Lewis Carroll

PERIPEIIILI ALISEI
INTANA MINUNIIOR
Editura Ion CreangE

-..--.--=:

Domol plutim pe ape line Bat unda vislele, linute De mtini micu1e si, vezi bine,

In

dupd-amiaza aurie,

Nici strguinTa nu-i prea mare, Nici iscusinTele depline.
In astd tihnd Si visare,

O,

cruzi^ micufi

! In

dst ceas molcom,

Pe-un ins topit, ce-abia rdsufld, SdJ tmboldigi Ia ,,un basm mare" !... Dar cum sd-nvingd bietu-i glas, Unite cind is trei gldscioare?

Ndvalnic, Prima dd poruncd: Sd nu mai stau, sd-ncep Indatd! Cu glas mai blind, A Do:ua roagd: ,,Ndzdrdvdnii, ca si-altd datd!" A Treia atit de bucuroasd e de-nceput, Cd nu-ntrerupe mai des ca pe minut o datd.

Nu era chip! . Pe cea din vis ndscuta parcd o . neasteptat. Pe-ndepdrtat meleag. zbirii ! Asa s-a fdurit povestea de pe-ol minunilor tdrim ASa. prietenisre. Ndzdrdvdnii Si Sotii tmpreund depdnind. ndzdrdvdnii am tot scornit. Neputincios. ! in .Ce altd datd?! Acum. cel slab cercind Sd pund capdt fericirii.\\ l\ ( \RR()l l Dar iatd cd.jivine cumvede aievea Cu stranii ptisdri Si grdieSte. plutind pe indelete. acuma!" Voios strigau tustrele. ce-un cdldtor. stritu cindva s-adune. inchipuirea inso ye Ste - $i ori de cite ori secau gi - mina-1i bltndd ia Copildrescul basm si-l pune Llngd curatele-yi visdri. In voie stind la sfat. cd povestirea-i gata echipajul mullumit. gi-ocum. ce amintirea Cu vrajd impleri-n cunune Ca pe un pal mdnunchi de flori.. Fintinile inchipuirii.I l. tdcere-adincti s-a ltisat. VoioSi cirmim barca spre casd Ctici soarele e-n asfinTit... Alis Supusd acum.

cici ii d6duse prin gind.rtei. o lua la fugA peste cimp.i Alisa dupi cl in vizu- fdri s6-. care te fecea sA tot firesc. dar in clipa accca ii perca totul lbartc 7 inlr-() lintina t'ourtc. dar atit dc brusc. undc picri. lirartc l.. vai. se uite la el gi-apoi i5i iuli fuga. Alisa se repezi in picioare. hop :. dar n-avea nici un haz: nici poze. Alb. Cind. vai! Am si intirziil mai pulin. nici dialog! . rizuinl rcpurclscd . incercase dc vreo doui ori sd se uite in cartea pe care o citea sord-sa. ili dct!' scama cd s-ar Il cuvcnit sI o mirc.lrnui. scoese un ceasornic din buzunarul ye.) insi cind Iepuragul.edca pc mal lingd sora ei $i n-avea ce face.Ce rost o fi avind o cade fari pozc 5i fir6 dialog?" se intreba Alisa. 5i Alisa nu prca sc mird nici cind il auzi pe lcpuraS bombinind: Vai.eala fulgerului.CAPITOLUL I ALISA COBOARA iN VIZUINA IEPURA$ULUI Incepuse a se plictisi de-a binelea Alisa. e.' dusc pc Alisa drcpt inaintc ca printr-un tuncl. curioasd foc. ce n-a mai vezut niciodatd iepure si aiba vcstd cu buzunarc )t nici ceas pe care se-l scoate din buzunar. Pcntru atita lucru n-avca de cc s6 te prindi mirarea. apoi o lue brusc la lalc.jos. cu iu. deodatd.. de cind tot . intr-o clipi. ajungind tocmai la timp ca r6J radd cum dadea buzna intr-o rizurnd m6ricicd de sub ni5te tufiguri.i pund cit dc cit intrcbarea: cum va ie$i oarc dc acclloi O bucatd dc drum. pc urmele Iepuraqului. $i chibzuia in gindul ci (cit sc putca chibzui pe o zi de artile ca asta. alcrgd chiar pc lingi ea. un lcpurai.r lnal Coborisc {Cind sc gindi mai tirziu la intimplarqa asta. 9i. cu ochi dc mdrgcan. nici mai mult nici picotc$ti $i sl 1i sc impeicnjcnezc gindurile) daci plicerca dc a implcti un Sirag de margarete mcrita ostcncala sd se ridice 5i sd culcagd margarctcle. incit Alisa n-avu vrcmc nici o clipitd sd sc gindcasci a sc oprii sc trczi lultccincl in . .

dar poate c-ai putea prinde cite-un liliac .lri grc)ca )l spuneil: Oare liliccii mAnincA pisici? Dar cum tot nu Stia cc sd rispund6.) ( a. (Dina era pisica ei. bul! 5i iar buf! cdzu pc un maldir de crengi 5i de frunzig ve$ted gi acolo rimase.rl Cc nosrim ar fi sd tlndci mincat vreodata un liliac'J' cind.cr(a \A pn\e!. tn.i iardri.) O sd trebuiasca sr-i intreb care e numelc ltrii. si privcasc5 pe indelete in jrrru-r $r sa sc intrebe cu mirare cc-alea si urrnczc.r .) si spund: .l. Dar oare pisicile mdnincl liLieci? gi cum intre timp i se cam fdcusc somn.)arrc probabil ci spunea adcverul.ios. rnglc. ce bine ar fi fost sd fii gi tu cu mine aicil Soareci ma tem ce nu-s in vizduh. liliecii aduc foarre mulr cu toarecii. spunc-mi dreprt ai ce lace. . Si izbuti se atczc borcanul intr-un alt raft. pe lingi care luncca.e\a .arca brne. inaintea ei se intindea alt coridor lbarte lung. nrcr c-o sd mai imi pese cind m-oj da de-a dura pe sciri! Cit de vjteaze o si le par celor de-acasAL. daci nu pentru alt. cA n-o auzea njmeni. ^ricum.i. spunelj . sFi pund 5i Dinei lapte in farfuriu1d.l. inv6lase a:emenea lucruri la 5coald cu toate cd ti acum nu prea era un prilej -bun de a se fdli.tot cad'l spuse Alisa cu glas tare. iute ca vintul. Nu era nici o clipd de pierdut: Alisa o lud la flgA. irndcA avea oarecari indoieli ci le zice chiar aSa.r I aLrtudinc sau Longiludine am aJun. la ora ceaiului.Hai. c-o sA r Ad scris pe undeva. iie ci \lrr1 qii|'1.dar. .mlcardistanla.. cAdca.\drt( inc(1. Cadea.) Da.) . Dina. roi fi ajuns pe undeva pe. mai inginA c) d.i tablouri agdlate de piroanc. . plutind prin aer'l Credetri ci voi aij putea. dar are sd md creadi o f'etifA cu totul si cu totut neltlutoare! Nu. dragula mea. Mrri intii in. redeli dumneavoastrA. dar deasuprd-i era intuneric. dar. (Mai ci-i pdrca O rril.l. incit ii plAcca sA le rostcasci.ca sA-51 repete cunoltinlele. . in caderc. Simlea ci incepe sA moleie Si tocmai prinscsc a r. . il gdsi Me intreb cite leghe am strAbatut .'($i t. gol. ici qi colo vezu hdrii . cader. rn. indoi ge_ nunchii .izii Si de etajerc cu cirli. cu o (licltL'la p( carc scrja: marea Fic ci cla o lintine loarte adincd.. Cred dc cind cA .Ei! gindi Alisa. curind incepu iar sd vorbeasca. Eh! De-acu'..am asta este $i L.am la patru mii de miler adincime. totuti putea fi Iolositor exerciliu. n-a5 mai zice nici circ!.$ii.E.rtd 5i-apui iari. aceasta e Noua Ze_ elandd sau Ausrralia'i" ($i incerca sd indoaie genunchii gi sd facd o pleciciune politicoase poli s6 .) Sper ci n-au si uite. dar stau md intreb . cumgra. cind il deschise. Oare n-a\ea sd re mai LrpreascA nicicind'l DULCEATA DE PORTOCAI.i sa inclinj capul cind cazi.e. cadcJ. nu face sI intreb: lasa. Gata ciderea! Alisa nu se Iovise cituli de puiin $i intr-o cljpA sAri in picioare.isa ci se plimbA. Privi in sus. Ia sd rudcm asta e. in trecere.Dina cred c-o si-mi simtd lipsa diseari.lr. intrebind-o foarte serios: . oarel (Alisa habar n-avea ce inseamnd l_atitu.1ine. Oare pisicile mininci lilieci? Oare pisicilc m6nincA liliccil.. (Fiindci. cddea. Dupi o cddere ca asta. alergind cir il lineau picioarele.F-iti bun6.cci dc la antipozi .ci in . sprc ej dczame8ire. r. dar gindea ci sint nrftc cuvrnte simpatice ti impunatoare. dc teami sA nu omoare pe cineva dedesubt. dc minA cu Dina.) Nu trccu mult 5i incepu iar: Oarc voi celAlalt -pdmintului'l cedea pine la capitulajung la . Cum altceva n-avea urmA printre oamenii care umbli cu capul in jos! Antipaiii' parci le zice.. 5i nici Longitudine.aproape dc cenirul pdminlului..\. hodoronc-tronc.. de data asta. J\u trmp..sprc a se lamuri unde va ajunge. in capdtul ciruia il zdri iar pe lepuragul Alb. n.cuscd = 1609 rn. ca prin ri. parc-mi-. Nu vru sd-i dea drumul. loartc. doamnA.. lul de pe un rrl( un borcan. Si tocmai bine il Vrca jmportaniA cum punea intrebarea..i voi. chiar dacd a9 cidea de pe acoperiS. Alisa cam n'avea cinc' s-o audi. iar uncr. Dina. dar era prea intuncric ca sa purti trcoscbi ce\ a: apoi \c uitd la pcregii lintinii |i bdgd dc seamd c5 crau acopcrj!i dc rafturi cLr pror.l) Vai.

.

incercind-o pe fiecare. strelucind in toate culorile. 5i printre fintinile acelea. De data asta gdsi o sriclugd {." Fiindce. se intreba cum t. nu era se se repeade sa face una ca asta. Alisa gindi mai intii ci era cheia vreuneia dintre u..Bea-md". mai ci spera sa geseasce acolo altd cheie. vai! . vcdeti. plimbindu-sc incoace 5i incolo. dar iati cd acum nu-l mai zirea. cind incepuse a gindi ce de lapt lbartc pu[inc lucruri erau cu adeverat imposibilc. tarc tecut Cind cotise dupi iepura.gindi biata Alisabinela ce mi-ar fipot . vorba e ci nici o ugd nu se descuia.otravd .s-a maiurechiletirziul.ilc silii. uit. cuvintele: BEA-MA! Sc pdrca cd dcgcaba aijtcpta Alisa lingd Ugor de zis: .i1i de lighioane sAlbatice.ori vor fi fost broaqtele incuietorilor prea mari.. e .zise Alisa) 9i. iar pe ea nu se alla nimic decit o cheie mititice. intr-o gridini cum nu mai vizuse alta de frumoasi. Cind iat6 c-a-i ci:zurd ochii pe o misu!6 cu trei picioare.care e sigur cd nu fusese lnainte" . Cit jinduia sA scape din sala mohoriti gi si se plimbe printre rezoarele de flori.a 9i vizu c6 didea intr-un gengulel. sa ved . luminati de un .. dar. priri. inalte de vreo trei palme. cuminte.. la aceaste uiild si mare fu bucuria cheia se potrivea! prinse din urmi pe iepure ca se-l aude bom- usiF.a mai icgi vreodatd din acel loc.Otrave". ori va fi tost cheia prea mice.5i toatc astea numai 9i numai pentru cA nu finusere seama de nigte reguli foarte simple. Alisa era chiar in spatele lui. prin gengulet. de aur. Dar cind didu ocol silii pentru a doua oare. de obicci curge singe. legati gitul sticlei. in mijlocul sdlii . dar Alisa. i sc intimplasere in ultimul timp atitsa lucnrri ndstrugnice. vezu o perdea joas6. tipar. cu litere frumoase 9i mari.. fird umeri? Ah.. de aur.i. daci nu cumva scrie sticle: Citise ea citeva istorioare foarte drdgule. sau mecar o noti[5 cu instrucJiuni cum se pot stringe oamenii ca lunetele. nu mult mai mare ca o gaure de )oarecel ingenunchind. inderetul acestcia se afla o u$itd..ar fi sa mA de folos. o fetiF inleleapte. era o etichete de hirtie pe care de se puteau citi.l benind. . despre copii care se aleseserd cu arsuri. daci bci mult dintr-o sticld pc carc scric . atunciarde dace-l in mini 9i cind te tai Jii foarte adinc la deget cu un culit. Dupi ce merse Alisa. de-o parte $i de alta. de-a lungul u5ilor.ir de ldmpi ce atirnau din tavan. dar toate incuiate. Se v6zu intr-o sali lungi. sau avusese16 alte pdlanii nepldcute . incit se duse iar la misu16. se intoarsc iar. incerca cheia cea mititici..prea multce un vdtrai ce. toatd din clettar.$i chiar daci ag putea scoate capul .t_t_\\ t\ ( {R R()l. de - - Alisa deschisc u5i. 5i nu uitasc niciodati ci. in timp ce cotea dupi un coll: Vai dc 9i de mustetile mele. ce . sau fuseseri inghi. pe care n-o begase de seam6 mai inainte.zise ea -peintii mA . pe care incercasere s6-i invele cei ce le voiau binele de pildl: incins te . dace at $ti cum sA incep. ce stringe ca o lunete! Cred cA n-ar fi prea greu.Ba nu . Jur imprejurul sdlii erau u$i.9i joas6. ce respindeau recoare! Dar nici capul nu-l putea scoate prin deschizdtura u5ii. mihnit6..

te o luminare.cici.. . scazusc in ineltime cam pine la zece degete.9i gisind-o toartc pc placul ci tfiindci a\. ca sA vade daca se zise Alisa . dar prea era lunccos: . ti daca md inalll ori o ia in jos. era cam neliniStitd in aceastd privinld. incit o podideau lacrimile.tAt ajunge pind la cheie. ca sd vade dace mai scade inci. cuvin- tete: uANlNcA-tv.r dupe multe incercdri zadarnice.i piin. " Mai stetu nilelu5 5i. .lac mai mare.am \a pol ninc. ca zicea .. pc sticla asra nu scria defel . cr('md dc JnrnJ\. unsd cu unt).junsc la u. !i ise luminb iata la gindul cd acum era tocmai de marim!'a potrivitA ca sA poatA trece prin u.igi pomene$ti cd md sfirlesc de tot. mai aSteptA citeva mtnute. mai gtii . in oricc caz. rcpcdc o dddu gata toata. acestci ciudatc copile ir plicea grozrr'.. cu statlde.' prdjitd.cind a. I5i amintea ce odat6 incercase si-si tragd citeva palme. ala c6 Alisa sc incumcti si gusrc tlin ea. .if in gridina aceea l'ermecltoarc.vail biata Alisa! ..d.degeabarimas din mincdoud liinle! Cind mai cd n-a nici de-o singurd fiinli vrednice de luar in seam d !" Nu trecu mult gi-i cdzu privirea asupra uner cutioare de sticl6 care se afla sub mase. intru . iar daci md fac mar mic6.otrave . A$adar se apucd sd manince preji.i iacd pe doui fiinte deodate. mic. dar Alisa intr-atita se deprinsesc a sc aftepta la intimplari neobirnuite. . o se pot se md strecor pe sub utal asa c6. Stau ti me intreb: cum at 1l Jtuncil Si incerca \d-)j inchipuie cam cum aratA oare llacdra unei lumindri. dar . ca s-u id.i era. !a1J c6-i era cu neputinld sA ajunga pin6 la cheicl O vcdca fbarte l6murit prin sticla strS\czie :i incerca din risputeri sd se calare pe unul din picioarele mesei. sc hotAri sA intre indare in grAdin6. Fu lbarte mirari sd vadA ca rAminea cum cral bineinicles ce asta se intimpld ori de cite ori mdninci o prejirura. Tutuii. biata ncghrniF se a5eza la picioarele mesei 5i incepu si plingd.Ce ciudat mi simr! zisc Alisa.. Cred cd sint pc cale sd md string ca o luncrd! $i-a. ibartc rcpedc.Ce se intimple? Ce sc intimpld'1" linindu-si mina in crettetul capului.Hai 5i nu mai plingc ata degcaba! j)i spuse Alisa cu asprime.a.r md.Foarte bine . iar cind se intoarsc inapoi la mdsuld. pentru ce jucase necorect la o partide de croclret cu ea ins6gi. vizu ce uitase clleila de aur. Te potiesc sd incctczr imediatl" De obicei igi dddea sf'aturi ioartc cuminli (desi cam rar le urma) ti uneori sc certa atit de rdu.. triplura dc curcan . o deschise 5r gasi in ea o prdjituricii mica. incir i se pdrc'a rurod $i plicticos ca lucrurilc sd decurgd in chip obi$nuit. o didu gara. cald6. fiindci.. rede1i.aproapc slEur cA lnai curind Sau mai tirziu n-arc sa-11 pnasca. dupi ce s-a stins lunrinarca fiindca nu-5i amintca sd fi Azut vreodatd -ata ceva.9i pulin imi pasA cum $i in ce fel! imbuci o firime ti se intrebe ingrijorat6: . . tura fi. pe care erau scrise frumos. vdzind cit nu se mai in- timpli nimic.Dar acum gindi biara Alisa aS zice ca sinr .ea un gust amcstecat. de intrat in grddind. dc pl6cinta cu viSinc. os-..

Trebuic . Acu ratd ce ma lungesc ca cea mai cogeamite luneti din lume! Rdmineli cu bine. {n. indat6 pusc mina pe cheip dc aur gi se indrepte in grabe sprc u5a gridinii. cine are se ve incalie..l lisei. (cu clrag dc -focmai la Alisa).r comisionarul i. Arc englezeasci I picior = aproxrmati\ 40 - .l \\ I\ ( \llR()l I CAPITOLUL II BALTA DE LACRIMI . intr-atit se indepertau.1.A lc trimit cr. cu sigurania ca n-am sd mai fiu in starel Voi fi cu mult prea departe ca sA me pot ocupa de voi...i zicea. atinsese acum o lungime de vreo noud picioarer. una. spre picioareie ei. . aproape ce nu 9i le mai vedea. bietele mele picioruse. trebuie sd \e descurcali cum $tili.cc adresi nostimd propriilor talc picioarc! $i pari cam va trebui sd dau ! Domniei Sale Piciorului Drcpt al . Biati Alisa! Altccva dccit si se culce pe-cr parte 5i si priveasca chiorig prin uta grddinii. picioarelor! (Fiindci privind in jos.) ciun!' $i sc mai gindi cum va facc asta.) O. Pii! Ce prostii mai indrug!" cind spunea asta. de fiecare Cr6- sA sa trimili daruri caraghios . iMesure cm. stau $i ma intreb cine o sa vd tragd ciorapii de acum incolo. dragele mele'l Eu. se lovi cu capul de tavanul s6liil intr-adever.Dar ia stai se gindi Alisa altfel te me port bine cu ele pomene$ti ce n-or se mai vrea sa me ducd undc o sa vrcau cu sd merg! la se vedem cam ce-a$ putca tace pentru ele'l O si le diruiesc cite o perechc de ghete noi. incit inccpusc sc hilbii). Pe Covorasul de li gd sobd.l. Lingd I/dtrci.Cum nu se poate mai ciu-ciudatlaexclamd Alisa ratit dc uluire.

cu siguRoma . ca si descopere nu care cumva s-o fi schimbat in pe pllns. asta cra mar lmDo5rbrl ca .apoi .. comedie! Sd Stii ci e <. iar cuvintele parca \eneau altfel ca de obrcei: tos.avea dreptatc) .Sigur cd Ada nu sint . incit era gata si cearA ajutor oricui. pe cind continua si-$j i pun A: .ti cd ieri sc petreceau roatc ca de obicei.i|i iar al meu1r' indci p6rul Adei e lung gi inelat..a cd.. $i sc apucd si sc gindcascd atcnt la toli copiii de virsta ci pc carc-i cunoStca. cam la vreo patru degete de adinci 5i carc sc rc\irsa pina hdt spre mijlocul sdlii. a. le-am spus alandala.ttii ce m-am schimbat in Mabel!. indate ce lepurele se apropie. lins de-a binelea qi sigur ci nu se poate sd liu Mabel. daci nu sint aceeagi .are eram azi-diminea16.. Pind la urmi se fdcuse imprejurul ei o cogeamite balte. de patru ori fase lrersprezece. fiindcd eu )tiu tot fclul dc lucruri. incepu si-ti laca vint intruna.. cinci fac doi5prezece. Venea lipiind zorit din prcroruye 5i tot bombdnind intruna: Vai. Dar.czi jos pi sc puse iar puns". Ducesa! ..: cind ea. . i:. cc mdi incurceture! Stai se vedem daci mai gtiu Va sd zicd: de patru on toate cite le 'tiam. plingea inainte. cum era foarte cald in sala aceea. late ce se intorcea Iepurele Alb. se pune intrcbarea: Cine sint atuncca? Ei. ca ti cind ar ti spus pe de rost o lecfie.r intrebarc la care-i clt se poate de grcu dc rds- l t3 .-'ricindl Sr: a. scApd Iepuratul treseri.ini dac-am fecut-oGrozav are sd attepte! sd-5i Alisa se simlea atit de deznidejduite. N-o si ajung niciodatd la douizeci.. 9i incepu sd recite: dar glasul ii era aspru 5i ciudat. cit dcsprc trecut prin u)a. ranfA! Sd Hai sd spun poezia: Cind vrea micupl Crocodil.i cr sint eu.Vd rog.Extraordinar! Ce lucruri ciudate se petrec astizi! $i cind te ginde. p. qi de patru ori gapte fac. cc e ea ..prioari.tirefle cd nu fu in starc. hai se-ncerc cu Ceograiia: Londra e capitala Parisului 5i Parisul e capitala Romei.i evantaiul . domnule.. dacd merge a5a! Nu-i nimic: la Tabla lnmullirii mai grese$ti. vdrsind un potop de lacrimi. Ducesa. incetipr ti \J vreunul din ei'l zicea .i zicea Alisa .Ar trebui sd-1i fie rugine .o fata mare ca tine (9i aici si rot plingil Inceteazd imediat. atita ili spunl' Dar. din piele de cd. la culme. nici vorbA nu putea 11..i-o zbuglri cit il lineau picioarele." incrucigd miinile in poald. imbrecat grozav de elegant. cu toate astea. ah. ea incepu.c. vai. spcriat din miini manutile albe de piele .5i a5. Nu cumva in timpul noplii m-am schimbat in ce sint acum'l Stai sd md gindesc! Oare eram aceeaSi azi-diminealS cind m-am sculat Parcd mi-a5 aminti ca md sim- leam nilelu5 alta. linind inrr-o mina o pcreche de mdnuSi albe.. 5i . ea ltie a$a de putintel! Si pe urna.ias6 din gi. pierind in intunenc. Dupe citeva vremc auzi de departe un lipait de piciorusei i5i Sterse degrabd ochii 9i se uiti sd vadi cine vine.. Alisa ridicd de jos evantaiul 5i minugile 5i.. $i in cealalte un evantai mare.o.

Si gindi biata copili . (Alisa fusese la mare o datd in viala ei gi trisese concluzia c6 oriunde te-ai duce.rdmas nimictimp. niciodatil Serios. micule.) seama curind ce se afla in balta de lacrimi ce le v6rsase ea. pe litoralul Angliei. prca e dc Cind vrea miculul Crocodil Sd-i . pe cind era inalt6 de vreo noui picioare. Insi i9i didu Eu doar o si ridic ocltii ti-o se-ntreb: . bildibic! Cezust intr-o :!-tl Ze\t" ape s6rata. vini cei de acasi 9i.. drigula l" ca-mi place cine sint. din altfel n-ar mai fi . Mai in .. dacd nu. dar mulpmiti loarte ci mai era in fi- int6.. alc lepuragului.gi-atunci pot se md-ntorc cu trenul" . foarte repede.acum n-am fbst chiar fiindci niciodatd pine atit dc micil Nu.fie trupul mai frumot. ca si mai inainte.i riuu cu imbricasc intre timp una din minugile albe. rimin aici unde sint! Degeaba or s5.Ce bine era sd nu fiinot balta. nu mai avea acum decit vreo dou6 picioare inellime 9i sc6dea intruna.. dar.fdlcile-i surizdtoare! intii gindi c6 nimerise cumva in Sint sigura ce . pe m6sup de cle5tar.cit o sA trebuiasce si invel! Nu! M-am hotarit: dace intr-adever sint Mabel.e mai reu ca oricind .fiecare solz lucios! Apoi hlizeste dinTisorii Si-ntind? ghcarc imbictoara In mil poftind voios toli pe$titorii gi pe cind se jeluia a5a. rai! .$i-acu' spre gridind!" $i dete fuga. Dar. O si lle foarte ciudatl plins atitl zicea . da' spuneli-mi intii: cine sint?" Da' pedeapsd. incercind si treace Dar totul e ciudat astAzi. podidindo iar plinsul cc binc ar li s6-i vdd aplecindu-se incoace! A$a m-am plictisit se stau singuri aicil La aceste vorbc i5i priri miinilc . destul de speriati de aceaste schimbare brusc6. din piele de cAprioare.Cum dc-am fecut asta'l 8indi. pi o s6 trebuiasci se merg se stau in casa ala care n-are nici un haz gi unde n-o se am juc6rii mai deloc..biata Alisa. ea. citre u9i1d. gi . dai de ni5te cabine de baie pe plaj6. zise cind vorbi inainte: Se $tii ce tot Mabel sint. vail ugi1a iar era incuiate 9i cheila de aur sta. cit putu de repede. Pc cit isi putea da seama. curind descoperi ci din pricina evantaiului ce-l linea in mini ii-i detc drumul in grabd tocmai la fiindcd .Am scepat ca prin urechile aculuil" zise Alisa. Se stii ce iar mi tac mici. iar inddretul lor se afl6 totdeauna o gard.Bine. ca se se poata masura.Hai inapoi. cu lopilele de lemn. . mare .i5i spuse..." Se sculi 5i sc mirare ci apropie de mesufe.I t \\ t: ( \Rli()l I pine o se fiu altcincra. de ciliva copii care se joac6 in nisip. rimin aici. Drept Alisa. qi ii nu-s astea cuvintele pe dddurd iar lacrimile. aplecindu-ii capetele spre mine. care-i ajungea pine la berbie. ii aluneci piciorul. sui. me tem cA acum m6 voi ineca in propriile mele lacrimi. 5i in clipa urmdtoare. Toarnd cu sirg apd din Nil P? . . au s6-mi strige: .strigi Alisa..vai! . 5i-apoi de un gir de vile de locuit.

.

putea de iute.'1. loarece!") $oarecclc o priri linti 5i parcd i se pdru ci-i tace semn. ParcA tremurind mi-ar li dat mie prin gincl si vorbesc dcspre una ca astal Ncamul nostrLr totdcauna 4 r1crc\raI pisicilr -Si lanrunlL ii\lc:r n(ru)inJt(. poatc cA nu ..mcinr.. cu gles hlincl: . pisica raLr ca nu vi-o pe Dina.i catifelati . vorbc.i dddu seama degrabi cA fdptura cc-o vcdea nu era decit un loarcce carc.Cine din cap pini-n virful codifci. lbartc zorit6 sa . arAta noaslra. 1027. spuse pnma .cut la noi cu William Cuccritorulr. nrntic. lung. Alisa n-ar ea idci loarte limpezi cam cit de demult se intimpla- dac-ai fi in locul meu. carc a tr. cizuse in balte.Poatc nu intclege englezeite Fdri indoiald cA e un soarece francez.$tiu Si cu. 'pu' pot cu loalc dst(a.tpui 'i-t {'r!Jnl. incit Alisa continui cu grabd: Nu. in lLrple clr re_ g.Ah. 1i-ar placc pisicilel Alisa im. Frlrp L rn t ) dace zvirli ceva. gtie si - Cici pe cit $oarecele pornise a sc indcpirta inol..!i-i unui groazi dc bani.|i la prins foarcci c ncintrccute.. ca si vada c!' intii crezu ca e o morse sau un hipopotam.rtiti.lr I. ln apropiere. dac6 nu vi placc.lti.rgitl. lung.lrntr-un ochitor. 5i-5i ti-atit de plAcut c s-o alinli . ii cra sigurd ci-l olcnsasc grozav.Chiar atunci auzi ccva plcscdind prin api. ili amintcl insd cd r lt usc in Gramatica Latini a liatclui ei: . n. cAci de data asta tot perul pe trup. sob6.1c rpLr. dar apoi iqi aminti cit de mici era ea acum r. .zise de cc-am pdciuitor.i( rlr:tgi' lc I r'. pisicile dacd ali vcdca-o. in tot cazul. jignise pe \lisa. nu vd suparatr ilni pilc $i. clipincl nilcl . mai mult pcntru sinc.i-. O. ca 5i dinsa." ASa cA incepu: cumra ytii cum se icsc -O. O.Oare arc vreun rost se-i vorbesc acestui loarccc? gindi Alisa.. urite.. vulgare! nu le mai aud numelel schimbe vorba. Dar hai si nu mai rorbim de ea. c.al unui . ducc dc Normandia.rorbi inaintc Alisa. nul zisc Alisa.a cu mil)nir( suparar I strilucitori.- . A muril Lr l0l{7.pu-. era prima datd cind ficca unJ ca J\tl. atit e de folositorl Zice cd o vai dc minc! omoard toli guzganii $i -mA tem ca iar \-am strig:l Ali.Oi est ma chatte'l adicl cartea er dc propoziJiune care se gesea in t o lui de la cap: Aproape .un $oar!'cc o. Iotul e atit de neobi$nuit pe-aici.Un Soarecc yrarecc . ciinii'l $oarecele nu raspunsc.enrorul . temindu-se \m uitat ce nu vA plac pisicile. Vi plac poatc. p( rc..) ASadar. nu strice sA inccrc. pc cind inota alcnc prin balti $i toarcc linga . .. Cred cd fi dumneavoastri ar inccpc si va plac... gindi Alisa.rl pirea si-i tremure de spaimd. r'r--. incit nu m-ar mira sA poate vorbi.nici nu care zice si lace toate al icrmier.CLr . goarecele deodate iilni din apd 5i tot rrupr. icrtali-rnil cxclami Alisa din -$oarccelui i sc zbirlise nou.. crglru Hrr. fi inotA intr-acolo.unui 5oarecc . lCici deti itia putind istorie.$oarecel Nu obosit dc cind tot inot din balta asta? Am pe-aici. ttie s-aclucd :'lca in doua lahc. $oarccc! (Alisa gindca ce a5a este corcct sA te adrcsezi unui ioarcce. strigd indatii se . Alisa strigi dupd cl.1. ca sd ccnra J(. mincare. 5i-5i linBc libulclc.1. q11 . )i cite 5i mai cite le lin minte pe . La 1066 a cuccrit Anglia.. \e plac cumva.5i-a9a frumos st5spali l'c1i5oara.de dragul! dc casa norstrd e un caleluf atit Ce mi iir place sd vi-l arit! LJn . cafeniu .rrnlcr. /is .tc'l chilii minios $oarcceic. E atit dc drigutd ii dc blindd. draga dc ca . \ no si mai vorbinr dcsprc pi:ici - 1i nici dc. .terrier" mic ranceza.Asta-i bundl izbucni pisicile! Dumitalc childit minios. .. r. vd rog. stirnind cu nriScdrilc salc un aderirlt cutrcmur prin hr.:el..cre lucrurile. Si Si crei! $i inapoi. $oareccle intr-un . cu ochi cu nitte pd.dar. ve rog cd-lmi iertaiil bietul anjmal. noLrl r..a5a-i dc moale ..\'l|ii r'rf.. in\ingjndu-l la Il. Nu-mi plac \\illirn1 l.Surr.

l. aripi ti picioare scurte.) .t.ltrai pe lirm. pliscul mare $i coroiat. dace nu poli si-i suferi! Cind auzi asa $oarecele.l Rll l llll I \l l. Era 9i timpul si iasi din balta. ce se gesea. Alisa a vazut desigur cindva poza acestei pisiri. I Dodo 9i pisicile. din pricina mullirnii de p6. cu penaj colorat. (n. pina in secolul XVll. gitul scurt. fap ii p6lise (de supArare. iti zicea Alisa) pi-acum spuse. c6ci se f6cuse o aglomeralie grozav6. Alisa o lue inainte si toate adunarea inot6 in urma ei spre Jarm. care nu mai existI astezt. un Vultan fi cite ti mai cite lighioane ciudate. ln lnsulele Mauricius.un fel de hulub uria$. cu glas incet si tremurator: se-li . coti inapoi inot6 domol spre dinsa. o .siri pi de jivine ce cezuseri ln ea.l \ | \tr 1 \' \r \r' '! pre ciini. Avea marimea unui curcan. un Papagal malatez. ca se-nFlegi de ce si sufir ciinii $i Rap si o Pas6re-Dodor. pi-onu potspun povestea mea.

toatt lumea. Brrl ficu Papagalul malaiez. . William Cuceritorul. stnga: A$eza[r-ve. foarte ncstinjenite.j aici. deoarece in ultima vreme se deprinseserl a vedea lara frecvent invadate Si Cu toiii se a$ezare indate. animalele cu blana lipite de trup fi rofi tiroind de api. conlii provinciilor Mercia gi Northumbria. care simgeau nevoia de conducetori. Se sfdtuiri in privinla asra: qi nu trecuserd nici citeva minute. Hm.I L\\ J\ ( \Rll()l I CAPITOLUL III MITING-ALERGATOR qr CU COADA LUNGA POVESTE Fu o adunare ciudatd. obginu curind supunerea englezilor.. dace nu cotropite. a c6rui cauzi. era sprijiniti de Papd.Sint mai in virstd ca tine. infiorindu-se. ci Alisa se vizu stind de vorbt cu toli. disculia se ^chip op.vaze. cind se strinserd laolalti pe mal pisirile cu penajul uC leoarci.Pardon? A1i spus ceva? intrebe $oarecele. Fireste cd cea dintii problemi era: cum se \e usucc. in aceaste disculie avu o nein. vrind si fie cit mai atenti. Alisa nu-5i desprindea ochii de la el.9ispune Papagalul nu voia cu nici un si-qi virsta. de parci i-ar fi cunoscut de cind treia. ceci se temea ce face un guturai grozav. cdtranili 9i simlindu-se sa vA spun! Sd vedeli cum ve usuc eu de repede! cit se poate de prost. care pArea sA fie un personaj foarte respectat de totr.elesere cam lungd cu Papagalul. intr-un cerc larg. in jurul $oarecelui. f6ri s6 cum Stie ce virsti are . incruntat. hm! fdcu $oarecele. intr-adever. Tacere peste tot. dar foarte politicos. ve rogl. ca un orator de. De lapt. 5i ascultagi ce-o se usuci degrabe. care in cele din urme se bosumfla 9i nu mai spuse decit: .. Sinteli gata cu tolii? Vi spun cea mai uscata istorie pe care o $tiu.. Edwin 9i Morcar.. dar Alisa nu voia s6-i dea dreptate. a$a ci gtiu mai bine". In cele din urm6. $oarecele.. - - .

. nimeni nu spunea nimic. sc .de cuviinld si iase Atheling.in picioarc procu pun se se aminc mitingul.. o . iar ceilaltri atteptau in tdcere. intr-un glas. strigind de-a valma: Premiile I Premiile Alisei nu-i dddea in gind ce sd facd.. l)a'.Edwin 9i Morcar. nu na (a..c. fu.i ii ajunsc cxact citc utra dc fiecarc. cuviin.Firc$tc . inseamnA c ga'si'. .i? adeugS.gdsi in intimpinarea ... contrii provinciilor nui: ($i.Dar 5i ci i se juvinc un premiu. vitatc.Jiic. nu-i a5a? zise $oareccle.r lcrmindt alergareal $l cu 10ltl 5e strinserA - nu putu rdspunde 16rd a se gindi indelung. Contimi . sculindu-se spuse Pasirea-Dodo . drigu.urmd Pasirea-Dodo facem.a nul s-a grdbi si-l asigurc Papagalul.pe un ton ude ca mai P]r('-:'c.u priccp 5i nu numai atit.n...e . 5i liecdruia r clte un premru. arhiepiscopul ce-a gAsit'l $oarecele nu bAgA in seamA aceasta intrebare. Pasirea-Dodo zise: se cuvrne premiile? intrebard . vorba e. ci se grdbi s5-5i continue istoria: .Gisi dc cd gdsi? intrerupsc Raja..i . Dar cine se imparte .arc importanll iorma cxacti a zis) $i-apoi i-a imprettiat pe toii. ardlind cu un deget spre Alisa. Altceva indrcptindu-se citrc Alisa. dc unde scoasc o cutic de caramcle (din fericire nu pAtrunses.. ca sd-gi ascun<1d zimbetul. usuci deloc istoria.William. Doar ptrgi cu tu!ii cr inseamnA . unul. Cred ..A. Dar.Di-l iari. 5i toati adunarea se ingrdmAdi indatd in jurul ei. incit nu era u5or sd ltii cind s-a terminat alergarea.. cam suparat. . cu gra. .ca mai explicagie estc s6-l qi Eu. 5i chiar Stigand. Ca zici . intrerupse . N-a zis. nlclanc. dintre ceilaiii. cum sc prca poate sa vretl !r ver sA inccrcrli jucul asrr inlr-o /i dc iirni. Atitudinea lui William fu la inceput moderatd.i-cu tolii in jurul Alisei 5r Se adunari Pasirea-Dodo ii inmini solemn degetaruL. firegtel zise Dodo. \a spun cum a ficut Pasarea-Dodo.Toli au ci5tigat.Doar incoace zise Pasdrea-Dodo. lnsd insolentra Normanzilor lui. se declarari de partea lul. cea .Ce-i aceea? intreb6 Alisa. iar citiva dintre ceilalli sc auziri chicotind. . nu pr.cc mai ai in buzunar? addug6.raspunse ea trista. gifiind 5i intrebind: . remase deci multE vr"-me cu un deget dus la liunte (a$ cum il vedeli de obicei infaligat in poze pe Shakespeare). spunind: l9 . in cazul acesla . intorcindu-se cltre Alisa. patriotul aririepiscop de CanterburS gasi de cuviin!a. iar. mina in buzunar.Una doud gata!" Ci ficcare incepea se aLerge cind //el voia gi se oprea cind ii venea. 'nainte La lel dc raspun. ca gi cum ar fi a$tcptat ca cineva sA spund ccva. Cum te mai simli acum.in ce limb6-i fi vorbindl! o cu . .tolii.ti. un degetar .) Mai intii a insemnat. nu atit din dorinF de-a .pui Vultanul. ca intr-un iel de ccrc. aprobd Pasdrea-Dodo.Eu ptiu ce Rap inseamnd Cind glsesc eu ceva zise de obicei o broascA sau o rim6.zisc Pasirca-Dodcr cu-un glas din care se cuno$tea cd era jigniti . un traseu de alerglrc r.gravitate. gi s6-i lui insolit de Edgar ofere coroana. din loc jn loc. Ce voiam sA spun . bdg5. dispe! ratd.e cA cel mai bun mijloc ca se nc zvintAm ar fi un miting-alergeto. cu in cele din urmi.. in jurul ei. pirutl zrse $oarecelc. pe acest traseu.bunE .rdspunse $oarecele. ci mai mult fiindcA Pasirea-Dodo se oprisc.Mercia 5i Northumbria. Pasdrea-Dodo strigi. dupd ce alergasere aSa cam vreo jumetate de ori gi se zvintasere bine. pentru adoptarca jmediati a unor remedii mai energicc. s-o audA toate Lumea: S-. dar cred cd nici dumncata nu pflcepi! $i Vultanul cobori ochii. .Mai c rorbd'l fa..Da' cine-a cistigat? Pasirea-Dodo La aceastA intrebare.a gisi de cuviin !e". in ea apa sdratd)t ie impdrli la toti drept premiu .. .

uminAlicl Prcrcrnslitc L)omn Azorl In aceasti urm6rirc.Urra I Sd trdiasc5! asta foarte caraAlisa gisi toati cltestia zadar alergalura! . Va/ind ara. ri rog.rt 5i oarccari incurcdturi. . dare se te-ascultel $oarecele doar didu din cap 9i iuli pasul. Ali ajuns al cincilea cot. Ni-i-n .Judecator \. $i toti ceiialli adiugari.. incit nu cutcza si ridd.! li-l Si rc/i bin.Ce pacat cAce $oarecelc stea! oftd Papagalul. r \. l. privind . mdsu.glasi . (j intr-adever Lurigi Alisa. f6cu doar o plecdciune 9i lud degetarul.. ardtagi-mi unde el Nici prin gind nu-mi trcce zise $oarecele. $i cum era ingrijoratd spre ea totdeauna gata si sare in ajutor. La ce te ginde5ti? .P" $i adAuge pricind nu putcli in loaptd Alisa. incolAcindu-$i coada .l Prlrn. in timp ce vorbea $oarecele.. unul.csul . Dar repeoel cclul biillui cetrc jiBodic: .. Sori- leal strigd Alisa dupi eL.niciodati din firelca tu.Ii)r cu sintl Si sn rrii P. Tam-oesam se qi repezi la el: . de trebuirA ceilal.i .ziseSoarecelui rind coada dar de ce spuncli ca e tristd'l $i-5i bitea mereu capul cu intrebarca asta. tcnili inapui pi lcrmrnali pore.lertali-mi -La raspunse Alisa foarte smcrite. gi cum nu gisea nimic de spus.) Legea-i I ege. dac6 indrugi asernenea prostiil Nrcr n-asculli! ii spuse $oarecele Alisei.i ottind.rr cul Sr lrbir(.Cc atila tura-\ ura ! . Sc-ntilni c-un $oricel. cdci pislrile mari se plingeau ca n-au cum gusta carameaua lor.N-amdumneavoastre vA superali atit de Alisa. $oarecel (Lcgca nu-i un oarece. venili inapoi $j terminali vestea.C" ti . prir prid\or. inir-un $oarecele nu raspunse.. cu\inr. nu-i a$a? Ce cotl lipi $oarecele minios. nici arbitri. ridicindu-se 5i pornind sd plece. Tor pru. n-a vrut se . sulli. Te voi urmdri pc tinc! Nu zi ba. ccea ce nu dccurse fari zgom. Totugi. Dc n-or fi judc- Cind miniosul domn Azor.o li chl.facu rcpcdc Azor./ure iar in cerc !i se rugarA de $oarece sd lc mai istoriseasci . argigos. cam temindu-se se nu-l su- cu asprime.din ochi.D! r. de indatd nu sc mai vizu: iar un Rac prollta de prilej ca sd-i dea invile- cirori. la urma trecu 5i asta 5i apor )c. . pere iar.sul'eri . cu mirare.E lungd ti ecdtre Alisa $oarecele.Ve rugem.Derbedeu! Prea o lbci latdl Te vfltesc ce te dau in ludecatd! Tot n-am azi de cc s-alerg. intr-o /i. iar cele mrcr se inecard. strigari !ii: ghroase. tLrdecl r. adauga: Sd v-ajut sdl deznodali.. incil in mintea ei po\estea luA cam urmdtoarea infdgi5are: - Mi in- vrut! se rugd de icrtarc biata .codip $oarecelui. rd! E\. po- turi feciorului sdu: fliceulel Inva. Dacd n-ascullil lar s-o-nnod') Un nod? zisc Alisa. pini ceva.i I cunr '.Vezi..cammai taci.Mi-a1i figSduit cA-mi spune!i po\esrea dumneavoastrA din ce lineli mintc . cicn hilru .cu ro Te ruglm se primeSti acest liumos dcgc- $i dupi ce-5i sfirSi scurta cuvintare. Ve rog. lor N lil ciliva pumniSori in spatc. ci doar mirii. Acum crd momentul sa se manince cardmelclc. rl fJcJ lr' I JJ c. Nici o scoicd n-ar avea ribrul. dar tolj ardtau atit de serioti.t. sd nu-ti iesi la tAtucule! rAspunse RAcuto. tristA! zise . cu o infdli5are cit putu de solemne.i si le dea .rrrr prn\Lll rlJ .

.

. !i in curind Alisa se \Alu srngurA. un Cioroi bitrin incepu si-9i lege grijuliu fularul in jurul gitului. un tropait de picioruge.fi cuvenit sd fiti in pat!tirziui de mult s-ar . ha1! !i-o $i pape! .Era mai bine s6 nu fi pomenit de Dina i5i spuse cu jale. ce bine ar 1l s-o am aici pe Dinal rpuse Alisa tare. aerul de face Cu fel de fel de pretexte. scumpa mea driguli pisice din cindva!" Si biata Alisa se porni iar pe plins. Se pare cd n-o iubeSte nimeni pc-aici sint sigurd cd-i cea mai .l_l \\l\ ( \RR()! j Si o Cdnerild strige cu tremur in glas citre pui5orii ei: Hai se piecSm. copii. E . ceci se simlea foarte singuri $i descurajate. lare a vorhi cuiva anume. Dina! Md-ntreb dac6 te voi mai vedea . Dar nu trecu mult 9i auzi iar. sd-5i termine povestea. zicind: Zdu cd si mi duc . Citeva pesSri se indepartari in grabi. ca totdeauna. L-ar aduce ea indatd inapoil . Ridicd repede capul: mai ci spera ci $oarecele se va fi rizgindit ti ce venea inapoi. de departe. dacS-mi dali voie sd vd intreb! zise Papagalul.seari imitrebuiereu la git! acasd. .Dina e pisica noastre.Da' cine-i Dina. Alisa rAspunse repede.Ah. E ncintrecuta la prins poareci. sd vorbeasca dc pisicula ci: .5i eulume! O. se cerebdnire toi. bucuroase. n-aveli idee! Pii! $i dac-a1i vedea-o cum se ia dup6 pesirele! Cum di cu ochii de-o pi.sdricS.tulburare prinAceste vorbe stirnire mare tre cei de fald.

9i tot uitindu-se de colo-colo. iar pe poarta ei se vedea o plecuJe de alame strelucitoare. de parci ar fi pierdut ceva. totul pirea sd se fi schimbat de clnd inotase in balte. iutel Iar Alisa intr-atil se sperie. nitoate bunAvointa. Ce-o se se mai mire. pe care era gravat numele: - "v.Ce ntrzdrdvdnie! igi spunea Alisa. $i Alisa il auzi cum bomb6nea: Ducesa! Ducesa! Vai . cu mesuF de clegtar gi cu uga cea mititicd. fird micar se incerce a-l lImuri c6 gre- ci i9i .. tEPURASU".CAPITOLUL IV IEPURA$UL TRIMITE UN BILETEL Era Iepurele alb. ciprioara apuci se caute ii ea. clnd descopere cine sint! Totu$i ar fi bine si-i aduc evantaiul gi minugile bineinleles dacd le $lse. tropa-tropa. dedu de-o cesup curiJici. de fricd nu cumva s5 dea nas ln nas cu adevirata Mariana 9i str fie alungata inainte de-a fi gisit evantaiul 9i minugile . stau $i me-ntreb? Alisa ghici intr-o clipe se ujta dupa evantai 9i dupi minugile albe. Mariana. tu ce cauli aici? Di o fugi pin'acasi in clipa asta ii adu-mi o pe- pot gesi. pierise cu desevirsire. p69ind agale.o slzicea. c6ieri. Foarte curind.. care venea inapoi. care ciuta de zor. 9i strigl la ea cu glas foarte superat: Ei. cu . iar sala cea mare.9i seDar nici urmd de ele. Iepuragul didu cu ochii de Alisa. alergind. Auzi.M-a luat drept stujnica lui . incit o lu6 in." Pe gind lnc6 mai vorbea astfel. . sigur cum is copoii copoi! Da' unde-am putut se le scap. din piele de reche de minugi glun evantai! Hai. sA 23 .de btana 9i de mustililede ltrbuple mele! Vai mele! O si puni se mA execute. dat6 la fugi in direclia ce i-o aritase Iepura9ul. - - - Intrd firi sa bati ii urci scirile in fuge.

cite ceva lnteres.. ca si nu-9i iringa gitul.. cind i$i dete seama ca tiidusc cu capul dc ta\an si trebui sa se Jpl!'cc.... gi incepu si tremure de se cletina toate casa. zicindu-5i: .. vadA ce face dinsa acolo. !' destul de nostimd care o duc! Tare md mai minunez: ce s-o ll intimplat cu mine'l! Cind citeam cite un basm.i rAspunse tot ea.glas. Iepurele ajunse la u5d 5i incerc5 s-cr deschidd. -(.r nicr (' rliLlr(lir cu rurhele . alare.tropa-tropa" pe sceri.. inlimpla nininc sau .. Citeva minute mai tirziu auzi insd un .Alisal Vino rmcdiat 5i pregetctte-te de plimbare!" lar ea ar rispunde: . Ce 'a nu l-i biut ciriar atill' l)ar.ind era gata sa piece. tocmai .a \c mai intimplc. privind situalia cind dintr-o latura.rriL\tri \i r. pilde.. Lud r\JnlJrul )i .. sticlula fermecatA iti fA- asta. Marianal striga glasul.! 1cr.gtiu binc -bcau. lndatd. Alisa ttia ce era lepurele. dar amcind o sdmare de pe crescut o s-o in tot cazul at'.rc. cind din cealaltd.Numai o clipA! Vin indal5! Trcbuic si pindesc lingd gaura asta de soarece. nici placel" .'.. uitind cu desAvir$ire ce acum ea era de o mie de ori mai mare decit lepuragul 5i c6 era caraghios si se teame de dinsul. daca lol rni puni la gi porni si-. Cum ai putea sd taci leclii aici'l Pii abia incapi tu.-r ./ acum adAuge necdjita \.insd cred ci daci ar incepe se-$i dea asemenea aere ti sd pune lumea la treaba gindi mai departe Alisa cei de-acas6 nici n-ar mai line-o pe Dina!" intre timp umblasc pinA nimerise intr-o ..5i curind fu nevojti sA stea in i( nr.BEA-M4 .l nLr mai a\u incotro. ur nrrnul tnli tirziu.mare. spLrsc .ulr.. c-cr si rfd laci sd crcsc iar marc. foarte nenorocitd. .Dar oare o sd rdmin la virsta pe care-o nu mi-ar tiar Alisa tot ii scorlsc dopul 5i o duse la guri. Puse repede 'i1.Era cu mult mai pldcut acast . 5i pr ma. /Au a)a.Mariana!in clipa astal minugile Apoi se auzi . dacd beau din sticluta asta. Mai c-ag dori sa nu fi coborit in vizuina aceea de iepure $i -viatra tope tu9i.rprrlLr. ii totuti. li.r5i-acu.. impinr. din picle albd de ciprioari.9i cum nu vedea in ce tel ar mai putea ie.r pcreclte dt manuSi 5i. D.Lr Lrn c()t proptit in u$i $i cu celdlalt bral in. nu nrai pot si ics pe u56.a rdupe clrm {pera:(') iari ce se gdseau un evanlai 5i r'reo doul-trei perechi de manu5i mititele. ahl in zadar sc mai cdia acum! CreSrcl .ci. serios ca dr! Si mine -scriu eu. gindca ... nici ala nu mai arca loc 5r inccrci sA se culcc pc podea! . Sta ins6 intr-o pozilie tbarte nepldcutd .Ajunge! Sper ci mai cum sint nrulr cd atita n-o si cresc . ori de cite ori i5i .i din cameri.i purtind o adeverate conversatie cu sine inseti. Dar tot mai crcptea: iin. mi s-a urit de cind 'i11t o I'irinli dc tctild!" Si chrar c-o lAcu sa creascd . Sper. credeam cd asemenea lucruri nu se intimplA niciodati.r ir rurrrl c. 9i iat6-mi acum in plin basm! Ar trebui si se scrie o carte despre cre:c marc.Jddile dragu!4.lula ios.i crc|lce . Stjcluta asta n-a- cuse electul pe deplin 5i Alrsa nu mai crescu. .. cu o masd lingi fereastra.i inchipuic cam cum ar fi trcabA!' mai cresc!'' Dar. ii cizuri ochii pe o stirluli care sta linge oglindd.intruna. nu mai am loc sd cresc.. care venea s.ma trimitA clupi trcburilc lui un lepura.Prostutre ce eiti! i. scoase un bral pe l." ..sd n-o zbuSheasci !oarecele'.r si vczi c-o sa se-apuce pi Dina sd pcriS pi-}i spu5c: .fi ince muLt rnai clegrabd dccit se a$tcpta: nici nu b6use rumitate din sticlule. ar chema-o dddaca ei: . tire$te.r)Lllr.ti bine era . se simtea.rn picior prin hornul de pc aco- am acum? mai gindi Alisa. ti se opri si asculte. biata Alisa cind nu mi ficeam. cle Ltnoc {l .i. unde sd mai incapi $i cdrlile pentru lectii!' $i tot aga chibzuia.rnr: hai sA rdtl. ba 5oareci 9i de iepurali. ... Adu-mi . dar cum u9a se deschidea spre iniuntrul camerei. pind sc intoarce I)ina .Ce-u se ma l. intr-un fel e pl6ei.asta da'5i si ai mereu de fecut lecliil O. din itricire.. cut si Stii cd n-o sd ili niciodatd babi . 5i nu trebuia s-ascult de ba micd.

.

Un . fleceule! eata.Apal Va se zicia Bil o.. er lrl .Iepurasul. Cucoane. lipetede mai resadnile de castra5ticl6 .. Bilelel? Stipinu' zice cd tu sA cobori prin cos! .a coboare prin cu. Cucoanc.. scoatA prin fereastrd! Eu. una.. scoase brusc mina afard 5i se ficu ce inhald ceva.. nu-mi place defel.. degeaba incerca Iepuragul s-o de:chidi.Pdi.. asta urmA o tacere lungl. ..atit bra. nu mai tot gesi nod in - .azut un bral de mare? Nu vezi cI umple toati fereastra? . la rastimpuri de pild i: Parcd nu-mi vine. Dupd asta se auzj Dn E)as minios (eru al lepura5uluj): Unde eSti? ... 9i-un zorndit de sticla spartd. $i ddl cazul n-are ce ceuta acolol du-te tu afard! aici!" A$tepte citva timp fdrd si mai audd nimic.Fd aia cum i. sd meargd.Scara ailalte unde e? numa' una. care vorbeau de-a valma. Cucoane! - Ei taci.t.Ce sd fac.Pet. nu-mr placel - las' c-o . netiriule! Cine-a mai \.. De data asta se aud o u aascutrite.Aga.A! papure..Asta n-ai s-o iacil" gindi Alisa. de tare ce se bilbiia de frici). Ad-o-ncoa.rt . ptiu bin< cd m-tm . fireste cd-s acil Sap dupd mere. Dupi aveli dreptale: da' rot in tot . Cine intri pe coq!. Pet.. Nu. ce-i acolo-n trd? fereas- . Pet! glas pe care nu-l mai auzise: Iar apoi un Aci sint. Nu inhigi nimic. euaducd p-ailalt6.Na. Bil trebuia s-aduc .l zdravdn cu cotul.. a$a n-ajung nici pin' la jumdtate... prinde fringhia astal acoperi. trebuia s-o Bil! .sapi dupa merel il inginA supArat Haj 5i ajuti-me sd ies de-aici! ($i iar se auzi zorniit de sticle spart6. Jos tari. sau cam a$a ceva. .atLl. Alisa iar inrinse mina .e mai :Iau ala ..No. sd se fdcu iar ce inhafi ceva.bi-bibi. Si dupd ce aiteptd pine ise pdru cd-l aude pe Iepure sub fereastrd. zeu a5a.O s6-l liniolanul ela desprins!.lt\t t\ ( { li R() t. .ul? .) Acu' spune tu.. dar auzi un lipat asculir o bufniturd.Pdi..E cu siguran!6 un bra!.Ce \eli au astia in jurul casei! gindi Alisa. 5i iar zorniit de ^re sparte. m6 fiicosule! gi In cele din urma. intii urce-le aici...Da..Ei.i spun. Bil trebuie fi fost!. Alisa deslugi cuvintele: .. MA intreb.) .Si coboare Bil prin co5. O sd dau ocol casei $j o se intru pe fereastri. O! ia grijd . bral ii. n-o fac. qi Alisa nu mar auzea decit $oapte.Aicadel de capetele! (Ni9te trosnete uite-i.. in cele din urmS se auzi huruitul unor roli mici de car 5i zarva multor glasuri. Alisa il arrzi spunindu-5i: .. n-auzi. si fac una ca asta.. acum ce-or sd mai faca! Macar de-ar pulca er sa m. Bilelel..Cine naiba ficu asta?.raf' rostea bietul. astanu! Du-te nul Ba. . 'i ceea ce o fdcu s6-9i inchipuie ci poate Iepuragul cezuse in vreo resadnile de castraveli. Cucoane! (. in collul leag6-le una de alta.

De indat!. gi-apoi. aproape. prin horn.fl Rtfl Illt. s-a repezit nu-t'ce naiba la mine.e sigur c-o si mi se schimbe iar statura... adeverirI . zicindu-Si: . era in mijlocul lor.Spune-neurmi se auzi scirliind un glAsIn cele din cior slab (.apoide lingi gard! Apoi tacere iar inv6lmeieala glasuri. ce-i drept. c-o se ve pare Alisa biga de seame cu oarecare uimire cA pietricelele imprigtiate pe podea se preficeau toate in prtrjiturele gi-atunci veni o idee stragnicl. cit putu. beiatule? Ce-ai pilit!? tot! .. intr-o padure deas6.i. o lighioani mici . nu maineuda mai da-s prea cit ca se va povestesc.me simt eu nubine acum. Si mi-a pocnit un boblrnac de-am zburat ca o comete! !" Igi trase. unele atingindu-i fala.Trebuie si dim foc casei! se auzi glasul Iepurelui. .. Bil. Cind o zlriri." A9a ci inghifi o prijiturici 9i constati cu incintare ce incepe imediat sA se micaoreze. Bilelel.. nici . care ii dedeau si bea ceva dintr-o sticle.de ce soi sd fi fost anu putea ghici scormonind ti luptindu-se se strecura prin horn. 5i Alisa il auzi pe Iepurag: srajunga pentru inceput. ceilal. i9i spuse gi strige cu glas tate: Dac6 faceli una ca asta.O roabe o ce?" se intrebi Alisa. cdci in clipa urmetoare o ploaie de pietricele mici se revirstr pe fereastre.Vezi .esta-i Bil".t \lt\l I l\ l1R\ \ll\l \ll nu zlu? spuse Alisa. ii 'Daci mininc o prajiturice din asta gindi ea . una.li fac eu sA lnceteze". ce fu indeajuns de micd pentru a putea trece prin u$e. Dar . Bietul Pui de $opirl6. Tot ce Stiu e ce.Mi inrreb ce vor face acum? I)aci ar avea un dram de minte. intr-un glas.Da. o pun pe Dina reu! Sd nu mai faceli asta. dar cred ci la o adicl sint eu in stare se trag un picior zdravdn prin el prea itiu. Un minut-dodi mai tirziu. .Nitel si nu se inece! . Toate alea ved cI lui i se pun in spinare! Eu. sprijinit de doi $oareci albi. Atunci Alisa strigl clt putu de tare: ei . lntii 9i lntii ii auzi pe toli. Si cum mai mare nu pot si mA fac.Ce s-a-ntimplat. uitati-l pe Bil. peresi casa in fuge. incepure iar se se foiasci. chiar aga-ai zburatl .. dar ea o lui la fugi cit putu de iute 9i se vSzu curind la ad6post. imi De. iar Alisa gindi: . Alisa izbi o dati zdravin cu piciorul qi-agtepta si vad6 ce se mai intimpla.Ia glasul Iepuragului singur: Apoi de . . se nepustird cu tolii cdtre Alisa. gindi Alisa): se-ve-nhate! Urm6 o tecere de moarte. ar scoate acoperiSul". care stateau $i atteptau. strigind: ziu.O roabe c[ n-avu timp se se intrebe mult. Nu.Asta e Bil!". piciorul inapoi Si astepte pini ce auzi..Prinde1i-l voi. deasuprtr-i. probabil c-o si md fac mai mic6. n'ag vrea sd in locul acestui Bilelel! E cam strimt hor- ()R iii Bil fiu nul esta. cum sare! . Afard vlzu o gremade de aniinale 9i de pis6ri mici..Jrneli-i capul! rachiu! .

)t 5c rcpcli la crengufA. ii dete in gind ci n-ar fi rdu sd sc uite $i pe dea- inchigi..Mititelul dc ellfluiere. daci a5 fi fost des- - supra. o fdcu se se uite repede speriate in s jumitate aproape la crenguiA. se vadd acolo cc era'l Se inillI deci in virful picioarclor 5i aruncd o privirc peste marginea ciupercii. fdcind o tumb6 in aer.Cel dintii Iucru pe care trebuie sd-l fac i)r spunea Alisa este sd cresc din nou pini la mdsura mea obi5nuitd. de cealalti parte a urzicii. Alisa 'c leri indaratul unsr urlici inalte. asld (ra inlrebarca: (a sd manince'l Alisa se uita in juru-i.a n-tr dea peste cap catelandrul: in clipa cind ie5i rar ia iveall. ficu un salt in aer cu toate patru picroarelc. de zont ce era s-o apuce. ficindu-se cA vrea s-o sfi.cheunind d.i vint cu o frunzi. dar vorba e. cd1elu5ul. iar pe cind privea ingrijorati in juru-i prin desigul arborilor. cdci atunci probabil c.ar lj mincat-o. Aproape fdrl si-5i dca seama.Mai c-am uitat cA treah! buie neaperat sd cresc iarl Ia st vedem ce-i de facut oare'l Bdnuiesc c-ar trebui sd mAninc sau sd beau ceva. Dupd aceea." Pdrea.elu5ul. se tot repezea de tul de marel..ic. ca sd se mai odjllneasca 5i fdcindu-. .a gdsesc drumul cdtre gridina aceea incinrAtoare. Cred cd dsta e cel mai bun plan. ca . gifiind. albastrd. fugi iar sd se ascundi inddrdtul urzicii.eluSul incepu o figurd noud. incerca s-o atinge. .lelandru uria5 o privea de la indlfimea ocl'rilor lui mari 9i rotunzi $i. chiar deasupra capului ei. cind o rizu. culese de pe jos o crengule 9i i-o intinsc. cu glas . alergind de fiece dati pulintel inainte ii o buni bucate inapoi. Ah. Da' ce c6trelu1 dulce era! zise Alisa. cl iar se avint6 spre crengufe. Alisa gindi ci asta era ca tr cum s-ar fi jucat cu un cal dc camron. Si pinA ce latratul cdlelandrului nu se mal auzj decit foarte slab. fIrA indoiald. dar totodatemingiios.'a.i dc pulin in seama pe Aljsa. ti litrind tot rimpul. . ci. rezemindu-se de o floare de pdpddie. dar nu vdzu nimic care sd-i fi perut potrivit a fi mincat sau baut in situalia ei. zise Alisa. cu hmba atirnindu-i afari 5i cu ochii sii mari pe us. $i temindu-se in ficce clipi sd n-o calce in picioare ci.i ca un boicr bdtrin fuma tacticos dintr-cr narghilea lungd. cu bratrcle incrucigate . indati se vizu ochi in ochi cu o omidi mare. cu glas rAgu!jri in cele din urme se atezd. care tcdea in virf. mai depdrti5or. O lue indate la lugd 5i fugi pin6 obosi de abia mai sut'la. la flori gi la firele de iarbd. cu toate mingiierile ei.i fbarte simplu intocmit: singura rr(uldte era ci Ali.. cum de altfel nu pdrca sd ia in seamd nimic altcer..ra n-avea nrcr cea mai micd idee cum si inceape aJ implini.. Alisa isi zise ce e momentul s-o iteargd. Un c6. toarte bine r. cam de-o inellime cu dinsa. un hdmAit scurt ti repezit. in apropiere. neluind-o citu. cre)tea o cluperca mare. pe dedesubt.i se cizni si-l ii era grozav de teama ca nu cumva sd fle flamind. dupa ce o cercete. incintarc.. din amindoud larurile $i dinddrat. Ce mult mi-ar fi plAcur sd-l invet cite Si mai cite giumbuSlucuri da. intinzind :oviielnic o labi. ce'l Inlr-ade\ar. un plan excelent. din departare. iar cel de-al doilea. .

.teame ce n-o sa pot. nu credeli? . incepi sa nu mai inlelegi nimic. De.E de neinleles . foarte serios: mai intii ar trebui si-mi spunc. cind te schimbi de atitea ori ciudat. .De. domnule . somnoros: dumneata cine epti? .zise domnul Omid6.Da'nu prea se simJea incurajate Alisa aceaste introducere.tot mie mi s-at pirea ciudat. 9i.Nu-ipoate zisedumneavoastra ince n-ali ce . AdicA cum? zise. Vorbeste l6murit! l6murit5.zise nici . cine atlta stiu cind m-am . foarte politicos de vreme ce si mie imi e totul de neinFles.Cred cidumneavoastrd! cine sinteti apoi in fluture. A$ vrea.zisefoarte . gti1i. de-atunci m-am schimbat de citeva ori.Deloc . fiindceAlisa eu nu-s .CAPITOLUL V POVETELE DOMNULUI LE OMIDA Domnul Omidi 9i Alisa se privire citva timp in tecere.zise domnul Omid6. in cele din urme.Dumitale! zise domnul Omidi cu disprel.zise Alisa dar cind o se trebuiasce si vi schimbali in-crisalidi gi ritate. fost in situalia asta . domnul Omid6 cu sevede sfioas6: pe zi.if -decit mine ce dumneavoastra ce stiu ealtfel Alisa ce . poate sim. se ridici in picioare 9i zise.cine eramdar cred ctr dat jos din pat azi-diminea16. Da' crre e$i dumneata? Ceea ce iarigi ii aducea inapoi la punctul de unde pornise convorbirea.dar mi-e .respunse Alisa.tr . Respunse cam De. nu-i aga? asa! domnul Omidd. desigur c-o se vi se pard cam . Me tem ci mai de inteles ca atit n-o se ve-pot explica .sint. Omide scoase ciubucul din guri 9i o intrebi cu glas sfirgit. domnule. . in clipa asta nu prea giu. Alisa era cam siciita de faptul ci domnul Omidi ii vorbea atit de scurt.

Nuglndi zisela urma urmei putea si mai Alisa .a Omide.. tuicd. 5i cum IatA alte intrebare care o cam uluia. cd ettiWill stare fiul iar . taicd . gindeiti ci te-ai schimbat. scoase ciubucul din .pe cuvint.I E\\ t\ CARR()t_l nu-i didea in gind nici un r6spuns prea bun. Citeva minute. dar in cele din urmi i9i desficu braple incruciSate.ci agtepte poate ce tot . Alisa lntoarse spatele..P6i. de pilda.Cind tindrcap m-o prosti. md temeam Cd statul in De ctnd Stiu cd tot prost sint.Cindsd mderam. astd minune? b. lncit Alisa se intoarse iar 9i se apropie.zice Cine-ar crede in Sd lit virful nasului un lipar june eram.zise domnul Omidd.dispozife foarte proastl. mddularele toate.seu at . Voiam fac avocat.Mlddios ca sd Jiu.lts fdlcile moL De sd mestece rt Da' ghca o mdninci cu oase g cioc Cum faci. taic(i I'yitl . Uite alifia vrei ti tu poate Sti-li vind nilicti? E cinci bani cutia. ti cum domnul Omidl plrea s6 fie lntr-o.ttuin.E. stiplnindu-9i cu orPr! crnt.tide tot ti-a albit: Ptirul feciorul gr(ii - Cu capul in jos oare bine o Ji . dupd pofta inimii! In cumpdnd! E de mirare! . Ce lucruri nu{i mare! aminte$ti? intrebe dom- - . am incefcat sd spun poezia . da.E)ri . bdielag. domnul Omidi pufii inainte in tecere. ai forme aproape obeze! $i Cum de bra1ele tot mlddioase i1i $i picioarele E$ti bdtrin. ba mi fac nul Omidi. domnule . betrin. domnul Omidi. taicd Will - li-am mai sint? spus tot sfirleze! . . Fdlcii tdrie am pdstrqt. taice WiU" Alisa ipi incr[ci9d miinile la piept 9i incepu: . . De cind eram ttndr. cu pletele-n vint. Nu te pierde cu firea zise domnul . hm? - ci. ce-i drept.Md tem nu mi le amintesc-cazise Alisa.Cind harnica albind vrea" 5i a iegit cu tolul altceva! rispunse Alisa. le-am uns cu-alirte.De ce? zise domnul Omidtr.rr. 5i nici zece minute in sir nu rimin la fel - ba mi fac mici. in miini proprir? Pricinile apoi cu nevasta pledind. Stau h cap.bund. Unele lucruri alte date. Vino lnapoi! o strigl domnul Omidl.Asta-i tot? ftrcu Alisa. cu glas foarte Spunc poczia . guri 9i zise: Va se zice.Esti bdtrln .pini n-avea ceva mai bun de fAcut si la urmA tot li mai spunea ceva interesant. ialn ic.Sti rcI stai.Etti bdtrin. zice rt i . .ceva important se-ti spun! Am Asta era o ftrglduiall ispititoare. . .

mici.spuse care urme o tecere de clt€va minute. trebuia indate se minince pulin din cealalti bucigicd..l\Lt l\ t{RA \ll\L \ll.Da. Dupd un minut. Dintr-o .cu deloc -domnulinellime foarte bunA! zise minie Omide. inellindu-se de un deget). porni iar str pufiie. . doue. gi glndi in sinea ei: Alisa cu . apoi se dete jos de pe ciuperciL gi se deplrti prin iarbi.mie domnulprea am pi cl nu .ladupi lit .N-ai mi se pare ... din uou.Ti-a iegitcategoric domnul Omid6.Ce nu m-amJi-ar conveni? Intrebe. parte cretti mare. de . acum te card! Mai am $ialte teburL $i mi-i de-ajuns! Vezi c-acu' ili fac vtnt pe scard! spus-o bine zise Omid6. de dou6 ori. domnul Omida scoase ciubucul din gure.zise cu glas tare.. . deschidi gura. A. Fu foarte speriatl de aceaste schimbare brusca. gtrsea problema foarte grea.Din ciuperciintrebat domnul Omidi. cici scedea repede. altfel de la lnceput plnl sflr. Alisa aftepte cu ribdare pin6 va binevoi s6-i vorbeasci. se scuturl.. dacd nu spuse Alisa. unele cuvinte mi-au iegit altfel. dar in clioa urmeroare se sperie din nou. Ce bine ce pot se migc iar capull exclamtr Alisa inclntate. cl numai de fiinle sup[rdcioase dau!" .De. din cealalta te faci . De data asta.Darglas nu-s obipnuiti! se scuzi biata plingitor. place? . Btrrbia ii era atit de indesattr in picior.PflRlPt-llll | {l. E jalnic se ai o inellime de un oeget. -rlspunse repedeglndit la o mirime anume Alisa. . c6ci nu-5i mai gisea umerii. domnule.{)R .O se te obignuiegti cu timpul . casce o date. ca s-o incerce. se ficuse nev6zut. ln viala ei nu Alisa mai lntilnise pe cineva care s-o contrazice atitai simtea cd-gi pierde ribdarea. mlrime .spuse domnul Omidtr pi.Ei. incit abia mai avea loc si.tf^r. o bucilici din in - .La destule mird pin-acu' liam rdspuns! Rogu4e. o parci ar fi fost clipd mai tirziu. Alisa rimase cltva timp pe ginduri in faF ciupercii. . incercind a se limuri care si-i fie cele doui pirli. eu . dar lgi didu seama ci nu e timp de pierdut. 9i. In cele din Urmi o cuprinse cu bralele pina unde putea ajunge $i rupse cu fiece mintr cite margine. spus-o bine. .nu mai spuse nimic. Ba eo .Cum egti acum if si fiu nilelug mai . luind ciubucul in gura. 9i cum ciuperca era cu desevlr$ire rotunde.te tot schimbi mereu.Dintr-o parte din ce2 Cealalti parte din l^?:" se intreba Alisa in sinea ei. Fapen pe cind vorbea (avea exact indl$mea Cel dintii vorbi domnul Omidtr.Of. acu'care ce e?" se intrebe 9i ron16i o firimiF din buce1ica ce-o linea mina dreapta. mi-ar place vi e cu supirare mare. dar in cele din urm6 o deschise 9i reugi s[ inghite o ferimtr ti din bucilica miinii stingi.Atlta c6-i neplicut sA ttifi? Nu stiu zise domnul Omidi. in clipa urmdtoare simli o izbituri sub birbie: i se pocnise de pictor. rostind intre rimn nP^i.

continue cind gindcam lindu-i sc iar glasul .. ori Sarpc? oui. era o lunsrme rmensi de git. incerca se-$i aplece capul pine va da de miini incintare . cind dintr-o bucati. 5i cum . 5i una. nu li-ap Iu" pu-llr. cum de nu vA pot vedea'l Vorbind.Ce-o mulrll -s-or fi fi verdeap aiamei'l zise Alisa.. $arpe! .Am gustirt oui.continu6 Porumbelul. las' cA ttiu eu. care acum incepea se inlcicagA pesul Porumbelului. AcuSi o si-mi spui cd n-ai gustat Dd-mi repcti Porumbclul.'.se sA nurnli . de trci sAplamini! lmi .. cc sc zArea aiternut departe. Dar perpii ittia. Vid eu ci tc cizncati a niscoci ceva! 8u. Nu po!i s6-i impacil pace! Ba eSti 5arpe! ele un icl cje $crpi.lc cind privea in jos. ceea cc-i dete Porumbelulur ragaz sA adaege: . firi a lua :cama la ea. . dar fere altd urmare decit cA indepdrtatul frunziq de sub ea tremura nitelu$. tcrilclc meninci ti cle niciodati un ou! . poltim.Atunci plcaci dc-aicil zisccuibul lui. in siirJit.Nu ziLr.. cu sint o tcrili -incloiald. $i tocmai cind alesesem cel mai inalt co- asla.incercat in malul apei.i in Alisa sc ghcrnui printrc copaci . gindi insA ce n-avea rost sa mai spuna nimlc pina nu \J termina de vorbit Porumbelul. sa vadi ci girul ii era mlddios ca Tocmai reugise sdl aplece.cu chiu cu rai. circ-un pic.ti atunci'l zisc porumbclul. pe un ron dc adinc disprcl. cc mai scorncali! rispunsc rumbelul.Alisa indignar5. dar nici tfia cu un git ca ista! Nu.lLrmrtalr: mic nu-mi piac ouelc crudc. dar cu !las ce\a mai pot.r adauga:.Dar cu nu sinr $rpo. un porumbel mare ii zburase in obraz gi o bdtea minios cu aripile. cc.CaouAlor n-ar fi destul6 ostencali cu clocitul Trebuie . asta-i tot ce pot sd spun. trcbuia si stca si giJ descurce. sub ea. nul E5ri yarpc. Si . cu tcrripurile lorl Brr! $arpe ! $i.pr. cam cu . verde..ji. Da-nri pasi gr6bj mult -spund Alisa /rtc ioarte din intimplare nu . garpc! protesti - 1i-am mai . ca 5i . ce-Inr pasir mie dc eiti fetiie.. i. nile la cap.9i chiarca at face una ca md uit dupl oui. cind din ccalalri - . douA. sc iresc rar din senin. att'pac drn pidurc . ti se pregitea si-l cufinde printrc frunze ldcscoperise ci acestea nu erau decit coroanele copacilor sub care umblase). ba scirind pini cc.spilnca totdeauna aderdrul fiinclcd.zise Porumbelul. Da. aciuindLr-sc iard.ba crescind.e fecut umerii bierele mc.\. atunci inseamni cd sint . imbufnat. am incercat prin Jm tufiguri .\lisa. Nu creci asta .crpii. Era o idce arit (le n()uil pcnrru. iti!i.. gi daca-l afa..Si fu un sarpe. desigur ti Alisa era tot mai nelamurire. care p6rea a se indlp ca un lujer dintr-o mare de frunzr. gcrpcftc. Porumbelul .orbili Am incercat prin r6dicinile arborilor. cu spus ! il incredinlS AIisa.. - .spuse pare foarte riu c-alj avut sup6r6ri Alisa. dacd Dupd citva timp iqi aminti c6 ince mai linea in miini celc dorra hucdlelc rJc ciuperca )i se apuci sA ronldic.1'c uili dupi oui. dcgcaba tdgeduie$ti.Nu zise Alisa.zisc Alisa..edea. incit amuli cite\'a clipc. t'iindci gitrrl i sc incurca mcrcu printre crengi. cu marc gri. unduit intr-un zigzag gragios. miini. cind un sisiit aprig o facu se sc tragi inapoi cu grabA..spuse Porumbelul dar zise Alisa.rlir. lcrpi. sigur! Ce e . amintinclu de citc ori sc prefi..i cusc in acea zi_ po.dac-o fi aya. Eu sinr sint o. cAci era un copil carr. de pulin dcspre ce r. zi sd mdr [ri ii cu ocllii in patru dupA pi noaptel Nici un picu$or n-am dormit. e. Am vAzut eu destulc lf-rilc in \irla m.i migca miinile de colo pin6 colo. Cum se p6rea cd nu-i chip sd-5i duci mii. Tot porumbclul.)Jp( plingind: Am incercat in toatc felurile 5i tot dcgeaba! Nu-i chip si Ic inrri in roicl inleleg cituti . Jp.Nu sintlipa Porumbelul.i tocmai cd in sfirgir am scApat dc ci.

.

Bravo.Oricine ar locui aici .i-ar ie. ajunse deodatl intr-un luminig. dar in citeva minute se obitnui 5i incepu iar si stea de vorbe cu sinc insdti. e se petrund in grAdina Vorbind astfel. oare cum pot face asta?" De atita vreme nu mai fusese cit de cit normali ca stature.statura pe care-o n-are rost si intru la ei cu am acum: vai. acum am implinit jumetate din ce-aveam de gindl Uluitoare sint schimbdrile astea. incit la lnceput ise pdru fbarte curios. cla' . cum prinsese obiceiul.i nu cuteze sA se apropie de casd inainte de a li scizlrt la vreo noua dcgcte.. intii 9i intii.. ci aceea frumoasd. unde se gasea o cas6. gindi Alisa . niciodatA nu iitiu ce-o sd devin. . . M6-ntreb..i din fire 5 de spaim !" A9a cd incepu si ronFie iar bini5or din bucelica ce-o tinea in mina dreaptd . iatd c-am revenit la masura mea obi$nuiti.lll\l\ ( \Rll()l I !ezu ce izbutise se ajunge la inillimea obisnuite. ceea ce am de fdcut acum. nu mai inaltd de vreo patru picioarc. de la un minut la altull Totuti..

zisc Lanici urr rost sA ba. cl dc marc spu|rinci.i bdtu.. din C) in!italic la crochcl Ducu'i. ca clc broasci. ar ti zis cd-i un pcitc).douS. al doilca. pc-un ton solcmn: Pcntru Duccsi.rca. ca.. aproapc dc utl. in cc vorbesc. irr rr. ca . clc fricd sd n-o audi cci doi. Lachcul-Pc5tc scoasc la ivcali. ciud dc(.achcul-Broascd rcpcti.partca Rcginci. un lachcu (Alisa il considerA lachcu.er ir cir'ceni tirr.lbartc sc didu rioasi si allc dcsprc cc cra vorba pidurc. prostcltc.aproapc cit pc carc i-o inmini ccluilalt. Amindol lacheii aveau pArul pudrat 1i aran. cu o IalA rotundi 5i ociti mari. ii tlerclrise un alt lacheu in lir. intrebindu-se ce se taca mai intii. intii 5i irrtii. o scrisoarc marc . cd tot nu te-audc nrment. .r u .!.datI sc ivi.i . l-iindci cra imbrAcat in livrea: altminteri. $i intr-adcvdr. judccintl dupd lala luj. pcntru cd cci diuduniru lac atita gilegic. Alisa mcrsc cu sliali pind la u55 .i cind scoasc iar capul ca sd privcascd. cioar intorcincl Irr icl cu! intelc: Dc la RcginA.achcul-Pe5tc plccasciar ccldlalt tredca pe jos.lc li \c Jmest{car5.N-arc pcntru chcul . dc sub bral.inlii.durc. ll. Accst lacheu sc apropic rJc ca. alcrgind dinsprc p. stdiu ti se urli llt casa. O inritalie la crochcl pcnrr cc le acopereau tot capul.CAPII'OL UL VI PURCEL CU PIPER Un minut. rJiniir :i hucl.si ascultc pulin mai la o partc.i [-acheLrl-Pc5tc. Apoi ibi iAcura unul !ltuia citc-o plecicrun. dinauntru sc auzrra un scandai ncmaipomcnit: nilte ncincctatc urlctc .sir'rt dcdouA motivc: mai ca )r accca5i partc a u)ll indcd cu dumncata. pc acclaSl ton \r)lcmn. Alisa sc prrpddca dc ris uitintlu-sc la ci: alergd inapoi in p6dLrrc si sc ascundi. cuAlisa obscrva toatc aslca 5i .iat in buclc [. l. tr sc holba la ccr.

cfLr :. Pind . doul .pctr.:iumncata'l . incit prinse curai 5i r'orbi mai dcpartc: Nu itiam .zisc f)uccsa . cu glas mai . :\dtl nriL Lacheul.. J( prrci n.Dar poate ce nu-i vina lui ili zrsc apoi n-o fi putind altfel.a loJrlc crr!ll|l.Pdi.1..ta aplscata .Toatc Stiu .t o r.Ar mai avea rost sA baii \orbi . ce pdrea plin cu supd.i .puil-tr )i gtndr c-Jr lr rn!r hinc \. Lacheul gdsisc un bun prilej ca .prla. Intr-adc\.i(us! j ras- zisc AIi. nu alta ! Adcvirul Asta cra. liindcd nu cra prca iigura claci se culcnca sA vorbeasct ea intii .Rirr c. dumncata ai putea sd bali .una.. vorba e r/acri trcbuic si intril zisc pLrat( .-.'rc>ti zisc l. are ochii atit cle aproapc de crestetul capuluil Dar in tot cazul ar putea se respundd la intrebdri.i prin ea.nrlrca ilirld. disculic cu dsta .Cc .Cu siguranli cd a pus prea mult piper in supi!' i5i zise Alisa.uprl t. fSrA incetare. De pildi.rlrul.ului.spuselc inainte lini scama dc ci .1drt.!ca. SA.'ctrlui >r am(slcc:r intr-un ceaun mare.citc un trosnet puternic.. dacd ai slrAnuturi. BucdtAreasil .." glas tarc.rtc ia tt. cu uirc- cari inf'lorituri: o aici intruna. cc 'ed $i alt subiect dc Ali.i Ducesa strenuta din cind in cind.Lu Iru.rL. E ingrozitor bombini pcntru srnc ni(i .icd mare.ca . sd intruJ intrcbA iar Alisa. lare incloiali. r I c. p. indati dupe aceea. sc apuci sA aruncc cu tot cc -qi sca la r'ndemini in Ducesi 5i in copil intii - in linrbl srcar cnglezit e\ista zicala: .alr cr. iar copilaiiul ba urla.dacd ar li u$a asta intre noi. pc rcclo'i lu1. Porcule! Ultimcle cu\inte lc rosti tam-ncsam. punsc Duccsa.i r.Lacheul. atit clc minioasd.zisc Duccsa .i .de cr' rinjeste afa pisica dumneavoastrd'l )i pin. 5edea Ducesa. intii 5i intii.. Atunci zisc Alisa cum sd intrul fi induntru.1r fi intimplat nimic.tare.ir toate linicsc.r ir (. o zburi 1':rrllrie marc.r Laclreul.Lc ea . ingclcgi . bucdtireasa lui dc pe lbc ceaunul cu supA fi.i u cd nrr-i crau .de-aia.Eueu si si lac'l zise Alis". zilc . plina dc lum dc ll .j :rJrncrrurr. deci pisicile din Chcshirc totdcauna lapt.r Iluicre.u.. rtlai c vorbi - intre timp. Cun .Eu o si sed u5a casci miinc. ba strlnuta. .:i.'tmitn. Asta-i \orba. cu un copil mic in bra!e.Fiindcd-i o pisicd din Cheshircr . chi!rr p. .Al l)egeaba stau la timpit de-r b'nelea zise Alisir disperati e \poi cicsch ise rr5lr. sc dcschisc .cr nLr. bucurursi cd in croprsc coDvorbira.istc capul l-acheului. de parcd s-ar 1i tlrimal in bucali rreo larfurie sau vreo oali.r pi. sc Irolba intrLrna la cer $i Alisa socoti cd asta cra hotirit nepoliticos.rrc-r .5i lntra I convcrsalic. ii atinse in trcacdt nasul $i zburi mai dcparte.r. U5a ducea de-a dreptul intr-o bucitirit' "rrre. Sintcli buni si-mi spuneli zise Alisa. rinjind cu gura pini la LlreclI. mar cum te contrazic toate fiinlclc rstcal Sd innc bunelli. In clipa aceea.r. . prea era incdrcat aerul cu miros de piper.ci nu-i pr(a pliiu sa-l rLrdi.)bscr\Jirrlc.. .rn (:lpil l.4r.Cum si intru'l repet6 cu Lacheul zise: aici pini . Che\hrre (n i ) o ..onti. incit Alisa mai cd sdri in sus: clar indrta \A.rrl )i in. ce sta pe vatrd.\li. inlrlcgil Pe cind vorbea. $r eu a$ putea sA-!i deschid. Singurele fiinge din bucdtirje carc nu \lrinutau crall hlrcalSrcrsa . \(5c Multc nu stii tu. fArI si .l. nici nu cd pisicilc 5tian. . intrcgi. Stiu sA rinjcasci. printre strinuturi.rinlcsc. in mrlloc.('J. in timp cc qovdia cam cc si aleagd. pe un sciunaf cu trei picioare. pinA sc farimi dc-un copac.rch..i placu Jeloc lorul cu r'.. numai ci . tl ..\.

Dar asta n-ar fi de nici un folos . incit Alisa abia desluqea vorbelc cintecului. de-alde astea! zise Ducesa.tia cd te-nttitttd.. dar bucetereasa amesteca de zor in supd 5i pirea sd nici nu asculte. sirind ingroziti de la locul ei.i timp de un minut-doud se tot gi incovriga . . . . bagd de seame ce faci! strigi Alisa. nu-i a5a. cin- du-l zdravin la slir5itul t'iccirui ttl de cintec de leagin gi zguduinvcrs: fii asprd cu miculul tdu. $i-i ajutd! COR Valeu! Valeu! l/aleu! . Pe cind Duccsa cinte cea de-a doua strofa. Sint asprd cu miculul meu.Dac6 5i-ar vedea fiecare de treaba lui mirii Ducesa . bietul de el.Ah. loarte bucuroasi c6 avea prilej s6 arate 5i ea nilel ce $tie.i copilul): I lup( iu! Hel. mai si i-l striveasce.li l'Frirq ins6 abia o atinse. carc Bucdtdreasa arunce dupe dace . ralAturindu-i-sc bucetereasa r.Douizeci 5i patru dc ore. care. Am. te rog.iar se intindea. ca si vadi dace are de gind sA ia in serios aceastd idee de-a Ducesei. ca se merg sA joc crograbi din odaie.cc totdouasprezece? -pe mine cu mA plictise$ti .5i iegi in ea o tingire. .Fiindci veni vorba de sucit . incit era cu neputinF sd gtii daci-l suparau ori nu loviturile.nicie pe copil. il tot zguduia cu strii. chet cu Regina . incit Alisa cuteze se vorbeasci inainte: Alisa il prinsc cu greu pe copil. zic i eu. cum s-ar mai descurca cu ziua gi cu noaptea? F'iindcA. fdcea de parce nici n-ar li bagat de seamd. si 5tii cd i-a rvpt drdgulul de niscior! exclamd iard5i. apoi urme o ploaie de tingiri. vezi tu nitel de el! ii spuse Ducesa Alisei. Vai.itll ll 1 _ \ \iir iii\ il cu vetraiul. Cind il prinse. Ducesa.zise Alisa. Gindili-ve. incit Alisa cu chiu cu vai izbutea se-l Jine.Parc-ar fi o stea rlp mr rp" oin. urla atit de tare. E timpul si me-mbrac. ii trebuiesc pdmlntului douezeci ii patru de ore ca sA se suceasce in jurul axei sale. nu mi-n$el sau . $i bata-l cind ttrdnutd: Strdnutd fiindcd aste rdu. tivi fi farfurii..Ah. :.iu! Hapdu! .. dac6 vrei. Niciodati n-am tindu-i un . chiar cind o nimerea cite ceva. fiindci mititelul avea o tormi ciudati: Iinea bralele si picioarele intinse in l6turi. zvirlind copilul spre ea. iar copilul urla oricum atit de tare.arunca o privire cam infrico$atd spre Alisa bucitdreasi. putut sa sufer cifrele! Apoi sa apucA iar si adoarmi copilul. II DAI OU(A SlrOnUlO: Ii printla bine.s-ar mi5ca lumea cu mult mai repede. sfordia bietul de el ca o locomotive .Poftim. cind o cratiF neobignuit de mare zburase chiar pe lingi nasul copilului. Popara.zise Ducesa suceite-i gitul! .

ingrijorate.. Fdrd indoiald.. clragul meu . rotu$i avea ni$tc gheare lbanc lvngi.s-ajungi zisc Pisica.ii mai tarc. dc parci i-ar fi raspuns (dc la un timp nu mai strenuta).in ce dircciie si iiiiau cadc bunA )i si-mi spui s-o s6 plcc de-aici'l Asta dcpinde lbarte mult . Pisicule dc Chcshire incepu. . nu-i oare o crim6 si-l las aici'1' Ultimele cuvintc le spuse cu glas tare." $i incepu a se gindi la alli copii pe care-i cunottea. clrcpt cxplicalic.i spunea. sd-i apucc strins urcchea drcapte 5i piciorul sting). nu puteai desluti care din doue) 9i mai merseri citr tdccrc. cu oarc. Toate astca nu-i pldccau deloc Alisei..Cind ar fi crescut mare . Nu-i dcloc astl'el. - ici- - DacA ai cle gincl si tr' prellci intr-un Atunci n-arc importanlA in cc direcgie o zise Pisica. .Cind o s-aduc acasi vietatea asta.intr-o . urliugi Alisa. ca si vadd ce e cu cl.sfiali. deodat6. cirora le-ar Il stat foartc binc ca purcei . Alisei i sc paru dcstul de blindi. il dusc afari Ia aer' ltrebuia se-l suceascd intr-un Icl dc nod iii. nu mai vreau sa am dc-a lace cu tinc. De data asta nu mai incipea indoial6: a rimp. 'I)acd ai $ti cum s6-i prelaci de-adevirat. . llindci nu :. atit . rdmase loartc mirate vezind pisica dc Clreshirc agAlare de creanga unui copac din apropicre. tc rog. . .prea erau mici pentru un copil." cind. Alisa tocmai incepuse a se intreba in sinea ei: .. in ii Binder Ali'a ..ll \\ l\ ( \RR()l. Pisica doar se hlizi cind o vizu. Mititelul grohei.numill s-iuung un(lc\l -. decit a nas. .i vorbi inainte. cercetd iar chipul. ce-o sd l-ac cu cal".cuviincios se tcil cxprimi Alisa. CopilaSul iar65i grohii $i atunci Alisa.Ei.zisc Alisa.l purcel. Dar Pisica nu licu altceva dccit sd rinjeasci .. dcocamdatd vdd ci-i pare bine". De ce grohii'l mustri ..el cdtre pddure. de locul undc vrci . tbarte scriodse eu. Ai grijd! Bietul mititel iar hohoti (sau grohbi.ar fi lost un copil groaznic de urit. atit de tare. gindi Alisa Vrci./i-doud au sa-l omoale.Nu prcir imi pusi undc ajung . una. toarte ingrijoratd. cind pruncul groh6i din nou. nici urmi de lacrimi!" .tisr Alisa.Dace nu-l iau cu minc pc copilul asta - era un purcel in toate regula.igi zise . ii cercctA fap. .tia. avea nasul din cale-alard dc cirn semdna mai mult a rit.i se uite iar in ochii copilului. . dar ca purcel mi sc pare foarte drigu1.. sd vadd rurmc dc lacrimi.deloc daci o sd-i carc pLaca accst numc. A'a cd il puse jos ti lu loarte uturate vAzindu-l tropdind liumu.5i rocmai i. Nu.. incit Alisa i5i d6du ssama cA n-avea absolut nici un rost sa-l duce mai departc.i o mulfmc dc dingi ascu1i1i. iar ochii-i se l'6ceau tot mai mititei . ca si nu se mai poatd deslacc.c Dc indatd cc sc lamuri cc-avca dc facut ca se-l poatd purta in bralc. ce Alisa.Dar poatc c-o ll din pricina plinsului gindi. incit Alisa i$i dddu scama ce se cuvcnca s-o tratczc cu respcct..

.

rdspunse Alisa . nu cd mirii Alisa. Asta nu era de tegdduit.Mi-ar place foarte mult zise Alisa dar n-am fost invitate pina-acum. Da'eu mirii cind md bucur 9i dau Eu zic cd torci.Dar ripostd Alisa. gi tu joci .spuse azi . sd md duc printrc nebuni A. qi cu virful cozii pAru irrcet dc tot. . dar Pisica nu mai aperu..i$i zise .tor mai interesant o si fie lcpurcle dc Martie. eu c-a$a o sd fie 5i zise Pisica nebun ca in martie. .trebule. are se tic mai puiin Am $tiut -iarigi picri. Alisa o porni inspre partea unde aflase ce sta Iepurele de Martie.ind cu rinjetul. flutupelerind intr-acolo laba dreaptd sti -flururdun rier: iar in partea asta cealalrd . ridici ochii . dupi un minut-dou6.miriie cind se supiri gi dd din coad6 cind sc din coade cind mA supir.a. inccpind 5i rfirr.Asculte. Toli sintcm nebuni pe-aici.zisc Pisica ciinelc departe . Pii. ciinele e ncbun'. si incerce alta intrebare: Cam cine ste pe-aici pe-aproapel Cred cd ay-i Alisa.5i pieri. . dacd mergi cit . Pe cind ince se mai uita la locul unde stetuse Pisica. De unde itii cA sint nebune? intrebe Zi-i cum vrei . prefdcut .e.In partea oceea spuse Pisica. aSa c6. zicmai intii dc toate. Pisica s-ar intors in chip firesc. bineinteles ce ajungi. igi dete seama Alisa.. Alisa nu i! prea mirate.sta un Iepure de Martier. ti acum. firi vestc amclit. zis purcel . A$a ca sint nebune.) Nu eu. - Ai .Pdldricri am mai vdzut . . nu . deodatd aceasta apiru iar. Te poti duce la oricare dintre ei.i poftim! iar Sedea Pisica pe o crcangd de copac. dupe cc tdt rcstul pisicii dispdrusc.m-aidc data astaalta. poate ce n-o sd l'ie nebun riu in tot cazul. O. cici se cam a$tepta s-o vadi Jparind din nou.crochet cu Regina? Pisica.Binc . A5a-i'l bucuri. carc mai zdbovi citva timp. $i tu cSti nebunS. - spuse eu n-am chef . exista o zicald: 'Nebun (sau zaiepure de martie' (luna cind odrdslesc Alisa mai st6tu pu(in.zise Pisica. ce s-a fdcut copilul'l Era cit p-aci si uit se te intreb. ciutai - Trebuie si fii pe-aici? - zise Pisica - altfel ce Alisa nu fu deloc convinsi ca asta era o dovade.S-ade parcd in purcel . dis.O se me vezi acolo . ." Pe cind igi vorbea aqa. amindoi sint nebuni.firdspunse Alisa linittite. ..Ei vorbi mai . Alisa..zise Pisica.Amzis purcel ori ccrcel'l spuse Pisica. totuti continue se intreDe: $i de unde Stii ce ru e$ti nebune? I ln limba englezi prcit) ca un icpurij). fiind luna mai.gi labi . se obignuise cu ciudeteniile. n-ai ce-i face zise Pisica.i nri-ar place s5 nu mai tot apari ri si dispari chiar a. $i-eu sint nebund.

. Pisicd Idrd rinjct am mai vizut. pentru ce hogeacurile se inillau in chip de ureclri. dar rinjet tdrd pisici! Atra ceva n-am pomenit de cind treiesc. ca se creasci la vreo trei palme. igi inchipui cd aceea cra. Chiar 5i a5a.Ce curios! gindi Alisa. incit Alisa nu prca se incumcta si se apropie pin6 nu mai ronlai nilelu5 din bucdlica de ciupercd ce-o linea in mina stinge.t'r u 'l tJI| ] \tt\l ! t\ t\R\ \lt\L \ r)R .Dar daci totu$i e nebun rdu! Mai bine mi duceam sd-l vid pe Pelarier!" .. iar acoperigul era stulruit cu piir d!' iepure. zicindu-pi: ." Nu mai inaintA mult 5i dedu cu ochii de casa lepurelui de Martie. Era o casi atit de mare. merse spre cas6 cu oarecare goviiali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful