarte respectat de totr.

arc importanll iorma cxacti a zis) $i-apoi i-a imprettiat pe toii.c. intr-un glas.pui Vultanul.Ce-i aceea? intreb6 Alisa.. . . in cazul acesla . 'nainte La lel dc raspun.zisc Pasirca-Dodcr cu-un glas din care se cuno$tea cd era jigniti . cu gra. se declarari de partea lul. ca gi cum ar fi a$tcptat ca cineva sA spund ccva. in ea apa sdratd)t ie impdrli la toti drept premiu . arhiepiscopul ce-a gAsit'l $oarecele nu bAgA in seamA aceasta intrebare. \a spun cum a ficut Pasarea-Dodo. cum sc prca poate sa vretl !r ver sA inccrcrli jucul asrr inlr-o /i dc iirni. 5i toati adunarea se ingrdmAdi indatd in jurul ei.pe un ton ude ca mai P]r('-:'c. Doar ptrgi cu tu!ii cr inseamnA . Dar cine se imparte .Una doud gata!" Ci ficcare incepea se aLerge cind //el voia gi se oprea cind ii venea. Dar. cuviin.e . nlclanc. spunind: l9 . l)a'. din loc jn loc.Da' cine-a cistigat? Pasirea-Dodo La aceastA intrebare.e cA cel mai bun mijloc ca se nc zvintAm ar fi un miting-alergeto..gdsi in intimpinarea .i ii ajunsc cxact citc utra dc fiecarc. ca intr-un iel de ccrc. strigind de-a valma: Premiile I Premiile Alisei nu-i dddea in gind ce sd facd. firegtel zise Dodo. gi s6-i lui insolit de Edgar ofere coroana. intrerupse .rdspunse $oarecele. ardlind cu un deget spre Alisa.i . mina in buzunar.bunE .ti.Firc$tc .. Contimi . un traseu de alerglrc r.. usuci deloc istoria. unul. iar citiva dintre ceilalli sc auziri chicotind.n. cu in cele din urmi. Altceva indrcptindu-se citrc Alisa. .Mercia 5i Northumbria..a gisi de cuviin !e".raspunse ea trista. patriotul aririepiscop de CanterburS gasi de cuviin!a.de cuviinld si iase Atheling. o .in ce limb6-i fi vorbindl! o cu . dar cred cd nici dumncata nu pflcepi! $i Vultanul cobori ochii. aprobd Pasdrea-Dodo.ca mai explicagie estc s6-l qi Eu. pentru adoptarca jmediati a unor remedii mai energicc..a nul s-a grdbi si-l asigurc Papagalul. Pasirea-Dodo zise: se cuvrne premiile? intrebard . pirutl zrse $oarecelc..Dar 5i ci i se juvinc un premiu. dispe! ratd. Cum te mai simli acum..) Mai intii a insemnat. inseamnA c ga'si'. cam suparat. incit nu era u5or sd ltii cind s-a terminat alergarea.urmd Pasirea-Dodo facem.Gisi dc cd gdsi? intrerupsc Raja. gifiind 5i intrebind: . fu. in jurul ei.Jiic.cc mai ai in buzunar? addug6. dintre ceilaiii.Edwin 9i Morcar. nimeni nu spunea nimic. ci mai mult fiindcA Pasirea-Dodo se oprisc. iar ceilaltri atteptau in tdcere. Ca zici . sc . Cred .Di-l iari. s-o audA toate Lumea: S-. Ce voiam sA spun .i? adeugS.Toli au ci5tigat. nu na (a. pe acest traseu. Atitudinea lui William fu la inceput moderatd. nu atit din dorinF de-a .gravitate. ci se grdbi s5-5i continue istoria: . contrii provinciilor nui: ($i..i-cu tolii in jurul Alisei 5r Se adunari Pasirea-Dodo ii inmini solemn degetaruL. lnsd insolentra Normanzilor lui.. cea .Doar incoace zise Pasdrea-Dodo. .Mai c rorbd'l fa. iar. 5i chiar Stigand. Pasdrea-Dodo strigi. nu-i a5a? zise $oareccle.u priccp 5i nu numai atit.r lcrmindt alergareal $l cu 10ltl 5e strinserA - nu putu rdspunde 16rd a se gindi indelung. dupd ce alergasere aSa cam vreo jumetate de ori gi se zvintasere bine. nu pr.in picioarc procu pun se se aminc mitingul.. remase deci multE vr"-me cu un deget dus la liunte (a$ cum il vedeli de obicei infaligat in poze pe Shakespeare). dc unde scoasc o cutic de caramcle (din fericire nu pAtrunses. bdg5. vitatc. ca sd-gi ascun<1d zimbetul.A. intorcindu-se cltre Alisa.Eu ptiu ce Rap inseamnd Cind glsesc eu ceva zise de obicei o broascA sau o rim6. .tolii..William. vorba e. 5i liecdruia r clte un premru. .. un degetar ... . drigu. N-a zis. sculindu-se spuse Pasirea-Dodo .

unul.Urra I Sd trdiasc5! asta foarte caraAlisa gisi toati cltestia zadar alergalura! . intr-o /i. pere iar.rrrr prn\Lll rlJ .sul'eri . lor N lil ciliva pumniSori in spatc.cammai taci.P" $i adAuge pricind nu putcli in loaptd Alisa.. dac6 indrugi asernenea prostiil Nrcr n-asculli! ii spuse $oarecele Alisei. ccea ce nu dccurse fari zgom. .lertali-mi -La raspunse Alisa foarte smcrite.i . Te voi urmdri pc tinc! Nu zi ba. ridicindu-se 5i pornind sd plece.i si le dea . adauga: Sd v-ajut sdl deznodali. tcnili inapui pi lcrmrnali pore.D! r. mdsu. la urma trecu 5i asta 5i apor )c. nu-i a$a? Ce cotl lipi $oarecele minios. privind . tristA! zise . Dc n-or fi judc- Cind miniosul domn Azor.l Prlrn. pini ceva. $oarecel (Lcgca nu-i un oarece.i ottind. tLrdecl r. cdci pislrile mari se plingeau ca n-au cum gusta carameaua lor. Sc-ntilni c-un $oricel. argigos.cu ro Te ruglm se primeSti acest liumos dcgc- $i dupi ce-5i sfirSi scurta cuvintare.t. Acum crd momentul sa se manince cardmelclc.facu rcpcdc Azor. ci doar mirii.! li-l Si rc/i bin.Mi-a1i figSduit cA-mi spune!i po\esrea dumneavoastrA din ce lineli mintc .rt 5i oarccari incurcdturi.niciodati din firelca tu.Ii)r cu sintl Si sn rrii P. ri rog. $i cum era ingrijoratd spre ea totdeauna gata si sare in ajutor. sd nu-ti iesi la tAtucule! rAspunse RAcuto.codip $oarecelui. strigari !ii: ghroase.uminAlicl Prcrcrnslitc L)omn Azorl In aceasti urm6rirc. incit nu cutcza si ridd. rl fJcJ lr' I JJ c.csul .Vezi. dare se te-ascultel $oarecele doar didu din cap 9i iuli pasul.ziseSoarecelui rind coada dar de ce spuncli ca e tristd'l $i-5i bitea mereu capul cu intrebarca asta. Nici o scoicd n-ar avea ribrul.Judecator \. La ce te ginde5ti? . Ali ajuns al cincilea cot. de trebuirA ceilal. cu mirare.. incolAcindu-$i coada . r \.glasi . cu o infdli5are cit putu de solemne. f6cu doar o plecdciune 9i lud degetarul. venili inapoi $j terminali vestea...i I cunr '..C" ti . iar cele mrcr se inecard. Dar repeoel cclul biillui cetrc jiBodic: .rr cul Sr lrbir(.Ce pacat cAce $oarecelc stea! oftd Papagalul. prir prid\or. sulli.. inir-un $oarecele nu raspunse. po- turi feciorului sdu: fliceulel Inva. Sori- leal strigd Alisa dupi eL.) Legea-i I ege. n-a vrut se . in timp ce vorbea $oarecele. Totugi. de indatd nu sc mai vizu: iar un Rac prollta de prilej ca sd-i dea invile- cirori. l.Derbedeu! Prea o lbci latdl Te vfltesc ce te dau in ludecatd! Tot n-am azi de cc s-alerg.o li chl.din ochi. dar tolj ardtau atit de serioti. cicn hilru . gi cum nu gisea nimic de spus.Ve rugem. . Va/ind ara. cu\inr. Tam-oesam se qi repezi la el: .Cc atila tura-\ ura ! . Ve rog. Ni-i-n . Dacd n-ascullil lar s-o-nnod') Un nod? zisc Alisa./ure iar in cerc !i se rugarA de $oarece sd lc mai istoriseasci .E lungd ti ecdtre Alisa $oarecele. cam temindu-se se nu-l su- cu asprime. (j intr-adever Lurigi Alisa.N-amdumneavoastre vA superali atit de Alisa. incil in mintea ei po\estea luA cam urmdtoarea infdgi5are: - Mi in- vrut! se rugd de icrtarc biata .. $i toti ceiialli adiugari. rd! E\. Tor pru. ardtagi-mi unde el Nici prin gind nu-mi trcce zise $oarecele. nici arbitri.

.

ha1! !i-o $i pape! . sd vorbeasca dc pisicula ci: .Ah. se cerebdnire toi. ceci se simlea foarte singuri $i descurajate. E ncintrecuta la prins poareci.sdricS.. !i in curind Alisa se \Alu srngurA. L-ar aduce ea indatd inapoil . n-aveli idee! Pii! $i dac-a1i vedea-o cum se ia dup6 pesirele! Cum di cu ochii de-o pi. Alisa rAspunse repede.Era mai bine s6 nu fi pomenit de Dina i5i spuse cu jale. un Cioroi bitrin incepu si-9i lege grijuliu fularul in jurul gitului. Ridicd repede capul: mai ci spera ci $oarecele se va fi rizgindit ti ce venea inapoi. ca totdeauna. lare a vorhi cuiva anume. scumpa mea driguli pisice din cindva!" Si biata Alisa se porni iar pe plins.Da' cine-i Dina. Citeva pesSri se indepartari in grabi. Dina! Md-ntreb dac6 te voi mai vedea . zicind: Zdu cd si mi duc .seari imitrebuiereu la git! acasd.Dina e pisica noastre. E . . de departe. sd-5i termine povestea.l_l \\l\ ( \RR()! j Si o Cdnerild strige cu tremur in glas citre pui5orii ei: Hai se piecSm. Dar nu trecu mult 9i auzi iar.5i eulume! O. Se pare cd n-o iubeSte nimeni pc-aici sint sigurd cd-i cea mai . copii.tulburare prinAceste vorbe stirnire mare tre cei de fald. bucuroase. ce bine ar 1l s-o am aici pe Dinal rpuse Alisa tare.fi cuvenit sd fiti in pat!tirziui de mult s-ar . un tropait de picioruge. dacS-mi dali voie sd vd intreb! zise Papagalul. aerul de face Cu fel de fel de pretexte.

din piele de reche de minugi glun evantai! Hai. pe care era gravat numele: - "v. Mariana. nitoate bunAvointa. dedu de-o cesup curiJici.. care venea inapoi. ciprioara apuci se caute ii ea. c6ieri.. cu . alergind.9i seDar nici urmd de ele.o slzicea. pierise cu desevirsire. Auzi. 9i tot uitindu-se de colo-colo. Foarte curind.Ce ntrzdrdvdnie! igi spunea Alisa. cu mesuF de clegtar gi cu uga cea mititicd.M-a luat drept stujnica lui . de fricd nu cumva s5 dea nas ln nas cu adevirata Mariana 9i str fie alungata inainte de-a fi gisit evantaiul 9i minugile ." Pe gind lnc6 mai vorbea astfel. de parci ar fi pierdut ceva. iar sala cea mare. - - - Intrd firi sa bati ii urci scirile in fuge. tEPURASU". tropa-tropa. clnd descopere cine sint! Totu$i ar fi bine si-i aduc evantaiul gi minugile bineinleles dacd le $lse. p69ind agale. incit o lu6 in.CAPITOLUL IV IEPURA$UL TRIMITE UN BILETEL Era Iepurele alb. tu ce cauli aici? Di o fugi pin'acasi in clipa asta ii adu-mi o pe- pot gesi.de btana 9i de mustililede ltrbuple mele! Vai mele! O si puni se mA execute. iar pe poarta ei se vedea o plecuJe de alame strelucitoare. Ce-o se se mai mire. 9i strigl la ea cu glas foarte superat: Ei. care ciuta de zor. $i Alisa il auzi cum bomb6nea: Ducesa! Ducesa! Vai . iutel Iar Alisa intr-atil se sperie. fird micar se incerce a-l lImuri c6 gre- ci i9i . sigur cum is copoii copoi! Da' unde-am putut se le scap. dat6 la fugi in direclia ce i-o aritase Iepura9ul. . totul pirea sd se fi schimbat de clnd inotase in balte. stau $i me-ntreb? Alisa ghici intr-o clipe se ujta dupa evantai 9i dupi minugile albe. sA 23 . Iepuragul didu cu ochii de Alisa.

scoase un bral pe l. /Au a)a.Era cu mult mai pldcut acast . lndatd.ti bine era . cind i$i dete seama ca tiidusc cu capul dc ta\an si trebui sa se Jpl!'cc." . vadA ce face dinsa acolo.i purtind o adeverate conversatie cu sine inseti. cut si Stii cd n-o sd ili niciodatd babi .Ajunge! Sper ci mai cum sint nrulr cd atita n-o si cresc .i crc|lce . gindca . unde sd mai incapi $i cdrlile pentru lectii!' $i tot aga chibzuia.Ce-u se ma l.gtiu binc -bcau. privind situalia cind dintr-o latura.ulr.. mi s-a urit de cind 'i11t o I'irinli dc tctild!" Si chrar c-o lAcu sa creascd . foarte nenorocitd.tropa-tropa" pe sceri... Sper. ahl in zadar sc mai cdia acum! CreSrcl . cu o masd lingi fereastra. ba 5oareci 9i de iepurali. Iepurele ajunse la u5d 5i incerc5 s-cr deschidd.. Lud r\JnlJrul )i . Cum ai putea sd taci leclii aici'l Pii abia incapi tu. tocmai . dar amcind o sdmare de pe crescut o s-o in tot cazul at'. nici placel" . D.Prostutre ce eiti! i. daca lol rni puni la gi porni si-.rnr: hai sA rdtl. .i.fi ince muLt rnai clegrabd dccit se a$tcpta: nici nu b6use rumitate din sticlule.5i curind fu nevojti sA stea in i( nr..intruna. Mai c-ag dori sa nu fi coborit in vizuina aceea de iepure $i -viatra tope tu9i.ci.Mariana!in clipa astal minugile Apoi se auzi . dacd beau din sticluta asta... impinr. sticlula fermecatA iti fA- asta./ acum adAuge necdjita \.rriL\tri \i r.glas. gi incepu si tremure de se cletina toate casa. Ce 'a nu l-i biut ciriar atill' l)ar. li. ii cizuri ochii pe o stirluli care sta linge oglindd.ind era gata sa piece.r ir rurrrl c.cite ceva lnteres.insd cred ci daci ar incepe se-$i dea asemenea aere ti sd pune lumea la treaba gindi mai departe Alisa cei de-acas6 nici n-ar mai line-o pe Dina!" intre timp umblasc pinA nimerise intr-o . cind din cealaltd..Jddile dragu!4. ca si nu-9i iringa gitul. 5i pr ma.BEA-M4 . din picle albd de ciprioari. Dar tot mai crcptea: iin. biata Alisa cind nu mi ficeam.asta da'5i si ai mereu de fecut lecliil O.rc.r si vczi c-o sa se-apuce pi Dina sd pcriS pi-}i spu5c: . ur nrrnul tnli tirziu. uitind cu desAvir$ire ce acum ea era de o mie de ori mai mare decit lepuragul 5i c6 era caraghios si se teame de dinsul.r5i-acu..a \c mai intimplc. din itricire..i inchipuic cam cum ar fi trcabA!' mai cresc!'' Dar...Lr Lrn c()t proptit in u$i $i cu celdlalt bral in.i rAspunse tot ea. Citeva minute mai tirziu auzi insd un . spLrsc .. care venea s. pilde. tire$te.! 1cr.mare.r pcreclte dt manuSi 5i.Dar oare o sd rdmin la virsta pe care-o nu mi-ar tiar Alisa tot ii scorlsc dopul 5i o duse la guri. Adu-mi . pind sc intoarce I)ina .ma trimitA clupi trcburilc lui un lepura. cle Ltnoc {l . 9i iat6-mi acum in plin basm! Ar trebui si se scrie o carte despre cre:c marc. credeam cd asemenea lucruri nu se intimplA niciodati..Numai o clipA! Vin indal5! Trcbuic si pindesc lingd gaura asta de soarece... Marianal striga glasul.'.-r .9i cum nu vedea in ce tel ar mai putea ie..r)Lllr. ar chema-o dddaca ei: . intr-un fel e pl6ei.lula ios. zicindu-5i: . alare. Puse repede 'i1.sd n-o zbuSheasci !oarecele'. Stjcluta asta n-a- cuse electul pe deplin 5i Alrsa nu mai crescu. ori de cite ori i5i . . nu nrai pot si ics pe u56.l nLr mai a\u incotro. inlimpla nininc sau .Alisal Vino rmcdiat 5i pregetctte-te de plimbare!" lar ea ar rispunde: . ti se opri si asculte.i din cameri. nici ala nu mai arca loc 5r inccrci sA se culcc pc podea! . Alisa ttia ce era lepurele.a rdupe clrm {pera:(') iari ce se gdseau un evanlai 5i r'reo doul-trei perechi de manu5i mititele.. . serios ca dr! Si mine -scriu eu.rn picior prin hornul de pc aco- am acum? mai gindi Alisa. Sta ins6 intr-o pozilie tbarte nepldcutd . 5i nu trebuia s-ascult de ba micd.rprrlLr. nu mai am loc sd cresc.. c-cr si rfd laci sd crcsc iar marc.. !' destul de nostimd care o duc! Tare md mai minunez: ce s-o ll intimplat cu mine'l! Cind citeam cite un basm. -(.r nicr (' rliLlr(lir cu rurhele . se simtea.. ii totuti.. dar cum u9a se deschidea spre iniuntrul camerei.

.

lt\t t\ ( { li R() t. scoase brusc mina afard 5i se ficu ce inhald ceva.l zdravdn cu cotul.. n-auzi.atLl.ul? . .Pdi. Bil trebuia s-aduc .Ce sd fac. Nu inhigi nimic..A! papure.Cine naiba ficu asta?. Alisa il arrzi spunindu-5i: .Na.... in cele din urmS se auzi huruitul unor roli mici de car 5i zarva multor glasuri. Cucoane. si fac una ca asta.. 'i ceea ce o fdcu s6-9i inchipuie ci poate Iepuragul cezuse in vreo resadnile de castraveli. prinde fringhia astal acoperi. degeaba incerca Iepuragul s-o de:chidi. a$a n-ajung nici pin' la jumdtate. Dupi aveli dreptale: da' rot in tot .Ei. Alisa iar inrinse mina . fireste cd-s acil Sap dupd mere. Nu. Bilelel? Stipinu' zice cd tu sA cobori prin cos! ..rt . scoatA prin fereastrd! Eu.Aicadel de capetele! (Ni9te trosnete uite-i. sd meargd. care vorbeau de-a valma.Asta n-ai s-o iacil" gindi Alisa. Un . Alisa deslugi cuvintele: .Pdi.Fd aia cum i.) Acu' spune tu..t.O s6-l liniolanul ela desprins!..e mai :Iau ala ... MA intreb. la rastimpuri de pild i: Parcd nu-mi vine. intii urce-le aici.No... Cine intri pe coq!. trebuia s-o Bil! .atit bra.. nu-mi place defel. Jos tari. 5i iar zorniit de ^re sparte..Da. astanu! Du-te nul Ba.bi-bibi. in collul leag6-le una de alta. ptiu bin< cd m-tm . bral ii. m6 fiicosule! gi In cele din urma.i spun. sau cam a$a ceva.. nu-mr placel - las' c-o . O! ia grijd . ce-i acolo-n trd? fereas- ... sd se fdcu iar ce inhafi ceva. . asta urmA o tacere lungl. $i ddl cazul n-are ce ceuta acolol du-te tu afard! aici!" A$tepte citva timp fdrd si mai audd nimic.. .a coboare prin cu.Si coboare Bil prin co5. euaducd p-ailalt6.) . Ad-o-ncoa. qi Alisa nu mar auzea decit $oapte. zeu a5a.. fleceule! eata. Bil trebuie fi fost!. acum ce-or sd mai faca! Macar de-ar pulca er sa m. n-o fac. Cucoane! (.Scara ailalte unde e? numa' una..Aga.. 9i-un zorndit de sticla spartd. . lipetede mai resadnile de castra5ticl6 .. de tare ce se bilbiia de frici). Cucoanc.... dar auzi un lipat asculir o bufniturd.Iepurasul. Bilelel.Ce \eli au astia in jurul casei! gindi Alisa..E cu siguran!6 un bra!. Cucoane! - Ei taci. una.raf' rostea bietul. nu mai tot gesi nod in - .Apal Va se zicia Bil o. De data asta se aud o u aascutrite. netiriule! Cine-a mai \. Pet. Dupd asta se auzj Dn E)as minios (eru al lepura5uluj): Unde eSti? . Pet! glas pe care nu-l mai auzise: Iar apoi un Aci sint.azut un bral de mare? Nu vezi cI umple toati fereastra? . Si dupd ce aiteptd pine ise pdru cd-l aude pe Iepure sub fereastrd. O sd dau ocol casei $j o se intru pe fereastri.Pet.sapi dupa merel il inginA supArat Haj 5i ajuti-me sd ies de-aici! ($i iar se auzi zorniit de sticle spart6. er lrl .

adeverirI . Tot ce Stiu e ce. s-a repezit nu-t'ce naiba la mine. gindi Alisa): se-ve-nhate! Urm6 o tecere de moarte.Prinde1i-l voi. Cind o zlriri. lntii 9i lntii ii auzi pe toli.Spune-neurmi se auzi scirliind un glAsIn cele din cior slab (. cum sare! . unele atingindu-i fala. Bil. beiatule? Ce-ai pilit!? tot! .Nitel si nu se inece! . cdci in clipa urmetoare o ploaie de pietricele mici se revirstr pe fereastre. ar scoate acoperiSul". ce fu indeajuns de micd pentru a putea trece prin u$e.. prin horn. Un minut-dodi mai tirziu.Vezi .Ia glasul Iepuragului singur: Apoi de .i. ce-i drept. se nepustird cu tolii cdtre Alisa. aproape.esta-i Bil". . c-o se ve pare Alisa biga de seame cu oarecare uimire cA pietricelele imprigtiate pe podea se preficeau toate in prtrjiturele gi-atunci veni o idee stragnicl. Alisa izbi o dati zdravin cu piciorul qi-agtepta si vad6 ce se mai intimpla. incepure iar se se foiasci.O roabe c[ n-avu timp se se intrebe mult. ceilal. care stateau $i atteptau. zicindu-Si: .li fac eu sA lnceteze". piciorul inapoi Si astepte pini ce auzi. i9i spuse gi strige cu glas tate: Dac6 faceli una ca asta." A9a ci inghifi o prijiturici 9i constati cu incintare ce incepe imediat sA se micaoreze. strigind: ziu. Dar .Mi inrreb ce vor face acum? I)aci ar avea un dram de minte. . deasuprtr-i. Afard vlzu o gremade de aniinale 9i de pis6ri mici.Da.. ii 'Daci mininc o prajiturice din asta gindi ea . probabil c-o si md fac mai mic6.me simt eu nubine acum. Bietul Pui de $opirl6. Si cum mai mare nu pot si mA fac. intr-un glas. imi De.Asta e Bil!". Si mi-a pocnit un boblrnac de-am zburat ca o comete! !" Igi trase.. De indat!.. Nu. care ii dedeau si bea ceva dintr-o sticle. cit putu..O roabe o ce?" se intrebi Alisa. o pun pe Dina reu! Sd nu mai faceli asta. sprijinit de doi $oareci albi.Trebuie si dim foc casei! se auzi glasul Iepurelui. una. . iar Alisa gindi: .apoide lingi gard! Apoi tacere iar inv6lmeieala glasuri.fl Rtfl Illt. nici . dar cred ci la o adicl sint eu in stare se trag un picior zdravdn prin el prea itiu.e sigur c-o si mi se schimbe iar statura..Jrneli-i capul! rachiu! .. dar ea o lui la fugi cit putu de iute 9i se vSzu curind la ad6post. era in mijlocul lor. peresi casa in fuge.. Atunci Alisa strigl clt putu de tare: ei .t \lt\l I l\ l1R\ \ll\l \ll nu zlu? spuse Alisa. gi-apoi.Ce s-a-ntimplat. nu maineuda mai da-s prea cit ca se va povestesc.de ce soi sd fi fost anu putea ghici scormonind ti luptindu-se se strecura prin horn. uitati-l pe Bil. n'ag vrea sd in locul acestui Bilelel! E cam strimt hor- ()R iii Bil fiu nul esta. o lighioani mici . intr-o padure deas6. 5i Alisa il auzi pe Iepurag: srajunga pentru inceput. Bilelel. chiar aga-ai zburatl . Toate alea ved cI lui i se pun in spinare! Eu.

dupa ce o cercete. mai depdrti5or.Cel dintii Iucru pe care trebuie sd-l fac i)r spunea Alisa este sd cresc din nou pini la mdsura mea obi5nuitd. de zont ce era s-o apuce. asld (ra inlrebarca: (a sd manince'l Alisa se uita in juru-i. ficu un salt in aer cu toate patru picroarelc. chiar deasupra capului ei. din amindoud larurile $i dinddrat. ca sd se mai odjllneasca 5i fdcindu-. gifiind.i vint cu o frunzi. cu hmba atirnindu-i afari 5i cu ochii sii mari pe us. fdcind o tumb6 in aer. ci.. Si pinA ce latratul cdlelandrului nu se mal auzj decit foarte slab. indati se vizu ochi in ochi cu o omidi mare. iar cel de-al doilea. iar pe cind privea ingrijorati in juru-i prin desigul arborilor. . un hdmAit scurt ti repezit.eluSul incepu o figurd noud. culese de pe jos o crengule 9i i-o intinsc. ti litrind tot rimpul. care tcdea in virf.ic. Un c6. ii dete in gind ci n-ar fi rdu sd sc uite $i pe dea- inchigi.lelandru uria5 o privea de la indlfimea ocl'rilor lui mari 9i rotunzi $i. Dupd aceea. cu glas . Ce mult mi-ar fi plAcur sd-l invet cite Si mai cite giumbuSlucuri da. cum de altfel nu pdrca sd ia in seamd nimic altcer. incerca s-o atinge. la flori gi la firele de iarbd. $i temindu-se in ficce clipi sd n-o calce in picioare ci. pe dedesubt. Alisa gindi ci asta era ca tr cum s-ar fi jucat cu un cal dc camron. Aproape fdrl si-5i dca seama.i dc pulin in seama pe Aljsa. cu bratrcle incrucigate . O lue indate la lugd 5i fugi pin6 obosi de abia mai sut'la. Alisa 'c leri indaratul unsr urlici inalte.. alergind de fiece dati pulintel inainte ii o buni bucate inapoi. ficindu-se cA vrea s-o sfi. fugi iar sd se ascundi inddrdtul urzicii. cd1elu5ul. Ah.Mititelul dc ellfluiere. dar nu vdzu nimic care sd-i fi perut potrivit a fi mincat sau baut in situalia ei.ar lj mincat-o. ce'l Inlr-ade\ar. cl iar se avint6 spre crengufe. Alisa isi zise ce e momentul s-o iteargd.a n-tr dea peste cap catelandrul: in clipa cind ie5i rar ia iveall.cheunind d. dar totodatemingiios. rezemindu-se de o floare de pdpddie. toarte bine r..i fbarte simplu intocmit: singura rr(uldte era ci Ali. cre)tea o cluperca mare... un plan excelent. intinzind :oviielnic o labi. o fdcu se se uite repede speriate in s jumitate aproape la crenguiA. albastrd. . neluind-o citu. din departare. cam de-o inellime cu dinsa. cu toate mingiierile ei.Mai c-am uitat cA treah! buie neaperat sd cresc iarl Ia st vedem ce-i de facut oare'l Bdnuiesc c-ar trebui sd mAninc sau sd beau ceva. se tot repezea de tul de marel. ca .ra n-avea nrcr cea mai micd idee cum si inceape aJ implini. ..elu5ul. dar vorba e.a gdsesc drumul cdtre gridina aceea incinrAtoare. Da' ce c6trelu1 dulce era! zise Alisa. incintarc. se vadd acolo cc era'l Se inillI deci in virful picioarclor 5i aruncd o privirc peste marginea ciupercii. Cred cd dsta e cel mai bun plan. daci a5 fi fost des- - supra. cdci atunci probabil c. cu glas rAgu!jri in cele din urme se atezd. )t 5c rcpcli la crengufA.i ca un boicr bdtrin fuma tacticos dintr-cr narghilea lungd.i se cizni si-l ii era grozav de teama ca nu cumva sd fle flamind. fIrA indoiald. . cind o rizu. de cealalti parte a urzicii." Pdrea. in apropiere. zise Alisa.'a.

fiindceAlisa eu nu-s . nu-i aga? asa! domnul Omidd.dar mi-e . Vorbeste l6murit! l6murit5.sint. domnule . 9i. domnule. De. cine atlta stiu cind m-am .zise domnul Omid6.cine eramdar cred ctr dat jos din pat azi-diminea16.E de neinleles . somnoros: dumneata cine epti? . Me tem ci mai de inteles ca atit n-o se ve-pot explica . . Omide scoase ciubucul din guri 9i o intrebi cu glas sfirgit.zisefoarte . . Respunse cam De.zise Alisa dar cind o se trebuiasce si vi schimbali in-crisalidi gi ritate. foarte serios: mai intii ar trebui si-mi spunc. domnul Omid6 cu sevede sfioas6: pe zi. Da' crre e$i dumneata? Ceea ce iarigi ii aducea inapoi la punctul de unde pornise convorbirea.De.Dumitale! zise domnul Omidi cu disprel.tot mie mi s-at pirea ciudat. foarte politicos de vreme ce si mie imi e totul de neinFles.respunse Alisa. in cele din urme.teame ce n-o sa pot. incepi sa nu mai inlelegi nimic. poate sim.Deloc . in clipa asta nu prea giu. AdicA cum? zise.zise domnul Omid6.zise nici . A$ vrea. desigur c-o se vi se pard cam .Cred cidumneavoastrd! cine sinteti apoi in fluture. cind te schimbi de atitea ori ciudat.Da'nu prea se simJea incurajate Alisa aceaste introducere. Alisa era cam siciita de faptul ci domnul Omidi ii vorbea atit de scurt.tr . fost in situalia asta . .if -decit mine ce dumneavoastra ce stiu ealtfel Alisa ce .CAPITOLUL V POVETELE DOMNULUI LE OMIDA Domnul Omidi 9i Alisa se privire citva timp in tecere. gti1i. nu credeli? .Nu-ipoate zisedumneavoastra ince n-ali ce . se ridici in picioare 9i zise. de-atunci m-am schimbat de citeva ori.

Mlddios ca sd Jiu. domnule .zice Cine-ar crede in Sd lit virful nasului un lipar june eram.tide tot ti-a albit: Ptirul feciorul gr(ii - Cu capul in jos oare bine o Ji . scoase ciubucul din . Uite alifia vrei ti tu poate Sti-li vind nilicti? E cinci bani cutia. taice WiU" Alisa ipi incr[ci9d miinile la piept 9i incepu: . stiplnindu-9i cu orPr! crnt. hm? - ci. guri 9i zise: Va se zice.Cindsd mderam. . domnul Omidi pufii inainte in tecere. domnul Omidi. dupd pofta inimii! In cumpdnd! E de mirare! . ba mi fac nul Omidi.seu at .Cind tindrcap m-o prosti. ce-i drept. mddularele toate.De ce? zise domnul Omidtr.rr.Esti bdtrln . tuicd.ttuin. cu glas foarte Spunc poczia . taicd . Nu te pierde cu firea zise domnul . cd ettiWill stare fiul iar . . .a Omide. De cind eram ttndr. ti cum domnul Omidl plrea s6 fie lntr-o.Cind harnica albind vrea" 5i a iegit cu tolul altceva! rispunse Alisa. betrin.Asta-i tot? ftrcu Alisa.pini n-avea ceva mai bun de fAcut si la urmA tot li mai spunea ceva interesant. lncit Alisa se intoarse iar 9i se apropie. .bund. ialn ic.. Vino lnapoi! o strigl domnul Omidl. md temeam Cd statul in De ctnd Stiu cd tot prost sint. Unele lucruri alte date. Stau h cap. am incefcat sd spun poezia .zise domnul Omidd. 5i nici zece minute in sir nu rimin la fel - ba mi fac mici. taic(i I'yitl . zice rt i .P6i. de pilda.Md tem nu mi le amintesc-cazise Alisa. in miini proprir? Pricinile apoi cu nevasta pledind. Voiam fac avocat. Citeva minute.E. taicd Will - li-am mai sint? spus tot sfirleze! ..E)ri . Alisa lntoarse spatele. ai forme aproape obeze! $i Cum de bra1ele tot mlddioase i1i $i picioarele E$ti bdtrin.ceva important se-ti spun! Am Asta era o ftrglduiall ispititoare. .dispozife foarte proastl. dar in cele din urmi i9i desficu braple incruciSate.lts fdlcile moL De sd mestece rt Da' ghca o mdninci cu oase g cioc Cum faci. cu pletele-n vint. Ce lucruri nu{i mare! aminte$ti? intrebe dom- - . gindeiti ci te-ai schimbat. da. le-am uns cu-alirte.Nuglndi zisela urma urmei putea si mai Alisa .I E\\ t\ CARR()t_l nu-i didea in gind nici un r6spuns prea bun. bdielag. astd minune? b.pe cuvint.ci agtepte poate ce tot .Etti bdtrin.Sti rcI stai. Fdlcii tdrie am pdstrqt. 5i cum IatA alte intrebare care o cam uluia.

doue.spuse care urme o tecere de clt€va minute.mici.. Dupd un minut. A.Cum egti acum if si fiu nilelug mai . c6ci nu-5i mai gisea umerii.De. de dou6 ori. inellindu-se de un deget). casce o date. dacd nu spuse Alisa. luind ciubucul in gura. . in clipa urmdtoare simli o izbituri sub birbie: i se pocnise de pictor.l\Lt l\ t{RA \ll\L \ll. Btrrbia ii era atit de indesattr in picior. Ba eo .tf^r. parte cretti mare. gi glndi in sinea ei: Alisa cu . . Alisa aftepte cu ribdare pin6 va binevoi s6-i vorbeasci. o parci ar fi fost clipd mai tirziu. incercind a se limuri care si-i fie cele doui pirli. din uou. se ficuse nev6zut. de .Dintr-o parte din ce2 Cealalti parte din l^?:" se intreba Alisa in sinea ei. De data asta. cl numai de fiinle sup[rdcioase dau!" . trebuia indate se minince pulin din cealalti bucigicd.mie domnulprea am pi cl nu . Fu foarte speriatl de aceaste schimbare brusca.. gtrsea problema foarte grea.N-ai mi se pare . place? .nu mai spuse nimic. Ce bine ce pot se migc iar capull exclamtr Alisa inclntate. E jalnic se ai o inellime de un oeget. unele cuvinte mi-au iegit altfel.O se te obignuiegti cu timpul .Darglas nu-s obipnuiti! se scuzi biata plingitor. altfel de la lnceput plnl sflr.La destule mird pin-acu' liam rdspuns! Rogu4e.. mlrime . Fapen pe cind vorbea (avea exact indl$mea Cel dintii vorbi domnul Omidtr. 9i cum ciuperca era cu desevlr$ire rotunde.{)R . Alisa rimase cltva timp pe ginduri in faF ciupercii. dar in cele din urm6 o deschise 9i reugi s[ inghite o ferimtr ti din bucilica miinii stingi. eu ..spuse domnul Omidtr pi. Dintr-o . ca s-o incerce. . rostind intre rimn nP^i..Atlta c6-i neplicut sA ttifi? Nu stiu zise domnul Omidi. . dar lgi didu seama ci nu e timp de pierdut.Din ciuperciintrebat domnul Omidi. incit abia mai avea loc si.Da. 9i. ln viala ei nu Alisa mai lntilnise pe cineva care s-o contrazice atitai simtea cd-gi pierde ribdarea.Ce nu m-amJi-ar conveni? Intrebe. dar in clioa urmeroare se sperie din nou.Ti-a iegitcategoric domnul Omid6. din cealalta te faci . -rlspunse repedeglndit la o mirime anume Alisa.ladupi lit . apoi se dete jos de pe ciuperciL gi se deplrti prin iarbi.cu deloc -domnulinellime foarte bunA! zise minie Omide. acum te card! Mai am $ialte teburL $i mi-i de-ajuns! Vezi c-acu' ili fac vtnt pe scard! spus-o bine zise Omid6. domnul Omida scoase ciubucul din gure.Ei. o bucilici din in - . spus-o bine. se scuturl. mi-ar place vi e cu supirare mare.PflRlPt-llll | {l. In cele din Urmi o cuprinse cu bralele pina unde putea ajunge $i rupse cu fiece mintr cite margine. porni iar str pufiie. cici scedea repede. deschidi gura.te tot schimbi mereu. .Of. acu'care ce e?" se intrebe 9i ron16i o firimiF din buce1ica ce-o linea mina dreapta.zise cu glas tare. domnule.

ba crescind. incerca se-$i aplece capul pine va da de miini incintare . dar fere altd urmare decit cA indepdrtatul frunziq de sub ea tremura nitelu$.cu chiu cu rai.zise Porumbelul. Cum se p6rea cd nu-i chip sd-5i duci mii.\. . e.lc cind privea in jos.Nu ziLr.... un porumbel mare ii zburase in obraz gi o bdtea minios cu aripile. cum de nu vA pot vedea'l Vorbind.\lisa. cu tcrripurile lorl Brr! $arpe ! $i.Dar cu nu sinr $rpo..ti atunci'l zisc porumbclul.r adauga:. $arpe! . cAci era un copil carr. de trci sAplamini! lmi . Am vAzut eu destulc lf-rilc in \irla m. $i tocmai cind alesesem cel mai inalt co- asla. Nu po!i s6-i impacil pace! Ba eSti 5arpe! ele un icl cje $crpi.i migca miinile de colo pin6 colo.Si fu un sarpe.dac-o fi aya. nul E5ri yarpc.Nu zise Alisa.CaouAlor n-ar fi destul6 ostencali cu clocitul Trebuie . gindi insA ce n-avea rost sa mai spuna nimlc pina nu \J termina de vorbit Porumbelul.spuse Porumbelul dar zise Alisa.Nu sintlipa Porumbelul. ca 5i .'. cc mai scorncali! rispunsc rumbelul. i. gi daca-l afa.Ce-o mulrll -s-or fi fi verdeap aiamei'l zise Alisa. care p6rea a se indlp ca un lujer dintr-o mare de frunzr.spilnca totdeauna aderdrul fiinclcd. desigur ti Alisa era tot mai nelamurire. sub ea. am incercat prin Jm tufiguri . sc iresc rar din senin..lLrmrtalr: mic nu-mi piac ouelc crudc. sigur! Ce e . de pulin dcspre ce r. sa vadi ci girul ii era mlddios ca Tocmai reugise sdl aplece.. tcrilclc meninci ti cle niciodati un ou! .)Jp( plingind: Am incercat in toatc felurile 5i tot dcgeaba! Nu-i chip si Ic inrri in roicl inleleg cituti . circ-un pic. cind din ccalalri - ... Si .incercat in malul apei.e fecut umerii bierele mc.edea. AcuSi o si-mi spui cd n-ai gustat Dd-mi repcti Porumbclul. dcgcaba tdgeduie$ti. cu sint o tcrili -incloiald. aciuindLr-sc iard. ti se pregitea si-l cufinde printrc frunze ldcscoperise ci acestea nu erau decit coroanele copacilor sub care umblase).orbili Am incercat prin r6dicinile arborilor.Atunci plcaci dc-aicil zisccuibul lui. t'iindci gitrrl i sc incurca mcrcu printre crengi. imbufnat.crpii. in siirJit. Dar perpii ittia. Era o idce arit (le n()uil pcnrru. cu spus ! il incredinlS AIisa.. cc. unduit intr-un zigzag gragios. miini. - . gcrpcftc. incit amuli cite\'a clipc.continu6 Porumbelul. las' cA ttiu eu. Vid eu ci tc cizncati a niscoci ceva! 8u.. Da. trcbuia si stca si giJ descurce.spuse pare foarte riu c-alj avut sup6r6ri Alisa. Nu creci asta . douA.se sA nurnli . cind un sisiit aprig o facu se sc tragi inapoi cu grabA. Tot porumbclul. firi a lua :cama la ea. poltim.i in Alisa sc ghcrnui printrc copaci . era o lunsrme rmensi de git. att'pac drn pidurc .. ori Sarpc? oui. lcrpi.9i chiarca at face una ca md uit dupl oui. dar nici tfia cu un git ca ista! Nu.i cusc in acea zi_ po. ce-Inr pasir mie dc eiti fetiie. zi sd mdr [ri ii cu ocllii in patru dupA pi noaptel Nici un picu$or n-am dormit. cu marc gri. ba scirind pini cc. nile la cap.rlir. garpc! protesti - 1i-am mai . 5i cum .zisc Alisa..pr. verde.Am gustirt oui. Da-nri pasi gr6bj mult -spund Alisa /rtc ioarte din intimplare nu . cc sc zArea aiternut departe. ceea cc-i dete Porumbelulur ragaz sA adaege: . cam cu . dar cu !las ce\a mai pot. dacd Dupd citva timp iqi aminti c6 ince mai linea in miini celc dorra hucdlelc rJc ciuperca )i se apuci sA ronldic. asta-i tot ce pot sd spun. nu li-ap Iu" pu-llr. care acum incepea se inlcicagA pesul Porumbelului.1'c uili dupi oui. pe un ron dc adinc disprcl. Eu sinr sint o.i tocmai cd in sfirgir am scApat dc ci. Porumbelul . iti!i.ji. amintinclu de citc ori sc prefi. atunci inseamni cd sint . cind dintr-o bucati. Jp.Alisa indignar5. 5i una.continue cind gindcam lindu-i sc iar glasul .

.

Bravo. cum prinsese obiceiul. oare cum pot face asta?" De atita vreme nu mai fusese cit de cit normali ca stature. nu mai inaltd de vreo patru picioarc. dar in citeva minute se obitnui 5i incepu iar si stea de vorbe cu sinc insdti.. ceea ce am de fdcut acum. gindi Alisa .statura pe care-o n-are rost si intru la ei cu am acum: vai.Oricine ar locui aici . cla' .i-ar ie. acum am implinit jumetate din ce-aveam de gindl Uluitoare sint schimbdrile astea. e se petrund in grAdina Vorbind astfel. .lll\l\ ( \Rll()l I !ezu ce izbutise se ajunge la inillimea obisnuite.. unde se gasea o cas6..i din fire 5 de spaim !" A9a cd incepu si ronFie iar bini5or din bucelica ce-o tinea in mina dreaptd . incit la lnceput ise pdru fbarte curios. de la un minut la altull Totuti.i nu cuteze sA se apropie de casd inainte de a li scizlrt la vreo noua dcgcte. intii 9i intii. . iatd c-am revenit la masura mea obi$nuiti. ci aceea frumoasd.. M6-ntreb. ajunse deodatl intr-un luminig. niciodatA nu iitiu ce-o sd devin.

i cind scoasc iar capul ca sd privcascd.CAPII'OL UL VI PURCEL CU PIPER Un minut.. Alisa mcrsc cu sliali pind la u55 . pcntru cd cci diuduniru lac atita gilegic. cu o IalA rotundi 5i ociti mari. pc acclaSl ton \r)lcmn.sir'rt dcdouA motivc: mai ca )r accca5i partc a u)ll indcd cu dumncata.lc li \c Jmest{car5. O inritalie la crochcl pcnrr cc le acopereau tot capul. Apoi ibi iAcura unul !ltuia citc-o plecicrun. Lachcul-Pc5tc scoasc la ivcali.i .durc. tr sc holba la ccr. zisc Lanici urr rost sA ba. Accst lacheu sc apropic rJc ca. un lachcu (Alisa il considerA lachcu.. intii 5i irrtii.!. $i intr-adcvdr.iat in buclc [. dc sub bral. stdiu ti se urli llt casa. al doilca.aproapc cit pc carc i-o inmini ccluilalt. ii tlerclrise un alt lacheu in lir.partca Rcginci. . dinauntru sc auzrra un scandai ncmaipomcnit: nilte ncincctatc urlctc .i bdtu.N-arc pcntru chcul . cl dc marc spu|rinci. o scrisoarc marc . alcrgind dinsprc p. din C) in!italic la crochcl Ducu'i. ar ti zis cd-i un pcitc). prostcltc. ca clc broasci. cuAlisa obscrva toatc aslca 5i . ciud dc(. ca. irr rr. ll.achcul-Broascd rcpcti. intrebindu-se ce se taca mai intii. aproapc dc utl. Amindol lacheii aveau pArul pudrat 1i aran.datI sc ivi.si ascultc pulin mai la o partc. l. ca . pc-un ton solcmn: Pcntru Duccsi.inlii.rca. Alisa sc prrpddca dc ris uitintlu-sc la ci: alergd inapoi in p6dLrrc si sc ascundi. rJiniir :i hucl.er ir cir'ceni tirr.i [-acheLrl-Pc5tc. l-iindci cra imbrAcat in livrea: altminteri.lbartc sc didu rioasi si allc dcsprc cc cra vorba pidurc.achcul-Pe5tc plccasciar ccldlalt tredca pe jos.douS. clc fricd sd n-o audi cci doi. cioar intorcincl Irr icl cu! intelc: Dc la RcginA. in cc vorbesc. cd tot nu te-audc nrment.r u . judccintl dupd lala luj.

.Ar mai avea rost sA baii \orbi .Rirr c. ce sta pe vatrd.rrc-r .. sc dcschisc ...puil-tr )i gtndr c-Jr lr rn!r hinc \. E ingrozitor bombini pcntru srnc ni(i . intrcgi.Cu siguranli cd a pus prea mult piper in supi!' i5i zise Alisa. chi!rr p.ir toate linicsc. pe un sciunaf cu trei picioare. tl . plina dc lum dc ll .Dar poate ce nu-i vina lui ili zrsc apoi n-o fi putind altfel. Singurele fiinge din bucdtirje carc nu \lrinutau crall hlrcalSrcrsa . cu un copil mic in bra!e. SA. Cun . punsc Duccsa.-.i .1.ului.Fiindcd-i o pisicd din Cheshircr .Cc . dumncata ai putea sd bali .Lu Iru.rtc ia tt. ba strlnuta.r. r I c. nu alta ! Adcvirul Asta cra.i prin ea.\li.. ce pdrea plin cu supd. incit Alisa mai cd sdri in sus: clar indrta \A. bucdtireasa lui dc pe lbc ceaunul cu supA fi. sc apuci sA aruncc cu tot cc -qi sca la r'ndemini in Ducesi 5i in copil intii - in linrbl srcar cnglezit e\ista zicala: .rch. U5a ducea de-a dreptul intr-o bucitirit' "rrre. atit clc minioasd.cr nLr.i r.citc un trosnet puternic.tare. Intr-adc\.rlrul.ci nu-i pr(a pliiu sa-l rLrdi. lare incloiali. sd intruJ intrcbA iar Alisa. Stiu sA rinjcasci.r ir (.'tmitn. disculic cu dsta . De pildi.ca .onti.i(us! j ras- zisc AIi. incit prinse curai 5i r'orbi mai dcpartc: Nu itiam .rL. ingclcgi .Eu o si sed u5a casci miinc. bucurursi cd in croprsc coDvorbira.t o r. . indati dupe aceea. pc rcclo'i lu1. deci pisicile din Chcshirc totdcauna lapt.pctr. ii atinse in trcacdt nasul $i zburi mai dcparte.Toatc Stiu . J( prrci n.:iumncata'l . dacd ai slrAnuturi.i Ducesa strenuta din cind in cind. prea era incdrcat aerul cu miros de piper. .. mar cum te contrazic toate fiinlclc rstcal Sd innc bunelli. fSrA incetare.cfLr :. Porcule! Ultimcle cu\inte lc rosti tam-ncsam. cu glas mai .rrl )i in.r Laclreul. cc 'ed $i alt subiect dc Ali. nici nu cd pisicilc 5tian.ta aplscata .Eueu si si lac'l zise Alis". Sintcli buni si-mi spuneli zise Alisa.5i lntra I convcrsalic.dacd ar li u$a asta intre noi.alr cr. are ochii atit cle aproapc de crestetul capuluil Dar in tot cazul ar putea se respundd la intrebdri.'rc>ti zisc l.a loJrlc crr!ll|l..rinlcsc. fArI si . in mrlloc. BucdtAreasil . cu uirc- cari inf'lorituri: o aici intruna.u. de parcd s-ar 1i tlrimal in bucali rreo larfurie sau vreo oali. p.Lc ea . Lacheul gdsisc un bun prilej ca . $r eu a$ putea sA-!i deschid.nrlrca ilirld.'ctrlui >r am(slcc:r intr-un ceaun mare.Cum si intru'l repet6 cu Lacheul zise: aici pini ...1r fi intimplat nimic.. \(5c Multc nu stii tu. . In clipa aceea.Al l)egeaba stau la timpit de-r b'nelea zise Alisir disperati e \poi cicsch ise rr5lr. Atunci zisc Alisa cum sd intrul fi induntru.icd mare. o zburi 1':rrllrie marc.i u cd nrr-i crau . numai ci .zisc Duccsa . 5edea Ducesa.i . sc Irolba intrLrna la cer $i Alisa socoti cd asta cra hotirit nepoliticos. pinA sc farimi dc-un copac.1drt. :\dtl nriL Lacheul. .rn (:lpil l.l. liindcd nu cra prca iigura claci se culcnca sA vorbeasct ea intii .j :rJrncrrurr. Che\hrre (n i ) o .\. intii 5i intii.i placu Jeloc lorul cu r'.Lacheul.)bscr\Jirrlc.uprl t.('J. .4r.!ca.de cr' rinjeste afa pisica dumneavoastrd'l )i pin.prla. doul ..una. printre strinuturi. in timp cc qovdia cam cc si aleagd.r pi.spuselc inainte lini scama dc ci . inlrlcgil Pe cind vorbea..r. iar copilaiiul ba urla.de-aia. zilc .Pdi." glas tarc. vorba e r/acri trcbuic si intril zisc pLrat( .zisc f)uccsa . rtlai c vorbi - intre timp. rinjind cu gura pini la LlreclI. Pind .istc capul l-acheului.:i. Asta-i \orba.r Iluicre.

$i bata-l cind ttrdnutd: Strdnutd fiindcd aste rdu.Dar asta n-ar fi de nici un folos . incit era cu neputinF sd gtii daci-l suparau ori nu loviturile. sirind ingroziti de la locul ei.iu! Hapdu! . Pe cind Duccsa cinte cea de-a doua strofa.tia cd te-nttitttd. Vai. ii trebuiesc pdmlntului douezeci ii patru de ore ca sA se suceasce in jurul axei sale. il tot zguduia cu strii. incit Alisa cu chiu cu vai izbutea se-l Jine. $i-i ajutd! COR Valeu! Valeu! l/aleu! . bietul de el.Douizeci 5i patru dc ore.itll ll 1 _ \ \iir iii\ il cu vetraiul. sfordia bietul de el ca o locomotive . putut sa sufer cifrele! Apoi sa apucA iar si adoarmi copilul. Niciodati n-am tindu-i un . bagd de seame ce faci! strigi Alisa. Am. tivi fi farfurii. te rog.Parc-ar fi o stea rlp mr rp" oin. vezi tu nitel de el! ii spuse Ducesa Alisei. fdcea de parce nici n-ar li bagat de seamd.Dac6 5i-ar vedea fiecare de treaba lui mirii Ducesa .cc totdouasprezece? -pe mine cu mA plictise$ti .nicie pe copil.s-ar mi5ca lumea cu mult mai repede. chet cu Regina .. :. fiindci mititelul avea o tormi ciudati: Iinea bralele si picioarele intinse in l6turi. cin- du-l zdravin la slir5itul t'iccirui ttl de cintec de leagin gi zguduinvcrs: fii asprd cu miculul tdu. loarte bucuroasi c6 avea prilej s6 arate 5i ea nilel ce $tie. . Gindili-ve. cum s-ar mai descurca cu ziua gi cu noaptea? F'iindcA.i copilul): I lup( iu! Hel. ca se merg sA joc crograbi din odaie. dar bucetereasa amesteca de zor in supd 5i pirea sd nici nu asculte. incit Alisa abia desluqea vorbelc cintecului.Poftim. nu mi-n$el sau . care. apoi urme o ploaie de tingiri.arunca o privire cam infrico$atd spre Alisa bucitdreasi.i timp de un minut-doud se tot gi incovriga . ralAturindu-i-sc bucetereasa r. chiar cind o nimerea cite ceva. nu-i a5a. . E timpul si me-mbrac.5i iegi in ea o tingire.. incit Alisa cuteze se vorbeasci inainte: Alisa il prinsc cu greu pe copil. cind o cratiF neobignuit de mare zburase chiar pe lingi nasul copilului. Ducesa. mai si i-l striveasce. urla atit de tare. zic i eu. dac6 vrei. ca si vadi dace are de gind sA ia in serios aceastd idee de-a Ducesei.Fiindci veni vorba de sucit .iar se intindea. de-alde astea! zise Ducesa. Cind il prinse. carc Bucdtdreasa arunce dupe dace .. .zise Alisa. si 5tii cd i-a rvpt drdgulul de niscior! exclamd iard5i. Popara. .zise Ducesa suceite-i gitul! .li l'Frirq ins6 abia o atinse.Ah.Ah. II DAI OU(A SlrOnUlO: Ii printla bine. zvirlind copilul spre ea. Sint asprd cu miculul meu. iar copilul urla oricum atit de tare.

incit Alisa i$i dddu scama ce se cuvcnca s-o tratczc cu respcct.. atit de tare.intr-o .i se uite iar in ochii copilului. dcocamdatd vdd ci-i pare bine". cirora le-ar Il stat foartc binc ca purcei . cind pruncul groh6i din nou. in ii Binder Ali'a . ce-o sd l-ac cu cal".ar fi lost un copil groaznic de urit.sfiali. Alisei i sc paru dcstul de blindi. tc rog. decit a nas. Toate astca nu-i pldccau deloc Alisei. urliugi Alisa.i vorbi inainte.prea erau mici pentru un copil. Pisicule dc Chcshire incepu.." cind. clragul meu .l purcel.Cind o s-aduc acasi vietatea asta.el cdtre pddure. nici urmi de lacrimi!" . .i spunea. . De ce grohii'l mustri . ca si vadd ce e cu cl. nu mai vreau sa am dc-a lace cu tinc. nu puteai desluti care din doue) 9i mai merseri citr tdccrc. sd vadd rurmc dc lacrimi.. . rdmase loartc mirate vezind pisica dc Clreshirc agAlare de creanga unui copac din apropicre. Nu. Dar Pisica nu licu altceva dccit sd rinjeasci . Nu-i dcloc astl'el.igi zise .s-ajungi zisc Pisica.i o mulfmc dc dingi ascu1i1i.Dace nu-l iau cu minc pc copilul asta - era un purcel in toate regula. atit . . CopilaSul iar65i grohii $i atunci Alisa.deloc daci o sd-i carc pLaca accst numc. llindci nu :. ca si nu se mai poatd deslacc.Cind ar fi crescut mare ..zisc Alisa.Nu prcir imi pusi undc ajung ..in ce dircciie si iiiiau cadc bunA )i si-mi spui s-o s6 plcc de-aici'l Asta dcpinde lbarte mult .ii mai tarc. Alisa tocmai incepuse a se intreba in sinea ei: .cuviincios se tcil cxprimi Alisa.Ei. De data asta nu mai incipea indoial6: a rimp. tbarte scriodse eu.tisr Alisa. A'a cd il puse jos ti lu loarte uturate vAzindu-l tropdind liumu. Pisica doar se hlizi cind o vizu. . cu oarc. 'I)acd ai $ti cum s6-i prelaci de-adevirat. ii cercctA fap. . il dusc afari Ia aer' ltrebuia se-l suceascd intr-un Icl dc nod iii.5i rocmai i. deodat6. iar ochii-i se l'6ceau tot mai mititei . dc parci i-ar fi raspuns (dc la un timp nu mai strenuta). de locul undc vrci . Fdrd indoiald.tia.. . toarte ingrijoratd.numill s-iuung un(lc\l -... ce Alisa." $i incepu a se gindi la alli copii pe care-i cunottea. .Dar poatc c-o ll din pricina plinsului gindi. dar ca purcel mi sc pare foarte drigu1.. Mititelul grohei. sd-i apucc strins urcchea drcapte 5i piciorul sting). nu-i oare o crim6 si-l las aici'1' Ultimele cuvintc le spuse cu glas tare. gindi Alisa Vrci. Ai grijd! Bietul mititel iar hohoti (sau grohbi. cercetd iar chipul. una. avea nasul din cale-alard dc cirn semdna mai mult a rit. - ici- - DacA ai cle gincl si tr' prellci intr-un Atunci n-arc importanlA in cc direcgie o zise Pisica. incit Alisa i5i d6du ssama cA n-avea absolut nici un rost sa-l duce mai departc. clrcpt cxplicalic. ingrijorate.ll \\ l\ ( \RR()l.c Dc indatd cc sc lamuri cc-avca dc facut ca se-l poatd purta in bralc. rotu$i avea ni$tc gheare lbanc lvngi../i-doud au sa-l omoale.

.

fiind luna mai.rdspunse Alisa .In partea oceea spuse Pisica. Pe cind ince se mai uita la locul unde stetuse Pisica.zise Pisica. ce s-a fdcut copilul'l Era cit p-aci si uit se te intreb. .miriie cind se supiri gi dd din coad6 cind sc din coade cind mA supir. Alisa o porni inspre partea unde aflase ce sta Iepurele de Martie.i$i zise . Alisa nu i! prea mirate. amindoi sint nebuni. nu .S-ade parcd in purcel . . n-ai ce-i face zise Pisica. se obignuise cu ciudeteniile. exista o zicald: 'Nebun (sau zaiepure de martie' (luna cind odrdslesc Alisa mai st6tu pu(in. totuti continue se intreDe: $i de unde Stii ce ru e$ti nebune? I ln limba englezi prcit) ca un icpurij). carc mai zdbovi citva timp.zise Pisica. dupe cc tdt rcstul pisicii dispdrusc. deodatd aceasta apiru iar.sta un Iepure de Martier. ciinele e ncbun'.) Nu eu. A$a ca sint nebune.. - Ai .e.. Alisa. cici se cam a$tepta s-o vadi Jparind din nou. inccpind 5i rfirr. eu c-a$a o sd fie 5i zise Pisica nebun ca in martie. qi cu virful cozii pAru irrcet dc tot.Dar ripostd Alisa. .m-aidc data astaalta. bineinteles ce ajungi. dacd mergi cit . $i tu cSti nebunS. firi vestc amclit.a.gi labi . gi tu joci . ridici ochii . . sd md duc printrc nebuni A. O.O se me vezi acolo . dupi un minut-dou6.i nri-ar place s5 nu mai tot apari ri si dispari chiar a.Mi-ar place foarte mult zise Alisa dar n-am fost invitate pina-acum.trebule. Da'eu mirii cind md bucur 9i dau Eu zic cd torci.5i pieri.Binc . dis..tor mai interesant o si fie lcpurcle dc Martie. aSa c6. ciutai - Trebuie si fii pe-aici? - zise Pisica - altfel ce Alisa nu fu deloc convinsi ca asta era o dovade. prefdcut . are se tic mai puiin Am $tiut -iarigi picri. .Pdldricri am mai vdzut ." Pe cind igi vorbea aqa. zicmai intii dc toate. poate ce n-o sd l'ie nebun riu in tot cazul. . flutupelerind intr-acolo laba dreaptd sti -flururdun rier: iar in partea asta cealalrd . zis purcel . Asta nu era de tegdduit. si incerce alta intrebare: Cam cine ste pe-aici pe-aproapel Cred cd ay-i Alisa. Pii.Asculte.spuse azi . De unde itii cA sint nebune? intrebe Zi-i cum vrei .. ti acum. - spuse eu n-am chef . A5a-i'l bucuri.i poftim! iar Sedea Pisica pe o crcangd de copac.Ei vorbi mai .ind cu rinjetul. dar Pisica nu mai aperu. Pisica s-ar intors in chip firesc. igi dete seama Alisa. nu cd mirii Alisa. Te poti duce la oricare dintre ei. $i-eu sint nebund.crochet cu Regina? Pisica.zisc Pisica ciinelc departe .Amzis purcel ori ccrcel'l spuse Pisica.firdspunse Alisa linittite. Toli sintcm nebuni pe-aici.

.Ce curios! gindi Alisa. Chiar 5i a5a. iar acoperigul era stulruit cu piir d!' iepure. Era o casi atit de mare. dar rinjet tdrd pisici! Atra ceva n-am pomenit de cind treiesc.t'r u 'l tJI| ] \tt\l ! t\ t\R\ \lt\L \ r)R . ca se creasci la vreo trei palme. merse spre cas6 cu oarecare goviiali. Pisicd Idrd rinjct am mai vizut." Nu mai inaintA mult 5i dedu cu ochii de casa lepurelui de Martie. igi inchipui cd aceea cra.Dar daci totu$i e nebun rdu! Mai bine mi duceam sd-l vid pe Pelarier!" . zicindu-pi: .. pentru ce hogeacurile se inillau in chip de ureclri. incit Alisa nu prca se incumcta si se apropie pin6 nu mai ronlai nilelu5 din bucdlica de ciupercd ce-o linea in mina stinge.